wiersze eweliny dla boruty

Transkrypt

wiersze eweliny dla boruty
„Tak niewiele …”
Jak jest pięknie i wesoło,
gdy wszyscy uśmiechają się wokoło.
Kiedy kaŜdy jest dla siebie
miły, Ŝyczliwy i uprzejmy.
Gdy młodzieŜ i dzieci
w kaŜdym dowolnym miejscu
pięknie się wysławiają,
podstawowych zasad kultury przestrzegają.
J. śółtek (III a ZSZ)
„Dobre wychowanie”
Jestem dobrze wychowana:
„Proszę, przepraszam, dziękuję”,
uŜywam od rana.
W autobusie miejsca ustępuję:
„MoŜe pani usiądzie” – proponuję.
W domu teŜ widzą
moje poprawne zachowanie,
bo pomagam bez wahania
w praniu, sprzątaniu i gotowaniu.
E. Janowska (III a ZSZ)
„Bracie miły…”
Przemyśl bracie miły
moje proste słowa:
„Brak kultury w zachowaniu,
świadczy o twoim wychowaniu!”.
Gdy Cię krzywdzą źli ludzie,
Ty szanuj sam siebie.
Nie mów, co są warci,
lecz co godne Ciebie.
P. śołnierz (III a ZSZ)
Dobre wychowanie jest zawsze w cenie.
Szlachetne, piękne i niespotykane.
Kto – jest dobrze wychowany
jest zawsze lubiany.
A. Górski (internat)
„Naszej pani”
Wiecie, co najbardziej
ze szkolnych lat zapamiętam,
gdy nasza pani do klasy
wchodziła uśmiechnięta.
Zapytacie z jakiego powodu?
Z naszego!
Mojego, Marcina i wielu innych,
którzy z nami godziny lekcyjne dzielili.
My juŜ prawie
szkołę gimnazjalną kończymy,
ale pod względem zachowania
klasę na medal tworzymy.
Dzięki komu oceny wyróŜniające
z zachowania mamy?
Dzięki naszej kochanej pani Magdalenie,
która nam wpajała i przypominała
zasady kultury i dobrego wychowania.
Kl. III gimnazjum
„Dobrze wychowany”
Nie jestem jeszcze pełnoletni,
ale jak niektórzy w Was
cięŜko pracuję w weekendy.
A, tam oprócz zasuwania
moŜna sprawdzić zasady
dobrego wychowania.
Nie będę Wam teraz
ich wszystkich przypominał,
a zapominalskich na główny korytarz
naszej szkoły odsyłam.
W tych podświetlanych gablotach
wszystko znajdziecie
od A do Z,
jak w super markecie.
M. Tryk (III gimnazjum)
„Wymarzony kolega”
Stoję na szkolnym korytarzu,
rozglądam się wokół
i jak kaŜda dziewczyna,
pragnę świętego spokoju.
A, jak się wszyscy domyślacie
to szukam w myślach:
kulturalnego, koleŜeńskiego, męŜczyzny!
Który mnie w drzwiach przepuści,
plecak cięŜki poniesie,
ustąpi miejsca w pierwszym rzędzie.
O! Właśnie się zbliŜa.
To on dŜentelmen,
którego szukam wszędzie.
W. Kocot (III gimnazjum)
„Przestroga”
Nie uŜywaj wulgarnych słów,
o tym wie juŜ mały zuch.
Bo, gdy chłopcy przeklinają
to im się włosy wydłuŜają.
A, gdy dziewczyny źle się wysławiają
to brzydkie twarze mają.
Klasa IV – VI Szkoła Podstawowa
„Chłopcy i dziewczęta”
Dobrym wychowaniem
powinniście się chwalić,
na co dzień i od święta,
bo takie słowa, jak:
„Dzień dobry, do widzenia,
przepraszam, dziękuję”.
KaŜdy młody człowiek
niech dobrze zapamięta!
Nie zapomnij równieŜ
o podaniu ręki,
ustąpieniu miejsca w autobusie,
posprzątaniu swojego pokoju.
Na co dzień,
nie tylko od święta!
Klasa IV – VI Szkoła Podstawowa
„Obietnica”
Mama i tata
od najmłodszych lat nas wychowują.
Mówią i pokazują,
jak pomóc słabszemu, starszemu i zagubionemu.
Dlatego za wszystko im dziękujemy
i szczerze obiecujemy:
„Zawsze i wszędzie
kulturalnie zachowywać się będziemy”.
W. Kocot, M. Szczotka

Podobne dokumenty