Strona 4-9

Transkrypt

Strona 4-9
PARCZEWSKI INFORMATOR
SANITARNY
PARCZEWSKI INFORMATOR
SANITARNY
KALENDARZ SZCZEPIEŃ NA 2007 ROK
Na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia
Z dnia 9 marca 2007 ( Dz .Urz. Nr 5, poz. 17 )
Przedstawiamy Państwu jedną z części Programu Szczepień Ochronnych,
dotyczących obowiązkowych szczepień dzieci i młodzieŜy według wieku
WIEK
SZCZEPIENIE PRZECIW
1 ROK śYCIA
UWAGI
WZW typu B ( trzy dawki )
GRUŹLICA
BŁONICA, TĘśEC, KRZTUSIEC ( 3
dawki )
ZakaŜeniom HAEMOPHILUS
INFLUENZAE typu b (3 dawki )
POLIOMYELITIS ( 2 dawki )
ODRA, ŚWINKA, RÓśYCZKA
BŁONICA, TĘśEC, KRZTUSIEC
POLIOMYELITIS
ZakaŜenia HAEMOPHILUS
INFUENZAE typu b
6 ROK śYCIA
BŁONICA, TĘśEC, KRZTUSIEC
POLIOMYELITIS
SZKOŁA PODSTAWOWA,
GIMNAZJUM
10 ROK śYCIA
ODRA, ŚWINKA, RÓśYCZKA
11 ROK śYCIA
ODRA, ŚWINKA, RÓśYCZKA
Szczepieniu podlegają
wyłącznie dziewczęta nie
szczepione w 10 roku Ŝycia
OKRES PRZEDSZKOLNY
12 ROK śYCIA
ODRA, ŚWINKA, RÓśYCZKA
Szczepieniu podlegają
wyłącznie dziewczęta nie
szczepione w 10 lub 11 roku
Ŝycia
14 ROK śYCIA
WZW typu B
BŁONICA, TĘśEC
Nie naleŜy szczepić osób
uprzednio zaszczepionych!
Nie przewiduje się
podawania dawek
przypominających.
SZKOŁA PONAD-PODSTAWOWA
19 ROK śYCIA LUB
OSTATNI ROK NAUKI W
SZKOLE
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C ( HCV )
Do tej pory wykryto co najmniej sześć wirusów odpowiedzialnych za powstawanie wirusowego zapalenia
wątroby (hepatitis virusalis)- A, B, D, C, E, G.
Wiele osób nawet nie wie, Ŝe cierpi na zakaŜenie wirusem wątroby typu C.
Wirusowe zapalenie wątroby (WZW) jest powaŜnym problemem w skali światowej. Na tę chorobę cierpi
bowiem kilkaset milionów ludzi. Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) naleŜy do rodziny Flaviviridae.
Wirusa tego typu, nie spokrewnionego z innymi wirusami, zidentyfikowano dopiero w 1989 roku. Liczbę jego
nosicieli na świecie ocenia się na około 100 milionów. W Polsce, w populacji najbardziej badanej (dawcy krwi)
zakaŜenie HCV stwierdza się u 1 do 4% dawców.
Drogi zakaŜenia oraz grupy ryzyka:
Do zakaŜenia dochodzi drogą parenteralną (zastrzyki, skaleczenie). Ludzie naleŜący do grup ryzyka to:
narkomani - stosujący narkotyki drogą doŜylną (uŜywanie wspólnych igieł to około 42% chorych),
pacjenci, którym wykonano transfuzję krwi (6%),
osoby mające bardzo liczne kontakty heteroseksualne lub homoseksualne (6%),
ludzie mający ścisły, długotrwały kontakt z chorym domownikiem (3%),
pracownicy słuŜby zdrowia (2%),
pacjenci poddawani zabiegom hemodializ (1%).
U 40% pacjentów nie moŜna określić czynnika ryzyka. MoŜliwe teŜ jest zakaŜenie płodu przez chorą
matkę - tzw. zakaŜenie pionowe (wirusy posiadają zdolność przechodzenia przez łoŜysko).
2 ROK śYCIA
Cicha epidemia
BŁONICA, TĘśEC
W związku z likwidacja szczepień w gabinetach medycyny szkolnej obowiązkowych szczepień dzieci
i młodzieŜy dokonuje się na wezwanie lekarza rodzinnego.
Czynnikiem ryzyka jest częste zmienianie partnerów seksualnych. Obserwacje wskazują, Ŝe przy kontaktach
płciowych zakaŜenie HIV ułatwia zakaŜenie wirusem zapalenia wątroby typu C. ZakaŜenia na skutek innych
kontaktów fizycznych naleŜą do rzadkości (wirus występuje w ludzkich wydzielinach w niewielkich
ilościach). Inne drogi zakaŜenia, choć istnieją, nie są do końca poznane.
Objawy
Przebieg WZW typu C jest skryty, brak jest specyficznych objawów klinicznych. Okres wylęgania choroby
wynosi około 50 dni. Objawy Ŝółtaczki występują u 10-25% chorych. Większość zakaŜeń (około 80%) jest
bezobjawowa. Wielu pacjentów nie wie, Ŝe cierpi na zakaŜenie wirusem wątroby typu C. Często objawem stanu
zapalnego wątroby jest: osłabienie, brak apetytu, mdłości, wymioty, bóle stawowo-mięśniowe, stany
podgorączkowe. Choroba rozpoznawana jest jako "grypa", "reumatyzm", "dyspepsja". Bagatelizując
niespecyficzne objawy, chory zgłasza się do lekarza z nieodwracalnymi zmianami w wątrobie.
Powikłania i leczenie
Do rozwoju przewlekłego zapalenia wątroby dochodzi u ponad połowy chorych, którzy wcześniej przeszli ostre
zapalenie wątroby typu C. U 20% pacjentów po 25-30 latach przewlekłego procesu chorobowego rozwija się
marskość wątroby oraz rak wątrobowo - komórkowy.Lekiem stosowanym obecnie w terapii WZW typu C jest
interferon alfa oraz leki hamujące replikację wirusów,. U około 40% leczonych pacjentów stwierdzono
normalizację poziomu enzymów wątrobowych, poprawę obrazu histologicznego, spadek replikacji wirusa.
Leczenie jest długotrwałe, bardzo kosztowne, objawy uboczne terapii są duŜe. U około połowy pacjentów
dochodzi do nawrotu choroby.

Podobne dokumenty