pobierz katalog

Komentarze

Transkrypt

pobierz katalog
geze oddymianie i przewietrzanie
NIEZAWODNOŚĆ I BEZPIECZEŃST WO
Napędy GEZE do odprowadzania dymu i ciepła
BEWEGUNG MIT SYSTEM
SYSTEMY GEZE RWA
Niezawodność i bezpieczeństwo – systemy GEZE RWA
4
Rozdział 1
Rodzaje okien, elementy systemu oddymiania
6
Rozdział 2
Systemy oddymiania i napowietrzania GEZE RWA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Rozdział 3
Rozdział 4
Urządzenia
oddymiające
Wstęp
GEZE RWA
Spis treści
Siłowniki łańcuchowe
2.1.1 E 740
12
2.1.2 E 820
28
2.1.3 E 860
34
2.1.4 E 920 - E 990
46
Siłowniki wrzecionowe
2.2.1 E 250 / E 250 VdS / E 250 AB
51
2.2.2 E 1500 N / E 1500 S
58
2.2.3 E 3000
63
Siłowniki ryglujące
2.3.1 FV MINI 2
67
2.3.2 FVR 4
68
2.3.3 FV4/24 V DC
69
2.3.4 OFV 1
70
Systemy otwierania i ryglowania
2.4.1 RWA 100E
73
2.4.2 RWA 105E
76
2.4.3 RWA 110E
80
Siłowniki liniowe E 212 i E 205
83
Systemy napowietrzania GEZE RWA
3.1
RWA TÖ
86
3.2
RWA K 600
90
3.3
RWA AUT
99
GEZE RWA - rozwiązania specjalne
4.1
RWA-EM “AUF“
103
4.2
RWA-CO2 “AUF“
105
Rozdział 5
GEZE RWA - wyposażenie
Rozdział 6
Podstawy prawne
106
6.1
Prawo budowlane
113
6.2
Prawo o wyrobach budowlanych
114
Systemy GEZE RWA
3
SYSTEMY GEZE RWA
GEZE RWA
Systemy GEZE RWA - niezawodność i bezpieczeństwo
Urządzenia
oddymiające
Firma GEZE proponuje rozwiązania systemowe do otwierania i zamykania okien w pełnym zakresie zastosowań. Szeroka paleta produktów
umożliwia skonfigurowanie zarówno urządzeń do codziennego przewietrzania budynków jak i do grawitacyjnego usuwania dymu i ciepła
podczas pożaru.
Szczególną uwagę zwracamy na obsługę i wsparcie naszych Klientów - rozpoczynając od doradztwa technicznego przy projektowaniu, poprzez
realizację, aż do konserwacji i napraw urządzeń.
WSTĘP
W ochronie przeciwpożarowej rozróżnia się pojęcia „czynna ochrona przeciwpożarowa” oraz „bierna
ochrona przeciwpożarowa”:
j
Czynna ochrona przeciwpożarowa: zespół środków, które w przypadku pożaru chronią życie, zdrowie
i mienie.
Bierna ochrona przeciwpożarowa: zespół środków zapobiegających powstaniu pożaru,
rozprzestrzenianiu się ognia i zabezpieczających swobodne i bezpieczne przejście przez drogi
ewakuacyjne. Celem biernej ochrony przeciwpożarowej jest ograniczanie rozprzestrzeniania
się ognia przez czas umożliwiający ludziom samodzielne opuszczenie zagrożonej strefy, a straży
pożarnej sprawne przeprowadzenie akcji ratunkowej.
j
Urządzenia do odprowadzania dymu i ciepła należą do zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej i w przypadku pożaru chronią ludzkie życie. Zasady stosowania urządzeń oddymiających regulują przepisy prawa
budowlanego i odpowiednie rozporządzenia.
Podczas pożaru wytwarzane są produkty spalania, takie jak dym i toksyczne gazy oraz duże ilości
ciepła. Najważniejszym zadaniem urządzeń oddymiających jest szybkie i sprawne odprowadzenie
produktów spalania na zewnątrz budynku. Pomieszczenia i budynki niewyposażone w systemy
oddymiania w bardzo krótkim czasie wypełnią się toksycznymi gazami.
W budynkach niewyposażonych w systemy oddymiania znacznie wzrasta zagrożenie dla osób
ewakuujących się i zespołów ratowniczych, ponieważ dochodzi do niekontrolowanego rozprzestrzeniania
się ognia, zaś nieprzejrzysta warstwa dymu może uniemożliwić ewakuację i prowadzenie akcji ratunkowej.
4
geze oddymianie i przewietrzanie
SYSTEMY GEZE RWA
j
j
GEZE RWA
Ofiary pożaru, które zginęły na skutek bezpośredniego kontaktu z ogniem stanowią tylko niewielki procent
wszystkich ofiar pożarów. Ponad 90% przypadków to ofiary zatrucia toksycznymi produktami spalania „śmierć w pożarze to śmierć od dymu“. Są dwie przyczyny takiego stanu rzeczy:
toksyczne składniki dymu
substancje agresywne, uszkadzające bezpośrednio płuca i drogi oddechowe
Urządzenia
oddymiające
WSTĘP
Duża ilość gazowych produktów spalania wznosi się na skutek wyporu termicznego i wypełnia
pomieszczenia albo cały budynek. W najgorszym przypadku wysoka temperatura może spowodować
zawalenie się konstrukcji.
Zabezpieczenie konstrukcji budynku jest bardzo ważnym zadaniem systemu oddymiania. Umożliwia
ewakuującym się osobom opuszczenie o własnych siłach zagrożonego obszaru, zaś grupie ratowniczej
podjęcie i prowadzenie przez dłuższy czas skutecznej akcji ratowniczej.
Sposób działania oddymiania grawitacyjnego:
Po wykryciu dymu przez czujki albo po wciśnięciu przycisku oddymiania, okna oddymiające umieszczone
w górnej części budynku otwierają się za pomocą siłowników elektrycznych. Przez powstałe otwory
odprowadza się wypierane termicznie do góry gazowe produkty spalania już w początkowej fazie
ich powstawania. Proces odprowadzania dymu jest wspomagany przez świeże powietrze dopływające
do wnętrza przez otwory napowietrzające rozmieszczone w dolnej części budynku.
Dzięki zastosowaniu systemu oddymiania uzyskuje się następujące korzyści:
j
Bezpieczeństwo ludzi
Oddymienie dróg ewakuacyjnych:
j
Zmniejszenie strat środowiska:
Aktywna walka z pożarem
j
Pasywna walka z pożarem
j
j
j
j
Zlokalizowanie ognia
Bezpieczeństwo środowiska
j
Bezpieczeństwo mienia
Zachowanie konstrukcji budynku:
Minimalizacja strat podczas gaszenia
j
Wsparcie akcji gaśniczej
Zmniejszone zużycie środków gaśniczych
j
Przewietrzanie strefy pożaru
j
Zmniejszenie obciążenia termicznego
Przebieg pożaru
z systemem RWA
Przebieg pożaru
bez systemu RWA
Systemy GEZE RWA
5
SYSTEMY GEZE RWA
Urządzenia
oddymiające
GEZE RWA
RODZAJE OKIEN
W budynkach instaluje się następujące rodzaje okien:
Uchylne do wewnątrz
Rozwierne do wewnątrz
Obrotowe na lewo do wewnątrz
Uchylne na zewnątrz
Rozwierne na zewnątrz
Obrotowe na prawo do wewnątrz
Odchylne do wewnątrz
Obrotowe dołem do wewnątrz
Żaluzjowe
Odchylne na zewnątrz
Obrotowe dołem na zewnątrz
Dachowe otwierane na zewnątrz
SYSTEMY GEZE RWA
Elementy systemu oddymiania (RWA)
Napędy elektromechaniczne
Napędy elektromechaniczne są przeznaczone do otwierania i zamykania okien oddymiających i drzwi/
okien napowietrzających. Szeroka paleta siłowników pozwala zastosować je praktycznie do wszystkich
profili, zarówno aluminiowych, drewnianych, jak i z PVC.
Sterowniki elektryczne
Sterowniki elektryczne są zasilane z dwóch niezależnych źródeł energii (sieć i akumulator),
zapewniających prawidłowe funkcjonowanie w każdej sytuacji. Gotowość do pracy przewodów
i urządzeń wyzwalających jest dozorowana w sposób ciągły. W przypadku pożaru następuje szybkie
zadziałanie systemu po wyzwoleniu automatycznego alarmu albo po odebraniu sygnału z centrali
alarmu pożarowego (SAP). Sterowniki wyposażone są również w funkcję przewietrzania, przykładowo
umożliwiające programowanie w czasie albo ograniczanie otwarcia okna w zależności od potrzeb.
Otwieranie otworów oddymiających może być uzależnione od kierunku wiatru, tak aby w przypadku
pożaru oddymianie odbywało sie przez ścianę zawietrzną.
Elektryczne urządzenia do sterowania ręcznego
Za pomocą elektrycznych urządzeń do sterowania ręcznego wyzwala się ręcznie system oddymiania
(RWA). Urządzenia te są wyposażone we wskaźniki stanu alarmu i trybu pracy.
Automatyczne sygnalizatory i czujniki
Funkcje bezpieczeństwa oraz oddymiania grawitacyjnego są wyposażone w różnego typu
sygnalizatory i czujniki. Do sterowania przewietrzaniem stosuje się czujki wiatru i deszczu, czujniki
temperatury, regulatory temperatury. System przewietrzania i oddymiania może wykorzystywać
również czujniki innych rodzajów. Do automatycznego uruchamiania napędów RWA w razie pożaru
stosuje się czujniki dymu, temperatury, czujki termiczne różnicowe.
6
geze oddymianie i przewietrzanie
SYSTEMY GEZE RWA
SYSTEM GEZE RWA
GEZE RWA
Struktura systemu - opis funkcji
System sterowania elektrycznymi urządzeniami oddymiającymi składa się z wielu elementów. System
spełnia dwie istotne funkcje: oddymianie w razie alarmu i codzienne przewietrzanie pomieszczeń.
Urządzenia
oddymiające
System GEZE RWA stosowany jest do codziennego przewietrzania oraz do oddymiania w przypadku
pożaru. Odprowadzaniem ciepła i dymu steruje centrala oddymiająca. Napędy elektryczne otwierają
i zamykają okna, klapy dymowe i kopuły dachowe.
Przewietrzaniem steruje się za pomocą przełączników, czujek wiatrowo-deszczowych i zegarów
przełączających, stan alarmu wprowadza się ręcznie za pomocą przycisków albo automatycznie za
pomocą czujek dymu i ciepła. Dodatkowo mogą być dołączone opcjonalne sygnały alarmowe.
System oddymiania
Napęd wrzecionowy
System napowietrzania
System otwierania
i ryglowania RWA
Wejścia sygnałowe
Napęd łańcuchowy
Siłownik ramieniowy
MBZ300
Sterowanie
wiatrowo-deszczowe
Grupy przewietrzające
Zegar sterujący
Grupa alarmowa
Przycisk oddymiania
Niezbędne podzespoły systemu oddymiania
urządzenia do otwierania i zamykania otworów (napowietrzanie i oddymianie)
centrala zasilania awaryjnego (centrala oddymiająca)
przycisk oddymiania
elementy do automatycznego wyzwalania alarmu, np. czujki dymu
j
j
j
j
Inne elementy systemu oddymiania są opcjonalne.
Systemy GEZE RWA
7
SYSTEMY GEZE RWA
Urządzenia
oddymiające
GEZE RWA
SYSTEMY GEZE RWA
PRZYKŁADOWE SYSTEMY
NAPOWIETRZANIA
I ODDYMIANIA
Jeżeli system oddymiania jest przewidziany również do przewietrzania, konieczne jest zastosowanie
dodatkowych elementów, przykładowo przycisków przewietrzających. Po sygnale alarmowym okna
otwierają się na całą szerokość, zaś przyciski przewietrzania są nieaktywne. Zamykanie następuje
za pomocą przycisku RWA albo przez skasowanie alarmu w centrali. Wszystkimi funkcjami steruje
centrala oddymiająca, która zasila poszczególne elementy również w przypadku zaniku prądu w sieci.
Najważniejsze elementy i funkcje systemu oddymiania są opisane w dalszej części.
1
Napowietrzanie
2
Oddymianie
GEZE RWA AUT – TSA 160 NT
GEZE E 740
GEZE RWA AUT – Slimdrive SL
GEZE RWA 100E
GEZE K 600
GEZE E 820/E 860
2
GEZE E 1500/E 3000
2
1
URZĄDZENIA GEZE NRWG
NRWG jest certyfikowanym urządzeniem oddymiającym i składa się z następujących podzespołów:
napęd z konsolą
profil okienny
wypełnienie profilu
okucia okienne
uszczelki
j
j
j
j
j
Jeżeli przepisy wymagają odprowadzania dymu z budynku, NRWG jest ważną częścią systemu
oddymiania. Urządzenia GEZE NRWG mogą być samodzielnie wykorzystywane do codziennego
przewietrzania. Pełne informacje na temat urządzeń GEZE NRWG dostępne u przedstawicieli GEZE.
8
geze oddymianie i przewietrzanie
SYSTEMY GEZE RWA
GEZE RWA
Tabela doboru napędów
Przewietrzanie czy oddymianie?
2
Przeznaczenie
Napęd
Wrzecionowy
Łańcuchowy
Nożycowy
Napowietrzanie
Okno fasadowe czy dachowe?
Miejsce montażu
Produkt
Oddymianie
Przewietrzanie
Fasada
Dach
RWA 100E
d
f
d
s
RWA 105E
d
f
d
s
RWA 110E
d
f
d
s
E 250
d
f
d
d
E 250-AB
d
f
d
d
E 250 VdS
d
f
d
d
E 1500 N
d
f
f
d
E 1500 S
d
f
f
d
E 3000
d
f
s
d
OL 350 EN
f
d
d
s
OL 360 EN
f
d
d
s
OL 370 EN
f
d
d
s
E 350 N
f
d
d
d
E 740 (24 V)
d
d
d
f
E 820
d
f
d
s
E 860
d
f
d
f
E 580
f
d
d
s
E 740 (230 V)
s
d
d
f
E 840
s
d
d
s
E 920 - E 990
d
d
d
s
E 170
s
d
d
s
RWA TÖ
d
f
d
s
RWA K 600
d
f
d
s
RWA AUT
d
f
d
s
Maks. siła
pchająca
i ciągnąca
Urządzenia
oddymiające
1
Maks.
szerokość
otwarcia
Legenda:
d = odpowiedni
f = odpowiedni przy pewnych ograniczeniach
s = nieodpowiedni
niewielka
duża
Systemy GEZE RWA
9
SYSTEMY GEZE RWA
GEZE RWA
SYSTEMY GEZE RWA
Skróty i stosowane pojęcia
W rozdziale zostały wyjaśnione najważniejsze pojęcia i definicje dotyczące systemu RWA:
Urządzenia
oddymiające
NRA/MRA
NRA - system oddymiania grawitacyjnego wykorzystujący „naturalną“ wyporność termiczną. MRA- system
wymuszonego oddymiania za pomocą urządzeń mechanicznych.
RWA
System odprowadzania dymu i ciepła. System składa się z podzespołów dobieranych tak, aby uzyskać
skuteczne odprowadzenie dymu i ciepła, tworząc stabilną warstwę gorących gazów umieszczoną nad
chłodniejszą i względnie czystą warstwą powietrza.
NRWG
Urządzenie do oddymiania grawitacyjnego. W przypadku pożaru za pomocą tego urządzenia
odprowadza się dym i gorące gazy na zewnątrz budynku. Zgodnie z normą EN 12101 część 2
NRWG jest wyrobem budowlanym składającym się z następujących elementów:
napęd z konsolą
odpowiedni zestaw okuć
profil okienny
przeszklenie okna
okucia okienne
j
j
j
j
j
Znak CE
Zgodnie z prawem europejskim znak CE umieszcza się na określonych produktach w związku z ich funkcją
odpowiedzialną za bezpieczeństwo. Umieszczenie takiego znaku jest równoznaczne z poświadczeniem
przez producenta, że produkt jest wykonany zgodnie z dyrektywami UE.
Skróty
10
a
szerokość skrzydła (mm)
b
wysokość skrzydła (mm)
EW
otwierane do wewnątrz
AW
otwierane na zewnątrz
RM
montaż na ramie
FM
montaż na skrzydle
F
konieczna siła otwierania i zamykania (N)
P
ciężar skrzydła (N)
Ü
niezlicowanie
HSK
główna krawędź zamykająca
NSK
boczna krawędź zamykająca
geze oddymianie i przewietrzanie
Systemy oddymiania GEZE
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
Napędy elektryczne RWA o działaniu bezpośrednim
Elektryczne siłowniki łańcuchowe GEZE o płaskiej konstrukcji są przeznaczone jako bezpośrednie napędy do wbudowanych pionowo
okien prostokątnych uchylnych, odchylnych, rozwiernych, obrotowych oraz do okien dachowych. Siłowniki te są stosowane w systemach
oddymiania grawitacyjnego oraz przewietrzania. Siłowniki łańcuchowe są osadzone równolegle do płaszczyzny okna i mogą być
kolorystycznie dopasowane do architektury wnętrza. W siłowniku jest umieszczony łańcuch o specjalnej konstrukcji umożliwiającej
przenoszenie obciążeń ciągnących i pchających. W położeniu zamkniętym łańcuch jest całkowicie ukryty w obudowie siłownika.
Elektryczne siłowniki łańcuchowe
Wymiary:
wysuw 100 mm
wysuw 200 mm
wysuw 250 mm
wysuw 300 mm
wysuw 400 mm
wysuw 500 mm
wysuw 600 mm
wysuw 800 mm
wysuw 1000 mm
E 740 Dual
E 820
42 x 54 x 423 mm
42 x 63 x 1000/1600 mm patrz wysuw:
d
d
d
s
d
E 860
patrz wysuw:
s
s
d
d 26 x 41 x 335 mm
s
s
s
d
d 26 x 41 x 380 mm
d 40 x 56 x 473 mm
o
d 40 x 56 x 549 mm
d
d
d 26 x 41 x 430 mm
s
s
d 26 x 41 x 545 mm
s
s
d 26 x 41 x 545 mm
s
s
s 26 x 41 x 625
s
s
s
d 40 x 56 x 854 mm
250/300 N
500/600 N
250/250 N
600/600 N
7 mm/s
7 mm/s
8 mm/s przy ≤ 400 mm 7,5 mm/s przy ≤ 400 mm
12 mm/s przy > 400 mm 9,0 mm/s przy > 400 mm
wysuw
zintegrowany licznik
obrotów
zintegrowany licznik
obrotów
cofanie
Maks. siła pchająca/ciągnąca
Prędkość wysuwu (obciążenie 2/3)
Wyłącznik
krańcowy
E 740
mm
d 40 x 56 x 651 mm
d 40 x 56 x 651 mm
d 40 x 56 x 752 mm
zintegrowany licznik
obrotów
zintegrowany licznik
obrotów
pobór prądu
pobór prądu
Wyłącznik przeciążeniowy
pomiar prądu
pomiar prądu
pomiar prądu
pomiar prądu
Napięcie
24 V DC ±25%
24 V DC ±25%
24 V DC ±25%
24 V DC ±25%
Pobór prądu
0,9 A (0,95 A)
1,9 A
0,7 A
1,2 A
Tętnienie resztkowe
20%
20%
20%
20%
Czas włączenia
30%
30%
30%
30%
Temperatura otoczenia
-5 0C do +70 0C
-5 0C do +70 0C
-5 0C do +75 0C
-5 0C do +75 0C
Stopień ochrony / klasa ochronności
IP42 / III
IP42 / III
IP32 / III
IP32 / III
Przewód
2 m (5 m) silikon
2 m (5 m) silikon
3 m silikon
5 m silikon
Masa
ca. 1,7 kg
ca. 3,5 kg
ca. 1,4 do 1,8 kg
ca. 2,7 do 4,9 kg
Zakres stosowania
suche pomieszczenia
suche pomieszczenia
suche pomieszczenia
suche pomieszczenia
d = tak
s = nie
Systemy GEZE RWA
11
Urządzenia
oddymiające
GEZE RWA
Systemy oddymiania GEZE
Systemy oddymiania GEZE
Elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
GEZE RWA
Siłownik łańcuchowy GEZE E 740 / 24 V DC
Elegancki siłownik łańcuchowy z wygodną w obsłudze regulacją wysuwu
Urządzenia
oddymiające
Siłownik łańcuchowy E 740 przeznaczony jest do otwierania i zamykania okien uchylnych, odchylnych i rozwiernych otwieranych do
wewnątrz albo na zewnątrz oraz do okien dachowych i kopuł świetlnych. Siłownik jest wyposażony w elegancką aluminiową obudowę
i może być stosowany do oddymiania grawitacyjnego albo do codziennego przewietrzania pomieszczeń. E 740 może być instalowany
w przebadanych i certyfikowanych urządzeniach oddymiających (NRWG) wykonanych według normy EN 12101-2. Wygodną obsługę
siłownika zapewnia przełącznik obrotowy do zmiany wielkości wysuwu osadzony na obudowie i dostępny od zewnątrz. Konstrukcja
siłownika umożliwia również łatwy i szybki montaż. E 740 jest dostępny w wersji solo jako napęd samodzielny oraz w wersji synchro
umożliwiającej napęd jednego okna za pomocą kilku siłowników (do czterech siłowników na oknie).
GEZE E740
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU
j
j
j
j
j
j
j
j
Wielkość wysuwu ustawiana za pomocą przełącznika obrotowego na 100, 200, 300 albo 400mm
Wszystkie elementy mocujące są wykonane z metalu
Prosty i szybki montaż od przodu za pomocą łącznika łańcucha nowego typu
Dwuczęściowy profil wyposażony w dodatkowe wewnętrzne panewki gwarantuje cichobieżność oraz
wysoki stopień ochrony i klasę IPi
Sterowanie mikroprocesorowe zapewnia stałą prędkość niezależną od ciężaru skrzydła
Możliwość współpracy nawet czterech napędów osadzonych na jednym skrzydle
Możliwość wyrównania niezlicowania w zakresie od 0 do 25mm
Siłownik może być stosowany w przebadanych i certyfikowanych urządzeniach oddymiających GEZE
NRWG wykonanych zgodnie z EN 12101-2
DANE ZAMÓWIENIOWE – SIŁOWNIK ŁańcUCHOWY GEZE E 740 / 24 V DC
Opis
Siłownik łańcuchowy E 740 / 24 V DC
Siłownik łańcuchowy E 740 / 24 V DC Synchro
Zespół mocujący do okien dachowych E 740
Konsola EW E 740 RM
Konsola AW E 740 RM/FM
Konsola obrotowa EW E 740 RM
Zespół konsoli EW E 740 RM
Konsola AW E 740 RM/FM Mini
12
geze oddymianie i przewietrzanie
Kolor
EV1
biały RAL 9016
według RAL
EV1
biały RAL 9016
według RAL
Nr id.
112350
112351
112352
112410
112411
112412
112360
112355
112365
122106
125398
133269
Systemy oddymiania GEZE
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
GEZE RWA
Wyposażenie do siłowników łańcuchowych GEZE E 740
Urządzenia
oddymiające
Uchwyt GEZE do okien dachowych
do montażu siłowników w oknach dachowych i kopułach świetlnych
Uchwyt do okien dachowych
Konsola GEZE EW RM
do montażu siłownika na ramie okna uchylnego do wewnątrz
Konsola EW RM
Konsola GEZE AW RM/FM
do montażu siłowników na ramie albo na skrzydle okna odchylnego na zewnątrz oraz do okien
dachowych i kopuł świetlnych
Konsola AW RM/FM
Konsola obrotowa GEZE EW RM
do montażu siłownika na oknie uchylnym do wewnątrz
Konsola obrotowa EW RM
Zespół konsoli GEZE EW FM
do montażu siłownika na skrzydle okna uchylnego albo odchylnego do wewnątrz
Zespół konsoli EW FM
Systemy GEZE RWA
13
Systemy oddymiania GEZE
ELEKTRYCZNE SIŁOWNIKI ŁAńCUCHOWE GEZE
GEZE RWA
Wymiary siłownika łańcuchowego RWA E 740
70
54
Urządzenia
oddymiające
423
206
42
412
Możliwości montażu
a
Okno uchylne
Okno odchylne
Okno rozwierne
Okno obrotowe
o osi pionowej
Okno obrotowe
o osi poziomej
Okno dachowe
Zakres stosowania
maks. powierzchnia skrzydła
min. szerokość skrzydła (a)
maks. szerokość skrzydła (a)
niezlicowanie
maks. ciężar skrzydła
min. wysokość skrzydła (b)
j
j
j
j
j
Siłownik pojedynczy
Układ synchro
3 m2
1,5 m2
430 mm
950 mm
1200 mm
2400 mm
0–25 mm
0–25 mm
patrz wzór do obliczania zależności wymiarowych
zależnie od rodzaju montażu i zastosowanej konsoli
Możliwy montaż na skrzydle za pomocą specjalnej konsoli
Możliwy montaż na skrzydle o mniejszej wysokości przy zastosowaniu osobnej konsoli obrotowej
Przy większych powierzchniach skrzydeł należy stosować konsolę ryglującą (możliwe tylko w przypadku okien uchylnych
do wewnątrz)
Przy ograniczonej ilości miejsca do okien otwieranych na zewnątrz można zastosować konsolę AW E 740 RM/FM Mini
potrzebującą do osadzenia ok. 25mm
Możliwość zastosowania do okien o mniejszej szerokości, siłownik wystaje wtedy poza boczne krawędzie okna
Różne warianty mocowania
Uchylne do WEWNĄTRZ (EW)
Montaż na ramie (RM)
14
Odchylne NA ZEWNĄTRZ (AW)
Montaż na skrzydle (FM)
geze oddymianie i przewietrzanie
Montaż na ramie (RM)
Odchylne DO WEWNĄTRZ (EW)
Montaż na ramie (RM)
Montaż na skrzydle (FM)
Systemy oddymiania GEZE
ELEKTRYCZNE SIŁOWNIKI ŁAńCUCHOWE GEZE
Konsola
Konsola obrotowa
Zespół konsoli
EW RM
AW RM/FM
EW RM
EW FM
Uchwyt siłownika
Okno
dachowe
Standard
Skrzydło uchylne
do wewnątrz
d
s
d
d
d
s
Skrzydło odchylne
na zewnątrz
s
d
s
s
d
s
Skrzydło odchylne do
wewnątrz
d
s
s
d
d
s
Okno dachowe
s
d
s
s
s
d
d = tak
Urządzenia
oddymiające
Konsola
GEZE RWA
Zestawienie konsoli / rodzaj montażu
s = nie
Siłownik łańcuchowy E 740 - montaż na oknie uchylnym albo odchylnym, otwieranym na zewnątrz lub do wewnątrz
Obliczanie zakresu stosowania siłownika w zależności od ciężaru i wymiarów skrzydła. Przy obliczeniach należy uwzględnić dopuszczalne
obciążenie wiatrem!
Wzór do obliczania siły otwierania i zamykania:
F=
P x wysuw x 0,68
b
Przykład dla pojedynczego siłownika E 740:
P = 25 kg = ok. 250 N
wysuw = 300 mm
b = 1000 mm
F=
250 x 300 x 0,68
1000
Legenda
F
wymagana siła otwierania i zamykania (N)
P
ciężar skrzydła (N)
wysuw
droga skrzydła/ wysuw siłownika (mm)
b
wysokość skrzydła (mm)
Okno uchylne
Okno odchylne
F = 51 N
w
wysu
F
b
Przykład dla dwóch siłowników E 740 Synchro:
P = 150 kg = ca. 1500 N
wysuw = 300 mm
b = 1000 mm
F=
1500 x 300 x 0,68
1000
F = 306 N
b
P
P
F
w
wysu
F maks. = 250 N (pojedynczy)
F maks. = 500 N (synchro)
F maks. = 300 N (pojedynczy)
F maks. = 600 N (synchro)
Systemy GEZE RWA
15
Systemy oddymiania GEZE
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
Urządzenia
oddymiające
GEZE RWA
Minimalne wymiary skrzydeł
Min. wysokość skrzydła
Min. szerokość skrzydła
Konsola
Konsola
Konsola
obrotowa
Zespół
konsoli
EW RM
AW RM/FM
AW RM/FM
Mini
EW RM
EW FM
wysuw 100 mm
200 mm
200 mm
200 mm
s
200 mm
wysuw 200 mm
400 mm
350 mm
350 mm
s
300 mm
wysuw 300 mm
850 mm
500 mm
500 mm
450 mm
400 mm
wysuw 400 mm
1300 mm
650 mm
650 mm
450 mm
500 mm
pojedynczy
430 mm
430 mm
430 mm
430 mm
430 mm
synchro
950 mm
950 mm
950 mm
950 mm
950 mm
0–25 mm
0–25 mm
0–25 mm
0–25 mm
0–25 mm
na ramie
58 mm
29 mm
29 mm
58 mm
30 mm
na skrzydle
32 mm
35 mm
25 mm
23 mm
22 mm
Niezlicowanie
Min. ilość miejsca
do montażu
Konsola
s = nie
W przypadku okien obrotowych o osi pionowej albo poziomej wysokość skrzydła liczy się jako odstęp między
główną krawędzią zamykającą i osią zawiasu.
Otworowanie do mocowania
konsoli EW RM
Siłownik pojedynczy
ościeżnicy
167
390
środek okna
28
28
krawędź skrzydła
38
21
58
miejsce na
423
167
32
miejsce na
skrzydle
25
Układ synchro
ościeżnicy
wymiar bazowy f
środek napędu
wymiar bazowy f
środek napędu
krawędź skrzydła
25
167
167
390
Zakres stosowania
Szerokość skrzydła a
Wymiar bazowy f
1950 – 2999 mm
212 mm
1000 – 2400 mm
1/4 a
geze oddymianie i przewietrzanie
167
167
390
16
32
28
21
35
58
miejsce na
szerokość skrzydła a
miejsce na
skrzydle
Systemy oddymiania GEZE
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
Siłownik pojedynczy
GEZE RWA
środek okna
29
28
167
miejsce na skrzydle
krawędź skrzydła
28
167
390
Urządzenia
oddymiające
21
11
miejsce na ościeżnicy
44
35
Otworowanie do mocowania
konsoli AW RM/FM
Układ synchro
390
167
28
28
29
35
44
167
miejsce na
skrzydle
krawędź skrzydła
167
21
miejsce na ościeżnicy
390
167
środek siłownika
środek siłownika
wymiar bazowy f
wymiar bazowy f
szerokość skrzydła a
Zakres stosowania
Otworowanie do mocowania
konsoli obrotowej EW RM
Szerokość skrzydła a
Wymiar bazowy f
1950 – 2999 mm
212 mm
1000 – 2400 mm
1/4 a
ramie
środek okna
miejsce na skrzydle
28
28
krawędź skrzydła
23
38
58
miejsce na
Siłownik pojedynczy
56
167
167
390
423
Układ synchro
wymiar bazowy f
wymiar bazowy f
środek siłownika
środek siłownika
28
miejsce na skrzydle
28
28
28
krawędź skrzydła
23
23
38
38
ościeżnicy
58
miejsce na
szerokość skrzydła a
56
167
56
167
390
423
167
167
390
423
Systemy GEZE RWA
17
Systemy oddymiania GEZE
Otworowanie do mocowania
konsoli EW FM
Siłownik pojedynczy
13
15,5
środek okna
Urządzenia
oddymiające
miejsce na ościeżnicy
krawędź skrzydła
miejsce na skrzydle
30
28
22
28
43,5
390
30 miejsce na
Układ synchro
ościeżnicy
szerokość skrzydła a
wymiar bazowy f
wymiar bazowy f
miejsce na 22
skrzydle
środek siłownika
13
krawędź skrzydła
28
28
43.5
krawędź
skrzydła
15.5
15.5
13
środek siłownika
28
43.5
390
28
390
Zakres stosowania
Otworowanie do mocowania
konsoli typu AW RM/FM Mini
Szerokość skrzydła a
Wymiar bazowy f
1950 – 2999 mm
212 mm
1000 – 2400 mm
1/4 a
Siłownik pojedynczy
28
krawędź skrzydła
22
11
12.5
22
11
29
25
miejsce na
ościeżnicy
miejsce na
skrzydle
środek skrzydła
167
167
28
390
Układ synchro
szerokość skrzydła a
wymiar bazowy f
środek siłownika
środek siłownika
167
28
28
167
167
18
geze oddymianie i przewietrzanie
22
22
390
28
11
krawędź
skrzydła
12.5
22
390
11
22
28
11
29
11
25
167
miejsce na
skrzydle
miejsce na
ościeżnicy
wymiar bazowy f
12.5
GEZE RWA
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
Systemy oddymiania GEZE
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
Wzór do obliczania siły otwierania i zamykania:
F=
Urządzenia
oddymiające
Obliczanie zakresu stosowania siłownika w zależności od ciężaru i wymiarów skrzydła. Przy obliczeniach należy uwzględnić dopuszczalne
obciążenie śniegiem!
Legenda
P x 0,68
F
Wymagana siła otwierania i zamykania (N)
P
Ciężar skrzydła (N)
Poziome okna i kopuły świetlne
Pojedynczy siłownik E 740:
P = 25 kg = ca. 250 N
F=
250 x 0,68
F = 170 N
F
Dwa siłowniki E 740 w układzie synchro
P = 60 kg = ca. 600 N
F=
600 x 0,68
P
F maks. = 250 N (jeden siłownik)
F maks. = 500 N (układ synchro)
F = 408 N
Minimalne wymiary skrzydła
Konsole
AW RM/FM
Minimalna wysokość
skrzydła
Min.szerokość
skrzydła
Skok 100 mm
250 mm
Skok 200 mm
450 mm
Skok 300 mm
600 mm
Skok 400 mm
750 mm
Solo
450 mm
Synchro
Niezlicowanie
Zapotrzebowanie
miejsca
1000 mm
0–20 mm
na ościeżnicy
60 mm
na skrzydle
42 mm
Minimalna wysokość skrzydła w zależności od wielkości niezlicowania
Minimalna wysokość skrzydła zależy od niezlicowania i wzrasta przy dużych wartościach niezlicowania
Uwaga: montaż może się zmieniać w zależności od konstrukcji okna
j
wysuw maks. 100
40
wysuw maks. 200
Miejsce na
ościeżnicy
60
Wysokość skrzydła do osi zawiasu (mm)
j
Miejsce na
skrzydle
wysuw maks. 300
wysuw maks. 400
niezlicowanie (mm)
GEZE RWA
Siłownik łańcuchowy GEZE E 740 na oknie dachowym
Systemy GEZE RWA
19
Systemy oddymiania GEZE
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
Otworowanie do mocowania
konsoli AW RM / FM
Siłownik pojedynczy
środek okna
44
18
21 48
Urządzenia
oddymiające
GEZE RWA
Siłownik łańcuchowy GEZE E 740 na oknie dachowym
krawędź skrzydła
218
218
436
min. 450 mm
Układ synchro
wymiar bazowy f
środek okna
21 48
44
krawędź skrzydła
218
436
wymiar bazowy f = 1/4 szerokości okna
20
geze oddymianie i przewietrzanie
wymiar bazowy f
218
436
Systemy oddymiania GEZE
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
Podwójny siłownik w jednej obudowie – rzeczywista synchronizacja kilku napędów
Elektryczny siłownik łańcuchowy E 740 Dual składa się z dwóch podzespołów napędowych osadzonych w podłużnej obudowie
wykonanej z aluminium, którą można łatwo wkomponować w architekturę wnętrza. Podobnie jak w rozwiązaniu z siłownikiem
pojedynczym, wariant E 740 Dual został skonstruowany dla okien uchylnych, odchylnych i rozwiernych otwieranych do wewnątrz
i na zewnątrz oraz do okien dachowych i kopuł świetlnych. E 740 Dual dzięki dwukrotnie większej sile może być stosowany
do ciężkich okien, zaś konsola obrotowa umożliwia montowanie tego siłownika na skrzydłach o małej wysokości. Precyzyjne
zsynchronizowanie podzespołów napędowych zwiększa trwałość zawiasów i konstrukcji okna. Siłownik E 740 Dual może być
stosowany jako napęd okien do oddymiania grawitacyjnego oraz jako element systemu przewietrzania budynku. Siłownik jest przebadany
według normy EN12101-2 i może być instalowany w certyfikowanych urządzeniach oddymiających wykonywanych zgodnie z tą normą.
GEZE E 740 Dual
właściwości produktu
j
j
j
j
j
j
j
j
Zmienny wysuw 100, 200, 300 albo 400 mm, ustawiany za pomocą przełącznika obrotowego
Łatwy i szybki montaż od przodu za pomocą nowego typu łącznika łańcucha
Wszystkie elementy mocujące wykonane z metalu
Dzięki zmontowanym wstępnie podzespołom uzyskuje się znaczne zmniejszenie czasu montażu
Sterowanie mikroprocesorowe umożliwia stałą prędkość wysuwu, niezależnie od ciężaru skrzydła
Zsynchronizowana droga wysuwu obu łańcuchów
Dostępne dwie standardowe wersje o długościach 1000mm i 1600mm
Inne długości siłownika na zapytanie
Może być stosowany w przebadanych i certyfikowanych urządzeniach oddymiających GEZE NRWG
według EN12101-2
DANE ZAMÓWIENIOWE DLA SIŁOWNIKA ŁAŃCUCHOWEGO GEZE E 740 DuAL / 24 V DC
Opis
Wykonanie standardowe, długość 1000 mm
Siłownik łańcuchowy
E 740 Dual / 24 V DC
Wykonanie standardowe, długość 1600 mm
Wykonanie specjalne
Uchwyt do okien dachowych E 740 Dual
Konsola EW E740 RM
Konsola AW E740 RM/FM
Konsola obrotowa EW E740 RM
Konsola AW E 740 RM/FM Mini
Kolor
EV1
biały RAL 9016
według RAL
EV1
biały RAL 9016
według RAL
EV1
biały RAL 9016
według RAL
Nr id.
135580
135581
135582
135583
135584
135585
135586
135587
135588
135758
112355
112365
122106
133269
Systemy GEZE RWA
21
Urządzenia
oddymiające
GEZE RWA
Siłownik łańcuchowy GEZE E 740 Dual / 24 V DC
Systemy oddymiania GEZE
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
GEZE RWA
Wyposażenie elektrycznych siłowników łańcuchowych GEZE E 740 Dual
Urządzenia
oddymiające
Uchwyt siłownika GEZE do okien dachowych
do montowania siłownika E 740 w oknach dachowych i kopułach świetlnych
Uchwyt siłownika do okna dachowego
Konsola GEZE EW RM
do montowania siłownika na ościeżnicy okna uchylnego do wewnątrz
Konsola EW RM
Konsola GEZE AW RM/FM
do montażu siłownika na ościeżnicy albo na skrzydle okna odchylnego na zewnątrz oraz na oknie
dachowym lub kopule świetlnej
Konsola AW RM/FM
GEZE Konsola obrotowa EW RM
do montażu siłownika na ościeżnicy okna uchylnego do wewnątrz
Konsola obrotowa EW RM
22
geze oddymianie i przewietrzanie
Systemy oddymiania GEZE
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
GEZE RWA
Rysunek wymiarowy – siłownik łańcuchowy RWA E 740 Dual
K
Urządzenia
oddymiające
72
63
L2
42
K
L1
Długość siłownika
wymiar L1
wymiar L2
wymiar L3
wymiar K
wymiar N
1000 mm
1000 mm
982 mm
1020 mm
280 mm
K + 10 mm
1600 mm
1600 mm
1582 mm
1620 mm
280 mm
K + 10 mm
Długość
specjalna
min. 1000 mm
maks. 2000 mm
L2 = L1 - 18 mm
L3 = L1 + 20 mm
do L1 ≤ 1800: 280 mm
od L1 > 1800: 280 + ((L1 - 1800)/2) mm
K + 10 mm
Możliwości montażu
a
Okno uchylne
Okno odchylne
Zakres stosowania
Maks. powierzchnia skrzydła
Min. szerokość skrzydła (a)
Maks. szerokość skrzydła (a)
Wysokość niezlicowania
Maks. ciężar skrzydła
Min. wysokość skrzydła (b)
Okno rozwierne
Okno obrotowe z
osią pionową
Okno obrotowe z
osią poziomą
Okno dachowe
3 m2
1000 mm
2000 mm
0–25 mm
Patrz odpowiedni wzór dot. rodzaju montażu
zależnie od rodzaju montażu i zastosowanej konsoli
Stosowanie do niższych okien możliwe przy zastosowaniu konsoli obrotowej
Przy skrzydłach o większych powierzchniach należy stosować dodatkowo konsolę ryglującą (możliwe tylko przy oknach
uchylnych do wewnątrz)
Przy niewielkiej ilości miejsca do okien otwieranych na zewnątrz można stosować konsolę AW E740 RM/FM Mini
(zapotrzebowanie miejsca 25mm)
Możliwe stosowanie do skrzydeł o mniejszej szerokości, w takim przypadku siłownik wystaje poza skrzydło
j
j
j
j
Systemy GEZE RWA
23
Systemy oddymiania GEZE
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
Urządzenia
oddymiające
GEZE RWA
Zasady doboru konsol
Konsola
Konsola
Konsola obrotowa
Uchwyt siłownika
EW RM
AW RM/FM
EW FM
Standard
Okno
dachowe
okno uchylne do
wewnątrz
d
s
d
d
s
okno odchylne na
zewnątrz
s
d
s
d
s
okno odchylne do
wewnątrz
d
s
s
d
s
okno dachowe
s
d
s
s
d
d = tak
s = nie
Siłownik łańcuchowy RWA E 740 Dual na oknie uchylnym do wewnątrz i oknie odchylnym na zewnątrz
Obliczanie zakresu stosowania siłownika w zależności od ciężaru i wymiarów skrzydła. Przy obliczeniach należy uwzględnić dopuszczalne
obciążenie wiatrem!
Wzór do obliczania siły otwierania i zamykania:
F=
P x Wysuw x 0,68
b
Dwa siłowniki E 740 Synchro (przykład):
Legenda
F
Konieczna siła otwierania/zamykania (N)
P
Ciężar skrzydła (N)
Wysuw
Droga skrzydła/wysuw łańcucha (mm)
b
Wysokość skrzydła (mm)
P = 150 kg = ca. 1500 N
Wysuw = 300 mm
b = 1000 mm
F=
1500 x 300 x 0,68
1000
F = 306 N
Okno uchylne
Okno odchylne
w
wysu
b
F
b
P
P
F
w
wysu
F maks. = 500 N
24
geze oddymianie i przewietrzanie
F maks. = 600 N
Systemy oddymiania GEZE
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
GEZE RWA
Siłownik łańcuchowy RWA E 740 Dual na oknie uchylnym do wewnątrz i odchylnym na zewnątrz
Minimalne wymiary skrzydła
Konsola
Konsola
Konsola
obrotowa
EW RM
AW RM/FM
AW RM/FM Mini
EW RM
wysuw 100 mm
200 mm
200 mm
200 mm
s
wysuw 200 mm
400 mm
350 mm
350 mm
s
wysuw 300 mm
850 mm
500 mm
500 mm
450 mm
wysuw 400 mm
1300 mm
650 mm
650 mm
450 mm
Min. szerokość
skrzydła
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
Niezlicowanie
0–25 mm
0–25 mm
0–25 mm
0–25 mm
70 mm
36 mm
36 mm
70 mm
32 mm
35 mm
25 mm
23 mm
Min. ilość miejsca do na ościeżnicy
montażu
na skrzydle
s = nie
Dla okien obrotowych wysokość skrzydła jest odległością od głównej krawędzi zamykającej do osi zawiasu
Otworowanie dla
konsoli EW RM
b = (L1 – 42 mm)
22
22
krawędź skrzydła
22
22
miejsce na
skrzydle
32
21
21
32
36
36
70
6
6
środek okna
25
miejsce na ościeżnicy
Urządzenia
oddymiające
Min. wysokość
skrzydła
Konsola
25
K
K
L1
Otworowanie pod konsolę
AW RM/FM
K
36
11
11
44
35
20
44
20
35
środek okna
6
6
krawędź skrzydła
22
22
22
miejsce na ościeżnicy
K
22
B = (L1 - 42 mm)
L1
Systemy GEZE RWA
25
Systemy oddymiania GEZE
Otworowanie
pod konsolę
AW RM/FM Mini
miejsce na skrzydle
K
25
22
22
22
11
11
22
12.5
miejsce
na ościeżnicy
K
6
krawędź skrzydła
środek skrzydła
6
36
Urządzenia
oddymiające
22
22
22
22
B (=L1 - 42mm)
L1
Otworowanie
pod konsolę
obrotową EW RM
B (=L1 - 42mm)
miejsce
na ościeżnicy
22
miejsce na
skrzydle
środek skrzydła
22
22
28
28
36
23
6
70
6
22
36
GEZE RWA
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
28
K
28
K
L1
26
Długość
siłownika
Wymiar L1
Wymiar L2
Wymiar L3
Wymiar K
Wymiar N
1000 mm
1000 mm
982 mm
1020 mm
280 mm
K + 10 mm
1600 mm
1600 mm
1582 mm
1620 mm
280 mm
K + 10 mm
Długość
specjalna
min. 1000 mm
maks. 2000 mm
L2 = L1 - 18 mm
L3 = L1 + 20 mm
do L1 ≤ 1800: 280 mm
od L1 > 1800: 280 + ((L1 -1800)/2) mm
K + 10 mm
geze oddymianie i przewietrzanie
Systemy oddymiania GEZE
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
Wzór do obliczania siły otwierania i zamykania:
F=
Urządzenia
oddymiające
Obliczanie zakresu stosowania siłownika w zależności od ciężaru i wymiarów skrzydła. Przy obliczeniach należy uwzględnić dopuszczalne
obciążenie wiatrem!
Legenda
P x 0,68
F
Wymagana siła otwierania i zamykania (N)
P
Ciężar skrzydła (N)
Okna poziome i kopuły świetlne
Przykład dla dwóch E 740 Synchro:
P = 60 kg = ca. 600 N
F=
600 x 0,68
F = 408 N
F
P
F maks. = 500 N (wersja synchro)
Minimalne wymiary skrzydła
Konsole
Min. wysokość
skrzydła
Skok 100 mm
250 mm
Skok 200 mm
250 mm
Skok 300 mm
325 mm
Skok 400 mm
400 mm
Min. szerokość
skrzydła
60
1000 mm
Niezlicowanie
0–20 mm
Min. zapotrzebowanie miejsca
Otworowanie pod konsolę
AW RM/FM
na ościeżnicy
68 mm
na skrzydle
42 mm
L3 = L1 + 20 mm
N
44
44
20
20
25,5
6,5
55
55
6,5
N
środek okna
25,5
miejsce na
ościeżnicy
40
AW RM/FM
miejsce na
skrzydle
GEZE RWA
Siłownik łańcuchowy RWA E 740 Dual na oknie dachowym
Systemy GEZE RWA
27
Systemy oddymiania GEZE
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
GEZE RWA
Siłownik łańcuchowy GEZE E 820 / 24 V DC
Kompaktowa konstrukcja do mocowania bezpośrednio na profilu oraz do ukrytego montażu
Urządzenia
oddymiające
Siłownik łańcuchowy E 820 jest przeznaczony jako napęd do bezpośredniego otwierania i zamykania okien uchylnych, odchylnych
i rozwiernych otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz. Może być stosowany zarówno do odprowadzania dymu podczas pożaru,
jak i do codziennego wietrzenia pomieszczeń. Siłownik E 820 może być również montowany w przebadanych i certyfikowanych
urządzeniach oddymiających (NRWG) według EN 12101-2.
Elegancka aluminiowa obudowa siłownika mocowana bezpośrednio na profilu fasady jest dobrze dopasowana do nowoczesnego
wnętrza, zaś niewielkie wymiary tej obudowy umożliwiają ukrycie siłownika w elementach konstrukcji budynku.
GEZE E 820
właściwości produktu
Montaż bezpośrednio na profilu i montaż ukryty
Napęd wyposażony w mikroprocesor sterujący, dostępny w wersji solo i wersji synchro wyposażonej
w synchronizator
Zsynchronizowana praca wielu siłowników bez konieczności stosowania dodatkowego modułu
Regulowane elektronicznie funkcje łagodnego rozruchu i łagodnego zatrzymywania
Łańcuch wykonany ze stali wysokiej jakości
Standardowe wielkości wysuwu do 800 mm
Do stosowania w przebadanych i certyfikowanych urządzeniach oddymiających wg EN 12101-2
j
j
j
j
j
j
j
DANE ZAMÓWIENIOWE - Siłownik łańcuchowy GEZE E 820 / 24 V DC
Opis
wysuw 200 mm
wysuw 300 mm
wysuw 400 mm
Siłownik łańcuchowy E 820 / 24 V DC
wysuw 500 mm
wysuw 600 mm
wysuw 800 mm
Uchwyt siłownika typ A E 820/E 840
Konsola typ A E 820/E 840
Uchwyt siłownika typ B E 820/E 840
Konsola typ B E 820/E 840
Siłownik łańcuchowy E 820 Synchro3 Set 24 V DC
Siłownik łańcuchowy E 820 Synchro4 Set 24 V DC
Siłownik łańcuchowy E 820 24 V DC wykonanie specjalne
28
geze oddymianie i przewietrzanie
Kolor
Nr id.
EV1
według RAL
EV1
według RAL
EV1
według RAL
EV1
według RAL
EV1
według RAL
EV1
według RAL
129640
129641
129650
129651
129660
129661
129670
129671
129680
129681
137709
137710
129430
129675
129676
129677
131339
131340
131341
Nr id.
Synchro
129642
129643
129652
129653
129662
129663
129672
129673
129682
129683
137731
137732
Systemy oddymiania GEZE
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
Urządzenia
oddymiające
Uchwyt do siłownika - Typ A E 820/E 840
do montażu na skrzydle albo na ościeżnicy okien uchylnych, odchylnych i rozwiernych otwieranych
do wewnątrz albo na zewnątrz
GEZE RWA
Wyposażenie do siłowników łańcuchowych GEZE E 820
Uchwyt siłownika typ A E 820/E 840
Konsola GEZE - Typ A E 820/E 840
współpracująca z uchwytem typu A
do montażu na skrzydle albo na ościeżnicy okien uchylnych, odchylnych i rozwiernych otwieranych
do wewnątrz albo na zewnątrz
Konsola typ A E 820/E 840
Uchwyt siłownika - Typ B E 820/E 840
do montażu na ościeżnicy okien uchylnych do wewnątrz
Uchwyt siłownika typ B E 820/E 840
Konsola GEZE - Typ B E 820/E 840
współpracująca z uchwytem typu B - do montażu na ościeżnicy okien uchylnych do wewnątrz, bez
uchwytu siłownika stosowana do montażu na ościeżnicy otwieranych do wewnątrz okien
uchylnych i odchylnych oraz do otwieranych do wewnątrz okien rozwiernych
Konsola typ B E 820/E 840
Systemy GEZE RWA
29
Systemy oddymiania GEZE
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
335 mm
325 mm
300 mm
380 mm
370 mm
400 mm
430 mm
420 mm
500 mm
545 mm
535 mm
600 mm
545 mm
535 mm
800 mm
625 mm
615 mm
12
200 mm
L
5
145
13
LM
13
L
41
Wysuw
26
Urządzenia
oddymiające
GEZE RWA
Rysunek wymiarowy - siłownik łańcuchowy RWA E 820
LM
Możliwości montażu
a
Okno uchylne
Okno odchylne
Okno rozwierne
Okno obrotowe
z osią pionową
Okno obrotowe
z osią poziomą
Zakres stosowania
Maks. powierzchnia skrzydła
wysuw 200 mm
wysuw 300 mm
wysuw 400 mm
Min. szerokość
skrzydła (a)
wysuw 500 mm
wysuw 600 mm
wysuw 800 mm
Maks. szerokość skrzydła (a)
Wysokość niezlicowania
Maks. ciężar skrzydła
Min. wysokość skrzydła (b)
Wersja solo
Wersja synchro
3 m2
1,5 m2
394 mm
1800 mm
484 mm
1900 mm
584 mm
1000 mm
814 mm
1220 mm
814 mm
1220 mm
974 mm
1713 mm
1200 mm
2400 mm
0–21 mm
0–21 mm
wzór do obliczeń zależnie od zastosowania
zależnie od rodzaju montażu i dobranej konsoli
Przy dużych powierzchniach skrzydeł należy dodatkowo stosować konsolę ryglującą (tylko do okien uchylnych
do wewnątrz)
Możliwy montaż na skrzydłach o mniejszej szerokości, przy czym siłownik będzie wystawał poza boczne krawędzie okna
j
j
Rodzaje montażu
Uchylne Do wewnątrz (EW)
Montaż na ościeżnicy (RM)
30
Montaż na skrzydle (FM)
geze oddymianie i przewietrzanie
Odchylne NA ZEWNĄTRZ (AW)
Montaż na ościeżnicy (RM)
Odchylne DO WEWNĄTRZ (EW)
Montaż na ościeżnicy (RM)
Montaż na skrzydle (FM)
Systemy oddymiania GEZE
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
Uchwyt siłownika Typ A
s
d typ A
d typ A
s
d typ A
d typ A
s
d typ A
d typ A
Uchwyt siłownika Typ B
d typ B
s
s
s
s
s
s
s
s
bez uchwytu siłownika
d typ B
s
s
d typ B
s
s
d typ B
s
s
Przy kilku możliwych zestawieniach dobór jest zależny od wielkości okna, warunków zabudowy i wysuwu siłownika.
d = tak
s = nie
Siłownik łańcuchowy E 820 do okien uchylnych i odchylnych otwieranych na zewnątrz
Obliczanie zakresu stosowania siłownika w zależności od ciężaru i wymiarów skrzydła. Przy obliczeniach należy uwzględnić dopuszczalne
obciążenie wiatrem!
Wzór do obliczania siły otwierania i zamykania:
F=
P x wysuw x 0,54
b
F maks. = 250 N na każdy napęd
Przykład dla E 820 w wersji pojedynczej:
P = 25 kg = ok. 250 N
wysuw = 400 mm
b = 1000 mm
F=
250 x 400 x 0,54
1000
Legenda
F
Konieczna siła otwierania i zamykania (N)
P
Ciężar skrzydła (N)
Hub
Droga skrzydła/wysuw łańcucha (mm)
b
Wysokość skrzydła (mm)
Okno uchylne
Okno odchylne
F = 54 N
w
wysu
F
b
Przykład dla dwóch E 820 w układzie synchro:
P = 95 kg = ok. 950 N
wysuw = 400 mm
b = 800 mm
950 x 400 x 0,54
800
Ciężar wypełnienia skrzydła:
maks. 30 kg/m2 (siłownik osadzony sztywno)
maks. 40 kg/m2 (siłownik osadzony obrotowo)
b
P
F
F = 257 N
w
wysu
Maks. siła ciągnąca i pchająca jest zależna od wielkości wysuwu
(patrz wykres), co należy uwzględnić przy obliczeniach
Wykres siły i wielkości wysuwu
Siła F (N)
F=
P
Kierunek ciągnący
250
200
150
100
50
0
200
100 Kierunek pchający
(obszar zakreskowany)
200
300
400
500
600
Wysuw (mm)
Systemy GEZE RWA
31
Urządzenia
oddymiające
Montaż na skrzydle
do wewnątrz
Okno rozwierne
Montaż na ościeżnicy
Na zewnątrz
Okno rozwierne
Montaż na ościeżnicy
do wewnątrz
Okno rozwierne
do wewnątrz
Montaż na skrzydle
Okno odchylne
Montaż na ościeżnicy
Na zewnątrz
Okno odchylne
Montaż na ościeżnicy
do wewnątrz
Okno odchylne
do wewnątrz
Montaż na skrzydle
Okno uchylne
Montaż na ościeżnicy
Na zewnątrz
Okno uchylne
Montaż na ościeżnicy
do wewnątrz
Okno uchylne
Konsola do okien
GEZE RWA
Zestawienie konsola/sposób montażu
32
A
55
51
18
10
32
8
LA
22
39
x
12
12
31-x
x-7
8
125
28
LI
B
55
GEZE RWA
Systemy oddymiania GEZE
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
C
A = ilość miejsca konieczna ze
względu na obrót siłownika
Urządzenia
oddymiające
40
max. 29
min. 8
3
max. 32
min. 8
10
5
70
13
11
A
D
GEZE RWA
Wymiary bazowe dla konsoli typu B, z uchwytem typu B
min. 33
min. 26
Wymiary bazowe dla konsoli typu B, bez uchwytu siłownika
78
Siłownik osadzony bezpośrednio na ościeżnicy
Przykład: montaż na ościeżnicy na oknie uchylnym do wewnątrz
Siłownik osadzony obrotowo
Przykład: montaż na ościeżnicy na oknie uchylnym do wewnątrz
Długości zależne od wysuwu siłownika
Wysuw
LA
LB
LC
LI
200 mm
170 mm
174 mm
185 mm
349 mm
394 mm
300 mm
215 mm
219 mm
230 mm
400 mm
265 mm
269 mm
280 mm 444 mm
500 mm
380 mm 384 mm
395 mm
559 mm
600 mm
380 mm 384 mm
395 mm
559 mm
800 mm
460 mm 466 mm
475 mm
639 mm
1/2 szerokości skrzydła a
środek łańcucha
125
32
LA
28
8
12
8
125
12
32
LI
27
28
8
LA
27
8
środek łańcucha
LI
1/2 szerokość skrzydła a
LI
LI
LC
140
13
13
140
130
LC
13
26
26
13
LB
środek łańcucha
130
LB
środek łańcucha
Systemy GEZE RWA
33
Systemy oddymiania GEZE
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
GEZE RWA
Siłownik łańcuchowy E 860 / 24 V DC
Zaawansowany technicznie mocny siłownik do montażu na bocznych i głównych krawędziach zamykających okna
Urządzenia
oddymiające
Dopracowany konstrukcyjnie w najdrobniejszych szczegółach siłownik E 860 w obudowie aluminiowej jest skutecznym urządzeniem
zarówno do oddymiania, jak i codziennego przewietrzania pomieszczeń.
Jest bezpośrednim napędem do otwierania i zamykania okien uchylnych, odchylnych i przymykowych otwieranych do wewnątrz
i na zewnątrz oraz do okien dachowych i kopuł świetlnych. Siłownik E 860 może być montowany zarówno na głównej krawędzi
zamykającej okna, jak i na bocznych krawędziach zamykających. Może być również stosowany w oknach oddymiających przebadanych
i zcertyfikowanych zgodnie z normą EN 12101-2.
GEZE E 860
właściwości PRODUKTU
j
j
j
j
j
j
j
Montaż bezpośrednio na profilu
Napęd wyposażony w mikroprocesor sterujący, dostępny w wersji solo i wersji synchro
Zsynchronizowana praca wielu siłowników bez konieczności stosowania dodatkowego urządzenia
Regulowane elektronicznie funkcje łagodnego rozruchu i łagodnego zatrzymywania
Łańcuch wykonany ze stali wysokiej jakości
Standardowe wielkości wysuwu do 1000 mm (większe wysuwy na zapytanie)
Do stosowania w przebadanych i certyfikowanych urządzeniach oddymiających wg EN 12101-2
Obiekty referencyjne
Parish hall Heuchlingen, Niemcy
34
geze oddymianie i przewietrzanie
Systemy oddymiania GEZE
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
wysuw 250 mm
wysuw 400 mm
wysuw 500 mm
Siłownik łańcuchowy E 860 / 24 V DC
wysuw 600 mm
wysuw 800 mm
wysuw 1000 mm
wysuw 1500 mm
Siłownik łańcuchowy E 860 / 24 V DC MK
(MK = Styk sygnałowy)
Siłownik łańcuchowy E 860 zestaw Synchro3
Siłownik łańcuchowy E 860 zestaw Synchro4
Siłownik łańcuchowy E 860 wykonanie specjalne
Konsola typ A E 860
Konsola typ B E 860
Konsola typ C E 860
Zespół konsoli E 860 FM
Podkładka zespołu konsoli E 860 FM
Uchwyt siłownika typ 1 E 860
Uchwyt siłownika typ 2 E 860
Uchwyt siłownika typ 3 E 860
Uchwyt siłownika typ 4 E 860
Uchwyt siłownika do okien dachowych E 860
Konsola RS 106 D E 860
wysuw 250 mm
wysuw 400 mm
wysuw 500 mm
wysuw 600 mm
wysuw 800 mm
wysuw 1000 mm
wysuw 1500 mm
Kolor
Nr id.
EV1
według RAL
EV1
według RAL
EV1
według RAL
EV1
według RAL
EV1
według RAL
EV1
według RAL
EV1
według RAL
EV1
EV1
EV1
EV1
EV1
EV1
EV1
129685
129686
129690
129691
129695
129696
129700
129701
129705
129706
129710
129711
129715
129716
130587
130592
130597
130602
130607
130612
130617
129724
129909
130454
129723
129725
129726
129727
129728
129729
129730
130221
130522
129867
129868
Nr id.
Synchro
129687
129688
129692
129693
129697
129698
129702
129703
129707
129708
129712
129713
129717
129718
130588
130593
130598
130603
130608
130613
130618
Systemy GEZE RWA
Urządzenia
oddymiające
Opis
GEZE RWA
DANE ZAMÓWIENIOWE DLA SIŁOWNIKA ŁAŃCUCHOWEGO E 860 / 24 V DC
35
Systemy oddymiania GEZE
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
GEZE RWA
Wyposażenie elektrycznych siłowników łańcuchowych GEZE E 860
Urządzenia
oddymiające
Konsola GEZE E 860 Typ A
do montażu na ościeżnicy i na skrzydle okien uchylnych, odchylnych, rozwiernych i obrotowych
otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz
Konsola typ A E 860
Konsola GEZE E 860 Typ B
do montażu na ościeżnicy i na skrzydle okien uchylnych, odchylnych, rozwiernych i obrotowych
otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz
Konsola typ B E 860
Konsola GEZE E 860 Typ C
do montażu na ościeżnicy okien uchylnych, odchylnych, rozwiernych i obrotowych otwieranych
do wewnątrz
Konsola typ C E 860
Zespół konsoli GEZE E 860 FM
do montażu na skrzydle otwieranych do wewnątrz okien uchylnych i obrotowych
Zespół konsoli E 860 FM
Podkładki do zespołu konsoli GEZE E 860 FM
podkładki do zespołu konsoli E 860 FM stosowane przy niezlicowaniu < 10 mm
Podkładki do zespołu konsoli E860 FM
36
geze oddymianie i przewietrzanie
Systemy oddymiania GEZE
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
GEZE RWA
Wyposażenie elektrycznych siłowników łańcuchowych GEZE E 860
Urządzenia
oddymiające
Uchwyt siłownika GEZE Typ 1 E 860
do montażu na ościeżnicy albo na skrzydle okna uchylnego, odchylnego, rozwiernego oraz
obrotowego, otwieranego na zewnątrz
Uchwyt siłownika typ 1 E 860
Uchwyt do siłownika GEZE Typ 2 E 860
do montażu na ościeżnicy albo na skrzydle okna uchylnego, odchylnego, rozwiernego oraz
obrotowego, otwieranego na zewnątrz
Uchwyt siłownika typ 2 E 860
Uchwyt do siłownika GEZE Typ 3 E 860
do montażu na ościeżnicy albo na skrzydle okna uchylnego, odchylnego, rozwiernego oraz
obrotowego, otwieranego na zewnątrz
Uchwyt siłownika typ 3 E 860
Uchwyt do siłownika GEZE Typ 4 E 860
do montażu na ościeżnicy otwieranego na zewnątrz okna uchylnego, odchylnego oraz
okna dachowego i kopuły świetlnej
Uchwyt siłownika typ 4 E 860
Systemy GEZE RWA
37
Systemy oddymiania GEZE
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
GEZE RWA
Rysunek wymiarowy - siłownik łańcuchowy GEZE E 860
L
230
40
16
Urządzenia
oddymiające
56
Możliwości montażu
a
Okno uchylne
Okno odchylne
Okno rozwierne
Okno obrotowe
z osią pionową
Okno obrotowe
z osią poziomą
Okno dachowe
Zakres stosowania
Maks. powierzchnia skrzydła
Min. szerokość skrzydła
wysuw 1250 mm
(a)
wysuw 1400 mm
wysuw 1500 mm
wysuw 1600 mm
wysuw 1800 mm
wysuw 1000 mm
Maks. szerokość skrzydła (a)
Wysokość niezlicowania
Maks. ciężar skrzydła
Min. wysokość skrzydła (b)
j
j
Wersja solo
1,5 m2
1474 mm
Wersja synchro
3 m2
950 mm
1626 mm
1050 mm
1830 mm
1200 mm
1830 mm
1400 mm
1032 mm
1400 mm
1236 mm
1800 mm
1200 mm
2400 mm
0–21 mm
0–21 mm
wzór obliczeniowy (patrz sposób stosowania)
zależnie od rodzaju montażu i typu konsoli
Przy dużych powierzchniach skrzydeł należy dodatkowo stosować konsolę ryglującą (tylko do okien uchylnych do wewnątrz)
Możliwy montaż na skrzydłach o mniejszej szerokości, przy czym siłownik będzie wystawał poza boczne krawędzie okna
Rodzaje montażu
Uchylne Do wewnątrz (EW)
Montaż na ościeżnicy (RM)
38
Odchylne na zewnątrz (AW)
Odchylne DO wewnątrz (EW)
Montaż na skrzydle (FM) Montaż na ościeżnicy (RM) Montaż na ościeżnicy (RM)
geze oddymianie i przewietrzanie
Montaż na skrzydle (FM)
Systemy oddymiania GEZE
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
s
Uchwyt siłownika
Typ 2
s
Uchwyt siłownika
Typ 3
d typ C
Uchwyt siłownika
Typ 4
Zespół konsoli
FM
d typ A
s
d typ B
d typ A
d typ B
d typ A
d typ B
d typ B
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
d typ C
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
d
Montaż na skrzydle
do wewnątrz
Okno rozwierne
Montaż na ościeżnicy
Na zewnątrz
Montaż na ościeżnicy
do wewnątrz
Okno rozwierne
Okno rozwierne
d typ A
d typ B
s
s
d typ B
d typ A
s
d typ A
d typ A
d typ A
d typ C
s
d typ B
d typ A
obrotowe, oś pionowa
Montaż na ościeżnicy
s
s
d typ A
s
d typ A
d typ A
Montaż na skrzydle
do wewnątrz
Okno odchylne
Montaż na ościeżnicy
Na zewnątrz
d typ A
d typ B
s
Montaż na skrzydle
d
d typ A
do wewnątrz
s
Okno odchylne
Montaż na ościeżnicy
do wewnątrz
Okno odchylne
Montaż na skrzydle
s
d typ A
Na zewnątrz
Montaż na ościeżnicy
s
d typ C
d typ A
obrotowe, oś pionowa
d typ B
s
Montaż na ościeżnicy
d typ B
d typ A
Uchwyt siłownika
Typ 1
do wewnątrz
Okno uchylne
Montaż na ościeżnicy
d typ A
do wewnątrz
s
s
obrotowe, oś pozioma
Zespół konsoli
FM
d typ A
Montaż na skrzydle
s
s
do wewnątrz
Uchwyt siłownika
Typ 4
do wewnątrz
d typ C
obrotowe, oś pionowa
Na zewnątrz
d typ B
Uchwyt siłownika
Typ 3
Konsola dla okna
Okno uchylne
d typ A
d typ A
obrotowe, oś pionowa
s
Montaż na ościeżnicy
Uchwyt siłownika
Typ 2
d typ A
Na zewnątrz
s
obrotowe, oś pionowa
Uchwyt siłownika
Typ 1
Montaż na ościeżnicy
do wewnątrz
Okno uchylne
Konsola dla
d typ A
d typ A
Przy kilku możliwych zestawieniach dobór jest zależny od wielkości okna, warunków zabudowy i wysuwu siłownika.
d = tak
s = nie
DANE ZAMÓWIENIOWE - KONSOLE DO OKIEN DACHOWYCH
Opis
Uchwyt siłownika E 860 do okien dachowych
Uchwyt siłownika E 860 do okien dachowych, krótki
Konsola do okien dachowych, typ A E 860
Konsola do okien dachowych, typ H E 860
Zespół konsoli do okien dachowych, typ S E 860
Kolor
Stal stopowa
Stal stopowa
Stal stopowa
Stal stopowa
Stal stopowa
Nr id.
129867
137170
129868
136630
136486
Zamówienie dla okna dachowego (inne systemy profili na zapytanie):
Schüco AWS 57 RO: zespół konsoli do okna dachowego, typ S (nr id. 136486)
Wicona Wictec 50: Uchwyt siłownika, typ 2 (nr id. 129730) + konsola typ B (nr id. 129725)
Alcoa AA 100: Uchwyt siłownika do okna dachowego (nr id. 129867) + konsola typ A (nr id. 129723) + konsola do okna dachowego, typ A (nr id. 129868)
Heroal 085 D: Uchwyt siłownika do okna dachowego, krótki (nr id. 137170) + konsola typu B (nr id. 129725) + konsola do okna dachowego typu H (nr id. 136630)
Hueck 85 E: Uchwyt siłownika typ 2 (nr id. 129730) + konsole typ B (nr id. 129725)
Systemy GEZE RWA
39
Urządzenia
oddymiające
GEZE RWA
Zestawienie konsola/sposób montażu
Systemy oddymiania GEZE
Zakres stosowania siłownika E 860 oblicza się na podstawie wymiarów i ciężaru skrzydła
Przy obliczeniach należy uwzględnić obciążenie wiatrem!
Urządzenia
oddymiające
Wzór do obliczania siły otwierania i zamykania:
Legenda
P x wysuw x 0,54
F=
b
E 860, wersja solo (przykład):
P = 50 kg = ca. 500 N
Wysuw = 600 mm
b = 1000 mm
Konieczna siła otwierania i zamykania (N)
P
Ciężar skrzydła (N)
wysuw
Droga skrzydła/wysuw łańcucha (mm)
b
Wysokość skrzydła (mm)
Okno odchylne
500 x 600 x 0,54
F=
F
Okno uchylne
F = 162 N
1000
w
wysu
F
b
E 860 w układzie synchro (przykład):
P = 150 kg = ok. 1500 N
wysuw = 600 mm
b = 1000 mm
P
1500 x 600 x 0,54
F=
w
wysu
Wzór do obliczania siły otwierania i zamykania:
F=
P
F
F = 486 N
1000
b
GEZE RWA
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
Okna poziome i kopuły świetlne
P x 0,54
E 860 wersja solo (przykład):
P = 35 kg = ca. 350 N
F=
F
F = 189 N
350 x 0,54
E 860 w układzie synchro (przykład):
F maks. = 1600 N (Solo)
F maks. = 1200 N (Synchro)
P = 100 kg = ca. 1000 N
F=
P
F = 540 N
1000 x 0,54
Maks. siła pchająca i ciągnąca jest zależna od wysuwu łańcucha (patrz wykres siła/wysuw), co należy uwzględnić w obliczeniach.
Siła F (N)
Wykres siła/wysuw przy pionowym kierunku działania obciążenia
600
500
400
300
200
100
0
600
600
600
600
600
300
500
600
250
700
200
800
siła pchająca
0
0
1000
1500
Wysuw (mm)
40
600
siła ciągnąca
400
400
600
geze oddymianie i przewietrzanie
Systemy oddymiania GEZE
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
GEZE RWA
RWA Siłownik łańcuchowy E 860 – minimalne wysokości skrzydła
Minimalne wysokości skrzydeł wynikające z rodzaju montażu i zastosowanych uchwytów i konsol
(w zależności od wielkości niezlicowania (Ü))
A
Uchwyt siłownika typ 2
Uchwyt siłownika typ 3
wymiar x = 35 mm
wymiar x = 51 mm
+ konsola Typ C
Niezlicowanie (mm)
Wysuw
[mm]
Uchwyt siłownika typ 2
0
B
Niezlicowanie (mm)
8
16
21
0
8
16
B
Niezlicowanie (mm)
21
0
8
16
Zespół konsoli FM
C
Niezlicowanie (mm)
21
0
Urządzenia
oddymiające
Uchwyt siłownika typ 1
Niezlicowanie (mm)
8
16
21
0
10
21
1250
900
900
1000
1000
500
550
550
650
200
200
200
250
350
350
400
400
500
350
375
1400
1600
1600
1700
1700
1000
1150
1200
1300
400
400
450
500
700
700
800
800
800
500
600
1500
2100
2100
2200
2200
1100
1300
1300
1350
500
500
600
600
900
900
1000
1000
1000
650
750
1600
2500
2500
s
s
1250
1500
1600
1700
600
650
700
750
1200
1200
1300
1300
1200
800
900
1800
s
s
s
s
1700
2100
2200
2350
800
850
950
1000
1600
1600
1700
1700
1600
1050
1200
1000
s
s
s
s
2150
2600
2800
3000
1000
1050
1150
1200
2000
2000
2100
2100
2000
1300
1500
s = nie
Minimalna wysokość okna odchylnego na zewnątrz wynosi 400 mm (uchwyt siłownika Typ 2) albo 800 mm (uchwyt siłownika Typ 1).
Podane minimalne wysokości dotyczą okien uchylnych, odchylnych i rozwiernych. Dla okien obrotowych jako wysokość skrzydła przyjmuje się
odległość od głównej krawędzi zamykającej do osi obrotu. A, B i C patrz podane dalej wymiary bazowe.
Wymiar bazowy uchwytu siłownika typu 1 z konsolą typu A
80
22
LE
198
42
środek okna
22
37
16
51
14
30
24
13 15
(67)
11
55
10
miejsce
na skrzydle
43
min. 30
A
10
miejsce
na ościeżnicy
42
Wymiar bazowy uchwytu siłownika typu 2 z konsolą typu A
80
miejsce
na skrzydle
43
24
22
42
LE
198
środek okna
22
42
72
22
13
55
10
(x–16)
37
11
(88)
x
16
B
10
miejsce
na ościeżnicy
Systemy GEZE RWA
41
Systemy oddymiania GEZE
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
GEZE RWA
Wymiary montażowe uchwytu siłownika typ 3 z konsolą typ C
107
61
miejsce
na ościeżnicy
24
46
34
22
10
LE
22
198
42
42
środek okna
10
(90)
74
28
13
20
55
45
16
Urządzenia
oddymiające
A
C
miejsce
na skrzydle
Przy montażu na ościeżnicy uwzględnić należy zasięg obrotu A napędu!
Wymiary montażowe uchwytu siłownika typ 4 z konsolą typ A
80
43
10
41
55
22
LE
22
198
42
(65)
11
24
24
miejsce
10
na skrzydle
42
środek okna
Wymiary montażowe zespołu konsoli E 860 FM
miejsce
3
3
44,5
13 12
25
44,5
22
środek okna
44.5
35
206,5
LE
28
na ościeżnicy
22
miejsce
10
74
na skrzydle
Przy niezlicowaniu ≤10 mm należy stosować podkładki!
42
geze oddymianie i przewietrzanie
Systemy oddymiania GEZE
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
Montaż dodatkowej konsoli ryglującej jest bardzo prosty. Samo rozwiązanie jest cenowo korzystne, zaś napędzana mechanicznie konsola
ryglująca poprawia szczelność i zwiększa bezpieczeństwo antywłamaniowe. Konsolę można stosować z wszystkimi siłownikami E 740
i E 8x0 osadzonymi na wbudowanych pionowo oknach uchylnych, odchylnych albo rozwiernych do wewnątrz wykonanych z popularnych
systemów profilowych.
1
1
2
2
Popychacz mechanizmu ryglującego (strona okucia)
Skrzydło okienne
ZALETY PRODUKTU
j
j
j
SPOSÓB DZIAŁANIA
j
j
Nie jest konieczny dodatkowy mechanizm sterujący
Brak okablowania, ponieważ ryglowanie jest mechaniczne
Łatwy montaż za pomocą szablonu
Podczas wysuwania albo wsuwania łańcucha skrzydło okienne rygluje się albo odryglowuje za pomocą
ukrytego centralnego mechanizmu ryglującego.
Popychacz mechanizmu obwiedniowego skrzydła poruszany przez konsolę ryglującą ustawia elementy
ryglujące w położeniu zaryglowanym albo zwolnionym.
DANE ZAMóWIENIOWE - KONSOLA RYGLUJĄCA SIŁOWNIKA ŁAŃCUCHOWEGO
Opis
wysuw 15 mm
Konsola ryglująca E 740
wysuw 18 mm
Kolor
EV1
według RAL
EV1
według RAL
Zespół konsoli ryglującej E 740 Synchro/Dual
wysuw 15 mm
Konsola ryglująca E 820/E 840
wysuw 18 mm
EV1
według RAL
EV1
według RAL
Zespół konsoli ryglującej E 820/E 840 Synchro/Dual
wysuw 15 mm
Konsola ryglująca E 860
wysuw 18 mm
Zespół konsoli ryglującej E 860 Synchro/Dual
EV1
według RAL
EV1
według RAL
Nr id.
125399
125403
125400
125404
135803
124367
134368
134369
134370
135804
134323
134324
134325
134326
135805
Systemy GEZE RWA
43
Urządzenia
oddymiające
Dla okien o dużych powierzchniach skrzydeł ryglowanie za pomocą samego napędu często jest niewystarczające. W takich przypadkach
proponujemy stosowanie mechanicznej konsoli ryglującej GEZE.
GEZE RWA
Mechaniczna konsola ryglująca do elektrycznych siłowników łańcuchowych GEZE
Systemy oddymiania GEZE
GEZE RWA
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
j
Urządzenia
oddymiające
j
j
Zakres stosowania
Skok mechanizmu ryglującego konieczny do zaryglowania okna powinien wynosić maks. 15 mm albo 18 mm.
Konsolę ryglującą dobiera się odpowiednio do skoku 15 mm albo 18 mm.
Im większa jest ilość punktów ryglujących i długość prętów transmisyjnych, tym większa jest siła konieczna
do zaryglowania okna.
Przy montażu standardowym zalecana ilość punktów ryglujących w zależności od typu siłownika wynosi:
Siłownik łańcuchowy E 740
maks. 4 punkty dla okien aluminiowych, drewnianych i z tworzywa sztucznego
Siłownik łańcuchowy E 820
maks. 2 punkty dla okien aluminiowych, drewnianych i z tworzywa sztucznego
Siłownik łańcuchowy E 860
maks. 6 punktów dla okien aluminiowych
maks. 4 punkty dla okien drewnianych i z tworzywa sztucznego
Wszystkie siłowniki: wymagana ilość miejsca na skrzydle wynosi 36 mm
Mechaniczna konsola ryglująca
Wymiary montażowe E 740
53
miejsce na ościeżnicy: 58 mm
15/18
5 +0,5
(skok specjalny 30 mm)
niezlicowanie 10 mm
1
min. 0,2
skok standardowy 25 mm
wysuw
Wymiary montażowe E 820/E 840
1
pręt transmisyjny
Wymiary montażowe E 860
miejsce na ościeżnicy: 55 mm
36
5 +0,5
5 +0,5
36
25
42,5
miejsce na ościeżnicy: 42 mm
44
niezlicowanie 10 mm
1
pręt transmisyjny
geze oddymianie i przewietrzanie
1
min. 0,2
min. 0,2
1
niezlicowanie 10 mm
1
pręt transmisyjny
Systemy oddymiania GEZE
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
28
167
167
GEZE RWA
Konsola ryglująca E 740 w widoku z przodu
28
Urządzenia
oddymiające
38
14.5
36
15
38
środek siłownika
18 18
Konsola ryglująca E 820/ 840 w widoku z przodu
17.5
LB
130
17.5
14.5
36
15
11
10
środek siłownika
18 18
Konsola ryglująca E 860 w widoku z przodu
22
LE
198
22
28
36
15
14.5
28
środek siłownika
18 18
Systemy GEZE RWA
45
Systemy oddymiania GEZE
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
Urządzenia
oddymiające
GEZE RWA
Siłowniki łańcuchowe GEZE E 920 – E 990/24 V DC
Siłowniki wbudowane w profile konstrukcji okna, długość wysuwu łańcucha od 200 do 900 mm
Elementy siłowników łańcuchowych typoszeregu E 920 – E 990 zostały ukryte w konstrukcji skrzydła okiennego *, dzięki czemu są całkowicie
niewidoczne. Takie rozwiązanie poprawia znacznie wygląd okna, a ponadto zabezpiecza napęd przed zanieczyszczeniem. Siłowniki
E 920- E 990 są przeznaczone do montażu w skrzydłach uchylnych otwieranych do wewnątrz. Regulowany bezstopniowo wysuw łańcucha
umożliwia indywidualne dopasowanie siłownika do warunków zabudowy oraz wymagań przewietrzania i oddymiania. Prędkość wysuwu
jest wystarczająca do celów oddymiania – również łańcuch siłownika E 990 wysuwa się w razie pożaru na długość 900 mm w czasie
nie przekraczającym 60 sek., umożliwiając skuteczne odprowadzenie dymu. Wszystkie siłowniki typoszeregu E 920 – E 990 mogą być
stosowane w urządzeniach oddymiających (NRWG) przebadanych i certyfikowanych zgodnie z normą EN 12101-2. Dzięki niewielkiemu
poborowi prądu siłowniki te tworzą w połączeniu z centralami oddymiającymi kompletne rozwiązanie systemu oddymiania o korzystnej
relacji ceny do wydajności.
GEZE E 990
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU
• Wysuw łańcucha w zakresie 200 - 900 mm
• Bezstopniowa regulacja wielkości wysuwu i zróżnicowane prędkości wysuwu dla funkcji
przewietrzania i oddymiania
• Zintegrowany mechanizm awaryjnego zwalniania rygla umożliwia bezpieczne dla konstrukcji okna otwarcie zamkniętego skrzydła
• Możliwość montowania w popularnych na rynku systemach profili przy niewielkim nakładzie obróbki
• Prosty i szybki montaż dzięki systemowi mocowania za pomocą elementów zaciskowych
• Możliwość indywidualnego dopasowania wszystkich wariantów urządzeń z typoszeregu E 920- E 990 do stosowanych w budynku rozwiązań systemów przewietrzania i oddymiania
• Dzięki odpowiednio dobranym siłom ciągnącym i pchającym możliwość otwierania i zamykania ciężkich i dużych skrzydeł
• Możliwość ręcznej zmiany zakresu stosowania napędu za pomocą mikroprzełączników (siłownik pracujący pojedynczo, siłownik master i siłownik slave)
• Synchronizacja dwóch lub trzech napędów bez konieczności stosowania dodatkowego sterownika
• Konstrukcja całkowicie wbudowana w profil okienny
• Siłownik umożliwia zachowanie szczelności i właściwości izolacyjnych okna
Przykład zastosowania
* dostępny dla Schüco AWS TipTronic
46
geze oddymianie i przewietrzanie
Systemy oddymiania GEZE
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
Zakres stosowania siłowników
Maks. powierzchnia skrzydła
wysuw 1200 mm
wysuw 1400 mm
wysuw 1500 mm
wysuw 1700 mm
wysuw 1900 mm
wysuw 1200 mm
wysuw 1400 mm
Minimalna szerokość
skrzydła (a) przy montażu
wysuw 1500 mm
asymetrycznym
wysuw 1700 mm
wysuw 1900 mm
wysuw 1200 mm
wysuw 1400 mm
Minimalna wysokość skrzydła wysuw 1500 mm
wysuw 1700 mm
wysuw 1900 mm
Maksymalny ciężar skrzydła
Maksymalna szerokość skrzydła
Minimalna szerokość
skrzydła (a), przy montażu
symetrycznym (łańcuch w
środku skrzydła)
Wersja solo
1,5 m2
750 mm
750 mm
750 mm
750 mm
840 mm
565 mm
660 mm
710 mm
810 mm
905 mm
400 mm
650 mm
750 mm
1000 mm
1200 mm
130 kg*
1200 mm
* należy stosować się do ograniczeń podanych przez producenta
profili
Dane elektryczne E 920 - E 990
Napięcie zasilające
Maksymalne tętnienie resztkowe U_ss
Czas włączenia
Minimalna praca krótkotrwała
Maksymalny pobór mocy
Pobór prądu przy maksymalnym
obciążeniu
Temperatura otoczenia
Stopień ochrony / klasa ochronności
Zakres stosowania
24 V +/- 25% SELV
20%
30%
6 min
22 W
1,0 A: 24 V DC
1,3 A: 18 V DC (zasilanie
awaryjne
z centrali oddymiającej
-5 °C / +70 °C
IP 40 / III
pomieszczenia suche
Nr id.
139571
139572
139573
139574
139575
139576
140631
140632
140748
140749
140750
140761
140822
142570
141614
141615
140392
140393
Dane mechaniczne E 920 - E 990
Siła ciągnąca*
Zakres wysuwu
Prędkość liniowa łańcucha
Otwieranie w trybie przewietrzania
Otwieranie w trybie oddymiania
Zamykanie
Urządzenia
oddymiające
Opis
Siłownik łańcuchowy E 920
Siłownik łańcuchowy E 940
Siłownik łańcuchowy E 950
Siłownik łańcuchowy E 970
Siłownik łańcuchowy E 990
Siłownik łańcuchowy wykonanie specjalne
Wtyk 5 St.
Wtyk 50 St.
Osłona wtyku Schüco AWS 5 St.
Osłona wtyku Schüco AWS 50 St.
Profil osłonowy do przewodu płaskiego Schüco AWS 5 m
Profil osłonowy do przewodu płaskiego Schüco AWS 50 m
Przejście kablowe 24 V Schüco AWS
Przejście kablowe 24 V Mini
Przewód płaski 5 m
Przewód płaski 50 m
Wspornik łańcucha EW Schüco AWS
Wspornik napędu EW Schüco AWS
GEZE RWA
DANE ZAMÓWIENIOWE – SIŁOWNIKI ŁAŃCUCHOWE GEZE E 920 - E 990 / 24 V DC
400 N
200 - 900 mm
5 mm/s
17 mm/s
5 mm/s
elektronicznie,
za pomocą
Wyłącznik krańcowy w kierunku
wysuwu – sposób wyłączania
zintegrowanego
licznika obrotów
elektronicznie,
Wyłącznik krańcowy w kierunku cofania za pomocą
– sposób wyłączania
zintegrowanego
licznika obrotów
elektryczny /
elektroniczny
Wyłącznik przeciążeniowy
wyzwalany przez
wzrost poboru prądu
Ciężar urządzenia
1,1 - 1,5 kg
* nie przeznaczone do stosowania w oknach odchylnych i odchylnych opuszczanych
Dane elektryczne E 920 – E 990 - okablowanie
Maksymalny przekrój żyły
4 x 2,5 mm2
Maksymalny pobór prądu
5,5 A
Maksymalne napięcie
30 V DC
Systemy GEZE RWA
47
Systemy oddymiania GEZE
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
Kąt otwarcia skrzydła dla różnych wielkości wysuwu łańcucha E 920 – E 990
GEZE RWA
Wysokość
skrzydła
Flügelhöhe
[mm]
[mm]
Urządzenia
oddymiające
2400
2200
2000
1800
wysuw
Hub
200 200
wysuw
Hub
400 400
1600
Hub
500 500
wysuw
wysuw
Hub
700 700
1400
wysuw
Hub
900 900
1200
1000
800
600
400
0°
5°
10°
15°
20°
25°
30°
35°
40°
otwarcia
Öffnungswinkel
45° Kąt
Zakres stosowania siłowników E 920 – E 990
Ciężar skrzydła
Flügelgewicht
[kg]
[kg]
130
Zakres zastosowania:
Okucie standardowe Schüco
120
Systemgrenze:
AWS TipTronic 100 KG
Standardbeschlag Schüco
AWS TipTronic 100 kg
110
100
E 920
200
E 920
Hub wysuw
200
90
E 940
400
E 940
Hub wysuw
400
E 950
500
E 950
Hub wysuw
500
80
E 970
Hub wysuw
700
E 970
700
E 990
Hub wysuw
900
E 990
900
70
60
50
40
30
0
48
500
geze oddymianie i przewietrzanie
1000
1500
2000
2500
Flügelhöhe
FWysokość skrzydła
[mm]
[mm]
Systemy oddymiania GEZE
elektryczne siłowniki łańcuchowe geze
H
GEZE RWA
Główne wymiary
T
Urządzenia
oddymiające
B
Wysuw
200 mm
400 mm
500 mm
700 mm
900 mm
Długość
450 mm
545 mm
590 mm
695 mm
790 mm
Szerokość
Wysokość
35 mm
22 mm
Obróbka okna
Położenie napędu
Zawias okienny
Obróbka ościeżnicy
Szerokość ościeżnicy RB
Obróbka skrzydła
Światło otworu
Systemy GEZE RWA
49
Systemy oddymiania GEZE
Siłowniki wrzecionowe geze
GEZE RWA
Systemy oddymiania GEZE
Urządzenia
oddymiające
Siłowniki wrzecionowe RWA do bezpośredniego napędu okna
Siłowniki wrzecionowe RWA są przeznaczone do otwierania i zamykania okien uchylnych, odchylnych, rozwiernych oraz dachowych i kopuł
świetlnych. Mogą być wykorzystywane zarówno do grawitacyjnego odprowadzania gorącego powietrza i dymu jak i do codziennego
przewietrzania pomieszczeń.
Siłowniki wrzecionowe
E 250
E 250 VdS
40 x 47 x
{wysuw+240}
Wymiary (mm)
Wielkość
wysuwu
40 x 47 x
{wysuw+240}
E 1500 N
{ok.302 + wysuw},
ø36
E 1500 S
E 3000
{ok.465+ wysuw},
ø50
{ok.465 + wysuw},
ø50
100 mm
150 mm
200 mm
230 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
700 mm
750 mm
d
d
s
s
s
d
d
s
s
s
d
d
s
s
s
d
d
s
s
s
d
d
d
d
d
s
s
d
d
s
d
d
d
d
d
s
s
s
d
s
d
s
s
s
s
d
s
d
d
d
1000 mm
d
s
d
d
d
1200 mm
s
s
s
d
s
750 N/750 N
750 N/750 N
1500 N/1500 N
1500 N/1000 N
3000 N/3000 N
Prędkość wysuwu
5 mm/s
5 mm/s, wysuw
500: 10 mm/s
4 mm/s *
17 mm/s *
7,8 mm/s *
Wyłącznik krańcowy
elektromechaniczny elektromechaniczny elektroniczny
elektroniczny
elektroniczny
Wyłącznik przeciążeniowy
elektromechaniczny elektromechaniczny elektroniczny
elektroniczny
elektroniczny
Napięcie
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
Pobór prądu
0,8 A
0,8 A
wysuw 500: 1,7 A
0,8 A *
3,0 A *
3,1 A *
Tętnienie resztkowe maks.
20%
20%
20%
20%
20%
30%
Maks. siła pchająca/ciągnąca
Czas włączenia
100%
30%
30%
30% solo
25% synchro
Temperatura otoczenia
-20 0C do +70 0C
-5 0C do +75 0C
-5 0C do +75 0C
-5 0C do +75 0C
-5 0C do +75 0C
Stopień ochrony / klasa
ochronności
IP65 / III
IP65 / III
IP65 / III
IP54
IP54 / III
Kabel
3 x 0,75 mm2, 2 m
3 x 0,75 mm2, 2 m
3 x 1 mm2, 2,5 m
3 x 1 mm2, 3 m
4 x 0,75 mm2, 3 m
Ciężar
ca. 1,2 do 3,4 kg
ca. 1,2 do 3,4 kg
ca. 1,5 do 2,7 kg
ca. 4,4 do 7,1 kg
ca. 4,1 do 6,5 kg
Zakres stosowania
do suchych
do suchych
do suchych
pomieszczeń
pomieszczeń
pomieszczeń
E250 AB: do osłoniętych miejsc na zewnątrz budynków
do suchych
pomieszczeń
do suchych
pomieszczeń
d = tak
geze oddymianie i przewietrzanie
50
s = nie * przy 2/3 wartości
Systemy oddymiania GEZE
Siłowniki wrzecionowe geze
Kompaktowy napęd do stosowania w różnych warunkach zabudowy
Elektryczne siłowniki wrzecionowe GEZE E 250 są przeznaczone jako napędy bezpośrednie do otwierania i zamykania okien uchylnych,
odchylnych, dachowych i kopuł świetlnych. Mogą być stosowane w systemach grawitacyjnego oddymiania i odprowadzania ciepła oraz
do codziennego przewietrzania budynków. Siłownik E 250 VdS wysuwa wrzeciono na całą długość w czasie do 60 sekund, dzięki czemu
może być instalowany w certyfikowanych urządzeniach oddymiających NRWG wykonanych zgodnie z wymaganiami normy EN 12101.
Ze względu na niewielkie wymiary i dopracowane rozwiązania konstrukcyjne, takie jak ukryte prowadzenie przewodu oraz mechaniczny
wyłącznik przeciążeniowy, siłownik E 250 jest idealnym napędem bezpośrednim dla okien oddymiających. Siłownik ten może pracować
w układzie pojedynczym albo – w połączeniu z wyłącznikiem synchronicznym E102 - w układzie tandemowym.
GEZE E 250
właściwości produktu
j
j
j
j
j
Dzięki kompaktowej konstrukcji może być stosowany na oknach o niewielkich wymiarach
Wielkości wysuwu: 100-1000 mm (większe wysuwy na zapytanie)
Opcje: system ograniczenia wielkości wysuwu i sygnalizacji położenia krańcowego
Ukryte prowadzenie przewodu
Mechaniczny wyłącznik przeciążeniowy
Siłownik wrzecionowy GEZE E 250 AB 24 V DC
Siłownik wrzecionowy RWA wyposażony w element odpowietrzający
Siłownik wrzecionowy E 250 z klasą ochrony IP65 jest zabezpieczony przed wodą występującą w postaci strumienia. Mimo tego możliwe jest
przeniknięcie wilgoci do wnętrza obudowy (efekt pompy próżniowej), osadzanie się rosy – spowodowane różnicą temperatur – i na skutek
tego uszkodzenie siłownika.
Problem ten został rozwiązany przez skonstruowanie siłownika wrzecionowego wyposażonego w specjalny element odpowietrzający:
GEZE E 250 AB.
Dzięki zastosowaniu specjalnej aktywnej membrany siłownik E 250 AB może być instalowany w odpowiednio zabezpieczonych miejscach
na zewnątrz budynków, w środowisku narażonym na duże różnice temperatury .
właściwości produktu
Zastosowanie w siłowniku E 250 AB elementu odpowietrzającego ze specjalną aktywną membraną,
umożliwia:
odpowietrzanie obudowy
wyrównanie ciśnień, co redukuje ilość cząstek pyłu i wody przenikających do wnętrza obudowy
redukcję ilości wody kondensacyjnej
odprowadzanie na zewnątrz wilgoci zebranej wewnątrz obudowy
j
j
j
j
Element odpowietrzający
24V
Systemy GEZE RWA
51
Urządzenia
oddymiające
GEZE RWA
Siłownik wrzecionowy GEZE E 250 / E 250 VdS V DC
Systemy oddymiania GEZE
Siłowniki wrzecionowe geze
GEZE RWA
DANE ZAMÓWIENIOWE - SIŁOWNIK WRZECIONOWY GEZE E 250 / 24 V DC
Opis
Kolor
EV1
biały RAL 9016
według RAL
EV1
Wysuw 150 mm
biały RAL 9016
według RAL
EV1
Wysuw 200 mm
biały RAL 9016
według RAL
EV1
Wysuw 230 mm
biały RAL 9016
według RAL
EV1
Wysuw 300 mm
biały RAL 9016
według RAL
EV1
Wysuw 500 mm
biały RAL 9016
według RAL
EV1
Wysuw 700 mm
biały RAL 9016
według RAL
EV1
Wysuw 750 mm
biały RAL 9016
według RAL
EV1
Wysuw 1000 mm - wykonanie specjalne
biały RAL 9016
według RAL
EV1 (srebrny)
Konsola standardowa, z bolcem z uchem
mocującym i ze wspornikiem skrzydła
biały RAL 9016
według RAL
EV1 (srebrny)
Konsola do okien otwieranych do wewnątrz
z bolcem z uchem mocującym i ze wspornikiem
biały RAL 9016
skrzydła
według RAL
EV1 (srebrny)
Konsola obrotowa do siłowników wrzecionowych
biały RAL 9016
według RAL
Zespół kontaktronu do ograniczania wysuwu i sygnalizacji położenia
Płytka ogranicznika wysuwu 24 V DC
Płytka sygnalizacji położenia dla 1-4 grup przewietrzania
Urządzenia
oddymiające
Wysuw 100 mm
52
geze oddymianie i przewietrzanie
Nr id.
E 250 VdS
098900
098904
098903
098905
098909
098908
098910
098914
098913
098915
098919
098918
098920
098924
098923
098925
098929
098928
111173
111173
111174
Nr id.
E 250
016458
016472
016471
021063
021066
021067
021068
021071
021072
111173
111173
111174
Nr id.
E 250 AB
100330
100334
100333
100335
100338
100339
100340
100344
100343
100345
100349
100348
100350
100354
100353
100355
100359
100358
100360
100364
100363
100365
100369
100368
111262
111262
111263
Nr id.
019032
020879
020878
027218
027223
027222
116112
116113
116114
083941
084125
084171
Systemy oddymiania GEZE
Siłowniki wrzecionowe geze
GEZE RWA
Wyposażenie siłowników wrzecionowych GEZE E 250 / E 250 VdS / E 250 AB
Urządzenia
oddymiające
Konsola standardowa GEZE
do bezpośredniego napędu skrzydeł za pomocą siłownika E 250.
Zestaw zawiera bolec z uchem mocującym oraz wspornik skrzydła.
Konsola standardowa
Konsola GEZE do okien otwieranych do wewnątrz
do bezpośredniego napędu skrzydeł otwieranych do wewnątrz za pomocą siłownika E 250.
Zestaw zawiera bolec z uchem mocującym oraz wspornik skrzydła.
Konsola do okien otwieranych
do wewnątrz
Konsola obrotowa GEZE
do bezpośredniego napędu skrzydeł otwieranych za pomocą siłownika E 250.
Zestaw zawiera bolec z uchem mocującym, wspornik skrzydła i śruby z łbem stożkowym.
Konsola obrotowa
Za pomocą konsoli obrotowej uzyskuje się możliwość zamontowania siłownika E 250 w wersji
tandem bezpośrednio na bocznej krawędzi zamykającej. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskuje się
przy określonym wysuwie wrzeciona większy kąt otwarcia niż w przypadku mocowania na głównej
krawędzi zamykającej okna dachowego.
Zespół kontaktronu GEZE do systemu ograniczenia wysuwu i sygnalizacji położenia krańcowego
Zestaw zawiera kontaktron, obejmę kablową i uchwyt kablowy (rys. nr 45130-9-0990).
Zespół kontaktronu
Dodatkowa płytka drukowana ogranicznika wysuwu
W celu uzyskania ograniczenia wysuwu wrzeciona, płytka ogranicznika musi współpracować
z zespołem kontaktronu (rys. nr 45130-9-0990).
Dodatkowa płytka ogranicznika
wysuwu
Dodatkowa płytka drukowana sygnalizacji położenia krańcowego dla 1-4 grup
przewietrzających
W celu uzyskania sygnalizacji położenia krańcowego płytka powinna współpracować z jednym albo
z dwoma zespołami kontaktronu, w zależności od konfiguracji (rys. nr 45130-9-0990).
Dodatkowa płytka sygnalizacji
położenia
Systemy GEZE RWA
53
Systemy oddymiania GEZE
Siłowniki wrzecionowe geze
Siłownik wrzecionowy E 250 wyposażony w mocowaną przesuwnie aluminiową konsolę może być stosowany jako napęd bezpośredni okien
uchylnych, odchylnych oraz okien dachowych i kopuł świetlnych. Siłownik E 250 AB z elementem odpowietrzającym może być instalowany
w odpowiednio zabezpieczonych miejscach na zewnątrz budynków, w środowisku narażonym na duże różnice temperatury.
Do bardzo dużych i ciężkich skrzydeł stosuje sie dwa siłowniki wrzecionowe pracujące w układzie tandemowym. Siłowniki te są podłączone
do centrali oddymiającej za pośrednictwem wyłącznika synchronicznego E 102 / 24 V.
Uwaga: stosowanie siłowników w wersji tandemowej zaleca się od szerokości głównej krawędzi zamykającej 1,2m, w zależności od
zastosowanego systemu profili.
Wyłącznik synchroniczny GEZE E 102
Wyłącznik tandemowy stosuje się do jednoczesnego odłączania dwóch siłowników wrzecionowych
24 V DC zamontowanych na jednym skrzydle. Regulowany czas dobiegu umożliwia wyrównanie różnic
wysuwu wrzecion obu siłowników w położeniu krańcowym i uzyskanie równomiernego dociśnięcia
skrzydła do ościeżnicy.
j
j
Wyłącznik synchroniczny E 102
j
j
j
j
j
j
Napięcie zasilające 24 V DC, min. 16 V DC, maks. 40 V DC, tętnienie resztkowe maks. 25%
Do łączenia 2 siłowników 24 V DC - wyposażonych w zintegrowane wyłączniki przeciążeniowe
Pobór prądu przez jeden siłownik maks. 2,2 A
Czas dobiegu regulowany w zakresie od 0 do 10 sek., ustawienie fabryczne 0 sek.
Ograniczenie czasu otwierania regulowane w zakresie od 5 do 60 sek., fabrycznie ok. 5 sek.
Przekrój przewodów maks. 2,5 m2
Stopień ochrony IP 54
Wymiary (H x B x T) 113 x 113 x 58 mm
Opis
Wyłącznik synchroniczny E 102
Nr id.
101323
Rysunek wymiarowy – siłownik wrzecionowy RWA E 250
6
20
40
47
wysuw + 240 mm
M10
Wykonanie specjalne z wtyczką przyłączeniową
wysuw + 240 mm
wyjście kablowe
47
GDM 3011 czarne
E250 24V-St.
47
Urządzenia
oddymiające
GEZE RWA
Siłownik wrzecionowy RWA GEZE E 250 - bezpośredni napęd okien
40
54
geze oddymianie i przewietrzanie
Systemy oddymiania GEZE
Siłowniki wrzecionowe geze
GEZE RWA
Zakres stosowania
Okno uchylne, odchylne i rozwierne
OTWIERANE Do wewnątrz
Minimalne wysokości skrzydeł
Wysuw
100 mm
150 mm
200 mm
230 mm
300 mm
500 mm
j
j
na zewnątrz
Wysokość skrzydła
Urządzenia
oddymiające
Dopuszczalny ciężar skrzydła
bez uwzględnienia dodatkowych obciążeń:
Solo: maks. 100 kg
Tandem: maks. 200 kg
Maks. dopuszczalny wysuw: 500 mm
200 mm
230 mm
300 mm
600 mm
Minimalne wysokości skrzydeł
Wysuw
100 – 300 mm
500 mm
Dopuszczalny ciężar skrzydła
bez uwzględnienia dodatkowych obciążeń:
Solo: maks. 100 kg
Tandem: maks. 200 kg
Maks. dopuszczalny wysuw: 500 mm
Wysokość skrzydła
400 mm
600 mm
j
j
Siłownik wrzecionowy GEZE E 250 - okno uchylne
Siłownik wrzecionowy GEZE E 250 - okno odchylne
wysuw + 306mm
22
15
B [51mm]
66
20
14
53
60
22
wys. skrzydła Fh
wysuw + 240mm
96
66
L = wysuw + 240 mm
13
Amax [82mm]
Ü (0-25mm)
30
A
165
Numery rysunków montażowych i schematów połączeń
Rysunki montażowe
Schemat połączenia
Siłownik wrzecionowy E 250
Okno uchylne, odchylne i rozwierne otwierane
na zewnątrz
Okno uchylne, odchylne i rozwierne otwierane
do wewnątrz
Nr rysunku
45130-0-002
45130-0-003
45130-9-0950
Systemy GEZE RWA
55
Systemy oddymiania GEZE
Siłowniki wrzecionowe geze
Okna dachowe i kopuły świetlne
Minimalna wysokość skrzydła
Dopuszczalny ciężar skrzydła
bez uwzględnienia dodatkowych obciążeń:
Solo: maks. 100 kg
Tandem: maks. 200 kg
Maks. wysuw wrzeciona: 1000 mm
j
Urządzenia
oddymiające
j
Siłownik GEZE E 250 na kopule świetlnej
Wysuw
100 mm
150 mm
200 mm
230 mm
300 mm
500 mm
700 mm
750 mm
1000 mm
Wysokość skrzydła
220 mm
270 mm
320 mm
350 mm
440 mm
670 mm
910 mm
980 mm
1270 mm
Siłownik GEZE E 250 na oknie dachowym
wysokość skrzydła Fh
k rz
ść s
ydła
Fh
oko
43
wys
66
66
wys
uw
L=
uw
wys
m
0m
+ 24
40
+2
a
mm
22
L = wysuw + 240 mm
GEZE RWA
Zakres stosowania
22
22
Numery rysunków montażowych i schematów połączeń
Rysunki montażowe
Schematy połączeń
56
geze oddymianie i przewietrzanie
Siłownik wrzecionowy E 250
Okno dachowe z kątownikiem ramowym
Okna dachowe ogólnie
Nr rysunku
45130-9-1000
45130-0-001
45130-9-0950
Systemy oddymiania GEZE
Konsola obrotowa do E 250
Za pomocą konsoli obrotowej uzyskuje się możliwość zamontowania siłownika E 250 w wersji tandem bezpośrednio na bocznej krawędzi
zamykającej. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskuje się przy określonym wysuwie wrzeciona większy kąt otwarcia niż w przypadku mocowania
na głównej krawędzi zamykającej okna dachowego.
Dopuszczalny ciężar skrzydła Fgmax z konsolą obrotową:
200 * x
H
Urządzenia
oddymiające
Fgmax =
Siłowniki na bocznych
krawędziach
krawędź boczna NSK H
wymiar bazowy X
Kąt otwarcia
Wykres do ustalania kąta otwarcia J
w zależności od wielkości wysuwu i
wymiaru X.
J
Wymiar bazowy X
(Dla wysokości H powyżej 1000 mm
wymiar X powinien wynosić min.
1/2 H)
wysuwy 750 i 1000
tylko po uzgodnieniu
z firmą GEZE
1000 mm
750 mm
500 mm
300 mm
200 mm
100 mm
Kąt otwarcia J
wymiar bazowy X
boczna krawędź zamykająca NSK H
Przykład:
Wysuw = 500 mm
Wymiar bazowy x = 700 mm
-> Kąt otwarcia = ok. 420
Uwaga:
Przy obliczeniach należy uwzględnić obciążenie wiatrem i śniegiem.
Wysuw 750 i 1000 mm tylko na podstawie uzgodnienia z producentem.
Uwaga dotycząca wszystkich przykładów montażu:
Podane minimalne wysokości skrzydeł należy traktować jako orientacyjne, wartości rzeczywiste zależą od sposobu montażu, wymiaru
bazowego i wielkości wysuwu. W zakresie swojego obrotu siłownik nie może napotykać na przeszkody.
Systemy GEZE RWA
GEZE RWA
Siłowniki wrzecionowe geze
57
Systemy oddymiania GEZE
Siłowniki wrzecionowe geze
GEZE RWA
Siłowniki wrzecionowe GEZE E 1500 N i E 1500 S 24 V DC
Siłowniki wrzecionowe do ciężkich skrzydeł oddymiających stosowane w wersji solo i synchro
Urządzenia
oddymiające
Siłowniki wrzecionowe E 1500 N i E 1500 S są przeznaczone do otwierania i zamykania okien uchylnych, odchylnych i rozwiernych oraz do
klap dachowych . Siłowniki te charakteryzują się mocną, zwartą konstrukcją, są wykonane z materiałów odpornych na korozję i wyposażone
w zintegrowany system tłumienia dojścia do położenia krańcowego, w aluminiową obudowę oraz przewód zasilający w osłonie silikonowej.
Mogą być stosowane zarówno do oddymiania grawitacyjnego, jak i do przewietrzania pomieszczeń.
Wrzeciono siłownika E 1500 S wysuwa się na pełną długość (1000mm) w czasie 60 sekund, dzięki czemu siłownik ten może być stosowany
w urządzeniach oddymiających zgodnych z normą EN 12101-2.
GEZE E 1500 N
właściwości produktu
• Elektryczny siłownik wrzecionowy do przewietrzania, napowietrzania i oddymiania
• Siłownik stosowany w wersji solo lub synchro (ze sterownikiem synchronicznym E1500 N albo E 1500 S)
jest przeznaczony do bardzo ciężkich i szerokich skrzydeł
• Wysoki stopień ochrony IP65 (IP54 w wykonaniu E 1500 S)
• Siłownik może być instalowany w sprawdzonych i certyfikowanych urządzeniach do oddymiania grawitacyjnego (NRWG) wykonanych zgodnie z normą EN 12101-2
DANE ZAMÓWIENIOWE - SIŁOWNIKi WRZECIONOWe GEzE E 1500 N i 1500 S 24 V DC
Opis
Wysuw 300 mm
Wysuw 400 mm
Wysuw 500 mm
Wysuw 600 mm
Wysuw 750 mm
Wysuw 1000 mm
58
Kolor
EV1 (srebrny)
biały RAL 9016
inny RAL
EV1 (srebrny)
biały RAL 9016
inny RAL
EV1 (srebrny)
biały RAL 9016
inny RAL
EV1 (srebrny)
biały RAL 9016
inny RAL
EV1 (srebrny)
biały RAL 9016
inny RAL
EV1 (srebrny)
biały RAL 9016
inny RAL
geze oddymianie i przewietrzanie
Nr id.
E 1500 N
Solo
Synchro
141894
141919
141895
141920
141896
141931
141897
141932
141898
141933
141899
141934
141900
141935
141911
141936
141912
141937
141913
141914
141915
141916
141917
141918
141938
141939
141940
141941
141942
141943
Nr id.
E 1500 S*
Solo
Synchro
138428
138458
138429
138459
138430
138460
138441
138461
138442
138462
138443
138463
138444
138464
138445
138465
138446
138466
138447
138467
138448
138468
138449
138469
138450
138470
138451
138471
138452
138472
137184
137185
138453
138474
138454
138475
Nr id.
Systemy oddymiania GEZE
Siłowniki wrzecionowe geze
Nr id.
Nr id.
E 1500 N
Wysuw 1200 mm
Wykonanie specjalne
Pierścień zaciskowy E 1500
Wspornik skrzydła E 1500
Wspornik skrzydła E 1500 FS
(przy ograniczonej ilości
miejsca dla wspornika E 1500)
Konsola dachowa E 1500 H40
(do okien zlicowanych z
powierzchnią dachu)
Konsola dachowa E 1500 H86
(do okien niezlicowanych
z powierzchnią dachu)
Konsola E 1500
do okien uchylnych,
odchylnych i rozwiernych
EV1 (srebrny)
biały RAL 9016
inny RAL
EV1 (srebrny)
EV1 (srebrny)
biały RAL 9016
inny RAL
EV1 (srebrny)
biały RAL 9016
inny RAL
EV1 (srebrny)
biały RAL 9016
inny RAL
EV1 (srebrny)
biały RAL 9016
inny RAL
EV1 (srebrny)
biały RAL 9016
inny RAL
EV1 (srebrny)
biały RAL 9016
inny RAL
138455
138456
138457
141945
141944
Nr id.
E 1500 S*
GEZE RWA
Kolor
138476
138477
138478
Urządzenia
oddymiające
Opis
141946
121215
121216
121217
121218
121219
121220
123085
123086
123087
121221
121222
121223
121224
121225
121226
123088
123089
123090
* Wyposażenie do E 1500 S patrz wyposażenie do E 3000
Elementy wyposażenia siłowników wrzecionowych GEZE E 1500 N
Wspornik skrzydła GEZE E 1500
do mocowania wrzeciona na skrzydle
Wspornik skrzydła GEZE E 1500 FS
wspornik obrotowy stosowany przy ograniczonej ilości
miejsca
Wspornik skrzydła E 1500
Wspornik skrzydła E 1500 FS
Pierścień zaciskowy E 1500
w zakresie dostawy śruba DIN 912 oraz dwie śruby łożyskujące
Konsola E 1500
do okien uchylnych, odchylnych i rozwiernych
Pierścień zaciskowy E 1500
Konsola E 1500
Konsola GEZE E 1500 H40
do okien dachowych zlicowanych z powierzchnią dachu
Konsola GEZE E 1500 H86
do okien dachowych niezlicowanych z powierzchnią dachu
Konsola do okien dachowych E 1500
H40
Konsola do okien dachowych E 1500
H86
Systemy GEZE RWA
59
Systemy oddymiania GEZE
Siłowniki wrzecionowe geze
GEZE RWA
Siłownik wrzecionowy E 1500 N jako napęd bezpośredni skrzydła
Ø 6 z tuleją łożyskującą
Ø 8 bez tulei łożyskującej
n 18
Urządzenia
oddymiające
19
8
Siłownik jest przeznaczony do otwierania i zamykania okien uchylnych, odchylnych i rozwiernych oraz
okien dachowych. Może być stosowany zarówno do oddymiania czy usuwania ciepła, jak i do codziennego
przewietrzania pomieszczeń. Dostępny w wersji pojedynczej albo w wersji synchro do szczególnie
ciężkich i szerokich skrzydeł.
n 36
ok. 302 mm + wysuw
Uwaga: zestaw synchroniczny stosuje się do skrzydeł o szerokości głównej krawędzi zamykającej min.1,2
m, w zależności od zaleceń producenta profili.
Numery rysunków montażowych i schematów połączeń
Siłownik wrzecionowy E 1500 N
Rysunki montażowe
Nr rysunku
Montaż na głównej krawędzi zamykającej,
okna uchylne, odchylne, dachowe, układ solo albo
45144-EP-001
synchro
Układ synchro, okna dachowe, montaż na bocznych
45144-EP-002
krawędziach zamykających
Schematy połączeń
141893
min. 25
Synchronizator
Zakres stosowania
Okna uchylne i odchylne
OTWIERANE Do wewnątrz
Maksymalny wysuw wrzeciona: 500 mm
Wymiary skrzydła
Rodzaj okna
Okno uchylne
Okno odchylne
Minimalna wysokość skrzydła
Wysuw 300 mm
Wysuw 500 mm
650 mm
1200 mm
400 mm
400 mm
Maksymalna szerokość skrzydła
Solo
Tandem
maks. 1200 mm
maks. 2400 mm
maks. 1200 mm
maks. 2400 mm
Ciężar skrzydła
OTWIERANE na zewnątrz
Okno odchylne
Wysokość
Wysuw 300 mm
Wysuw 500 mm
Solo
Tandem
Solo
Tandem
maks. 180 kg
maks. 200 kg
maks. 250 kg
maks. 360 kg
maks. 400 kg
maks. 500 kg
maks. 150 kg
maks. 170 kg
maks. 200 kg
maks. 300 kg
maks. 340 kg
maks. 400 kg
skrzydła
400–650 mm
650–1200 mm
1200–1700 mm
Okno uchylne
Wysokość
Wysuw 300 mm
Wysuw 500 mm
Solo
Tandem
Solo
Tandem
maks. 200 kg
maks. 250 kg
maks. 400 kg
maks. 500 kg
maks. 170 kg
maks. 200 kg
maks. 340 kg
maks. 400 kg
skrzydła
650–1200 mm
1200–1700 mm
Okna dachowe
Maksymalny wysuw wrzeciona: 1000 mm
Rodzaj okna
Ciężar skrzydła (wszystkie wysuwy)
Maksymalna szerokość skrzydła
Solo
maks. 180 kg
maks. 1200 kg
Tandem
maks. 360 kg
maks. 2400 kg
Obliczenie zasięgu obrotu siłownika:
Zapotrzebowanie miejsca pod oknem koniecznego dla umożliwienia obrotu korpusu siłownika jest
zależne od wysokości skrzydła (większa wysokość skrzydła = mniejszy kąt obrotu korpusu).
60
geze oddymianie i przewietrzanie
Systemy oddymiania GEZE
Montaż na oknie dachowym siłownika wrzecionowego E 1500 N wyposażonego we wspornik
skrzydła E 1500 i konsolę do okien dachowych E 1500 H40
Na rysunku są podane wartości orientacyjne, dopasowane do przedstawionego przykładu
montażowego.
Uwaga: Na wykresach i w tabelach są podane tylko wartości orientacyjne, odpowiednie dla rozwiązań
przedstawionych na rysunku. Dla innych zastosowań wartości te należy odpowiednio skorygować.
wysokość skrzydła Fh
20
15
30
50
58
55
19~
Zasięg obrotu korpusu siłownika podczas otwierania, patrz
wykres „Zapotrzebowanie miejsca...”
Wysokość skrzydła Fh (mm)
Zapotrzebowanie miejsca do obrotu korpusu
siłownika
40
Minimalna wysokość skrzydła okna dachowego dla E 1500
(wartości orientacyjne *)
Skok siłownika
E 1500 N
Wysokość
skrzydła Fh
Kąt otwarcia
skrzydła
1000 mm
750 mm
500 mm
300 mm
850 mm
640 mm
460 mm
300 mm
ok. 850
ok. 850
ok. 850
ok. 850
wysuw
wysuw
wysuw
wysuw
* ze względu na szeroką ofertę profili okiennych i dużą ilość wariantów montażu wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowych, zaleca się przeprowadzenie dokładnej
analizy wstępnej, zwłaszcza przy wartościach granicznych.
Zasięg obrotu korpusu –
zapotrzebowanie miejsca (mm)
Wysokość skrzydła Fh (mm)
Kąt otwarcia
Przykład:
Ilość miejsca pod oknem dachowym konieczna do umożliwienia obrotu korpusu
siłownika przy kącie otwarcia ok.60 stopni.
Skok siłownika
E 1500 N
wysuw
wysuw
wysuw
wysuw
Kąt otwarcia (0)
Zasięg obrotu
korpusu –
zapotrzebowanie
miejsca pod
oknem
min. 740 mm
min. 590 mm
min. 400 mm
min. 240 mm
Wysokość
skrzydła Fh
Kąt otwarcia
skrzydła
Zasięg obrotu
korpusu –
zapotrzebowanie
miejsca pod
oknem
1000 mm
1100 mm
ok. 600
min. 540 mm
min. 410 mm
750 mm
850 mm
ok. 600
min. 270 mm
500 mm
600 mm
ok. 600
min. 160 mm
300 mm
380 mm
ok. 600
Ilość miejsca pod oknem dachowym konieczna do obrotu korpusu siłownika zależy
od wysokości skrzydła (większa wysokość skrzydła = mniejszy kąt obrotu).
Systemy GEZE RWA
61
Urządzenia
oddymiające
GEZE E 1500 N z konsolą
do okien dachowych H40
GEZE RWA
Siłowniki wrzecionowe geze
Systemy oddymiania GEZE
GEZE E 1500 N z konsolą
do okien dachowych
H86
Montaż na oknie dachowym siłownika wrzecionowego E 1500 N wyposażonego we wspornik
skrzydła E 1500 i konsolę do okien dachowych E 1500 H86
Na rysunku są podane wartości orientacyjne, dopasowane do przedstawionego przykładu
montażowego.
Uwaga: Na wykresach i w tabelach są podane tylko wartości orientacyjne, odpowiednie dla rozwiązań
przedstawionych na rysunku. Dla innych zastosowań wartości te należy odpowiednio skorygować .
Urządzenia
oddymiające
GEZE RWA
Siłowniki wrzecionowe geze
wysokość skrzydła Fh
47
120
100
57
20~
Zasięg obrotu korpusu siłownika podczas otwierania,
patrz wykres „Zapotrzebowanie miejsca...”
Wysokość skrzydła Fh (mm)
Zapotrzebowanie miejsca do obrotu
siłownika
30
86
Minimalna wysokość skrzydła okna dachowego dla E 1500 N
(dane orientacyjne*)
Skok siłownika
E 1500 N
Wysokość
skrzydła Fh
Kąt otwarcia
skrzydła
1000 mm
750 mm
500 mm
300 mm
850 mm
670 mm
470 mm
310 mm
ok. 850
ok. 850
ok. 850
ok. 850
wysuw
wysuw
wysuw
wysuw
Zasięg obrotu korpusu –
* ze względu na szeroką ofertę profili okiennych i dużą ilość wariantów montażu
wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowych, zaleca się przeprowadzenie
dokładnej analizy wstępnej, zwłaszcza przy wartościach granicznych.
zapotrzebowanie miejsca (mm)
Kąt otwarcia
Wysokość skrzydła Fh (mm)
Zasięg obrotu
korpusu –
zapotrzebowanie
miejsca pod
oknem
min. 640 mm
min. 460 mm
min. 290 mm
min. 140 mm
Przykład:
Ilość miejsca pod oknem dachowym konieczna do umożliwienia obrotu korpusu
siłownika przy kącie otwarcia ok. 60 stopni.
Skok siłownika E
1500 N
Wysokość
skrzydła Fh
Kąt otwarcia
skrzydła
1000 mm
750 mm
500 mm
300 mm
1100 mm
850 mm
600 mm
400 mm
ok. 600
ok. 600
ok. 600
ok. 600
wysuw
wysuw
wysuw
wysuw
Kąt otwarcia (0)
Zasięg obrotu
korpusu –
zapotrzebowanie
miejsca pod
oknem
min. 460 mm
min. 320 mm
min. 180 mm
min. 170 mm
Ilość miejsca pod oknem dachowym konieczna do obrotu korpusu siłownika zależy
od wysokości skrzydła (większa wysokość skrzydła = mniejszy kąt obrotu).
62
geze oddymianie i przewietrzanie
Systemy oddymiania GEZE
Siłowniki wrzecionowe geze
Siłownik wrzecionowy do ciężkich okien, pracujący w układzie pojedynczym albo synchronicznym
Elektryczne siłowniki wrzecionowe GEZE E 3500 są przeznaczone jako napędy bezpośrednie do otwierania i zamykania okien uchylnych,
odchylnych, dachowych i kopuł świetlnych. Mogą być stosowane w systemach grawitacyjnego oddymiania i odprowadzania ciepła oraz do
codziennego przewietrzania budynków. Do szczególnie ciężkich skrzydeł stosuje się E 3000 w układzie zsynchronizowanym, zapewniającym
równomierność pracy obu napędów.
Jest to wysokiej klasy siłownik charakteryzujący się mocną konstrukcją wykonaną z materiałów odpornych na korozję, wyposażony
w tłumienie położenia końcowego, aluminiową obudowę i przewód zasilający w silikonowej osłonie.
GEZE E 3000
właściwości produktu
j
j
j
j
Wielkość wysuwu 1000 mm (większe wartości wysuwu na zapytanie)
W wersji pojedynczej powinien być wyposażony w wyłącznik przeciążeniowy E 3000, w wersji zsynchronizowanej konieczne jest stosowanie synchronizatora E 3000
Kabel przyłączeniowy w osłonie silikonowej
Może być stosowany w przebadanych i certyfikowanych urządzeniach GEZE NRWG wg EN 12101-2
DANE ZAMÓWIENIOWE - SIŁOWNIK WRZECIONOWY E 3000 / 24 V DC
Opis
Kolor
Nr id.
E 3000
Wysuw 300 mm
Wysuw 500 mm
Wysuw 750 mm
Wysuw 1000 mm
Wykonanie specjalne
Pierścień zaciskowy E 3000
Wspornik skrzydła E 3000
Konsola do okien dachowych
E 3000
EV1 (srebrny)
biały RAL 9016
według RAL
EV1 (srebrny)
biały RAL 9016
według RAL
EV1 (srebrny)
biały RAL 9016
według RAL
EV1 (srebrny)
biały RAL 9016
według RAL
EV1 (srebrny)
według RAL
EV1 (srebrny)
biały RAL 9016
według RAL
EV1 (srebrny)
biały RAL 9016
według RAL
EV1 (srebrny)
biały RAL 9016
według RAL
121227
121228
121229
121230
121241
121242
121243
121244
121245
121246
121247
121248
121249
121250
Nr id.
Wyłącznik
przeciążeniowy
Nr id.
Nr id.
Synchronizator
121272
121273
121889
121983
121890
121984
121981
121985
121982
121986
121274
121275
121276
121277
121278
121279
121280
121291
121292
Systemy GEZE RWA
63
Urządzenia
oddymiające
GEZE RWA
Siłownik wrzecionowy GEZE E 3000 24 V DC
Systemy oddymiania GEZE
Siłowniki wrzecionowe geze
GEZE RWA
Wyposażenie siłowników wrzecionowych GEZE E 3000
Urządzenia
oddymiające
Wyłącznik przeciążeniowy GEZE E 3000
Siłownik wrzecionowy E 3000 pracujący pojedynczo wymaga stosowania dodatkowego zewnętrznego
wyłącznika przeciążeniowego E 3000.
Wyłącznik przeciążeniowy E 3000
GEZE Synchronizator E 3000
Siłowniki E 3000 Synchron pracujące w układzie synchronicznym wymagają stosowania dodatkowego
synchronizatora E 3000. Stosowanie dodatkowego wyłącznika przeciążeniowego nie jest konieczne,
ponieważ funkcja wyłączania przeciążeniowego jest realizowana przez synchronizator.
Synchronizator E 3000
Pierścień zaciskowy GEZE E 3000
wyposażony w dwa wkręty szyjkowe
Pierścień zaciskowy E 3000
Wspornik skrzydła GEZE E 3000
do łączenia wrzeciona siłownika ze skrzydłem
Wspornik skrzydła E 3000
Konsola do okien dachowych GEZE E 3000
do mocowania siłownika na ościeżnicy okna dachowego
Konsola do okien dachowych E 3000
64
geze oddymianie i przewietrzanie
Systemy oddymiania GEZE
Siłowniki wrzecionowe geze
Elektryczne siłowniki wrzecionowe GEZE E 3000 są przeznaczone jako napędy bezpośrednie do otwierania
i zamykania okien uchylnych, odchylnych, dachowych i kopuł świetlnych. Mogą być stosowane w systemach
grawitacyjnego oddymiania i odprowadzania ciepła oraz do codziennego przewietrzania budynków.
Do współpracy siłowników w układzie synchronicznym należy stosować synchronizator E 3000.
n 18
24
8
n 50
Uwaga: Stosowanie wersji synchro od szerokości skrzydła 1,2 m w zależności od dobranego systemu
profili.
ok. 465 mm + wysuw
Numery rysunków montażowych i schematów połączeń
Rysunki montażowe
Numer rysunku
45145-EP-001
122485
122486
min. 40
Schematy połączeń
Siłownik wrzecionowy E 3000
W układzie solo / synchro - okna dachowe,
montaż na głównej krawędzi zamykającej
Synchronizator
Wyłącznik przeciążeniowy
Zakres stosowania
Okna dachowe
Wysuw wrzeciona: 400 mm
Okno
Ciężar skrzydła (wszystkie wysuwy)
Maksymalna szerokość skrzydła
Solo
maks. 180 kg
maks. 1200 mm
Tandem
maks. 360 kg
maks. 2400 mm
Obliczanie zakresu obrotu:
Zapotrzebowanie miejsca pod oknem dla zapewnienia ruchu obrotowego napędu jest zależne od
wysokości skrzydła (większa wysokość - mniejszy kąt obrotu siłownika).
GEZE E 3000 z konsolą
do okien dachowych
H86
Montaż siłownika wrzecionowego E 3000 na oknie dachowym za pomocą wspornika skrzydła
E 3000 i konsoli do okien dachowych H86
Wartości orientacyjne na podstawie przykładu montażu.
wysokość skrzydła Fh
wysokość skrzydła Fh
45
20°
134
20
70
50
120
100
120
100
134
20~
45
20
Ilość miejsca pod oknem umożliwiająca
90
obrót siłownika podczas otwierania, patrz
wykres „Zapotrzebowanie miejsca“.
Systemy GEZE RWA
65
Urządzenia
oddymiające
Ø 6 z tuleją łożyskową
Ø 8 bez tulei łożyskowej
GEZE RWA
Siłownik wrzecionowy RWA E 3000 do bezpośredniego napędu skrzydeł
Systemy oddymiania GEZE
GEZE E 3000 z konsolą
do okien dachowych
H86
Urządzenia
oddymiające
�
Fh
20°
134
45
GEZE RWA
Siłowniki wrzecionowe geze
70
Ilość miejsca umożliwiająca obrót napędu przy otwieraniu okna,
patrz wykres „Ilość miejsca konieczna do obrócenia siłownika“.
Wysokość skrzydła Fh (mm)
Ilość miejsca konieczna do obrócenia siłownika
Minimalna wysokość skrzydła dla E 3000 na oknie dachowym
(wartości orientacyjne *)
E 3000 - wysuw
wrzeciona
Wysokość
skrzydła Fh
Kąt otwarcia
1000 mm
750 mm
500 mm
300 mm
850 mm
680 mm
480 mm
320 mm
ca. 850
ca. 850
ca. 850
ca. 850
wysuw
wysuw
wysuw
wysuw
Ilość miejsca do obrotu (mm)
Ilość miejsca pod
oknem konieczna
do obrócenia
siłownika
min. 770 mm
min. 550 mm
min. 370 mm
min. 200 mm
Kąt otwarcia
E 3000 - wysuw
wrzeciona
Wysokość
skrzydła Fh
Kąt otwarcia
Wysokość skrzydła Fh (mm)
Przykład:
Ilość miejsca dla obrócenia napędu pod oknem dachowym, kąt otwarcia ok. 600
1000 mm
750 mm
500 mm
300 mm
1100 mm
850 mm
600 mm
400 mm
ca. 600
ca. 600
ca. 600
ca. 600
wysuw
wysuw
wysuw
wysuw
Ilość miejsca pod oknem konieczna do obrócenia siłownika zależy od wysokości
skrzydła (większa wysokość skrzydła = mniejszy kąt obrotu siłownika).
Kąt otwarcia (0)
66
Ilość miejsca pod
oknem konieczna
do obrócenia
siłownika
min. 520 mm
min. 380 mm
min. 240 mm
min. 110 mm
geze oddymianie i przewietrzanie
Systemy oddymiania GEZE
Siłowniki ryglujące geze
Rozwiązanie stosowane w sytuacjach, gdy wymagane jest dodatkowe ryglowanie okna. Ryglowanie ukryte w profilu. Urządzenie posiada
możliwość prostej regulacji skoku rygla w zakresie 17 mm lub 36 mm. Możliwość awaryjnego zwolnienia rygla.
GEZE FV mini 2/24V DC
DANE TECHNICZNE
DANE ELEKTRYCZNE
Dane
FV mini 2/24V DC
Siła na ryglu
ok. 600 N
Moment obrotowy
na odryglowanie awaryjne
do 10 Nm
Stopień ochrony
IP 32
Wymiary
473 x 25 x25 mm
Zakres temperatury
-5 0C do +75 0C
Dane
FV mini 2/24V DC
Napięcie
24 V DC
Prąd wyłączający
0,8 A
Pobór prądu
podłączonych siłowników
4,2 A
Stopień ochrony
IP 32
Czas włączenia
30%
SZCZEGÓŁY BUDOWY
I WYMIARY
Systemy GEZE RWA
67
Urządzenia
oddymiające
Montowane wewnątrz profilu okiennego do podłączenia z siłownikami zasilanymi napięciem 24V DC o maksymalnym poborze
prądu 4,2 A.
GEZE RWA
Ryglowanie dodatkowe GEZE FV mini 2/24V DC
Systemy oddymiania GEZE
Siłowniki ryglujące geze
GEZE RWA
Ryglowanie dodatkowe GEZE FVR 4
Urządzenia
oddymiające
Siłownik ryglujący może współpracować pojedynczo oraz w trybie synchronicznym (dwa siłowniki) z siłownikami łańcuchowymi
lub wrzecionowymi na 24 V DC produkcji GEZE.
GEZE FVR 4
DANE TECHNICZNE
Dane
E1500S
Napięcie zasilające
24V DC
Zakres napięcia
18 do 32 V DC
Tętnienie resztkowe
max. 2 Vss
Pobór prądu spoczynkowy
ca. 30 mA
Pobór prądu podłączonych siłowników
max. 3 A*)
Obudowa aluminiowa
EV 1
Przewód zasilający
SO-LiSihsi FE 90 4 x 0,75 mm2, około 2,5 m długości
Zakres temperatury
-5 0C do +75 0C
Przełączniki DIP - switch umiejscowione
są za zaciskami elektrycznymi
ZASADA DZIAŁANIA
Siłownik ryglujący
WYBÓR POŁOŻENIA
ZARYGLOWANEGO OKNA
Siłownik otwierający
Ustawienie rygla
Siłownik ryglujący
35
35
WYMIARY SIŁOWNIKA
RYGLUJĄCEGO FVR4
Siłownik otwierający
Skok18 ±1,0 1
V
DC
35
12
24
25
78
96
lub
1
268
420
364
66
17
243
!
68
geze oddymianie i przewietrzanie
13
16
6
12
16
13
Górna krawędź skrzydła
Wymiary przykładowe ! Wymiary oznaczone
każdorazowo odnieść do rzeczywistej sytuacji.
Do montażu stosować nitonakrętki M5.
Systemy oddymiania GEZE
Siłowniki ryglujące geze
Rozwiązanie stosowane w sytuacjach, gdy wymagane jest dodatkowe ryglowanie okna. Do podłączenia z siłownikami GEZE. Urządzenie
może występować w 4 wariantach:
pojedynczym prawym
pojedynczym lewym
podwójnym (1200mm)
podwójnym (2000mm)
j
j
j
j
GEZE FV 4
DANE TECHNICZNE
Dane
GEZE FV 4
Napięcie zasilające
24V DC
Pobór prądu
podłączonych siłowników
3A
Obudowa aluminiowa
EV 1
Zakres temperatury
-5 0C do +75 0C
SZCZEGÓŁY BUDOWY
I WYMIARY
Kątownik ryglujący
Ryglowanie pojedyncze
Przykład: wykonanie prawe
Wykonanie prawe
Wykonanie lewe
strona kabla
krawędź skrzydła
kątownik ryglujący
krawędź
skrzydła
kątownik
ryglujący
Systemy GEZE RWA
69
Urządzenia
oddymiające
Montowane na profilu okiennym do podłączenia z siłownikami zasilanymi napięciem 24V DC o maksymalnym poborze prądu 3A.
GEZE RWA
Ryglowanie dodatkowe GEZE FV 4/24 V DC
Systemy oddymiania GEZE
Siłowniki ryglujące geze
GEZE RWA
GEZE OFV 1
Napęd mechanizmu klamki okiennej
Urządzenia
oddymiające
Napęd mechanizmu klamki okiennej OFV1 jest przeznaczony do stosowania na dostępnych w sprzedaży oknach prawych i lewych, wykonanych z aluminium, tworzywa sztucznego i drewna. Napęd zastępuje ręczną klamkę i może być stosowany w połączeniu z napędami
okiennymi GEZE wyposażonymi w zintegrowany układ wyłączający, przykładowo z siłownikami E860, E820, K600.
GEZE OFV 1
Napęd OFV1 jest
wyposażony w
•
•
•
•
DANE TECHNICZNE
Dane
E1500S
Napięcie zasilające
19 – 32 V DC
Maks. tętnienie resztkowe
2 Vss
Pobór prądu:
spoczynkowy
roboczy przy 10 Nm
<28 mA
maks.1,1 A
Maksymalny moment obrotowy
10 Nm
Kabel przyłączeniowy
4 x 0,75 mm2, długość ok.2,5 m
Zakres temperatury otoczenia
-5°C ... 75°C
zintegrowane sterowanie sekwencyjne
samoczynny wyłącznik krańcowy
możliwość ustawiania dwóch różnych kątów obrotu (180 stopni i 90 stopni)
możliwość wyboru kierunku otwierania (lewy/prawy)
Zestaw napędu dostarczany do Klienta składa się z następujących elementów:
napęd OFV1 oraz wyposażenie
• 2 śruby z łbem soczewkowym M5 x 16 z podkładką sprężystą
• płyta montażowa 10mm z łożyskiem ślizgowym
• wałek adaptera, czworokąt 7mm (długość 55mm)
• 2 wkręty z łbem stożkowym płaskim M5 x 40
• spaxy z łbem stożkowym 4,5 x 30 oraz śruby M5 x 16 według DIN 965
naklejka ze znakiem ostrzegawczym
Możliwości regulacyjne napędu
Za pomocą mikroprzełączników (DIP) można ustawiać następujące parametry urządzenia:
• kierunek obrotu (prawy / lewy)
• kąt obrotu mechanizmu napędowego (180° albo 90°)
• współpraca z napędem elektrycznym do otwierania okna
Napęd OFV1 jest również wyposażony w diody LED1, LED2, LED3 sygnalizujące stan pracy oraz informujące
o przyczynach wadliwej pracy urządzenia.
Szczegóły dotyczące montażu i uruchomienia napędu - patrz instrukcja montażowa OFV1.
70
geze oddymianie i przewietrzanie
Systemy oddymiania GEZE
SYSTEMY OTWIERANIA I RYGLOWANIA GEZE
Systemy otwierania i ryglowania okien RWA 100E, RWA 105E
Systemami RWA do otwierania i ryglowania okien są RWA 100E, RWA 105E oraz RWA 110E. Są one dostępne również
w wersji tandem, wyposażonej w wyłącznik synchroniczny E 102. Systemy otwierania i ryglowania RWA mogą być stosowane zarówno
do usuwania dymu i gorącego powietrza, jak i do codziennego wietrzenia pomieszczeń. System otwierania i ryglowania
RWA składa się z mechanicznej konsoli, połączonej z siłownikiem wrzecionowym E 250 VdS. Dzięki zastosowaniu mechanizmu
ryglującego nie jest konieczne instalowanie dodatkowych rygli elektromechanicznych.
System RWA
RWA 100E
RWA 105E
RWA 110E
Fasady słupowo-ryglowe,
okna rozwierne otwierane
do wewnątrz
Okno odchylne na zewnątrz
Główny obszar stosowania
Okna uchylne, odchylne
i rozwierne, otwierane
do wewnątrz
Wymiary
Wysuw + 240 x 40 x 47
Wysuw + 240 x 40 x 47
Wysuw + 240 x 40 x 47
d
d
s
d
d
d
d
s
d
s
d
s
d
s
d
Maks. siła pchająca/ciągnąca
750 N/750 N
VdS nominalna 500 N
750 N/750 N
VdS nominalna 500 N
750 N/750 N
VdS nominalna 500 N
Prędkość wysuwu
5 mm/s
5 mm/s
5 mm/s
Wyłącznik krańcowy
elektromechaniczny
elektromechaniczny
elektromechaniczny
Wyłącznik przeciążeniowy
elektromechaniczny
elektromechaniczny
elektromechaniczny
Napięcie
24 V DC (+30% do -20%)
24 V DC (+30% do -20%)
24 V DC (+30% do -20%)
Pobór prądu
0,8 A
0,8 A
0,8 A
Pobór mocy
20 W
20 W
20 W
Maks. tętnienie resztkowe
20%
20%
Temperatura otoczenia
-5 C do +75 C
Stopień ochrony / klasa ochronności
IP65 / III
IP65 / III
IP65 / III
Świadectwo dopuszczenia Vds
d
d
d
Przewód zasilający
3 x 0,75 mm2, 2 m
3 x 0,75 mm2, 2 m
3 x 0,75 mm2, 2 m
Ciężar
ok. 2,6 do 3,1 kg
ok. 3,3 do 3,6 kg
ok. 3,3 do 3,6 kg
Zakres stosowania
suche pomieszczenia
suche pomieszczenia
suche pomieszczenia
Wysuw wrzeciona
d = tak
100 mm
150 mm
200 mm
230 mm
300 mm
0
0
20%
-5 C do +75 C
0
0
-5 0C do +75 0C
s = nie
Systemy GEZE RWA
71
Urządzenia
oddymiające
GEZE RWA
Systemy przewietrzania i oddymiania GEZE RWA
Systemy oddymiania GEZE
SYSTEMY OTWIERANIA I RYGLOWANIA GEZE
Systemy RWA
RWA 100E
RWA 105E
RWA 110E
Zakres stosowania
Okna uchylne, odchylne
i rozwierne otwierane
do wewnątrz
Fasady słupowo-ryglowe,
okna rozwierne
do wewnątrz
Okna uchylne i odchylne
na zewnątrz
Okna pionowe, otwierane do wewnątrz
d
d
s
Okna pionowe, otwierane na zewnątrz
s
s
d
Okna drewniane i aluminiowe
360 – 1200 mm
zależnie od wysuwu
430 – 1200 mm
Okna z tworzywa sztucznego
360 – 800 mm
zależnie od wysuwu
430 – 800 mm
Okna drewniane i aluminiowe
800 – 2400 mm
zależnie od wysuwu
850 – 2400 mm
Okna z tworzywa sztucznego
900 – 1600 mm
zależnie od wysuwu
850 – 1600 mm
Wysokość skrzydła solo/tandem
470 – 1700 mm
zależnie od wysuwu
600 – 1600 mm
Maks. ciężar wypełnienia
30 kg/m
30 kg/m
30 kg/m2 (uchylne 25 kg/m2)
Krawędź ryglowana:
min. 32 mm
Strona siłownika: min. 48 mm
Ościeżnica: 18 mm
Skrzydło: 38 mm
Głębokość słupa/rygla
maks. 125 mm
Skrzydło: min. 33 mm
Ościeżnica: min. 45 mm
d
d
d
z wyłącznikiem synchr. E 102
z wyłącznikiem synchr. E 102
z wyłącznikiem synchr. E 102
d
d
d
Maks. szerokość HSK, układ solo:
Maks. szerokość HSK, układ tandem:
Ilość miejsca do montażu
Układ tandemowy
Rygiel i kątownik dodatkowy
Maks. wymiar „ i“
2
2
od powierzchni okna 1,2 m2 ko- 2 kątowniki ryglujące
nieczne 2 rygle (standardowy i
dodatkowy)
od powierzchni okna 1,2 m2 konieczne 2 rygle (standardowy i
dodatkowy)
70 mm
70 mm
70 mm
HSK = główna krawędź zamykająca
d = tak s = nie
RWA 100E na oknie uchylnym
RWA 105E na oknie rozwiernym
RWA 110E na oknie odchylnym
b
b
a
Urządzenia
oddymiające
GEZE RWA
Przegląd systemów
a
a
b
72
geze oddymianie i przewietrzanie
Systemy oddymiania GEZE
SYSTEMY OTWIERANIA I RYGLOWANIA GEZE
System do okien uchylnych, odchylnych i rozwiernych otwieranych do wewnątrz
System RWA 100E jest dostępny z różnymi wielkościami wysuwu siłowników. System może być stosowany do oddymiania oraz
przewietrzania za pomocą okien prostokątnych otwieranych do wewnątrz. Uniwersalna konstrukcja systemu umożliwia montaż
okucia RWA na wszystkich znanych na rynku systemach profilowych. Podzespoły wysokiej jakości gwarantują długotrwałą bezawaryjną
eksploatację.
GEZE RWA 100E
właściwości PRODUKTU
System RWA 100E składa się z siłownika wrzecionowego E 250 VdS dostępnego w czterech wielkościach
wysuwu osadzonego równolegle do płaszczyzny skrzydła za pomocą konsoli
Może być stosowany w wersji pojedynczej oraz do dużych skrzydeł w wersji tandem (dwa urządzenia
RWA 100E połączone za pomocą wyłącznika synchronicznego E 102)
Umożliwia uzyskanie dużego kąta otwarcia przy małym wysuwie wrzeciona w maks. 60 sekund
Mechaniczne ryglowanie głównej krawędzi zamykającej, możliwość zainstalowania dodatkowego rygla
mechanicznego na bocznej krawędzi zamykającej po stronie siłownika
Może być stosowany w przebadanych i certyfikowanych urządzeniach oddymiających GEZE NRWG
wykonanych według EN 12101-2
j
j
j
j
j
DANE ZAMÓWIENIOWE – GEZE RWA 100E
Opis
Kolor
Nr id.
Nr id.
Nr id.
Nr id.
Nr id.
Wysuw 100 mm Wysuw 150 mm Wysuw 200 mm Wysuw 300 mm
RWA 100E
Pręt ø 12 mm
Profil osłony
(długości 2000 mm i 3000 mm
obustronnie ścięte na ukos)
Szablon do otworowania
Prowadnica narożna OL 100
Rygiel dodatkowy OL 100
Rygiel dodatkowy OL 100 do
mocowania na krawędzi bocznej
Kątownik mocujący do
rygla dodatkowego OL 100
Wyłącznik synchroniczny E 102
Przyrząd nastawczy do siłowników 24 V
srebrny
biały RAL 9016
według RAL
ocynkowany
srebrny
biały RAL 9016
według RAL
srebrny
biały RAL 9016
według RAL
srebrny
biały RAL 9016
według RAL
srebrny
biały RAL 9016
według RAL
019726
019745
019742
019725
019744
019741
019724
019743
019740
L = 2000 mm
L = 3000 mm
L = 6000 mm
053198
058771
018293
014258
053199
058774
018294
014259
054116
058630
018251
013814
021291
021296
021295
014740
058648
063974
018257
013080
120297
120298
120299
050727
015519
013077
101323
111198
Systemy GEZE RWA
73
Urządzenia
oddymiające
GEZE RWA
System do otwierania i ryglowania okien GEZE RWA 100E/Tandem
Systemy oddymiania GEZE
SYSTEMY OTWIERANIA I RYGLOWANIA GEZE
Przylegający do profilu system okuć do pionowych okien uchylnych, odchylnych i rozwiernych prostokątnych i ukośnych, otwieranych
do wewnątrz.
RWA 100E
RWA 100E Tandem
Okno uchylne
470-1700
Okno uchylne
800-2400*2)
Okno odchylne
*2)
470-1700
800-2400
Okno odchylne
Okno rozwierne
800-2400*2)
Okno rozwierne
Okno ukośne,
uchylne
470-1600
Okno ukośne
max. 20°
Okno ukośne, uchylne
470-1700
max.1700
Urządzenia
oddymiające
GEZE RWA
System RWA 100E i RWA 100E Tandem– zakres stosowania
800-2400
74
geze oddymianie i przewietrzanie
*2)
Systemy oddymiania GEZE
SYSTEMY OTWIERANIA I RYGLOWANIA GEZE
GEZE RWA
Elementy systemu RWA 100E
Urządzenia
oddymiające
Kostka najazdowa
(element konstrukcji okna) *)
Siłownik wrzecionowy E 250
Siłownik E 250 VdS
Zacisk pręta
Kątownik mocujący
Ryglowanie dodatkowe OL 100
Kątownik rygla kompletny
Sprężyna odryglowująca
Prowadnica narożna OL 100
Prowadnica pręta OL 100
Konsola E 250
*) tylko do okien z tworzywa sztucznego
**) dostarcza producent okna
2 zawiasy od strony siłownika **)
Wymiary bazowe G i E patrz instrukcja umieszczona w opakowaniu RWA 100 E
Numery rysunków montażowych i schematów połączeń
Rysunki montażowe
RWA 100E
System
Numer rysunku
41521-EP-001
Dobór wielkości wysuwu wrzeciona siłownika
RWA 100E i RWA 100E Tandem
Wymiary w [mm]
Wysuw
950-1000 1000-1050 1050-1100 1100-1150 1150-1250 1250-1320 1320-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700
Wysokość skrzydła b
ok. 52
ok. 48
ok. 48
ok. 44
ok. 40
ok. 38
ok. 35
ok. 32
ok. 29
ok. 27
Kąt otwarcia [°]
Szerokość otwarcia [mm] ok. 860 ok. 820
ok. 860
ok. 840
ok. 830
ok. 850
ok. 820
ok. 800
ok. 780
ok. 750
300
700-800 800-900
Wysokość skrzydła b
ok. 50
ok. 44
Kąt otwarcia [°]
Szerokość otwarcia [mm] ok. 640 ok. 640
900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300
ok. 40
ok. 33
ok. 28
ok. 25
ok. 650
ok. 600
ok. 570
ok. 540
200
560-630 630-700
Wysokość skrzydła b
ok. 51
ok. 46
Kąt otwarcia [°]
Szerokość otwarcia [mm] ok. 520 ok. 520
700-800
ok. 37
ok. 490
800-900
ok. 35
ok. 490
900-1000
ok. 27
ok. 450
150
470-520 520-600
Wysokość skrzydła b
ok. 36
ok. 36
Kąt otwarcia [°]
Szerokość otwarcia [mm] ok. 320 ok. 350
600-700
ok. 34
ok. 380
700-800
ok. 30
ok. 380
800-850
ok. 28
ok. 400
100
Podane w tabeli wielkości kątów i szerokości otwarcia są tylko przybliżone i mogą zmieniać się w zależności od warunków zabudowy i wymiaru bazowego G.
Systemy GEZE RWA
75
Systemy oddymiania GEZE
SYSTEMY OTWIERANIA I RYGLOWANIA GEZE
GEZE RWA
System do otwierania i ryglowania okien GEZE RWA 105E/Tandem
System RWA do fasad słupowo-ryglowych
Urządzenia
oddymiające
System RWA 105E jest dostarczany z trzema wielkościami wysuwu siłownika. System jest przeznaczony do grawitacyjnego oddymiania oraz
do przewietrzania. Uniwersalna konstrukcja mocowania umożliwia montaż systemu RWA 105E do pionowych okien w fasadach
słupowo-ryglowych oraz do okien rozwiernych otwieranych do wewnątrz - również przy ograniczonej ilości miejsca do montażu.
Szczególnie korzystnym rozwiązaniem jest podwójny układ ryglowania zwiększający szczelność i odporność na włamania.
GEZE RWA 105E
właściwości produktu
RWA 105E składa się z ustawionego równolegle do płaszczyzny skrzydła siłownika E 250 VdS,
połączonego z mechaniczną konsolą ryglującą; dostępny w trzech wielkościach wysuwu
Stosowany jako napęd pojedynczy oraz dla szerokich skrzydeł w wersji tandem. Dwa siłowniki E 250
podłącza się za pomocą wyłącznika synchronicznego E 102
System umożliwia uzyskanie dużej szerokości otwarcia przy niewielkim wysuwie siłownika, w czasie
maks. 60 sekund
Podzespoły wysokiej jakości gwarantują trwałość wyrobu
Ustawienie równoległe do profilu – siłownik nie wystaje do wnętrza pomieszczenia
Do stosowania w przebadanych i certyfikowanych urządzeniach oddymiających GEZE NRWG
wykonanych według normy EN 12101-2
j
j
j
j
j
j
DANE ZAMÓWIENIOWE – GEZE RWA 105E
Opis
RWA 105E
RWA 105E Tandem
Pręt ø 12 mm
Profil osłonowy
(długości 2000 mm i 3000 mm docinane obustronnie
na ukos)
Wyłącznik synchroniczny E 102 / 24 V DC
Przyrząd nastawczy do napędów 24 V
Prowadnica pręta
76
geze oddymianie i przewietrzanie
Kolor
srebrny
biały RAL 9016
według RAL
srebrny
biały RAL 9016
według RAL
ocynkowany
srebrny
biały RAL 9016
według RAL
Nr id.
Nr id.
Nr id.
Wysuw
Wysuw
Wysuw
100 mm
150 mm
230 mm
072657
073094
072652
072661
073098
072656
072660
073097
072655
072667
073099
072662
072671
073103
072666
072670
073102
072665
L = 2000 mm L = 3000 mm L = 6000 mm
053198
053199
054116
058771
058774
058630
018293
018294
018251
014258
014259
013814
Nr id.
101323
111198
058653
Systemy oddymiania GEZE
SYSTEMY OTWIERANIA I RYGLOWANIA GEZE
GEZE RWA
System RWA 105E i RWA 105E Tandem – zakres stosowania
RWA 105E
Urządzenia
oddymiające
Ułożony równolegle do profili napęd do otwieranych do wewnątrz okien uchylnych, odchylnych i rozwiernych.
System jest przeznaczony zwłaszcza do okien rozwiernych w fasadach słupowo-ryglowych.
RWA 105E Tandem
Okno uchylne
Okno uchylne
Okno odchylne
Okno odchylne
Okno rozwierne
Okno rozwierne
Na rysunku są podane wymiary standardowe w mm; przy wymiarach nietypowych prosimy o kontakt z GEZE. Dane dotyczą okien drewnianych
i aluminiowych; dla okien z PCV obowiązują odpowiednio wymiary: *) maks 800 mm (solo), maks. 1600 mm (tandem).
Systemy GEZE RWA
77
Systemy oddymiania GEZE
SYSTEMY OTWIERANIA I RYGLOWANIA GEZE
Urządzenia
oddymiające
GEZE RWA
System RWA 105E – konstrukcja systemu
Krawędź zewnętrzna skrzydła
2 zawiasy od strony siłownika wrzecionowego **)
Siłownik wrzecionowy E 250
Konsola RWA 105E
Prowadnica narożna RWA 105E
Podkładka konsoli RWA 105E
Rygiel RWA 105E
Prowadnica pręta
Rura osłonowa RWA 105E, 230 mm
Oś obrotu siłownika
Pręt Ø 12, ocynkowany
Sprężyna odryglowująca RWA 105E
**) montuje producent okna
Numery rysunków montażowych i schematów połączeń
RWA 105 E
Solo
Tandem
Rysunki montażowe
Numer rysunku
41523-EP-001
41523-EP-002
System RWA 105E – ustalanie szerokości otwarcia
ÖW-75°
2800
2600
2400
2200
23
0
2000
su
w
1800
ÖW-40°
wy
1600
1400
w
su
wy
78
geze oddymianie i przewietrzanie
su
wy
800
600
400
Wymiar b* [mm]
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
800
600
200
1000
* Okno rozwierne: b = szerokość skrzydła
ÖW-25°
00
w1
400
* Okno uchylne: b = wysokość skrzydła
1000
200
Szerokość otwarcia [mm]
1200
0
15
Systemy oddymiania GEZE
SYSTEMY OTWIERANIA I RYGLOWANIA GEZE
a
RWA 105E Tandem
a
RWA 105E solo
Urządzenia
oddymiające
GEZE RWA
System RWA 105E – dobór wysuwu wrzeciona siłownika
b
b
RWA 105E solo (wersja pojedyncza)
wymiary skrzydła dla wysuwu wrzeciona 100 mm
RWA 105E Tandem
wymiary skrzydła - wysuw 100mm
Wysuw 100
a maks.
b min.
b maks.
okno rozwierne
1500
535
2075
Wysuw 100
a maks.
b min.
b maks.
2200
535
2075
okno rozwierne
okno
uchylne/odchylne
okno
uchylne/odchylne
RWA 105E (solo)
wymiary skrzydła dla wysuwu wrzeciona 150 mm
RWA 105E Tandem
wymiary skrzydła - wysuw 150 mm
okno rozwierne
Wysuw 150
a maks.
b min.
b maks.
Wysuw 150
1500
635
2175
a maks.
b min.
b maks.
2200
635
2175
okno rozwierne
okno
uchylne/odchylne
okno
uchylne/odchylne
RWA 105E (solo)
wymiary skrzydła dla wysuwu wrzeciona 230 mm
RWA 105E Tandem
wymiary skrzydła - wysuw 230 mm
Wysuw 230
okno rozwierne
Wysuw 230
a maks.
b min.
b maks.
1500
795
2335
a maks.
b min.
b maks.
2200
795
2335
okno rozwierne
okno
uchylne/odchylne
Systemy GEZE RWA
79
Systemy oddymiania GEZE
SYSTEMY OTWIERANIA I RYGLOWANIA GEZE
GEZE RWA
System do otwierania i ryglowania okien GEZE RWA 110E/Tandem
System RWA do okien uchylnych, odchylnych i rozwiernych, otwieranych na zewnątrz
Urządzenia
oddymiające
System RWA 110E jest dostarczany z różnymi wielkościami wysuwu. System jest przeznaczony jako napęd do okien oddymiających
i przewietrzających otwieranych na zewnątrz. Uniwersalna konstrukcja umożliwia stosowanie systemu na pionowych skrzydłach
wykonanych z wszystkich popularnych na rynku profili. Podzespoły o wysokiej jakości gwarantują trwałość urządzenia.
GEZE RWA 110E
właściwości produktu
RWA 110E składa się z ustawionego równolegle do płaszczyzny skrzydła siłownika E 250 VdS,
połączonego z mechaniczną konsolą ryglującą; dostępny w trzech wielkościach wysuwu
Stosowany jako napęd pojedynczy oraz dla szerokich skrzydeł w wersji tandem; dwa siłowniki E 250
podłącza się za pomocą wyłącznika synchronicznego E 102
System umożliwia uzyskanie dużej szerokości otwarcia przy niewielkim wysuwie siłownika, w czasie
maks. 60 sekund.
Podzespoły wysokiej jakości gwarantują trwałość wyrobu
Ustawienie równoległe do profilu – siłownik nie wystaje do wnętrza pomieszczenia
Do stosowania w przebadanych i certyfikowanych urządzeniach oddymiających GEZE NRWG
wykonanych według normy EN 12101-2
j
j
j
j
j
j
DANE ZAMÓWIENIOWE – GEZE RWA 110E
Opis
Kolor
RWA 110E
srebrny
biały RAL 9016
według RAL
Pręt ø 12 mm
Profil osłonowy
(długości 2000 mm i 3000 mm docinane obustronnie
na ukos)
Przyrząd nastwaczy do siłowników 24 V
Prowadnica narożna OL 100
Rygiel OL 100
Kątownik wsporczy rygla OL 100
Wyłącznik synchroniczny E 102 / 24 V DC
80
geze oddymianie i przewietrzanie
ocynkowany
srebrny
biały RAL 9016
według RAL
srebrny
biały RAL 9016
według RAL
srebrny
biały RAL 9016
według RAL
Nr id.
Nr id.
Nr id.
Wysuw
Wysuw
Wysuw
150 mm
200 mm
300 mm
020559
020552
021303
020567
020558
021311
020564
020556
021310
L = 2000 mm L = 3000 mm L = 6000 mm
053198
053199
054116
058771
058774
058630
018293
018294
018251
014258
014259
013814
Nr id.
111198
058648
063974
018257
013080
050727
015519
013077
101323
Systemy oddymiania GEZE
SYSTEMY OTWIERANIA I RYGLOWANIA GEZE
GEZE RWA
System RWA 100E i Tandem RWA 100E – zakres zastosowania
System równoległy do profilu do okien otwieranych na zewnątrz
RWA 110E Tandem
Okno odchylne
Okno odchylne
Okno uchylne
Okno uchylne
Okno rozwierne
*)
Urządzenia
oddymiające
RWA 110E
Okno rozwierne
min 800 przy 2 ryglach
Systemy GEZE RWA
81
Systemy oddymiania GEZE
SYSTEMY OTWIERANIA I RYGLOWANIA GEZE
GEZE RWA
System RWA 110E – konstrukcja systemu
120
min 45 mm
G
Urządzenia
oddymiające
2 zawiasy od strony siłownika **)
Siłownik wrzecionowy E 250
Zabierak pręta
1
Rygiel OL 100
Kątownik rygla, kompletny
5
Sprężyna odryglowująca
b
Siłownik E 250
8
Prowadnica narożna OL 100
2
Prowadnica pręta OL 100
7
Kątownik wsporczy
**) montuje producent okna
6
4
a
3
min 33 mm
min 33 mm
Numery rysunków montażowych i schematów połączeń
Rysunki montażowe
RWA 110E
System na zewnątrz
Numer rysunku
41521-EP-002
Ustalanie wielkości wysuwu siłownika:
RWA 110E i RWA 110E Tandem
Wymiary w [mm]
Wysuw
Wysokość skrzydła (b) 900-920 920-950
ok. 56
ok. 54
Kąt otwarcia [°]
Szerokość otwarcia
ok. 880 ok. 870
950-1000 1000-1050 1050-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600
ok. 51
ok. 49
ok. 47
ok. 43
ok. 39
ok. 35
ok. 33
ok. 31
ok. 870
ok. 880
ok. 880
ok. 860
ok. 860
ok. 830
ok. 840
ok. 840
E250/
E300
Wysokość skrzydła (b) 650-700 700-750
ok. 55
ok. 51
Kąt otwarcia [°]
Szerokość otwarcia
ok. 640 ok. 650
[mm]
750-800
ok. 48
ok. 650
800-850
ok. 46
ok. 670
850-900
ok. 43
ok. 670
E250/
E200
Wysokość skrzydła (b) 600-650 650-700
ok. 45
ok. 44
Kąt otwarcia [°]
Szerokość otwarcia
ok. 510 ok. 530
[mm]
700-750
ok. 42
ok. 540
750-800
ok. 39
ok. 540
800-850
ok. 37
ok. 540
[mm]
900-950
ok. 41
ok. 670
950-1000
ok. 39
ok. 670
E250/
E150
Podane wartości kąta otwarcia i szerokości otwarcia są danymi orientacyjnymi i mogą się zmieniać w zależności od rodzaju montażu i wymiaru
montażowego G.
82
geze oddymianie i przewietrzanie
Systemy oddymiania GEZE
SIŁOWNIKI LINIOWE geze
Siłowniki do nożycowych systemów otwierania okien
Nożycowe otwieracze naświetli GEZE mogą być uruchamiane za pomocą elektrycznych siłowników liniowych E 212 i E 205. W przypadku
uruchamiania dużych i ciężkich okien wyposażonych w nożyce otwierające rozwiązanie z silnikiem jest korzystne cenowo i łatwe w montażu
i eksploatacji. Siłowniki liniowe są oprócz tego szczególnie korzystne jako napędy okien żaluzjowych. Dzięki niewielkiej wysokości obudowy
nadają się doskonale do montażu na czołowej powierzchni okna.
GEZE E 212/E 205
Elektryczny siłownik liniowy GEZE E 212
Wymiary siłownika E 212
Elektryczny siłownik liniowy GEZE E 205
210
191
10
33
16
Wskaźnik stanu pracy
Wymiary siłownika E 205
360 (410)
130 (180)
15
38
200
właściwości produktu
W połączeniu z nożycowym otwieraczem naświetli siłowniki liniowe mogą być stosowane do
przewietrzania pomieszczeń
Siłowniki są wykonane jako kompletne podzespoły; łatwy montaż po lewej i prawej stronie okna,
na górnej krawędzi, poziomo lub pionowo, za pomocą osłoniętych zewnętrznych śrub
Małe zapotrzebowanie miejsca nad skrzydłem i przy krawędziach bocznych skrzydła
Zintegrowany regulowany wyłącznik krańcowy i wyłącznik przeciążeniowy (samopodtrzymujący
wyłącznik termiczny umieszczony w obwodzie uzwojenia)
Regulowany wysuw wrzeciona; możliwość sterowania za pomocą centrali oddymiającej
Do stosowania również jako napędy okien żaluzjowych
j
j
j
j
j
j
DANE ZAMÓWIENIOWE – SIŁOWNIKI LINIOWE GEZE
Opis
Siłownik liniowy E 212/24 V DC
Pobór prądu 1,2 A
Siłownik liniowy E 205/24 V DC
Pobór prądu 1,9 A
Elementy przyłączeniowe do E 205, pręt i złączka do OL 90 N
Przyrząd nastawczy do siłowników 24 V
Nożyce zabezpieczające Nr 60
Nożyce zabezpieczające Nr 35
Szablon do otworowania profili metalowych i z tworzywa sztucznego
Kolor
EV1
biały RAL 9016
według RAL
srebrny
biały RAL 9016
według RAL
stal ocynkowana
Nr id.
010899
015540
010915
056041
027096
027095
030870
111198
133814
014499
010881
Systemy GEZE RWA
83
Urządzenia
oddymiające
GEZE RWA
Siłowniki liniowe GEZE E 212 R, E 212 R1 i E 205
Systemy oddymiania GEZE
SIŁOWNIKI LINIOWE geze
GEZE RWA
Systemy otwierania naświetli wyposażone w siłowniki E 212 albo E 205
Zakres stosowania otwieracza naświetli OL 100
Nawierzchniowy otwieracz naświetli do okien uchylnych, odchylnych i obrotowych
Do skrzydeł otwieranych do wewnątrz, montaż po lewej lub prawej stronie
Ciężar skrzydła zgodnie z wykresem
Element ryglujący w nożycach otwierających
Ten sam wspornik skrzydła do wszystkich wielkości niezlicowania i materiałów, z których
są wykonane okna umożliwia prosty montaż
Zmontowane wstępnie podzespoły redukują ilość elementów okucia
Mała ilość miejsca niezbędna do montażu okucia
Wszystkie widoczne elementy wykonane z aluminium
j
j
Urządzenia
oddymiające
j
j
j
j
j
j
Dane techniczne
E 212
E 205
Wymiary (wysokość x szerokość x długość)
30 x 80 x 210 mm
52 x 70 x 360 mm
Regulowany skok siłownika
42 – 66 mm
42 – 70 mm
Siła ciągnąca i pchająca
1400 N
2000 N
Czas wysuwu (pod obciążeniem)
ok. 35 s przy skoku 52 mm
ok. 45 s przy skoku 70 mm
Zakres temperatur otoczenia
-200 do +700 C
-200 do +700 C
Pobór mocy
29 W
30 W
Pobór prądu
1,2 A
1,9 A
Stopień ochrony
IP 52
IP 54
Napięcie nominalne
24 V DC
24 V DC
Przewód zasilający
z wtyczką
3 x 1,5 mm2
Zakres stosowania
Montaż pionowy albo poziomy, po lewej lub prawej stronie okna
Do suchych pomieszczeń
Maksymalna wysokość niezlicowania skrzydła 0–25 mm
j
j
j
Siłownik stosowany również do okien żaluzjowych.
Bliższe informacje na zapytanie.
E 212
Ilość nożyc
E 205
1 nożyce
Szerokość skrzydła a
montaż poziomy
800–1200 mm
Szerokość skrzydła a
montaż pionowy
600–1200 mm
Szerokość skrzydła a
montaż poziomy
850–1350 mm
Szerokość skrzydła a
montaż pionowy
600–1200 mm
2 nożyce
1201–2400 mm
1201–2400 mm
1351–2400 mm
1201–2400 mm
3 nożyce
2401–3600 mm
s
2401–3600 mm
2401–3600 mm
4 nożyce
s
s
3600–4800 mm
s
5 nożyc
s
s
4801–5400 mm
s
Wysokość skrzydła b min.
400 mm1)
Wysokość skrzydła b min.
500 mm2)
Wysokość skrzydła b min.
400 mm1)
Wysokość skrzydła b min.
540 mm2)
s = nie
1)
jeżeli skok siłownika ogranicza szerokość otwarcia do 190 mm wymiar b min. wynosi 290 mm
2)
jeżeli pod oknem nie ma żadnej płaszczyzny, b min. wynosi 400 mm
Uwaga:
Przy montażu na skrzydle uchylnym zaleca się ze względów bezpieczeństwa stosowanie dodatkowych nożyc zabezpieczających.
Nożyce te (przykładowo GEZE FPS) stanowią dodatkowy element zabezpieczający łączący stale skrzydło z ościeżnicą.
84
geze oddymianie i przewietrzanie
Systemy oddymiania GEZE
SIŁOWNIKI LINIOWE geze
GEZE RWA
Maksymalna szerokość skrzydła i ciężar wypełnienia w zależności od wymiaru „i“
(montaż z OL 100)
Urządzenia
oddymiające
i = odstęp między środkiem ciężkości skrzydła a osią zawiasu [mm]
i
Montaż poziomy E 212
Montaż pionowy E 212
Przykład:
a = 2,2 m
maks. ciężar wypełnienia = 38 kg/m²
i = 40 - 80
Ciężar wypełnienia [kg/m²]
Ciężar wypełnienia [kg/m²]
Przykład:
a = 2,0 m
maks. ciężar wypełnienia = 32 kg/m²
i = 40 - 80
Całkowita szerokość skrzydła
(suma szerokości wszystkich skrzydeł) [m]
Całkowita szerokość skrzydła
(suma szerokości wszystkich skrzydeł) [m]
Montaż pionowy - E 205
Montaż poziomy - E 205
Przykład:
a = 2,2 m
maks. ciężar wypełnienia = 32 kg/m²
i = 40 - 80
Ciężar wypełnienia [kg/m²]
Ciężar wypełnienia [kg/m²]
Przykład:
a = 3,3 m
maks. ciężar wypełnienia = 38 kg/m²
i = 40 - 80
Całkowita szerokość skrzydła
(suma szerokości wszystkich skrzydeł) [m].
Jeżeli nie zostanie przekroczona maksymalna łączna szerokość
skrzydła, można zamontować do pięciu nożyc.
Całkowita szerokość skrzydła
(suma szerokości wszystkich skrzydeł) [m].
Jeżeli nie zostanie przekroczona maksymalna łączna szerokość
skrzydła, można zamontować do czterech nożyc.
Numery rysunków montażowych i schematów połączeń
Rysunki montażowe
Schematy połączeń
Siłownik liniowy E 212
Montaż poziomy
Montaż pionowy
Numer rysunku
40408-EP-030
40408-EP-029
45109-9-0956
Siłownik liniowy E 212
Montaż poziomy
Montaż pionowy
Montaż na fasadzie
słupowo-ryglowej
Numer rysunku
40408-EP-003
40408-EP-002
40408-0-031
45109-9-0955
Systemy GEZE RWA
85
Systemy napowietrzania GEZE
geze rwa tö
GEZE RWA
System napowietrzania GEZE RWA TÖ
Połączenie samozamykacza z centralą RWA
Urządzenia
oddymiające
System umożliwia stosowanie drzwi jako otworów napowietrzających w systemach oddymiania, a przez to szybkie otwarcie w razie alarmu
pożarowego dużej powierzchni dolotowej dla świeżego powietrza. Dla pomieszczeń wyposażonych w zbyt małą powierzchnię oddymiania
drzwi prowadzące na balkon, taras albo do ogrodu na dachu mogą w połączeniu z systemem RWA TÖ zapewnić również skuteczne
odprowadzanie dymu.
System RWA TÖ łączy samozamykacz z centralą oddymiania RWA i odpowiednim wyposażeniem. Drzwi zwolnione sygnałem z centrali
otwierają się za pomocą sprężyny samozamykacza zamontowanego w układzie odwróconym (invers). Drzwi wyposażone w zamek
elektromotoryczny GEZE IQ Lock EL albo elektrozaczep 331, mogą być stosowane jako wyjście ewakuacyjne.
GEZE RWA TÖ
Elementy systemu
System składa sie z następujących komponentów:
W obszarze zamka
1
Elektrozaczep Model 14 Fafix KL 24 V AC
2
Zamek z klamką (poza zakresem dostawy RWA, montuje producent
drzwi)
7
Na nadprożu
3
Samozamykacz TS 4000, TS 4000 EFS albo TS 5000 montaż specjalny
W pobliżu drzwi albo w sąsiednim pomieszczeniu
4
Sterownik E 10/24 V
5
Centrala oddymiająca E 260 N/24 V DC
4
Na klatce schodowej
6
Przycisk RWA FT 4 do wyzwalania alarmu
(ilość i rozmieszczenie według zaleceń specjalisty ppoż.)
7
Jedna lub kilka czujek dymu (montaż sufitowy)
do automatycznego wyzwalania alarmu
6
5
3
1
6
Podłączenie do sieci budynku
86
geze oddymianie i przewietrzanie
Systemy napowietrzania GEZE
geze rwa tö
GEZE RWA
System napowietrzania GEZE RWA TÖ – opis działania
Otwieranie drzwi po podaniu sygnału alarmowego
Ręcznie:
Przez wciśnięcie przycisku oddymiania FT 4 lub innego elementu aktywującego zwalnia się elektrozaczep skrzydła, zaś napięta sprężyna
samozamykacza powoduje otwarcie drzwi. Drzwi można również otworzyć za pomocą klamki, bez uruchamiania urządzeń oddymiających.
Automatycznie:
Po zadziałaniu czujki dymu albo czujki temperatury, do elektrozaczepu drzwi jest wysyłany impuls zwalniający. Kąt otwarcia powinien być
ograniczony do ok. 90° (w celu uniknięcia ewentualnego uszkodzenia samozamykacza).
j
Ręczne zamykanie drzwi po skasowaniu sygnału alarmowego
Sygnał alarmowy kasuje się przez odblokowanie przycisku RWA FT 4 albo po zdjęciu sygnału z czujek. Następnie drzwi zamyka się ręcznie,
napinając sprężynę samozamykacza ustawionego w funkcji otwierania. Jeżeli w budynku nie ma odpowiedniego źródła zasilania, należy
zainstalować centralę zasilania awaryjnego do podawania prądu na elektrozaczep drzwi.
Dane techniczne
166 mm
155 mm
95
mm
Sterownik E 10
Obudowa z tworzywa sztucznego
Zmontowany podzespół zasilający gotowy do podłączenia do elektrozaczepu 24 V DC
Prąd wyjściowy
maks. 1 A
Napięcie wejściowe
24 V DC
Napięcie wyjściowe
24 V DC, taktowanie 10 s
Elektrozaczep model 14 Fafix 24
Elektrozaczep z krótką blachą zaczepową
Zwalniak zapadki, dopasowany do zapadki i rygla,
do konstrukcji zamka oraz drzwi, zwalnia zapadkę po podaniu napięcia
Zakres regulacji
maks. 4 mm
Wymiar ościeżnicy
min. 44 mm
Napięcie nominalne
24 V AC ±15%
Pobór prądu
400 mA ±15%
Czas włączenia
maks. 1 Min.
do drzwi prawych albo lewych
Samozamykacz TS 4000, TS 4000 EFS albo TS 5000 - montaż specjalny
Otwiera drzwi po zadziałaniu systemu, po odblokowaniu elektrozaczepu
Z szyną ślizgową i dźwignią Regulowana siła otwierania
Regulowane tłumienie otwierania
Zawór bezpieczeństwa
Do drzwi otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz
ug
Rauchabz
hlagen
Scheibe einsc
Alarm
ken
Knopf tief drüc
Przycisk wyzwalający RWA FT 4
Wyposażony w zamykane drzwiczki z szybką
Diody wskaźnikowe „Okno otwarte“, „Alarm“, „Uszkodzenie“ i „Tryb normalny“
Dostępny w kolorach:
pomarańczowy, czerwony, niebieski i szary
Systemy GEZE RWA
87
Urządzenia
oddymiające
j
Systemy napowietrzania GEZE
geze rwa tö
213 mm
98
mm
Centrala oddymiająca E 260 N 24 V DC
Po odłączeniu prądu przełączana automatycznie na zasilanie akumulatorowe
Napięcie zasilające w sieci 230 V AC 50 Hz
Dioda sygnałowa umieszczona na pokrywie czołowej centrali
180 mm
Urządzenia
oddymiające
GEZE RWA
Dane techniczne
Czujka termiczna Typ WM 1005
Napięcie zasilające:
Wymiary:
8 V do 30 V
ø 102 x 50 mm
Czujka dymu Typ RM 1003 24 V DC
Napięcie zasilające:
Wymiary:
8 V do 30 V
ø 102 x 42 mm
Sterowanie i zasilanie za pomocą centrali oddymiającej E 260 N2-N32
Zasada działania podobna jak w standardowym systemie RWA wyposażonym w napęd elektryczny, tzn. podłączenie przez odpowiednią
grupę siłowników. Sterowniki E 10 są zasilane i wysterowane prądem 24 V DC z centrali oddymiającej (maks. pięć sterowników E 10 na grupę,
uwzględniając całkowity pobór prądu).
Wydajność prądowa sterownika E 10 wynosi 1 A, możliwe jest więc podłączenie maks. dwóch elektrozaczepów Fafix do jednego sterownika E10.
W razie alarmu elektrozaczep Fafix jest aktywny (zwalnia po podaniu zasilania).
Zwolnienie alarmowe elektrozaczepów za pomocą centrali E 260 N jest realizowane
ręcznie za pomocą przycisku RWA FT 4 albo
automatycznie za pomocą czujki dymu RM 1003 albo czujki termicznej WM 1005
po wyzwoleniu alarmu wysterowanie następuje co 2 minuty
j
j
j
Centralne wyzwolenie alarmu za pomocą centrali sygnalizacji pożaru (BMA) albo centralnego przycisku obsługującego większą ilość
sterowników E 10
Sygnał alarmowy jest przekazywany bezpotencjałowo do centrali oddymiającej i do pierwszego sterownika E 10 tzn., w położeniu spoczynkowym
styk jest otwarty i zamyka się w razie alarmu. Alarm jest następnie przekazywany do kolejnych sterowników E 10 (maks. 10 szt.).
Więcej informacji dotyczących opisanych niżej wariantów zwolnienia elektrozaczepów na zapytanie:
wyzwolenie przez wejście dla przycisku za pomocą styku bezpotencjałowego zwiernego z centrali sygnalizacji pożaru (BMA);
wyzwolenie przez wejście czujki dymu za pomocą styku bezpotencjałowego rozwiernego z centrali sygnalizacji pożaru (BMA);
wyzwolenie za pomocą lokalnego przycisku albo lokalnej czujki dymu lub wyłącznika dymowego albo za pomocą dodatkowego centralnego
wyłącznika uruchamiającego sterowniki E 10 umieszczone na jednej linii;
wyzwolenie za pomocą lokalnego przycisku albo dodatkowego centralnego przełącznika z kluczem albo zdalne wysterowanie z centrali
sygnalizacji pożaru;
wyzwolenie przez centralny przycisk ze stykiem rozwiernym;
j
j
j
j
j
RWA-EL TÖ „AUF“ na drzwiach dwuskrzydłowych
Rozwiązanie dla drzwi dwuskrzydłowych jest podobne do opisanego wyżej. Aby w drzwiach dwuskrzydłowych nie nastąpiło jednoczesne
zwolnienie obu skrzydeł, co mogłoby doprowadzić do zakleszczenia drzwi, konieczne jest opóźnienie skrzydła biernego. Opóźnienie
to uzyskuje się za pomocą przekaźnika czasowego albo przełącznika zwłocznego GEZE LEV, umieszczonego przed sterownikiem E 10.
88
geze oddymianie i przewietrzanie
Systemy napowietrzania GEZE
Uwaga: Więcej informacji na temat działania systemu RWS i centralek drzwiowych można znaleźć w dokumentacji systemu GEZE SecuLogic.
Połączenie z TS 4000 EFS
(Rozwiązanie typu invers/umożliwia swobodne przechodzenie przez drzwi podczas normalnego funkcjonowania budynku).
Samozamykacz z funkcją swobodnego ruchu (freeswing) TS 4000 EFS (montaż specjalny w systemie samoczynnego otwierania RWA-EL-TÖ „AUF“)
umożliwia użytkownikowi swobodne przechodzenie przez drzwi podczas normalnego funkcjonowania budynku.
W razie pożaru drzwi otwierają się samoczynnie (po ręcznym albo automatycznym wysterowaniu), umożliwiając prowadzenie procesu
oddymiania.
Ręcznie:
W przypadku alarmu: Wciśnięcie przycisku albo podanie innego sygnału zwalnia elektrozaczep. Napięta sprężyna samozamykacza otwiera
drzwi (funkcja swobodnego ruchu zostaje wyłączona).
Praca normalna: Drzwi można otworzyć za pomocą klamki.
j
j
Automatycznie:
Zadziałanie czujki dymu albo temperatury powoduje podanie impulsu na elektrozaczep i zwolnienie skrzydła; drzwi otwierają się (funkcja
swobodnego ruchu zostaje wyłączona).
j
Zamykanie drzwi:
Po zakończeniu alarmu: Należy zresetować przycisk albo czujkę dymu. Następnie ręcznie zamyka się drzwi, napinając przy tym sprężynę
samozamykacza zamontowanego jako samootwieracz.
j
Uwaga: Możliwa praca z zamkami elektromotorycznymi MLS. W tym celu należy skontaktować się z GEZE.
Systemy GEZE RWA
89
Urządzenia
oddymiające
Współpraca z systemem zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych GEZE (RWS)
Zasada działania jest podobna jak w wersji standardowej. Na drzwiach montuje się samozamykacz w wersji odwróconej (z napiętą sprężyną)
oraz elektromagnes (MA 500 z kontaktronem). Zasilany prądem stałym elektromagnes podtrzymuje drzwi w położeniu zamkniętym (działanie
rewersyjne).
Elektromagnes jest zasilany i sterowany za pomocą centrali drzwiowej RWS. W przypadku paniki magnes może być zwolniony bezpośrednio
przyciskiem alarmowym. Bezpotencjałowy styk rozwierny łączy centralę oddymiającą RWA E 260 N (styk alarmowy przekaźnika) z central RWS.
W razie pożaru uruchomienie przycisku RWA (ręczne wyzwolenie alarmu) albo zadziałanie czujki dymu (automatyczne wyzwolenie alarmu)
uruchamia alarm i zwalnia elektromagnes. Drzwi otwierają się pod działaniem sprężyny samozamykacza.
System RWS można odblokować również za pomocą przycisku z kluczem, umożliwiając swobodne przejście przez drzwi. Po przejściu drzwi
muszą zostać z powrotem zamknięte ręcznie, przy czym powtórnie zostanie napięta sprężyna samozamykacza.
Po krótkotrwałym odblokowaniu drzwi po zamknięciu skrzydła może nastąpić samoczynne zaryglowanie, tzn. drzwi muszą tylko zostać
zamknięte i dociśnięte, a następnie blokują się automatycznie.
GEZE RWA
geze rwa tö
Systemy napowietrzania GEZE
geze rwa K 600
GEZE RWA
Siłownik ramieniowy GEZE RWA K 600
Siłownik ramieniowy do otwierania okien i drzwi
Urządzenia
oddymiające
Siłownik K 600 jest korzystnym rozwiązaniem w przypadku, gdy wymagany jest duży kąt otwarcia skrzydła. Programowalny kąt otwarcia
ramienia 930 umożliwia otwarcie skrzydła zależnie od konstrukcji drzwi albo na kąt 900. Siłownik ramieniowy może być wyposażony w ramię
swobodne albo połączone ze skrzydłem. Napęd może być osadzony na nadprożu, ościeżnicy albo skrzydle. Przy montażu z ramieniem
swobodnym RWA K 600 współpracuje z samozamykaczem GEZE, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla otworów napowietrzających,
umożliwiającym jednocześnie wygodne przechodzenie przez drzwi . Połączenie RWA K 600, zamka elektromotorycznego i samozamykacza
umożliwia stworzenie otworu napowietrzającego i bezpiecznego wejścia.
GEZE RWA K 600
właściwości produktu
Napęd wyposażony w mikroprocesor – dostępny w wersji solo i synchro z synchronizatorem;
zsynchronizowana współpraca kilku napędów bez konieczności stosowania dodatkowego modułu
Elektrycznie regulowane łagodny rozruch i zatrzymanie
Zintegrowany styk sygnałowy do podłączenia i wysterowania elektrozaczepu
Maks. pobór prądu 1,25 A · moment obrotowy 215 Nm · siła pchająca i ciągnąca maks. 6oo N
j
j
j
j
Zakres stosowania
j
j
Drzwi: montaż po stronie zawiasowej i przeciwzawiasowej, ramię swobodne lub połączone
Okna uchylne, odchylne i rozwierne, otwierane do wewnątrz i na zewnątrz oraz okna dachowe
GEZE RWA K 600 G
GEZE RWA K 600 T
GEZE RWA K 600 F
DANE ZAMÓWIENIOWE – SIŁOWNIK RAMIENIOWY GEZE
Opis
Siłownik ramieniowy RWA K 600 G
z szyną ślizgową łączącą stale skrzydło z ramieniem
Siłownik ramieniowy RWA K 600 T
ze swobodnym ramieniem z rolką
Siłownik ramieniowy RWA K 600 F
z dźwignią przegubową łączącą stale ramię ze skrzydłem
RWA K 600-Konsola T
RWA K 600 - Konsola R
* konfigurowane numery materiału
90
geze oddymianie i przewietrzanie
Kolor
EV1
Wykonanie specjalne*
Synchro*
EV1
Wykonanie specjalne*
Synchro*
EV1
Wykonanie specjalne*
Synchro*
Nr id.
130057
130058
133119
130059
130060
133120
130151
130152
133221
130153
130154
Systemy napowietrzania GEZE
geze rwa K 600
Siłownik ramieniowy RWA K 600 F montuje się na drzwiach albo na oknie, głównie po stronie zawiasów, jednak możliwy jest montaż po stronie przeciwnej
do zawiasów. Ponieważ siłownik jest nierozłącznie połączony z drzwiami, nie jest możliwe swobodne przechodzenie przez te drzwi.
Sposób montażu
Maks. ciężar skrzydła
Maks. szerokość skrzydła 1) (HSK)
Min. szerokość skrzydła (HSK)
Maks. wysokość skrzydła 2) (NSK)
Min. wysokość skrzydła (NSK)
Konsola
Okno po stronie zawiasów
30/40 kg/m2
800 mm solo, 1200 mm synchro
s
2x + 750 mm
x + 420 mm
Konsola R oraz konsola do
dźwigni przegubowej
Drzwi po stronie zawiasów
250 kg 2)
1600 mm 2) solo
355 mm
Urządzenia
oddymiające
ZAKRES STOSOWANIA
s
s
Konsola R oraz konsola do
dźwigni przegubowej
od góry 45 mm, z boku 55 mm
45 mm
zależnie od położenia osi zawiasów
Min. miejsce na ościeżnicy
Min. miejsce na skrzydle
HSK = główna krawędź zamykająca
NSK = boczna krawędź zamykająca
1)
dla dużych szerokości skrzydła konieczne jest dodatkowe ryglowanie
2)
większe wartości na zapytanie
Montaż na drzwiach po stronie zawiasów – wymiary bazowe
Przekrój pionowy - szczegóły
X-7
X
siłownik
konsola R
ramię odchylne
90
50
ościeżnica
3°
9
40
36
9
0°
11
4
22
B
Ü
44
Widok z góry
dźwignia przegubowa
ustawienie zależne
od wymiaru Ü
skrzydło
Montaż konsoli R / konsoli do dźwigni przegubowej
X=
B=
Ü=
mocowanie
siłownika
konsola do dźwigni przegubowej
zawias drzwi
odstęp między zawiasem i mocowaniem
napędu
odległość osi zawiasu od płaszczyzny
ościeżnicy
niezlicowanie skrzydła względem ościeżnicy
(przy Ü<10 mm: podłożyć podkładkę pod
konsolę dźwigni przegubowej =
Ü + podkładka = 10 mm)
Ustalanie wymiaru X przy
kącie otwarcia a = 900:
Przykład:
B Wymiar X przy a = 900
22 -55
36 -50
Inne kąty otwarcia / odległości osi zawiasu od płaszczyzny
mocowania na zapytanie.
Systemy GEZE RWA
GEZE RWA
Siłownik ramieniowy GEZE RWA K 600 F
91
Systemy napowietrzania GEZE
geze rwa K 600
Widok z góry
Przekrój pionowy - szczegóły
408
napęd
konsola R
X
90
B
Ü
m
3°
36
ax
.9
11
4
22
ościeżnica
40
Urządzenia
oddymiające
ramię
50
44
GEZE RWA
Montaż na oknie po stronie zawiasów - wymiary montażowe
dźwignia przegub.
konsola dźwigni
przegubowej
X-7
odstęp między osią zawiasu i mocowaniem
siłownika
B=
Ü=
odległość osi zawiasu od ościeżnicy
niezlicowanie skrzydła i ościeżnicy
skrzydło
Montaż konsoli R / Konsola dźwigni przegubowej
Konsola R
mocowanie
siłownika
zawias okna
konsola
mocowania
siłownika
z (zależny od X)
patrz tabela
Kąt otwarcia a
(zależny od B i X)
X
Kąt otwarcia a
-35
84
-30
83
-20
82
-15
81
-10
80
0
79
10
77
20
76
30
75
wymiar B = 10 ± 2
X=
ustawienie zależne
od wymiaru Ü
Inne kąty otwarcia / wymiary B na zapytanie
Przykłady
RWA K 600 F montaż strona zawiasów, okno uchylne/odchylne do wewnątrz
Wymiary skrzydła
Ciężar wypełnienia
Ilość napędów
40 kg/m2
NSK
HSK
30 kg/m2
800
800
x = -30 mm
x = -30 mm
Solo
a = 830
a = 830
x = 25 mm
Synchro
800
1200
x = 25 mm
a = 750
a = 750
NSK - boczna krawędź zamykająca, HSK - główna krawędź zamykająca
Ü = 10 mm
B = 10 mm
92
geze oddymianie i przewietrzanie
Z
410
410
410
390
390
390
370
370
370
Systemy napowietrzania GEZE
geze rwa K 600
Zakres stosowania
Sposób montażu
Okno- strona zawiasów Okno - strona przeciwna do zawiasów
Drzwi - strona
zawiasów
Maks. ciężar skrzydła
Maks. szerokość skrzydła 1) HSK
30 kg/m2
800 mm solo, 1200 mm synchro
Min. szerokość skrzydła HSK
Maks. wysokość skrzydła 2) NSK
Min. wysokość skrzydła NSK
Min. miejsce na ościeżnicy
Min. miejsce na skrzydle
s
470 mm
2x + 880 mm
x + 465 mm
45 mm
s
250 kg 2)
1600 mm 2)
565 mm
s
45 mm
45 mm
s
Drzwi - strona przeciwna
do zawiasów
45 mm
s
HSK = główna krawędź zamykająca, NSK = boczna krawędź zamykająca
dla dużych szerokości skrzydła konieczne jest dodatkowe ryglowanie
2)
większe wartości na zapytanie
1)
Montaż na drzwiach po stronie zawiasów – wymiary bazowe
Widok z góry
Przekrój pionowy - szczegóły
X-75
117
101
77
ościeżnica
21
34
45
X
°
93
dźwignia
przegubowa
wynikowy
szyna
ślizgowa
siłownik
Ü
B
zawias drzwi
9
0°
6
skrzydło drzwi
wynikowy
(zależnie od Ü)
kątownik
montażowy obcy
Montaż szyny ślizgowej
X=
mocowanie
siłownika
465
6 x 60 (=360)
X
60
Ü=
21
oś zawiasu
B=
odstęp między zawiasem i mocowaniem
napędu
odległość osi zawiasu od płaszczyzny
ościeżnicy
niezlicowanie skrzydła względem ościeżnicy
(Ü ≤ 20 mm)
+X
408
konsola do dźwigni przegubowej
-X
zawias drzwi
Ustalanie wymiaru X przy
kącie otwarcia a = 900:
Przykład:
B wymiar X przy a = 900
13 30
22 20
36 5
Inne kąty otwarcia / odległości osi zawiasu od
płaszczyzny mocowania na zapytanie.
Systemy GEZE RWA
93
Urządzenia
oddymiające
Siłownik ramieniowy RWA K 600 G montuje się na drzwiach albo na oknie, głównie po stronie zawiasów, jednak możliwy jest montaż po stronie
przeciwnej do zawiasów. Ponieważ siłownik jest nierozłącznie połączony z drzwiami, nie jest możliwe swobodne przechodzenie przez te drzwi.
GEZE RWA
Siłownik ramieniowy RWA K 600 G
Systemy napowietrzania GEZE
geze rwa K 600
GEZE RWA
Montaż na drzwiach po stronie przeciwzawiasowej - wymiary montażowe
Widok z góry
Przekrój pionowy - szczegóły
Montaż na przygotowanym przez producenta drzwi
nadprożu albo kątowniku
szyna ślizgowa
Urządzenia
oddymiające
skrzydło drzwi
ramię
zawias drzwi
ościeżnica
siłownik
X = Odstęp między osią zawiasu i mocowaniem siłownika
B = Odległość osi zawiasu od ościeżnicy
PT = Głębokość profilu ramy
Montaż szyny ślizgowej
X
Ustalanie wymiaru X - przy a= 900
(w zależności od B i PT)
465
6 x 60 (=360)
60
408
oś zawiasu
mocowanie siłownika
B
22
22
22
22
22
22
22
36
36
36
36
36
36
36
PT
40
50
60
65
70
75
80
40
50
60
65
70
75
80
X-przy a = 900
100
110
120
125
130
135
140
115
125
135
140
145
150
155
Inne kąty otwarcia / wymiary B na zapytanie.
94
geze oddymianie i przewietrzanie
Systemy napowietrzania GEZE
geze rwa K 600
Widok z góry
GEZE RWA
Montaż na oknie po stronie zawiasów – wymiary bazowe
Przekrój pionowy - szczegóły
ramię
obrotowe
117
X
101
ościeżnica
Urządzenia
oddymiające
B
w zależności od warunków
zabudowy
siłownik
77
21
x.
34
ma
X-75
93
°
6
�
40
min. 2
skrzydło
szyna ślizgowa
kątownik montażowy
X = Odstęp między zawiasem i mocowaniem napędu
B = Odległość osi zawiasu od płaszczyzny ościeżnicy
PT = Głębokość profilu ościeżnicy
Montaż szyny ślizgowej
Kąt otwarcia okna a= 900
(zależny od B i X)
465
X
mocowanie siłownika
450
6 x 60 (=360)
oś zawiasu
21
60
+X
-X
408
X
30
60
90
120
150
190
230
B
10
10
10
10
10
10
10
Kąt otwarcia a
900
850
800
750
710
650
600
Inne kąty otwarcia / odległości osi zawiasu
od płaszczyzny mocowania na zapytanie.
Przykłady:
RWA K 600 G - montaż po stronie zawiasów na skrzydle uchylnym/odchylnym
otwieranym do wewnątrz
Wymiary skrzydła
Ciężar wypełnienia
Ilość
siłowników
40 kg/m2
NSK
HSK
30 kg/m2
800
800
x = 30 mm
x = 30 mm
Solo
a = 900
a = 900
x = 30 mm
Synchro
800
1200
x = 30 mm
a = 900
a = 900
x = 160 mm
Synchro
1200
1200
x = 160 mm
a = 700
a = 700
Systemy GEZE RWA
95
96
GEZE RWA
Systemy napowietrzania GEZE
geze rwa K 600
Siłownik ramieniowy RWA K 600 T jest przeznaczony do montażu na drzwiach po stronie zawiasów albo przeciwnej do zawiasów. Skrzydło jest
popychane za pomocą rolki osadzonej obrotowo na ramieniu i przylegającej swobodnie do powierzchni tego skrzydła, dzięki czemu możliwe
jest swobodne przechodzenie przez drzwi.
Rodzaj montażu
Drzwi - strona zawiasów
Maks. ciężar skrzydła
Maks. szerokość skrzydła
Min. szerokość skrzydła
Konsola
Min. miejsce na ościeżnicy
Min. miejsce na skrzydle
250 kg 1)
1600 mm 1)
470 + x mm
konsola R i konsola T
z boku 45 mm
50 mm
1)
Drzwi - strona przeciwna do
zawiasów
250 kg 1)
1600 mm 1)
420 + x mm
Urządzenia
oddymiające
Zakres stosowania
s
s
40 mm
Większe wartości na zapytanie
Montaż na drzwiach po stronie zawiasów
Widok z góry
Przekrój pionowy - szczegóły
ościeżnica
zawias drzwi
konsola R
50
X
B
40
konsola T
ramię obrotowe
50
siłownik
2
°
93
min.55 / max.70
22
konsola R
50
X-22
9
0°
konsola T
skrzydło drzwi
rolka ramienia
100
75
Ü
min. 78 - max. 117
X=
Montaż szyny ślizgowej
B=
470
400
Ü=
330
konsola T
22
11
4
8
30
70
42
X
14
max.70
Odstęp między zawiasem i mocowaniem
napędu
Odległość osi zawiasu od płaszczyzny
ościeżnicy
Niezlicowanie skrzydła względem ościeżnicy
200
70
+X
zawias drzwi
-X
konsola R
Ustalanie wymiaru X przy kącie otwarcia a = 900:
Przykłady:
B
Wymiar X przy a = 900
Ü = 0 mm
Ü = 10 mm
13
-60
-70
22
-55
-60
36
-45
-45
92
Inne kąty otwarcia / odległości osi zawiasu od
płaszczyzny mocowania na zapytanie.
Systemy GEZE RWA
GEZE RWA
Siłownik ramieniowy RWA K 600 T
97
Systemy napowietrzania GEZE
geze rwa K 600
GEZE RWA
Montaż na drzwiach po stronie przeciwzawiasowej - wymiary montażowe
Widok z góry
Przekrój pionowy - szczegóły
Urządzenia
oddymiające
rolka ramienia
Montaż na przygotowanym przez producenta drzwi
nadprożu albo kątowniku
skrzydło drzwi
ramię
zawias drzwi
ościeżnica
siłownik
X = Odstęp między osią zawiasu i mocowaniem siłownika
B = Odległość osi zawiasu od ościeżnicy
PT = Głębokość profilu ramy
Ustalanie wymiaru X-przy a = 900
(w zależności od B i PT)
B
22
22
22
22
22
22
22
36
36
36
36
36
36
36
PT
40
50
60
65
70
75
80
40
50
60
65
70
75
80
Wymiar X przy a = 900
80
90
100
105
110
115
120
95
105
115
120
125
130
135
Inne kąty otwarcia / wymiary B na zapytanie.
98
geze oddymianie i przewietrzanie
Systemy napowietrzania GEZE
geze rwa AUT
Automatyczne otwieranie drzwi w przypadku uruchomienia funkcji oddymiania (RWA)
Rozwiązanie stosowane w przypadku drzwi automatycznych, które w zależności od usytuowania w budynku mogą być stosowane jako
otwory napowietrzające albo oddymiające. Jednocześnie rozwiązanie zapewnia duży komfort użytkowania. W przypadku pożaru drzwi
automatyczne otwierają się w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu sygnału z centrali oddymiania. Duża powierzchnia drzwi zapewnia dużą
powierzchnię napowietrzającą. Dzięki zastosowaniu napędu automatycznego drzwi RWA AUT wzrasta komfort eksploatacji, drzwi mogą
być również wykorzystane do ewakuacji. Bezpieczeństwo użytkowania zapewniają zabezpieczenia według normy DIN 18650.
GEZE RWA AUT
Elementy składowe systemu
W dalszej części opisu przedstawiono przykładowe urządzenie RWA AUT.
Informacje o innych możliwych konfiguracjach dostępne u przedstawiciela GEZE.
10
W obszarze zamka
1
Elektrozaczep Typ 331
2
Zamek zapadkowy Typ 807-10
9
Na nadprożu
Automatyczny napęd drzwi przymykowych TSA 160 NT Invers
3
System może być stosowany również w drzwiach dwuskrzydłowych.
W obszarze przejścia
4
Przycisk aktywujący do otwierania drzwi podczas normalnej pracy
Możliwe inne sposoby aktywacji, np. radarowa czujka ruchu.
5
Przycisk awaryjnego otwierania (drzwi otwierają się bez prądu)
11
6
7
8
W budynku
6
Centrala zasilająca
Zasilanie awaryjne USV 700 albo 1000
7
(konieczne, jeżeli po zaniku zasilania drzwi muszą zostać zamknięte)
8
Wyłącznik główny
Na klatce schodowej
9
Przycisk RWA FT 4
10
Czujka lub czujki dymu albo temperatury (mocowanie sufitowe)
do automatycznego wyzwalania alarmu
11
Zasilacz
3
2
5
1
4
Przyłącze sieciowe
Systemy GEZE RWA
99
Urządzenia
oddymiające
GEZE RWA
System napowietrzania GEZE RWA AUT
Systemy napowietrzania GEZE
geze rwa AUT
Urządzenia
oddymiające
GEZE RWA
System napowietrzania GEZE RWA AUT – opis działania
Opis działania systemu wyposażonego w elektrozaczep ewakuacyjny typ 331
W porównaniu z napędem do drzwi przymykowych TSA 160 NT, który automatycznie otwiera drzwi, które następnie zamykają się za pomocą
sprężyny, napęd TSA 160 NT Invers pracuje w odwrotny sposób. Zamykanie odbywa się automatycznie, natomiast skrzydło otwiera się za pomocą
sprężyny (korzystne rozwiązanie dla funkcji oddymiania). Oznacza to, że w razie pożaru albo w razie zaniku zasilania TSA 160 NT Invers otwiera
samoczynnie drzwi. Konieczne jest przy tym stosowanie elektrozaczepu rewersyjnego albo zwory magnetycznej, ponieważ standardowy
elektrozaczep uruchamiany po podaniu napięcia nie odblokuje drzwi w przypadku zaniku zasilania. W celu uniknięcia przypadkowego otwarcia
drzwi po odcięciu prądu (np. w trybie nocnym), konieczne jest stosowanie zasilania bezprzerwowego (zasilacz bezprzerwowy UPS albo tzw.
zasilanie gwarantowane).
Otwieranie drzwi w przypadku alarmu
W przypadku alarmu wyzwolonego za pomocą przycisku oddymiania albo czujki dymu następuje odcięcie zasilania. Drzwi od razu odryglowują się
i otwierają mechanicznie, zapewniając skuteczne oddymianie. Drzwi pozostają otwarte do momentu skasowania alarmu i podania napięcia.
Otwieranie drzwi podczas normalnej eksploatacji
Po wciśnięciu przycisku albo po zadziałaniu czujki ruchu następuje odblokowanie elektrozaczepu albo zwolnienie zwory. Pozostający cały czas
pod napięciem napęd otwiera skrzydło mechanicznie za pomocą sprężyny.
Zamykanie drzwi podczas normalnej eksploatacji
Po podaniu napięcia ze sterownika na silnik drzwi zamykają się automatycznie po ustalonym czasie.
Zasilanie płytki wyłączającej
Płytka wyłączająca napędu TSA 160 NT Invers powinna być zasilana za pomocą dodatkowego zasilacza.
Ręczna obsługa przejścia
Drzwi wyposażone w napęd TSA 160 NT Invers mogą być bez problemu obsługiwane ręcznie. Niezależnie od elektrozaczepu ewakuacyjnego
drzwi są podtrzymywane w położeniu zamkniętym również za pomocą zaworu elektrohydraulicznego. Ponieważ przy ręcznej obsłudze drzwi
nie jest generowany żaden sygnał aktywujący, napęd po ręcznym otwarciu usiłuje z powrotem zamknąć skrzydło – jest to układ porównywalny
ze stałym położeniem otwartym w standardowym napędzie TSA 160 NT, który ręcznie nie daje się na stałe zamknąć.
Zasilanie awaryjne UPS
Jeżeli drzwi nie powinny zamykać się po zaniku zasilania, napęd Invers, jak również dodatkowy zasilacz tego napędu, powinny być wyposażone
w zasilacz bezprzerwowy UPS.
Uwaga: Wykonanie napędu drzwi przymykowych zgodnie z DIN 18650.
Zestawienie napędu TSA 160 NT Invers z zamkiem elektromotorycznym IQ Lock EL
Napęd TSA 160 NT Invers może współpracować z zamkiem elektromotorycznym GEZE. Ponieważ zamek ten zwalnia drzwi po podaniu napięcia,
w przypadku alarmu pożarowego należy podać zasilanie 24V umożliwiające zadziałanie zamka, przykładowo z centrali oddymiającej GEZE RWA
- E260N... Zamek GEZE IQ Lock EL można stosować tylko do drzwi jednoskrzydłowych. Do potrzeb funkcji napowietrzania stosuje się dodatkową
płytkę MST 212, która w razie alarmu podaje impuls sterujący zamkiem oraz odłącza zasilanie napędu TSA 160 NT Invers.
Otwieranie drzwi w przypadku alarmu:
Płytka dodatkowa MST 212 zostaje wysterowana przykładowo z centrali E 260N. Płytka MST 212 podaje napięcie do zamka oraz wysterowuje ten
zamek, dzięki czemu zamek zostaje odryglowany w każdym przypadku, również po zaniku zasilania. Styk umieszczony na płytce MST 212 odcina
zasilanie napędu TSA160 NT Invers. Odryglowanie zamka powoduje natychmiastowe otwarcie drzwi za pomocą sprężyny.
Zamknięcie drzwi po skasowaniu alarmu:
Po skasowaniu alarmu należy odblokować przycisk albo zresetować czujkę dymu lub temperatury. Po zamknięciu drzwi ryglują się ponownie za
pomocą zamka elektromotorycznego albo ustawiają się w trybie pracy wybranym dla zamka. Po zakończeniu alarmu zamek rygluje się w trybie
pracy wybranym przed alarmem (noc/ dzień/stałe otwarcie). Napęd TSA 160 NT Invers musi zostać zresetowany.
Otwieranie drzwi podczas normalnej pracy:
Uruchomienie przycisku albo innego elementu aktywującego odryglowuje zamek GEZE IQ Lock EL. Skrzydło otwiera się za pomocą napiętej
sprężyny napędu.
Zamykanie drzwi podczas normalnej pracy:
Podczas normalnej pracy drzwi zamykają się automatycznie po ustalonym czasie. Zasilanie płytki za pomocą MST 212.
Ręczna obsługa przejścia
Możliwe jest ręczne otwieranie drzwi za pomocą klamki albo za pomocą klucza i zamka z wkładką cylindryczną.
100
geze oddymianie i przewietrzanie
Systemy napowietrzania GEZE
System napowietrzania GEZE RWA AUT z napędem do drzwi przymykowych TSA 160 NT Invers i system RWS
(kontrola dostępu)
Elementy systemu
Dodatkowe wyposażenie do systemu sterowania RWS
centrala drzwiowa TZ 220
zasilacz sterujący KL 220
dodatkowy styk rozwierny przycisku awaryjnego
Urządzenia
oddymiające
j
j
j
Opis działania
Płytka odłączająca napędu TSA 160 NT Invers jest zasilana za pomocą centrali drzwiowej. W przypadku alarmu napięcie zostaje odłączone
i drzwi otwierają się. Jednocześnie uruchomiony zostaje sygnalizator pożaru albo styk alarmowy centrali oddymiającej. Nie jest przy tym
konieczny dodatkowy zasilacz do płytki odłączającej.
W celu wyeliminowania niebezpieczeństwa przypadkowego otwarcia drzwi przy zaniku prądu w budynku, napęd TSA 160 NT Invers oraz
centrala drzwiowa powinny być zasilane za pomocą zasilacza bezprzerwowego.
j
j
Otwieranie drzwi w przypadku pożaru
Przy uruchomieniu przycisku awaryjnego centrali drzwiowej albo przycisku oddymiania lub zadziałaniu czujki dymu następuje odcięcie
zasilania napędu TSA 160 NT Invers przy jednoczesnym odryglowaniu elektrozaczepu. Drzwi natychmiast otwierają się mechanicznie
i pozostają otwarte do momentu skasowania alarmu.
Zamykanie drzwi po zakończeniu alarmu
Po skasowaniu alarmu należy odblokować wciśnięte przyciski oddymiania i przyciski awaryjne central drzwiowych oraz zresetować czujki dymu
i temperatury. Oprócz tego należy za pomocą przycisku kluczykowego skasować alarm w centrali drzwiowej.
Przechodzenie przez drzwi przy zaryglowanym systemie RWS – tryb zabezpieczony
Po uruchomieniu przycisku kluczykowego centrali drzwiowej lub innego elementu zwalniającego (czytnik kart magnetycznych, przycisk
zewnętrzny) drzwi otwierają się automatycznie, a nastepnie zamykają po ustalonym czasie krótkotrwałego odryglowania (maks. pięć minut)
i ponownie samoczynnie się ryglują. Elementy zwalniające napędu TSA 160 NT Invers nie są przy tym aktywne. Po przekroczeniu
czasu krótkotrwałego odryglowania zostaje najpierw uruchomiony alarm wstępny, który po upływie trzech minut przechodzi w alarm
drzwiowy, który musi zostać skasowany za pomocą przycisku kluczykowego umieszczonego na centrali drzwiowej.
Przechodzenie przez drzwi przy odryglowanym systemie RWS – tryb niezabezpieczony
Po uruchomieniu elementów aktywujących napęd TSA 160 NT Invers (przycisk, czujka ruchu) drzwi otwierają się automatycznie za pomocą
sprężyny i zamykają samoczynnie po ustalonym czasie otwarcia. Ze względu na bezpieczeństwo przechodzących zaleca się stosowanie
sensorów zabezpieczających obszar ruchu skrzydła.
Dane techniczne
Elektrozaczep 331
Odryglowuje drzwi po odłączeniu zasilania
Napięcie zasilające
Pobór prądu
Wytrzymałość na obciążenie
GEZE RWA
geze rwa AUT
24 V DC
160 mA
7500 N
Zamek zapadkowy
Współpracujący z elektrozaczepem
Systemy GEZE RWA
101
Systemy napowietrzania GEZE
geze rwa AUT
GEZE RWA
Dane techniczne
Urządzenia
oddymiające
Napęd drzwi przymykowych TSA 160 NT Invers
Otwieranie za pomocą sprężyny, regulowane zaworami hydraulicznymi
Zamykanie pompą hydrauliczną
Rozwiązania dla drzwi jedno- i dwuskrzydłowych
Zewnętrzne wymiary napędu
690 x 100 x 120 mm
Szerokość skrzydła
maks. 1400 mm
Ciężar skrzydła
maks. 250 kg
Wyjście zasilające zewnętrzne
24 V DC
Napięcie zasilające
230 V AC
Pobór mocy
300 W
Uwaga: Więcej danych można znaleźć w dokumentacji napędu GEZE TSA 160 NT.
Zasilacze bezprzerwowe
USV 700 (np. do napędu drzwi jednoskrzydłowych)
USV 1000 (np. dla 2 drzwi jednoskrzydłowych albo 1 drzwi dwuskrzydłowych)
Zasilacz 24 V
102
geze oddymianie i przewietrzanie
100 VA
1000 VA
GEZE RWA - rozwiązania specjalne
geze rwa EM „AUF“ – elektroMAGNETYCZNY
GEZE RWA
System elektromagnetyczny GEZE RWA EM „AUF“
Do wbudowanych pionowo okien uchylnych, odchylnych, obrotowych i rozwiernych, otwieranych do wewnątrz
j
Szerokość skrzydła od 300 mm do 1000 mm (odchylne) albo 1200 mm (uchylne) z ryglem magnetycznym
Szerokość skrzydła do 2000 mm (odchylne) albo 2400 mm (uchylne) z ryglem magnetycznym, prętem łączącym
i ryglem dodatkowym
Urządzenia
oddymiające
j
GEZE RWA EM
Elementy systemu
2
3
4
5
6
7
8
Rygiel magnetyczny E8/a 24 V DC ze wspornikiem skrzydła do okien
drewnianych i metalowych
Dodatkowy rygiel mechaniczny C8/b, ze wspornikiem skrzydła
do szerokich skrzydeł, niezlicowanych i zlicowanych
Pręt do mechanicznego łączenia rygla magnetycznego i mechanicznego
Liniowy siłownik sprężynowy, wyposażony we wsporniki skrzydła i ramy,
z funkcją tłumienia otwierania, siłę i skok sprężyny dobiera się odpowiednio
do systemu okiennego
Wyłącznik dymowy i termiczny (montaż sufitowy), typ 142 z gniazdem,
do automatycznego zwalniania rygla
Przycisk otwierający z podświetleniem E 45, z szybką, zamykany;
umieszczany na parterze i ostatnim piętrze, ewentualnie dodatkowo
również w innych miejscach
Prostownik sieciowy E 8g/24 V DC
Wydajność dobiera się odpowiednio do ilości rygli magnetycznych
i wyłączników dymowych
Zasilacz awaryjny E 250/24 V DC wyposażony w akumulator do
krótkotrwałego zasilania przy zaniku prądu w sieci
24 V DC
5
2
3
1
6
6
4
4
24 V DC
24 V DC
1
6
6
7
8
wersja
z prostownikiem
wersja z zasilaczem
awaryjnym
Systemy GEZE RWA
103
GEZE RWA - rozwiązania specjalne
geze rwa EM „AUF“ – elektroMAGNETYCZNY
Urządzenia
oddymiające
GEZE RWA
System napowietrzania GEZE RWA EM – opis działania
Opis działania
Rygiel magnetyczny i dodatkowy rygiel mechaniczny utrzymują w położeniu zamkniętym skrzydło okna, na które działa siła wypychająca
siłownika sprężynowego oraz siła wiatru.
Elektromagnes rygla jest cały czas zasilany prądem i podtrzymuje rygiel, na który działa siła sprężyny naciskowej, w położeniu zamkniętym (układ
rewersyjny).
Otwieranie okna przez odcięcie zasilania
Ręcznie:
Przez uruchomienie przycisku albo innego mechanizmu przerywającego dopływ prądu
Automatycznie:
Przez zadziałanie wyłącznika dymowego albo termicznego oraz w przypadku zaniku zasilania w sieci (dotyczy tylko wersji wyposażonej
w prostownik)
j
j
Ręczne zamykanie okna
Przywrócenie zasilania za pomocą zresetowania przycisku albo czujki dymu lub temperatury. Okno zamyka się ręcznie, przezwyciężając siłę
sprężyny siłownika i dociskając elektromagnes w ryglu magnetycznym. Stosując dodatkowy zasilacz awaryjny przełączający się na zasilanie
bateryjne, można wyeliminować przypadkowe otwarcie okna spowodowane krótkotrwałym odłączeniem prądu w budynku.
Opisany tu system oddymiania nie powinien być w stosowany w oknach dostępnych tylko z drabiny albo rusztowania. System musi być
zamykany ręcznie - należy uwzględnić konieczność wykonywania co pół roku próby działania.
Dane techniczne
Rygiel elektromagnetyczny
Wstępnie zmontowane podzespoły
Obudowa i podkładka buforowa z metalu lekkiego z powłoką EV1
Pobór prądu przez rygiel magnetyczny 0,13 A
Dla skrzydeł rozwiernych: wysokość skrzydła min. 1,5 x szerokość skrzydła
Rygiel dodatkowy
Mechaniczny
Połączony z ryglem magnetycznym za pomocą pręta
Liniowy siłownik sprężynowy
Niezawodny, wymagający małej ilości miejsca i zabezpieczony przed zanieczyszczeniami
Wstępnie zmontowany podzespół (EV1)
Wyposażony w tłumienie otwierania
Ciężar wypełnienia skrzydła maks. 30 kg/m2
Skok 150 – 300 mm
Siła nacisku 150 – 250 N
Kąt otwarcia do 700 od skoku i wysokości skrzydła
Zasilacz awaryjny E 250 N 24 V AC/1,2 A
Dane techniczne patrz system GEZE RWA TÖ
104
Zasilacz sieciowy
Napięcie wejściowe
Napięcie wyjściowe
Prąd na wyjściu
Stopień ochrony
Ilość zasilanych rygli magnetycznych
E8g/24 V DC
230 V AC
24 V DC
0,4 A
IP 20
maks. 2 rygle, bez wyłącznika
dymowego
Obudowa z tworzywa sztucznego
jasna szara
geze oddymianie i przewietrzanie
NAG03/24 V DC
230 V AC
24 V DC
0,9 A
IP 30
maks. 5 rygli z wyłącznikiem
dymowym albo maks. 7 rygli
bez wyłącznika dymowego
biała
GEZE RWA - rozwiązania specjalne
geze rwa CO2 „AUF“
GEZE RWA
GEZE RWA CO2 „AUF“
Do pionowych okien uchylnych, odchylnych i obrotowych otwieranych do wewnątrz
j
Szerokość skrzydła do 1000 mm (odchylne) albo 1200 (uchylne) - rygiel podstawowy CO2
Szerokość skrzydła do 2000 mm (odchylne) albo 2400 (uchylne) - rygiel podstawowy CO2 oraz rygiel dodatkowy
Urządzenia
oddymiające
j
Elementy systemu
1
2
3
4
5
6
7
Rygiel podstawowy CO2 na sprężony gaz, dwa wsporniki skrzydeł, do
okien drewnianych i metalowych
Mechaniczny rygiel dodatkowy, dwa wsporniki skrzydeł, do okien
drewnianych i metalowych
Pręt do mechanicznego łączenia rygla podstawowego i dodatkowego
Siłownik sprężynowy z ramą i wspornikiem skrzydła, z funkcją tłumienia
otwierania - siła i skok sprężyny odpowiednio do okna
Skrzynka alarmowa z wbudowanym zaworem udarowym, do ręcznego
wyzwalania alarmu: a) bez wskaźnika; b) z wskaźnikiem
Przewód miedziany 6 x 1 mm
Złącze gwintowane typu T 6 x 1 mm do podłączenia przewodu
6
2
1
3
wylot
4
4
7
4
5
5
wlot
5
GEZE RWA CO2 „AUF“ – opis działania
Opis funkcji
Rygiel podstawowy CO² i mechaniczny rygiel dodatkowy utrzymują skrzydło naciskane sprężyną ramienia i parciem wiatru w położeniu
zamkniętym. Sprężyna rygla podstawowego jest napięta. Rygiel podstawowy jest wyposażony w cylinder połączony miedzianą rurą ze
stanowiskami wyzwalania. Stacja wyzwalania alarmu (skrzynka alarmowa) jest wyposażona w naboje CO2 dostarczające energię konieczną do
odryglowania okien, niezależną od innych źródeł energii. Wielkość naboi CO2 dobiera się odpowiednio do długości przewodów gazowych
i ilości cylindrów.
Otwieranie okien
Podczas uruchamiania stacji wyzwalania następuje przebicie naboju CO2. Gaz z naboju (CO2 ) przepływa miedzianymi rurkami do cylindrów rygli
podstawowych. Cylindry zwalniają rygle w oknach. Napięte siłowniki sprężynowe otwierają okna .
Ręczne zamykanie okien
Dociskając ręcznie skrzydło napina się sprężynę siłownika i zamyka okno. Rygle skrzydeł zatrzaskują się samoczynnie. Po zamknięciu okien
należy wymienić w stacjach wyzwalania zużyte naboje CO2. Sygnał skrzynki alarmowej pokazującej położenia okien musi być skasowany.
Opisany system nie powinien być instalowany na trudno dostępnych oknach.
Systemy GEZE RWA
105
GEZE RWA - rozwiązania specjalne
geze rwa CO2 „AUF“
GEZE RWA
Dane techniczne
Urządzenia
oddymiające
Rygiel podstawowy - CO²
Wstępnie zmontowane podzespoły
Obudowa i podkładka buforowa z metalu lekkiego z powłoką EV1
Pręt łączący i rygiel dodatkowy
Przyłącze do rury miedzianej 6 x 1 mm
Rygiel dodatkowy
Mechaniczny
Liniowy siłownik sprężynowy
Niezawodny, wymagający małej ilości miejsca i zabezpieczony przed zanieczyszczeniami
Wstępnie zmontowany podzespół (EV1)
Wyposażony w tłumienie otwierania
Ciężar wypełnienia skrzydła maks. 30 kg/m2
Skok 150 – 300 mm
Siła nacisku 150 – 250 N
Kąt otwarcia do 700 w zależności od skoku i wysokości skrzydła
ZU
Skrzynka alarmowa
Drzwiczki wyposażone w szybkę (2 mm)
Zamykane drzwiczki
Naboje CO² -18 g
W razie alarmu zbić szybkę
Maks. 10 rygli podstawowych i 70 mm rura miedziana 6 x 1 mm
Wersja natynkowa i podtynkowa
Wyposażenie systemu GEZE RWA
Nożyce zabezpieczające
Zakres stosowania: Zabezpieczenie i ograniczenie szerokości otwarcia skrzydeł uchylnych
Nożyce zabezpieczające GEZE nr 35
Ze względów bezpieczeństwa skrzydło uchylne powinno być wyposażone w nożyce zabezpieczające.
Nożyce, tworzące dodatkowy element zabezpieczający, przykładowo nożyce GEZE nr 35, zapewniają
stałe połączenie skrzydła z ramą.
Opis
Nożyce zabezpieczające GEZE nr 35
Nr id.
014499
Nożyce zabezpieczające GEZE nr 35
Nożyce zabezpieczające GEZE nr 60
Nożyce zabezpieczające przed opadnięciem skrzydła uchylnego wykonanego z aluminium, tworzywa
sztucznego i drewna.
Uwaga:
Okno musi być zawsze wyposażone w parę nożyc!
W celu uzyskania stabilnego mocowania nożyc, należy stosować odpowienie podkładki.
Dopuszczalne ciężary (maks. 250kg) i wymiary montażowe skrzydeł są podane w instrukcji
montażowej nr 134433 oraz na rysunku montażowym 41314-EP-001
j
j
j
Nożyce zabezpieczające GEZE nr 35
Opis
Nożyce zabezpieczające GEZE nr 60
106
geze oddymianie i przewietrzanie
Nr id.
133814
SYSTEMY GEZE RWA
Nożyce zabezpieczające podczas mycia GEZE FPS
Otwieracze naświetli ze skrzydłami uchylnymi muszą być dodatkowo wyposażone w zabezpieczenia.
Nożyce typu FPS ograniczają kąt otwarcia po odłączeniu nożyc otwierających ustawiając skrzydło
w położeniu pośrednim umożliwiającym bezpieczne umycie szyb. Nożyce GEZE FPS są „inteligentnym“ zabezpieczeniem dla prostokątnych pionowych skrzydeł uchylnych.
GEZE Fang- und Putzsicherung (FPS)
Nr id.
Urządzenia
oddymiające
Opis
Nożyce zabezpieczające podczas mycia GEZE FPS
FPS 340 mm wielkość 1
Nożyce zabezpieczające podczas mycia GEZE FPS
FPS 520 mm wielkość 2
Nożyce zabezpieczające podczas mycia GEZE FPS
FPS 720 mm wielkość 3
030249
030250
030251
Elementy sterujące
Zakres stosowania: ręczne wyzwalanie alarmu
Przycisk GEZE RWA FT 4/24 V DC-VdS
Przycisk RWA FT 4 wyposażony w przycisk guzikowy z blokadą, jest przeznaczony do ręcznego
wyzwalania alarmu w przypadku pożaru. Natynkowa obudowa przycisku jest wykonana ze
stopu aluminium o dużej wytrzymałości i wyposażona w wymienną szybkę według DIN 14655.
Obudowa jest odporna na akty wandalizmu, dzięki czemu jest polecana do stosowania w obiektach
ogólnodostępnych.
Stan alarmu widoczny dzięki mechanicznej blokadzie położenia przycisku
Moc przełączana maks. 100 mA 24 V DC
Przycisk resetujący do kasowania alarmu
Wskaźniki LED do sygnalizowania stanu systemu
Montaż podtynkowy
j
j
Przycisk RWA FT 4
j
j
j
Zalecenia montażowe
Odległość od podłogi 1,4m ±20 cm
Wymagana widoczność klatki schodowej i wejścia
Przycisk RWA nie może być zasłonięty skrzydłem drzwi
j
j
j
Opis
Przycisk RWA FT 4 VdS (certyfikat VdS)
Przycisk RWA FT 4
Opis
Przycisk RWA FT 4, obudowa z tworzywa
sztucznego, 24 V DC
Przycisk RWA FT 4, obudowa z tworzywa
Przycisk RWA FT 4
Wykonanie
Pomarańczowy RAL 2011
Czerwony RAL 3001
Szary RAL 7035
Niebieski RAL 5015
Żółty RAL 1021
Wykonanie
podobny do
pomarańczowego
RAL 2011
podobny do
czerwonego RAL 3000
podobny do szarego
RAL 7035
podobny do
niebieskiego
RAL 5009
podobny do żółtego
RAL 1018
Nr id.
099561
106380
106382
106381
106885
Nr id.
136232
136233
136235
136234
136236
Systemy GEZE RWA
GEZE RWA
WYPOSAŻENIE GEZE RWA
107
SYSTEMY GEZE RWA
WYPOSAŻENIE GEZE RWA
GEZE RWA
Wyposażenie systemu GEZE RWA
Urządzenia
oddymiające
Wyłącznik synchroniczny GEZE E 102
Wyłącznik tandemowy stosuje się do jednoczesnego odłączania dwóch siłowników wrzecionowych
24V DC zamontowanych na jednym skrzydle. Regulowany czas dobiegu umożliwia wyrównanie różnic
wysuwu wrzecion obu siłowników w położeniu krańcowym i uzyskanie równomiernego dociśnięcia
skrzydła do ościeżnicy.
j
j
Wyłącznik synchroniczny E 102
j
j
j
j
j
j
Napięcie zasilające 24 V DC, min. 16 V DC, maks. 40 V DC, tętnienie resztkowe maks. 25%
Do łączenia 2 siłowników 24 V DC - wyposażonych w zintegrowane wyłączniki przeciążeniowe
Pobór prądu przez jeden siłownik maks. 2,2 A
Czas dobiegu regulowany w zakresie od 0 do 10 sek., ustawienie fabryczne 0 sek.
Ograniczenie czasu otwierania regulowane w zakresie od 5 do 60 sek., fabrycznie ok. 5 sek.
Przekrój przewodów maks. 2,5 m2
Stopień ochrony IP 54
Wymiary (H x B x T) 113 x 113 x 58 mm
Opis
Wyłącznik synchroniczny E 102
Nr id.
101323
Elementy sterujące
Zakres stosowania: automatyczne wyzwalanie alarmu
Czujka dymu GEZE RM 1003/24 V DC VdS
Automatyczna czujka dymu typu 1003 z dopuszczeniem VdS jest czujką optyczną wyzwalającą
samoczynnie alarm w przypadku zadymienia.
Wymiary: 42 mm x ø 102 mm, ciężar 120 g
j
j
j
Czujka dymu RM 1003
j
Prędkość przepływu powietrza według DIN EN 54 część 7
Napięcie robocze 8 V do 30 V
Wskaźnik - czerwona LED
Temperatura otoczenia -20 0C do +60 0C
Uwaga:
Czujek dymu nie należy instalować w miejscach, w których standardowo występuje dym, pył albo
para wodna.
Opis
Czujka dymu RM 1003 VdS (certyfikat)
Nr id.
112877
Czujka termiczna GEZE WM 1005/24 V DC VdS
Czujka termiczna typu 1005 z dopuszczeniem VdS jest półprzewodnikową czujką temperatury.
Sygnałami do zadziałania są wzrost temperatury i wartość progowa temperatury otoczenia. Wymiary:
42 mm x ø 102 mm, ciężar 120 g
j
j
j
Czujka termiczna WM 1005
Napięcie robocze 8 V do 30 V
Czerwony wskaźnik LED
Temperatura otoczenia -20 0C do +60 0C
Uwaga:
Czujki termiczne nie powinny być instalowane w miejscach, gdzie standardowo występują szybkie
zmiany temperatury.
Opis
Czujka termiczna WM 1005 VdS (certyfikat)
108
geze oddymianie i przewietrzanie
Nr id.
112878
SYSTEMY GEZE RWA
WYPOSAŻENIE GEZE RWA
GEZE RWA
Wyposażenie systemu RWA
Przyrząd nastawczy GEZE 24 V
Przeznaczony do wszystkich napędów GEZE 24 V.
Nr id.
111198
Urządzenia
oddymiające
Opis
Przyrząd nastawczy 24 V
Przyrząd nastawczy 24 V
Tryb przewietrzania
Zakres stosowania: napędy elektryczne RWA z dodatkową funkcją przewietrzania
Przycisk przewietrzania GEZE AS 500 LTA-24
Napięcie sieciowe 24 V
Przycisk trzyfunkcyjny
Funkcje “Auf-Stop-Zu“ (otwieranie-stop-zamykanie)
Z diodą wskaźnikową do sygnalizacji otwierania i zamykania ( “Auf-Zu“)
Montaż podtynkowy
j
j
j
j
j
Opis
Przycisk przewietrzania AS 500 LTA-24
Przycisk przewietrzania LTA-24
Nr id.
118473
Przycisk przewietrzania GEZE AS 500 LTA-24-SCT
Napięcie sieciowe 24 V
Przycisk trzyfunkcyjny
Funkcje “Auf-Stop-Zu“ (otwieranie-stop-zamykanie)
Z diodą wskaźnikową do sygnalizacji otwierania i zamykania ( “Auf-Zu“)
Montaż podtynkowy
Zestawienie z przyciskiem z kluczem
Podwójna ramka
j
j
j
j
j
j
j
Przycisk przewietrzania LTA-24-SCT
Opis
Przycisk przewietrzania AS 500 LTA-24-SCT
Nr id.
127176
Przycisk przewietrzania GEZE AS 500 LTA-230
230 V
Przycisk trzyfunkcyjny
Funkcje “Auf-Stop-Zu“ (otwieranie-stop-zamykanie)
Montaż podtynkowy
j
j
j
j
Opis
Przycisk przewietrzania AS 500 LTA-230
Przycisk przewietrzania LTA-230
Nr id.
118474
Przycisk przewietrzania GEZE AS 500 LTA-230-SCT
230 V
Przycisk trzyfunkcyjny
Przyciski “Auf-Stop-Zu“ (otwieranie-stop-zamykanie)
Zestawienie z przyciskiem z kluczem
Podwójna ramka
Montaż podtynkowy
j
j
j
j
j
j
Przycisk przewietrzania LTA-230-SCT
Opis
Przycisk przewietrzania AS 500 LTA-230-SCT
Nr id.
118475
Systemy GEZE RWA
109
SYSTEMY GEZE RWA
WYPOSAŻENIE GEZE RWA
Przewietrzanie
Zakres stosowania: siłowniki elektryczne RWA z funkcją przewietrzania
GEZE AS 500 przełącznik przewietrzania LTA-LSA
230 V
Przełącznik trójpołożeniowy
Przyciski funkcyjne otwierania i zamykania
Funkcja przełącznika albo przycisku (do wyboru)
Montaż podtynkowy
Urządzenia
oddymiające
GEZE RWA
Wyposażenie systemu GEZE RWA
j
j
j
j
j
Opis
AS 500 przycisk przewietrzania LTA-LSA
Przycisk przewietrzania LTA-LSA
Nr id.
118476
GEZE AS 500 przycisk przewietrzania LTA-24-AZ
Zasilanie sieciowe 24 V
Przycisk dwufunkcyjny
Przyciski funkcyjne otwierania i zamykania
Montaż podtynkowy
j
j
j
j
Opis
GEZE AS 500 przycisk przewietrzania LTA-24-AZ
Przycisk przewietrzania LTA-24-AZ
Nr id.
129393
Przycisk kluczykowy GEZE SCT
Montaż podtynkowy
Dostarczany bez wkładki cylindrycznej
j
j
Opis
Przycisk kluczykowy SCT 1-biegunowy
Przycisk kluczykowy SCT 2-biegunowy
Nr id.
117996
118478
Przycisk kluczykowy SCT
Tabliczki informacyjne GEZE
Wymiary 52 x 148 mm
j
Opis
Tabliczka „Przewietrzanie“
Tabliczka „Oddymianie“
Nr id.
025647
005158
Tabliczki informacyjne
Sygnalizator dźwiękowy GEZE
Sygnalizator dźwiękowy 24 V DC
j
Opis
Sygnalizator dźwiękowy
Sygnalizator dźwiękowy
110
geze oddymianie i przewietrzanie
Nr id.
072112
SYSTEMY GEZE RWA
WYPOSAŻENIE GEZE RWA
Urządzenia
oddymiające
Sterowanie wiatrowo-deszczowe GEZE
Sterowanie wiatrowo-deszczowe może współpracować z kilkoma centralami bez konieczności
stosowania dodatkowych przekaźników (zapętlony sygnał). Przy stosowaniu sterowania wiatrowo
-deszczowego obcego producenta niezbędne jest podłączenie bezpotencjałowego styku zwiernego.
3
Sterownik i stacja pogodowa
2 x 2 x 0,8
2 x 2 x 0,8
2 x 2 x 0,8
2
Optyczny wskaźnik zadziałania
1
4
Elementy sterowania wiatrowo-deszczowego
1
Sterownik z procesorem
2
Stacja pogodowa
3
Optyczny wskaźnik zadziałania
4
Przeniesienie sygnału do centrali za pomocą styku bezpotencjałowego
Sterownik z procesorem
Sterownik jest wyposażony w zasilacz i bezpotencjałowe styki zwierne do sterowania sygnałami
z czujek deszczu i wiatru. Sygnały te są opracowywane wspólnie lub oddzielnie. Zasilanie centrali
pogodowej prądem 24V DC/GND/ wejście sygnałowe.
Stacja pogodowa
Stacja pogodowa jest wyposażona w czujki deszczu, wiatru i temperatury. Pomiar prędkości wiatru
jest przeprowadzany elektrycznie za pomocą drutu ceramicznego. Jest to rozwiązanie zastępujące
powszechnie stosowany pomiar mechaniczny za pomocą łopatek. Pomiar deszczu za pomocą
przewodzących prąd ścieżek naniesionych na płaską powierzchnię, umożliwiających rozpoznanie
nawet najmniejszych opadów. Zadziałanie sterowania wiatrowo-deszczowego powoduje
zignorowanie sygnałów podawanych przez przyciski przewietrzania i wysterowanie wszystkich
napędów okien w kierunku zamykania. Sygnał alarmu jest nadrzędny nad sygnałem sterowania
wiatrowo-deszczowego, tzn. w czasie alarmu okna pozostają otwarte również w przypadku
rozpoznania deszczu albo wiatru. Prędkość progową wiatru ustawia się w zakresie między 1-15 m/s.
Opis
Sterowanie wiatrowo-deszczowe (stacja pogodowa + sterownik)
Optyczny wskaźnik sygnału zadziałania (czujka deszczu albo czujka wiatru)
Nr id.
091529
029238
Regulator temperatury E 70
Regulator temperatury E 70 reguluje temperaturę wewnątrz pomieszczenia.
Punkt przełączania ustawia się w zakresie od 5 0C do 30 0C.
Opis
Regulator temperatury E 70
Regulator temperatury E 70
GEZE RWA
Wyposażenie systemu GEZE RWA
Nr id.
079087
Zegar sterujący
Po podłączeniu zegara sterującego uzyskuje się możliwość otwierania i zamykania okien w ustalonym
czasie. Opcjonalnie każdą z linii przycisków przewietrzania można wyposażyć w zegar sterujący,
przy czym podawany sygnał musi być nie ciągły, lecz impulsowy. Zegar i przycisk przewietrzania są
równorzędnymi elementami sterującymi, tzn. centrala oddymiająca reaguje na ostatni otrzymany
sygnał.
Systemy GEZE RWA
111
SYSTEMY GEZE RWA
WYPOSAŻENIE GEZE RWA
Urządzenia
oddymiające
GEZE RWA
Wyposażenie systemu GEZE RWA
System sterowania radiowego GEZE
Nowe rozwiązanie systemu radiolinii do urządzeń automatyki uzupełnia program elementów sterujących GEZE. Bezprzewodowe
sterowanie napędami eliminuje konieczność układania okablowania sterującego. Dzięki małym wymiarom moduły radiolinii mieszczą się
bez problemu pod obudowami napędów albo w podtynkowych puszkach przyłączeniowych, mogą znajdować się również w przyciskach,
osadzonych przykładowo na dużych elementach szklanych.
Zakres stosowania
Bezprzewodowe sterowanie za pomocą przycisków mechanicznych
Montaż bezprzewodowy na szkle
Indywidualne i grupowe sterowanie okien i drzwi
Zdalne sterowanie okien i drzwi
j
j
j
j
Pilot jednokanałowy GEZE
Nadajnik GEZE
Do bezprzewodowego sterowania drzwiami i oknami za pomocą systemu wielokanałowego.
Każdy dodatkowy kanał umożliwia sterowanie następnym urządzeniem za pomocą przycisku.
Odbiornik GEZE
Proste programowanie pilotów z funkcją akustycznego potwierdzenia
Możliwość wprowadzenia do pamięci 85 nadajników
Mikroprzełączniki do wybierania trybu pracy odbiornika (impulsowy, impulsowo-ciągły)
2 niezależne wyjścia potencjałowe do dodatkowych funkcji
j
j
j
j
Pilot 2-kanałowy GEZE
Opis
Pilot radiolinii
Wymienna bateria do pilota
Moduł nadajnika
Wymienna bateria do modułu nadajnika
Przycisk KFT
Pilot 4-kanałowy GEZE
Płyta maskująca do przycisku KFT
Przycisk LS990
Przycisk przewietrzania LTA-24-AZ
Moduł odbiornika
Moduł odbiornika w obudowie IP-54
Płytka drukowana odbiornika
Moduł nadajnika GEZE WTM
112
geze oddymianie i przewietrzanie
Wykonanie
WTH-1
WTH-2
WTH-4
WTM
biały, natynkowy
niro, natynkowy
biały
niro
natynkowy
podtynkowy
podtynkowy
WRM-24
WRM-230
WRM-24B
WRM-230B
WRB-5
Nr id.
131209
131210
131211
131217
131212
131218
114078
114077
131219
131220
128582
128583
129393
131213
131215
131214
131216
135170
SYSTEMY GEZE RWA
PODSTAWY PRAWNE
Przepisy prawa budowlanego mają na celu:
• zapobieganie powstaniu pożaru
• ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru
• zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych
• umożliwienie przeprowadzenia akcji gaśniczej / ratowniczej
• ograniczenie zanieczyszczenia środowiska spowodowanego emisją szkodliwych substancji oraz
zanieczyszczeniem wód
Prawo budowlane można podzielić na ogólne przepisy budowlane oraz przepisy budowlane dotyczące
wyrobów budowlanych. Oba aspekty zostaną szerzej przedstawione poniżej.
PRAWO
BUDOWLANE
PRAWO BUDOWLANE
Przepisy prawa budowlanego regulują centralnie kwestie dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
Ustawodawstwo w tym zakresie leży w gestii poszczególnych państw, stąd w każdym z nich obowiązuje
inny porządek prawny w tym zakresie. Przepisy regulują wymagania, jakie muszą spełniać budynki i obiekty
specjalne. W Polsce obowiązuje obecnie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 kwietnia 2006r „W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów“. W każdym z rozporządzeń podawane są wskazówki dotyczące rozmiarów otworów
wentylacyjnych i wyciągów dymowych.
Zasady dotyczące bezpieczeństwa pożarowego są jednak zbliżone we wszystkich państwach Unii
Europejskiej. Dlatego wymienione w dokumencie ogólne kwestie ochrony przeciwpożarowej, oparte
na prawie obowiązującym na terenie Niemiec (MBO) oraz podstawowe warunki, które muszą spełniać
budynki, można przyjąć jako wytyczne do projektowania i doboru systemów oddymiania również
na terenie Polski.
Urządzenia oddymiające powinny być w taki sposób rozmieszczane, instalowane, modyfikowane oraz
konserwowane, aby nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, w szczególności
życia, zdrowia lub zasobów naturalnych.
Urządzenia budowlane powinny być rozmieszczane, instalowane, modyfikowane oraz konserwowane w taki
sposób, aby zapobiegać powstaniu pożaru oraz rozprzestrzenianiu się dymu i ognia, w przypadku pożaru
zaś umożliwić ewakuację ludzi i zwierząt oraz przeprowadzenie akcji ratowniczej / gaśniczej.
Zasady ogólne są szczegółowo ustalane w regulacjach prawnych. Dotyczy to również rozporządzeń
o obiektach specjalnych. Równolegle obowiązują regulacje ogólnokrajowe i regionalne.
Zawsze należy uwzględniać prawo obowiązujące w konkretnym kraju.
Klatki schodowe muszą posiadać możliwość ich napowietrzania. Przyjmuje się, że łączna powierzchnia
otworów napowietrzających powinna być większa o 50% od powierzchni otworów oddymiających.
Wewnętrzne klatki schodowe oraz klatki schodowe w budynkach muszą by wyposażone w okno
lub klapę oddymiającą o powierzchni czynnej min. 1m2. Otwór ten powinien być otwierany z poziomu
najniższej i najwyższej kondygnacji naziemnej.
Każda kondygnacja podziemna, w której nie ma okien, musi mieć co najmniej jeden otwór wychodzący
na zewnątrz, umożliwiający odprowadzanie dymu. Wspólne kanały oddymiające dla znajdujących się
nad sobą kondygnacji podziemnych są niedopuszczalne.
Szyby dźwigowe muszą posiadać możliwość ich napowietrzania i powinny być wyposażone
w otwory wentylacyjne o przekroju poprzecznym wynoszącym co najmniej 2,5 % powierzchni
szybu dźwigowego, nie mniej jednak niż 0,10 m2. Położenie otworów wentylacyjnych musi być tak
dobrane, aby odprowadzanie dymu nie było utrudnione przez wiatr.
Systemy GEZE RWA
113
GEZE RWA
Prawo budowlane
Urządzenia
oddymiające
PODSTAWY
PRAWNE dotyczące
oddymiania
SYSTEMY GEZE RWA
prawo o wyrobach
budowlanych
Prawo dotyczące wyrobów budowlanych
Prawo dotyczące wyrobów budowlanych reguluje wymagania stawiane produktom budowlanym.
PN EN 12101 - 2 - Podstawy prawne
Zharmonizowana norma PN EN 12101 - 2 definiuje wymagania stawiane urządzeniom do grawitacyjnego
odprowadzania dymu i ciepła NRWG, reguluje ich badania, klasyfikację oraz oznakowanie CE. Celem
oznakowania CE jest ułatwienie przepływu towarów na terenie Unii Europejskiej. Zgodnie z normą podczas
kontroli i klasyfikacji urządzeń oddymiających NRWG sprawdzane są następujące właściwości:
Urządzenia
oddymiające
GEZE RWA
podstawy prawne
•
•
•
•
•
•
czynna powierzchnia oddymiająca
niezawodność
zachowanie się pod obciążeniem śniegiem
zachowanie się w niskiej temperaturze
zachowanie się przy obciążeniu wiatrem
zachowanie się w wysokiej temperaturze
Certyfikacja według normy EN 12101 - 2
Proces certyfikacji według normy PN EN 12101-2 został opisany w załączniku ZA.
Produkt
Cel stosowania
System zgodności
Sterowanie i zasilanie urządzeń
do grawitacyjnego oddymiania
Ochrona przeciwpożarowa
1
Załącznik ZA normy wymaga przeprowadzenia następujących działań:
• Wstępne badanie typu (ITT)
• Wprowadzenie zakładowej kontroli produkcji (WPK)
• Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego oraz ciągły nadzór tego zakładu prowadzony przez
notyfikowaną jednostkę badawczą
114
geze oddymianie i przewietrzanie
SYSTEMY GEZE RWA
Napędy GEZE, sprawdzone i certyfikowane jako elementy wyposażenia urządzeń oddymiających NRWG
według normy PN EN 12101 cz. 2 zostały ujęte oddzielnie.
Dokładny opis systemu i inne wyczerpujące informacje dotyczące tematu NRWG są zawarte w dokumentacji
systemowej GEZE NRWG.
Dalsze istotne wytyczne dotyczące systemów zawiera tzw. MLAR (Musterleitungsanlagen-Richtlinie) oraz
norma DIN VDE 0833:
Zgodnie z wymaganiami MLAR dotyczącymi przewodów elektrycznych (wersja marzec 2000) dla
urządzenia do grawitacyjnego oddymiania wystarczająca jest klasyfikacja podtrzymania funkcji systemu E30.
Przewody stosowane w instalacjach oddymiających muszą zostać sprawdzone i dopuszczone do stosowania
zgodnie z normą DIN 4102 cz.12.
Przewody powinny być ułożone w budynku według zaleceń producenta, za pomocą odpowiednich
elementów mocujących.
Wymagania specjalne zgodnie z tzw. MLAR (wersja marzec 2000)
Dopuszcza się pominięcie właściwości podtrzymania funkcji systemu w przewodach stosowanych
w instalacjach oddymiających, jeśli istnieje element wczesnego rozpoznawania pożaru wyposażony
w czujki dymu, przy czym uaktywnienie automatycznej czujki powoduje otwarcie urządzeń
oddymiających RWA.
W praktyce oznacza to, że pomieszczenia, przez które prowadzą przewody stosowane w instalacjach
oddymiających oraz w których zostały zamontowane elementy systemu RWA muszą być wyposażone
w czujki przeciwpożarowe, jeśli przewody nie są zgodne z klasyfikacją E30.
Czas pracy urzadzeń
Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi systemów przeciwpożarowych, urządzenie oddymiające musi
w przypadku awarii zasilania podtrzymywać gotowość do pracy przez co najmniej 72 godziny.
Systemy GEZE RWA
115
Urządzenia
oddymiające
prawo o wyrobach
budowlanych
GEZE RWA
podstawy prawne
SYSTEMY GEZE RWA
REFERENCJE
Urządzenia
oddymiające
GEZE RWA
GEZE REFERENCJE
IKEA Taastrup, Dania
Kneer Südfenster Westerheim, Niemcy
116
geze oddymianie i przewietrzanie
SYSTEMY GEZE RWA
REFERENCJE
Urządzenia
oddymiające
GEZE RWA
GEZE REFERENCJE
Budynek Ständehaus Kassel, Niemcy
Hala wielofunkcyjna Zatika, Porec, Chorwacja
Systemy GEZE RWA
117
Innowacyjne rozwiązania systemowe
Urządzenia
oddymiające
GEZE RWA
MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA PRODUKTÓW GEZE
Technika drzwiowa
01
Samozamykacze nawierzchniowe
02
System blokad położenia otwarcia
03
Samozamykacze wpuszczane (ukryte)
04
Samozamykacze podłogowe
05
Okucia do drzwi przesuwnych
Automatyka drzwiowa
13
23
06
Drzwi przymykowe
07
Drzwi przesuwne, teleskopowe i harmonijkowe
11
01
08
Drzwi przesuwne łukowe / okrągłe
09
Drzwi karuzelowe
02
22
06
17
06
10
Elementy sterujące
11
Oddymianie i przewietrzanie
11
Systemy otwierania naświetli
12
Elektryczne systemy otwierania i ryglowania
13
Siłowniki wrzecionowe i liniowe
14
Siłowniki łańcuchowe
04
08
15
Urządzenia oddymiające
Technika bezpieczeństwa
16
Rozwiązania na drogi ewakuacyjne
17
Systemy kontroli dostępu
18
Zamki antypaniczne
19
Elektrozaczepy
20
Systemy zarządzania budynkiem
Systemy szklane
118
21
Ręczne systemy ścianek przesuwnych MSW
22
Zintegrowane systemy całoszklane IGG
23
Systemy szklane GEZE Patch Fittings Mono
geze oddymianie i przewietrzanie
20
14
07
10
07
Innowacyjne rozwiązania systemowe
Technika drzwiowa
Bogata paleta samozamykaczy GEZE charakteryzuje się
różnorodnością funkcji i szerokim zakresem zastosowania,
przy zachowaniu jednolitej stylistyki. Łatwość dopasowania
parametrów do indywidualnych potrzeb zapewnia wygodę
użytkowania. Szeroka oferta GEZE umożliwia zastosowanie
samozamykaczy zarówno do drzwi przeciwpożarowych, jak
i w budynkach bez barier architektonicznych.
Automatyka drzwiowa
15
Systemy automatyki drzwiowej GEZE oferują szerokie możliwości zastosowania. Charakteryzują się nowoczesnym
wyglądem, wydajnością oraz zastosowaniem innowacyjnych technologii, gwarantując przy tym bezpieczeństwo
i komfort użytkowania. Automatyka drzwiowa GEZE to
kompleksowe systemy dostosowane do indywidualnych
potrzeb. Unikalne rozwiązania realizowane są we własnym
zakładzie konstrukcji specjalnych.
17
Oddymianie i przewietrzanie
21
GEZE oferuje szeroką gamę systemów do otwierania i zamykania okien. Paleta produktów obejmuje zarówno rozwiązania do codziennego przewietrzania, jak i do szybkiego i skutecznego napowietrzania i odprowadzania dymu i ciepła
w przypadku pożaru.
15
05
12
03
Technika bezpieczeństwa
Systemy zabezpieczeń GEZE to szeroka oferta produktów
w zakresie ochrony przeciwpożarowej, kontroli dostępu
i zabezpieczeń antywłamaniowych na drogach ewakuacyjnych. GEZE oferuje indywidualne rozwiązania umożliwiające
elastyczne dopasowanie zabezpieczeń do funkcji budynku,
gwarantując zgodność z wszystkimi wymogami bezpieczeństwa.
21
Systemy zarządzania budynkiem
18
16
09
19
Systemy zarządzania budynkiem umożliwiają integrację rozwiązań systemowych z zakresu techniki drzwiowej, okiennej
i techniki bezpieczeństwa GEZE w system bezpieczeństwa
i kontroli budynku. Jako centralny system sterowania i wizualizacji kontroluje on różne zespoły automatyki budynku
gwarantując przy tym bezpieczeństwo i niezawodność.
Systemy szklane
Systemy szklane GEZE umożliwiają projektowanie otwartych i transparentnych przestrzeni. W zależności od potrzeb wtapiają się dyskretnie w architekturę budynku
lub odróżniają się od niej w zdecydowany, przyciągający
uwagę sposób. GEZE oferuje najróżniejsze technologie
funkcjonalnych, wysokowytrzymałych i estetycznych
systemów ścianek i drzwi przesuwnych, zapewniających
wiele swobody w projektowaniu oraz bezpieczeństwo
użytkowania.
Systemy GEZE RWA
119
Urządzenia
oddymiające
GEZE RWA
MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA PRODUKTÓW GEZE
geze oddymianie i przewietrzanie
GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Germany
GEZE Service GmbH NL Nord-Ost
Bühringstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-47 02 17 32
GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Germany
Telefon +49 (0) 7152-203-0
Telefax +49 (0) 7152-203-310
GEZE Service GmbH NL West
Nordsternstraße 65
45329 Essen
Tel. +49 (0) 201-8 30 82 16
www.geze.com
Germany
GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
Planken 1
97944 Boxberg-Schweigern
Tel. +49 (0) 7930-92 94-0
Fax +49 (0) 7930-92 94-10
E-Mail: [email protected]
GEZE GmbH
Niederlassung Nord/Ost
Bühringstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-47 89 90-0
Fax +49 (0) 30-47 89 90-17
E-Mail: [email protected]
GEZE GmbH
Niederlassung West
Nordsternstraße 65
45329 Essen
Tel. +49 (0) 201-83 082-0
Fax +49 (0) 201-83 082-20
E-Mail: [email protected]
GEZE GmbH
Niederlassung Mitte
Adenauerallee 2
61440 Oberursel (b. Frankfurt)
Tel. +49 (0) 6171-63 610-0
Fax +49 (0) 6171-63 610-1
E-Mail: [email protected]
GEZE GmbH
Niederlassung Süd
Breitwiesenstraße 8
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-203-594
Fax +49 (0) 7152-203-438
E-Mail: [email protected]
GEZE Service GmbH NL Südwest
Reinhold-Vöster-Straße 25
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-92 33 34
GEZE Service GmbH NL Mitte
Feldbergstraße 59
61440 Oberursel
Tel. +49 (0) 6171-63 327-0
GEZE Service GmbH NL Süd
Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel. +49 (0) 89-120 07 42-0
Austria
GEZE Austria
Wiener Bundesstrasse 85
A-5300 Hallwang
Tel: +43/6225/87180
Fax: +43/6225/87180-299
E-Mail: [email protected]
Baltic States
GEZE GmbH Baltic States office
Dzelzavas iela 120 S
1021 Riga
Tel. +371 (0) 67 89 60 35
Fax +371 (0) 67 89 60 36
E-Mail: [email protected]
GEZE Benelux B.V.
Steenoven 36
5626 DK Eindhoven
Tel. +31 (0) 40-26 290-80
Fax +31 (0) 40-26 290-85
E-Mail: [email protected]
Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade
Representative Office
61 Pirinski Prohod, entrance „B“,
4th floor, office 5,
1680 Sofia
Tel. +359 (0) 24 70 43 73
Fax +359 (0) 24 70 62 62
E-Mail: [email protected]
China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development
Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86 (0) 22-26 97 39 95-0
Fax +86 (0) 22-26 97 27 02
E-Mail: [email protected]
przedstawiciel geze
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
Unit 25N, Cross Region Plaza
No 899, Ling Ling Road,
XuHui District
200030 Shanghai, P.R China
Tel. +86 (0) 21-523 40 960
Fax +86 (0) 21-644 72 007
E-Mail: [email protected]
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
Room 17C3
Everbright Bank Building, No.689
Tian He Bei Road
510630 Guangzhou
P.R. China
Tel. +86 (0) 20-38 73 18 42
Fax +86 (0) 20-38 73 18 34
E-Mail: [email protected]
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd
Branch Office Beijing
Room 1001, Tower D
Sanlitun SOHO
No. 8, Gongti North Road,
Chaoyang District
100027 Beijing, P.R.China
Tel. +86 (0) 10-59 35 93 00
Fax +86 (0)10-59 35 93 22
E-Mail: [email protected]
France
GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l’Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Tel. +33 (0) 1 60 62 60 70
Fax +33 (0) 1 60 62 60 71
E-Mail: [email protected]
Hungary
GEZE Hungary Kft.
Bartók Béla út 105-113.
Budapest
H-1115
Tel. +36 (1) 481 4670
Fax +36 (1) 481 4671
E-Mail: [email protected]
Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
Pol. Ind. El Pla
C/Comerc, 2-22, Nave 12
08980 Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona)
Tel. +34 9-02 19 40 36
Fax +34 9-02 19 40 35
E-Mail: [email protected]
India
GEZE India Private Ltd.
MF 2 & 3, Guindy Industrial Estate
Ekkattuthangal
Chennai 600 097
Tamilnadu
Tel. +91 (0) 44 30 61 69 00
Fax +91 (0) 44 30 61 69 01
E-Mail: [email protected]
nr id. 150113 · v. PL 130318 ·Wszelkie zmiany zastrzeżone
Italy
GEZE Italia Srl
Via Giotto, 4
20040 Cambiago (MI)
Tel. +39 (0) 29 50 695-11
Fax +39 (0) 29 50 695-33
E-Mail: [email protected]
GEZE Engineering Roma Srl
Via Lucrezia Romana, 91
00178 Roma
Tel. +39 (0) 6-72 65 311
Fax +39 (0) 6-72 65 3136
E-Mail: [email protected]
Poland
GEZE Polska Sp.z o.o.
ul. Annopol 21
03-236 Warszawa
Tel. +48 224 404 440
Fax +48 224 404 400
E-Mail: [email protected]
Romania
GEZE Romania s.r.l.
IRIDE Business Park,
Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9a,
Building 10, Level 2, Sector 2,
020335 Bucharest
Tel.: +40 (0) 21 25 07 750
Fax: +40 (0) 21 25 07 750
E-Mail: [email protected]
Russian Federation
GEZE GmbH Representative
Office Russia
Gamsonovskiy Per. 2
115191 Moskau
Tel. +7 (0) 495 933 06 59
Fax +7 (0) 495 933 06 74
E-Mail: [email protected]
Scandinavia – Sweden
GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby, Sweden
Tel. +46 (0) 8-7323-400
Fax +46 (0) 8-7323-499
E-Mail: [email protected]
Scandinavia – Norway
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Industriveien 34 B
2073 Dal
Tel. +47 (0) 639-57 200
Fax +47 (0) 639-57 173
E-Mail: [email protected]
Scandinavia – Denmark
GEZE Danmark
Branch office of GEZE Scandinavia AB
Mårkærvej 13 J-K
2630 Taastrup
Tel. +45 (0) 46-32 33 24
Fax +45 (0) 46-32 33 26
E-Mail: [email protected]
Singapore
GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.
21 Bukit Batok Crescent
#23-75 Wcega Tower
Singapore 658065
Tel: +65 6846 1338
Fax: +65 6846 9353
E-Mail: [email protected]
South Africa
GEZE Distributors (Pty) Ltd.
118 Richards Drive, Halfway House,
Ext 111, P.O. Box 7934, Midrand 1685,
South Africa
Tel: + 27 (0) 113 158 286
Fax: + 27 (0) 113158261
Email: [email protected]
Switzerland
GEZE Schweiz AG
Bodenackerstrasse 79
4657 Dulliken
Tel. +41 (0) 62 285 54 00
Fax +41 (0) 62 285 54 01
E-Mail: [email protected]
Turkey
GEZE GmbH Türkiye - İstanbul
İrtibat Bürosu
Ataşehir Bulvarı, Ata 2/3
Plaza Kat: 9 D: 84 Ataşehir
Kadıköy / İstanbul
Tel. + 90 (0) 21 64 55 43 15
Fax + 90 (0) 21 64 55 82 15
E-Mail: [email protected]
Ukraine
GEZE Ukraine TOV
ul. Viskoznaya, 17,
Building 93-B, Office 12
02660 Kiev
Tel./Fax +38 (0) 44 501 22 25
E-Mail: [email protected]
United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Tel. +971 (0) 4-88 33 112
Fax +971 (0) 4-88 33 240
Scandinavia – Finland
Branch office of GEZE Scandinavia AB E-Mail: [email protected]
Herralantie 824
United Kingdom
Postbox 20
GEZE UK Ltd.
15871 Hollola
Blenheim Way
Tel. +358 (0) 10-40 05 100
Fradley Park
Fax +358 (0) 10-40 05 120
Lichfield
E-Mail: [email protected]
Staffordshire WS13 8SY
Tel. +44 (0) 1543 44 30 00
Fax +44 (0) 1543 44 30 01
E-Mail: [email protected]

Podobne dokumenty