karta charakterystyki

Transkrypt

karta charakterystyki
Data aktualizacji: 14.10.2009 r.
Wersja: 2.2/PL
KARTA CHARAKTERYSTYKI
[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)]
1.
Identyfikacja preparatu, Identyfikacja przedsiębiorstwa
Identyfikacja preparatu
Nazwa handlowa:
Zastosowanie preparatu:
Identyfikacja przedsiębiorstwa
Producent1):
Adres:
Telefon/Fax:
Producent1):
Adres:
Telefon:
Producent1):
Adres:
Telefon:
Dystrybutor:
Adres:
Telefon:
Fax :
Tel alarmowy:
KLEJ BŁYSKAWICZNY KROPELKA
Klej.
AKAPOL S.A.
Calle 65 Nro. 5920 ; B1653BPB-Villa Ballester, Prov.Buenos Aires,
República rgentina
(54-11) 4738-9000/(54-11) 4738-9663
ADEFAL TRADING S.A.
Ruta 8, Km. 17500, Edificio Beta 3, of.104, 91600 ZonamericaMontevideo, República Oriental del Uruguay
(2982) 518 2442
FENEDUR S.A.
18 de julio 1117 Piso 2, Código Postal 11100, Montevideo,
URUGUAY
(598 2) 900 9012 ; 900 9938
BRIPOX Sp. z o.o.
ul. Krakowska 264, 02-210 Warszawa, Polska
(022) 868 26 14
(022) 864 31 88
112 lub (022) 868 26 14 (czynny w godz. 9-15)
Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki
2.
[email protected]
Identyfikacja zagrożeń
Zagrożenia dla człowieka
Produkt drażniący. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Powoduje szybkie
i mocne sklejenie zanieczyszczonych części ciała.
Zagrożenia dla środowiska
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska.
Inne zagrożenia
Nie są znane.
3. Skład i informacja o składnikach
Nazwa niebezpiecznej substancji
i zakres stęż.
Numer CAS
Numer WE
Symbole niebezpieczeństwa
2-cyjanoakrylan etylu
90-99%
7085-85-0
230-319-5
Xi R: 36/37/38
hydrochinon
0,1-0,5%
123-31-9
204-617-8
Rakotw.kat.3 R: 40; Xn R: 22;
Mut.kat.3 R: 68; Xi R: 41;
R: 43; N R: 50
Pełen tekst zwrotów R przytoczony został w punkcie 16.
* Wymienione substancje nie posiadają w chwili
przepisom okresu przejściowego zgodnie z REACH
obecnej
numeru
rejestracyjnego,
ponieważ
podlegają
str. 1/6
Data aktualizacji: 14.10.2009 r.
Wersja: 2.2/PL
KARTA CHARAKTERYSTYKI
4.
Pierwsza pomoc
Uwagi ogólne
Należy przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania zamieszczonych
na etykiecie.
W kontakcie ze skórą
Nie rozdzielać sklejonych części ciała. Sklejone części rozłączyć można za pomocą tępego
narzędzia (np. łyżka), po wymoczeniu sklejonej partii skóry w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła.
Cyjanokrylany wydzielają duże ilości ciepła podczas twardnienia. Rzadko ilości produktu są tak
duże, że produkowane ciepło powoduje powstawanie zaczerwień (zapaleń skóry). W takim
przypadku, po uwolnieniu skóry od kleju, zaczerwienienia traktować jak zwykłe podrażnienia.
W kontakcie z oczami
Po sklejenia oczu, jeśli nie można ich otworzyć, przetrzeć rzęsy ciepłą wodą. Cyjanoakrylany
łącza się z proteinami oczu powodując łzawienie, co pomaga rozklejeniu oczu. Trzymać oczy tak
długo zamknięte, aż klej puści, co może potrwać nawet 1-3 dni. Nie otwierać oczu na siłę.
Wezwać służby medyczne, w razie gdy duże cząstki produktu dostaną się pod powieki i przez to
powodować będą uszkodzenia mechaniczne poprzez ścieranie.
W przypadku spożycia
Ze względu na postać produktu narażenie tą drogą zwykle nie występuje. Zapewnić drożność
dróg oddechowych. Produkt natychmiast polimeryzuje w ustach przez co jest praktycznie
niemożliwe połknięcie produktu. Ślina bardzo wolno oddziela produkt od ust – w przeciągu
12-48 godzin likwiduje lepkość produktu. Nie połykać lepkiej, rozluźniającej się masy.
Zanieczyszczone produktem wargi przemywać letnią wodą. Intensywnie nawilżać wewnętrzną
stronę ust śliną. Lekko poruszać ustami do czasu ich rozklejenia. Nie próbować otwierać ust na
siłę. Natychmiast skonsultować się z lekarzem.
W przypadku narażenia drogą oddechową
W przypadku narażenia przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. Zapewnić ciepło
i spokój. Skonsultować się z lekarzem.
5.
Postępowanie w przypadku pożaru
Odpowiednie środki gaśnicze
Piana, rozpylony strumień wody, dwutlenek węgla [CO2], proszek gaśniczy.
Nieodpowiednie środki gaśnicze
Zwarty strumień wody – ryzyko rozprzestrzenienia pożaru.
Niebezpieczn eprodukty rozkładu
Tlenki węgla [CO, CO2], tlenki azotu [NOx].
Uwagi dodatkowe
Środki ochrony ogólnej typowe w przypadku pożaru. Nie należy przebywać w zagrożonej ogniem
strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia oraz aparatu do oddychania
z niezależnym obiegiem powietrza. Produkt może tworzy w wysokich temperaturach
niebezpieczne, łatwopalne mieszaniny z powietrzem. Uwaga: produkt w kontakcie z wełną lub
bawełną może wywołać reakcje egzotermiczną – niebezpieczeństwo zapłonu. Zagrożone ogniem
pojemniki polewać z bezpiecznej odległości rozpylonym strumieniem wody. Nie należy dopuścić
do przedostania się wody gaśniczej do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.
6.
P o stę pow a n ie w prz yp a d ku n iez a m ierz on eg o uw oln i en i a do ś ro dow iska
Indywidualne środki ostrożności
Nosić odpowiednie ubranie ochronne. Oddalić osoby postronne. Unikać kontaktu ze skórą
i oczami. Trzymać z dala od źródeł zapłonu. Patrz także pkt 8 Karty.
str. 2/6
Data aktualizacji: 14.10.2009 r.
Wersja: 2.2/PL
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Niezbędne środki w zakresie ochrony środowiska
Należy poczynić odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia
się w środowisku naturalnym. Nie należy dopuścić do przedostania się produktu do wód
gruntowych, zbiorników i cieków wodnych ani do kanalizacji. W razie potrzeby wezwać
odpowiednie służby ratownicze.
Metody oczyszczania/wchłaniania
Uszczenić uszkodzony pojemnik, umieścić go w opakowaniu awaryjnym. Do rozlanej cieczy
dodać niewielką ilość wody w celu utwardzenia. Zestalony produkt zebrać do odpowiedniego
pojemnika na odpady i dalej postępować wg pkt 13.
7.
Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie
Postępowanie z preparatem
Przestrzegać przepisów prawnych w zakresie ochrony i bezpieczeństwa. Nosić odpowiednie
ubranie ochronne, unikać kontaktu ze skórą i oczami. Unikać noszenia odzieży z wełny lub
bawełny – niebezpieczeństwo zapłonu (patrz punkt 5 karty). Trzymać z dala od źródeł zapłonu,
nie palić tytoniu. Chronić przed dziećmi.
Magazynowanie
Przechowywać w oryginalnych, szczelnych opakowaniach, w suchym, chłodnym i dobrze
wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od źródeł zapłonu. Chronić przed wysoką temperaturą.
Unikać promieni słonecznych. Nie trzymać razem z żywnością i paszami dla zwierząt.
Specyficzne zastosowanie
Klej,
8.
Kontrola narażania i środki ochrony indywidualnej
Wartości graniczne narażania
Specyfikacja
hydrochinon [CAS 123-31-9]
NDS
NDSCh
3
2 mg/m
3
4 mg/m
NDSP
DSB
—
—
Kontrola narażenia w miejscu pracy
Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
Nie wdychać par produktu. Pracować tylko w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Podczas
pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Przed przerwą i po pracy należy dokładnie umyć ręce.
Natychamist usunąć rozlany produkt.
Ochrona rąk i ciała - nosić rękawice ochronne z polietylenu lub polipropylenu
i roboczą odzież ochronną.
Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie
produktu. Wyboru materiału na rękawice ochronne należy dokonać przy uwzględnieniu
czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji. Ponadto wybór odpowiednich rękawic
nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się w
zależności od producenta. Od producenta rękawic należy uzyskać informacje na temat
dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.
Ochrona oczu - zalecane szczelne okulary ochronne - gogle.
Ochrona dróg oddechowych - w przypadku odpowiedniej wentylacji nie jest wymagana.
Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu
MG z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z późn. zm.).
Pracodawca obowiązany jest zapewnić środki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynności
oraz spełniające wszystkie wymagania jakościowe, w tym również ich konserwację i oczyszczanie.
Należy zastosować procedury monitorowania stężeń niebezpiecznych komponentów w powietrzu
oraz procedury kontroli czystości powietrza w miejscu pracy - o ile są one dostępne i uzasadnione
na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzględnieniem
warunków panujących w miejscu narażenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej
do warunków pracy. Tryb, rodzaj i częstotliwość badań i pomiarów powinny spełniać wymagania zawarte
w rozporządzeniu MZ z dnia 20 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 73, poz. 645).
str. 3/6
Data aktualizacji: 14.10.2009 r.
Wersja: 2.2/PL
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Kontrola narażenia środowiska
Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji,
ścieków lub gleby. W przypadku odprowadzania produktu do sieci kanalizacyjnej należy
przestrzegać odpowiednich przepisów.
9.
Właściwości fizyczne i chemiczne
ciecz
bezbarwna
charakterystyczny, słaby, ostry
65 ºC
-20 ºC
ok. 80 ºC
0,9-1,1 g/cm3
3 g/cm3
polimeryzuje
<0,2 hPa
<1
stan skupienia:
barwa:
zapach:
temperatura wrzenia (6 mm Hg):
temperatura topnienia:
temperatura zapłonu:
gęstość właściwa:
gęstość par:
rozpuszczalność w wodzie:
prężność par (20 ºC):
szybkość parowania:
10.
Stabilność i reaktywność
Warunki, których należy unikać
Stabilny w warunkach omówionych we wcześniejszych punktach. Unikać wysokich temperatur
i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Patrz także pkt 7 Karty.
Czynniki, których należy unikać
Woda, substancje alkaliczne, nadtlenki, bawełna, wełna.
Niebezpieczne produkty rozkładu
Nie ma w zalecanych warunkach przechowywania i użytkowania produktu. Produkty rozkładu
w warunkach pożaru patrz punkt 5 Karty.
11.
Informacje toksykologiczne
Toksyczność ostra komponentów 2)
2-cyjanoakrylan etylu [CAS 7085-85-0]
DL50 (doustnie, szczur):
> 5 000 mg/kg
Toksyczność ostra preparatu
DL50 (doustnie):
> 5 000 mg/kg
DL50 (skóra):
> 2 000 mg/kg
Toksyczność podostra preparatu
W kontakcie ze skórą – podrażnienia, uczulenia, sklejenie zanieczyszczonych partii skóry
zachodzi w przeciągu sekund. W kontakcie z oczami – podrażnienia, łzawienie, problemy ze
wzrokiem, obrzęk spojówek, uszkodzenie rogówki, zapalenie spojówek, zamknięcie
zanieczyszczonych powiek może spowodować ich sklejenie. Po inhalacji – podrażnienie nosa
i oskrzeli, ślinotok, odma płuc, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, u osób bardzo wrażliwych
reakcje alergiczne: astma. Po połknięciu – nie obserwuje się, produkt polimeryzuje w ustach, co
sprawia, iż jest niemożliwe połknięcie go.
12.
Informacje ekologiczne
Informacje ekologiczne
Ekotoksyczność
Mobilność
Trwałość i zdolność do rozkładu
Zdolność do akumulacji
Inne szkodliwe skutki działania
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
str. 4/6
Data aktualizacji: 14.10.2009 r.
Wersja: 2.2/PL
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Dodatkowe informacje
Produkt nie był testowany. Brak szczegółowych danych o ekotoksyczności preparatu. Nie należy
dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków
lub gleby. Produkt zestala się w kontakcie z wodą.
13.
Postępowanie z odpadami
Zalecenia dotyczące preparatu
Pozostałości składować w oryginalnych pojemnikach. Nie należy przetwarzać produktu wspólnie
z odpadami domowymi. Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kod odpadu: 08 04 09
(Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne).
Zalecenia dotyczące zużytych opakowań
Opróżnione z resztek produktu opakowania dostarczyć na odpowiednie wysypisko
lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. Zanieczyszczone opakowania potraktować
jak sam produkt. Kod odpadu: 15 01 10 (Opakowania zawierające pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone).
14.
Informacje o transporcie
Produkt nie jest niebezpieczny podczas transportu drogowego, kolejowego i drogą morską.
15.
Informacje dotyczące przepisów prawnych
Oznaczenie literowe i określenie niebezpieczeństwa
Xi
PRODUKT DRAŹNIĄCY
Nazwy niebezpiecznych składników umieszczone na etykiecie
Zawiera:
cyjanoakrylan etylu.
Określenia rodzaju zagrożenia
R36/37/38
Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
Określenia dotyczące prawidłowego postępowania z niebezpieczną substancją
S2
Chronić przed dziećmi.
S23
Nie wdychać par.
S24/25
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
S26
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć
porady lekarza.
S46
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie
lub etykietę.
Dodatkowe określenia
Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed
dziećmi.
Zastosowane przepisy krajowe
Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 wraz
z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie MZ z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji
i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 wraz z późn. zmianami).
Rozporządzenie MZ z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i
preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 53, poz. 439).
Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz
z późn. zmianami).
Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B
Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),
sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. nr 27, poz. 162)
str. 5/6
Data aktualizacji: 14.10.2009 r.
Wersja: 2.2/PL
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z późn. zmianami).
Rozporządzenie MOŚ z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Rozporządzenie MGiP z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji,
obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je
produktów (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 wraz z późn. zmianami).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173 z 2005 r.).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 z 2005 r. wraz z późn. zmianami).
Inne zastosowane przepisy
1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń
w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę
1999/45/WE
oraz
uchylające
Rozporządzenie
Rady
(EWG)
nr
793/93
i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.
67/548/EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych,
wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji
niebezpiecznych.
1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do
klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych.
16.
Inne informacje
Pełen tekst zwrotów R z punktu 3
R22
R36/37/38
R40
R41
R43
R50
R68
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
Dodatkowe informacje
Klasyfikacja produktu została ustalona na podstawie faktycznego stężenia każdego z komponentów i przedstawia
rzeczywiste zagrożenia, jakie stwarza ten produkt. Rzeczywista wartość stężeń poszczególnych komponentów mieści
się zawsze w odpowiednim przedziale. Z tego też powodu końcowa klasyfikacja produktu może odbiegać od klasyfikacji
obliczonej na podstawie górnych wartości stężeń.
1)
2)
Producent w zależności od wielkości opakowania. Nazwa i kraj pochodzenia umieszczone są na
opakowaniu.
wg bazy danych ChemIDplus
Karta producenta:
15.02.2004 r. / wersja 4
Data wystawienia:
25.04.2006 r.
Data aktualizacji:
14.10.2009 r.
Zmiany:
pkt. 1,15,16.
Wersja:
2.2/PL
Osoba sporządzająca kartę:
mgr inż. Anna Piątkowska (na podstawie danych producenta)
Karta ta unieważnia i zastępuje wszystkie jej poprzednie wersje.
Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz
doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego
produktu ani przyrzeczenie określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego
postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od
odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm
prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.
Karta wystawiona przez: „THETA” Doradztwo Techniczne, na zlecenie BRIPOX Sp. z o. o.
str. 6/6