Wykaz nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej

Transkrypt

Wykaz nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej
GG.I.6823.1.1.2015.MS
WYKAZ
nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej
przeznaczonej do zamiany w trybie bezprzetargowym
Numer
działki
wg
EGiB
Pow.
gruntu
w m2
308/42 0,0354ha
Oznaczenie
księgi
wieczystej
LD1R
/0001859/0
Położenie
nieruchomości
Rawa
Mazowiecka,
obręb nr 4,
Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania
przestrzennego
Termin i sposób
zagospodarowania
nieruchomości
Właścicielem działki jest Powiat Rawski. Działka nr 308/42
o powierzchni gruntu 0,0354ha, powstała z podziału działki
nr 308/41 ( ujawnionej w księdze wieczystej LD1R/1859/0).
Termin zagospodarowania :
według uznania przyszłego
właściciela.
Działka nr 308/42 jest przeznaczona do zamiany w trybie
bezprzetargowym w zamian za udziały osoby fizycznej we
współwłasności działki nr 3/16 w obrębie 5 miasta Rawa
Mazowiecka.
Sposób zagospodarowania :
zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego.
Wartość
PLN
(netto)
35.000
Według aktualnego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, nieruchomość leży na trenie oznaczonym
w planie symbolem 4.369.U o przeznaczeniu – tereny
zabudowy usługowej.
Szczegółowe informacje uzyskać można w pokoju nr 4 Starostwa Powiatowego,96-200 Rawa Mazowiecka, Plac Wolności 1,
tel.468142745 wew. 18, 19.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami, upływa po 6 tygodniach od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości tj. w dniu 28.07.2016r. Liczy się data wpływu
wniosku do Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.
Wicestarosta
Marian Krzyczkowski

Podobne dokumenty