naszświat - Stranieri in Italia

Komentarze

Transkrypt

naszświat - Stranieri in Italia
etno
communication
per la vostra pubblicitaÊ
sui media etnici
06.8741.0333
Marcin
Rozynek:
„On off”
“Ja wam
pokażę!”
stanie się
serialem
strona 17
strona 18
naszświat
DWUTYGODNIK INFORMACYJNY DLA POLAKÓW WE
Tariffa Roc: Poste
Italiane S.P.A. Sped. in
Abb. Post. D.L. 353/2003
(cpnv. in L.27/02/2004
n. 46) art. 1 comma 1
DCB-ROMA
Ofiarowany
przez
WŁOSZECH
ROK IV NR 1 (39) 01-15 STYCZEŃ 2007 ! ANNO IV N° 1 (39) 01-15 GENNAIO 2007 ! CENA 1.00 EURO
R e d a k c j a : v i a V i r g i l i o M a r o s o , 5 0 0 0142 R o m a - It a l i a ! t e l . 0 6 8 7410 618 f a x 0 6 8 7410 52 8 ! e - m a i l : n a s z s w i a t @ e t n o m e d i a .o r g
Obchody
świąt Bożego
Narodzenia w
szkole polskiej
w Rzymie
Wnioski o wydanie
karty pobytowej
można składać
również na poczcie
16 grudnia 2006 r. uczniowie, ich rodzice i grono
pedagogiczne spotkali się,
jak co roku, aby wspólnie świętować nadchodzące Boże Narodzenie.
Uroczystość odbyła się w
lokalu szkoły mieszczącym się w zabytkowym pałacu Doria Pamphili przy
Vicolo Doria 6 B (dawnym
audytorium Stacji Polskiej
Akademii Nauk).
Wnioski o wydanie lub odnowienie karty pobytowej
dla obywateli UE teraz oprócz kwestur można składać
również w autoryzowanych urzędach pocztowych. W
każdym urzędzie pocztowym można otrzymać zestaw
formularzy, tzw. „kit”, potrzebny do złożenia podania o
kartę pobytową, dokumenty jednak można składać wyłącznie w jednym z 5 tysięcy w autoryzowanych urzędów
pocztowych.
Obywatele UE mogą nadal składać wnioski o wydanie
lub odnowienia carta di soggiorno na kwesturach. Opłata
za złożenie wniosku na poczcie jest wyższa o ok. 30 euro
w stosunku do kwestury.
strona 9
strona 3
POLSKA
Praca w zamian
za usługi
seksualne
HISTORIE
Optymizm jako
sposób na życie
wg Maciusia
Lachewicza
SPORT
Przedsiębiorcze
Polki w Unii
Założenie firmy jest dla kobiet
o wiele łatwiejsze niż pokonywanie barier w długiej drodze
do stanowiska kierowniczego.
Z tego właśnie powodu, kobiety coraz częściej decydują się
na tzw. „pracę na swoim”.
Pomimo wszystkich trudności
i braku programów wspierających przedsiębiorczość kobiet w Polsce, okazuje się, że
mamy jeden z najwyższych w
Unii Europejskiej udziałów kobiet wśród osób samozatrudnionych. Jednym z głównych
powodów decyzji o założeniu
własnej firmy przez kobiety,
to pokonanie w ten sposób bariery związanej pięciem się po
szczeblach kariery. W krajach o
rozwiniętej gospodarce rynkowej można zaobserwować, że
kobiety częściej niż mężczyźni decydują się na rozpoczęcie
własnej działalności gospodarczej. W Polsce decyzja ta, stosunkowo często, spowodowana jest wysokim bezrobociem
i trudnościami w znalezieniu
pracy.
12 medali
polskich
pływaków
strona 4
Umowy najmu – przewodnik
dla wynajmujących i właścicieli
mieszkań. (Cz. IV)
AP Foto strona 15
strona 16
strona 10
AP Foto
strona 21
Vodafone One Nation.
Jednakowa op!ata za rozmowy z Twoim krajem i we W!oszech.
Life is
www.vodafone.it
2
naszświat
AKTUALNOŚCI
Nr 01
01-15 styczeń 2007
Wnioski o wydanie karty pobytowej
Wnioski o wydanie lub odnowienie karty pobytowej
dla obywateli UE teraz oprócz kwestur można składać
również w autoryzowanych urzędach pocztowych. W każdym
urzędzie pocztowym można otrzymać zestaw formularzy,
tzw. „kit”, potrzebny do złożenia podania o kartę pobytową,
dokumenty jednak można składać wyłącznie w jednym z 5
tysięcy w autoryzowanych urzędów pocztowych.
Lista autoryzowanych urzędów została opublikowana w
portalu www.portaleimmigrazione.it.
Niektóre gminy (obecnie tylko Alba, Ancona, Brescia,
Calenzano, Cesana, Cuneo, Ferrara, Fondi, Ivrea, Lecce,
padova, Prato, Ravenna, Sperlonga, Consorzio Comuni
Portogruaro) oferują cudzoziemcom bezpłatną pomoc przy
wypełnianiu formularzy.
Podstawowe informacje na temat wydawania zezwoleń
na pobyt i kart pobytowych można uzyskać dzwoniąc na
bezpłatną infolinię: 800.309.309. Informacje udzielane
są w języku włoskim, arabskim, francuskim, angielskim i
hiszpańskim.
Obywatele UE mogą nadal składać wnioski o wydanie lub
odnowienia carta di soggiorno na kwesturach. Opłata za
złożenie wniosku na poczcie jest wyższa o ok. 30 euro w
stosunku do kwestury.
Po złożeniu wniosku w urzędzie pocztowym dokumenty
zostaną przekazane kompetentnej kwesturze. Po rozpatrzeniu
wniosku urząd ten prześle listem poleconym wezwanie
do osobistego stawienia się przed urzędnikiem biura ds.
imigracji.
Formularze należy wypełniać pismem drukowanym czarnym długopisem lub piórem
Formularz nr 1
Sezione 1
Dati della richiesta – dane osobowe
wnioskodawcy
W tym miejscu należy wpisać w odpowiednich kratkach
Cognome – nazwisko
Nome – imię lub imiona
Provincia di domicilio – w tym miejscu należy wpisać skrót prowincji, w
której mieszkamy, np. RM (Roma), MI
(Milano). Skróty poszczególnych prowincji włoskich dostępne są na poczcie
(patrz: książka kodowa lub specjalne
tabele)
Comune di domicilio – w tym miejscy wpisujemy pełną nazwę gminy, w
której mieszkamy we Włoszech
Richiede il: w tym miejscu należy
wskazać powód, dla którego wnioskujemy o wydanie karty pobytowej, wstawiając znak X w odpowiedniej kratce.
Sezione 2
Indicare il numero totale di fogli
– wpisać ilość kartek włożonych do
koperty (ilość formularzy + kserokopie
dokumentów).
W punkcie 22 wpisać liczbę dzieci
pozostających na naszym utrzymaniu.
Wpisać datę złożenia wniosku i złożyć podpis (oczywiście NIE pismem
drukowanym, lecz taki, jaki widnieje w
paszporcie)
Numero Civico – numer domu, jeżeli
numer domu składa się z cyfr i liter, np.
570/C wpisujemy cyfry w kratkach nad
słowem numero, a literę w kratce nad
słowem lettera
Scala – klataka schodowa, np. B
Interno – numer mieszkania, np. 10
Indirizzo e-mail (facoltativo) – możemy, ale nie musimy podać też adres
e-mail
Telefono fisso in Italia (facoltativo)
– numer telefonu stacjonarnego we
Włoszech (fakultatywnie)
Telefono cellulare in Italia (facoltativo) – numer telefonu komórkowego we
Włoszech (fakultatywnie)
Formularz nr 2
Sezione 3
Codice Fiscale – wpisać numer codice fiscale
Sesso – płeć. Posługujemy się skrótami F = kobieta, M = mężczyzna
Nato/a il - data urodzenia
Stato civlie – stan cywilny. A = oznacza stan wolny, B = zamężny/a
Codice stato di nascita – wpisujemy
skrót oznaczający kraj urodzenia. Dla
Polski wpisujemy POL.
Skróty innych państw znajdują się w
załączonych do formularzy tabelach.
Città di nascità – miejsce urodzenia
Codice stato di cittadinanza – kod
kraju, którego jesteśmy obywatelami,
(wpisujemy skrót POL)
Formularz nr 3
Sezione 6 – adres do korespondencji
Tę rubrykę wypełniamy tylko w przypadku, jeżeli adres dla korespondencji,
jest inny niż adres zamieszkania. W
przeciwnym razie nic nie wpisujemy.
Sezione 4
Dati documento di identità – dane
dokumentu tożsamości
Wpisujemy X w odpowiedniej kratce: X - przy słowie passaporto jeżeli
identyfikujemy się paszportem lub X
przy altro tipo di documento, jeżeli
identyfikujemy się innym dokumentem
niż paszport
Specificare altro tipo di documento
– wpisujemy kod dokumentu tożsamości, jeżeli nie identyfikujemy się
paszportem (patrz: tabele załączone do
formularzy)
Numero – numer dokumentu tożsamości
Valido fino al – wpisujemy datę upływu ważności dokumentu tożsamości
Rilasciato da – wpisujemy kod organu, który wystawił dany dokument
(patrz: tabele)
Sezione 7 – dane związane z miejscem pracy
W tym miejscu należy określić rodzaj wykonywanej pracy we Włoszech
wpisując X w odpowiedniej kratce
Attività lavorativa subordinata – praca etatowa
Attività lavorativa autonoma – samozatrudnienie
Altro – inny rodzaj pracy
Tipologia e durata del contratto di
lavoro – rodzaj i czas trwania umowy
o pracę
A tempo indeterminato – umowa na
czas nieokreślony
A tempo detreminato – umowa na
czas określony
Stagionale – praca sezonowa
Durata mesi – liczba miesięcy (np.
jeżeli mamy umowę o pracę na czas
określony 2 lat wpisujemy: 24)
Durata giorni – liczba dni
Altro – inne
Lavoro autonomo: samozatrudnienie
Jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą we Włoszech wypełniamy
odpowiednie rubryki
Titolare – wstawiamy X, jeżeli jesteśmy właścicielami firmy
Socio – jeżeli mamy spółkę
Libero profesionista – jeżeli wykonujemy wolny zawód.
Sezione 5 Adres zamieszkania we
Włoszech
Provincia – wpisujemy skrót od nazwy prowincji, np. RM (dla Rzymu),
MI (dla Mediolanu), itp.
Comune – podajemy pełna nazwę
gminy, np. Roma, Firenze, Bari
Indirizzo – adres; wpisujemy pełna nazwę ulicy, np. Via Appia Nuova,
Viale Marconi, itp.
S
zo
4,65%
ażna do
ofer ta w 007
31/01/2
or z
• Sk ystaj
Aby poznać warunki umowy sięgnij po ulotki informacyjne, które znajdziesz w naszej
siedzibie lub u współpracujących z nami doradców kredytowych.
Oferowana usługa to pomoc w pośredniczeniu w uzyskaniu kredytu. Pożyczki zostaną
przyznane po wcześniejszym dokonaniu dochodzenia przez instytut wydający.
TAN
ty
Wystarczy zwykły podpis bez potrzeby otwierania konta bankowego, aby otrzymać pożyczkę w wysokości do 1/5 wartości wynagrodzenia w
skali rocznej.
Spłata kredytu w sposób łatwy i przejrzysty: rata miesięczna twojej pożyczki zostanie pobrana bezpośrednio z twojego zaświadczenia o
zarobkach. W ten sposób ISI Financial gwarantuje profesjonalną i przejrzystą usługę.
Wykorzystaj tę okazję ...i to jaką okazję, stałe oprocentowanie w wysokości 4,65%!
j z oferty •
zystaj z ofe
r
ISI Financial oferuje wszystkim pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony pożyczkę na konkurencyjnych warunkach stałe oprocentowanie w wysokości 4,65% (oferta ważna do 31.01.2007) na czas kredytowania do 120 miesięcy! Wystarczy zgłosić się do punktu sprzedaży ISI
Financial lub zadzwonić pod bezpłatną infolinię 800.900.300.
sta
r
ko
Pożyczka łatwa jak zaliczka pensji
ty • Skor
fer
zy
Pożyczka w wysokości 1/5 wartości
wynagrodzenia w skali rocznej.
TAEG do maksimum
przewidzianego przez prawo
Zapytaj nas, jak go otrzymać
Numero Verde
800.900.300
Bezpłatna rozmowa również z telefonu komórkowego
Iscr. UIC n. 3831
Nr 01
01-15 styczeń 2007
naszświat
3
AKTUALNOŚCI
można składać również na poczcie
Sezione 9 dotyczy samozatrudnienia
Jeżeli prowadzimy własna działalność gospodarczą we Włoszech w
punkcie 89 wpisujemy nazwę firmy.
W punktach d 90 do 92 podajemy dane firmy. W 93 do 95 dane dotyczące rejestracji we włoskiej Izbie
Handlowej. Jeżeli należymy do zrzeszenia, cechu lub rejestru wykonawców danego zawodu (albo, ordine lub
registro), podajemy nazwę zrzeszenia i
datę wpisu do niego.
Sezione 10
(NIE DOTYCZY POLSKI I
POLAKÓW)
Tę rubrykę wypełniają tylko obywatele krajów UE objętych kontyngentem. Obywateli państw, które przystąpiły do UE w 2004 r., w tym Polski,
nie obowiązują żadne limity ilościowe
na wjazd do Włoch ze względu na pracę, toteż w rubrykach tej sekcji nic nie
wpisujemy.
Formularze nr 5 i 6
Sezione 11 – dane małżonka
Wpisujemy w odpowiednich rubrykach dane małżonka: nazwisko, imię,
datę i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo.
Sezione 12 – jeżeli mamy nieletnie
dzieci, które nie ukończyły 14 lat, wpisujemy ich dane
Formularz nr 7
Sezione 13
Jeżeli na naszym utrzymaniu pozostają inni krewni w tym miejscu należy
podać ich dane osobowe i określić stopień pokrewieństwa.
Formularz nr 8
Sezione 14
Tę rubrykę wypełniają osoby, które
nie pracują we Włoszech, ale utrzymu-
ją się dzięki innym formom dochodu.
(Wnioskują o wydanie karty pobytowej „per residenza”). W punkcie 158
należy podać źródło dochodu i sumę
dochodu rocznego.
Należy również podać czy jest się
wpisanym do ASL (włoskiej służby
zdrowia), wówczas wpisujemy nazwę
ASL., np. Roma C.
Jeżeli korzystamy z innego rodzaju
ubezpieczenia wpisujemy dane polisy
(data ważności, nazwa firmy ubezpieczeniowej).
Sezione – 15 dotyczy osób, które
wnioskują o wydanie karty pobytowej
z powodu studiów we Włoszech
W odpowiednich rubrykach wpisujemy nazwę uczelni, nazwę prowincji i
gminy, w której się ona znajduje i pełen
adres szkoły.
W punkcie 172 wpisujemy datę rozpoczęcia nauki, a punkcie 173 datę, w
której studia lub kursy się kończą.
W punkcie 174 student winien podać
źródło i sumę dochodów rocznych.
Należy również podać czy jest się
wpisanym do ASL (włoskiej służby
zdrowia), wówczas wpisujemy nazwę
ASL., np. Roma C.
Jeżeli korzystamy z innego rodzaju
ubezpieczenia wpisujemy dane polisy
(data ważności, nazwa firmy ubezpieczeniowej).
Pamiętaj o ubezpieczeniu zdrowotnym
K
ażdy obywatel UE, chcąc
ubiegać się o kartę stałego pobytu musi posiadać
także ubezpieczenie zdrowotne,
bez którego nie zostanie wydana
mu w/w karta.
Wszyscy ci, którzy nie posiadają
włoskiego ubezpieczenia zdrowotnego, muszą wykupić tego typu
polisę we Włoszech lub w kraju
pochodzenia.
Dla tych, którzy nie są ubezpieczeni w żadnym z państw, włoskie firmy ubezpieczeniowe oferują tzw. polizza sanitaria. W Italii
takie ubezpieczenie nie jest bardzo
powszechne, ponieważ wszyscy
obywatele włoscy ubezpieczeni są
we narodowym funduszu zdrowotnym, dlatego też niewiele firm
ubezpieczeniowych posiada tego
typu pakietów.
Istnieje jednak kilka firm, które oferują polisy sanitarne, np.
ICARE, czy Europ Assistance.
Ceny ubezpieczenia wahają się od
kilkudziesięciu do kilkuset euro.
Po zniesieniu restrykcji związanych z dostępem do włoskiego
rynku pracy dla obywateli nowych
państw UE, firmy ubezpieczeniowe oferują polisy zdrowotne dla
cudzoziemców już na okres 6-u
miesięcy.
Jest to rozwiązanie bardzo korzystne dla członków nowych krajów UE, ponieważ po otrzymaniu
karty stałego pobytu, cudzoziemiec ma prawo zapisania się do
ASL (Azienda Sanitaria Locale)
w miejscu zameldowania, w celu
otrzymania darmowego narodowego ubezpieczenia zdrowotnego.
Redakcja
100% kredyt mieszkaniowy
Powstał specjalnie dla Ciebie.
Artykuł reklamowy
Formularz nr 4
Sezione 8 - dotyczy pracy etatowej
– podajemy dane naszego pracodawcy
W punktach od 78 do 82 wpisujemy
dane pracodawcy jako podmiotu prawnego (nazwa przedsiębiorstwa, zakładu
pracy)
W punktach od 83 do 87 podajemy
dane osobowe pracodawcy (nazwisko,
imię, itd.)
Numero Verde
Zapytaj nas, jak go otrzymać
800.900.300
Bezpłatna rozmowa również z telefonu komórkowego: od poniedziałku do piątku 9.30-18.30
Iscr. UIC n. 38317
4
naszświat
ŻYĆ W EUROPIE
Nr 01
01-15 styczeń 2007
Przedsiębiorcze
Austriacy
Polki
w
Unii
nie chcą Polaków
Co dziewiąty pracownik w Austrii to cudzoziemiec. Większość
z 400-tysięcznej armii przyjezdnych to obywatele byłej
Jugosławii. Sporą grupę stanowią Słowacy i Czesi – czytamy na
stronie interia.pl
W
e wrześniu
2006 r. na 3,3
mln pracujących w Austrii, imigranci stanowili grupę liczącą
407 tys. osób legalnie zatrudnionych.
Z danych austriackiego
rządu wynika, że Austriacy
nie mają się czego obawiać. Imigranci zwykle
wykonują podrzędne, nisko płatne prace, których
z pewnością nie podjęłaby
się większość mieszkańców tego kraju.
Wśród cudzoziemców
najwięcej jest obywate-
li byłych krajów komunistycznych, w tym przede
wszystkim przyjezdnych z
dawnej Jugosławii. Drugą,
co do wielkości grupę imigrantów w Austrii, stanowią mieszkańcy sąsiednich Czech i Słowacji,
których pracuje w Austrii
ok. 40 tys.
Raport
austriackiego rządu nie wymienia
wśród
cudzoziemców
Polaków. Ze względu na
ostre przepisy o zatrudnianiu obywateli nowych
państw UE, niewielu naszych rodaków może li-
czyć na legalną pracę nad
Dunajem. Austria wspólnie z Niemcami tworzy w
ramach UE tandem najmocniej sprzeciwiający
się liberalizacji przepisów
o swobodnym przepływie
siły roboczej. Austriacy
zastrzegli sobie najdłuższy, siedmioletni okres
przejściowy na zatrudnianie pracowników z krajów, które w Unii znalazły
się w 2004 r. Do 2011 r.
mają oni bardzo ograniczony dostęp do lokalnego
rynku pracy.
Banki w Anglii zabiegają o Polaków
W Wielkiej Brytanii
już niedługo ruszy pierwszy “polski” bank. Lloyds
TSB rekrutuje personel
władający językiem polskim, wydaje po polsku
broszury oraz formularze potrzebne do otwarcia
konta i innych formalności bankowych – podaje
„Daily Mail”
Lloyds
TSB
jest
pierwszym bankiem na
Wyspach, który zainteresował się najszybciej rosnąca mniejszością etniczną. Od 11 grudnia 2006 r.
wprowadził szereg innowacji w 130 oddziałach
banku położonych w londyńskich okolicach, gdzie
zamieszkują nasi rodacy.
Bank zaczął też wydawać w języku polskim broszury i formularze wniosków o otwarcie konta.
Namiastka Polski w Irlandii
Za polskimi emigrantami, którzy wyjechali
za granicę w poszukiwaniu lepszych warunków pracy, płacy i życia podążają również
polskie produkty spożywcze.
Pierwszy polski bank w Iralndii
oraz polska przychodnia lekarska
świadcząca m.in. porady ogólne
i usługi stomatologiczne, zostaną
otwarte już w roku bieżącym w
Limerick, na zachodzie kraju - donosi gazeta “The Irish Independent”.
Liczbę polskich imigrantów w
Irlandii ocenia się na ok. 200 tysięcy. W ubiegłym roku, według
ocen Stowarzyszenia IrlandzkoPolskiego, wysłali oni do ojczyzny
ok. 1 mld euro. W samym Limerick
mieszka 8 tys. Polaków, ale ich liczba wciąż rośnie.
Położone pod Limerick lotnisko w Shannon ma bezpośrednie połączenia z Gdańskiem, Krakowem, Łodzią i Wrocławiem.
Samoloty do większych miast Polski latają też z oddalonego o 93
km na południe od Limerick Corku.
Uprościł ponadto przepisy
w taki sposób, by Polacy
przybywający na Wyspy
Brytyjskie mogli natychmiast otworzyć konto,
okazując tylko paszport.
Do tej pory każdy kto
chciał otworzyć konto
bankowe musiał być w posiadaniu dwóch rodzajów
dokumentów tożsamości,
w tym jeden potwierdzający miejsce zamieszkania.
Zwierzęta
uciekają z Polski
Polacy, którzy wyemigrowali do Wielkiej Brytanii
i Irlandii, sprowadzają tam
swoje zwierzęta. W tym roku na Wyspy “wyemigrowało” już 721 polskich psów i
146 kotów - poinformowała
“Gazeta Wyborcza”.
Jeszcze w 2004 r. do
Irlandii nie przyjechał
ani jeden polski pies ani
kot, a do Zjednoczonego
Królestwa tylko sześć kotów i cztery psy.
Powód
emigracji?
Właściciele sprowadzają
swoje czworonogi, bo zarówno oni, jak i ich zwierzęta tęsknią.
Założenie firmy jest dla kobiet o wiele
łatwiejsze niż pokonywanie barier w długiej
drodze do stanowiska kierowniczego. Z tego
właśnie powodu, kobiety coraz częściej
decydują się na tzw. „pracę na swoim”
– donosi Nowe Życie Gospodarcze
P
omimo wszystkich
trudności i braku
programów wspierających przedsiębiorczość kobiet w Polsce, okazuje się, że mamy jeden z najwyższych w Unii Europejskiej
udziałów kobiet wśród osób
samozatrudnionych.
Według „Nowego Życia”:
„można to wytłumaczyć trudną sytuacją kobiet na rynku
pracy i ograniczonymi możliwościami podjęcia pracy ze
względu na to, że w sytuacji
wysokiej podaży siły roboczej
pracodawcy preferują męskich
kandydatów, którzy są bardziej
dyspozycyjni i tradycyjnie nie
obciążeni obowiązkami rodzinnymi.
Ale nie bez znaczenia jest
też duch przedsiębiorczości
tkwiący w polskich kobietach
od wielu pokoleń”.
Jednym z głównych powodów decyzji o założeniu własnej firmy przez kobiety, to pokonanie w ten sposób bariery związanej pięciem się po
szczeblach kariery.
W krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej można zaobserwować, że kobiety częś-
ciej niż mężczyźni decydują
się na rozpoczęcie własnej
działalności gospodarczej. W
Polsce decyzja ta, stosunkowo
często, spowodowana jest wysokim bezrobociem i trudnościami w znalezieniu pracy.
W 2005 r. liczba kobiet,
właścicielek firm wynosiła około 1 mln, co stanowiło
35% ogółu osób pracujących
na własny rachunek.
Polskie przedsiębiorczynie
to przeważnie kobiety w wieku 40 lub więcej lat, zamężne,
stosunkowo dobrze wykształcone.
„We wszystkich krajach kobietom jest trudniej podejmować decyzję o założeniu własnego interesu przede wszystkim z powodów kulturowych;
kobiety mają niższe poczucie
własnej wartości, mniejszą
wiarę w powodzenie, więcej
lęku przed porażką” – czytamy
w artykule.
Autorka artykułu dodaje ponadto, że na całym świecie,
kobiety rzadziej niż mężczyźni dysponują własnym kapitałem, w związku, z czym są w
gorszej sytuacji, gdy np. chcą
wziąć kredyt.
Polacy wracają
do Ojczyzny
Kilka miesięcy temu władze
Wrocławia zamieściły reklamę
w europejskiej prasie, w której
zachęcały Polaków, by przyjeżdżali do stolicy Dolnego
Śląska. Udało się. Była to
pierwsza tak skuteczna akcja
promocyjna naszego kraju za
granicą - pisze “Metro”.
Hasło reklamy brzmiało:
„Polacy, wracajcie do kraju.
We Wrocławiu czeka na Was
praca”.
Na ogłoszenia, zamieszczone w niemieckiej, angielskiej
i irlandzkiej prasie natrafiali
nasi rodacy, którzy wyjechali
na Zachód.
Przed dwoma miesiącami do powrotu brytyjską i irlandzką Polonię przekonywał
prezydent Wrocławia Rafał
Dutkiewicz, goszcząc w flagowym programie BBC World
“Hard Talk”.
Radości z powrotu Polaków
z zagranicy nie kryją także inni
dolnośląscy pracodawcy, m.in.
firmy Whirlpool czy Volvo dodaje “Metro”.
Ratusz we Wrocławiu foto:
MSZ
Vodafone One Nation.
Rozmowa z Twoim krajem kosztuje
tyle, ile lokalna rozmowa we W!oszech.
Oprócz tego co miesi"c czeka na Ciebie dodatkowe 100€ na po!"czenia.
Z Vodafone One Nation rozmawiasz ze swoim krajem pro!ciej i taniej, poniewa" kosztuje to tyle, ile
lokalna rozmowa we W#oszech: tylko 19 centów za minut$. Oprócz tego co miesi%c czeka na Ciebie do
100€ na po#%czenia z numerami Vodafone Italia. Przy ka"dej rozmowie naliczany jest impuls za odebranie
po#%czenia, którego koszt wynosi 19 centów. Aby uzyska& informacje na temat planu oraz krajów, w których
mo"e by& stosowana ta taryfa, zadzwo' na wieloj$zyczny numer 42942 lub odwied( sklep Vodafone.
Taryfa opiera si$ na naliczanych z góry impulsach, ka"dy impuls trwa 30 sekund, a jego warto!& wynosi 9,5 centa.
Life is
6
naszświat
KRONIKA
Zaginieni
we Włoszech
1. WIŚNIEWSKI CZESŁAW
Rodzice: KAZIMIERZ, ZOFIA
z domu POPIELARSKA
Urodzony dnia: 1954/02/25
2. WOJCIECHOWSKA
TERESA
Rodzice: EUGENIUSZ,
MARTA z domu
SKRZYNECKA
Urodzona dnia: 1958/08/28
3. WÓJCIK KAMIL
Imię drugie: PIOTR
Rodzice: WITOLD, ANNA z
domu OLSZEWSKA
Urodzony dnia: 1983/04/19
w PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM
Nr 01
01-15 styczeń 2007
W niniejszym numerze zamieszczamy ostatnią część
listy, opublikowanej na stronie www.polcja.pl, osób
zaginionych na terenie Włoch w latch 2000-2006.
Ktokolwiek wie o ich miejscu pobytu proszony jest
o przekazanie informacji do najbliższej jednostki
Policji, e-mail: [email protected] lub
do Konsulatów w Rzymie i Mediolanie. Lista jest
uaktualniona na dzień 18 grudnia 2006.
4. WOŹNIAK PAWEŁ
Imię drugie: JAN
Rodzice: CZESŁAW,
MAGDALENA z domu
BUGANIK
Urodzony dnia: 1976/09/09
gmina: ZIELONA GÓRA
7. ŁUKASZEK JOLANTA
Imię drugie: BOŻENA
Rodzice: RYSZARD, BEATA z domu KUŹMICZ
Urodzona dnia: 1985/07/17
5. WRONA TADEUSZ
Rodzice: Kazimierz i Zofia z
domu Szklarska
Urodzony dnia: 01.06.1958 w
Krośnie
8. ŁYSIAK JACEK MAREK
Rodzice: Jan i Stanisława z domu
Wojdyła
Urodzony: 20.11.1972 r. w
Jarosławiu
6. ZARZYCKI RAFAŁ
Imię drugie: PIOTR
Rodzice: STANISŁAW, GRAŻYNA z domu
WALEWSKA
Urodzony dnia: 1983/01/04 w GOŁDAPI
gmina: GOŁDAP
Urodzony dnia: 1980/11/12 w SZCZECINIE
Pomiędzy ludźmi wszystkich ras i wszystkich narodów możliwe jest honorowe krwiodawstwo.
Kiedy krew się wylewa, zabija się. Kiedy krew się oddaje pomaga się choremu w powrocie do zdrowia i w walce z chorobą.
Wszyscy jesteśmy wezwani do ocalenia człowieka – kobiety, mężczyzny,
dziecka, bez względu na rasę i kulturę.
AVIS wybrał drugą hipotezę, honorowe krwiodawstwo jest obowiązkiem,
ale kto wzbrania się oddawać krew powinien sam przed sobą się usprawiedliwić, bo gdybyśmy wszyscy odmawiali....
Oddając krew pomagamy również samym sobie. Oddając regularnie krew
kontrolujemy stan swojego zdrowia. Jest to niezwykle ważne, gdyż w przypadku wielu chorób wczesna diagnoza pozwala nam na natychmiastowe jej
przeciwdziałanie.
Nikt z nas nie może prosić więcej: ratują życie drugiemu człowiekowi ratujemy zdrowie sobie!
Istnieje jeszcze jedna zaleta honorowego krwiodawstwa. Jeżeli wiele osób
należących do tej samej grupy etnicznej oddaje krew, system sanitarny, może
nas lepiej poznać i skuteczniej nas leczyć, gdyż parametry ematochemiczne są
podobne u przedstawicieli tej samej grupy etnicznej.
Monitorowanie stanu zdrowia mieszkańców Azji, Afryki, Ameryki
Południowej jest potrzebne do skutecznego leczenia. Tego typu obserwacje w
Europie i w Ameryce Północnej są od dziesiątków lat.
Włoskie prawo przewiduje obowiązek kontrolowania obecności wirusa malarii u krwiodawców. Jeżeli potencjalny krwiodawca w ciągu ostatnich trzech
lat przebywał w krajach, w których występuje malaria jego krew nie może zostać wykorzystana.
Info:
AVIS Comunale Milano 02.2364969 – 02.70635020 – www.avismi.it
AVIS Comunale Roma 06.44230134 – 06.4404249 – www.avisroma.it
AVIS Provinciale Genova 010.355617 – 010.355861 - www.avisgenova.too.
it
AVIS Provinciale Milano numero verde 800100850 - www.avisprovincialemilano.it
AVIS Provinciale Latina 0773.661835
AVIS Regionale LAZIO 06.44230134 – 06.4404249
AVIS Nazionale zielony numer 800261580 – www.avis.it
9. ŁYŻWA LESZEK
Imię drugie: ANTONI
Rodzice: ZDZISŁAW,
STANISŁAWA z domu
MAGDZIAK
Urodzony dnia: 1961/04/26
gmina: STARACHOWICE
10. ŁĄTKA STANISŁAWA
Nazwisko rodowe: MALINA
Rodzice: FRANCISZEK, STANISŁAWA z domu
DOLINA
Urodzona dnia: 1947/11/15
11. ŚLIŻEWSKA BOGUMIŁA
Nazwisko rodowe: RUDZKA
Rodzice: KAZIMIERZ, MARIANNA z domu
BOJARSKA
Urodzona dnia: 1961/06/09
12. ŚWIECHOWICZ BARBARA
Nazwisko rodowe: BANASZEWSKA
Imię drugie: JANINA
Rodzice: STANISŁAW, ZOFIA z domu BURZYŃSKA
Urodzona dnia: 1955/06/24 w KATOWICACH
13. ŚWIĄTEK TERESA
Nazwisko rodowe: CHABIERA
Imię drugie: JADWIGA
Rodzice: ALEKSANDER, MARIA z domu NOJEK
Urodzona dnia: 1953/04/27
14. ŻOCHOWSKA GRAŻYNA
Nazwisko rodowe: MARCZAK
Imię drugie: MARIA
Rodzice: ALBIN, STEFANIA z domu GŁODOWSKA
Urodzona dnia: 1953/04/16
8
naszświat
POLACY WE WŁOSZECH
Nr 01
01-15 styczeń 2007
▪Kalabria
Wystawa obrazów z prywatnych zbiorów Jana Pawła II
W sobotę 25 listopada 2006 r. w prestiżowym foyer Teatru Miejskiego “
Francesco Cilea” na Corso Garibaldi w Reggio Calabria, odbyło się uroczyste
otwarcie wystawy malarskiej pod tytułem “Arte Contemporanea - Artisti
Polacchi”
E
kspozycja została zorganizowana przez Związek Polaków
w Kalabrii przy współpracy
z Domem Polskim Jana Pawla II w
Rzymie oraz Urzędem Miejskim w
Reggio Calabria.
Na inauguracje przybyli przedstawiciele Urzędu Miasta, Powiatu i Regionu
oraz Akademii Sztuk Pięknych.
Wystawiono obrazy artystów pol-
skich ofiarowanych w darze
papieżowi Janowi Pawłowi II
podczas Jego wizyt duszpasterskich w Polsce lub od delegacji
przybywających z wizytą do
Ojca Świętego do Watykanu.
Wśród eksponatów znaczną
cześć stanowiły obrazy olejne,
nie brakowało jednak również
witraży, obrazów malowanych
na szkle oraz litografii.
Zostały one zawieszone na
dużych, czarnych panelach
oraz pojedynczych trójniakach, w sposób tematyczny.
Zwiedzający mogli podziwiać
typowo polskie pejzaże, martwą naturę, słynne obiekty w
Krakowie, Szczecinie, Łodzi,
Warszawie, dzieła o tematyce ludowo
- folklorystycznej, świątecznej i religijnej.
Wśród autorów nie brakowało prac
znanych i cenionych polskich artystów
,takich jak: Leon Wyczółkowski (1852
- 1936), uczeń Jana Matejki, Stanislaw
Rodziński (ur.1940 Kraków) - laureat
wielu nagród krajowych i międzyna-
rodowych; Edward Dwurnik (ur.1943)
- utalentowany artysta, od 1970 biorący udział w wielu wystawach międzynarodowych; Jerzy Nowosielski
(ur. 1923 Kraków) - jedyny malarz w
Polsce trwale zafascynowany
ikoną ruską.
Ponadto wystawiono dzieła, przedstawiające: Św. Kingę
- patronkę Wieliczki, uścisk
Ojca Świętego z Kardynałem
Stefanem Wyszyńskim. Duże
wrażenie wywoływał także
bardzo sugestywny obraz olejny, podarowany przez rodzinę
więźniów politycznych w latach 1944 - 1956.
W niedzielę 3 grudnia odbyło się uroczyste zamknięcie
wystawy, na którym byli obecni liczni członkowie Związku
Polaków w Reggio Calabria,
przedstawiciele rożnych stowarzyszeń kulturalnych i przedstawiciele wadz miasta.
Burmistrz miasta podziękował, w rozmowie telefonicznej,
przewodniczącej Związku za
zorganizowanie ekspozycji oraz życzył
członkom owocnej pracy w organizowaniu następnych manifestacji.
Katarzyna Gralińska
O NAS
U.N.A.R., Ufficio nazionale Antidiscriminazioni Razziali, czyli Krajowy
Urząd do Spraw Walki z Dyskryminacją Rasową, gwarantuje ochronę i pomoc
tym, którzy stali się ofiarami dyskryminacji lub nierównego traktowania ze
względu na pochodzenie etniczne będź przynależność do innej rasy. Zadaniem
nowego urzędu jest udzielenie pomocy wszystkim, których prawo do równości złamane zostało przez jakąkolwiek formę dyskryminacji rasowej.
BEZPŁATNA INFOLINIA DO SPRAW WALKI Z DYSKRYMINACJĄ
RASOWĄ: 800.90.10.10
Kontakt z Urzędem możliwy jest poprzez bezpłatną infolinię 800.90.10.10,
czynną codziennie w godz. od 10.00 do 20.00. Obslugiwana jest ona w wielu
językach, w tym po włosku, angielsku, francusku, hiszpańsku, arabsku, rosyjsku, rumuńsku oraz chińsku.Zadaniem operatorów pracujących w contact
center U.N.A.R. jest udzielanie informacji, porad oraz wsparcie osobom, które
stały się ofiarami dyskryminacji rasowej. Dzwoniąc pod wskazany powyżej
numer można sygnalizować o wydarzeniach, w których miał miejsce fakt dyskryminacji, którego skutkiem było nierówne traktowanie. Operatorzy contact
center pomagają w egzekwowaniu praw.
DZIAŁANIA URZĘDU
W przypadku zgłoszenia o zaistnieniu zachowań dyskryminujących,
U.N.A.R. gwarantuje zgłaszjącym ochronę oraz pomoc w procedurach sądowych i administracyjnych. Urząd uprawniony jest do prowadzenia czynności, majacych na celu potwierdzenie istnienia zdarzeń dyskryminujących.
Prowadzi również działania pojednawczo-mediacyjne, które pozwalają uniknąć drogi sądowej pod warunkiem jednak, że przyczynią się one do usunięcia
dyskryminującego zdarzenia.
Do innych działań U.N.A.R. należą:
ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI – U.N.A.R prowadzi kampanie edukacyjne w szkołach oraz kampanie informacyjne w zakładach pracy, których
celem jest uwrażliwienie opinii publicznej na kwestię dyskryminacji i nierównego traktowania. Kampanie te mają za zadanie zapobieganie formowania się
zachowań o podłożu dyskryminacyjnym oraz promowanie zasady rowności.
PROMOCJA – U.N.A.R. promuje projekty i działania, majace na celu wyeliminowanie sytuacji i zachowań, wykorzystujących nierówność i dyskryminację etniczną lub rasową. Urząd popiera prowadzenie studiów, badań, kursów,
wymianę doświadczeń i wszystkie inne działania, które mają za zadanie wyeliminowanie przeszkód do równego dostępu do usług publicznych i prywatnych
oraz do pełnego i świadomego korzystania z praw cywilnych i socjalnych.
MONITORINGI I KONTROLA – co roku U.N.A.R. przedstawia w parlamencie relację na temat realizacji i stosowania zasady równości traktowania
oraz rzeczywistej ochrony tego prawa, a także raport premierowi rządu, którego celem jest zapoznaie organów politycznych i opinii publicznej w kwestii
przeprowadzonych działań napotkanych podczas wykonywania czynności antydeskryminacyjnych.
Nr 01
01-15 styczeń 2007
naszświat
POLACY WE WŁOSZECH
9
▪Lacjum
Obchody świąt Bożego Narodzenia
w szkole polskiej w Rzymie
Z
espół Szkół im. Gustawa
Herlinga-Grudzińskiego w
Rzymie od lat realizuje model programowy „Kształcenie przez
sztukę” oraz „Ku tradycji i swoim korzeniom”.
Szkolne uroczystości świadczą nie
tylko o troskliwości z jaką szkoła pielęgnuje polskie tradycje, ale również
o ważnej roli tej instytucji w życiu
Polonii rzymskiej. Jednym z najważniejszych założeń Zespołu Szkół jest
bowiem integracja całej społeczności
szkolnej i tworzenie przestrzeni dla
„wspólnego bycia” dla polskich emigrantów we Włoszech.
16 grudnia 2006 r. uczniowie, ich
rodzice i grono pedagogiczne spotkali
się, jak co roku, aby wspólnie świętować nadchodzące Boże Narodzenie.
Uroczystość odbyła się w lokalu szkoły mieszczącym się w zabyt-
kowym pałacu Doria Pamphili przy
Vicolo Doria 6 B (dawnym audytorium Stacji Polskiej Akademii Nauk).
Impreza rozpoczęła się częścią konkursową podczas której zarówno uczniowie jak i ich rodzice mogli zaprezentować swoje zdolności muzyczne,
teatralne oraz kulinarne.
Pierwszy konkurs dotyczył najładniej zaśpiewanej lub zagranej polskiej
kolędy. Uczniowie mogli wziąć w nim
udział samodzielnie lub wraz z rodzeństwem i rodzicami. Wystąpienie najmłodszych uczniów szkoły wywołało
wzruszenie i burzę oklasków.
Tematem drugiego konkursu był najlepszy strój jasełkowy. Jak podkreślili
organizatorzy, jego celem było oddanie
za pomocą stroju i ruchu scenicznego
wybranej postaci znanej z tradycyjnych
przedstawień jasełkowych.
W tej części konkursowej jury miało
duży problem z wyłonieniem laureatów, gdyż wszystkie dzieci były pięknie
przebrane i świetnie potrafiły zaprezentować wybranego bohatera.
Po zakończeniu dwóch pierwszych
konkursów odbyło się przedstawienie
jasełkowe z udziałem uczniów szkoły.
Wszyscy młodzi aktorzy grali z ogromnym zaangażowaniem. Piękną oprawą
spektaklu stanowiła niezwykle kunsztowna scenografia.
Po przedstawieniu jury rozstrzygnęło konkurs na najsmaczniejszą potrawę wigilijną, podczas którego mamy
mogły zaprezentować swój talent ku-
linarny.
Po krótkiej naradzie jury w składzie:
Ewa Bilińska, dyrektor szkoły, Anna
Kurdziel, reprezentantka Ambasady RP
przy Stolicy Apostolskiej, Krzysztof
Jancewicz, przewodniczący Rady
Rodziców i Maria Wójcicka, rodzic - wyłoniło laureatów konkursu.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.
Następnie dyrektor Zespołu Szkół
Ewa Bilińska złożyła wszystkim biorącym udział w konkursach i w przedstawieniu wyrazy uznania i gratulacje
oraz wyrazy podzięki wszystkim osobom, które uczestniczyły w przygoto-
waniach do imprezy, zwłaszcza gronu
pedagogicznemu i rodzicom uczniów.
Podziękowała serdecznie za przybycie członkom jury i honorowym
gościom: konsulowi Michałowi
Górskiemu z Wydziału Konsularnego
przy Ambasadzie RP w Rzymie oraz
przedstawicielowi LOT-u Witoldowi
Mossakowskiemu.
Na zakończenie dyrektor Ewa
Bilińska złożyła wszystkim uczestnikom spotkania serdeczne życzenia
świąteczne i noworoczne.
Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem.
Danuta Wojtaszczyk
Polskie echo w Ladispoli:
Inauguracja działalności Komitetu Polonijnego
Stowarzyszenie Komitetu Polonijnego i Polacy z Ladispoli, Cerveteri, Santa Severa,
Passoscuro i Santa Marinella zorganizowali manifestację kulturalną i religijną,
która odbyła się w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Ladispoli
Od lewej: prezes Stowarzyszenia
Joanna Mużyło i wiceprezes Anna
Skowyra
S
potkanie rozpoczęła uroczysta Msza św. koncelebrowana
przez abp Szczepana Wesołego. We
Mszy św. uczestniczyli także ks. Adam
Dalach koordynator krajowy duszpasterstwa polskiego we Włoszech, dia-
kon Enzo Crialesi z Ufficio Migrantes
Diocesi Suburbicaria di Porto-Santa
Rufina, ojciec Tomasz z zakonu Ojców
Franciszkanów z Santa Severa oraz
siostry salezjanki, które prowadzą katechezę dla dzieci z rodzin polskich w
Ladispoli i siostry zakonne z parafii św.
Stanisława w Rzymie.
Swoją obecnością uhonorował spotkanie konsul z Wydziału Konsularnego
przy Ambasadzie RP w Rzymie,
Michał Górski.
Kościół wypełniony był po brzegi. Pragnienie „polskości” malowało
się na zmęczonych codziennością twarzach. Ks. abp wygłosił homilię, która
rozpaliła serca polskich emigrantów.
Komitet zorganizował też część artystyczną, podczas której zaprezentowano poezje tworzone przez Polaków we
Włoszech. Akcentem polskim były tradycyjne stroje folklorystyczne, w których wystąpiły dzieci i dorośli.
Uroczystość zbiegła się z 50 – leciem
kapłaństwa arcybiskupa Szczepana
Wesołego Z tej okazji przedstawiciele Komitetu Polonijnego w Ladispoli
wręczyli Jego Eminencji bukiet kwiatów i list z podziękowaniem za pasterską posługę i opiekę nad Polonią we
Włoszech.
Wielką
radość
przybyłym na spotkanie dzieciom sprawiły słodkie upominki od św. Mikołaja.
Po Mszy Św. w dużej sali przy kościele
odbyła się wieczerza.
Polskie gospodynie
przygotowały na tę
okazję typowo polskie potrawy i ciasta.
Spotkanie stało się
potwierdzeniem potrzeby więzi Polaków
z tradycjami narodo-
wymi i obudziło potrzebę obcowania z
językiem i kulturą polską.
Joanna Maria Mużyło
prezes Komitetu Polonijnego w
Ladispoli
10
POLACY WE WŁOSZECH
naszświat
Nr 01
01-15 styczeń 2007
10 lat temu w Rzymie…
W
zeszłym roku minęło
dziesięć
lat od momentu utworzenia Sekcji Polskiej
Stowarzyszenia Kulturalnego
MAC, która w 2000 r. zmieniła nazwę na “Comunità
Polacca”.
Głównym zadaniem Sekcji
była działalność informacyjno-poradnicza w sprawach
dotyczących obywateli polskich przebywających na terenie Włoch. Kładziono także
ogromny nacisk na pomoc, a
wręcz “podawanie pomocnej
dłoni” każdemu, kto znalazł
się w trudnościach związanych
z pobytem i pracą w Italii.
Od samego początku organizacja współpracowała z
Włoskim Stowarzyszeniem
“OPERA”, które stworzyło
możliwość utworzenia centrum informacyjnego, z którego działalności mogli korzystać wszyscy Polacy. Pierwsza
naszświat
REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI
ROMA
n. 203/2004 del 07-05-2004
Via V. Maroso, 50 - 00142 Roma
[email protected]
Tel. 06.8741.0618
Fax 06.8741.0528
DIRETTORE RESPONSABILE
Sergio Talamo
siedziba Sekcji znajdowała
się na Via Tiburtina Antica.
Organizowane tam każdego
czwartku spotkania stały się
szybko ogniskiem życia społecznego, kulturalnego i towarzyskiego. Każdego tygodnia,
do siedziby Stowarzyszenia
przychodziło ponad 30 osób.
Od 1997 roku organizacja brała udział w pracach Komisji Narodowej ds.
Równouprawnienia Kobiet
przy włoskim Prezydium Rady
Ministrów tzw. “Okrągłym
Stole Kobiet Emigrantek”.
W
2000
roku
Prezes
Stowarzyszenia brała udział
w Kongresie Generalnym
“Kobieta 2000”, który odbył się w siedzibie Sztabu
Generalnego ONZ w Nowym
Jorku.
Oprócz pomocy prawnej,
Wspólnota organizowała wiele imprez kulturalnych, zabaw
dla dorosłych i dzieci oraz wycieczki dla członków organizacji.
Stowarzyszenie nie było
nigdy obojętne na cierpienie
słabszych. Kilkakrotnie organizowane były zbiórki pieniędzy np. dla powodzian w
Polsce.
Wspólnota organizowała
także spotkania ze sławnymi
ludźmi np. z włoską śpiewaczką Katią Riciarelli, piosen-
DIRETTORE EDITORIALE
Federica F. Gaida
CAPOREDATTORE
(REDAKTOR NACZELNY)
Danuta Wojtaszczyk
VICECAPOREDATTORE
Anna Malczewska
COLLABORATORI
Milena Trezzani, Agnieszka Wilk,
Irena Wachowska,
Elvio Pasca, Mascia Salvatore, Andrea de
Rossi, Stefano Camilloni, Andrea Gagliardi
SEGRETARIO DI REDAZIONE
Stephen Ogongo
IMPAGINAZIONE
Anna Malczewska
Danuta Wojtaszczyk
EDITORE
Stranieri in Italia srl
Via Virgilio Maroso, 50 – 00142 Roma
Tel. 06.8741.0333 fax 06.8741.0528
E-mail: [email protected]
Związek Polaków w
Kalabrii, z siedzibą w
Reggio Calabria, zaprasza
karzem Albano oraz światowej sławy reżyserem Franco
Zefirelli.
Od samego początku, na
czele Sekcji, później Comunità
Polacca, stanęła i piastowała
funkcję Prezesa aż do 2003
r. Teresa Dąbrowa, której nazwisko znane jest prawie
wszystkim Polakom zamieszkałym w stolicy i nie tylko.
Wśród rzymskiej Polonii była
ona uznawana za “instytucję”.
Teresa, która jest związkowcem i od wielu lat mieszka w
Rzymie, praktycznie od zawsze pomagała emigrantom.
To dzięki niej wielu rodakom
udało się zalegalizować swój
pobyt w Italii. To do niej i jej
współpracowniczek zgłaszały
się osoby, które miały problemy np. z pracodawcami włoskimi…
Jej telefon dzwonił nieustannie (również w nocy).
Nawet teraz, kiedy nie jest już
Prezesem od kilku lat, zdarza
się, że Polacy nadal dzwonią
do niej z prośbą o pomoc i
wsparcie.
Od 2003 roku Prezesem
Comunità Polacca została Anna
Malczewska. Nie oznaczało
to jednak, że Teresa Dąbrowa
odsunęła się całkowicie od
Stowarzyszenia. Nadal współpracuje z nim czynnie.
Pod koniec 2003 roku
Wspólnota otworzyła filię
Stowarzyszenia w Avezzano,
gdzie mieszka i pracuje bardzo
liczna grupa pracowników sezonowych. To właśnie od tego
momentu Comunità Polacca
w Rzymie zmieniła po części
profil swojej działalności.
W związku z tym, że Polacy
w Rzymie nie potrzebowali
już, aż tak wielkiej pomocy
prawnej związanej z pobytem
we Włoszech, Stowarzyszenie
zaczęło oferować tego typu wsparcie rodakom przebywającym na terenie regionu Abruzzo. Poza tym, w
Avezzano raz w miesiącu organizowane były msze św., które
celebrował ks. Marek Kotyński,
członek Chrześcijańskiego
Stowarzyszenia Polaków “Quo
Vadis”.
Wraz z filią w 2004 roku,
Comunità Polacca zorganizowała zbiórkę ubrań oraz zabawek dla dzieci z Podkarpacia,
podczas której zebrano ponad
200 kg ubrań.
Wspólnie z “Quo Vadis”
dla członków obu organizacji została zorganizowana pielgrzymka do Ojca Pio, do San
Giovanni Rotondo. Ponadto
w Avezzano był prowadzony
intensywny kurs języka włoskiego.
W Rzymie zorganizowane
zostały 2 wystawy prac ma-
bardzo serdecznie artystów
polskich, zamieszkałych na
terenie Włoch (muzyków,
malarzy, zespoły taneczne,
aktorów, piosenkarzy, poetów), którzy zainteresowani są występami lub ekspozycjami swoich dzieł w
Reggio.
fax: 0965-624466,
e-mail:
[email protected]
Kontakt:
Przewodnicząca
Związku: Katarzyna
Gralińska
kom. 338-9850281
DISTRIBUTORE NAZIONALE
MESSAGGERIE INTERNAZIONALI
Via Manzoni, 8 - 20089 Rozzano Numero
verde 800827112
CSQ
Centro Stampa Quotidiani S.p.A.
Via dell’Industria, 52
25030 - Erbusco (BS)
Redakcja nie odpowiada za treść
publikowanych ogłoszeń
Numer oddano do druku 19.12.2006
Anna Malczewska
Real?
Do 20 stycznia br. w
Instytucie Polskim w
Rzymie można obejrzeć wystawę prac Anny
Baumgart pt. „Real?”
Artystka jest absolwentką Akademii Sztuk
Pięknych w Gdańsku.
Zajmuje się video, instalacją oraz rzeźbą.
Komitet Polonijny w Ladispoli
ogłasza konkurs pod tytułem
„Ciche Polaków wyznania”
PUBBLICITA’
ISI Etnocommunication srl
Via Virgilio Maroso, 50 – 00142 Roma
Tel. 06.8741.0999 fax 06.8741.0528
e-mail: [email protected]
DISTRIBUZIONE LOCALE
E ABBONAMENTI
Anca Gliz (rozmowa w j. włoskim)
Stranieri in Italia srl
Tel. 06.8741.0507 fax 06.8741.0528
e-mail: [email protected]
Zgloszenia przyjmowane
będą do 31 stycznia 2007 r.
w celu rozpatrzenia propozycji i opracowania szczegółowego programu kulturalnego na rok 2007.
Osoby zainteresowane
proszone są o przekazanie
krótkiego curriculum artystycznego.
larskich oraz rzeźby artystów
polskich zamieszkałych w
Wiecznym Mieście.
Pod koniec 2004 roku nasze
Stowarzyszenie straciło siedzibę w Rzymie. Znacznie utrudniło nam to prowadzenie dalszej działalności, ale nie oznaczało zamknięcia organizacji.
W 2005 roku Comunità
Polacca zorganizowała drugi etap akcji “Uśmiech dzieciom”. Tym razem dorośli i
najmłodsi malowali bombki,
które później zostały wystawione na aukcji, a dochód z ich
sprzedaży pozwolił na ufundowanie gwiazdkowych upominków dla podopiecznych
Zakładu dla Niewidomych w
Laskach koło Warszawy.
Na początku bieżącego roku
planujemy kolejny transport
odzieży dla dzieci z ubogich
rodzin z Podkarpacia.
Nasze Stowarzyszenie jest
członkiem Związku Polaków
we Włoszech i ściśle współpracuje, w miarę możliwości,
z organizacjami polonijnymi
zrzeszonymi lub nie w ZPwW.
Od początku istnienia Sekcji
(później Comunità Polacca)
współpracujemy z Wydziałem
Konsularnym Ambasady RP w
Rzymie oraz od kilku lat ze
Szkołą Polską w Rzymie.
Jeżeli posiadacie informacje na temat imprez polonijnych piszcie na
adres redakcji:
„Nasz Świat”
Via Virgilio Maroso, 50 00142
Roma
e-mail: [email protected]
Spostrzeżenia, myśli, odczucia Polaków na emigracji we
Włoszech w formie poetyckiej, literackiej i fotograficznej.
Zasady konkursu:
● poetycki od 1 do 5 wierszy w języku polskim
● literacki: od 1 do 5 stron formatu A4 w języku polskim
● fotograficzny: od 1 do 5 zdjęć obrazujących życie
Polaków we Włoszech
Prace należy nadsyłać do 30 marca 2007 roku na adres:
Via Napoli 118
00 055 Ladispoli (RM)
lub e-mailem:
[email protected]
naszświat
Nr 01
01-15 styczeń 2007
POLACY WE WŁOSZECH
11
▪Toskania
I co z tą Polonią ...? (Cz.II)
W poprzednim numerze „Naszego Świata” zamieściliśmy pierwszą część artykułu dotyczącego sympozjum na
temat procesów zachodzących w tzw. nowej emigracji zorganizowanego w Warszawie 17 listopada 2006 r. przez
Senat Polski i Stowarzyszenie Wspólnota Polska. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia
Polsko-Włoskiego w Follonica Robert i Renata Małeccy
Jak
wygląda
sytuacja Polaków we Włoszech
na tle innych krajów Unii
Europejskiej?
Robert Małecki:
W sumie nie jest tragicznie.
Cieszę się, że mimo wszystko dajemy sobie radę i nie
jest tak jak np. w Wielkiej
Brytanii. Istnieją tam dwa
związki Polaków; tych ze starej Polonii tj. Zjednoczenie
Polski w Wielkiej Brytanii i
tych z nowej emigracji Poland
Street. Ich problem polega na
tym, że nie są w stanie dojść
do porozumienia. Jedni zajmują się krzewieniem kultury
polskiej a drudzy pomagają
Polakom na ulicy. W takich
przypadkach tylko jedność jest
nowego, co mogłoby stwarzać
konflikty. A przecież im więcej
zrobimy dla Polaków i Polski,
tym lepiej dla wszystkich.
„Staramy się
być z kamerą tam,
gdzie dzieją się ważne
sprawy dla Polaków.
A poza tym mówimy
dużo o naszym kraju,
ziemi ojczystej, zabytkach i ciekawych
miejscach w języku
włoskim.”
Jak miałaby wyglądać pomoc ze strony Polski? Jakie
były wasze oczekiwania przed
sympozjum?
podstawą do sukcesu.
Uważam, że dobrze się stało, że Związek Polaków we
Włoszech jest federacją. I nawet jeżeli czasami dzieli nas
różnica zdań, to jednak lepiej
jest wchodzić w struktury już
istniejące, rozwijać je i poszerzać niż tworzyć coś zupełnie
Renata Małecka:
Pojechaliśmy na to spotkanie w konkretnym celu. Otóż,
mieszkając i pracując we
Włoszech od wielu lat, mogliśmy dokładnie opisać całą
sytuację. Problemów emigracyjnych jest wiele i potwierdziło się to również w innych
krajach UE.
Na szczęście są osoby, instytucje, które w miarę swoich
możliwości wychodzą naprzeciw różnym problemom, z którymi borykają się Polacy.
Stowarzyszenie Polsko Włoskie w Follonica od 4 lat
tworzy i emituje w Telewizji
Teletirreno, program informacyjny w języku polskim.
Poruszamy wszystkie tematy, które dotyczą naszych rodaków we Włoszech, odpowiadamy na nurtujące ich pytania,
udzielamy informacji na temat
zmian we włoskim prawie.
Staramy się być z kamerą
tam, gdzie dzieją się ważne
sprawy dla Polaków. A poza
tym mówimy dużo o naszym
kraju, ziemi ojczystej, zabytkach i ciekawych miejscach w
języku włoskim.
Zależy nam, aby Włosi do-
wiedzieli się jak najwięcej o
Polsce. Od roku można nas
oglądać również drogą satelitarną
Lucyna M. Wielgosz
Program
telewizyjny
w języku polskim
MAREMMA CHANNEL
w każdy poniedziałek
o godzinie 19.30
można odbierać na
kanale 914
(Piattaforma SKY)
Częstotliwość: 11.541
symbol rete: 22.000
▪Lombardia
Poezja Czesława Miłosza w Mediolanie
W
związku z obchodami Roku Języka
Polskiego Konsulat Generalny
RP w Mediolanie, przy współpracy Instytutu Polskiego w
Rzymie i Związku Polaków
w Mediolanie, zorganizował
28 listopada 2006 r. w prestiżowym i historycznym teatrze mediolańskim Teatro
dei Filodrammatici, wieczór
poświęcony poezji Czesława
Miłosza.
Wydarzenie
otworzy-
ła Joanna Heyman Salvadè,
Prezes Związku Polaków w
Mediolanie, przedstawiając historię i działalność Związku,
który w zeszłym roku obchodzi 10 - lecie swojego istnienia, następnie słowa powitalne
wygłosił Konsul Generalny RP
w Mediolanie.
Część artystyczną rozpoczął p. Jarosław Mikołajewski,
dyrektor Instytutu Polskiego
w Rzymie i poeta, tłumacz i
znawca literatury włoskiej i
Nikifor (1895-1968) genio dell’arte naif
Do 25 stycznia br. W Museo
Nazionale Preistorico Etnografico
na Piazzale Marconi w Rzymie
można podziwiać prace Epifaniusza
Drowniaka, nazywanego od dzieciństwa Nikifor..
Artysta urodził się w 1895 roku.
Był nieślubnym dzieckiem biednej, niemej i głuchej kobiety. We
wczesnym dzieciństwie został oddany do sierocińca. Ze względu na
problemy z mową i ze słuchem nie
ukończył szkoły.
Większość życia Drowniak spędził w biedzie. Niedoceniany za
życia i uważany za ekstrawagancką, ale bardzo malowniczą postać
na ulicach Krynicy. Sam Nikifor
zawsze uważał się za artystę natchnionego przez Boga.
Należna mu sława i szacunek dla
jego dzieł przyszła dopiero
u zmierzchu jego życia.
Obrazy pochodzą ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w
Warszawie.
Wystawę zorganizował Instytut
Polski w Rzymie.
Museo Nazionale
Preistorico Etnografico
Piazzale G. Marconi, 14
Otwarte 9.00-14.00
źródło: inforoma
polskiej, prezentując życie i
twórczość Miłosza oraz nawiązując do osobistych wspomnień ze spotkań z tym niezwykle ciekawym człowiekiem, w dalszej części programu wiersze po włosku i polsku
recytowali aktorzy: Massimo
De Vita i Zofia Dowjat.
Na wieczór poezji Miłosza
przybyła elita kulturalna
Mediolanu, związana zwłaszcza ze światem poezji i literatury oraz tutejsza Polonia,
w dużej mierze związana ze
światem artystycznym.
Wieczór był udaną promocją
polskiej kultury, w tym samego Czesława Miłosza, którego
twórczość nie jest jeszcze we
Włoszech dostatecznie znana.
Artykuły na ten temat ukazały się w mediolańskiej prasie i centralnym dzienniku „Il
Giornale”.
Konsulat Generalny
w Mediolanie
Calendario Arte in Fiera 2007
Do 20 stycznia br. W Galleria
Web Art w Treviso, można obejrzeć wystawę “Calendario Arte in
Fiera 2007”
Spośród wielu artystów wystawiających swoje prace, znalazła
się także Bożena Król Lęgowska
(wywiad z artystką ukazał się w
naszym piśmie w marcu ubiegłego roku)
Bożena Król Lęgowska urodziła
się w 1973 roku w Zakopanem.
Pracowała
w
Muzeum
Tatrzańskim jako kustosz WWilli
Koliba”,
Tatrzańskim Parku
Narodowym jako asystentka u boku Witolda H. Paryskiego i jego małżonki Zofii Radwańskiej-
Paryskiej.
W 2001 r. była gościem wystawy
“La Pietra Lavorata” w Arezzo.
Od 2003 roku mieszka i pracuje w Saturni, gdzie została szybko
doceniona w tamtejszych środowiskach artystycznych.
Galleria Web Art
Barchessa Villa Quaglia,
Viale XXIV Maggio 11,
Treviso
www.galleriawebart.com
godfziny otwarcia:
od wtorku do soboty
17.00 20.00
naszświat
12 POLACY WE WŁOSZECH
Nr 01
01-15 styczeń 2007
Optymizm jako sposób na życie
według Maciusia Lachewicza
Istnieją osoby, które mają w sobie niezwykłą siłę, która pozwala im iść z uśmiechem przez życie nie bacząc na
przeciwności losu. Prawdziwi optymiści, jak się okazuje wcale nie są oderwanymi od rzeczywistości marzycielami,
ślepymi i głuchymi na zło i niesprawiedliwość świata. Posiadają jednak zadziwiający zmysł dostrzegania dobra
i pozytywnych stron w każdej niemal sytuacji. Przede wszystkim jednak potrafią czerpać radość ze zwykłych
codziennych czynności są kreatywni, otwarci i ciekawi świata. Jednym z największych niezłomnych optymistów,
jakiegokolwiek spotkałam jest Maciej Lachewicz
M
aciuś ma 12 lat.
Obecnie jest uczniem
klasy 7 szkoły międzynarodowej Italian English
School Montessori Division w
Bagnoli dzielnicy Neapolu oraz
uczniem klasy 6 szkoły podstawowej w Zespole Szkół im.
Gustawa Herlinga-Grudzińskigo
w Rzymie. Od 2003 roku cierpi
na nowotwór centralnego układu
nerwowego (ependymomę).
Przebył wiele operacji (m.in.
skomplikowaną operację kręgosłupa) i przez długi okres czasu
był przykuty do łóżka i wózka
inwalidzkiego.
Mimo, choroby, jest osobą niezwykle aktywną: pisze wiersze
interesuje się informatyką, programami i filmami o tematyce
przyrodniczej. Kocha zwierzęta i
z radością opowiada o 7 kotach,
którymi się opiekuje.
Cieszy się również z faktu, że
od niedawna dzięki rehabilitacji
może pomagać w pracach domowych i wychodzić na dwór.
Maciuś Lachewicz z tatą
Księga
U doktora w gabinecie,
Tuż pod oknem,
Na parapecie,
Leży książka, która podróżowała
Po całym świecie,
Była w Chinach i w Egipcie...
A w niej podpisały się wszystkie dzieci,
Które on wyleczył.
Były dzieci z Rosji, Istambułu,
A nawet z wioski Kuru gdzieś w Korei,
A ja czytając,
Zanurzyłem się w myślach.
Strony niezliczone i na każdej
Ciasne są podpisy.
Na ostatniej stronie,
w prawym dolnym rogu,
małe miejsce nie zapisane...
Myślę sobie,
Może i na mnie przyjdzie kolej,
Może i ja srebrnym długopisem,
Zapełnię książkę moim podpisem.
MACIEJ LACHEWICZ
Urodził się 5 grudnia 1994 r. w
Wejherowie, Rozpoczął naukę w
Szkole Podstawowej nr 6 w Redzie,
po ukończeniu drugiej klasy, w 2003 r.
wyjechał z rodzicami do Włoch, gdzie
uczęszczał do szkoły amerykańskiej w
Gricignano W 2005 r. przeprowadził
się z rodzicami do Portugalii, gdzie
kontynuował naukę w szkole międzynarodowej w Lizbonie i w szkole polskiej w Madrycie. W 2006 r. rodzina
Maciusia powtórnie przeprowadziła
się do Włoch.
Pies
Pies to pies,
Pies jest do uciechy,
Przyniesie kawał dechy.
Pies ogonem merda,
Liże cię po twarzy,
Swym sercem cię obdarzy, gdy ty uczuciem
darzysz.
Pies poda łapę głośno zaszczeka
A gdy nie masz czasu cierpliwie zaczeka.
Pies, Pies najlepszy przyjaciel człowieka.
Czego, czego ci potrzeba?
PSA ci potrzeba, bo inaczej gleba.
Pies, pies wszędzie na świecie,
Pies obok ciebie.
Psy ratownicy,
Psy oczami człowieka,
Psy uszami człowieka,
Psy najlepszym kompanem,
Wiernym pomocnikiem
A nawet budzikiem.
Ty uczysz psa a pies ciebie
Gdy wasze losy podziela się
Nie pogodzicie z tym się,
Pies będzie cierpiał i ty też.
Miałeś psa i go nie masz to po tobie nie
wytrzymasz
Nie masz psa brak ci przyjaciela.
Pies, pies ci pomoże czy jesteś na szczycie
czy w norze.
Genova, Italia 10.04.2006r.
Jak jednak wyznaje, wyjście z
mamą do oddalonego o 500 m
supermarketu wymaga od niego
ogromnego wysiłku, który musi
odkupić kilkugodzinnym snem.
Optymizm Maciusia jest zaraźliwy tak, jak jego radość tworzenia. Na pytanie jak to się stało, że
zaczął tworzyć poezję odpowiada wierszem:
Dlaczego piszę wiersze?
Właściwie nie wiem dlaczego.
Być może dlatego...
W szpitalu przed pierwszą
operacją zacząłem mówić wierszem.
Lecz to nie wszystko, Rodzice
zaczęli je spisywać.
A gdy wyzdrowiałem sam je pisać chciałem.
I tak się stało gdyby tego było mało.
Pytanie: skąd to się wzięło?
odpowiedź nie jest trudna...
Ja lubię rozmawiać a, że z
Włochami się nie dało,
ponieważ języka się dobrze nie
znało,
znalazłem sposób i nie potrzebowałem “osób” (do rozmowy).
Starczył mi papier, z którym
wierszem się porozumiewałem.
Dobry to przyjaciel,
bo tajemnic nie zdradzi.
Teraz piszę wiersze dla przyjemności
i dla wyładowania złości.
Nie mam jednak ulubionego
poety,
ponieważ wolę wiersze pisać,
wyrażać uczucia,
niż je czytać.
Więc nie ma się co pytać...
Moje zainteresowania są przeróżne,
więc to pytanie pozostawiam
dłużne.
Jedyne, czego mu brakuje to
kontaktu z rówieśnikami, gdyż
z powodu złego stanu zdrowia
uczy się toku indywidualnym w
domu i większość czasu spędza
z dorosłymi.
Danuta Wojtaszczyk
POKOLORUJ
Nr 01
01-15 styczeń 2007
naszświat
POLACY NA ŚWIECIE
13
Wielka Orkiestra
Polak
nagrodzony
Świątecznej
Pomocy w Irlandii
14 stycznia br. już po raz drugi w trakcie 15 Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Polacy w
Irlandii będą zbierać fundusze na rzecz potrzebujących dzieci. W Irlandii zostały zarejestrowane podobnie jak w ubiegłym roku dwa sztaby orkiestry.
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem
uczestnictwa w imprezie wśród Polaków mieszkających w Dublinie, tegoroczny Finał zostanie zorganizowany w samym centrum miasta. Imprezy muzyczne odbywać się będą w Temple Bar Music Centre, a
Światełko do Nieba zabłyśnie na Temple Bar Square.
Wśród artystów, którzy wystąpią tego dnia będą m.in. irlandzki zespół reggea Unite Tribe, band
jazzowy The High Colloquials oraz szkoły salsy i
kapoeìry.
W Temple Bar Music Center będzie można wysłuchać także zespołu Express Active oraz muzyki irlandzkich muzyków folkowych i akustycznych. Nie
zabraknie także kubańskich bębniarzy oraz polskosłowackich nut folkowych.
na podstawie „Polski Express”
opr. Anna Malczewska
Pomnik Jana Pawła II
w Ploermel
10 grudnia 2006 r. w Ploermel, w północno-zachodniej
Francji został odsłonięty pomnik Jana Pawła II wykonany z brązu przez rosyjsko-gruzińskiego rzeźbiarza Zuraba
Ceretelego - donosi PAP.
Cereteli przedstawił papieża Polaka pogrążonego w
modlitwie, pod łukiem zwieńczonym krzyżem. Pomnik ma
8,75 metra wysokości.
Zdecydowanym orędownikiem ustawienia pomnika polskiego papieża był burmistrz Ploermel, Paul Anselin.
Trzecią
nagrodę w konkursie New
Horizons otrzymał
trzydziestojednoletni
Paweł Walentynowicz
(na zdjęciu), właściciel polskiej firmy
pośrednictwa i doradztwa handlowego EstEnter. Firma
ta pośredniczy w relacjach handlowych
firm holenderskich z firmami na terenie Europy
Środkowej i Wschodniej, świadczy usługi tłumaczeniowe oraz oferuje treningi i szkolenia.
3 października 2006 r. laureatowi nagrodę
wręczyła sekretarz stanu Karin van Gennip z
Ministerstwa Spraw Ekonomicznych Holandii.
Konkurs New Horizons jest inicjatywą sekretarza stanu Karin van Gennip i prezesa MKB
Nederland Loeka Hermansa. Jest to wyróżnienie dla inicjatyw małych i średnich firm działających w KN i założonych przez nie tylkoHolendrów. Kryteriami w ocenie tych firm są:
innowacyjność i zintegrowanie z holenderskim
rynkiem pracy oraz umiejętność wyjścia naprzeciw potrzebom tego rynku.
Kazimierz Dolny w Berline
Sto obrazów, grafik i rysunków z kazimierskiego
Muzeum Nadwiślańskiego
można było podziwiać w
listopadzie ub. roku w pałacu Gutshaus w Berlinie.
Wystawa zatutułowana została: “Tam, gdzie więcej
sztuki niż świata Kolonia
artystyczna w Kazimierzu
Dolnym 1900-1939”.
Miastem partnerskim
Kazimierza Dolnego jest
Steglitz-Zehlendorf, połu-
SPOKOJNIE
ŻYĆ
WE WŁOSZECH
Jeśli chcesz dowiedzieć się wszystkiego
o swoich prawach, zadzwoń:
166.105.612
dniowo-zachodnia dzielnica Berlina (która jak jedenaście innych dzielnic
Berlina ma oddzielny samorząd i prawa zbliżone do
miejskich).
Wystawa była częścią
cyklu “Niemiecko-polskie
spotkania kulturalne 2006”,
na który złożyły się spotkania dyskusyjne, koncerty
(przede wszystkim muzyki polskiej), a także - wieczór z noblistką Wisławą
Szymborską.
Do wystawy wydany został obszerny katalog w
dwóch wersjach językowych: polskiej i niemieckiej. Posłuży on promocji kolonii artystycznej w
Kazimierzu poza granicami
kraju, także poprzez członków Europejskiej Federacji
Kolonii Artystycznych z
siedziba w Brukseli, do której Muzeum Nadwiślańskie
należy od 2000 roku.
PRAWNICY STRANIERI IN ITALIA
ODPOWIEDZĄ OD RAZU
NA TWOJE PYTANIA:
Decreto ussi
Pozwolenie na pobyt
Karta pobytowa
Sanatoria
Wydalenie
Wizy (nie dla Polaków)
Unia Europejska
Łączenie rodzin
Obywatelstwo
Meldunek
Małżeństwo
Prawo jazdy i „patentino”
Mandaty
Ubezpieczenia
Partita IVA
Oświadczenia podatkowe
„Contributi” dla pomocy
domowych
Od poniedziałku do piątku od 10.00 do 19.00
Koszt połączenia: 1,57 € wraz z IVA
Stranieri in Italia
naszświat
14 POLSKA
Nr 01
01-15 styczeń 2007
Rocznica wprowadzenia
stanu wojennego
13 grudnia minęło 25 lat od momentu wprowadzenia w Polsce stanu
sojennego. Koło północy z 12 na 13 grudnia 1981 roku milicja i SB zaczęły
zatrzymywać działaczy “Solidarności”. Przerwano połączenia telefoniczne,
programy radiowe i telewizyjne. Do akcji ruszyło około 100 tys. milicjantów i
żołnierzy. Na ulicę wyjechało 1750 czołgów i 1900 pojazdów opancerzonych.
Stan wojenny trwał formalnie 586 dni - zniesiono go 22 lipca 1983 roku
13 grudnia 1981 roku wprowadzony został w Polsce stan
wojenny. Z chwilą jego ogłoszenia przestały działać konstytucyjne organy państwa:
Rada Państwa (określana jako
kolegialny prezydent i spełniająca rolę głowy państwa),
Sejm i Rząd.
Władzę przejęła Wojskowa
Rada Ocalenia Narodowego
(WRON) na czele, której stanął gen. Wojciech Jaruzelski.
Na ulice miast wyjechały czołgi i pojazdy opancerzone obstawiając dostęp do najważniejszych zakładów pracy i
instytucji takich jak banki i
urzędy.
Wprowadzona została godzina policyjna. Zamknięto
osobowy ruch graniczny. Na
obrzeżach miast stanęły rogatki i patrole kontrolujące przejeżdżające pojazdy.
Obowiązywał zakaz zgromadzeń z wyjątkiem nabożeństw i obrzędów religijnych.
Zamknięte zostały obiekty kulturalne (kina, teatry) i obiekty
sportowe (stadiony, hale, pływalnie). Wobec zakazu zgromadzeń nie mogły działać statutowe organy spółek, spółdzielni i stowarzyszeń.
Wstrzymane zostało wydawanie prasy oraz działanie lokalnych stacji radiowych i telewizyjnych. Zablokowane zostały połączenia telefoniczne.
Jedynym źródłem informacji
był pierwszy program telewizji
i radiowa jedynka.
Te stacje zostały zmilitaryzowane i wszystkie programy
prowadzone przez mundurowych. Do wszystkich przedsiębiorstw i instytucji wprowadzeni zostali komisarze wojskowi, którzy przejęli kierowanie tymi placówkami.
Internowani zostali wszyscy
liderzy „Solidarności” i czołowi jej zwolennicy.
Jako powód wprowadzenia
stanu wojennego podawano
wybór “mniejszego zła”, gdyż
groziła nam interwencja zewnętrzna (wkroczenie wojsk
Układu Warszawskiego) lub
wojna domowa.
Stan wojenny trwał 3 lata i
wraz z upływem czasu zmniejszane były jego restrykcje.
Poza oficjalną wersją przyczyny wprowadzenia stanu
wojennego powszechna była
opinia, że chodziło o zniszczenie “Solidarności”. W tej kwestii spory trwają do dzisiaj.
Autorzy stanu wojennego twierdzą, że jego wprowadzenie uchroniło nas przed
ingerencją zewnętrzną, natomiast ówcześni opozycjoniści a obecni liderzy polityczni
twierdzą, że takiego zagrożenia nie było i stan wojenny był
zbrodnią na społeczeństwie.
Pamiętając
interwencję
wojsk ZSRR na Węgrzech
w 1956 roku i wkroczenie
wojsk Układu Warszawskiego
(w ich składzie oddziały pol-
skie) do wówczas jeszcze
Czechosłowacji wydaje się, że
taka interwencja w Polsce była możliwa. Trudno o rzetelną
opinię, gdyż wiele dokumentów dotyczących stanu wojennego nie zostało jeszcze ujawnionych.
Dopiero 16 grudnia 2006 roku do Archiwum Akt Nowych
przekazane zostaną dokumenty Komitetu Prymasowskiego,
które przez 22 lata ukrywane
były w piwnicach parafii św.
Katarzyny w Wilanowie.
Trudno określić liczbę ofiar
śmiertelnych stanu wojennego. Dotychczas podawano 50
osób, a jak mówi ksiądz Józef
Maj, który archiwum Komitetu
Prymasowskiego przechowywał, zginęło 90 osób.
Brak dokładnych danych ile
osób opuściło Polskę w wyniku stanu wojennego. Po jego
ogłoszeniu wyjazd z kraju był
nie możliwy. Szacuje się, że
kilka set tysięcy osób przeby-
wających zagranicą i tych, którzy przekroczyli granicę przed
rozpoczęciem stanu wojennego do kraju nie powróciło.
Obecne elity przywódcze są
zdecydowane w swoich ocenach - stan wojenny to zbrodnia, a jego autorzy to zbrodniarze, których trzeba osądzić
i pozbawić wszelkich przywilejów (gen. Jaruzelskiego stopnia generalskiego).
Opinia społeczna tak arbitralna nie jest.
Według badań przeprowadzonych przez TNS OBOP na
pytanie: czy wprowadzenie
stanu wojennego było uzasadnione? - odpowiedzi były następujące:. W roku 1991: 53%
- tak, 35% - nie, 12% - trudno powiedzieć. W roku 2001:
49% - tak, 27% - nie, 24%
- trudno powiedzieć. W roku
2006: 46% - tak, 31% - nie,
23% - trudno powiedzieć.
Irena Wachowska
Podatki zmorą polskich kierowców
Od 1 grudniu przestały obowiązywać przepisy obciążające stare samochody akcyzą w wysokości 65 procent. Jak się okazało,
przepisy są niezgodne z unijnym prawodawstwem i niewykluczone, że państwo będzie musiało zwracać pobrane pieniądze
J
ak
poinformował Trybunał
Sprawiedliwości wyrok UE w tej
sprawie zapadnie 18 stycznia.
Rzecznik Trybunału Sprawiedliwości
Eleanor Sharpston zwróciła uwagę w
wydanej opinii, że polskie prawo dyskryminowało osoby sprowadzające
Dott.ssa Katarzyna Litwicka
MEDICO CHIRURGO
Specialista in Ginecologia
ed Ostetricia
używane auta, bowiem wysokość akcyzy była uzależniona od wieku pojazdu i mogła sięgnąć nawet 65 proc., co
oznacza, że sprowadzane samochody
były wyżej opodatkowane od pojazdów
już zarejestrowanych w Polsce.
Jeżeli sędziowie potwierdzą opinię
rzecznik generalnej polski rząd będzie
musiał zwrócić bezprawnie pobrany
podatek.
Obecnie obowiązuje akcyza na stare i nowe samochody, której wysokość
zależy od pojemności silnika. Istnieją
dwie stawki: 3.1 i 13.6 procent.
Iscrizione Albo dei Medici Chirurghi CS 6419
Via Andrea Doria 16 C
00192 Roma
Studio: 06 39740233
Fax: 06 7612656
Cell: 338 3673369
Dwa ośrodki przeprowadziły badanie nastrojów
społeczeństwa polskiego
w kwestii przynależności do Unii Europejskiej.
W dniach 6-9 października CBOS badanie przeprowadził na reprezentatywnej
próbie 999 dorosłych osób,
a TNS OBOP w dniach 5-
Ministerstwo finansów pracuje nad
wprowadzeniem nowego corocznego
podatku płaconego od każdego (nie
tylko rejestrowanego po raz pierwszy)
auta. To oznacza, że akcyza na samochody zostałaby wtedy utrzymana w
obecnej formie.
Warto przypomnieć, że od stycznia
2007 roku wzrośnie o 25 gr/l wzrośnie akcyza na benzynę. W cenie paliwa
jest również wliczony dawny podatek
drogowy.
9 października sondował
1005 osób powyżej 15 roku życia. Wśród respondentów CBOS 6% stanowili
przeciwnicy naszej przynależności do UE. Za członkostwem było: 69% wyborców eurosceptycznego
LPR, 87% elektoratu PiS
oraz 98% wyborców PO.
72% respondentów OBOP
to zwolennicy naszej przynależności do UE. Dla 19%
nie ma to znaczenia a prze-
Danuta Wojtaszczyk
ciwnicy stanowili 6%. Jak
widać jesteśmy społeczeństwem zdecydowanie proeuropejskim.
W Budapeszcie odbyły się eliminacje do światowego finału Mistrzostw
w
Programowaniu
Zespołowym, który w
marcu 2007 roku odbę-
dzie się w Tokio. Paweł
Gawrychowski,
Jakub
Łopuszański i Tomasz
Wawrzyniak, studenci informatyki Uniwersytetu
Wrocławskiego,
zajęli
czwarte miejsce wśród 62
drużyn uczelni z Europy
Środkowo-Wschodniej i
zakwalifikowali się do finału.
Trójka na Mistrzostwach
w roku 2005 w Szanghaju
zdobyła srebrny medal.
Nr 01
01-15 styczeń 2007
naszświat
POLSKA
15
Praca w zamian za usługi seksualne
W jednym z numerów „Gazety Wyborczej” z początku grudnia ukazał się artykuł, którego autorzy podali, że w biurach
“Samoobrony” oraz w biurach parlamentarzystów tej partii pracę otrzymywały młode kobiety w zamian za usługi
seksualne. Wywołało to medialną burzę. Liderzy samoobrony zaprzeczali tym doniesieniom i słali pogróżki gazecie i
autorom artykułu. W różnych mediach zaczęły pojawiać się kolejne informacje potwierdzające opinie „Gazety”
N
iektórzy byli członkowie
tej partii stwierdzali, że
rozwiązłość obyczajowa
na wszystkich imprezach partii była powszechna.
Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie. Dotychczas
przesłuchała około 40 światków.
Wyniki śledztwa nie są ujawniane.
Pani Aneta Krawczyk jest w tej
aferze jedyną, jak do tej pory, kobietą znaną z imienia i nazwiska.
Ogłosiła ona, że uprawiała seks
z przewodniczącym Samoobrony
Lepperem w jego pokoju w hotelu poselskim a poseł Łyżwiński, u
którego była zatrudniona jako asystentka jest ojcem jej dziecka.
W prasie pojawiło się określenie, że polityka sięgnęła DNA, bo
takim badaniom prokuratura poddał panią Krawczyk jej dziecko i
posła Łyżwińskiego. Badanie wykluczyło ojcostwo posła. W tym
momencie Wicepremier Lepper
oskarżył „Gazetę Wyborczą” o za-
mach stanu, gdyż jej publikacja
miała doprowadzić do rozpadu koalicji rządowej. W wypowiedzi dla
“Dziennika” prokurator krajowy
Kaczmarek stwierdził, że są dowody na molestowanie seksualne kobiet przez posła Łyżwińskiego.
Po tej informacji dnia 14 grudnia Lepper, jako przewodniczący
Samoobrony, wykluczył z partii
posła Łyżwińskiego dotychczas
jednego ze swoich najbliższych
współpracowników.
Następnego dnia media podały nowinę, że jeden z członków
Samoobrony z regionu lubelskiego
podał, iż w trakcie zjazdu regionalnej struktury partii w Lublinie pan
Lepper składał propozycje seksualne 2 kobietom, a jedna z nich
poinformowała go o tej propozycji
sms-em. Śledztwo w toku.
Po jego zakończniu dowiemy
się, czy rzeczywiście usługi czy
rozwiązłość obyczajowa w partii
miała miejsce i jak była skala te-
go procederu, jeżeli istniał. Prasa
ujawnia informacje uzyskiwane od
członków Samoobrony, najczęściej byłych, że niektóre posłanki z
ramienia tej partii zatrudniały młodych mężczyzn na swoich asystentów również za usługi seksualne.
Wszystko wyjaśni prokuratura.
O co chodzi w tym seks skandalu? Chyba nie ma wątpliwości, że
o podważenie moralnych postaw
wielu działaczy Samoobrony. Czy
można w tej sprawie coś przewidzieć?
Przed wyborami samorządowymi znany jasnowidz z Człuchowa
pan Jackowski przepowiadał, że
Lepper w niedługim czasie zakończy karierę polityczną w niesławie
a Samoobrona przestanie być liczącą się partią. Według jego wizji
późną wiosną odbędą się wybory
parlamentarne.
Jak się mawia - pożyjemy zobaczymy.
Irena Wachowska
Foto AP
Daleka droga do dobrobytu
W
edług GUS statystyczny Polak
na swoje utrzymanie wydaje w
2006 roku 801,08 zł – podał „Dziennik
Bałtycki” (23.11.2006).
Według badania Pracowni Badań
Społecznych, 64% Polaków nie ma
oszczędności a 66% nic nie odłożyło
w ciągu ostatniego roku. Coraz więcej
osób uzupełnia swój budżet kredytami.
78% kredytobiorców korzysta z pożyczek bankowych. 10% bierze pożyczki
w zakładach pracy. 6% zadłuża się w
sklepach. 4% korzysta z kredytów w
kasie oszczędnościowo - kredytowej.
Jak rząd dba o interesy narodowe
Na to pytanie odpowiadali
respondenci OBOP-u, który w
dniach 3-6 listopad przeprowadził badanie na reprezentatywnej
próbie 1005 osób powyżej 15 roku życia.
14% uważa, że rząd PiS lepiej niż poprzednie rządy dba o
nasze interesy narodowe. 37%
nie widzi różnicy. 44% ludzi z
wyższym wykształceniem wyżej
ocenia poprzednie rządy, 32%
ocenia, że jest jak było a tylko 12% widzi poprawę. Jacek
Kucharczyk, socjolog z Instytutu
Spraw Publicznych mówi: “to
porażka rządu. PiS-wska ideologia “odzyskanego MSZ”, twardej retoryki, zaostrzania kursu po
prostu upadła. I można się było
tego spodziewać. Rok temu w
badaniach ISP zapytaliśmy respondentów, czy w stosunkach z
Niemcami Polska powinna przede wszystkim szukać kompromisu, czy raczej akcentować obronę
interesu narodowego. 70% ankietowanych było za kompromisem”.
Polacy obawiają się zbliżenia
Niemiec z Rosją, którego symbolem projekt bałtyckiego gazociągu. 68% badanych uważa to zbliżenie za niebezpieczne dla Polski.
Cóż opinia publiczna, skoro rządzący postępują w brew jej.
I.W.
3% zadłuża się u rodziny. 2% pożycza
od niebankowych instytucji finansowych a 1% od znajomych.
Średnio miesięcznie na osobę wydawaliśmy w roku 2005 (w złotych);
195,85 na żywność i napoję, 19,46 na
napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, 36,23 na odzież i obuwie, 138,90
na użytkowanie mieszkania i energię, 36,86 na wyposażenie mieszkania,
35,74 na zdrowie, 58,86 na transport,
36,95 na łączność, 50,35 na rekreację
i kulturę, 9,63 na edukację i 11,11 na
restauracje i hotele.
Wyposażenie przeciętnego polskiego gospodarstwa domowego w roku
2005 stanowiły: chłodziarka 98,2%;
pralka 83,1%; mikrofalówka 33,5%;
samochód 42,3%; wieża, radiomagnetofon 47,8%; telewizor 98,6%; tel.
Komórkowy 68,4%; magnetowid
44,3%; TV-SAT 59,3%; komputer
39,4% i internet 24,8%.
Mimo wielkich sukcesów jakie ogłaszają nam rządzący, to wydaje się, że
do zamożności jeszcze sporo nam brakuje.
I.W.
Wieś fryzjerów
Osinów
Dolny miejscowość w
Polsce zupełnie nieznana, bo to
licząca 50 domostw i 190 mieszkańców wieś nad Odrą.
Jest natomiast bardzo znana w nadodrzańskich rejonach
Niemiec, gdzie uchodzi za centrum fryzjerstwa. W 30 domach
mieszczą się salony fryzjerskie w
których pracuje 130 osób.
Wszystko to dzieje się koło
Gryfina, zaledwie trochę ponad
50 km od Szczecina. Do wsi raz
w miesiącu przyjeżdżają ekipy
telewizyjne z Niemiec i kręcą reportaże o “dolinie fryzjerstwa”.
Mają Stany Zjednoczone w
Kaliforni swoją dolinę krzemową, my w Szcecińskiem mamy
dolinę fryzjerską. Po każdej wizycie niemieckiej ekipy telewizyjnej, następnego dnia pojawiają się klienci z za Odry i chcą fryzurę taką jak w telewizji.
“Linie produkcyjne” wykorzystane są do granic możliwości,
aby sprostać zapotrzebowaniu,
trzeba importować siłę roboczą
z samej stolicy województwa –
Szczecina.
I.W.
16
VADEMECUM CUDZOZIEMCÓW WE WŁOSZECH
naszświat
Nr 01
01-15 styczeń 2007
Umowy najmu – przewodnik dla
wynajmujących i właścicieli mieszkań (cz.IV)
Odstąpienie od umowy
najmu
Właściciel
mieszkania
może odstąpić od umowy
najmu tylko po uprzednim zawiadomieniu na piśmie lokatora, w czasie przewidzianym
przez prawo (zazwyczaj na
kilka miesięcy przed wygaśnięciem kontraktu).
Ty, jako lokator możesz natomiast odstąpić od umowy
Jeżeli lokator przekroczył
termin opuszczenia
lokalu
wyznaczonego przez sąd w
orzeczeniu
o
eksmisji, właściciel może żądać
usunięcia go z
mieszkania siłą.
najmu we wcześniejszym terminie w dwu przypadkach:
1. jeżeli, taka możliwość
została ujęta w kontrakcie,
2. jeżeli, konieczność ta
została zdeterminowana ważnymi powodami, np. zmianą
pracy, trudną sytuacją rodzinną, itp.
W obu przypadkach powinieneś powiadomić właściciela mieszkania o chęci odstąpienia od umowy pół roku
wcześniej.
Wykonanie eksmisji
Jeżeli lokator przekroczył
termin opuszczenia lokalu
wyznaczonego przez sąd w
orzeczeniu o eksmisji, właściciel może żądać usunięcia go
z mieszkania siłą. Wykonanie
eksmisji oddane jest Państwu
(komornikowi lub administracyjnemu organowi egzekucyjnemu).
Eksmisji może dokonać jedynie właściciel, który przestrzegał warunków umowy
najmu i uregulował wszystkie
podatki.
Zanim jednak dojdzie do
usunięcia lokatora siłą właściciel jest zobowiązany przesłać
lokatorowi akt zawiadamiający o eksmisji. W dokumencie
tym muszą zostać podane następujące dane:
a) dane rejestracyjne umowy,
b) rozliczenie ICI
c) zaświadczenie o zarobkach z wyszczególnieniem
dochodu z wynajmu,
d) zaświadczenie o wpłatach ICI
Jeżeli właściciel nie uregulował wszystkich opłat lub
nie zebrał niezbędnej dokumentacji organ egzekucyjny
nie może wykonać eksmisji.
Co oznacza, że nawet w
sytuacji, kiedy lokator samowolnie zajmuje lokal lub
zakończył się okres trwania
stosunku prawnego nie może
zostać „wyrzucony na bruk”.
Centri di accoglienza
Centri di accoglienza – to
ośrodki, które zapewniają
dach nad głową osobom w
trudnej sytuacji. W centrach
tych, często bezpłatnie można
też otrzymać wyżywienie.
Ponadto cudzoziemcy mogą
również korzystać z kursów
języka włoskiego oraz kursów
podnoszących kwalifikacje
zawodowe. Ponadto ośrodki
te udzielają pomocy socjalnej
i zdrowotne osobom w trudnej sytuacji finansowej.
Władze włoskich struktur
administracyjnych: regionów,
prowincji i gmin przy współpracy z różnymi stowarzyszeniami dysponują specjalnymi
ośrodkami, w których cudzoziemcy mogą otrzymać niezbędną pomoc.
Centra te przyjmują obcokrajowców legalnie przebywających na terenie Włoch
(pod warunkiem, że nie jest
to pobyt turystyczny), którzy
czasowo nie są w stanie samodzielnie się utrzymać.
W szczególnych przypadkach władze administracyjne
mogą również zezwolić na
przyjęcie do centrum cudzo-
ziemca, który nie posiada zezwolenia na pobyt.
Mieszkania zastępcze
Cudzoziemcy legalnie przebywający we Włoszech mogą
również korzystać z tak zwanych mieszkań zastępczych,
które często udostępniane są
osobom w trudnej sytuacji
mieszkaniowej przez władze
miasta i instytucje charyta-
Cudzoziemcy legalnie
przeby wający
we
Włoszech
mogą korzystać
z tak zwanych
mieszkań
zastępczych, które
udostępniane
są osobom w
trudnej sytuacji
mieszkaniowej
przez
władze
miasta i instytucje charytatywne.
tywne. Zakwaterowanie to
jest odpłatne (cenę za dzień
pobytu ustalają władze poszczególnych regionów lub
gmin).
Mieszkania komunalne
Cudzoziemcy posiadający
kartę stałego pobytu lub pozwolenie na pobyt ważne na
okres minimum 2 lat, zatrudnieni na umowę o pracę lub
prowadzący własna działalność gospodarczą mogą starać
się o mieszkanie komunalne.
Ich wnioski będą rozpatrywane na równi z wnioskami
składanymi przez obywateli
Włoch.
Stranieri in Italia
Przewodnik po włoskim
systemie edukacji
P
rzypominamy
wszystkim czytelnikom, że na stronie
internetowej www.stranieriinitalia.it został zamieszczony w języku polskim
„Przewodnik po włoskim systemie edukacji”.
W książeczce znajduje
się opis włoskiego systemu
szkolnictwa, jego organizacji, począwszy od przedszkola aż po uniwersytet.
Vademecum ukazuje również możliwości związane z podjęciem pracy, zarówno te przewidziane przez włoski system szkolnictwa,
jak i sposoby oraz możliwości zapisania się do biura
pracy.
www.stranieriinitalia.it
portal imigracji
Codziennie aktualno ci, sonda e i informacje u yteczne dla wszystkich
cudzoziemców we Włoszech
Stranieri in Italia
naszświat
Nr 01
01-15 styczeń 2007
DO POCZYTANIA
Nowy 007
Już niedługo na
ekranach włoskich kin pojawi się “Casino
Royale”, nowe
przygody Jamesa
Bonda, którego zagrał po raz
pierwszy aktor
Daniel Craig
jesteś pracownikiem
tymczasowym?
Ebitemp zapewnia ci
1
opiekę medyczną
bezpłatna infolinia 800 520 760
ubezpiecznie
2
w razie wypadku przy pracy
3
pożyczki
indywidualne
ente bilaterale nazionale
per il lavoro temporaneo
ludzie, którzy cenią ludzi
organizzazioni
sindacali
di categoria
poznaj twoje prawa i twoje możliwości związane z umową o pracę z
agencją pośrednictwa pracy zadzwoń pod numer 800 672 999
associazioni
datoriali
del settore
Marcin Rozynek:
„On off”
Jest on najmłodszym od 30 lat agentem 007 i pierwszym
Bondem o blond włosach: mówimy tu o Danielu Craigu, aktorze angielskim, który interpretuje po raz pierwszy rolę najsłynniejszego szpiega angielskiego. Film “Casino Royale” opowiada o wczesnej karierze 007, kiedy to Bond nie posiadał jeszcze
licencji na zabijanie 00.
Nakręcony w wielu zakątkach świata, m.in. na Bahamach,
w Czechach oraz we Włoszech, film opowiada o młodym
Bondzie, który za wszelką cenę musi wygrać partię pokera,
gdzie główną wygraną jest 120 milionów dolarów; pieniędzy,
których jeżeli nie wygra, przejdą w ręce terrorystów.
Nie brakuje efektów specjalnych np. Niesamowity poscia na
dźwigu lub pędząca ciężarówka naprzeciw samolotowi.
Epilog filmu rozgrywa się w Wenecji, gdzie eksploduje jeden
z budynków w centrum Gran canale.
W filmie zagrała również przepiękna ktorka francuska: Eva
Green oraz Włosi: Giancarlo Giannini i Caterina Murino.
Casino Royale wszedł na ekrany polskich kin w połowie listopada 2006. We Włoszech będziemy mogli go zobvaczyć od
5 styczni br.
Pierpaolo Festa
W czterdzieści lat po śmierci Stanisława
Jerzego Leca ukazuje się pełne wydanie jego
najoryginalniejszego i najbardziej znanego
dzieła, tom niniejszy zawiera bowiem cztery
tysiące siedemset jedenaście myśli nieuczesanych, czyli wszystkie opublikowane dotąd
aforyzmy autora.
Choć czytelnikom jego aforyzmy wydawać
się mogły celną reakcją na absurdy peerelowskiej rzeczywistości, nie są one jedynie wytworem chwili historycznej, lecz zachowują
aktualność i uniwersalny sens.
17
DO POSŁUCHANIA
DO ZOBACZENIA
Stanisław Jerzy Lec:
Myśli nieuczesane
wszystkie
www.ebitemp.it
ROZMAITOŚCI
A
lbum promowany przez singel
“Deszczowe dni” został zrealizowany i wyprodukowany przez Marcina
Rozynka i Marcina Samarzewskiego w Lesznie.
W nagraniach (wrzesień 2005-lipiec 2006)
udział wzięli: Mariusz Luczak - perkusja, instrumenty perkusyjne, Arkadiusz Lisowski bas, Marcin Samarzewski - gitary, instrumenty
klawiszowe, instrumenty perkusyjne, Marcin
Rozynek - gitary i instrumenty klawiszowe.
Kim jesteśmy
Ebitemp jest ogólnokrajową obustronną instytucją, zajmującą się pracą tymczasową. Powstała ona z konfederacji związków zawodowych Cgil, Cisl i Uil, organizacji
NIdiL-Cgil, Alai-Cisl i Cpo-Uil oraz stowarzyszeń i agencji pracy, zatrudniających na
czas określony, bez chęci zysku i działające dla pracowników i firm z sektora.
Czym się zajmujemy
Zwrot kosztów za opiekę medyczną
Ebitemp, poprzez konwencję z Cassa mutualistica interaziendale, gwarantuje pracownikom zatrudnionych na czas określony (lub pracownikom tymczasowym) zwrot i pomoc następujących kosztów za opiekę medyczną:
• zwrot kosztów za poważne płatne operacje
• zwrot kosztów przed i po płatnych operacjach chirurgicznych
• pomoc finansową przy innych pobytach w szpitalu
• zwrot kosztów za tzw. ticket.
Więcej informacji na temat służby zdrowia i możliwości otrzymania zwrotu kosztów
lub/i pomocy finansowej na stronie internetowej www.ebitemp.it lub pod numerem bezpłatnej infolinii 800 520 760.
Pożyczki
Ebitemp, poprzez umowę z Monte dei Paschi di Siena, stworzyła fundusz gwarancyjny
dla pracowników zatrudnionych na czas określony (lub pracowników tymczasowych)
niskich pożyczek na dogodnych warunkach.
Pożyczki przyznawane są na podstawie następujących wymogów:
Maksymalna wysokość: 2500,00 euro
Stałe oprocentowanie: 7,60%
Dodatkowe koszty: żadne
Więcej informacji na temat pożyczek i możliwości ich otrzymania na stranie www.ebitemp.it lub pod numere bezpłatnej infolinii 800 672 999.
Ubezpieczenie w razie wypadku przy pracy
Ebitemp, wypłaca dodatkowe odszkodowanie (oprócz przysługującego przez prawo)
na rzecz pracowników zatrudnionych na czas określony (lub pracowników tymczasowych) w przypadku:
• objawy choroby powypadkowej pojawią się po wygaśnięciu umowy o pracę;
• trwałego inwalidztwa (którego objawy pojawiły się do jednego roku od wypadku);
• śmierci w miejscu pracy ( do której dojdzie w przeciągu roku od momentu wypadku).
W przypadku wypadku, którego objawy pojawią się po wygaśnięciu umowy o pracę
przewidziane jest odszkodowanie w wysokości do 2.500,00 euro. W przypadku trwałego inwalidztwa i śmierci przewidziane jest odszkodowanie do 31.000,00 euro.
Więcej informacji na temat ubezpieczeń w razie wypadku i możliwości otrzymania odszkodowania na stronie www.ebitemp.it lub pod numerem bezpłatnej infolinii 800 672
999.
Ebitemp
Ente bilaterale nazionale per il lavoro temporaneo
Corso Vittorio Emanuele II, 269
00186 Roma
www.ebitemp.it
18
naszświat
ROZMAITOŚCI
Nr 01
01-15 styczeń 2007
Lwy są
najlepsze!
Nieważne, jak długo masz
prawo jazdy i ile kilometrów już
przejechałeś. Raport portalu
InsuranceHotline.com wykazał,
że na umiejętności za kółkiem
wpływa też znak Zodiaku
kierującego – podaje Reuters
Z
badań przeprowadzonych
wśród 100 000 amerykańskich kierowców, wynika, że niestety najwięcej wypadków powodują osoby urodzone
pod znakiem Wagi i Wodnika.
Najlepszymi kierowcami okazały się osoby, które mają Słońce w
znaku Lwa, a na drugim miejscu
znalazły się Bliźnięta.
Nowa miłość
Anny Korcz
Po pięciu latach od dramatycznego rozstania z mężem, Anna Korcz znalazła nową miłość. Obiektem uczucia jest biznesmen Paweł. Razem planują przyszłość
G
wiazda serialu “Na
Wspólnej” dowiedziała się kilka lat
temu, że jej ukochany mąż
i ojciec dwóch córek żyje w
stałym związku z inną kobietą. Próbowała walczyć o
swoje małżeństwo, ale nie
udało się.
W końcu złożyła pozew
rozwodowy. Potem długo nie mogła zaufać żadnemu mężczyźnie.
Poświęciła się wychowywaniu córek - Ani i Kasi oraz pracy na planie serialu.
“Ja wam pokażę!”
stanie się serialem
Dziennik „Super Express”
doniósł ostatnio, że będzie
trzecia ekranizacja popularnych
powieści Katarzyny Grocholi. Po
filmach “Nigdy w życiu” i “Ja
wam pokażę!” przyszła kolej na
serial
K
inowe ekranizacje powieści o perypetiach sympatycznej Judyty zgromadziły ogromną widownię i przyniosły
duże zyski. Dlatego producenci zdecydowali się
nakręcić serial.
Według “Super Expressu”, rolę Judyty zagra Edyta Jungowska. Natomiast w roli jej
ukochanego Adama ma wcielić się Radosław
Krzyżowski.
Katarzyna Grochola uznała, że Jungowska to
bardzo dobry wybór.
Zamek Draculi na sprzedaż
Uwaga, to nie żart! Zamek
Bran (na zdjęciu obok) w rumuńskim Siedmiogrodzie,
prezentowany turystom
jako siedziba słynnego
Drakuli, został wystawiony na sprzedaż przez obecnego właściciela Dominika
Habsburga - donosi PAP
W
1920
roku
miasto
Braszów przekazało należący do niego zamek w
podarunku królowej Rumunii Marii.
Jej prawnuk Dominik Habsburg odzyskał Bran w maju 2006 r.
Według źródeł historycznych,
żyjący w latach 1431-1476 władca Wołoszczyzny Vlad III Tepes
(Palownik) nie był wampirem, a
praktykowane przez niego wbijanie opornych bojarów i tureckich
jeńców na pal nie odbiegało od
standardów epoki. Drugi przydomek Draculea (Syn Smoka lub Syn
Diabła) oznacza po prostu, że jego
ojcem był Vlad II Dracul (Smok) członek utworzonego przez cesarza
Zygmunta Luksemburczyka rycerskiego Zakonu Smoka, któremu patronował św. Jerzy.
Legendy o karpackim wampirze,
powstałe niewątpliwie z inspiracji politycznych oponentów Vlada
III, wykorzystał w swej powieści
“Drakula” (1897) Brytyjczyk Bram
Stoker. Zawarty w książce opis siedziby krwawego hrabiego ma wiele
wspólnego z Bran - jednak według
historyków, Vlad III nigdy w tym zamku nie był.
Pazura ma
bliźniaki
Radosław Pazura i
Dorota Chotecka doczekali się bliźniąt
Dzieci
przyszły na
świat w środę, 13 grudnia 2006. 40letnia Dorota
Chotecka
i
37-letni
Radosław
Pazura nadali im imiona
Magda i Adaś.
Zarówno mama, jak i dzieci
czują się znakomicie.
Dziewczynka mierzy 52 centymetry i waży 3,4 kilograma.
Chłopiec ma 51 centymetrów,
ale waży o 100 gram więcej
od siostry.
Nr 01
01-15 styczeń 2007
naszświat
ROZMAITOŚCI
19
Dramat Katarzyny Skrzyneckiej
W połowie listopada br. do warszawskiego
sądu trafił pozew rozwodowy, który
złożył mąż znanej wszystkim Katarzyny
Skrzyneckiej. Aktorka nie rozumie, czemu
mąż postanowił się z nią rozejść
S
krzynecka
przysłała
do redakcji dziennika
„Fakt” oświadczenie, w którym pisze m.in., że “w niczym
nie zawiodłam ani jako żona,
ani jako przyjaciel. Nigdy nie
zaniedbałam naszego związku,
uczuć, wspólnego domu ani
czasu dla rodziny. Pozostaje
mi jedynie uszanować wybór
i decyzję męża o rezygnacji z
naszego małżeństwa oraz potrzebie powrotu do stanu wol-
nego”.
Małżeństwo 36-letniej aktorki i 37-letniego oficera prasowego z Komendy Głównej
Policji Zbigniewa Urbańskiego
przetrwało trzy i pół roku.
Chociaż wydawało się, że aktorka i piosenkarka znalazła
miłość swojego życia, związek
się rozpadł.
Pierwsze pogłoski o kryzysie pojawiły się już jakiś czas
temu. Para osobno spędziła te-
goroczne wakacje. Skrzynecka
była ostatnio bardziej milcząca, zamknięta, odsunęła się od
swoich znajomych, ale w pracy nic nie dała po sobie poznać.
Złośliwcy zaczęli opowiadać o rzekomym kochanku aktorki. Inni twierdzili, iż chodziło o różnicę w poglądach na
poszerzenie rodziny.
Zdaniem niektórych gwiazda nie chciała mieć dzieci, a
jej mąż tak.
W tej chwili mediom nie jest
jeszcze widomy powód rozstania pary, pierwsza rozprawa
rozpocznie się bowiem za kilka miesięcy...
Anna Malczewska
Zakościelny wyrusza
na podbój
HOLLYWOOD
Hans Klopss w serialu!
Sława w Polsce to dla 26-letniego Macieja Zakościelnego za mało.
Młody gwiazdor szykuje się na podbój Hollywood...
Na razie Maciej Zakościelny, aktor znany
m.in. z serialu “Kryminalni” i filmu “Tylko
mnie kochaj”, nie otrzymał żadnej propozycji
od amerykańskich producentów. Jednak jego
Na Bulwarze
Filadelfijskim w
Toruniu w miejscu, gdzie pół
roku temu ustawiono słomianą
figurę łabędzia,
stanęło ostatnio ogromne
marmurowe jajo
– podała PAP
osoba wzbudziła duże zainteresowanie na jednej z hollywoodzkich imprez, na które zaprowadziła go jego przyjaciółka, 25-letnia Izabella
Miko.
Ekskluzywne przyjęcie zorganizowała firma
Armaniego. Jak donosi “Fakt”, na czerwonym
dywanie, w blasku fleszy, Zakościelny zachowywał się tak naturalnie, jakby hollywoodzka
sława była mu, po prostu, pisana. A fotografowie chętnie kierowali swoje obiektywy na nieznanego im gościa.
Przyjaźń Izabelli Miko i Macieja Zakościelnego
rozkwitła kilka miesięcy temu. Wcześniej aktor
spotykał się z modelką Katarzyną Grabowską.
Zanim Zakościelny zacznie otrzymywać scenariusze z Hollywood, już od 19 stycznia, będziemy mogli go oglądać w komedii “Dlaczego
nie!”.
W
edług doniesień
Super Expressu,
w Polsce, w przyszłym
roku powstanie serialowy
superhit.
Dziennik opisuje przygotowania do realizacji
nowego serialu, który będzie połączeniem brytyjskiego “Allo, allo” z rodzimą “Stawką większą
niż życie”.
Zdjęcia
do
seria-
lu rozpoczną się na początku przyszłego roku.
Zaangażowano już całą
plejadę polskich gwiazd.
Joanna Liszowska zagra
kochankę Brudnera, w
którego wcieli się Piotr
Pręgowski. Małgorzata
Socha wystąpi jako łączniczka AK zakochana w
Hansie Klopssie. A kto zagra Hansa? Do tej pory nie
decyzja nie zapadła.
Marmurowe jajo stanęło w Toruniu
W
ielu może zadać pytanie, dlaczego wcześniej stał tam słomiany
ptak? Odpowiedź jest prosta, łabędzia ustawiono w tym miejscu na
pamiątkę walki miasta z epidemią
ptasiej grypy, ponieważ w marcu
2006 r. na Bulwarze znaleziono
padłego łabędzia, u którego wykryto wirusa H5N1. Stado liczące
ponad sto ptaków zostało izolowane - w sumie wirusa znaleziono u
32 z nich.
To właśnie wtedy, urzędnicy toruńskiego magistratu zapowiedzieli
ustawienie pomnika łabędzia przy-
pominającego walkę z wirusem.
Temat wzbudził gorącą dyskusję w
lokalnych mediach. Ostatecznie zamiast metalowej rzeźby ptaka wzbijającego się do lotu, ustawiono kukłę uplecioną ze słomy, co miało
nawiązywać do słynnego, tytułowego misia z filmu Stanisława Barei.
Marmurowe jajo, które zajęło
miejsce ptaka jest bardzo cenne:
wykonano je z niezwykle rzadkiego gatunku marmuru. Jego fundator oraz autor pragną zachować
anonimowość – powiedział rzecznik prezydenta Torunia, Marcin
Czyżniewski.
Toruń: Starówka foto: MSZ
naszświat
20 SPORT
Nr 01
01-15 styczeń 2007
KONIEC
Agata Wróbel
marzeń Wisły kończy
Krakowska Wisła straciła szanse na dalszą grę w Pucharze
UEFA. Piłkarze z Krakowa przegrali bowiem w Rotterdamie
z miejscowym Feyenoordem 1:3. Dla polskiej drużyny to
koniec marzeń o kolejnym etapie pucharowej rywalizacji
P
iłkarze „Białej Gwiazdy” nie wystrzegli
się w tym meczu błędów, fatalnie grali
w obronie.
Już w 16. minucie kiepską postawę krako-
wian wykorzystali rywale, zdobywając pierwszą bramkę. Jej autorem był Hofs, który bez
trudności pokonał źle ustawionego bramkarza
krakowskiej Wisły.
Krakowianie próbowali za wszelką cenę zrewanżować się rywalom za straconą bramkę.
Wiślacy poprawili nawet grę na tyle, aby w 23.
minucie wywalczyć wyrównującego wynik spotkania gola – po akcji Jakuba Błaszczykowskiego
bramkę dla Wisły zdobył Paweł Brożek.
Na kolejną bramkę rywali nie trzeba było czekać długo. W 41. minucie na 2:1 wynik spotkania podwyższył Jonathan De Guzman.
Po zmianie stron krakowianie wyprowadzili
kilka akcji, które nie przyniosły oczekiwanych
goli.
Rywale natomiast po raz kolejny wykorzystali niemoc zawodników „Białej Gwiazdy” i
przypieczętowali ostateczny sukces, zdobywając trzecią bramkę.
sportową karierę
Dwukrotna medalistka olimpijska, mistrzyni świata w podnoszeniu ciężarów w kategorii
+ 75 kg Agata Wróbel (Góral
Żywiec) postanowiła zakończyć sportową karierę.
O decyzji zawodniczki poinformował ministra sportu
Tomasza Lipca podczas piątkowego spotkania trener kadry
kobiet Ryszard Soćko.
Trener kadry kobiet w podnoszeniu ciężarów nie krył jednak, że liczy na zmianę decyzji Agaty Wróbel w przyszłym
roku.
“Agata miała kilka poważnych kontuzji, które uniemożliwiały jej przez dłuższy czas treningi. Teraz jest w złym nastroju, musi odpocząć i odreagować stres. Ale kto wie, może
na wiosnę sytuacja się zmieni. Deklaruję, że pomogę jej w
przejściu z życia sportowego do cywilnego” - dodał szkoleniowiec kadry.
Nie dostałeś ostatniego numeru naszego pisma?
Koniec z problemami
strona 18
strona 18
naszświat
DWUTYGODNIK INFORMACYJNY DLA POLAKÓW WE
Tariffa Roc: Poste
Italiane S.P.A. Sped. in
Abb. Post. D.L. 353/2003
(cpnv. in L.27/02/2004
n. 46) art. 1 comma 1
DCB-ROMA
Ofiarowany
przez
Już w
sprzedaży:
“Moje
piosenki”
Martyna
Wojciechowska
“Przesunąć
horyzont”
W!OSZECH
ROK III NR 14 (37) 01-15 GRUDZIE" 2006 ! ANNO III N° 14 (37) 01-15 DICEMBRE 2006 ! CENA 1.00 EURO
R e d a k c j a : v i a V i r g i l i o M a r o s o , 5 0 0 0142 R o m a - It a l i a ! t e l . 0 6 8 7410 618 f a x 0 6 8 7410 52 8 ! e - m a i l : n a s z s w i a t @ e t n o m e d i a .o r g
Polacy zmuszani
do niewolniczej
pracy
Zostać
przedsiębiorcą
we Włoszech
Obywatele krajów Unii
Europejskiej mają prawo
do zakładania przedsiębiorstw lub prowadzenia
działalności gospodarczej,
mających charakter samozatrudnienia, we wszystkich państwach członkowskich UE.
We Włoszech obywatele
UE mogą otworzyć działalność gospodarczą na takich samych warunkach
jak Włosi.
Jedyną różnicą jest
to, że po przyjeździe do
Włoch muszą udać się na
Kwesturę w celu wyrobienia karty pobytowej.
W Mondragone koło
Caserty inspektorzy pracy
i karabinierzy odkryli fabrykę wyrobów z drewna,
w której Polacy, Rumuni,
Bułgarzy i Rosjanie byli
zmuszani do niewolniczej
pracy. Pracowali po 10 godzin na dobę za 2-3 euro
dziennie.
Niektórzy robotnicy byli tam już od dwóch lat.
Przybyli do fabryki karabinierzy określili warunki pracy jako „krytyczne i
nieludzkie”.
Robotników znaleźli 14
października br. inspektorzy pracy i karabinierzy.
strona 3
POLSKA
Jak Polacy
oceniają pracę
ministrów?
strona 6
SPORT
HISTORIE
Dla chcącego
nic trudnego
Radosław
Matusiak w
AS Roma?
Nowe zasady ochrony w
europejskich portach lotniczych
Od 6 listopada br. w całej Unii
Europejskiej zaczęły obowiązywać nowe środki ochrony
dotyczące pasażerów oraz ich
bagażu podręcznego. Celem
wprowadzenia ograniczeń
jest ochrona przed zagrożeniami płynnymi materiałami wybuchowymi. Przepisy
obowiązują wszystkich pasażerów odprawiających się w
dowolnym kierunku z lotnisk
UE oraz Norwegii, Islandii i
Szwajcarii.
Nowe środki ograniczają ilość
płynów, które pasażerowie mogą przenosić przez stanowiska
kontroli bezpieczeństwa.
strona 4
Umowy najmu – przewodnik
dla wynajmujących i właścicieli
mieszkań. (Cz. II)
Od dzisiaj twoją gazetę
możesz
nabyć on-line!
strona 15
Przemoc w rodzinie
Rodzina powinna dawać jej członkom ciepło, zrozumienie, a
przede wszystkim bezpieczeństwo. Niestety często zdarza się, że
staje się miejscem bardzo niebezpiecznym.
DB Foto strona 12
strona 9
AP Foto
strona 21
strona 16
Vodafone One Nation.
Jednakowa op!ata za rozmowy z Twoim krajem i we W!oszech.
Life is
www.vodafone.it
Idź na stronę www.stranieriinitalia.it
i wejdź do wirtualnego kiosku on-line
Więcej informacji na temat kosztów usługi na stranie www.stranieriinitalia.it
Stranieri in Italia
Nr 01
01-15 styczeń 2007
naszświat
SPORT
12 medali polskich pływaków
Polska pływacka reprezentacja ustanowiła medalowy rekord w historii swoich występów
- z mistrzostw Europy w Helsinkach przywieźli aż dwanaście medali. Na najwyższym
stopniu podium podczas zawodów w Finlandii Polacy stawali trzy razy, po srebrne medale
sięgnęli pięć razy, a brązowe medale przypadły w udziale pięciu zawodnikom
W
klasyfikacji medalowej nasza reprezentacja uplasowała się na piątym miejscu.
Pierwszą lokatę zajęli Niemcy, którzy
po złoto sięgnęli aż sześć razy.
Na drugiej pozycji znaleźli się Francuzi, którzy
wywalczyli 11 krążków, a na trzecim reprezentacja
Włoch.
Radość Otylii, po zdobyciu złotego
medalu nie miała końca...
Medale dla Polski podczas mistrzostw
Europy w Helsinkach wywalczyli:
Złote:
Srebrne:
Ambasada RP
przy Kwirynale
Via Pietro Paolo Rubens
20, 00197 Roma
Tel.: 06 362 04 200 Fax:
06 321 78 95
ambasciatapolonia.it
Ambasada RP przy
Stolicy Apostolskiej
Via dei Delfini 16
00186 Roma
Tel.: 066990958,
066994168
Fax.: 066990978
Konsulat Generalny RP
Mediolan
Corso Vercelli 56
20145 Milano
Tel.: 0248018978,
0248019084, 0248019312
Fax.: 0248020345
milanokg.it
Otylia Jędrzejczak (200 metrów stylem dowolnym),
Katarzyna Baranowska (400 metrów stylem dowolnym),
Sławomir Kuczko (200 metrów stylem klasycznym),
Mateusz Sawrymowicz (1.500 m stylem dowolnym),
Przemysław Stańczyk (400 m stylem dowolnym),
Brązowe:
Paweł Korzeniowski (200 m stylem dowolnym i
400 m stylem dowolnym),
Beata Kamińska (200 m stylem klasycznym),
Aleksandra Urbańczyk (200 m stylem zmiennym).
foto:AP
LM siatkarzy: Skra
lepsza od Maceraty
W spotkaniu czwartej kolejki grupy C Ligi Mistrzów siatkarze BOT
Skry Bełchatów pokonali włoską drużynę Lube Banca Macerata
3:1
W
Adresy placówek
polskich we Włoszech
Wydział Konsularny
Ambasady RP
w Rzymie
Via San Valentino,12
00197 Roma
Tel.: 06 362 04 300
consolatopolacco.it
Paweł Korzeniowski (200 metrów stylem motylkowym),
Otylia Jędrzejczak (200 m stylem motylkowym),
Katarzyna Baranowska (200 m stylem zmiennym),
pierwszym secie
Skra szybko objęła prowadzenie w tym spotkaniu, jednak
po kilku minutach na tablicy
wyników widniał już remis.
Siatkarze Skry nie wystrzegli się błędów i mieli spore kłopoty z zablokowaniem
Serba Ivana Miljkovicia,
który popisywał się świetnymi atakami. W konsekwencji pierwszą odsłonę wygrali
siatkarze Maceraty 25:20.
Drugi set rozpoczął się
od prowadzenia gospodarzy, jednak siatkarzom Skry
udało się nadrobić zaległości
punktowe.
Obie drużyny toczyły wyrównany bój aż do końca
seta, kiedy to nasi zawodni-
21
cy stracili punkty. Na szczęście siatkarze Skry kontrolowali przebieg gry na boisku i
dzięki Mariuszowi Wlazłemu
i Piotrowi Gruszce, wygrali tego seta 29:27.
W kolejnej odsłonie bełchatowianie okazali się lepsi od
rywali niemal w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła i bez większych trudności
wygrali tego seta 26:24.
Ostatnia część gry natomiast
przyniosła najwięcej emocji.
Gra w tej odsłonie była bardzo
wyrównana, a żadna z drużyn
nie była w stanie wywalczyć
większej przewagi punktowej.
Skra wygrała jednak to spotkanie dzięki dobremu blokowi i błędom w ataku włoskiej
drużyny.
Zygmunt
odszedł
Jeden z najlepszych
polskich łyżwiarzy szybkich w historii, czterokrotny olimpijczyk Paweł
Zygmunt zakończył karierę sportową.
W sporcie 34-letni
Paweł Zygmunt spędził 28
lat. Do 15 roku życia trenował skoki narciarskie.
Paweł Zygmunt biegał też na nartach. Gdy
wprowadzony został krok
Sittonena biegacze narciarscy trenowali na torze łyżwiarskim, gdzie zobaczył go trener - Marek
Stanuch.
Łyżwiarz startował w
igrzyskach olimpijskich w
1994, 1998, 2002 i 2006
roku. Był czterdziestokrotnym mistrzem Polski, medalistą mistrzostw świata i
Europy.
Wydział Promocji
Handlu i Inwestycji
Ambasady RP
w Rzymie
Via Olona 2/4
00198 Roma
Tel.: 068541128
Fax.: 068553391
infopolonia.it
Wydział EkonomicznoHandlowy Konsulatu
Generalnego RP
w Mediolanie
via Capecelatro 53/4
20148 Mediolan
Tel.: 02487131 64
Fax: 02405303
Instytut Polski
Palazzo Blumenstihl
Via V. Colonna, 1
000193 Roma
Tel: 0636000723
Fax: 0636000721
istitutopolacco.it
Stacja Naukowa PAN
Vicolo Doria, 2
00187 Roma
Tel. 066792170
Fax 064817569
accademiapolacca.it
Zespół Szkół im. G.
Herlinga-Grudzińskiego
przy Ambasadzie RP
w Rzymie
Via Pietro della Valle, 1
00193 Roma
Tel./Fax 066864619
szkolapolskawrzymie.net
Aby korzystać z serwisu sieci telefonów komórkowych Wind niezbędny jest telefon Dual Band.
Opcja Noi Wind jest darmowa dla nowych klientów do 30 września 2006.
CALL YOUR COUNTRY
&
NOI WIND.
´ PRZESTAŁY ISTNIEC´
ODLEGŁOSCI
DZWOŃ DO POLSKI ZA JEDYNE 20 CENTÓW ZA MINUTĘ.
Wystarczy wybrać odpowiedni plan taryfowy, aby poczuć się w domu. Z CALL YOUR COUNTRY dzwonisz do kraju po specjalnych
cenaci, przez 12 miesięcy. Cena połączenia wynosi 15 centów, taryfikacja liczona jest co 60 sekund.
Ponadto, jeżeli uaktywnisz NOI WIND, co miesiąc za jedyne 5 euro masz 200 darmowych
minut na rozmowy z numerami Wind.
Dla wszystkich nowych klientów aktywacja CALL YOUR COUNTRY i NOI WIND
jest darmowa.
Aby uzyskać więcej informacji zwróć się do Autoryzowanego Punktu sprzedaży Wind.
Nr 01
01-15 styczeń 2007
naszświat
STRONA CZYTELNIKÓW
Czytelnicy polecają
23
HOROSKOP
BARAN (21.03.-19.04.)
Hiszpańska SANGRIA
na karnawałowe przyjęcia
BLIŹNIĘTA (21.05.-21.06.)
Rada ludzi doświadczonych ułatwi ci podejmowanie trudnych decyzji. Szansa na sukces, ale
jeśli natrafisz na trudności, lepiej ustąpić, lub
sprawę przemyśleć od nowa.
RAK (22.06.-22.07.)
Sposób przygotowania:
Ten hiszpański napój alkoholowy swą nazwę
(sangria po hiszpańsku znaczy krew ) zawdzięcza barwie, którą nadaje mu czerwone wino.
Cytrusy wyszorować, pokroić na ćwiartki, wrzucić do wazy. Dodać cynamon, jabłko pokrojone w półplasterki i brzoskwinie pokrojone
w kostkę. Posypać cukrem, wlać sok pomarańczowy i cytrynowy oraz winiak, zamieszać, przykryć i wstawić na 3-5 godz. do lodówki. Następnie usunąć cynamon, wlać wino i wodę mineralną, wymieszać.
Podawać w szklaneczkach lub szerokich kielichach. 100g – 85 kcal
Katarzyna
BARI
Kiosk na stacji
kolejowej
RZYM
Księgarnia Polska
Via Circonvallazione
Nomentana 516
(przy stacji kolejowej
Tiburtina)
●
Viaggi ITAPOL
Via delle Botteghe
Oscure 16/A
Przestaniesz się zastanawiać. Zaczniesz aktywne
działać. Wzrośnie twoja otwartość na nowe propozycje. Znajdziesz to, czego ci potrzeba. Czas
wzrostu i sukcesu. Dużo pozytywnych splotów
okoliczności.
LEW (23.07.-22.08.)
Nie komplikuj prostych spraw. Możesz zarówno
poddać się dużej dyscyplinie, jak i też możesz
narzucić dyscyplinę innym. Czas na wykonanie jakiegoś zaległego obowiązku. Pojawi się
wzrost energii dla nowych projektów.
PANNA (23.08.-22.09.)
Życzę Państwu smacznego!
Tutaj kupisz
“Nasz Świat”
BYK (20.04.-20.05.)
Nie bój się zmian. Sprzyja wytrwałość.
Zaczniesz myśleć w nowy sposób. Aktywność
i optymizm dają ci ogromne możliwości rozwoju. Zaczniesz świadomie dążyć do pełnego
zrealizowania swoich celów.
Składniki:
4 butelki półwytrawnego czerwonego wina
100 ml winiaku
pół szklanki lekko gazowanej wody mineralnej
3 pomarańcze
2 cytryny
jabłko
8 połówek brzoskwiń z puszki
7-10 dag cukru
szklanka soku pomarańczowego
sok z cytryny
kawałek kory cynamonu
Serdecznie dziękujemy za życzenia świąteczne oraz noworoczne, które
otrzymaliśmy od naszych
Czytelników
Redakcja
Zwiększy się twoja wytrwałość. Twórcze spotkania towarzyskie dadzą ci nowy impuls.
Zastanów się, co masz do uporządkowania.
Dobry czas na przekonanie kogoś do swych
koncepcji i pomysłów.
Szanowna Redakcjo,
Jeżeli istnieje grono stałych czytelników
Waszej gazety to ja do niego należę, a jeżeli nie
istnieje to takie grono tworzę. Zawsze w czasie
pobytu we Włoszech kupuję “Nasz Świat” i
wszystkie numery przywożę, gdy wracam do
Polski. Kilku moich znajomych, a wśród nich
nawet tacy, którzy nigdy we Włoszech nie byli, czyta Waszą
gazetę. Od jakiegoś czasu, kiedy tylko przyjeżdżam do Polski,
jedno z pierwszych pytań znajomych to: Czy przywiozłeś nam
gazetę? Jak mówią, gazeta jest fajna i bardzo ciekawa.
W czasie obecnego pobytu w Polsce w kilku gazetach znalazłem artykuły o prasie polonijnej. Zdziwieniem moim jest,
że pisano głównie o tytułach wydawanych na wyspach brytyjskich. W żadnej polskiej publikacji nie było słowa o “Naszym
Świecie”. Czyżby korespondenci polscy z Włoch nie wiedzieli o Waszym istnieniu? Nigdy nie czytali żadnego numeru
“Naszego Świata”?
To samo pytanie dotyczy pracowników naszych placówek dyplomatycznych i kulturalnych. A może wszyscy uznali, że “Nasz
Świat” jest tak znany, że nie trzeba o nim pisać? - Jeśli tak, to
jako człowiek mieszkający nad Bałtykiem przesyłam Państwu
marynarskie życzenia “TAK TRZYMAĆ”.
Z poważaniem
Stanislaw Czachorowski
Unikaj ludzi niezdecydowanych i nerwowych.
Nie stawiaj niczego na ostrzu noża. Spotkania
z ważnymi osobami mogą przebiegać w inny
sposób niż to było planowane. Ważne jest teraz
porozumienie.
WAGA (23.09.-22.10.)
Warto dostosować swoje cele do nowych sytuacji. Poprzez spokój rozwiążesz trudności.
Pomysły, jakie przyjdą ci do głowy, będą zaskakujące i celne zarazem. Ważne dla ciebie osoby
zapragną z tobą współdziałać.
SKORPION (23.10.-21.11.)
Znajdziesz dość siły dla wykonania potrzebnych
zmian. Zobaczysz swoje życie w duchowym
wymiarze. Moc twojej osobowości oddziałuje
dzisiaj szeroko.
STRZELEC (22.11.-21.12.)
Niebezpieczeństwo drobnych pomyłek. Płyniesz
na fali wielkich energii kosmicznych, ale nie
denerwuj się, jeśli pojawią się przeszkody.
Możliwe rozkojarzenie. Znajdziesz oparcie w
swoim wnętrzu i zwyciężysz.
KOZIOROŻEC (22.12.-19.01.)
Dojdziesz do celu. Sprzyja jednak równowaga i
opanowanie. Wyczujesz, co możesz, a czego nie
możesz robić. Wyobraźnia podsunąć ci może
skojarzenia autentycznie odkrywcze.
WODNIK (20.01.-18.02.)
Więcej czasu znajdziesz dla tego, co najważniejsze. Obfitość myśli i pomysłów. Nie poddasz się i rozszerzysz sferę swoich wpływów.
Połączysz przeciwieństwa.
RYBY (19.02.-20.03.)
Fantastyczne idee powoli zaczną nabierać konkretnych kształtów. Będziesz mieć dość energii,
aby kształtować swego ducha. Nie jest wskazany pośpiech. Kontemplacyjne nastawienie do
życia doda ci nowych energii.
aut min rich.
* minutaggio calcolato rispetto ad una telefonata verso Lima/Perù non comprensiva di surcharge. Surcharge da fisso € 0,02 , surcharge da cabina € 0,14 , surcharge da mobile (non Wind) € 0,23 , surcharge da mobile Wind € 0,15 , surcharge da geografico
€ 0,01. I minuti e le tariffe sono soggetti a variazione con preavviso di 7 gg. I nuovi termini e condizioni sono disponibili presso i nostri punti vendita. Per le tariffe complete consultare www.unioncard.it
** quick pay o receive money o send money.
Ti regaliamo
20
minuti
*
di telefonate!
• Fai un SEND
**
• Invia un SMS al 348 011 7895
con il tuo MTCN e “SI”
• Ricevi subito sul tuo cellulare un
PIN telefonico in regalo!
Per partecipare alla nuova promozione lanciata dalla Angelo Costa s.r.l., ogni cliente interessato a prendervi parte dovrà effettuare una transazione di Money Transfer (Send,
Receive, Quick Pay) nel periodo 22 dicembre 2006 - 31 marzo 2007 e dovrà inviare solo una volta un SMS con l’MTCN (Money Transfer Control Number) della transazione al
numero 348 011 78 95, aggiungendo la scritta: “SI” per ottenere subito € 0,50 di telefonate gratuite, per autorizzare il trattamento dei dati personali oltre che per la manifestazione
in oggetto anche per ricevere informazioni in merito a successive iniziative promozionali.
Consultate il regolamento completo sul sito www.angelocosta.it
Numero Verde
800.22.00.55
www.angelocosta.it