movitrac 07a

Komentarze

Transkrypt

movitrac 07a
Motoreduktory \ Przekładnie przemysłoe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy
MOVITRAC® 07
Edycja 07/2004
11299258 / PL
GA320000
Instrukcja obsługi
SEW-EURODRIVE – Driving the world
Spis tresci
1 Ważne wskazówki ............................................................................................. 4
2 Wskazówki bezpieczeństwa ............................................................................. 6
3 Budowa urządzenia........................................................................................... 7
3.1 Budowa urządzenia ................................................................................. 7
3.2 Oznaczenie typu i główne cechy urządzenia .......................................... 11
4 Instalacja .......................................................................................................... 13
4.1 Wskazówki dotyczące instalacji .............................................................. 13
4.2 Instalacja zgodna z wymogami UL.......................................................... 18
4.3 Zacisk ekranujący mocy.......................................................................... 19
4.4 Osłona przed dotykiem ........................................................................... 20
4.5 Schemat połączeń 230 V 0,37 ... 2,2 kW / 400 V 0,55 ... 4,0 kW ........... 21
4.6 Schemat połączeń 230 V 3,7 ... 30 kW / 400 V 5,5 ... 45 kW ................. 22
4.7 Opis zacisków / Podłączenie prostownika hamulca................................ 23
4.8 Instalacja magistrali systemowej bus (SBus) .......................................... 24
5 Uruchomienie .................................................................................................. 25
5.1 Ogólne wskazówki dotyczące uruchomienia........................................... 25
5.2 Prace przygotowawcze i środki pomocnicze........................................... 25
5.3 Wbudowany panel obsługi ...................................................................... 26
5.4 Zasada obsługi wbudowanego panelu.................................................... 27
5.5 Tryb ręczny ............................................................................................. 29
5.6 Uruchomienie za pomocą wbudowanego panelu ................................... 32
5.7 Rozruch silnika........................................................................................ 34
5.8 Ładowanie programu LOGODrive........................................................... 35
5.9 Lista parametrów .................................................................................... 36
6 Eksploatacja i obsługa.................................................................................... 44
6.1 Informacje o zakłóceniach....................................................................... 44
6.2 Lista błędów (F-00 ... F-97) ..................................................................... 46
6.3 Lista ostrzeżeń (r-17 ... r-32)................................................................... 48
6.4 Wskazania stanu..................................................................................... 48
6.5 Kod stanu urządzenia ............................................................................. 49
6.6 SEW-Serwis elektroniki........................................................................... 49
7 Dane techniczne .............................................................................................. 50
7.1 CE, aprobata U oraz C-Tick .................................................................... 50
7.2 Ogólne dane techniczne ......................................................................... 51
7.3 Dane techniczne MOVITRAC® 07 .......................................................... 52
8 Indeks zmian.................................................................................................... 82
9 Skorowidz ........................................................................................................ 83
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
3
Ważne wskazówki
1
1
Ważne wskazówki
Wskazówki
bezpieczeństwa
Instrukcja obsługi
Koniecznie przestrzegaj zawartych
bezpieczeństwa i ostrzeżeń!
w
niniejszej
instrukcji
wskazówek
Zagrożenie elektryczne.
Możliwe skutki: śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała.
Niebezpieczeństwo.
Możliwe skutki: śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała.
Niebezpieczna sytuacja.
Możliwe skutki: lekkie i nieznaczne uszkodzenia ciała.
Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia.
Możliwe skutki: uszkodzenie urządzenia i powstanie uszkodzeń w jego
otoczeniu.
Porady i informacje przydatne dla użytkownika.
Przestrzeganie instrukcji obsługi jest warunkiem:
•
bezawaryjnej eksploatacji
•
realizacji roszczeń z tytułu wad
Przeczytaj więc najpierw instrukcję, zanim rozpoczniesz użytkować urządzenie!
Instrukcja obsługi zawiera informacje ważne dla obsługi dlatego przechowuj ją w pobliżu
urządzenia.
Użytkowanie
zgodne z
przeznaczeniem
4
Przetwornice częstotliwości MOVITRAC® 07 współpracują z trójfazowymi silnikami
asynchronicznymi z wirnikiem zwartym. Silniki te muszą być przystosowane do
współpracy z przetwornicami. Nie wolno podłączać innych obciążeń do przetwornicy.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Ważne wskazówki
1
Przetwornice częstotliwości MOVITRAC® 07 są urządzeniami do zabudowy
stacjonarnej w szafach sterowniczych. Należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich
informacji dotyczących danych technicznych i warunków dopuszczalnych w miejscu
zastosowania.
Uruchomienie (rozpoczęcie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem) zabronione jest
dopóty, dopóki nie będzie pewne, iż:
Zakres
zastosowania
•
Maszyna spełnia wytyczną EMV 89/336/EWG
•
Produkt końcowy zgodny jest z wytyczną maszynową 89/392/EWG, należy
przestrzegać również EN 60204
Jeśli urządzenie nie zostało wyraźnie przewidziane do tego celu, zabronione są
następujące zastosowania:
•
Użytkowanie w strefie ochrony przeciwwybuchowej
•
Użytkowanie w otoczeniu zawierającym szkodliwe substancje:
–
–
–
–
–
–
–
Złomowanie
oleje
kwasy
gazy
opary
pyły
promieniowanie
w innych szkodliwych otoczeniach
•
Użytkowanie z mechanicznymi obciążeniami drgającymi i udarowymi, które
wykraczają poza wymogi EN 50178
•
Jeśli przetwornica pełni funkcję bezpieczeństwa, która ma zagwarantować ochronę
maszyn i osób
Przestrzegaj aktualnych przepisów: Utylizować zgodnie z właściwościami urządzenia i
obowiązującymi przepisami np. jako:
•
złom elektroniczny (obwody drukowane)
•
tworzywa sztuczne (obudowa)
•
blacha
•
miedź
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
5
Wskazówki bezpieczeństwa
2
2
Wskazówki bezpieczeństwa
Instalacja i
uruchomienie
•
Nie wolno nigdy instalować lub uruchamiać produktów uszkodzonych.
Natychmiast zareklamuj uszkodzenia w przedsiębiorstwie transportowym.
•
Tylko wykwalifikowani elektrycy mogą przeprowadzać uruchomienie oraz
prace serwisowe w urządzeniu. Personel musi posiadać odpowiednie
przeszkolenie z zakresu zapobiegania wypadkom i przestrzegać obowiązujących
przepisów (np. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160).
•
Podczas instalacji i uruchamiania silnika i hamulca należy przestrzegać
odpowiednich instrukcji!
•
Środki i urządzenia ochronne muszą odpowiadać obowiązującym przepisom
(np. EN 60204 lub EN 50178).
Uziemienie urządzenia jest koniecznym działaniem ochronnym.
Urządzenia chroniące przed nadmiernym prądem są koniecznymi urządzeniami
ochronnymi.
Eksploatacja i
obsługa
6
•
Urządzenie spełnia wymogi bezpiecznego rozdzielenia przyłączy mocy i
elektroniki zgodnie z normą EN 50178. Aby zagwarantować bezpieczne
rozdzielenie, wszystkie podłączone obwody prądowe powinny również spełniać
wymogi bezpiecznego rozdzielenia.
•
Za pomocą odpowiednich kroków upewnij się, iż podłączony silnik nie uruchomi
się samoczynnie przy włączaniu przetwornicy do sieci. W tym celu można
połączyć np. wejścia binarne DI01 do DI03 z GND.
•
Podłączenie na wyjściu przetwornicy częstotliwości przeprowadzać tylko przy
zablokowanym stopniu wyjściowym.
•
W stanie włączonym wstępują na zaciskach wyjściowych i podłączonych do nich
kablach i zaciskach silnika niebezpieczne napięcia. Jeśli urządzenie jest
zablokowane a silnik nie pracuje, wówczas również obecne mogą być niebezpieczne
napięcia.
•
Zgaśnięcie diod LED i wskazania 7-segmentowego nie oznaczają braku
napięcia w urządzeniu.
•
Funkcje bezpieczeństwa właściwe dla urządzenia lub blokada mechaniczna
mogą spowodować unieruchomienie silnika. Usunięcie przyczyny zakłócenia
lub reset może prowadzić do tego, iż napęd uruchomi się z powrotem
samoczynnie. Jeśli w przypadku napędzanej maszyny z przyczyn bezpieczeństwa
jest to niedopuszczalne, wówczas przed usunięciem zakłócenia odłącz
urządzenie od sieci.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Budowa urządzenia
Budowa urządzenia
3
Budowa urządzenia
3.1
Budowa urządzenia
3
Wielkość 0S, 0M, 0L
1
2
3
7
8
9
4
5
10
6
02978BXX
Rys. 1: Budowa urządzenia MOVITRAC® 07, wielkość 0S, 0M, 0L
1. X1: Przyłącze do sieci, 3-fazowe: L1 / L2 / L3 / PE lub jednofazowe: L / N / PE
2. Panel obsługi
3. Przełącznik DIP S11 przełączanie na sygnał U lub I
4. Zacisk ekranowania elektroniki
5. X2: Przyłącze silnika U / V / W / PE
6. Zacisk ekranujący mocy
7. X11: Przyłącze RS-485 (tylko do celów serwisowych)
8. Przełącznik DIP S12 opornika końcowego systemu bus
9. X10: Listwa zaciskowa elektroniki
10. X3: Przyłącze rezystora hamującego PE / R+ / R-
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
7
3
Budowa urządzenia
Budowa urządzenia
Wielkość 1, 2S, 2
05132AXX
Rys. 2: Budowa urządzenia MOVITRAC® 07, wielkość 1, 2S, 2
1. X1: Przyłącze do sieci, 3-fazowe: śruba L1 / L2 / L3 / PE
2. Panel obsługi
3. Przełącznik DIP S11 przełączanie na sygnał U lub I
4. Zacisk ekranowania elektroniki
5. X2: Przyłącze silnika śruba U / V / W / PE
6. Miejsce na zacisk ekranowania mocy
7. X11: Przyłącze RS-485 (tylko do celów serwisowych)
8. Przełącznik DIP S12 opornika końcowego systemu bus
9. X10: Listwa zaciskowa elektroniki
10. X3: Przyłącze rezystora hamującego R+ / R– / PE
8
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Budowa urządzenia
Budowa urządzenia
3
Wielkość 3
Rys. 3: Budowa urządzenia MOVITRAC® 07, wielkość 3
05295AXX
1. Przyłącza PE
2. X1: Przyłącze do sieci, 3-fazowe: L1 (1) / L2 (2) / L3 (3)
3. X4: Przyłącze obwodu pośredniego (nie używane)
4. Przyłącza PE (nie widoczne)
5. X2: Przyłączenie silnika U (4) / V (5) / W (6)
6. X3: Przyłączenie rezystora hamującego R+ (8) / R– (9)
7. Panel obsługi
8. Przełącznik DIP S11 przełączanie na sygnał U lub I
9. X11: Przyłącze RS-485 (tylko do celów serwisowych)
10. Przełącznik DIP S12 opornika końcowego systemu bus
11. X10: Listwa zaciskowa elektroniki
12. Zacisk ekranowania elektroniki
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
9
Budowa urządzenia
Budowa urządzenia
3
Wielkość 4
Rys. 4: Budowa urządzenia MOVITRAC® 07, wielkość 4
05296AXX
1. X2: Przyłącze PE
2. X1: Przyłącze do sieci, 3-fazowe: L1 (1) / L2 (2) / L3 (3)
3. X4: Przyłącze obwodu pośredniego (nie używane)
4. X2: Przyłącze PE
5. X2: Przyłączenie silnika U (4) / V (5) / W (6)
6. X3: Przyłączenie rezystora hamującego R+ (8) / R– (9) i PE
7. Panel obsługi
8. Przełącznik DIP S11 przełączanie na sygnał U lub I
9. X11: Przyłącze RS-485 (tylko do celów serwisowych)
10. Przełącznik DIP S12 opornika końcowego systemu bus
11. X10: Listwa zaciskowa elektroniki
12. Zacisk ekranowania elektroniki
10
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Budowa urządzenia
Oznaczenie typu i główne cechy urządzenia
3.2
3
Oznaczenie typu i główne cechy urządzenia
Przykład oznaczenia typu
Typ MC
Szereg konstrukcyjny i
rodzina
Wersja A
MC 07
A
004- 2 B 1- 4-
Zalecana moc silnika
022 = 2,2 kW
Napięcie przyłączeniowe
2 = 200 ... 240 VAC
5 = 380 ... 500 VAC
Filtr sieciowy
B = filtr sieciowy stopnia B
A = filtr sieciowy stopnia A
0 = brak filtra sieciowego
Rodzaj zasilania
3 = 3-fazowe / 1 = 1-fazowe
Kwadranty
4 = 4Q (z czoperem hamulcowym)
Wyposażenie
00 = Standard
10 = LOGODrive
00
Przykład tabliczki znamionowej
Rys. 5: Przykład tabliczki znamionowej
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
02940FXX
11
Budowa urządzenia
Oznaczenie typu i główne cechy urządzenia
3
Zakres dostawy
5
6
3
1
4
2
03000AXX
Rys. 6: Podstawowe cechy dostarczanych urządzeń - dodatek dla wielkości 0
Podstawowe cechy dostarczanych urządzeń - dodatek dla wielkości
0
•
•
•
•
•
•
12
Zaciski ekranowania silnika
i hamulca [2]
Łączniki mocujące do włożenia
w radiator [3]
Śruby mocujące na opcjonalny
rezystor hamujący [6]
1
Zacisk
ekranowania
mocy wraz ze
śrubami
mocującymi
2S
Łączniki
mocujące do
włożenia w
radiator [3]
2
3
Zacisk
ekranowania
mocy wraz ze
śrubami
mocującymi
–
4
Osłona przed
dotykiem wraz
ze śrubami
mocującymi
Zaciski ekranowania przewodów elektroniki (2 zaciski po jednej śrubie) [1]
Pokrywa do nakładania na urządzenie [4]
Krótka informacja do umieszczenia na tyle pokrywy [5]
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Instalacja
Wskazówki dotyczące instalacji
4
Instalacja
4.1
Wskazówki dotyczące instalacji
4
Podczas instalacji należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa!
Momenty
dociągające
•
Używać tylko oryginalnych elementów przyłączeniowych. Przestrzegaj
dopuszczalnych momentów dociągania dla zacisków mocy MOVITRAC® 07.
–
–
–
–
–
Wielkość 0S/M/L
Wielkość 1
Wielkość 2S/2
Wielkość 3
Wielkość 4
→
→
→
→
→
0,5 Nm (4.4 lb.in)
0,6 Nm (5.3 lb.in)
1,5 Nm (13.3 lb.in)
3,5 Nm (31 lb.in)
14 Nm (124 lb.in)
Nm (lb.in)!
Rys. 7: Uwzględnić momenty dociągające
02475AXX
Zalecane
narzędzia
•
Podczas pracy przy listwie zacisków elektroniki X10 używaj śrubokręta o szerokości
ostrza 2,5 mm.
Minimalna wolna
przestrzeń i
położenie
montażowe
•
W celu zapewnienia właściwego chłodzenia pozostaw wolną przestrzeń 100 mm
(4 cale) nad i pod urządzeniem. Wolna przestrzeń z boków nie jest konieczna,
możesz montować urządzenia w szeregu jedno obok drugiego. Uważaj na to, aby
cyrkulacja powietrza nie była zakłócana przez przewody i inne materiały
instalacyjne. Unikaj pozycji, w których ciepłe powietrze wydostające się z innych
urządzeń skierowane byłoby na przetwornicę. W przypadku wielkości 4 i 5 nie montuj
w strefie 300 mm (11.81 cale) nad urządzeniem żadnych komponentów wrażliwych
na ciepło. Urządzenia montuj wyłącznie w pozycji pionowej. Montaż poziomo,
skośnie lub do góry nogami jest niedozwolony.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
13
Instalacja
Wskazówki dotyczące instalacji
4
Dławik sieciowy
•
W przypadku więcej niż czterech urządzeń 3-fazowych lub więcej niż jednego
urządzenia 1-fazowego na jednym przewidzianym na prąd sumaryczny styczniku
sieciowym: należy podłączy uprzednio dławik sieciowy w celu ograniczenia
prądu włączeniowego.
Oddzielne kanały
kablowe
•
Przewody elektroenergetyczne i przewody elektroniczne prowadzić w oddzielnych
kanałach kablowych.
Bezpieczniki
wejściowe i
wyłącznik
różnicowoprądowy
•
Zainstaluj bezpieczniki wejściowe na początku przewodu sieciowego
za odgałęzieniem szyny zbiorczej. Zastosuj bezpieczniki typu D, DO, NH lub
wyłącznik zabezpieczenia mocowego.
Przyłącze
sieciowe PE
•
Niedopuszczalne jest zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego jako
jedynego zabezpieczenia. Przy normalnej pracy przetwornicy mogą występować
prądy upływowe > 3,5 mA.
Przewód PE podłączyć zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
Podłączyć przewód ochronny silnika do przewodu PE odpowiedniej przetwornicy.
Uziemić wszystkie urządzenia płaskim stykiem, przeprowadzając jak najkrótszą drogą
przewód o dużym przekroju do wspólnego punktu uziemiającego lub szyny uziemiającej.
Należy zwrócić uwagę na dobre przewodnictwo połączenia pomiędzy przetwornicą
a uziemioną metalową płytą montażową (płaski metalowy styk radiatora z masą,
np. nielakierowana płyta montażowa szafy sterowniczej). Należy używać taśm
uziemiających odpornych na wysokie częstotliwości.
Należy zapewnić wyrównanie potencjałów wysokiej częstotliwości pomiędzy instalacją/
szafą sterowniczą i napędem / silnikiem (np. przy użyciu przelotowej półki kablowej).
Podczas normalnej pracy przetwornicy mogą występować robocze prądy
upływowe > 3,5 mA.
Ekranowanie i
uziemienie
•
Ekranuj przewody sterowania.
•
Ekran połączyć najkrótszą drogą obustronnie płaskim stykiem z masą.
•
W celu uniknięcia powstawania pętli uziemienia, możesz uziemić koniec ekranu
przez kondensator odkłócający (220 nF / 50 V).
•
Przy podwójnie ekranowanym przewodzie ekran uziemić po stronie przetwornicy,
a wewnętrzny ekran na drugim końcu.
•
MOVITRAC® 07 i wszystkie urządzenia dodatkowe uziemić odpowiednio do wysokich
częstotliwości (płaski metaliczny styk radiatora z masą, np. z wykorzystaniem
nielakierowanej płyty montażowej w szafie sterowniczej).
00755BXX
Rys. 8: Prawidłowe podłączenie ekranu z opaską metalową (zacisk ekranujący) lub dławikiem
kablowym
14
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Instalacja
Wskazówki dotyczące instalacji
•
Krzyżowanie przewodów sterujących i silnoprądowych powinno odbywać się
w miarę możliwości pod kątem prostym.
•
W celu ekranowania przewodów można zastosować również uziemione metalowe
kanały lub metalowe rurki.
Sieci IT
•
W sieciach napięciowych z nieuziemionym punktem zerowym (sieci IT) SEW zaleca
zastosowanie czujników izolacyjnych z pomiarem kodu modulacji impulsowej. W ten
sposób unikniesz niepożądanego wyzwalania czujnika izolacyjnego w wyniku
pojemności doziemnej przetwornicy częstotliwości.
Stycznik
•
Stosować wyłącznie styczniki o kategorii użytkowej AC-3 (IEC 158-1).
Przekroje
•
Przewód sieciowy: Przekrój odpowiedni do wejściowego prądu znamionowego
Isieć przy obciążeniu znamionowym
4
Doprowadzenie prądu do silnika: Przekrój odpowiedni do znamionowego prądu
wyjściowego IN
Przewody elektroniki: maksymalnie 1,5 mm2 (AWG16) bez końcówek izolacyjnych żył
maksymalnie 1,0 mm2 (AWG17) z końcówkami izolacyjnymi żył
Długości
przewodów dla
pojedynczych
napędów
Długości przewodów dla wielkości 0 nie są zależne od częstotliwości PWM.
W przypadku wielkości od 1 do 4, długości przewodów silnikowych zależą od
częstotliwości. Dopuszczalne długości przewodów silnikowych wymienione zostały
w rozdziale "Projektowanie" w podręczniku systemowym MOVITRAC® 07.
Wyjście
urządzenia
•
Podłączać wyłącznie obciążenie o charakterze czynnym / indukcyjnym (silnik),
nie podłączać obciążenia o charakterze pojemnościowym!
Połączenie
Rezystor
hamujący
•
Przewody skrócić do potrzebnej długości.
Wejścia binarne/
wyjścia binarne
•
Wyjścia binarne są odporne na zwarcia i napięcia obce do 35 V. Wyższe napięcia
obce mogą je uszkodzić!
Emisja zakłóceń
•
W celu wykonania instalacji zgodnej z EMV zastosuj ekranowane przewody
silnikowe lub dławiki wyjściowe HD.
Załączona
indukcyjność
•
Należy odkłócić styczniki, przekaźniki, zawory elektromagnetyczne i tym podobne za
pomocą urządzeń odkłócających.
•
Odległość do przetwornicy powinna wynosić co najmniej 150 mm.
Filtry sieciowe
Przetwornice częstotliwości MOVITRAC® 07 mają standardowo zamontowany filtr
sieciowy. Bez dodatkowego wyposażenia zachowują one od strony sieci następujące
klasy wartości granicznych:
•
B: przyłącze 1-fazowe
•
A: przyłącze 3-fazowe
– 230 V: do 7,5 kW
– 400/500 V: do 11 kW
Wartości graniczne EMV dotyczące emisji zakłóceń nie są wyspecyfikowane dla sieci
napięciowych bez uziemionego punktu zerowego (sieci IT). Skuteczność filtrów
sieciowych jest tu znacznie ograniczona.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
15
Instalacja
Wskazówki dotyczące instalacji
4
Rezystor
hamujący BW
o płaskiej
konstrukcji dla
wielkości 0
Wsunąć rezystor hamujący za radiator. Przykręcić rezystor hamujący za pomocą
4 załączonych śrub do profilu radiatora.
Rys. 9: Montaż rezystora hamującego BW
16
03164AXX
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Instalacja
Wskazówki dotyczące instalacji
Dławik
wyjściowy HD
•
Dławik wyjściowy należy zamontować w pobliżu urządzenia MOVITRAC® 07 poza
strefą minimalnej wolnej przestrzeni.
•
Przez dławik należy zawsze prowadzić wszystkie trzy fazy razem (nie PE!).
•
W przypadku kabla ekranowanego nie wolno prowadzić ekranu przez dławik
wyjściowy wraz z innymi kablami.
Rys. 10: Podłączenie dławika wyjściowego HD
4
02979BXX
W przypadku dławika wyjściowego HD należy przeprowadzić kabel 5 x przez dławik.
W przypadku kabla o dużej średnicy można przeprowadzić mniej niż 5 zwojów i podłączyć
za to 2 lub 3 dławiki wyjściowe w szeregu. W przypadku 4 zwojów należy podłączyć
dwa dławiki wyjściowe a przypadku 3 zwojów trzy dławiki wyjściowe w szeregu.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
17
Instalacja
Instalacja zgodna z wymogami UL
4
4.2
Instalacja zgodna z wymogami UL
W celu przeprowadzenia instalacji spełniającej warunki UL należy przestrzegać
następujących wskazówek:
•
Jako kable instalacyjne stosuj przewody miedziane o następujących zakresach
temperatur:
– Dla MOVITRAC® 07 004 ... 300: Zakres temperatur 60/75 °C.
– Dla MOVITRAC® 07 370 ... 450: Zakres temperatur 75 °C.
•
Konieczne momenty dociągające MOVITRAC® 07 - zaciski mocy: patrz wskazówki
instalacyjne.
•
Przetwornice wolno użytkować wyłącznie na sieciach zasilania z maksymalnym
napięciem faza-ziemia 300 VAC.
•
Przetwornice wolno użytkować wyłącznie w sieciach IT, gdy: zarówno podczas pracy
jak i w razie awarii nie może być przekroczone napięcie faza-ziemia 300 VAC.
•
Przetwornice częstotliwości MOVITRAC® 07 wolno użytkować w sieciach
zasilających, które mogą dostarczyć maksymalne wartości zgodnie z poniższą
tabelą. Należy stosować wyłącznie bezpieczniki topikowe. Moc bezpieczników nie
może przekroczyć wartości z poniższej tabeli.
Wartości maksymalne / bezpieczniki
Urządzenia 230 V
MOVITRAC® 07
Maks. prąd w sieci Maks. napięcie sieciowe Bezpieczniki
004/005/008/011/015/022
5000 AAC
240 VAC
35 A / 250 V
037
5000 AAC
240 VAC
30 A / 250 V
055/075
5000 AAC
240 VAC
110 A / 250 V
110
5000 AAC
240 VAC
175 A / 250 V
150
5000 AAC
240 VAC
225 A / 250 V
220/300
10 000 AAC
240 VAC
350 A / 250 V
MOVITRAC® 07
Maks. prąd w sieci Maks. napięcie sieciowe Bezpieczniki
005/008/011
5000 AAC
500 VAC
15 A / 600 V
015/022/030
5000 AAC
500 VAC
35 A / 600 V
040
5000 AAC
500 VAC
45 A / 600 V
055/075
5000 AAC
500 VAC
60 A / 600 V
110
5000 AAC
500 VAC
110 A / 600 V
150/220
5000 AAC
500 VAC
175 A / 600 V
300
5000 AAC
500 VAC
225 A / 600 V
370/450
10 000 AAC
500 VAC
350 A / 600 V
Urządzenia
400/500 V
18
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Instalacja
Zacisk ekranujący mocy
4.3
4
Zacisk ekranujący mocy
Wielkość 1
SEW-EURODRIVE dostarcza w przypadku MOVITRAC® 07 wielkości 1 zacisk
ekranowania mocy w standardzie. Zamontuj ten zacisk ekranowania mocy razem ze
śrubami mocującymi urządzenia.
1
2
Rys. 11: Zacisk ekranujący mocy dla MOVITRAC® 07 wielkość 1
02012BXX
1. Zacisk ekranujący
2. Przyłącze PE (댷)
Wielkość 2S / 2
SEW-EURODRIVE dostarcza w przypadku MOVITRAC® 07 wielkości 2S/2 zacisk
ekranowania mocy w standardzie z 2 śrubami mocującymi. Ten zacisk ekranujący mocy
nalezy zamontować za pomocą obu śrub mocujących do X6.
Rys. 12: Zacisk ekranujący mocy dla MOVITRAC® 07 wielkość 2S / 2
01469BXX
1. Zacisk ekranujący
2. Przyłącze PE (댷)
Za pomocą zacisków ekranujących możesz w bardzo komfortowy sposób zamontować
ekran przewodu silnika i hamulca. Załóż ekran i przewód PE tak, jak przedstawiono
na rysunkach.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
19
Instalacja
Osłona przed dotykiem
4
4.4
Osłona przed dotykiem
Wielkość 2S
SEW-EURODRIVE dostarcza w przypadku MOVITRAC® 07 wielkość 2S seryjnie
2 sztuki osłon przed dotykiem i zacisków rezystorów hamujących. Bez osłony przed
dotykiem MOVITRAC® 07 wielkości 2S ma klasę ochronną IP10, z osłoną przed
dotykiem ma klasę ochronną IP20.
IP10
X4
-UZ +UZ PE
IP20
X4
-UZ +UZ PE
IP10
X3
8/+R 9/-R PE
IP20
X3
8/+R 9/-R PE
Rys. 13: Osłona przed dotykiem dla MOVITRAC® 07 wielkość 2S
Wielkość 4
54447AXX
W przypadku MOVITRAC® 07 wielkości 4 SEW-EURODRIVE dostarcza w standardzie
2 sztuki osłon przed dotykiem z 8 śrubami mocującymi. Zamontuj je na obu pokrywach
zacisków modułu mocy.
Rys. 14: Osłona przed dotykiem dla MOVITRAC® 07 wielkość 4
01470BXX
Z zamontowaną osłoną przed dotykiem MOVITRAC® 07 wielkości 4 posiada klasę
ochrony IP10. Bez osłony przed dotykiem urządzenia posiadają klasę IP00.
20
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Instalacja
Schemat połączeń 230 V 0,37 ... 2,2 kW / 400 V 0,55 ... 4,0 kW
4.5
4
Schemat połączeń 230 V 0,37 ... 2,2 kW / 400 V 0,55 ... 4,0 kW
Rys. 15: Schemat połączeń dla wielkości 0
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
02943LPL
21
Instalacja
Schemat połączeń 230 V 3,7 ... 30 kW / 400 V 5,5 ... 45 kW
4
4.6
Schemat połączeń 230 V 3,7 ... 30 kW / 400 V 5,5 ... 45 kW
Rys. 16: Schemat połączeń dla wielkości 1 ... 4
22
05134CPL
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Instalacja
Opis zacisków / Podłączenie prostownika hamulca
4.7
4
Opis zacisków / Podłączenie prostownika hamulca
Podłączenie prostownika hamulca
W celu podłączenia prostownika hamulca konieczny jest osobny przewód
doprowadzający napięcie z sieci; niedopuszczalne jest zasilanie napięciem
silnika!
Dla K11 i K12 stosować wyłącznie styczniki kategorii użytkowej AC-3 (IEC 158-1).
Zawsze stosować rozłączanie hamulca prądu stałego i prądu zmiennego w przypadku:
•
wszelkich zastosowań w mechanizmach podnoszących
•
napędach, które wymagają szybkiej reakcji hamulca.
W przypadku montażu prostownika hamulca w szafie sterowniczej: układaj przewody
przyłączeniowe pomiędzy prostownikiem hamulca a hamulcem oddzielnie od
pozostałych kabli elektroenergetycznych. Wspólne ułożenie z innymi kablami
dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy pozostałe kable są ekranowane.
W przypadku hamulców bez BG/BGE lub BME przestrzegaj odpowiednich przepisów
dotyczących podłączenia. Dokładne informacje dotyczące hamulców SEW znajdziesz
w publikacji "Praktyka techniki napędowej tom 4".
Opis działania zacisków
Zacisk
X1
Funkcja
L1/L2/L3/PE
L/N/PE
Przyłącze sieciowe
X2
U/V/W/PE
Przyłącze silnikowe
X3
PE/+R/-R
Podłącz. rezystora hamującego
X10:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
VO24
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05
VOTF
DO01-C
DO01-NO
DO01-NC
DO02
GND
Wyjście napięcia pomocniczego + 24 V (maks. 50 mA)
Wejście binarne 1, stała funkcja: prawo/stop
Wejście binarne 2, fabrycznie ustawione na lewo/stop
Wejście binarne 3, fabrycznie ustawione na zezwolenie
Wejście binarne 4, fabrycznie ustawione na n11/n21
Wejście binarne 5, fabrycznie ustawione n12/n22 (TF może być podłączony tylko do DI05)
Napięcia zasilania czujnika TF (czujnik temperaturowy PTC)
Wyjście binarne 1, fabrycznie na "/błąd"
Wyjście binarne 1, styk zwierny
Wyjście binarne 1, styk rozwierny
Wyjście binarne 2, fabrycznie na "Hamulec zwolniony" (Imax = 150 mA)
Potencjał odniesienia
13
14
AI11
AI12
Wejście analogowe 0 ... 10 V / 0(4) ... 20 mA
15
16
17
18
19
20
21
GND
SC11
SC12
GND
SC21
SC22
GND
Potencjał odniesienia
Magistrala systemowa bus High, wchodząca
Magistrala systemowa bus Low, wchodząca
Potencjał odniesienia
Magistrala systemowa bus High, wychodząca SC21 i SC22 są zdezaktywowane, gdy S12 = ON.
Magistrala systemowa bus Low, wychodząca Jest to konieczne w przypadku urządzeń
Potencjał odniesienia
znajdujących się na końcu magistrali bus.
X11
RS-485
Złącze serwisowe dla UWS21A do PC lub modułu parametrów UBP11A
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
23
Instalacja
Instalacja magistrali systemowej bus (SBus)
4
4.8
Instalacja magistrali systemowej bus (SBus)
Rys. 17: Połączenie magistrali systemowej MOVITRAC® 07
GND
SC22
SC21
SC12
SC11
S12
=
=
=
=
=
=
05817AXX
Odniesienie magistrali systemowej
Magistrala systemowa Low
Magistrala systemowa High
Magistrala systemowa Low
Magistrala systemowa High
Opornik końca magistrali systemowej
SBus MOVITRAC 07: Podłącz urządzenia końcowe do SC11/SC12. SC21/SC22 działa
tylko wówczas, gdy S12 = OFF.
24
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Uruchomienie
Ogólne wskazówki dotyczące uruchomienia
I
5
0
5
Uruchomienie
Klawisz IN/OUT obsługuje się następująco
: po jednokrotnym naciśnięciu na
klawisz dotrzesz głębiej do struktury (wybór funkcji). Po dwukrotnym naciśnięciu lub
dłuższym przytrzymaniu klawisza przejdziesz do wyższych struktur menu.
5.1
Ogólne wskazówki dotyczące uruchomienia
Podczas uruchamiania należy koniecznie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa!
Warunek
Warunkiem udanego uruchomienia jest właściwe zaprojektowanie napędu.
Przetwornice częstotliwości MOVITRAC® 07 uruchamiane są fabrycznie z myślą o silniku SEW
dostosowanym pod względem mocy (4-biegunowy, 50 Hz).
Można podłączyć silnik i natychmiast uruchomić napęd.
Opisane w tym rozdziale funkcje uruchamiania służą do tego, aby ustawić przetwornicę
optymalnie do faktycznie podłączonego silnika i istniejących warunków granicznych.
5.2
Prace przygotowawcze i środki pomocnicze
•
Sprawdź instalację (rozdział instalacja).
•
Podłącz sieć i silnik. Nie podłączaj zacisków sygnałowych!
•
Załącz sieć.
•
Wskazanie wyświetlacza Stop.
•
Zaprogramuj zaciski sygnałowe.
•
Ustaw właściwie parametry (np. ustawienie fabryczne).
•
Sprawdź ustawione obsadzenie zacisków (→ P60_ (MOVITOOLS) / P60- (wyświetlacz)).
•
Wyłącz sieć.
•
Podłącz zaciski sygnałowe.
•
Załącz sieć.
Jeśli przeprowadzisz uruchomienie, wówczas przetwornica automatycznie zmieni
wartości parametrów.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
25
I
5
Uruchomienie
Wbudowany panel obsługi
0
5.3
Wbudowany panel obsługi
Obsługa
Podstawowa zasada: jednokrotne naciśnięcie klawis
- powoduje przejście do trybu
edycji. Podwójne naciśnięcie klawisza
-powoduje opuszczenie trybu edycji.
Funkcje panelu
obsługi
Klawisze UP, DOWN i IN/OUT służą do poruszania się w menu. Klawisze RUN i STOP/
RESET służą do sterowania napędem. Potencjometr wartości zadanych służy do
ustawienia wartości zadanej.
"UP" do przewijania symboli i zmiany parametrów.
"IN/OUT" do uaktywniania i dezaktywowania symboli lub menu parametrów
"DOWN" do przewijania symboli i zmiany parametrów.
Za pomocą "RUN" uruchamia się napęd.
RUN
STOP
"STOP/RESET" służy do kasowania błędów oraz zatrzymywania napędu.
RESET
Zatrzymanie napędu za pomocą klawisza STOP/RESET nie ma funkcji
bezpieczeństwa. Przetwornica po wyłączeniu sieci będzie z powrotem zablokowana i
można ją odblokować.
26
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Uruchomienie
Zasada obsługi wbudowanego panelu
I
5
0
5.4
Zasada obsługi wbudowanego panelu
rpm
n11
n1
1 n12 nmax
A
Par
[obr/min]
[obr/min]
2x
[A]
1x
[obr/min]
<-2x 1x->
P081
P100 ... P861
<-2x 1x->
P-01 ... P-05
<-2x 1x->
<-2x 1x->
<-2x 1x->
Rys. 18: Zasada obsługi za pomocą wbudowanego panelu (2x = podwójne naciśnięcie)
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
[F-00 ... F-99]
[ms/%/...]
[kW/Hz/...]
02968DEN
27
I
5
Uruchomienie
Zasada obsługi wbudowanego panelu
0
Symbole
do wyboru
Za pomocą klawiszy
i
można wybrać następujące funkcje:
Symbol
Funkcja
rpm
Wskazanie Stanu przetwornicy lub (w przypadku stanu "napęd odblokowany")
obliczonej rzeczywistej prędkości obrotowej w [obr/min]
A
Wskazanie wyjściowego pozornego natężenia prądu w [A]
Ustawienie rampy rozpędowej w [s]
Ustawienie rampy hamującej w [s]
nmax
n11
n12
Ustawienie maksymalnej prędkości obrotowej w [obr/min]
Ustawienie stałej wartości zadanej n11 w [obr/min]
Ustawienie stałej wartości zadanej n12 w [obr/min]
SilnikUruchomienie P-01 ... P-05
Par
Ustawienie parametrów przetwornicy
Uaktywnienie ręcznego sterowania wartości zadanych panelu obsługi
Poruszanie się
w menu
Jeśli wybierzesz symbol wówczas pali się dioda LED wbudowana w menu.
W przypadku symboli, które przedstawiają tylko wskazania wartości, pojawia się
natychmiast aktualne wskazanie wartości na 7-segmentowym wyświetlaczu.
Zmiana
parametrów
Po dokonaniu wyboru symbolu Par (wskazanie: P---) możesz wybrać żądany
parametr po naciśnięciu
poprzez
i .
Aby zmienić wartość parametru, musisz nacisnąć ponownie klawisz
. Miganie
diody LED w danym symbolu oznacza, że możesz teraz zmienić wartość. Wartość
uaktywni się, jeśli opuścisz tryb zmian po dwukrotnym naciśnięciu na klawisz
lub
po około 1 s po ostatniej zmianie.
28
Wskazania
W przypadku parametrów obsadzenia zacisków (601 ... 604, 620, 621) można wybrać
gotową kombinację za pomocą panelu obsługi poprzez parametry 60- i 62-. Jeśli za
pomocą MOVITOOLS ustawisz inną kombinację, wówczas wyświetlacz będzie
wskazywał ----.
Wskazania stanu
Jeśli wybierzesz symbol rpm , wówczas wyświetlany będzie stan. Jeśli stan to
"zezwolenie dla napędu", wówczas wyświetlana będzie obliczona rzeczywista prędkość
obrotowa.
•
Napęd "Blokada stopnia mocy": dIS (disable)
•
Napęd "Brak zezwolenia": StoP (Stop)
•
Napęd "zezwolenie": 8888 (rzeczywista liczba obrotów)
•
Trwają ustawienia fabryczne: SEt (Set)
•
Prąd przy zahamowanym silniku dc
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Uruchomienie
Tryb ręczny
I
5
0
Wskazanie błędu
Jeśli wystąpi błąd, wówczas wskazanie zmieni się na symbol rpm i wyświetlać będzie
pulsujący kod błędu, np. F-11 (lista błędów w rozdziale Eksploatacja i obsługa).
Ostrzeżenia
Niektóre parametry nie mogą być zmieniane w pewnych stanach roboczych. Jeśli mimo
to spróbujesz dokonać zmiany, wówczas pojawi się komunikat r-19 ... r-32.
Wskazanie przedstawia kod odpowiedni do danego działania, np. r-28 (konieczna
blokada stopnia mocy). Listę ostrzeżeń znajdziesz w rozdziale Eksploatacja i obsługa.
5.5
Tryb ręczny
Tryb ręczny (lokalny tryb ręczny): Miga dioda LED
Zewnętrzne wartości zadane selekcja
Sterowanie poprzez:
– zaciski
– łącze szeregowe
– potencjometr wartości zadanych na AI11/AI12
Tryb ręczny
03158BXX
Rys. 19: Ręczna zmiana wartości zadanych (2x = dwukrotne naciśnięcie)
Jedynymi istotnymi wartościami w "ręcznym trybie" są:
•
P122 Local Pot.-Mode
•
Klawisz "RUN" i "STOP/RESET"
•
Potencjometr wartości zadanych
Jeśli aktywny jest tryb ręczny, migają diody LED rpm i
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
.
29
5
I
Uruchomienie
Tryb ręczny
0
Prędkość obrotową można ograniczać za pomocą P301 minimalna prędkość obrotowa
oraz i P302 maksymalna prędkość obrotowa.
Po wystąpieniu błędu można przeprowadzić reset za pomocą klawisza "STOP/RESET"
przez zacisk albo poprzez interfejs. Po przeprowadzeniu resetu, "tryb ręczny" zostanie
ponownie uaktywniony. Napęd pozostanie wyłączony.
Wskazanie Stop miga sygnalizując, iż napęd musi zostać z powrotem odblokowany za
pomocą klawisza "RUN".
Parametr P760 Blokada klawiszy Run/Stop nie działa w "trybie ręcznym".
Zewnętrzne
wprowadzanie
wartości
zadanych
Można odblokować przetwornicę za pomocą klawisza "RUN" a następnie zatrzymać ją
z powrotem za pomocą klawisza "STOP/RESET". Funkcje obu klawiszy można
wyłączyć za pomocą P760 Blokada klawiszy Run/Stop.
Zadany kierunek
obrotu
Można wybrać zadany kierunek obrotów:
Zadana prędkość
obrotowa
•
"W prawo/stop" i "W lewo/stop" w P101 źródło sterowania = ZACISKI lub P101 źródło
sterowania = 3 WIRE-CONTROL
•
Polaryzacja wartości zadanej w słowie danych procesowych w przypadku
P101 źródło sterowania = RS-485 lub SBUS i P100 źródło wartości zadanych = RS485 lub SBUS
Można wprowadzić zadaną prędkość obrotową:
•
Potencjometr wartości zadanych (jeśli P121 dodanie pot. wart. zad. jest w
pozycji WŁ.)
•
P100 źródło wartości zadanych
– Stałe wartości zadane
– Stałe wartości zadane z wejściem analogowym
– Słowo danych procesowych z SBus lub RS-485 (RS-485 tylko do celów
serwisowych)
– Motor poti
30
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Uruchomienie
Tryb ręczny
I
5
0
Zezwolenie dla
kierunku obrotów
za pomocą RS-485
lub SBus
Jeśli ustawisz P101 źródło sterowania i P100 źródło wartości zadanych na RS-485 lub
SBus, wówczas kierunek obrotów ustalany będzie za pomocą wartości zadanej
(RS-485 tylko do celów serwisowych). Musisz zezwolić na wartość zadaną poprzez
SBus lub RS-485 za pomocą zacisku "W prawo/stop" lub "W lewo/stop".
SEW-EURODRIVE zaleca na zezwalanie za pomocą na stałe zaprogramowanego
zacisku "W prawo/stop" a nie za pomocą możliwego do zaprogramowania zacisku
"W lewo/stop".
Zacisk
"W prawo/stop"
Zacisk
"W lewo/stop"
Zezwolenie na kierunek obrotów
0
0
Napęd zablokowany
1
0
W lewo i w prawo (kierunek obrotów zależny będzie od
wartości zadanej)
0
1
W lewo i w prawo (kierunek obrotów zależny będzie od
wartości zadanej)
1
1
Napęd zablokowany
Zaciski "W prawo/stop" i "W lewo/stop" określają kierunek obrotów, jeśli:
•
P101 źródło sterowania ustawiony jest na RS-485 lub SBus
i
•
P100 źródło wartości zadanej ustawiony jest na
–
–
–
–
–
STOP/RESET
STOP
UNIPOL./wewn.wart.zad.
Motor poti
wewn.wart.zad. + AI1
wewn.wart.zad. * AI1
Wejście częstotliwościowe
Klawisz STOP/RESET ma pierwszeństwo przed zezwoleniem z zacisków lub
zezwoleniem poprzez łącze. Jeśli zatrzymasz napęd za pomocą klawisza STOP/
RESET, wówczas musisz odblokować go za pomocą klawisza RUN.
RESET
Po włączeniu i włączeniu sieci przetwornica będzie z powrotem odblokowana!
Po wystąpieniu błędu i zaprogramowaniu reakcji na błąd, można przeprowadzić reset
za pomocą klawisza STOP/RESET. Napęd będzie wówczas zablokowany i musisz
odblokować go za pomocą klawisza RUN.
RUN
Jeśli zatrzymasz napęd za pomocą klawisza STOP/RESET, wówczas miga
wskazanie Stop. Sygnalizuje ono, iż musisz odblokować napęd za pomocą
klawisza "RUN".
RUN
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
31
I
5
Uruchomienie
Uruchomienie za pomocą wbudowanego panelu
0
5.6
Uruchomienie za pomocą wbudowanego panelu
Rys. 20: Uruchomienie za pomocą wbudowanego panelu (2x = podwójne kliknięcie/ * = ustawienie fabryczne)
P-01 = tryb pracy
02975GXX
P-03 = znamionowa prędkość obrotowa silnika P-05 = znamionowe napięcie silnika
P-02 = znamionowa moc silnika P-04 = znamionowa częstotliwość silnika
32
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Uruchomienie
Uruchomienie za pomocą wbudowanego panelu
I
5
0
Informacje
ogólne
Jeśli nie podłączasz silnika z tabeli silników do wyboru: Wprowadzić parametry P-01
do P-05 zgodnie z tabliczką znamionową (wejście poprzez
):
Nr
Nazwa
P-01 Tryb pracy
Zakres / Ustawienie fabryczne
0
3
4
21
22
P-02 Moc znamionowa
silnika
0,25
0,37
0,55
...
VFC lub VFC & MECHANIZM PODNOSZĄCY
(możliwość ustawienia wyłącznie za pomocą MOVITOOLS)
VFC & DC-BREMS.
VFC & FANGEN
CHARAKTERYSTYKA U/f
CHARAKTERYSTYKA U/f & DC-HAM.
[kW]
Ustawienie fabryczne: Moc znamionowa silnika w kW
odpowiadająca mocy znamionowej przetwornicy
Jeśli podłączony zostanie mniejszy lub większy silnik
(maksymalnie różnica jednego skoku typów), wówczas
musisz wybrać wartość, która jest najbliższa mocy silnika.
P-03 Znamionowa liczba
obrotów
10 ... znamionowa prędkość obrotowa... 5500 [obr/min]
P-04 Znamionowa
częstotliwość silnika
50
60
[Hz]
P-05 Znamionowe napięcie 50 ... 700 [V]
silnika
Uruchomienie automatycznie przestawia maksymalną prędkość obrotową P302 na
obrotową prędkość załamania.
Rozpoczęcie
uruchomienia
Warunki:
•
Napęd "Brak zezwolenia": Stop (Stop)
Kompletne uruchomienie zakończone jest dopiero wówczas, gdy za pomocą
klawisza
powrócisz do menu głównego.
VFC
Standardowym ustawieniem trybu pracy jest U/f. Przetwornicę należy uruchamiać w
trybie roboczym VFC lub VFC + hamulec DC dla:
•
Wysokiego momentu obrotowego
•
Ciągłej pracy na małych częstotliwościach
•
Dokładnej kompensacji poślizgów
•
Dynamicznego zachowania
W tym celu przy uruchamianiu musisz wybrać poprzez symbol
roboczy VFC lub VFC + hamulec DC.
Uruchomienie
napędu
grupowego
w punkcie P-01 tryb
Za pomocą trybu pracy U/f-CHARAKTERYSTYKA można użytkować grupę silników
asynchronicznych na jednej przetwornicy. Pamiętaj:
•
Wybrać tryb pracy U/f
•
Ustawić moc największego silnika
•
Wyłączyć automatyczny obmiar P320
•
Wyzerować kompensację IxR P322
•
Wyzerować kompensację poślizgu P324
•
Ustawić ograniczenie prądu na półtorakrotność sumy prądu silników
Przetwornica pracuje w tym trybie bez kompensacji poślizgu ze stałym stosunkiem U/f.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
33
I
5
Uruchomienie
Rozruch silnika
0
5.7
Rozruch silnika
Analogowe
wartości zadane
Poniższa tabela przedstawia, jakie sygnały muszą zostać podane w przypadku wyboru
wartości zadanej "UNIPOL./wewn.wart.zad." (P100) na zaciskach X10:2 ... X10:4
(DIØ1 ... DIØ5), aby napęd mógł pracować z zadaną prędkością poprzez wejście
analogowe.
Zacisk
X10:13/14
X10:2
X10:3
X10:4
Funkcja
Wejście
analogowe
Prawo/stop
Lewo/stop
Zezwolenie
/Brak zezwolenia
X
X
X
0
Zezwolenie i stop
X
0
0
1
Bieg w prawo 50 %maks.
5V
1
0
1
Bieg w prawo nmaks.
10 V
1
0
1
Bieg w lewo 50 %maks.
5V
0
1
1
Bieg w lewo nmaks.
10 V
0
1
1
X = dowolnie / 0 = Low / 1 = High
Poniższy wykres przedstawia przykładowo, jak uruchomić napęd z połączeniem
zacisków X10:2...X10:6 na wewnętrznych wartościach zadanych.
Rys. 21: Diagram przejazdu ze stałymi wewnętrznymi wartościami zadanymi
34
X10:2 = w prawo/stop
X10:4 = zezwolenie/szybkie zatrzymanie
X10:3 = w lewo/stop
X10:5 = n11/n21
02981AXX
X10:6 = n12/n22
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Uruchomienie
Ładowanie programu LOGODrive
I
5
0
5.8
Ładowanie programu LOGODrive
•
Uruchom managera MOVITOOLS.
•
Podłącz MOVITRAC® 07 poprzez konwerter UWS21A do wolnego złącza
szeregowego swojego komputera. Wybierz złącze w grupie PC-COM.
•
Podłącz MOVITRAC® 07 do sieci.
•
Naciśnij na klawisz aktualizacji. Komputer będzie szukał wszystkich podłączonych
urządzeń i wyświetli listę urządzeń.
•
Naciśnij na klawisz LOGODrive.
•
Załaduj żądany program z Datei / Öffnen (Otwórz plik).
•
Skompiluj ten program za pomocą Programm / Kompilieren (skompiluj program).
•
Załaduj program za pomocą polecenia Programm / Laden do MOVITRAC® 07.
•
Uruchom program za pomocą Programm / Starten (Uruchom program).
•
Jeśli przetwornica właśnie przetwarza jakiś program, wówczas wskaże to za pomocą
punktu dziesiętnego po 4 miejscach wyświetlacza.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
35
I
5
Uruchomienie
Lista parametrów
0
5.9
Lista parametrów
Wszystkie parametry, które mogą być również wyświetlane i zmieniane poprzez
symbol Par panelu obsługi oznaczone są w kolumnie "BF" (panel obsługi) za pomocą
•. Jeśli istnieje możliwość wyboru, wówczas ustawienie fabryczne oznaczone będzie
tłustym drukiem.
Nr BF Spis Nazwa
haseł
dec.
36
Zakres / Ustawienie fabryczne
Wartość po
uruchomieniu
Wyświetlacz MOVITOOLS
0__
Wartości wskazywane (tylko do odczytu)
00_
Wartości procesowe
000
Prędkość obrotowa rpm
(z odpowiednim
znakiem)
[obr/min]
002
Częstotliwość
(z odpowiednim
znakiem)
[Hz]
004
Prąd wyjściowy
(suma)
[% IN]
005
Prąd czynny
(z odpowiednim
znakiem)
[% IN]
008
Napięcie obwodu
pośredniego
[V]
009
Prąd wyjściowy
01_
Wskazania stanu
010
Stan przetwornicy
rpm
[Tekst]
011
Stan roboczy
rpm
[Tekst]
012
Stan błędów
rpm
[Tekst]
014
Temperatura
radiatora
02_
Analogowa wartość zadana
020
Wejście analogowe
AI1
03_
Wejścia binarne
031
Wejście binarne
DI01
W PRAWO/STOP (stała funkcja)
032
Wejście binarne
DI02
W LEWO/STOP (ustawienie fabryczne)
033
Wejście binarne
DI03
ZEZWOLENIE/STOP (ustawienie fabryczne)
034
Wejście binarne
DI04
n11/n21 (ustawienie fabryczne)
035
Wejście binarne
DI05
n12/n22 (ustawienie fabryczne)
036
Wejście binarne
DI01 ... DI05
Wejścia binarne
A
[A]
[°C]
[V]
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Uruchomienie
Lista parametrów
I
5
0
Nr BF Spis Nazwa
haseł
dec.
Zakres / Ustawienie fabryczne
Wyświetlacz MOVITOOLS
05_
Wyjścia binarne
051
Wyjście binarne
DO01
/ZAKŁÓCENIE (ustawienie fabryczne)
052
Wyjście binarne
DO02
HAMULEC WŁ. (ustawienie fabryczne)
053
Wyjścia binarne
DO01, DO02
Wyjścia binarne
07_
Dane urządzenia
070
Typ urządzenia
[Tekst]
071
Wyjściowy prąd
znamionowy
[A]
076
Firmware urządz.
podstawowego
[Numer katalogowy i wersja]
08_
080 •
Wartość po
uruchomieniu
Pamięć błędów
8366 Błąd t-0
09_
Diagnoza Bus
090
Konfiguracja PD
Kod błędu
Informacje w tle dotyczące warunków przy
wystąpieniu błędu
•
•
•
•
•
•
1 PD + PARAMETR
1 PD
2 PD + PARAMETR
2 PD
3 PD + PARAMETR
3 PD
094 •
8455 PO 1 wartość
zadana
[heks]
095 •
8456 PO 2 wartość
zadana
[heks]
096 •
8457 PO 3 wartość
zadana
[heks]
097
PI 1 wartość
rzeczywista
[heks]
098
PI 2 wartość
rzeczywista
[heks]
099
PI 3 wartość
rzeczywista
[heks]
1__
Wartości zadane / integratory
10_
Wybór wartości zadanych
100 •
8461 Źródło wartości
zadanych
1
2
4
6
7
10
11
UNIPOL./STAŁA WART. ZAD.
RS-485
MOTOR.POT.
STAŁA WART. ZAD. + AI1
STAŁA WART. ZAD. * AI1
SBus
Wejście częstotliwości
101 •
8462 Źródło sterowania
0
1
3
4
ZACISKI
RS-485
SBus
3-WIRE-CONTROL
102 •
8840 Skalowanie
częstotliwości
Zakres ustawień 0,1 ... 10 ... 65,00 [kHz]
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
37
I
5
Uruchomienie
Lista parametrów
0
Nr BF Spis Nazwa
haseł
dec.
11_
Wartość po
uruchomieniu
Wyświetlacz MOVITOOLS
Wejście analogowe 1 (+10 V)
110 •
8463 AI1 skalowanie
0,1 ... 1 ... 10
112 •
8465 AI1 tryb pracy
0
1
5
6
12_
3000 1/min (0 – 10 V)
N-MAX (0 – 10 V)
N-MAX (0 – 20 mA)
N-MAX (4 – 20 mA)
Potencjometr wartości zadanych wbudowanego panelu obsługi
121 •
8811 Dodawanie za
pomocą pot. wart.
zad.
0
1
2
WYŁ.
WŁ.
WŁ. (BEZ STAŁYCH WART. ZAD.)
122 •
8799 Tryb Local-Pot.
0
1
2
UNIPOLARNIE W PRAWO
UNIPOLARNIE W LEWO
BIPOLARNIE W PRAWO + LEWO.
13_
Rampy prędkości obrotowej
130 •
8807 t11 rampa
rozpędowa
0,1 ... 2 ... 2000 [s]
131 •
8808 t11 rampa
hamująca
0,1 ... 2 ... 2000 [s]
136 •
8476 Rampa szybkiego
zatrzymania t13
138
8794 Ograniczenie ramp 0
1
15_
0,1 ... 2 ... 20 [s]
NIE
TAK
Funkcja MOTOR.POT.
150 •
8809 Rampa t3
0,2 ... 20 ... 50 [s]
152 •
8488 zapis ostatniej
wartości zadanej
off
on
16_
38
Zakres / Ustawienie fabryczne
WYŁ.
WŁ.
Stałe wartości zadane (zestaw 1)
160 •
8489 Wewnętrzna
n11
wartość zadana n11
0 ... 150 ... 5000 [obr/min]
161 •
8490 Wewnętrzna
n12
wartość zadana n12
0 ... 750 ... 5000 [obr/min]
162 •
8491 Wewnętrzna
0 ... 1500 ... 5000 [obr/min]
wartość zadana n13
163 •
8814 Wewnętrzna
wartość zadana
n11 regulatora PI
0 ... 3 ... 100 [% IN]
164 •
8815 Wewnętrzna
wartość zadana
n12 regulatora PI
0 ... 15 ... 100 [% IN]
165 •
8816 Wewnętrzna
wartość zadana
n13 regulatora PI
0 ... 30 ... 100 [% IN]
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Uruchomienie
Lista parametrów
I
5
0
Nr BF Spis Nazwa
haseł
dec.
17_
Zakres / Ustawienie fabryczne
Wyświetlacz MOVITOOLS
Stałe wartości zadane (zestaw 2)
170 •
8492 Wewnętrzna
0 ... 150 ... 5000 [obr/min]
wartość zadana n21
171 •
8493 Wewnętrzna
0 ... 750 ... 5000 [obr/min]
wartość zadana n22
172 •
8494 Wewnętrzna
0 ... 1500 ... 5000 [obr/min]
wartość zadana n23
173 •
8817 Wewnętrzna
wartość zadana
n21 regulatora PI
0 ... 3 ... 100 [% IN]
174 •
8818 Wewnętrzna
wartość zadana
n22 regulatora PI
0 ... 15 ... 100 [% IN]
175 •
8819 n23 regulatora PI
0 ... 30 ... 100 [% IN]
2__
25_
Parametry regulatora
Regulator PI
250 •
8800 Regulator PI
0
1
2
251 •
8801 Wzmocnienie P
0 ... 1 ... 64
252 •
8802 Część I
0 ... 1 ... 2000 [s]
253 •
8465 Tryb wartości
rzeczywistych PI
1
5
6
254 •
8463 Skalowanie
wartości
rzeczywistych PI
0,1...1,0...10,0
255 •
8812 Offset wartości
rzeczywistych PI
0,0 ... 100,0 [%]
3__
Parametry silnika
30_
Ograniczenia
WYŁ.
WŁ.-NORMALNIE
WŁ.-ODWROTNIE
0 ... 10 V
0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
301 •
8516 Minimalna
0 ... 15 ... 5500 [obr/min]
prędkość obrotowa
302 •
8517 Maksymalna
nmax
prędkość obrotowa
303 •
8518 Granica prądu
32_
Wartość po
uruchomieniu
0 ... 1500 ... 5500 [obr/min]
0 ... 150 [% IN]
Kompensacja silnika
320 •
8523 Kompensacja
automatyczna
off
on
321 •
8524 Boost
0 ... 100 [%]
322 •
8525 Kompensacja IxR
0 ... 100 [%]
323 •
8526 Czas
0 ... 2000 [ms]
podmagnesowania
324 •
8527 Kompensacja
poślizgu
0 ... 500 [obr/min]
325 •
8834 Tłumienie drgań
podczas pracy
jałowej
off
on
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
WYŁ.
WŁ.
WYŁ.
WŁ.
39
I
5
Uruchomienie
Lista parametrów
0
Nr BF Spis Nazwa
haseł
dec.
Komunikaty o osiągnięciu wartości
40_
Komunikat o osiągnięciu wartości prędkości obrotowej
400 •
8539 Wartość odniesienia 0 ... 750 ... 5000 [obr/min]
prędkości obrotowej
401 •
8540 Histereza
402 •
8541 Czas opóźnienia
0 ... 1 ... 9 [s]
403 •
8542 Komunikat = "1"
przy
0
1
0 ... 100 ... +500 [obr/min]
n < nref
n > nref
Komunikat o osiągnięciu wartości regulatora PI
450 •
8813 Próg wartości
rzeczywistych PI
0,0 ... 100,0 [%]
451 •
8796 Komunikat = "1"
przy
0
1
5__
50_
Wartość rzeczywista PI < odniesienie PI
Wartość rzeczywista PI > odniesienie PI
Funkcje kontrolne
Kontrola prędkości obrotowej
500 •
8557 Kontrola prędkości 0
obrotowej
3
501 •
8558 Czas opóźnienia
Obsadzenie zacisków
60_
Wejścia binarne
8803 Wejścia binarne
DI01 obsadzony
stałą funkcją W
PRAWO/STOP.
601
8336 Wejście binarne
DI02
602
8337 Wejście binarne
DI03
603
8338 Wejście binarne
DI04
604
8339 Wejście binarne
DI05
WYŁ.
SILN.&GENERATOR
0 ... 1 ... 10 [s]
6__
60- •
Wartość po
uruchomieniu
Wyświetlacz MOVITOOLS
4__
45_
40
Zakres / Ustawienie fabryczne
0
1
2
3
4
5
6
7
8
-
DI02
W LEWO/STOP
W LEWO/STOP
W LEWO/STOP
ZEZWOLENIE
W LEWO/STOP
W LEWO/STOP
W LEWO/STOP
W LEWO/STOP
W LEWO/STOP
DI03
DI04
ST.WAR.ZAD.PRZ. n11/n21
ZEZWOLENIE
n11/n21
ZEZWOLENIE
MOTOR.POT.WŁ.
ST.WAR.ZAD.PRZ. n11/n21
PRZEJ.WAR.ZAD. n11/n21
ZEZWOLENIE
ZEWN.BŁĄD
ZEZWOLENIE
RESET BŁĘDU
ZEWN.BŁĄD
n11/n21
ZEZWOLENIE
n11/n21
DI05
n12/n22
n12/n22
MOTOR.POT.WYŁ.
n12/n22
n12/n22
RESET BŁĘDU
CZUJNIK TF
n12/n22
BL.STOP.MOC.
(inne kombinacje ustawiane za pomocą MOVITOOLS)
BRAK FUNKCJI
ZEZWOLENIE
/STOP
PRAWO/STOP
LEWO/STOP
n11/n21
n12/n22
PRZEŁ. STAŁ.WART.
MOTOR.POT.WŁ.
MOTOR.POT.WYŁ.
/ZEW. BŁĄD
RESET BŁĘDU
PRZEJ. WARTOŚCI ZADANEJ
KOMUNIKAT TF (tylko w przypadku DI05)
BLOKADA REGULATORA
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Uruchomienie
Lista parametrów
I
5
0
Nr BF Spis Nazwa
haseł
dec.
62_
8804 Wyjścia binarne
620
8350 Wyjście binarne
DO01
621
8351 Wyjście binarne
DO02
70_
700
71_
710
72_
Wyświetlacz MOVITOOLS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-
DO01
DO02
/ZAKŁÓCENIE
HAMULEC WŁ.
GOTÓW DO PRACY
HAMULEC WŁ.
PRĘDKOŚĆ OBR.ODNIESIENIE HAMULEC WŁ.
PORÓWN. WART. ZAD.
HAMULEC WŁ.
/ZAKŁÓCENIE
PRĘDKOŚĆ OBR.ODNIESIENIE
/ZAKŁÓCENIE
PORÓWN. WART. ZAD.
/ZAKŁÓCENIE
GOTÓW DO PRACY
/ZAKŁÓCENIE
POLE WIRUJĄCE WŁ.
ZAKŁÓCENIE
ODNIESIENIE WART. RZECZ. PI
ODNIESIENIE WART. RZECZ. PI HAMULEC WŁ.
(inne kombinacje ustawiane za pomocą MOVITOOLS)
BRAK FUNKCJI
/ZAKŁÓCENIE
GOTÓW DO PRACY
STOPIEŃ WYJŚCIOWY WŁ.
POLE WIRUJĄCY WŁ.
HAMULEC WŁ.
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA ODNIESIENIE
PORÓWN. WART. ZAD.
ODNIESIENIE WART. RZECZ. PI
Funkcje sterowania
Tryby pracy
8574 Tryb pracy
(ustawienie na
panelu obsługi za
pomocą
,
P-01).
0
3
4
"0"
21
22
VFC 1
VFC 1 & DC-HAM.
VFC & PRZECHWYT
VFC & dźwignica (tylko poprzez MOVITOOLS)
CHARAKTERYSTYKA U/f
CHARAKTERYSTYKA U/f & DC-HAM.
Funkcja prądu postojowego
8576 Funkcja prądu
postojowego
0...50 % IMot
Wartość zadana - stop
720 •
8578 Wartość zadana stop
off
on
721 •
8579 Wartość zadana
stop
0 ... 30 ... 500 [obr/min]
722 •
8580 Offset startu
0 ... 30 ... 500 [obr/min]
73_
736 •
76_
760 •
Wartość po
uruchomieniu
Wyjścia binarne
62- •
7__
Zakres / Ustawienie fabryczne
WYŁ.
WŁ.
Funkcja hamulca
8828 Czas zwłoki
0,0 ... 0,1 ... 2 [s]
Obsługa ręczna
8798 Blokada klawiszy
Run/Stop
no
yes
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
NIE
TAK
41
I
5
Uruchomienie
Lista parametrów
0
Nr BF Spis Nazwa
haseł
dec.
Wyświetlacz MOVITOOLS
8__
Funkcje urządzenia
80_
Setup
802 •
8594 Ustawienie
fabryczne
yes
no
USTAWIENIE FABRYCZNE
NIE
STAN FABRYCZNY
803 •
8595 Blokada
parametrów
off
on
WYŁ.
WŁ.
804
8596 Resetowanie
danych
statystycznych
81_
Parametry komunikacji
8597 Adres RS-485
811
8598 Adres grupy
RS-485
100 ... 199
812
8599 RS-485 RemoteTimeout
0 ... 650 [s]
813 •
8600 Adres SBus
814
8601 Adres grupy SBus
0 ... 63
815
8602 Czas Timeout SBus
0 ... 650 [s]
816 •
8603 Szybkość przesyłu 0
1
2
3
125 kbit/s
250 kbit/s
500 kbit/s
1000 kbit/s
820 •
83_
830 •
84_
840
86_
Wartość po
uruchomieniu
NIE
Pamięć błędów
810 •
82_
42
Zakres / Ustawienie fabryczne
0 ... 99
0 ... 63
Tryb hamowania
8607 Tryb 4-kwadrantów off
on
WYŁ.
WŁ.
Reakcje na błędy
8609 Reakcja /ZEW.
BŁĄD
2
4
NATYCHM. STOP./ZAKŁ..
SZYBKIE ZATRZ./ZAKŁ.
Resetowanie
8617 Reset manualny
TAK
NIE
Modulacja
860 •
8620 Częstotliwość PWM
0
1
2
3
4 kHz
8 kHz
12 kHz
16 kHz
862 •
8751 Stałe PWM
yes
no
TAK
NIE
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Uruchomienie
Lista parametrów
I
5
0
Nr BF Spis Nazwa
haseł
dec.
87_
Zakres / Ustawienie fabryczne
Wyświetlacz MOVITOOLS
Wartość po
uruchomieniu
Parametryzacja feldbus
870
8304 Opis wartości
zadanych PO1
871
8305 Opis wartości
zadanych PO
872
8306 Opis wartości
zadanych PO3
873
8307 Opis wartości
rzeczywistych PI1
874
8308 Opis wartości
rzeczywistych PI2
875
8309 Opis wartości
rzeczywistych PI3
876
8622 Zezwolenie dla
danych PO
BRAK FUNKCJI (ustawienie fabryczne P872)
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (ustawienie fabryczne P871)
MAKS. PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
RAMPA
SŁOWO STERUJĄCE 1 (ustawienie fabryczne P870)
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA [%]
REGULATOR WARTOŚCI ZADANEJ PI
BRAK FUNKCJI
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (ustawienie fabryczne P874)
PRĄD WYJŚCIOWY (ustawienie fabryczne P875)
PRĄD CZYNNY
SŁOWO STATUSOWE 1 (ustawienie fabryczne P873)
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA [%]
IPOS PI-DATA
REGULATOR PI [%]
WYŁ.
WŁ.
9__
Parametry IPOS/LOGODrive
93_
Funkcje specjalne IPOS/LOGODrive
931 •
Task 1/2
off
on
932
Task 2
off
on
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
43
Eksploatacja i obsługa
Informacje o zakłóceniach
6
6
Eksploatacja i obsługa
6.1
Informacje o zakłóceniach
Pamięć błędów
Przetwornica zapisuje komunikaty o błędach w pamięci błędów P080. Przetwornica
zapisuje nowy błąd dopiero po skasowaniu komunikatu o wystąpieniu błędu. Lokalny
panel obsługi wskaże ostatnio zaistniały błąd. W ten sposób w przypadku podwójnych
błędów wartość zapisana w P080 i wyświetlana na panelu obsługi nie zgadzają się ze
sobą. Jest tak na przykład w przypadku F-07 - nadmierne napięcie obwodu pośredniego
a następnie F-34 timeout rampy.
W chwili zakłócenia przetwornica zapisuje następujące informacje:
44
•
Błąd, jaki wystąpił
•
Stan wejść binarnych / wyjść binarnych
•
Stan roboczy przetwornicy
•
Stan przetwornicy
•
Temperatura radiatora
•
Prędkość obrotowa
•
Prąd wyjściowy
•
Prąd czynny
•
Obciążenie urządzenia
•
Napięcie obiegu pośredniego
Reakcje
wyłączające
W zależności od rodzaju zakłócenia możliwe są trzy reakcje wyłączające.
Blokada oznacza: stopień wyjściowy zablokowany, konieczny reset.
Natychmiastowe
wyłączenie
Urządzenie nie może wyhamować napędu. Stopień wyjściowy zostaje zablokowany
i natychmiast opada hamulec.
Szybkie
zatrzymanie
z blokadą
Przetwornica wyhamowuje napęd na rampie zatrzymania t13. Po osiągnięciu
minimalnej prędkości obrotowej P301 hamulec opada. Stopień wyjściowy zostaje
zablokowany. W przypadku P820 praca 4Q = nie napęd nie hamuje z rampą, lecz
wykonuje hamowanie prądem stałym.
Szybkie
zatrzymanie
bez blokady
Przetwornica wyhamowuje napęd z rampą zatrzymania t13. Po osiągnięciu minimalnej
prędkości obrotowej P301 hamulec opada. W przypadku P820 praca 4Q = nie napęd
nie hamuje z rampą, lecz wykonuje hamowanie prądem stałym.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Eksploatacja i obsługa
Informacje o zakłóceniach
Reset
6
Komunikat o błędach daje się skasować poprzez:
•
Ręczny reset w na panelu obsługi (klawisz STOP/RESET).
•
Reset poprzez zaciski wejściowe, tzn. poprzez odpowiednio zaprogramowane
wejście binarne (DIØ2...DIØŘ5).
•
Ręczny reset w MOVITOOLS (P840 ręczny reset = TAK lub w oknie stanu
przycisk reset).
•
Wyłączenie i ponowne włączenie do sieci. Zalecenie: dla stycznika sieciowego
K11 zachować minimalny czas wyłączania 10 s.
Klawisz STOP/RESET ma pierwszeństwo przed zezwoleniem z zacisków lub
zezwoleniem poprzez interfejs.
Po wystąpieniu błędu i zaprogramowaniu reakcji na błąd, można przeprowadzić reset
za pomocą klawisza STOP/RESET. Napęd po zresetowaniu zostanie zablokowany.
Odblokowuje się go za pomocą klawisza RUN.
Granica prądu
Po osiągnięciu granicy prądu zaczyna migać wskazanie prędkości obrotowej.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
45
Eksploatacja i obsługa
Lista błędów (F-00 ... F-97)
6
6.2
Lista błędów (F-00 ... F-97)
Nr
Nazwa
00
Brak błędu
01
Prąd
przeciążeniowy
Reakcja
Możliwa przyczyna
Natychmiastowe •
wyłączenie
•
•
•
•
Środki zaradcze
Zwarcie na wyjściu
Przełączanie na wyjściu
•
•
•
Usunąć zwarcie
Przełączać tylko przy
zablokowanym stopniu
końcowym
Podłączyć mniejszy silnik
Jeśli błąd nie daje się usunąć,
zasięgnąć porady w serwisie
SEW
Ograniczenie ramp (P138 = WŁ.)
Zbyt duży silnik
Uszkodzony stopień wyjściowy
Wyłączone ograniczenie ramp (P138)
•
•
03
Zwarcie
doziemne
Natychmiastowe •
wyłączenie
•
•
•
Zwarcie doziemne w silniku
Zwarcie doziemne w przetwornicy
Zwarcie doziemne w uzwojeniach silnika
Prąd przeciążeniowy (patrz F-01)
•
•
•
•
Wymienić silnik
Wymienić MOVITRAC® 07
Usunąć zwarcie doziemne
Patrz F-01
04
Czoper
hamulcowy
Natychmiastowe •
wyłączenie
•
Moc generatorowa zbyt duża
Przerwany obwód rezystora
hamulcowego
Zwarcie w obwodzie rezystora
hamulcowego
Za duża oporność rezystora
hamulcowego
Czoper hamulcowy uszkodzony
Zwarcie doziemne
•
•
Przedłużyć rampy hamowania
Sprawdzić zasilanie rezystora
hamulcowego
Usunąć zwarcie
•
•
•
•
•
•
•
•
06
Brak fazy w sieci
(tylko w
przypadku
przetwornicy
3-fazowej)
Natychmiastowe Zanik fazy
wyłączenie
Sprawdzić zasilanie sieciowe
07
Przeciążenie
obwodu
pośredniego
Natychmiastowe •
wyłączenie
•
•
•
Napięcie obwodu pośredniego zbyt
wysokie
Zwarcie doziemne
•
•
08
Kontrola
prędkości
obrotowej
Natychmiastowe Regulator prądu pracuje na granicy
wyłączenie
ustawienia ze względu na:
• Przeciążenie mechaniczne
• Brak fazy w sieci
• Brak fazy w silniku
Przekroczona maksymalna prędkość
obrotowa trybu pracy VFC
10
ILLOP
Szybkie
zatrzymanie
z blokadą
•
•
•
46
Sprawdzić dane techniczne
rezystora hamulcowego
Wymienić MOVITRAC® 07
Usunąć zwarcie doziemne
•
•
•
•
•
•
•
Błędne polecenie przy wykonywaniu •
•
programu
•
Niewłaściwe warunki przy
wykonywaniu programu
Funkcja nieosiągalna /
niezaimplementowana w przetwornicy
Przedłużyć rampy hamowania
Sprawdzić połączenie rezystora
hamulcowego
Sprawdzić dane techniczne
rezystora hamulcowego
Usunąć zwarcie doziemne
Zmniejszyć obciążenie
Zwiększyć ustawiony czas
opóźnienia P501
Sprawdzić ograniczenie prądowe
Przedłużyć rampy hamowania
Sprawdzić fazy sieci
Sprawdzić zasilanie silnika i silnik
Zredukować maksymalną
prędkość obrotową
Sprawdzić program
Sprawdzić przebieg programu
Użyć innej funkcji
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Eksploatacja i obsługa
Lista błędów (F-00 ... F-97)
Nr
Nazwa
Reakcja
Możliwa przyczyna
Środki zaradcze
11
Przekroczenie
temperatury
Szybkie
zatrzymanie
z blokadą
Przeciążenie termiczne przetwornicy
•
•
Zmniejszyć obciążenie i / lub
zapewnić wystarczające
chłodzenie
Jeśli rezystor hamulcowy
wbudowany jest w radiator:
zamontować zewnętrzny rezystor
hamulcowy
17- Zakłócenia
24 systemu
Natychmiastowe Zakłócenie elektroniki przetwornicy,
wyłączenie
ewent. na skutek oddziaływań EMV
Sprawdzić uziemienie i ekrany. W
przypadku powtórnego wystąpienia
zasięgnąć porady w serwisie SEW.
25
EEPROM
Szybkie
zatrzymanie
z blokadą
Błąd podczas dostępu do EEPROM
Wywołać ustawienie fabryczne,
przeprowadzić reset i ponowną
parametryzację. W przypadku
powtórnego wystąpienia zasięgnąć
porady w serwisie SEW.
26
Zewnętrzny
zacisk
programowalny Zewnętrzny sygnał błędu wczytany przez Usunąć daną przyczynę błędu, w razie
programowane wejście
konieczności przeprogramować
zacisk.
31
Wyzwalacz TF
Szybkie
zatrzymanie z
blokadą
•
•
Złamane zasady programowania, w
wyniku tego wewnętrzne przepełnienie
•
32
Przepełnienie
indeksu
Zatrzymanie
awaryjne
34
Timeout rampy
Natychmiastowe •
wyłączenie
•
Silnik zbyt gorący, zadziałał czujnik TF •
•
TF silnika nie podłączony lub
podłączony niewłaściwie
Połączenie pomiędzy MOVITRAC® 07 i
TF w silniku przerwane
Przekroczenie ustawionego czasu
rampy.
Dla cofniętego zezwolenia napęd
przekroczy czas rampy szybkiego
zatrzymania t13 o określony czas,
wówczas przetwornica zgłosi
komunikat F34.
Ochłodzić silnik i skasować błąd
Sprawdzić przyłącza / połączenia
pomiędzy MOVITRAC® 07 a TF
Sprawdzić i skorygować program
użytkownika
•
Przedłużyć czas rampy.
•
Przedłużyć czas rampy
szybkiego zatrzymania
37
Watchdog-Timer Natychmiastowe Błąd w przebiegu oprogramowania
wyłączenie
systemowego
Sprawdzić uziemienie i ekrany. W
przypadku powtórnego wystąpienia
zasięgnąć porady w serwisie SEW.
38
Oprogramowanie Natychmiastowe Zakłócenia systemu
wyłączenie
systemowe
Sprawdzić uziemienie i ekrany. W
przypadku powtórnego wystąpienia
zasięgnąć porady w serwisie SEW.
43
RS-485 Timeout Szybkie
zatrzymanie
bez blokady1)
44
Obciążenie
urządzenia
Przerwana komunikacja pomiędzy
przetwornicą a PC
Natychmiastowe Zbyt duże obciążenie urządzenia
wyłączenie
(wartość Ixt)
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
6
Sprawdzić połączenie pomiędzy
przetwornicą a PC.
•
•
•
Zmniejszyć oddawanie mocy
Przedłużyć rampy
Jeśli wymienione punkty nie są
możliwe: zastosować większą
przetwornicę
47
Eksploatacja i obsługa
Lista ostrzeżeń (r-17 ... r-32)
6
Nr
Nazwa
Reakcja
Możliwa przyczyna
Środki zaradcze
45
Inicjalizacja
Natychmiastowe Błąd podczas inicjalizacji
wyłączenie
z blokadą
47
Systembus
Timeout
Szybkie
zatrzymanie
bez blokady1)
Błąd podczas komunikacji przez
systembus
77
Słowo sterujące
brak
Próba ustawienia nieważnego trybu przez •
zewnętrzne sterowanie
•
81
Warunek startu
Natychmiastowe Tylko w przypadku trybu roboczego
wyłączenie
"Mechanizm podnoszący VFC":
Przetwornica nie mogła podczas
podmagnesowania wysłać potrzebnego
•
prądu do silnika:
• Moc znamionowa silnika zbyt mała
w stosunku do mocy znamionowej
•
przetwornicy
• Zbyt mały przekrój przewodów silnika
Zasięgnąć porady w serwisie SEW.
Sprawdzić połączenie systembus.
Sprawdzić szeregowe połączenie
z zewnętrznym sterowaniem
Skontrolować wartości
zewnętrznego układu sterującego.
Sprawdzić połączenie
przetwornicy i silnika
Sprawdzić dane uruchomienia, w
razie konieczności przeprowadzić
ponowne uruchomienie.
82
Wyjście otwarte
Natychmiastowe Tylko w przypadku trybu roboczego
wyłączenie
"Mechanizm podnoszący VFC":
• Przerwane dwie lub wszystkie fazy
wyjściowe
• Moc znamionowa silnika zbyt mała
w stosunku do mocy znamionowej
przetwornicy
Sprawdzić połączenie pomiędzy
przetwornicą a komputerem PC.
94
Suma kontrolna
EEPROM
Natychmiastowe Uszkodzony EEPROM
wyłączenie
Zasięgnąć porady w serwisie SEW.
97
Błąd kopiowania Natychmiastowe •
wyłączenie
•
Rozłączenie modułu parametrów
podczas procesu kopiowania
Włączenie / wyłączenie podczas
procesu kopiowania
Przed skasowaniem błędu:
• Załadować ustawienie fabryczne
lub kompletny zestaw modułu
parametrów
1) Reset nie jest konieczny, po nawiązaniu komunikacji komunikat o błędzie zniknie
6.3
Lista ostrzeżeń (r-17 ... r-32)
Nr
Nazwa
Znaczenie
17
Funkcja niepełna
Brak funkcji w przetwornicy
19
Aktywna blokada parametrów
Niemożliwa zmiana parametrów
32
Zezwolenie
Nie można wykonać tej funkcji w stanie ZEZWOLENIE
6.4
Wskazania stanu
Jeśli wybierzesz symbol rpm , wówczas wyświetlany będzie stan. Jeśli stan
to "zezwolenie dla napędu", wówczas wyświetlana będzie obliczona rzeczywista
prędkość obrotowa.
48
Stan
Wskazania
Napęd "Blokada stopnia mocy"
dIS (disable)
Napęd "Brak zezwolenia"
StoP (Stop)
Napęd "zezwolenie"
8888 (rzeczywista liczba obrotów)
Trwają ustawienia fabryczne
SEt (Set)
Prąd postojowy
dc
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Eksploatacja i obsługa
Kod stanu urządzenia
6.5
6
Kod stanu urządzenia
Można odczytać kod stanu urządzenia za pomocą słowa statusowego 1.
Kod
Znaczenie
0x0
Brak gotowości
0x1
Blokada regulatora
0x2
Brak zezwolenia
0x3
Aktywny prąd zatrzymania, brak zezwolenia
0x4
Zezwolenie
0x8
Aktywne jest ustawienie fabryczne
6.6
SEW-Serwis elektroniki
Hotline
Pod numerem telefonu Drive Service Hotline przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku
można zasięgnąć informacji od specjalisty serwisu SEW-EURODRIVE.
Wybierz po prostu numer kierunkowy +49 01805 oraz kombinację liter SEWHELP
z klawiatury swojego telefonu. Oczywiście możesz również wybrać także
numer +49 01805 7394357.
Wysyłka do
naprawy
Jeśli nie możesz usunąć jakiegoś błędu, zwróć się proszę do serwisu
elektroniki SEW (→ "Dział obsługi klienta i części zamiennych ").
Podczas konsultacji z serwisem elektroniki SEW prosimy zawsze podawać cyfry kodu
serwisowego. Serwis SEW-EURODRIVE będzie mógł Ci wówczas efektywniej pomóc.
Jeśli odsyłasz urządzenie do naprawy, podaj następujące dane:
Numer seryjny (→ tabliczka znamionowa)
Oznaczenie typu
Krótki opis aplikacji (rodzaj napędu, sterowanie poprzez zaciski czy szeregowe)
Przyłączony silnik (napięcie silnika, połączenie w gwiazdę lub w trójkąt)
Rodzaj błędu
Zjawiska towarzyszące
Własne przypuszczenia
Poprzednie podejrzane zdarzenia
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
49
kVA
7
i
f
n
Dane techniczne
CE, aprobata U oraz C-Tick
P Hz
7
Dane techniczne
7.1
CE, aprobata U oraz C-Tick
Oznaczenie CE
Wytyczna dot.
niskich napięć
Przetwornice częstotliwości MOVITRAC® 07 spełniają przepisy wytycznej dot. niskich
napięć 73/23/EWG.
Kompatybilność
elektromagnetyczna
EMV
Przetwornice częstotliwości MOVITRAC® 07 są komponentami maszyn i urządzeń.
Spełniają one normę produktową EMV EN 61800-3 Napędy elektryczne ze zmienną
prędkością obrotową. Jeśli chcesz zaopatrzyć maszynę z przetwornicami częstotliwości
w oznaczenie CE zgodnie z wytyczną EMV 89/336/EWG: przestrzegaj wskazówek
instalacji zgodnej z EMV.
Przetwornice częstotliwości MOVITRAC® 07 mają standardowo zamontowany filtr
sieciowy. Bez dodatkowego wyposażenia zachowują one od strony sieci następujące
klasy wartości granicznych:
•
B: przyłącze 1-fazowe
•
A: przyłącze 3-fazowe
– 230 V: 0,37 ... 7,5 kW
– 400/500 V: 0,55 ... 11 kW
Oznaczenie CE na tabliczce znamionowej oznacza zgodność:
•
z wytyczną dotyczącą niskich napięć 73/23/EWG
•
z wytyczną EMV 89/336/EWG
Na życzenie SEW-EURODRIVE wystawi odpowiednie świadectwo zgodności.
50
Aprobata UL
Aprobata UL i cUL udzielana jest dla całej serii urządzeń MOVITRAC® 07. cUL jest
równoważna z aprobatą według CSA.
C-Tick
Aprobata C-Tick udzielana jest dla całej serii urządzeń MOVITRAC® 07. C-Tick
potwierdza zgodność z ACA (Australian Communications Authority). W celu aprobaty
C-Tick przetwornica musi spełniać co najmniej klasę graniczną A. Patrz rozdział
[Instalacja] / [Wskazówki instalacyjne].
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Dane techniczne
Ogólne dane techniczne
7.2
kVA
i
f
n
7
P Hz
Ogólne dane techniczne
Poniższe dane techniczne odnoszą się do wszystkich przetwornic częstotliwości
MOVITRAC® 07 niezależnie od wielkości i mocy.
MOVITRAC® 07
Wszystkie wielkości
Odporność na zakłócenia
Spełnia EN 61800-3
Emisja zakłóceń w przypadku
Zgodnie z klasą wartości granicznych
instalacji spełniającej warunki EMV • B: przyłącze 1-fazowe
• A: przyłącze 3-fazowe
– 230 V: 0,37 ... 7,5 kW
– 400/500 V: 0,55 ... 11 kW
Według EN 55011 i EN 55014; spełnia wymogi EN 61800-3
Prąd upływowy
> 3,5 mA
Temperatura otoczenia ϑU przy
fPWM = 4 kHz
230 V, 0,37 ... 2,2 kW
400/500 V, 0,55 ... 4,0 kW
• –10 °C ... +50 °C przy 100 % IN
• –10 °C ... +40 °C przy 125 % IN
230 V, 3,7 ... 30 kW
400/500 V, 5,5 ... 45 kW
• 0 °C ... +50 °C przy 100 % IN
• 0 °C ... +40 °C przy 125 % IN
Redukcja mocy
3,0 % IN na K do maks. 60 °C
Klasa klimatyczna
EN 60721-3-3, klasa 3K3
Temperatura magazynowania1)
Temperatura transportu
–25 °C...+75 °C
–25 °C...+75 °C
Klasa ochrony
IP20
Wielkość 4 = przyłącza mocy: IP00, IP10 z zamontowaną,
seryjną osłoną z pleksiglasu
Tryb pracy
Praca ciągła DB (EN 60149-1-1 i 1-3)
Klasa zanieczyszczenia
2 według IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Wysokość ustawienia
h ≤ 1000 m (3300 ft)
• Redukcja IN
– 1 % na 100 m (330 ft)
– Od 1000 m do maks. 4000 m (3300 ft do maks. 13200 ft)
•
Redukcja UN
– 3 V na 100 m (330 ft)
– Od 2000 m do maks. 4000 m (6600 ft do maks. 13200 ft)
Ponad 2000 m (6600 ft) wyłącznie w przypadku klasy
przeciążenia 2, dla klasy przeciążenia 3 konieczne są
zewnętrzne zabezpieczenia. Klasy przeciążenia według
DIN VDE 0110-1.
Odporność na wibracje
Zgodnie z EN 50 178 / VDE 0160
1) W przypadku magazynowania długoterminowego przyłączaj urządzenie co dwa lata na co najmniej 5
minut do napięcia sieciowego. W przeciwnym razie skróci się żywotność urządzenia.
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
51
kVA
7
i
7.3
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne MOVITRAC® 07
P Hz
Dane techniczne MOVITRAC® 07
230 V
51115AXX
Rys. 22: MOVITRAC® 07 Urządzenia 230-V
Wielkość
Moc [kW / HP]
Przyłącze sieciowe
0S
0L
1
2
3
4
0,37 / 0,5
0,55 / 0,75
0,75 / 1,0
1,1 / 1,5
1,5 / 2,0
2,2 / 3,0
3,7 / 5
5,5 / 7,5
7,5 / 10
11 / 15
15 / 20
22 / 30
30 / 40
230 V / 1-fazowe
230 V / 3-fazowe
230 V / 3-fazowe
400/500 V
51116AXX
Rys. 23: MOVITRAC® 07 Urządzenia 400/500-V
Wielkość
Moc [kW / HP]
Przyłącze sieciowe
52
0M
0L
2S
2
3
4
0,55 / 0,75
0,75 / 1,0
1,1 / 1,5
1,5 / 1,0
2,2 / 3,0
3,0 / 4,0
4,0 / 5,0
5,5 / 7,5
7,5 / 10
11 / 15
15 / 20
22 / 30
30 / 40
37 / 50
45 / 60
400/500 V / 3-fazowe
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Dane techniczne
Dane techniczne MOVITRAC® 07
kVA
i
f
n
7
P Hz
230 VAC / 1-fazowe/ wielkość 0S / 0,37 ... 0,75 kW / 0,5 ... 1,0 HP
51105AXX
Rys. 24: MOVITRAC® 07 / wielkość 0S / 1-fazowe 230 VAC
MOVITRAC® MC07A (1-fazowa sieć)
004-2B1-4-..
005-2B1-4-..
008-2B1-4-..
Numer katalogowy
826 951 3
826 952 1
826 953 X
Numer katalogowy z LOGODrive
827 185 2
827 186 0
827 187 9
WEJŚCIE
Napięcie przyłączeniowe
Dopuszczalny zakres
Usieć
1 x 230 VAC
Usieć = 200 VAC - 10 % ... 240 VAC + 10 %
Częstotliwość sieciowa
fsieć
50/60 Hz +/- 5 %
Natężenie prądu w sieci 1-fazowej
Przy Usieć = 230 VAC
100 % Isieć
125 % Isieć
6,1 AAC
7,5 AAC
8,5 AAC
10,2 AAC
9,9 AAC
11,8 AAC
WYJŚCIE
3 x 0 ... Usieć
Napięcie na wyjściu
UN
Zalecana moc silnika przy stałym obciążeniu
(przy Usieć = 230 VAC)
PMot
0,37 kW
0,5 HP
0,55 kW
0,75 HP
0,75 kW
1,0 HP
Zalecana moc silnika przy obciążeniu
kwadratowym albo przy stałym obciążeniu bez
przeciążenia (przy Usieć = 230 VAC)
PMot
0,55 kW
0,75 HP
0,75 kW
1,0 HP
1,1 kW
1,5 HP
Wyjściowy prąd znamionowy
Przy Usieć = 230 VAC
IN
2,5 AAC
3,3 AAC
4,2 AAC
Minimalna dopuszczalna wartość rezystora
hamującego (praca 4-Q)
RBWmin
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
72 Ω
53
7
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne MOVITRAC® 07
P Hz
MOVITRAC® MC07A (1-fazowa sieć)
004-2B1-4-..
005-2B1-4-..
008-2B1-4-..
45 W
55 W
65 W
DANE OGÓLNE
PV
Strata mocy przy IN
125 % IN praca ciągła (napęd wentylatora / pompy)
150 % IN na maksymalnie 60 sekund
Ograniczenie prądu
Częstotliwość - PWM
fPWM
4/8/12/16 kHz
Zakres prędkości obrotowej
Rozdzielczość
nA
∆nA
0 ... 5500 rpm
1 rpm
Zaciski 2,5 mm2
Przyłącza
Wymiary
SZER. x
WYS. x GŁ.
Masa
m
90 x 185 x 150 mm
3.5 x 7.2 x 5.9 in
1,5 kg
3.3 lb
05804AXX
Rys. 25: Rysunek wymiarowy MOVITRAC® 07 wielkość 0S
W celu właściwego chłodzenia pozostawić wolną przestrzeń u góry i na dole
po 100 mm (4 in)! Niekonieczna wolna przestrzeń z boku. Urządzenia można ustawiać
w szeregu bezpośrednio jedno obok drugiego. Uważaj na to, aby cyrkulacja powietrza
nie była zakłócana przez przewody i inne materiały instalacyjne. Unikaj pozycji,
w których ciepłe powietrze wydostające się z innych urządzeń skierowane byłoby na
przetwornicę.
54
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Dane techniczne
Dane techniczne MOVITRAC® 07
kVA
i
f
n
7
P Hz
230 VAC / 1-fazowe / wielkość 0L / 1,1 ... 2,2 kW / 1,5 ... 3,0 HP
Rys. 26: MOVITRAC® 07 / wielkość 0L / 1-fazowe 230 VAC
MOVITRAC® MC07A (1-fazowa sieć)
011-2B1-4-..
015-2B1-4-..
022-2B1-4-..
Numer katalogowy
826 954 8
826 955 6
826 956 4
Numer katalogowy z LOGODrive
827 188 7
827 189 5
827 190 9
WEJŚCIE
Napięcie przyłączeniowe
Dopuszczalny zakres
Usieć
1 x 230 VAC
Usieć = 200 VAC - 10 % ... 240 VAC + 10 %
Częstotliwość sieciowa
fsieć
50/60 Hz +/- 5 %
Natężenie prądu w sieci 1-fazowej
Przy Usieć = 230 VAC
100 % Isieć
125 % Isieć
13,4 AAC
16,8 AAC
16,7 AAC
20,7 AAC
19,7 AAC
24,3 AAC
WYJŚCIE
3 x 0 ... Usieć
Napięcie na wyjściu
UN
Zalecana moc silnika przy stałym obciążeniu
(przy Usieć = 230 VAC)
PMot
1,1 kW
1,5 HP
1,5 kW
2,0 HP
2,2 kW
3,0 HP
Zalecana moc silnika przy obciążeniu
kwadratowym albo przy stałym obciążeniu
bez przeciążenia (przy Usieć = 230 VAC)
PMot
1,5 kW
2,0 HP
2,2 kW
3,0 HP
3,0 kW
4,0 HP
Wyjściowy prąd znamionowy
Przy Usieć = 230 VAC
IN
5,7 AAC
7,3 AAC
8,6 AAC
Minimalna dopuszczalna wartość rezystora
hamującego (praca 4-Q)
RBWmin
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
27 Ω
55
7
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne MOVITRAC® 07
P Hz
MOVITRAC® MC07A (1-fazowa sieć)
011-2B1-4-..
015-2B1-4-..
022-2B1-4-..
75 W
100 W
125 W
DANE OGÓLNE
PV
Strata mocy przy IN
125 % IN praca ciągła (napęd wentylatora / pompy)
150 % IN na maksymalnie 60 sekund
Ograniczenie prądu
Częstotliwość - PWM
fPWM
4/8/12/16 kHz
Zakres prędkości obrotowej
Rozdzielczość
nA
∆nA
0 ... 5500 rpm
1 rpm
Zaciski 4 mm2
Przyłącza
Wymiary
SZER. x
WYS. x GŁ.
Masa
m
90 x 295 x 150 mm
3.5 x 9.5 x 5.9 in
2,5 kg
5.5 lb
330 (13.0)
306 (12.1) / M5
295 (11.6)
150 (5.9)
90 (3.5)
54559AXX
Rys. 27: Rysunek wymiarowy MOVITRAC® 07 wielkość 0L
W celu właściwego chłodzenia pozostawić wolną przestrzeń u góry i na dole po
100 mm (4 in)! Niekonieczna wolna przestrzeń z boku. Urządzenia można ustawiać w
szeregu bezpośrednio jedno obok drugiego. Uważaj na to, aby cyrkulacja powietrza nie
była zakłócana przez przewody i inne materiały instalacyjne. Unikaj pozycji, w których
ciepłe powietrze wydostające się z innych urządzeń skierowane byłoby na przetwornicę.
56
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Dane techniczne
Dane techniczne MOVITRAC® 07
kVA
i
f
n
7
P Hz
230 VAC / 3-fazowe/ wielkość 0S / 0,37 ... 0,75 kW / 0,5 ... 1,0 HP
51105AXX
Rys. 28: MOVITRAC® 07 / wielkość 0S / 3-fazowe 230 VAC
MOVITRAC® 07A (3-fazowa sieć)
004-2A3-4-..
005-2A3-4-..
008-2A3-4-..
Numer katalogowy
826 957 2
826 958 0
826 959 9
Numer katalogowy z LOGODrive
827 191 7
827 192 5
827 193 3
WEJŚCIE
Napięcie przyłączeniowe
Dopuszczalny zakres
Usieć
3 x 230 VAC
Usieć = 200 VAC - 10 % ... 240 VAC + 10 %
Częstotliwość sieciowa
fsieć
50/60 Hz +/- 5 %
Natężenie prądu w sieci 3-fazowej
Przy Usieć = 230 VAC
100 % Isieć
125 % Isieć
2,0 AAC
2,4 AAC
2,8 AAC
3,4 AAC
3,3 AAC
4,1 AAC
WYJŚCIE
3 x 0 ... Usieć
Napięcie na wyjściu
UN
Zalecana moc silnika przy stałym obciążeniu
(przy Usieć = 230 VAC)
PMot
0,37 kW
0,5 HP
0,55 kW
0,75 HP
0,75 kW
1,0 HP
Zalecana moc silnika przy obciążeniu
kwadratowym albo przy stałym obciążeniu
bez przeciążenia (przy Usieć = 230 VAC)
PMot
0,55 kW
0,75 HP
0,75 kW
1,0 HP
1,1 kW
1,5 HP
Wyjściowy prąd znamionowy
Przy Usieć = 230 VAC
IN
2,5 AAC
3,3 AAC
4,2 AAC
Minimalna dopuszczalna wartość rezystora
hamującego (praca 4-Q)
RBWmin
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
72 Ω
57
7
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne MOVITRAC® 07
P Hz
MOVITRAC® 07A (3-fazowa sieć)
004-2A3-4-..
005-2A3-4-..
008-2A3-4-..
45 W
55 W
65 W
DANE OGÓLNE
PV
Strata mocy przy IN
125 % IN praca ciągła (napęd wentylatora / pompy)
150 % IN na maksymalnie 60 sekund
Ograniczenie prądu
Częstotliwość - PWM
fPWM
4/8/12/16 kHz
Zakres prędkości obrotowej
Rozdzielczość
nA
∆nA
0 ... 5500 rpm
1 rpm
Zaciski 2,5 mm2
Przyłącza
Wymiary
SZER. x
WYS. x GŁ.
Masa
m
90 x 185 x 150 mm
3.5 x 7.2 x 5.9 in
1,5 kg
3.3 lb
05804AXX
Rys. 29: Rysunek wymiarowy MOVITRAC® 07 wielkość 0S
W celu właściwego chłodzenia pozostawić wolną przestrzeń u góry i na dole po
100 mm (4 in)! Niekonieczna wolna przestrzeń z boku. Urządzenia można ustawiać w
szeregu bezpośrednio jedno obok drugiego. Uważaj na to, aby cyrkulacja powietrza nie
była zakłócana przez przewody i inne materiały instalacyjne. Unikaj pozycji, w których
ciepłe powietrze wydostające się z innych urządzeń skierowane byłoby na przetwornicę.
58
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Dane techniczne
Dane techniczne MOVITRAC® 07
kVA
i
f
n
7
P Hz
230 VAC / 3-fazowe / wielkość 0L / 1,1 ... 2,2 kW / 1,5 ... 3,0 HP
Rys. 30: MOVITRAC® 07 / wielkość 0L / 3-fazowe 230 VAC
MOVITRAC® 07A (3-fazowa sieć)
011-2A3-4-..
015-2A3-4-..
022-2A3-4-..
Numer katalogowy
826 960 2
826 961 0
826 962 9
Numer katalogowy z LOGODrive
827 194 1
827 195 X
827 196 8
WEJŚCIE
Napięcie przyłączeniowe
Dopuszczalny zakres
Usieć
3 x 230 VAC
Usieć = 200 VAC - 10 % ... 240 VAC + 10 %
Częstotliwość sieciowa
fsieć
50/60 Hz +/- 5 %
Natężenie prądu w sieci 3-fazowej
Przy Usieć = 230 VAC
100 % Isieć
125 % Isieć
5,1 AAC
6,3 AAC
6,4 AAC
7,9 AAC
7,6 AAC
9,5 AAC
WYJŚCIE
3 x 0 ... Usieć
Napięcie na wyjściu
UN
Zalecana moc silnika przy stałym obciążeniu
(przy Usieć = 230 VAC)
PMot
1,1 kW
1,5 HP
1,5 kW
2,0 HP
2,2 kW
3,0 HP
Zalecana moc silnika przy obciążeniu
kwadratowym albo przy stałym obciążeniu
bez przeciążenia (przy Usieć = 230 VAC)
PMot
1,5 kW
2,0 HP
2,2 kW
3,0 HP
3,0 kW
4,0 HP
Wyjściowy prąd znamionowy
Przy Usieć = 230 VAC
IN
5,7 AAC
7,3 AAC
8,6 AAC
Minimalna dopuszczalna wartość rezystora
hamującego (praca 4-Q)
RBWmin
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
27 Ω
59
7
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne MOVITRAC® 07
P Hz
MOVITRAC® 07A (3-fazowa sieć)
011-2A3-4-..
015-2A3-4-..
022-2A3-4-..
75 W
100 W
125 W
DANE OGÓLNE
PV
Strata mocy przy IN
125 % IN praca ciągła (napęd wentylatora / pompy)
150 % IN na maksymalnie 60 sekund
Ograniczenie prądu
Częstotliwość - PWM
fPWM
4/8/12/16 kHz
Zakres prędkości obrotowej
Rozdzielczość
nA
∆nA
0 ... 5500 rpm
1 rpm
Zaciski 4 mm2
Przyłącza
Wymiary
SZER. x
WYS. x GŁ.
Masa
m
90 x 295 x 150 mm
3.5 x 9.5 x 5.9 in
2,5 kg
5.5 lb
330 (13.0)
306 (12.1) / M5
295 (11.6)
150 (5.9)
90 (3.5)
54559AXX
Rys. 31: Rysunek wymiarowy MOVITRAC® 07 wielkość 0L
W celu właściwego chłodzenia pozostawić wolną przestrzeń u góry i na dole po
100 mm (4 in)! Niekonieczna wolna przestrzeń z boku. Urządzenia można ustawiać w
szeregu bezpośrednio jedno obok drugiego. Uważaj na to, aby cyrkulacja powietrza nie
była zakłócana przez przewody i inne materiały instalacyjne. Unikaj pozycji, w których
ciepłe powietrze wydostające się z innych urządzeń skierowane byłoby na przetwornicę.
60
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Dane techniczne
Dane techniczne MOVITRAC® 07
kVA
i
f
n
7
P Hz
230 VAC / 3-fazowa/ wielkość 1 / 3,7 kW / 5,0 HP
Rys. 32: MOVITRAC® 07 / wielkość 1 / 3-fazowa 230 VAC
MOVITRAC® 07A (3-fazowa sieć)
037-2A3-4-..
Numer katalogowy
827 278 6
Numer katalogowy z LOGODrive
827 285 9
WEJŚCIE
Napięcie przyłączeniowe
Dopuszczalny zakres
Usieć
3 x 230 VAC
Usieć = 200 VAC - 10 % ... 240 VAC + 10 %
Częstotliwość sieciowa
fsieć
50/60 Hz +/- 5 %
Natężenie prądu w sieci 3-fazowej
Przy Usieć = 230 VAC
100 % Isieć
125 % Isieć
12,9 AAC
16,1 AAC
WYJŚCIE
3 x 0 ... Usieć
Napięcie na wyjściu
UN
Zalecana moc silnika przy stałym obciążeniu
(przy Usieć = 230 VAC)
PMot
3,7 kW
5 HP
Zalecana moc silnika przy obciążeniu
kwadratowym albo przy stałym obciążeniu
bez przeciążenia (przy Usieć = 230 VAC)
PMot
5,5 kW
7,5 HP
Wyjściowy prąd znamionowy
Przy Usieć = 230 VAC
IN
Minimalna dopuszczalna wartość rezystora
hamującego (praca 4-Q)
RBWmin
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
14,5 AAC
27 Ω
61
7
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne MOVITRAC® 07
P Hz
MOVITRAC® 07A (3-fazowa sieć)
037-2A3-4-..
DANE OGÓLNE
PV
Strata mocy przy IN
210 W
125 % IN praca ciągła (napęd wentylatora / pompy)
150 % IN na maksymalnie 60 sekund
Ograniczenie prądu
Częstotliwość - PWM
fPWM
4/8/12/16 kHz
Zakres prędkości obrotowej
Rozdzielczość
nA
∆nA
0 ... 5500 rpm
1 rpm
Przyłącza
Zaciski
Wymiary
SZER. x
WYS. x GŁ.
Masa
m
4 mm2
105 x 315 x 144 mm
4.1 x 12.4 x 5.7 in
Rys. 33: Rysunek wymiarowy MOVITRAC® 07 wielkość 1
3,5 kg
7.7 lb
05806AXX
W celu właściwego chłodzenia pozostawić wolną przestrzeń u góry i na dole po
100 mm (4 in)! Niekonieczna wolna przestrzeń z boku. Urządzenia można ustawiać
w szeregu bezpośrednio jedno obok drugiego. Uważaj na to, aby cyrkulacja powietrza nie
była zakłócana przez przewody i inne materiały instalacyjne. Unikaj pozycji, w których
ciepłe powietrze wydostające się z innych urządzeń skierowane byłoby na przetwornicę.
62
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Dane techniczne
Dane techniczne MOVITRAC® 07
kVA
i
f
n
7
P Hz
230 VAC / 3-fazowe / wielkość 2 / 5,5 ... 7,5 kW / 7,5 ... 10 HP
Rys. 34: MOVITRAC® 07 / wielkość 2 / 3-fazowe 230 VAC
MOVITRAC® 07A (3-fazowa sieć)
055-2A3-4-..
075-2A3-4-..
Numer katalogowy
827 279 4
827 280 8
Numer katalogowy z LOGODrive
827 286 7
827 287 5
WEJŚCIE
Napięcie przyłączeniowe
Dopuszczalny zakres
Usieć
3 x 230 VAC
Usieć = 200 VAC - 10 % ... 240 VAC + 10 %
Częstotliwość sieciowa
fsieć
50/60 Hz +/- 5 %
Natężenie prądu w sieci 3-fazowej
Przy Usieć = 230 VAC
100 % Isieć
125 % Isieć
19,5 AAC
24,4 AAC
27,4 AAC
34,3 AAC
WYJŚCIE
3 x 0 ... Usieć
Napięcie na wyjściu
UN
Zalecana moc silnika przy stałym obciążeniu
(przy Usieć = 230 VAC)
PMot
5,5 kW
7,5 HP
7,5 kW
10 HP
Zalecana moc silnika przy obciążeniu
kwadratowym albo przy stałym obciążeniu
bez przeciążenia (przy Usieć = 230 VAC)
PMot
7,5 kW
10 HP
11 kW
15 HP
Wyjściowy prąd znamionowy
Przy Usieć = 230 VAC
IN
22 AAC
29 AAC
Minimalna dopuszczalna wartość rezystora
hamującego (praca 4-Q)
RBWmin
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
12 Ω
63
7
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne MOVITRAC® 07
P Hz
MOVITRAC® 07A (3-fazowa sieć)
055-2A3-4-..
075-2A3-4-..
300 W
380 W
DANE OGÓLNE
PV
Strata mocy przy IN
125 % IN praca ciągła (napęd wentylatora / pompy)
150 % IN na maksymalnie 60 sekund
Ograniczenie prądu
Częstotliwość - PWM
fPWM
4/8/12/16 kHz
Zakres prędkości obrotowej
Rozdzielczość
nA
∆nA
0 ... 5500 rpm
1 rpm
Przyłącza
Zaciski
Wymiary
SZER. x
WYS. x GŁ.
Masa
m
4 mm2
6 mm2
130 x 335 x 196 mm
5.1 x 13.2 x 7.7 in
Rys. 35: Rysunek wymiarowy MOVITRAC® 07 wielkość 2
6,6 kg
14.6 lb
05807AXX
W celu właściwego chłodzenia pozostawić wolną przestrzeń u góry i na dole po
100 mm (4 in)! Niekonieczna wolna przestrzeń z boku. Urządzenia można ustawiać
w szeregu bezpośrednio jedno obok drugiego. Uważaj na to, aby cyrkulacja powietrza nie
była zakłócana przez przewody i inne materiały instalacyjne. Unikaj pozycji, w których
ciepłe powietrze wydostające się z innych urządzeń skierowane byłoby na przetwornicę.
64
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Dane techniczne
Dane techniczne MOVITRAC® 07
kVA
i
f
n
7
P Hz
230 VAC / 3-fazowe / wielkość 3 / 11 ... 15 kW / 15 ... 20 HP
Rys. 36: MOVITRAC® 07 / wielkość 3 / 3-fazowe 230 VAC
MOVITRAC® 07A (3-fazowa sieć)
110-203-4-..
150-203-4-..
Numer katalogowy
827 281 6
827 282 4
Numer katalogowy z LOGODrive
827 288 3
827 289 1
WEJŚCIE
Napięcie przyłączeniowe
Dopuszczalny zakres
Usieć
3 x 230 VAC
Usieć = 200 VAC - 10 % ... 240 VAC + 10 %
Częstotliwość sieciowa
fsieć
50/60 Hz +/- 5 %
Natężenie prądu w sieci 3-fazowej
Przy Usieć = 230 VAC
100 % Isieć
125 % Isieć
40,0 AAC
50,0 AAC
48,6 AAC
60,8 AAC
WYJŚCIE
3 x 0 ... Usieć
Napięcie na wyjściu
UN
Zalecana moc silnika przy stałym obciążeniu
(przy Usieć = 230 VAC)
PMot
11 kW
15 HP
15 kW
20 HP
Zalecana moc silnika przy obciążeniu
kwadratowym albo przy stałym obciążeniu
bez przeciążenia (przy Usieć = 230 VAC)
PMot
15 kW
20 HP
22 kW
30 HP
Wyjściowy prąd znamionowy
Przy Usieć = 230 VAC
IN
42 AAC
54 AAC
Minimalna dopuszczalna wartość rezystora
hamującego (praca 4-Q)
RBWmin
7,5 Ω
5,6 Ω
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
65
7
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne MOVITRAC® 07
P Hz
MOVITRAC® 07A (3-fazowa sieć)
110-203-4-..
150-203-4-..
580 W
720 W
DANE OGÓLNE
PV
Strata mocy przy IN
125 % IN praca ciągła (napęd wentylatora / pompy)
150 % IN na maksymalnie 60 sekund
Ograniczenie prądu
Częstotliwość - PWM
fPWM
4/8/12/16 kHz
Zakres prędkości obrotowej
Rozdzielczość
nA
∆nA
0 ... 5500 rpm
1 rpm
Przyłącza
Zaciski
Wymiary
SZER. x
WYS. x GŁ.
Masa
m
10 mm2
16 mm2
200 x 465 x 218 mm
7.9 x 18.3 x 8.6 in
Rys. 37: Rysunek wymiarowy MOVITRAC® 07 wielkość 3
15 kg
33.1 lb
05808AXX
W celu właściwego chłodzenia pozostawić wolną przestrzeń u góry i na dole po
100 mm (4 in)! Niekonieczna wolna przestrzeń z boku. Urządzenia można ustawiać
w szeregu bezpośrednio jedno obok drugiego. Uważaj na to, aby cyrkulacja powietrza nie
była zakłócana przez przewody i inne materiały instalacyjne. Unikaj pozycji, w których
ciepłe powietrze wydostające się z innych urządzeń skierowane byłoby na przetwornicę.
66
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Dane techniczne
Dane techniczne MOVITRAC® 07
kVA
i
f
n
7
P Hz
230 VAC / 3-fazowe / wielkość 4 / 22 ... 30 kW / 30 ... 40 HP
Rys. 38: MOVITRAC® 07 / wielkość 4 / 3-fazowe 230 VAC
MOVITRAC® 07A (3-fazowa sieć)
220-203-4-..
300-203-4-..
Numer katalogowy
827 283 2
827 284 0
Numer katalogowy z LOGODrive
827 290 5
827 291 3
WEJŚCIE
Napięcie przyłączeniowe
Dopuszczalny zakres
Usieć
3 x 230 VAC
Usieć = 200 VAC - 10 % ... 240 VAC + 10 %
Częstotliwość sieciowa
fsieć
50/60 Hz +/- 5 %
Natężenie prądu w sieci 3-fazowej
Przy Usieć = 230 VAC
100 % Isieć
125 % Isieć
72 AAC
90 AAC
86 AAC
107 AAC
WYJŚCIE
3 x 0 ... Usieć
Napięcie na wyjściu
UN
Zalecana moc silnika przy stałym obciążeniu
(przy Usieć = 230 VAC)
PMot
22 kW
30 HP
30 kW
40 HP
Zalecana moc silnika przy obciążeniu
kwadratowym albo przy stałym obciążeniu
bez przeciążenia (przy Usieć = 230 VAC)
PMot
30 kW
40 HP
37 kW
50 HP
Wyjściowy prąd znamionowy
Przy Usieć = 230 VAC
IN
80 AAC
95 AAC
Minimalna dopuszczalna wartość rezystora
hamującego (praca 4-Q)
RBWmin
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
3Ω
67
7
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne MOVITRAC® 07
P Hz
MOVITRAC® 07A (3-fazowa sieć)
220-203-4-..
300-203-4-..
1100 W
1300 W
DANE OGÓLNE
PV
Strata mocy przy IN
125 % IN praca ciągła (napęd wentylatora / pompy)
150 % IN na maksymalnie 60 sekund
Ograniczenie prądu
Częstotliwość - PWM
fPWM
4/8/12/16 kHz
Zakres prędkości obrotowej
Rozdzielczość
nA
∆nA
0 ... 5500 rpm
1 rpm
Przyłącza
Zaciski
Wymiary
SZER. x
WYS. x GŁ.
Masa
m
25 mm2
35 mm2
280 x 522 x 222 mm
11.0 x 20.6 x 8.7 in
Rys. 39: Rysunek wymiarowy MOVITRAC® 07 wielkość 4
27 kg
59.5 lb
05809AXX
W celu właściwego chłodzenia pozostawić wolną przestrzeń u góry i na dole po
100 mm (4 in)! Niekonieczna wolna przestrzeń z boku. Urządzenia można ustawiać
w szeregu bezpośrednio jedno obok drugiego. Uważaj na to, aby cyrkulacja powietrza nie
była zakłócana przez przewody i inne materiały instalacyjne. Unikaj pozycji, w których
ciepłe powietrze wydostające się z innych urządzeń skierowane byłoby na przetwornicę.
68
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Dane techniczne
Dane techniczne MOVITRAC® 07
kVA
i
f
n
7
P Hz
400/500 VAC / 3-fazowe/ wielkość 0M / 0,55 ... 1,1 kW / 0,75 ... 1,5 HP
Rys. 40: MOVITRAC® 07 / wielkość 0M / 3-fazowe 400/500 VAC
MOVITRAC® 07A (3-fazowa sieć)
005-5A3-4-..
008-5A3-4-..
011-5A3-4-..
Numer katalogowy
827 247 6
827 248 4
827 249 2
Numer katalogowy z LOGODrive
827 292 1
827 293 x
827 294 8
WEJŚCIE
Napięcie przyłączeniowe
Dopuszczalny zakres
Usieć
3 x 400 VAC
Usieć = 380 VAC - 10 % ... 500 VAC + 10 %
Częstotliwość sieciowa
fsieć
50/60 Hz +/- 5 %
Natężenie prądu w sieci 3-fazowej
Przy Usieć = 400 VAC
100 % Isieć
125 % Isieć
1,8 AAC
2,3 AAC
2,2 AAC
2,6 AAC
2,8 AAC
3,5 AAC
WYJŚCIE
3 x 0 ... Usieć
Napięcie na wyjściu
UN
Zalecana moc silnika przy stałym obciążeniu
(przy Usieć = 400 VAC)
PMot
0,55 kW
0,75 HP
0,75 kW
1,0 HP
1,1 kW
1,5 HP
Zalecana moc silnika przy obciążeniu
kwadratowym albo przy stałym obciążeniu
bez przeciążenia (przy Usieć = 400 VAC)
PMot
0,75 kW
1,0 HP
1,1 kW
1,5 HP
1,5 kW
2,0 HP
Wyjściowy prąd znamionowy
Przy Usieć = 400 VAC
IN
2,0 AAC
2,4 AAC
3,1 AAC
Minimalna dopuszczalna wartość rezystora
hamującego (praca 4-Q)
RBWmin
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
68 Ω
69
7
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne MOVITRAC® 07
P Hz
MOVITRAC® 07A (3-fazowa sieć)
005-5A3-4-..
008-5A3-4-..
011-5A3-4-..
42 W
48 W
58 W
DANE OGÓLNE
PV
Strata mocy przy IN
125 % IN praca ciągła (napęd wentylatora / pompy)
150 % IN na maksymalnie 60 sekund
Ograniczenie prądu
Częstotliwość - PWM
fPWM
4/8/12/16 kHz
Zakres prędkości obrotowej
Rozdzielczość
nA
∆nA
0 ... 5500 rpm
1 rpm
Zaciski 4 mm2
Przyłącza
Wymiary
SZER. x
WYS. x GŁ.
Masa
m
90 x 245 x 150 mm
3.5 x 9.6 x 5.9 in
2,0 kg
4.4 lb
280 (11.0)
256 (10.1) / M5
245 (9.6)
150 (5.9)
90 (3.5)
54560AXX
Rys. 41: Rysunek wymiarowy MOVITRAC® 07 wielkość 0M
W celu właściwego chłodzenia pozostawić wolną przestrzeń u góry i na dole po
100 mm (4 in)! Niekonieczna wolna przestrzeń z boku. Urządzenia można ustawiać
w szeregu bezpośrednio jedno obok drugiego. Uważaj na to, aby cyrkulacja powietrza nie
była zakłócana przez przewody i inne materiały instalacyjne. Unikaj pozycji, w których
ciepłe powietrze wydostające się z innych urządzeń skierowane byłoby na przetwornicę.
70
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Dane techniczne
Dane techniczne MOVITRAC® 07
kVA
i
f
n
7
P Hz
400/500 VAC / 3-fazowe/ wielkość 0L / 1,5 ... 4,0 kW / 2,0 ... 5,0 HP
Rys. 42: MOVITRAC® 07 / wielkość 0L / 3-fazowe 400/500 VAC
MOVITRAC® 07A (3-fazowa sieć)
015-5A3-4-.. 022-5A3-4-.. 030-5A3-4-.. 040-5A3-4-..
Numer katalogowy
827 250 6
827 251 4
827 252 2
827 253 0
Numer katalogowy z LOGODrive
827 295 6
827 296 4
827 297 2
827 298 0
WEJŚCIE
Napięcie przyłączeniowe
Dopuszczalny zakres
Usieć
3 x 400 VAC
Usieć = 380 VAC - 10 % ... 500 VAC + 10 %
Częstotliwość sieciowa
fsieć
50/60 Hz +/- 5 %
Natężenie prądu w sieci 3-fazowej
Przy Usieć = 400 VAC
100 % Isieć
125 % Isieć
3,6 AAC
4,5 AAC
5,0 AAC
6,2 AAC
6,3 AAC
7,9 AAC
8,6 AAC
10,7 AAC
WYJŚCIE
3 x 0 ... Usieć
Napięcie na wyjściu
UN
Zalecana moc silnika przy stałym obciążeniu
(przy Usieć = 400 VAC)
PMot
1,5 kW
2,0 HP
2,2 kW
3,0 HP
3,0 kW
4,0 HP
4,0 kW
5,0 HP
Zalecana moc silnika przy obciążeniu
kwadratowym albo przy stałym obciążeniu
bez przeciążenia (przy Usieć = 400 VAC)
PMot
2,2 kW
3,0 HP
3,0 kW
4,0 HP
4,0 kW
5,0 HP
5,5 kW
7,5 HP
Wyjściowy prąd znamionowy
Przy Usieć = 400 VAC
IN
4,0 AAC
5,5 AAC
7,0 AAC
9,5 AAC
Minimalna dopuszczalna wartość rezystora
hamującego (praca 4-Q)
RBWmin
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
68 Ω
71
7
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne MOVITRAC® 07
P Hz
MOVITRAC® 07A (3-fazowa sieć)
015-5A3-4-.. 022-5A3-4-.. 030-5A3-4-.. 040-5A3-4-..
DANE OGÓLNE
PV
Strata mocy przy IN
74 W
97 W
123 W
155 W
125 % IN praca ciągła (napęd wentylatora / pompy)
150 % IN na maksymalnie 60 sekund
Ograniczenie prądu
Częstotliwość - PWM
fPWM
4/8/12/16 kHz
Zakres prędkości obrotowej
Rozdzielczość
nA
∆nA
0 ... 5500 rpm
1 rpm
Zaciski 4 mm2
Przyłącza
Wymiary
SZER. x
WYS. x GŁ.
Masa
m
90 x 295 x 150 mm
3.5 x 11.6 x 5.9 in
2,5 kg
5.5 lb
330 (13.0)
306 (12.1) / M5
295 (11.6)
150 (5.9)
90 (3.5)
54559AXX
Rys. 43: Rysunek wymiarowy MOVITRAC® 07 wielkość 0L
W celu właściwego chłodzenia pozostawić wolną przestrzeń u góry i na dole po
100 mm (4 in)! Niekonieczna wolna przestrzeń z boku. Urządzenia można ustawiać
w szeregu bezpośrednio jedno obok drugiego. Uważaj na to, aby cyrkulacja powietrza nie
była zakłócana przez przewody i inne materiały instalacyjne. Unikaj pozycji, w których
ciepłe powietrze wydostające się z innych urządzeń skierowane byłoby na przetwornicę.
72
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Dane techniczne
Dane techniczne MOVITRAC® 07
kVA
i
f
n
7
P Hz
400/500 VAC / 3-fazowe/ wielkość 2S / 5,5 ... 7,5 kW / 7,5 ... 10 HP
Rys. 44: MOVITRAC® 07 / wielkość 2S / 3-fazowe 400/500 VAC
MOVITRAC® 07A (3-fazowa sieć)
055-5A3-4-..
075-5A3-4-..
Numer katalogowy
827 254 9
827 255 7
Numer katalogowy z LOGODrive
827 299 9
827 300 6
WEJŚCIE
Napięcie przyłączeniowe
Dopuszczalny zakres
Usieć
3 x 400 VAC
Usieć = 380 VAC - 10 % ... 500 VAC + 10 %
Częstotliwość sieciowa
fsieć
50/60 Hz +/- 5 %
Natężenie prądu w sieci 3-fazowej
Przy Usieć = 400 VAC
100 % Isieć
125 % Isieć
11,3 AAC
14,1 AAC
14,4 AAC
18,0 AAC
WYJŚCIE
3 x 0 ... Usieć
Napięcie na wyjściu
UN
Zalecana moc silnika przy stałym obciążeniu
(przy Usieć = 400 VAC)
PMot
5,5 kW
7,5 HP
7,5 kW
10 HP
Zalecana moc silnika przy obciążeniu
kwadratowym albo przy stałym obciążeniu
bez przeciążenia (przy Usieć = 400 VAC)
PMot
7,5 kW
10 HP
11 kW
15 HP
Wyjściowy prąd znamionowy
Przy Usieć = 400 VAC
IN
12,5 AAC
16 AAC
Minimalna dopuszczalna wartość rezystora
hamującego (praca 4-Q)
RBWmin
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
47 Ω
73
7
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne MOVITRAC® 07
P Hz
MOVITRAC® 07A (3-fazowa sieć)
055-5A3-4-..
075-5A3-4-..
220 W
290 W
DANE OGÓLNE
PV
Strata mocy przy IN
125 % IN praca ciągła (napęd wentylatora / pompy)
150 % IN na maksymalnie 60 sekund
Ograniczenie prądu
Częstotliwość - PWM
fPWM
4/8/12/16 kHz
Zakres prędkości obrotowej
Rozdzielczość
nA
∆nA
0 ... 5500 rpm
1 rpm
Przyłącza
Zaciski
Wymiary
SZER. x
WYS. x GŁ.
Masa
m
4 mm2
105 x 335 x 205 mm
4.1 x 13.2 x 8.1 in
Rys. 45: Rysunek wymiarowy MOVITRAC® 07 wielkość 2S
5,0 kg
11.0 lb
05811AXX
W celu właściwego chłodzenia pozostawić wolną przestrzeń u góry i na dole po
100 mm (4 in)! Niekonieczna wolna przestrzeń z boku. Urządzenia można ustawiać
w szeregu bezpośrednio jedno obok drugiego. Uważaj na to, aby cyrkulacja powietrza nie
była zakłócana przez przewody i inne materiały instalacyjne. Unikaj pozycji, w których
ciepłe powietrze wydostające się z innych urządzeń skierowane byłoby na przetwornicę.
74
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Dane techniczne
Dane techniczne MOVITRAC® 07
kVA
i
f
n
7
P Hz
400/500 VAC / 3-fazowa/ wielkość 2 / 11 kW / 15 HP
Rys. 46: MOVITRAC® 07 / wielkość 2 / 3-fazowa 400/500 VAC
MOVITRAC® 07A (3-fazowa sieć)
110-5A3-4-..
Numer katalogowy
827 256 5
Numer katalogowy z LOGODrive
827 301 4
WEJŚCIE
Napięcie przyłączeniowe
Dopuszczalny zakres
Usieć
3 x 400 VAC
Usieć = 380 VAC - 10 % ... 500 VAC + 10 %
Częstotliwość sieciowa
fsieć
50/60 Hz +/- 5 %
Natężenie prądu w sieci 3-fazowej
Przy Usieć = 400 VAC
100 % Isieć
125 % Isieć
21,6 AAC
27,0 AAC
WYJŚCIE
3 x 0 ... Usieć
Napięcie na wyjściu
UN
Zalecana moc silnika przy stałym obciążeniu
(przy Usieć = 400 VAC)
PMot
11 kW
15 HP
Zalecana moc silnika przy obciążeniu
kwadratowym albo przy stałym obciążeniu
bez przeciążenia (przy Usieć = 400 VAC)
PMot
15 kW
20 HP
Wyjściowy prąd znamionowy
Przy Usieć = 400 VAC
IN
24 AAC
Minimalna dopuszczalna wartość rezystora
hamującego (praca 4-Q)
RBWmin
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
22 Ω
75
7
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne MOVITRAC® 07
P Hz
MOVITRAC® 07A (3-fazowa sieć)
110-5A3-4-..
DANE OGÓLNE
PV
Strata mocy przy IN
400 W
125 % IN praca ciągła (napęd wentylatora / pompy)
150 % IN na maksymalnie 60 sekund
Ograniczenie prądu
Częstotliwość - PWM
fPWM
4/8/12/16 kHz
Zakres prędkości obrotowej
Rozdzielczość
nA
∆nA
0 ... 5500 rpm
1 rpm
Przyłącza
Zaciski
Wymiary
SZER. x
WYS. x GŁ.
Masa
m
4 mm2
130 x 335 x 196 mm
5.1 x 13.2 x 7.7 in
Rys. 47: Rysunek wymiarowy MOVITRAC® 07 wielkość 2
6,6 kg
14.6 lb
05807AXX
W celu właściwego chłodzenia pozostawić wolną przestrzeń u góry i na dole po
100 mm (4 in)! Niekonieczna wolna przestrzeń z boku. Urządzenia można ustawiać
w szeregu bezpośrednio jedno obok drugiego. Uważaj na to, aby cyrkulacja powietrza nie
była zakłócana przez przewody i inne materiały instalacyjne. Unikaj pozycji, w których
ciepłe powietrze wydostające się z innych urządzeń skierowane byłoby na przetwornicę.
76
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Dane techniczne
Dane techniczne MOVITRAC® 07
kVA
i
f
n
7
P Hz
400/500 VAC / 3-fazowe / wielkość 3 / 15 ... 30 kW / 20 ... 40 HP
Rys. 48: MOVITRAC® 07 / wielkość 3 / 3-fazowe 400/500 VAC
MOVITRAC® 07 (3-fazowa sieć)
150-503-4-..
220-503-4-..
300-503-4-..
Numer katalogowy
827 257 3
827 258 1
827 259 x
Numer katalogowy z LOGODrive
827 302 2
827 303 0
827 304 9
WEJŚCIE
Napięcie przyłączeniowe
Dopuszczalny zakres
Usieć
3 x 400 VAC
Usieć = 380 VAC - 10 % ... 500 VAC + 10 %
Częstotliwość sieciowa
fsieć
50/60 Hz +/- 5 %
Natężenie prądu w sieci 3-fazowej
Przy Usieć = 400 VAC
100 % Isieć
125 % Isieć
28,8 AAC
36,0 AAC
41,4 AAC
51,7 AAC
54,0 AAC
67,5 AAC
WYJŚCIE
3 x 0 ... Usieć
Napięcie na wyjściu
UN
Zalecana moc silnika przy stałym obciążeniu
(przy Usieć = 400 VAC)
PMot
15 kW
20 HP
22 kW
30 HP
30 kW
40 HP
Zalecana moc silnika przy obciążeniu
kwadratowym albo przy stałym obciążeniu
bez przeciążenia (przy Usieć = 400 VAC)
PMot
22 kW
30 HP
30 kW
40 HP
37 kW
50 HP
Wyjściowy prąd znamionowy
Przy Usieć = 400 VAC
IN
32 AAC
46 AAC
60 AAC
Minimalna dopuszczalna wartość rezystora
hamującego (praca 4-Q)
RBWmin
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
15 Ω
12 Ω
77
7
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne MOVITRAC® 07
P Hz
MOVITRAC® 07 (3-fazowa sieć)
150-503-4-..
220-503-4-..
300-503-4-..
550 W
750 W
950 W
DANE OGÓLNE
PV
Strata mocy przy IN
125 % IN praca ciągła (napęd wentylatora / pompy)
150 % IN na maksymalnie 60 sekund
Ograniczenie prądu
Częstotliwość - PWM
fPWM
4/8/12/16 kHz
Zakres prędkości obrotowej
Rozdzielczość
nA
∆nA
0 ... 5500 rpm
1 rpm
Przyłącza
Zaciski
Wymiary
SZER. x
WYS. x GŁ.
Masa
m
6 mm2
Rys. 49: Rysunek wymiarowy MOVITRAC® 07 wielkość 3
10 mm2
16 mm2
200 x 465 x 218 mm
7.9 x 18.3 x 8.6 in
15 kg
33.1 lb
05808AXX
W celu właściwego chłodzenia pozostawić wolną przestrzeń u góry i na dole po
100 mm (4 in)! Niekonieczna wolna przestrzeń z boku. Urządzenia można ustawiać
w szeregu bezpośrednio jedno obok drugiego. Uważaj na to, aby cyrkulacja powietrza nie
była zakłócana przez przewody i inne materiały instalacyjne. Unikaj pozycji, w których
ciepłe powietrze wydostające się z innych urządzeń skierowane byłoby na przetwornicę.
78
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Dane techniczne
Dane techniczne MOVITRAC® 07
kVA
i
f
n
7
P Hz
400/500 VAC / 3-fazowe / wielkość 4 / 37 ... 45 kW / 50 ... 60 HP
Rys. 50: MOVITRAC® 07 / wielkość 4 / 3-fazowe 400/500 VAC
MOVITRAC® 07 (3-fazowa sieć)
370-503-4-..
450-503-4-..
Numer katalogowy
827 884 9
827 885 7
Numer katalogowy z LOGODrive
827 886 5
827 887 3
WEJŚCIE
Napięcie przyłączeniowe
Dopuszczalny zakres
Usieć
3 x 400 VAC
Usieć = 380 VAC - 10 % ... 500 VAC + 10 %
Częstotliwość sieciowa
fsieć
50/60 Hz +/- 5 %
Natężenie prądu w sieci 3-fazowej
Przy Usieć = 400 VAC
100 % Isieć
125 % Isieć
65,7 AAC
81,9 AAC
80,1 AAC
100,1 AAC
WYJŚCIE
3 x 0 ... Usieć
Napięcie na wyjściu
UN
Zalecana moc silnika przy stałym obciążeniu
(przy Usieć = 400 VAC)
PMot
37 kW
50 HP
45 kW
60 HP
Zalecana moc silnika przy obciążeniu
kwadratowym albo przy stałym obciążeniu
bez przeciążenia (przy Usieć = 400 VAC)
PMot
45 kW
60 HP
55 kW
75 HP
Wyjściowy prąd znamionowy
Przy Usieć = 400 VAC
IN
73 AAC
89 AAC
Minimalna dopuszczalna wartość rezystora
hamującego (praca 4-Q)
RBWmin
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
6Ω
79
7
kVA
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne MOVITRAC® 07
P Hz
MOVITRAC® 07 (3-fazowa sieć)
370-503-4-..
450-503-4-..
1200 W
1400 W
DANE OGÓLNE
PV
Strata mocy przy IN
125 % IN praca ciągła (napęd wentylatora / pompy)
150 % IN na maksymalnie 60 sekund
Ograniczenie prądu
Częstotliwość - PWM
fPWM
4/8/12/16 kHz
Zakres prędkości obrotowej
Rozdzielczość
nA
∆nA
0 ... 5500 rpm
1 rpm
Przyłącza
Zaciski
Wymiary
SZER. x
WYS. x GŁ.
Masa
m
25 mm2
35 mm2
280 x 522 x 222 mm
11.0 x 20.6 x 8.7 in
Rys. 51: Rysunek wymiarowy MOVITRAC® 07 wielkość 4
27 kg
59.5 lb
05809AXX
W celu właściwego chłodzenia pozostawić wolną przestrzeń u góry i na dole po
100 mm (4 in)! Niekonieczna wolna przestrzeń z boku. Urządzenia można ustawiać
w szeregu bezpośrednio jedno obok drugiego. Uważaj na to, aby cyrkulacja powietrza nie
była zakłócana przez przewody i inne materiały instalacyjne. Unikaj pozycji, w których
ciepłe powietrze wydostające się z innych urządzeń skierowane byłoby na przetwornicę.
80
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Dane techniczne
Dane techniczne MOVITRAC® 07
kVA
i
f
n
7
P Hz
MOVITRAC® 07 wielkość 0S, 0M, 0L do mocowania szyn nośnych (wyposażenie opcjonalne)
04329AXX
Rys. 52: Rysunek wymiarowy MOVITRAC® 07 do mocowania szyn nośnych (wyposażenie
opcjonalne)
MOVITRAC® 07
230 VAC
Wymiary
AxBxC
Mocowanie
b/c/
d/e
004
005
400/500 VAC 005
Wymiary
AxBxC
Mocowanie
b/c/
d/e
Wielkość
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
011
015
022
90 x 185 x 150 mm
3.5 x 7.2 x 5.9 in
90 x 295 x 150 mm
3.5 x 9.5 x 5.9 in
141 mm / 162 mm /
152 mm (M4) / 14,75 mm
5.6 in / 6.4 in /
6.0 in (M4) / 0.6 in
250 mm / 162 mm /
261 mm (M4) / 14,75 mm
9.8 in / 6.4 in /
10.3 in (M4) / 0.6 in
0S
0L
Wielkość
MOVITRAC® 07
008
008
011
015
022
030
90 x 245 x 150 mm
3.5 x 9.7 x 5.9 in
90 x 295 x 150 mm
3.5 x 9.5 x 5.9 in
200 mm / 162 mm /
211 mm (M4) / 14,75 mm
7.9 in / 8.7 in /
8.3 in (M4) / 0.6 in
250 mm / 162 mm /
261 mm (M4) / 14,75 mm
9.8 in / 6.4 in /
10.3 in (M4) / 0.6 in
0M
0L
040
81
Indeks zmian
8
8
Indeks zmian
Poniżej wymieniono zmiany, jakich dokonano w poszczególnych rozdziałach.
Budowa
urządzenia
•
Wielkość 3: skorygowano legendę.
•
Wielkość 4: skorygowano legendę.
•
Zakres dostawy: dodatki / Wielkość 2S.
•
Wykasowano rozdział "Tulejki przewodów".
•
Rozszerzono rozdział "Połączene sieci z PE".
•
Rozszerzono rozdział "Ekranowanie i uziemienie".
•
Dodano rozdział "Załączana induktywność".
•
Rozszerzono rozdział "Dławiki wyjściowe HD".
•
Rozdział "Instalacja zgodna z UL": dane dla MOVITRAC® 07 ...370 i ...450.
•
Dodano rozdział "Osłona przed dotykiem" dla wielkości 2S.
Uruchomienie
•
Rozdział "VFC": dodano wskazówki dot. Uruchomienia napędów grupowych.
Eksploatacja
i obsługa
•
Dodano rozdział "Wskazania stanu".
•
Dodano rozdział "Kody stanu urządzenia".
Dane techniczne
•
Dodano dane techniczne dla wielkości 4 400/500 V.
Instalacja
82
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Skorowidz
9
9
Skorowidz
A
Analogowe wartości zadane ................................34
Aprobata UL .........................................................50
B
Bezpieczniki wejściowe........................................14
Bezpieczniki, instalacja zgodna
z wymogami UL....................................................18
Budowa urządzenia................................................7
C
CSA......................................................................50
C-Tick...................................................................50
CUL ......................................................................50
Czujniki izolacyjne................................................15
D
Dane techniczne, ogólne......................................51
Dławik sieciowy ....................................................14
Dławik wyjściowy..................................................17
Długości przewodów ............................................15
Dodatek................................................................12
Doprowadzenie prądu do silnika ..........................15
E
Ekranowanie ........................................................14
Emisja zakłóceń ...................................................51
EMV .....................................................................50
F
F-00 ... F-97 .........................................................46
Filtry sieciowe.......................................................15
I
Informacje o zakłóceniach....................................44
Instalacja ..............................................................13
Instalacja zgodna z wymogami UL.......................18
K
Kierunek obrotów .................................................30
Klasa ochrony ......................................................51
Klasa wartości granicznych B ........................15, 50
Klawisz RUN ........................................................31
Klawisz STOP/RESET .........................................31
Kompatybilność elektromagnetyczna...................50
L
Lista błędów .........................................................46
Lista ostrzeżeń .....................................................48
Lista parametrów..................................................36
LOGODrive ..........................................................35
Ł
Ładowanie............................................................35
M
Maksymalna prędkość obrotowa..........................28
Mocowanie szyny nośnej .....................................81
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
N
Napięcie sieciowe, instalacja zgodna
z wymogami UL................................................... 18
Naprawa .............................................................. 49
Nastawnik wartości zadanych, ręczny................. 29
Natężenie sieciowe, instalacja zgodna
z wymogami UL................................................... 18
Natychmiastowe wyłączenie ............................... 44
O
Obsługa ręczna ................................................... 28
Obsługa wbudowanego panelu obsługi .............. 27
Opis działania zacisków ...................................... 23
Ostrzeżenia ..................................................... 4, 29
Oznaczenie CE ................................................... 50
Oznaczenie typu ................................................. 11
P
Pamięć błędów .................................................... 44
Panel obsługi....................................................... 26
Parametry przetwornicy ...................................... 28
Płaszczyzna programowania .............................. 35
Poruszanie się w menu ....................................... 28
Prędkość obrotowa ............................................. 30
Prostownik hamulca ............................................ 23
Przewód sieciowy................................................ 15
Przyłącze sieciowe PE ........................................ 14
Przyłączenie rezystorów hamujących ................. 15
R
r-19 ... r-32 .......................................................... 48
Rampa hamująca ................................................ 28
Rampa rozpędowa .............................................. 28
Reakcje wyłączające ........................................... 44
Redukcja mocy.................................................... 51
Reset ................................................................... 45
Rezystor hamujący.............................................. 16
Ręcznego zadajnika wartości zadanych ............. 28
Ręczny wprowadzania wartości zadanych.......... 29
Rozpoczęcie uruchomienia ................................. 33
Rozruch silnika .................................................... 34
RS-485 ................................................................ 31
Rzeczywista prędkość obrotowa ......................... 28
S
SBus.................................................................... 31
Schemat połączeń......................................... 21, 22
Serwis elektroniki ................................................ 49
Sieci IT ................................................................ 15
Stała wartość zadana n11 ................................... 28
Stała wartość zadana n12 ................................... 28
Stan przetwornicy................................................ 28
Sterowanie cyfrowe ............................................. 34
Strefy ochrony przeciwwybuchowej ...................... 5
Stycznik sieciowy ................................................ 14
Symbole, do wyboru............................................ 28
Szybkie zatrzymanie ........................................... 44
83
9
Skorowidz
T
Temperatura otoczenia ........................................51
Tryb pracy ......................................................32, 33
U
Uruchamianie silnika ............................................34
Uruchomienie ...........................................25, 28, 32
Uruchomienie za pomocą wbudowanego
panelu obsługi ......................................................32
Uziemienie ...........................................................14
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ................4
V
VFC ......................................................................33
W
Wartości graniczne EMV......................................15
Wbudowany panel obsługi ...................................26
Wprowadzanie wartości zadanych
z zewnątrz ......................................................29, 30
Wskazania stanu..................................................28
Wskazanie błędu..................................................29
Wskazówki bezpieczeństwa...............................4, 6
Wskazówki dotyczące instalacji ...........................13
Wyłącznik różnicowoprądowy ..............................14
Wyjściowe pozorne natężenie prądu ...................28
Wytyczna dot. niskich napięć ...............................50
Z
Zacisków, Opis działania......................................23
Zadana prędkość obrotowa..................................30
Zadany kierunek obrotów.....................................30
Zakres dostawy ....................................................12
Zakres zastosowania .............................................5
Zezwolenie dla kierunku obrotów.........................31
Złomowanie............................................................5
Zmiana parametrów .............................................28
84
Instrukcja obsługi – MOVITRAC® 07
Spis adresów
Niemcy
Główny zarząd
Zakład produkcyjny
Dystrybucja
Serwis
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Adres skrzynki pocztowej
Postfach 3023 · D-76642 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Faks +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
[email protected]
Serwis elektroniki:
Tel. +49 171 7210791
Serwis przekładni i silników:
Tel. +49 172 7601377
Zakłady montażowe
Serwis
Garbsen
(obok Hannover)
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen
Adres skrzynki pocztowej
Postfach 110453 · D-30804 Garbsen
Tel. +49 5137 8798-30
Faks +49 5137 8798-55
[email protected]
Kirchheim
(obok
Monachium)
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim
Tel. +49 89 909552-10
Faks +49 89 909552-50
[email protected]
Langenfeld
(obok Düsseldorf)
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld
Tel. +49 2173 8507-30
Faks +49 2173 8507-55
[email protected]
Meerane
(obok Zwickau)
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane
Tel. +49 3764 7606-0
Faks +49 3764 7606-30
[email protected]
Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych w Niemczech na żądanie.
Francja
Zakład produkcyjny
Dystrybucja
Serwis
Haguenau
SEW-USOCOME
48-54, route de Soufflenheim
B. P. 185
F-67506 Haguenau Cedex
Tel. +33 3 88 73 67 00
Faks +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
[email protected]
Zakłady montażowe
Dystrybucja
Serwis
Bordeaux
SEW-USOCOME
Parc d’activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex
Tel. +33 5 57 26 39 00
Faks +33 5 57 26 39 09
Lyon
SEW-USOCOME
Parc d’Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin
Tel. +33 4 72 15 37 00
Faks +33 4 72 15 37 15
Paris
SEW-USOCOME
Zone industrielle
2, rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I’Etang
Tel. +33 1 64 42 40 80
Faks +33 1 64 42 40 88
Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych we Francji na żądanie.
Algerien
Dystrybucja
Alger
Réducom
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger
Tel. +213 21 8222-84
Faks +213 21 8222-84
Buenos Aires
SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin
Tel. +54 3327 4572-84
Faks +54 3327 4572-21
[email protected]
Melbourne
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043
Tel. +61 3 9933-1000
Faks +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
[email protected]
Sydney
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164
Tel. +61 2 9725-9900
Faks +61 2 9725-9905
[email protected]
Argentyna
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Australia
Zakłady montażowe
Dystrybucja
Serwis
09/2005
85
Austria
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Wien
SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien
Tel. +43 1 617 55 00-0
Faks +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
[email protected]
Brüssel
CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre
Tel. +32 10 231-311
Faks +32 10 231-336
http://www.caron-vector.be
[email protected]
Sao Paulo
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 50
Caixa Postal: 201-07111-970
Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250
Tel. +55 11 6489-9133
Faks +55 11 6480-3328
http://www.sew.com.br
[email protected]
Belgia
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Brasylia
Zakład produkcyjny
Dystrybucja
Serwis
Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych w Brazylii na żądanie.
Bułgaria
Dystrybucja
Sofia
BEVER-DRIVE GMBH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia
Tel. +359 2 9532565
Faks +359 2 9549345
[email protected]
Santiago de
Chile
SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Adres skrzynki pocztowej
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile
Tel. +56 2 75770-00
Faks +56 2 75770-01
[email protected]
Zakład produkcyjny
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Tianjin
SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457
Tel. +86 22 25322612
Faks +86 22 25322611
http://www.sew.com.cn
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Suzhou
SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
P. R. Chiny
Tel. +86 512 62581781
Faks +86 512 62581783
[email protected]
Zagrzeb
KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 4613-158
Faks +385 1 4613-158
[email protected]
Kopenhaga
SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30, P.O. Box 100
DK-2670 Greve
Tel. +45 43 9585-00
Faks +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
[email protected]
Tallin
ALAS-KUUL AS
Paldiski mnt.125
EE 0006 Tallin
Tel. +372 6593230
Faks +372 6593231
Lahti
SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2
Tel. +358 3 589-300
Faks +358 3 7806-211
http://www.sew-eurodrive.fi
[email protected]
Chile
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Chiny
Chorwacja
Dystrybucja
Serwis
Dania
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Estonia
Dystrybucja
Finlandia
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
86
09/2005
Gabun
Dystrybucja
Libreville
Electro-Services
B. P. 1889
Libreville
Tel. +241 7340-11
Faks +241 7340-12
Athen
Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus
Tel. +30 2 1042 251-34
Faks +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
[email protected]
Bilbao
SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel. +34 9 4431 84-70
Faks +34 9 4431 84-71
[email protected]
Rotterdam
VECTOR Aandrijftechniek B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam
Tel. +31 10 4463-700
Faks +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
[email protected]
Hong Kong
SEW-EURODRIVE Ltd.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong
Tel. +852 2 7960477 + 79604654
Faks +852 2 7959129
[email protected]
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Baroda
SEW-EURODRIVE India Pvt. LTD.
Plot No. 4, Gidc
Por Ramangamdi · Baroda - 391 243
Gujarat
Tel. +91 265 2831021
Faks +91 265 2831087
[email protected]
Technische Büros
Bangalore
SEW-EURODRIVE India Private Limited
308, Prestige Centre Point
7, Edward Road
Bangalore
Tel. +91 80 22266565
Faks +91 80 22266569
[email protected]
Mumbai
SEW-EURODRIVE India Private Limited
312 A, 3rd Floor, Acme Plaza
Andheri Kurla Road, Andheri (E)
Mumbai
Tel. +91 22 28348440
Faks +91 22 28217858
[email protected]
Dublin
Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11
Tel. +353 1 830-6277
Faks +353 1 830-6458
Toyoda-cho
SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Toyoda-cho, Iwata gun
Shizuoka prefecture, 438-0818
Tel. +81 538 373811
Faks +81 538 373814
[email protected]
Douala
Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B. P. 2024
Douala
Tel. +237 4322-99
Faks +237 4277-03
Grecja
Dystrybucja
Serwis
Hiszpania
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Holandia
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Hong Kong
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Indie
Irlandia
Dystrybucja
Serwis
Japonia
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Kamerun
Dystrybucja
09/2005
87
Kanada
Zakłady montażowe
Dystrybucja
Serwis
Toronto
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, Ontario L6T3W1
Tel. +1 905 791-1553
Faks +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
[email protected]
Vancouver
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street
Delta. B.C. V4G 1 E2
Tel. +1 604 946-5535
Faks +1 604 946-2513
[email protected]
Montreal
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger Street
LaSalle, Quebec H8N 2V9
Tel. +1 514 367-1124
Faks +1 514 367-3677
[email protected]
Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych w Kanadzie na żądanie.
Kolumbia
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Bogotá
SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá
Tel. +57 1 54750-50
Faks +57 1 54750-44
[email protected]
Ansan-City
SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
Unit 1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120
Tel. +82 31 492-8051
Faks +82 31 492-8056
[email protected]
Beirut
Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut
Tel. +961 1 4947-86
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Faks +961 1 4949-71
[email protected]
Alytus
UAB Irseva
Merkines g. 2A
LT-4580 Alytus
Tel. +370 315 79204
Faks +370 315 79688
[email protected]
Brüssel
CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre
Tel. +32 10 231-311
Faks +32 10 231-336
http://www.caron-vector.be
[email protected]
Riga
SIA Gultni
21, Unijas Street
LV-1039 Riga
Tel. +371 7 840202
Faks +371 7 840088
[email protected]
Skopje
SGS-Skopje / Macedonia
"Teodosij Sinactaski" 66
91000 Skopje / Macedonia
Tel. +389 2 385 466
Faks +389 2 384 390
[email protected]
Johore
SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia
Tel. +60 7 3549409
Faks +60 7 3541404
[email protected]
Casablanca
S. R. M.
Société de Réalisations Mécaniques
5, rue Emir Abdelkader
05 Casablanca
Tel. +212 2 6186-69 + 6186-70 + 618671
Faks +212 2 6215-88
[email protected]
Korea
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Libanon
Dystrybucja
Litwa
Dystrybucja
Luksemburg
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Łotwa
Dystrybucja
Macedonia
Dystrybucja
Malezja
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Marokko
Dystrybucja
88
09/2005
Norwegia
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Moss
SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss
Tel. +47 69 241-020
Faks +47 69 241-040
[email protected]
Auckland
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland
Tel. +64 9 2745627
Faks +64 9 2740165
[email protected]
Christchurch
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch
Tel. +64 3 384-6251
Faks +64 3 384-6455
[email protected]
Lima
SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima
Tel. +51 1 3495280
Faks +51 1 3493002
[email protected]
Łódź
SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Łódź
Tel. +48 42 67710-90
Faks +48 42 67710-99
Hot line +48 602 739 739
+48 602 SEW SEW
http://www.sew-eurodrive.pl
[email protected]
Coimbra
SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada
Tel. +351 231 20 9670
Faks +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
[email protected]
Praha
SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha
Luná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice
Tel. +420 220121234 + 220121236
Faks +420 220121237
http://www.sew-eurodrive.cz
[email protected]
St. Petersburg
ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 263
RUS-195220 St. Petersburg
Tel. +7 812 5357142+812 5350430
Faks +7 812 5352287
[email protected]
Johannesburg
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013
Tel. +27 11 248-7000
Faks +27 11 494-2311
[email protected]
Capetown
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town
Tel. +27 21 552-9820
Faks +27 21 552-9830
Teleks 576 062
[email protected]
Durban
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaceo Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605
Tel. +27 31 700-3451
Faks +27 31 700-3847
[email protected]
Nowa Zelandia
Zakłady montażowe
Dystrybucja
Serwis
Peru
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Polska
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Portugalia
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Republika Czeska
Dystrybucja
Rosja
Dystrybucja
RPA
Zakłady montażowe
Dystrybucja
Serwis
09/2005
89
Rumunia
Dystrybucja
Serwis
Bucuresti
Sialco Trading SRL
str. Madrid nr.4
71222 Bucuresti
Tel. +40 21 230-1328
Faks +40 21 230-7170
[email protected]
Dakar
SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B. P. 3251, Dakar
Tel. +221 849 47-70
Faks +221 849 47-71
[email protected]
Singapore
SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644
Tel. +65 68621701 ... 1705
Faks +65 68612827
Teleks 38 659
[email protected]
Sered
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Trnavska 920
SK-926 01 Sered
Tel. +421 31 7891311
Faks +421 31 7891312
[email protected]
Celje
Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO – 3000 Celje
Tel. +386 3 490 83-20
Faks +386 3 490 83-21
[email protected]
Basel
Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel
Tel. +41 61 41717-17
Faks +41 61 41717-00
http://www.imhof-sew.ch
[email protected]
Jönköping
SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping
Tel. +46 36 3442-00
Faks +46 36 3442-80
http://www.sew-eurodrive.se
[email protected]
Chon Buri
SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
Bangpakong Industrial Park 2
700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh
Muang District
Chon Buri 20000
Tel. +66 38 454281
Faks +66 38 454288
[email protected]
Tunis
T. M.S. Technic Marketing Service
7, rue Ibn EI Heithem
Z.I. SMMT
2014 Mégrine Erriadh
Tel. +216 1 4340-64 + 1 4320-29
Faks +216 1 4329-76
Istanbul
SEW-EURODRIVE
Hareket Sistemleri Sirketi
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3
TR-81540 Maltepe ISTANBUL
Tel. +90 216 4419163 + 216 4419164 +
216 3838014
Faks +90 216 3055867
[email protected]
Greenville
SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365
Tel. +1 864 439-7537
Faks Sales +1 864 439-7830
Faks Manuf. +1 864 439-9948
Faks Ass. +1 864 439-0566
Teleks 805 550
http://www.seweurodrive.com
[email protected]
Senegal
Dystrybucja
Singapur
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Słowacja
Dystrybucja
Słowenia
Dystrybucja
Serwis
Szwajcaria
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Szwecja
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Tajlandia
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Tunesien
Dystrybucja
Turcja
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
USA
Zakład produkcyjny
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
90
09/2005
USA
Zakłady montażowe
Dystrybucja
Serwis
San Francisco
SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, California 94544-7101
Tel. +1 510 487-3560
Faks +1 510 487-6381
[email protected]
Philadelphia/PA
SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014
Tel. +1 856 467-2277
Faks +1 856 467-3792
[email protected]
Dayton
SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373
Tel. +1 937 335-0036
Faks +1 937 440-3799
[email protected]
Dallas
SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237
Tel. +1 214 330-4824
Faks +1 214 330-4724
[email protected]
Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych w USA na żądanie.
Wenezuela
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Valencia
SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo
Tel. +58 241 832-9804
Faks +58 241 838-6275
[email protected]
[email protected]
Budapest
SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18
Tel. +36 1 437 06-58
Faks +36 1 437 06-50
[email protected]
Normanton
SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR
Tel. +44 1924 893-855
Faks +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
[email protected]
Milano
SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)
Tel. +39 2 96 9801
Faks +39 2 96 799781
[email protected]
SICA
Ste industrielle et commerciale pour l’Afrique
165, Bld de Marseille
B. P. 2323, Abidjan 08
Tel. +225 2579-44
Faks +225 2584-36
Węgry
Dystrybucja
Serwis
Wielka Brytania
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Włochy
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Wybrzeże Kości Słoniowej
Dystrybucja
09/2005
Abidjan
91
Motoreduktory \ Przekładnie przemysłoe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy
Oto jak napędzamy świat
Ludzie myślący
szybko,
opracowujący
razem z Tobą
przyszłościowe
rozwiązania.
Sieć serwisowa,
która jest zawsze
w zasięgu ręki –
na całym świecie.
Napędy i urządzenia
sterujące,
automatycznie
zwiększające
wydajność pracy.
Rozległa wiedza
o najważniejszych
gałęziach
dzisiejszego
przemysłu.
Bezkompromisowa
jakość, której
wysokie standardy
ułatwiają codzienną
pracę.
SEW-EURODRIVE
Driving the world
Globalna prezencja –
szybkie, przekonujące
rozwiązania.
W każdym miejscu.
Innowacyjne
pomysły,
umożliwiające
rozwiązanie
przyszłych
problemów już dziś.
Oferta internetowa
przez 24 godziny na
dobę, dająca dostęp
do informacji
i uaktualnień
oprogramowania.
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
[email protected]
→ www.sew-eurodrive.com

Podobne dokumenty