Model nr TX-32LE7P/S - Panasonic Service Network Europe

Komentarze

Transkrypt

Model nr TX-32LE7P/S - Panasonic Service Network Europe
Instrukcja obsáugi
Panoramiczny odbiornik telewizyjny
z ekranem LCD
Model nr
TX-32LE7P/S
DIRECT
TV REC
GUIDE
TV/AV
OK
EXIT
MENU
TEXT
F.P.
INDEX HOLD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C
VCR
ASPECT
N
REC
VCR
DVD
PROGRAMME
TV
Polski
Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji obsáugi przed obsáugą zestawu i zachowania jej w celu wykorzystania w przyszáoĞci.
Rysunki pokazane w instrukcji obsáugi sáuĪą wyáącznie celom ilustracyjnym.
ZamieĔ swoje mieszkanie w kino!
Doznaj zdumiewającego poziomu emocji
2
multimedialnych
Spis treĞci
Koniecznie przeczytaj
Korzystaj z bogatych multimediów.
ĝrodki ostroĪnoĞci ······································· 4
(OstrzeĪenia / Przestroga)
Uwagi ·························································· 5
Konserwacja················································ 5
Skrócony przewodnik
WyposaĪenie / Opcje ··········· 6
Zestawienie regulatorów ···· 7
Podáączenia ······························ 8
Automatyczne ustawianie ·· 9
Dekoder telewizji
satelitarnej
Nagrywarka DVD
Magnetowid
Odtwarzacz DVD
Korzystaj z odbiornika
telewizyjnego!
Podstawowe funkcje
••
•
Oglądanie programu telewizyjnego ··········· 10
Odtwarzanie obrazu z kaset wideo i páyt DVD · 11
Oglądanie teletekstu ································· 12
•
••
Korzystanie z funkcji menu ······················· 14
(obraz, brzmienie dĨwiĊku itp.)
Edycja i ustawianie kanaáów························ 16
Urządzenia zewnĊtrzne····························· 18
(Q-Link / VIERA Link / Podáączenia)
••
••
Informacje techniczne ······························· 24
CzĊsto zadawane pytania ························· 27
Licencja ····················································· 29
Dane techniczne ······································· 29
CzĊsto zadawane
pytania itp.
CzĊsto zadawane pytania itp.
Zaawansowane
Funkcje zaawansowane
Oglądanie
Wzmacniacz z
zestawem
gáoĞników
Skrócony przewodnik
Kamera wideo
•
••
3
ĝrodki ostroĪnoĞci
OstrzeĪenia i Ğrodki ostroĪnoĞci
Obchodzenie siĊ z wtyczką i przewodem zasilania
WáóĪ wtyczkĊ przewodu zasilania do koĔca do gniazda. (JeĪeli wtyczka przewodu zasilania bĊdzie luĨna, moĪe dojĞü do wydzielenia ciepáa i zapalenia.)
NaleĪy sobie zapewniü áatwy dostĊp do wtyczki przewodu zasilającego.
Nie dotykaj wtyczki przewodu zasilania mokrymi rĊkoma. (MoĪe to doprowadziü do poraĪenia prądem.)
Nie uszkadzaj przewodu zasilania. (Uszkodzony przewód zasilania moĪe byü przyczyną poĪaru lub poraĪenia prądem.)
Nie przenoĞ odbiornika telewizyjnego, kiedy przewód zasilania jest podáączony do gniazda.
Nie káadĨ na przewodzie zasilania ciĊĪkich przedmiotów ani nie ukáadaj przewodu zasilania w pobliĪu
przedmiotów o wysokiej temperaturze.
Nie skrĊcaj, nie zginaj nadmiernie ani nie zarysowuj przewodu zasilania.
Nie ciągnij za przewód zasilania. Podczas odáączania przewodu zasilania trzymaj za wtyczkĊ.
Nie uĪywaj uszkodzonej wtyczki przewodu zasilania ani gniazda.
JeĪeli stwierdzisz
cokolwiek
nienormalnego, natychmiast
odáącz przewód zasilania!
(np. dziwny zapach lub dym)
Prąd zmienny
220-240 V
50 Hz
Nie zdejmuj obudowy
NIGDY nie przerabiaj
urządzenia samodzielnie
(CzĊĞci znajdujące siĊ pod wysokim napiĊciem mogą
spowodowaü powaĪne poraĪenie prądem.)
Oddawaj urządzenie do sprawdzenia, regulacji lub
naprawy do autoryzowanego serwisu Panasonic.
Nie wkáadaj ciaá obcych do
wnĊtrza urządzenia.
Zapobiegajcie wnikniĊciu jakichkolwiek przedmiotów przez
wentylacyjne otwory do telewizora (mogáoby dojĞü do poĪaru
albo do poraĪenia elektrycznym prądem).
Nie wystawiaj na bezpoĞrednie
dziaáanie promieni sáonecznych
ani innych Ĩródeá ciepáa
4
Unikaü wystawiania odbiornika na bezpoĞrednie promienie
sáoneczne lub inne Ĩródáa ciepáa. Dla unikniĊcia poĪaru, nie
naleĪy nigdy na telewizorze lub w jego pobliĪu umieszczaü
jakiegokolwiek rodzaju Ğwiecy lub otwartego ognia.
Trzymaj páyny z dala od
odbiornika telewizyjnego
Celem unikniĊcia uszkodzeĔ, których skutkiem moĪe
byü poĪar lub poraĪenie prądem elektrycznym, nie
moĪna naraĪaü urządzenia na zachlapanie wodą.
Nie wolno umieszczaü na nim Īadnych naczyĔ
z wodą (wazonów, filiĪanek, karafek, itp.).
Uwaga ta dotyczy takĪe póáek bezpoĞrednio nad
urządzeniem.
Nie ustawiaj odbiornika telewizyjnego
na niestabilnej powierzchni.
UĪywaj wyáącznie stojaków / urządzeĔ
do montowania przeznaczonych dla
niniejszego urządzenia
UĪywanie niezaaprobowanych stojaków lub innego
osprzĊtu moĪe spowodowaü, Īe urządzenie bĊdzie
niestabilne i stworzyü niebezpieczeĔstwo obraĪeĔ.
Aby wykonaü ustawianie, koniecznie skonsultuj siĊ
z lokalnym dystrybutorem Panasonic.
UĪywanie opcjonalnych stojaków / zamocowaĔ (str. 6)
Uwagi
Podczas czyszczenia odbiornika telewizyjnego
odáącz wtyczkĊ przewodu zasilania
(Czyszczenie zasilanego urządzenia moĪe spowodowaü
poraĪenie prądem.)
JeĞli nie masz zamiaru uĪywaü odbiornika
TV przez dáuĪszy czas, wyjmij wtyczkĊ kabla
zasilającego z gniazda sieciowego. Wyáącz
wtyczkĊ przewodu zasilającego z gniazda sieciowego
przed podáączeniem lub odáączeniem jakichkolwiek
przewodów do gniazd odbiornika.
Dopóki telewizor jest podáączony do sieci, w sposób
ciągáy pobiera pewną iloĞü elektrycznej energii, nawet
wtedy gdy jest w stanie gotowoĞci. Wyáącznik
(patrz str. 7)
Pozostaw wystarczająco duĪo miejsca wokóá
urządzenia w celu odprowadzania ciepáa
Nie blokuj tylnych otworów wentylacyjnych
Zablokowanie otworów
wentylacyjnych zasáonami itp.
moĪe spowodowaü przegrzanie,
poĪar lub poraĪenie prądem.
Trzymaj niniejsze urządzenie z daleka
od nastĊpujących urządzeĔ
Urządzenia elektroniczne
Nie umieszczaü odtwarzaczy wideo zbyt blisko
odbiornika (zakáócenia elektromagnetyczne mogą
znieksztaáciü obraz / dĨwiĊk).
Urządzenia z czujnikiem podczerwieni
Pilot tego telewizora emituje teĪ promienie
podczerwieni (moĪe mieü to wpáyw na pracĊ innych
urządzeĔ).
10
10
10
7
(cm)
Nie naraĪaj swoich uszu nadmierną
gáoĞnoĞcią w sáuchawkach.MoĪesz
spowodowaü tym staáe uszkodzenie
sáuchu.
Podstawa do telewizora
Konserwacja
Najpierw wyjmij wtyczkĊ przewodu zasilania z gniazda.
Panel wyĞwietlacza
Regularne konserwacje: Wytrzyj delikatnie powierzchnie z kurzu miĊkką szmatką.
Wskazówka: Wytrzyj powierzchnie do czysta miĊkką szmatką zwilĪoną czystą wodą lub wodą z niewielką iloĞcią
neutralnego detergentu. NastĊpnie wytrzyj równo powierzchniĊ do sucha suchą, miĊkką szmatką.
OstrzeĪenie
•
•
Powierzchnia panelu wyĞwietlacza posiada specjalne pokrycie i moĪe byü áatwo uszkodzona.
Nie uderzaj ani nie drap powierzchni paznokciem lub innymi twardymi przedmiotami.
UwaĪaj, aby nie naraĪaü powierzchni na dziaáanie Ğrodków odstraszających owady, rozpuszczalników,
rozcieĔczalników i innych substancji lotnych (mogą one szybko uszkodziü powierzchniĊ).
Obudowa
Regularne konserwacje: Wytrzyj powierzchnie do czysta suchą, miĊkką szmatką.
Wskazówka: ZwilĪ miĊkką szmatkĊ czystą wodą lub wodą z niewielką iloĞcią neutralnego detergentu. NastĊpnie
wyĪmij szmatkĊ i wytrzyj nią powierzchnie do czysta. Na koniec wytrzyj powierzchnie do czysta suchą szmatką.
OstrzeĪenie
•
•
•
UwaĪaj, aby nie naraĪaü powierzchni odbiornika telewizyjnego na dziaáanie detergentów.
(WnikniĊcie siĊ páynu do wnĊtrza odbiornika telewizyjnego moĪe doprowadziü do uszkodzenia produktu.)
UwaĪaj, aby nie naraĪaü powierzchni na dziaáanie Ğrodków odstraszających owady, rozpuszczalników,
rozcieĔczalników i innych substancji lotnych (mogą one szybko uszkodziü powierzchniĊ powodując odpadanie farby).
Nie dopuszczaj, aby obudowa stykaáa siĊ dáugo z gumą lub PVC.
Wtyczka przewodu zasilania
Wycieraj wtyczką przewodu zasilania suchą szmatką w regularnych odstĊpach czasu. (Wilgoü i brud mogą
spowodowaü poĪar lub poraĪenie prądem.)
5
WyposaĪenie / Opcje
WyposaĪenie standardowe
Pilot zdalnego
sterowania
•
SprawdĨ, czy masz pokazane wyposaĪenie i pozycje w spisie
Baterie do pilota (2)
Instrukcja obsáugi
•
OK
EUR7651030A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R6 (UM3)
Postanowienia gwarancji
ogólnoeuropejskiej
0
C
N
TV
Zacisk
Instalacja batterii w pilocie
1
Podáączenie zacisku
Pociągnij,
aby
otworzyü
Zatrzask
2
Zamknij
+
-
Tyá odbiornika
telewizyjnego
+
-
Zwróü uwagĊ na prawidáowe
ustawienie biegunów (+ lub –)
Aby spiąü przewody
dociągnąü:
poluzowaü:
OstrzeĪnia
•
••
•
•
Nieprawidáowe wáoĪenie moĪe spowodowaü
wyciek elektrolitu i korozjĊ, co moĪe
doprowadziü do uszkodzenia pilota.
Nie mieszaj starych i nowych baterii.
Nie mieszaj baterii róĪnych typów (np.
alkalicznych i manganowych).
Nie uĪywaj baterii nadających siĊ do
ponownego áadowania (Ni-Cd).
Nie spalaj ani nie rozbijaj baterii
(patrz str. 32).
WyposaĪenie dodatkowe
Uchwyt Ğcienny
TY-WK32LX20W
6
DociĞnij
uchwyt zatrzasku
•
••
Nie zwijaj razem kabla RF i przewodu zasilania (moĪe to
spowodowaü znieksztaácenie obrazu).
Zamocuj kable przy pomocy zacisków, jeĪeli jest to konieczne.
W przypadku uĪywania dodatkowego wyposaĪenia postĊpuj
zgodnie z jego instrukcją obsáugi, aby zamocowaü kable.
OstrzeĪnia
•
•
•
Prosimy konsultowaü siĊ ze sprzedawcą odnoĞnie wyboru uchwytu i
bezpiecznego jego instalowania oraz eksploatacji.
Podczas instalacji odbiornika proszĊ zachowaü ostroĪnoĞü, aby
nie doszáo do uszkodzenia produktu. Nie dziaáaü siáą na aktywną
páaszczyznĊ ekranu.
Przy montaĪu uchwytu Ğciennego naleĪy postĊpowaü ostroĪnie.
Przed montaĪem zawsze upewnij siĊ, Īe w Ğcianie nie ma kabli
elektrycznych albo rurociągów.
Zestawienie regulatorów
(
Wybór funkcji
Gniazdo sáuchawek
nagáownych (str. 22)
AV3
S-V
Gniazda AV3 (str. 22)
Przeáącznik
wáączania / wyáączania
ZapamiĊtywanie ustawieĔ (str. 16)
V
L
R
(
Odbiornik
sygnaáów pilota
Przycisk wykorzystywany do zapamiĊtywania
ustawieĔ strojenia i innych funkcji
)
)
Przeáączanie TV/AV
ZwiĊksza lub zmniejsza o jedną pozycjĊ programową.
Gdy funkcja jest juĪ wyĞwietlona, naciskaj, aby zwiĊkszyü
lub zmniejszyü wartoĞü wybranego parametru. W trybie
gotowoĞci przyciski te wáączają odbiornik telewizyjny.
Czujnik ukáadu automatycznej kontroli podĞwietlenia
(bada jasnoĞü w celu regulacji jakoĞci obrazu) (str. 14)
Wyciszanie dĨwiĊku wáączone /
wyáączone
Przeáączanie odbiornika
telewizyjnego w tryb wáączenia
lub gotowoĞci
DIRECT TV REC
GUIDE
TV/AV
(
)
Przeáączanie TV/AV
••
Nagrywanie DIRECT TV
(Przeáącznik wáączania / wyáączania w
poáoĪeniu wáączenia)
SáuĪy do natychmiastowego
nagrywania programu na
magnetowidzie / nagrywarce DVD
z podáączeniem Q-Link (str. 18)
Przewodnik po programach (str. 10)
OK
EXIT
MENU
MENU
EXIT (Powrót do ekranu odbiornika
telewizyjnego)
NaciĞnij, aby uzyskaü dostĊp do Menu
(obrazu,
)
Menu dĨwiĊku i Konfiguracji
TEXT
F.P.
INDEX HOLD
Teletekst (str. 12)
Przeglądanie ulubionej strony
teletekstowej
1
2
3
4
5
6
(str. 10)
7
8
9
BezpoĞredni dostĊp do kanaáów
C
(str. 12)
(
Wybór programów po kolei
Kolorowe przyciski
(uĪywane do róĪnych funkcji)
(np. patrz str. 12)
Obraz nieruchomy (str. 10)
Indeks teletekstu (str. 12)
Zmiana programu / kanaáu
NaciĞnij ten przycisk podczas oglądania
telewizji lub bĊdąc w menu Strojenie, Edycja
programu lub Strojenie rĊczne, a nastĊpnie,
korzystając z przycisków numerycznych,
wprowadĨ numer kanaáu.
NaciĞnij dwukrotnie, aby zmieniü na tryb
telewizji kablowej.
(Oglądanie kaset wideo lub páyt
DVD) (str. 11)
)
0
Zestawienie regulatorów
WyposaĪenie / Opcje
Wybór / OK
Skrócony przewodnik
Lampka zasilania
(tryb gotowoĞci : czerwona
wáączony
: zielony)
Siáa gáosu / PodĞwietlenie / Kontrast / JaskrawoĞü /
Kolor / OstroĞü / OdcieĔ (tryb NTSC) / Tony niskie /
Tony wysokie / Balans / Tryb strojenia (str. 16)
Informacja o programie (str. 10)
VCR
GáoĞnoĞü
ASPECT
N
REC
VCR
DVD
Normalizowanie (str. 14)
(Resetowanie ustawieĔ)
PROGRAMME
Operacje magnetowidu /
urządzenia DVD (str. 11)
Zmiana proporcji obrazu (str. 10)
TV
7
Podáączenia
Urządzenia i kable zewnĊtrzne pokazane w instrukcji obsáugi nie są doáączone do odbiornika
telewizyjnego.
Przed przystąpieniem do podáączania lub odáączania przewodów naleĪy sprawdziü, czy zostaáo
odáączone zasilanie urządzenia.
Tyá odbiornika telewizyjnego
Ŷ Oglądanie programu
telewizyjnego
Antena VHF / UHF
Przewód zasilania
(Podáącz po wykonaniu wszelkich innych podáączeĔ.)
AV1 AV2
Zespóá tylnych gniazd wejĞciowych
(widok powiĊkszony)
•
Dla urządzenia
obsáugującego
Q-Link podáącz
do AV1 lub AV2
(str. 18)
Kabel SCART
(peánoĪyáowy)
Ŷ Nagrywanie programów
telewizyjnych
RF OUT
Kabel RF
Nagrywarka DVD lub magnetowid
RF IN
8
Automatyczne ustawianie
Automatyczne wyszukanie i zapamiĊtanie programów telewizyjnych.
Kroki te nie są konieczne, jeĪeli ustawianie zostaáo wykonane przez lokalnego dystrybutora.
1
•
Wybierz kraj
Wybór
Deutschland
Österreich
France
Italia
España
Portugal
Nederland
Danmark
Sverige
Norge
Suomi
Belgien
Schweiz
ELLADA
Polska
Česká republika
Magyarország
E.Eu
3
4
5
6
7
8
9
0
VCR
ATP
Wybór
Strojenie ręczne
Aby wyjść
3
Zielony
(str. 16)
Czerwony
ATP W DZIAŁANIU
SZUKANIE : PROSZĘ CZEKAĆ
02
99:21
•
41
Automatyczne ustawianie
rozpocznie siĊ i bĊdzie
wyszukiwaü i zapamiĊtywaü
kanaáy telewizyjne.
Aby wyjść
TRWA ŁADOWANIE
PROSZĘ
Programu : 63
Brak zdalnego sterowania
Czy potrzebujesz
pomocy w wykonywaniu
operacji?
(przykáad: Menu dĨwiĊku)
Menu dźwięku
Tony niskie
Tony wysokie
Balans
Słuchawki
MPX
Tryb pracy
Panoramiczny
Ustawianie rĊczne
Rozpocznij automatyczne ustawianie
CH12
TV
•
Dla Belgii, Szwajcarii i Europy
Wschodniej wybierz
Īądany jĊzyk
Stereo
Muzyka
Wyłączony
Wybór
Regulacja
Automatyczne
ustawianie jest teraz
zakoĔczone i odbiornik
telewizyjny jest gotowy
do oglądania.
•
•
Automatyczne ustawianie
Podáączenia
2
Polski
••
1
•
Język OSD
Kraj
OK
MoĪesz teraz uĪywaü pilota
do wáączania urządzenia lub
przeáączania w tryb gotowoĞci.
(Lampka zasilania: wáączona)
Skrócony przewodnik
2
Wáącz odbiornik telewizyjny przy pomocy
przeáącznika wáączania / wyáączania
JeĪeli podáączone jest
urządzenie obsáugujące Q-Link
(str. 16), informacja o kanaáach
jest automatycznie kopiowana
do urządzenia.
Edycja kanaáów
„Edycja programu” (str. 16)
Aby wyjść
Powrót
PomoĪe Ci ekranowy
przewodnik po operacjach.
9
Oglądanie programu telewizyjnego
GUIDE
OK
1
Wáącz zasilanie
2
Wybierz numer programu
(naciskaj przez okoáo 1 sekundĊ)
Przeáącznik wáączania / wyáączania w urządzeniu
powinien byü w poáoĪeniu wáączenia.
do góry
lub
EXIT
w dóá
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
VCR
Ŷ Wybór dwucyfrowego numeru programu, np. 39
HOLD
3 ĺ 9 (szybko)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
Wybierz z tabeli programów
VCR
GUIDE
wybierz
stronĊ
GáoĞnoĞü
wybierz program
OK
ASPECT
oglądaj
Lista programów
Prog.
VCR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TV
Ŷ Inne uĪywanie funkcje (Obsáuguj po
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Nazwy Kanał
ABC
ZDF
RTL
CH21
CH44
CH51
CH41
CH47
CH23
CH26
CH58
-
Prog.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Nazwy Kanał
-
)
Zatrzymanie / zwalnianie obrazu
Zatrzymaj
HOLD
Pokazywanie Pokazywanie / ukrywanie informacji o stanie
WyĞwietlane informacje:
informacji o
Numer programu / Nazwa programu / Numer kanaáu / Tryb MPX (str. 14)
stanie
/ System dĨwiĊku (str. 14) / Tryb proporcji obrazu
•
Zmiana proporcji obrazu (str. 24)
Zmiana
proporcji
obrazu
ASPECT
14 : 9
•
KaĪde naciĞniĊcie zmienia proporcje obrazu.
Auto format obrazu / 16:9 / 14:9 / Rozszerzony / 4:3 /
4:3 Peány (Tylko sygnaá HD) / Zoom1 / Zoom2 / Zoom3
(
Kiedy wyĞwietlony jest pasek
Czerwony Zielony
10
)
Odtwarzanie kaset wideo i páyt DVD
Do odbiornika telewizyjnego moĪna podáączyü róĪnorodne urządzenia zewnĊtrzne. Kiedy urządzenia
bĊdą podáączone, uĪyj nastĊpującej procedury, aby oglądaü wprowadzane przez nie dane.
Podáączanie urządzeĔ (str. 24)
(Ekran trybu AV)
Kiedy podáączone urządzenie jest wáączone
1
TV/AV
Wybierz tryb AV
TV/AV
OK
NASTĘPNA
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
Wybierz gniazdo,
do którego podáączone jest urządzenie zewnĊtrzne
WyĞwietla wybrane
gniazdo
Niebieski
0
Czerwony
NASTĘPNA
POPRZEDNIA
Komponentowy
HDMI
VCR
Czerwony
AV1
REC
VCR
DVD
•
PROGRAMME
telewizyjnego
TV/AV
Żółty
Komponent HDMI
AV2/
AV3/
S-wideo S-wideo
przykáad: AV1
Niebieski
Żółty
Komponent
Czerwony
Niebieski
Żółty
Automatyczny wybór sygnaáu wejĞciowego – Tryb wejĞciowy przeáącza siĊ automatycznie z trybu TV
na AV, kiedy wykonana zostanie operacja w urządzeniu podáączonym do gniazda SCART lub HDMI.
Kiedy podáączone urządzenie zostanie wyáączone, odbiornik telewizyjny zostanie ustawiony w tryb TV.
JeĪeli urządzenie zewnĊtrzne posiada funkcjĊ ustawiania proporcji obrazu, ustaw je na „16:9”.
Ze szczegóáami zapoznaj siĊ w instrukcji obsáugi urządzenia zewnĊtrznego lub zapytaj siĊ lokalnego dystrybutora.
Urządzeniami Panasonic podáączonymi do odbiornika telewizyjnego moĪna
sterowaü bezpoĞrednio przy pomocy pilota.
VCR
DVD
Przewijanie do przodu / Przeskakiwanie / Wyszukiwanie
Magnetowid: Przewijanie do przodu,
przewijanie z podglądem do
przodu (podczas odtwarzania)
Urzadzenie DVD: Przeskakiwanie do nastĊpnej
ĞcieĪki lub tytuáu
NaciĞnij i przytrzymaj, aby rozpocząü
wyszukiwanie w przód
Pauza
Pauza / Ponowne uruchomienie
Urzadzenie DVD: NaciĞnij i przytrzymaj, aby
uruchomiü odtwarzanie w
zwolnionym tempie
WyĪszy / niĪszy program
Wybór programu
Nagrywanie
RozpoczĊcie nagrywania
••
PROGRAMME
REC
Sterownie przy pomocy pilota moĪe byü dostĊpne dla róĪnych urządzeĔ Panasonic po wykonaniu nastĊpujących ustawieĔ.
Przeáącz, aby wybraü VCR lub DVD dla urządzenia, które chcesz zmieniü
NaciĞnij i przytrzymaj
podczas obsáugiwania
VCR
Urządzenie
Magnetowid
Urządzenie DVD
••
•
WprowadĨ poniĪszy kod
(dwucyfrowy)
Kod
10 (domyĞlny)
11
DVD
Urządzenie
Urządzenie DVD
Kino domowe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VCR
DVD
NaciĞnij
0
VCR
Odtwarzanie kaset wideo i páyt DVD
Oglądanie programu telewizyjnego
Przeáącznik magnetowidu / urządzenia DVD
Wybierz VCR, aby obsáugiwaü magnetowid
lub urządzenie DVD Panasonic.
Wybierz DVD, aby obsáugiwaü urządzenie
DVD lub kino domowe Panasonic.
Tryb gotowoĞci
Przeáączanie w tryb gotowoĞci / Wáączanie
Odtwarzanie
Odtwarzanie w magnetowidzie / urządzeniu DVD
Zatrzymanie
Zatrzymanie operacji
Przewijanie do tyáu / Przeskakiwanie / Wyszukiwanie
Magnetowid: Przewijanie do tyáu, przewijanie z
podglądem do tyáu (podczas odtwarzania)
Urzadzenie DVD:Przeskakiwanie do poprzedniej ĞcieĪki lub tytuáu
NaciĞnij i przytrzymaj, aby
rozpocząü wyszukiwanie w tyá
Oglądanie
Ŷ Powrót do programu
•
••
Uwagi
Zielony
Kod
70 (domyĞlny)
71
Uwagi
Po ustawieniu wykonaj potwierdzenie operacji.
Po wymianie beterii odpowiedni kod magnetowidu / urządzenia DVD powraca do ustawieĔ domyĞlnych. Ustaw go ponownie.
W zaleĪnoĞci od modelu operacja moĪe nie byü moĪliwa.
11
Oglądanie teletekstu
MoĪliwe jest korzystanie z transmisji teletekstowych, takich jak wiadomoĞci, prognoza pogody, napisy w
filmach, jeĪeli te usáugi są Ğwiadczone przez nadawców.
Na czym polega tryb „FLOF”?
W trybie FLOF u doáu ekranu wyĞwietlane są cztery paski tematyczne w róĪnych kolorach. Aby wyĞwietliü wiĊcej
informacji na jeden z tych czterech tematów, naleĪy nacisnąü przycisk o odpowiednim kolorze. Funkcja ta
umoĪliwia szybki dostĊp do informacji przedstawionej na pasku.
Na czym polega tryb „List”?
W trybie List u doáu ekranu wyĞwietlane są cztery paski w róĪnych kolorach z numerami stron. KaĪdy z tych numerów
moĪna zmieniü i zachowaü w pamiĊci odbiornika telewizyjnego. („Zapisywanie czĊsto oglądanych stron”, str. 13)
Ŷ Zmiana trybu
„Teletekst” w menu Konfiguracja (str. 14)
1
Numer podstrony
Przeáącz na teletekst
TEXT
•
<< 01 02 03 04 05 06 07
WyĞwietla indeks
(zawartoĞü jest roĪna
dla róĪnych nadawców)
Numer
bieĪącej
strony
>>
17:51 28 Feb
Czas / data
TELETEXT
INFORMATION
OK
MENU
Pasek kolorów
TEXT
F.P.
INDEX HOLD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
Wybierz stronĊ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
do góry
w dóá
0
0
lub
lub
Czerwony Zielony Żółty Niebieski
(Odpowiada kolorowemu paskowi)
VCR
VCR
MENU
Ŷ Regulacja kontrastu
Kiedy wyĞwietlany jest niebieski pasek
Ŷ Powrót do programu
telewizyjnego
TEXT
Ŷ Wygodne korzystanie z teletekstu
Odkrywanie
ukrytych
danych
Peány
ekran /
Górna
poáowa
/ Dolna
poáowa
12
Odkrywanie ukrytych sáów, np. odpowiedzi na stronach z quizami.
MENU
Czerwony
•
Ponowne schowanie
(GÓRA)
Czerwony
(DÓà)
MENU
Zielony
(PowiĊkszanie dolnej poáowy)
Normalny (CAàOĝû)
JeĪeli chcesz zachowaü bieĪącą stronĊ bez aktualizacji
Zatrzymanie Zatrzymaj lub wznów automatyczną aktualizacjĊ
strony
HOLD
HOLD
Ŷ Wznawianie
(HOLD)
Powrót do gáównej strony indeksu
Indeks
INDEX
Przywoáywanie
ulubionych
stron
••
F.P.
Przywoáaj stronĊ zapamiĊtaną w „niebieskim”.
Ustawianiem fabrycznym jest „103”.
Oglądaj program telewizyjny i teletekst w dwóch oknach jednoczeĞnie
Oglądanie
w wielu
oknach
MENU
•
•
(NaciĞnij dwa razy)
Wybierz Obraz i
tekst Wáączony lub
Wyáączony
Operacje moĪna wykonaü tylko na ekranie teletekstu.
(Tylko w trybie List)
Zapisywanie czĊsto oglądanych stron
(tylko dla pierwszych 25 kanaáów w przewodniku po programach)
w pasku kolorów
naciĞnij i
przytrzymaj
OK
Odpowiadający
kolorowy przycisk
Ŷ Zmiana zapisanych stron
Oglądanie
Zapisywanie
czĊsto
oglądanych
stron
Kiedy strona
jest
wyĞwietlana
Numer zmieni siĊ na biaáy.
WprowadĨ numer nowej strony
Kolorowy
przycisk, który
chcesz zmieniü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OK
naciĞnij i
przytrzymaj
•
0
VCR
Pojawia siĊ w lewym
górnym rogu ekranu
Oglądanie
podstrony
Ŷ Oglądanie okreĞlonej podstrony
WprowadĨ
4-cyfrowy numer
MENU
Niebieski
•
przykáad: str. 6
6
0
0
0
Podstrony:
Liczba podstron zaleĪy od nadawcy (do 79 stron).
Wyszukiwanie moĪe zająü trochĊ czasu, podczas którego moĪesz oglądaü program telewizyjny.
Oglądanie teletekstu
Oglądanie podstron (tylko, kiedy teletekst ma wiĊcej niĪ jedną stronĊ)
Oglądanie obrazu w telewizorze podczas wyszukiwania strony teletekstu
Oglądanie
programu
telewizyjnego
podczas
oczekiwania
na aktualizacjĊ
Teletekst jest automatycznie aktualizowany, kiedy dostĊpna jest nowa informacja.
Chwilowe zmiany na ekranie odbiornika telewizyjnego
108
MENU
Żółty
•
Pojawia siĊ,
kiedy
aktualizacja
jest
zakoĔczona
Żółty
Oglądaj
zaktualizowaną
stronĊ
(Nie moĪna zmieniü kanaáu.)
Strona z wiadomoĞciami posiada funkcjĊ pokazującą pojawienie siĊ najnowszych wiadomoĞci („flesz”).
13
Korzystanie z funkcji menu
Ŷ
RóĪnorodne menu pozwalają na wykonywanie ustawieĔ obrazu, dĨwiĊku i
Lista menu
innych funkcji w celu oglądania odbiornika telewizyjnego w indywidualny sposób. Menu
WyĞwietla funkcje, które moĪna
ustawiü (róĪnią siĊ w zaleĪnoĞci od
sygnaáu wejĞciowego)
OK
MENU
EXIT
2
Wybierz menu
wybór
Menu główne
Menu obrazu
nastĊpny
Menu dźwięku
Wyreguluj zgodnie z kaĪdym
trybem oglądania
•
MENU
Rodzaj obrazu
Menu obrazu
1
WyĞwietl menu
(przykáad: Menu obrazu)
wybór
Menu obrazu
Dynamiczny
Normalny
Auto
Wyłączony
(przykáad: Menu obrazu)
TV
4
Menu dĨwiĊku
N
Ustaw lub wybierz
Menu obrazu
Rodzaj obrazu
Podświetlenie
Kontrast
Jaskrawość
Kolor
Ostrość
Balans bieli
P-NR
3D-COMB
Dynamiczny
OK
Ŷ Wybierz spoĞród alternatyw
zmiana
zapamiĊtaj
(Wymagane
przez
niektóre
funkcje)
EXIT
Normalny
Zmieniony
Ŷ Ustaw przy pomocy suwaka
Ostrość
poprzedniego ekranu
MENU
PrzesuniĊty
Ŷ PrzejdĨ do nastĊpnego ekranu
Strojenie-menu
Dostęp
WyĞwietla
nastĊpny ekran
Ŷ Resetowanie ustawieĔ
N
14
Balans
Sáuchawki
MPX
Tryb pracy
Panoramiczny
WejĞcie HDMI
VIERA Link
Teletekst
Wyáącz. czasowy
JĊzyk Teletekstu
Strojenie-menu
Ŷ Powrót do
Tony wysokie
WyjĞcie AV2
Konfiguracja
telewizyjnego
P-NR
WyjĞcie AV1
Liczba i poáoĪenie
alternatyw
Balans bieli
Balans bieli
Q-Link
Normalny
Auto
Włączony
(przykáad: Menu obrazu)
Ŷ Powrót do programu
OdcieĔ
Tony niskie
Wybierz pozycjĊ
Rodzaj obrazu
Podświetlenie
Kontrast
Jaskrawość
Kolor
Ostrość
Balans bieli
P-NR
3D-COMB
PodĞwietlenie,
Kontrast,
JaskrawoĞü,
Kolor, OstroĞü
3D-COMB
Konfiguracja
3
Pozycja
Edycja programu
ATP
Strojenie rĊczne
Dostrajanie
System koloru
GáoĞnoĞü
JĊzyk OSD
System koloru
GáoĞnoĞü
Regulacje / Konfiguracje (alternatywy)
Podstawowe tryby obrazu (Dynamiczny / Normalny / Kinowy)
Ustaw dla kaĪdego sygnaáu wejĞciowego
Rodzaj obrazu
Reguluje podĞwietlenie, kontrast, jaskrawoĞü, kolor, ostroĞü itp. Dla kaĪdego trybu
obrazu w zaleĪnoĞci od upodobaĔ
Podświetlenie
Kontrast
Jaskrawość
Kolor
Ostrość
Reguluje odcieĔ obrazu
Tylko dla odbieranych sygnaáów NTSC
Odcień
Wybiera zrównowaĪenie kolorów dla caáego obrazu (Zimny / Normalny / Ciepáy)
Balans bieli
Normalny
Automatycznie redukuje niepoĪądane szumy obrazu (Wyáączony / Normalny / Dynamiczny / Auto)
Nie dziaáa dla HDMI i HD sygnaáów zespolonych.
P-NR
Auto
Włączony
•
•
Dynamiczny
3D-COMB
Reguluje poziom wyjĞciowy gáĊbokich basów
Tony niskie
Reguluje poziom wyjĞciowy dĨwiĊków o wysokiej czĊstotliwoĞci, piskliwych
Tony wysokie
Reguluje poziom gáoĞnoĞci gáoĞnika lewego i prawego
Balans
Reguluje gáoĞnoĞü sáuchawek nagáownych
Słuchawki
Wybór stereo / mono (Mono / Stereo)
Normalnie: Stereo
Nie moĪna odbieraü sygnaáu stereo: Mono
M1 / M2: DostĊpne, kiedy nadawany jest podwójny sygnaá mono.
MPX
Stereo
Poprawia jakoĞü dĨwiĊku dla muzyki i audycji mówionych (Muzyka / Mowy)
Tryb pracy
Muzyka
Daje lepszy efekt przestrzenny dziĊki uĪyciu dynamicznego wzbogacenia. (Wyáączony / Wáączony)
Panoramiczny
Wyłączony
Wybiera zaleĪnie od sygnaáu, kiedy podáączone jest HDMI (Auto / Cyfrowe / Analogowe) (str. 25)
Wejście HDMI
Auto
VIERA Link (Wyáączony / Wáączony) (str. 21)
VIERA Link
Włączony
Wybiera gniazdo, do którego podáączone jest urządzenie kompatybilne z Q-Link
(Wyáączony / AV1 / AV2) (str. 19)
Q-Link
AV2
Wybiera sygnaá do przesyáania z odbiornika telewizyjnego do Q-Link (TV / AV2 / AV3 / Monitor)
Monitor: Obraz wyĞwietlany na ekranie
Sygnaáy typu komponentowego nie mogą byü wyprowadzane
Wyjście AV1
Monitor
Wybiera sygnaá do przesyáania z odbiornika telewizyjnego do Q-Link (TV / AV1 / AV3 / Monitor)
Monitor: Obraz wyĞwietlany na ekranie
Sygnaáy typu komponentowego nie mogą byü wyprowadzane
Wyjście AV2
Monitor
Tryb wyĞwietlania teletekstu (FLOF / List) (str. 12)
Teletekst
FLOF
Ustawia czas, o którym urządzenie automatycznie wyáączy siĊ.
(Wyáączony / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 minut)
Wyłącz. czasowy
Wyłączony
Wybiera jĊzyk teletekstu (Zachodni / Wschodni1 / Wschodni2)
Zachodni: angielski, francuski, niemiecki, grecki, wáoski, hiszpaĔski, szwedzki, turecki
Wschodni1: czeski, angielski, estoĔski, áotewski, rumuĔski, rosyjski, ukraiĔski
Wschodni2: czeski, wĊgierski, áotewski, polski, rumuĔski
Język Teletekstu
Wschodni2
Edytuje programy (str. 16)
Edycja programu
Dostęp
Automatycznie ustawia kanaáy (str. 16)
ATP
Dostęp
RĊcznie ustawia kanaáy (str. 16)
Strojenie ręczne
Dostęp
Dokáadne strojenie kanaáów (podczas deszczu itp.)
Dostrajanie
Wybiera opcjonalny system koloru w zaleĪnoĞci od sygnaáów wideo (Auto / PAL / SECAM / NTSC)
System koloru
Reguluje gáoĞnoĞü pojedynczych stacji
Głośność
Zmienia jĊzyk wyĞwietlacza ekranowego
Język OSD
Dostęp
Wybiera opcjonalny system koloru w zaleĪnoĞci od sygnaáów wideo w trybie AV
System koloru
Auto
Reguluje gáoĞnoĞü w trybie AV i HDMI
Głośność
••
•
••
•
•
W trybie AV menu dĨwiĊku i konfiguracji oferują mniejszą liczbĊ opcji.
Zaawansowane
••
••
•
Automatycznie sprawia, Īe nieruchome i zwolnione obrazy są Īywsze (Wyáączony / Wáączony)
Tylko dla odbieranych sygnaáów PAL lub NTSC
Nie dziaáa dla sygnaáów RGB, S-Video, zespolonych i HDMI
Korzystanie w funkcji menu
(obraz, brzmienie dĨwiĊku itp.)
•
••
Auto
15
Edycja i ustawianie kanaáów
Aktualne ustawienia kanaáów moĪna zmieniü w zaleĪnoĞci od potrzeb i warunków odbioru.
1
WyĞwietl menu
2
Wybierz „Konfiguracja”
MENU
Edytuj
kanaáy
OK
MENU
EXIT
Menu główne
Menu obrazu
Menu dźwięku
K onfiguracja
nastĊpny
Edycja
programu
wybór
Ŷ Kasowanie
Ŷ Dodawanie
Ŷ Przenoszenie
Ŷ Zmiana
Wybierz „Strojenie-menu”
3
Konfiguracja
VIERA Link
Q-Link
Wyjście AV1
Wyjście AV2
Teletekst
Wyłącz. czasowy
Język Teletekstu
Strojenie-menu
Język OSD
nastĊpny
Włączony
AV2
Monitor
Monitor
FLOF
Wył.
Wschodni2
Dostęp
Ŷ
Ŷ
Ŷ
wybór
Wybierz funkcjĊ
4
Strojenie-menu
Edycja programu
ATP
Strojenie ręczne
Dostrajanie
System koloru
Głośność
Dostęp
nastĊpny
Auto
wybór
Ŷ
numeru
kanaáu
Zmiana
nazwy
Blokada
Zmiana
systemu
dĨwiĊku
Kopiowanie do
podáączonego
urządzenia
TV
5
Ŷ WyjĞcie
EXIT
Ustaw
Ustawianie rĊczne przy pomocy przycisków w urządzeniu.
(„Tryb strojenia” na str. 7)
Ustawianie
automatycznie
(NaciĞnij wielokrotnie, aĪ pojawi siĊ „Tryb strojenia”)
•
lub
JeĪeli procedura
automatycznego
ustawiania
zostanie
przerwana,
nie zostaną
zapamiĊtane
Īadne dane.
ATP
(WejdĨ do menu „Strojenie rĊczne”)
(Zmiana programu, Początek szukania i Zmiana systemu TV)
lub
(ZmieĔ program lub rozpocznij przeszukiwanie kanaáów)
(ZapamiĊtaj)
-
Ŷ
(Powtórz)
Powrót do programu
telewizyjnego
Numer programu
(Miga)
Numer kanaáu
(Miga)
1
Stronjenie ręczne
-,+
: Początek szukania
TV / AV : Ruch kursorem
STR
: Zapamiętać
F
: Aby wyjść
02
STR
System dĨwiĊku Kanaá
(Miga)
16
Ustawianie
rĊczne
CH12
SC1
78:01
99:21
F
-/
+/
41
TV / AV
Strojenie
rĊczne
Nazwa
Wybierz numer programu do edycji
Edycja programu
Prog.
1
2
3
4
5
:
:
:
:
:
Kanał
Nazwy
Blokada Sys. TV
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz
Numer
programu
SC3
SC3
SC3
SC3
SC3
3 FTP
wybór
Kursor
Edytuj
Kasowanie
Ŷ
Ŷ Dodawanie
Ŷ Przenoszenie
Ŷ Blokada
Po potwierdzeniu naciĞnij
Czerwony
Po potwierdzeniu naciĞnij
Zielony
1
2
3
4
5
Zielony
Wybierz miejsce docelowe
Żółty
•
Żółty
Ŷ Zmiana numeru kanaáu
Edycja programu
:
:
:
:
:
Nazwy
Blokada Sys. TV
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz
SC3
SC3
SC3
SC3
SC3
Wybierz „Wáącz” („Wyáącz”,
aby odblokowaü)
Kiedy kanaá jest zablokowany, nie moĪna go wybraü przy
pomocy przycisków numerycznych lub przycisku „C”.
Prog.
ZmieĔ numer
(MoĪna go równieĪ zmieniü
przy pomocy przycisku „C” i
przycisków numerycznych)
1
2
3
4
5
Kanał
Nazwy
Blokada Sys. TV
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
XYZ
FTP
123
456
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz
Wybierz pole „Nazwy”
SC3
SC3
SC3
SC3
SC3
Do nastĊpnego
znaku
Znaki, których moĪna uĪywaü
Kanał
Nazwy
Blokada Sys. TV
Wybierz pole
„Sys. TV”
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz
SC3
SC3
SC3
SC3
SC3
Wybierz system
dĨwiĊku
PAL B, G / SECAM B, G
PAL I
PAL D, K / SECAM D, K
SECAM L / L’
Ŷ Kopiowanie informacji o kanaáach do
Wybierz znak
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVWXYZ+-. 0123456789
:
:
:
:
:
SC1 :
SC2 :
SC3 :
F:
podczas wybierania kanaáów
:
:
:
:
:
Blokada Sys. TV
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz
Edycja programu
SC3
SC3
SC3
SC3
SC3
Edycja programu
1
2
3
4
5
Nazwy
ABC
XYZ
FTP
123
456
Ŷ Zmiana systemu dĨwiĊku na podstawie sygnaáów
Wybierz pole „Kanaá”
Ŷ Zmiana nazwy nadawcy wyĞwietlanej
Prog.
Kanał
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
urządzenia kompatybilnego z Q-Link
podáączonego do niniejszego urządzenia
Powtórz
••
ZapamiĊtywanie
OK
Automatycznie przesyáane (przez kilka minut)
Niebieski
Szczegóáy (str. 18)
Nie jest dostĊpne, jeĪeli „Q-Link” jest ustawione
na „Wyáączony” w menu konfiguracji. (str. 14)
Uruchom automatyczne
ustawianie
ustawianie
Ostrzeżenie
Powtórne uruchomienie ATP skasuje
wszystkie zaprogramowane stacje i
ponownie dostroić telewizor do
lokalnych stacji.
OK
Start ATP
Aby wyjść
Powrót
••
•
Ustawienia zostaną
wykonane automatycznie
Wybierz kraj
wybór
Kraj
Deutschland
Österreich
France
Italia
España
Portugal
Nederland
Danmark
Sverige
Norge
Suomi
Belgien
Schweiz
ELLADA
Polska
Česká republika
Magyarország
E.Eu
CH12
ATP W DZIAŁANIU
SZUKANIE : PROSZĘ CZEKAĆ
OK
99:21
02
41
rozpoczĊcie
Aby wyjść
Powrót
Zaawansowane
Automatycznie ustawia kanaáy odbierane w danym miejscu
Edycja i ustawianie kanaáów
1
2
3
4
5
Kanał
:
:
:
:
:
•
Prog.
Wybierz pole
„Blokada”
Edycja programu
Prog.
Czerwony
Ustawienia zostaną skopiowane do urządzenia kompatybilnego z Q-Link podáączonego do niniejszego urządzenia.
Wszystkie poprzednie ustawienie zostaną skasowane.
Kiedy procedura zostanie zakoĔczona, pojawi siĊ audycja nadawana na programie numer „1”.
Dowolna zmiana ustawieĔ po automatycznym ustawianiu
Wybierz numer programu i
przeszukaj kanaáy
1
CH12
Strojenie ręczne
02
C
0
99:21
Początek szukania - / +
Zapamiętać
Aby wyjść
Powrót
9 Bezpśredni dostep do kanału
41
Numer
programu
Kanaá
ZapamiĊtywanie
Powtórz
przeszukiwanie
Uwaga
OK
•
Numer programu
zacznie migaü.
•
i
Kiedy magnetowid jest
podáączony tylko przy
uĪyciu kabla RF, wybierz
numer programu „0”.
17
Urządzenia zewnĊtrzne
Q-Link
Q-Link áączy odbiornik telewizyjny z magnetowidem / nagrywarką DVD, umoĪliwiając áatwe nagrywanie i odtwarzanie.
Ŷ Warunki
•
••
Ŷ
•
•
Ŷ
UĪywaj magnetowidu / nagrywarki DVD z nastĊpującymi znakami firmowymi:
„Q-Link”, „NEXTVIEWLINK”, „DATA LOGIC”, „Easy Link”, „Megalogic” lub „SMARTLINK”
Podáącz drugie urządzenie do gniazda AV1 lub AV2 niniejszego urządzenia przy pomocy peánoĪyáowego kabla SCART. (str. 20)
Ustawienie gniazda Q-Link w menu konfiguracji (Q-Link, WyjĞcie AV1 /AV2). (str. 14)
Skopiuj ustawienia programów
Wykonaj automatyczne ustawianie. (str. 16)
JeĪeli uĪywasz niniejszego odbiornika po raz pierwszy, zapoznaj siĊ z „Automatycznym ustawianiem”. (str. 9)
Wykonaj kopiowanie do podáączonego urządzenia. (str. 16)
DostĊpne funkcje
Niektóre urządzenia nagrywające nie są obsáugiwane. Przeczytaj instrukcje obsáugi podáączonych urządzeĔ.
BezpoĞrednie nagrywanie oglądanego programu:
Natychmiastowe nagrywanie aktualnego programu na magnetowidzie /
nagrywarce DVD.
To co
widaü jest
nagrywane
DIRECT TV REC
DIRECT TV REC
•
•
•
Kiedy wáączone zostanie bezpoĞrednie nagrywanie
oglądanego programu, urządzenie nagrywające
zostanie automatycznie wáączone, jeĪeli jest w
stanie gotowoĞci.
Urządzenie nagrywające nagrywa z wáasnego
tunera. Podczas nagrywania moĪna wyáączyü
odbiornik telewizyjny.
Podczas nagrywania ze Ĩródáa AV nie wyáączaj
telewizora. W przeciwnym razie nagrywanie
zostanie zatrzymane.
Informacja /
Komunikat
Nagrywanie informacji lub, jeĪeli nagrywanie jest niemoĪliwe, wyĞwietlany
jest komunikat. (Tylko kiedy numerem programu jest „0” lub „AV mode” dla
niektórych urządzeĔ.)
Poáączenie
wáączające
i áatwe
odtwarzanie
Gdy po wáoĪeniu kasety lub páyty DVD zostanie uruchomione odtwarzanie
to odbiornik telewizyjny zostanie automatycznie wáączony i przeáączony na
odpowiedni tryb AV, by oglądaü odtwarzany materiaá.(Tylko kiedy odbiornik
telewizyjny jest w trybie gotowoĞci.)
Poáączenie
wyáączające
Kiedy odbiornik zostanie przeáączony w tryb gotowoĞci, urządzenie
odtwarzające zostanie równieĪ automatycznie ustawione w tryb gotowoĞci.
(Tylko jeĪeli kaseta wideo lub páyta DVD nie jest obsáugiwana.)
• “DATA LOGIC” (znak handlowy firmy Metz Corporation) • “Megalogic” (znak handlowy firmy Grundig Corporation)
• “Easy Link” (znak handlowy firmy Philips Corporation)
• “SMARTLINK” (znak handlowy firmy Sony Corporation)
Przeczytaj równieĪ instrukcje obsáugi podáączanych urządzeĔ.
18
VIERA Link "
ControlTM"
Korzystaj z dodatkowej moĪliwoĞci sterowania wyrobami Panasonic wyposaĪonymi w funkcjĊ „HDAVI Control”.
Podáączenia przez HDMI z niektórymi urządzeniami Panasonic (nagrywarka DVD Panasonic DIGA, domowe
kino - Odtwarzacz DVD, Amplituner itp.) pozwalają na korzystanie z áatwego odtwarzania lub kina domowego.
Z podáączeniami zapoznaj siĊ w rozdziale „Podáączenia” (str. 20, 22). Przeczytaj równieĪ instrukcje obsáugi podáączanych urządzeĔ.
Nie moĪna uĪywaü kabli niezgodnych z HDMI.
W sprawie obsáugiwanych urządzeĔ zwróü siĊ do lokalnego dystrybutora Panasonic.
CzynnoĞci wstĊpne
(Przy pierwszym uĪyciu / podczas dodawania nowych urządzeĔ, ponownego podáączenia lub zmiany ustawieĔ)
Po podáączeniu wáącz podáączone urządzenie, a nastĊpnie wáącz telewizor.
Wybierz tryb wprowadzania HDMI (str. 11, 14) i upewnij siĊ, czy obraz jest prawidáowo wyĞwietlany.
1
WyĞwietl menu
2
Wybierz „Konfiguracja”
MENU
OK
MENU
wybór
Wybierz „VIERA Link”
Konfiguracja
VIERA Link
Q-Link
Wyjście AV1
Wyjście AV2
Teletekst
Wyłącz. czasowy
Język Teletekstu
Strojenie-menu
Język OSD
Włączony
AV2
Monitor
Monitor
FLOF
Wyłączony
Wschodni2
wybór
Wybierz „Wáączony”
(Wáączony jest ustawianiem
domyĞlnym)
wybór
Automatyczne przeáączanie sygnaáu wejĞciowego - kiedy w podáączonym urządzeniu Panasonic
zostanie wykonana operacja, wówczas odbiornik automatycznie przeáączy siĊdo stanu wyĞwietlania
sygnaáu z tego wejĞcia, kiedy przestanie ono pracowaü, odbiornik powróci do stanu poprzedniego.
GáoĞnikiem kina domowego moĪna sterowaü przy uĪyciu pilota odbiornika telewizyjnego.
Funkcja ta jest dostĊpna, kiedy podáączony jest Panasonic Amplifier lub domowe kino Panasonic Player.
Ŷ
MENU
Kino domowe:
WyĞwietl menu
Regulacja podáączonego urządzenia (wáącza siĊ
Wybierz „Kino domowe” lub „GáoĞnik TV”
automatycznie, jeĪeli jest w trybie gotowoĞci)
Menu główne
nastĊpny
ZwiĊkszanie /
Kino domowe
zmniejszanie gáoĞnoĞci
Menu obrazu
GáoĞnik
domowego
kina
Poáączenie
wáączające
Poáączenie
wyáączające
Zaawansowane
àatwe
odtwarzanie
Kino domowe
Menu obrazu
Menu dźwięku
Konfiguracja
Urządzenia zewnĊtrzne
4
nastĊpny
•
3
Menu głowne
Wybór
Menu dźwięku
Konfiguracja
••
Ŷ
Wyciszanie
GáoĞnik TV:
GáoĞniki odbiornika telewizyjnego są aktywne.
Kiedy wybrane jest „Kino domowe” dĨwiĊk z gáoĞników odbiornika telewizyjnego jest wyciszony.
Kiedy podáączone urządzenie zostanie wyáączone, gáoĞniki odbiornika telewizyjnego staną siĊ aktywne.
Kiedy w podáączonym urządzeniu Panasonic zostanie wykonana operacja, odbiornik telewizyjny zostanie równieĪ
automatycznie wáączony, a zawartoĞü zostanie odtworzona. (Tylko kiedy odbiornik telewizyjny jest w trybie gotowoĞci.)
Kiedy odbiornik telewizyjny zostanie przeáączony w tryb gotowoĞci, podáączone
urządzenie Panasonic zostanie równieĪ automatycznie przeáączone w tryb gotowoĞci.
19
Urządzenia zewnĊtrzne
•Ŷ
Podáączenia
Pokazane urządzenia zewnĊtrzne i kable nie są doáączone do odbiornika telewizyjnego.
Podáączenie magnetowidu / nagrywarki DVD (Nagrywanie, Odtwarzanie)
COMPONENT VIDEO
AV2
AV1
RGB
VIDEO
AUDIO
AUDIO
PR
PB
Y
L
R
L
R
RGB
S-VIDEO
VIDEO
Podáączenie Q-Link (str. 18)
AV
Magnetowid /
nagrywarka DVD
SCART
Tyá odbiornika telewizyjnego
Ŷ Podáączenie odtwarzacza DVD (Odtwarzanie)
Bok odbiornika telewizyjnego
Podáącz do gniazda S-VIDEO lub VIDEO.
AV3
S-V
S-V
V
V
L
L
R
R
lub
Y
Odtwarzacz DVD
PB
PR
R
L
lub
COMPONENT VIDEO
PR
PB
Y
AUDIO
AUDIO
L
R
L
R
AV2
AV1
HDMI
RGB
VIDEO
RGB
S-VIDEO
VIDEO
AV
lub
SCART
Tyá odbiornika telewizyjnego
Ŷ Podáączenie dekodera telewizji satelitarnej (Wprowadzanie RGB)
Bok odbiornika telewizyjnego
Podáącz do gniazda S-VIDEO lub VIDEO.
AV3
S-V
S-V
1
V
V
L
L
R
R
lub
COMPONENT VIDEO
R
Dekoder telewizji
satelitarnej
AUDIO
AUDIO
PR
PB
Y
L
L
R
AV2
AV1
HDMI
RGB
VIDEO
RGB
S-VIDEO
VIDEO
AV
lub
SCART
Tyá odbiornika telewizyjnego
20
Ŷ Podáączenie magnetowidu / nagrywarki DVD i dekodera telewizji satelitarnej (przykáad)
Magnetowid / nagrywarka DVD
COMPONENT VIDEO
RGB
VIDEO
AUDIO
AUDIO
PR
PB
AV2
AV1
Y
R
L
R
RGB
S-VIDEO
VIDEO
SCART
SCART
L
AV
HDMI
Dekoder telewizji
satelitarnej
lub
SCART
SCART
Tyá odbiornika telewizyjnego
Ŷ Podáączenie nagrywarki DVD i magnetowidu (przykáad)
COMPONENT VIDEO
Y
AUDIO
AUDIO
PR
PB
R
L
R
Nagrywarka DVD
SCART
SCART
L
AV2
RGB
S-VIDEO
VIDEO
Magnetowid
AV
SCART
Tyá odbiornika telewizyjnego
VIERA Link (str. 19)
Ŷ àatwe odtwarzanie
COMPONENT VIDEO
AV2
RGB
VIDEO
AUDIO
AUDIO
PR
PB
R
RGB
S-VIDEO
VIDEO
L
R
L
Nagrywarka DVD Panasonic
DIGA
AV
HDMI
Tyá odbiornika telewizyjnego
Ŷ Kino domowe
Niniejszy odbiornik telewizyjny
Amplituner
Zestaw gáoĞników
Niniejszy odbiornik telewizyjny
Kino domowe
Odtwarzacz DVD
Zaawansowane
AV1
Y
Urządzenia zewnĊtrzne
AV1
•
RGB
VIDEO
Zestaw gáoĞników
Nagrywarka DVD Panasonic DIGA
Ze szczegóáami zapoznaj siĊ w instrukcjach obsáugi Amplitunera i kina domowego - Odtwarzacza DVD.
•
Zalecane jest uĪywanie kabla HDMI Panasonic.
Numer zalecanej czĊĞci: RP-CDHG15 (1,5 m)
RP-CDHG30 (3,0 m)
RP-CDHG50 (5,0 m)
21
Urządzenia zewnĊtrzne
Podáączenia (przegląd)
PoniĪsze rysunki pokazują zalecane przez nas sposoby podáączenia odbiornika telewizyjnego do róĪnych urządzeĔ. Inne
podáączenia są wyjaĞnione w instrukcjach obsáugi kaĪdego urządzenia, w poniĪszej tabeli i w danych technicznych (str. 29).
Oglądanie páyt DVD
Odtwarzacz DVD
Kamera wideo / Urządzenie do gier
AV3
S-V
(S-VIDEO)
V
(VIDEO)
(wtyczka
M3)
L
R
(AUDIO)
Oglądanie telewizji satelitarnej
Dekoder telewizji satelitarnej
W peáni wyposaĪony
kabel HMDI
Kabel SCART
Kabel SCART
Sáuchawki nagáowne
Ŷ Regulacja gáoĞnoĞci
Nagrywanie / odtwarzanie
Nagrywarka DVD / magnetowid
„Sáuchawki” w menu
dĨwiĊku (str. 16)
Kabel SCART
Rodzaje urządzeĔ, które moĪna podáączyü do kaĪdego gniazda
Gniazdo
Nagrywanie / Odtwarzanie
(podáączone urządzenie)
Nagrywanie / odtwarzanie kaset wideo / páyt DVD
(Magnetowid / nagrywarka DVD)
Odtwarzanie páyt DVD (Odtwarzacz DVD)
Oglądanie obrazów z kamery wideo (Kamera wideo)
Oglądanie telewizji satelitarnej (Dekoder telewizji satelitarnej)
Gry (Urządzenie do gier)
Q-Link
BezpoĞrednie nagrywanie oglądanego programu
VIERA Link
22
AV1
AV2
AV3
Sáuchanie przez gáoĞniki
Komputer osobisty
Wzmacniacz z zestawem gáoĞników
Komputer
(dĨwiĊk)
COMPONENT VIDEO
AUDIO
AUDIO
R
L
L
R
AV2
AV1
RGB
VIDEO
RGB
S-VIDEO
VIDEO
VIERA Link (str. 19)
AV
DIGA lub Amplituner
W peáni wyposaĪony
kabel HMDI
Urządzenia zewnĊtrzne
lub
•
PR
PB
Y
Kabel RF
Zaawansowane
COMPONENT
Y
PB
PR
: Zalecane podáączenie
23
Informacje techniczne
Proporcje obrazu
MoĪna wybraü optymalny rozmiar i proporcje by korzystaü z lepszego obrazu. (str. 10)
ŶAuto format obrazu: Funkcja automatycznych proporcji obrazu okreĞla najlepsze proporcje obrazu w celu wypeánienia ekranu. UĪywa
w tym celu czteroetapowej procedury, aby okreĞliü, czy oglądany obraz jest szerokoekranowy.
JeĪeli funkcja automatycznych proporcji obrazu stwierdzi sygnaá szerokoekranowy, przeáączy siĊ ona w odpowiedni tryb
szerokoekranowy 16:9 lub 14:9. JeĪeli funkcja automatycznych proporcji obrazu nie stwierdzi sygnaáu szerokoekranowego, niniejszy
zaawansowany odbiornik telewizyjny przystosuje obraz do optymalnego rozmiaru do oglądania.
Tekst pokazywany na ekranie informuje, w jaki sposób funkcja automatycznych proporcji obrazu okreĞliáa jakich proporcji ma uĪywaü:
„SZEROKI” pojawia siĊ w górnej, lewej czĊĞci ekranu, jeĪeli znaleziono sygnaá identyfikacyjny obrazu szerokoekranowego (WSS)
lub znaleziono sygnaá z gniazda Scart. Funkcja automatycznych proporcji obrazu przeáącza siĊ w odpowiedni tryb szerokoekranowy
16:9 lub 14:9. Funkcja ta dziaáa równieĪ w dowolnym trybie proporcji obrazu. „Auto format obrazu” pojawia siĊ w górnej, lewej czĊĞci
ekranu, jeĪeli stwierdzono czarne pasy nad i pod obrazem. Funkcja automatycznych proporcji obrazu wybiera najlepsze proporcje
obrazu i rozszerza obraz, aby wypeániü ekran. Procedura moĪe zająü kilka minut w zaleĪnoĞci od tego, jak ciemny jest obraz.
Sygnaá kontroli proporcji
Sygnaá kontrolny z
Sygnaá szerokoekranowy
gniazda SCART (styk 8)
(WSS)
4:3
Sygnaá typu
AV2
Peány Zoom1 Zoom2 Zoom3 TV AV1 AV2 AV3 komponentowego AV1
O
O
O O O O O
O
O
O
O
O - - - O
O
O
O
O - - - O
O
Tryby proporcji obrazu
Nazwa
sygnaáu
TV/AV1/AV2/ Sygnaá typu kompoAV3
nentowego/HDMI
•
•
•
PAL
PAL 525/60
M.NTSC
NTSC
(Tylko gniazdo
wejĞciowe AV)
525(480)/60i
525(480)/60p
625(576)/50i
625(576)/50p
750(720)/50p
750(720)/60p
1125(1080)/50i
1125(1080)/60i
Auto format
obrazu
O
O
O
16:9 14:9 Rozszerzony 4:3
O O
O O
O O
O
O
O
O
O
O
O
O O
O
O
-
O
O
O
-
-
-
-
-
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-
Uwagi
Proporcje róĪnią siĊ w zaleĪnoĞci od programu itp. JeĪeli proporcje są wiĊksze od standardowych „16:9”, czarne
pasy mogą pojawiü siĊ u góry i doáu ekranu.
JeĪeli rozmiar ekranu wygląda dziwnie podczas odtwarzania w magnetowidzie programu nagranego jako
szerokoekranowy, wyreguluj Ğledzenie ĞcieĪki w magnetowidzie. (Zapoznaj siĊ z instrukcją obsáugi magnetowidu.)
RĊczny wybór proporcji:
16:9
14:9
BezpoĞrednio wyĞwietla obraz w proporcjach „16:9” bez znieksztaáceĔ (obraz
anamorficzny).
16 : 9
4:3
WyĞwietla obraz w proporcjach „4:3” na
caáym ekranie.
RozciągniĊcie jest widoczne tylko na
lewym i prawym brzegu.
Zoom1
WyĞwietla obraz o proporcjach „4:3”
powiĊkszony w poziomie tak, aby pasowaá
do ekranu.
WyĞwietla obraz panoramiczny o proporcjach „16:9” lub „4:3” bez znieksztaáceĔ.
Zoom1
Zoom2
Zoom2
WyĞwietla obraz w standardzie „4:3” bez
znieksztaáceĔ.
4:3
4:3 Peány
4:3 Pełny
WyĞwietla obraz w standardzie „14:9” bez
powiĊkszenia.
14 : 9
Rozszerzony
Rozszerzony
24
O
O
Zoom3
WyĞwietla obraz panoramiczny o proporcjach „16:9” (anamorficzny) na caáym
ekranie bez znieksztaáceĔ.
Zoom3
WyĞwietla obraz panoramiczny o
proporcjach „2,35:1” (anamorficzny) na
caáym ekranie bez znieksztaáceĔ. Dla
„16:9” wyĞwietla obraz w jego maksymalnej
wielkoĞci (w lekkim powiĊkszeniu).
Podáączenie HDMI
HDMI (high-definition multimedia interface – interfejs multimediów wysokiej rozdzielczoĞci) pozwala na korzystanie z
cyfrowych obrazów wysokiej rozdzielczoĞci i wysokiej jakoĞci dĨwiĊku poprzez poáączenie odbiornika telewizyjnego i
urządzeĔ zewnĊtrznych.
Urządzenia kompatybilne z HDMI (1), posiadające gniazdo wyjĞciowe HDMI lub DVI, takie jak dekoder
telewizji satelitarnej lub odtwarzacz DVD, moĪna podáączyü do gniazda HDMI przy pomocy zgodnego z HDMI
(peánoĪyáowego) kabla.
•
•
••
•
HDMI jest pierwszym na Ğwiecie kompletnym cyfrowym interfejsem AV zgodnym z standardem
niekompresyjnym i dostĊpnym dla konsumentów.
JeĪeli urządzenie zewnĊtrzne ma tylko gniazdo wyjĞciowe DVI, podáącz je do gniazda HDMI przez DVI przy
pomocy adaptera kabla HDMI (2)
Kiedy uĪywany jest adapter kabla DVI-HDMI, podáącz kabel audio do gniazda wejĞciowego audio.
Ustawienia audio moĪna wykonaü na ekranie menu „WejĞcie HDMI”. (str. 11)
Obsáugiwane czĊstotliwoĞci próbkowania sygnaáu audio (2-kanaáowe L.PCM): 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
(1): Znak firmowy HDMI jest pokazany na urządzeniach zgodnych z HDMI.
(2): Zapytaj w lokalnym sklepie z urządzeniami cyfrowymi.
Uwagi
••
••
•
•
•
UĪywanie go dla komputera osobistego nie jest przewidziane.
Sygnaáy 720p/1080i zostaną ponownie sformatowane przed wyĞwietleniem na ekranie.
JeĪeli podáączone urządzenie posiada funkcjĊ regulacji proporcji obrazu, ustaw proporcje obrazu na „16:9”.
Záącze HDMI jest typu A.
Urządzenie nie posiadająca cyfrowego gniazda wyjĞciowego moĪe byü podáączone do gniazda wejĞciowego
„Component”, „S-VIDEO” lub „Video” w celu odbierania sygnaáów analogowych.
Gniazdo wejĞciowe HDMI moĪe byü uĪywane tylko dla nastĊpujących sygnaáów obrazu:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p i 1080i. Dopasuj ustawienie wyprowadzania w urządzeniu cyfrowym.
Szczegóáy dotyczące obsáugiwanych sygnaáów HDMI podane są na str. 26.
•
Podáączenia HDMI do niektórych urządzeĔ Panasonic pozwalają na korzystanie z áatwego odtwarzania lub kina domowego.
•
•
•
•
•
•
Skonfiguruj podáączone urządzenie, aby umoĪliwiü tĊ funkcjĊ. Przeczytaj instrukcjĊ obsáugi podáączonego urządzenia.
Ta funkcja moĪe nie dziaáaü normalnie w zaleĪnoĞci od stanu podáączonego urządzenia.
Obraz lub dĨwiĊk mogą nie pojawiaü siĊ przez kilka pierwszych sekund po rozpoczĊciu odtwarzania.
Obraz lub dĨwiĊk mogą nie pojawiaü siĊ przez kilka pierwszych sekund po wyborze trybu w HDMI.
Funkcja gáoĞnoĞci bĊdzie wyĞwietlana podczas ustawiania gáoĞnoĞci podáączonego urządzenia.
àatwe odtwarzanie jest równieĪ dostĊpne przy uĪyciu pilota Amplitunera. Przeczytaj instrukcjĊ obsáugi urządzenia
Amplituner.
pytania itp.
Informacje techniczne CzĊsto zadawane
VIERA Link
25
Informacje techniczne
Informacje na temat gniazd Scart, S-Video i Záącza HDMI
Ŷ Gniazdo AV1 typu Scart
Ŷ Gniazdo AV2 typu Scart
(RGB, WIDEO)
(RGB, WIDEO, S-VIDEO, Q-Link)
Odpowiednie sygnaáy wejĞciowe dla gniazda AV1
obejmują sygnaá RGB (czerwony / zielony / niebieski).
21
Uziemienie gniazda
WyjĞcie CVBS (wideo) 19
17
Uziemienie CVBS
Wej. syg. barwy czerwonej 15
Uziemienie syg. barwy czerwonej 13
Wej. syg. barwy zielonej 11
Uziemienie syg. barwy zielonej 9
Wej. syg. barwy niebieskiej 7
Uziemienie syg. barwy niebieskiej 5
3
Wyj. syg. audio (L)
1
Wyj. syg. audio (P)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
WejĞcie CVBS (wideo)
Uziemienie syg. stanu RGB
Syg. stanu RGB
Uziemienie
-Dane funkcji Q-Link
Syg. stanu CVBS
Wej. syg. audio (L)
Uziemienie syg. audio
Wej. syg. audio (P)
Odpowiednie sygnaáy wejĞciowe dla gniazda AV2 obejmują
sygnaá RGB (czerwony / zielony / niebieski).
AV2 - sygnaá na stykach 15 i 20 zaleĪy od przeáączenia
opcji S-VHS / WIDEO dla gniazda AV2.
21
Uziemienie gniazda
19
WyjĞcie CVBS (wideo)
17
Uziemienie CVBS
Wej. syg. barwy czerwonej, WejĞcie S.C.15
Uziemienie syg. barwy czerwonej 13
11
Wej. syg. barwy zielonej
Uziemienie syg. barwy zielonej 9
Wej. syg. barwy niebieskiej 7
Uziemienie syg. barwy niebieskiej 5
3
Wyj. syg. audio (L)
1
Wyj. syg. audio (P)
Ŷ 4-stykowe gniazdo AV3 S-VIDEO
Wej. syg.
chrominancji
Uziemienie syg.
chrominancji
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
WejĞcie CVBS (wideo)
Uziemienie syg. stanu RGB
Syg. stanu RGB
Uziemienie
-Dane funkcji Q-Link
Syg. stanu CVBS
Wej. syg. audio (L)
Uziemienie syg. audio
Wej. syg. audio (P)
Záącza HDMI
Wej. syg.
luminancji
Uziemienie syg.
luminancji
Detekcja gorącej wtyczki
19
Uziemienie DDC/CEC 17
SCL
15
CEC
13
Osáona zegara TMDS
11
TMDS Data 0í
9
TMDS Data 0+
7
Osáona TMDS Data1
5
TMDS Data 2í
3
TMDS Data2+
1
18 Zasilanie +5V
16 SDA
14 ZastrzeĪone (w kablu, ale nie
podáączone w urządzeniu)
12
10
8
6
4
2
TMDS Clockí
TMDS Clock+
Osáona TMDS Data 0
TMDS Data 1í
TMDS Data 1+
Osáona TMDS Data 2
Sygnaáy wejĞciowe, które moĪna wyĞwietliü
oznaczenie : Poprawne sygnaáy wejĞciowe dla wejĞcia komponentowego (Y, PB, PR) oraz HDMI
CzĊstotliwoĞü
synchronizacji
poziomej (kHz)
CzĊstotliwoĞü
odchylania
pionowego (Hz)
Component
HDMI
525 (480) / 60i
15,73
59,94
525 (480) / 60p
31,47
59,94
625 (576) / 50i
15,63
50,00
625 (576) / 50p
31,25
50,00
750 (720) / 60p
45,00
60,00
750 (720) / 50p
37,50
50,00
1.125 (1.080) / 60i
33,75
60,00
1.125 (1.080) / 50i
28,13
50,00
Nazwa sygnaáu
Uwagi
••
26
Sygnaáy inne niĪ wymienione mogą byü wyĞwietlane niepoprawnie.
PowyĪsze sygnaáy są ponownie formatowane w celu optymalnego oglądania na wyĞwietlaczu.
CzĊsto zadawane pytania
Przed oddaniem urządzenia do naprawy, prosimy wykonaü poniĪsze czynnoĞci w celu usuniĊcia problemu.
JeĪeli problem bĊdzie nadal wystĊpowaá, prosimy zwróciü siĊ o pomoc do autoryzowanego serwisu lub
punktu obsáugi klientów Panasonic.
Biaáe kropki
lub przesuniĊcie
obrazu (zakáócenia)
•
SprawdĨ poáoĪenie,
kierunek i podáączenie anteny.
Funkcja bezpoĞredniego
nagrywania oglądanego
programu / Q-link nie
dziaáają
•
ProszĊ sprawdziü kabel SCART i
jego podáączenie. ProszĊ równieĪ
ustawiü „WyjĞcie AV1/AV2” w menu
Konfiguracja. (str. 16).
Na ekranie mogą
pojawiü siĊ drobne
punkciki w kolorze
czerwonym, niebieskim,
zielonym i czarnym.
Obrazy z podáączonego
urządzenia wyglądają
dziwnie, kiedy urządzenie
jest podáączone przez HDMI.
•
•
•
•
Páyta wyĞwietlacza
przy nacisku palcem
lekko siĊ ugnie.
Mogą pojawiü siĊ
sáabe trzaski.
•
Wokóá páyty wyĞwietlacza powinno
pozostawiü siĊ odpowiednie
miejsce, aby zapobiec jego
uszkodzeniu.
Páyta wyĞwietlacza przy naciĞniĊciu
palcem lekko siĊ ugnie i moga
pojawic sie sáabe trzaski. Nie jest
to usterka urządzenia.
Czy kabel HDMI jest prawidáowo
podáączony? (str. 22)
Wyáącz odbiornik telewizyjny i podáączone
urządzenie, a nastĊpnie wáącz je ponownie.
SprawdĨ sygnaá wejĞciowy z
podáączonego urządzenia. (str. 20)
UĪywaj urządzeĔ zgodnych z
EIA/CEA-861/861B.
Pilot nie dziaáa
TV
•
•
Czy baterie są prawidáowo wáoĪone?
(str. 6)
Czy odbiornik telewizyjny jest wáączony?
CzĊsto zadawane pytania CzĊsto zadawane
pytania itp.
Informacje techniczne
Jest to charakterystyczna cecha
paneli ciekáokrystalicznych
i nie stanowi wady. Panele
ciekáokrystaliczne są konstruowane
w oparciu o wysoce precyzyjną
technologiĊ, która gwarantuje
wyĞwietlanie najdrobniejszych
szczegóáów obrazu. Czasami moĪe
siĊ zdarzyü, Īe na ekranie pojawi kilka
nieaktywnych pikseli w postaci staáych
punkcików w kolorze niebieskim,
zielonym, czerwonym lub czarnym.
Nie mają one jednak wpáywu na
dziaáanie panelu LCD.
••
•
27
CzĊsto zadawane pytania
Problem
Ekran
Chaotyczny,
zakáócony obraz
•
•
Ustaw „P-NR” w menu obrazu (aby usunąü zakáócenia).
(str. 14)
SprawdĨ znajdujące siĊ w pobliĪu urządzenia
elektryczne (samochody, motocykle, Ğwietlówki).
Nie moĪna wyĞwietliü
Īadnego obrazu
•
Czy „Kolor” lub „Kontrast” w menu obrazu są ustawione
na minimum? (str. 14)
•
Zresetuj kanaáy. (str. 16)
Rozmyty lub
znieksztaácony obraz
(brak dĨwiĊku lub niska gáoĞnoĞü)
Nie jest odtwarzany
ani obraz, ani dĨwiĊk
DĨwiĊk
Nie jest odtwarzany
Īaden dĨwiĊk
Poziom dĨwiĊku jest niski lub
dĨwiĊk jest znieksztaácony
DĨwiĊk jest dziwny
HDMI
Inne
28
PostĊpowanie
••
••
••
••
•
•
•
Czy urządzenie jest w „trybie AV”?
Czy przewód zasilania jest podáączony do gniazdka?
Czy odbiornik telewizyjny jest wáączony?
SprawdĨ menu obrazu (str. 14) i gáoĞnoĞü.
Czy jest wáączone „Wyciszenie dĨwieku”? (str. 7)
Czy gáoĞnoĞü jest ustawiona na minimum?
Odbiór sygnaáu dĨwiĊkowego moĪe byü znieksztaácony.
Ustaw „MPX” (str. 14) w menu dĨwiĊku na „Mono”.
Ustaw ustawienie dĨwiĊku podáączonego urządzenia na
„2ch L.PCM”.
SprawdĨ ustawianie pozycji „WejĞcie HDMI” w menu
dĨwiĊku. (str. 14)
JeĪeli wystĊpuje problem z cyfrowym podáączeniem dĨwiĊku,
wybierz analogowe podáączenie dĨwiĊkowe. (str. 25)
Pojawia siĊ komunikat
o báĊdzie
•
Skontaktuj siĊ z autoryzowanym serwisem.
Funkcja „VIERA Link”
nie dziaáa
••
Wáącz ponownie telewizor, kiedy urządzenie bĊdzie teĪ wáączone.
Ustaw „VIERA Link” na „Wyáączony”, a nastĊpnie ustaw
ponownie na „Wáączony”. (str. 19)
Odbiornik telewizyjny przeáącza
siĊ w „tryb gotowoĞci”
••
Wáączona zostaáa funkcja zasypiania.
Odbiornik telewizyjny przeáącza siĊ w „tryb gotowoĞci” po
okoáo 30 min od zakoĔczenia programu.
Pojawia siĊ komunikat
o báĊdzie
••
PostĊpuj zgodnie z instrukcjami w komunikacie.
JeĪeli problem wystĊpuje nadal, skontaktuj siĊ z
autoryzowanym serwisem.
Licencja
Znaki towarowe
VGA jest znakiem towarowym firmy International Business Machines Corporation.
Macintosh jest zastrzeĪonym znakiem towarowym firmy Apple Computer, USA.
S-VGA jest zastrzeĪonym znakiem towarowym firmy Video Electronics Standard Association.
JeĪeli w tekĞcie nie znajduje siĊ informacja o wáaĞcicielu lub o wyrobie chronionym znakiem towarowym, znaki te
są w peáni respektowane.
HDMI, HDMI Logo oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi
znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.
HDAVI ControlTM jest znakiem handlowym Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
••
•
•
•
Dane techniczne
TX-32LE7P/S
ħródáo zasilania
AC 220-240 V, 50 Hz
Pobór Panel
mocy wyĞwietlacza
ĝrednie zuĪycie
144 W
W trybie gotowoĞci
1W
Wspóáczynnik ksztaátu
16:9
UĪyteczna przekątna
80 cm
Liczba pikseli
1,049,088 (1,366 (szer.) × 768 (wys.))
2 x 8 W RMS, rezystancja 8 Ÿ
1 gniazdo M3 (3,5 mm) typu Jack
Moc sygnaáu
Sáuchawki
Systemy odbiorcze /
Nazwa pasma
Antena – z tyáu
Warunki pracy
Liczba stron tekstu
UHF / VHF
Temperatura : 5 °C - 35 °C
WilgotnoĞü : 5 % - 90 % wilgotnoĞci wzglĊdnej (bez kondensacji)
200
Gniazda poáączeniowe
AV1 (Gniazdo typu Scart)
AV2 (Gniazdo typu Scart)
VIDEO
AV3
S-VIDEO
AUDIO L - R
21-stykowe gniazdo (wejĞcie audio/wideo, wyjĞcie audio/wideo, wejĞcie syg. RGB, Q-Link)
21-stykowe gniazdo (wejĞcie audio/wideo, wyjĞcie audio/wideo, wejĞcie syg. RGB, wejĞcie syg. S-Video, Q-Link)
typu RCA PIN x 1
1,0 V[p-p] (75 :)
4-stykowe gniazdo typu mini DIN Y:1,0 V[p-p] (75 :) C:0,286 V[p-p] (75 :)
typu RCA PIN x 2
0,5 V[rms]
Y
1,0 V[p-p] (wraz z sygnaáem synchronizacji)
COMPONENT P
B, PR
±0,35 V[p-p]
Innych HDMI
Záącza TYPU A
AUDIO L - R typu RCA PIN x 2
0,5 V[rms]
WyjĞcie AUDIO L - R typu RCA PIN x 2
0,5 V[rms] (wysoka impedancja)
Wymiary ( szer. × wys. × gáĊb. )
Wraz ze stojakiem
791 mm × 615 mm × 239 mm
Tylko odbiornik telewizyjny
791 mm × 563 mm × 107 mm
Masa
••
Netto 16 kg
Uwaga
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. WagĊ i wymiary podano w przybliĪeniu.
Niniejsze urządzenie speánia wymagania podanych poniĪej norm zgodnoĞci elektromagnetycznej.
EN55013:2001+A1:2003, EN55020:2002+A1:2003+A2:2005, EN61000-3-2:2000+A2:2006, EN61000-3-3:1995+A1:2001
Licencja / Dane techniczne CzĊsto zadawane
pytania itp.
CzĊsto zadawane pytania
••
PAL B, G, I, SECAM B, G, SECAM L / L’
VHF E2 - E12
VHF H1 - H2 (WàOCHY)
VHF A - H (WàOCHY)
UHF E21 - E69
CATV (S01 - S05)
CATV S1 - S10 (M1 - M10)
CATV S11 - S20 (U1 - U10)
CATV S21 - S41 (hiperpasmo)
PAL D, K, SECAM D, K
VHF R1 - R2
VHF R3 - R5
VHF R6 - R12
UHF E21 - E69
PAL 525/60
Odtwarzanie taĞm nagranych w systemie NTSC na niektórych magnetowidach z systemem PAL
M.NTSC
Odtwarzanie na magnetowidach z systemem M. NTSC
NTSC (dotyczy tylko wejĞcia AV) Odtwarzanie na magnetowidach z systemem NTSC
29
30
31
Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych
(dotyczy gospodarstw domowych)
Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje,
że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami
gospodarczymi.
Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub
elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu
urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych
krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego
wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z
odpadami.
Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.
Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.
Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z
najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.
Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską
Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskej.
W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze
sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.
Notatki klienta
Model i numer seryjny tego wyrobu moĪna znaleĨü na jego tylnej Ğciance. NaleĪy zanotowaü ten numer seryjny
poniĪej i zachowaü niniejszy podrĊcznik wraz z paragonem, jako dowód zakupu, który moĪe okazaü siĊ pomocny
w przypadku kradzieĪy lub zagubienia, jak równieĪ przy zgáaszaniu reklamacji w serwisie gwarancyjnym.
Model nr
2007CS
Numer seryjny

Podobne dokumenty