nr 10 - TW.waw.pl

Komentarze

Transkrypt

nr 10 - TW.waw.pl
TRAMWAJE WARSZAWSKIE Sp. z o.o.
Data wydania: kwiecień 2007 r.
Rok II, numer 2 (10), nakład: 2.000 egz.
Na właściwych torach
Biuletyn Rzecznika Prasowego Spółki
Z okazji Świąt
Wielkiej Nocy
pragniemy złożyć
całej Załodze
Spółki Tramwaje
Warszawskie
serdeczne życzenia
zdrowia i pogody
ducha na co dzień.
Życzymy, aby
praca dla dobra
mieszkańców
stolicy dawała
Państwu dużo
satysfakcji,
a naszym
pasażerom dużo
przyjemności
z działalności
naszej Spółki
Zarząd Tramwajów
Warszawskich
Sp. z o.o.
Niezły rok
Zakończona została
„inwentaryzacja” prac, które Spółka
wykonywała w 2006 roku. Można
śmiało powiedzieć był to niezły rok.
Na torowiskach działo się naprawdę dużo.
Naprawom głównym torów poddano odcinki o łącznej długości 13.871,5 mtp, a ich
koszt wyniósł 35.152,8 tys. zł. Wykonywano
także naprawy bieżące torów. Wyremontowano 15.188 mtp. Wymieniono i ustawiono
945 m.b. wygrodzeń ochronnych. W ramach
prac konserwacyjnych wykonano 4.908
m.b. napawania torów na kwotę 898,4 tys. zł.
Naprawiano również sieć trakcyjną. Naprawy główne sieci wykonano na odcinkach
o łącznej długości 16.319 m.b za 3.349,4 tys.
zł. Na remontowanych odcinkach wymieniono również 115 szt. słupów trakcyjnych za
1.623,7 tys. zł. Bieżącej konserwacji i naprawom poddano 277,2 km sieci trakcyjnej
miesięcznie. Łącznie Spółka wydała na naprawę i konserwację sieci, kabli i instalacji
11.323,5 tys. zł. Wyremontowano w ZNT
171 tramwajów. Wykonano remonty budynków (warsztaty, zajezdnie) za ponad
5.726 tys. zł. Natomiast liczba wozokilometrów wyniosła ponad 48 mln.
Jednak naprawy to nie wszystkie działania
jakie podejmowała Spółka. Doprowadzono do
realizacji kontraktu na „Hipolity” oraz podpisano umowę na 15 niskopodłogowych, wieloczłonowych tramwajów z bydgoską PESĄ.
Rozpisano kilkanaście przetargów na modernizację Alej Jerozolimskich.
A co chyba najważniejsze dla naszej Załogi to
to, iż zostały podwyższone płace i nie było
zwolnień grupowych, natomiast przyjęto do
pracy kilkanaście osób i przeszkolono na
stanowisko motorniczego kolejnych kilkadziesiąt osób.
Finansowo rok również był nie najgorszy dla
Spółki Tramwaje Warszawskie. Obecnie bilans roczny jest w trakcie badania przez biegłego rewidenta, dlatego o wynikach finansowych Spółki poinformujemy w następnym
Biuletynie.
Zostały również przeprowadzone badania
CBOS, z których wynika, że warszawiacy
bardzo dobrze oceniają naszą Spółkę. Niestety, nieco gorzej samą pracę i kulturę osobistą
motorniczych. Na szczęście nie jest to jedyny
pogląd o Państwa pracy. Warto zapoznać się
z jednym z listów, jakie wpływają do naszej
Spółki, aby być już przekonanym, że miniony
rok był udany.
LIST PASAŻERA
Chciałbym złożyć serdeczne podziękowania (…) za uprzejmość jaka została mi okazana
ze strony motorniczego tramwaju linii nr 25 o numerze bocznym 1078 jadącego w kierunku Okęcia
w dniu 29.01.2007 r. Przy pl. Starynkiewicza ok. godz. jedenastej starsza Pani poprosiła mnie o
pomoc, ponieważ nie była w stanie samodzielnie wsiąść do tramwaju. Miałem walizkę i teczkę,
więc jedną ręką ciężko mi było poradzić sobie i pomóc skutecznie tej Pani. Pasażerowie udawali,
że nie widzą całej sytuacji. Widząc to motorniczy wysiadł i pomógł nam wsiąść do tramwaju.
W Niemczech, gdzie często podróżuję, taka uprzejmość jest na porządku dziennym,
natomiast taka sytuacja w Warszawie zdarzyła mi się po raz pierwszy, dlatego postanowiłem napisać to podziękowanie.
Osobiście podziękowałem motorniczemu za ten ludzki gest. Jednak chciałbym, aby Zarząd wiedział, że ma tak życzliwych pracowników, którzy kształtują pozytywny wizerunek firmy.
Szkoda tylko, że tak sporadycznie się to zdarza.
Paweł Świętorecki
Str. 2
Na właściwych torach
ISO 9001:2000
– Deklaracja
Jakości
10.01.2007 r. Zarząd Spółki ogłosił Deklarację Jakości zawierającą główne cele i zamierzenia Tramwajów Warszawskich
Sp. z o.o. w zakresie utrzymania i rozwoju
jakości świadczonych usług.
Dokument ten jest integralną częścią wydanego do stosowania zarządzeniem nr 2
„Regulaminu Systemu Zarządzania Jakością
wg normy PN-EN ISO 9001:2001 w Tramwajach Warszawskich Sp. z o.o. (Księga
Jakości)”
Na podstawie Deklaracji Jakości zostały
wyznaczone cele i zadania dla poszczególnych obszarów organizacyjnych naszej
Spółki.
Kolejny krok to wewnętrzna ocena naszego
Ryzyko a audyt
Prezes Zarządu Spółki wydał Zarządzenie
o zarządzaniu ryzykiem i przekształceniu
dotychczasowego działu kontroli wewnętrznej w dział audytu wewnętrznego. Czemu to
ma służyć?
Zarządzanie ryzykiem
Spółka realizuje określone cele. Ich realizacji
zagrażają różne ryzyka. Ryzyko, czyli prawdopodobieństwo niepowodzenia, że coś pójdzie nie tak jak zaplanowano, towarzyszy
każdej działalności i trzeba mu przeciwdziałać. Ryzyko rośnie, gdy dokonują się zmiany.
Zmiany są nieuniknione, dlatego ryzyko jest
również nieuniknione. Zarządzanie ryzykiem
to rozpoznanie ryzyka, jego nazwanie, ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia
i ewentualnych skutków oraz ustalanie sposobów przeciwdziałania. O ryzykach trzeba
wiedzieć przed rozpoczęciem działania.
Spółka przyjęła samoocenę jako obowiązującą metodę identyfikacji ryzyka. Obowiązkiem wszystkich pracowników, a w szczególności kierowników, jest zapobieganie
potencjalnym ryzykom. Kierownicy mają
W SKRÓCIE
Dla funkcjonariuszy ochrony Tramwajów
Warszawskich marzec stał pod znakiem
intensywnych szkoleń. Tym razem kilkudziesięciu pracowników zostało przeszkolonych
w udzielaniu pierwszej pomocy. Na fantomie
ćwiczyli masaż serca oraz wykonywanie
sztucznego oddychania „usta – usta”. To
pierwsza faza szkoleń. Już niedługo czeka
ich szkolenie ze strzelania z broni z ostrą
amunicją.
BP
wdrożonego systemu jakości, która prowadzona będzie przez specjalnie przeszkolone osoby – są to audity wewnętrzne Systemu Zarządzania Jakością (SZJ).
Celem auditów jest przede wszystkim
zbieranie informacji dotyczących:
– stopnia spełnienia wymagań normy
ISO 9001:2000”,
– wymagań klienta i naszej Spółki,
– słabych i mocnych stron naszych
działań i poszukiwanie możliwości
poprawy.
Pierwsze audity wewnętrzne rozpoczną
się w kwietniu br. i zostaną nimi objęte
wszystkie obszary organizacyjne Spółki.
Następny krok to audit certyfikacyjny.
Tramwaje Warszawskie poddadzą się
ocenie przeprowadzonej przez auditorów
z niezależnej i wyspecjalizowanej jednostki, mającej na celu potwierdzenie
zgodności naszego wdrożonego systemu
jakości z wymaganiami normy ISO
9001:2000.
TK
obowiązek co najmniej raz w roku dokonać
samooceny występującego w ich obszarze
ryzyka i wprowadzić (adekwatne do ryzyka)
metody zapobiegające konieczności wdrożenia tzw. mechanizmów kontrolnych.
Podczas samooceny trzeba znaleźć ryzyka
i sposoby kontroli, które je ograniczą. Dlatego każdy dział i zakład dokonuje przeglądu
swoich działań i informuje Dział Audytu
Wewnętrznego o występujących ryzykach,
mechanizmach kontrolnych i możliwych
usprawnieniach pracy.
Na podstawie mapy ryzyka (zestawienia ze
wszystkich działów i zakładów występujących w nich ryzyk) Dział Audytu określa, co
jest najgroźniejsze dla Spółki i co badać
w pierwszej kolejności. W oparciu o zidentyfikowane ryzyka ustala się roczny plan audytu, tak by zostały nim objęte obszary o największym ryzyku.
Audyt wewnętrzny
Zarządzanie ryzykiem nie jest możliwe bez
audytu wewnętrznego, który wspomaga
w tym zakresie kierowników działów, zakładów i Zarząd. Jego zadaniem jest niezależna
ocena i testowanie systemu kontroli w poszczególnych działach i zakładach.
SZKOLENIA
W swoich działaniach audyt jest niezależny.
Pracuje wg międzynarodowych standardów
i przestrzega kodeksu etyki audytora. Dział
Kontroli Wewnętrznej zajmował się przeszłością, wykrywał błędy, szukał winnych.
Audyt wewnętrzny monitoruje stan aktualny,
wnioskuje rozwiązania, środki zaradcze,
doradza i nastawiony jest na przyszłość.
Badając obszary wymienione w planie audytu i znając ryzyka, jakie mogą wystąpić,
sprawdza czy kontrole ustanowione w poszczególnych obszarach są realizowane, czy
są skuteczne i adekwatne do występujących
zagrożeń. Informuje kierowników i Zarząd
Spółki o tym, co zagraża realizacji postawionych celów, co jest w porządku, a co trzeba
poprawić. Celem pracy audytu jest usprawnienie działania zakładów, działów i całej
Spółki. Przy założeniu, że Kierownicy poszczególnych odcinków powinni ustanowić
w swoich obszarach kontrole odpowiednie
do zagrożeń, audyt sprawdzając skuteczność
ustanowionych kontroli oraz formułując
propozycje usprawnień, pomaga kierownikom, jest ich partnerem, doradza, jak zabezpieczyć się przed ryzykiem.
NK
DZIEŃ ZIEMI
Zapraszamy wszystkich naszych Pracowników oraz ich Rodziny na stoisko Spółki
Tramwaje Warszawskie, które będzie zorganizowane podczas Dnia Ziemi. Festyn odbędzie się na Polu Mokotowskim 22 kwietnia
br. (niedziela) w godz. 10.00 – 17.00. Spółka
prezentować na nich będzie projekty współfinansowane przez Unię Europejską oraz dorobek tramwajów. O miejscu ulokowania stoiska poinformujemy w odrębnym trybie. BP
Na właściwych torach
Str. 3
Co w nim piszczy
Zakład R–1 „WOLA” stał się
posiadaczem nowych tramwajów typu
123N, okrzykniętych jako „Hipolity”.
27 stycznia 2005 r. Tramwaje Warszawskie ogłosiły wynik przetargu na dostawę
30 pojedynczych wagonów normalnopodłogowych. Zwycięzcą została H. Cegielski
– Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.
z Poznania z tramwajem 123N. Umowę na
dostawę nowych tramwajów, ze względu
na protest MPK Łódź podpisano dopiero
29 lipca 2005 r. (o łącznej wartości
56,86 mln zł).
Prototyp tramwaju 123N wyjechał z fabryki 31 października 2006r. Próby przeprowadzono w poznańskiej zajezdni Forteczna.
W nocy z 14 na 15 listopada 2006 r. wagon wyjechał na pierwszą jazdę próbną po
ulicach Poznania. Wszystkie wagony (30
szt.) mają dotrzeć do zajezdni „Wola” do
końca października 2007 r., choć fabryka
zapowiada skrócenie terminu. Wagony te
są całkowicie nową konstrukcją poczynając od wózków aż po dach, lecz wzorowaną na wagonach 105 N2k/2000.
Tramwaj ten jest pojedynczym wagonem
z podłogą na wysokości około 900 mm
powyżej główki szyny z możliwością łączenia w pociągi dwuwagonowe. Pudło
wykonane jest ze stali nierdzewnej, ze
ścianami czołowymi z tworzywa sztucznego. Wagon posiada 3 pary drzwi odskokowo-uchylnych (płaty firmy RAWAG,
mechanizm i sterownik IGE).
Zastosowano impulsowy układ rozruchowy z tyrystorami GTO – aparatura różni
się w niewielkim stopniu od zastosowanej
w tramwajach 105N2k. W wagonach 123N zamontowano rozproszony sterownik
pojazdu, część znajduje się: w szafie za
stanowiskiem motorniczego, szafce bezpiecznikowej z tyłu wagonu oraz w skrzyni aparatowej pod podłogą. Napisano i
wgrano do niego całkiem nowy program.
Całkowicie nowy typ sterownika napędu
został zamontowany w skrzyni pod podłogę. Zmienione są w stosunku do wagonów
105N2k znajdujące się w skrzyni pod
podłogą przekształtniki i oporniki hamowania na identyczne jak w zmodernizowanych wagonach 1390 i 1386. W wagonie
zamontowano 4 silniki prądu stałego LTd220 o mocy 41,5kW każdy, identyczne jak
w wagonach 105N2k (są to używane silniki po naprawie głównej w zakładzie T-3).
Zamontowane zostały nowe wózki napędowe typu 14NN o sztywnej ramie w po-
staci litery H z dwoma poprzeczkami. Do
każdej poprzeczki podwieszono silnik
i przekładnię taką samą jak w wagonach
105N2k. Na wózku są zamontowane identyczne jak w wagonach rodziny 105Na
2 hamulce szynowe i 2 luzowniki. Na
osiach zamontowane są maźnice i koła
nowego typu. Pośrodku wózka zamontowano opartą na sprężynach belkę bujakową podobną jak w wagonach 105N2k.
Pierwsze dostarczone wagony nie wyposażono w piasecznice, lecz następne zostaną już w nie wyposażone w fabryce. Te,
które nie zostały, będą wyposażone w
naszej Spółce. Obwody niskiego napięcia
zasilane są z przetwornicy statycznej prod.
Medcom i baterii akumulatorów
(zamontowane są w tych samych miejscach co w wagonach rodziny 105Na).
Zastosowany został nowy pulpit motorniczego o podobnym usytuowaniu przycisków (prod. EAO) i urządzeń do wagonów
105N2k/2000. Wnętrze wagonu wyłożono
laminatem, a podłogę wykładziną antypoślizgową, do ścian przykręcono wandaloodporne siedzenia, wyłożone miękką tkaniną. Zastosowano nowy system poręczy
stalowych pomalowanych w technologii
proszkowej na żółto. Ogrzewanie stanowi
5 agregatów grzewczych umieszczonych
pod fotelami. Naprzeciw II drzwi pozostawiono wolną przestrzeń dla wózka. Poprawiona została wentylacja przez zastosowanie nieco większych niż w wagonach
105N2k czterech dachowych klap wentylacyjnych, oraz przesuwnych (zamiast
uchylnych) okien we wklejanych szybach
bocznych. Wnętrze wagonu oświetlone
jest dwoma rzędami świetlówek w kasetonach. Wagony wyposażono w dwa lusterka elektryczne z regulacją ustawienia samego lustra, do których zainstalowano
podgrzewanie (identyczne jak w wagonach 116Na). Na dachu zamontowano
pantograf OTK2 (identyczny jak stosowany w wagonach rodziny 105Na), oraz
klimatyzator identyczny jak zamontowany
w 2006 w wagonach 105N2k do chłodzenia kabiny motorniczego. Dokoła wagonu
na krawędzi dachu zamontowano plastikowe owiewki.
Wagony wyposażone zostały w systemy:
informacji pasażerskiej BUSE z wyświetlaczami i głośnikami (wewnętrznymi
i zewnętrznym), kasowników wraz ze
sterownikiem, infotronu, rejestratora zdaAdrian Pander
rzeń firmy Mesit.
Wykaz projektów do dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej
w latach 2007 – 2013
Obsługa osiedla Tarchomin komunikacją tramwajową
w ciągu ulic Modlińskiej, Trasy Mostu Północnego, Projektowanej, Światowida do Pętli „Winnica” oraz Trasą
Mostu Północnego, Mostem Północnym, Pstrowskiego do węzła przesiadkowego Młociny wraz z zakupem
57 tramwajów niskopodłogowych.
• Realizacja planowana jest na lata: 2007 r. – 2010 r.
• Szacunkowy koszt całości Projektu: 587.396 tys. zł netto.
Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu al. Jana Pawła II na odcinku: pętla Kielecka – pętla Piaski
w ciągu ulic Broniewskiego, Jana Pawła II, Chałubińskiego i al. Niepodległości wraz z zakupem 25 tramwajów
niskopodłogowych.
• Realizacja planowana jest na lata: 2009 r. – 2010 r.
• Szacunkowy koszt całości Projektu: 250.340 tys. zł netto.
Budowa trasy tramwajowej w ciągu Mostu Krasińskiego
w ciągu Mostu Krasińskiego (od Placu Wilsona do Budowlanej) wraz z zakupem 25 tramwajów niskopodłogowych.
• Realizacja planowana jest na lata: 2012 r. – 2015 r.
• Szacunkowy koszt całości Projektu: 350.000 tys. zł netto.
Budowa trasy tramwajowej odcinek: Dworzec Zachodni – Wilanów
w ciągu ulic: Dworzec Zachodni, Banacha, Rostafińskich, Boboli, Rakowiecka, Puławska, Goworka,
Spacerowa, Belwederska, Sobieskiego, al. Rzeczpospolitej, Pętla Pałacowa wraz z zakupem 45 tramwajów
niskopodłogowych.
• Realizacja planowana jest na lata: 2011 r. – 2013 r.
• Szacunkowy koszt całości Projektu: 627.000 tys. zł netto.
Modernizacja trasy tramwajowej W–Z od Cmentarz Wolski – Dworzec Wileński
w ciągu ulic Połczyńska – Wolska – al. Solidarności – Most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności
wraz z zakupem 20 tramwajów niskopodłogowych.
• Realizacja planowana jest na lata: 2011 r. – 2013 r.
• Szacunkowy koszt całości Projektu: 276.113 tys. zł netto.
Budowa trasy tramwajowej do Warszawskiego Parku Technologicznego
w ciągu ulic: Gagarina, Czerniakowska Bis, Nowoprojektowana Wschodnia, Bartycka, Nowo Bartycka,
Augustówka, pętla EC Siekierki wraz z zakupem 8 tramwajów niskopodłogowych
• Realizacja planowana jest na lata: 2012 r. – 2015 r.
• Szacunkowy koszt całości Projektu: 218.323 tys. zł netto.
Na właściwych torach – Biuletyn Rzecznika Prasowego Spółki
Redakcja: Wojciech Andrzej Szydłowski (red. naczelny), Małgorzata Jesień, Ilona Damięcka-Baraniak, Krzysztof Krasiński
Adres redakcji: 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, I. piętro, pok. 23, tel./fax: 022-632-21-12
e-mail: [email protected], www.tw.waw.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów. Nie zamówionych tekstów redakcja nie zwraca.

Podobne dokumenty