Załącznik sprawozdanie z wykonania budżetu na 2006 r.

Komentarze

Transkrypt

Załącznik sprawozdanie z wykonania budżetu na 2006 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2006.
Spis treści
I.
CZĘŚĆ OPISOWA OBEJMUJĄCA OPIS REALIZACJI DOCHODÓW,
WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
1.
Wstęp
2.
Dochody budżetowe.
2.1.
Plan dochodów budżetowych .
2.1.1. Plan dochodów własnych.
2.1.2. Plan subwencji z budżetu państwa.
2.1.3. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych.
2.1.4. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.
2.1.5. Plan wpływów z tytułu pomocy finansowej.
2.1.6. Plan dotacji celowej z powiatu.
2.1.7. Plan środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE jako refundacja wcześniej
poniesionych wydatków.
2.1.8. Plan dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych.
2.2.
Wykonanie dochodów budżetowych.
2.2.1. Wykonanie dochodów własnych.
2.2.2. Wykonanie subwencji z budżetu państwa.
2.2.3. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym.
2.2.4. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.
2.2.5. Wykonanie wpływów z tytułu pomocy finansowej.
2.2.6. Wykonanie dotacji celowej z powiatu.
2.2.7. Wykonanie środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE jako refundacja wcześniej
poniesionych wydatków.
2.2.8. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych.
3.
Należności
3.1.
Wymagalne należności z tytułu podatków i opłat.
3.2.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków.
3.3.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja
Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy.
1
4.
Wydatki budżetowe.
4.1.
Plan wydatków budżetowych.
4.2.
Wykonanie wydatków budżetowych.
4.2.1 Wykonanie wydatków bieżących.
4.2.2. Wykonanie wydatków majątkowych.
4.2.3. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym.
4.2.4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy
Strukturalnych Unii Europejskiej.
5.
Planowana i wykonana kwota deficytu.
6.
Przychody i rozchody budżetu oraz dane dotyczące zadłużenia Gminy.
7.
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8.
Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.
9.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
10.
Informacja o stanie mienia komunalnego.
II.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA OBEJMUJĄCA PLAN I WYKONANIE:
1.
Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
2.
Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań powierzonych z zakresu
samorządu terytorialnego.
3.
Dochodów i wydatków budżetu według pełnej szczegółowości klasyfikacji
budżetowej.
4.
Rejestr uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy.
5.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie za 2006 r.
6.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą
Nieporęcie za 2006 r.
7.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za
2006 r.
8.
Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania
innych ulg w spłacaniu tych należności za okres 01.01.2006 – 31.12.2006 r.
2
I.
CZĘŚĆ OPISOWA OBEJMUJĄCA OPIS REALIZACJI DOCHODÓW,
WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
1.
Wstęp
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za 2006 rok zostało sporządzone na
podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.
2104 z późn. zm.). Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków budżetu za 2006r.
wynikających z zamknięcia rachunków budżetu Gminy Nieporęt, w szczegółowości nie mniejszej niż
w uchwale budżetowej.
Zgodnie z § 1 i § 2 Uchwały Rady Gminy Nieporęt Nr XLVI/127/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok plan dochodów i wydatków został ustalony
w wysokości:
dochody
30.662.005 zł
wydatki
37.223.311 zł
W wyniku podjętych przez Radę Gminy i Wójta działań plan dochodów został zwiększony
o 2.058.685 zł i zamknął się kwotą 32.720.690 zł, co stanowi 106,71 % w stosunku do dochodów
zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2006, natomiast plan wydatków budżetowych został
zwiększony o 903.999 zł i zamkną się kwotą 38.127.310 zł, co stanowi 102,43 % w stosunku do
wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej.
Wzrost planu dochodów i wydatków budżetowych
w 2006 roku
40000000
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
stan wg uchwały budżetowej
stan na dzień 31.12.2006 r.
dochody
wydatki
wydatki
bieżące
wydatki
majątkowe
Plan wydatków bieżących uchwalony uchwałą budżetową Rady Gminy Nieporęt
Nr
XLVI/127/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. wynosił 21.338.311 zł, natomiast po zmianach dokonanych
w ciągu roku wzrósł o kwotę 497.617 zł, tj. o 2,33% i wyniósł 21.835.928 zł. Plan wydatków
majątkowych ustalony powyższą uchwałą wynosił 15.885.000 zł, po zmianach wzrósł o kwotę
406.382 zł, tj. o 2,56% i wyniósł 16.291.382 zł.
3
Na dzień 31 grudnia 2006 r. wykonanie dochodów i wydatków budżetowych wynikające ze
sprawozdania zamknęło się kwotą:
dochody
36.216.770,39 zł
wydatki
37.229.660,52 zł
Realizacja dochodów i wydatków w stosunku do planu wynosi:
dochody – 110,68%
wydatki –
97,65%
W uchwale budżetowej Gminy Nieporęt na rok 2006 został ustalony także plan przychodów
w kwocie 7.033.434 zł oraz plan rozchodów w kwocie 472.128 zł.
Ujęte w budżecie Gminy przychody miały pochodzić z pożyczek i kredytów zaciągniętych na
rynku krajowym,
przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy w tym wynikających z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych i nadwyżki budżetu Gminy z lat ubiegłych. Jednak w związku z realizacją
w 2006 roku wyższych niż pierwotnie planowano dochodów dokonano zmniejszenia planu
przychodów o kwotę 932.518 zł. Plan przychodów na dzień 31.12.2006 r. zamknął się kwotą
6.100.916 zł, natomiast wykonanie wyniosło 7.054.130,11 zł. W wykonaniu ujęta jest kwota
5.982.584,11 zł, stanowiąca skumulowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i kwota 1.071.546 zł,
stanowiąca wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Plan rozchodów Gminy na dzień 31.12.2006 r. zamknął się kwotą 694.296 zł i został wykonany
w kwocie 694.296 zł.
Uchwała budżetowa obejmowała również plan przychodów i wydatków gminnego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dochody własne jednostek budżetowych i wydatki
nimi sfinansowane. Kwota wykonanych przychodów i dochodów w/w jednostek wyniosła
490.171,98 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane na kwotę 459.653,21 zł.
Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres
od początku roku do dnia 31.12.2006 r. (Rb-NDS) ujemna różnica między wykonanymi dochodami a
wykonanymi wydatkami wyniosła – 1.012.890,13 zł i była niższa od planowanej o 4.393.729,87 zł
(planowana w kwocie 5.406.620 zł.)
Uzyskanie niższego od planowanego deficytu było konsekwencją:
1. Zrealizowanych ponadplanowych dochodów w kwocie
3.496.080,39 zł
w tym m. in.:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych
w kwocie
639.241,06 zł
- wpłaty za wodę w kwocie
74.993,03 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty
4
podatkowej w kwocie
16.123,97 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w kwocie
197.556,04 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych w kwocie
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie
10.543,35 zł
556.049,90 zł
- refundacja środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej wcześniej poniesionych
wydatków na budowę pompowni P-8 w Nieporęcie wraz z przewodami tłocznymi pod
Kanałem Żerańskim w kwocie
1.578.620,89 zł
- refundacja środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej wcześniej poniesionych
wydatków na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nieporęcie
w kwocie
388 900
zł.
2. Niewykonania planu wydatków finansowanych z przychodów i dochodów własnych Gminy w
kwocie
897.649,48 zł.
Największą pozycję wydatków niewykonanych stanowią wydatki realizowane w dz. 900 –
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i w dz. 750- Administracja publiczna, które zostały
szczegółowo omówione w części dotyczącej wykonania wydatków budżetowych.
Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
jednostki samorządu terytorialnego (Rb – Z) na dzień 31 grudnia 2006 r. dług Gminy wyniósł
263.750 zł, w tym:
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie
263.750 zł.
Dług Gminy na koniec 2006 roku stanowi 0,73 % wykonanych na dzień 31 grudnia 2006 r.
dochodów Gminy i nie przekracza granicy określonej w art. 170 ustawy o finansach publicznych, tj.
60 % dochodów jednostki samorządu terytorialnego.
5
2.
Dochody budżetowe
2.1.
Plan dochodów budżetowych
Plan dochodów budżetowych w roku 2006 r. wzrósł o 2.058.685 zł, tj. :
z kwoty 30.662.005 zł
do kwoty 32.720.690 zł
i na dzień 31.12.2006 r. stanowi 106,71% planu uchwały budżetowej.
Dynamika oraz struktura dochodów według źródeł przedstawiona została poniżej.
6
Plan dochodów
Źródło dochodów
według
uchwały
budżetowej
Dynamika dochodów
2006 r.
według stanu
na
31.12.2006r.
kwota
Struktura dochodów
%
wzrostu/spadku
według
uchwały
budżetowej
według stanu na
31.12.2006r.
Ogółem
30.662.005
32.720. 690
2 .058.685
6,71
100%
100%
Dochody własne
Subwencja z budżetu
państwa
Dochody z tytułu
udziałów w podatkach
dochodowych
Dotacje celowe z budżetu
państwa
Wpływy z tytułu pomocy
finansowej
Dotacja celowa z powiatu
Środki pochodzące z
funduszy strukturalnych
UE jako refundacja
wcześniej poniesionych
wydatków
Dotacje celowe
otrzymane z funduszy
celowych
10.523.500
12.856.728
2.333.228
22,17
34,32
39,29
4.689.270
4.716.396
27.126
0,58
15,29
14,41
10.939. 907
11. 072.181
132.274
1,21
35,68
33,84
4.445.328
2.791. 890
-1.653.438
-37,19
14,50
8,54
0
113.249
113.249
100
0
0,35
64.000
43.081
-20.919
-32,69
0,21
0,13
0
1.077.165
1.077.165
100
0
3,29
0
50.000
50.000
100
0
0,15
Dynamika dochodów według źródeł
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
plan w e dług
uchw ały
budże tow e j
.
r..
ot
e
..
w
z.
e
lo
c e z ą c ..
.
je
d
a c ch o p o w
ot
o
z
D
p
a
ki
..
ow
od
o.
el
p
Śr a c
j
łu
...
ac
tu
ty
ot
bu
D
z
z
y
..
e
z.
y w lo w
ud
pł
e
c
u
W
ł
je
tu
...
ty
ac
et
ot y z
dż
D
d
bu
ho
z
a
oc
D
cj
e
e n sn
b w w ła
Su
y
od
ch
do
2.1.1. Plan dochodów własnych
w 2006 r. wzrósł o 2.333.228 zł, tj.:
z kwoty 10.523.500 zł
do kwoty 12.856.728 zł
co stanowi 122,17 % planu według uchwały budżetowej.
7
plan w e dług
s tanu na
31.12.2006r.
Do największych pozycji mających wpływ na zmiany w planie dochodów własnych należą:
W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo w roku 2006 zwiększył się plan o 26. 000 zł w związku
z większymi wpływami z tytułu opłaty wodociągowej.
W dziale 020- Leśnictwo zwiększył się plan o 1.363 zł z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów
łowieckich.
W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększył się plan
o 50.000 zł z tytułu większych wpływów za usługi związane z dostarczaniem wody dla
mieszkańców.
W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa zwiększył się plan o 985.510 zł w tym o 2.500 zł z tytułu
wpłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i o 983.010 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości.
W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększył się plan
o 385.018 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, od osób fizycznych,
podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i o 362 000 zł z tytułu
zwiększonych wpływów podatków od spadków i darowizn, z tytułu wpływów z podatku od
czynności cywilnoprawnych. Powyższa zamiana planu została dokonana w związku z wykonaniem
dochodów z powyższych tytułów wykazanych w sprawozdaniach Rb-27 urzędów skarbowych, oraz
o 156.000 zł z tytułu zwiększonych wpłat renty planistycznej.
W dziale 758- Różne rozliczenia, zwiększono o 60.000 zł plan z tytułu wpłat odsetek m.in. od lokat
bankowych.
2.1.2. Plan subwencji z budżetu państwa
w dziale 758- Różne rozliczenia w roku 2006 zwiększył się plan o 27.126 zł
z kwoty 4.689.270 zł
do kwoty 4.716.396 zł
co stanowi 100,58% planu według uchwały budżetowej.
Powyższe zwiększenie wynika z ostatecznie wyliczonych przez Ministra Finansów i przyznanych
Gminie Nieporęt na 2006 r. kwot z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.
Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana została na dzień 31.12.2006 r. w kwocie
4.716.396 zł i w stosunku do kwoty 4.689.270 zł przyjętej w uchwale budżetowej zwiększyła się o
27.126 zł.
Przyjęta w uchwale budżetowej subwencja oświatowa w wysokości 4.689.270 zł została wyliczona
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji
8
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na podstawie projektu rozporządzenia Ministra
Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego w 2006 r. oraz na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku
szkolnym 2005/2006 według stanu na dzień 10 września 2005 r., i danych dotyczących liczby
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego z podziałem na zadania szkolne SOA, SOB
i SOC oraz z uwzględnieniem wskaźników dla kraju.
Ostateczną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 r. wyliczyło Ministerstwo Edukacji
Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22
grudnia 2005 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego w roku 2006 (Dz. U. z 2005, Nr 266, poz.2231).
W trakcie roku budżetowego decyzją Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2006 pierwotnie przyznana
część oświatowa subwencji ogólnej zwiększona została o kwotę 6.396 zł. Następnie na wniosek
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 października 2006 r. Nr DE-3-339-82/2006 Ministerstwo
Finansów decyzją Nr ST-4822-22g/2006 z dnia 8 listopada 2006 r. zwiększyło o 20.730 zł część
oświatową subwencji ogólnej dla Gminy na 2006 r.
2.1.3. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych.
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększył się plan
o 132.274 zł
z kwoty 10.939.907 zł
do kwoty 11.072.181 zł
co stanowi 101,21 % planu według uchwały budżetowej, w tym:
Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na dzień 31.12.2006
r. wynosi 620.000 zł i w stosunku do kwoty 600.000 zł przyjętej uchwale budżetowej zwiększył się
o 20.000 zł.
Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęty w uchwale
budżetowej w kwocie 600.000 zł wyszacowany został na bazie przewidywanego porównywalnego
wykonania
roku
2005
z
uwzględnieniem
wskaźników
makroekonomicznych
przyjętych
w założeniach Ministra Finansów do projektu ustawy budżetowej na 2006 r.
W 2006 roku plan zwiększony został w związku z wykonaniem dochodów z tego tytułu wykazanym
w sprawozdaniach Rb-27 urzędów skarbowych.
9
Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na dzień
31.12.2006 r. wynosi 10.452.181 zł i w stosunku do kwoty 10.339.907 zł przyjętej w uchwale
budżetowej zwiększył się o 112.274 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-5-2006.
2.1.4. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.
W 2006 r. zmniejszył się o 1.653.438 zł, tj.:
z kwoty 4.445.328 zł
do kwoty 2.791.890 zł
Zaplanowane środki finansowe mające wpłynąć do budżetu Gminy w formie dotacji celowych
wynosiły 4.445.328 zł. W ciągu roku dotacje zwiększyły się o kwotę 329.318 zł a jednocześnie
zmniejszyły się o kwotę 1.982.756 zł. Zmiany te były dokonywane w związku z otrzymanymi
informacjami z resortowych wydziałów Urzędu Mazowieckiego i Ministra Finansów.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa są przeznaczane na zadania z zakresu administracji
rządowej, na zadania własne i jako współfinansowanie projektów w ramach funduszy strukturalnych.
2.1.5 Plan wpływów z tytułu pomocy finansowej
W 2006 r. zwiększył się plan o 108 434 zł, tj.:
z kwoty
0 zł
do kwoty 108.434 zł
W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 23.249 zł, na
podstawie podpisanej umowy między Gminą Nieporęt a Województwem Mazowieckim nr
ON.BI.I.3011-1-17-110/06 w sprawie dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zakupu
sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieporęcie na kwotę 18.434 zł,
z przeznaczeniem na zakup torby medycznej i łodzi z silnikiem zaburtowym i umowy nr
ON.BI.I.3011-1-17-109/06 w sprawie dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zakupu
sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kątach Węgierskich na kwotę 4.815 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego.
W dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 90.000 zł, na podstawie podpisanej umowy nr
257/VII/2006 z dnia 26.07.2006 r. między Gminą Nieporęt a Województwem Mazowieckim na
dofinansowanie zakupu wyposażenia gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym.
2.1.6. Plan dotacji celowej z powiatu
W 2006 r. zmniejszył się plan o 20.919 zł
z kwoty 64.000 zł
do kwoty 43.081 zł
10
W dziale 750- Administracja publiczna o kwotę 20.919 zł, na podstawie Aneksu 11/06 do
Porozumienia nr OS.IV-0118-1/2000 zawartego 7 stycznia 2000 r. w sprawie finansowania zadań
prowadzonych przez gminę na mocy porozumienia zawartego w dniu 27 sierpnia 1990 roku
pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Legionowie w którego prawa i obowiązki z mocy
prawa wstąpił Starosta Legionowski, a Wójtem Gminy Nieporęt zawarty w dniu 10 lipca 2006 w
Legionowie pomiędzy Powiatem Legionowskim a Gminą Nieporęt.
2.1.7. Plan środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE jako refundacja
wcześniej poniesionych wydatków
W 2006 r. zwiększył się plan o 1.077.165 zł, tj.:
z kwoty
0 zł
do kwoty 1.077.165 zł
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 547.104 zł, z tytułu refundacji środków z funduszy
strukturalnych jako wcześniej poniesionych wydatków na budowę sieci wodociągowej w zachodniej
części Gminy Nieporęt i na budowę Stacji Uzdatniania wody w Józefowie.
W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 515.421 zł, z tytułu
refundacji środków z funduszy strukturalnych jako wcześniej poniesionych wydatków na
modernizację oczyszczalni ścieków w Nieporęcie, na budowę kanalizacji sanitarnej dla osiedla
”Dębina” i gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym.
W dziale 926- Kultura fizyczna i sport o kwotę 14.640 zł, z tytułu refundacji środków z funduszy
strukturalnych jako wcześniej poniesionych wydatków na budowę boiska sportowego w Nieporęcie.
2.1.8. Plan dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych.
W 2006 r. zwiększył się plan o 50.000 zł, tj.:
z kwoty
0 zł
do kwoty 50.000 zł
W dziale 600- Transport i łączność o kwotę 50.000 zł, na podstawie podpisanej umowy między
Gminą Nieporęt a Województwem Mazowieckim z tytułu dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania budowy ul. Głównej w miejscowości
Rynia Gmina Nieporęt.
2.2.
Wykonanie dochodów budżetowych.
11
W 2005 r. zamknęło się kwotą 36.216.770,39 zł i w stosunku do planu wynosi 110,68 %.
z tego:
1) dochody własne
13.750.684,10 zł
2) subwencja z budżetu państwa
- część oświatowa subwencji ogólnej
4.716.396 zł
3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
10.816.760,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
894.662,06 zł
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
2.787.253,06 zł
5) wpływy z tytułu pomocy finansowej
113.249,00 zł
6) dotacja celowa z powiatu
43.081,00 zł
7) środki pochodzące z funduszy strukturalnych UE jako refundacja wcześniej
poniesionych wydatków
3.044.685,17 zł
8) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych
50.000,00 zł
Plan i wykonanie dochodów według źródeł
Źródło dochodów
Plan dochodów
Wykonanie dochodów
%
Ogółem
32.720.690,00
36.216.770,39
110,68
Dochody własne
Subwencja z budżetu
państwa
Dochody z tytułu udziałów
w podatkach dochodowych
Dotacje celowe z budżetu
państwa
Wpływy z tytułu pomocy
finansowej
Dotacja celowa z powiatu
12.856.728,00
13.750.684,10
106,95
4.716.396,00
4.716.396,00
100,00
11.072.181,00
11.711.422,06
105,77
2.791.890,00
2.787.253,06
99,83
113.249,00
113.249,00
100,00
43.081,00
43.081,00
100,00
1.077.165,00
3.044.685,17
282,66
50.000,00
50.000,00
100,00
Środki pochodzące z
funduszy strukturalnych UE
jako refundacja wcześniej
poniesionych wydatków
Dotacje celowe otrzymane z
funduszy celowych
Plan i wykonanie dochodów według źródeł
12
14000000
12000000
Plan
dochodów
na
31.12.2006r.
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
Wykonanie
dochodów
na
31.12.2006r.
0
...
nd
fu
z
.
e
r..
st
an
y
ym sz
rz
u
ot
nd
e
fu
w
z
lo
ej
ce
ce
w
u
zą
at
je
so
od owi
ac
an
n
ot
ch
i
p
a
f
D
po a z
y
tw
ki
oc
w
ńs
m
lo
od
pa a...
ce
śr
po
tu
d
ja
łu
że
po
ac ytu
ud
w
t
ot
b
z
D
z
ów
y
e
ał
a
w
yw
zi
w
o
l
pł
ud ńst
w
ce
a
łu
e
cj
tu tu p
ta
ty
e
z
do
dż
y
bu
od
ch a z
do ncj
e
e
sn
bw wła
su
y
od
ch
do
2.2.1. Wykonanie dochodów własnych.
Największą pozycją dochodów są dochody własne w wysokości 13.750.684 zł, które stanowią
37,98% dochodów wykonanych ogółem, w tym dochody z podatków 9.433.804 zł (bez udziałów w
podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) i pozostałe dochody 4.316.880 zł.
Wykonanie w 2005 r.
§ 032 – Podatek rolny
Wykonanie w 2006 r.
91.168 zł
69.426 zł
68.188 zł
66.124 zł
47.106 zł
56.670 zł
7.272.100 zł
7.353.556 zł
192.347 zł
189.542 zł
115.353 zł
149.620 zł
660 zł
609 zł
§ 035 – Wpływy z karty
podatkowej
§ 033 – Podatek leśny
§ 031 – Podatek od
nieruchomości
§ 034 – podatek od środków
transportowych
§ 036 – podatek od spadków
i darowizn
§ 037 – podatek od posiadania
psów
§ 050 - podatek od czynności
13
cywilnoprawnych
RAZEM
889.427 zł
1.548. 257 zł
8.676.348 zł
9.433.804 zł
Dochody z podatków wzrosły w stosunku do roku 2005 o 8,73%
Omówienie realizacji podstawowych dochodów podatkowych Gminy na dzień 31.12.2006r.
Podatek rolny
Wysokość podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstwa
rolnego na 2006 rok wynosi 69,70 zł. za 1 ha przeliczeniowy (jest to równowartość 2,5 kwintala żyta,
obliczona według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2005 roku 2,5 x 27,88 zł. =
69,70 zł od 1 ha).
Wysokość podatku rolnego od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako
użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych poniżej 1 ha na rok
podatkowy 2006 wynosi 139,40 zł. od jednego hektara fizycznego (5 x 27,88 zł. = 139,40 zł.).
Od osób fizycznych – plan roczny 70 000,00 zł., wykonanie 69 008,25 zł.
Ilość pozycji wymiarowych łącznie z gruntami będącymi współwłasnością wynosi 3 112 z tego 948
to gospodarstwa rolne, a 2 164 – użytków rolnych poniżej 1 ha. ( zmniejszenie gospodarstw a
zwiększenie nieruchomości rolnych).
Z ulgi podatkowej w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów skorzystało dwóch rolników na kwotę
62,16 zł.
Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny
418,00 zł., wykonanie 418,00 zł.
Deklaracje złożyły dwa podmioty podatkowe posiadające gospodarstwa rolne na kwotę 418,00 zł.
Podatek od nieruchomości
Od osób fizycznych – plan roczny 1 490 000,00 zł., wykonanie 1 565 172,66 zł.
Podatkiem objętych jest 6 748 podatników – w tym 1 714 opodatkowanych w ramach łącznego
zobowiązania pieniężnego ( razem z podatkiem rolnym i leśnym).
Ilość podatników systematycznie wzrasta w wyniku podziału istniejących nieruchomości
i gospodarstw rolnych, tym samym wzrasta wysokość podatku.
Do 31 grudnia 2006 r. wydano 185 decyzji korygujących lub ustalających wysokość podatku od
nieruchomości za 2006 r.
Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny
5 666 000,00 zł., wykonanie 5 788 383,38 zł.
14
Deklaracje na podatek od nieruchomości na 2006 rok złożyło 85 podmiotów prawnych i jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.
Podatek leśny
Od osób fizycznych – plan roczny 12 000,00zł., wykonanie 13 017,79 zł.
Podatkiem objętych jest 928 podatników, w tym 714 opodatkowanych w ramach łącznego
zobowiązania pieniężnego.
Od osób prawnych – plan roczny 43 000,00 zł., wykonanie 43 651,99 zł.
Podatek od środków transportowych
Od osób fizycznych – plan roczny 95 000,00zł, wykonanie 105 092,35zł.
Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny
84 000,00zł., wykonanie 84 450,00zł.
Na koniec grudnia 2006 r. podatkiem od środków transportowych opodatkowanych było 184
samochody.
Deklaracje na podatek złożyło w 2006 roku - 67 podmiotów posiadających środki transportowe.
W 2006 roku – wprowadzono do ewidencji podatkowej 46 nowych pojazdów podlegających
opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, wykreślono 36 pojazdów. Wydano 22
postanowienia oraz 28 decyzji w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych
dla podmiotów, które nie złożyły deklaracji na podatek od środków transportowych na rok 2006 lub
nie zapłaciły podatku mimo złożonej deklaracji.
Wystawiono w 2006 r. 88 sztuk upomnień dla podmiotów, które nie wpłaciły w terminie należnego
podatku oraz skierowano do egzekucji 14 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia
należności na ogólną kwotę 21 238,20 zł.
Podatek od posiadania psów
Do 31 grudnia 2006 r. na rachunek Gminy wpłynęło 608,50 zł. podatku od posiadania psów.
Wykonanie budżetu w zakresie podatków i opłat lokalnych za 2006 rok należy uznać za dobre.
15
Ogółem dochody Gminy z tytułu podatków lokalnych: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od
posiadania środków transportowych i od posiadania psów za 2006 rok wyniosły 7 718 877,93 zł.,
w tym odsetki i koszty upomnienia na kwotę 49 075,01 zł.
Z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz od środków transportowych wystawiono
i wysłano w 2006 roku 1 499 upomnień oraz 172 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych celem
przymusowego ściągnięcia należności na ogólną kwotę – 102 712,51zł.
W roku 2006 wydano 9 postanowień w ramach kompetencji Wójta dot. wyrażenia stanowiska
odnośnie udzielania ulg podatkowych, w podatkach pobieranych przez Urząd Skarbowy oraz wydano
21 decyzji w sprawie zaległości podatkowych.
Ponadto wydano 43 zaświadczenia o nie zaleganiu w opłatach z tytułu podatków oraz 96
zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa i przeciętnym rocznym dochodzie z tytułu prowadzenia
gospodarstwa rolnego.
Pozostałe dochody własne to m.in.:
Plan
1) dochody z mienia
Wykonanie
2.082.370 zł
2.085.684 zł
4.300 zł
4.186 zł
294.360 zł
297.899 zł
1.783.010 zł
1.783.010 zł
700 zł
589 zł
126.000 zł
135.959 zł
1.363 zł
1.363 zł
580.000 zł
654.993 zł
1.700 zł
2.982 zł
6) wpłaty za specyfikację
16.000 zł
14.105 zł
7) wpłaty za wypis z planu
63.000 zł
69.835 zł
8) opłata skarbowa
70.000 zł
73.987 zł
na sprzedaż napojów alkoholowych
260.000 zł
278.844 zł
10) wpłaty renty planistycznej
130.000 zł
139.604 zł
11) wpłaty za zajęcie pasa drogowego
8.390 zł
8.308 zł
12) wpis do działalności gospodarczej
25 525 zł
25.525 zł
2.085 zł
2.085 zł
10.000 zł
14.206 zł
w tym:
- użytkowanie wieczyste
- najem i dzierżawa
- sprzedaż nieruchomości
- odsetki za nieterminowe wpłaty
2) opłata wodociągowa
3) dzierżawa obwodów łowieckich
4) wpłaty za wodę
5) odsetki za nieterminowe wpłaty za wodę
9) opłaty za wydanie zezwolenia
13) zwrot kosztów upomnień
14) wpłaty z opłaty miejscowej
15) wpłaty za podłączenie do
16
kanalizacji
5.000 zł
4.680 zł
16) wpływy z różnych opłat
6.019 zł
4.408 zł
zadań zleconych
2.125 zł
2.500 zł
18) grzywny, mandaty
3.527 zł
1.716 zł
19) wpłaty za odprowadzenie ścieków
190.000 zł
175.037 zł
20) różne dochody (prowizja płatnika )
333.603 zł
333.804 zł
88.100 zł
52.415 zł
218.903 zł
232.840 zł
2.000 zł
2.000 zł
4.225.710 zł
4.316.880 zł
17) dochody z tytułu realizacji
21) odsetki za nieterminowe wpłaty
podatków i opłat
22) inne odsetki w tym od rachunków
bankowych
23) darowizna (grant dla Szkoły
Podstawowej w Białobrzegach)
RAZEM
2.2.2 Wykonanie subwencji z budżetu państwa.
Subwencja ogólna z budżetu państwa ( w 2006 r. jest to część oświatowa subwencji ogólnej)
wynosi 4.716.396 zł i stanowi 13 % dochodów wykonanych ogółem.
Natomiast w 2005 roku subwencja ogólna wynosiła 4.664.013 zł i składała się z części oświatowej
subwencji ogólnej w wysokości 4.573.207 zł i z części równoważącej subwencji ogólnej
w wysokości 90.806 zł. W 2006 r. subwencja ogólna wzrosła o 1,12 % w stosunku do roku 2005.
Wykonanie 2005 r.
Wykonanie 2006r.
Subwencje:
4.664.013 zł
4.716.396 zł
w tym:
- oświatowa
- równoważąca
4.573.207 zł
90.806 zł
4.716.396 zł
0 zł
2.2.3. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych.
Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych, stanowiących dochód budżetu państwa
w roku 2006 r. wyniosły 11.711.422,06 zł i stanowiły 32,34 % dochodów wykonanych ogółem.
Z czego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 10.816.760 zł a udziały w
podatku dochodowym od osób prawnych 894.662,06 zł.
Wykonanie 2005 r.
17
Wykonanie 2006 r.
§ 0010 – Podatek dochodowy
od osób fizycznych
9.577.510,00 zł
10.816.760,00 zł
662.783,00 zł
894.662,06 zł
§ 0020 – Podatek dochodowy
od osób prawnych
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do roku 2005 r. wzrosły
o 12,94 % a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o 34,99%.
2.2.4.
Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.
Dotacje celowe z budżetu państwa:
Plan
Wykonanie
1)dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej:
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej
3.010,00 zł
2.662,29 zł
78.360,00 zł
78.360,00 zł,
1.968,00 zł
1.968,00 zł
48.962,00 zł
46.001,90 zł
500,00 zł
500,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone ustawami
w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie
(przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń dla pracowników wykonujących
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)
- dotacja celowa na zadania zlecone w rozdziale
75101- Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
(przeznaczona na aktualizację spisu wyborców)
- dotacja celowa na wybory wójtów i do rad gmin
rozdziale 75109- Wybory do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
- dotacja celowa na obronę cywilną w rozdziale
75414- Obrona cywilna
- dotacja celowa w rozdziale 85195- Pozostała działalność
(art. 7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej)
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne w rozdziale
85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
18
z ubezpieczenia społecznego
1.866.286,00 zł
1.866.286,00 zł
17.409,00 zł
17.162,41 zł
169.238,00 zł
167.746,08 zł
11.000,00 zł
10.998,00 zł
28.380,00 zł
28.380,00 zł
2.225.163,00 zł
2.220.114,68 zł
5.365,00 zł
5.365,00 zł
105.500,00 zł
105.498,60 zł
69.925,00 zł
69.925,00 zł
60.000,00 zł
60.000,00 zł
34.684,00 zł
34.684,00 zł
275.474,00 zł
275.472,60 zł
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne
w rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne
- dotacja celowa na zasiłki i składki społeczne
w rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze w rozdziale
85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
- dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych w rozdziale 85278- Usuwanie
skutków klęsk żywiołowych
RAZEM
2) dotacje celowe na realizację własnych zadań
bieżących gmin:
- dotacja na zakup podręczników i na prowadzenie
zajęć języka angielskiego w klasach I
(programy rządowe)
- dotacja na zasiłki i składki społeczne
w rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- dotacja na zadania własne bieżące, płace i pochodne
w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej
- dotacja na dożywianie w rozdziale
85295- Pozostała działalność
- dotacja na stypendium socjalne dla uczniów
w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów
RAZEM
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków
na realizację inwestycji własnych gmin w ramach współfinansowania programów i projektów
realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych:
Plan
19
Wykonanie
- „Budowa sieci wodociągowej w zachodniej części
Gminy Nieporęt” w wysokości 53.687,12 zł
i budowa Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie”
w wysokości 19.260,00 zł.
72.948,00 zł
72.947,12 zł
218.305,00 zł
218.718,66 zł
291.253,00 zł
291.665,78 zł
- „Budowa pompowni ścieków P-8 w Nieporęcie
wraz z przewodami tłocznymi pod Kanałem
Żerańskim” w wysokości 150.000,00 zł,
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nieporęcie”
w wysokości 30.414,09 zł i „Budowa kanalizacji
dla osiedla Dębina i gimnazjum w Stanisławowie
Pierwszym” w wysokości 38.304,57 zł.
RAZEM
Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 7,70 % wykonanych dochodów ogółem.
2.2.5. Wykonanie wpływów z tytułu pomocy finansowej.
Wpływy z tytułu pomocy finansowej w 2006 r. wyniosły 113.249 zł i stanowiły 0,31% dochodów
wykonanych ogółem.
Plan
113.249,00 zł
Wykonanie
113.249,00 zł
W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wpłynęła pomoc finansowa
na podstawie podpisanej umowy między Gminą Nieporęt a Województwem Mazowieckim nr
ON.BI.I.3011-1-17-110/06 w sprawie dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zakupu
sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieporęcie na kwotę 18.434 zł
z przeznaczeniem na zakup torby medycznej i łodzi z silnikiem zaburtowym i umowy nr
ON.BI.I.3011-1-17-109/06 w sprawie dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zakupu
sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kątach Węgierskich na kwotę 4.815 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego.
W dziale 801- Oświata i wychowanie wpłynęła pomoc finansowa na kwotę 90.000 zł, na podstawie
podpisanej umowy nr 257/VII/2006 z dnia 26.07.2006 r. między Gminą Nieporęt a Województwem
Mazowieckim na dofinansowanie zakupu wyposażenia gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym.
2.2.6. Wykonanie dotacji celowej z powiatu.
20
Dotacja celowa z powiatu na zadania powierzone w 2006 r. wyniosła 43.081 zł i stanowiła 0,12 %
dochodów wykonanych ogółem.
Plan
Wykonanie
43.081,00 zł
43.081,00 zł
2.2.7. Wykonanie środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE jako
refundacja wcześniej poniesionych wydatków.
Środki pochodzące z funduszy strukturalnych UE jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków
na:
Plan
Wykonanie
1.077.165,00 zł
3.044.685,17 zł
- „Budowę sieci wodociągowej w zachodniej części Gminy Nieporęt” w wysokości 402.653,28 zł,
- „Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie” w wysokości 144.450,00 zł,
- „Budowę pompowni ścieków P-8 w Nieporęcie wraz z przewodami tłocznymi pod Kanałem
Żerańskim” w wysokości 1.578.621,05 zł,
- „Modernizację oczyszczalni ścieków w Nieporęcie” w wysokości 228.136,58 zł,
- „Budowę kanalizacji dla osiedla Dębina i gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym” w wysokości
287.284,26 zł,
- „Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nieporęcie” w wysokości 403 540,00 zł.
Dochody z tytułu refundacji środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej:
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w
ramach
Sektorowego
Programu
Operacyjnego
„Restrukturyzacja
i
modernizacja
sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, zostały wykonane ponad plan, co jest wynikiem
nie określonego terminu wpłat refundacji ze strony instytucji zarządzającej i stanowią 8,41 %
dochodów wykonanych ogółem.
2.2.8. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych.
21
Dotacja celowa otrzymana z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na
realizację zadania budowy ul. Głównej w miejscowości Rynia, stanowi 0,14 % dochodów
wykonanych ogółem i została wpłacona zgodnie z planem w wysokości 50.000,00 zł.
3.
Należności
3.1.
Wymagalne należności z tytułu podatków i opłat.
Należności wymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S według stanu na dzień 31 grudnia 2006
roku wynoszą 1.458.361,29 zł i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się
następująco:
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
29.893,75 zł
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody
29.893,75 zł
z tytułu nie wywiązywania się z opłat za korzystanie z wody z wodociągów gminnych przez
odbiorców wody z terenu Gminy Nieporęt.
Dział 600 – Transport i łączność
480,00 zł
Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne
z tytułu uszkodzenia wiaty przystankowej.
480,00 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
78.519,54 zł
Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
78.519,54 zł
należności z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw i czynszów.
Dział 750 – Administracja publiczna
10.783,80 zł
Rozdz.75023 – Urzędy gmin
10.783,80 zł
należności z tytułu zwrotu kosztów postępowania procesowego.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2.950,00 zł
Rozdz. 75416 – Straż Miejska
2.950,00 zł
należności z tytułu mandatów.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
1.141.771,57 zł
151.153,65 zł
należności z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych opłacany w formie karty
podatkowej, które wpływają z Urzędów Skarbowych.
Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
586.825,64 zł
22
należności z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.
Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
395.401,68 zł
należności występują w podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych.
Rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw
8.390,60 zł
należności z tytułu wpływów z opłaty skarbowej i z tytułu wpływów z renty planistycznej.
Dział 852 – Pomoc społeczna
140.869,31 zł
Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
140.869,31 zł
Należności z tytułu alimentów nie ściągniętych prze komorników.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
53.093,32 zł
Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
18.985,32 zł
Należności z tytułu odprowadzenia ścieków.
Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi
34.108,00 zł
Należności z tytułu niedokonanych wpłat za nieczystości.
Wpływ na realizację dochodów budżetu mają należności ale także nadpłaty, które na koniec
2006 r. wyniosły 77.261,11 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków.
3.2.
W 2006 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków z tego tytułu stanowią kwotę 1.460.329 zł:
1) w podatku od nieruchomości w wysokości 1.402.330 zł
2) w podatku od środków transportowych
57.999 zł
Rada Gminy uchwalając stawki podatku skorzystała z ustawowego uprawnienia do obniżenia
górnych granic stawek ustawowych podatków i określiła je na niższym poziomie.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy –
3.3.
Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy
1)
umorzenie zaległości podatkowych wyniosło
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych
6.145,10 zł
5.096,15 zł
co stanowi 0,33 % wykonania dochodów tego tytułu;
- w podatku rolnym od osób fizycznych
144,16 zł
co stanowi 0,21 % wykonania dochodów z tego tytułu;
- w podatku leśnym od osób fizycznych
1,25 zł
23
co stanowi 0,009 % wykonania dochodów z tego tytułu;
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych
903,54 zł
co stanowi 0,86 % wykonania dochodów z tego tytułu.
2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wyniosło
36.632,08 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych
36.632,08 zł
Wydano 9 decyzji umorzeniowych, 1 decyzja o rozłożeniu na raty i 11 decyzji odmownych.
4.
Wydatki budżetowe.
4.1.
Plan wydatków budżetowych
W roku 2006 wydatki Gminy ustalone uchwałą budżetową w kwocie
w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
wzrosły do kwoty
37.223.311 zł
21.338.311 zł (57,33 %)
15.885.000 zł (42,67 %)
38.127.310 zł
w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
21.835.928 zł (57,27 %)
16.291.382 zł (42,73 %)
Planowana struktura wydatków budżetowych
18000000
16000000
Plan w g
uchw ały
budże tow e j
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
Plan w g
s tanu na
dzie ń
3.12.2006r.
4000000
2000000
0
W
yn
ag
4.2.
Po
ro
d
ze
ch
ni
a
Do
od
ne
od
W
ta
c
yd
at
je
ki
Po
z
na
wy
na
gr
od
ze
ob
W
os
t
ał
e
yd
at
w
sł
ug
ę
dł
yd
at
ug
u
ń
ki
ki
m
bi
aj
ąt
ko
eż
ąc
we
e
Wykonanie wydatków budżetowych
Wykonanie wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosiło37.229.660,52 zł.
W stosunku do planu w wysokości 38.127.310 zł wykonanie wydatków stanowi 97,65 % planu.
W 2006 r. wydatki zwiększyły się o kwotę 6.034.973,52 zł w stosunku do roku 2005 (31.194.687zł)
tj. wzrosły o 19,35 %.
24
Kwota wykonanych wydatków była przeznaczona na:
1) wydatki bieżące
w tym:
a) wynagrodzenia:
21.096.333,07 zł
8.216.108,99 zł
- wynagrodzenia osobowe
7.137.824,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
517.565,65 zł
- wynagrodzenia bezosobowe
500.639,56 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
60.079,34 zł
b) pochodne od wynagrodzeń
1.597.567,27 zł
c) dotacje
1.585.734,53 zł
d) wydatki na obsługę długu
28.827,51 zł
e) pozostałe wydatki bieżące
9.668.094,77 zł
2) wydatki majątkowe
16.133.327,45 zł
Struktura wykonania wydatków wg stanu na dzień 31.12.2006 r.
22,06%
4,29%
43,33%
4,26%
Wynagrodze nia
Pochodne od w ynagrodze ń
25,97%
0,09%
Dotacje
Wydatk i na obs ługę długu
Pozos tałe w ydatk i bie żące
Wydatk i m ajątk ow e
25
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Dz.
Nazwa działu
010
400
Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
600
630
700
710
750
751
754
756
757
758
801
851
852
854
900
921
926
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urządu naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Ochrona i wychowanie
Ochrona zdrowia
Opieka społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport
RAZEM
Ogółem
3 202 200,00
Plan na 2006 rok
w tym
bieżące
majątkowe
2 200,00
3 200 000,00
Zmiany w ciągu roku
w tym
Ogółem
bieżące
majątkowe
-68 938,00
3 062,00
-72 000,00
Ogółem
3 133 262,00
Plan po zmianach
w tym
bieżące
majątkowe
5 262,00
3 128 000,00
Wykonanie
Ogółem
3 048 382,16
w tym
bieżące
majątkowe
4 062,29
3 044 319,87
387 000,00
372 000,00
15 000,00
10 500,00
21 000,00
-10 500,00
397 500,00
393 000,00
4 500,00
348 145,51
344 729,51
3 416,00
4 881 000,00
32 500,00
681 000,00
32 500,00
4 200 000,00
0,00
823 128,00
-9 800,00
6 128,00
-9 800,00
817 000,00
0,00
5 704 128,00
22 700,00
687 128,00
22 700,00
5 017 000,00
0,00
5 668 045,44
22 638,62
666 099,96
22 638,62
5 001 945,48
0,00
977 800,00
377 800,00
600 000,00
-281 100,00
55 000,00
696 700,00
432 800,00
263 900,00
637 414,81
374 197,63
263 217,18
-336 100,00
270 000,00
270 000,00
0,00
-94 000,00
-94 000,00
0,00
176 000,00
176 000,00
0,00
142 769,91
142 769,91
0,00
4 279 670,00
4 139 670,00
140 000,00
123 581,00
115 488,00
8 093,00
4 403 251,00
4 255 158,00
148 093,00
4 226 771,57
4 080 743,44
146 028,13
1 968,00
1 968,00
0,00
48 962,00
48 962,00
0,00
50 930,00
50 930,00
0,00
47 969,90
47 969,90
0,00
690 000,00
300 000,00
390 000,00
-27 601,00
4 815,00
-32 416,00
662 399,00
304 815,00
357 584,00
649 992,83
292 411,13
357 581,70
100 000,00
100 000,00
0,00
-30 000,00
-30 000,00
0,00
70 000,00
70 000,00
0,00
63 253,15
63 253,15
0,00
180 000,00
180 000,00
0,00
-144 000,00
-144 000,00
0,00
36 000,00
36 000,00
0,00
28 827,51
28 827,51
0,00
1 208 005,00
10 520 000,00
274 950,00
3 903 215,00
1 208 005,00
7 450 000,00
274 950,00
3 203 215,00
0,00
3 070 000,00
0,00
700 000,00
638 005,00
11 746 805,00
285 000,00
3 635 453,00
638 005,00
8 288 700,00
285 000,00
3 131 453,00
0,00
3 458 105,00
0,00
504 000,00
637 919,82
11 718 902,50
254 237,43
3 581 309,16
637 919,82
8 265 913,63
254 237,43
3 080 603,84
0,00
3 452 988,87
0,00
500 705,32
401 467,00
401 467,00
4 086 336,00
-570 000,00
1 226 805,00
10 050,00
-267 762,00
-570 000,00
838 700,00
10 050,00
-71 762,00
0,00
388 105,00
0,00
-196 000,00
0,00
37 228,00
37 228,00
0,00
438 695,00
438 695,00
0,00
433 486,25
433 486,25
0,00
1 296 336,00
2 790 000,00
242 946,00
251 246,00
-8 300,00
4 329 282,00
1 547 582,00
2 781 700,00
4 038 292,30
1 288 369,97
2 749 922,33
842 000,00
842 000,00
0,00
19 500,00
19 500,00
0,00
861 500,00
861 500,00
0,00
859 800,79
859 800,79
0,00
985 200,00
37 223 311,00
205 200,00
21 338 311,00
780 000,00
15 885 000,00
-145 500,00
903 999,00
6 000,00
497 617,00
839 700,00
38 127 310,00
211 200,00
21 835 928,00
628 500,00
16 291 382,00
821 500,86
37 229 660,52
208 298,29
21 096 333,07
613 202,57
16 133 327,45
-151 500,00
406 382,00
26
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
I MAJĄTKOWYCH W 2006 ROKU
(BEZ NIEWYGASAJĄCYCH)
Lp.
Dział
Rozdz.
1
010
01010
1.1.
010
01010
1.2.
010
01010
Par.
Nazwa zadania/programu inwestycyjnego, jego
cel i zadania
Wodociąg Zachód i Centralny
Plan wg uchwały
Rady Gminy
Zmiany
Plan po zmianach
Wykonanie
%
6050
Budowa sieci wodociągowej w zachodniej części
Gminy Nieporęt
1 100 000,00
-1 100 000,00
0,00
0,00
0,00%
6059
Budowa sieci wodociągowej w zachodniej części
Gminy Nieporęt
0,00
136 000,00
136 000,00
135 523,03
99,65%
6058
Budowa sieci wodociągowej w zachodniej części
Gminy Nieporęt- fundusze strukturalne
0,00
370 000,00
370 000,00
369 150,00
99,77%
6050
Budowa stacji uzdatniania wody w Józefowie
1 200 000,00
-1 200 000,00
0,00
0,00
0,00%
6059
Budowa stacji uzdatniania wody w Józefowie
0,00
330 000,00
330 000,00
322 731,94
97,80%
6058
Budowa stacji uzdatniania wody w Józefowie-fundusze strukturalne
0,00
870 000,00
870 000,00
869 999,75
100,00%
1.3.
010
01010
6050
Budowa sieci wodociągowej: Michałów -Grabina,
SUW - Józefów,Kąty Wegierskie
600 000,00
0,00
600 000,00
538 537,01
89,76%
1.4.
010
01010
6050
Projektowanie wodociągów
300 000,00
-45 000,00
255 000,00
214 506,50
84,12%
1.5.
010
01010
6050
Budowa sieci wodociągowej: Józefów, Rembelszczyzna, Kąty Węgierskie, Stanisławów Drugi, Michałów- Reginów
0,00
567 000,00
567 000,00
566 177,64
99,85%
3 200 000,00
-72 000,00
3 128 000,00
3 016 625,87
96,44%
010
Razem dział
2
900
90001
2.1.
900
90001
2.2.
900
90001
Kanalizacja
6050
Budowa pompowni ścieków P-8 w Nieporęcie wraz
z przewodami tłocznymi pod Kanałem Żerańskim
750 000,00
-750 000,00
0,00
0,00
0,00%
6059
Budowa pompowni ścieków P-8 w Nieporęcie wraz
z przewodami tłocznymi pod Kanałem Żerańskim
0,00
167 500,00
167 500,00
165 535,55
98,83%
6058
Budowa pompowni ścieków P-8 w Nieporęcie wraz
z przewodami tłocznymi pod Kanałem Żerańskimfundusze strukturalne
0,00
467 500,00
467 500,00
465 619,98
99,60%
6050
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nieporęcie
300 000,00
-300 000,00
0,00
0,00
0,00%
6059
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nieporęcie
0,00
105 150,00
105 150,00
105 017,16
99,87%
6058
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nieporęciefundusze strukturalne
0,00
304 850,00
304 850,00
304 816,29
99,99%
2.3.
900
90001
6050
Budowa pompowni ścieków PXI-1 w Białobrzegach
700 000,00
180 000,00
880 000,00
879 724,74
99,97%
2.4.
900
90001
6050
Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze od ul. Wojska Polskiego w Nieporęcie
300 000,00
-290 000,00
10 000,00
6 983,26
69,83%
2.5.
900
90001
6050
Projektowanie kanalizacji
120 000,00
-3 000,00
117 000,00
88 819,40
75,91%
20 000,00
5 000,00
25 000,00
23 000,00
92,00%
0,00
10 500,00
10 500,00
10 492,00
99,92%
2 190 000,00
-102 500,00
2 087 500,00
2 050 008,38
98,20%
2.6.
900
90001
6060
Zakup kontenera techniczno-socjalnego dla oczyszczali ścieków w Nieporęcie
2.7.
900
90001
6050
Monitoring oczyszczalni i przepompowni ścieków
90001
Razem rozdział
3
900
90015
6050
Budowa oświetlenia ulicznego
3.1.
900
90015
6050
ul. Akacjowa w Kątach Węgierskich
60 000,00
44 500,00
104 500,00
101 872,66
97,49%
3.2.
900
90015
6050
ul.Strużańska w Józefowie
60 000,00
67 700,00
127 700,00
127 678,03
99,98%
3.3.
900
90015
6050
ul.Polna w Michałowie Reginowie
50 000,00
-9 000,00
41 000,00
40 956,14
99,89%
3.4.
900
90015
6050
ul.Różana w Nieporęcie
40 000,00
-16 000,00
24 000,00
23 988,28
99,95%
3.5.
900
90015
6050
Osiedle w Białobrzegach
140 000,00
47 000,00
187 000,00
186 998,45
100,00%
3.6.
900
90015
6050
Osiedle w Zegrzu Płd
90 000,00
33 500,00
123 500,00
123 499,32
100,00%
3.8.
900
90015
6050
ul. Stegny i Radzymińska w Ryni
20 000,00
-500,00
19 500,00
19 488,40
99,94%
ul. Koncertowa w Stanisławowie Pierwszym
60 000,00
-60 000,00
0,00
0,00
0,00%
Projektowanie i modernizacja oświetlenia ulicznego
80 000,00
-13 000,00
67 000,00
63 125,67
94,22%
600 000,00
94 200,00
694 200,00
687 606,95
99,05%
4
900
90015
90015
6050
Razem rozdział
27
900
5
600
60016
6050
600
Razem dział
2 790 000,00
-8 300,00
2 781 700,00
2 737 615,33
98,42%
Projektowanie,budowa,przebudowa i modernizacja
chodników, wiat przystankowych, ciągów pieszjezdnych, parkingów i dróg gminnych
3 150 000,00
1 610 000,00
4 760 000,00
4 744 975,98
99,68%
Razem dział
3 150 000,00
1 610 000,00
4 760 000,00
4 744 975,98
99,68%
6
700
70004
6050
Projektowanie i budowa budynku komunalnego socjalno-technicznego w Nieporęcie
200 000,00
-174 000,00
26 000,00
25 620,00
98,54%
7
700
70004
6050
Budynki komunalne, w tym osiedle Silikaty
250 000,00
-12 100,00
237 900,00
237 597,18
99,87%
Razem rozdział 70004
450 000,00
-186 100,00
263 900,00
263 217,18
99,74%
8
700
70005
6060
Zakup gruntów
150 000,00
-150 000,00
0,00
0,00
0,00%
Razem rozdział 70005
150 000,00
-150 000,00
0,00
0,00
0,00%
Razem dział
600 000,00
-336 100,00
263 900,00
263 217,18
99,74%
10 000,00
0,00
10 000,00
9 989,32
99,89%
130 000,00
-10 000,00
120 000,00
117 946,21
98,29%
0,00
18 093,00
18 093,00
18 092,60
100,00%
Razem dział
140 000,00
8 093,00
148 093,00
146 028,13
98,61%
300 000,00
-1 600,00
298 400,00
298 398,51
100,00%
0,00
18 784,00
18 784,00
18 783,19
100,00%
90 000,00
-90 000,00
0,00
0,00
0,00%
Razem dział
390 000,00
-72 816,00
317 184,00
317 181,70
100,00%
700
9
750
75023
6050
Modernizacja systemu nawiewno-wywiewnego w
Urzędzie Gminy
10
750
75023
6060
Zakup komputerów i oprogramowanie
25
750
75023
6060
Zakup centrali telefonicznej
750
11
754
75412
6050
Budowa budynku garażowego dla OSP w Kątch Węgierskich
12
754
75412
6060
Zakup sprzętu specjallistycznego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Nieporęcie
12
754
75416
6060
Zakup fotoradaru
754
13
801
80101
6050
Projektowanie i budowa sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Józefowie
120 000,00
-77 000,00
43 000,00
146,40
0,34%
14
801
80101
6050
Projektowanie i budowa boisk sportowych przy
Szkołach Podstawowych
250 000,00
44 500,00
294 500,00
294 498,16
100,00%
Razem rozdział 80101
370 000,00
-32 500,00
337 500,00
294 644,56
87,30%
2 000 000,00
458 605,00
2 458 605,00
2 457 556,84
99,96%
700 000,00
-45 000,00
655 000,00
652 694,38
99,65%
0,00
7 000,00
7 000,00
5 576,09
79,66%
Razem rozdział 80110
2 700 000,00
420 605,00
3 120 605,00
3 115 827,31
99,85%
Razem dział
3 070 000,00
388 105,00
3 458 105,00
3 410 471,87
98,62%
Budowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
700 000,00
-196 000,00
504 000,00
500 705,32
99,35%
Razem dział
700 000,00
-196 000,00
504 000,00
500 705,32
99,35%
15
801
80110
6050
Budowa gimnazjum z salą gimnastyczną w Stanisławowie Pierwszym wraz z infrastrukturą towarzyszącą
16
801
80110
6060
Zakup wyposażenia gimnazjum w Stanisławowie
Pierwszym
24
801
80110
6060
Sztandar dla Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.
801
17
852
85219
6050
852
18
926
926
6059
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w
Nieporęcie
0,00
111 100,00
111 100,00
110 352,39
99,33%
6058
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w
Nieporęcie-fundusze strukturalne
0,00
388 900,00
388 900,00
388 900,00
100,00%
150 000,00
-145 000,00
5 000,00
109,80
2,20%
0,00
31 500,00
31 500,00
31 236,10
99,16%
21
926
92601
6050
Projektowanie i budowa pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym
23
926
92601
6050
Projektowanie kompleksu boisk sportowych w Kątach Węgierskich
Razem rozdział 92601
150 000,00
386 500,00
536 500,00
530 598,29
98,90%
19
926
92605
6050
Place zabaw dla dzieci
50 000,00
0,00
50 000,00
49 441,04
98,88%
6050
Zagospodarowanie turystyczne części wybrzeża Zalewu Zegrzyńskiego " Dzika Plaża"
50 000,00
-8 000,00
42 000,00
33 163,24
78,96%
20
926
92605
28
6050
926
22
400
40002
6050
400
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w
Nieporęcie
530 000,00
-530 000,00
Razem rozdział 92605
630 000,00
-538 000,00
Razem dział
780 000,00
-151 500,00
15 000,00
-10 500,00
4 500,00
3 416,00
75,91%
15 000,00
14 835 000,00
-10 500,00
1 158 982,00
4 500,00
15 993 982,00
3 416,00
15 753 439,95
75,91%
9,64
Monitoring stacji SUW w Nieporęcie
Razem dział
Razem
0,00
0,00
0,00%
92 000,00
82 604,28
89,79%
628 500,00
613 202,57
97,57%
Pomoc Finansowa
1
600
60013
6300
Projektowanie i budowa ul.Nowodworskiej w Michałowie -Reginowie - pomoc finansowa
100 000,00
157 000,00
257 000,00
256 969,50
99,99%
2
600
60013
6300
Budowa chodnika na ul. Jana Kazimierza- pomoc finansowa
100 000,00
-100 000,00
0,00
0,00
0,00%
3
600
60013
6300
Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
ul. Jana Kazimierza z ul. Izabelińską- pomoc finansowa
50 000,00
-50 000,00
0,00
0,00
0,00%
250 000,00
7 000,00
257 000,00
256 969,50
99,99%
Razem rozdział 60013
4
600
60014
6300
Budowa chodnika na ul. Wolskiej w Stanisławowie
Drugim-pomoc finansowa
60 000,00
-60 000,00
0,00
0,00
0,00%
5
600
60014
6300
Przebudowa chodnika na ul. Kościelnej w Kątach
Węgierskich - pomoc finansowa
50 000,00
-50 000,00
0,00
0,00
0,00%
6
600
60014
6300
Przebudowa chodnika w Beniaminowie- pomoc finansowa
60 000,00
-60 000,00
0,00
0,00
0,00%
7
600
60014
6300
Budowa chodnika na ul. Szkolnej w Wólce Radzymińskiej- pomoc finansowa
300 000,00
-300 000,00
0,00
0,00
0,00%
8
600
60014
6300
Przebudowa ul. Przyszłość w Stanisławowie Pierwszym -pomoc finansowa
300 000,00
-300 000,00
0,00
0,00
0,00%
9
600
60014
6300
Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w
Białobrzegch-pomoc finansowa
30 000,00
-30 000,00
0,00
0,00
0,00%
800 000,00
-800 000,00
0,00
0,00
0,00%
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego - pomoc
finansowa
0,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
100,00%
Razem rozdział 75411
0,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
100,00%
Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy
Powiatowej Policji w Legionowie
0,00
10 400,00
10 400,00
10 400,00
100,00%
Razem rozdział 60014
10
11
754
754
75411
6300
75404
6170
Razem rozdział 75404
Razem
RAZEM
0,00
10 400,00
10 400,00
10 400,00
100,00%
1 050 000,00
-752 600,00
297 400,00
297 369,50
99,99%
406 382,00
16 291 382,00
16 050 809,45
98,52%
15 885 000,00
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminy wyniosły 21.096.333,07 zł, co
stanowi 56,67 % wykonanych wydatków ogółem, wzrosły w stosunku do 2005 r. (17.843.674 zł)
o kwotę 3.252.659,07 zł, tj. 18,23 %.
Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne związane z rozwojem Gminy wyniosły 16.133.327,45 zł, co
stanowi 43,33 % wydatków wykonanych ogółem, wzrosły w stosunku do 2005 r. (13.351.013 zł) o
kwotę 2.782.314,45 zł, tj. o 20,84 %.
29
Wykonanie inwestycji w 2006 r. wyniosło 15.835.957,95 zł (15.753.439,95 + 82.518,00 – wydatki,
które nie wygasły z upływem roku budżetowego).
W 2006 r. wykonanie inwestycji zwiększyło się o kwotę 2.514.944,95 zł w stosunku do roku 2005
(13.321.013 zł), co stanowi 18,88%.
Pozostałe wydatki majątkowe to: wydatki na pomoc finansową § 6300 przekazane w wysokości
286.969,50 zł w tym: 30.000 zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu na
„Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego” i 256.969,50 zł na udzielenie pomocy finansowej
Samorządowi Województwa Mazowieckiego na „Projektowanie i budowę ul. Nowodworskiej
w Michałowie-Reginowie” i wydatki z § 6170 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie
lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 10.400 zł na dofinansowanie zakupu samochodu
dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.
4.2.1
Wykonanie wydatków bieżących
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
plan
5 262,00 zł
wykonanie
4 062,29 zł
rozdz.01030 – Izby rolnicze
1 400,00 zł
Dokonano wpłaty 2 % z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.
Rozdz.01095 – Pozostała działalność
2 662,29 zł
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
i koszty z tym związane.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę
plan
393 000,00 zł
wykonanie
344 729,51 zł
rozdz. 40002 – dostarczanie wody
344 729,51 zł
Eksploatacja wodociągu gminnego obejmuje:
1. zaopatrzenie ludności na terenie gminy w wodę pitną,
2. rozliczanie Gminy Wieliszew z dostarczonej wody dla mieszkańców sołectwa: Michałów- Reginów,
Stanisławów Drugi, Wola Aleksandra, Kąty Węgierskie i Józefów,
3. nadzorowanie eksploatacji i usuwania awarii sieci wodociągowej w sołectwach: Nieporęt,
Stanisławów Pierwszy, Aleksandrów, Izabelin, Zegrze Płd. (w tym osiedle wojskowe), Białobrzegi (w
tym osiedle wojskowe), Rembelszczyzna i Michałów-Grabina oraz Michałów-Reginów, Stanisławów
Drugi, Wola Aleksandra, Kąty Węgierskie i Józefów,
4. przeprowadzanie i nadzorowanie okresowych przeglądów sieci wodociągowej i stacji SUW,
5.
przeprowadzanie okresowych badań wody ( min. jeden raz na kwartał pod warunkiem, że jakość
wody odpowiada normą SANEPID’U),
30
6. nadzorowanie i rozliczanie pracy inkasentów pobierających opłaty za zużycie wody,
7. zakup środków i części zamiennych do SUW,
8. rozliczanie zużytej energii do celów SUW,
9. prowadzenie rozliczeń wszystkich odbiorców wody.
Dział 600 Transport i łączność
plan
687 128,00 zł
wykonanie
666 099,96 zł
rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy
356 325,64 zł
W kwietniu 2006 r. dokonano zmiany funkcjonowania połączeń autobusowych w zakresie
komunikacji lokalnej na terenie Gminy Nieporęt, w tym także na trasie Legionowo-Wólka Radzymińska.
W ciągu 2006 r. linię nr 705 obsługiwał ZTM w Warszawie zapewniając dojazd „do” i „z” W-wy
w ramach zawartego z Gminą Nieporęt porozumienia międzygminnego z dnia 31.03.2006 r. Na
podstawie tego porozumienia Miasto Stołeczne Warszawa realizowało odpłatnie lokalny transport
zbiorowy na terenie Gminy Nieporęt w ramach przyznanej przez Gminę dotacji. Koszt realizacji połączeń
autobusowych między Gminą Nieporęt a Miastem Stołecznym Warszawą wg porozumienia
międzygminnego wyniósł w 2006 roku
285 028 zł. Gmina Nieporęt zapewniała także, bieżące
utrzymanie i eksploatację przystanków i urządzeń przystankowych zlokalizowanych na jej terenie,
z których korzystają pasażerowie linii autobusowych przebiegających przez Gminę Nieporęt.
rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne
309 774,32 zł.
W roku 2006 wykonano oznakowania ulic na terenie poszczególnych sołectw tablicami
z nazwami ulic i logo Gminy Nieporęt. Na bieżąco uzupełniano lub naprawiano oznakowanie drogowe,
zgodnie z kodeksem drogowym, w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników.
Wykonano także tablice informacyjne, które zostały zamontowane w sołectwach, w celu
umożliwienia wywieszania ogłoszeń i obwieszczeń urzędowych oraz na potrzeby mieszkańców
poszczególnych sołectw, przez co wyeliminowano naklejanie ogłoszeń na szybach przystanków
komunikacji lokalnej, drzewach, słupach itp.
Dokonywano także konserwacji infrastruktury przystankowej, poprzez wymianę zużytych
i zniszczonych elementów.
Zostały także, wykonane roboty drogowe polegające na profilowaniu dróg nieutwardzonych oraz
uzupełnianiu kruszywem o łącznej powierzchni 94 815 m. kw., oraz remonty cząstkowe nawierzchni.
Uiszczane były opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym.
Dział 630 – Turystyka
31
plan
22 700,00 zł
wykonanie
22 638,62 zł
rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
22 638,62zł
Plan wydatków w rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - w 2006 r. wynosił
22 700 zł.
Wykonanie planu nastąpiło w wysokości 22 638,62 zł, co stanowi niemal 100%.
W 2006 r. kontynuowano realizację zadań rozpoczętych w latach poprzednich. Ich celem jest jak
najszersze udostępnienie mieszkańcom i turystom naturalnych walorów środowiskowych Gminy
Nieporęt, zwłaszcza zasobów leśnych oraz terenów wokół Zalewu Zegrzyńskiego, i stworzenie
w gminie warunków do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej oraz rozwoju usług turystycznych.
Najpoważniejszym wydatkiem, w wysokości 14 000 zł, były koszty związane z wytyczeniem
dydaktycznej trasy rowerowej Szlaku Południowego o długości 33,5 km oraz konserwacja
i uzupełnianie oznakowania szlaków już istniejących. Pozostałe środki finansowe zostały wykorzystane
na zakup i montaż tzw. małej architektury w obrębie wytyczonych szlaków turystycznych - stojaków
rowerowych.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
plan
432 800,00 zł
wykonanie
374 197,63 zł
255 067,78 zł
Realizowano zadania w zakresie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi
własność Gminy Nieporęt.
Od 23.03.2006 r. Gmina Nieporęt stała się właścicielem i jednocześnie administratorem dwóch lokali
użytkowych w Białobrzegach i budynku wolnostojącego użytkowego w Zegrzu Płd. w związku z tym,
zwiększył się zasób lokalowy gminy oraz przybyły kolejne obowiązki jako właściciela, administratora
tych lokali, będącego we wspólnocie właścicieli lokalu nr 108 i nr 26 w Białobrzegach.
W ciągu całego 2006 roku usuwano powstałe awarie i przeprowadzono szereg remontów i napraw
instalacji i urządzeń w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy
Nieporęt.
W 2006 r. ilość lokali mieszkalnych zarządzanych przez Gminę Nieporęt wynosiła:
1. Nieporęt – 12 lokali,
2. Zegrze Płd. – 14 lokali,
3. Wólka Radzymińska 7 lokali,
4.
Michałów- Reginów – 41 lokali,
5. Izabelin – 2 lokale,
6. Białobrzegi – 1 lokal,
7. Józefów – 1 lokal.
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
32
119 129,85 zł
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe
Umowa zlecenie nr 46/III/2006 z dnia 20 marca 2006r na wprowadzanie zmian w operacie ewidencji
gruntów w 17 obrębach geodezyjnych
1 770,00 zł
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia
Dokonano zakupu materiałów: programu „Gospodarka Nieruchomościami Gmina 2006”, specjalistycznej
drukarki niezbędnej do pracy w geodezji.
3 555,80 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych
Środki przeznaczone na usługi notarialne, wykonanie mapy z projektem podziału działek gminnych,
zamieszczenie ogłoszeń o przetargach, wykonanie przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.
bazy danych punktów adresowych części zachodniej Gminy Nieporęt, wykonanie map sytuacyjnych
z projektowanym podziałem
89 332,75 zł
§ 4590-Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych:
Odszkodowania za nabycie przez Gminę nieruchomości gruntowych.
13 410,00 zł
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych
11 061,30 zł
Dział 710- Działalność usługowa
plan
176 000,00 zł
wykonanie
142 769,91 zł
rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
142 769,91zł
1. Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Michałów –
Reginów, z wyłączeniem Osiedla Kolejarzy i Osiedla Nowopol – część IIIb
- 5.500 zł
2. Opracowanie „Zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nieporęt”
- 17.000 zł
3. Opracowanie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nieporęt”
- 7.991 zł
4. Wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłat z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w wyniku uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego - 78.080 zł
5. Ogłoszenia w prasie lokalnej dot. projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Nieporęt”
- 1.476,81 zł
6. Roczna aktualizacja serwisu budowlanego (programu komputerowego dla potrzeb Działu
33
Zagospodarowania Przestrzennego)
- 922,32 zł
7. Kserowanie, skanowanie oraz foliowanie map (w celu wykorzystywania w pracy Działu ZPG, w
tym
- przy opracowaniu projektów: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
północno-wschodniej części Osiedla „Górki 2” w Nieporęcie”, „Zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru Zegrze – Wybrzeże Jeziora”, „Zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru Dębina”, „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”) - 1.729,36 zł
8. Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do opracowania projektu „Zmian miejscowego planu
obszaru Zegrze – Wybrzeże Jeziora” oraz projektu „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego północno-wschodniej części Osiedla Górki 2 w Nieporęcie” - 4.444,42 zł
9. Roczna prenumerata „Urbanisty” - 120 zł i „Prawo budowlane na potrzeby planowania” – 204 zł.
10. Opracowanie „Studium wykonalności” - 23.302 zł
11. Wpis sądowy w związku ze skargą do WSA na decyzję Ministra Środowiska w sprawie zmiany
przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w projekcie „Zmian miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieporęt - 200 zł
12. Wykonanie opracowania ekofizjograficznego oraz prognozy oddziaływania na środowisko do
projektu „Zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dębina” - 1800 zł
DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REALIZACJA ZADAŃ w 2006r.
W 2006r. prowadzono prace nad:
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt
oraz poniższymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:
1. „Zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieporęt – część
IIIb”,
2. „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Michałów Reginów, z wyłączeniem Osiedla Kolejarzy i Osiedla Nowopol - część IIb,
3. „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno-wschodniej części
Osiedla „Górki 2” w Nieporęcie,
4. „Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zegrze - Wybrzeże Jeziora”,
5. „Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dębina”.
W 2006r. uchwalono następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieporęt:
1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Michałów – Reginów,
z wyłączeniem Osiedla Nowopol i Osiedla Kolejarzy – część IIb. uchwalony uchwałą Nr LI/32/06 w
dniu 30.03.2006r.,
2) Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieporęt – cz.IIIb”
uchwalone uchwałą Nr LV/81/06 w dniu 29 czerwca 2006r.
34
W 2006r. w zakresie zagospodarowania przestrzennego wydano:
-
1222 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – dochód
budżetu wyniósł 69.835 zł,
-
16 zaświadczeń o zgodności zmiany sposobu użytkowania z planem zagospodarowania
przestrzennego,
-
4 decyzje o warunkach zabudowy,
-
1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
-
wydano 127 decyzji w sprawie naliczenia jednorazowej opłaty (renty planistycznej) związanej ze
wzrostem wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego.
Dział 750- Administracja publiczna
rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie
plan
4 255 158,00 zł
wykonanie
4 080 743,44 zł
185 509,02 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
plan
- 130 000,00 zł
wykonanie - 130 000,00 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan
- 11 050,00 zł
wykonanie
- 11 050,00 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
plan
- 24 000,00 zł
wykonanie
- 24 000,00 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy
plan
- 3 000,00 zł
wykonanie
- 3 000,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
plan
wykonanie
- 12.000,00 zł
- 6.216,02 zł
Środki wydatkowano na zakup druków, ksiąg stanu cywilnego, literatury fachowej, uroczystości
z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego.
§ 4270 - zakup usług remontowych
plan
- 10.000,00 zł
wykonanie
- 8.944,06 zł
Środki wydatkowane na serwis Systemu Ewidencji Ludności SELWIN, Rejestr Wyborców RWWIN oraz
USCWIN.
§ 4300 - zakup usług pozostałych
plan
wykonanie
- 6.000,00 zł
- 2.298,94 zł
35
Środki finansowe przeznaczono na szkolenia pracowników, oprawę ksiąg stanu cywilnego.
rozdz.75020 – Starostw powiatowe
wykonanie
43 081,00 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
plan
- 34 000,00 zł
wykonanie - 34 000,00 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan
- 4 000,00 zł
wykonanie
- 4 000,00 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
plan
- 4 500,00 zł
wykonanie
- 4 500,00 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy
plan
- 581,00 zł
wykonanie
- 581,00 zł
rozdz.75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wykonanie 253 543,76 zł
§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 238 927,50 zł z tytułu diet radnych i sołtysów;
§ 4210 -Zakup materiałów i wyposażenia – 7 047,83 zł wydatki poniesione z tytułu zakupu Dzienników
Urzędowych Województwa Mazowieckiego, płyt CD z aktami prawa miejscowego.
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 7 226,49 zł wydatki poniesione z tytułu wykonania wizytówek, pieczątek, usług telefonicznych, nagrania hejnału, obsługi spotkania z przedstawicielami Samorządu Lwowskiego.
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 125,54 zł,
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne – 216,40 zł.
DZIAŁ BIURO DS. ORGANIZACI GMINY REALIZACJA ZADAŃ w 2006 r.
Do zadań Biura ds. organizacji Gminy na podstawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Nieporęt
ustalonego Zarządzeniem Nr 28/2004 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 stycznia 2004r., należy koordynowanie spraw związanych z organizacją funkcjonowania Gminy jej organów, jednostek pomocniczych i organizacyjnych.
W 2006 roku w ramach realizacji zadań Gminy w zakresie:
I. przygotowania sesji Rady Gminy:
- przygotowano 13 sesji RG, w tym 2 sesje nadzwyczajne
II. przygotowywania projektów uchwał Rady Gminy:
-
przygotowano i skierowano na sesje Rady Gminy 108 projektów uchwał.
36
Łącznie Rada Gminy Nieporęt w 2006 r. podjęła 113 uchwał, w tym m.in.:
1. finansowe - 18, dotyczące m.in.:
- dokonania zmian w budżecie Gminy – 10,
- zaciągnięcia pożyczek – 1,
- udzielanie pomocy finansowej – 3,
- inne - 4,
2. z zakresu gospodarki nieruchomościami - 11,
3. planistyczne – 6,
4. oświatowo – kulturalne – 23,
5. nadanie nazw ulicom - 8.
W ustawowo określonych terminach uchwały przesłano organom nadzoru tj. Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Zapewniono właściwy wewnętrzny obieg podjętych uchwał w Urzędzie, a także udostępniono ich treść w
BIP oraz przekazano zgodnie z kompetencjami i koniecznością realizacji uchwał. 36 z podjętych uchwał
stanowiły akty prawa miejscowego. Uchwały te opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
W centralnym rejestrze wniosków i interpelacji radnych zarejestrowano 3 wnioski i 8 interpelacji. Na
wszystkie interpelacje zostały udzielone odpowiedzi w statutowym terminie i przekazano zainteresowanym.
III. zapewnienia koordynowania realizacji zadań Wójta jako organu wykonawczego Gminy:
1. zorganizowano 49 narad Wójta z kierownictwem i pracownikami UG, na których zapadły decyzje w
sprawach bieżących Gminy, tj.
- 515 zarządzeń Wójta Gminy Nieporęt,
- 129 zarządzeń kierownika Urzędu Gminy.
Zapewniono ich właściwy wewnętrzny obieg w urzędzie, a także udostępniono ich treść w BIP, w tym 12 zarządzeń w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2006r. , które przekazano do organu nadzoru.
2. Zarejestrowano porozumienia, które zostały zawarte przez Gminę z innymi organami administracji publicznej, w tym m.in.:
•
z Wojewodą Mazowieckim w sprawie: „Pomocy państwa w zakresie dożywiania;
•
ze Starostwem Powiatowym w sprawie realizacji Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w
Zakresie Chorób Nowotworowych;
•
z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie: linii 705, w sprawie: rozliczenia kosztów dotacji
udzielonej przedszkolom niepublicznym oraz przedszkolom publicznym prowadzonym przez podmioty niepubliczne;
•
z Gminą Legionowo w sprawie: współdziałania w zakresie zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne;
37
z Gminą Jabłonna w sprawie: rozliczenia kosztów dotacji udzielonej przedszkolom niepublicz-
•
nym;
z Gminą Wieliszew w sprawie współdziałania w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej
•
obejmujących wychowanie przedszkolne;
z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. w sprawie zagospodarowania terenów na powszechnie
•
dostępny plac publiczny w Zegrzu Południowym;
ze Związkiem Gmin „DRAHANSKA VRCHONINA” Republika Czeska o partnerskiej współpra-
•
cy.
rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym;
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne
wykonanie 3 434 019,02 zł
2 056 099,60zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
152 406,88zł
Składka na ubezpieczenia społeczne
345 391,22zł
Składka na Fundusz Pracy
53 870,64zł
Opłata na PFRON
29 002,70zł
wynagrodzenia bezosobowe.
16 790,00zł
§ 4210
Zakup środków czystości, materiałów biurowych,
232 815,34zł
prasy, druków, paliwa do samochodów służbowych,
części do kserokopiarki, materiałów użytkowych,
zakup aparatów telefonicznych, zakup mebli biurowych, tonerów,
§ 4260
Zakup energii i gazu
49 102,14zł
§ 4270
Konserwacja instalacji gazowej, komputerów,
49 895,49zł
instalacji elektrycznej, kserokopiarki, roboty malarsko-montażowe.
Ogłoszenia, pieczątki, remonty i przeglądy samochodów służbowych
§ 4300
Usługi telekomunikacyjne, przesyłki pocztowe, abonamenty
300 560,44 zł
ochrona obiektu, wywóz nieczystości.
§ 4350
Opłaty za usługi internetowe
8 293,07 zł
§ 4410
Podróże służbowe krajowe
75 451,41 zł
§ 4420
38
Podróże służbowe zagraniczne
3 272,14 zł
§ 4430
Opłaty i składki za ubezpieczenie budynków i samochodów
służbowych
11 420,00 zł
§ 4440
Odpis na ZFSS
49 647,95zł
rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wykonanie 147 956,61 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
12 750,00 zł
Umowa zlecenia na skład gazety gminnej „Wieści Nieporęckie” i obróbka materiału zdjęciowego do
gazety.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
30 525,23 zł
- zakup: papieru fotograficznego, baterii do aparatów fotograficznych, obiektywu do aparatu Nikon,
lampy błyskowej do aparatu Nikon, płyt CD i DVD, słuchawek do dyktafonu, kopert, gilotyny, nagród
dla laureatów konkursów i zawodów promujących gminę Nieporęt (książki, albumy, atlasy, puchary,
statuetki), strojów dla reprezentacji sportowej gminy, toreb papierowych, materiałów promocyjnych
(papier na zaproszenia i dyplomy, monety i medale, smycze, balony z nadrukiem).
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
103 273,38 zł
Druk gazety gminnej „Wieści Nieporęckie”, ogłoszenia w gazetach, druk materiałów promujących gminę
Nieporęt w prasie ogólnopolskiej, udział w konkursie „Gmina Fair Play”, wykonanie wizytówek, zdjęcia
z gminnych imprez promocyjnych, dystrybucja gazety gminnej „Wieści Nieporęckie”, przewóz
młodzieży na konkursy i zawody, druk plakatów, pokaz ogni sztucznych, wykonanie materiałów
promocyjnych (czapek, długopisów, koszulek), obsługa delegacji zagranicznej, organizacja konferencji z
udziałem delegacji zagranicznej , zorganizowanie placu zabaw dla dzieci, wykonanie filmów z gminnych
uroczystości, pokaz tańca towarzyskiego na festynie, wykonanie statuetek promocyjnych, kalendarze z
herbem.
§ 4430 – Różne opłaty i składki
1 408,00 zł
- opłata polisy OC imprezy plenerowej, opłata ZAiKS
rozdz.75095 – Pozostała działalność
wykonanie 16 634,03 zł
W roku 2006 zakupiono 71 szt. flag na potrzeby Gminy Nieporęt, w tym:
I.
flag gminnych – 25 szt.,
flag narodowych – 37 szt.,
III.
flag papieskich – 9 szt.
Poniesiony koszt na zakup flag to kwota w wysokości 2 932,88 zł.
II.
Ponadto nadzorowano wykonywanie przez zleconą firmę usług polegających na wywieszaniu
i zdejmowaniu flag narodowych i okolicznościowych podczas uroczystości, jak również świąt
39
narodowych i gminnych. Koszt poniesiony za wykonanie powyższych usług to kwota w wysokości
3 986,96 zł.
W 2006 r. zapłacono, również składkę na Związek Gmin Wiejskich w wysokości 9714,19zł.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
plan
50 930,00 zł
wykonanie
47 969,90 zł
Rozdz. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
plan
wykonanie
1 968,00 zł
1 968,00 zł
Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców jest to zadanie zlecone gminie.
Na ten cel Gmina Nieporęt otrzymała w 2006 r. dotację w kwocie 1.968 zł. - dotacja została
wydatkowana w całości na prowadzenie rejestru wyborców.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. w Gminie Nieporęt było 9936 wyborców, w tym:
-
wpisanych z urzędu - 9298;
-
wpisanych na wniosek – 638.
Osoby zamieszkujące stale na terenie gminy, które nie dokonały zameldowania mogą złożyć wniosek o
dopisanie do stałego rejestru wyborców. Osoby te posiadają założone zielone karty KOM, które przy
zmianie wszelkich danych należy aktualizować.
Rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
plan
wykonanie
- 48.962,00 zł. ( I tura-29.369 zł.; II tura –19.593 zł)
- 46.001,90 zł. (I tura 27.888,32 zł.; II tura – 18.113,58 zł.)
W dniu 12 listopada 2006 r. zostały przeprowadzone wybory do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Na ten cel została
przekazana Gminie Nieporęt dotacja celowa na zadania zlecone w związku z wyborami w kwocie 29.369
zł., wydatkowano kwotę – 27.888,32 zł.
Kwota ta została przeznaczona na wypłatę diet dla członków gminnych i obwodowych komisji
wyborczych, sporządzenie spisu wyborców, druk kart do głosowania, uzupełnienie wyposażenia lokali
wyborczych, wydatki kancelaryjne, obsługę gminnej i obwodowych komisji wyborczych, druk ogłoszeń,
transport i inne wydatki związane z funkcjonowaniem lokali wyborczych.
Niewykorzystaną dotację w kwocie 1 480,68 zł. zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego
w Warszawie ( zwrot diet w związku z rezygnacją członków obwodowej komisji wyborczej).
40
W dniu 26 listopada 2006 r. została przeprowadzona II tura wyborów wójta.
Na ten cel Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 19.593 zł., wydatkowano 18.113,58 zł.
Otrzymana dotacja wydatkowana została na wypłatę diet dla członków gminnych i obwodowych komisji
wyborczych, druk kart do głosowania, druk obwieszczeń oraz zakup materiałów biurowych dla potrzeb
komisji.
Niewykorzystaną dotację w kwocie 1 479,42 zł. zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego
w Warszawie ( zwrot diet w związku z rezygnacją członków obwodowej komisji wyborczej).
DZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I USC REALIZACJA ZADAŃ W 2006 R.
Realizacja ustawy – Prawo działalności gospodarczej oraz ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej.
Liczba wszystkich podmiotów gospodarczych figurujących w ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonej przez Wójta Gminy Nieporęt do końca 2006 roku wyniosła 3606, w tym :
- ogółem wykreślonych do końca 2006 roku - 1975 ;
- liczba aktywnych podmiotów – 1631;
- nowe podmioty wpisane do ewidencji działalności gospodarczej w 2006 r. – 206;
- podmioty wykreślone z ewidencji działalności gospodarczej w 2006 r. – 136;
- liczba dokonanych zmian w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wynosi
- 197,
-liczba wydanych zaświadczeń potwierdzających dane objęte ewidencją działalności gospodarczej
wyniosła – 246.
Łączna liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do końca 2006 roku
wyniosła 36, w tym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających:
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa – 21 sklepy, 15 gastronomia,
- 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 19 sklepy, 7 gastronomia,
- powyżej 18% zawartości alkoholu – 18 sklepy, 4 gastronomia,
- liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – piwa wynosi - 3,
decyzji o wygaszeniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydano 14, w tym:
a) 5 z powodu likwidacji punktu sprzedaży,
b) 6 z powodu braku wniesienia opłat w ustawowych terminach,
c) 3 z powodu zgonu przedsiębiorcy,
- liczba wydanych zaświadczeń potwierdzających dokonanie wpłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów
-
alkoholowych wynosi - 84.
Wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31 grudnia 2006 roku: 278.843,93 zł.
Ilość wydanych decyzji w 2006 r.
1. Decyzje wydane na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 87, poz. 960, z późn. zm.) dotyczące:
41
-
wymeldowania (art. 15 ust. 2) – 8;
-
umorzonych ( art. 105 kpa) – 4;
- zawieszenie postępowania (art. 97 ust. 1 kpa.) - 1
2. Decyzje wydane na podstawie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. Nr 36 z 1986 r. poz.
180, z późn. zm.):
-
skrócenie terminu na zawarcie związku małżeńskiego – 4;
-
transkrypcja aktu stanu cywilnego – 12;
-
uzupełnienie, sprostowanie aktu stanu cywilnego - 30;
3. Decyzje wydane na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. – O zmianie imion i nazwisk (Dz. U
z 1963 r. Nr 59, poz. 328, z późn. zm.)
-
zmiana nazwiska – 3.
4. Decyzje wydane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. – O wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.)
-
wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 14.
5. Decyzje wydane na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej
(Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.):
-
wykreślenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – 136.
Ogółem w Dziale Spraw Obywatelskich i USC wydano 212 decyzji
Dział Spraw Obywatelskich i USC wykonuje prace zlecone gminie przez administrację rządową.
Liczba ludności Gminy Nieporęt na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosiła 12146 (pobyt stały i pobyt
czasowy).
W roku 2006 dokonano:
1. przemeldowań stałych na terenie gminy – 131;
2. zameldowań na pobyt stały z poza gminy – 484;
3. zameldowań na pobyt czasowy – 108;
4. zameldowań cudzoziemców – 128;
5. wymeldowaie z pobytu stałego – 252;
6. wymeldowanie z pobytu czasowego – 29;
7. zameldowania noworodków – 142;
8. zawarto małżeństw – 126;
9. akty małżeństw sporządzone w USC Nieporęt – 73;
10. odnotowano zgonów mieszkańców – 80;
11. akty zgonu sporządzone w USC Nieporęt – 49;
12. udzielono informacji adresowych – 91,
13. wydano poświadczeń zameldowania – 268;
14. Wydano dowodów osobistych – 1595;
15. Wydano odpisów aktów stanu cywilnego – 1300.
Ponadto wręczono 21 parom medale za długoletnie pożycie małżeńskie.
Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne
plan
304 815,00 zł
wykonanie
292 411,13 zł
111 642,06 zł
42
Wydatkowano środki finansowe w wysokości 111 601,06 zł. z przeznaczeniem na:
§ 4110
•
składki na ubezieczenia społeczne na kwotę 4 644,20 zł.
§ 4120
•
składki na fundusz pracy na kwotę 661,68 zł.
§ 4170
•
wynagrodzenie bezosobowe konserwatorów samochodów i sprzętu ppoż. / 4 osoby / na kwotę
33 422,55 zł.
§ 4210
- zakupy materiałów i wyposażenia na kwotę 49 612,77 zł. w tym:
umundurowanie wyjściowe dla strażaków OSP , umundurowanie specjalne, sprzęt przeciwpożarowy, ratowniczy, środki łączności, środek pianotwórczy, elementy eksploatacyjne samochodów,
materiały konserwacyjne, paliwa do samochodów ratowniczo – gaśniczych i sprzętu silnikowego
jednostek OSP z terenu Gminy Nieporęt.
§ 4260
- zakup energii na kwotę 7 256, 85 zł.
§ 4270
•
zakup usług remontowych na kwotę 7 389,81 zł. w tym remonty samochodów ratowniczo – gaśniczych i sprzętu jednostek OSP.
§ 4300
•
zakup usług pozostałych na kwotę 6 469,20 zł. w tym rozmowy telefoniczne, ochronę obiektu
strażnicy w Nieporęcie, badania techniczne pojazdów.
§ 4430
•
różne opłaty i składki na kwotę 2 185,00 zł. w tym ubezpieczenia osobowe strażaków OSP, ubezpieczenia samochodów pożarniczych.
rozdz.75414 – Obrona cywilna
10 905,62 zł
Wydatkowano środki finansowe w wysokości 10 905,62 zł. z przeznaczeniem na:
§ 4170
•
wynagrodzenie bezosobowe na kwotę 1 900, 00 zł. za przegląd i konserwację sprzętu OC oraz zabezpieczenie medyczne działań poszukiwania niewypałów i niewybuchów.
§ 4210
•
zakup sprzętu i umundurowania formacji OC oraz poradnika i materiałów bhp na kwotę
43
5 286,18 zł.
§ 4300
zakup usług pozostałych na kwotę 3 719,44 zł. w tym na usługi telefoniczne, szkolenie członków
•
formacji OC i szkolenie obronne.
rozdz.75416 – Straż Miejska
169 863,45 zł
Wydatkowano środki finansowe na działalność Straży Gminnej w Nieporęcie w 2006 roku w wysokości
169 863,45 zł z przeznaczeniem na:
§ 4010
- wynagrodzenia osobowe pracowników ( 5 osób) na kwotę 99 317, 68 zł
§ 4110
- składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 16 911, 51 zł
§ 4120
- składki na fundusz pracy na kwotę 2 409,14 zł
§ 4210
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 35 401,46 zł
w tym: blokady na koła
umundurowanie służbowe kpl.
paliwo do samochodu służbowego
radiotelefony
umundurowanie zimowe
umundurowanie sportowe ( koszulki, spodenki, kaski, rękawiczki, obuwie)
środki przymusu bezpośredniego ( dla jednego strażnika)
§ 4270
- naprawa samochodu służbowego Nissan Terano nr rej WL 26511 na kwotę 1606,56 zł
§ 4300
- usługi pozostałe na kwotę 8 126,10 zł
w tym: rozmowy telefoniczne ( komórkowe, stacjonarny)
pozwolenie radiowe ( radiotelefony)
szkolenie „zawodowe” strażnika
wyhaftowanie emblematów z herbem
wymiana opon w samochodzie służbowym Nissan Terrano
wygrawerowanie numerów służbowych strażników
wykonanie napisów „Straż Gminna” na umundurowaniu
§ 4430
- ubezpieczenie samochodu służb. Nissan Terano nr. rej WL 26511 na kwotę 3091 zł
44
w tym: OC, NW
§ 4440
- odpisy na zakł. fund. świad. socjalnych na kwotę 3000 zł.
Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan
70 000,00 zł
wykonanie
63 253,15 zł
§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne w wysokości 60 079,34 zł, zostały wypłacone sołtysom
jako prowizja od zebranych wpłat podatkowych.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1 353,80 zł, zakupiono kwitariusze przychodowe
i papier do nadruku nakazów podatkowych.
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 1 820,01 zł, poniesiono z
tytułu opłat sądowych za wyegzekwowane przez komorników zobowiązania podatkowe na rzecz Gminy.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
plan
36 000,00 zł
wykonanie
28 827,51 zł
§ 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych
pożyczek i kredytów w wysokości 28 827,51 zł, zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek.
Dział 758 – Różne rozliczenia
plan
638 005,00 zł
wykonanie
637 919,82 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w wysokości 914,82 zł, zostały wypłacone jako
rekompensata za utracone zarobki powołanego do rezerwy mieszkańca Gminy, które zostaną zwrócone
ze Sztabu Wojskowego.
§ 2930 – Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w wysokości 637 005 zł. Są to
wpłaty dokonywane zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego, które Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca
(wskaźnik G) jest większy niż 150 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju
(wskaźnika Gg), dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem nz część równoważącą
subwencji ogólnej dla gmin.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
plan
8 288 700,00 zł
oraz dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
wykonanie
plan
8 265 916,63 zł
438 695,00 zł
wykonanie
433 486,25 zł
45
Budżet gminy w części przeznaczonej na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania
oraz
edukacyjnej opieki wychowawczej w 2006 rok wynosił ogółem 12 185 500 zł (razem z wydatkami
majątkowymi).
Środki na realizację zadań oświatowych pochodziły z trzech źródeł :
1) część oświatowa subwencji ogólnej
4 716 396 zł
2) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa
40 049 zł
w tym:
-
na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna”
-
sfinansowanie j. angielskiego w klasach pierwszych
szkół podstawowych od września 2006 r.
-
2 441 zł
2 924 zł
pomoc materialną dla uczniów
34 684 zł
3) środki własne gminy
7 429 055 zł
w tym na wydatki:
- bieżące
3 970 950 zł
- majątkowe
3 458 105 zł
Wykonanie budżetu po stronie wydatków wyniosło 12 152 389 zł (co stanowi 99,7% planu). Z
kwoty tej na pokrycie wydatków bieżących wydatkowano 8 699 402,88 zł.
Otrzymane dotacje celowe wykorzystano w kwocie 37 980 zł, zgodnie z celami, na które były przyznane.
Dzięki nim zrealizowano trzy konkretne zadania:
1. dokonano zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas I szkół podstawowych, którzy w 2006
roku zostali objęci rządowym programem „Wyprawka szkolna”. Za kwotę 2 441 zł w podręczniki
szkolne zaopatrzono 26 pierwszoklasistów. Dotacja została wykorzystana w 100%.
2. Sfinansowano, w ramach programu ministerialnego, wprowadzenie od września 2006 r. nauczania
języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych; z programu skorzystały dzieci ze
Szkoły Podstawowej im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie. Dotacja była przeznaczona na
wynagrodzenie dla nauczyciela uczącego języka angielskiego i została wykorzystana w 100 %.
3. Wypłacono uczniom stypendia socjalne o charakterze edukacyjnym w łącznej wysokości 32 615 zł
(tzn. 94% otrzymanej dotacji). Z pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym skorzystało 152
uczniów. Mimo istniejących dużych potrzeb w tym zakresie, nie udało się wykorzystać całej kwoty
dotacji ze względu na restrykcyjne przepisy- umożliwiające wypłatę stypendiów tylko na podstawie
rachunków potwierdzających wcześniejsze poniesienie wydatków o charakterze edukacyjnym oraz ze
względu nieporadność czy też zaniedbania rodziców w zakresie zgromadzenia niezbędnej
dokumentacji. W wielu przypadkach rodzice nie mogli lub nie potrafili sprostać wymogom
46
wynikającym z przepisów prawa (ustawy i regulaminu) upoważniających wójta do udzielenia uczniom
stypendium socjalnego.
Wydatki poniesione w działach 801 i 854 związane były z realizowaniem ustawowych zadań gminy w
zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej:
1. najpoważniejszą pozycją w wydatkach na zadania oświatowe stanowiły wynagrodzenia, pochodne od
wynagrodzeń i obowiązkowe odpisy od wynagrodzeń, które zamknęły się kwotą 6 237 734 zł, co
stanowiło aż 71,7 % wszystkich wydatków poniesionych przez gminę w 2006 r. na pokrycie kosztów
związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół i przedszkoli (należy zauważyć,
ponoszone
przez
gminę
na
że
wydatki
wynagrodzenia pracownicze, łącznie z wynagrodzeniami
pracowników przedszkoli, na które gmina nie otrzymuje subwencji oświatowej, aż o 1 521 338 zł
przewyższają otrzymywaną subwencję oświatową, co oznacza, że gmina nie tylko dopłaca 24,4% do
wynagrodzeń, ale pozostałe wydatki związane z realizacją zadań oświatowych musi pokrywać z
dochodów własnych),
2. drugim co do wielkości wydatkiem związanym z bieżącym utrzymaniem szkół były koszty dowozu do
szkół uczniów uprawnionych, w tym wydatki niezbędne na zapewnienie bezpłatnego, bezpiecznego
dowozu do szkół i ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych dzieciom niepełnosprawnym
wydatkowano 366 486 zł; (Należy zauważyć, że z roku na rok zwiększa się liczba uczniów
niepełnosprawnych, wobec których gmina musi wywiązać się z ustawowego obowiązku organizacji
bezpłatnego dowozu do szkół i ośrodków, w których realizują obowiązek szkolny. Na wzrost kosztów
organizacji dowozu wpływa również fakt rozproszenia szkół i ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych
w różnych miejscowościach znacznie oddalonych od miejsca zamieszkania dowożonych uczniów.);
3. znaczącym wydatkiem budżetowym były również opłaty za energię i gaz – na które wydatkowano
ogółem kwotę 331 434 zł;
4.
koszt zakupu pomocy dydaktycznych i książek wyniósł 66 210 zł;
5.
na różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznaczono środki
w wysokości 31 086 zł;
6.
stypendia i inne formy pomocy materialnej (oprócz otrzymanych na ten cel dotacji) wyniosły
11 678 zł;
7.
na opłaty związane z korzystaniem z internetu wydatkowano kwotę 9 918 zł, co też stanowi
tendencję zwyżkową w stosunku do 2005 r.;
8.
niebagatelną kwotę stanowiły wydatki poniesione na remonty, modernizacje i konserwacje
prowadzonych przez gminę szkół i przedszkoli, które w 2006 r. pochłonęły ogółem 414 470 zł;
największy zakres prac remontowych miał miejsce w szkole podstawowej i w przedszkolu w
Nieporęcie i był konsekwencją przeprowadzonej w gminie w 2006 r. reorganizacji oświaty i
przeniesieniu gimnazjum do nowo wybudowanej siedziby w Stanisławowie Pierwszym;
47
9.
w 2006 r. znaczną kwotę w wydatkach oświatowych nadal stanowiły dotacje celowe dla innych
jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania własne Gminy Nieporęt w zakresie
oświaty na podstawie zawartych porozumień, dotyczących wychowania przedszkolnego. Gminom
sąsiednim przekazano środki w wysokości 246 757 zł, w tym odpowiednio: 118 452 zł Gminie
Wieliszew, 75 873 zł Miastu Stołecznemu Warszawie,
41 227 zł Gminie Legionowo i 11 205 zł Gminie Jabłonna;
10.
na zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Nieporęt
w Przedszkolu Garnizonowym nr 32
prowadzonym przez Jednostkę Wojskową nr 2474 w Białobrzegach, wydatkowano środki w
wysokości 81 720 zł;
11.
pozostałe wydatki obejmujące m.in. opłaty za: monitorowanie obiektów oświatowych, opłaty za
telefony, zakup podstawowych materiałów biurowych oraz środków czystości i wyposażenia
(szczególnie ze spełnieniem wymogów HACCP), wywóz nieczystości, koszty konserwacji i usług
kominiarskich, dozór techniczny i bieżące naprawy sprzętu, ubezpieczenia budynków i
wyposażenia, delegacje i ryczałty samochodowe, opłaty pocztowe i bankowe, odpisy na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i badania profilaktyczne pracowników oświaty, a
także wiele innych nierozerwalnie związanych z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych,
w tym na obsługę administracyjną i finansową wyniosły 863 927 zł.
Wydatki zrealizowane w działach: 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza stanowią blisko 33% wykonania budżetu Gminy Nieporęt za 2006 r.
Fakt, że udział środków własnych Gminy Nieporęt w ogólnej kwocie wydatków na realizację zadań
oświatowych wynosi aż 61 %, a w kwocie wydatków bieżących aż 46% (subwencja oświatowa stanowi
odpowiednio 39 % i 54 %) świadczy o prowadzeniu przez gminę polityki oświatowej, mającej na celu
zapewnienie najmłodszym mieszkańcom lepszych warunków startu szkolnego niż standardy
zabezpieczane przez państwo. Podnoszenie standardów gminnych dotyczy zarówno inwestowania w
bazę materialną placówek, jak i w zatrudnioną w nich kadrę nauczycielską, której stwarza się sprzyjające
warunki do realizacji awansu zawodowego i doskonalenia zawodowego.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdz.
plan
285 000,00 zł
wykonanie
234 713,43 zł
85149 § 2320 - programy polityki zdrowotnej
plan
wykonanie
-
14.950,00 zł.
14.950,00 zł.
Mając na uwadze wagę problemów związanych z promocją zdrowia w zakresie prewencji chorób
nowotworowych i dane epidemiologiczne wskazujące na wzrost zagrożenia chorobami nowotworowymi
48
Rada Gminy Nieporęt w dniu 25 lipca 2001 r. podjęła uchwałę Nr 88/XLII/2001 w sprawie przystąpienia
Gminy Nieporęt do realizacji zadań „Samorządowego Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób
Nowotworowych 2001”. W konsekwencji tego w dniu 16 lutego 2006 r. zostało podpisane porozumienie
pomiędzy Gminą Nieporęt a Powiatem Legionowskim, na podstawie którego Gmina zobowiązała się
przeznaczyć środki finansowe w wysokości 14.950 zł, wyliczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców.
Kwota ta została przekazana Starostwu Powiatowemu w Legionowie w czterech transzach.
Program Promocji Zdrowia w zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych realizowany był od
22 maja do 18 grudnia 2006 r. przy współudziale :
- Powiatu Legionowskiego,
- Gminy Jabłonna,
- Gminy Legionowo,
- Gminy Serock,
- Gminy Wieliszew.
Łączny budżet Programu w 2006 r. wynosił 173.776 zł., procentowy udział Gminy Nieporęt
w budżecie Programu wyniósł 8,6%.
Badania wykonywane w ramach Programu w 2006 r. to:
-
badania przesiewowe raka szyjki macicy – osobami uprawnionymi były kobiety w wieku 25-59 lat;
-
badania przesiewowe raka gruczołu krokowego – osobami uprawnionymi byli mężczyźni powyżej 50
raku życia;
-
badania przesiewowe raka sutka – osobami uprawnionymi były kobiety w wieku 50-69 lat;
-
badania przesiewowe raka jelita grubego – osoby uprawnione to kobiety i mężczyźni w wieku 50-74
lat
-
do badań raka jelita grubego wykonywane są ankiety kwalifikacyjne, które kwalifikują osoby do wykonania badań raka jelita grubego;
-
edukacja w punktach promocji zdrowia – dla młodzieży po 16 roku życia i dorosłych.
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii
plan
- 7.000,00 zł
wykonanie - 4.524,00 zł.
Uchwałą nr LVIII/100/06 Rada Gminy Nieporęt w dniu 12 października 2006 r. uchwaliła Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2007.
Celem programu jest inicjowanie i realizacja działań zmierzających do zapobiegania wszelkim
uzależnieniom przez redukcję dostępności i zapotrzebowania na substancje narkotyczne, a przede
wszystkim przez pracę profilaktyczną w środowisku lokalnym.
W ramach działań na rzecz realizacji programu pokryto koszty uczestnictwa młodzieży gimnazjalnej z
terenu Gminy na imprezie profilaktyczno-artystycznej poświęconej profilaktyce uzależnień od
narkotyków pn. „NIEĆPA 2006”.
49
rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan
wykonanie
- 263.000,00 zł.
- 234.713,43 zł.
W roku 2006 na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych zaplanowano środki w wysokości 263.000 zł.,
wydatkowano 234.713,43 zł.
Z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do budżetu
Gminy w 2006 r. wpłynęła kwota 278.843,93 zł.
Środki wykorzystane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2006 r. pochodziły w całości z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
W ramach działań na rzecz zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin, dzieci i młodzieży
zrealizowane zostały następujące zadania:
1.Gmina finansowała realizację „Programu promocji zdrowia podnoszącego umiejętności pacjentów
uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin w zakresie dbałości o własne zdrowie”
obejmującego
prowadzenie
Ośrodka
Rehabilitacji
Psychofizycznej
dla
Osób
Uzależnionych
funkcjonującego w strukturze SP ZOZ, poprzez:
- udzielenie dotacji na działalność Ośrodka Rehabilitacji w kwocie 90.000 zł,
2.W ramach Programu Profilaktyki ma miejsce dożywianie i działania opiekuńczo-wychowawcze na
rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich z dysfunkcjami emocjonalnymi.
W wyniku przeprowadzonego konkursu, zadanie zlecono organizacji pozarządowej- Towarzystwu
Przyjaciół Dzieci.
Na terenie Gminy Nieporęt funkcjonują dwa ogniska profilaktyczno-wychowawcze - w Zegrzu
Południowym i w Ryni, do których uczęszcza około 40 dzieci – kwota dotacji na funkcjonowanie ognisk
– 50.000 zł.
3.Sfinansowano pobyt 32 dzieci z rodzin patologicznych na letnich koloniach rekreacyjnoprofilaktycznych w Karwicy – 18.017 zł.
4.Dofinansowano pobyt 90 dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy na obozach letnich – 12.000 zł.;
5.Pokryto koszty przejazdu dzieci na obóz zimowy w Zakopanem – 2.091,16 zł.;
6 .Uruchomienie i finansowanie Punktu Profilaktyki, Pomocy Dziecku i Rodzinie, którego celem jest
udzielanie profesjonalnej pomocy, wsparcia osobom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych.
W
ramach Punktu prowadzona była profilaktyka dla dzieci i młodzieży, terapia indywidualna, terapia
50
rodzinna, zajęcia edukacyjne dla rodziców, superwizja dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców.
Ogólny koszt prowadzenia PPPDiR w 2006 r.- 6.200 zł.
7.Gmina przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” .
Celem kampanii prowadzonej m.in. w mediach było dotarcie do dużej populacji dzieci i młodzieży w
celu uświadomienia zagrożeń wynikających z używania narkotyków i picia alkoholu.
Dzieci aktywnie uczestniczyły w kampanii poprzez udział w konkursach profilaktycznych.
W ramach tej kampanii młodzież szkolna uczestniczyła we wszystkich proponowanych przez
organizatora konkursach, a Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Szkoły
Gminy Nieporęt w dniu Święta Gminy wspólnie zorganizowały młodzieżowy bieg przełajowy, w
którym wzięło udział 186 uczestników.
Uczestnictwo w kampanii to koszt 1.220 zł., dla wszystkich uczestników biegów zakupiono koszulki na
kwotę – 3 508,11 zł.
rozdz.85195 – Pozostała działalność
50,00 zł
Wyżej wymieniona kwota wydatkowana została na zakup znaczków pocztowych 39 zł i podróże
służbowe krajowe 11 zł, w związku z wydaniem przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców
innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej.
Dział 852 – Pomoc społeczna
plan
3 131 453,00 zł
wykonanie
3 080 603,84 zł
rozdz.85202- Domy Pomocy Społecznej
- pobyt dwóch osób w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 14 555,80 zł.
rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia
W Klubie Integracji Społecznej prowadzenie:
-
zajęć z ceramiki
-
ćwiczeń
koszt stanowi kwotę
w zakresie
poprawnej
2 970 zł,
wymowy, kształcenia czynności manualnych, poznawania
i doświadczania świata , rehabilitacji w Ośrodku Zdrowia w Nieporęcie koszt 8 120 zł,
-
konsultacje psychologiczne koszt 6 517 zł,
Zorganizowano wycieczki do warszawskiego kina na trzy filmy oraz wycieczki krajoznawcze do
Ciechocinka i Łodzi dla uczestników Klubu Integracji Społecznej na łączną kwotę 3 954 zł.
Dokonano zakupu produktów na zajęcia ceramiczne, materiałów kancelaryjnych na kwotę 427 zł.
Zakupiono oraz wywołano filmy fotograficzne do kroniki Klubu na kwotę 219 zł.
Zakupiono odzież dla uczestników Klubu Integracji Społecznej na kwotę 1 294 zł.
Koszt artykułów spożywczych stanowi kwotę 10 530 zł.
51
Łącznie wydatki w w/w rozdziale wykonano na kwotę zł 36 641,07 zł.
rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki zrealizowano w wysokości zł.- 1 869 812,37- tj. 99,1 % w stosunku do kwoty planowanej
( 1 887 168 ) w tym wypłacono:
- zasiłki rodzinne
dodatki z tytułu:
- urodzenia dziecka
- opieki nad dzieckiem w okresie
liczba świadczeń
10 737
kwota
543 493,-
=//=
=//=
56
393
=//=
=//=
53 780,151 658,-
korzystania z urlopu wychowawczego
- samotnego wychowywania dziecka
- kształcenia i rehabilitacji dziecka
=//=
=//=
526
574
=//=
=//=
92 800,39 730,-
niepełnosprawnego
- rozpoczęcia roku szkolnego
- podjęcia przez dziecko nauki w
=//=
=//=
713
1597
=//=
=//=
70 600,72 660,-
szkole poza miejscem zamieszkania
-wychowania dziecka w rodzinie
=//=
1867
=//=
111 270,-
wielodzietnej
- zasiłki pielęgnacyjne
- świadczenia pielęgnacyjne
-zaliczki alimentacyjne
- jednorazowej zapomogi z
=//=
=//=
=//=
=//=
1606
181
914
144
=//=
=//=
=//=
=//=
236 376,76 020,202 757,144 000,-
tytułu urodzenia dziecka
W ramach posiadanych
środków w /w rozdziale wypłacono wynagrodzenia i pochodne
w kwocie 34 847 zł, zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji zadania za sumę 1 658 zł,
zakupiono szafę do akt na kwotę 887 zł, poniesiono wydatki związane z prowizją bankową i opłatą
pocztową w wysokości 12 496zł, opłacono nadzór nad oprogramowaniem ”Świadczenia rodzinne”
w kwocie zł 1 470 zł, usługi telekomunikacyjne na kwotę
761 zł oraz szkolenia dla pracownika w
zakresie świadczeń rodzinnych na kwotę 705 zł.
Opłacono składki emerytalne i rentowe dla 13 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie
21 844 zł.
Zobowiązanie za dzień 31 grudnia wynosi zł. 2 353 zł, i dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego
za 2006 r. wraz z pochodnymi.
rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
52
Opłacono w wysokości 17 162,41 zł- za 45 osób składkę na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie ustawą o
opiece społecznej.
rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Plan zrealizowano w wysokości 525 244,68 zł. tj. 99,7 % kwoty planowanej
( 526 738. -zl.).
W ramach posiadanych środków wypłacono zasiłki:
-zasiłki stałe
dla
48 osób
w wysokości
166 513 zł
-zasiłki okresowe
dla
145 osób
=’=
105 499 zł
-zasiłki celowe i w naturze
dla
340 osób
=’=
241 900 zł
-zasiłki celowe na pokrycie wydatków
powstałych w wyniku zdarzenia losowego
dla
4 osób
- zakupiono ubranie
dla
23 osób
=’=
=’=
4 100 zł
6 000 zł
Opłacono składki emerytalno - rentowe
za 1 osobę, która zrezygnowała zatrudnienia w związku
z koniecznością sprawowania opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny wysokości zł. 1 233.-.
rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe
52 108,99 zł.
W ciągu 2006 roku złożono 57 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zgodnie
z przepisami ustawy o dodatkach mieszkaniowych, rozpatrzono:
- 6 wniosków z 2005 roku,
- 54 wnioski z 2006 roku.
Z wniosków złożonych w 2006 roku, 2 pozostały bez rozpatrzenia z powodu niedostarczenia
brakujących dokumentów, zaś 1 zostanie rozpatrzony w roku 2007 po przeprowadzeniu zgodnie
z art. 7 ustawy o dodatkach mieszkaniowych wywiadu środowiskowego przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Nieporęcie, celem ustalenia faktycznego stanu majątkowego gospodarstwa domowego
wnioskodawców, uzasadniającego ewentualne przyznanie dodatku mieszkaniowego, zgodnie z ww.
ustawą.
W związku z powyższym w ciągu 2006 roku wydano 60 decyzji, z tego:
- 10 decyzji odmownych,
- 50 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy.
Dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone wg kryteriów określonych w ustawie o dodatkach
mieszkaniowych w wysokości 52 108,99 zł.
53
rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki zrealizowano w wysokości zł. 369 156,64- tj 98 % planu ( 376 613.- ) W ramach posiadanych
środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne w łącznej wysokości zł. 299 158.-.
Dokonano zakupu komputera, programu Windows XP, artykułów biurowych , środków czystości oraz
szafy wolnostojącej na łączną kwotę zł. 16 355.-.
Opłacono zużycie energii w wysokości zł.3 861.W ramach usług opłacono umowy zlecenia ,usługi telekomunikacyjne , nadzór nad programem ‘Pomoc’
oraz prowizję bankową i opłaty pocztowe w łącznej wysokości zł. 37 905.-.
Poniesiono wydatki związane z ubezpieczeniem mienia na kwotę zł. 491.Koszt ryczałtów samochodowych i delegacji stanowi kwotę zł. 4 892.Przekazano na Fundusz Świadczeń Socjalnych środki w wysokości zł. 6 494.Zobowiązanie na dzień 31 grudnia wynosi zł. 22 741.- i dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego
za 2006 r. wraz z pochodnymi.
rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze
W ramach posiadanych środków wydano 22 824,49 zrealizowano:
-1 specjalistyczną usługę opiekuńczą dla osób z zaburzeniami psychicznymi –
na kwotę zł. 10 998.-
- 3 specjalistyczne usługi opiekuńcze - na kwotę zł. 2 610.- 3 usługi opiekuńcze– na kwotę zł. 8 404.- opłacono składki na kwotę 812,W 2006 r. nie zgłoszono więcej klientów którzy kwalifikowaliby się do usług opiekuńczych. Z
rozeznania środowiska wynika , że osoby wymagające takiej pomocy mają ją zapewnioną w rodzinie
lub w ramach pomocy sąsiedzkiej.
rozdz.85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Udzielono zasiłki celowe dla 24 osób na pokrycie wydatków związanych z złagodzeniem skutków suszy
w kwocie zł. 28 380,rozdz.85295 - Pozostała działalność
Wydatki zrealizowano w wysokości zł. 144 717,39 .- tj 92 % planu (156 500.- zł.)
W ramach rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” opłacono obiady dla 255
dzieci oraz dla 4 osób chorych i niepełnosprawnych ze :
54
- środków własnych gminy na kwotę 79 717 zł.- środków rządowych na kwotę 60 000 zł.- dotacja dla Hospicjum 5 000.Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę zł. 27 797.- i dotyczą dodatkowego
wynagrodzenia rocznego za 2006r. oraz rachunków za żywienie uczniów w szkołach.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan
1 547 582,00 zł
wykonanie
1 288 369,97 zł
rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód
73 657,58 zł.
W 2006 roku zgodnie z Pozwoleniem Wodno Prawnym przeprowadzono na bieżącą eksploatację
oczyszczalni ścieków na potrzeby mieszkańców terenu Gminy Nieporęt, w systemie dwu zmianowym,
zapewniającym odpowiednią obsługę i funkcjonowanie oczyszczalni. W
2006 roku poddano
biologicznemu systemowi oczyszczanie ścieków - ścieki w ilości 55.101 m3 za cenę 3,3 zł. netto plus 7 %
podatku VAT za 1 m3. Na bieżąco przeprowadzano badania jakości procesu oczyszczania ścieków
(przepisy określają ich częstotliwość minimum jeden raz na kwartał), przeprowadzone
badania
potwierdziły dobrą pracę oczyszczalni. Przeprowadzono modernizację urządzeń technologicznych
Biokonu nr 2 w ramach którego wymieniono urządzenia napowietrzające, mieszadło oraz urządzenie
spustowe – dekander. Prócz tego zmieniono gospodarkę tzw. odpadami tj. zastosowano pracę
piaskowników w cyklu automatycznym oraz sita na skratki. Skratki w procesie automatycznym są
zbierane i poprzez podajnik ślimakowy pakowane bezpośrednio do specjalnych worków. Wykonano
również remont blach osłonowych na Biokonie nr.1 na kratki osłonowe, ocynkowane i pomalowane
w celu zabezpieczenia przed korozją. Przedłuży to żywotność całego Biokonu oraz poprawi warunki BHP
przy remoncie i czyszczeniu urządzeń takich jak mieszadła i urządzenia napowietrzające.
rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi
494 313,86 zł.
W 2006 roku prowadzono i nadzorowano wszelkie zadania związane z utrzymaniem porządku
i czystości na terenie Gminy Nieporęt, a w szczególności:
1)
nadzorowano prace związane z odśnieżaniem dróg wykonywane przez firmę wyłonioną
w drodze zamówienia publicznego w ramach przetargu nieograniczonego. Koszt odśnieżania dróg
w 2006 r. wyniósł 131 805,06zł.
2)
nadzorowano wywóz odpadów komunalnych wykonywany przez firmę MPO z Warszawy, wyłonioną
w drodze zamówienia publicznego w ramach przetargu nieograniczonego,
55
3)
nadzorowano obsługę i dzierżawę terenów przeznaczonych pod gminne punkty odbioru
segregowanych odpadów komunalnych, tj.:
Michałów-Grabina, Wola Aleksandra, Nieporęt ul.
Małołęcka, Rynia,
4) rozliczano opłaty za energię elektryczną i wodę zużytą do eksploatacji gminnych punktów odbioru
segregowanych odpadów komunalnych,
5)
nadzorowano prace związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenach należących do Gminy
Nieporęt wykonywane przez firmę wyłonioną w drodze zamówienia publicznego w ramach przetargu
nieograniczonego,
6) wykaszano pobocza dróg gminnych dwa razy (wiosną i jesienią) i odchwaszczano chodniki gminne,
7)
odnawiano (tj. oczyszczano, malowano itp.) urządzenia poprawiające bezpieczeństwo użytkowników
ciągów pieszo-jezdnych.
Na terenie Gminy Nieporęt są ustawione i obsługiwane trzy zintegrowane zestawy pojemników do
selektywnego odbioru odpadów komunalnych, dostępne dla wszystkich mieszkańców, do których można
wrzucać papier, szkło, plastik. Koszt obsługi jednego zintegrowanego zestawu pojemników do
selektywnego odbioru odpadów komunalnych wynosił 160,50 zł./za miesiąc.
W 2006 roku na terenie Gminy Nieporęt przeprowadzono akcję likwidacji nielegalnych wysypisk
odpadów. Zlikwidowano 8 nielegalnych wysypisk odpadów na terenach przydrożnych, koszt likwidacji
wyniósł 4 771,13 zł.
rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach
29 745,47 zł.
W ramach ochrony środowiska i utrzymania zieleni w miejscach publicznych na terenie Gminy
Nieporęt, na bieżąco utrzymywano i pielęgnowano tereny zielone i zadrzewienia na działkach i przy
drogach gminnych. Wykonano również nowe nasadzenia drzew i krzewów.
rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg
612 096,90 zł.
Zapewniano oświetlenie dróg zlokalizowanych na terenie Gminy. Jednocześnie w Gminie
przeprowadzono bieżącą konserwację ulicznych opraw oświetleniowych.
Z powodu upływu z końcem lutego terminu obowiązywania umowy w sprawie konserwacji
oświetlenia drogowego, w marcu 2006 r. wyłoniono w drodze zamówienia publicznego w ramach
przetargu nieograniczonego firmę konserwującą oświetlenie drogowe. Koszt konserwacji oświetlenia
drogowego wyniósł miesięcznie 5 549,60zł brutto za około 2000 szt. opraw.
Wymieniono kilka rozdzielni pomiarowych dostosowując rozdzielnie energetyczne pod wymianę
liczników energii elektrycznej z jednotaryfowych na dwutaryfowe celem zmniejszenia kosztów za zużytą
energię elektryczną do oświetlenia drogowego.
Ogólna ilość opraw oświetleniowych na terenie Gminy Nieporęt w 2006 roku wynosi ponad 2000
szt. wliczając w to nowobudowane oświetlenie.
56
rozdz. 90095 - pozostała działalność
78 556,16 zł.
Realizowano na bieżąco zadania w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, do których
należą w szczególności:
1. wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska – do 23.04.2006r. powyższa usługa
wykonywana była przez lek. wet. Cezarego Witeszczaka, a od 23.04.2006r. wykonywana jest przez
Fundację „Centrum Ochrony Środowiska” w Nasielsku,
opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenów publicznych w Gminie Nieporęt w schronisku dla
zwierząt - usługa realizowana jest przez Fundację „Centrum Ochrony Środowiska” w Nasielsku
prowadzącą schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chrcynnie k. Nasielska.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan
861 500,00 zł
wykonanie
859 800,79 zł
rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
35 800,79 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
700,00 zł
Umowy zlecenia na zabezpieczenie koncertów kulturalnych organizowanych przez gminę.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 6 576,05 zł
zakup: nagród dla laureatów konkursu języka polskiego, wiązanek i zniczy
narodowych,
z okazji obchodów świat
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
28 524,74 zł
- koncert z okazji święta 3 maja, koncerty kulturalne dla mieszkańców Gminy, bilety wstępu do muzeum,
obsługa techniczna koncertów kulturalnych.
rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
614 000,00 zł
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
614 000,00 zł
Z dniem 1 września 2005r., uchwałą Nr XXXVII/48/05 Rady Gminy Nieporęt z dnia 16.05.2005r.
połączono gminne instytucje kultury i utworzono Gminny Ośrodek Kultury, z siedzibą w Nieporęcie.
Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Nieporęcie, realizował ofertę kulturalną, dostosowaną do
potrzeb
i oczekiwań poszczególnych sołectw, z uwzględnieniem grup wiekowych i zainteresowań
mieszkańców. Organizował zajęcia stałe, przeglądy i konkursy twórczości oraz koncerty, festyny
i imprezy kulturalne; realizował wymianę międzynarodową w zakresie teatru.
rozdz.92116 – Biblioteki
210 000,00 zł
57
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
210 000,00 zł
Biblioteka Gminy Nieporęt otrzymała dotację w wysokości 210 000 ł i rozliczyła ją w 100 %.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
plan
211 200,00 zł
wykonanie
208 298,29 zł
rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
208 298,29 zł
Plan wydatków w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - w 2006 r. wynosił
211 200 zł (bez środków na zadania inwestycyjne) .
Wykonanie planu nastąpiło w 98,6 % tzn. w wysokości 208 298,29 zł.
Środki, które w 2006 r. zostały wydatkowane na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,
przeznaczone były przede wszystkim na realizację zadań wynikających z przyjętego przez radę gminy
„Programu realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej w Gminie Nieporęt na lata 2005-2008”.
W ramach jego realizacji:
1) Wspierano stowarzyszenia kultury fizycznej, wyłonione w otwartym konkursie ofert, poprzez
powierzenie im realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu. Dotacje celowe
udzielone
klubom
z
budżetu
gminy
na
finansowanie
lub
dofinansowanie
zadań
gminy
w zakresie sportu i kultury fizycznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyniosły – 70 000,00 zł i
zostały wykorzystane w 100% , w tym dla:
a) LKS „Rotavia”
- 36 000.00 zł,
b) UKS „Pilawa”
- 34 000,00 zł,
2) Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wyniosły
138 298,29 zł. W przeważającej części zostały wydatkowane na organizację zajęć i zawodów
rekreacyjno-sportowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, przez wykwalifikowanych instruktorów
i trenerów. Stworzyło to mieszkańcom, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, warunki do systematycznego
uprawiania
różnych dyscyplin sportu, w tym: piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, minitenisa,
żeglarstwa, judo. W 2006 r. zorganizowano 11 masowych ogólnogminnych imprez rekreacyjnosportowych, w których uczestniczyło kilkuset zawodników, a w cyklicznych zajęciach sportowych brało
udział ok. 500 dzieci i młodzieży. Dwie zawodniczki, które osiągnęły najwyższe wyniki w zawodach
o randze ogólnopolskiej (III miejsce) otrzymały Nagrodę Sportową Gminy Nieporęt.
Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2006 r.
I. Dotacja celowa przekazana gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
58
Dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawy na linię 705. w wysokości.285 028,00 zł.
II. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania własne
Gminy Nieporęt w zakresie oświaty z dz. 801 – Oświata i wychowanie
W 2006 r. dotacje zostały udzielone następującym gminom:
- Gminie Wieliszew
118 451,52 zł
- Gminie Legionowo
41 226,53 zł
- Gminie Jabłonna
11 204,96 zł
- Miastu Stołecznemu Warszawie
75 873,52 zł
III. Dotacje z dz. 851 - Ochrona zdrowia
1. Gmina Nieporęt jako organem założycielski SP ZOZ w Nieporęcie, udzieliła SP ZOZ w 2006r.
następujących dotacji:
1) w kwocie 90 000 zł - na realizację programu zdrowotnego gminy - ,,Programu promocji zdrowia
podnoszącego umiejętności pacjentów uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w zakresie
dbałości o własne zdrowie oraz profilaktyki, obejmującego prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji
Psychofizycznej dla Osób uzależnionych.
2. Gmina Nieporęt udzieliła dotacji:
1) w kwocie 50 000 zł na realizację zadań Gminy w zakresie profilaktyki i opieki nad dzieckiem i
rodziną w formie prowadzenia ogniska profilaktyczno-wychowawczego Towarzystwu Przyjaciół Dzieci
w Zegrzu Południowym i w Ryni
2) w kwocie 14 950 zł na profilaktykę zdrowotną Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w
zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych mieszkańców gminy – Starostwo Legionowo
3) w kwocie 5 000 zł na opiekę dla osób chorych na terenie gminy – Hospicjum w Warszawie
IV. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
Z budżetu Gminy przekazano dotacje instytucjom kultury:
1) Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Nieporęcie w kwocie 614 000 zł,
2) Bibliotece Publicznej w Nieporęcie w kwocie 210 000 zł.
Instytucje kultury prowadzą samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierują
się zasadami efektywności ich wykorzystania, a podstawą ich gospodarki finansowej jest plan finansowy.
V. Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej z dz. 926 – Kultura fizyczna i sport
W 2006r. dotacje zostały udzielone następującym podmiotom i w następujących wysokościach:
- Klubowi Sportowemu „ ROTAVIA”
- 36 000 zł.,
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „PILAWA”
- 34 000 zł.,
59
Dotacje udzielone zostały na realizację zadań Gminy w zakresie sportu i turystyki- na podstawie
otwartego konkursu ofert.
4.2.2. Wykonanie wydatków majątkowych
Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne związane z rozwojem Gminy wyniosły 16.133.327,45 zł, co
stanowi 43,33 % wydatków wykonanych ogółem, wzrosły w stosunku do 2005 r. (13.351.013 zł) o
kwotę 2.782.314,45 zł, tj. o 20,84 %.
Wykonanie inwestycji w 2006 r. wyniosło 15.835.957,95 zł (15.753.439,95 + 82.518,00 – wydatki,
które nie wygasły z upływem roku budżetowego).
W 2006 r. wykonanie inwestycji zwiększyło się o kwotę 2.514.944,95 zł w stosunku do roku 2005
(13.321.013 zł), co stanowi 18,88%.
Pozostałe wydatki majątkowe to: wydatki na pomoc finansową § 6300 przekazane w wysokości
286.969,50 zł w tym: 30.000 zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu na
„Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego” i 256.969,50 zł na udzielenie pomocy finansowej
Samorządowi Województwa Mazowieckiego na „Projektowanie i budowę ul. Nowodworskiej
w Michałowie-Reginowie” i wydatki z § 6170 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie
lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 10.400 zł na dofinansowanie zakupu samochodu
dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.
Zadania inwestycyjne w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
Plan
3.128.000,00
Wykonanie
3.016.625,87
255.000,00
214.506,50
600.000,00
538.537,01
Kąty Węgierskie, Stanisławów Drugi, Michałów-Reginów 567.000,00
566.177,64
Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo
- Projektowanie wodociągów
- Budowa sieci wodociągowej: Michałów-Grabina,
SUW – Józefów, Kąty Węgierskie
- Budowa sieci wodociągowej: Józefów, Rembelszczyzna,
- Budowa sieci wodociągowej w zachodniej części Gminy
Nieporęt
- Budowa stacji uzdatniania wody w Józefowie
506.000,00
504.673,03
1.200.000,00
1.192.731,69
4.500,00
3.416,00
4.500,00
3.416,00
4.760.000,00
4.744.975,98
Dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
- Monitoring stacji SUW w Nieporęcie
Dz.600 – Transport i łączność
- Projektowanie, budowa, przebudowa i modernizacja
60
chodników, wiat przystankowych, ciągów pieszojezdnych, parkingów i dróg gminnych
4.760.000,00
4.744.975,98
Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa
263.900,00
263.217,18
- Budynki komunalne, w tym osiedle Silikaty
237.900,00
237.597,18
26.000,00
25.620,00
148.093,00
146.028,13
10.000,00
9.989,32
120.000,00
117.946,21
- Projektowanie i budowa budynku komunalnego
socjalno- technicznego w Nieporęcie
Dz.750 – Administracja publiczna
- Modernizacja systemu nawiewno-wywiewnego
w Urzędzie Gminy
- Zakup komputerów i oprogramowania
- Zakup centrali telefonicznej
18.093,00
18.092,60
Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
317.184,00
317.181,70
298.400,00
298.398,51
18.784,00
18.783,19
3.458.105,00
3.410.471,87
294.500,00
294.498,16
43.000,00
146,40
2.458.605,00
2.457.556,84
655.000,00
652.694,38
7.000,00
5.576,09
Dz.852 – Pomoc społeczna
504.000,00
500.705,32
- Budowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
504.000,00
500.705,32
Dz.900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.781.700,00
2.737.615,33
- Budowa budynku garażowego dla OSP w Kątach
Węgierskich
- Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Nieporęcie
Dz.801 – Oświata i wychowanie
- Projektowanie i budowa boisk sportowych przy
Szkołach Podstawowych
- Projektowanie i budowa Sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Józefowie
- Budowa gimnazjum z salą gimnastyczną w
Stanisławowie Pierwszym wraz z infrastrukturą
towarzyszącą
- Zakup wyposażenia gimnazjum w Stanisławowie
Pierwszym
- Sztandar dla Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy
Warszawskiej 1920 r.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze od ul. Wojska
Polskiego
- Projektowanie kanalizacji
61
10.000,00
6.983,26
117.000,00
88.819,40
- Budowa pompowni ścieków PXI-1 w Białobrzegach
880.000,00
879.724,74
10.500,00
10.492,00
z przewodami tłocznymi pod Kanałem Żerańskim
635.000,00
631.155,53
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nieporęcie
410.000,00
409.833,45
25.000,00
23.000,00
104.500,00
101.872,66
127.700,00
127.678,03
- Budowa oświetlenia ul. Polna w Michałowie-Reginowie
41.000,00
40.956,14
- Budowa oświetlenia ul. Różana w Nieporęcie
24.000,00
23.988,28
- Budowa oświetlenia na Osiedlu w Białobrzegach
187.000,00
186.998,45
- Budowa oświetlenia na Osiedlu w Zegrzu Płd.
123.500,00
123.499,32
- Budowa oświetlenia ul. Stegny i Radzymińska w Ryni
19.500,00
19.488,40
- Projektowanie i modernizacja oświetlenia ulicznego
67.000,00
63.125,67
628.500,00
613.202,57
5.000,00
109,80
31.500,00
31.236,10
500.000,00
499.252,39
42.000,00
33.163,24
50.000,00
49.441,04
- Monitoring oczyszczalni i przepompowni ścieków
- Budowa pompowni ścieków P-8 w Nieporęcie wraz
- Zakup kontenera techniczno-socjalnego dla oczyszczalni
ścieków w Nieporęcie
- Budowa oświetlenia ul. Akacjowa w Kątach
Węgierskich
- Budowa oświetlenia ul. Strużańska w Józefowie
Dz.926 – Kultura fizyczna i sport
- Projektowanie i budowa pływalni sportowej w
Stanisławowie Pierwszym
- Projektowanie kompleksu boisk sportowych w
Kątach Węgierskich
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w
Nieporęcie
- Zagospodarowanie turystyczne części wybrzeża Zalewu
Zegrzyńskiego „Dzika Plaża”
- Place zabaw dla dzieci
Zestawienie według działów
Dział
Plan
Wykonanie
%
010
3.128.000,00
3.016.625,87
96,44
400
4.500,00
3.416,00
75,91
600
4.760.000,00
4.744.975,98
99,68
700
263.900,00
263.217,18
99,74
750
148.093,00
146.028,13
98,61
754
317.184,00
317.181,70
99,99
801
3.458.105,00
3.410.471,87
98,62
62
852
504.000,00
500.705.32
99,35
900
2.781.700,00
2.737.615,33
98,42
628.500,00
15.993.982,00
613.202,57
15.753.439,95
97,57
98,50
926
Razem
Wydatki, które nie wygasły wraz upływem roku budżetowego 2006:
1) „Projektowanie wodociągów” w wysokości
27.694 zł
2) „Projektowanie i budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Józefowie”
42.517 zł
3) „ Projektowanie kanalizacji”
8.906 zł
4) „Projektowanie i modernizacja oświetlenia ulicznego”
3.401 zł
Razem
82.518 zł
Opis realizacji zadań inwestycyjnych w 2006r.
1. Wodociąg Zachód i Centralny
1.1. Budowa sieci wodociągowej w zachodniej części Gminy Nieporęt
Wybudowano sieć wodociągową wzdłuż ul. Jana Kazimierza i Strużańskiej w
Stanisławowie
Pierwszym, Rembelszczyźnie i Kątach Węgierskich o dł. 2,8 km. Jest to trzeci i ostatni etap projektu
p.n. „Budowa sieci wodociągowej w zachodniej części Gminy Nieporęt” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.
W ramach środków ZPORR wpłynęły na to zadanie środki w wysokości 402 653,28 zł,
a z Budżetu Państwa w wysokości 53 687,12 zł.
1.2.Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie
W 2006 r. wybudowano zbiornik wody czystej, budynek technologiczny, odstojnik popłuczyn, oraz
rurociągi międzyobiektowe. Wykonano roboty drogowe na terenie stacji i ogrodzenie.
W budynku technologicznym zamontowano desorbery, filtry, pompy, rurociągi wraz z armaturą.
W ramach środków ZPORR wpłynęły na to zadanie środki w wysokości 144 450,00 zł,
a z Budżetu Państwa w wysokości 19 260,00 zł.
1.3. Budowa sieci wodociągowej: Michałów Grabina, SUW – Józefów, Kąty Węgierskie.
Wybudowano sieć wodociagową wzdłuż ul. Strużańskiej w Kątach Węgierskich, Szkolnej
w Józefowie i Kwiatowej w Michałowie Grabinie o dł. 3,2 km.
1.4. Projektowanie wodociągów.
Wykonano dokumentacje projektowe sieci wodociągowej w Ryni, w Wólce Radzymińskiej,
w Beniaminowie, w Józefowie ul. Sienkiewicza i Wiosenna, w Rembelszczyźnie ul. Wąska
63
i Skośna, w Kątach Węgierskich ul. Bagienna, w Michałowie Reginowie w drodze poprzecznej do ul.
Leśnej, w Stanisławowie Drugim w ul. Kwiatowej oraz w Wólce Radzymiśkiej ul. Leśna.
1.5. Budowa sieci wodociągowej: Józefów, Rembelszczyzna, Kąty Węgierskie, Stanisławów Drugi,
Michałów-Reginów.
Wybudowano sieć wodociągową w ul. Sienkiewicza i Wiosennej w Józefowie o dł. 1,8 km, w ul.
Kwiatowej w Stanisławowie Drugim o dł. 0,2 km.
Ponadto wybudowano wspólnie z Urzędem Miasta Legionowo sieć wodociągową w ul. Grudzie
w Legionowie, oraz w ul. Łąkowej i Polnej w Stanisławowie Drugim – na terenie Gminy Nieporęt dł.
0,3 km.
2. Kanalizacja
2.1. Budowa pompowni ścieków P-8 w Nieporęcie wraz z przewodami tłocznymi pod Kanałem
Żerańskim
Wybudowano pompownię ścieków P-8 wraz z przewodami tłocznymi pod Kanałem Żerańskim.
Pompownia została przekazana w użyczenie do eksploatacji przez MPWiK.
Zadanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Budżetu Państwa. W ramach środków ZPORR wpłynęły środki w wysokości 1 578 621,05 zł, a z
Budżetu Państwa w wysokości 150 000,00 zł.
2.2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nieporęcie.
Wykonano II etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Nieporęcie. Dokonano wymiany urządzeń
napowietrzająco – mieszających w drugim ciągu komór BIOKON, zamontowano piaskowniki z
żywic poliestrowych wraz z pompami do pulpy piaskowej, separator piasku i sito pionowe na
dopływie do pompowni ścieków. Zadanie było współfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa. W ramach środków ZPORR wpłynęły
środki w wysokości 228 136,58 zł, a z Budżetu Państwa w wysokości
30 414,09 zł.
2.3. Budowa pompowni ścieków PXI-1 w Białobrzegach.
Wybudowano pompownię ścieków PXI-1 w Białobrzegach wraz z kablem sygnalizacyjno –
sterowniczym na odcinku od PXI-1 do P-8. Trwa przekazywanie pompowni do eksploatacji przez
MPWiK.
2.4. Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze od ul. Wojska Polskiego w Nieporęcie.
Przeprowadzono przetarg na realizację inwestycji, ale oferta najkorzystniejsza przekroczyła ilość
środków przeznaczonych w budżecie gminy. Przetarg został unieważniony.
64
2.5. Projektowanie kanalizacji.
Wykonano koncepcję kanalizacji na terenie Gminy Nieporęt, projekt kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Nowodworskiej w Michałowie Reginowie, projekt kanalizacji w drodze poprzecznej do
ul. Wojska Polskiego w Nieporęcie i Białobrzegach oraz projekt przebudowy wylotu kolektora z
oczyszczalni ścieków w Nieporęcie.
2.6. Zakup kontenera techniczno socjalnego dla oczyszczalni ścieków w Nieporęcie.
Zakupiono i zamontowano kontener na terenie oczyszczalni ścieków.
2.7. Monitoring oczyszczalni i przepompowni ścieków
Wykonano instalację monitoringu na oczyszczalni ścieków w Nieporęcie oraz przepompowni ścieków
na osiedlu Dębina – powiadamianie drogą telefoniczną eksploatatora o zaistniałych awariach w pracy
oczyszczalni i przepompowni.
3. Budowa oświetlenia ulicznego
3.1. ul. Akacjowa w Kątach Węgierskich.
Wykonano I etap
budowy oświetlenia ul. Akacjowej
w Kątach Węgierskich – 19 szt.
słupów
aluminiowych SAL -95 z oprawami OUSc 150.
3.2. ul. Strużańska w Józefowie
Wykonano oświetlenie ulicy i chodnika przy ul. Strużańskiej w Józefowie o dł. ok. 960 mb – 25 szt.
słupów aluminiowych SAL-95 i oprawami OUSc-150w – 25 szt. oraz OWS-70W – 18 szt.
3.3. ul. Polna w Michałowie Reginowie.
Wykonano II etap budowy oświetlenia ul. Polnej w Michałowie Reginowie o dł.ok. 600m – 12 szt.
słupów stalowych „Orion” z oprawami typu SGS –203/100W.
3.4. ul. Różana w Nieporęcie
Wykonano oświetlenie ul. Różanej w Nieporęcie o dł. 355mb- 10 szt. słupów S-60 z oprawami OCP70KP.
65
3.5. Osiedle w Białobrzegach
Wykonano oświetlenie ulic na osiedlu w Białobrzegach
o dł.1747 mb – 5 szt. słupów SAL-65
z oprawami OWS-100W- 10 szt. oraz 41 szt. słupów SAL-5 z oprawami OWS -70 W.
3.6.Osiedle w Zegrzu Południowym
Wykonano oświetlenie ulic na osiedlu w Zegrzu Południowym o dł. 1195 mb- 7 szt. słupów SM-3W/E
Rosa z oprawami OWS- 100W oraz 27 szt. słupy SM-1W/E Rosa z oprawami OWS-70W.
3.8. ul. Stegny i Radzymińska w Ryni
Wykonano linię napowietrzną oświetlenia ulicznego o dł. ok. 550m i zamontowano na istniejących
słupach 13 szt. opraw typu OUSc-70.
4. Projektowanie i modernizacja oświetlenia ulicznego.
Wykonano
dokumentacje
projektowo-kosztorysowe
budowy
oświetlenia
ul.
Brukowej
w Stanisławowie Pierwszym, ulicy od ul. Wojska Polskiego w Nieporęcie oraz ul. Bagiennej w Kątach
Węgierskich.
Wykonano modernizację oświetlenia na ul. Bagiennej w Kątach Węgierskich – montaż 14 szt. opraw
OUSd-70W oraz linia napowietrzna o dł. 720 m.
Wykonano modernizację 24 szt. skrzynek SON oświetlenia ulicznego.
5. Projektowanie, budowa, przebudowa i modernizacja chodników, wiat przystankowych, ciągów
pieszo-jezdnych, parkingów i dróg gminnych.
- ul. Główna w Ryni - wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 550 mb,
- ul. Leśna w Wólce Radzymińskiej - wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 406 mb,
- ul. Koncertowa w Stanisławowie Pierwszym - wykonano nawierzchnie z kostki bauma na odcinku
450 mb,
- ul. Wiosenna w Józefowie - wykonano projekt ciągu pieszo - jezdnego oraz nawierzchnię odcinka
dł.290 mb z kostki Bauma,
- ul. Przyleśna w Kątach Węgierskich - wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 530 mb,
- ul. Kwiatowa, ul. Piękna, ul. Sadowa, ul. Wczasowa w Michałowie – Reginowie – wykonano
nawierzchnie asfaltowe o łącznej długości ok. 1km,
- ul. Świerkowa , ul. Wzgórz w Zegrzu Płd - wykonano nawierzchnie z kostki bauma o łącznej
długości ok. 250 mb,
- Nieporęt ciąg pieszo-jezdny wzdłuż ulicy Zegrzyńskiej - wykonano nawierzchnię z kostki bauma na
66
odcinku 320 mb,
- ul. Piaskowa w Józefowie -wykonano nawierzchnię z kostki bauma od ulicy Strużańskiej do ostatniej
zabudowy o dł. ok. 260 mb,
- ul. Kwiatowa w Stanisławowie Drugim- wykonano nawierzchnie z kostki bauma na odcinku 260
mb,
- chodnik wzdłuż ulicy Małołęckiej w Izabelinie- wykonano chodnik z kostki bauma na odcinku od
ulicy Izabelińskiej w kierunku ul. Leśnej o dł. ok. 300 mb,
- chodnik w kierunku Zalewu Zegrzyńskiego w Ryni - wykonano projekt techniczny,
- Osiedle Białobrzegi- wykonano przebudowę ciągów pieszych ok. 700m2,
- chodnik wzdłuż ulicy Przyrodniczej i Kwiatowej w Michałowie – Grabinie - wykonano chodnik
wzdłuż ulicy Przyrodniczej i Kwiatowej o długości około 700 mb,
- ciąg pieszo - jezdny wzdłuż ulicy Warszawskiej w Michałowie – Reginowie - wykonano chodnik od
ulicy Nowodworskiej w kierunku skrzyżowania z ul. Wolską o dł. ok. 700mb,
- nakładka asfaltowa ul. Klonowa w Stanisławowie Pierwszym - wykonano nakładkę asfaltową na
ulicy Klonowej o dł.500 mb,
- nakładka asfaltowa ul. Rybaki w Zegrzu Płd. - wykonano nakładkę asfaltową na odcinku o długości 400
mb od ulicy Radziwiłła w kierunku ul. Wzgórz,
- chodnik wzdłuż ul. Przyszłość w Stanisławowie Pierwszym - -wykonano chodnik na odcinku od
ulicy Strużańskiej do mostku na rz. Czarnej o dł. 1660mb,
- przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Kościelnej w Katach Węgierskich - przebudowa chodnika od
ulicy Akacjowej do ulicy Strużańskiej około 500 mb,
- chodnik wzdłuż ulicy Szkolnej w Wólce Radzymińskiej - chodnik wzdłuż ulicy Szkolnej ok.900mb,
- przebudowa ul. Granicznej w Stanisławowie Pierwszym- wykonano nawierzchnię asfaltową na
odcinku 910 mb,
- przebudowa ul. Sienkiewicza w Józefowie - wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 300 mb,
- chodnik wzdłuż ulicy Wolskiej w Stanisławowie Drugim - wykonano chodnik łączący
Stanisławów Drugi i Wolę Aleksandra o dł. ok. 400mb,
- przebudowa chodnika w Beniaminowie- wykonano chodnik o dł.ok.450mb.
6. Projekt i budowa budynku komunalnego socjalno-technicznego w Nieporęcie
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową
budynku komunalnego socjalno-technicznego
w Nieporęcie.
7. Budynki komunalne , w tym osiedle Silikaty.
Wykonano modernizację budynku komunalnego w Kątach Węgierskich, w tym:
-
nowe pokrycie dachu z blachy trapezowej,
67
-
wymiana pieca gazowego w kotłowni,
-
wymiana instalacji c.o. wraz grzejnikami,
-
adaptacja pomieszczenia po garażu na potrzeby biblioteki,
-
nowa toaleta dla niepełnosprawnych,
-
nowe przyłącze wod-kan.
Wykonano
modernizację klatek schodowych
oraz dachów na osiedlu Silikaty w Michałowie-
Reginowie.
9. Modernizacja systemu nawiewno-wywiewnego w Urzędzie Gminy.
Zainstalowano centralę klimatyzacyjną dla trzech pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy zainstalowano
klimatyzatory.
10.Zakup komputerów i oprogramowania.
Zakupiono 21 szt. komputerów, 2 notbooki, 6 szt. drukarek laserowych, 6 programów, 9 kpl pakietów
biurowych, 1 router, 4 switche 8-portowe, 1 szt. print serwer dla Urzędu Gminy.
11. Budowa budynku garażowego dla OSP w Kątach Węgierskich.
Wybudowano i oddano do użytkowania
budynek garażowy
dla OSP w Kątach
Węgierskich
-
parterowy, kryty blachodachówką, o powierzchni użytkowej 108m2.
12. Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieporęcie.
Zakupiono torbę ratunkową oraz łódź motorowodną z silnikiem zaburtowym marki Honda na
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieporęcie.
13. Projekt i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Józefowie.
Wykonano dokumentację
projektowo-kosztorysową
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Józefowie.
14. Projektowanie i budowa boiska sportowych przy Szkołach Podstawowych.
Wykonano projekt techniczny i modernizację wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej w Białobrzegach, która polegała na ułożeniu nawierzchni ze sztucznej trawy na istniejącym
boisku asfaltowym wraz z odwodnieniem. Wymiary boiska 28x44m. Na płycie boiska do piłki ręcznej,
nożnej, siatkowej, koszykowej i tenisa.
15.
Budowa
gimnazjum
z
salą
gimnastyczną
wraz
z
infrastrukturą
towarzyszącą
w Stanisławowie Pierwszym.
Zakończono
roboty
budowlane wykończeniowe i instalacyjne w budynku gimnazjum. Wykonano
utwardzenie chodników, placów i dróg wewnętrznych o łącznej powierzchni 4 926 m2, ogrodzenie o
68
długości około 390 m. Wybudowano również oświetlenie terenu gimnazjum – 23 słupy SAL-5m z
oprawami SL100 i 4 słupy SAL-3m z oprawami OCP-70. Oddano do użytkowania obiekt o pow.
użytkowej 5 987 m2 i kubaturze 31 424 m3.
Zakupiona została działka o pow. ok. 3500 m2 przeznaczona na budowę boisk sportowych.. Wykonano
dokumentację projektowo-kosztorysową boisk sportowych.
16. Zakup wyposażenia gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym.
Zakupiono meble do sal lekcyjnych, biblioteki i gabinetów, pomoce dydaktyczne, komputery, sprzęt
nagłośnieniowy, sprzęt sportowy oraz urządzenia i naczynia kuchenne.
17. Budowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zakończono roboty budowlane i instalacyjne w budynku GOPS o pow. użytkowej 191m2.
Wybudowano obiekt użyteczności publicznej – parterowy, niepodpiwniczony, kryty blachodachówką.
18. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nieporęcie
Wykonano budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nieporęcie. Nawierzchnia ze sztucznej
trawy. Wymiary boiska: 44 x 68 m. Na płycie boiska do piłki nożnej, ręcznej, siatkowej i tenisa.
Dofinansowanie budowy ze środków unijnych – 80% kosztów inwestycji.
19. Place zabaw dla dzieci
Wykonano plac zabaw dla dzieci na osiedlu wojskowym w Zegrzu Płd., w tym wykonano ogrodzenie
placu, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe i elementy małej architektury oraz wykonano
obsadzenia zielenią.
20. Zagospodarowanie turystyczne części wybrzeża Zalewu Zegrzyńskiego pn. „Dzika
Plaża” w Nieporęcie.
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania terenu
pn. „Dzika Plaża
w Nieporęcie”.
21. Projekt pływalni sportowej
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonawcę dokumentacji projektowej, które skutkowało
unieważnieniem postępowania.
22. Monitoring stacji SUW w Nieporęcie
Wykonano instalację monitoringu na stacji SUW w Nieporęcie – powiadamianie drogą telefoniczną
eksploatatora o zaistniałych awariach w pracy stacji.
23. Projektowanie kompleksu boisk sportowych w Kątach Węgierskich.
69
Wykonano dokumentację projektową dwóch boisk o sztucznej nawierzchni w Kątach Węgierskich.
Wymiary boiska do piłki nożnej: 92x47 m. Wymiary boiska do piłki siatkowej i koszykowej: 27x15,5 m.
24.Sztandar dla Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy warszawskiej 1920r.
W związku z otwarciem nowego budynku szkoły zakupiono sztandar dla Gimnazjum im. Bohaterów
Bitwy Warszawskiej w Stanisławowie Pierwszym.
25.Zakup centrali telefonicznej
Zakupiono nową centralę telefoniczną dla potrzeb Urzędu Gminy w Nieporęcie.
Wydatki majątkowe w podziale na rodzaje inwestycji
29,6%
30,0%
25,0%
21,2%
18,8%
20,0%
15,0%
12,8%
10,0%
4,3%
5,0%
3,8%
3,1%
2,0%
1,9%
1,6%
0,9%
0,0%
drogi
oświata
wodociągi
kanalizacja
oświetlenie
sport i
rekreacja
opieka
społeczna
straż
pożarna
pomoc
finansowa
obiekty
urząd gminy
komunalne
4.2.3. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym.
W ramach wydatków wiązanych z wieloletnim programem inwestycyjnym realizowane były następujące
zadania inwestycyjne w poszczególnych programach:
I. Program wodociąg i kanalizacja
1. Wodociąg Zachód i Centralny
1.2 „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie” Plan nakładów w 2007 r. 1 200 000,00 zł, natomiast
wykonano w wysokości 1 192 731,69 zł.
70
W 2006 r. wybudowano zbiornik wody czystej, budynek technologiczny, odstojnik popłuczyn,
oraz rurociągi międzyobiektowe. Wykonano roboty drogowe na terenie stacji i ogrodzenie. W budynku
technologicznym zamontowano desorbery, filtry, pompy, rurociągi wraz z armaturą.
W ramach środków ZPORR wpłynęły na to zadanie środki w wysokości 144 450,00 zł,
a z Budżetu Państwa w wysokości 19 260,00 zł.
1.3 „Projektowanie wodociągów” Plan nakładów 255 000,00 zł, natomiast wykonanie w wysokości
214 506,50 zł.
Wykonano dokumentacje projektowe sieci wodociągowej w Ryni, w Wólce Radzymińskiej,
w Beniaminowie, w Józefowie ul. Sienkiewicza i Wiosenna, w Rembelszczyźnie ul. Wąska
i Skośna, w Kątach Węgierskich ul. Bagienna, w Michałowie Reginowie w drodze poprzecznej do ul.
Leśnej, w Stanisławowie Drugim w ul. Kwiatowej oraz w Wólce Radzymiśkiej ul. Leśna.
Natomiast kwota 27 694,00 zł została ustalona na to zadanie jako wydatki, które nie wygasają wraz z
upływem roku budżetowego.
2. Kanalizacja
2.1 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nieporęcie” Plan nakładów na 2006 r. 410 000,00 zł,
natomiast wykonanie w wysokości 409 833,45 zł.
Wykonano II etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Nieporęcie. Dokonano wymiany urządzeń
napowietrzająco – mieszających w drugim ciągu komór BIOKON, zamontowano piaskowniki z żywic
poliestrowych wraz z pompami do pulpy piaskowej, separator piasku i sito pionowe na dopływie do
pompowni ścieków. Zadanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz Budżetu Państwa. W ramach środków ZPORR wpłynęły środki w wysokości 228
136,58 zł, a z Budżetu Państwa w wysokości 30 414,09 zł.
2.2 „Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze od ul. Wojska Polskiego w Nieporęcie” Plan nakładów 2006
r. 10 000,00 zł, a wykonanie 6 983,26 zł.
2.3 „Projektowanie kanalizacji” Plan nakładów 117 000,00 zł, a wykonanie w wysokości 88 819,40 zł.
Wykonano koncepcję kanalizacji na terenie Gminy Nieporęt, projekt kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Nowodworskiej w Michałowie Reginowie, projekt kanalizacji w drodze poprzecznej do ul.
Wojska Polskiego w Nieporęcie i Białobrzegach oraz projekt przebudowy wylotu kolektora z
oczyszczalni ścieków w Nieporęcie.
Natomiast kwota 8 906,00 zł została ustalona na to zadanie jako wydatki, które nie wygasają wraz z
upływem roku budżetowego.
II. Program inwestycji sportowych
1. „Projektowanie i budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Józefowie” Plan nakładów
w 2006 r. 43.000,00, a wykonanie w wysokości 146,40 zł.,
Wykonano dokumentację
projektowo-kosztorysową
w Józefowie.
71
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
Natomiast kwota 42 517,00 zł została ustalona na to zadanie jako wydatki, które nie wygasają wraz z
upływem roku budżetowego.
2. „Projektowanie i budowa pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym” Plan nakładów w 2006 r.
5.000,00zł, a wykonanie 109,80 zł.
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonawcę dokumentacji projektowej, które skutkowało
unieważnieniem postępowania.
III. Program inwestycji oświetleniowych
1. „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Akacjowa w Kątach Węgierskich” Plan nakładów na 2006 r.
104.500,00 zł, a wykonanie 101.872,66 zł.
Wykonano I etap
budowy oświetlenia ul. Akacjowej
w Kątach Węgierskich – 19 szt.
słupów
aluminiowych SAL -95 z oprawami OUSc 150.
4.2.4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.
1. „Budowa sieci wodociągowej w zachodniej części Gminy Nieporęt” Plan nakładów finansowych na
2006 r. 506.000,00
zł, natomiast wykonanie 504.673,03 zł.
Wybudowano sieć wodociągową wzdłuż ul. Jana Kazimierza i Strużańskiej w
Stanisławowie
Pierwszym, Rembelszczyźnie i Kątach Węgierskich o dł. 2,8 km. Jest to trzeci i ostatni etap projektu p.n.
„Budowa sieci wodociągowej w zachodniej części Gminy Nieporęt” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.
W ramach środków ZPORR wpłynęły na to zadanie środki w wysokości 402 653,28 zł,
a z Budżetu Państwa w wysokości 53 687,12 zł.
2.”Budowa pompowni ścieków P-8 w Nieporęcie wraz z przewodami tłocznymi pod Kanałem
Żerańskim”. Plan nakładów na 2006 r. 635.000,00 zł, natomiast wykonanie 631.155,53 zł.
Wybudowano pompownię ścieków P-8 wraz z przewodami tłocznymi pod Kanałem Żerańskim.
Pompownia została przekazana w użyczenie do eksploatacji przez MPWiK.
Zadanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Budżetu Państwa. W ramach środków ZPORR wpłynęły środki w wysokości 1 578 621,05 zł,
a z Budżetu Państwa w wysokości 150 000,00 zł.
3. „Budowa stacji uzdatniania wody w Józefowie”. Plan nakładow na 2006 r.1.200.000,00 zł, natomiast
wykonanie w 2006 r. 1.192.731,69 zł.
W 2006 r. wybudowano zbiornik wody czystej, budynek technologiczny, odstojnik popłuczyn,
oraz rurociągi międzyobiektowe. Wykonano roboty drogowe na terenie stacji i ogrodzenie. W budynku
technologicznym zamontowano desorbery, filtry, pompy, rurociągi wraz z armaturą.
72
W ramach środków ZPORR wpłynęły na to zadanie środki w wysokości 144 450,00 zł,
a z Budżetu Państwa w wysokości 19 260,00 zł.
4. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nieporęcie”. Plan nakładów na 2006 r. 410.000,00zł, a
wykonanie 409.833,45 zł.
Wykonano II etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Nieporęcie. Dokonano wymiany urządzeń
napowietrzająco – mieszających w drugim ciągu komór BIOKON, zamontowano piaskowniki z żywic
poliestrowych wraz z pompami do pulpy piaskowej, separator piasku i sito pionowe na dopływie do
pompowni ścieków. Zadanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz Budżetu Państwa. W ramach środków ZPORR wpłynęły środki w wysokości 228
136,58 zł, a z Budżetu Państwa w wysokości
30 414,09 zł.
5. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nieporęcie”. Nakłady planowane na 2006 r.
500.000,00 zł, a wykonane w wysokości 499.252,39 zł.
Wykonano budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nieporęcie. Nawierzchnia ze sztucznej
trawy. Wymiary boiska: 44 x 68 m. Na płycie boiska do piłki nożnej, ręcznej, siatkowej i tenisa.
Dofinansowanie budowy ze środków unijnych w wysokości 403 540,00 zł.
5.
Planowana i wykonana kwota deficytu.
Zgodnie z § 1 i § 2 Uchwały Rady Gminy Nieporęt Nr XLVI/127/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok plan dochodów i wydatków został ustalony
w wysokości:
dochody
30.662.005 zł
wydatki
37.223.311 zł
Ujemna różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt w wysokości 6 561 306 zł.
W wyniku podjętych przez Radę Gminy i Wójta działań plan dochodów został zwiększony
o 2.058.685 zł i zamknął się kwotą 32.720.690 zł, co stanowi 106,71 % w
stosunku
do
dochodów
zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2005, natomiast plan wydatków budżetowych został
zwiększony o 903.999 zł i zamkną się kwotą 38.127.310 zł, co stanowi 102,43 % w stosunku do
wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej.
Ujemna różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami po zmianach w ciągu roku 2006 r
stanowiła planowany deficyt w wysokości 5 406 620 zł.
Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31.12.2006 r. (Rb-NDS) ujemna różnica między wykonanymi dochodami
a wykonanymi wydatkami wyniosła – 1.012.890,13 zł i była niższa od planowanej o 4.393.729,87 zł od
planowanej w kwocie 5.406.620 zł.
Uzyskanie niższego od planowanego deficytu było konsekwencją:
73
1. Zrealizowanych ponadplanowych dochodów w kwocie
3.496.080,39 zł
w tym m.in.:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych
w kwocie
639.241,06 zł
- wpłaty za wodę w kwocie
74.993,03 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w
kwocie
16.123,97 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w kwocie
197.556,04 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych w kwocie
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie
10.543,35 zł
556.049,90 zł
- refundacja środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej wcześniej poniesionych
wydatków na budowę pompowni P-8 w Nieporęcie wraz z przewodami tłocznymi pod
Kanałem Żerańskim w kwocie
1.578.620,89 zł
- refundacja środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej wcześniej poniesionych
wydatków na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nieporęcie
w kwocie
388 900 zł.
2. Niewykonania planu wydatków finansowanych z przychodów i dochodów własnych Gminy w
kwocie
897.649,48 zł.
Największą pozycję wydatków niewykonanych stanowią wydatki realizowane w dz. 900 – Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska i w dz. 750- Administracja publiczna, które zostały szczegółowo
omówione w części dotyczącej wykonania wydatków budżetowych.
6.
Przychody i rozchody budżetu oraz dane dotyczące zadłużenia Gminy.
W uchwale budżetowej Gminy Nieporęt na rok 2006 został ustalony także plan przychodów w kwocie
7.033.434 zł oraz plan rozchodów w kwocie 472.128 zł.
Ujęte w budżecie Gminy przychody miały pochodzić z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku
krajowym, przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu Gminy w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
i nadwyżki budżetu Gminy z lat ubiegłych. Jednak w związku z realizacją w 2006 roku wyższych niż
pierwotnie planowano dochodów dokonano zmniejszenia planu przychodów o kwotę 932.518 zł. Plan
przychodów na dzień 31.12.2006 r. zamknął się kwotą 6.100.916 zł, natomiast wykonanie wyniosło
7.054.130,11 zł . W wykonaniu ujęta jest kwota 5.982.584,11 zł stanowiąca skumulowaną nadwyżkę
budżetową z lat ubiegłych i kwota 1.071.546 zł, stanowiąca wolne środki jako nadwyżka środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych.
74
Plan rozchodów Gminy na dzień 31.12.2006 r. zamknął się kwotą 694.296 zł i został wykonany w
kwocie 694.296 zł, czyli zostały spłacone kredyty na kwotę 203 964 zł z czego:
1) w Banku PKO S.A.
2) w Millennium
94 276,00 zł
109 688,00 zł
i pożyczki na kwotę 490 332,00 zł, z czego:
1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
490 332,00 zł.
Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
jednostki samorządu terytorialnego (Rb – Z) na dzień 31 grudnia 2006 r. dług Gminy wyniósł 263.750 zł,
w tym:
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 263.750 zł.
Gmina w 2006 r. nie pozyskała kredytów ani pożyczek.
Dług Gminy na koniec 2006 roku stanowi 0,73 % wykonanych na dzień 31 grudnia 2006 r. dochodów
Gminy i nie przekracza granicy określonej w art. 170 ustawy o finansach publicznych, tj. 60 % dochodów
jednostki samorządu terytorialnego.
Informacje do bilansu z wykonania budżetu Gminy Nieporęt na dzień 31.XII.2006 roku
I. Informacje do konta 134
1. Na koniec 2006 roku Gmina nie posiadała zobowiązań z tytułu kredytów
( BO 203 964 – spłaty 203 964 )
2. W 2006 roku dokonano spłaty kredytu w kwocie 203 964 zł z czego:
1) Banku PKO S.A. na kwotę
2) Bank Millennium
94 276,00 zł
109 688,00 zł
II. Informacja do konta 260
W 2006 roku Gmina nie otrzymała pożyczek w związku z przedłużającymi się wewnętrznymi
procedurami w WFOŚ. W ciągu 2006 roku dokonano spłaty pożyczek w kwocie 490 332,00 zł. Pożyczki
w kwocie 113 500,00 zł zostały umorzone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
Z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska gmina posiada
zobowiązania w kwocie 263 750 zł ( 867 582- spłaty 490 332 – 113 500 umorzone pożyczki) Powyższa
kwota w ewidencji księgowej ujęta jest na koncie 260 – Zobowiązania finansowe.
Łącznie zadłużenie z tytułu pożyczek na koniec 2006 roku wynosi: 263 750 zł.
III. Informacje do konta 224 – Rozrachunki budżetu
Konto 224 na koniec 2006 wykazuje następujące zaszłości :
Konto 224
Wn
Ma
Rozliczenie z Maz.Urzęd.Woj.
- Podatek dochodowy od osób fizycznych
- Urzędy Skarbowe
3 024,79 zł
1 295 890 zł
5 135,57 zł
75
..................................................................................
Razem 1 301 025,57 zł
IV.
Konto 240
Sumy do wyjaśnienia
Wn
Ma
65 166,13 zł
V. Konto 909
Wn
Rozliczenia międzyokresowe ( subwencja oświatowa na 2007r)
VI.
3 024,79 zł
Ma
376 692,00 zł
Konto 961 - Niedobór lub nadwyżka budżetowa
( dochody k „901” 33 172 085,22 zł – wydatki k „902” 34 831 174,50 ) = -1 659 089,28 zł
VII. Konto 962 – Wynik na pozostałych operacjach
Umorzenie zaciągniętych pożyczek 113 500,00 zł
VIII. Konto 967
(BO 1 125 000,00 + wydatki k „908” 2 398 486,02 – k „907” 3 044 685,17) = - 478 800,85 zł
IX. Konto 960 - Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu
( k „960” 7 107 584,11 + k „962” 113 500,00 – k „961” 1 659 089,28) = 5 561 994,83
(k„960” 5 561 994,83 – k „967” 478 800,85) = 5 083 193,98 zł
X. Konto 133 - Rachunek budżetu
Stan na koniec 2006r. 4 573 319,33 zł
XI. Wolne środki na koniec 2005 roku 263 750,00 zł
[ 4 573 319,33 + (1 301 025,57 – 444 882,92) – 82 518,00 = 5 346 943,98 – 5 083 193,98 = 263 750,00 ]
Bilans z wykonania budżetu pozwala ocenić stopień wykonania planu dochodów i wydatków zgodnie z
założeniem uchwalonego budżetu – ( po zmianach ).
Podstawą przygotowania sprawozdań finansowych za 2006 rok były dane liczbowe wynikające z
ewidencji księgowej gminy.
7.
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
rozdz. 90011 –Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Przychody:
Wydatki
Plan
90 000,00 zł
Wykonanie
42 124,26 zł
Plan
90 000,00 zł
Wykonanie
36 828,83 zł
76
Stan funduszu na początek 2006 roku wynosił 14 164,94 zł.
Przychody wykonane w 2006 wynosiły 42 124,26 zł., a zostały pozyskane z:
1. pozostałych wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,
pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych, a także
z tytułów pieniężnych uzyskanych na podstawie decyzji, o której mowa w art. 362 ust. 3 ww. ustawy,
2. wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za usuwanie drzew i krzewów,
3. wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za składowanie i magazynowanie odpadów,
Poniesione wydatki za 2006 wynoszą 36 828,83 w tym 2 670,00 zł. kosztów z roku 2005.
Ze środków Funduszu:
•
dofinansowano zakup nagród rzeczowych w konkursach wiedzy ekologicznej dla młodzieży szkolnej,
•
w ramach wspierania edukacji ekologicznej dofinansowano wyjazdy uczniów na „Zielone Szkoły”,
•
finansowano wynajem i serwis kabin sanitarnych, w ramach utrzymania czystości i porządku na
terenach publicznych Gminy Nieporęt,
•
realizowano wspólnie z Komisariatem Policji w Nieporęcie zadania w zakresie utrzymania czystości i
porządku oraz ochrony środowiska na terenie Gminy Nieporęt,
•
przeprowadzano konserwację zieleni i gniazd bociana białego na terenie Gminy Nieporęt.
Stan środków na koniec 2006 r. wynosi 19 460,37 zł z tego koszty poniesione w 2006 r. na kwotę
1 135,03 zł, a zapłacone w 2007 r.
8.
Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.
W 2006 r. w siedmiu placówkach oświatowych funkcjonowały wyodrębnione rachunki dochodów
własnych. Gromadzono na nich, zgodnie z uchwałą Rady Gminy określającą źródła i sposób
wydatkowania, środki finansowe pochodzące z odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych oraz za
żywienie i pobyt dzieci w przedszkolach. Całkowity koszt żywienia uczniów ponoszą rodzice. W
przypadku uczniów pochodzących z rodzin najuboższych koszty żywienia pokrywane są przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej. Zgromadzone w 2006 r. na rachunkach dochodów własnych środki
wyniosły 448 051 zł. Wydatkowano je w wysokości 424 359 zł przede wszystkim na organizację
żywienia w szkołach i przedszkolach (tzw. wsad do kotła) oraz na zakup pomocy dydaktycznych i
wyposażenia placówek przedszkolnych.
Wykaz jednostek budżetowych, które posiadały rachunek dochodów własnych:
1. Szkoła Podstawowa w Nieporęcie,
2. Szkoła Podstawowa w Izabelinie,
3. Szkoła Podstawowa w Białobrzegach,
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej,
77
5. Gminne Przedszkole w Nieporecie,
6. Gminne Przedszkole w Zegrzu,
7. Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym.
Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
Dochody
Dział
Rozdział
Paragraf
801
80101
0830
320 100,00
258 672,15
801
80101
0920
1 120,00
197,97
801
80101
0960
200,00
0
801
80101
0970
1 385,00
1 384,58
322 805,00
260 254,70
RAZEM
Plan
Wykonanie
801
80104
0830
158 000,00
147 243,30
801
80104
0920
340,00
135,64
158 340,00
147 378,94
RAZEM
801
80110
0830
40 420,00
40 414,00
801
80110
0920
30,00
3,08
RAZEM
40 450,00
40 417,08
OGÓŁEM
521 595,00
448 050,72
Wydatki
Dział
Rozdział
Paragraf
801
80101
4210
60 463,09
53 239,06
801
80101
4220
268 213,87
198 922,44
801
80101
4240
3 820,00
1 080,07
801
80101
4260
5 400,00
1 064,14
801
80101
4270
4 000,00
3 167,60
801
80101
4300
6 200,00
1 155,27
348 096,96
258 628,58
RAZEM
78
Plan
Wykonanie
801
80104
4210
36 250,00
26 515,61
801
80104
4220
95 600,00
73 011,09
801
80104
4240
10 769,89
7 739,37
801
80104
4260
1 200,00
0
801
80104
4270
10 800,00
7 740,90
801
80104
4280
750,00
661,00
801
80104
4300
12 800,00
12 158,46
168 169,89
127 826,43
RAZEM
9.
801
80110
4210
50,00
0
801
80110
4220
40 400,00
37 904,34
RAZEM
40 450,00
37 904,34
OGÓŁEM
556 716,85
424 359,35
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2006 r.
zaplanowane były na kwotę 260 000,00 zł, natomiast wykonane w wysokości 278 843,93 zł, czyli w
107,25 %.
W roku 2006
na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano środki w wysokości 263 000 zł.,
wydatkowano 234.713,43 zł.
Środki wykorzystane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2006 r. pochodziły w całości z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
W ramach działań na rzecz zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin, dzieci i młodzieży
zrealizowane zostały następujące zadania:
1.Gmina finansowała realizację „Programu promocji zdrowia podnoszącego umiejętności pacjentów
uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin w zakresie dbałości o własne zdrowie”
obejmującego
prowadzenie
Ośrodka
Rehabilitacji
Psychofizycznej
funkcjonującego w strukturze SP ZOZ, poprzez:
- udzielenie dotacji na działalność Ośrodka Rehabilitacji w kwocie 90.000 zł,
79
dla
Osób
Uzależnionych
2.W ramach Programu Profilaktyki ma miejsce dożywianie i działania opiekuńczo-wychowawcze na
rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich z dysfunkcjami emocjonalnymi.
W wyniku przeprowadzonego konkursu, zadanie zlecono organizacji pozarządowej- Towarzystwu
Przyjaciół Dzieci.
Na terenie Gminy Nieporęt funkcjonują dwa ogniska profilaktyczno-wychowawcze - w Zegrzu
Południowym i w Ryni, do których uczęszcza około 40 dzieci – kwota dotacji na funkcjonowanie ognisk
– 50.000 zł.
3.Sfinansowano pobyt 32 dzieci z rodzin patologicznych na letnich koloniach rekreacyjnoprofilaktycznych w Karwicy – 18.017 zł.
4.Dofinansowano pobyt 90 dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy na obozach letnich – 12.000 zł.;
5.Pokryto koszty przejazdu dzieci na obóz zimowy w Zakopanem – 2.091,16 zł.;
6 .Uruchomienie i finansowanie Punktu Profilaktyki, Pomocy Dziecku i Rodzinie, którego celem jest
udzielanie profesjonalnej pomocy, wsparcia osobom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych.
W
ramach Punktu prowadzona była profilaktyka dla dzieci i młodzieży, terapia indywidualna, terapia
rodzinna, zajęcia edukacyjne dla rodziców, superwizja dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców.
Ogólny koszt prowadzenia PPPDiR w 2006 r.- 6.200 zł.
7.Gmina przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” .
Celem kampanii prowadzonej m.in. w mediach było dotarcie do dużej populacji dzieci i młodzieży w
celu uświadomienia zagrożeń wynikających z używania narkotyków i picia alkoholu.
Dzieci aktywnie uczestniczyły w kampanii poprzez udział w konkursach profilaktycznych.
W ramach tej kampanii młodzież szkolna uczestniczyła we wszystkich proponowanych przez
organizatora konkursach, a Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Szkoły
Gminy Nieporęt w dniu Święta Gminy wspólnie zorganizowały młodzieżowy bieg przełajowy, w
którym wzięło udział 186 uczestników.
Uczestnictwo w kampanii to koszt 1.220 zł., dla wszystkich uczestników biegów zakupiono koszulki na
kwotę - 3508,11 zł.
10.
Informacja o stanie mienia komunalnego
Stan mienia komunalnego w 2006 roku:
1)
w zakresie wykonywanego prawa własności wynosił: 95,0122 ha.
2)
w zakresie posiadania samoistnego (drogi) wynosił:
84,5768 ha
II. Pozyskano na mienie Gminy w drodze komunalizacji i na podstawie notarialnej umowy
następujące nieruchomości:
Aleksandrów:
80
nieruchomość – działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 87 o pow. 0,42 ha, nabyta na mienie Gminy
Nieporęt w drodze komunalizacji;
Białobrzegi:
nieruchomości:
1) działki nr nr 170/4, 170/7, 170/8, 170/12, 170/39, 170/46, 170/70, 170/163, 170/167, o łącznej
powierzchni 1,1607 ha;
2)
lokal użytkowy nr 6 o łącznej pow. użytkowej 190,20 m 2 wraz z udziałem w nieruchomości
wspólnej wynoszącym 1902/10974;
3)
lokal użytkowy o łącznej pow. użytkowej 184,80 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
wynoszącym 1848/14003;
nabyte na mienie Gminy Nieporęt na podstawie notarialnej umowy z zasobu Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej;
Kąty Węgierskie:
nieruchomości – działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 370 i nr 476 o łącznej pow. 2,32 ha, nabyte na
mienie Gminy Nieporęt w drodze komunalizacji;
Stanisławów Drugi:
nieruchomość – droga (ulica Kwiatowa) składającą się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr nr:
30/2, 30/8, 167/2, 167/4, o łącznej pow. 2200 m2 nabytą na mienie Gminy Nieporęt drogi – na podstawie
notarialnej umowy;
Zegrze Południowe:
nieruchomości:
-
działki nr nr 126/5, 126/6, 126/29, 126/30, o łącznej powierzchni 0,3652 ha;
-
pawilon handlowy o pow. użytkowej 314 m2 usytuowany na działce nr ewid. 126/30;
nabyte na mienie Gminy Nieporęt na podstawie notarialnej umowy z zasobu Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej ;
Łącznie w 2006 roku na mienie gminne pozyskano 4,55938 ha, w tym udziały we własności
nieruchomości co do 0,099 ha
III. Sprzedano następujące nieruchomości gruntowe z zasobu gminnego:
81
1/ prawo użytkowania wieczystego na okres 99 lat
dla działki ewidencyjnej nr 28/24 o pow. 900 m2 położonej we wsi Zegrze Południowe gm.
Nieporęt
2/ nieruchomość stanowiąca działki nr ewid. 57/3, 58/6, 58/10 położone we wsi i gminie Nieporęt
przy ulicy Zegrzyńskiej, o łącznej powierzchni 0,5293 ha.
3/ nieruchomość stanowiąca działki nr ewid. 57/2, 58/4, 58/9 położone we wsi i gminie Nieporęt
przy ulicy Zegrzyńskiej, o łącznej powierzchni 0,8685 ha.
IV. W celu pozyskania dodatkowych gruntów na mienie komunalne:
1.
złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Nieporęt w drodze
darowizny prawa własności nieruchomości składającej się z działek oznaczonych w ewidencji
gruntów nr nr 54, 55 położonych we wsi Rynia;
2. prowadzone są działania zmierzające do nabycia na mienie gminne nieruchomości oznaczonej w
ewidencji gruntów nr 88/15 i nr 88/18 położonej we wsi Zegrze Południowe - tereny po byłej stacji
PKP;
3. złożono wniosek o komunalizację nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 242
położonej we wsi Wólka Radzymińska, na której usytuowany jest Zespół Szkolno-Przedszkolny;
4.
złożono wniosek o przekazanie Gminie nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej we wsi
Nieporęt stanowiącej część działki o nr ewid. 1094;przygotowano dokumentację do nieodpłatnego
nabycia na mienie komunalne Gminy Nieporęt nieruchomości stanowiącej działki oznaczone w
ewidencji gruntów nr nr 86/2, 87/2 położone we wsi Zegrze Południowe (magazyn soli);
5. przygotowywana jest dokumentacja do zasiedzenia nieruchomości na której usytuowany jest
budynek Stanicy Strażackiej;
6. złożono wniosek o komunalizację nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów nr nr:
-
1/3 położona we wsi Rembelszczyzna,
-
3/1 położona we wsi Rembelszczyzna,
-
5 położona we wsi Rembelszczyzna,
-
440 położona we wsi Rembelszczyzna,
-
441/1 położona we wsi Rembelszczyzna,
stanowiące grunty gromadzkie;
7. złożono wniosek o komunalizację nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów nr nr: 347/1,
347/3, 351, 459, 446 położonych we wsi Michałów Reginów gm. Nieporęt stanowiących ulicę
Długą.
V. W zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami podjęto decyzje i wykonano następujące
czynności administracyjne:
1) wypisów z ewidencji gruntów na wniosek właściciela
82
1360,
2) wypisów dla zgłoszenia prac geodezyjnych
314,
3) wyrysów z mapy ewidencyjnej
370,
4) postanowień w sprawie podziału nieruchomości
132,
5) decyzji w sprawie podziału nieruchomości
116,
6) zaświadczeń w sprawie nadania numerów porządkowych dla budynku
249,
7) decyzja w sprawie rozgraniczenia nieruchomości
1,
8) zmian w ewidencji gruntów
1853,
9) decyzje w sprawie ewidencji gruntów
42,
10) udostępniono dane z ewidencji gruntów w wykonaniu 411 wniosków,
11) udostępniono informacji z operatu ewidencji gruntów w wykonaniu 87 wniosków
VI. Dzierżawa nieruchomości gminnych.
4) Zawarto 7 umów dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy.
5) W 2006r. w zakresie nieruchomości gruntowych realizowanych było łącznie: 12 umów dzierżawy
oraz 4 umowy najmu.
6) Naliczenia z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły łącznie: 213 962,98 zł – wykonanie 191 763,44zł.
7) Zawarto 3 umowy na dysponowanie nieruchomością ,stanowiącą własność Gminy, na cele budowlane.
8) Zawarto 5 umów na dysponowanie przez Gminę nieruchomością, stanowiącą własność Powiatu
Legionowskiego, na cele budowlane.
II.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA OBEJMUJĄCA PLAN I WYKONANIE:
1.
Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej.
SPRAWOZDANIE ZA 2006 ROK Z PLANU ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Plan dochodów
Klasyfikacja budżetowa
Dz.
010
Roz.
Plan po zmianach
Treść
Wykonanie za
2006 r.
Par.
Rolnictwo i łowiectwo
3 010,00
83
2 662,29
0109
5
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
750
Administracja publiczna
7501
1
2 662,29
78 360,00
78 360,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
78 360,00
78 360,00
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
50 930,00
47 969,90
1 968,00
1 968,00
1 968,00
1 968,00
Wybory do radgmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydetów miast oraz referenda gminn, powiatowe i wojewódzkie
48 962,00
46 001,90
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
48 962,00
46 001,90
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Obrona cywilna
754
7541
4
201
0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Ochrona zdrowia
8519
5
3 010,00
78 360,00
7510
9
851
2 662,29
78 360,00
Urzędy wojewódzkie
751
7510
1
3 010,00
Pozostała działalność
84
201
0
852
8521
2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
8521
3
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
8521
4
8522
8
8527
8
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
SUMA
85
50,00
50,00
2 092 313,00
2 090 572,49
1 866 286,00
1 866 286,00
1 866 286,00
1 866 286,00
17 409,00
17 162,41
17 409,00
17 162,41
169 238,00
167 746,08
169 238,00
167 746,08
11 000,00
10 998,00
11 000,00
10 998,00
28 380,00
28 380,00
28 380,00
28 380,00
2 225 163,00
2 220 114,68
SPRAWOZDANIE ZA 2006 ROK Z PLANU ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Plan wydatków
Klasyfikacja budżetowa
Dz.
Roz.
Pa.
010
01095
4300
4430
750
75011
4010
4040
4110
4120
751
75101
Nazwa
Administracja publiczna
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Plan
3 010,00
3 010,00
52,00
2 958,00
78 360,00
78 360,00
Wykonanie za 2006r.
2 662,29
2 662,29
52,00
2 610,29
78 360,00
78 360,00
57 000,00
57 000,00
8 000,00
8 000,00
12 000,00
1 360,00
12 000,00
1 360,00
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej , kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
50 930,00
47 969,90
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1 968,00
1 968,00
283,00
283,00
40,00
1 645,00
40,00
1 645,00
48 962,00
46 001,90
28 940,00
25 980,00
911,00
911,00
Składki na ubezpieczenia społecz4110 ne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Wybory do radgmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydetów miast oraz referenda
gminn, powiatowe i wojewódzkie
75109
Różne wydatki na rzecz osób fi3030 zycznych
Składki na ubezpieczenia społecz4110 ne
86
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup pozostałych usług
4410 Podróże służbowe krajowe
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
754
Obrona cywilna
75414
4300 Zakup usług pozostałych
Ochrona zdrowia
851
Pozostała działalność
85195
4300 Zakup usług pozostałych
4410 Podróże służbowe krajowe
Pomoc społeczna
852
85212
Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3110 Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracow4010 ników
Dodatkowe wynagrodzenie rocz4040 ne
Składki na ubezpieczenia społecz4110 ne
4120 Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
4300 Zakup usług pozostałych
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne
Składki na ubezpieczenie zdro4130 wotne
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
3110 Świadczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społecz4110 ne
87
130,00
5 300,00
129,90
5 300,00
7 247,00
5 874,00
560,00
7 247,00
5 874,00
560,00
500,00
500,00
500,00
50,00
50,00
39,00
11,00
2 092 313,00
500,00
500,00
500,00
50,00
50,00
39,00
11,00
2 090 572,49
1 866 286,00
1 795 145,00
1 866 286,00
1 795 144,60
27 364,00
27 364,31
1 800,00
1 799,81
26 745,00
674,00
26 745,53
673,67
2 545,00
12 013,00
2 545,00
12 013,08
17 409,00
17 162,41
17 409,00
17 162,41
169 238,00
168 004,00
167 746,08
166 512,96
1 234,00
1 233,12
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
11 000,00
11 000,00
10 998,00
10 998,00
28 380,00
28 380,00
2 225 163,00
28 380,00
28 380,00
2 220 114,68
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
85278
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
3110 Świadczenia społeczne
SUMA
2.
Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
powierzonych z zakresu samorządu terytorialnego.
SPRAWOZDANIE ZA 2006 ROK Z PLANU DOCHODÓW W ZAKRESIE ZADAŃ POWIERZONYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Plan dochodów
Treść
Klasyfikacja budżetowa
Plan po zmianach
Dział Rozdział Paragraf
Administracja publiczna
750
43 081,00
Starostwa powiatowe
75020
43 081,00
Dotacje celowe otrzymane z
2320 powiatu
na zadania bieżące realizowane na
43 081,00
podstawie porozumień
(umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
RAZEM
43 081,00
Wykonanie za 2006
43 081,00
43 81,00
43 081,00
43 081,00
SPRAWOZDANIE ZA 2006 ROK Z PLANU WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ
POWIERZONYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Plan wydatków
Treść
Klasyfikacja budżetowa
Dział Rozdział Paragraf
Administracja publiczna
750
Starostwa powiatowe
75020
Wynagrodzenia osobowe pra4010 cowników
Dodatkowe wynagrodzenie
4040 roczne
Składniki na ubezpieczenia
4110 społeczne
4120 Składniki na Fundusz Pracy
88
Plan po zmianach
Wykonanie za 2006
43 081,00
43 081,00
43 081,00
43 081,00
34 000,00
34 000,00
4 000,00
4 000,00
4 500,00
4 500,00
581,00
581,00
RAZEM
3.
43 081,00
43 081,00
Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu według pełnej szczegółowości
klasyfikacji budżetowej.
DOCHODY
Klasyfikacja
010
Plan
01010
0690
126 000,00
Wykonanie
%
135 959,42
Nazwa
010
01010
6298
547 104,00
547 103,28
100
010
01010
6339
72 948,00
72 947,12
100
010
01010
746 052,00
756 009,82
101,33
010
01095
3 010,00
2 662,29
88,45
010
01095
3 010,00
2 662,29
88,45
749 062,00
758 672,11
101,28
1 363,00
1 363,26
100,02
1 363,00
1 363,26
100,02
1 363,00
1 363,26
100,02
107,9
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
SRODKI NA DOFINASOW. WŁASNYCH
DOTAC.CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA
INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI
2010
DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
020
02095
020
02095
0750
DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
020
89
LEŚNICTWO
400
40002
0830
580 000,00
654 993,03
112,93
400
40002
0910
1 700,00
2 982,00
175,41
400
40002
581 700,00
657 975,03
113,11
581 700,00
657 975,03
113,11
6 000,00
4 389,00
73,15
6 000,00
4 389,00
73,15
WPŁYWY Z USŁUG
ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA
DOSTARCZANIE WODY
400
WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA
600
60004
0690
600
60004
600
60016
0570
302,00
302,00
100
600
60016
0970
150,00
150,00
100
600
60016
6260
50 000,00
50 000,00
100
600
60016
50 452,00
50 452,00
100
56 452,00
54 841,00
97,15
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
GRZYW.MAND.I KARY PIEN.OD LUD.
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU
DROGI PUBLICZNE GMINNE
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700
70005
0470
4 300,00
4 185,53
97,34
700
70005
0490
0,00
0,00
0
700
70005
0750
294 360,00
297 898,73
101,2
700
70005
0770
1 783 010,00
1 783 010,00
100
700
70005
0910
700,00
589,65
84,24
700
70005
2 082 370,00
2 085 683,91
100,16
2 082 370,00
2 085 683,91
100,16
225,00
224,42
99,74
225,00
224,42
99,74
225,00
224,42
99,74
78 360,00
78 360,00
100
78 360,00
78 360,00
100
43 081,00
43 081,00
100
43 081,00
43 081,00
100
WPŁYWY-ZARZĄD,UŻYT.WIECZ.NIER.
WPŁYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW
DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
WPŁATY-ODPŁ.NABYCIE PRAWA WŁAS
ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA
GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710
71004
710
71004
0580
GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG
PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO
710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750
75011
2010
750
75011
750
75020
750
75020
750
75023
0690
16 000,00
14 104,57
88,15
750
75023
0910
0,00
0,00
0
750
75023
0920
6 653,00
6 652,30
99,99
750
75023
0970
2 700,00
2 916,60
108,02
750
75023
2360
2 000,00
2 374,95
118,75
750
75023
27 353,00
26 048,42
95,23
148 794,00
194 987,62
131,05
1 968,00
1 968,00
100
1 968,00
1 968,00
100
48 962,00
46 001,90
93,95
48 962,00
46 001,90
93,95
50 930,00
47 969,90
94,19
4 815,00
4 815,00
100
DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
URZĘDY WOJEWÓDZKIE
2320
DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE
STAROSTWA POWIATOWE
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA
POZOSTAŁE ODSETKI
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC
URZĘDY GMIN
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751
75101
751
75101
751
75109
751
75109
2010
DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA
2010
DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
WYBORY DO RAD GMIN,POW.I SEJMU
751
URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY
754
75412
2710
WPŁYWY-POMOC FIN.MIĘDZY JST
90
754
75412
754
75412
754
75414
754
75414
754
75416
754
75416
6300
18 434,00
18 434,00
100
23 249,00
23 249,00
100
500,00
500,00
100
500,00
500,00
100
3 000,00
1 190,00
39,67
3 000,00
1 190,00
39,67
26 749,00
24 939,00
93,23
WPŁYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
2010
DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
OBRONA CYWILNA
0570
GRZYW.MAND.I KARY PIEN.OD LUD.
STRAŻ MIEJSKA
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
756
75601
0350
50 000,00
66 123,97
132,25
756
75601
0910
2 100,00
2 945,00
140,24
756
75601
52 100,00
69 068,97
132,57
756
75615
0310
5 666 000,00
5 788 383,38
102,16
756
75615
0320
418,00
418,00
100
756
75615
0330
43 000,00
43 651,99
101,52
756
75615
0340
84 000,00
84 450,00
100,54
756
75615
0440
10 000,00
14 205,57
142,06
756
75615
0450
1 000,00
425,00
42,5
756
75615
0500
20 000,00
2 207,30
11,04
756
75615
0910
60 000,00
24 851,88
41,42
756
75615
5 884 418,00
5 958 593,12
101,26
756
75616
0310
1 490 000,00
1 565 172,66
105,05
756
75616
0320
70 000,00
69 008,25
98,58
756
75616
0330
12 000,00
13 017,79
108,48
756
75616
0340
95 000,00
105 092,35
110,62
756
75616
0360
110 000,00
149 619,60
136,02
756
75616
0370
600,00
608,50
101,42
756
75616
0450
62 000,00
69 410,00
111,95
756
75616
0500
990 000,00
1 546 049,90
156,17
756
75616
0910
25 000,00
24 617,67
98,47
756
75616
2 854 600,00
3 542 596,72
124,1
756
75618
0410
70 000,00
73 987,20
105,7
756
75618
0480
260 000,00
278 843,93
107,25
756
75618
0490
166 000,00
175 521,55
105,74
756
75618
0690
0,00
0,00
0
756
75618
0910
1 000,00
0,00
0
756
75618
497 000,00
528 352,68
106,31
756
75621
0010
10 452 181,00
10 816 760,00
103,49
756
75621
0020
620 000,00
894 662,06
144,3
756
75621
11 072 181,00
11 711 422,06
105,77
POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK
ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA
WPŁ.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
PODATEK ROLNY
PODATEK LEŚNY
POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ
WPŁYWY Z OPŁ.ADM.ZA CZYN.URZĘD
POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH
ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA
WPŁ.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,CZYN CYW
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
PODATEK ROLNY
PODATEK LEŚNY
POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
PODATEK OD POSIADANIA PSÓW
WPŁYWY Z OPŁ.ADM.ZA CZYN.URZĘD
POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH
ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA
WPŁYWY Z PODATKÓW OS.FIZYCZNE
WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ
WPŁYWY-OPŁ.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.
WPŁYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA
WPŁ.Z OPŁATY SKARBOWEJ
POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH
POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH
UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST
91
756
20 360 299,00
21 810 033,55
107,12
4 716 396,00
4 716 396,00
100
4 716 396,00
4 716 396,00
100
DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE
758
75801
2920
758
75801
758
75814
0920
210 000,00
223 574,81
106,46
758
75814
0970
325 105,00
325 105,28
100
758
75814
535 105,00
548 680,09
102,54
5 251 501,00
5 265 076,09
100,26
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA
CZĘŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR
POZOSTAŁE ODSETKI
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
801
80101
0920
850,00
817,28
96,15
801
80101
0960
2 000,00
2 000,00
100
801
80101
0970
50,00
28,27
56,54
801
80101
2030
5 365,00
5 365,00
100
801
80101
8 265,00
8 210,55
99,34
801
80104
0920
100,00
187,40
187,4
801
80104
0970
10,00
3,89
38,9
801
80104
110,00
191,29
173,9
801
80110
0920
250,00
299,69
119,88
801
80110
0970
940,00
936,44
99,62
801
80110
6300
90 000,00
90 000,00
100
801
80110
91 190,00
91 236,13
100,05
801
80114
0920
600,00
623,85
103,98
801
80114
0970
0,00
0,43
0
801
80114
600,00
624,28
104,05
801
80195
0,00
0,00
0
801
80195
0,00
0,00
0
100 165,00
100 262,25
100,1
4 210,00
4 209,26
99,98
4 210,00
4 209,26
99,98
360,00
360,65
100,18
360,00
360,65
100,18
50,00
50,00
100
50,00
50,00
100
4 620,00
4 619,91
100
POZOSTAŁE ODSETKI
OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
SZKOŁY PODSTAWOWE
POZOSTAŁE ODSETKI
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
ODDZ.KL"0"W PRZEDSZ.I SZ.PODST
POZOSTAŁE ODSETKI
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
WPŁYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST
GIMNAZJA
POZOSTAŁE ODSETKI
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
ZESPOŁY EKONOM.-ADMINIST.SZKÓŁ
2030
DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
851
85149
851
85149
851
85154
851
85154
851
85195
851
85195
0970
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ
0970
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
2010
DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
851
OCHRONA ZDROWIA
852
85212
2010
1 866 286,00
1 866 286,00
100
852
85212
2360
125,00
125,00
100
852
85212
1 866 411,00
1 866 411,00
100
852
85213
17 409,00
17 162,41
98,58
852
85213
17 409,00
17 162,41
98,58
852
85214
2010
169 238,00
167 746,08
99,12
852
85214
2030
105 500,00
105 498,60
100
DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC
ŚWIADCZ.RODZINNEORAZ SKLADKI
2010
DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOT.
DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
92
DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
852
85214
274 738,00
273 244,68
99,46
852
85219
0920
450,00
684,97
152,22
852
85219
0970
50,00
70,02
140,04
852
85219
2030
69 925,00
69 925,00
100
852
85219
70 425,00
70 679,99
100,36
852
85228
11 000,00
10 998,00
99,98
852
85228
11 000,00
10 998,00
99,98
852
85278
28 380,00
28 380,00
100
852
85278
28 380,00
28 380,00
100
852
85295
60 000,00
60 000,00
100
852
85295
60 000,00
60 000,00
100
2 328 363,00
2 326 876,08
99,94
10,00
6,11
61,1
10,00
6,11
61,1
34 684,00
34 684,00
100
34 684,00
34 684,00
100
34 694,00
34 690,11
99,99
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE.
POZOSTAŁE ODSETKI
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
2010
DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
USŁUG.OPIEKUŃCZ.I SPECJAL.
2010
DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
2030
DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852
POMOC SPOŁECZNA
854
85401
854
85401
854
85415
854
85415
0970
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
ŚWIETLICE SZKOLNE
2030
DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900
90001
0690
5 000,00
4 680,37
93,61
900
90001
0830
190 000,00
175 036,82
92,12
900
90001
6298
515 421,00
2 094 041,89
406,28
900
90001
6339
218 305,00
218 718,66
100,19
900
90001
928 726,00
2 492 477,74
268,38
900
90003
19,00
18,80
98,95
900
90003
19,00
18,80
98,95
900
90015
18,00
17,81
98,94
900
90015
18,00
17,81
98,94
928 763,00
2 492 514,35
268,37
14 640,00
403 540,00
2756,42
14 640,00
403 540,00
2756,42
14 640,00
403 540,00
2756,42
32 720 690,00
36 216 770,39
110,68
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
WPŁYWY Z USŁUG
SRODKI NA DOFINASOW. WŁASNYCH
DOTAC.CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA
GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
0690
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
0970
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900
GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
926
92601
926
92601
6298
SRODKI NA DOFINASOW. WŁASNYCH
OBIEKTY SPORTOWE
926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
93
WYDATKI
Klasyfikacja
010
01010
Plan
Wykonanie
%
6050
1 422 000,00
1 346 915,15
94,72
Nazwa
010
01010
6058
1 240 000,00
1 239 149,75
99,93
010
01010
6059
466 000,00
458 254,97
98,34
010
01010
3 128 000,00
3 044 319,87
97,32
010
01030
2 200,00
1 400,00
63,64
010
01030
2 200,00
1 400,00
63,64
010
01095
4300
52,00
52,00
100
010
01095
4430
3 010,00
2 610,29
86,72
010
01095
3 062,00
2 662,29
86,95
3 133 262,00
3 048 382,16
97,29
INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWEST, JEDNOSTEK BUDŻ
WSPÓŁFINANS.FUNDUSZ.STRUKTURAL
INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI
2850
WPŁATY NA RZECZ IZB ROLNICZYCH
IZBY ROLNICZE
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
400
40002
4110
500,00
0,00
0
400
40002
4120
300,00
0,00
0
400
40002
4170
32 500,00
29 585,17
91,03
400
40002
4210
14 500,00
11 757,08
81,08
400
40002
4260
228 500,00
212 506,04
93
400
40002
4270
31 500,00
23 853,98
75,73
400
40002
4300
78 000,00
65 593,74
84,09
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
94
400
40002
4430
3 000,00
434,00
14,47
400
40002
4530
4 200,00
999,50
23,8
400
40002
6050
4 500,00
3 416,00
75,91
400
40002
397 500,00
348 145,51
87,58
397 500,00
348 145,51
87,58
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT
INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
DOSTARCZANIE WODY
400
WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA
600
60004
2310
285 028,00
285 028,00
100
600
60004
4210
900,00
896,94
99,66
600
60004
4270
14 000,00
13 592,05
97,09
600
60004
4300
63 400,00
55 690,65
87,84
600
60004
4430
1 200,00
1 118,00
93,17
600
60004
364 528,00
356 325,64
97,75
600
60013
257 000,00
256 969,50
99,99
600
60013
257 000,00
256 969,50
99,99
600
60014
0,00
0,00
0
600
60014
0,00
0,00
0
600
60016
4210
30 000,00
22 984,96
76,62
600
60016
4270
260 000,00
258 792,30
99,54
600
60016
4300
21 600,00
20 919,22
96,85
600
60016
4430
11 000,00
7 077,84
64,34
600
60016
6050
4 760 000,00
4 744 975,98
99,68
600
60016
5 082 600,00
5 054 750,30
99,45
5 704 128,00
5 668 045,44
99,37
DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
6300
WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST
DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE
6300
WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST
DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
DROGI PUBLICZNE GMINNE
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
630
63003
4110
0,00
0,00
0
630
63003
4120
0,00
0,00
0
630
63003
4170
0,00
0,00
0
630
63003
4210
0,00
0,00
0
630
63003
4300
22 700,00
22 638,62
99,73
630
63003
4430
0,00
0,00
0
630
63003
22 700,00
22 638,62
99,73
22 700,00
22 638,62
99,73
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ZADANIA W ZAKR.UPOW.TURYSTYKI
630
TURYSTYKA
700
70004
4110
800,00
701,56
87,69
700
70004
4120
200,00
99,96
49,98
700
70004
4170
4 100,00
4 080,00
99,51
700
70004
4210
10 000,00
8 172,06
81,72
700
70004
4260
164 600,00
137 841,81
83,74
700
70004
4270
70 800,00
68 540,51
96,81
700
70004
4300
33 230,00
29 763,58
89,57
700
70004
4430
2 000,00
1 884,00
94,2
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
95
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
700
70004
4600
4 000,00
3 984,30
99,61
KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH
700
70004
700
70004
700
70005
700
6050
263 900,00
263 217,18
99,74
553 630,00
518 284,96
93,62
4110
0,00
0,00
0
70005
4120
0,00
0,00
0
700
70005
4170
1 770,00
1 770,00
100
700
70005
4210
4 000,00
3 555,80
88,9
700
70005
4240
0,00
0,00
0
700
70005
4270
0,00
0,00
0
700
70005
4300
107 500,00
89 332,75
83,1
700
70005
4590
17 300,00
13 410,00
77,51
700
70005
4610
12 500,00
11 061,30
88,49
700
70005
6050
0,00
0,00
0
700
70005
6060
0,00
0,00
0
700
70005
143 070,00
119 129,85
83,27
696 700,00
637 414,81
91,49
INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
RÓŻNE JED.OBSŁ.GOSP.MIESZ.KOM.
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.
KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710
71004
3030
3 500,00
0,00
0
710
71004
4110
500,00
0,00
0
710
71004
4120
200,00
0,00
0
710
71004
4170
2 300,00
1 800,00
78,26
710
71004
4210
1 500,00
204,00
13,6
710
71004
4270
40 000,00
30 491,00
76,23
710
71004
4300
128 000,00
110 274,91
86,15
710
71004
176 000,00
142 769,91
81,12
176 000,00
142 769,91
81,12
130 000,00
130 000,00
100
RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO
710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750
75011
4010
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750
75011
4040
11 050,00
11 050,00
100
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750
75011
4110
24 000,00
24 000,00
100
750
75011
4120
3 000,00
3 000,00
100
750
75011
4210
12 000,00
6 216,02
51,8
750
75011
4270
10 000,00
8 944,06
89,44
750
75011
4300
6 000,00
2 298,94
38,32
750
75011
196 050,00
185 509,02
94,62
750
75020
34 000,00
34 000,00
100
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
URZĘDY WOJEWÓDZKIE
4010
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750
75020
4040
4 000,00
4 000,00
100
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZ-
96
NE
750
75020
4110
4 500,00
4 500,00
100
750
75020
4120
581,00
581,00
100
750
75020
4210
0,00
0,00
0
750
75020
4300
0,00
0,00
0
750
75020
43 081,00
43 081,00
100
750
75022
3030
245 000,00
238 927,50
97,52
750
75022
4110
200,00
0,00
0
750
75022
4120
100,00
0,00
0
750
75022
4170
500,00
0,00
0
750
75022
4210
9 190,00
7 047,83
76,69
750
75022
4270
500,00
0,00
0
750
75022
4300
9 400,00
7 226,49
76,88
750
75022
4410
200,00
125,54
62,77
750
75022
4420
300,00
216,40
72,13
750
75022
265 390,00
253 543,76
95,54
750
75023
2 078 000,00
2 056 099,60
98,95
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
STAROSTWA POWIATOWE
RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU
4010
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750
75023
4040
152 450,00
152 406,88
99,97
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750
75023
4110
361 540,00
345 391,22
95,53
750
75023
4120
56 250,00
53 870,64
95,77
750
75023
4140
29 050,00
29 002,70
99,84
750
75023
4170
16 950,00
16 790,00
99,06
750
75023
4210
241 300,00
232 815,34
96,48
750
75023
4260
55 000,00
49 102,14
89,28
750
75023
4270
62 000,00
49 895,49
80,48
750
75023
4300
339 907,00
300 560,44
88,42
750
75023
4350
13 700,00
8 293,07
60,53
750
75023
4410
84 000,00
75 451,41
89,82
750
75023
4420
4 000,00
3 272,14
81,8
750
75023
4430
15 000,00
11 420,00
76,13
750
75023
4440
50 000,00
49 647,95
99,3
750
75023
6050
10 000,00
9 989,32
99,89
750
75023
6060
138 093,00
136 038,81
98,51
750
75023
3 707 240,00
3 580 047,15
96,57
750
75075
4170
15 000,00
12 750,00
85
750
75075
4210
33 210,00
30 525,23
91,92
750
75075
4300
107 950,00
103 273,38
95,67
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WPŁ.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOST.DO SIECI INTE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
URZĘDY GMIN
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
97
750
75075
4420
0,00
0,00
0
750
75075
4430
10 330,00
1 408,00
13,63
750
75075
166 490,00
147 956,61
88,87
750
75095
4210
3 000,00
2 932,88
97,76
750
75095
4300
5 000,00
3 986,96
79,74
750
75095
4430
17 000,00
9 714,19
57,14
750
75095
25 000,00
16 634,03
66,54
4 403 251,00
4 226 771,57
95,99
PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
PROMOCJA JEDNOST. SAMORZ. TERY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751
75101
4110
283,00
283,00
100
751
75101
4120
40,00
40,00
100
751
75101
4170
1 645,00
1 645,00
100
751
75101
1 968,00
1 968,00
100
751
75109
3030
28 940,00
25 980,00
89,77
751
75109
4110
911,00
911,00
100
751
75109
4120
130,00
129,90
99,92
751
75109
4170
5 300,00
5 300,00
100
751
75109
4210
7 247,00
7 247,00
100
751
75109
4300
5 874,00
5 874,00
100
751
75109
4410
560,00
560,00
100
751
75109
48 962,00
46 001,90
93,95
50 930,00
47 969,90
94,19
10 400,00
10 400,00
100
10 400,00
10 400,00
100
30 000,00
30 000,00
100
30 000,00
30 000,00
100
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA
RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
WYBORY DO RAD GMIN,POW.I SEJMU
751
URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY
754
75404
6170
754
75404
754
75411
754
75411
754
75412
4110
4 900,00
4 644,20
94,78
754
75412
4120
680,00
661,68
97,31
754
75412
4170
33 500,00
33 422,55
99,77
754
75412
4210
50 102,00
49 612,77
99,02
754
75412
4220
0,00
0,00
0
754
75412
4260
8 143,00
7 256,85
89,12
754
75412
4270
7 390,00
7 389,81
100
754
75412
4300
6 600,00
6 469,20
98,02
754
75412
4430
2 300,00
2 185,00
95
754
75412
6050
298 400,00
298 398,51
100
754
75412
6060
18 784,00
18 783,19
100
754
75412
430 799,00
428 823,76
99,54
754
75414
0,00
0,00
0
WPŁATY JEDNOSTEK NA FUN.CEL.
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI
6300
WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST
KOMENDY POW.PAŃ.STR.POŻARNEJ
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
4110
98
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
754
75414
4120
0,00
0,00
0
754
75414
4170
1 900,00
1 900,00
100
754
75414
4210
5 300,00
5 286,18
99,74
754
75414
4270
0,00
0,00
0
754
75414
4300
4 000,00
3 719,44
92,99
754
75414
4430
0,00
0,00
0
754
75414
11 200,00
10 905,62
97,37
754
75416
3020
0,00
0,00
0
754
75416
4010
101 969,00
99 317,68
97,4
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
OBRONA CYWILNA
NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
754
75416
4040
2 000,00
0,00
0
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
754
75416
4110
18 500,00
16 911,51
91,41
754
75416
4120
3 000,00
2 409,14
80,3
754
75416
4210
36 940,00
35 401,46
95,84
754
75416
4270
2 000,00
1 606,56
80,33
754
75416
4300
9 500,00
8 126,10
85,54
754
75416
4410
0,00
0,00
0
754
75416
4430
3 091,00
3 091,00
100
754
75416
4440
3 000,00
3 000,00
100
754
75416
6060
0,00
0,00
0
754
75416
180 000,00
169 863,45
94,37
662 399,00
649 992,83
98,13
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
STRAŻ MIEJSKA
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
756
75647
4100
64 000,00
60 079,34
93,87
756
75647
4210
2 000,00
1 353,80
67,69
756
75647
4300
1 000,00
0,00
0
756
75647
4610
3 000,00
1 820,01
60,67
756
75647
70 000,00
63 253,15
90,36
70 000,00
63 253,15
90,36
36 000,00
28 827,51
80,08
36 000,00
28 827,51
80,08
36 000,00
28 827,51
80,08
1 000,00
914,82
91,48
1 000,00
914,82
91,48
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
637 005,00
637 005,00
100
637 005,00
637 005,00
100
WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
DOCHODY ORAZ WYDATKI OD OS.PRA
756
DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE
757
75702
757
75702
8070
ODS.I DYSK.OD KR.SKAR.PAP.WART
OBSŁ.PAP.WART,KRED.I POŻ.JST
757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
758
75814
758
75814
758
75818
758
75818
758
75831
758
75831
3020
NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
4810
REZERWY
REZERWY OGÓLNE I CELOWE
2930
WPŁATY GMIN DO BUDŻETU PAŃSTWA
CZĘŚĆ RÓWN.SUBWENC.OGÓLNEJ
99
758
638 005,00
637 919,82
99,99
RÓŻNE ROZLICZENIA
801
80101
2310
0,00
0,00
0
801
80101
3020
184 886,00
184 879,77
100
801
80101
4010
2 285 160,00
2 281 245,03
99,83
DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801
80101
4040
177 694,00
177 688,68
100
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801
80101
4110
447 718,00
447 685,51
99,99
801
80101
4120
62 079,00
62 067,67
99,98
801
80101
4170
6 924,00
6 923,81
100
801
80101
4210
119 155,00
118 595,60
99,53
801
80101
4240
31 422,00
31 386,07
99,89
801
80101
4260
209 809,00
207 646,08
98,97
801
80101
4270
21 645,00
21 459,30
99,14
801
80101
4280
5 750,00
5 612,50
97,61
801
80101
4300
102 839,00
102 350,10
99,52
801
80101
4350
8 209,00
7 854,55
95,68
801
80101
4410
11 522,00
11 490,74
99,73
801
80101
4430
7 414,00
6 618,00
89,26
801
80101
4440
136 740,00
136 740,00
100
801
80101
6050
337 500,00
337 161,56
99,9
801
80101
4 156 466,00
4 147 404,97
99,78
801
80103
2310
20 184,00
20 183,52
100
801
80103
3020
13 045,00
13 044,66
100
801
80103
4010
117 815,00
117 599,92
99,82
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOST.DO SIECI INTE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
SZKOŁY PODSTAWOWE
DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801
80103
4040
9 151,00
9 082,86
99,26
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801
80103
4110
24 038,00
24 030,93
99,97
801
80103
4120
3 419,00
3 393,08
99,24
801
80103
4210
6 640,00
6 623,38
99,75
801
80103
4240
6 000,00
5 995,89
99,93
801
80103
4260
1 000,00
1 000,00
100
801
80103
4300
1 871,00
1 856,52
99,23
801
80103
4440
7 997,00
7 997,00
100
801
80103
211 160,00
210 807,76
99,83
801
80104
2310
226 585,00
226 573,01
99,99
801
80104
3020
44 153,00
44 149,58
99,99
801
80104
4010
675 396,00
673 459,23
99,71
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
ODDZIAŁY PRZEDSZ. W SZKOŁACH
DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801
80104
4040
42 827,00
42 826,18
100
100
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801
80104
4110
128 059,00
128 054,12
100
801
80104
4120
17 855,00
17 849,74
99,97
801
80104
4170
2 000,00
2 000,00
100
801
80104
4210
40 470,00
40 369,65
99,75
801
80104
4240
13 368,00
13 245,48
99,08
801
80104
4260
51 500,00
51 311,76
99,63
801
80104
4280
380,00
315,00
82,89
801
80104
4300
107 579,00
107 321,88
99,76
801
80104
4350
296,00
294,92
99,64
801
80104
4410
2 283,00
2 252,52
98,66
801
80104
4430
3 290,00
2 710,00
82,37
801
80104
4440
41 964,00
41 964,00
100
801
80104
1 398 005,00
1 394 697,07
99,76
801
80110
3020
75 000,00
74 999,72
100
801
80110
4010
982 570,00
982 419,77
99,98
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOST.DO SIECI INTE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
ODDZ.KL"0"W PRZEDSZ.I SZ.PODST
NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801
80110
4040
64 767,00
64 766,13
100
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801
80110
4110
189 250,00
189 249,33
100
801
80110
4120
26 751,00
26 694,86
99,79
801
80110
4170
1 177,00
1 176,19
99,93
801
80110
4210
74 424,00
74 394,58
99,96
801
80110
4240
8 500,00
8 392,80
98,74
801
80110
4260
70 000,00
65 477,05
93,54
801
80110
4270
1 700,00
1 700,00
100
801
80110
4280
1 000,00
1 000,00
100
801
80110
4300
111 811,00
111 690,15
99,89
801
80110
4350
2 500,00
1 768,04
70,72
801
80110
4410
5 000,00
4 976,11
99,52
801
80110
4430
6 000,00
6 000,00
100
801
80110
4440
53 000,00
53 000,00
100
801
80110
6050
2 458 605,00
2 457 556,84
99,96
801
80110
6060
662 000,00
658 270,47
99,44
801
80110
4 794 055,00
4 783 532,04
99,78
801
80113
4110
11 451,00
11 248,90
98,24
801
80113
4120
1 670,00
1 600,32
95,83
801
80113
4170
118 664,00
118 515,05
99,87
801
80113
4300
235 936,00
235 122,17
99,66
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOST.DO SIECI INTE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
GIMNAZJA
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
101
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801
80113
801
80114
367 721,00
366 486,44
99,66
275 830,00
274 517,93
99,52
DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ
4010
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801
80114
4040
21 981,00
21 980,58
100
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801
80114
4110
51 170,00
50 813,45
99,3
801
80114
4120
7 330,00
7 237,28
98,74
801
80114
4170
5 000,00
4 978,74
99,57
801
80114
4210
7 000,00
6 675,08
95,36
801
80114
4270
391 536,00
391 310,57
99,94
801
80114
4300
19 743,00
18 688,79
94,66
801
80114
4410
100,00
82,55
82,55
801
80114
4430
1 118,00
1 118,00
100
801
80114
4440
4 600,00
4 585,50
99,68
801
80114
785 408,00
781 988,47
99,56
801
80145
2 900,00
2 900,00
100
801
80145
2 900,00
2 900,00
100
801
80146
4170
1 300,00
1 300,00
100
801
80146
4300
29 790,00
29 785,75
99,99
801
80146
31 090,00
31 085,75
99,99
801
80195
0,00
0,00
0
801
80195
0,00
0,00
0
11 746 805,00
11 718 902,50
99,76
14 950,00
14 950,00
100
14 950,00
14 950,00
100
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
ZESPOŁY EKONOM.-ADMINIST.SZKÓŁ
4170
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
KOMISJE EGZAMINACYJNE
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ
4300
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
851
85149
2320
851
85149
851
85153
4170
2 000,00
0,00
0
851
85153
4300
5 000,00
4 524,00
90,48
851
85153
7 000,00
4 524,00
64,63
851
85154
2560
90 000,00
90 000,00
100
851
85154
2830
50 000,00
50 000,00
100
851
85154
4110
500,00
0,00
0
851
85154
4120
100,00
0,00
0
851
85154
4170
33 000,00
29 320,00
88,85
851
85154
4210
22 600,00
6 021,65
26,64
851
85154
4300
61 800,00
56 872,24
92,03
851
85154
4410
1 000,00
112,98
11,3
851
85154
4430
1 000,00
0,00
0
851
85154
4610
3 000,00
2 386,56
79,55
DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZWALCZANIE NARKOMANII
DOT.PODM.Z BUD.DLA PUBL. ZOZ
DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
102
851
85154
851
85195
851
85195
851
85195
263 000,00
234 713,43
89,24
4300
39,00
39,00
100
4410
11,00
11,00
100
50,00
50,00
100
285 000,00
254 237,43
89,21
14 600,00
14 555,80
99,7
14 600,00
14 555,80
99,7
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
851
OCHRONA ZDROWIA
852
85202
4330
852
85202
852
85203
4110
2 720,00
2 610,60
95,98
852
85203
4120
0,00
0,00
0
852
85203
4170
19 280,00
17 607,01
91,32
852
85203
4210
2 500,00
2 293,43
91,74
852
85203
4220
15 300,00
10 530,03
68,82
852
85203
4300
3 970,00
3 600,00
90,68
852
85203
43 770,00
36 641,07
83,71
852
85212
3110
1 795 145,00
1 795 144,60
100
852
85212
4010
30 764,00
27 471,83
89,3
ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAMORZ.
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OŚRODKI WSPARCIA
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852
85212
4040
1 800,00
1 799,81
99,99
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852
85212
4110
27 305,00
26 745,53
97,95
852
85212
4120
754,00
673,67
89,35
852
85212
4210
4 245,00
2 545,00
59,95
852
85212
4300
27 155,00
15 431,93
56,83
852
85212
1 887 168,00
1 869 812,37
99,08
852
85213
17 409,00
17 162,41
98,58
852
85213
17 409,00
17 162,41
98,58
852
85214
3110
525 504,00
524 011,56
99,72
852
85214
4110
1 234,00
1 233,12
99,93
852
85214
526 738,00
525 244,68
99,72
852
85215
55 175,00
52 108,99
94,44
852
85215
55 175,00
52 108,99
94,44
852
85219
3020
146,00
60,00
41,1
852
85219
4010
234 095,00
233 295,88
99,66
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ŚWIADCZ.RODZINNEORAZ SKLADKI
4130
SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOT.
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE.
3110
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
DODATKI MIESZKANIOWE
NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852
85219
4040
15 622,00
15 621,94
100
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852
85219
4110
44 570,00
44 215,03
99,2
852
85219
4120
6 150,00
5 965,22
97
852
85219
4170
4 600,00
4 463,99
97,04
852
85219
4210
17 250,00
16 355,32
94,81
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
103
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852
85219
4260
4 700,00
3 861,05
82,15
852
85219
4300
36 500,00
33 441,19
91,62
852
85219
4410
5 030,00
4 892,44
97,27
852
85219
4430
1 450,00
491,00
33,86
852
85219
4440
6 500,00
6 493,58
99,9
852
85219
6050
504 000,00
500 705,32
99,35
852
85219
880 613,00
869 861,96
98,78
852
85228
4110
1 200,00
812,51
67,71
852
85228
4120
0,00
0,00
0
852
85228
4170
23 900,00
22 011,98
92,1
852
85228
4210
0,00
0,00
0
852
85228
25 100,00
22 824,49
90,93
852
85278
28 380,00
28 380,00
100
852
85278
28 380,00
28 380,00
100
852
85295
2820
5 000,00
5 000,00
100
852
85295
3110
151 500,00
139 717,39
92,22
852
85295
156 500,00
144 717,39
92,47
3 635 453,00
3 581 309,16
98,51
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
USŁUG.OPIEKUŃCZ.I SPECJAL.
3110
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852
POMOC SPOŁECZNA
854
85401
3020
20 944,00
20 939,87
99,98
854
85401
4010
228 648,00
228 397,57
99,89
NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854
85401
4040
16 548,00
16 342,59
98,76
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854
85401
4110
46 010,00
45 996,30
99,97
854
85401
4120
6 325,00
6 321,56
99,95
854
85401
4210
25 995,00
25 117,71
96,63
854
85401
4240
7 192,00
7 190,03
99,97
854
85401
4260
6 000,00
5 999,33
99,99
854
85401
4300
18 637,00
16 884,19
90,59
854
85401
4440
16 004,00
16 004,00
100
854
85401
392 303,00
389 193,15
99,21
854
85415
3240
46 392,00
44 293,10
95,48
854
85415
3260
0,00
0,00
0
854
85415
46 392,00
44 293,10
95,48
438 695,00
433 486,25
98,81
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
ŚWIETLICE SZKOLNE
STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN
INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900
90001
4110
700,00
369,98
52,85
900
90001
4120
100,00
52,71
52,71
900
90001
4170
3 000,00
2 374,46
79,15
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
104
900
90001
4210
13 000,00
12 044,02
92,65
900
90001
4260
31 000,00
25 636,17
82,7
900
90001
4270
15 000,00
12 252,30
81,68
900
90001
4300
35 000,00
20 633,94
58,95
900
90001
4430
1 000,00
294,00
29,4
900
90001
6050
1 017 500,00
994 925,40
97,78
900
90001
6058
772 350,00
770 436,27
99,75
900
90001
6059
272 650,00
270 552,71
99,23
900
90001
6060
25 000,00
23 000,00
92
900
90001
2 186 300,00
2 132 571,96
97,54
900
90003
4110
13 300,00
12 678,21
95,32
900
90003
4120
3 000,00
1 739,64
57,99
900
90003
4170
103 900,00
96 420,33
92,8
900
90003
4210
16 000,00
9 923,05
62,02
900
90003
4260
800,00
205,73
25,72
900
90003
4270
2 000,00
977,00
48,85
900
90003
4300
464 782,00
372 369,90
80,12
900
90003
4530
0,00
0,00
0
900
90003
603 782,00
494 313,86
81,87
900
90004
4210
5 000,00
3 329,11
66,58
900
90004
4300
27 000,00
26 416,36
97,84
900
90004
32 000,00
29 745,47
92,95
900
90015
4210
2 000,00
0,00
0
900
90015
4260
609 900,00
504 992,89
82,8
900
90015
4270
110 000,00
106 542,81
96,86
900
90015
4300
2 000,00
561,20
28,06
900
90015
4430
100,00
0,00
0
900
90015
6050
694 200,00
691 007,95
99,54
900
90015
1 418 200,00
1 303 104,85
91,88
900
90095
4270
27 000,00
26 840,00
99,41
900
90095
4300
62 000,00
51 716,16
83,41
900
90095
89 000,00
78 556,16
88,27
4 329 282,00
4 038 292,30
93,28
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWEST, JEDNOSTEK BUDŻ
WSPÓŁFINANS.FUNDUSZ.STRUKTURAL
ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900
GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
921
92105
4110
0,00
0,00
0
921
92105
4120
0,00
0,00
0
921
92105
4170
700,00
700,00
100
921
92105
4210
7 000,00
6 576,05
93,94
921
92105
4300
29 800,00
28 524,74
95,72
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
105
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
921
92105
921
92109
921
92109
921
92116
921
92116
37 500,00
35 800,79
95,47
614 000,00
614 000,00
100
614 000,00
614 000,00
100
210 000,00
210 000,00
100
210 000,00
210 000,00
100
861 500,00
859 800,79
99,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
2480
DOTACJA DLA INSTYT.KULTURY
DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY
2480
DOTACJA DLA INSTYT.KULTURY
BIBLIOTEKI
921
KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926
92601
6050
36 500,00
31 345,90
85,88
926
92601
6058
388 900,00
388 900,00
100
926
92601
6059
111 100,00
110 352,39
99,33
926
92601
536 500,00
530 598,29
98,9
926
92605
2820
70 000,00
70 000,00
100
926
92605
3040
2 000,00
2 000,00
100
926
92605
4110
3 350,00
2 565,35
76,58
926
92605
4120
550,00
365,43
66,44
926
92605
4170
82 000,00
80 905,28
98,66
926
92605
4210
35 500,00
34 835,18
98,13
926
92605
4270
0,00
0,00
0
926
92605
4300
17 800,00
17 627,05
99,03
926
92605
4430
0,00
0,00
0
926
92605
6050
92 000,00
82 604,28
89,79
926
92605
303 200,00
290 902,57
95,94
926
92695
0,00
0,00
0
926
92695
0,00
0,00
0
839 700,00
821 500,86
97,83
38 127 310,00
37 229 660,52
97,65
INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWEST, JEDNOSTEK BUDŻ
WSPÓŁFINANS.FUNDUSZ.STRUKTURAL
OBIEKTY SPORTOWE
DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.
NAGRODY O CHARAKT.SZCZEG.
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU
3250
STYPENDIA RÓŻNE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
4.
Rejestr uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy.
R E J E S T R U C H W A Ł I Z A R Z Ą D Z E Ń W 2006 R.
106
Lp
1
Data
25.01.2006
R-Rada / W-Wójt
Nr._Uchwały
art./§ Dział Rozdział
31/06
W 11a
600
60016
Paragraf
4270
4430
Razem
2
3
4
5
6
26.01.2006
16.02.2006
28.02.2006
30.03.2006
30.03.2006
XLVIII/3/06
XLIX/18/06
L/24/06
LI/27/06
LI/28/06
R
R
R
R
R
18
18
18
18
18
756
75618
600
60004
700
70005
851
85154
926
92605
92601
010
01010
900
90001
010
01010
801
900
80101
90001
926
92601
600
60013
60014
60016
756
758
854
600
700
75621
75801
85415
60004
7005
750
75023
75075
801
851
852
854
80110
85154
85214
85415
900
926
90003
92605
801
926
107
80101
92601
Zmiany dot. planu Bud.
Dochody
0,00 zł
0490
0690
2310
4300
6050
6060
2560
2830
4210
4300
6050
6050
Razem
10 000,00 zł
-10 000,00 zł
6339
6298
6339
6298
6050
6058
6059
6050
6050
6058
6059
6050
6050
6058
6059
Razem
-547 104,00 zł
547 104,00 zł
-721 212,00 zł
721 212,00 zł
6300
6300
6050
Razem
0010
2920
2030
4300
4300
4610
4210
4170
4300
6060
4300
3110
3240
3260
4300
4210
4300
Razem
6050
6050
Razem
0,00 zł
Wydatki
-10 000,00 zł
10 000,00 zł
0,00 zł
5 100,00 zł
-5 100,00 zł
150 000,00 zł
-150 000,00 zł
40 000,00 zł
-10 000,00 zł
-4 000,00 zł
-26 000,00 zł
-680 000,00 zł
680 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
-2 300 000,00 zł
1 725 000,00 zł
575 000,00 zł
-25 000,00 zł
-1 050 000,00 zł
787 500,00 zł
262 500,00 zł
25 000,00 zł
-530 000,00 zł
398 863,00 zł
131 137,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
-150 000,00 zł
-170 000,00 zł
320 000,00 zł
0,00 zł
112 274,00 zł
6 396,00 zł
3 147,00 zł
121 817,00 zł
30 000,00 zł
-10 000,00 zł
10 000,00 zł
20 000,00 zł
5 000,00 zł
-5 000,00 zł
7 000,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł
2 990,00 zł
157,00 zł
21 670,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł
121 817,00 zł
0,00 zł
-5 500,00 zł
5 500,00 zł
0,00 zł
7
8
12.04.2006
27.04.2006
167/06
LII/53/06
W
R
11a
18
754
852
85213
85214
010
01010
600
60014
60016
70004
75023
700
750
852
900
9
10
11.05.2006
24.05.2006
219/06
245/06
W
W
11a
11a
75416
852
754
85213
85214
90001
90003
85215
85219
75416
80110
80414
11
8.06.2006
LIII/63/06
R
18
758
801
852
854
010
600
700
75814
80101
85219
85415
01010
60013
70004
710
758
801
71004
75818
80101
852
854
80104
80114
85219
85415
900
90001
921
90015
90095
92105
92109
92601
926
12
14.06.2006
287/2006
W
11a
801
108
80101
4270
4430
Razem
2010
2010
2030
6050
6058
6059
6300
6050
4170
4300
6060
4130
3110
4170
4170
Razem
3110
4210
Razem
4010
4210
4300
4300
Razem
0970
0960
2030
2030
6050
6300
4300
6050
4270
4810
2310
4170
4210
6050
2310
4270
4010
3240
3260
6050
6058
6059
6050
4270
4300
2480
6050
Razem
4040
4170
4210
4240
4260
0,00 zł
-2 000,00 zł
2 000,00 zł
0,00 zł
3 100,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
13 100,00 zł
590 000,00 zł
-442 500,00 zł
-147 500,00 zł
-630 000,00 zł
630 000,00 zł
5 000,00 zł
-19 500,00 zł
19 500,00 zł
3 100,00 zł
10 000,00 zł
-15 000,00 zł
10 000,00 zł
13 100,00 zł
0,00 zł
-3 400,00 zł
3 400,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
-7 000,00 zł
7 000,00 zł
3 321,00 zł
-3 321,00 zł
0,00 zł
20 000,00 zł
2 000,00 zł
9 000,00 zł
8 222,00 zł
39 222,00 zł
-45 000,00 zł
157 000,00 zł
10 000,00 zł
-170 000,00 zł
-24 000,00 zł
-176 137,00 zł
-14 485,00 zł
1 400,00 zł
600,00 zł
-61 000,00 zł
33 622,00 zł
120 000,00 zł
9 000,00 zł
7 811,00 zł
411,00 zł
180 000,00 zł
-95 000,00 zł
-20 000,00 zł
100 000,00 zł
24 000,00 zł
-13 000,00 zł
13 000,00 zł
1 000,00 zł
39 222,00 zł
-5 731,00 zł
2 484,00 zł
326,00 zł
1 175,00 zł
3 529,00 zł
80103
80104
80110
13
14
21.06.2006
29.03.2006
303/06
LV/70/06
W
R
11a
18
750
600
700
750
756
758
801
75023
60004
70005
75023
75615
75618
75814
80101
80104
80110
851
852
80114
85149
85154
85195
85214
85219
900
600
700
750
90001
60016
70005
75023
754
75411
75416
80110
801
80114
80146
851
85195
852
854
900
85214
85415
90001
90003
90004
921
926
15
13.07.2006
333/06
W
11a
801
710
109
90095
92105
92109
92601
80101
71004
4300
4350
4410
4040
4040
4210
4240
4270
4300
Razem
4010
4040
Razem
0690
0470
0920
0440
0490
0970
0920
0970
0920
0920
0970
0920
0970
0970
2010
2010
2030
0920
0970
0690
6050
6050
4210
4300
6060
6300
6060
4210
6050
4210
4170
4300
4300
4410
3110
3240
6050
6058
6059
4300
4210
4300
4300
4300
2480
6050
Razem
2030
4270
4300
0,00 zł
-1 600,00 zł
1 700,00 zł
-800,00 zł
-621,00 zł
-855,00 zł
-600,00 zł
993,00 zł
-6 300,00 zł
6 300,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
-2 000,00 zł
2 000,00 zł
0,00 zł
-20 000,00 zł
2 500,00 zł
6 000,00 zł
-15 000,00 zł
60 000,00 zł
305 105,00 zł
400,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
100,00 zł
940,00 zł
400,00 zł
4 200,00 zł
360,00 zł
22,00 zł
12 500,00 zł
62 000,00 zł
450,00 zł
50,00 zł
5 000,00 zł
425 127,00 zł
490 000,00 zł
-150 000,00 zł
3 000,00 zł
11 407,00 zł
-11 407,00 zł
30 000,00 zł
-90 000,00 zł
924,00 zł
305 105,00 zł
-3 000,00 zł
1 400,00 zł
-1 400,00 zł
11,00 zł
11,00 zł
74 500,00 zł
3 000,00 zł
-290 000,00 zł
82 500,00 zł
27 500,00 zł
26 576,00 zł
2 000,00 zł
8 000,00 zł
5 000,00 zł
-55 000,00 zł
55 000,00 zł
-100 000,00 zł
425 127,00 zł
1 927,00 zł
-30 000,00 zł
30 000,00 zł
750
75023
801
80101
80114
900
90001
90015
9095
16
17
9.08.2006
24.08.2006
359/06
LVI/85/06
W
R
11a
18
750
75022
758
801
75023
75818
80101
851
80114
85154
600
750
600
700
60016
75020
75023
75615
80101
80195
60016
70004
750
75020
756
801
75023
754
758
801
75404
75818
80101
900
80195
90001
90003
921
926
18
19
30.08.2006
06.09.2006
380/2006
388/06
W
W
11a
11a
758
801
90015
92105
92109
92601
75818
80110
400
40002
754
75416
801
80101
110
4110
4140
4240
4210
4270
4300
4210
4260
4210
4270
Razem
4300
4420
4210
4810
4210
4270
4350
4270
4210
4300
Razem
6260
2320
0690
0310
2030
2030
6050
4260
6050
4010
4110
4120
4210
4300
4210
4300
6170
4810
4240
6050
4300
6058
6059
4170
4300
4260
4300
2480
6058
6059
Razem
4810
4300
Razem
4210
4270
4010
4210
4300
4210
1 927,00 zł
-14 000,00 zł
14 000,00 zł
1 927,00 zł
-36 000,00 zł
30 000,00 zł
6 000,00 zł
-6 000,00 zł
6 000,00 zł
-3 000,00 zł
3 000,00 zł
1 927,00 zł
0,00 zł
-4 100,00 zł
-4 700,00 zł
8 800,00 zł
-33 000,00 zł
-6 000,00 zł
5 600,00 zł
400,00 zł
33 000,00 zł
-15 000,00 zł
15 000,00 zł
0,00 zł
50 000,00 zł
-20 919,00 zł
15 000,00 zł
166 000,00 zł
514,00 zł
13 761,00 zł
224 356,00 zł
50 000,00 zł
44 600,00 zł
-46 000,00 zł
-14 000,00 zł
-1 500,00 zł
-419,00 zł
-3 000,00 zł
-2 000,00 zł
16 000,00 zł
78 000,00 zł
10 400,00 zł
-113 000,00 zł
514,00 zł
76 000,00 zł
13 761,00 zł
-2 000,00 zł
2 000,00 zł
5 000,00 zł
80 000,00 zł
60 000,00 zł
-36 000,00 zł
36 000,00 zł
-6 863,00 zł
-23 137,00 zł
224 356,00 zł
0,00 zł
-22 000,00 zł
22 000,00 zł
0,00 zł
-12 500,00 zł
12 500,00 zł
-8 000,00 zł
5 000,00 zł
3 000,00 zł
-500,00 zł
852
926
20
14.09.2006
LVII/92/06
R
18
70005
85295
92601
40002
60016
80110
852
85219
85295
90001
90015
92105
92109
92605
921
926
27.09.2006
413/2006
W
11a
85228
92605
700
852
926
400
600
801
900
21
80103
85214
85219
751
851
400
75109
85195
40002
750
75011
75022
75023
751
75075
75109
756
75647
801
80104
80110
851
926
22
04.10.2006
433/2006
W
11a
758
111
85195
92605
75818
4260
4280
4350
4210
3110
4040
4440
4170
4170
4210
4300
Razem
0,00 zł
0750
2030
6298
6050
6050
6050
6060
6050
3110
6050
6050
4210
2480
4210
Razem
-14 640,00 zł
19 000,00 zł
14 640,00 zł
2010
2010
4170
4260
4300
4210
4270
4210
4110
4170
4270
4440
4210
3030
4170
4110
4120
4210
4300
4410
4300
4610
4210
4350
4410
4430
4210
4260
4300
4300
4410
4170
4300
4430
Razem
29 369,00 zł
28,00 zł
4810
19 000,00 zł
29 397,00 zł
400,00 zł
500,00 zł
460,00 zł
-860,00 zł
-7 000,00 zł
-550,00 zł
550,00 zł
7 000,00 zł
10 000,00 zł
-2 000,00 zł
-8 000,00 zł
0,00 zł
-10 500,00 zł
120 000,00 zł
150 000,00 zł
-130 000,00 zł
-146 000,00 zł
19 000,00 zł
10 500,00 zł
6 000,00 zł
-2 000,00 zł
4 000,00 zł
-2 000,00 zł
19 000,00 zł
5 500,00 zł
-12 500,00 zł
7 000,00 zł
6 000,00 zł
-6 000,00 zł
-2 810,00 zł
-10 000,00 zł
-2 000,00 zł
2 000,00 zł
10 000,00 zł
2 810,00 zł
15 820,00 zł
3 550,00 zł
611,00 zł
87,00 zł
4 301,00 zł
4 500,00 zł
500,00 zł
-500,00 zł
500,00 zł
-1 993,00 zł
293,00 zł
-800,00 zł
2 500,00 zł
22 000,00 zł
-30 000,00 zł
8 000,00 zł
28,00 zł
500,00 zł
2 000,00 zł
-2 000,00 zł
-500,00 zł
29 397,00 zł
-225 863,00 zł
801
80101
80104
854
80110
85401
900
85415
90001
90003
90004
23
12.10.2006
LVIII/101/06
R
18
010
020
600
01010
02095
60004
60016
710
750
71004
75023
756
75615
75616
758
801
75618
75814
80101
80104
80110
851
852
854
900
010
80114
85149
85212
85401
90003
01010
400
40002
600
700
60004
70004
710
750
70005
71004
75023
757
801
75702
80101
112
4010
4170
4210
4240
4300
4010
4110
4120
4010
4210
4240
3240
4110
4120
4170
4110
4170
4300
Razem
0690
0750
0690
0570
0970
0580
0920
0970
2360
0310
0320
0330
0440
0330
0450
0490
0920
0920
2030
0920
0970
0920
6300
0920
0970
2360
0970
0690
6058
6059
4170
4210
4270
4260
2310
4270
4300
6050
4300
4270
4210
4260
4270
4300
8070
2310
0,00 zł
73 963,00 zł
-500,00 zł
1 200,00 zł
-4 200,00 zł
3 500,00 zł
82 000,00 zł
9 000,00 zł
900,00 zł
60 000,00 zł
2 480,00 zł
-1 280,00 zł
-1 200,00 zł
-2 300,00 zł
-900,00 zł
-5 000,00 zł
2 300,00 zł
4 900,00 zł
1 000,00 zł
0,00 zł
6 000,00 zł
1 053,00 zł
3 500,00 zł
302,00 zł
150,00 zł
225,00 zł
653,00 zł
1 500,00 zł
500,00 zł
100 000,00 zł
18,00 zł
4 000,00 zł
4 500,00 zł
4 000,00 zł
5 000,00 zł
40 000,00 zł
30 000,00 zł
450,00 zł
2 924,00 zł
50,00 zł
10,00 zł
150,00 zł
90 000,00 zł
200,00 zł
10,00 zł
125,00 zł
10,00 zł
19,00 zł
-42 500,00 zł
42 500,00 zł
4 000,00 zł
2 000,00 zł
5 000,00 zł
10 000,00 zł
44 453,00 zł
10 000,00 zł
1 000,00 zł
31 000,00 zł
-30 000,00 zł
-30 000,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł
-120 000,00 zł
-3 719,00 zł
80103
80104
80110
851
85153
852
900
85154
85219
90001
90003
90004
90015
921
90095
92105
926
92109
92601
92605
24
18.10.2006
451/2006
W
11a
700
70004
70005
754
75412
75414
25
31.10.2006
463/2006
W
11a
801
80114
926
92605
010
113
01095
4010
4110
4210
6050
2310
2310
4170
4410
4010
4110
6060
4170
4300
4170
6050
4170
6060
4530
4210
4300
4270
6050
4300
4110
4120
4170
4210
4300
2480
6050
6058
6059
6050
Razem
4110
4120
4170
4270
4300
4110
4120
4170
4210
4240
4270
4590
4210
4260
4270
4170
4210
4270
4300
4430
4210
4270
4300
4410
4120
4170
4210
4300
Razem
2010
295 349,00 zł
61 043,00 zł
421,00 zł
60,00 zł
-17 000,00 zł
16 908,00 zł
12 211,00 zł
2 000,00 zł
-2 000,00 zł
100 000,00 zł
16 000,00 zł
90 000,00 zł
2 000,00 zł
5 000,00 zł
-7 000,00 zł
-50 000,00 zł
-2 000,00 zł
5 000,00 zł
-1 000,00 zł
1 000,00 zł
6 000,00 zł
20 000,00 zł
-15 400,00 zł
4 000,00 zł
-500,00 zł
-200,00 zł
-4 300,00 zł
-4 000,00 zł
-2 000,00 zł
21 000,00 zł
-45 000,00 zł
-3 100,00 zł
3 100,00 zł
-8 000,00 zł
157 977,00 zł
0,00 zł
-1 200,00 zł
-600,00 zł
-3 900,00 zł
5 400,00 zł
12 230,00 zł
-600,00 zł
-600,00 zł
-4 230,00 zł
3 000,00 zł
-1 000,00 zł
-1 000,00 zł
-7 500,00 zł
8 600,00 zł
1 500,00 zł
-4 000,00 zł
400,00 zł
-2 000,00 zł
-1 500,00 zł
-2 500,00 zł
-500,00 zł
-4 000,00 zł
8 536,00 zł
-4 536,00 zł
350,00 zł
50,00 zł
2 000,00 zł
3 000,00 zł
-5 400,00 zł
0,00 zł
3 010,00 zł
852
010
600
751
85295
01095
60004
60016
75109
754
75416
756
75647
801
80101
80110
852
854
85295
85401
900
85415
90003
90015
26
09.11.2006
464/2006
W
11a
852
854
600
85219
85278
85415
60004
751
75109
852
85212
85219
85228
854
921
27
15.11.2006
469/2006
W
11a
85278
85415
92105
751
750
75109
75023
751
75109
114
2030
4430
4300
4300
3030
4210
4300
4410
4100
4610
3020
4210
4240
4300
4410
4430
4440
4040
4170
4240
4300
3110
4240
4300
4440
3240
4210
4270
4270
Razem
5 000,00 zł
2030
2010
2030
4270
4300
4210
4300
4410
4110
4210
4300
4010
4410
4110
4120
4170
4210
3110
3240
4210
4300
Razem
-575,00 zł
80 000,00 zł
23 315,00 zł
2010
4170
4210
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4410
Razem
8 010,00 zł
102 740,00 zł
3 010,00 zł
-1 000,00 zł
1 000,00 zł
-1 350,00 zł
1 350,00 zł
1 000,00 zł
-1 000,00 zł
-2 000,00 zł
2 000,00 zł
-13 367,00 zł
8 313,00 zł
-2 000,00 zł
13 500,00 zł
-1 571,00 zł
-2 500,00 zł
-2 375,00 zł
-1 133,00 zł
-1 823,00 zł
-8 000,00 zł
10 956,00 zł
5 000,00 zł
-248,00 zł
1 810,00 zł
-250,00 zł
-1 312,00 zł
-7 000,00 zł
-3 000,00 zł
10 000,00 zł
8 010,00 zł
4 000,00 zł
-4 000,00 zł
405,00 zł
-291,00 zł
-114,00 zł
-3 200,00 zł
-1 000,00 zł
4 200,00 zł
-575,00 zł
-570,00 zł
310,00 zł
-120,00 zł
1 000,00 zł
-620,00 zł
80 000,00 zł
23 315,00 zł
1 000,00 zł
-1 000,00 zł
102 740,00 zł
19 593,00 zł
19 593,00 zł
-10 000,00 zł
10 000,00 zł
14 470,00 zł
300,00 zł
43,00 zł
1 750,00 zł
1 191,00 zł
1 665,00 zł
174,00 zł
19 593,00 zł
28
30.11.2006
473/06
W
11a
852
400
85212
85213
85214
85278
40002
750
75075
754
75412
75414
852
85212
85213
85214
900
29
13.12.2006
484/2006
W
11a
600
750
85278
90001
60004
60016
75022
75023
754
75416
801
80101
80103
115
2010
2010
2010
2010
4170
4260
4300
4170
4210
4300
4420
4110
4120
4170
4210
4220
4260
4270
4300
4430
4110
4120
4210
4270
4300
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4130
3110
4110
3110
4260
4270
Razem
4300
4300
4210
4300
4170
4210
4420
4430
3020
4010
4110
4210
4300
430
4120
4170
4210
4240
4260
4280
4300
4350
4410
4430
3020
4110
-183 600,00 zł
-1 691,00 zł
-3 262,00 zł
-51 620,00 zł
-240 173,00 zł
-2 000,00 zł
-9 000,00 zł
11 000,00 zł
-5 000,00 zł
-5 000,00 zł
12 600,00 zł
-2 600,00 zł
-1 100,00 zł
-320,00 zł
-500,00 zł
8 687,00 zł
-500,00 zł
1 143,00 zł
-5 610,00 zł
2 600,00 zł
-1 700,00 zł
-400,00 zł
-100,00 zł
-700,00 zł
-500,00 zł
-1 000,00 zł
-168 824,00 zł
-7 315,00 zł
-40,00 zł
-4 750,00 zł
-225,00 zł
-1 342,00 zł
-1 104,00 zł
-1 691,00 zł
-3 246,00 zł
-16,00 zł
-51 620,00 zł
5 000,00 zł
-5 000,00 zł
-240 173,00 zł
-600,00 zł
600,00 zł
2 000,00 zł
-2 000,00 zł
-6 000,00 zł
6 000,00 zł
-6 000,00 zł
6 000,00 zł
-2 000,00 zł
-5 031,00 zł
-3 000,00 zł
8 940,00 zł
1 500,00 zł
-409,00 zł
3 380,00 zł
-3 896,00 zł
7 991,00 zł
1 151,00 zł
-5 000,00 zł
789,00 zł
5 414,00 zł
-1 269,00 zł
-1 167,00 zł
-3 761,00 zł
-382,00 zł
-1 040,00 zł
80104
80113
852
80145
80146
85203
85212
85219
854
85401
85415
900
90001
90003
30
20.12.2006
493/2006
W
11a
700
70005
750
75023
852
85202
85212
85214
85219
85295
31
22.12.2006
III/17/06
R
18
010
01010
020
400
02095
40002
700
750
70005
75023
116
4300
3020
4210
4260
4280
4300
4350
4410
4110
4120
4170
4300
4170
4170
4120
4220
4300
3110
4010
4110
4120
4210
4300
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4410
4440
4040
4240
4300
3240
3260
4210
4270
4300
4210
Razem
4300
4610
4010
4140
4170
4300
4330
3110
4300
3110
3020
4210
3110
Razem
0690
6339
0750
0830
0910
0770
0970
0,00 zł
-129,00 zł
-1 281,00 zł
3 334,00 zł
-3 500,00 zł
-320,00 zł
-6 061,00 zł
-197,00 zł
-317,00 zł
-1 819,00 zł
-230,00 zł
-993,00 zł
10 103,00 zł
-700,00 zł
-100,00 zł
-370,00 zł
7 300,00 zł
370,00 zł
19 324,00 zł
290,00 zł
8,00 zł
3,00 zł
42,00 zł
1 215,00 zł
-204,00 zł
-16 000,00 zł
-878,00 zł
-3 000,00 zł
-300,00 zł
-250,00 zł
-900,00 zł
-6 200,00 zł
-500,00 zł
50,00 zł
-302,00 zł
-475,00 zł
4 557,00 zł
-3 212,00 zł
-568,00 zł
3 000,00 zł
-10 000,00 zł
10 000,00 zł
-3 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
-2 500,00 zł
2 500,00 zł
-20 000,00 zł
50,00 zł
-50,00 zł
20 000,00 zł
1 000,00 zł
-1 610,00 zł
1 610,00 zł
-1 000,00 zł
-1 300,00 zł
2 300,00 zł
-1 000,00 zł
0,00 zł
20 000,00 zł
-379 948,00 zł
310,00 zł
50 000,00 zł
400,00 zł
983 010,00 zł
200,00 zł
754
75412
756
75601
75615
75616
801
852
900
75618
75621
75801
75814
80195
85214
90001
010
90015
01010
600
01095
60004
630
63003
700
70004
710
71004
750
754
75022
75023
75412
756
757
801
75647
75702
80101
758
80104
80110
80114
117
2360
2710
63000
0910
0340
0310
0330
0340
0360
0370
0450
0500
0490
0020
2920
0920
2030
2030
6298
6339
0970
6050
6059
4300
2310
4210
4300
4430
4110
4120
4170
4210
4300
4430
4270
4600
6050
4270
4300
3030
4210
4210
6050
6060
4100
8070
4010
4110
4120
2310
4010
4110
4120
4010
4110
4120
4210
4240
4300
6050
6060
4010
4040
4110
4120
4170
200,00 zł
4 815,00 zł
18 434,00 zł
100,00 zł
-6 000,00 zł
90 000,00 zł
1 000,00 zł
20 000,00 zł
10 000,00 zł
-400,00 zł
17 000,00 zł
330 000,00 zł
46 000,00 zł
20 000,00 zł
20 730,00 zł
30 000,00 zł
-13 761,00 zł
-19 500,00 zł
-205 791,00 zł
-60 483,00 zł
18,00 zł
-23 000,00 zł
-4 000,00 zł
52,00 zł
-44 525,00 zł
-4 100,00 zł
-15 900,00 zł
-3 800,00 zł
-200,00 zł
-100,00 zł
-1 000,00 zł
-4 500,00 zł
-3 800,00 zł
-200,00 zł
10 400,00 zł
4 000,00 zł
-1 100,00 zł
-30 000,00 zł
-10 000,00 zł
-5 000,00 zł
2 500,00 zł
4 815,00 zł
-1 600,00 zł
18 784,00 zł
-30 000,00 zł
-24 000,00 zł
106 000,00 zł
9 368,00 zł
740,00 zł
-2 200,00 zł
25 420,00 zł
3 730,00 zł
428,00 zł
45 570,00 zł
3 050,00 zł
-549,00 zł
8 000,00 zł
1 500,00 zł
28 055,00 zł
3 500,00 zł
-5 000,00 zł
-16 000,00 zł
-1 419,00 zł
870,00 zł
130,00 zł
5 000,00 zł
854
900
80195
85203
85214
85215
85401
90001
921
90003
90015
92105
926
92109
92605
852
92695
32
28.12.2006
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenie Wójta
511/2006
W
§
§
11a
852
801
85212
80110
852
85212
18
11a
118
4300
4410
4430
4300
4220
3110
3110
3020
6050
6058
6059
4210
6050
4210
4300
2480
3040
4210
4270
3250
Razem
2010
4210
4300
3110
4010
4110
4120
4210
4300
Razem
976 334,00 zł
-2 000,00 zł
-400,00 zł
-1 882,00 zł
-13 761,00 zł
3 000,00 zł
-19 500,00 zł
-48 000,00 zł
-456,00 zł
-3 000,00 zł
-650,00 zł
650,00 zł
-4 000,00 zł
3 600,00 zł
1 000,00 zł
1 500,00 zł
5 000,00 zł
2 000,00 zł
-2 000,00 zł
-2 000,00 zł
-10 000,00 zł
-40 980,00 zł
22 886,00 zł
22 886,00 zł
3 500,00 zł
-3 500,00 zł
6 255,00 zł
3 089,00 zł
547,00 zł
76,00 zł
2 545,00 zł
10 374,00 zł
22 886,00 zł
5.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie za 2006 r.
119
Kwota za rok (zł, gr.)
L.p.
1
I
II
A
III
IV
B
V
VI
VII
C
D
E
F
G
H
Wyszczególnienie
Plan na 2006r
2
Przychody netto ze sprzedaży, w tym:
świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ
innych usług medycznych
Koszty działalności operacyjnej
(bez amortyzacji), w tym:
Leki i materiały medyczne
Zużycie pozostałych materiałów
Energia
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Wynik na działalności operacyjnej (I-II)
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne
Przychody finansow e, w tym:
Odsetki
Razem przychody (III+IV)
Amortyzacja
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Koszty finansow e, w tym:
odsetki
Razem koszty (V+VI+VII)
Ogółem przychody (I+B)
Ogółem koszty (II+C)
Wynik finansow y brutto (D-E)
Obow iązkow e obciążenia w yniku finansow ego
Wynik finansow y netto (F-G)
120
Wykonanie na
2006r
3
1039000
945000
94000
1095700
4
1028914,97
935062,97
93852,00
1087085,22
45000
34200
31000
164000
0
653000
134500
34000
0
-56700
107860
0
90000
17860
80
80
107940
55300
0
0
0
0
0
0
55300
1146940
1151000
-4060
0
-4060
44175,18
33867,04
28933,99
161472,85
0,00
651934,61
133319,13
33382,42
0,00
-58170,25
107616,4
0
90000,00
17616,4
36,49
36,49
107652,89
55225,89
0
0
0
0
0
0
55225,89
1136567,86
1142311,11
-5743,25
0
-5743,25
%
5
99
99
100
99
98
99
93
98
100
99
98
100
99
99
Kwota za rok (zł, gr.)
L.p.
Wyszczególnienie
1
I
2
II
1
2
3
Ogółem
Należności, w tym:
od jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług
Zaobow iązania:
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe, w tym:
kredyty i pożyczki
inne
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
kredyty i pożyczki
z tytułu dostaw i usług
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych
z tytułu wynagrodzeń
inne
3
90022,87
0,00
86236,67
9315,70
0,00
0,00
0,00
0,00
9315,70
0,00
9007,70
308,00
0,00
0,00
w tym wymagalne
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Na należności dla SPZOZ składają się należności za świadczenia zdrowotne z Mazowieckiego
oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 83016,67 oraz za badania wykonane dla
przedsiębiorstw w kwocie 3220,00. Pozostałe należności to zwrot za energię i gaz w kwocie
3786,20.
Zobowiązania jakie posiada SPZOZ to podatek vat w kwocie 308,00 za XII 2006, za wykonane
usługi świadczeń zdrowotnych wg umów kwota 3748,90 wywóz nieczystości i rozmowy telefoniczne
364,90 oraz energia i gaz 4893,90.
121
6.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury z
siedzibą Nieporęcie za 2006 r.
L.p.
1
I
II
A
III
IV
B
V
VI
VII
C
D
E
F
G
H
Wyszczególnienie
2
Przychody netto ze sprzedaży, w tym:
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty działalności operacyjnej
(bez amortyzacji), w tym:
Zużycie materiałów
Energia
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Wynik na działalności operacyjnej (I-II)
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne
Przychody finansowe
w tym: odsetki
Razem przychody (III+IV)
Amortyzacja
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Koszty finansowe
w tym: odsetki
Razem koszty (V+VI+VII)
Ogółem przychody (I+B)
Ogółem koszty (II+C)
Wynik finansowy brutto (D-E)
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
Wynik finansowy netto (F-G)
122
Plan na
31.12.2006
3
35 134,00
12 503,00
669 993,00
Wykonanie na Wykonanie
31.12.2006
%
4
5
35 133,67
100
12 502,57
100
669 992,83
100
90 051,00
18 072,00
287 371,00
90 051,05
18 072,39
287 370,62
100
100
100
214 544,00
48 916,00
10 345,00
694,00
-634 859,00
642 509,00
214 543,42
48 916,41
10 344,87
694,07
-634 859,16
642 508,93
100
100
100
100
614 000,00
28 509,00
119,00
119,00
642 628,00
4 290,00
614 000,00
28 508,93
119,36
119,36
642 628,29
4 290,48
100
100
100
4 290,00
677 762,00
674 283,00
3 479,00
4 290,48
677 761,96
674 283,31
3 478,65
3 479,00
3 478,65
100
100
Stan należności i zobowiązań na 31.12.2006 roku
Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie
w zł
L.p.
Wyszczególnienie
1
2
I
Należności, w tym:
od jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług
II Zobowiązania:
1 Rezerwy na zobowiązania
2 Zobowiązania długoterminowe, w tym:
kredyty i pożyczki
inne
3 Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
kredyty i pożyczki
z tytułu dostaw i usług
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych
z tytułu wynagrodzeń
inne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
w
tym wymagalne
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ogółem
3
GMINNY OŚRODEK KULTURY
z siedzibą w Nieporęcie
Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2006 roku
123
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I. Środki na początku roku
II. Przychody
w tym:
- dotacja z budżetu
- darowizny
- dopłaty do zajęć i przedstawień
- wynajem sali
- sprzedaż materiałów ( energia i gaz)
- sprzedaż towarów
- odsetki bankowe
III. Razem środki dostępne
IV. Poniesione wydatki
w tym:
- zajęcia w Nieporęcie (ceramika, teatralne, taneczne, pantomima, muzyczne
folklorystyczne, literackie, wokalne, teatr tańca, komputerowe, capoeira)
-
zajęcia w Stanisławowie Drugim (taneczne )
zajęcia w Beniaminowie ( teatralne )
zajęcia w Kątach Węgierskich ( taneczne, plastyczne, pantomima )
zajęcia w Michałowie Reginowie (taneczne, muzyczne, plastyczne,
ceramiczne )
- zajęcia w placówkach oświatowych
- materiały do zajęć w placówkach oświatowych
- materiały do prowadzenia zajęć
- zakupione towary handlowe do kawiarenki
- środki czystości
- materiały biurowe
- pozostałe materiały i usługi na potrzeby ośrodków
- energia elektryczna
- gaz
- woda
- komputer z oprogramowaniem
- wyposażenie (blaty, wieszaki, perkusja, tkanina na kotary, czajnik, drukarka ,
540,73
677 761,96
614 000,00
20 959,43
7 549,50
22 631,10
11 602,57
900,00
119,36
678 302,69
671 209,41
31 067,00
4 080,00
756,00
2 960,00
4 290,00
25 364,00
5 777,99
5 908,58
1 910,65
2 940,29
4 036,89
28 134,83
18 072,39
35 448,31
389,81
4 007,70
7 424,49
2 772,90
2 610,80
3 799,89
4 708,22
20 769,12
1 440,00
2 725,45
302,60
222,87
136,00
38,94
11 317,98
2 099,60
ekspres do kawy, szachy, wazony, garnki )
- naprawy, konserwacje i przeglądy
- monitoring
- pranie i maglowanie obrusów
- wywóz nieczystości
- rozmowy telefoniczne i internet
- opłata ZA i KS
- opłaty bankowe
- opłaty pocztowe
- opłaty RTV
- opłaty pozostałe
- Dzień otwarty
- Klub Seniora
- Wieczór Jasełkowy
124
- impreza choinkowa
- Dzień Babci i Dziadka
- Akcja Zima
- zabawy karnawałowe dla dzieci
- dyskoteki
- Dzień Kobiet
- Gminny Konkurs Recytatorski
- Powiatowy Konkurs Recytatorski
- Koncert muzyki poważnej
- wieczór literacki
- Rocznica śmierci Papieża
- turniej tańca
- przegląd twórczości scenicznej
- Święto 3-Maja
- festyn „U-rodziny sołtysa”
- festyn „Święto Gminy”
- festyn „Radio dla Ciebie”
- festyn „Pożegnanie lata”
- festyn „Piknik familijny”
- festyn „ Święto Ziemniaka „
- Święto Odzyskania Niepodległości
- Rocznica Powstania Warszawskiego
- Rocznica Bitwy Warszawskiej
- Spotkanie Sybiraków
- premiera teatru pantomimy
- Poranek teatralny
- koncerty
- warsztaty polsko-niemieckie
- jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
- spotkanie opłatkowe
- Rocznica Cudu nad Wisłą
- Festiwal Piosenki Ulubionej
- wernisaż gobelinów
- Tłusty Czwartek
- konkurs krajoznawczy
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe
- sprzątanie pomieszczeń
- szkolenie pracowników
- wynagrodzenia osobowe
- narzuty na wynagrodzenia
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
V. Środki dostępne na koniec roku
7.
800,00
1 571,82
1 656,00
1 960,89
3 200,00
860,00
1 590,67
900,00
2 000,00
33,00
860,00
489,32
684,60
136,00
13 246,00
67 814,21
2 330,00
7 251,10
13 331,29
9 991,32
15 450,00
1 340,00
1 550,00
1 259,00
900,00
6 295,90
1 810,00
5 756,66
1 338,00
326,24
70,00
1 005,57
150,00
26,19
82,50
3 666,00
504,00
150,00
214 543,42
43 951,63
4 814,78
7 093,28
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy
Nieporęt za 2006 r.
125
L.p.
Wyszczególnienie
Plan na
31.12.2006
Wykonanie na
31.12.2006
Wykonanie
1
2
3
4
5
I
II
A
III
Przychody netto ze sprzedaży, w tym:
inne usługi
Koszty działalności operacyjnej
(bez amortyzacji), w tym:
Zużycie materiałów i energii
zbiory biblioteczne
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Wynik na działalności operacyjnej (I-II)
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje ( 210 000zł z Gminy)
Inne przychody operacyjne
IV
Przychody finansowe
w tym: odsetki
B Razem przychody (III+IV)
V Amortyzacja
VI Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
VII Koszty finansowe
w tym: odsetki
C Razem koszty (V+VI+VII)
D Ogółem przychody (I+B)
E Ogółem koszty (II+C)
F Wynik finansowy brutto (D-E)
G Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
H Wynik finansowy netto (F-G)
248 105,00
248 104,65
100
44 404,00
31 230,00
13 105,00
3 773,00
123 462,00
29 740,00
2 381,00
44 404,13
31 239,16
13 105,24
3 772,99
123 462,10
29 739,68
2 381,35
100
100
100
100
100
100
100
-248 105,00
247 715,00
-248 104,65
247 715,00
100
217 000,00
30 715,00
217 000,00
30 715,00
100
100
136,00
136,00
248 851,00
1620,00
135,98
135,98
247 850,98
1 620,00
100
100
1 620,00
247 851,00
249 725,00
-1 874,00
1 620,00
247 850,98
249 724,65
-1 873,67
-1 874,00
-1 873,67
100
Stan należności i zobowiązań na 31.12.2006r.
Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt
w zł
L.p.
Wyszczególnienie
Ogółem
126
w
tym wymagalne
1
2
I
Należności, w tym:
od jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania:
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe, w tym:
kredyty i pożyczki
inne
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
kredyty i pożyczki
z tytułu dostaw i usług
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych
z tytułu wynagrodzeń
inne
II
1
2
3
3
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY NIEPPORĘT
Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2006r.
I. Środki na początku roku
II. Przychody
w tym:
- dotacja z budżetu
- dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek
- darowizna ( zestawy komputerowe do 3 placówek)
- darowizny w postaci książek
- odsetki bankowe
III. Razem środki dostępne
IV. Poniesione wydatki
w tym:
- zbiory biblioteczne
- prasa
- program autorski
- monitoring
- energia elektryczna
- gaz
- najem lokalu i pozostałe opłaty filii w Zegrzu
- zestawy komputerowe do trzech placówek
- wyposażenie (ksero, półki, soliczek, fotel, monitor, urz. wielofunkcyjne, niszczarka)
- ubezpieczenie wyposażenia
- rozmowy telefoniczne i internet
- opłaty bankowe
- opłaty pocztowe
- środki czystości
127
856,52
247 850,98
210 000,00
7 000,00
30 000,00
715,00
135,98
248 707,50
248 104,65
31 239,16
1 206,75
630,00
1 586,00
2 063,26
1 487,65
7 393,41
30 000,00
4 984,55
337,00
4 564,39
1 080,00
74,55
939,22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- materiały biurowe
- pozostałe materiały
- konserwacje naprawy i przeglądy
- delegacje i szkolenia pracowników
- katalogowanie zbiorów bibliotecznych
- wynagrodzenie pracowników
- narzuty na wynagrodzenie
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1 614,60
2 754,33
146,40
2 387,60
1 964,00
123 462,10
25 285,53
2 904,15
V. Środki dostępne na koniec roku
602,85
128
Sprawozdanie
z dokonanych umorzeń wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności
za okres 01.01.2006 – 31.12.2006
.................................................................
dokonujący umorzeń lub
udzielający ulg dotyczących spłaty 1)
Lp.
Treść
1
2
1
UMORZENIE
2
bez rozłożenia na
raty
ODROCZENIE
z rozłożeniem na
raty
3
ROZŁOŻENIE NA RATY4)
Nazwa,
Liczba
symbol
dłużników
dłużnika2)
Kwota należności
3
4
5a
odsetki
i należn.
uboczne
5b
A
10
96 928,94
-
należn.
główna
razem 5a +
5b
5c
Kwota umorzenia,
odroczenia, rozłożenia na
raty
odsetki
należność
i należności
główna
uboczne
6a
6b
96928,94 96 928,94
-
Liczba
rat
Termin
odroczenia,
rozłożenia na
raty (ostatnia
rata)
Tytuł powstałej
należności
Uchwała
Rady
Gminy
Nieporęt 3)
7
8
9
10
177
25.10.2008
Renta
planistyczna
………………………………….
………………………………….
pracownik podstawowej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, Skarbnik Gminy Nieporęt lub osoba przez niego upoważniona,
inna umocowana przez Wójta Gminy osoba, kierownik jednostki
główny księgowy jednostki organizacyjnej,
organizacyjnej
Wójt Gminy Nieporęt, kierownik jednostki organizacyjnej, inna umocowana przez Wójta Gminy osoba
wstawić odpowiednio: A - osoba fizyczna, B - osoba prawna, C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
3)
należy podać numer i datę uchwały Rady Gminy Nieporęt, jeżeli kwota udzielonej ulgi lub umorzenia przewyższa 50 000 zł.
4)
wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa pod lp. 2
1)
2)
129

Podobne dokumenty