Luty

Komentarze

Transkrypt

Luty
ISSN 1730-587X
Nr 2 (88), Luty 2010
Bezp³atny informator
W numerze m.in.:
Miêdzynarodowy Bal Burmistrza
- kolejne rozwa¿ania Burmistrza z cyklu
“DLACZEGO...”
- z prac Burmistrza i Urzêdu Miasta
- postêp prac przy adaptacji budynku
by³ego basenu krytego na RCK
- rydu³towski kulig pod “Wrzosami”
- podsumowanie akcji charytatywnej
“Œwiêta dla wszystkich”
- "Nie ma wolnoœci bez Solidarnoœci w walce o now¹ jednoœæ Europy”
6 lutego w restauracji Goœcinny Dom w Rydu³towach odby³ siê
Miêdzynarodowy Bal Burmistrza Miasta
Pani Burmistrz Kornelia Newy powita³a swoich goœci wznosz¹c toast za wspóln¹, udan¹
zabawê i spotkanie w miêdzynarodowym gronie. Na balu obecni byli goœcie z Or³owej i
Witten. Oprawê muzyczn¹ zabawy zapewni³y zespo³y "Frank Prus Trio" i "Arton". W
trakcie balu wyst¹pili w repertuarze operetkowym: Gra¿yna Bieniek, Katarzyna
Rzeszutek, Adam ¯aak. Pokaz iluzji na weso³o zaprezentowa³ Andrzej Afanasiew, a
wspania³y pokaz tañców latynoamerykañskich w wykonaniu Formacji Tanecznej SPIN
wzbudzi³ zachwyt publicznoœci.
Bal mia³ charakter charytatywny. Zebrane fundusze w wysokoœci 7 tys. z³. zostan¹
przeznaczone dla rydu³towskiego hufca ZHP na letni wypoczynek dzieci z rodzin
potrzebuj¹cych wsparcia.
Miêdzynarodowy Bal Burmistrza Miasta Rydu³towy, jako wydarzenie kulturalne
realizowane w ramach projektu "Rydu³towskie spotkania kulturalne na pograniczu"
doskonale spe³ni³ swoje zadanie, ³¹cz¹c w zabawie mieszkañców pogranicza. W opinii
uczestników Balu zabawa by³a udana. Ostatni balowicze opuœcili Salê Senatorsk¹
Goœcinnego Domu nad ranem.
- Sprawozdanie z realizacji programu
unieszkodliwiania azbestu w 2009 r.
O naszym mieœcie...
W ramach promocji,
w 2009 r. Miasto
wyda³o dwie ksi¹¿ki.
Pierwsz¹ z nich
jest album
“Rydu³towy.
Miasto
z przysz³oœci¹.
Miasto z tradycj¹”
(cena 25 z³)
Tekst i foto: Joanna Marcisz
Drug¹ jest ksi¹¿ka
pana Jerzego
Buczyñskiego
“Urok Szarloty”
(cena 20 z³)
Obie ksi¹¿ki
mo¿na nabyæ
w Bibliotece Miejskiej
Zapraszamy do zakupu - przyjemnej lektury!
Z³ó¿ PIT w Urzêdzie Miasta
W celu usprawnienia akcji rozliczania
podatku dochodowego od osób fizycznych,
w Urzêdzie Miasta Rydu³towy zostanie otwarty
Punkt Obs³ugi Podatnika.
Punkt czynny bêdzie w dniach 18 marca (czwartek)
i 14 kwietnia (œroda) w godzinach od 8:00 do 14:00.
“Ca³y œwiat i wszystko na nim jest piêkne, ale najpiêkniejsza jest kochaj¹ca kobieta”
Wszystkim Paniom z okazji Ich œwiêta
¿yczymy sukcesów w ¿yciu,
szczêœcia w mi³oœci, du¿o uœmiechów, du¿o radoœci,
spe³nienia wszystkich najskrytszych marzeñ
i samych w ¿yciu przyjemnych wra¿eñ.
Na Ratuszu
Fotoreporta¿
Ferie z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej
DLACZEGO...
Cieszê siê z wiosny
Dzieñ 23 lutego – za
oknem b³êkitne niebo
i promienne s³onko,
nadchodzi wiosna, œwiat
jest piêkny! Jestem
pewna, ¿e wielu ludzi
czuje w tej chwili, to co ja,
bo przecie¿ zmêczy³a nas
tegoroczna zima. Zima jest
piêkna, ale przede wszystkim w górach, natomiast
w mieœcie utrudnia³a codzienne funkcjonowanie.
Dlatego bardzo nam zale¿a³o, aby te trudnoœci
minimalizowaæ. Nasze s³u¿by dy¿urowa³y ca³¹ dobê,
odœnie¿aj¹c drogi i chodniki, ale tak¿e reaguj¹c na
ka¿de telefoniczne zg³oszenia zagro¿eñ lub
utrudnieñ. Czy potrafiliœmy siê uporaæ z zimowym
problemem? Bardzo siê staraliœmy, jednak natura
pokazuje, ¿e jest silniejsza. Aby uœwiadomiæ skalê
trudnoœci przypomnê, ¿e w Rydu³towach mamy
trzech zarz¹dców dróg: Zarz¹d Dróg Wojewódzkich
w Katowicach – ul. Raciborska, Powiatowy Zarz¹d
Dróg w Wodzis³awiu Œl. – ul. Plebiscytowa,
B o h a t e r ó w W a r s z a w y, Tr a u g u t t a , B e m a ,
Krzy¿kowicka, Piecowska i Czernicka oraz drogi
gminne o d³ugoœci 76,5 km, którymi zarz¹dza nasze
ZGK. Nasze drogi w zale¿noœci od znaczenia
w komunikacji miejskiej podzieliliœmy na
5 kategorii odœnie¿ania, które wskazuj¹ na kolejnoœæ
przystêpowania do prac. Podjêliœmy decyzjê
o odœnie¿aniu chodników i to nie tylko miejskich,
ale tak¿e przy drogach powiatowych i wojewódzkiej.
W ramach akcji zima prowadzone by³y prace przy
udra¿nianiu przystanków autobusowych oraz miejsc
parkingowych. Szczególnie trudno by³o to
realizowaæ w zabudowie œródmiejskiej. Dlatego
wiele prac musieliœmy wykonywaæ nocami. Stra¿
Miejska skupi³a siê na monitorowaniu stanu dachów
oraz zwisaj¹cych sopli na budynkach przyleg³ych do
g³ównych ulic. Mam nadziejê, ¿e widaæ by³o te nasze
starania, by mieszkañcom zapewniæ w miarê
bezpieczne poruszanie siê w naszym mieœcie
w warunkach zimowych.
W ramach akcji zima 2009/2010 r. (listopadstyczeñ) miasto wyda³o oko³o 350 tys. z³.
Dla porównania tyle kosztowa³a ca³a akcja
zimowego utrzymania dróg w sezonie 2006/2007
i 2007/2008. W ci¹gu tego sezonu odœnie¿yliœmy
oko³o 20 tys. km dróg, zu¿yliœmy ponad 360 ton soli,
wywieŸliœmy oko³o 2600 m3 œniegu.
Serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê
pracownikom Zak³adu Gospodarki Komunalnej,
którzy pracowali z du¿ym poœwiêceniem niemal bez
przerwy, przez kilkanaœcie godzin dziennie.
Dziêkujemy tak¿e PZD w Wodzis³awiu Œl., ¿e
utrzymywane przez nich drogi nie stanowi³y
problemu dla kierowców. Mamy równie¿ wiele
dobrych przyk³adów, gdzie mieszkañcy w ramach
s¹siedzkiej solidarnoœci wspólnie w³¹czali siê
w odœnie¿anie. Teraz czekaj¹ nas wiosenne
problemy zwi¹zane z topnieniem tej ogromnej masy
œniegu. A wody wywieŸæ siê nie da, trzeba to
prze¿yæ.
W przedwiosennym nastroju pozdrawiam
wszystkich mieszkañców Rydu³tów. Oby do wiosny!
Kornelia Newy
Burmistrz Miasta Rydu³towy
2
O zimowym
wypoczynku
dzieci
i m³odzie¿y
czytaj na str. 5
Podsumowanie
Akcji Charytatywnej
“Œwiêta dla wszystkich”
foto: £.Jab³oñski
Czytaj na str. 4
Rudolf Honisz - 97 lat
foto: W.Kwiecieñ
Ryszard Strzelec - 90 lat
W styczniu swoje urodziny obchodzili:
Gertruda Moj¿ysz (98 lat), Emanuel Pie³ka (96 lat),
Marta Ulak (96 lat), Zofia Lapisz (90 lat),
Jadwiga Mrozek (90 lat), Wanda Student (85 lat),
Agnieszka Wochnik (85 lat).
Natomiast w lutym: Ryszard Strzelec (90 lat)
i Rudolf Honisz (97 lat).
Wszystkim Jubilatom sk³adamy najlepsze ¿yczenia wielu lat
w zdrowiu i szczêœciu, spêdzonych w otoczeniu bliskich osób.
Aktualnoœci
Adaptacja budynku basenu krytego na potrzeby RCK
G³ównym wykonawc¹ robót jest firma
Milimex Sp. z o. o. z Siemianowic Œl¹skich, z
któr¹ w dniu 21 lipca 2009 r. podpisano
umowê. Po przekazaniu terenu budowy prace
adaptacyjne na obiekcie by³ego basenu krytego
ruszy³y pe³n¹ par¹. Obiekt Rydu³towskiego
Centrum Kultury (domu kultury) dostosowany
bêdzie do potrzeb osób niepe³nosprawnych
poprzez budowê pochylni zewnêtrznej, dŸwigu
wewnêtrznego, dostosowanie sanitariatów
oraz uwzglêdnienie miejsc dla osób
niepe³nosprawnych w sali teatralnej i kinowej.
Dotychczas wykonane zosta³y roboty
rozbiórkowe - m.in. dokonano rozbiórki misy
basenowej. Prowadzone s¹ roboty
konstrukcyjno-budowlane (murarskie,
zbrojeniowe, dekarskie, izolacyjne).
Wykonano zewnêtrzne schody
wejœciowe do budynku, pochylniê,
konstrukcjê noœn¹ pod widowniê
sali teatralnej i kinowej, konstrukcjê
szybu windowego. Trwaj¹ prace
zwi¹zane z monta¿em stolarki
okiennej, bram zewnêtrznych oraz
zwi¹zane z monta¿em wszelkich
instalacji. Trwa monta¿ sprzêtu
projekcyjnego kina
i elektroakustyki. Rozpoczêto
roboty wykoñczeniowe w obiekcie.
WartoϾ dotychczas
przeprowadzonych robót wynosi
4 mln 208 tys. Otwarcie siedziby
Rydu³towskiego Centrum Kultury
planowane jest na wrzesieñ br.
foto: A.Nessing-D³ugi
Stan obecny
Wizualizacja
Forum Urzêdu Miasta Rydu³towy dla spraw ma³ych i drobnych: www.forum.rydultowy.pl
Zabawa karnawa³owa dla maluchów
W niedzielê 7 lutego Stowarzyszenie
Kulturalno-Oœwiatowe „RADOSZOWIK” we
wspó³pracy z Urzêdem Miasta Rydu³towy
zorganizowa³o zabawê karnawa³ow¹ dla
dzieci, po³¹czon¹ z konkursem piosenki
w ramach projektu „Zabawy dla dzieci
i rodziców – Bawmy siê rodzinnie”. Impreza
rozpoczê³a siê o godzinie 15 wspóln¹ zabaw¹
integracyjn¹, podczas której uczestnicy mieli
okazjê siê poznaæ. Wœród kolorowych strojów
odnaleŸæ mo¿na by³o ksiê¿niczki,
muszkieterów, pszczó³kê, Zorro, czarodzieja,
pielêgniarkê, spidermana i wiele innych
postaci. Nastêpnie odby³ siê konkurs piosenki,
w którym dzieci prezentowa³y przygotowane
utwory z bardzo ró¿norodnego repertuaru.
Ka¿dy uczestnik konkursu otrzyma³ upominek.
Gdy wszystkie nagrody zosta³y rozdane,
rozpoczê³y siê wspólne tañce i pl¹sy. Wœród
dzieciêcych przebojów pojawia³y siê równie¿
niezapomniane „Kaczuchy”, „Jedzie poci¹g
z daleka” czy „Tañczymy Labado”. W trakcie
imprezy odbywa³y siê równie¿ rozmaite
zabawy dla dzieci i rodziców, takie jak:
taniec z balonem, karmienie rodzica
jogurtem czy Rolnik sam w dolinie. Na
wszystkich uczestników czeka³
poczêstunek oraz napoje. Na zakoñczenie
wykonano wspólne zdjêcie, co przy tak
rozbawionej gromadce wcale nie by³o takie
proste (w imprezie wziê³o udzia³ ok. 40
dzieci). Wœród radosnego gwaru o godzinie
17 impreza dobieg³a koñca. Organizatorzy
serdecznie dziêkuj¹ wszystkim, którzy
pomogli w przygotowaniu
i przeprowadzeniu zabawy, jak równie¿
uczestnikom imprezy. Maj¹ jednoczeœnie
gor¹c¹ nadziejê, ¿e przy nastêpnej okazji
spotkamy siê w przynajmniej tak licznym
i weso³ym towarzystwie. Ju¿ dziœ
zapraszamy serdecznie na „Dzieñ Dziecka
po œl¹sku”, który odbêdzie siê 29 maja
równie¿ w Domu Parafialnym
w Radoszowach. DO ZOBACZENIA
Marta Guzina
Kulig pod “Wrzosami”
licznie przyby³¹ grupê osób
zainteresowanych t¹ aktywn¹ form¹
spêdzenia sobotniego wieczoru, potrzebne
by³y dwa kursy. Na pewno padnie pytanie
gdzie jechaliœmy? Lasem wzd³u¿ ha³dy
Wrzosy do ulicy Orlovskiej gdzie
zawróciliœmy i t¹ sam¹ tras¹ z powrotem.
Przez ca³y czas
trwania imprezy
rozpalone by³o
ognisko, przy którym
mo¿na by³o siê
ogrzaæ, zjeœæ
kie³baskê i napiæ siê
ciep³ej herbaty.
Atrakcji tego
wieczoru by³o co nie
miara, podobnie jak
wywrotek na
sankach. Oby wiêcej
takich imprez by³o
organizowanych
w naszym mieœcie.
Marcin Hoszycki
W dniu 30 stycznia odby³ siê Rydu³towski kulig
pod Wrzosami. Uczestnicy imprezy spotkali siê
o godzinie 16:00 w pobli¿u posesji Traugutta
188, gdzie czeka³ przygotowany przez
organizatorów zaprzêg sanek. Ze wzglêdu na
foto: M.Po³omski
Konkurs fotograficzny !!!
Og³aszamy otwarty konkurs
fotograficzny na zdjêcie
„My i otoczenie”.
Zdjêcia nale¿y wykonywaæ w terminie
od 15 lutego do 31 maja br.,
a dostarczaæ do siedziby TMR-u
w wersji elektronicznej na p³ytach CD,
w dowolnej iloœci z opisem miejsca
i daty wykonania zdjêcia.
Tematem konkursu s¹ Rydu³towy
i s¹siednie gminy w zmieniaj¹cych siê
warunkach pogodowych, w tym ludzi
pracuj¹cych, odpoczywaj¹cych,
bawi¹cych siê itp.
Z dostarczonych zdjêæ Jury konkursu
wybierze 60 zdjêæ do oceny
i prezentacji na wystawach.
Konkurs odbywa siê w ramach
projektu „Dla ducha i cia³a”
i jest dotowany przez
Miasto Rydu³towy.
Dodatkowe informacje:
(32) 725 85 36.
Zg³oszenia do konkursu
do 15 marca br.
Zarz¹d TMR-u
Mi³o nam
poinformowaæ,
¿e rydu³towska
Firma “Naprzód”
Sp. z o.o.
zosta³a
laureatem
XI Edycji
Narodowego
Konkursu
Ekologicznego
“PrzyjaŸni
Œrodowisku”
w kategorii
Partner Polskiej
Ekologii.
Gratulujemy!
Aktualnoœci
"Nie ma wolnoœci bez
Solidarnoœci - w walce o now¹
jednoœæ Europy”
W dniu 9 lutego w Miejskiej Bibliotece
Publicznej odby³o siê otwarcie wystawy "Nie
ma wolnoœci bez Solidarnoœci - w walce
o now¹ jednoœæ Europy". Wystawa ta zosta³a
przygotowana wspólnymi si³ami z Zespo³em
Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1, Parafi¹
œw. Jerzego oraz Bibliotek¹. Uroczystego
przeciêcia wstêgi dokonali: pani Burmistrz
Miasta Rydu³towy Kornelia Newy, ksi¹dz
proboszcz Konrad Opitek oraz Dyrektor
Muzeum w Rybniku. Podczas otwarcia
wystawy wszystkim zgromadzonym
towarzyszy³a refleksja oraz wspomnienia
tamtych lat, a dla m³odzie¿y z liceum na
Skalnej by³a to dobra lekcja historii.
Marcin Hoszycki
foto: M.Hoszycki
Spotkanie cz³onków TMR
W dniu 8 lutego w siedzibie Towarzystwa
Mi³oœników Rydu³tów odby³o siê spotkanie
cz³onków TMR. W spotkaniu uczestniczy³a
m.in. Burmistrz Miasta Kornelia Newy równie¿ cz³onek tego Stowarzyszenia. Podczas
spotkania by³y poruszane tematy, które
najbardziej "chodzi³y po g³owie” mieszkañcom
naszego miasta. Pani Burmistrz w ogniu pytañ
poradzi³a sobie znakomicie. Obecna by³a
równie¿ Dyrektor RCK - pani Janina Chlebik Turek, która udziela³a odpowiedzi na pytania
dotycz¹ce budowy, jak i dzia³alnoœci
Rydu³towskiego Centrum Kultury.
Marcin Hoszycki
Lider Aktywnych 2009
Burmistrz Miasta Rydu³towy og³asza konkurs na „Lidera Aktywnych” za rok 2009. Konkurs
ten ma na celu uhonorowanie aktywnoœci i osi¹gniêæ organizacji pozarz¹dowych i instytucji,
które w sposób szczególny zas³u¿y³y siê w minionym roku dla Miasta Rydu³towy i jego
mieszkañców. Wnioski o nadanie tytu³u, zgodnie z regulaminem konkursu, mog¹ sk³adaæ m.in.
organizacje pozarz¹dowe, instytucje oraz Komisje Rady Miasta. Wnioski wraz
z uzasadnieniem nale¿y sk³adaæ do koñca marca bie¿¹cego roku w kancelarii Urzêdu Miasta
Rydu³towy w godzinach urzêdowania, b¹dŸ listownie na adres Urzêdu. Zapraszamy do
sk³adania wniosków! Wnioski mo¿na pobraæ ze strony internetowej Miasta Rydu³towy oraz
w kancelarii Urzêdu Miasta Rydu³towy.
Regulamin konkursu „Lider Aktywnych”
1. Tytu³ „LiderAktywnych” nadaje Burmistrz Miasta Rydu³towy.
2. Tytu³ „Lider Aktywnych” za zas³ugi dla Rydu³tów nadaje siê za dany rok kalendarzowy
w celu uhonorowania osi¹gniêæ organizacji pozarz¹dowych i instytucji, które poprzez swoj¹
dzia³alnoœæ szczególnie zas³u¿y³y siê w danym roku kalendarzowym dla Miasta Rydu³towy.
Przez sformu³owanie „za zas³ugi dla Rydu³tów” rozumie siê szeroki zakres dzia³añ na rzecz
naszego miasta i jego mieszkañców, dotycz¹cy miêdzy innymi promocji miasta, ¿ycia
spo³ecznego, badania i utrwalania jego historii.
3. Pisemne wnioski (wraz z uzasadnieniem) o nadanie tytu³u wnosiæ mog¹ do koñca marca roku
nastêpnego:
a) organizacje pozarz¹dowe (dotycz¹ce innych organizacji pozarz¹dowych lub instytucji),
b) instytucje (dotycz¹ce innych organizacji pozarz¹dowych lub instytucji),
c) Burmistrz Miasta Rydu³towy,
d) Komisje Rady Miasta Rydu³towy.
4. Obs³ug¹ organizacyjn¹ i techniczn¹ w zakresie przyjmowania wniosków zajmuje siê Wydzia³
Oœwiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzêdu Miasta Rydu³towy.
5. Propozycje przyznania tytu³u spoœród z³o¿onych wniosków przedstawia Burmistrzowi
komisja sk³adaj¹ca siê z:
a) przewodnicz¹cych komisji Rady Miasta Rydu³towy,
b) Sekretarza Miasta Rydu³towy,
c) Naczelnika Wydzia³u Oœwiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzêdu Miasta Rydu³towy.
6. Burmistrz Miasta Rydu³towy okreœla ka¿dorazowo iloœæ wyró¿nionych tytu³em organizacji
lub instytucji.
7. Tytu³ „Lider Aktywnych” bêdzie przyznawany ka¿dorazowo podczas Festiwalu
Stowarzyszeñ.
8. Zwyciêzcy konkursu „Lider Aktywnych” maj¹ prawo do pos³ugiwania siê wizerunkiem
wyró¿nienia w informacjach o przyznanej im nagrodzie, w nieokreœlonym czasie i miejscu, pod
warunkiem wskazania roku edycji konkursu, w jakim nagroda zosta³a im przyznana.
Burmistrz Miasta Rydu³towy - mgr Kornelia Newy
Og³oszenia Burmistrza Miasta
W siedzibie Urzêdu Miasta Rydu³towy przy ul. Ofiar Terroru 36 zosta³y wywieszone wykazy:
- nieruchomoœci, przeznaczonej do oddania w najem na rzecz Spó³ki Cywilnej „HALO”, pod
miejsca postojowe taksówek.
* * *
- nieruchomoœci stanowi¹cej p³ytê rynku, przeznaczonej do oddania w najem na rzecz
Rydu³towskiego Parku Przedsiêbiorczoœci Spó³ka z o.o., pod ustawienie letniego ogródka
piwnego.
* *
foto: M.Hoszycki
*
- nieruchomoœci po³o¿onej przy ul. Raciborskiej, przeznaczonej do oddania w dzier¿awê na
okres 3 lat, pod podwórko i plac przydomowy.
* *
*
- nieruchomoœci o powierzchni 12 m2, po³o¿onej przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera,
przeznaczonej do oddania w dzier¿awê na okres 3 lat, pod podwórko i plac przydomowy.
*
* *
- nieruchomoœci o powierzchni 45 m2, po³o¿onej pomiêdzy ulic¹ Raciborsk¹ a ulic¹ Gajow¹,
przeznaczonej do oddania w dzier¿awê na okres 3 lat, pod podwórko i plac przydomowy.
Œwiêta dla wszystkich
"Œwiêta dla wszystkich" - tak¹ nazwê nosi
akcja charytatywna organizowana po raz drugi
w naszym mieœcie. Akcjê organizowa³a
Fundacja Pro Futuro z Katowice, a patronat nad
ni¹ objêli Burmistrz Miasta Rydu³towy
Kornelia Newy, Pose³ na Sejm Krzysztof
Gadowski oraz eurodeputowany Jan Olbrycht.
Akcja polega³a na zbiórce trwa³ych artyku³ów
spo¿ywczych w wybranych sklepach na terenie
naszego miasta. Zbiórka przeprowadzona by³a
w dniach 14-17 grudnia ubieg³ego roku.
Nastêpnie zebrane towary zosta³y
posegregowane i spakowane w paczki, które
zosta³y przekazane najubo¿szym
i potrzebuj¹cym rodzinom. Paczek by³o a¿
123. Szacunkowa wartoϾ zebranych
artyku³ów to ok. 6 200,00 z³. 28 stycznia br.
w Sali Kameralnej USC odby³o siê spotkanie
podsumowuj¹ce akcjê, podczas którego
podziêkowaliœmy osobom zaanga¿owanym
w jej udzia³. Pragniemy
jeszcze raz
podziêkowaæ wszystkim, którzy przyczynili
siê do sprawnego przeprowadzenia akcji,
a wiêc: Zespo³owi Szkó³
Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespo³owi Szkó³
Ponadgimnazjalnych Nr 2, Zwi¹zkowi
Harcerstwa Polskiego - Hufiec Rydu³towy,
Gimnazjum Nr 1, radnym zaanga¿owanym
w akcjê, a przede wszystkim tym, którzy
przekazali artyku³y spo¿ywcze.
Micha³
Janosz
Aktualnoœci
Festiwale, festiwale… Muzyczne, filmowe,… naukowe? Dlaczego nie?
W Liceum im. Noblistów Polskich wiedz¹,
jak po³¹czyæ zabawê z nauk¹, atrakcyjn¹
formê z wartoœciow¹ treœci¹. 12 lutego,
ostatni dzwonek przed feriami, a w szkole
na Skalnej t³umy. Gimnazjaliœci, licealiœci
i ciekawi œwiata goœcie przybyli wspólnie
zbadaæ, przeanalizowaæ i ostatecznie poj¹æ
umys³em i duchem zjawisko mi³oœci.
Festiwal „Walentynka dla nauki”, bo tak
brzmia³o przewodnie has³o imprezy, to
konsekwencja przyst¹pienia do projektu
„Partnerzy w nauce”, realizowanego
wspólnie z Uniwersytetem Œl¹skim.
Program festiwalu
opracowa³ zespó³
nauczycieli i uczniów pod przewodnictwem
nauczycielki matematyki, pani Ewy
Absalon. Organizatorzy zadbali, by temat
przedstawiono w sposób wyczerpuj¹cy,
bior¹c pod uwagê wszystkie jego aspekty
i przejawy. Zaczêli od powierzenia klasom
zadañ konkursowych, do których starania
rozpoczêto ju¿ wczeœniej. Jedno z nich to
przygotowanie tytu³owej walentynki dla
nauki
- kartki walentynkowej, której
przes³anie w sposób czytelny i jasny po³¹czy
mi³oœæ i naukê. Pomys³y by³y barwne
i oryginalne, ale najwiêksze wra¿enie zrobi³a
kartka wykonana przez klasê III b o profilu
matematycznym. Ide¹ pomys³u by³o
umieszczenie wykresu serca w uk³adzie
wspó³rzêdnych, jako obszar ograniczony
W ramach programu unieszkodliwiania
azbestu w 2009 r. unieszkodliwiono 2134 m 2
wyrobów azbestowych z 21 posesji. Zebrane
odpady niebezpieczne w iloœci 36,76 ton
przekazano na sk³adowiska odpadów
niebezpiecznych w Tuczêpach oraz
Ma³ociechowie. Ca³kowity koszt zadania
w 2009 r. wyniós³ 25 566,53 z³, w tym:
• œrodki Gminnego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokoœci 10 226,63 z³ – 40 % kosztu;
• dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokoœci 10 226,63 z³ – 40 % kosztu;
Zima w mieœcie
G³ównym celem akcji Zima w Mieœcie 2010
organizowanej przez Ognisko Pracy
Pozaszkolnej by³o zapewnienie
podopiecznym OPP aktywnego
i bezpiecznego wypoczynku w czasie
tegorocznych ferii zimowych, poprzez
zabawê w gronie rówieœników, jak równie¿
nabycie umiejêtnoœci wspó³pracy. Zosta³y
zorganizowane dwa turnusy: od 15 do 19
oraz od 22 do 26 lutego. Podczas trwania
pó³kolonii dzieci bêd¹ce pod opiek¹ OPP
bra³y udzia³ w licznych warsztatach
muzycznych, tanecznych, sportowych
i artystycznych. Zorganizowano równie¿
wycieczki na kryt¹ p³ywalniê w Gorzycach,
na sztuczny stok narciarski w Tworkowie,
jak równie¿ na lodowisko w pobliskim
Pszowie.
Marcin Hoszycki
krzywymi y = sin|x| oraz y = 4/? |x| - ?
w przedziale <-?, ?>. Brzmi ambitnie… Drugi
konkurs, w który zaanga¿owane by³y
wszystkie klasy dowiód³ prawdziwoœæ
porzekad³a, ¿e do serca najproœciej przez…
¿o³¹dek. Uczniowie serwowali dania,
w których przygotowanie w³o¿yli mnóstwo
uczucia i energii. Potrawy charakterem
oddawa³y profil i zainteresowania klasy.
Najbardziej uj¹³ wszystkich wykonany
z niezwyk³¹ drobiazgowoœci¹ przez klasê 1a o
profilu matematyczno - informatycznym,
laptop z piernika i marcepana oraz mapa
Polski
klasy 1b, profil biologiczno –
geograficzny, z biszkoptu i kolorowych
owoców. W czasie festiwalu w szkole goœcili
gimnazjaliœci z Rydu³tów, Pszowa, Radlina,
Jejkowic, Niedobczyc, Niewiadomia,
Rybnika, Lysek i Kornowaca. Ci uzdolnieni
matematycznie wziêli udzia³ w kolejnej edycji
konkursu matematycznego Sowa. Zwyciê¿y³
uczeñ Gimnazjum nr 1 z Rydu³tów – Bartosz
Stebel. Zespo³owo szko³y uczestniczy³y
w pojedynku naukowym wokó³ przedmiotów
œcis³ych i przyrodniczych. Tutaj wygra³a
dru¿yna z Lysek.
Po ciê¿kiej pracy
umys³owej wszystkim nale¿a³a siê chwila
rozrywki w postaci przedstawienia s³owno –
muzycznego pt „Nasza klasa”,
przygotowanego przez kó³ko teatralne
i muzyczne liceum. Kilka postaci z literatury
umieszczonych we wspó³czesnych realiach
czasów komórek i Internetu udowodni³o, ¿e
w mi³oœci nic siê nie zmienia. Naukowe aspekty
mi³oœci to nie tylko wykresy, chemia i feromony.
Filozoficzne, etyczne i religijne jej oblicze
przybli¿y³ nam dr Grzegorz Francuz, wyk³adowca
Uniwersytetu Opolskiego. W krótkim, acz
treœciwym wyk³adzie opowiedzia³, ¿e to co
wiemy o kochaniu wynika wy³¹cznie z naszych
osobistych doœwiadczeñ i prze¿yæ. Nie pomo¿e w
zbadaniu zjawiska ¿adne mêdrca szkie³ko i oko.
Jednym z
najwa¿niejszych wniosków po
wyk³adzie jest przes³anie, ¿e nie ma prawdziwej
mi³oœci bez … wolnoœci. Nawet najwiêksze
uczucie zabiæ mo¿e nadmierna zaborczoœæ i chêæ
posiadania drugiej osoby na wy³¹cznoœæ. Warto
pamiêtaæ… Podczas festiwalu odby³a siê tak¿e
w pracowni multimedialnej prezentacja
zwyczajów godowych zwierz¹t, przygotowana
przez dra Rados³awa Kowalskiego, pracownika
naukowego olsztyñskiego oddzia³u Polskiej
Akademii Nauk. W pracowni chemicznej zaœ
Maria Curie Sk³odowska i Piotr Curie
wykonywali ciekawe doœwiadczenia chemiczne.
Fina³owym momentem festiwalu by³o
wypuszczenie w powietrze ponad
100
wype³nionych helem balonów w kszta³cie serc.
Fantastyczny fina³ imprezy i udany start
w upragnione zimowe ferie.
Katarzyna Konofa³
Sprawozdanie z realizacji programu
unieszkodliwiania azbestu w 2009 r.
• œrodki w³asne mieszkañców w wysokoœci
5 113,27 z³ stanowi¹ce 20 % kosztu .
W latach 2003–2009 zdemontowano pokrycia
zawieraj¹ce azbest z 188 obiektów,
a tym samym unieszkodliwiono 359,99 ton
azbestu. Stanowi to oko³o 66% masy
wyrobów azbestowych, znajduj¹cych siê na
terenie miasta. Z przeprowadzonej w 2007 r.
inwentaryzacji wynika, ¿e pozosta³o 117
obiektów, w których znajduje siê azbest.
Zak³ada siê, ¿e pozosta³o oko³o 170 ton azbestu
do unieszkodliwienia. Demonta¿
i unieszkodliwianie wyrobów zawieraj¹cych
azbest z tych obiektów planowane jest na dalsze
lata. Przypominamy mieszkañcom
o obowi¹zku sk³adania informacji o wyrobach
zawieraj¹cych azbest i miejscu ich
wykorzystania, zgodnie z Rozporz¹dzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo³ecznej.
Anna Urbisz
Akcja HDK w Oratorium œw. Józefa
W dniu 21 lutego w Oratorium œw. Józefa odby³a
siê trzecia w tym roku akcja honorowego
krwiodawstwa zorganizowana przez Miejski
Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego
Czerwonego Krzy¿a w Rydu³towach,
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz Parafiê œw.
Jerzego. Podczas trwania akcji zg³osi³o siê 16
osób chêtnych oddaæ krew, które ³¹cznie odda³o
7200 ml krwi. Kolejne akcje odbêd¹ siê
w kwietniu. Zapraszamy! Wielkie podziêkowania
kierujemy w stronê ksiêdza Proboszcza za
wyra¿enie zgody na przeprowadzenie akcji w
Oratorium, miejmy nadziejê, ¿e wspó³praca
miêdzy Miejskim Klubem HDK PCK i parafi¹
œw. Jerzego bêdzie nadal kontynuowana
i przyniesie korzystne owoce w postaci
niejednego uratowanego ¿ycia.
Marcin Hoszycki
Prezes Miejskiego Klubu
HDK PCK w Rydu³towach
5
Aktualnoœci
SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA I URZÊDU
za okres od 29 stycznia do 25 lutego
Wydzia³ Infrastruktury Miejskiej
Wydzia³ Rozwoju Miasta
- DROGA PRZY CMENTARZU - ze wzglêdu na niesprzyjaj¹ce
warunki atmosferyczne roboty zosta³y wstrzymane do koñca lutego.
- ADAPTACJA BUDYNKU BASENU KRYTEGO NA POTRZEBY
RYDU£TOWSKIEGO CENTRUM KULTURY - prowadzone s¹
roboty konstrukcyjno-budowlane (murarskie, zbrojarskie, dekarskie,
izolacyjne). Trwaj¹ prace zwi¹zane z monta¿em pomostów technicznych
w sali teatralnej oraz prace izolacyjne w sali kinowej. W trakcie realizacji
s¹ roboty zwi¹zane z budow¹ wentylacji, instalacji wodnokanalizacyjnej, instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznych i innych.
Trwaj¹ równie¿ roboty wykoñczeniowe. Planowany termin zakoñczenia
robót wyznaczono na 30 lipca.
- MODERNIZACJA UK£ADU KOMUNIKACYJNEGO
W REJONIE BUDYNKU RCK - w dniu 8 lutego podpisano umowê na
roboty dodatkowe, polegaj¹ce na wykonaniu kanalizacji deszczowej
metod¹ przewiertu sterowanego pod ulic¹ Strzelców Bytomskich oraz
dodatkow¹ kanalizacjê deszczow¹ i wymianê gruntu na terenie
projektowanego parkingu dla samochodów osobowych. Obecnie
prowadzone s¹ roboty zwi¹zane z wykonaniem kanalizacji deszczowej.
- MODERNIZACJA ULICY STRZELCÓW BYTOMSKICH - dnia
9 lutego dokonano otwarcia ofert na wy³onienie wykonawcy robót.
Oferty z³o¿y³o 6 firm. Trwaj¹ prace komisji przetargowej, polegaj¹ce na
badaniu i ocenie ofert.
- TERENY REKREACYJNE UL. MICKIEWICZA - GLINIOK w dniu 12 lutego og³oszono przetarg nieograniczony na wy³onienie
wykonawcy robót. Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 3 marca.
- KANALIZACJA SANITARNA NA TERENIE MIASTA
RYDU£TOWY - w dniu 1 lutego w siedzibie PWiK w Wodzis³awiu
Œl¹skim dokonano otwarcia ofert na wy³onienie wykonawcy
dokumentacji projektowej. W wyznaczonym terminie wp³ynê³o 17 ofert.
Trwaj¹ prace komisji przetargowej, polegaj¹ce na badaniu i ocenie ofert.
- PRZYSTOSOWANIE SANITARIATÓW DO POTRZEB OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH W GIMNAZJUM NR 1 - trwaj¹ roboty
wykoñczeniowe. Planowany termin zakoñczenia robót up³ywa 26 lutego.
- CHODNIK NA ULICY JAGIELLOÑSKIEJ - ze wzglêdu na
niesprzyjaj¹ce warunki atmosferyczne roboty zosta³y wstrzymane.
- MODERNIZACJA BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZY
URZÊDZIE MIASTA - w dniu 27 stycznia dokonano otwarcia ofert na
wy³onienie wykonawcy robót. W wyznaczonym terminie oferty z³o¿y³o
18 firm. W dniu 15 lutego wybrano najkorzystniejsz¹ ofertê, z³o¿on¹
przez Firmê Remontowo-Budowlan¹ DAW-BUD Daniel Wywia³
z miejscowoœci Rudnik Wielki. Podpisano tak¿e umowê z firm¹ „Studio
Po³omscy Us³ugi Ogólnobudowlane” na pe³nienie nadzoru
inwestorskiego.
- MODERNIZACJA ULICY SKALNEJ - wyst¹piono do Starosty
Wodzis³awskiego ze zg³oszeniem zamiaru rozpoczêcia remontu ulicy
Skalnej.
- MODERNIZACJA ULICY GAJOWEJ - w dniu 3 lutego og³oszono
postêpowanie na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin
sk³adania ofert wyznaczono na dzieñ 16 lutego. W terminie tym wp³ynê³o
11 ofert. Najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³a Pracownia Projektów
Drogowych HOREB Maria Krzy¿owska z miejscowoœci Œwinna.
Z wykonawc¹ tym w dniu 22 lutego podpisana zosta³a umowa. Termin
wykonania dokumentacji ustalono na dzieñ 15 kwietnia.
- Dokonano uzgodnieñ infrastruktury technicznej na ulicach: Ofiar
Terroru, Strefa Gospodarcza, Gajowa, Strzelców Bytomskich, Bukowa,
Nowa, Orlovska, Kochanowskiego, Wróblewskiego, Spokojna,
Licealna.
- Trwa przegl¹d dróg i mostów.
- Prowadzono sprawy zwi¹zane z przekazaniem maj¹tku
oœwietleniowego, bêd¹cego w³asnoœci¹ Miasta.
- Przygotowano polecenia dla ZGK, dotycz¹ce zatwierdzenia projektu
sta³ej organizacji ruchu na ulicy £¹cz¹cej, Marcina Strzody,
Plebiscytowej i Benedykta.
- Trwaj¹ prace nad projektami miejscowych planów oznaczonych
symbolami MP/15 (teren pomiêdzy ulicami: Krzy¿kowick¹, Gajow¹
i Bema) i MP/16 (teren pomiêdzy ulicami: Raciborsk¹, Piecowsk¹,
Niewiadomsk¹ i Szczerbick¹).
- Firmie Zak³ad Us³ugowy „Park Leœny” Witos³aw Grygierczyk
z Gliwic zlecono opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew
znajduj¹cych siê na nieruchomoœciach pomiêdzy ulicami Ofiar
Terroru i Fryderyka Engelsa oraz ulicami Gajow¹ i Raciborsk¹ a tak¿e
pomiêdzy ulicami Raciborsk¹ i Gen. Józefa Bema.
- Na wniosek Starostwa Powiatowego gromadzone s¹ dane do
Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami.
- W wyniku og³oszonego zapytania zwi¹zanego z wyborem
wykonawcy operatów szacunkowych do Urzêdu wp³ynê³o 7 ofert.
Obecnie trwaj¹ prace zwi¹zane z analiz¹ z³o¿onych ofert.
- Prowadzone s¹ analizy i konsultacje wariantów trasy planowanej
drogi nr 933 relacji Paw³owice – Jastrzêbie – Mszana – Wodzis³aw –
Pszów – Rydu³towy.
- Przygotowano dokumentacjê do wyp³aty odszkodowania za grunty
zajête pod drogi gminne, dla których Starosta Wodzis³awski, na
podstawie decyzji Wojewody Œlaskiego, wyda³ decyzje naliczaj¹ce
stosowne odszkodowanie. Odszkodowanie otrzyma 17 w³aœcicieli
nieruchomoœci, po³o¿onych przy ulicach: Gen. Stanis³awa Maczka i
Radoszowskiej.
- Prowadzone s¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do nabycia przez Gminê
prawa wieczystego u¿ytkowania do nieruchomoœci przy ulicy
Strzelców Bytomskich, która niezbêdna jest do realizacji dróg
dojazdowych i miejsc postojowych dla Rydu³towskiego Centrum
Kultury.
Urz¹d Stanu Cywilnego
- Zarejestrowano 97 urodzeñ (w tym 10 mieszkañców Rydu³tów), 42
zgony (w tym 18 mieszkañców Rydu³tów), 5 ma³¿eñstw, 3 rozwody,
spisano 13 zapewnieñ do zawarcia ma³¿eñstwa.
6
foto: £.Jab³oñski
Sesja Rady Miasta w dniu 29 stycznia
Wydzia³ Spraw Obywatelskich
- Dnia 18 marca oraz 14 kwietnia w siedzibie Urzêdu otwarty
zostanie punkt obs³ugi podatnika. Akcja pozwoli usprawniæ
sk³adanie deklaracji rocznych podatników podatku dochodowego
od osób fizycznych za 2009 r.
- Nast¹pi³a zmiana redaktora naczelnego informatora miejskiego
"Na Ratuszu". Obecnie funkcjê tê pe³ni Katarzyna Paprotny pracownik Referatu Administracyjno-Organizacyjnego.
- Podpisana zosta³a umowa z Kompani¹ Wêglow¹ na dzier¿awê
powierzchni dachu budynku wie¿y szybowej Leon III do zabudowy
przekaŸnika monitoringu miejskiego.
- Trwaj¹ prace nad przygotowaniem dokumentacji do postêpowania
na zakup sprzêtu komputerowego na 2010 rok.
- Trwaj¹ przygotowania do gali Powiatowego Lidera
Przedsiêbiorczoœci, która w tym roku odbêdzie siê w Rydu³towach.
- Zaproponowano Spó³dzielni Mieszkaniowej ROW objêcie
systemem monitoringu miejskiego terenów jej osiedli
mieszkalnych. Propozycja zak³ada zakup kamer przez spó³dzielniê.
ci¹g dalszy na stronie 7
Aktualnoœci
SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA I URZÊDU
ci¹g dalszy...
Wydzia³ Ochrony Œrodowiska i Funduszy Zewnêtrznych
- Dnia 26 stycznia wydano decyzjê o braku koniecznoœci
przeprowadzenia oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko
dla inwestycji: "Budowa hali warsztatu monta¿u konstrukcji stalowych".
Inwestycja realizowana bêdzie na terenie Strefy Rozwoju Ma³ej
i Œredniej Przedsiêbiorczoœci.
- W zwi¹zku z inwestycj¹ pod nazw¹ "Budowa murów oporowych przy
ulicy Kazimierza Przerwy-Tetmajera", Samorz¹dowe Kolegium
Odwo³awcze w Katowicach postanowi³o wy³¹czyæ Burmistrza Miasta
Rydu³towy z przeprowadzenia postêpowania, dotycz¹cego wydania
zezwolenia na usuniêcie drzew i krzewów z terenów nieruchomoœci osób
fizycznych, po³o¿onych przy ul. K. Przerwy-Tetmajera i wyznaczy³o
Burmistrza Miasta Pszów do za³atwienia wymienionej sprawy.
- Przygotowano i przes³ano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej dokumenty niezbêdne do
przygotowania aneksu do umowy po¿yczki, udzielonej na realizacjê
zadania "Wymiana Ÿróde³ ciep³a w budownictwie mieszkaniowym
gminy Rydu³towy - Etap III". Powodem aneksowania umowy jest
zmniejszenie kwoty po¿yczki, wykorzystanej na realizacjê
przedmiotowego zadania w stosunku do kwoty po¿yczki wyp³aconej ze
œrodków WFOŒiGW.
- W dniu 3 lutego przes³ano do Samorz¹dowego Kolegium
Odwo³awczego w Katowicach odwo³anie stron postêpowania
w przedmiocie wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacjê przedsiêwziêcia, polegaj¹cego na adaptacji budynku
gospodarczego przy ul. Ofiar Terroru 28 na punkt serwisowy skuterów
i motocykli.
- W dniu 16 lutego wszczêto postêpowanie w sprawie wygaœniêcia
decyzji zezwalaj¹cej na usuniecie 10 szt. drzew, rosn¹cych na dzia³ce
po³o¿onej przy ulicy Bohaterów Warszawy 150d (piaskownia),
w zwi¹zku ze zg³oszeniem wnioskodawcy o niedope³nieniu warunku
decyzji.
- Dokonano uzgodnieñ dodatku do planu ruchu likwidacji czêœci zak³adu
górniczego – RUCH II KW S.A., Oddzia³ KWK Rydu³towy- Anna.
- W dniu 22 stycznia z³o¿ono zlecenie na wykonanie opinii
dendrologicznej dêbu, rosn¹cego na nieruchomoœci przy
ul. Radoszowskiej (rejon podwy¿szanego odcinka ulicy – za ulic¹
Maczka). - W dniu 3 lutego przeprowadzono wizjê z udzia³em
uprawnionego dendrologa. Z opracowanej opinii wynika, i¿ stan
zdrowotny dêbu jest bardzo dobry i drzewo ma znamiona pomnika
przyrody.
- Przes³ano do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego
w Katowicach odwo³anie strony postêpowania od decyzji dotycz¹cej
odmowy wydania zezwolenia na wyciêcie dwóch lip rosn¹cych na
nieruchomoœci przy ul. Bohaterów Warszawy.
- Przekazano do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska oraz
Pañstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przyjêty
Uchwa³¹ Nr XL/352/10 Rady Miasta Rydu³towy z dnia 29 stycznia
2010r. „Plan Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012”.
- Podsumowano dochód z organizacji Balu Burmistrza - na cel
charytatywny zostanie przekazana kwota 7 000 z³.
- Trwaj¹ prace nad monta¿em finansowym dla budowy basenu
krytego przy ulicy Bema.
Zak³ad Gospodarki Komunalnej
- W ramach Akcji Zima prowadzono prace zwi¹zane z odœnie¿aniem
dróg, chodników, k³adek, przejœæ, itp. Prowadzono odœnie¿anie
dachów budynków komunalnych. Dokonano tak¿e wywozu œniegu
z ulicy Ofiar Terroru.
- Zakoñczono remont klatki schodowej w budynku komunalnym na
Osiedlu Karola 21.Trwa remont klatki schodowej w budynku
komunalnym przy ulicy Plebiscytowej 37.Trwa wymiana liczników
wody w budynku komunalnym na Osiedlu Karola 21. Zakoñczono
naprawê instalacji wodnej w budynkach komunalnych przy
ul. Barwnej 1 i Raciborskiej 244.
- Rozpoczêto ³atanie dziur w nawierzchni na drogach gminnych
„zimnym asfaltem”.
Wydzia³ Finansowo-Bud¿etowy
- Sporz¹dzane s¹ sprawozdania roczne za 2009 rok, jednostkowe Rb
27S i Rb 28S, projekt uchwa³y w sprawie zmian w bud¿ecie miasta
na 2010 rok. Trwa wdra¿anie nowego programu finansowoksiêgowego.
- Wdro¿ono nowe oprogramowanie, dotycz¹ce ustalania wysokoœci
zobowi¹zañ podatkowych dla mieszkañców oraz osób prawnych
dzia³aj¹cych na terenie Rydu³tów, a tak¿e ewidencjonuj¹ce te
zobowi¹zania i ksiêguj¹ce dokonywane wp³aty oraz dokonano
wymiaru podatków w zakresie podatku od nieruchomoœci, podatku
rolnego, podatku leœnego na 2010 rok.
- Przygotowano do dorêczeñ decyzje wymiarowe, które podatnikom
mieszkaj¹cym na terenie Miasta Rydu³towy dorêcz¹ do koñca lutego
osoby bezrobotne - zarejestrowane w Powiatowym Urzêdzie Pracy
w Wodzis³awiu Œl.
- Dokonano wysy³ki wiêkszoœci decyzji, ustalaj¹cych wysokoœæ
zobowi¹zañ podatkowych na rok 2010 dla podatników
mieszkaj¹cych poza terenem Miasta Rydu³towy.
Rydu³towskie Centrum Kultury
- Odby³a siê trzecia lekcja „Szko³y teatru” - „Re¿yser-aktor-postaæ”
- Dnia 6 lutego zorganizowano Miêdzynarodowy Bal Burmistrza
Miasta Rydu³towy.
- W dniu 12 lutego zorganizowano koncert walentynkowy pod
has³em „W stylu retro”.
- Dnia 26 lutego - koncert tematyczny z cyklu „Muzyczny Œl¹sk
a Europa”- pod tytu³em „Musical angielski”. Jest to kolejna impreza
realizowana w ramach projektu „Rydu³towskie spotkania kulturalne
na pograniczu”.
- Przygotowano og³oszenie nowego przetargu na du¿e wydawnictwa
w ramach projektu „Rydu³towskie spotkania kulturalne na
pograniczu”. Poprzednie postêpowanie zosta³o uniewa¿nione.
Wydzia³ Oœwiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
Stra¿ Miejska
- Zakoñczono drug¹ edycjê programu „Nauka drog¹ do sukcesu na
Œl¹sku”.
- Trwa sprawdzanie realizacji obowi¹zku szkolnego i nauki.
- Z³o¿ono wnioski do Szkolnego Zwi¹zku Sportowego
o dofinansowanie animatora sportu na kompleksy boisk Orlik przy
ul. Mickiewicza i przy Szkole Podstawowej Nr 3.
- Przygotowano wyjazd reprezentacji miasta na zawody lekkoatletyczne
do Dortmundu.
- Przygotowano projekty uchwa³ Rady Miasta Rydu³towy, dotycz¹ce
dotacji dla sportu kwalifikowanego oraz op³at za przedszkola.
- Og³oszono konkurs na Lidera Aktywnych 2009.
Rydu³towski Park Przedsiêbiorczoœci
- Przygotowano projekt uchwa³y zmieniaj¹cej regulamin Targowiska
Miejskiego w Rydu³towach.
- Trwaj¹ przygotowania do otwarcia ogródka letniego na rydu³towskim
rynku.
- Przygotowano propozycje formularzy dla uczestników systemu
zwolnieñ z podatku od nieruchomoœci na terenie Strefy Gospodarczej.
- Na³o¿ono 34 mandaty karne, udzielono 27 pouczeñ drogowych
i porz¹dkowych, skierowano 38 wniosków o ukaranie do S¹du
(przekroczenie prêdkoœci).
- Przeprowadzono 5 kontroli i 5 rekontroli posesji w sprawie
odprowadzania nieczystoœci ciek³ych i sta³ych.
- Przeprowadzono 29 kontroli terenów szkó³ w zwi¹zku
z przebywaniem m³odzie¿y w porze wieczorowo-nocnej na
boiskach.
- Przeprowadzono wspólnie z Policj¹ i pracownikami MOPS akcjê
prewencyjn¹, obejmuj¹c¹ bezdomnych zagro¿onych
zamarzniêciem.
- Na bie¿¹co prowadzona by³a Akcja „Zima” - w³aœciciele obiektów
wielkopowierzchniowych obligowani byli do usuwania
zalegaj¹cego na dachach œniegu oraz nawisów i sopli lodowych.
- W ci¹gu ostatniego miesi¹ca z uwagi na warunki pogodowe nie
dokonywano pomiarów prêdkoœci fotoradarem. W najbli¿szym
czasie patrol wznowi pomiary.
ci¹g dalszy na stronie 8
7
Aktualnoœci
SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA I URZÊDU
ci¹g dalszy...
Pañstwowe Ognisko Plastyczne
- Wykonane zosta³y przed ROKO rzeŸby ze œniegu przez m³odzie¿ I, II
i III roku kszta³cenia.
- Zorganizowano wystawê prac m³odzie¿y w KOH–I–NOOR Polska
w Cieszynie.
- Przygotowano prace na Miêdzynarodowy Konkurs „ W Ogrodzie
Impresjonistów”.
- Dnia 11 lutego odby³y siê warsztaty z grafiki dla grupy „PASJA”
z M³odzie¿owego Oœrodka Kultury z Radlina.
- Uczestniczono w pracach komisji Ogólnopolskiego Konkursu „Anio³
Na Wakacjach” i Regionalnego Konkursu „¯ycie w Polskich
Stawach”.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
- Zorganizowano imprezy okolicznoœciowe w klubach „Bielik”
i „Orlik” – bale przebierañców, Walentynki.
- W okresie ferii zimowych zajêcia odbywaj¹ siê w godzinach
dopo³udniowych i popo³udniowych - zgodnie z oczekiwaniami
podopiecznych i ich rodziców. Oferta Ogniska wzbogacona zosta³a
o konkursy i turnieje. Dziêki temu udzia³ w zajêciach mog¹ braæ
równie¿ dzieci niezrzeszone.
- Zorganizowano zimowy wypoczynek dzieci i m³odzie¿y w ramach
akcji „Zima w mieœcie 2010”. W ramach akcji zaproponowano dwa
turnusy pó³kolonii zimowych. W zajêciach uczestniczy³o 120 dzieci
- Dnia 22 lutego zorganizowano jednodniow¹ wycieczkê do Parku
Wodnego w Tarnowskich Górach. Udzia³ wziê³o 45 osób.
Biblioteka Publiczna Miasta Rydu³towy
- Odby³o siê spotkanie grupy "Ig³a z nitk¹".
- W dniach od 9 do 12 lutego zorganizowana zosta³a wystawa "Nie ma
wolnoœci bez solidarnoœci – w walce o now¹ jednoœæ Europy". Wystawê
przygotowano przy wspó³pracy Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
nr 1 im. Noblistów Polskich w Rydu³towach i Parafii œw. Jerzego
w Rydu³towach.
- W dniach od 15 do 19 lutego organizowano zajêcia dla dzieci pod
has³em "Bia³e ferie z bibliotek¹".
- W ramach projektu "12 kolorów" zorganizowano czytanie ksi¹¿ek
w rydu³towskich przedszkolach.
Spotkanie sprawozdawcze
AMK „Œl¹zak”
7 lutego w budynku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej Rydu³towy odby³o siê
spotkanie sprawozdawcze z dzia³alnoœci w roku 2009 Automobilklubu
„Œl¹zak”. Rozpoczynaj¹c spotkanie prezes Automobilklubu Pan Jerzy
Salwiczek podziêkowa³ licznie zebranym klubowiczom za czynny
udzia³ w organizowanych wydarzeniach oraz bezpieczne starty. W
dalszej czêœci spotkania w³adze „Œl¹zaka” nagrodzi³y (w trzech
kategoriach) szczególnie wyró¿niaj¹cych siê uczestników rajdów. W
spotkaniu wziêli udzia³ przedstawiciel Burmistrza Miasta Rydu³towy,
Przedstawiciel Burmistrza KuŸni Raciborskiej oraz przedstawiciel
sponsora firmy Michell. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy oraz
¿yczymy wielu zwyciêstw oraz szerokiej drogi!
£ukasz Jab³oñski
Zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Mi³oœników Rydu³tów
Nadszed³ czas, kiedy stowarzyszenia podsumowuj¹ to, co wydarzy³o
siê w ubieg³ym roku. Swój „rachunek zysków i strat” zrobi³o
m.in. Towarzystwo Mi³oœników Rydu³tów podczas walnego zebrania
sprawozdawczego. Zebranie odby³o siê 27 lutego w piwiarni Warka.
Wziêli w nim udzia³ zarówno cz³onkowie (obecnych by³o ponad 80
osób), jak i zaproszeni goœcie. Zgromadzonym przedstawiono
sprawozdania z dzia³alnoœci za 2009 rok, m.in. sprawozdanie skarbnika,
komisji rewizyjnej i redaktora naczelnego „Kluki”. Przedstawiono
równie¿ plan dzia³ania i plan finansowy na rok bie¿¹cy. W porz¹dku
zebrania, jak zawsze znalaz³ siê równie¿ punkt „wolne g³osy i wnioski”.
W tym miejscu g³os zabrali m.in. Burmistrz Miasta Rydu³towy Kornelia
Newy oraz Pose³ RP Ryszard Zawadzki.
K.Paprotny
8
Aktualnoœci
Nowy “Pomys³ na...”
Niektórzy mo¿e pamiêtaj¹ nasz kilkuletni
konkurs "Pomys³ na ...". Zmieniliœmy trochê
zasady konkursu i proponujemy now¹
zabawê, która mo¿e przyczyniæ siê do
poprawienia wizerunku naszego miasta.
Mo¿e nie bêdzie ona tak ekscytuj¹ca, jak
poprzedni konkurs "Pomys³ na ...", ale z ca³¹
pewnoœci¹ pozwoli nam zrobiæ coœ wspólnie
dla dobra wszystkich mieszkañców. Otó¿
przez ca³y rok zbieraæ bêdziemy Pañstwa
pomys³y, sugestie i propozycje, co mo¿na
w naszym mieœcie zrobiæ lub zmieniæ.
Propozycje bêd¹ przegl¹dane i rozwa¿ane.
Propozycje mog¹ byæ ró¿ne (nawet
zwariowane). Prosimy tylko, aby zabawa nie
przerodzi³a siê w koncert ¿yczeñ. Prosimy
nie sk³adaæ tak¿e propozycji, których nie da
siê wykonaæ (z uwagi na nak³ady finansowe,
zakres pracy itp.). Prosimy nie sk³adaæ
propozycji z gatunku „prosimy
o wyasfaltowanie naszej drogi”.
Potraktujmy to, jak wspóln¹ zabawê, która
mo¿e pomóc w podejmowaniu decyzji, co
w mieœcie mo¿na poprawiæ, wdro¿yæ lub
wprowadziæ bez dokonywania zmian
w dokumencie zwanym „bud¿etem miasta”.
Sprawozdanie z realizacji Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji za lata 2007-2009
Za³o¿enia
Przyjêty w roku 2006 Program Ograniczenia Niskiej Emisji w mieœcie Rydu³towy zak³ada³
wymianê 350 starych wysokoemisyjnych kot³ów wêglowych na nowe wysokosprawne,
nisokiemisyjne urz¹dzenia grzewcze w budynkach jednorodzinnych. Wymianê kot³ów
finansowano ze œrodków po¿yczki zaci¹gniêtej z WFOŒiGW, œrodków PFOŒGW oraz œrodków
w³asnych inwestorów. Za³o¿ony koszt inwestycji (koszt zakupu i monta¿u) dla kot³a wêglowego
lub olejowego wynosi³ 10 000,00 z³, a dla kot³a gazowego – 9 300,00 z³ oraz koszt Operatora
w wysokoœci 960,00 z³ na 1 kocio³. Inwestor otrzymywa³ dotacjê w wysokoœci 70 % nak³adów na
modernizacjê systemu grzewczego. Pozosta³e 30 % oraz nadwy¿ka ponad przyjêt¹ kwotê
stanowi³y koszt inwestora. Za³o¿enia programu wraz z zasadami finansowania okreœlono
w regulaminie PONE oraz odpowiednich zarz¹dzeniach Burmistrza Miasta Rydu³towy.
Realizacja zadania
W roku 2007 dokonano monta¿u 190 kot³ów, w roku 2008 zmodernizowano 76 kot³owni,
natomiast w roku 2009 zamontowano 69 niskoemisyjnych urz¹dzeñ grzewczych. £¹cznie w latach
2007-2009 zmodernizowano 335 kot³owni w budynkach jednorodzinnych. W roku 2008 chc¹c
u³atwiæ pozyskanie wymaganego paliwa, zawarto z Komapni¹ Wêglow¹ S.A. Porozumienie
w sprawie zopatrzenia uczestników PONE w paliwa kwalifikowane. Odbiór paliwa odbywa³ siê
bezpoœrednio z KWK "Chwa³owice". Z zakupu paliwa skorzysta³o 207 osób na 285
upowa¿nionych do odbioru. Niestety w roku 2009, mimo wielkokrotnych rozmów w³adz miasta
i listownych próœb, Kompania Wêglowa nie wyrazi³a zgody na zakup paliwa na podobnych
warunkach. Rosn¹ca liczba gmin przystêpujacych do walki z nisk¹ emisj¹, a tym samym wzrost
zapotrzebowania na paliwa kwalifikowane by³y powodem pojawienia siê w ofercie handlowej
Kompanii Wêglowej S.A. nowego typu paliwa kwalifikowanego o nazwie ekogroszek
"BORUTA" o wy¿szym uziarnieniu 0-31,5 mm. W zwi¹zku z tym, na rynku ogrzewnictwa
indywidualnego pojawi³y siê kot³y mia³owo-groszkowe z mo¿liwoœci¹ spalania paliwa
Swoje pomys³y mo¿ecie Pañstwo sk³adaæ:
– listownie – Urz¹d Miasta Rydu³towy, o wy¿szym ni¿ 5-25 mm uziarnieniu. Najwiêksz¹ popularnoœci¹ wœród zamontowanych kot³ów
ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydu³towy, na cieszy³y siê kot³y firmy Hef (75 szt, co stanowi ok 23 %), kot³y typu Elektromet (73 szt). W latach
kopercie proszê umieœciæ dopisek „Pomys³ 2008-2009 wzros³o zainteresowanie kot³ami umo¿liwiaj¹cymi spalanie paliwa o wy¿szym
uziarnieniu tj. Bio-Wulkan, Iskra oraz kocio³ Eko-Maximus firmy Malejka.
na rok 2010”,
– osobiœcie - z³o¿yæ w kopercie
z odpowiednim dopiskiem (patrz wy¿ej) Koszty realizacji zadania
w Biurze Obs³ugi Mieszkañca (na parterze),
Wysokoœæ poniesionych nak³adów
Rodzaj
•ród³a
– k o r z y s t a j ¹ c z n a s z e g o f o r u m Lp.
2007
2008
2009
kosztu
finansowania
(www.forum.rydultowy.pl) – umieœciæ opis
1 291 094,65
527 929,16
480 574,78
swojego pomys³u w kategorii „rok 2010”.
1 Modernizacja
Po¿yczka WFOSiGW
kot³owni
Œrodki inwestora
UWAGA!!!! Razem z pomys³em uruchomiæ
657 315,76
304 564,53
306 261,91
nale¿y ankietê, umo¿liwiaj¹c¹
127 680,00
46 368,00
2
Dotacja PFOŒiGW
mieszkañcom g³osowanie na pomys³.
Koszt Operatora Œrodki inwestora
54 720,00
21 888,00
19 872,00
Pomys³y z³o¿one listownie i osobiœcie
Œrodki miasta
51 072,00
zostan¹ przez nas umieszczone na forum
Razem 2 130 810,41
905 453,69
853 076,69
internetowym razem ze stosown¹ ankiet¹.
Uzyskany efekt rzeczowy i ekologiczny zadania
Co bêdziemy robiæ z tak z³o¿onymi W ramach programu w latach 2007-2009 na terenie miasta Rydu³towy zmodernizowano 335
kot³owni. Z uwagi na typowo górniczy charakter gminy i wysokie koszty paliwa p³ynnego
pomys³ami ?
Wszyscy mieszkañcy poprzez forum i gazowego zdecydowana wiêkszoœæ (331) inwestorów dokona³a zakupu kot³ów opalanych
internetowe i umieszczone tam ankiety bêd¹ paliwem sta³ym. Zaledwie czterech inwestorów decydowa³o siê na kot³owniê olejow¹ (2) lub
mogli wypowiedzieæ siê za realizacj¹ gazow¹ (2).
Uzyskana
Planowana
pomys³u (lub przeciw jego realizacji).
Substancja
Jednostka
Lp.
redukcja zanieczyszczeñ
redukcja zanieczyszczeñ
Ankieta poka¿e, czy dany pomys³ jest
dla 335 kot³ów
dla 350 kot³ów
potrzebny i godny realizacji. Wyniki ankiet
bêd¹ pomocne w podejmowaniu decyzji
1
So2
kg/a
7,8 %
7,2 %
o wdro¿eniu poszczególnych pomys³ów
2
CO
kg/a
10,2 %
9,7 %
3
Co2
Mg/a
3,0 %
2,7 %
w ¿ycie.
4
Py³
kg/a
9,1 %
8,5 %
Prosimy rydu³towskich internautów, aby
5
B(a)P
kg/a
8,5 %
7,8 %
pomagali swoim bliskim, niezbyt biegle
(albo wcale) poruszaj¹cym siê po internecie
i z g ³ a s z a l i p o m y s ³ y t a k i c h o s ó b W wyniku modernizacji uzyskano redukcjê zanieczyszczeñ py³owo-gazowych, jednak¿e jest ona
ni¿sza ni¿ planowana (tabela 2). Rozbie¿noœc ta wynika ze zmniejszenia liczby zlikwidowanych
bezpoœrednio na forum.
Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy urz¹dzeñ. G³ównym powodem zmniejszenia iloœci zamotowanych kot³ów by³y trudnoœci
Burmistrz Miasta Rydu³towy zwi¹zane z zakupem paliw kwalifikowanych, a przede wszystkim ich stale wzrastaj¹ce ceny.
Anna Urbisz
Kornelia Newy
Komunikat dotycz¹cy op³aty rocznej z tyt. wieczystego u¿ytkowania gruntów
Burmistrz Miasta Rydu³towy informuje, ¿e termin uiszczenia op³aty rocznej z tytu³u wieczystego u¿ytkowania gruntu za 2010 r.
up³ywa 31 marca. Wysokoœæ op³aty pozostaje bez zmian dla tych wieczystych u¿ytkowników, którzy nie otrzymali w 2009 r.
powiadomienia z Wydzia³u Rozwoju Miasta o zmianie wysokoœci op³aty.
Wp³aty mo¿na dokonaæ w kasie Urzêdu Miasta lub na rachunek bankowy
Banku Spó³dzielczego w Wodzis³awiu Œl¹skim:
75 8468 0000 0010 0027 5004 0001.
9
Aktualnoœci
jest w dniu 22 lutego ka¿dego roku
przez harcerzy i skautów na ca³ym œwiecie.
Harcerze Hufca Rydu³towy i ich przyjaciele
Po¿arnej w Rydu³towach, hm B³a¿ej
Adamczyk komendant Krêgu Seniora "Skaut"
w Radlinie, Henryk Machnik Prezes
Towarzystwa Mi³oœników Rydu³tów, rodzice
naszych harcerzy , telewizja TVT oraz my w sumie ponad 100 osób. Serdecznie dziêkujê
zaczêli œwiêtowaæ o godz. 17.00 i œwiêtowali do
20.00 w sali kameralnej USC Rydu³towy.
Goœcili z nami Pose³ na Sejm RP Krzysztof
Gadowski, Burmistrz Kornelia Newy, Pan
Andrzej Korbica asystent Pos³a na Sejm
Ryszarda Zawadzkiego, Dyrektor
Rydu³towskiego Centrum Kultury Janina
Chlebik-Turek, Eugeniusz Danielczuk
komendant jednostki Pañstwowej Stra¿y
za przygotowanie artystyczne ekipie
biwakowiczów Zimowiska Czy¿owice pod
kierownictwem dh. pwd Anety Wawrzyñczyk
oraz pwd. Joanny Mitko. A pozosta³a czêœæ
ferii to otwarte harcówki w godzinach od 10.00
do 13.00, gdzie jest muzykowanie, pl¹sanie,
zabawy œwietlicowe oraz zajêcia gitarowe i tak
owocnie prze¿ywamy ferie zimowe.
Czuwaj! hm. Henryk Komarek
Akcja zima po harcersku
Harcerska Akcja Zima 2010 Hufca
Rydu³towy „Czyli £adujemy Akumulatory”
to ró¿ne formy spêdzania wolnego czasu.
Pierwszy tydzieñ to 5-dniowy biwak
w przepiêknej zimowej scenerii Szwajcarii
Czy¿owickiej, w Gospodarstwie
Agroturystycznym pana Janusza Reclika.
Biwak przebiega³ w atmosferze rodzinnego
i ciep³ego klimatu, a to za spraw¹
uczestników oraz goszcz¹cych nas
gospodarzy. Uczestnicy (45 osób) to dzieci
i m³odzie¿ naszego miasta w przekroju
wiekowym od 7 do 16 lat, gdzie integracja
przebieg³a b³yskawicznie, opieka starszych
nad m³odszymi, entuzjazm najm³odszych
zara¿aj¹cych pozosta³ych i ci¹g³y uœmiech
ociepla³ wszystkich nawet gospodarzy. Co
owocowa³o wspania³ymi posi³kami,
a szczególnie obiadami – po prostu jak
u mamy. Program biwaku to zabawy na
œniegu, kulig po lesie, spotkanie
z policjantami z Komisariatu Powiatowego
w Wodzis³awiu wydzia³u do spraw
nieletnich, którzy zostali zasypani gradem
pytañ od biwakowiczów. Spotkanie przy
wieczornym kominku z Duszpasterzem
Harcerzy naszego Hufca ksiêdzem Wojtkiem
Solikiem, który pl¹sa³ jak sarenka wspólnie
z zuchami i harcerzami. Œpiew, humor
i uœmiech królowa³ od pierwszego do
ostatniego dnia. Ze smutkiem opuszczaliœmy
tak urokliwe miejsce. Na pewno tu wrócimy,
mo¿e nawet na wiosenny biwak,
a tymczasem do domu na dalszy ci¹g
Harcerskiej Zimy, a szczególnie na Dzieñ
Myœli Braterskiej œwiêta wszystkich skautów
œ w i a t a .
D z i e ñ
M y œ l i
Braterskiej – œwiêto przyjaŸni obchodzone
brzmienie klawesynu, lecz o szerszym zasiêgu
dynamiki. Artystki zaprezentowa³y kijowski
rodzaj bandury, który rozwin¹³ siê w XX wieku,
w oparciu o wersjê klasyczn¹ od której ró¿ni
us³yszeæ utwory: Vivaldiego, Offenbacha, siê iloœci¹ strun (od 62 do 65 stron). Obecnie
Kreislera, Delbibesa, Rachmaninowa oraz instrument prze¿ywa swój renesans. Koncert
ludowe melodie ukraiñskie: „Miesi¹c na prowadzi³a Teresa Kaban, ilustruj¹c kolejne
niebie”, „Korale”, „Cichy Dunaj”, „Aneczka”. wejœcia artystek barwnymi anegdotami
Utwory wykonywane by³y na skrzypcach i informacjami o prezentowanej muzyce. Na
i dwóch bandurach, które urzek³y zgromadzon¹ ka¿dego uczestnika koncertu czeka³a s³odka
publicznoœæ i wprowadzi³y w iœcie marzycielski niespodzianka w postaci walentynkowego
nastrój. Bandura to tradycyjny ukraiñski serduszka.
instrument, który jednoczy akustyczne
Edyta Suchodolska
elementy lutni
i harfy, wydaje
charakterystyczny dŸwiêk, przypominaj¹cy o
Walentynki w stylu RETRO
12 lutego Sala Kameralna wype³ni³a siê po
brzegi. Pi¹tkowy koncert kameralny
pt. „Walentynki w stylu retro” w wykonaniu
zespo³u „Natalia Trio”, przyci¹gn¹³ wielu
rydu³towskich mi³oœników muzyki. Zespó³
tworz¹ artystki z Ukrainy, które
zaprezentowa³y nietypowo zaaran¿owane
pieœni i piosenki najs³ynniejszych
kompozytorów europejskich prze³omu XIX
i XX wieku
oraz tradycyjne dumki
ukraiñskie. Podczas koncertu mo¿na by³o
Zimowe wyjazdy w góry
z Urzêdem Miasta
W dwie soboty ferii zimowych 13 i 20 lutego
Urz¹d Miasta zorganizowa³ dla
mieszkañców wyjazdy rekreacyjno sportowe na narty w Beskid Œl¹ski, a
dok³adnie do Wis³y i Szczyrku. Podczas
ka¿dego wyjazdu osoba z odpowiednimi
kwalifikacjami przeprowadza³a pogadankê
z zakresu profilaktyki i przeciwdzia³ania
alkoholizmowi. W Wiœle zabawa na nartach
odby³a siê na stokach w Nowej Osadzie, w
Szczyrku zjazdy odbywa³y siê na
Skrzycznem. Sporty zimowe to z zasady
sporty niebezpieczne obarczone du¿ym
10
ryzykiem z³amañ. Na szczêœcie nikomu z naszej
grupy nic siê nie sta³o, chocia¿ byliœmy
œwiadkami kilku wypadków na stoku.
Profilaktyka po³¹czona ze sportem i rekreacj¹
daje najlepsze rezultaty! Wyjazdy
zorganizowane by³y w ramach Miejskiego
Programu Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdzia³ania Narkomanii.
W imieniu wszystkich uczestników dziêkujê
organizatorom za umo¿liwienie nam spêdzenia
wolnego czasu na œwie¿ym powietrzu w piêknej
zimowej scenerii Beskidów. Do zobaczenia na
stoku za rok!
Cz.G.
Fotoreporta¿
Na Ratuszu
Walentynki w sstylu
t y lu R
Retro
e tro
W a le n t y n k i w
W styczniu w Urzêdzie Miasta, Urzêdzie Stanu
Cywilnego i Stra¿y Miejskiej
odwiedzili nas z kolêd¹ nasi duszpasterze
foto: M.Hoszycki
O koncercie w
Sali
Kameralnej
czytaj na
str. 10
foto: £. Jab³oñski
Zimowe ferie po harcersku
foto: M.Kolarczyk
Czytaj na str. 10
Spotkanie
sprawozdawcze
AMK „Œl¹zak”
Czytaj na str. 8
foto: £. Jab³oñski
Wydawca: Urz¹d Miasta Rydu³towy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydu³towy
Redaktor naczelny, sk³ad: Katarzyna Paprotny, tel. (32) 4537424, e-mail: [email protected], [email protected]
Redaguje zespó³: Krzysztof Jêdroœka, £ukasz Jab³oñski, Micha³ Kondrot
Druk: INFOPAKT s.c., ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nades³anych tekstów oraz zmian tytu³ów. Materia³ów nie zamawianych nie zwracamy.
Strona internetowa miasta: www.rydultowy.pl
Forum miasta: www.forum.rydultowy.pl
Telefon interwencyjny w sprawach zdarzeñ losowych o znacznych rozmiarach: (32) 4577 097, 504 298 257
11
- wynajem i serwis TOI-TOI
- wywóz nieczystoœci
ciek³ych,
- udra¿nianie kanalizacji
sanitarnych
Kontakt w sprawie reklam
w “Na Ratuszu”:
RYDU£TOWSKI PARK
PRZEDSIÊBIORCZOŒCI
SP. Z O.O.
ul. Raciborska 150,
44-280 Rydu³towy
tel. (32) 4530761
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty