Wybór projektów do dofinansowania złożonych w ramach konkursu

Komentarze

Transkrypt

Wybór projektów do dofinansowania złożonych w ramach konkursu
Wybór projektów do dofinansowania złożonych w ramach konkursu nr RPOWM/1.8/1/2009
L.P.
Nr rejestracyjny
Nr
Wnioskodawca/Beneficje
kancelaryjn
nt
y
1
RPO/1.8/1/00004/0
9
1563/09
2
RPO/1.8/1/00017/0
9
1565/09
Tytuł Wniosku
Dostosowanie Firmy Zakłady
Chemiczne BOCHEM Sp. z o.o. do
wymogów BAT poprzez zakup
innowacyjnej linii produkcyjnej i
wdrożenie proekologicznej
technologii produkcji klejów mającej
na celu ograniczenie emisji
rozpuszczalników do środowiska
Utwardzenie placu produkcyjnego
zakładu i modernizacja systemu
odzysku wód opadowych oraz
Produkcja Betonów Robert
wykonanie utwardzonego
Kowalski
składowiska odpadóww firmie
Produkcja Betonów Robert
Kowalski
Zakłady Chemiczne
BOCHEM Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Maksymalna
Kwota
średnia punktów
wnioskowana
%
możliwa do
z EFRR +
Dofinansowan
uzyskania w
budżetu
ia
ramach oceny
państwa w
Horyzontalnej i
PLN
Szczegółowej
Średnia
Maksymalna
Średnia
Procent
punktów
średnia punktów
Maksymalna suma
punktów
Suma średnich
maksymalnej
oceny
możliwa do
średnich oceny
oceny
oceny strategiczej liczby punktów
Horyzontalnej
uzyskania w
strategiczej i
strategiczn
i merytorycznej
możliwych do
i
ramach oceny
merytorycznej
ej
zdobycia
Szczegółowej
Strategicznej
Siedziba
Miejsce
Miejsce
Siedziba
wnioskodaw
realizacji
realizacji
wnioskodawc
cy
projektu
projektu
y (Powiat) (Miejscowoś
(Miejscowoś
(Powiat)
ć)
ć)
Kategoria
interwencji
Całkowita
Wartość
Projektu w
PLN
Działki
Powiat
Suskowolskie radomski
Suskowola
6
5 856 000,00
4 800 000,00
2 040 000,00
2 400 000,00
50,00
43,00
31,50
35,00
27,50
78,00
59,00
75,64%
Radzymin
6
1 458 298,65
1 195 326,77
609 616,65
717 196,06
59,99
43,00
26,50
35,00
25,50
78,00
52,00
66,66%
7 314 298,65
5 995 326,77
2 649 616,65
3 117 196,06
Całkowita
wartość
projektów w
PLN
Kwota
wnioskowana w
PLN
Pozostała kwota w
ramach alokacji w
PLN
7 314 298,65
3 117 196,06
20 736 552,00
Powiat
radomski
Powiat
wołomiński
Radzymin
Powiat
wołomińsk
i
Razem na kwotę :
Działanie 1.8
Alokacja w euro
6 369 732,00
Koszty
Wnioskowana
kwalifikowaln kwota z EFRR
e w PLN
w PLN
Procedura
odwoławcza
Pozostała
Pozostała
(protesty 8% alokacja w euro alokacja w PLN
alokacji) w euro
509 580,16
5 860 151,84
23 853 748,06
Przewalutowania dokonano wg kursu 4,0705 PLN/Euro EBC obowiązującego z przedostatniego dnia roboczego
miesiąca poprzedzającego miesiąc zatwierdzenia listy rankingowej, tj. 28 stycznia 2010 r.

Podobne dokumenty