OŚWIADCZENIE WOLI *

Transkrypt

OŚWIADCZENIE WOLI *
Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji dzieci do klasy I
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w
Elblągu w roku szkolnym 2015/2016
OŚWIADCZENIE WOLI *
Potwierdzam wolę uczęszczania mojego dziecka ………………………………………
Numer PESEL dziecka
w roku szkolnym 2015/2016 do pierwszej klasy w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Adama
Mickiewicza w Elblągu.
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych:
…………………………………………
…………………………………………
………………………., dnia …………………….
(miejscowość)
* Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z
2014, poz. 121)

Podobne dokumenty