Wzór UMOWA NR …/2014

Transkrypt

Wzór UMOWA NR …/2014
Wzór
UMOWA NR …/2014
Świadczenie usługi: „Wycieczka autokarowa na Litwę dla pracowników Zespołu Szkół
Łączności w Poznaniu.”
Zawarta w dniu ………….. 2014r.
pomiędzy:
Zespołem Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
ul. Przełajowa 4
61-622 Poznań
NIP 972 08 11 760
reprezentowanym przez dyrektora Jerzego Małeckiego
zwanym dalej „Zleceniodawcą”
a
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
(nazwa, adres wykonawcy, NIP)
reprezentowanym przez ……………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą”
Strony oświadczają, że dane obu Stron dotyczące firmy, formy prawnej, adresów oraz osób
upoważnionych do podpisania Umowy zawarte w wyciągach właściwych rejestrów i
ewidencji są aktualne w dniu jej podpisania. Strony zobowiązują się do niezwłocznego
informowania się nawzajem o wszystkich zmianach powyższych danych. Korespondencja
wysłana do adresata będzie uznana za doręczoną w razie jej nie podjęcia przez adresata,
chyba że wskazał on inny adres dla korespondencji.
§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wycieczki autokarowej na Litwę w terminie 10.10.2014
– 14.10.2014 r. dla grupy ……osób zorganizowanej przez
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Całkowity koszt wycieczki wynosi ………….. zł.
2. Umowa dotyczy:
a) przejazdu autokarem klasy lux na trasie
.…………………………………………………………………………………dla ….. osób.
b) rezerwacji noclegów ze śniadaniem i obiadokolacją w
1
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
(nazwa i adres hotelu/pensjonatu) w terminie ……………………….. (wg struktury
…………………………………………………………………................................................
…………………………….. – typ i liczba pokoi)
c) opieki licencjonowanego pilota podczas całej wycieczki.
d) ubezpieczenia grupowego KL i NNW.
§2
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty Zleceniobiorcy kwoty …………………………
do dnia …………………………………………, która obejmuje wszystkie świadczenia za
„Wycieczkę autokarową na Litwę dla pracowników ZSŁ od 10.10.2014 r. do 14.10.2014 r.”
W przypadku nie dotrzymania przez Zleceniodawcę terminu płatności wszystkie rezerwacje
zostaną anulowane.
2. Płatność zostanie dokonana na konto: ……………………………………………………….
§3
1. Zleceniobiorca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przygotowanie i realizację
wycieczki dla Zleceniodawcy zgodnie z wyznaczonymi warunkami umowy i programem
(załącznik nr 1 – oferta przesłana przez biuro podróży). Jeżeli jednak z przyczyn leżących po
stronie Zleceniobiorcy świadczenia lub ich część nie zostaną zrealizowane, Zleceniobiorca
zorganizuje Zleceniodawcy świadczenia zastępcze. W przypadku braku możliwości
zapewnienia takich świadczeń Zleceniobiorca przyjmie na siebie stosowną odpowiedzialność
finansową i zobowiązany jest do dokonania zwrotu części wniesionych opłat za usługi.
Wysokość odszkodowania wylicza się biorąc za podstawę wartość utraconego świadczenia,
określając jego wartość w stosunku do ustalonej sumy. Wysokość odszkodowania nie może
przekraczać dwukrotności ceny, jaką Zleceniodawca ma zapłacić za świadczenia w chwili
podpisania umowy.
2. Zleceniodawca ma prawo złożyć w biurze Zleceniobiorcy reklamację w razie nienależytego
wykonania umowy w terminie nie później niż 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy, a
Zleceniobiorca ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przewidzianych w umowie usług, jeżeli jest to spowodowane wyłącznie:
a) działaniem lub zaniechaniem Zleceniodawcy,
b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu w
wykonywaniu usług, jeżeli działań tych nie można było przewidzieć, ani uniknąć (np. decyzje
władz granicznych),
c) siłą wyższą (np. klęska żywiołowa).
2
§4
Sprawy sporne mogące wynikać podczas realizacji umowy będą rozpatrywane polubownie, a
w razie braku porozumienia przez właściwe sądy powszechne.
§5
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
ZLECENIODAWCA
ZLECENIOBIORCA
3

Podobne dokumenty