Peltor™ DECT-Com II

Komentarze

Transkrypt

Peltor™ DECT-Com II
Peltor™ DECT-Com II™
The Sound Solution
User’s manual for DECT-Com II
DECT 1.8 GHz
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI — Peltor DECT-Com II
Przycisk
Funkcja
[M]
Włączanie i wyłączanie jednostki DECT-Com II
Wybieranie funkcji z menu
[+]
[–]
Zwiększanie poziomu działania wybranej funkcji
Zmniejszanie poziomu działania wybranej funkcji
[M] i [+]
[M] i [–]
Włączanie jednostki DECT-Com II jako bazowej
Włączanie jednostki DECT-Com II jako przenośnej
[PTT1]
Naciśnij dwa razy, aby zabrać głos w konferencji 1
Naciśnij raz, aby słuchać konferencji 1
[PTT2]
Naciśnij dwa razy, aby zabrać głos w grupie 2
Naciśnij raz, aby słuchać grupy 2
Funkcja PTT dla urządzenia zewnętrznego podłączonego do górnego
złącza
[PTT3]
Naciśnij dwa razy, aby zabrać głos w grupie 3
Naciśnij raz, aby słuchać grupy 3
Funkcja PTT dla urządzenia zewnętrznego podłączonego do dolnego
złącza
[+] & [–]
Łącz ze wszystkimi (krótka transmisja simpleksowa)
Najnowszą, zaktualizowaną wersję pełnej instrukcji obsługi można znaleźć na stronie www.3m.com/peltorcomms w
Internecie.
W sekcji „Rest of the world” (Reszta świata) znajduje się biblioteka „PDF LIBRARY” (BIBLIOTEKA PLIKÓW PDF), w
której można przeczytać i pobrać informacje o systemie Peltor DECT-Com II w różnych językach.
(Rys. A)
Antena
Pierścień oznakowania funkcji
Złącze słuchawkowe
[M] Mode (Tryb)
[+] Góra
[–] Dół
LED (dioda elektroluminescencyjna)
PTT1 (Push-To-Talk) Naciśnij i mów 1
PTT2 (Push-To-Talk) Naciśnij i mów 2
PTT3 (Push-To-Talk) Naciśnij i mów 3
Zaczep
1
INDEKS
2
1
WSTĘP
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
JEDNOSTKI GŁÓWNE
WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE JEDNOSTKI GŁÓWNEJ
JEDNOSTKA BAZOWO-PRZENOŚNA
JEDNOSTKA PRZENOŚNA
LOGOWANIE I WYLOGOWYWANIE SIĘ DO/Z KONFERENCJI
ELEMENTY STEROWANIA JEDNOSTEK GŁÓWNYCH
DANE TECHNICZNE, JEDNOSTKI GŁÓWNE DC2811, DC2812, DC2815
3
3.1
3.2
ZASILANIE
AKUMULATORY/BATERIE
ZASILACZ ZAMONTOWANY NA STAŁE
4
4.1
4.2
ANTENY
ANTENA STANDARDOWA
DOOKÓLNA ANTENA SAMOCHODOWA
5
5.1
5.2
ROZBUDOWA SYSTEMU
URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE
ZDALNY BEZPRZEWODOWY NADAJNIK PTT
6
AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE
7
ATESTY
8
GWARANCJA
9
PROGRAMOWANIE JEDNOSTEK DECT-Com II
PELTOR DECT-Com II
1.
WSTĘP
Peltor™ DECT-Com II™ to bezprzewodowy dupleksowy system interkomowy, działający w paśmie częstotliwości 1,8
GHz DECT, które w większości krajów nie wymaga posiadania licencji.
Produkty z rodziny Peltor DECT-Com II umożliwiają łatwą i niezawodną, bezprzewodową komunikację dupleksową, w
której może uczestniczyć do 9 użytkowników rozmawiających w pełnym trybie konferencyjnym oraz do 40 słuchaczy
mających możliwość szybkiego „włączenia się” do konferencji. W systemie z ponad 9 użytkownikami każdy uczestnik
słuchający może przejść od słuchania do mówienia. Pierwszy aktywny użytkownik rozmawiający zostaje wówczas
„zdegradowany” do roli słuchacza w konferencji. Każdy inny słuchacz może zrobić to samo, zastępując aktywnych
użytkowników rozmawiających w kolejności od pierwszego do ostatniego.
Istnieją dwie podstawowe wersje jednostki głównej DECT-Com II: jednostka bazowo-przenośna i przenośna. Jednostki
przenośne działają za pośrednictwem jednostki bazowej. Jednostka bazowo-przenośna może pełnić rolę jednostki
bazowej i przenośnej.
Ze względu na niski poziom mocy wyjściowej oraz wysoką częstotliwość jest to system komunikacji o krótkim zasięgu.
Nominalny zasięg działania to około 250 metrów w terenie, przy bezpośrednim polu widzenia. Rzeczywisty zasięg
działania może być krótszy, zależnie od panujących warunków.
Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość. Nie wolno modyfikować
ani przerabiać żadnych produktów!
Firma 3M nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub następcze (w tym
związane m.in. z utratą zysków, klientów i renomy), wynikające z polegania na informacjach podanych przez
3M w niniejszym dokumencie. Użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie przydatności produktów do
konkretnych zastosowań. Żadne informacje podane w niniejszym oświadczeniu nie mogą zostać uznane
za podstawę do wykluczenia lub ograniczenia
odpowiedzialności firmy 3M za śmierć lub obrażenia
ciała wynikające z zaniedbania z jej strony.
2.
JEDNOSTKI GŁÓWNE
Jednostka przenośna DC2811 Peltor DECT-Com II to
osobisty nadajnik-odbiornik radiowy, do którego podłącza
się słuchawki z mikrofonem. Do jednostki przenośnej
Peltor DECT-Com II można podłączyć dowolne słuchawki z
mikrofonem marki Peltor ze złączem J11, oprzewodowane
zgodnie ze „standardem Peltor”.
Jednostka bazowo-przenośna DC2812 Peltor DECT-Com
II to centralny nadajnik-odbiornik radiowy, niezbędny do komunikacji z wszystkimi jednostkami przenośnymi w systemie
DECT-Com II.
Pomocnicza jednostka bazowo-przenośna DC2815 Peltor DECT-Com II to centralny nadajnik-odbiornik radiowy,
odpowiadający jednostce bazowo-przenośnej, do którego można podłączyć urządzenia zewnętrzne w celu rozbudowy
systemu DECT-Com II.
Do jednostki bazowo-przenośnej Peltor DECT-Com II także można podłączyć dowolne słuchawki z mikrofonem marki
Peltor ze złączem J11, oprzewodowane zgodnie ze „standardem Peltor”.
2.1 WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE JEDNOSTKI GŁÓWNEJ
g Aby włączyć jednostkę główną DECT-Com II, naciśnij przycisk [M].
W słuchawkach podłączonych do złącza słuchawkowego jednostki słyszalne będzie potwierdzenie głosowe „POWER
ON” (ZASILANIE WŁĄCZONE) lub „BASE, POWER ON” (BAZA, ZASILANIE WŁĄCZONE) oraz zacznie migać dioda
3
LED (dioda elektroluminescencyjna), wskazując, że jednostka działa w TRYBIE KONFIGURACJI.
Gdy jednostka bazowa jest gotowa do pracy, rozlega się komunikat głosowy „BASE, GROUP 1” (BAZA, GRUPA 1).
Dioda LED jednostki miga wolniej. Gdy jednostka przenośna jest gotowa do pracy, rozlega się komunikat głosowy
„GROUP 1” (GRUPA 1). Dioda LED jednostki świeci w sposób ciągły.
Uwaga: Wszystkie jednostki po włączeniu działają w trybie samego słuchania w grupie 1.
2.1.1 WYŁĄCZANIE JEDNOSTKI GŁÓWNEJ
g Aby wyłączyć jednostkę, naciśnij przycisk [M] i przytrzymaj go przez około 2 sekundy. Rozlegnie się potwierdzenie
głosowe „POWER OFF” (ZASILANIE WYŁĄCZONE), dioda LED zgaśnie i jednostka zostanie wyłączona.
2.2 JEDNOSTKA BAZOWO-PRZENOŚNA
2.2.1 WŁĄCZANIE JEDNOSTKI BAZOWO-PRZENOŚNEJ
g Aby włączyć jednostkę bazową, naciśnij przycisk [M].
W słuchawkach podłączonych do złącza słuchawkowego jednostki słyszalne będzie potwierdzenie głosowe „BASE,
POWER ON” (BAZA, ZASILANIE WŁĄCZONE) oraz zacznie migać dioda LED, wskazując, że jednostka bazowa
konfiguruje system.
Uwaga: Po włączeniu początkowo jednostka bazowo-przenośna działa jako bazowa.
(Patrz również 2.2.3 ALTERNATYWNE TRYBY DZIAŁANIA JEDNOSTEK BAZOWO-PRZENOŚNYCH poniżej).
Po około 20 sekundach system będzie gotowy do pracy i rozlegnie się komunikat głosowy „GROUP 1” (GRUPA 1).
Dioda LED jednostki będzie migać wolniej, wskazując, że jednostka bazowa jest gotowa do pracy i można zalogować
jednostki przenośne.
(Diodę LED można wyłączyć za pomocą specjalnego oprogramowania DECT-Com II).
2.2.2 WYŁĄCZANIE JEDNOSTKI BAZOWO-PRZENOŚNEJ
g Aby wyłączyć jednostkę bazową, naciśnij przycisk [M] i przytrzymaj go przez około 2 sekundy. Rozlegnie się
potwierdzenie głosowe „POWER OFF” (ZASILANIE WYŁĄCZONE), dioda LED zgaśnie i jednostka zostanie
wyłączona.
2.2.3 ALTERNATYWNE TRYBY DZIAŁANIA JEDNOSTEK BAZOWO-PRZENOŚNYCH
Za pomocą różnych sekwencji rozruchowych bazowe/przenośne jednostki główne można skonfigurować do pracy jako
jednostki bazowe lub przenośne.
2.2.3.1 URUCHAMIANIE JEDNOSTKI JAKO BAZOWEJ
g Włącz jednostkę, równocześnie naciskając przyciski [M] i [+] i przytrzymując je przez około 2 sekundy. W
słuchawkach podłączonych do złącza słuchawkowego jednostki słyszalne będzie potwierdzenie głosowe „BASE,
POWER ON” (BAZA, ZASILANIE WŁĄCZONE), wskazujące, że jednostka została uruchomiona jako jednostka
bazowa.
Po około 20 sekundach system będzie gotowy do pracy i rozlegnie się komunikat głosowy „GROUP 1” (GRUPA 1).
Dioda LED jednostki będzie migać wolniej, wskazując, że jednostka bazowa jest gotowa do pracy i można zalogować
jednostki przenośne.
(Diodę LED można wyłączyć za pomocą specjalnego oprogramowania DECT-Com II).
Użytkownik ze słuchawkami z mikrofonem podłączonymi do złącza słuchawkowego jednostki bazowej także może
uczestniczyć w konferencji systemu DECT-Com II, podobnie jak w przypadku jednostki przenośnej.
Uwaga: Wszystkie jednostki po włączeniu działają w trybie samego słuchania w grupie 1.
Ostatnio użyta alternatywa (jednostka bazowa lub przenośna) zostaje zapamiętana i użyta w kolejnej sesji.
2.2.3.2 URUCHAMIANIE JEDNOSTKI BAZOWO-PRZENOŚNEJ JAKO PRZENOŚNEJ
Należy sprawdzić, czy jednostka bazowa jest włączona i gotowa do pracy!
4
g Włącz jednostkę, równocześnie naciskając przyciski [M] i [–] i przytrzymując je przez około 2 sekundy.
W słuchawkach podłączonych do złącza słuchawkowego jednostki słyszalne będzie potwierdzenie głosowe „POWER
ON” (ZASILANIE WŁĄCZONE), wskazujące, że jednostka została uruchomiona jako jednostka przenośna.
Po około 10 sekundach jednostka będzie gotowa do pracy i rozlegnie się komunikat głosowy „BASE #, GROUP 1”
(BAZA nr, GRUPA 1). Dioda LED jednostki będzie świecić w sposób ciągły, wskazując, że jednostka jest gotowa do
pracy jako jednostka przenośna i jest zalogowana do bazy o podanym numerze.
(Diodę LED można wyłączyć za pomocą specjalnego oprogramowania DECT-Com II).
Uwaga: Wszystkie jednostki po włączeniu działają w trybie samego słuchania w grupie 1.
Ostatnio użyta alternatywa (jednostka bazowa lub przenośna) zostaje zapamiętana i użyta w kolejnej sesji.
2.2.4 PRZYGOTOWANIE JEDNOSTKI BAZOWEJ DO REJESTRACJI JEDNOSTEK PRZENOŚNYCH
Aby dana jednostka przenośna mogła wziąć udział w konferencji systemu DECT-Com II, należy ją zarejestrować w
jednostce bazowej.
g Gdy jednostka bazowa znajduje się w TRYBIE SAMEGO SŁUCHANIA i GŁOŚNOŚCI, naciśnij dwukrotnie przycisk
[M], aby przejść do TRYBU REJESTRACJI.
Przejście jednostki bazowej do TRYBU REJESTRACJI jest sygnalizowane potwierdzeniem głosowym
„SUBSCRIPTION ON” (SUBSKRYPCJA WŁĄCZONA) oraz powolnym miganiem diody LED.
g Po zarejestrowaniu wszystkich jednostek przenośnych w jednostce bazowej wyjdź z TRYBU REJESTRACJI,
dwukrotnie naciskając przycisk [M].
Uwaga: Wszystkie jednostki główne są dostarczane w stanie gotowym do rejestracji i można od razu uruchomić
system DECT-Com II, najpierw uruchamiając jednostkę bazowo-przenośną jako bazową w sposób opisany powyżej, a
następnie kolejno wszystkie jednostki przenośne w sposób opisany powyżej.
Po pierwszym wyłączeniu jednostki bazowej konfiguracja systemu jest ustalona i przyszłe zmiany jednostek należy
przeprowadzać zgodnie z powyższym opisem.
Jeśli system został dostarczony w stanie wstępnie zarejestrowanym w określonej konfiguracji przez autoryzowanego
dystrybutora urządzeń Peltor DECT-Com II*), wszelkie przyszłe rejestracje muszą zostać przeprowadzone przez
niego.
2.3 JEDNOSTKA PRZENOŚNA
2.3.1 WŁĄCZANIE JEDNOSTKI PRZENOŚNEJ
g Aby włączyć jednostkę przenośną, naciśnij przycisk [M].
W słuchawkach podłączonych do złącza słuchawkowego jednostki słyszalne będzie potwierdzenie głosowe „POWER
ON” (ZASILANIE WŁĄCZONE), a dioda LED jednostki zacznie migać na zielono, wskazując, że jednostka loguje się
do bazy.
Gdy jednostka będzie gotowa do pracy, rozlegnie się komunikat głosowy „BASE #1, GROUP #1” (BAZA nr 1, GRUPA
nr 1), a dioda LED będzie świecić na zielono w sposób ciągły.
Uwaga: Wszystkie jednostki przenośne po włączeniu standardowo działają w trybie samego słuchania w grupie 1.
Przy pierwszym uruchomieniu rozlega się komunikat głosowy „SEARCHING” (WYSZUKIWANIE). Po znalezieniu
jednostki bazowej rozlega się komunikat głosowy „BASE #, GROUP 1” (BAZA nr, GRUPA 1). Przy ponownym
uruchamianiu jednostki przenośnej zaprogramowanej do pracy z kilkoma jednostkami bazowymi próbuje ona
zalogować się do ostatnio używanej jednostki bazowej.
2.3.2 WYŁĄCZANIE JEDNOSTKI PRZENOŚNEJ
g Aby wyłączyć jednostkę przenośną, naciśnij przycisk [M] i przytrzymaj go przez około 2 sekundy.
Rozlegnie się potwierdzenie głosowe „POWER OFF” (ZASILANIE WYŁĄCZONE) i dioda LED zgaśnie.
Jeśli przy wyłączaniu jednostka nadal wyszukuje jednostkę bazową, rozlegnie się potwierdzenie głosowe „WARNING,
POWER OFF” (OSTRZEŻENIE, ZASILANIE WYŁĄCZONE).
5
2.3.3 REJESTROWANIE JEDNOSTKI PRZENOŚNEJ W JEDNOSTCE BAZOWEJ
Aby dana jednostka przenośna mogła wziąć udział w konferencji systemu DECT-Com II, musi być zarejestrowana w co
najmniej jednej jednostce bazowej.
Jednostka wyszukuje jednostek bazowych. Rozlega się komunikat głosowy „SEARCHING” (Wyszukiwanie).
g Gdy jednostka bazowa znajduje się w TRYBIE SAMEGO SŁUCHANIA i GŁOŚNOŚCI, naciśnij dwukrotnie przycisk
[M], aby przejść do TRYBU WYBORU BAZY. TRYB WYBORU BAZY przez jednostkę bazową jest wskazywany przez
miganie diody LED.
g Po wybraniu jednostki bazowej wyjdź z TRYBU WYBORU BAZY, szybko naciskając przycisk [M]. Rozlegnie się
potwierdzenie głosowe „BASE #, GROUP 1” (BAZA nr, GRUPA 1).
Uwaga: Wszystkie jednostki główne są dostarczane w stanie gotowym do rejestracji i można od razu uruchomić
system DECT-Com II, najpierw uruchamiając jednostkę bazowo-przenośną jako bazową w sposób opisany powyżej, a
następnie kolejno wszystkie jednostki przenośne w sposób opisany powyżej.
Po pierwszym wyłączeniu jednostki bazowej konfiguracja systemu jest ustalona i przyszłe zmiany jednostek musi
przeprowadzić autoryzowany dystrybutor urządzeń Peltor DECT-Com II*).
Jeśli system został dostarczony w stanie wstępnie zarejestrowanym w określonej konfiguracji przez autoryzowanego
dystrybutora urządzeń Peltor DECT-Com II*), wszelkie przyszłe rejestracje muszą zostać przeprowadzone także
przez niego.
(Patrz również 2.2.4 PRZYGOTOWANIE JEDNOSTKI BAZOWEJ DO REJESTRACJI JEDNOSTEK PRZENOŚNYCH).
2.3.4 LOGOWANIE JEDNOSTKI PRZENOŚNEJ DO JEDNOSTKI BAZOWEJ
Istnieją dwie sytuacje logowania:
1. Przy pierwszym włączeniu (po dostarczeniu) jednostka bazowa pozwala na zalogowanie się dowolnej
jednostki przenośnej. (Patrz 2.2.4 PRZYGOTOWANIE JEDNOSTKI BAZOWEJ DO REJESTRACJI JEDNOSTEK
PRZENOŚNYCH).
2. Przy każdym kolejnym włączeniu nastąpi automatyczne zalogowanie się do jednostki bazowej.
Po zakończeniu sekwencji logowania dioda LED jednostki świeci na zielono w sposób ciągły i rozlega się komunikat
głosowy „BASE #, GROUP 1” (BAZA nr, GRUPA 1), potwierdzający zalogowanie jednostki przenośnej do jednostki
bazowej i grupy o podanych numerach w trybie samego słuchania.
!
Przy braku komunikatu potwierdzającego należy sprawdzić, czy jednostka bazowa jest włączona i znajduje się w zasięgu.
!
Komunikat „WARNING, SUBSCRIPTION EMPTY” (OSTRZEŻENIE, SUBSKRYPCJA PUSTA) oznacza brak zarejestrowanej jednostki bazowej, do której można się zalogować.
!
Komunikaty „SIGNAL LOW, OUT OF RANGE” (SŁABY SYGNAŁ, POZA ZASIĘGIEM) oznaczają, że jednostka przenośna nie ma połączenia z jednostką bazową. Po około 20 sekundach rozlega się komunikat „SEARCHING” (WYSZUKIWANIE), wskazujący, że jednostka wyszukuje jednostkę bazową. Użytkownik może znajdować się w zbyt dużej odległości od jednostki bazowej lub jest ona wyłączona.
Po ponownym nawiązaniu połączenia z jednostką bazową rozlega się komunikat „BASE #, GROUP 1” (BAZA nr, GRUPA 1), potwierdzający, że jednostka jest zalogowana do jednostki bazowej o podanym numerze.
2.3.5 LOGOWANIE NOWEJ JEDNOSTKI PRZENOŚNEJ DO JEDNOSTKI BAZOWEJ
Jeśli w późniejszym czasie zajdzie potrzeba zalogowania do jednostki bazowej innej jednostki przenośnej,
jednostkę bazową należy przestawić w TRYB REJESTRACJI (patrz PRZYGOTOWANIE JEDNOSTKI BAZOWEJ
DO REJESTRACJI JEDNOSTEK PRZENOŚNYCH). Jednostka przenośna musi znajdować się w TRYBIE
WYSZUKIWANIA (patrz 2.3.6 WYSZUKIWANIE JEDNOSTKI BAZOWEJ Z JEDNOSTKI PRZENOŚNEJ poniżej).
6
Uwaga: Wszystkie jednostki główne są dostarczane w stanie gotowym do rejestracji i można od razu uruchomić
system DECT-Com II, najpierw uruchamiając jednostkę bazowo-przenośną jako bazową w sposób opisany powyżej, a
następnie kolejno wszystkie jednostki przenośne w sposób opisany powyżej.
Po pierwszym wyłączeniu jednostki bazowej konfiguracja systemu jest ustalona i wszystkie przyszłe zmiany dowolnych
jednostek musi przeprowadzić autoryzowany dystrybutor urządzeń Peltor DECT-Com II*).
Jeśli system został dostarczony w stanie wstępnie zarejestrowanym w określonej konfiguracji przez autoryzowanego
dystrybutora urządzeń Peltor DECT-Com II*), wszelkie przyszłe rejestracje muszą zostać przeprowadzone także
przez niego.
2.3.6 WYSZUKIWANIE JEDNOSTKI BAZOWEJ Z JEDNOSTKI PRZENOŚNEJ
g W TRYBIE WYBORU BAZY jednostki przenośnej naciśnij dwukrotnie przycisk [M], aby przejść do TRYBU
WYSZUKIWANIA BAZY. Wielokrotnie rozlegnie się potwierdzenie głosowe „SEARCHING” (WYSZUKIWANIE),
potwierdzające, że jednostka wyszukuje aktywne jednostki bazowe będące w zasięgu. Po znalezieniu jednostki
bazowej rozlegnie się potwierdzenie głosowe „BASE #, GROUP 1” (BAZA nr, GRUPA 1).
Aby znaleźć kolejne jednostki bazowe, powtórz tę procedurę.
2.3.7 WYBIERANIE INNEJ JEDNOSTKI BAZOWEJ Z JEDNOSTKI PRZENOŚNEJ
g W TRYBIE GŁOŚNOŚCI jednostki przenośnej będącej w TRYBIE SŁUCHANIA naciśnij dwukrotnie przycisk [M],
aby przejść do TRYBU WYBORU BAZY.
Rozlegnie się potwierdzenie głosowe „BASE” (BAZA) nakazujące wybranie bazy.
g Naciskaj przycisk [+] lub [–], aby przejść przez wszystkie numery dostępnych stacji bazowych oraz ustawienie
automatyczne. Przy każdej dostępnej opcji rozlega się potwierdzenie głosowe: „AUTO” (AUTOMATYCZNIE), „ONE”
(JEDEN), „TWO” (DWA) …
Zatrzymaj się na wybranym numerze jednostki bazowej (lub ustawieniu automatycznym; patrz poniżej).
g Zaloguj się do jednostki bazowej, naciskając przycisk [M], a następnie wróć do pozycji menu trybu samego
słuchania, szybko naciskając przycisk [M]. Rozlegnie się potwierdzenie głosowe „LOGIN” (LOGOWANIE), a następnie
„BASE #, GROUP 1” (BAZA nr, GRUPA 1), potwierdzając, że jednostka przenośna jest zalogowana do jednostki
bazowej o danym numerze jako słuchacz w danej grupie.
Jeśli wybrano opcję „AUTO” (AUTOMATYCZNIE), jednostka zaloguje się do ostatnio używanej lub kolejnej dostępnej
jednostki bazowej.
Uwaga: Jeśli w zasięgu systemu DECT-Com II znajdują się inne takie systemy, jednostki przenośne można wstępnie
przypisać do określonych jednostek bazowych. Po wybraniu opcji „AUTO” (AUTOMATYCZNIE) jednostka zaloguje się
wówczas do pierwszej znalezionej jednostki bazowej, do której została wstępnie przypisana.
(Do programowania jednostek DECT-Com II potrzebne jest specjalne oprogramowanie. Skontaktuj się z
autoryzowanym dystrybutorem urządzeń DECT-Com II*).)
2.4 LOGOWANIE I WYLOGOWYWANIE SIĘ DO/Z KONFERENCJI
W konferencji systemu DECT-Com II może równocześnie uczestniczyć do 9 aktywnych użytkowników rozmawiających
i ponad 40 słuchaczy, korzystających z tej samej jednostki bazowej. Można ich podzielić na maksymalnie 3 konferencje
podrzędne o mniejszej liczbie członków każdej grupy.
2.4.1 LOGOWANIE SIĘ DO KONFERENCJI W TRYBIE SAMEGO SŁUCHANIA
Jednostka przenośna jest początkowo logowana do konferencji w trybie SAMEGO SŁUCHANIA.
Rozlega się potwierdzenie głosowe „BASE #, GROUP #” (BAZA nr, GRUPA nr) z numerem konferencji i grupy.
W każdej chwili można przejść z trybu SAMEGO SŁUCHANIA do trybu AKTYWNEGO uczestnictwa w grupie
konferencji, naciskając przycisk [PTT #]. Jeśli w konferencji już uczestniczy maksymalna liczba uczestników,
AKTYWNY uczestnik zalogowany jako pierwszy staje się uczestnikiem TYLKO SŁUCHAJĄCYM.
2.4.2 LOGOWANIE SIĘ DO KONFERENCJI W TRYBIE AKTYWNEGO UCZESTNICTWA
g Naciśnij dwukrotnie przycisk [PTT #], aby włączyć się do jednej z maksymalnie trzech konferencji.
Podwójny sygnał dźwiękowy potwierdzi aktywne uczestnictwo w wybranej konferencji.
g Ponownie naciśnij ten sam przycisk [PTT #] jeden raz, aby przejść do trybu SAMEGO SŁUCHANIA.
7
Pojedynczy sygnał dźwiękowy potwierdzi uczestnictwo w wybranej konferencji w trybie samego słuchania.
2.4.3 LOGOWANIE SIĘ DO INNEJ KONFERENCJI
g Naciśnij inny przycisk [PTT #], aby zostać uczestnikiem innej konferencji. Sygnał dźwiękowy potwierdzi uczestnictwo
w wybranej konferencji.
2.4.4 AUTOMATYCZNA ROZMOWA
System można dla maksymalnie 9 użytkowników, korzystających tylko z grupy 1, zaprogramować w konfiguracji, w
której wszystkie jednostki przenośne znajdują się zawsze w trybie rozmowy.
Tryb automatycznej rozmowy daje pewność, że wszyscy członkowie małej grupy mogą aktywnie brać udział w
konferencji (rozmawiać), gdy tylko znajdą się w zasięgu jednostki bazowej.
(Aby uzyskać dodatkowe informacje na ten temat, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem urządzeń Peltor
DECT-Com II*)).
2.5 ELEMENTY STEROWANIA JEDNOSTEK GŁÓWNYCH
2.5.1 TRYB
Przycisk MODE (TRYB) [M] umożliwia sterowanie funkcjami jednostki.
g Aby przewijać opcje menu TRYB do przodu, szybko naciskaj jednokrotnie przycisk [M].
Komunikaty głosowe „VOX” (KOMUNIKACJA STEROWANA GŁOSEM), „MICROPHONE” (MIKROFON), „VOLUME”
(GŁOŚNOŚĆ) potwierdzają aktualny tryb.
g Aby przewijać opcje menu TRYB do tyłu, naciskaj dwukrotnie przycisk [M].
Komunikaty głosowe „MICROPHONE” (MIKROFON), „VOX” (KOMUNIKACJA STEROWANA GŁOSEM), „VOLUME”
(GŁOŚNOŚĆ) potwierdzają aktualny tryb.
g Za pomocą przycisków [+] i [–] dostosuj ustawienia.
Ustawienia bieżące są zapisywane po wyłączeniu jednostki.
Uwaga: Dwukrotne naciśnięcie przycisku na jednostce bazowej w TRYBIE GŁOŚNOŚCI i TRYBIE SAMEGO
SŁUCHANIA powoduje przestawienie jednostki w TRYB REJESTRACJI (patrz 2.2.4 PRZYGOTOWANIE JEDNOSTKI
BAZOWEJ DO REJESTRACJI JEDNOSTEK PRZENOŚNYCH).
Dwukrotne naciśnięcie przycisku na jednostce przenośnej w TRYBIE GŁOŚNOŚCI i TRYBIE SAMEGO SŁUCHANIA
powoduje przestawienie jednostki w TRYB WYBORU BAZY (patrz 2.3.7 WYBIERANIE INNEJ JEDNOSTKI BAZOWEJ
Z JEDNOSTKI PRZENOŚNEJ).
2.5.1.1 GŁOŚNOŚĆ (ciśnienie akustyczne)
W TRYBIE GŁOŚNOŚCI można ustawić głośność odbieranego dźwięku w skali 5-stopniowej.
g Za pomocą przycisków [+] i [–] jednostki DECT-Com ustaw poziom głośności.
Komunikat głosowy potwierdzi nowe ustawienie po każdym naciśnięciu przycisku.
2.5.1.1.1 PODWYŻSZENIE GŁOŚNOŚCI (ciśnienia akustycznego)
Przy każdym aktywnym stopniu głośności można podwyższyć poziom głośności o +6 dB. Funkcja ta umożliwia na
przykład kompensację tłumienia dźwięku przy równoczesnym korzystaniu ze słuchawek i zatyczek do uszu.
g Aby uaktywnić funkcję PODWYŻSZENIA GŁOŚNOŚCI, naciśnij przycisk [+] i przytrzymaj go przez 10 sekund.
Po uaktywnieniu tej funkcji rozlega się potwierdzenie głosowe „EXTRA HIGH VOLUME” (PODWYŻSZONA
GŁOŚNOŚĆ).
OSTRZEŻENIE: Wysokie ciśnienie akustyczne!
Ostatnio używane ustawienie jest przywracane w następnej sesji!
g Aby dezaktywować funkcję PODWYŻSZENIA GŁOŚNOŚCI, naciśnij przycisk [–] i przytrzymaj go przez 10 sekund.
Po dezaktywacji tej funkcji rozlega się potwierdzenie głosowe „NORMAL VOLUME” (NORMALNA GŁOŚNOŚĆ).
2.5.1.2 VOX (Komunikacja sterowana głosem)
W simpleksowej komunikacji radiowej funkcja VOX standardowo powoduje całkowite przerwanie odbioru dźwięku przez
8
odbiornik, gdy do mikrofonu dotrze dźwięk o określonej głośności i spowoduje przełączenie w tryb nadawania.
W przypadku w pełni dupleksowych jednostek DECT-Com II funkcja VOX pełni rolę „sterowanego głosem tłumika
szumów”, który zapobiega nadawaniu szumów tła o określonej głośności, gdy użytkownik nie mówi, ale może przez
cały czas słuchać konferencji.
g W TRYBIE VOX za pomocą przycisków [+] i [–] ustaw czułość funkcji VOX.
Dostępnych jest 7 ustawień funkcji VOX: „OPEN – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – OFF” (OTWARTE – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – WYŁ.),
przy czym ustawienie OPEN (OTWARTE) oznacza stałe nadawanie (ciągły pełny dupleks), a ustawienie OFF (WYŁ.)
oznacza, że przy nadawaniu należy nacisnąć przycisk [PTT #] (patrz 2.5.2 PTT).
Komunikat głosowy potwierdzi wybrane ustawienie.
Ostatnio używane ustawienie zostaje zapamiętane do następnej sesji.
WAŻNE: Przy korzystaniu ze słuchawek z mikrofonem wyposażonym w funkcję kompensacji szumów tła, aby funkcja
VOX działała optymalnie, należy zawsze trzymać mikrofon bardzo blisko ust (maks. 3 milimetry)!
2.5.1.3 MIKROFON
Użytkownik może wybrać jeden z czterech typów mikrofonu (węglowy, elektretowy, dynamiczny lub niskoimpedancyjny),
aby dostosować wzmocnienie jednostki DECT-Com do poziomu sygnału elektrycznego z faktycznie używanego
mikrofonu.
g W TRYBIE MIKROFONU za pomocą przycisków [+] i [–] ustaw typ używanego mikrofonu.
Komunikat głosowy potwierdzi wybrane ustawienie.
Ostatnio używane ustawienie zostaje zapamiętane do następnej sesji.
2.5.2 PTT (Push-to-talk – Naciśnij i mów)
Jednostka główna DECT-Com II ma trzy przyciski „naciśnij i mów” [PTT #].
Przycisk PTT1 jest zawsze powiązany z grupą konferencji 1, natomiast przyciski PTT2 i PTT3 są przeznaczone dla
grup 2 i 3 i/lub ewentualnie podłączonych urządzeń zewnętrznych (patrz 5.1 URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE poniżej).
g Naciśnij przycisk [PTT #], aby przyłączyć się do konferencji systemu DECT-Com (patrz 2.4 LOGOWANIE I
WYLOGOWYWANIE SIĘ DO/Z KONFERENCJI).
Funkcja PTT jest zawsze dostępna w TRYBIE VOX.
Uwaga: Jeśli przyciski PTT2 i/lub PTT3 zostały przeznaczone do sterowania zewnętrznymi urządzeniami
komunikacyjnymi, do takich zastosowań specjalnych niezbędne może być skorzystanie z odrębnej instrukcji obsługi.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać od autoryzowanego dystrybutora urządzeń Peltor DECT-Com*).
(Patrz 5.1 URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE).
2.5.3 ŁĄCZ ZE WSZYSTKIMI (połączenie awaryjne itp.)
Istnieje możliwość komunikacji w trybie simpleksowym z jednostkami DECT-Com II we wszystkich grupach
korzystających z danej jednostki bazowej. Można też nawiązać komunikację z innymi konferencjami systemu DECTCom II, jeśli ich jednostki bazowe są zsynchronizowane i są w zasięgu względem siebie.
Synchronizację należy przeprowadzić przez uruchomienie systemów w zasięgu względem siebie. Jeśli ta funkcja
ma być zawsze dostępna, jednostki bazowe muszą być stale w zasięgu (np. zamontowane na stałe). W przypadku
znalezienia się jednostek bazowych poza zasięgiem względem siebie ich ponowna synchronizacja może trwać do 20
minut.
g Aby nadać krótki komunikat, równocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski GÓRA [+] i DÓŁ [–].
Podwójny sygnał dźwiękowy potwierdza aktywację funkcji ŁĄCZ ZE WSZYSTKIMI. Czas nadawania jest ograniczony
standardowo do 30 sekund.
2.5.4 BLOKADA PRZYCISKÓW
W celu uniknięcia zbędnych zmian ustawień funkcji można zablokować wszystkie przyciski, aby aktywna była tylko
funkcja WŁ./WYŁ. Najlepiej połączyć to z funkcją trybu automatycznej rozmowy. (Patrz również 2.4.4 AUTOMATYCZNA
ROZMOWA powyżej).
9
Uwaga: Wiele funkcji i ustawień systemu DECT-Com II można dostosować do potrzeb użytkownika. Aby uzyskać
dodatkowe informacje na ten temat, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem urządzeń Peltor DECT-Com II*).
2.5.6 POZA ZASIĘGIEM
Peltor DECT-Com II jest systemem komunikacyjnym krótkiego zasięgu. (Patrz 2.6 DANE TECHNICZNE, JEDNOSTKI
GŁÓWNE poniżej).
Gdy jednostka przenośna znajdzie się w pobliżu granicy zasięgu działania jednostki bazowej, w podłączonych
słuchawkach jest słyszalny komunikat głosowy „SIGNAL LOW” (SŁABY SYGNAŁ).
Gdy jednostka przenośna znajdzie się poza zasięgiem jednostki bazowej, w podłączonych słuchawkach są słyszalne
komunikaty głosowe „SIGNAL LOW, OUT OF RANGE” (SŁABY SYGNAŁ, POZA ZASIĘGIEM). Po upłynięciu
kolejnych 20 sekund jednostka przenośna może spróbować znaleźć inną jednostkę bazową i rozlega się komunikat
głosowy „SEARCHING” (WYSZUKIWANIE).
Gdy jednostka przenośna ponownie znajdzie się w zasięgu lub znaleziona zostanie inna jednostka bazowa, w
podłączonych słuchawkach słyszalny jest komunikat głosowy „BASE #” (BAZA nr).
Jeśli aktywna jest funkcja trybu automatycznej rozmowy, po znalezieniu się w zasięgu jednostka przenośna zawsze
wraca do TRYBU ROZMOWY. (Patrz 2.4.4 AUTOMATYCZNA ROZMOWA powyżej).
2.6 DANE TECHNICZNE, JEDNOSTKI GŁÓWNE DC2811, DC2812, DC2815
Pasmo przenoszenia:
1880–1900 MHz
Tryb działania:
Dupleks
Moc wyjściowa:
Maks. 250 mW, średnio 10 mW (jednostka
przenośna)/120 mW (jednostka bazowa)
Pobór prądu:
Zasięg działania:
Czas działania
akumulatorów:
Jako jednostka bazowa typowo 320 mA (system z 4 jedn.
przenośnymi)
Jako jednostka przenośna typowo 160 mA w trybie
rozmowy
Jednostka przenośna DC2811
40 mA (samo słuchanie) / 60 mA (tryb rozmowy)
W terenie
Typowo 250 m (przy bezpośrednim polu widzenia)
Wewnątrz pomieszczeń
Typowo 50 m
Z akumulatorem Peltor
DC2033
Około 6 godzin (jedn. bazowa)
Około 40 godzin (jedn. przenośna)
Z 6 dodatkowymi
akumulatorami AA 2100 mAh
NiMH w komorze DC2032
Około 18 godzin (jedn. bazowa)
Około 18 godzin (jedn. bazowa)
Temperatura
użytkowania:
Od -26 °C do +55 °C
Temperatura
przechowywania:
Od -55 °C do +70 °C bez baterii (przechowywać
akumulatory/baterie zgodnie z instrukcjami ich
producenta)
Waga bez
akumulatorów/baterii:
10
Jednostka bazowo-przenośna
DC2812, DC2815
Z akumulatorem DC2033
310 g (DC2812, DC2912)
Typy mikrofonów:
Węglowy
Typowo 300 mV Średnia wartość doprowadzonej mocy;
20 mA
Elektretowy
Typowo 20 mV Niska wartość doprowadzonej mocy; 1mA
Dynamiczny
Typowo 4 mV
Niskoimpedancyjny
Typowo 0,4 mV
Złącze słuchawkowe:
3.
Peltor J11, typ M9177/4-1 (NEXUS TJT-102)
ZASILANIE
Jednostka główna jest zasadniczo zasilana z akumulatora DC2033 umieszczonego w komorze akumulatora.
W celu zwiększenia czasu pracy jednostki można też użyć zewnętrznej komory baterii DC2032, mieszczącej 6 lub
3 baterie/akumulatory typu AA. W niskich lub wysokich temperaturach (poniżej 5 °C lub powyżej 45 °C), w których
akumulatory NiMH nie osiągają pełnej pojemności, jednostkę główną można zasilać w sposób ciągły z zasilacza
DC2068 z adapterem sieciowym DC2061.
UWAGA! Poniżej znajdują się informacje dotyczące obowiązkowego adaptera sieciowego DC2061, wchodzącego w
skład zestawu zasilacza DC2068.
Przy niskim poziomie energii akumulatorów/baterii komunikat głosowy informuje o konieczności ich naładowania lub
wymiany.
!
Komunikat „BATTERY LOW” (NISKA ENERGIA BATERII) wskazuje, że poziom energii akumulatorów/
baterii jest niski i trzeba je jak najszybciej naładować lub wymienić.
!
Komunikat „BATTERY EMPTY” (BATERIA ROZŁADOWANA) wskazuje, że energia akumulatorów/baterii jest bliska zeru i jednostka automatycznie wyłączy się.
3.1 AKUMULATORY/BATERIE
3.1.1 AKUMULATOR
Akumulator Peltor DC2033 jest przeznaczony do jednostek głównych.
3.1.1.1 ŁADOWANIE AKUMULATORA
Akumulator NiMH DC2033 należy ładować w jednostce głównej umieszczonej w ładowarce z uchwytem Peltor DC2064.
Posiada ona uszczelnienie klasy IP42 do użytku w suchych miejscach.
Uwaga: Patrz również 3.1.3 DANE TECHNICZNE, DC2033 poniżej.
UWAGA! Z zasilaczem DC2064 nie wolno używać innego źródła zasilania niż adapter sieciowy Peltor DECT-Com II
DC2061 (wchodzący w skład zestawu przy dostawie). Jest on wyposażony w wymienne wtyczki sieciowe: europejską,
brytyjską i amerykańską, na napięcie 100–240 V≈, 50/60 Hz.
3.1.1.2 WYMIANA AKUMULATORA WEWNĘTRZNEGO
Wyłącz jednostkę, naciskając przycisk [M] i przytrzymując go przez około 2 sekundy.
Rozlegnie się potwierdzenie głosowe „POWER OFF” (ZASILANIE WYŁĄCZONE) i dioda LED zgaśnie.
Obróć zaczep na bok (Rys. 1) i poluzuj śrubę odpowiednim narzędziem (Rys. 2). (Przestroga: Do poluzowania śruby
nie używaj paznokcia, może się złamać!)
Otwórz pokrywę komory akumulatora i wymień akumulator (Rys. 3).
Mocno wciśnij akumulator, aby blaszki łączące zetknęły się ze stykami.
Zaczep pokrywę komory baterii od dołu, zamknij ją i dokręć śrubę odpowiednim narzędziem. (Przestroga: Do
dokręcenia śruby nie używaj paznokcia, może się złamać!)
11
Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3
3.1.1.3 DANE TECHNICZNE, DC2033
Struktura chemiczna:
NiMH
Napięcie znamionowe:
3,6 V
Pojemność znamionowa:
2100 mAh
Temperatura użytkowania:
Od -25 °C do +55 °C
Temperatura przechowywania:
Od -55 °C do +70 °C
Uwaga: Należy wyjąć akumulator z jednostki głównej, jeśli nie będzie ona
używana przez miesiąc lub dłużej.
Temperatura ładowania:
Od +5 °C do +45 °C
Czas ładowania:
Do 12 godzin w temperaturze 20 °C
Uwaga: Nagrzewanie się akumulatora podczas ładowania lub użytku
jest zjawiskiem normalnym. Przy pierwszym użyciu lub po długim czasie
przechowywania akumulator może osiągnąć pełną pojemność dopiero po trzech
do pięciu pełnych cykli ładowania.
Trwałość akumulatora:
Około 250 cykli ładowania.
Uwaga: Pojemność akumulatora spada po wielu cyklach ładowania lub w miarę
upływu czasu.
Waga:
Około 100 g
3.1.2 ŁADOWARKA Z UCHWYTEM DC2064
Akumulator DC2033 należy ładować w jednostce głównej DC2811, DC2812 lub DC2815.
Ładowanie jest sygnalizowane świeceniem czerwonej diody LED ładowarki. Gdy dioda LED zmieni kolor na zielony,
ładowanie jest zakończone. Początkowe miganie diody LED na czerwono/zielono oznacza, że ładowarka wykrywa/
analizuje nowo włożony akumulator.
12
3.1.2.1 DANE TECHNICZNE, ŁADOWARKA Z UCHWYTEM DC2064
Napięcie wejściowe: 9 V DC
Czas ładowania akumulatora DC2033 w jednostce głównej: Do około 12 godzin.
Zakres temperatur ładowania: od +5 °C do +45 °C
UWAGA! Z ładowarką DC2064 nie wolno używać innego źródła zasilania niż adapter sieciowy Peltor DECT-Com II
DC2061 (wchodzący w skład zestawu przy dostawie). Jest on wyposażony w wymienne wtyczki sieciowe: europejską,
brytyjską i amerykańską, na napięcie 100–240 V≈, 50/60 Hz.
3.1.3 ZEWNĘTRZNA KOMORA BATERII
Zewnętrzną komorę baterii DC2032 można zamocować z tyłu jednostki głównej. Dostarcza ona dodatkowej energii w
celu wydłużenia czasu użytkowania. Można w niej używać baterii standardowych (6 x 1,5 V, typ AA) lub akumulatorów
(6 x 1,2 V, typ AA).
Uwaga: Zaleca się wydłużenie czasu pracy jednostki głównej używanej jako baza przenośna przez dodanie energii z
baterii/akumulatorów umieszczonych w zewnętrznej komorze baterii.
3.1.3.1 MOCOWANIE ZEWNĘTRZNEJ KOMORY BATERII
Odłącz zaczep DC2071, jeśli jest zamocowany z tyłu jednostki głównej.
Otwórz pokrywę i umieść 3 lub 6 baterii/akumulatorów w komorze DC2032, zgodnie z poniższymi ilustracjami.
Rys. 11
Rys. 12
Rys. 13
UWAGA! Przed zamknięciem komory baterii należy sprawdzić, czy baterie/akumulatory są prawidłowo włożone!
Zamocuj komorę baterii do jednostki głównej zgodnie z poniższymi ilustracjami.
Komunikat głosowy „EXTERNAL BATTERY” (BATERIA ZEWNĘTRZNA) wskazuje, że używane są zewnętrzne
baterie/akumulatory.
Dokręć śrubę odpowiednim narzędziem. (Przestroga: Do dokręcenia śruby nie używaj paznokcia, może się złamać!)
13
Rys. 21
Rys. 22
Rys. 23
3.1.3.2 WYMIANA BATERII/AKUMULATORÓW W ZEWNĘTRZNEJ KOMORZE BATERII
Odłącz zewnętrzną komorę baterii zgodnie z powyższymi ilustracjami, ale w odwrotnej kolejności: Rys. 23, Rys. 22,
Rys. 21. (Przestroga: Do poluzowania śruby nie używaj paznokcia, może się złamać!)
Wyjmij baterie/akumulatory z zewnętrznej komory baterii DC2032.
Włóż 3 lub 6 nowych baterii/naładowanych akumulatorów do zewnętrznej komory baterii DC2032.
UWAGA! Przed zamknięciem komory baterii należy sprawdzić, czy baterie/akumulatory są prawidłowo włożone!
Zamocuj komorę baterii do jednostki głównej zgodnie z poniższymi ilustracjami.
Komunikat głosowy „EXTERNAL BATTERY” (BATERIA ZEWNĘTRZNA) wskazuje, że używane są zewnętrzne
baterie/akumulatory.
Dokręć śrubę odpowiednim narzędziem. (Przestroga: Do dokręcenia śruby nie używaj paznokcia, może się złamać!)
3.1.3.3 AKUMULATORY W ZEWNĘTRZNEJ KOMORZE BATERII
Rozładowane akumulatory umieszczone w zewnętrznej komorze baterii DC2032 należy wyjąć i naładować w
odpowiedniej ładowarce zewnętrznej, zgodnie z ich specyfikacją.
3.2 ZASILACZ ZAMONTOWANY NA STAŁE
Każdą jednostkę główną, która nie musi być przenośna, najlepiej umieścić w zamontowanym na stałe zasilaczu z
uchwytem DC2068 w celu uzyskania „nieograniczonego” czasu pracy, bez konieczności ładowania akumulatorów czy
wymiany baterii. Zasilacza takiego można też używać do zasilania jednostek głównych zamontowanych na stałe w
wysokich lub niskich temperaturach (poniżej +5 °C lub powyżej +45 °C), w których nie można ładować akumulatorów
NiMH.
Uwaga: Zasilacz z uchwytem DC2068 może zasilać jednostkę główną wystarczającą energią także w temperaturach
użytkowania od -26 °C do +55 °C, jednak wewnętrzny akumulator będzie wówczas ładowany jedynie „ładunkiem
podtrzymującym”.
Umieszczony w jednostce głównej akumulator NiMH DC2033 będący w „dobrym stanie” może mieć też wystarczająco
dużo energii do zasilania systemu podczas krótkich przerw w zasilaniu sieciowym.
UWAGA! Z zasilaczem DC2068 nie wolno używać innego źródła zasilania niż adapter sieciowy DECT-Com II DC2061
(wchodzący w skład zestawu przy dostawie). Jest on wyposażony w wymienne wtyczki sieciowe: europejską, brytyjską i
amerykańską, na napięcie 100–240 V≈, 50/60 Hz.
3.2.1 AUTOMATYCZNE URUCHAMIANIE PONOWNE JEDNOSTKI BAZOWEJ
Przy zastosowaniu zaślepki złącza DC2078 możliwe jest automatyczne uruchamianie ponowne jednostki bazowej
umieszczonej w zasilaczu DC2068 po przerwie w zasilaniu. „Palec” takiej zaślepki naciska na przycisk [M] jednostki
głównej zamiast wtyku słuchawek umieszczonego w złączu w górnej części jednostki bazowej, umożliwiając
automatyczne uruchomienie ponowne po krótszej przerwie w zasilaniu.
14
3.3 ADAPTER SIECIOWY
Adapter sieciowy DC2061 jest także dostępny jako odrębna część zamienna. Jest on wyposażony w wymienne wtyczki
sieciowe: europejską, brytyjską i amerykańską, na napięcie 100–240 V≈, 50/60 Hz, i może zastępować uszkodzony
adapter sieciowy ładowarki DC2064 lub zasilacza DC2068.
(Należy go także używać z programowalną ładowarką z uchwytem DC2065, która jest jednak dostępna tylko u
autoryzowanego dystrybutora urządzeń Peltor DECT-Com II).
3.3.1 DANE TECHNICZNE, ADAPTER SIECIOWY DC2061
Wejście: 100–240 V≈, 50/60 Hz, 400 mA
Wyjście: 9,0 V, 1,0 A
4.
ANTENY
Jednostka główna DECT-COM II standardowo pracuje z jedną z dwóch anten: jedną wewnętrzną, umieszczoną na
płytce drukowanej i jedną zewnętrzną, zamontowaną w złączu w górnej części jednostki.
4.1 ANTENA STANDARDOWA
Antena zewnętrzna DC2041, dostarczana z wszystkimi jednostkami głównymi DECT-Com II, powinna być standardowo
zamontowana w jednostce głównej wraz z plastikowym pierścieniem (patrz 4.1.1 WSKAŹNIKI FUNKCJI JEDNOSTKI
poniżej).
4.1.1 WSKAŹNIKI FUNKCJI JEDNOSTKI
Zestaw 3 pierścieni o różnych kolorach DC2048 znajduje się w opakowaniu każdej jednostki głównej DECT-Com II.
Pierścienie te służą do uszczelnienia obwodu anteny, a także do oznaczenia funkcji jednostki; na przykład pierścień
czerwony oznacza jednostkę bazową, pierścień zielony — jednostkę przenośną, a pierścień czarny — jednostkę „inną”.
4.2 DOOKÓLNA ANTENA SAMOCHODOWA
Antena dookólna DC2046 z podstawką magnetyczną może zastępować antenę zewnętrzną DC2041, na przykład w
celu poprawy jakości komunikacji z jednostkami przenośnymi znajdującymi się na zewnątrz pojazdu, gdy jednostka
bazowa jest umieszczona w jego wnętrzu.
Uwaga: Z systemem DECT-Com II można używać tylko anten zewnętrznych DC2041 i DC2046.
4.2.1 DANE TECHNICZNE, ANTENA DC2046
Antena, dane elektryczne
Pasmo przenoszenia:
1710–1990 MHz
VSWR:
Typowo 1,2 : 1 lub mniej
Wzmocnienie:
Izotropowe 5 dBi
¾ fali 3 dB
15
Polaryzacja:
Pionowa
Charakterystyka:
Dookólna
Impedancja:
50 omów
Antena, dane mechaniczne
Długość pręta:
138 mm
Długość podstawy:
20 mm
Temperatura robocza:
Od -40 do +80 ºC
Materiał:
Stal nierdzewna z plastikową końcówką
Kolor:
Czarny
Magnes, dane mechaniczne
Średnica:
102 mm
Wysokość po zamontowaniu
40 mm
Kabel
Koncentryczny, odłączalny
Długość
5m
Złącze
RSMA
5.
ROZBUDOWA SYSTEMU
System DECT-Com II można rozbudować przez podłączenie zewnętrznych urządzeń komunikacyjnych.
W sprawie poniższych opcji należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem urządzeń Peltor DECT-Com
II Dealer*).
5.1 URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE
Pomocnicza jednostka bazowo-przenośna DC2815 jest wyposażona w złącze do podłączenia urządzeń zewnętrznych,
takich jak aparaty nadawczo-odbiorcze, telefony itp.
Na liście AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE (patrz poniżej) można znaleźć adaptory do popularnych aparatów
nadawczo-odbiorczych, uniwersalny kabel telefoniczny i kabel do słuchawek Ground Mechanic.
5.1.1 DODATKOWE URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE
Na życzenie klienta pomocniczą jednostkę bazowo-przenośną DC2815 można wyposażyć w drugie złącze w celu
dalszej rozbudowy systemu przez podłączenie dodatkowych urządzeń zewnętrznych. Taka opcja wydłuża czas
dostawy.
5.2 ZDALNY BEZPRZEWODOWY NADAJNIK PTT
Bezprzewodowy nadajnik Peltor PTT WLTX-B umożliwia zdalne sterowanie funkcjami PTT jednostki głównej. Taka
opcja wydłuża czas dostawy.
5.2.1 OPIS BEZPRZEWODOWEGO URZĄDZENIA PTT
Bezprzewodowy nadajnik PTT to nadajnik radiowy z przyciskiem, wysyłający impulsy do odpowiedniego odbiornika,
który trzeba zamontować po zrealizowaniu zamówienia.
Naciśnięcie przycisku bezprzewodowego nadajnika PTT jest równoważne z naciśnięciem
przycisku PTT jednostki głównej, w której zamontowano odpowiedni odbiornik sparowany z
nadajnikiem. Na przykład naciśnięcie przycisku bezprzewodowego nadajnika PTT zostanie
rozpoznane przez jednostkę główną jako naciśnięcie przycisku PTT, z którym jest sparowany.
Dwa bezprzewodowe nadajniki PTT można powiązać z jednym odbiornikiem.
16
Korzystanie z bezprzewodowego nadajnika PTT na obszarze Wspólnoty Europejskiej nie wymaga posiadania licencji.
Użytkownik odpowiada za uzyskanie odpowiedniej licencji w innych krajach. Skontaktuj się z autoryzowanym
dystrybutorem urządzeń Peltor DECT-Com II*).
5.2.2 PAROWANIE BEZPRZEWODOWEGO NADAJNIKA PTT
Bezprzewodowy nadajnik PTT należy sparować z odpowiednim odbiornikiem, podłączonym równolegle względem
jednego z przycisków PTT jednostki głównej.
Aby sparować nadajnik z odbiornikiem zamontowanym w jednostce głównej, należy zewrzeć
ze sobą dwa styki znajdujące się po prawej stronie z tyłu jednostki głównej i równocześnie
nacisnąć przycisk bezprzewodowego nadajnika PTT.
Jeśli inny bezprzewodowy nadajnik PTT jest sparowany z tym samym nadajnikiem, działa tak
samo, jak pierwszy nadajnik PTT. Jeśli jednak z jednostką główną zostanie sparowany trzeci
bezprzewodowy nadajnik PTT, „zastępuje” on nadajnik sparowany z jednostką główną jako
pierwszy.
Uwaga: Po około 100 000 naciśnięć przycisku należy z jednostką główną sparować nowy
nadajnik, gdyż jego bateria jest niewymienna.
5.2.3 DANE TECHNICZNE BEZPRZEWODOWEGO NADAJNIKA PTT
Trwałość baterii:
Ponad 100 000 naciśnięć przycisku
Zasięg:
Typowo 1,5 metra
Częstotliwość, WLTX-B:
869 MHz
Temperatura użytkowania:
Od -20 °C do +60 °C
Temperatura przechowywania:
Od -55 °C do +70 °C
Waga:
Około 14 g
6.
AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE
Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem urządzeń Peltor DECT-Com II*).
DC2031
Pokrywa komory na 3 standardowe baterie typu AA w jednostce głównej
DC2032
Zewnętrzna komora baterii na 6 dodatkowych baterii/akumulatorów typu AA (bez baterii/akumulatorów)
DC2033
Akumulator NiMH (2100 mAh)
DC2035
Śruba pokrywy komory baterii DC2031
DC2036
Śruba zewnętrznej komory baterii DC2032
DC2041
Antena standardowa 1,8–1,9 GHz jednostki głównej
DC2046
Antena dookólna z podstawką magnetyczną
DC2048
Zestaw pierścieni antenowych, każdy w innym kolorze: czerwony, zielony i czarny
DC2061
Adapter sieciowy między innymi do ładowarki z uchwytem, z wtyczkami: europejską, brytyjską i
amerykańską
DC2064
Ładowarka z uchwytem DECT-Com II, 9–15 V DC, IP42 (z adapterem sieciowym DC2061)
DC2068
Zasilacz z uchwytem, 9–33 V DC, IP67 (z adapterem sieciowym DC2061)
DC2071
Zaczep, w pełni obrotowy, do mocowania jednostek głównych na odzieży itp.
DC2072
Kabel do słuchawek Ground Mechanic
DC2078
Zaślepka złącza
DC2-5001
Adaptor do „użytku dynamicznego”
17
DC2-5005A Adaptor do radiotelefonu 2,2 kiloomów
DC2-5010
Adaptor do urządzenia ICOM, złącze proste
DC2-5030
Adaptor do radiotelefonu Motorola GP340
DC2-5063
Adaptor do radiotelefonu Motorola Mototrbo
WLTX-B
Bezprzewodowy nadajnik PTT do zdalnego sterowania działaniem PTT zewnętrznego aparatu
nadawczo-odbiorczego podłączonego do jednostki głównej DECT-Com II (DC2811, DC2812 lub
DC2815)
7.
ATESTY
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Patrz ostatnie strony niniejszej instrukcji obsługi.
ATESTY
Bezpieczeństwo elektryczne:
EN 60 950:2001
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC):
EN 301 489-01:2000
EN 301 489-06:2000
FCC część 15, podczęść D; RSS-213
DECT/komunikacja radiowa:
EN 301 406-V1.4.1 2001
Współczynnik absorpcji swoistej (SAR):
EN 63211:2008
Biuletyn FCC OET 65, dodatek C, wydanie 01-01
8.
GWARANCJA
9.
PROGRAMOWANIE JEDNOSTEK DECT-Com II
Firma 3M udziela gwarancji na zgodność z zawartymi w kontrakcie danymi technicznymi dotyczącymi jakości i
wydajności towarów. Pełne informacje o gwarancji na urządzenia Peltor są dostępne na żądanie w lokalnym oddziale
firmy 3M. „Towary niezgodne” należy zwrócić do autoryzowanego dystrybutora urządzeń Peltor DECT-Com II*).
Dostępne jest specjalne oprogramowanie i uchwyt do programowania, które umożliwiają dostosowanie kilku funkcji
systemu DECT-Com II. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od autoryzowanego dystrybutora urządzeń
Peltor DECT-Com*).
*) Aby uzyskać adres najbliższego autoryzowanego dystrybutora urządzeń Peltor DECT-Com II, należy
skontaktować się z lokalnym oddziałem firmy 3M.
18
19
20
FP3689 Rev. a
3M Occupational Health &
Environmental Safety Division
3M Svenska AB, Box 2341
SE-331 02 Värnamo
Sweden
Phone: +46 (0) 370 65 65 65
Fax: +46 (0) 370 65 65 99
Email: [email protected]
Internet: www.3M.com/Peltorcomms
Please recycle. Printed in Sweden.
© 3M 2010. All rights reserved.

Podobne dokumenty