Reider PERFECT Symfonicznie

Komentarze

Transkrypt

Reider PERFECT Symfonicznie
VER. 5.0
VER. 5.0
SPIS TREŒCI
Nag³oœnienie
Nag³oœnienie
Nag³oœnienie
Nag³oœnienie
Nag³oœnienie
Nag³oœnienie
Plan sceny
Oœwietlenie
Oœwietlenie
Oœwietlenie
(warunki ogólne, nag³oœnienie plenerowe)........... Str. 3,4
(nag³oœnienie sal œrednich i ma³ych) .....................Str. 5
(Konsoleta FOH, procesory, wzmacniacze)...........Str. 6
(System ods³uchowy MON)....................................Str. 7
(mikrofony - input list).............................................Str. 8,9
(zasilanie)...............................................................Str. 10
(wymiary, usytuowanie)..........................................Str. 11
(warunki ogólne).....................................................Str. 12
(widok od przodu)...................................................Str. 13
(widok z góry, rozmieszczenie trass -ów, kross).....Str. 14
Niniejszy rider zespo³u Perfect powinien byæ przekazany
w ca³oœci za poœrednictwem organizatora koncertu,
firmom (ekipom) odpowiedzialnym za monta¿:
sceny, nag³oœnienia, oœwietlenia, multimedii, itp.
W przypadku zmian, w¹tpliwoœci lub niejasnoœci wymagany
jest kontakt z menad¿erem lub technik¹ zespo³u Perfect.
2011 - 2012
SYMFONICZNIE
l
MENAGO:
e-mail: [email protected]
Adam Galas
+48 602 610 275
Agnieszka Jaworska + 48 501 584 155
Str. 2 z 14
e-mail: jaworska.perfect.gmail.com
TECHNICS:
Wies³aw Janiszewski
e-mail: [email protected]
SOUND:
Jerzy Oliwa
e-mail: [email protected]
MONITOR:
Robert Torz
e-mail: [email protected]
LIGHT:
Adam Ksi¹¿ek
e-mail: [email protected]
+48 602 272 921
+48 604 112 713
+48 501 315 733
+48 606 216 296
VER. 5.0
NAG£OŒNIENIE
Dla okreœlenia rodzaju, wielkoœci oraz sposobu nag³oœnienia koncertu zespo³u PERFECT
konieczne jest wyznaczenie i zwymiarowanie obszaru na którym ma znajdowaæ siê publicznoœæ
oraz okreœlenie planowanej iloœci widzów. Pozwoli to spe³niæ warunki poni¿szego ridera.
SYSTEM NAG£OŒNIENIA WIDOWNI (FOH)
Wymagane jest zapewnienie równomiernego nag³oœnienia na wyznaczonym przez
Organizatorów obszarze za pomoc¹ wysokiej jakoœci systemu wyrównanego liniowo
(”LINE ARRAY”)
KOLUMNY G£OŒNIKOWE
I.
NAG£OŒNIENIE PLENEROWE, HALE WIDOWISKOWE, AMFITEATRY itp.
1. Wymagany jest czterodro¿ny (minimum trójdro¿ny) system nag³oœnieniowy oraz
minimum trójdro¿ny, aktywny podzia³ czêstotliwoœci z mo¿liwoœci¹ korekcji
fazowo - czêstotliwoœciowej uk³adu.
2. Dopuszczone s¹ wy³¹cznie du¿e, najwy¿szej serii modele zestawów g³oœnikowych Line
Array DEDYKOWANE DO DU¯YCH KONCERTÓW PLENEROWYCH I HALOWYCH
(okreœlane zwykle np. “LARGE SCALE”, “TOURING SERIES” itp.).
3. Preferowane s¹ systemy dŸwiêkowe: ADAMSON Y 18, CODA AUDIO LA 2225N,
L’AVCOUSTICS V-DOSC, DV-DOSC, MEYER SOUND MILO, JBL VERTEC 48889,
MARTIN AUDIO W8L, ELECTRO-VOICE X-LINE, NEXO GEO T, D&B J12.
UWAGA! Nie bêd¹ akceptowane kolumny g³oœnikowe dedykowane dla œrednich oraz ma³ych
produkcji koncertowych, klubów, z serii oznaczonych najczêœciej jako: “PORTABLE”,
“MULTI PURPOSE”, “BUDGET”, lub “CLUB”, “COMPACT”, “SMALL FORMAT” oraz
zestawy opieraj¹ce siê na pasywnych zwrotnicach g³oœnikowych. Wykluczone s¹
tzw. “domowe “ produkcje, bez wzglêdu na jakoœæ komponentów znajduj¹cych siê
w kolumnie g³oœnikowej, czy wzmacniaczu mocy.
.
4. Systemy œrednio - wysokotonowe powinny byæ podwieszone. Zawieszenia powinny
bezwzglêdnie posiadaæ niezbêdny atest.
5. Przes³oniêcia systemów nag³oœnieniowych s¹ mo¿liwe wy³¹cznie za pomoc¹ specjalnej,
atestowanej tkaniny, przeznaczonej do tych celów. Izolacyjnoœc akustyczna tkaniny nie
mo¿e przekraczaæ 1 dB w ca³ym paœmie akustycznym.
2011 - 2012
SYMFONICZNIE
l
MENAGO:
e-mail: [email protected]
Adam Galas
+48 602 610 275
Agnieszka Jaworska + 48 501 584 155
Str. 3 z 14
e-mail: jaworska.perfect.gmail.com
TECHNICS:
Wies³aw Janiszewski
e-mail: [email protected]
SOUND:
Jerzy Oliwa
e-mail: [email protected]
MONITOR:
Robert Torz
e-mail: [email protected]
LIGHT:
Adam Ksi¹¿ek
e-mail: [email protected]
+48 602 272 921
+48 604 112 713
+48 501 315 733
+48 606 216 296
VER. 5.0
6.
-
.-
7.
8.
9.
10.
System nag³oœnieniowy powinien rownomiernie pokrywaæ dŸwiêkiem ca³y obszar
audytorium , spe³niaj¹c nastêpuj¹ce warunki:
Powinien byæ z³o¿ony z jednego “grona” sk³adaj¹cego siê z odpowiedniej iloœci kolumn
g³oœnikowych Line Array, podwieszonych obok sceny, ukierunkowanych tak, aby
zminimalizowaæ ewentualne odbicia dŸwiêku od œcian budynków, oraz z odpowiedniej
iloœci kolumn g³oœnikowych niskotonowych SUB BASS
Musi byæ skorygowany fazowo, zgodnie z zasadami sztuki oraz skorygowany
czêstotliwoœciowo zachowuj¹c kryterium (- 3 dB) w paœmie u¿ytkowym 50 - 12 000 Hz.
Zestaw powinien byæ tak zaprojektowany i skonfigurowany, aby pojedyncza “strona”
zestawu (po dokonaniu pe³nej korekcji fazowo - czêstotliwoœciowej) mia³a zdolnoœæ do
wyemitowania w odleg³oœci 50 m od sceny, ciœnienia akustycznego dŸwiêku o poziomie
nie mniejszym ni¿:
~ 118 dB SPL (PEAK) [ 112 dB SPL (RMS)] w rozpatrywanym nisko - œrednitonowym
(50 -250 Hz) paœmie u¿ytkowym trójdro¿nej kolumny g³oœnikowej Line Array.
~ 118 dB SPL (PEAK) [ 112 dB SPL (RMS)] w paœmie œrednio - wysokotonowym
~ (1 000 - 8 000 Hz) powy¿ej kolumny g³oœnikowej.
~ 118 dB SPL (PEAK) w paœmie u¿ytkowym kolumny g³oœnikowej Sub Bass
Moc wzmacniaczy przeznaczona dla pozosta³ych sekcji g³oœnikowych danej kolumny
g³oœnikowej Line Array powinna byæ dobrana w odpowiedniej proporcji , zgodnie z
zaleceniami producenta sprzêtu.
Iloœæ oraz moc kolumn g³oœnikowych niskotonowych (SUB BASS) powinna byæ
równowa¿na i dobrana w analogiczny sposób, zgodnie z zaleceniami producenta sprzêtu.
Sektor bezpoœrednio przy scenie powinien byæ nag³oœniony niezale¿nie sterowanym, wysokiej
jakoœci systemem kolumn g³oœnikowych FRONT -FILL . Powinien on byæ tej samej firmy, co
g³ówne nag³oœnienie.
Sektory boczne powinny byæ nag³oœnione oddzielnie sterowanym systemem “OUTFILL”
o mocy adekwatnej do nag³aœnianego obszaru, obliczonej programem wymienionym w pkt. 10.
Obiekty plenerowe o zaplanowanym audytorium d³u¿szym ni¿ 80 m. wymagaj¹ zastosowania
systemu linii opóŸniaj¹cej “DELAY”.
Konfiguracjê aparatury dla potrzeb koncertu nale¿y opracowaæ w odpowiednim, dedykowanym
dla danego systemu dŸwiêkowego programie symulacyjnym (EASE FOCUS, SOUNDVISION,
itp.).
2011 - 2012
SYMFONICZNIE
l
MENAGO:
e-mail: [email protected]
Adam Galas
+48 602 610 275
Agnieszka Jaworska + 48 501 584 155
Str. 4 z 14
e-mail: jaworska.perfect.gmail.com
TECHNICS:
Wies³aw Janiszewski
e-mail: [email protected]
SOUND:
Jerzy Oliwa
e-mail: [email protected]
MONITOR:
Robert Torz
e-mail: [email protected]
LIGHT:
Adam Ksi¹¿ek
e-mail: [email protected]
+48 602 272 921
+48 604 112 713
+48 501 315 733
+48 606 216 296
VER. 5.0
II.
SALE KONCERTOWE ŒREDNICH I MA£YCH ROZMIARÓW
11. Wymagany jest czterodro¿ny (minimum trójdro¿ny) system nag³oœnieniowy oraz
minimum trójdro¿ny, aktywny podzia³ czêstotliwoœci z mo¿liwoœci¹ korekcji
fazowo - czêstotliwoœciowej uk³adu.
12. Dopuszczone s¹ wy³¹cznie du¿e oraz œrednie, najwy¿szej serii modele zestawów
nag³oœnieniowych (okreœlane zwykle jako np.“LARGE SCALE”,“TOURING SERIES”
oraz “MIDSIZE” itp.).
13. Preferowane s¹ systemy dŸwiêkowe: L’ACOUSTICS (serie V-DOSC, DV-DOSC),
ADAMSON (serie Y18, Y10), CODA AUDIO (SERIE LA2225N, La12) oraz odpowiednie,
uznane modele firm MEYER SOUND, MARTIN AUDIO, EAW, ELECTRO-VOICE, NEXO,
D&B, ITP.
UWAGA! Nie bêd¹ akceptowane kolumny g³oœnikowe dedykowane dla ma³ych produkcji
koncertowych, klubów, w tym kolumny Line Array oznaczone najczêœciej jako:
“COMPACT”,“SMALL FORMAT” oraz “PORTABLE”, “MULTI PURPOSE”,
“BUDGET”, lub “CLUB”. Wykluczone s¹ tzw. “domowe “ produkcje, bez wzglêdu
na jakoœæ komponentów znajduj¹cych siê w kolumnie g³oœnikowej, czy
wzmacniaczu mocy.
14. Systemy œrednio - wysokotonowe powinny byæ podwieszone. Zawieszenia powinno
bezwzglêdnie posiadaæ niezbêdny atest.
15. Przes³oniêcia systemów nag³oœnieniowych jest mo¿liwe wy³¹cznie za pomoc¹ specjalnej,
atestowanej tkaniny, przeznaczonej do tych celów. Izolacyjnoœc akustyczna tkaniny nie
mo¿e przekraczaæ 1 dB w ca³ym paœmie akustycznym.
16. System nag³oœnieniowy powinien równomiernie pokrywaæ dŸwiêkiem ca³y obszar
audytorium , spe³niaj¹c nastêpuj¹ce warunki:
- Powinien byæ z³o¿ony z dwóch par “gron” sk³adaj¹cych siê z odpowiedniej iloœci kolumn
g³oœnikowych Line Array, podwieszonych obok sceny, ukierunkowany tak, aby
zminimalizowaæ ewentualne odbicia dŸwiêku od œcian, oraz z odpowiedniej iloœci kolumn
g³oœnikowych niskotonowych SUB BASS.
.- Musi byæ skorygowany fazowo, zgodnie z zasadami sztuki oraz skorygowany
czêstotliwoœciowo zachowuj¹c kryterium (- 3 dB) w paœmie u¿ytkowym 50 - 12 000 Hz.
- Zestaw powinien byæ tak zaprojektowany i skonfigurowany, aby pojedyncza “strona”
zestawu (po dokonaniu pe³nej korekcji fazowo - czêstotliwoœciowej) mia³a zdolnoœæ do
wyemitowania w odleg³oœci 30 m od sceny, ciœnienia akustycznego dŸwiêku o poziomie
nie mniejszym ni¿:
~ 118 dB SPL (PEAK) [ 112 dB SPL (RMS)] w rozpatrywanym nisko - œrednitonowym
(50 -250 Hz) paœmie u¿ytkowym trójdro¿nej kolumny g³oœnikowej Line Array.
~ 118 dB SPL (PEAK) [ 112 dB SPL (RMS)] w paœmie œrednio - wysokotonowym
(1 000 - 8 000 Hz) powy¿ej kolumny g³oœnikowej.
~ 118 dB SPL (PEAK) w paœmie u¿ytkowym kolumny g³oœnikowej Sub Bass
- Moc wzmacniaczy przeznaczona dla pozosta³ych sekcji g³oœnikowych danej kolumny
g³oœnikowej Line Array powinna byæ dobrana w odpowiedniej proporcji , zgodnie z
zaleceniami producenta sprzêtu.
- Iloœæ oraz moc kolumn g³oœnikowych niskotonowych (SUB) powinna byæ równowa¿na
i dobrana w analogiczny sposób zgodnie z zaleceniami producenta sprzêtu.
17. Sektor bezpoœrednio przy scenie powinien byæ nag³oœniony niezale¿nie sterowanym, wysokiej
jakoœci systemem kolumn g³oœnikowych FRONT -FILL . Powinien on byæ tej samej firmy, co
g³ówne nag³oœnienie..
18. Sektory boczne powinny byæ nag³oœnione oddzielnie sterowanym systemem “OUTFILL” o mocy
adekwatnej do nag³aœnianego obszaru, obliczone programem wymienionym w pkt.19.
19. Konfiguracjê aparatury dla potrzeb koncertu nale¿y opracowaæ w odpowiednim, dedykowanym
dla danego systemu dŸwiêkowego programie symulacyjnym (EASE FOCUS, SOUNDVISION,
itp.)
2011 - 2012
SYMFONICZNIE
l
MENAGO:
e-mail: [email protected]
Adam Galas
+48 602 610 275
Agnieszka Jaworska + 48 501 584 155
Str. 5 z 14
e-mail: jaworska.perfect.gmail.com
TECHNICS:
Wies³aw Janiszewski
e-mail: [email protected]
SOUND:
Jerzy Oliwa
e-mail: [email protected]
MONITOR:
Robert Torz
e-mail: [email protected]
LIGHT:
Adam Ksi¹¿ek
e-mail: [email protected]
+48 602 272 921
+48 604 112 713
+48 501 315 733
+48 606 216 296
VER. 5.0
KONSOLETA MIKSERSKA FOH
1. Mikser dŸwiêku umo¿liwiaj¹cy przyjêcie minimum 48 kana³ów mikrofonowych 8 xAUX, 8 x VCA
GROUPS, 4 punktowa korekcja barwy w tym 2 korekty z parametryczn¹ regulacj¹ barwy w kanale.
Odzielne zasilanie “phantom” na ka¿dym kanale.
2. Preferowane s¹ najwy¿szej klasy, profesjonalne cyfrowe konsolety dŸwiêku z pamiêci¹ “GAIN”,
dedykowane do pracy “live” (YAMAHA PM5D-RH, DiGiCo D5Live oraz konsolety równowa¿ne tej
klasie) a tak¿e uznane modele analogowych konsolet odpowiedniej klasy ( MIDAS HERITAGE 3000,
YAMAHA 5000, SOUNDCRAFT series 5, MIDAS SIENNA oraz konsolety równowa¿ne tej klasie).
UWAGA!
Nie bêd¹ akceptowane ¿adne pó³profesjonalne sto³y mikserskie typu Mackie, Beringer, Spirit itp.
3. Na koncertach plenerowych konsoleta powinna byæ usytuowana w odleg³oœci 30-35 m. centralnie
w osi sceny, na podeœcie nie wy¿szym ni¿ 0,3-0,5 m.
4. W halach i salach koncertowych konsoleta powinna byæ ustawiona w osi symetrii sceny. Wykluczone
jest umieszczenie miksera z boku sali, pod balkonami oraz we wnêkach.
PROCESOR G£OŒNIKOWY
Dedykowany wy³¹cznie do danej aparatury cyfrowy procesor g³oœnikowy, b¹dŸ procesor uznanych
firm ( DOLBY LAKE, XTAAPHEX, BSS, KLARK TEKNIK, DBX).
WZMACNIACZE MOCY
Wy³¹cznie odpowiednio wysokiej klasy wzmacniacze mocy renomowanych firm, dedykowane dla
danej aparatury wykorzystywanej podczas koncertu.
SYSTEM ROZDZIA£U I DYSTRYBUCJI DZWIÊKU
Niezbêdny jest profesjonalny system rozdzia³u i dystrybucji dŸwiêku, gwarantuj¹cy wielokana³owe
(min. 48 kana³y), galwanicznie (transformatorowo) separowane dostarczenie wszystkich Ÿróde³ dŸwiêku
dla konsolety frontowej oraz ods³uchowej. Preferowane s¹ aktywne “splittery”. Urz¹dzenia musz¹
zapewniaæ odbiór czystego, wolnego od przydŸwiêków, wszelkich zak³óceñ i przesterowañ
wielokana³owego sygna³u.
PROCESORY DZWIÊKU
* LEXICON PCM 990 / LEXICON PCM 80
x1
* YAMAHA SPX 990
x1
* DELAY PCM 42 / ROLAND SDE 3000, TC D TWO
x1
* COMPRESSOR / LIMITER BSS DPR 402, DRAWMER DL 241
x7
* NOISE GATE BSS DPR 504, DRAWMER DS 201, KLARK DN 514 x 7
* GRAPHIC EQ KLARK TEKNIK DN 3600 / DN 360
x2
* KLARK TEKNIK DN 60
x1
(Nie s¹ wymagane w przypadku cyfrowych konsolet dŸwiêku wskazanych powy¿ej).
URZ¥DZENIA DO ODTWARZANIA DZWIÊKU
Dopuszczalne s¹ wy³¹cznie urz¹dzenia dedykowane do zastosowañ profesjonalnych
* PROFESSIONAL CD - PLAYER
x1
2011 - 2012
SYMFONICZNIE
l
MENAGO:
e-mail: [email protected]
Adam Galas
+48 602 610 275
Agnieszka Jaworska + 48 501 584 155
Str. 6 z 14
e-mail: jaworska.perfect.gmail.com
TECHNICS:
Wies³aw Janiszewski
e-mail: [email protected]
SOUND:
Jerzy Oliwa
e-mail: [email protected]
MONITOR:
Robert Torz
e-mail: [email protected]
LIGHT:
Adam Ksi¹¿ek
e-mail: [email protected]
+48 602 272 921
+48 604 112 713
+48 501 315 733
+48 606 216 296
VER. 5.0
SYSTEM ODS£UCHOWY (MON)
KONSOLETA MONITOROWA
1. Mikser ods³uchowy minimum 32 kana³y mikrofonowe, minimum 12 x AUX, cztero punktowa barwa dŸwiêku,
w tym dwa korektory z parametryczn¹ regulacj¹ barwy w kanale.
2. Preferowane s¹ profesjonalne cyfrowe konsolety dŸwiêku z pamiêci¹ “ GAIN”, dedykowane do pracy “live”
(YAMAHA PM5D - RH, M7CL, LS 9 lub równowa¿nej klasy) oraz uznane modele analogowych konsolet
odpowiedniej klasy (MIDAS HERITAGE 3000, MIDAS SIENA, RAMSA WRS840, SOUNDCRAFT series 5,
lub równowa¿nej klasy.
UWAGA!
Nie bêd¹ akceptowane ¿adne pó³profesjonalne sto³y mikserskie typu Mackie, Beringer, Spirit itp.
3. Usytuowanie konsolety ods³uchowej z lewego boku sceny (zgodnie z rys. ze str.11).
KOLUMNY ODS£UCHOWE
Dopuszczalne s¹ wy³¹cznie wysokiej klasy modele kolumn ods³uchowych przeznaczonych do
profesjonalnych zastosowañ. Preferowane modele to:
SIDE FILLS:
L’ACOUSTICS ARCS/ SB 218, EAW La128z/ la325, MEYER SOUND CQ 1/ 650-P
WEDGES: (14 Sztuk, w tym 4 kolumny na statywach)
L’ACOUSTCS 11 5XT HiQ, MEYER SOUND MFJ 212, MARTIN AUDIO LE 1500,
TURBOSOUND TFM 212, d&b MAX.
DRUMFILL:
EAW SM 84 / SB 412, L’ACOUSTICS 115 XTHiQ / SB 118, MEYER SOUND Cq1 / 650-P
SYSTEM DOUSZNY
3 x Sennheiser EW 300
lub
3 x Shure PSM 700
1 x wzmacniacz s³uchawkowy + 4 kpl. S³uchawek na kablu
*
*
*
*
PROCESORY DZWIÊKU (Nie dotyczy sto³ów cyfrowych)
GRAPHIC EQ KLARK TEKNIK DN 3600 / DN 360
x 12
COMPRESSOR / LIMITER BSS DPR 402, DRAWMER DL 241
x4
NOISE GATE BSS DPR 504, DRAWMER DS 201, KLARK DN 514 x 8
YAMAHA SPX 990
x1
MIKROFONY
Mikrofony oraz DI-boxy (lub ich odpowiedniki) nie mog¹ byæ ni¿szej klasy ni¿ te, które podane s¹
na stronach 8 i 9 “Input list”.
Dopuszcza siê sumowanie mikrofonów orkiestrowych, wy³¹cznie za pomoc¹ aktywnych sumatorów
mikrofonowych, podaj¹cych odpowiednie zasilanie dla mikrofonów pojemnoœciowych.
ORKIESTRA
Niezbêdne jest odseparowanie mikrofonów orkiestrowych od zespo³u za pomoc¹ przegród akustycznych
tzw. “plexi” (np. 2 x plexi szerokoœæ 6 m. i wysokoœæ 2 m.), które powinny byæ ustawione po ca³ej
szerokoœci sceny (w/g. Rys. Ze str.11).
2011 - 2012
SYMFONICZNIE
l
MENAGO:
e-mail: [email protected]
Adam Galas
+48 602 610 275
Agnieszka Jaworska + 48 501 584 155
Str. 7 z 14
e-mail: jaworska.perfect.gmail.com
TECHNICS:
Wies³aw Janiszewski
e-mail: [email protected]
SOUND:
Jerzy Oliwa
e-mail: [email protected]
MONITOR:
Robert Torz
e-mail: [email protected]
LIGHT:
Adam Ksi¹¿ek
e-mail: [email protected]
+48 602 272 921
+48 604 112 713
+48 501 315 733
+48 606 216 296
VER. 5.0
Mikrofony - input list str 1
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
19
20
21
22
23
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Zród³o
dŸwiêku
•ród³o dŸwiêku
Kick
Sn Top
Sn Bottom
Sn 2
H-H
Rack Tom 1
Rack Tom 2
Rack Tom 3
Rack Tom 4
Floor Tom
OH Left
OH Right
Bass Clear
Bass mix
Guitar left
Guitar right
Giutar acc
Voc 1
Voc 2
Voc 3
Voc 4
Vno I 1
Vno I 2
Vno I 3
Vno I 4
Vno I 5
Vno I 6
Vno I 7
Vno II 1
Vno II 2
Vno II 3
Vno II 4
Vno II 5
Vno II 6
Vla 1
Vla 2
Vla 3
Vla 4
Vla 5
Vc 1
Vc 2
Vc 3
Vc 4
Mikrofon
EV N/D 868/ B52
SM57
SM57
SM57
AKG C451/SM81
MD421/EV N/D408/e904
MD421/EV N/D408/e904
MD421/EV N/D408/e904
MD421/EV N/D408/e904
MD421/EV N/D408/e904
AKG C451/ SM81
AKG C451/ SM81
BSS AR133 active DI
BSS AR133 active DI
Sennheiser e906
Sennheiser e906
BSS AR133 active DI
SM 58
SM 58
SM 58
SM 58
ATM350 clip-on mic
ATM350 clip-on mic
ATM350 clip-on mic
ATM350 clip-on mic
ATM350 clip-on mic
ATM350 clip-on mic
ATM350 clip-on mic
ATM350 clip-on mic
ATM350 clip-on mic
ATM350 clip-on mic
ATM350 clip-on mic
ATM350 clip-on mic
ATM350 clip-on mic
ATM350 clip-on mic
ATM350 clip-on mic
ATM350 clip-on mic
ATM350 clip-on mic
ATM350 clip-on mic
ATM350 clip-on mic
ATM350 clip-on mic
ATM350 clip-on mic
ATM350 clip-on mic
House
GATE
Mon
GATE
GATE
GATE
GATE
GATE
GATE
GATE
GATE
GATE
GATE
GATE
GATE
GATE
COMP
COMP
COMP
COMP
COMP
COMP
COMP
COMP
COMP
COMP
COMP
COMP
2011 - 2012
SYMFONICZNIE
l
MENAGO:
e-mail: [email protected]
Adam Galas
+48 602 610 275
Agnieszka Jaworska + 48 501 584 155
Str. 8 z 14
e-mail: jaworska.perfect.gmail.com
TECHNICS:
Wies³aw Janiszewski
e-mail: [email protected]
SOUND:
Jerzy Oliwa
e-mail: [email protected]
MONITOR:
Robert Torz
e-mail: [email protected]
LIGHT:
Adam Ksi¹¿ek
e-mail: [email protected]
+48 602 272 921
+48 604 112 713
+48 501 315 733
+48 606 216 296
VER. 5.0
Mikrofony - input list str 2
LP.
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Zród³o
dŸdŸwiêku
wiêku
Zród³o
Cb 1
Cb 2
Fl 1
Fl 2 (Fl.p.)
Fl. p.
Ob 1
Ob 2
Cor. ing
Cl 1
Cl 2
Cl.b.top
Cl. b. bottom
fg 1
fg 2
cor1
cor2
cor3
cor4
Tr 1
Tr 2
Trbn 1
Trbn 2
Trbn 3
Tmp 1
Tmp 2
Tmp 3
Piatti a due
Tom tom
Gran casa
Werbel
Xyl. L.
Xyl. R
dyrygent
PCM 80 Left
PCM 80 Right
SPX 990 Left
SPX 990 Right
SPX 990 Left
SPX 990 Right
House talkback
Mikrofon
ATM350 clip-on mic
ATM350 clip-on mic
AMT Z1 clip-on mic
ATM Z1 clip-on mic
ATM Z1 clip-on mic
ATM350 clip-on mic
ATM350 clip-on mic
ATM350 clip-on mic
ATM350 clip-on mic
ATM350 clip-on mic
AMT Z1 clip-on mic
ATM350 clip-on mic
ATM350 clip-on mic
ATM350 clip-on mic
AKG C519 clip-on mic
AKG C519 clip-on mic
AKG C519 clip-on mic
AKG C519 clip-on mic
AKG C519 clip-on mic
AKG C519 clip-on mic
AKG C519 clip-on mic
AKG C519 clip-on mic
AKG C519 clip-on mic
AKG C414
AKG C414
AKG C414
Sennheiser MD441
Sennheiser MD441
Sennheiser MD421
Sennheiser MD421
Sennheiser MD441
Sennheiser MD441
Headset mic
House
Mon
2011 - 2012
SYMFONICZNIE
l
MENAGO:
e-mail: [email protected]
Adam Galas
+48 602 610 275
Agnieszka Jaworska + 48 501 584 155
Str. 9 z 14
e-mail: jaworska.perfect.gmail.com
TECHNICS:
Wies³aw Janiszewski
e-mail: [email protected]
SOUND:
Jerzy Oliwa
e-mail: [email protected]
MONITOR:
Robert Torz
e-mail: [email protected]
LIGHT:
Adam Ksi¹¿ek
e-mail: [email protected]
+48 602 272 921
+48 604 112 713
+48 501 315 733
+48 606 216 296
VER. 5.0
Zasilanie
Do zasilania aparatury nag³oœnieniowej organizator koncertu, po uprzednie konsultacji z firm¹
dostarczaj¹c¹ nag³oœnienie, powinien zapewniæ odpowiedniej mocy agregat pr¹dotwórczy
do wykorzystania wy³¹cznie dla potrzeb nag³oœnienia. U¿ycie stacjonarnego przy³¹cza energetycznego wymaga wyraŸnej akceptacji firmy nag³aœniaj¹cej.
1. Napiêcie dostarczane do zasilania nag³oœnienia oraz niezbêdne dla prawid³owego zasilania
BACK - LINE muzyków zespo³u PERFECT powinno byæ stabilne tzn. Nie spadaæ (przy
pe³nym szybkozmiennym obci¹¿eniu) podczas koncertu poni¿ej 210 V. Nie spe³nienie
tego warunku mo¿e uniemo¿liwiæ koncert zespo³u.
2. Zasilanie dla nag³oœnienia musi byæ bezwzglêdnie niezale¿ne i odrêbne od zasilania
oœwietlenia estradowego, gastronomii i innych tego typu odbiorców energii elektrycznej.
3. Aparatura nag³oœnieniowa i back - line powinny byæ zasilane z tego samego Ÿrod³a
umo¿liwiaj¹cego odpowiedni pobór mocy - adekwatnie do potrzeb zainstalowanej aparatury.
4. Zarówno w przypadku zasilania jednofazowego, jak i trójfazowego, bezwzglêdnie
wymagana jest instalacja z dodatkowym przewodem ochronnym. Dla zasilania z jednej
fazy jest to: faza, zero robocze i uziemienie. Dla trójfazowego: trzy fazy, zero robocze
i uziemienie.
5. Firma nag³oœnieniowa zobowi¹zana jest do przygotowania instalacji elektrycznej (zgodnej
z rysunkiem ze strony 11-ej) do pod³¹czenia sprzêtu muzyków zespo³u PERFECT (Beck - line).
6. Urz¹dzenia zasilaj¹ce: piony, rozdzielnie, podrozdzielnie musz¹ posiadaæ aktualne atesty,
dopuszczaj¹ce je do eksploatacji.
7. Organizator koncertu zatrudniaj¹c firmê nag³oœnieniow¹ oraz firmê dostarczaj¹c¹ energiê
elektryczn¹ bierze na siebie ca³kowit¹ odpowiedzialnoœæ za bezpieczeñstwo wykonawców,
realizatorów, i techników zespo³u podczas prób koncertu zespo³u PERFECT.
8. Organizator koncertu zapewnia oœwietlenie pulpitów tzw.”lampki na pulpity”
orkiestry symfonicznej w iloœci 36 szt.
UWAGAI
1. Aparatura nag³oœnieniowa powinna byæ uruchomiona i sprawdzona na oko³o 1 godziny
przed prób¹.
2. System nag³oœnieniowy musi byæ bezwzglêdnie wolny od brumów i przydŸwiêków
3. Instalacja elektryczna musi byæ bezwzglêdnie sprawna, sprawdzona na okolicznoœæ
zaistnienia niebezpieczeñstwa pora¿enia pr¹dem elektrycznym, zaopatrzona w wa¿ne
atesty.
4. Wszystkie gniazdka sieciowe udostêpnione na scenie powinny byæ zaopatrzone
w bolec uziemiaj¹cy
Wszystkie zmiany dotycz¹ce ridera nag³oœnieniowego musz¹ mieæ
akceptacjê realizatora dŸwiêku zespo³u PERFECT ,
Pana Jerzego Oliwy
2011 - 2012
SYMFONICZNIE
l
MENAGO:
e-mail: [email protected]
Adam Galas
+48 602 610 275
Agnieszka Jaworska + 48 501 584 155
Str. 10 z 14
e-mail: jaworska.perfect.gmail.com
TECHNICS:
Wies³aw Janiszewski
e-mail: [email protected]
SOUND:
Jerzy Oliwa
e-mail: [email protected]
MONITOR:
Robert Torz
e-mail: [email protected]
LIGHT:
Adam Ksi¹¿ek
e-mail: [email protected]
+48 602 272 921
+48 604 112 713
+48 501 315 733
+48 606 216 296
VER. 5.0
Orientacyjny plan sceny - z orkiestr¹
#
200cm
10
10
FAGOTY
10
KOT£Y
OBOJE
1
1
Showtec Sunstripe
Showtec Sunstripe
Showtec Sunstripe
Strobo
1200
# cm
1
Showtec Sunstripe
1
PERKUSJA
#
200cm
MON 8
WALTORNIE
KLARNETY
FLETY
Strobo
POZIOM “3”
10
TR¥BKI
MON 8
POZIOM “2”
PUZONY
500# cm
POZIOM “1”
STAGE
ZOOM
KONTRABASY
STAGE
ZOOM
SKRZYPCE 2
MON 9
MON 9
ALTÓWKI
10
DYRYGENT
PLEXI 600 cm
0
2 x 23
* * it 1
L.gu
2 x 230V (10A)
**
Bass
MON
6
)
V (10A
X
**
X
MON 5
voc 4
Podest dla Dyrygenta
150 cm - 150 cm - 30 cm
- 2 x PLEXI 600 cm
SF 2
SF 1
X
2 x 230V (10A)
2 x 230V (10A)
500#cm
POZIOM “0”
voc 2
Scena powinna byæ wypoziomowana , wyposa¿ona w barierki
ochronne (ty³ i boki), schody umo¿liwiaj¹ce bezproblemowe
wejœcie z obu stron na scenê (min. 150 cm. szerokie).
Powierzchnia sceny powinna byæ przykryta (obita) antypoœlizgowym
czarnym matowym materia³em (wszystkie poziomy + front sceny).
Nie dopuszcza siê wieszania banerów, reklam itp. w œwietle sceny!!!
W przypadku koncertów plenerowych wymagane jest os³oniêcie
(zabezpieczenie) sceny, w tym jej boków przed: wiatrem,
deszczem, s³oñcem, materia³em (tkanin¹) do tego przeznaczonym,
najlepiej w kolorze czarnym.
.
MON 4
Dojazd do sceny powinien umo¿liwiaæ bezpoœredni podjazd
samochodem typu Mercedes Sprinter, tak aby miêdzy
samochodem a scen¹ mo¿liwe by³o po³o¿enie trapu w
celu roz³adunku instrumentów.
2011 - 2012
SYMFONICZNIE
l
MENAGO:
e-mail: [email protected]
Adam Galas
+48 602 610 275
Agnieszka Jaworska + 48 501 584 155
POZIOM “0” - wysokoœæ 0 cm
POZIOM “1” - wysokoœæ 60 cm
POZIOM “2” - wysokoœæ 100 cm
POZIOM “3” - wysokoœæ 140 cm
Str. 11 z 14
voc 3
X
MON 3
0A)
uit 1
voc 1
- wejœcie na scene
2 x 230V (1
**
R.g
X
s
Ac.guit
PLEXI 600 cm
MON 7
Drum
DBX
WIOLONCZELE
MIXER MONITOROWY
SKRZYPCE 1
**
M
O
N
e-mail: jaworska.perfect.gmail.com
TECHNICS:
Wies³aw Janiszewski
e-mail: [email protected]
SOUND:
Jerzy Oliwa
e-mail: [email protected]
MONITOR:
Robert Torz
e-mail: [email protected]
LIGHT:
Adam Ksi¹¿ek
e-mail: [email protected]
+48 602 272 921
+48 604 112 713
+48 501 315 733
+48 606 216 296
VER. 5.0
OŒWIETLENIE
(Wymagania ogólne)
Wymagany jest kontakt firmy zapewniaj¹cej oœwietlenie z realizatorem œwiat³a zespo³u Perfect
w celu omówienia adresowania urz¹dzeñ, ustalenia wersji oprogramowania sto³u itp.
Przygotowanie oœwietlenia do koncertu (programowanie) trwa ok 5 godzin.
ZASILANIE
1. Do zasilania aparatury oœwietleniowej organizator koncertu, po uprzedniej konsultacji z firm¹
dostarczaj¹c¹ oœwietlenie, powinien zapewniæ niezale¿ne (tylko dla oœwietlenia) i stabilne przy³¹cze
elektryczne umo¿liwiaj¹ce na pobór mocy 74 kW. I zabezpieczone bezpiecznikami min. 3 x 120 A.
2. Rozdzielnie oœwietleniowe i “dimmery” nie mog¹ byæ usytuowane w bliskiej odleg³oœci wzmacniaczy
nag³oœnieniowych i gitarowych.
3. Wszystkie urz¹dzenia zasilaj¹ce, piony, rozdzielnie, dimmery powinny posiadaæ aktualny atest
dopuszczaj¹cy je do eksploatacji.
4. Miejsce na którym znajduje siê scena powinno byæ zaciemnione (wy³¹czone latarnie !!!)
KONSTRUKCJA
1. Konstrukcja potrzebna do podwieszenia oœwietlenia powinna posiadaæ aktualny atest dopuszczaj¹cy
j¹ do eksploatacji.
2. Konstrukcja powinna byæ stabilna i postawiona w/g planów ze str. 13 i 14.
3. Do tylnej kraty (trassu) powinien byæ przymocowany horyzont w kolorze bia³ym w taki sposób
aby urz¹dzenia (ruchome g³owy) go nie dotyka³y.
KONSOLETA OŒWIETLENIOWA
1. Do obs³ugi œwiate³ potrzebna jest konsoleta oœwietleniowa typu:
Avolites Azure, Pearl,Shaphire, Diamond lub MA Lighting full size, light, micro
2. Na czas programowania œwiate³, konsoleta oœwietleniowa musi byæ ustawiona z przodu,
centralnie do osi sceny, na poziomie “0”.
3. W czasie koncertu wymagany jest kontakt radiowy realizatora z operatorem spota.
MULTIMEDIA
W przypadku mo¿liwoœci u¿ywania multimedii (ekranów wizyjnych, ekranów diodowych, kurtyn diodowych itp.)
podczas koncertu zespo³u Perfect, konsolety (sterowniki) do obs³ugi w/w musz¹ znajdowaæ siê w bliskiej
odleg³oœci od konsolety oœwietleniowej.
Ekrany diodowe s¹ opcjonalne . Rozmieszczenie ekranów powinno byæ zgodne z rys ze str 13
DYMY
1. Maszyny do wytwarzania dymów(typu HAZER) powinny byæ usytuowane tak aby mog³y wytworzyæ “mg³ê”
na scenie, nie przeszkadzaj¹c przy tym muzykom w graniu (nie mog¹ byæ skierowane bezpoœrednio
w muzyków lub instrumenty muzyczne).
2. Maszyny do dymów musz¹ mieæ p³ynn¹ regulacjê intensywnoœci dymienia.
3. P³yny do wytwarzania dymów powinny byæ bezwonne i posiadaæ odpowiedni atest.
4. Preferowanymi urz¹dzeniami do wytwarzania dymu s¹: MDG Atmosphere APS, JEM ZR 24/7, Uniqe 2 Hazer
5. Nieakceptowane s¹ maszyny do dymu typu JEM ZR 33, 22, 12 itp.!!!
SPOT
Spot (reflektor prowadz¹cy) powinien byæ ustawiony centralnie do sceny, na podwy¿szeniu (podeœcie)
tak aby móg³ ponad publicznoœci¹, swobodnie œwieciæ na scenê. Niezbêdny jest kontakt radiowy pomiêdzy
realizatorem oœwietlenia a operatorem spota.
Lista sprzêtu
1. 2
2. 4
3. 4
4. 10
5. 10
6. 6
7. 2
8. 16
9. 1
10. 4
11. 5
12. 1
x 6* BAR PAR 64
x Blinders 4000
x ClayPaky Stage Zoom 1200
x Martin Mac 700
x JB Lighting VaryLed A7 zoom
x Claypaky Alpha wash 575
x Martin Atomic 3000
x Showtec Sunstripe
x Robert Juliat Follow Spot 2500 Cyrano
x Jem ZR 24 / 7
x Ekran Led (opcja)
x Grand MA (1 lub 2) full lub light.
BIA£Y HORYZONT
Str. 12 z 14
Wszelkie w¹tpliwoœci , zmiany dotycz¹ce
oœwietlenia musz¹ byæ uzgodnione
z realizatorem oœwietlenia zespo³u Perfect
Adam Ksi¹¿ek
2011 - 2012
SYMFONICZNIE
l
MENAGO:
e-mail: [email protected]
Adam Galas
+48 602 610 275
Agnieszka Jaworska + 48 501 584 155
e-mail: jaworska.perfect.gmail.com
TECHNICS:
Wies³aw Janiszewski
e-mail: [email protected]
SOUND:
Jerzy Oliwa
e-mail: [email protected]
MONITOR:
Robert Torz
e-mail: [email protected]
LIGHT:
Adam Ksi¹¿ek
e-mail: [email protected]
+48 602 272 921
+48 604 112 713
+48 501 315 733
+48 606 216 296
VER. 5.0
MOLE
4 X DWE
MOLE
4 X DWE
10
ALPHA
WASH 575
10
10
1
MAC
700
VaryLed
A7 zoom
MAC
700
MAC
700
VaryLed
A7 zoom
Showtec Sunstripe
10
MAC
700
VaryLed
A7 zoom
10
VaryLed
A7 zoom
MAC
700
10
1
1
WysokoϾ
s³upów min. 700 cm.
1
10
10
Showtec Sunstripe
10
ALPHA
WASH 575
10
Showtec Sunstripe
VaryLed
A7 zoom
MAC
700
1
Showtec Sunstripe
Showtec Sunstripe
10
STAGE
ZOOM
1
1
VaryLed
A7 zoom
MAC
700
VaryLed
A7 zoom
10
1
MAC
700
ALPHA
WASH 575
WIDOK SCENY - œwiat³o
1
Showtec Sunstripe
MAC
700
10
VaryLed
A7 zoom
Showtec Sunstripe
MAC
700
VaryLed
A7 zoom
Showtec Sunstripe
ALPHA
WASH 575
10
1
Showtec Sunstripe
VaryLed
A7 zoom
STAGE
ZOOM
ALPHA
WASH 575
10
1
Showtec Sunstripe
1
BAR 6 X PAR 64
Showtec Sunstripe
ALPHA
WASH 575
1
Showtec Sunstripe
BAR 6 X PAR 64
STAGE
ZOOM
1
Showtec Sunstripe
Showtec Sunstripe
1
Showtec Sunstripe
1
MOLE
4 X DWE
Showtec Sunstripe
MOLE
4 X DWE
WysokoϾ 200 cm.
STAGE
ZOOM
10
Strobo
Atomic
Strobo
Atomic
Maszyna do dymu
Maszyna do dymu
Maszyna do dymu
Maszyna do dymu
2
4
4
10
10
6
2
16
1
4
5
Str. 13 z 14
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6* BAR PAR 64
MA Lighting grand MA 1 lub 2
Blinders 4000
full size, light
Claypaky Stage Zoom 1200 (20 Ch)
Ca³kowity pobór oœwietlenia ok. 74 kW
Martin Mac 700 Profile (EX)
JB Lighting VaryLed A7 zoom (St 16) Zabezpieczenie 3 x 120 A
Claypaky Alpha wash 575 (EX)
Martin Atomic 3000 (4 Ch Hi)
Showtec Sunstripe (10 Ch)
Robert Juliat Follow Spot 2500 Cyrano Na czas programowania œwiate³, konsoleta
Jem ZR 24 / 7
oœwietleniowa musi byæ ustawiona z przodu,
Ekran Led (Opcja)
centralnie do osi sceny, na poziomie “0”.
BIA£Y HORYZONT
W czasie koncertu wymagany jest kontakt
radiowy realizatora z operatorem spota.
250cm
300cm
2011 - 2012
SYMFONICZNIE
l
MENAGO:
e-mail: [email protected]
Adam Galas
+48 602 610 275
Agnieszka Jaworska + 48 501 584 155
e-mail: jaworska.perfect.gmail.com
TECHNICS:
Wies³aw Janiszewski
e-mail: [email protected]
SOUND:
Jerzy Oliwa
e-mail: [email protected]
MONITOR:
Robert Torz
e-mail: [email protected]
LIGHT:
Adam Ksi¹¿ek
e-mail: [email protected]
+48 602 272 921
+48 604 112 713
+48 501 315 733
+48 606 216 296
Bia³y horyzont
VER. 5.0
Ekran
Led
ŒWIAT£O
1
10
VaryLed
A7 zoom
15 8
7
16 9
2
X
Strobo
19
6
5
VaryLed
A7 zoom
10
MAC
700
MAC
700
MAC
700
3
4
VaryLed
A7 zoom
10
X
23
MAC
700
Strobo
21
10
18
11
5
X
20
VaryLed
A7 zoom
10
17
~320 kg
Showtec Sunstripe
Showtec Sunstripe
Showtec Sunstripe
VaryLed
A7 zoom
MAC
700
Showtec Sunstripe
1
1
1
1
VaryLed
A7 zoom
12
Maszyna do dymu
13
MAC
700
6
X
24
Zasilanie pulpitów
22 10
Maszyna do dymu
12
~6m
Zasilanie pulpitów
10
STAGE
ZOOM
STAGE
ZOOM
Maszyna do dymu
14
14
13
~320 kg
10
MAC
700
ALPHA
WASH 575
9
6
2
10
1
VaryLed
A7 zoom
MAC
700
ALPHA
WASH 575
VaryLed
A7 zoom
MAC
700
7
10
3
10
18
17
1
MAC
700
ALPHA
WASH 575
11
4
Showtec Sunstripe
5
Showtec Sunstripe
Showtec Sunstripe
VaryLed
A7 zoom
1
Showtec Sunstripe
1
1
VaryLed
A7 zoom
8
20
Zasilanie pulpitów
10
19
10
Maszyna do dymu
11
X
MIXER MONITOROWY
X
~9 m
X
X
X
ALPHA
WASH 575
1
4
4
2
5
3
22
STAGE
ZOOM
3
16
CP61
CP61
CP61
CP61
~380 kg
1
Showtec Sunstripe
7
CP61
CP61
CP61
CP61
CP61
CP61
CP61
Showtec Sunstripe
1
21
5
14
1950cm
1
6
2
13
12
10
ALPHA
WASH 575
2
2
CP61
15
1
23
10
1
8
Showtec Sunstripe
ALPHA
WASH 575
Showtec Sunstripe
STAGE
ZOOM
9
24
10
10
1200 cm
X
CP 61
2 x 6* BAR PAR 64
- Showtec Sunstripe floor
4 x Blinders 4000
85 -nr. Filtra
Wszelkie
w¹tpliwoœci
,
zmiany
dotycz¹ce
4 x Claypaky Stage Zoom 1200 (20 Ch)
34 -nr. Kana³u
oœwietlenia
musz¹
byæ
uzgodnione
10 x Martin Mac 700 Profile (Ex)
-rodzaj lampy
z
realizatorem
oœwietlenia
zespo³u
Perfect
10 x JB Lighting VaryLed A7 zoom St 16
Adam Ksi¹¿ek
6 x Claypaky Alpha Wash 575 (Ex)
2 x Martin Atomic 3000 (4 Ch Hi)
16 x Showtec Sunstripe (10 Ch)
1 x Robert Juliat Follow Spot 2500 Cyrano
4 x Jem ZR 24 / 7
SYMFONICZNIE
Adresowanie urz¹dzeñ w/g kolejnoœci ID Fixture
l
Dimmer, Hazery Linia A
MENAGO:
Adam Galas
+48 602 610 275
e-mail: [email protected]
BIA£Y HORYZONT
Agnieszka Jaworska + 48 501 584 155
e-mail: jaworska.perfect.gmail.com
MA Lighting grand MA 1lub 2 Full , Light
TECHNICS:
Wies³aw Janiszewski +48 602 272 921
Ca³kowity pobór oœwietlenia 74 kW
e-mail: [email protected]
SOUND:
Jerzy Oliwa
+48 604 112 713
Zabezpieczenie 3 x 120 A
Linia A
e-mail: [email protected]
2011 - 2012
Str. 14 z 14
Linia B
MONITOR:
e-mail: [email protected]
LIGHT:
e-mail: [email protected]
Robert Torz
+48 501 315 733
Adam Ksi¹¿ek
+48 606 216 296

Podobne dokumenty