Prawo.finansowe.zaga..

Transkrypt

Prawo.finansowe.zaga..
Zagadnienia egzaminacyjne z prawa finansowego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
Pojęcie i definicja finansów
Zjawiska finansowe i system finansowy
Finanse publiczne a finanse prywatne
Funkcje finansów publicznych
Pojęcie, zakres i struktura prawa finansów publicznych
Źródła prawa finansów publicznych
Związki prawa finansów publicznych z innymi gałęziami prawa
Finanse publiczne w Konstytucji RP
Pojęcie budżetu i jego historyczny rozwój
Rodzaje budżetów
Budżet zadaniowy
Wieloletni Plan Finansowy Państwa
Zasady budżetowe
Horyzont czasowy planowania budżetowego
Źródła prawa budżetowego
Charakter prawny budżetu
Klasyfikacja budżetowa
Kategorie dochodów budżetowych
Kategorie wydatków budżetowych
Dotacje i subwencje budżetowe
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
Wydatki majątkowe
Obsługa długu Skarbu Państwa
Wpłaty środków własnych Unii Europejskiej
Programy wieloletnie
Nadwyżka i deficyt budżetowy
Rezerwy budżetowe
Pojęcie i struktura procedury budżetowej
Pojęcie i fazy ustalania budżetu
Pojęcie i fazy wykonywania budżetu
Zasady wykonywania i wykonawcy budżetu
Zasady dysponowania środkami budżetowymi
Zmiany w budżecie w toku jego wykonywania
Pojęcie i fazy kontroli wykonania budżetu
Pojęcie i zasady funkcjonowania jednostek budżetowych
Gospodarka finansowa jednostek budżetowych
Pojęcie i zasady funkcjonowania agencji wykonawczych
Gospodarka finansowa agencji wykonawczych
Pojecie i zasady funkcjonowania instytucji gospodarki budżetowej
Działalność finansowa instytucji gospodarki budżetowej
Pojęcie i zasady funkcjonowania funduszy celowych
Gospodarka finansowa funduszy celowych
Istota i funkcje państwowego długu publicznego
Ustalanie wysokości i zarządzanie państwowym długiem publicznym
Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa
Procedury ostrożnościowe i sanacyjne
Pojęcie i rodzaje skarbowych papierów wartościowych
Zasady emisji skarbowych papierów wartościowych
Ogólne zasady gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego (jst)
Pojęcie i struktura procedury budżetowej jst
Przygotowanie i uchwalanie budżetu jst
Wykonywanie budżetu jst
Kontrola wykonania budżetu jst
Źródła dochodów jst
Charakterystyka dochodów własnych
Charakterystyka dochodów zewnętrznych
Subwencja ogólna
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
Dotacje celowe
Dochody zwrotne w gospodarce finansowej jst
Wpłaty jst na zwiększenie subwencji
Kontrola i nadzór nad działalnością finansową samorządu terytorialnego
Regionalne Izby Obrachunkowe
Pojęcie i zasady funkcjonowania samorządowych zakładów budżetowych
Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych
Pojęcie dyscypliny finansów publicznych (dfp)
Zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dfp
Zasady odpowiedzialności i organy orzekające o odpowiedzialności za naruszenie dfp
Postępowanie i rodzaje kar za naruszenie dfp
Pojęcie podatku, opłaty i dopłaty
Rodzaje podatków
Opór podatkowy, unikanie i uchylanie się od opodatkowania
Reformy podatkowe
Międzynarodowe prawo podatkowe
Wspólnotowe prawo podatkowe
Organy podatkowe
Podatnik, płatnik i inkasent podatku
Przedmiot podatku i podstawa opodatkowania
Stawki podatkowe
Zwolnienia i ulgi podatkowe
Sposób i termin zapłaty
Konstytucyjne podstawy prawa podatkowego
Struktura źródeł polskiego prawa podatkowego
Obowiązek i zobowiązanie podatkowe
Termin płatności podatku, zaległość podatkowa i nadpłata podatku
Wygasanie zobowiązań podatkowych
Ulgi w spłacie podatków
Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
Prawa i obowiązki następców prawnych
Odpowiedzialność podatkowa
Ewidencja oraz identyfikacja podatników
Postępowanie podatkowe
System podatków i opłat w Polsce
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek od towarów i usług
Podatek akcyzowy
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od gier
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportowych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatek tonażowy
Opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Kontrola skarbowa cel, zakres i organizacja
Kontrola podatkowa – postępowanie kontrolne
Wywiad skarbowy
Pojęcie cła i rozwój ceł w Polsce
Rodzaje ceł
Pojęcie i źródła prawa celnego
Podstawowe pojęcia unijnego prawa celnego
Wspólna Taryfa Celna i klasyfikacja taryfowa towarów
Przeznaczenie celne towarów
Procedury celne
Pochodzenie towaru
Wprowadzenie towarów na obszar celny Unii
Wolne obszary celne i składy wolnocłowe
Wartość celna towarów
Dług celny
Przedstawicielstwo w sprawach celnych
Organy celne
Postępowanie w sprawach celnych
Charakterystyka instytucji bankowej i działalności bankowej
Źródła prawa bankowego
Rodzaje banków i formy organizacyjne banków
Narodowy Bank Polski – pozycja prawna i funkcje.
Organy NBP – powoływanie, skład i kompetencje.
Emisja znaków pieniężnych
Kształtowanie ilości pieniądza w obiegu (emisja pieniądza)
Tworzenie banków komercyjnych
Szczególne zasady działania banków komercyjnych
135.
136.
137.
138.
139.
140
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
Instrumenty regulacji sektora banków komercyjnych
Szczególne uprawnienia i obowiązki banków komercyjnych
Tajemnica bankowa
Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
Organizacja i zadania nadzoru bankowego
Środki nadzoru bankowego
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Ustrój pieniężny Państwa
Kursy walut obcych
Prawna reglamentacja obrotu dewizowego
Wartości dewizowe
Czynności obrotu dewizowego
Ograniczenia obrotu dewizowego
Zezwolenie dewizowe
System finansowy Unii Europejskiej - zagadnienia ogólne
Zasady budżetowe UE
Opracowanie budżetu UE
Wykonanie budżetu UE – zasady ogólne
Operacje dotyczące dochodów
Operacje dotyczące wydatków
Kontrola wykonania budżetu
Kontrola zewnętrzna i absolutorium
Dochody i wydatki UE
Konstytucyjne zagadnienia finansów publicznych

Podobne dokumenty