Druk przemysłowy

Komentarze

Transkrypt

Druk przemysłowy
Druk przemysłowy
Dedykowany do produkcji etykiet
PHL_GB_201
0
CHÂTEAU
LAVR ESSE
GRAN D
2005
CÔTE S DE
CAST IBON
N
APPELATIO
CÔTES DE
CASTILLO
N CONTROL
ÉE
Le berceau
familial des
Un vin intempo
rel, chargé vignobl es ALBERT
hommes
qui ont
de l’histoir
.
mettre leurs
su cultiver,
e de ces
aimer
terres aux
générati ons et transVinifica tion
suivante s.
: vendang
baies puis
es sélection
nées par
Macérat ionmise en cuves bétons
trie
CHÂTE AU
préferm entaire
thermor égulées.
Pigeage
LAVRE
manuelSSE
et remonta à basse tempéra
vage
200512 à 16 mois en barriqueges fraction nés. ture.
Eles de chêne
CÔTES DE CASTIB
français .
80% merlot,
ON 20% Caberne
APPELATION
CÔTES DE CASTILLON
t Franc
CONTROLÉE
Peut
être consomm
é tout de
Le berceau familial
Viandes
suite
des vignobles Garde: et fromages
Un vin intemporel
2 à 4 ans
ALBERT.
, chargé de l’histoire
hommes qui
mettre leurs ont su cultiver, aimer et de ces
terres aux générations
transsuivantes.
Vinificatio n :
baies puis mise vendanges sélectionné es par
en cuves bétons
trie
Macération préferment
thermorégu lées.
aire à basse températur
Pigeage manuel
e.
vage 12 à 16 moiset remontages fractionnés
. Eleen barriques de
chêne français.
80% merlot, 20%
Cabernet Franc
CH ÂT EA
11:13
Page 1
l 001
VIN DE
BORD EAUX
15 mg / ml
ES DE CAST
IBON
CABE RNET
SAUV IGNO
ALBERT
VIGNO BLES
Mis en bouteill
e au Château
PRODU CT
OF FRANC
E
2005
ÉLEVÉ EN FÛTS
750mlDE CHÊNE
CÔTES DE CASTIB
ON
CABERN ET SAUVIG
NON
Manter FREELIF
Voie orale
N
13% alc/vol
413 S 279
F8
Ne laisser
ni à la portée
Substrate
:
ALBERT VIGNOBL E MERIDA CREAM
- SH 6020
ES
plus - CB80
Mis en bouteille
au Château
PRODUCT OF
FRANCE
N
Printed on
750ml
Xeikon 3500
digital label
13% alc/vol
www.xeik
Manter FREELIFE
CÔT ES DE CAST
IBON
Fort
e
2005
ÉLEVÉ EN
FÛTS DE
CHÊN E
CÔT
GRAND VIN
DE BORDEA
UX
CÔTES DE
CA STI BO
®
20 capsules
U LAVR ES
SE
CH ÂT EAU LAV
RE SSE
Peut être consommé
tout de suite
Viandes et fromages
Garde: 2 à 4 ans
09-08-2010
Pharma Labe
Substrate:
MERIDA CREAM
- SH
press @ 1200
ni à la vue
ISBN 978907
des
9552443enfants
90000 >
PHOLCODINE
15mg/15ml
dpi
on.com
6020 plus - CB80
MICROTEXT
Printed on Xeikon
MICROTEXT
3500 digital label
press @ 1200
dpi
NO. 500 059
9 789079
552443
- microtext
- MICROTEXT
- microtext
- MICROTEXT
- microtext
- microtext
- MICROTEXT
- MICROTEXT
- microtext
- microtext
- MICROTEXT
- MICROTEXT
- microtext
- microtext
- MICROTEXT
- MICROTEXT
- microtext
- microtext
- MICROTEXT
- MICROTEXT
- microtext
- microtext
- MICROTEXT
- MICROTEXT
- microtext
- microtext
- MICROTEXT
- MICROTEXT
- microtext
- microtext
- MICROTEXT
- MICROTEXT
- microtext
- microtext
- MICROTEXT
- MICROTEXT
- microtext
- microtext
- MICROTEXT
- MICROTEXT
- microtext
- microtext
- MICROTEXT
- microtext
- MICROTEXT
- microtext
Printed on
a Xeikon press
@ 1200 dpi.
www.xeikon.com
Emergency:
www.xeikon.c
om
Duwijckstraat
17 - 2500
Lier - Belgium
tel.: +32 (0)3
443 13 11
- fax: +32 (0)3
443 14 95
Przekraczaj z nami granice
2
Rynek rodzący wyzwania
Znakowanie produktów i rynek opakowaniowy zmieniły
się znacznie w ostatnich dekadach. Celem produkcji
etykiet i opakowań nie jest już tylko ochrona i informacja.
Producenci odkryli siłę sprzedażową przyciągających uwagę
etykiet i opakowań. W dzisiejszych czasach, gdy tysiące
podobnych produktów walczy o uwagę klienta, istotna jest
umiejętność jej przyciągania. Znakowanie i aspekty graficzne
nie są jedynymi wyzwaniami dla producentów etykiet.
Różnorodność produktowa i niższe nakłady,
to tylko niektóre efekty trendów, które mają wpływ na branżę
etykietową. Wystarczy pomyśleć o szybko przyrastającej
liczbie różnych produktów, będących efektem globalizacji,
ukierunkowaniu w stronę nawet małych grup klientów,
rosnącej roli marketingu eventowego i ciągle skracanemu
cyklowi życia produktu. Ponadto wysiłki zmierzające
do redukcji zaangażowanych środków wymuszają na firmach
zmniejszanie stanów magazynowych i kierowanie się
polityką dostaw just-in-time. W rezultacie producenci
etykiet muszą zmierzyć się z ciągłym skracaniem cyklu
produkcyjnego. Sami wiecie o tym jak najlepiej.
Wzrost znaczenia
etykiet samoprzylepnych
Etykiety samoprzylepne mogą
podstawową cechą. Druk cyfrowy
byś aplikowane na większość
ma unikalną zaletę produkcji
Spośród szerokiej gamy dostępnych
produktów, często bezpośrednio
etykiet wieloseryjnych a znikome
technik znakowania produktów,
przed jego ekspozycją na półkach.
koszty przygotowania produkcji
czynią go idealnym dla niskich
etykiety samoprzylepne znajdują
najpowszechniejsze zastosowanie,
Dlaczego druk cyfrowy?
i średnich nakładów.
gdyż pokrywają szerokie spektrum
Techniki zdobienia i znakowania
Tym samym technika cyfrowa
rynkowych oczekiwań. Etykiety
produktów nie stoją w miejscu.
stanowi wspaniałe uzupełnienie
samoprzylepne są dostępne
Technologia druku cyfrowego
technologii flekso, typo i offsetu.
w szerokiej gamie podłoży
jest w stanie sprostać większości,
Co więcej, liczne dodatkowe
a ich produkcja odbywa się za
jeśli nie wszystkim wymaganiom
korzyści wynikające z tej
pomocą różnorodnych technik
rynku, będąc przy tym zyskowną.
technologii oferują wiele nowych
drukarskich i wykończeniowych.
Niezliczona różnorodność jest jej
możliwości biznesowych!
Jednym z głównych powodów, dla których wybraliśmy Xeikona, było ich duże zaangażowanie
w przemysł etykietowy i ukierunkowanie na nasz biznes w szczególności, co pozytywnie odczuliśmy
3
na każdym etapie procesu negocjacyjnego. Bezpośredni kontakt zarówno na poziomie zarządu,
jak i lokalnych przedstawicieli firmy Xeikon dały mi poczucie przekonania do nich jako partnerów biznesowych,
którzy rozumieją nasz biznes i mają rozwiązania oparte na latach doświadczeń w przemyśle etykietowym.
Paul O’Brian – Managing Director of Mr. Labels Pty Ltd , Bulimba, Queensland, Australia.
Xeikon powaga zmierzyć się z wyzwaniami
Jako Xeikon jesteśmy zaangażo-
standardów, pasują do każdego śro-
wani w dostarczanie kompletnych
dowiska produkcyjnego, zwiększa-
rozwiązań do cyfrowej produkcji
jąc wydajność i elastyczność. Naszą
etykiet. Wraz z serią 3000 oferu-
dumą są zadowoleni klienci, co
jemy wysokowydajne urządze-
jest wynikiem nienagannej obsługi
nia cyfrowe do etykiet, w pełni
i unikalnej kombinacji jakości i pro-
zintegrowany cyfrowy workflow,
duktywności naszych urządzeń.
odpowiednio dopasowany toner
Jeśli dodamy do tego transparen-
i urządzenia do finishingu. Przez
tność i konkurencyjność w za-
szereg lat, współpracując z partne-
kresie kosztów eksploatacji, które
rami na całym świecie, zebraliśmy
pozwalają łatwo zarządzać Waszym
także szeroką wiedzę odnośnie
biznesem, to otrzymacie wszystko
podłoży drukowych. Nasze rozwią-
czego Wam potrzeba do prowadze-
zania, powstałe na bazie otwartych
nia zyskownej działalności.
e 1
Pag
3
gr./ex.
8 x 60gewicht
MiniINS
MUFF I
G
100
G
PER
R 100
440
POU
E
g
/ kcal
ARD
10,0 g
SWA
NNE kj 1655
66,4 g
OYE
DING
VOE
LLEM
0,8
LDE
ue
g
ONE
IDDE
gétiq
RICI
65,6 g
NUT ur éner
GEM
UR
15,0 g
es
0
VALE gie / Vale s
ides
/ sucr
1,00
e
ocolad Pure
re Ch
Met Pu Au Chocolat
Netto net
au sec
Tenir
Poids
ren naturel
g bewa
tot:
100%
Droo
urlijk houdbaar
Natu
te
dpi
Ten mins kking avant:
@ 1200
er
press
zie verpa
omm
label
tac
llage
A cons
digital
- Rafla
voir emba
n 3300
D HG65
on Xeiko
RP 51
vac IL
Printed
Silver
rate:
Subst
ns*,
pigno es
TS
, cham
ÉDIEN
ettes* *, lait*, graiss
terre*
INGR
ns*, courg
es de ,
s, farine
poivro
pomm
ge*, épice s de courgettes* *,
froma
flocon ns*,
s, farine es
ales*,
végét lure*, poivroge*, épices de pomm ,
flocon courgettes*
et chape ns*, froma
pigno végétales*,
ns*,
lait*.
cham
poivro s, farine*,
es
lure*,
graiss
lait*,
et chape ge*, épice
de terre* ns*, froma
pigno
cham
DE
WAAR
INGS
NNE
DE VOED ELLEMOYE
DDEL
ICION étique
GEMI
UR NUTR r énerg
VALE
/ Valeu
100 G
PER
100 G
POUR 440
kj 1655
ie
s
Energ / Protéines
des
Gluci
rs / sucre n
Eiwit ydraten /
suike el / amido
Koolh an / dont zetme
waarv
s
m
Lipide
Vet / m / Sodiu
Natriu
/ kcal
g
10,0
g
66,4
0,8 g
g
65,6
g
15,0
g
1,000
3
on
Ener t / Protéine/ Gluc suikers / amid
Eiwi lhydratendont zetmeel
Koo rvan /
waa
es ium
/ Lipid
Vet ium / Sod
Natr
93 19401
IU
,
ons*
pign ses
s*, cham grais *
NTS
gette e*, lait*, de terre
ÉDIE
mes s*,
INGR *, coures, farin
rons épic
gette e*,
de pom
,
poiv
farin mes
*, cour
age* flocons
rons , épices, pom s*,
*,
from
de
poiv
tales
végé elure*, fromage*flocons courgette
,
*,
ons* tales rons*, e*, lait*.
et chap
pign végé
farin
poiv
cham ses elure*, épices,
,
grais
age*
lait*, * et chap
, from
de terre ons*
pign
cham
00099
Page
jes
idspak
vershe cheur
fraî
s
étuis
Muffin
Double nille
va
lle
met
iker, aux vani
,
er Su
Zond ns Sucre
Sa
60 icht
sec
o gew
ir au
Nett s net
- Ten
aren naturel
Poid
og bew100%dbaar tot:
dpi
ijk hou
Dro
1200
uurl
[email protected]
Nat minste ng
t:
l pres
avan
Ten verpakki
mer
tal labe - Raflatac
zie
e
som
digi
5
A conemballag
HG6
on 3300 51 D
voir
on Xeik rvac IL RP
ted
Prin
te: Silve
stra
Sub
8x
1
12:3
ix.com
graph
Lier
punch 17, 2500
at
www.
ckstra
m
Duwij
Belgiu 13 11
3 443
09
TEL +32 3 441 13
om
FAX +32 chgraphix.c
@pun
labels
gr./ex.
10
8-20
09-0
57
IU
i
Min ERS
H
ROC8
pFL
Cris
5384
akjes
eidsp r
versh îcheu
fra
étuis Rochers
le
Doub
337
8
30
12:
7773
0
201
08-
09-
m
x.co
Lier
aphi
chgr 2500
17,
.pun
traat
www
ijcks Belgium 13 11
Duw
3 443 13 09
om
+32
TEL +32 3 441 hix.c
FAX unchgrap
[email protected]
labe
L
spF
Cri
4
„Xeikon serii 3000 oferuje odpowiednią jakość ze stałą prędkością.
Cała inwestycja, w tym brak kosztów za click, okazała się korzystniejsza
niż zakup jakiegokolwiek innego systemu druku cyfrowego.
Dodatkowo, w przeciwieństwie do innych drukarek jest to maszyna
ekologiczna, gdyż wykorzystuje bezpieczne dla środowiska tonery”.
Jack Willemsz – Managing Director W&R Etiketten, Tilburg, The Netherlands.
Seria wysokowydajnych maszyn cyfrowych
Wydajność
najlepsza w swojej klasie
Xeikon 3000 to seria maszyn, która nie uznaje kompromisu
pomiędzy jakością a wydajnością, gdyż ma obie te cechy.
Stworzony by działać perfekcyjnie, elektrofotograficzny
proces druku wyznacza standard jakości i niezawodności.
Suchy toner stosowany w maszynach Xeikon serii 3000
tylko te standardy potwierdza. Trwały, stabilny zapewnia
niezrównaną jakość przy największych prędkościach.
W aspektach wydajnościowych maszyny Xeikon serii 3000
rozpoczynają tam, gdzie inne maszyny nie dają rady.
druk etykiet o różnych formatach
delach 3050 i 3500 pozwala nie
i wymiarach w jednym przebiegu.
tylko zwiększyć zakres zastosowań, ale także produktywność.
Maszyny Xeikon serii 3000 szczycą
się unikalną kombinacją cech
zaprojektowanych, aby osiągnąć
Prędkość druku nie zależy od
Porównanie drukarek
Xeikon serii 3000
liczby kolorów
optymalne wydajności.
Wbudowany densytometr
Co mają wspólnego modele Xeikon
Technologia druku w pełni rota-
zapewnia automatyczną kontrolę
z serii 3000? Najlepszą w swojej
cyjnego ze zmiennym raportem
gęstości i pasowania, umożliwia-
klasie wydajność i niesamowitą
pozwala na druk z maksymalną
jąc korektę w trakcie drukowania.
jakość druku.
prędkością, niezależnie od
wielkości etykiet. Umożliwia także
Większa szerokość druku w mo-
Tabela pokazuje, czym się różnią.
Xeikon 3030
Xeikon 3050
Xeikon 3300
Xeikon 3500
Szerokość wstęgi
200-330 mm (7.9”-13.0”)
250-516 mm (9.8”-20.3”)
200-330 mm (7.9”-13.0”)
250-516 mm (9.8”-20.3”)
Maks. szerokość druku
322 mm (12.7”)
508 mm (20”)
322 mm (12.7”)
508 mm (20”)
Prędkość druku
9.6 m/min (31.5 ft/min) do 350 g/m2
9.6 m/min (31.5 ft/min) do 350 g/m2
15.0 m/min (49.2 ft/min) do 300 g/m2
19.2 m/min (63 ft/min) do 250 g/m2
Wydajność maszyny
Upgrade
do wyższego modelu
190 m /h
297 m /h
380 m2/h
Xeikon 3050
Xeikon 3500
Xeikon 3500
2
Xeikon 3300
Xeikon 3500
2
594 m2/h
5
Jakość przyprawiająca
Wbudowany densytometr inline
o zawrót głowy
pozwala kalibrować maszynę,
Wszystkie modele Xeikon z serii
zapewniając jednolite i dokładne
3000 stanowią pakiet nacechowany
kolory i zgodność kolorystyczną
zaletami przyprawiającymi
pomiędzy pracami zarówno na tej
o zawrót głowy.
samej, jak i na różnych maszynach.
Wyjątkowa rozdzielczość
Proces druku 4-kolorowego
1200x3600dpi oraz 4-bitowa
plus 5-ty, wybierany spośród
zmienna gęstość punktu oferują
kolorów specjalnych lub
bogatą głębię koloru i subtelne
przygotowywanych na
kontrasty. Ostre i wyraźne
zamówienie, zapewniają
punkty umożliwiają dodanie
rozszerzony gamut barwny.
mikrotekstu, który chroni np.
przed fałszerstwami.
Biały kolor kryjący, nakładany
w jednym przebiegu, nadaje
Drukarki Xeikon serii 3000
obrazom drukowanym na
wykorzystują bibliotekę rastrów
podłożach transparentnych
Pericles. Liniatury rastrów mogą
i metalicznych idealny wygląd.
być dostosowane do każdego
drukowanego motywu, tworząc
efekt końcowy przyjazny dla oka.
6
Łatwo integrowalny cyfrowy workflow
Druk cyfrowy daje odpowiedzi Waszym wyzwaniom i otwiera
cały szereg nowych biznesowych możliwości. Ale jest to możliwe,
kiedy Wasz sprzęt cyfrowy jest bezproblemowo zintegrowany
z całym procesem produkcyjnym. Dlatego też wszystkie modele
Xeikon serii 3000 są wyposażone w cyfrowy RIP X-800.
Zmienne dane
Otwarte standardy
Modułowa architektura
X-800 łączy prepressowe funkcjonal-
Dzięki naszemu skoncentrowaniu
Dużej mocy funkcje systemu X-800
ności przetwarzania danych i druku,
na otwartych standardach, X-800
ujęte są w oddzielnych modułach.
umożliwiając wydruki z wszystkich
umożliwia implementację w pełni
Ta modułowa architektura
powszechnie znanych formatów
zautomatyzowanych workflow
pozwala oddzielić funkcjonalności
plików, jak również obróbkę zmien-
w każdym środowisku produkcyjnym.
prepressowe od bieżącej pracy
nych danych.
Zapewnia także bezproblemową
drukarki. Ta cecha ogromnie ułatwia
integrację i połączenie z Waszymi
zadania operatorom, którzy mogą
Wydajność i jakość
istniejącymi procesami i wiodącymi
skoncentrować się na druku
Wielorakie korzyści jakie daje
aplikacjami (rozwiązania MIS,
i obsłudze maszyny, tak jak to jest
X-800, prowadzą do minimalizacji
oprogramowania graficzne,
w konwencjonalnym procesie
czasów przestojów, zachowania
systemy workflow…).
produkcyjnym.
jakości i elastyczności.
Wśród nich można wymienić:
Metadane
Dodawanie metadanych w postaci
Zarządzanie profilami ICC
numerów sekwencyjnych czy kodów
Pasowanie kolorów po RIP-owaniu
kreskowych do drukowanych etykiet,
Impozycja po RIP-owaniu
celem ich zliczania bądź ochrony,
Analiza pracy przed drukiem
jest z X-800 niezwykle łatwe.
Podgląd prac
Raportowanie prac
…
Cyfrowy serwer front-end Xeikon X-800 to klucz do łatwej integracji drukarki Xeikon
3000 ze środowiskiem biznesowym. Jest wręcz elementem o tym decydującym. Xeikon
okazał się dla nas idealnym partnerem w aspekcie integracji i możliwych zastosowań.
John Roberds – President and Co-Founder of Odyssey Digital Printing, Tulsa, USA.
Modułowa architektura X-800 pozwala oddzielić funkcjonalności prepressowe od operacji
drukowania, co ułatwia zadania operatorom. Skalowalność systemu umożliwia zwiększenie
mocy przetwarzania do takiej, jakiej na danym etapie potrzeba, tym samym pozwala
rozwijać łatwo workflow wraz z przyszłymi wymaganiami.
7
8
Toner dopasowany do zastosowań
Dostępność
różnych kolorów
Podobnie jak inne drukarki Xeikon, modele z serii 3000
wykorzystują opatentowany suchy toner firmy Xeikon. Ponieważ
wytwarzamy toner we własnej fabryce, możemy gwarantować
jego niesamowitą jakość i właściwości. Innowacyjny dział R&D
wychodzący naprzeciw rynkowym trendom nieustannie ulepsza
toner, podnosząc ciągle jego parametry. 
Nowy toner QA-I został opracowany specjalnie dla rynku etykiet
i opakowań. Oferuje korzyści w aspektach nieszkodliwości
dla żywności i ochrony środowiska.
w kilku przejściach, co tylko podnio-
Przyjazny dla środowiska
słoby koszty i obniżyło wydajność.
Toner QA-I nie zawiera
Toner QA-I jest dostępny w 4 ko-
rozpuszczalników, tak więc maszyny
lorach procesowych (CMYK),
Zgodność z FDA
Xeikon serii 3000 nie emitują
i wybranych kolorach specjalnych
Toner QA-I spełnia wytyczne FDA
niebezpiecznych lotnych związków
(czerwony, zielony, niebieski, poma-
w zakresie pośredniego kontaktu
organicznych (VOC).
rańczowy i dodatkowa magenta).
z żywnością i bezpośredniego kontak-
Dodatkowe dwa kolory specjalne:
tu z suchymi składnikami pokarmowy-
biel kryjąca i transparentny są ko-
mi, które nie zawierają tłuszczy i oleju.
lorami fluorescencyjnymi, co może
Wszystkie kolory procesowe i standar-
być wykorzystane przy produkcji
dowe kolory specjalne nadają się do
etykiet ze specjalnymi efektami
pośredniego kontaktu z żywnością.
zabezpieczeniowymi. Możemy także
Do bezpośredniego kontaktu z żyw-
opracować kolory na życzenie, aby
nością nadają się kolory procesowe
spełnić specjalne potrzeby i wymogi
i wybrane kolory specjalne.
druków z zabezpieczeniami.
Wyjątkowo światłotrwały
Biały kryjący
w jednym przebiegu
Toner QA-I osiąga najlepsze wartości
Podczas produkcji etykiet na przezro-
procesowych na światło.
w zakresie odporności kolorów
czystych i metalicznych materiałach,
możliwość druku białym kolorem
Certyfikat PANTONE®
w jednym przejściu ma kluczowe
Toner QA-I ułatwia reprodukcję
znaczenie. Nie ma potrzeby druku
specjalnych kolorów firmowych.
9
To, co nas szczególnie interesuje, to fakt, że stosowany przez Xeikona suchy toner może być nanoszony
na konwencjonalne podłoża. Drukujemy na standardowych materiałach samoprzylepnych bez potrzeby ich
wstępnej obróbki. Oznacza to, że możemy bardzo szybko wykonać dla klienta wydruk próbny z maszyny,
wykorzystując te same kolory i podłoże produkcyjne. To także otwiera przed nami możliwości dla opłacalnej
produkcji na potrzeby testów marketingowych.
Gavin Scott – Managing Director, Borble Ltd, UK.
Szeroka gama podłoży drukowych
Zastosowanie tylko konwen-
drukowych w zakresie
cjonalnych podłoży oszczędza
Niezrównana rozpiętość
podłoży drukowych
Szeroki zakres
gramatur i grubości
formatów, gramatur i typu.
wydatki na magazyn materiałów
Drukarki z serii 3000 mogą obsłużyć
Gramatury podłoży
szeroki zakres podłoży drukowych:
40 – 350 g/m2
Niezrównana gama podłoży
Seria maszyn Xeikon 3000
może zadrukowywać
szerokości i podłoża
o bardzo dużej rozpiętości.
Brak powlekania
czy wstępnej obróbki
Nasz suchy toner, stosowany z technologią elektrofotograficzną, w przeciwieństwie do innych technik cyfrowych, umożliwia zadruk większości
typowych podłoży bez powlekania
czy obróbki wstępnej*. Przynosi to
wiele korzyści:
Nie trzeba zdobywać know-how
o powlekaniu
Oszczędność czasu i pieniędzy
na dodatkowe lakiery
Cyfrowa drukarka do etykiet
może być łatwo integrowana
z istniejącym środowiskiem
produkcyjnym
Grubość podłoży
Podłoża samoprzylepne
- materiały na bazie papieru
- folie BOPP, OPP i PP
Jakość podłoży drukowych przyczynia
- PET
się znacząco do ogólnej jakości wydru-
- winyl
ku. W efekcie współpracy z producen-
- folie koekstruzyjne
tami podłoży drukowych opracowana
(kombinacja PE i PP)
została wyselekcjonowana lista
wysokiej jakości podłoży, dostępnych
Podłoża papierowe, kartonowe
i transferowe
w standardowych rolach (o średnicy
do 600 mm), jak również roli jumbo
Plik z zestawieniem certyfikowanych
(o średnicy do 1300 mm). W celu uła-
podłoży drukowych można pobrać
twienia obsługi etykietowych drukarek
ze strony www.xeikon.com. Lista ta
Xeikon przygotowaliśmy przekrojową
jest nieustannie aktualizowana.
listę podłoży i ich gramatur.
*Specyficzne materiały, jak podłoża metalizowane czy winyl, wymagają standardowego
powlekania, zalecanego do druku cyfrowego.
40 – 450 µm
Nasi partnerzy
(Avery Dennison)
10
Obróbka końcowa
Maszyny Xeikon serii 3000 zapewniają elastyczność
konfiguracyjną. Drukarkę można obsługiwać w układzie
rola-rola, rola-arkusz, rola-obróbka wykończeniowa,
zależnie od wymagań klienta.
DCOAT
MINIDCOAT
UCOAT
W pełni zintegrowana linia
konwertująca dla zastosowań
inline bądź offline
Kompaktowa linia
konwertująca dla zastosowań
inline bądź offline
Stacja złamywania opakowań
i etykiet kartonowych,
do zastosowań inline
Podstawowe funkcje urządzenia
Standardowe funkcje urządzenia
UCoat obejmuje: lakierowanie UV,
DCoat obejmują: lakierowanie UV,
miniDCoat obejmują: wycinanie,
laminowanie, arkuszowanie, cięcie
wycinanie, laminowanie, cięcie
cięcie wzdłużne i przewijanie.
wzdłużne i odwijanie.
wzdłużne i przewijanie.
Moduły laminowania i lakierowania
Role z etykietami mogą być dalej
Moduły opcjonalne obejmują
UV mogą być dodane opcjonalnie.
przesłane do urządzenia DCoat,
m.in. punktowe lakierowanie UV,
MiniDCoat może też być zestawiony
celem dodatkowej obróbki.
dodatkowe przewijaki i noże tnące.
z urządzeniem UCoat.
Możecie Państwo wybrać spośród różnych rozwiązań
do finishingu, aby zapewnić sobie właściwą obróbkę
końcową produkcji.
11
Przewijarki
Bufor
„Serwis firmy Xeikon
jest niezastąpiony.
Maszyna bardzo szybko
powróciła do pracy.
Przeprowadzone szkolenie
było bardzo profesjonalne”.
„Decydując się na firmę Xeikon
wybraliśmy rozwiązanie,
które nie szkodzi środowisku”.
Nasze przewijarki są przeznaczone
Obsługując maszynę w konfiguracji
do podłoży o maksymalnej
rola-linia konwertująca, można
Sabine Feifel
szerokości do 520 mm i są dostępne
zastosować bufor pomiędzy
Managing director,
z jednym bądź dwoma odwijakami.
drukarką a urządzeniem do końcowej
Ero Etikett, Lenningen,
Przewijarki z podwójnymi
obróbki, w celu zapewnienia
Germany.
odwijakami posiadają funkcję cięcia
nieprzerwanej pracy.
wzdłużnego. Przewiarki roli typu
jumbo obsługują role o średnicy do
1300 mm I mogą być wyposażone
w dodatkowe opcje obcinania
krawędziowego bądź cięcia
wzdłużnego.
Przekraczaj z nami granice
O firmie Xeikon
Xeikon a środowisko
Xeikon jako pionier w dziedzinie
Firma jest zaangażowana
druku cyfrowego opracowuje
w minimalizowanie swojego
i dostarcza wysokiej klasy urządzenia
wpływu na środowisko poprzez
dedykowane do kolorowego
produkcję urządzeń, które nie
druku, które mają zastosowanie
zanieczyszczają wody i nie emitują
m.in. w branży znakowania
niebezpiecznych lotnych związków
przemysłowego. Urządzenia te bazują
organicznych (VOC).
na technice druku zwojowego oraz
Wydruki z urządzeń Xeikon także
elektrofotografii z użyciem suchego
nie są szkodliwe dla środowiska.
tonera. Produkcja oraz R&D odbywa
Tonery użyte w procesie zadruku
się w Belgii i przy pomocy rozwiniętej
nie zawierają chemikaliów, a łatwe
sieci sprzedaży oraz serwisu
ich usunięcie z zadrukowanych
rozwiązania te dostarczane są oraz
powierzchni pozwala na proces
© 2010 Xeikon International BV. All rights
reserved. All trademarks are property of their
respective owners. No parts of this brochure
may be reproduced, copied, adapted,
translated or transmitted in any form or by any
means, without prior written permission from
Xeikon. The material in this brochure is for
informational purposes only and is subject to
change without prior notice. No responsibility
or liability is assumed by Xeikon for any errors,
which may appear in this brochure.
serwisowane na całym świecie.
recyclingu podłoży drukowych.
Printed on Xeikon equipment
Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.xeikon.com.
Dystrybucja w Polsce:
Scorpio Sp. z o.o. - Tel. +48 42 613 11 10 - Fax. +48 42 652 56 82
www.scorpio.com.pl - [email protected] - Brukowa 28a - 91-341 Łódź
Xeikon International BV - T. +32 (0)3 443 13 11 - F. +32 (0)3 443 13 09
www. xeikon.com - [email protected] .com - Duwijckstraat 17 - 2500 Lier - Belgium
Przekraczaj z nami granice

Podobne dokumenty