Nr 2 2013 - Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa

Komentarze

Transkrypt

Nr 2 2013 - Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa
SIOSTRY ADORATORKI KRWI CHRYSTUSA
PROWINCJA WROCŁAW
BIULETYN
PROWINCJALNY
Nr 2 (29) 2013
kwiecień-czerwiec
V sesja XIII Kapituły Prowincjalnej
W dniach 30 kwietnia – 3 maja 2013 roku, w naszym domu w Bolesławcu,
odbyła się V sesja XIII Kapituły Prowincjalnej. Celem tej sesji było wybranie
nowej ekipy zarządzającej dla Prowincji Wrocław.
Rozpoczęła się ona Eucharystią i uroczystym „Veni Creator”. Mszę św. w
kaplicy sióstr sprawował i Słowo Boże wygłosił o. Piotr Budrewicz SSCC.
Podczas prac kapituły o. Piotr posługiwał jako facylitator. Kapitule Prowincjalnej przewodniczyła Przełożona Prowincjalna s. Wiesława Przybyło.
Uczestniczyły w niej także s. Mariamma Kunnackal, Przełożona Generalna
i s. Sonia Matos, Radna Generalna. Po otwarciu Kapituły Przełożona Generalna skierowała słowo do sióstr Kapitularek. Słowo to zostaje zamieszczone na
końcu artykułu.
W intencji Kapituły i wyborów modliły się siostry ASC ze wszystkich Prowincji i Fundacji. Przesłały życzenia jako potwierdzenie łączności z nami.
Także siostry Karmelitanki z Wrocławia wypraszały światło Ducha Świętego
dla naszej Prowincji.
1 maja był dniem skupienia, przeznaczonym na modlitwę, refleksję w oparciu o dokumenty Zgromadzenia, syntezę pracy sióstr podczas spotkań formacyjnych oraz konferencję „Konsekracja i poszukiwanie woli Bożej.
W dniu 2 maja, który jest dniem adoracji we wspólnocie bolesławieckiej,
Kapitularki wybrały na urząd Przełożonej Prowincjalnej s. Bożenę Hulisz.
Radnymi Prowincjalnymi zostały: s. Ewa Kleps i s. Maria Grygiel
Szczególnymi patronami naszej Kapituły byli: św. Maria De Mattias, której
10 lecie kanonizacji obchodzimy, św. Józef i Maryja Królowa Polski.
s. Ewa Kleps, ASC
W tym numerze:
Kapituła Prowincjalna

Słowo Przełożonej
Generalnej
do kapitularek

Zmiana Zarządu

Z życia wspólnot

Działalność SKC

Kapituła w Schaanie

Kalendarium Zarządu

STR. 2
BIULETYN PROWINCJALNY
Słowo s. Mariammy Kunnackal,
Przełożonej Generalnej do sióstr Kapitularek Bolesławiec, 30.04.2013 roku
W imieniu całego Zarządu Generalnego i członkiń wspólnoty międzynarodowej, a szczególnie s. Melanii, przekazujemy Wam wszystkim serdeczne pozdrowienia i dar modlitwy!
S. Sonia i ja jesteśmy wdzięczne Panu za możliwość bycia w tym momencie na kapitule wyborczej, tak
ważnej dla życia i żywotności tej Prowincji. Cenimy bardzo obecność każdej z Was.
Każda kapituła jest czasem łaski i błogosławieństwa oraz okazją do wzrostu dla odnowy w Duchu. Jest
także czasem refleksji, dzielenia się, marzeń, wyzwań i nowych perspektyw, które otwierają nas ku przyszłości. Obecna kapituła, którą celebrujemy, ma jako szczególny cel wybór nowych członkiń, które będą
służyć Prowincji jako grupa przewodnia: zarządzająca, która w wierności Bogu życia i charyzmatowi
Zgromadzenia będzie towarzyszyć Prowincji przez najbliższe 4 lata, trwając w nieustannym słuchaniu wyzwań przychodzących od Kościoła i świata.
Nasza obecność wśród Was i nasze uczestnictwo w tej kapitule będzie towarzyszeniem i wspieraniem
tego procesu rozeznania i wyboru sióstr, które będą prowadzić Prowincję w najbliższych latach, we współpracy ze wszystkimi siostrami. A więc każda z Was jest członkinią odpowiedzialną i współodpowiedzialną
za to rozeznawanie. Owoc tego rozeznawania zależy od rozwagi i dojrzałości, z jaką każda przeżywa to
rozeznawanie w uważnym wsłuchaniu się w natchnienia Ducha Świętego.
Facylitator i komisja pomogą nam żyć w klimacie skupienia, któremu towarzyszy obecność Boga oraz
w klimacie otwarcia, w zasłuchaniu z szacunku dla świętości tego wydarzenia.
Niech nasze serca będą dyspozycyjne na głos Ducha Świętego, który mówi w sercu każdej z Was i pozwólmy uwalniać się Jemu z wszelkich osądów oraz przeszkód, które mogą utrudniać działanie Ducha
Świętego. On jest naszym Przewodnikiem, naszym Światłem i naszą Mądrością w tym procesie rozeznawania dla wyboru osób zgodnie Jego planem.
Potrzebujemy oczyszczenia serca z każdego oporu wobec działania Boga. Prosimy Ojca o wewnętrzną
wolność, która na rzeczywistość i osoby pozwoli nam patrzeć ze spokojem i w prawdzie.
Pozwólmy zaskoczyć się przez Boga, który zawsze proponuje nam nowość życia, do którego wyboru
jesteśmy wezwane. W tym procesie chcemy odczuć towarzyszenie Marii De Mattias, która nieustannie
wzbudza w nas silne pragnienie życia przeżywanego w pełni miłości, ukazując nam drogę prowadzącą do
stania się coraz bardziej wiarygodnymi świadkami miłości Boga, której Krew Jezusa jest wymownym znakiem i zadatkiem Wiecznego Przymierza (KŻ 2).
Odczujmy, że jesteśmy wspierane przez całe Zgromadzenie, które w tych dniach towarzyszy nam modlitwą. Nie musimy bać się otwierać na nowość życia Bożego! Dzieło, jak mówiła Maria De Mattias, jest
Boga, który nie przestaje nam błogosławić i wspierać nas.
Pragniemy też wyrazić naszą szczerą wdzięczność Siostrze Wiesławie i innym członkiniom obecnego
Zarządu, który w tych latach służył Prowincji. Ich zaangażowanie przeżywane w posłudze wypełnianej z
oddaniem, w rozeznawaniu i modlitwie, było widzialnym znakiem miłości Boga do każdej. Doceniamy
wielką odwagę i wiarę, z jaką przyjęły wyzwanie do wzrostu w jedności i komunii.
Już teraz dziękujemy także tym, które ze wspaniałomyślnością i otwartością serca odpowiedzą na wezwanie do posługi władzy w znaku Paschy Chrystusa.
Przyjmujemy więc ten ważny czas w głębokim skupieniu, w
zasłuchaniu w Jego Słowo, które zawsze oświeca naszą drogę,
zwracamy szczególną uwagę na wszystkie otrzymane informacje
dotyczące pragnień Prowincji, spraw pilnych, którym nowy zarząd będzie musiał dać pierwszeństwo, a więc na formację i misję, na potrzeby sióstr w różnym wieku i w różnych posługach,
by wybierać życie i przeżywać je w pełni daru.
Wszystkim życzymy dobrego rozeznawania !
NR 2 (29) 2013
STR. 3
Zmiana Zarządu Prowincji
„Obiecujemy służyć wam w naszej wspólnocie zakonnej, której centrum jest Jezus ukrzyżowany i
Jego Ewangelia”.
12 maja 2013 roku, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego swoją gotowość posługi Adoratorkom Krwi Chrystusa Prowincji Wrocław wyraziły siostry nowo wybranego Zarządu Prowincjalnego. S. Bożena Hulisz, s. Ewa Kleps, s. Maria Grygiel, s. Bożena Matomisz podjęły posługę zarządzania Prowincją Wrocław na okres czterech lat.
Przekaz posługi miał miejsce podczas uroczystej
Eucharystii, którą sprawował O. Piotr Budrewicz
SSCC. W homilii zachęcał siostry do częstego kierowania wzroku ku niebu pomimo trosk codziennych, do trwania w adoracji i radosnej służbie.
Przed rozpoczęciem Mszy świętej s. Bożena Matomisz odczytała list s. Mariammy Kunnackal zatwierdzający wybór nowej ekipy zarządzającej.
Na zakończenie Eucharystii s. Maria podziękowała s. Wiesławie Przybyło za jej ofiarną, pełną
poświęcenia posługę dla Prowincji, za dobro, które
stało się naszym udziałem. Skierowała również słowa pełne nadziei do obejmującej urząd s. Bożeny
Hulisz.
W uroczystości wzięły udział siostry ze wspólnot:
Bolesławiec, Częstochowa, Grójec, Wrocław dom
prowincjalny i Wrocław parafia pw. św. Franciszka
z Asyżu, które zadeklarowały „pragnienie współpracy w jedności, w posłuszeństwie i poczuciu odpowiedzialności”. Siostry z dalszych wspólnot, które nie mogły uczestniczyć w uroczystości przesłały
życzenia i zapewnienie o modlitwie.
s. Ewa Kleps, asc
STR. 4
BIULETYN PROWINCJALNY
W naszyc h wsp óln otach...
Aczyńsk
Największe święta w Kościele zawsze staramy
się przeżywać wspólnie z dziećmi, z którymi spotykamy się w każdą sobotę w naszym domu. Spora
grupka mieszka poza Aczyńskiem, więc nie miałyby możliwości uczestniczenia i przeżywania tych
radosnych dni we wspólnocie Kościoła. Również i
w te Święta Wielkanocne, zaczynając od Wielkiego
Piątku, zebraliśmy się wspólnie. W tym roku starsze dzieci i młodzież zaprosiłyśmy na nocne czuwanie, w którym uczestniczyli także parafianie. Dla
tej grupy było to pierwsze takie doświadczenie i
chociaż byli zmęczeni, było widać, że są szczęśliwi.
24 kwietnia minęło 20 lat od odprawienia, po długiej przerwie, pierwszej Mszy Świętej w Aczyńsku.
Z pewnością bardzo dobrze pamiętają to wydarzenie nasze Siostry, które wtedy pracowały w tej
wspólnocie, czyli s. Wanda Kościk i s. Maria Grygiel. Siostry mieszkały wtedy jeszcze w Krasnojarsku. Na prośbę i zaproszenie polskiej rodziny
mieszkającej blisko Aczyńska, wieś Rudnik, państwa Isajkinych Adolfa i Haliny, przyjechał kapłan
Zbigniew Kozłowski wraz z naszymi Siostrami.
Msza Święta była sprawowana w ich domu. Tak
było przez pierwsze lata.
Po upływie 20 lat zebrałyśmy się razem w tym samym domu, już nieco w innym gronie, ale we
wspomnieniach byli z nami obecni pierwsi Misjonarze. Podczas Mszy Świętej dziękowaliśmy Panu
Bogu za wszystkie otrzymane łaski w tych dwudziestu latach i prosiliśmy o dar wytrwania i powrotu dla tych, którzy zgubili drogę do Boga i do
Kościoła. Po Mszy Świętej nie zabrakło poczęstunku i wspomnień. Następnego dnia rano s. Bożena Hulisz wyjechała do Polski. Po tygodniu dowiedziałyśmy się, że została wybrana na Przełożoną Prowincjalną. Pamiętamy o Niej w modlitwie
wraz z dziećmi i parafianami. Dziękujemy za
wszystko dobro, które czyniła w tym syberyjskim
zakątku. Czekamy u nas, jak zawsze w domu.
W wigilię Zesłania Ducha Świętego zebrałyśmy się
wraz z młodzieżą na modlitewne czuwanie, które
trwało do 24.00. Dołączyli niektórzy parafianie.
Nie było nas wielu, tylko 12 osób, piękna liczba
zwiastująca nadzieję.
s. Ina Balcewicz, asc
NR 2 (29) 2013
STR. 5
W naszyc h wsp óln otach...
Irkuck 08.05.2013
Nr 36/2013
Przewielebna Matka Prowincjalna
Bożena Hulisz ASC
Przewielebna Matko Prowincjalna!
Z prawdziwą radością przyjąłem wiadomość o wyborze Matki na Przełożoną
Prowincjalną Adoratorek Krwi Chrystusa Prowincji Wrocławskiej. Życzę, aby Duch
Święty umacniał Matkę swoimi darami, ukazując drogi rozwoju Waszego Zgromadzenia i służby Kościołowi.
Z całego serca pragnę podziękować Czcigodnej Matce za 7 - letnią i pełną oddania posługę na terenie mojej diecezji św. Józefa w Irkucku w parafii Narodzenia
NMP w Aczyńsku. Wierzę, że obecność, modlitwa, a przede wszystkim radosne i pełne oddania świadectwo miłosiernej miłości siostry zostawiło wśród parafian przepiękny obraz bycia prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa. Niech Dobry Bóg wynagrodzi swoimi łaskami Matce za zasiane ziarno ewangelicznej wiary i miłości na syberyjskiej ziemi.
Korzystając z okazji pragnę podziękować na ręce Matki za piękną i pełną oddania posługę i ewangeliczną posługę miłosierdzia Waszych sióstr w mojej diecezji w
Aczyńsku (siostrze Tatianie Ugajnowej i siostrze Innie Balcewicz).
Niech Maryja – Matka Kościoła wyprasza Czcigodnej Matce i całemu Zgromadzeniu obfitość Bożych łask na każdy dzień dawania świadectwa o Bogu zakochanym w człowieku, a św. Maria De Mattias niech oręduje przed tronem Miłosiernego
Boga w tej niełatwej posłudze kierowania Zgromadzeniem Sióstr Adoratorek Krwi
Chrystusa.
Z darem modlitwy
+'Cyryl Klimowicz
biskup diecezji św. Józefa w Irkucku
STR. 6
BIULETYN PROWINCJALNY
W naszyc h wsp óln otach...
Baumgärtle
W dniach od 21 do 24 kwietnia 2013 r. o. Józef
Gehrer, o. Alois Schlachter, s. Iwona Wanke i ja
odwiedziliśmy 2 nasze wspólnoty: domu prowincjalnego we Wrocławiu i wspólnotę w Bolesławcu.
Po drodze odwiedzając moją mamę zabrali mnie i już
wspólnie pojechaliśmy do
Krzeszowa. W zwiedzaniu
„perły europejskiego baroku” pomagał nam dobrze
przygotowany elektroniczny przewodnik.
Po zwiedzaniu zabytków
kultury mogliśmy też podziwiać piękno natury,
piękno Skał Adrszpaskich
(Czechy).
Była to odpowiedź na zaproszenie, jakie o. Józef i
jego współbracia otrzymali od s. Wiesławy podczas
wizytacji naszej wspólnoty.
Pragnę przekazać Siostrom kilka refleksji z tej wizyty w Polsce. Za zgodą o. Aloisa skorzystam też z
tego, co on napisał o tym wydarzeniu na swojej
stronie internetowej.
„Dla nas wszystkich był to czas, w którym doświadczyliśmy prawdziwej gościnności sióstr, czas
w którym potwierdza się to, jak ważnym jest, by
współpracując z kimś starać się poznać jego świat,
jego kulturę, tradycje itd. Oprócz oficjalnych rozmów z Zarządem Prowincjalnym mieliśmy też czas
na turystyczne przedsięwzięcia”. Przed południem
ja pojechałam odwiedzić mamę, a ojcowie i s. Iwona zostali zaproszeni na zwiedzanie Wrocławia i
pielgrzymkę do Trzebnicy.
W Trzebnicy o. Alois prosił św. Jadwigę (kobietę
łączącą narody) o dalszą dobrą współpracę polskich
sióstr i mówiących po niemiecku ojców. Następnego dnia zaplanowany był wyjazd do Krzeszowa.
Kolejny dzień to droga powrotna do Niemiec, która
prowadziła przez Bolesławiec. Spotkanie z siostrami tej wspólnoty to kolejne doświadczenie gościnności, szczerej radości ze spotkania, a także wspominanie, bo kilka z sióstr przebywających obecnie
w Bolesławcu, pracowało w Baumgärtle poczynając od tych, które tę wspólnotę zakładały.
s. Ewa Piwońska
28 kwietnia w Baumgärtle odbył się coroczny
zjazd motocyklistów z regionu Unterallgäu. Z tej
okazji o. Józef, CPPS odprawił nabożeństwo,
w którym uczestniczyły siostry Ewa Piwońska i
Iwona Wanke. Spotkanie zakończyło się poświęceniem motocykli.
s. Iwona Wanke, asc
NR 2 (29) 2013
STR. 7
W naszyc h wsp óln otach...
c.d. ze str. 6
11 maja s. Iwona Wanke wraz z Anią Schlägel
wybrały się w pielgrzymkę rowerową.
Chciałabym się z Wami podzielić moimi przeżyciami.
Wystartowałyśmy 1 maja ok. godz. 7.30 z Kleinaitingen (Powiat Augsburg) naszą pielgrzymką
do Maria Baumgärtle. Tego dnia czekało na nas
około 70 km. My, to jest s. Iwona Wanke i Anja
Schlägel, członkini grupy młodzieżowej Stowarzyszenia Krwi Chrystusa – CPPS.
Miałyśmy wiele intencji i podziękowań w sercu,
które zabrałyśmy z sobą na naszą podróż (s. Iwona
ofiarowała tę pielgrzymkę w intencji powołań do
ASC).
Pierwszym etapem był Kościół klasztorny
„Wspomożycielki Wiernych“ w Lechfeld. Tam
postanowiłyśmy najpierw przejść stacjami Drogi
Krzyżowej, następnie pomodliłyśmy się wspólnie
jutrznią na rozpoczęcie dnia i naszej pielgrzymki
oraz w ciszy powierzyłyśmy Ojcu niebieskiemu
nasze intencje prosząc o Jego błogosławieństwo
dla nas i na ten dzień.
Nasza podróż przebiegała później przez
różne miejscowości poprzez Schwabmünchen aż
do Türkheim (wzdłuż rzeki Wertach). Ta droga
była bardzo ładna, bo prowadziła poprzez pola,
łąki i lasy. Wykorzystałyśmy ciszę i spokój na modlitwę, jak np. Różaniec do Miłosierdzia Bożego.
Punktualnie o godz. 12.00 dotarłyśmy do
Türkheim do Kościoła wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. Tam w ciszy modliłyśmy
się przez jakiś czas. Podczas krótkiego postoju posiliłyśmy się i w ten sposób umocniłyśmy, aby dalej jechać w kierunku Mindelheim przez Rammingen. Droga do Mindelheim prowadziła nas przez
las, niestety była ona źle oznakowana, tak iż mimo
naszej mapy prawdopodobnie pobłądziłyśmy troszkę. Ponownie wykorzystałyśmy czas na wspólną
modlitwę m.in. na różaniec do Krwi Chrystusa.
Około godz.14.30 dotarłyśmy do Mindelheim
do szpitala, gdzie, jak już wcześniej zaplanowałyśmy uczestniczyć we Mszy św. o godz. 16.00.
O godz. 15.30 razem z innymi w tamtejszej kaplicy
odmawiałyśmy różaniec. Niestety, gdy chciałyśmy
kontynuować naszą jazdę, zaczęło padać. Musiałyśmy na nasz ostatni etap założyć płaszcze przeciwdeszczowe. Nie pozwoliłyśmy się jednak zniechę-
cić i wyruszyłyśmy w dalszą drogę. Po około 5-10
minutach przestało padać i za to podziękowałyśmy
Panu Bogu.
Ostatni odcinek drogi z Mindelheim przez
Egelhofen, Unterrieden, Kunzach prowadził przez
wyraźnie bardziej pagórkowate tereny. Ponieważ
Lechfeld jest płaski, poczułyśmy teraz bardzo wielką różnicę miedzy pagórkowatym Unterallgäu. Mijając grotę Matki Bożej w Unterrieden, miałyśmy
nasz cel prawie przed oczyma i już nie trwało długo, iż rzeczywiście mogłyśmy z daleka go zobaczyć.
Po długiej podróży, zdobyłyśmy Baumgärtle około godz. 19.15. Radość z tego, że rzeczywiście go osiągnęłyśmy była wielka! Obydwie nie
jesteśmy doświadczonymi rowerzystkami, więc
dziwiłyśmy się, że z niezbyt wielkim wysiłkiem ten
odcinek drogi zdobyłyśmy i dziękowałyśmy wieczorem podczas nieszporów za tę wielką łaskę. Na
przyszły rok postanowiłyśmy taką pielgrzymkę powtórzyć – jak Bóg da, a my zachowałyśmy wszystkie wrażenia, rozmowy i modlitwy w wdzięcznej
pamięci.
Anja Schlögel
STR. 8
BIULETYN PROWINCJALNY
W naszyc h wsp óln otach...
Bolesławiec
Wspólnota bolesławiecka, jak i całe miasto
przez ostatnie dni, a nawet miesiące żyła przygotowaniami do uroczystości dziesiątej rocznicy kanonizacji św. Marii De Mattias i piątej ogłoszenia Jej
patronatu dla miasta i okolicy. Po raz kolejny naszej Świętej udało się zjednoczyć w działaniach
różne instytucje i osoby.
Z ogromną radością mogłyśmy przekonać się, że
osoba naszej Założycielki jest droga i ważna dla
bardzo wielu ludzi. Swoją artystyczną wizją Świętej mogły pochwalić się dzieci z szkół podstawowych, uczestnicząc w specjalnym konkursie plastycznym zorganizowanym przez Stowarzyszenie
Św. Marii De Mattias, gimnazjaliści w ramach konkursu wykonywali prezentacje multimedialne, a
uczniowie szkól średnich konkurowali w twórczości literackiej. W sumie, we wszystkich kategoriach
przygotowano ponad dwieście prac. Komisja konkursowa do dzisiaj ma problem, jak z takiej rzeszy
naprawdę dobrych prac wyłonić laureatów .
Nazajutrz działania artystyczne przejęli ich starsi
koledzy młodzież z ZSO i Z oraz Diecezjalna Orkiestra Młodzieżowa, we wspólnym występie, w
ramach programu zaprezentowanego w bolesławieckiej bazylice mniejszej.
Nie da się ukryć jednak, że wszyscy najbardziej
oczekiwali występu gości z Vallecorsa, chóru młodzieżowego, który przez trzy dni wraz z chórem
szkoły muzycznej, pod kierownictwem pana Aleksandra Samostrokowa przygotowywał oprawę jubileuszowej Mszy św. Warto było czekać włoskie i
polskie melodie razem, połączone głosy sporej grupy młodych ludzi brzmiały szczególnie pięknie .
Konkursy stanowiły jednak tylko wstęp, zasadnicza
inauguracja obchodów rocznicy miała miejsce 17
maja w kościele parafialnym MBNP na Placu Zamkowym, młodzież z gimnazjum nr 3 przygotowała
montaż słowno –muzyczny Maria De Mattias – duchowość i charyzmat. Młodzi artyści znakomicie
dali sobie radę z tak trudnym tematem i w pełni
zasłużyli na burzliwe oklaski.
Uwieńczeniem uroczystości jubileuszowych była
popołudniowa Msza św. sprawowana przez ks . bp
Marka Mendyka, po radosnym dziękczynieniu pozostało tylko jedno, zaprosić gości na ciąg dalszy
świętowania ,tym razem przy stole. Pogoda okazała się życzliwa nam i mogłyśmy podjąć gości w
ogrodzie .
Na kolejne świętowanie zapraszamy już wkrótce,
1 lipca, dzień odpustu, to kolejna okazja by wspólnie modlić się i radować z bycia razem.
s. Anna Mikołajewicz ASC
NR 2 (29) 2013
STR. 9
W naszyc h wsp óln otach...
Częstochowa
„Gdzie jest moje serce i jaka jest moja jakość
chrześcijanina?” to pytanie pobudzało naszych parafian i nas siostry, do refleksji nad życiem, podczas wielkopostnych rekolekcji w Kiedrzynie. Rekolekcjonista, ks. Filip Pięta CPPS, w sposób
spontaniczny przekazywał po raz pierwszy swoje
rozważania na temat prawd wiary w życiu wierzącego. Prowadzący z żywą wiarą pobudzał słuchaczy do odpowiedzi osobistych na postawione pytanie. Ks. Filip może być wspaniałym misjonarzem CPPS, jeśli wykorzysta swoje talenty dane
mu od Boga.
7 kwietnia w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, w
Sanktuarium Krwi Chrystusa, alumni CPPS Marcin Pawlicki i Krzysztof Surowaniec przyjęli święcenia w stopniu diakonatu z rąk Jego Ekscelencji
ks. biskupa Antoniego Długosza. Na uroczystej
Mszy świętej byli: ks. prowincjał Franciszek Grzywa oraz delegat z Chorwacji ks. Ilija Grgic, licznie
zgromadzeni współbracia, księża diecezjalni i zakonni, siostry zakonne, rodzina i przyjaciele diakonów. Diakoni poprosili s. Łucję Partykę o przeczytanie pierwszego czytania.
W dniach 29 – 30 kwietnia naszą wspólnotę odwiedziła s. Mariamma Kunnackal, Przełożona Generalna i s. Sonia Matos, Radna Generalna. Obie
siostry przyjechały na kapitułę wyborczą.
5 maja w naszej parafii św. Andrzeja Boboli odbyła się wzniosła i wyjątkowa uroczystość Pierwszej Komunii świętej. S. Elżbieta Mróz katechetka
przygotowała bogatą oprawę liturgiczną Mszy
świętej. Dzieci z wielkim przeżyciem czytały teksty
liturgiczne, modlitwę wiernych, pięknie śpiewały
psalm responsoryjny i pieśni. Było to niesamowite
przeżycie duchowe przyjęcia Pana Jezusa do serca
po raz pierwszy nie tylko dla dzieci, ale także dla
wszystkich ludzi. Dzieci przez Biały Tydzień również przygotowywały oprawę liturgii Mszy świętej.
18 maja s. Aniela Mroczek i s. Łucja Partyka były
na uroczystej Mszy świętej w archikatedrze w Częstochowie, którą sprawował i homilie wygłosił Ks.
arcybiskup Wacław Depo, z okazji spotkania Rodziny „Mamre”. Było to radosne przeżycie z licznie zgromadzoną młodzieżą.
s. Łucja Partyka ASC
Wspólnota formacyjna
Echo z działalności Kółka Misyjnego…
W okresie Wielkiego Postu, dzieci bardzo chętnie
uczestniczyły w nabożeństwach Drogi Krzyżowej,
które były przygotowywane przez Kółko Misyjne.
Na każde nabożeństwo miały za zadnie wykonać
coś innego, np. krzyże, skrzynie ze skarbem oraz
serca. Zostawiając swoje rzeczy zabierały do domu
przygotowane niespodzianki. Oczywiście jedna z
Dróg Krzyżowych była misyjna.
BIULETYN PROWINCJALNY
STR. 10
W naszyc h wsp óln otach...
c.d. ze str. 9
Od 12 do 14 kwietnia brałam udział w misyjnym
spotkaniu formacyjnym dla sióstr zakonnych, których temat brzmiał: „Misje to sprawa wiary”. Na
spotkaniu wysłuchaliśmy świadectw misyjnych, a
także poznaliśmy sytuacje w krajach misyjnych.
Ogromnie zachęcam siostry do modlitwy w intencji
misji.
21 kwietnia dzieci z Kółka Misyjnego zaangażowały się w wykonanie dekoracji w kościele na Niedzielę Dobrego Pasterza i przygotowanie liturgii
Mszy świętej. Modliliśmy się o powołania kapłańskie i zakonne.
18 maja Kółko Misyjne wyrusza w drogę - odbyła
się wycieczka rowerowa do Kopca. Odwiedziliśmy
oratorium salezjańskie oraz Braci Szkolnych, gdzie
miał miejsce mecz piłki nożnej, a następnie lody.
Wraz z nami, był również ks. Adam Zyzik. Dzieci
były bardzo zmęczone ale tez i zadowolone.
18 maja z młodzieżą parafii poprowadziłam adorację przed Niedzielą Zesłania Ducha Świętego, a
następnego dnia Kółko Misyjne wraz z młodzieżą
włączyło się w liturgię Mszy św. Oczywiście nie
zabrakło też wykonania odpowiedniej dekoracji,
która podkreślała uroczystość święta.
Uczniowie z Kółka Misyjnego i nie tylko, bardzo
chętnie zaangażowały się w zorganizowanie apelu
w rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II. W większości podjęły się wykonania dekoracji oraz plakatów.
Uczniowie z Kółka Misyjnego bardzo chętnie włączają się także w konkursy;
- plastyczny „Dzielmy się wiarą jak chlebem”
- recytatorski „Dzielmy się wiarą jak chlebem”
oraz uczą się piosenek w różnych językach, które
później uświetniają liturgie Mszy św.
31 maja wybieramy się na VII Archidiecezjalny
Kongres Misyjny Dzieci do Myszkowa, organizowany z okazji Dnia Dziecka, a 7-10 czerwca, wyruszamy w drogę do Zakopanego.
Opiekun Kółka Misyjnego: s. Elżbieta Mróz, ASC
NR 2 (29) 2013
STR. 11
W naszyc h wsp óln otach...
Dokszyce
Rozpoczęcie czasu Wielkiego Postu jest związane w naszej wspólnocie z przeżywaniem różnych
wydarzeń. Pracując w parafii, koncentrujemy naszą
uwagę na przygotowanie dzieci i młodzieży do
przeżywania Świąt Wielkanocnych. W środę popielcową zebrało się dużo dzieci i dorosłych, aby
posypać głowę popiołem na znak pokuty i nawrócenia. Kto nie mógł przyjść w ten dzień do kościoła, rodzice albo babcie zabierali popiół do domów.
Zachęcone przez s. Małgorzatę Augustyn dzieci,
robiły różne postanowienia, odmawiając sobie słodyczy, używania komputera, hucznych zabaw, aby
więcej czasu poświęcić na modlitwę i czynienie
dobrych uczynków dla innych.
Tradycyjnie w piątki w Dokszycach i Bierezowce
odbywały się nabożeństwa Drogi Krzyżowej prowadzone przez dzieci, młodzież, rodziców dzieci
pierwszokomunijne, Legion Maryi, żywy różaniec,
mężczyzn i ministrantów. Starałyśmy się tak przygotować te modlitwy, aby docierały do każdego
serca i dotykały życiowych problemów. W Wielki
Piątek Droga Krzyżowa odbyła się po ulicach miasta, którą prowadziła młodzież i młode małżeństwa. Pomimo wiatru i zimna zebrało się dużo
wiernych. Było to ważne świadectwo dla wielu nie
tylko katolików, ale i dla ludzi innych wyznań i
niewierzących.
W V niedzielę Wielkiego Postu odbyły się parafialne rekolekcje, w których dzieci i młodzież
uczestniczyły. Konferencje pomagały dzieciom
zgłębiać świadomość miłosierdzia w sakramencie
pojednania.
Palmowa Niedziela w tym roku dla dzieci była
szczególnie radosna, bo każde z nich mocno angażowało się w przygotowanie palmy. Najładniejsze
zostały nagrodzone w konkursie. Jak nigdy, 80
dzieci podniosło swoje palmy do góry śpiewając
pieśń: „Hosanna Jezusowi”. Na końcu każdy
uczestnik otrzymał nagrodę - aniołka. Atmosfera
radości napełniała cały kościół.
W Wielką Środę s. Hanna Dziatlik uczestniczyła w
uroczystej Mszy św. Krzyżma w Witebsku, której
przewodniczył Nuncjusz Apostolski na Białorusi
Claudio Gugerotti.
W czasie Triduum Paschalnego parafianie uczestniczyli w nabożeństwach, spowiedzi i całodobowych
adoracjach. Dzieci w Wielki Czwartek dziękowały
Bogu i księżom za dar Kapłaństwa i Eucharystii.
Staramy się uczyć ich wdzięczności za dary, które
otrzymują przez ręce kapłanów. W Wielką Sobotę
dzieci, przygotowane przez s. Małgorzatę, adorowały Jezusa w Grobie.
W dniach 22 marca 2 kwietnia w naszej wspólnocie przebywała s. Małgorzata Przybyło. Przyjechała
do naszej wspólnoty, aby przeżyć z nami Święta i
pomóc nam w przygotowaniach duszpasterskich i
domowych. Siostro Małgosiu, dziękujemy Ci za
Twoją życzliwość, obecność i pomoc.
W niedzielę Bożego Miłosierdzia w wiosce Gnieździłowie, do której dojeżdżamy odbył się odpust.
Udekorowałyśmy kaplicę i przygotowałyśmy razem z dziećmi liturgię i śpiew. Mszę św. celebrował o. Andrzej Kwieciński OFMCap. W kazaniu
wyjaśniał znaczenie Miłosierdzia Bożego i zachęcał do bezgranicznego zaufania i dziękczynienia
Bogu za Jego Miłosierdzie.
26 kwietnia nowicjuszka Nadzeya Rachytskaya
przyjechała do naszej wspólnoty na zastępstwo na
czas wyjazdu s. Małgorzaty Augustyn do Polski na
kapitułę. Nadzieja przebywała do 11 maja. Wróciła
do domu formacyjnego, aby przygotować się do
złożenia pierwszej profesji. Nadzieja, dziękujemy
Ci za Twoją dyspozycyjność i ofiarną pomoc.
STR. 12
BIULETYN PROWINCJALNY
W naszyc h wsp óln otach...
c.d. ze str. 11
1 maja pierwszy dzień majowych nabożeństw odbył się uroczyście. Zostały wręczone modlitewniki
pierwszokomunijnym dzieciom. Szczególnie wymownym znakiem było przekazanie modlitewnika
dziecku przez rodziców. W ciągu całego miesiąca
uczymy dzieci systematycznego uczestniczenia w
nabożeństwach majowych.
10 maja s. Hanna uczestniczyła w diecezjalnym
dniu skupienia w Miorach.
O godz. 17.00 dzieci z rodzicami wyruszyli z
Dokszyc na krótką pielgrzymkę do Bierezowki do
Matki Bożej Ostrobramskiej na nabożeństwo
dziękczynne. Przed tym nabożeństwem również w
Bierezowce odbyła się Pierwsza Komunia dziewczyny mającej 17 lat. Przez cały rok s. Małgorzata
przygotowywała ją indywidualnie. W popołudniowym nabożeństwie jednoczyła się ona z dziećmi z
Dokszyc. Po wspólnej modlitwie odbyło się wręczenie pamiątek pierwszokomunijnych.
15 maja odwiedził nas don Carmello z Włoch, który przyjeżdża tu do domu dziecka w celach pomocy. Przekazał nam pozdrowienie od naszej Matki
Generalnej.
17 maja odbyła się pierwsza spowiedź dzieci komunijnych. Wraz z nimi przystąpili do spowiedzi
ich rodzice i chrzestni. Dla niektórych rodziców
była to też pierwsza spowiedź, co dla nas było
wielką radością. Widać owoc naszej całorocznej
pracy z nimi. Byłyśmy świadkami dojrzewania ich
decyzji.
18 maja, w wigilię Zesłania Ducha Świętego, odbyło się nocne czuwanie, w którym udział brała
młodzież pod przewodnictwem o. Witalika i s.
Małgorzaty.
Tematem
spotkania
była
„Uzdrawiająca moc Ducha Świętego”.
19 maja 13 dzieci przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej. To jest zawsze głębokie przeżycie i
wielka radość dla dzieci i rodziców, a także i parafian. W słowach podziękowania ze strony rodziców
wyczuwało się autentyczny wyraz wdzięczności za
przygotowanie ich dzieci do tak ważnego sakramentu w życiu.
21 maja jedna niepełnosprawna dziewczynka Karolinka w czasie trwania białego tygodnia przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej. Widać było jak
dzieci dojrzale i z radością przyjęły ją do swojej
grupy, mimo jej inności i ograniczeń. Witając ją,
zaśpiewały piosenkę „Uroczysty dzień komunii”.
Karolinka ze względu na swoją chorobę była przygotowywana indywidualnie przygotowanie przez
s. Małgorzatę.
26 maja, w uroczystość Trójcy Świętej, nasza parafia przeżywała odpust. Także w ten dzień, dzieci
przeżyły rocznicę swojej Komunii Świętej.
Wspólnota z Dokszyc
NR 2 (29) 2013
STR. 13
W naszyc h wsp óln otach...
Kościelisko
19 maja z okazji 10 rocznicy kanonizacji św. Marii
De Mattias celebrowana była uroczysta Msza św. w
parafii św. Kazimierza w Kościelisku. Z tej okazji
wykonany został montaż słowno - muzyczny o
Świętej przez s. Krystynę, s. Wandę Kościk, panią
Teresę i Karolinę.
W dniach 2 – 3 marca s. Krystyna Kusak prowadziła spotkanie modlitewne w Makowie Podhalańskim, Uszwi i głosiła kazanie pasyjne w parafii w
Gnojniku.
4 marca odbyło się spotkanie Seniorów w domu
zakonnym w Kościelisku, które prowadziła s. Krystyna. Została odprawiona Msza św. w rocznicę
założenia Zgromadzenia.
W dniach 9 -10 marca s. Krystyna prowadziła spotkanie modlitewne i głosiła kazanie pasyjne w parafii Wierchomla.
12 marca i 9 kwietnia s. Krystyna uczestniczyła w
comiesięcznym skupieniu dla sióstr przełożonych
w Zakopanem.
4 i 25 kwietnia s. Krystyna prowadziła spotkanie
modlitewne w parafii Miłosierdzia Bożego w Zakopanem, a 10 i 23 kwietnia uczestniczyła w spotkaniu modlitewnym w parafii Św. Krzyża w Zakopanem.
W dniach 11 -13 kwietnia s. Krystyna prowadziła
spotkania modlitewne w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu i Parafii Dobrego
Pasterza w Krakowie.
20 kwietnia siostry w swoim domu gościły 50 osobową grupę z Makowa Podhalańskiego.
W dniach 30 kwietnia – 3 maja s. Krystyna
uczestniczyła w Kapitule Prowincjalnej w Bolesławcu.
Poznań
Oto niektóre wydarzenia z życia wspólnoty ASC
w Poznaniu
W dniach 16 - 19 grudnia 2012 s. Gabriela Janikula prowadziła i głosiła rekolekcje parafialne
w jednej w największych poznańskich parafii
pw. Świętej Rodziny. Temat rekolekcji brzmiał: Ja
wiem w kogo ja wierzę … Moja wiara jest wiarą
Kościoła.
Program rekolekcji przedstawiał się następująco:
Niedziela: Wierzę – wierzymy…
poniedziałek: Wierzę w Boga Ojca…
wtorek: Wierzę w Jezusa Chrystusa…
środa: Wierzę w Ducha Świętego…
Ponadto w tym czasie i tej parafii s. Gabriela poprowadziła spotkanie dla rodziców. Temat spotkania: Wychowywać… ale jak? Wierzyć… ale jak?
oraz uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym dla
dyrektorów szkół i przedszkoli na terenie parafii
św. Rodziny (7 szkół i 5 przedszkoli), a także
w opłatku dla osób należących do Odnowy w Duchu Świętym.
W styczniu i lutym 2013 r. przeżyłyśmy doświadczenie choroby. S. Gabriela zachorowała na zapalenie płuc, a s. Elżbieta Bukis na zapalenie oskrzeli.
Choroby trzymały nas długo i mocno. U nas „ na
czwartym piętrze” był prawdziwy szpital na peryferiach.
STR. 14
BIULETYN PROWINCJALNY
W naszyc h wsp óln otach...
c.d. ze str. 13
W dniach 13 – 14 lutego 2013 s. Teresa Szyper
współorganizowała szkolne rekolekcje wielkopostne w Państwowej Szkole Baletowej, czyli tam
gdzie pracuje.
Środa Popielcowa była przeżywana w poznańskiej
Farze i w szkole, a następny dzień był wielkopostnym pielgrzymowaniem uczniów, katechetów i nauczycieli do Lichenia.
Od 18 do 22 marca s. Gabriela poprowadziła w
parafii pw. św. Michała Archanioła w Pogorzeli
„kolejne” dwie serie szkolnych rekolekcji wielkopostnych, dla szkoły podstawowej i dla gimnazjum. Temat rekolekcji: Jezus wzrastał: w mądrości, w latach w łasce u Boga i u ludzi.
2 marca s. Gabriela poprowadziła „jednodniowe”
mini rekolekcje dla nauczycieli i pracowników
szkół im. bł. Celiny Borzęckiej. Jest to Zespół
Szkół prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr
Zmartwychwstanek. Rekolekcje odbyły się w diecezjalnym ośrodku rekolekcyjnym i uczestniczyło
w nich 45 osób.
W trzecią i czwartą niedzielę Wielkiego Postu
(zaczynając od Mszy świętej w sobotę wieczorem)
s. Gabriela głosiła kazania w parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Dopiewie. Tematyka kazań była związana z trzecią i czwartą prawdą wiary.
Od 6 do 9 marca s. Gabriela poprowadziła w parafii pw. św. Jadwigi w Siekierkach Wielkich dwie
serie szkolnych rekolekcji wielkopostnych, dla
szkoły podstawowej i dla gimnazjum. Temat rekolekcji: Maluję obraz…Boga, Jezusa i siebie.
Echo rekolekcji z listu pani katechetki: Szczęść Boże Siostro Gabrielo, przesyłam zdjęcia z rekolekcji
w Siekierkach i serdeczne pozdrowienia! Zrobiłam
ewaluacje zarówno w podstawówce jak i gimnazjum i muszę Siostrze z przyjemnością oznajmić, że
w 95% uczniowie rekolekcje uznali za ciekawe, które dały możliwość poznania własnych słabości,
dzięki codziennym przykładom ukazały prosty sposób mądrość, itd. Bardzo się cieszę, że taki owocny
odbiór miał trud włożony przez Siostrę w rekolekcyjne nauczanie. Serdecznie pozdrawiam i życzę
Radości Zmartwychwstania! Iwona Kubiak
W dniach 10 - 11 marca s. Gabriela prowadziła w
parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
w Dopiewie wielkopostne katechezy dla rodziców
dzieci z klas drugich i rodziców gimnazjalistów
przygotowujących się do Bierzmowania.
Przez moment s. Gabriela była we wspólnocie
ASC w Pogorzeli. Było fajnie, sympatycznie, siostrzano i pobożnie.
28 marca, w Wielki Czwartek, s. Elżbieta i s. Gabriela, w godzinach popołudniowych podreptały na
plebanię i tam złożyły kapłanom życzenia, obdarowały ich gałązkami oliwnymi z Getsemani, wypiły
dobrą kawę i poświętowały we wspólnocie siostrzano - kapłańskiej. Wieczorem podczas Mszy
świętej Wieczerzy Pańskiej s. Elżbieta i s. Gabriela
zaniosły w procesji dary ofiarne – chleb i wino.
Dla nas, Adoratorek, w ten szczególny czas liturgiczny było to wyróżnienie i czynne współuczestnictwo w tajemnicy Misterium Paschalnego.
NR 2 (29) 2013
STR. 15
W naszyc h wsp óln otach...
c.d. ze str. 14
S. Teresa odpowiadając na prośbę księdza proboszcza kan. Eugeniusz Guździoła o pomoc duszpasterską w parafii św. Michała Archanioła, podjęła się prowadzenia i przygotowania młodzieży do
sakramentu bierzmowania. S. Teresa prowadzi jedną z grup, z którą spotyka się w salce parafialnej według wyznaczonego planu.
8 kwietnia, w liturgiczną uroczystość Zwiastowania Pańskiego, cała nasza wspólnota uczestniczyła
w kościele parafialnym we Mszy świętej podczas,
której każda z nas podjęła się daru duchowej adopcji dziecka poczętego i jeszcze nienarodzonego.
9 kwietnia s. Elżbieta i s. Gabriela uczestniczyły w
parafialnych obchodach wspomnienia liturgicznego bł. Natalii Tułasiewicz. Eucharystii przewodniczył w kościele pw. św. Michała Archanioła w Poznaniu ks. dr hab. Paweł Wygralak, rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego. Była to kolejna z Mszy św. celebrowanych w Roku Wiary na
terenie archidiecezji poznańskiej w 21 kościołach
stacyjnych związanych ze świadkami wiary −
świętymi, błogosławionymi oraz sługami i służebnicami Bożymi żyjącymi kiedyś na jej terenie.
(…) We Mszy św. oprócz licznie zgromadzonych
parafian uczestniczyli m.in. przedstawiciele środowiska uniwersyteckiego, jak również dzieci i młodzież ze szkół noszących jej imię: podstawowej,
gimnazjalnej i licealnej. Placówki te prowadzi Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, które
czyni starania, aby bł. Natalia Tułasiewicz została
ogłoszona patronką polskich nauczycieli. Na uroczystości przybyła także reprezentacja rodziny
Błogosławionej. (…) Po Mszy św. jej uczestnicy
przeszli do domu przy ul. Śniadeckich 30, gdzie
Błogosławiona mieszkała do momentu aresztowania przez Niemców. Na domu znajduje się pamiątkowa tablica. Wspólnie odmówiono przy niej litanię do bł. Natalii Tułasiewicz.
14
kwietnia - s. Teresa i s. Elżbieta uczestniczyły w poznańskim Marszu dla życia.
Głównym punktem programu był pochód obrońców życia ulicami Poznania, jednak już kilka godzin przed marszem można było wziąć udział w
koncertach i wspólnej zabawie na placu. (…) Sło-
wa do zgromadzonych listownie przekazał również
metropolita poznański Stanisław Gądecki. Podkreślał on główne cele marszu: ochronę życia od chwili poczęcia, stanowczy sprzeciw aborcji i eutanazji
oraz In vitro. Zachęcał do podpisywania się pod
specjalnie przygotowanymi listami, które mają na
celu zakazanie dofinansowywania ze środków unijnych aborcji oraz wszelkich badań na ludzkich zarodkach. Podczas wydarzenia trwała zbiórka pieluch dla potrzebujących rodziców, w ramach akcji
„Pieluszka dla Maluszka”. Trwała ona od marca
i przez ten cały czas udało się zebrać przeszło 25
tysięcy pieluch (…)
Marsz Dla Życia organizowany jest co roku. Głównym hasłem tej edycji był slogan "Jeden z Nas"
symbolizujący, że każdy człowiek jest ważny, ma
taką samą wartość i prawo do życia od samego początku do naturalnego końca.
Wszystkie siostry ze wspólnoty: s. Teresa , s. Elżbieta i s. Gabriela podpisały protesty do parlamentu
europejskiego przeciwko ustawom zagrażającym
życiu i godności ludzkiej.
W dniach 15 - 20 kwietnia gościłyśmy mamę Rozalię i szwagra s. Gabrieli, który przebywał w Poznaniu na targach i innych swoich pracach.
W tych dniach w ramach pogłębiania relacji rodzinnych
i
odnawiania
wszystkiego,
co
łączy bliskie sobie osoby (ASC i nasze rodziny) pomalowana została kuchnia i sufit łazience.
9 maja s. Teresa uczestniczyła w spotkaniu otwartym klubu Polonia Christiana, które odbyło się w
Muzeum Archidiecezjalnym przy ulicy Lubrańskiego 1 w Poznaniu. Zaproszonym gościem był pan
Mieczysław Ryba – dr hab. historyk, kierownik Katedry Historii Systemów Politycznych XIX i XX
wieku KUL, członek Kolegium IPN, prezes KIK w
Lublinie, autor licznych książek i publikacji. Temat
spotkania: Czy grożą nam nowe rozbiory? Polska
wobec Rosji i Niemiec. W trakcie spotkania przedstawiony został proces postępującej zależności Polski względem Rosji i Niemiec. Prelegent przybliżył
przyczyny starcia cywilizacyjnego Polski wobec jej
sąsiadów bazując na teorii cywilizacji Feliksa Konecznego. Przeanalizowany został problem uzależniania energetycznego Polski, a także fałszowania
polskiej historii.
STR. 16
BIULETYN PROWINCJALNY
W naszyc h wsp óln otach...
c.d. ze str. 15
W dniach 14 - 15 maja siostry: Teresa, Elżbieta i
Gabriela uczestniczyły w niezwykłym wydarzeniu w parafii pw. św. Michała Archanioła. Odbywająca od 12 kwietnia niezwykłą podróż po Polsce
figura św. Michała z Groty Objawień na Gargano,
przybyła do poznańskiej „naszej parafii”. W trakcie
trwającej do końca roku peregrynacji odwiedzi ona
przeszło 50 parafii, a kulminacją jej wizyty będą
uroczystości odpustowe 29 września w Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym. W ramach uroczystości peregrynacyjnych w parafii św. Michała
wierni z całego Poznania i okolic uczestniczyli w
nabożeństwach z modlitwami o uzdrowienie i
uwolnienie z nałogów oraz błogosławieństwie osób
chorych, starszych i dzieci. Była również możliwość przyjęcia Szkaplerza św. Michała Archanioła
oraz zawierzenia siebie i swojej rodziny opiece
Wodza Niebieskiego. Uroczystej „anielskiej” liturgii towarzyszyły homilie i konferencje tematyczne
z udziałem kapłanów ze Zgromadzenia św. Michała
Archanioła.
Figura św. Michała
Archanioła z Sanktuarium na Gargano wykonana została w roku
1507 przez rzeźbiarza
Andreo Contucciego
zwanego Sansovino.
Przedstawia ona Księcia wojsk niebieskich
w stroju legionisty
rzymskiego, pod którego stopami leży pokonany Szatan. Pomysłodawcą
stworzenia figury był kard. Antonio z Monte San
Savino. Sanktuarium św. Michała Archanioła powstało na Górze Gargano na pamiątkę objawień
archanielskich jakie miały tam miejsce w końcu V
wieku. Jest to jedyna świątynia na świecie nie poświęcona ludzką ręką. Do dziś przybywają tam rokrocznie miliony pielgrzymów, wśród których miejsce zasłynęło niezwykłymi łaskami, które można
tam wyprosić.
Siostry uczestniczyły we wszystkim, co się działo:
w przywitaniu figury, we Mszach świętych w ciągu
dnia i w pasterce anielskiej, w Jutrzni z Aniołami i
w pożegnaniu.
16 maja s. Gabriela uczestniczyła we Mszy świętej, podczas której bracia franciszkanie otrzymali
z rąk ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego
święcenia kapłańskie i diakonatu.
18 maja s. Teresa uczestniczyła w czuwaniu modlitewnym w Wigilię Zesłania Ducha Świętego,
w kościele OO. Dominikanów w Poznaniu. Przed
pójściem na czuwanie, s. Teresa uczestniczyła
w poznańskiej nocy Muzeów.
19 maja, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego,
s. Elżbieta i s. Gabriela uczestniczyły w parafii pw.
św. Michała we Mszy świętej, podczas której parafia wyrażała wdzięczność Bogu i radość za przyjęte święcenia diakonatu „syna naszej parafii” diakona Juranta.
20 maja nasza wspólnota w obecności byłego
księdza proboszcza, jego mamy Marii dziękowała
Bogu za dar wyniesienia do chwały świętych Marię De Mattias.
20 maja s. Gabriela uczestniczyła w katedrze poznańskiej, w uroczystej Mszy św. z okazji 50 – lecia kapłaństwa Kard. Zenona Grocholewskiego Prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej. W najstarszej katedrze na ziemiach polskich, razem z ks.
bp. Zdzisławem Fortuniakiem i kilkunastoma kolegami kursowymi Jubilat odprawił Mszę św.
transmitowaną przez Radio Emaus, Radio Maryja i
Telewizję Trwam. Wśród jubilatów był także ks.
prof. dr. hab. Romuald Niparko – promotor doktoratu s. Gabrieli.
26 maja s. Gabriela uczestniczyła w parafii pw.
Matki Bożej Bolesnej, we Mszy świętej prymicyjnej jednego ze „swoich studentów”.
Pozdrawiamy ASC z Poznania
NR 2 (29) 2013
STR. 17
W naszyc h wsp óln otach...
Świder
Święta wielkanocne
Punktem głównym spotkania przy żurku i jajku
było przedstawienie o Zmartwychwstaniu Pana
Jezusa w wykonaniu naszych dzieci. Na spotkanie
przybyli rodzice dzieci. Był obecny także z nami
ks. Rafał Paździoch duszpasterz świetlic.
Warsztaty plastyczne
Od listopada ubiegłego roku w naszej świetlicy
odbywają się warsztaty plastyczne. Prowadzi je
Beata Kabala, która z zawodu i z zamiłowania jest
nauczycielką plastyki.
Majówka
Wraz z majem, miesiącem poświęconym Najświętszej Marii Pannie, rozpoczęły się nabożeństwa Litanii Loretańskiej. Każdego dnia staramy się z
dziećmi odmawiać tę piękną modlitwę. W pierwsze
ciepłe dni, korzystając z dobrodziejstw pięknej pogody, zrobiliśmy pierwsze spotkanie plenerowe
przy grillu.
Festyn Rodzinny
9 czerwca na terenie świetlicy odbędzie się kolejny
festyn. Tegoroczne hasło festynu brzmi:
„Pomalujmy razem świat”. W czasie trwania festynu jest przewidzianych szereg różnych atrakcji: loteria fantowa, trampolina, zamek dmuchany, konkursy z nagrodami.
Wizytacja Parafii
21 kwietnia w naszej parafii miała miejsce wizytacja, w którą nasza wspólnota czynnie włączyła się.
S. Barbara Makowska czytała modlitwę wiernych,
a s. Ewa Brauza niosła dary ołtarza. Po południu
Ks. biskup Senior Kazimierz Romaniuk odwiedził
naszą wspólnotę na Marszałkowskiej.
Pozdrawia wspólnota ze ŚWIDRA
STR. 18
BIULETYN PROWINCJALNY
W naszyc h wsp óln otach...
Warszawa
5 kwietnia s. Alina Bilecka i s. Aldona Kala brały
udział w nabożeństwie DE NEWS organizowanym
przez ks. Jacka i młodzież naszej parafii.
8 kwietnia, po „zimowych” świętach wielkanocnych, siostry uczestniczyły w spotkaniu „jajeczko”
w grupie Odnowy w Duchu Świętym.
9 kwietnia siostry wzięły udział w kolejnym spotkaniu, tym razem w grupie Wspólnoty Krwi Chrystusa.
W dniach 1 - 3 maja s. Alina i s. Cecylia Haftarczyk uczestniczyły w Kapitule Prowincjalnej.
zacji lekarskiej w Żorach,a w dniach 12 – 14
kwietnia s. Marta Majka uczestniczyła w sesji formacyjnej w Krakowie.
W dniach 21 – 23 kwietnia naszą wspólnotę odwiedzili o. Józef Gehrer, O. Alois Schlechter oraz
s. Ewa Piwońska i s. Iwona Wanke.
Od 19 lutego do 16 marca i od 6 kwietnia do 11
maja s. Czesława Maćkała wykonywała swoją posługę przewodnika pielgrzymek po Ziemi Świętej
W dniu 27 kwietnia przybyły do nas s. Mariamma
Kunnackal i s. Sonia Matos, by wziąć udział w Kapitule Wyborczej.
Siostry zwiedziły Wrocław, Kraków – Łagiewniki
i Częstochowę. Do Rzymu powróciły 6 maja.
12 maja w naszej parafii 110 dzieci klas II przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej, a tydzień później 121 uczniów klas II przeżywało rocznicę
Pierwszej Komunii Świętej.
1 maja młodzież naszej parafii przyjęła Sakrament
Bierzmowania z rąk Jego Ekscelencji Ks. Bpa Mariana Dusia pod czujnym okiem s. Aliny i wikariuszy naszej parafii.
25 maja przeżywaliśmy piękną uroczystość święceń kapłańskich diakona Piotra Hejny pochodzącego z Parafii św. Marii Magdaleny.
Wrocław
dom prowincjalny
3 marca s. Wiesława Przybyło i s. Ewa Kleps głosiły nauki rekolekcyjne w parafii pw. św. Mikołaja
we Wleniu.
4 marca Mszę świętą wspominałyśmy rocznicę
założenia Zgromadzenia . Mszę świętą w intencji
Adoratorek Krwi Chrystusa odprawił ks. Adam
Łuźniak.
Od 20 do 24 marca s. Jolanta Chojnowska uczestniczyła w kursie szkoleniowym w ramach specjali-
Pielgrzymka maturzystów
Tegoroczny temat wrocławskiej pielgrzymki
maturzystów na Jasna Górę, która odbyła się
8.03.2013 brzmiał: Niewiasta wiary. Został w ten
sposób ukazany młodym wzorzec osobowy, jakim
jest kobieta - Maryja z Nazaretu, która wobec trudności i niepewności życia umie podejmować trwałe
i odważne decyzje. Wiara to zarówno ufność wobec Tego, który stwarza i kieruje ludzkim losem,
jak i siła i piękno charakteru osoby dążącej do
wierności swoim wartościom i ideałom.
NR 2 (29) 2013
STR. 19
W naszyc h wsp óln otach...
c.d. ze str. 18
W pielgrzymce uczestniczyło 129 osób z II LO
we Wrocławiu. Młodzi jadąc do Tej, która uwierzyła do końca, jechali ze swoimi nadziejami i
prośbami licząc na Jej wsparcie
Modlitewne spotkanie rozpoczęło Nabożeństwo
Zawierzenia tegorocznych matur. Przedstawiciele
szkół składali swoje Zawierzenia w Kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie ich Zawierzenia zostały
pobłogosławione i ofiarowane Maryi.
Następnie młodzi udali się na konferencję, która
przygotował i wygłosił ks. Maliński. O godz. 15.00
wszyscy maturzyści spotkali się na Koronce do
Bożego Miłosierdzia w Bazylice, która została poprowadzona przez II LO z Wrocławia.
Kolejnym punktem i najważniejszym w całym
tym dniu to Eucharystia, której przewodniczył Jego
Ekscelencja Ks. Bp. Andrzej Siemieniewski.
Młodzi dzielili się swoimi przeżyciami, większość z nich miała okazje aby po długim czasie
skorzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania, towarzyszyło im wzruszenie, łzy i radość z doświadczenia obecności Jezusa i Jego Matki, i tego co
działo się w ich sercu.
s. Marta Majka, ASC
w rodzinie. W pierwszej części spotkania dzieci
uczciły Patronkę świetlicy przez montaż słowno –
muzyczny. Na pamiątkę mamy otrzymały przygotowane przez nas serduszka z cytatami z listów Założycielki.
Druga część spotkania poświęcona była Dniu Matki. Każda Mama otrzymała od swojego dziecka różyczkę jako wyraz podziękowania za życie, opiekę
i miłość. Mamy ze wzruszeniem patrzyły na swoje
dzieci, które dzielnie recytowały wiersze, tańczyły
i śpiewały. Uroczystość zakończyliśmy zdjęciem
i wspólnym świętowaniem przy stole.
Żagań
W czwartek 23 maja świętowałyśmy podwójną
uroczystość: 10 rocznicę kanonizacji św. Marii De
Mattias i Dzień Matki. Zaproszone zostały mamy
dzieci ze świetlicy. Po powitaniu gościom przedstawiona została postać św. Marii De Mattias, Jej
troska o wychowanie dzieci i formację matek, które powinny być nauczycielkami wiary i moralności
Z okazji 10 rocznicy kanonizacji św. Marii De Mattias w naszej wspólnocie została odprawiona Eucharystia w intencji dziękczynnej za życie i kanonizację św. Marii De Mattias. Przy tej okazji modliłyśmy się też w intencji powołań do naszego Zgromadzenia.
s. Elżbieta Kurnatowska
STR. 20
BIULETYN PROWINCJALNY
Działaln oś ć SK C
Kościelisko
W dniach 15 – 17 marca s. Krystyna przebywała w
Krakowie, Warszawie i Siemiatyczach i prowadziła
spotkania modlitewne z animatorami i stowarzyszonymi
Aby zobaczyć kawałek raju
20 kwietnia po długim oczekiwaniu na wiosnę
Czciciele Krwi Chrystusa w Makowie Podhalańskim oraz parafianie udali się na krajobrazową pielgrzymkę do Doliny Chochołowskiej, by wspólnie
wielbić Boga za jeden z cudów przyrody, jakim są
kwitnące o tej porze roku krokusy.
Pierwszym punktem pielgrzymki był Ludźmierz, gdzie w Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej, modlitwą i śpiewem uczciliśmy Królową Podhala. W przepięknym ogrodzie różańcowym, odmówiliśmy tajemnice światła, a pod pomnikiem Ojca Świętego Jana Pawła II, odmówiliśmy litanię do bł. Jana Pawła II.
Kolejnym celem pielgrzymki były Krzeptówki,
czyli Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, jako
wotum za ocalenie życia Ojca Świętego Jana Pawła
II. Od tatrzańskiego przewodnika, pana Macieja
Będkowskiego, który opowiedział nam historię powstania sanktuarium na Krzeptówkach, usłyszeliśmy wiele ciekawostek. Jedną nich są informacje
na temat płaskorzeźby znajdującej się przy V i XII
stacji drogi krzyżowej, gdzie w postaci Szymona
oraz apostoła Jana, artysta przedstawił Jana Pawła
II. Dowiedzieliśmy się także o heroicznym czynie
miejscowej ludności, która nieprzerwanie przez
100 dni i nocy trwała na adoracji i modlitwie, błagając Matkę Bożą Fatimską o ocalenie życia dla
Jana Pawła II. Ogromną radością było dla nas to, że
wśród tylu duszpasterskich obowiązków, ksiądz
proboszcz Tadeusz Różałowski chciał być z nami i
wraz z siostrami Serafitkami s. Sergią i s. Anielą,
dołączyli do naszej pielgrzymki. O godzinie 12.00
w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, ksiądz proboszcz odprawił Mszę Świętą
w intencji pielgrzymów i ich rodzin.
Po uroczystej dla nas Mszy Świętej udaliśmy się
do Doliny Chochołowskiej, aby zobaczyć kawałek
raju. W drodze do doliny pan Maciej pokazywał
nam i opowiadał o ciekawych miejscach Doliny
Kościeliskiej i Chochołowskiej. Z parkingu przy
Dolinie Chochołowskiej przeszliśmy do Siwej Polany, gdzie 23 czerwca 1983 roku w czasie podróży apostolskiej do ojczyzny, Jan Paweł II, wylądował helikopterem, aby choć przez chwilę być w
ukochanych Tatrach. Miejsce to uczczono pamiątkową tablicą i krzyżem, przy którym odmówiliśmy
krótką modlitwę.
Choć Tatry z powodu częściowego zachmurzenia nie ukazały nam całego swojego piękna, to cud
przyrody w przepięknych różnobarwnych krokusach, które pokrywały polany Doliny Chochołowskiej, oczarował nas i rozradował nasze serca. Zachwycaliśmy się tymi widokami, jak małe dzieci.
Robiliśmy zdjęcia, a naszej radości nie było końca.
Na zakończenie pielgrzymki udaliśmy się w gościnę do sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa w Kościelisku. W przepięknej Kaplicy domu rekolekcyjno-wypoczynkowego s. Krystyna Kusak wygłosiła
nam krótką konferencję o założycielce Zgromadzenia św. Marii De Mattias. Mówiła również o celach
Zgromadzenia i mocy, jaką Krew Chrystusa może
mieć w dzisiejszych czasach. Następnie, po odmówieniu Koronki do Krwi Chrystusa ucałowaliśmy
relikwie bł. Jana Pawła II, św. Marii De Mattias
oraz św. Kaspra del Bufalo.
Po pożegnaniu z s. Krystyną, udaliśmy się do
autokaru. W drodze powrotnej chwaliliśmy Boga
modlitwą i śpiewem pieśni Maryjnych i ludowych.
Bogu niech będą dzięki za to wspólne pielgrzymowanie, przepiękne widoki ,,tatrzańskiego raju i
kwitnących krokusów”, które na zawsze pozostaną
w naszej pamięci.
Czcicielka
NR 2 (29) 2013
STR. 21
Działaln oś ć SK C
Wrocław
U Wambierzyckiej Królowej Rodzin
11 maja br. odbyła się XI pielgrzymka kolejarzy
oraz Stowarzyszenia Krwi Chrystusa. Wraz z duszpasterzami ks. Markiem Zołoteńkim z Wałbrzycha
i o. Karolem Głowackim ofm z Zieleńca o godz.
11.00 odprawiono Mszę świętą w intencji pielgrzymów. Po strawie duchowej był czas na wzmocnienie swego ciała przy kuchni franciszkańskiej. Następnie grupa pielgrzymów ruszyła na kalwarię, by
tam odprawić drogę krzyżową oraz różaniec w drodze do kaplicy św. Katarzyny.
Spotkania s. Haliny z grupami SKC (III –V):
1.III Legnica
17.00 par. św. Jacka
2.III Lubin
7.30 par. MB Częstochowskiej,
10.30 par. św. M. Kolbego, 17.30 św. Barbary
3.III Legnica
13.00 par. Podwyższenia Krzyża
Świętego
4.III Wrocław 17.00 par. Najświętszego Imienia
Jezus, 18.00 Świętego Ducha
5.III Wrocław 16.00 SKC dom prowincja lny
6.III Legnica
14.30 par. Królowej Polski 18.00
par. św. Judy Tadeusza
7.III Wrocław 17.00 par. Świętej Trójcy
8.III Głuszyca/Legnica 9.00 Głuszyca/ 17.00
Legnica Trójcy Świętej
9-10.III Świeradów par. Podwyższenia Krzyża
Świętego – kazania + spotkanie z SKC
11.III Wrocław 17.00 par. św. Faustyny
12.III Wrocław 16.00 SKC dom prowincja lny
14.III Wrocław 18.00 par. Alberta Wielkiego
17.III Pieńsk
15.00 par. par. św. Franciszka z
Asyżu
18.III Wrocław 17.00 par. Najświętszego Imienia
Jezus, 18.00 Świętego Ducha
25.III Wrocław 17.00 par. Najświętszego Imienia
Jezus
3.IV Legnica
14.30 par. Królowej Polski 18.00
par. św. Judy Tadeusza
4.IV Wrocław 17.00 par. Świętej Trójcy
5.IV Wrocław 17.00 par. św. Bonifacego
6.IV Lubin
7.30 par. MB Częstochowskiej,
10.30 par. św. M. Kolbego, 17.30 św. Barbary
8.IV Wrocław 17.00 par. św. Faustyny
9.IV Wrocław 16.00 SKC dom prowincja lny
10.IV Legnica 14.30 par. Królowej Polski
11.IV Wrocław 18.00 par. Alberta Wielkiego
12.IV Legnica 16.30 par. Świętej Trójcy, 18.00
par. św. Joachima i Anny
14.IV Namysłów 14.00 par. św. Piotra i Pawła
15.IV Wrocław 17.00 par. Najświętszego Imienia
Jezus, 18.00 Świętego Ducha
16.IV Bolesławiec 18.00 par. Ciała i Krwi XP
17.IV Wrocław 17.00 par. św. Franciszka z Asyżu
18.IV Wrocław 18.00 par. Alberta Wielkiego
22.IV Wrocław 17.00 par. Najświętszego Imienia
Jezus, 18.00 Świętego Ducha
25.IV Świebodzice/Wałbrzych 12.00 par. św. Piotra i Pawła/16.00 par. MB Częstochowskiej
29.IV Wrocław 17.00 par. Najświętszego Imienia
Jezus, 18.00 Świętego Ducha
STR. 22
Działaln oś ć SK C
c.d. ze str. 21
2.V Wrocław
17.00 par. Świętej Trójcy
4.V Lubin
7.30 par. MB Częstochowskiej,
10.30 par. św. M. Kolbego 17.30 św. Barbary
5.V Legnica
13.00 par. Podwyższenia Krzyża
Świętego
6.V Wrocław
17.00 par. Najświętszego Imienia
Jezus, 18.00 Świętego Ducha
7.V Wrocław
16.00 SKC dom prowincjalny
8.V Legnica
18.00 par. Królowej Polski 14.30
par. św. Judy Tadeusza
9.V Wrocław
18.00 par. Alberta Wielkiego
10.V Głuszyca 15.30 par. Chrystusa Króla
BIULETYN PROWINCJALNY
Kapituła w Schaanie
W dniach 17 – 18 kwietnia 2013 roku uczestniczyłam w Kapitule Regionu Schaan. Praca Kapituły
była skoncentrowana wokół tematu „Przekraczać
próg”. Do udziału zostały zaproszone siostry z Obszaru Kontynentalnego Europa oraz wiceprowincjał Misjonarzy Krwi Chrystusa Prowincji Niemieckiej. Nie obecna była przedstawicielka prowincji Włochy.
11.V Wambierzyce
10.30 PIELGRZYMKA SKC
12.V Namysłów 14.00 par. św. Piotra i Pawła
13.V Wrocław 17.00 par. Najświętszego Imienia
Jezus
14.V Wrocław 16.00 SKC dom prowincja lny
19.V Legnica
13.00 par. Podwyższenia Krzyża
Świętego
21.V Żary/Łęknica 11.00 par. NSPJ + św. Józefa
Oblubieńca,
15.30 Łęknica
22.V Lubsko/Żagań 10.00 par NSPJ, 16.00 par. Nawiedzenia NMP 18.00 par. św. Józefa Moczyń
23.V Żagań
16.00 par. Ordynariatu WP
18.00 Wniebowzięcia NMP
25-28 V PIELGRZYMKA SKC WROCŁAW
31.V Ubocze 15.00 Ur. odpustowe, poświęcenie
obrazu i sztandaru SKC z udziałem B-pa Legnicy
Kapituła rozpoczęła się Mszą świętą, a następnie
po otwarciu spotkania, zaproszeni goście zostali
poproszeni o osobistą refleksję w odniesieniu do
tematu wiodącego. Nasze wypowiedzi stały się
punktem wyjścia dla pracy kapitularek w pierwszym dniu obrad. Pracowaliśmy także w małych
grupach.
Drugi dzień był poświęcony sprawozdaniom z życia Regionu Schaan oraz zarządzania finansowego.
Podjęto dyskusję nad wnioskami, które wpłynęły
do Kapituły.
Całość przeplatały momenty modlitwy, adoracji,
symboliki dla głębszego przeżycia tematu. Siostry
cieszyły się naszą obecnością i zaangażowaniem.
Były bardzo gościnne i otwarte. Podziwiałam ich
odpowiedzialność za prace Kapituły. Wszystkie
przyjechały przygotowane i brały czynny udział.
Od naszej Prowincji został podarowany siostrom
ornat ze św. Marią De Mattias, w którym po poświęceniu O. Józef Gehrer CPPS odprawiał Msze
święte. Wszystkim podobał się zarówno wizerunek naszej Świętej, jak i baranek. Siostry Regionu
Schaan serdecznie pozdrawiają wszystkie siostry,
w szczególny sposób s. Alma Pia zapewnia o pamięci w modlitwie i bliskości.
s. Ewa Kleps. ASC
NR 2 (29) 2013
STR. 23
KALENDARIUM ZARZĄDU PROWINCJALNEGO
MAJ
13, 27, 29
Posiedzenie Rady Prowincjalnej we Wrocławiu
14 – 15
S. Bożena H. i s. Maria – odwiedziny sióstr w Częstochowie
16
S. Bożena H., s. Ewa i s. Maria – odwiedziny sióstr w Żaganiu
18 – 19
S. Bożena H. i s. Ewa – uczestniczenie w 5 rocznicy patronatu w Bolesławcu
20 – 23
S. Bożena H. i s. Ewa – odwiedziny sióstr w Bolesławcu
20 – 22
S. Maria – uczestniczenie w spotkaniu dla ekonomek w Warszawie
25 – 26
S. Maria – uczestniczenie w odpuście u CPPS w Częstochowie
31
S. Bożena H. i s. Maria – odwiedziny sióstr w Pogorzeli
CZERWIEC
11 i 12
Posiedzenie Rady Prowincjalnej we Wrocławiu
1–2
S. Bożena H. odwiedziny sióstr w Poznaniu
7–8
S. Bożena H. odwiedziny sióstr w Kościelisku
9
S. Bożena H. i s. Bożena M. – uczestniczenie w beatyfikacji w Krakowie
9 – 11
S. Bożena H. – odwiedziny sióstr w Kościelisku
23.06 – 31.07 S. Ewa – zastępstwo w Baumgärtle
24.06 – 17.07 S. Bożena H. – odwiedziny sióstr w Aczyńsku
30.06 – 10.07 S. Bożena M. – tłumaczenie podczas wizytacji Zarządu Generalnego w Dokszycach
LIPIEC
2 – 10
S. Maria – rekolekcje zakonne ASC w Bolesławcu
SIERPIEŃ
27.08 – 3.09 S. Bożena H., s. Ewa, s. Maria i s. Bożena M. – uczestniczenie w Pierwszej Profesji Zakonnej s. Nadzeyi Rachytskayi
NR 2 (29) 2013
STR. 24
Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa; ul. Szymanowskiego 25; 51-609 Wrocław; tel.71/337 45 40,
e-mail: [email protected]; www.adoratorki.pl

Podobne dokumenty