Prospekt_informacyjny Warszawa Chmielna

Komentarze

Transkrypt

Prospekt_informacyjny Warszawa Chmielna
1
Prime 1,0533 ha / 2,6 acres
Unique Location in Warsaw
Pierwszorzędny obszar 1,0533 ha
Unikalny teren w Warszawie
Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth (c), którego autoryzowaną licencję do użytku własnego posiada Poczta
Polska SA. The visual maps were prepared with Google Earth (c) Software, which is properly licensed to Polish Post plc. for its own use.
Warsaw – Investment Land for Sale
Teren inwestycyjny na sprzedaż w Warszawie
2






Pierwszorzędny obszar 1,0533 ha
Unikalna nieruchomość
Intensywny ruch miejski i znakomita widoczność
Łatwa dostępność komunikacyjna
Szybko rozwijający się rejon
Idealna na inwestycje biurowe, siedziby korporacji






Prime 1,0533 ha / 2,6 acres
Unique property
High traffic location with excellent exposure
Easy access to transportation
Located in a rapidly expanding area
Potential uses include office, corporate and regional
headquarters
3
O
ferowana nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki oznaczone nr ew. 46/8,
46/9 i 46/10 z obrębu 6-01-09 zlokalizowana jest
przy ul. Chmielnej 75 róg Żelaznej w Warszawie,
dzielnicy Wola, rejonie MSI Mirów w kwartale ulic
Żelaznej, Alei Jerozolimskich, Towarowej i Chmielnej.
Rejon charakteryzuje się dość znacznym zróżnicowaniem pod względem przestrzennym i funkcyjnym.
Zdominowany jest przez zabudowę wielomieszkaniową oraz biurową. Znajduję się tu również znaczna
liczba obiektów hotelarskich.
Na lokalnym rynku zauważyć można przewagę popytu nad podażą, co z kolei przekłada się na rosnące ceny i czynsze. Popularność rynkową rejon zawdzięcza bardzo dobrej lokalizacji w bezpośrednim
sąsiedztwie centrum.
Obszar znajduje się w fazie rozwoju, powstają nowe
obiekty komercyjne i mieszkalne, szybko znajdujące nabywców. Planowane są kolejne inwestycje, pod
które zostały już wykupione tereny. Pociąga to za
sobą konieczność modernizacji ulic, przy których lokowana jest nowa zabudowa.
T
he property offered for sale contains land registered as plots 46/8, 46/9 i 46/10 as part of
the cadastral sestion of 6-01-09 situated on the corner of Chmielna 75 and Żelazna street, in Wola district, in the MSI Mirów region in the quarter of Żelazna, Jerozolimskie Avenue, Towarowa and Chmielna
Streets.
The Mirów region is a place of infrastructural and
functional diversity, still dominated by multiresidential and office building area. There are also a number of hotels.
On the local market the demand seems to outweigh
the supply, which in turn, results in the rise of prices
and rental rates. The market popularity of the area
is due to a very good location in the direct vicinity
with the city centre.
The area is under ongoing development, during
which new commercial and residential facilities are
under construction, attracting a lot of vendees. Further investment is planned, for the purpose of which
new areas have been recently sold. This also entails modernization of the streets where a new built-up
area is being planned.
4
W
zakresie zagospodarowania terenu dominuje
zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana w głębi obszaru, przy mniejszych ulicach.
Wzdłuż większych ulic takich jak: Towarowa, Prosta,
Aleja Jana Pawła II dominuje zabudowa biurowa, natomiast przy Alejach Jerozolimskich wpływ na obraz
obszaru wywierają obiekty i urządzenia komunikacji
zbiorowej (stacje: WKD Warszawa Śródmieście, Warszawa Ochota oraz tory biegnące równolegle do ulicy poniżej jej poziomu na odcinku od ulicy Żelaznej
do placu Zawiszy – na pozostałym odcinku umieszczone są w podziemnym tunelu).
R
esidential buildings dominate in the deeper part
of the area, near small streets, whereas bigger
streets, such as Towarowa, Prosta Streets, John
Paul II Avenue are dominated by office facilities.
Jerozolimskie Avenue is affected by a big number of
facilities and appliances belonging to public trans-
port (including railway station WKD, Śródmieście railway station, Ochota Railway station and also railway track going parallelly to the street situated
below the track, placed on the level of Żelazna Street until the Zawisza Square – the rest is of it is placed in the underground track).
5
R
ejon wchodzi w skład Obszaru Zabudowy Śródmiejskiej, co sprawia, że charakteryzuje go bardzo wysoki wskaźnik intensywności zabudowy, w
granicach 80-93 % (przy średniej dla Warszawy –
46 %). Również wysoki jest wskaźnik gęstości zaludnienia, który kształtuje się na poziomie około 7700
osób/km2 (przy średniej dla Warszawy – 3200
osób/km2).
Największy wpływ na atrakcyjność rynkową ma lokalizacja – bezpośrednie sąsiedztwo centrum mia-
sta, ale również koncentracja obiektów biurowych
(miejsc pracy), dobra dostępność do usług i handlu
oraz bardzo dobrze rozwinięta komunikacja miejska,
infrastruktura techniczna, komunikacja, duży przepływ ludzi. Rynek przyciąga różne kategorie nabywców. Dla jednych celem kupna nieruchomości będzie osiągnięcie z niej zysku (np. poprzez wynajem),
dla innych natomiast zamieszkanie w niej. Czynniki te wpływają również na wartość nieruchomości
w tym rejonie.
T
he region belongs to Central Business District
area, which makes it an area of extremely high
density on built-up land, estimated at 80-93% (whereas the average for Warsaw is 46%). The population rate is also very high accounting for approximately 7700 people per sq. km (whereas the average
for Warsaw is estimated at 3200 people/sq. km).
The location has definitely the biggest influence on
the popularity of the area – situated in the direct vici-
nity to the city centre as well as concentration of office buildings and facilities (workplace), accessibility
to services and commerce, and also very well-developed public transport, technical infrastructure, communication, high inflow and outflow of people. This
attracts many kinds of buyers. Some aim to buy the
property to make a profit by renting the real estate, others would buy it for residential purposes. Those factors also influence the value of the real estate in the region.
6
Warsaw Trade Tower
Ilmet Tower
Rondo 1
Intercontinental Hotel
Kaskada Sienna Center
Hilton Hotel
Holiday Inn Hotel
Palace of Culture and Science / PKiN
Lumen Tower
Złote Tarasy Shopping Center
Central Train Station / Dw. Centralny
Marriott Hotel
LIM Center
Aktyn Business Center
Orco Tower
Swede Center
Oxford Tower
Warta Tower
N
Millennium Tower
Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth (c), którego autoryzowaną
licencję do użytku własnego posiada Poczta Polska SA.
The visual maps were prepared with Google Earth (c) Software, which is properly licensed to Polish Post
plc. for its own use.
ieruchomość w ścisłym centrum, w lokalizacji
najbardziej prestiżowej i zapewniającej doskonałą dostępność komunikacyjną zarówno ruchu kołowego, jak również wszystkich środków komunikacji
miejskiej oraz kolei (dworzec PKP Warszawa Centralna, PKP Warszawa Śródmieście WKD, stacja Warszawa Ochota).
Korzystna lokalizacja i dostępność nieruchomości są
jej największym atutem i w dużej mierze stanowią o
jej wysokiej atrakcyjności.
T
he property is situated in the city centre in the most
prestigious location ensuring excellent accessibility to
public transport. The connection refers to vehicle traffic
as well as all other means of public transport and railway
system (such as Central Railway Station, WKD Railway
Station, Ochota Railway station).
Good location and convenient connections to the property are its crucial assets, which make it an attractive purchase.
7
Aktyn Business Center
Warta Tower
Swede Center
Aleje Jerozolimskie St.
Railroad / kolej
Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth (c), którego autoryzowaną licencję do użytku własnego posiada Poczta Polska SA.
The visual maps were prepared with Google Earth (c) Software, which is properly licensed to Polish Post plc. for its own use.
D
ziałki ewidencyjne wchodzące w skład nieruchomości stanowią zwarty obszar gruntu o układzie
granic w kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach 95 x 110 m z nieregularnym przebiegiem granicy południowej.
Dłuższym bokiem nieruchomość zlokalizowana jest
wzdłuż ulicy Żelaznej, krótszym wzdłuż ulicy Chmielnej. Łączna powierzchnia nieruchomości jest równa
10 533 m kw. Wszystkie działki wchodzące w skład
nieruchomości oznaczone są w ewidencji jako inne
tereny zabudowane (symbol Bi).
T
he property is a compact area of land of rectangle shape, which is 95 x 110 m long with irregular southern border line.
Longer flank of the property is situated on Żelazna
Street whereas the shorter flank goes along Chmiel-
na Street. The overall land area of the property is
10.533 square metres. All the land belonging to the
property is classified in the register as other built-up
areas (symbol Bi) .
8
Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth (c), którego autoryzowaną
licencję do użytku własnego posiada Poczta Polska SA.
The visual maps were prepared with Google Earth (c) Software, which is properly licensed to Polish Post
plc. for its own use.
Złote Tarasy Shopping Center
Aktyn Business Center
Novotel Hotel
Central Train Station / Dw. Centralny
Swede Center
Orco Tower
Warta Tower
Millennium Tower
D
obrą dostępność komunikacyjną nieruchomości zapewnia bliskość Alei
Jerozolimskich (ok. 100 m), Alei Jana
Pawła II (ok. 450 m), ulicy Towarowej (ok.
600 m) stanowiących główne arterie komunikacyjne i łączących centrum miasta
z innymi dzielnicami, a także umożliwiających dojazd do tras wylotowych ze stolicy.
Lokalizacja nieruchomości zapewnia bardzo dobry dostęp do komunikacji miejskiej:
 komunikacja autobusowa wzdłuż ulic
Żelaznej, Alei Jerozolimskich, Alei
Jana Pawła II, ulicy Towarowej (najbliższy przystanek bezpośrednio przy nieruchomości po przeciwnej stronie ulicy Żelaznej);
 komunikacja tramwajowa wzdłuż Alei
Jerozolimskich, Alei Jana Pawła II, ulicy Towarowej (najbliższy przystanek w
odległości ok. 150 m od nieruchomości);
 najbliższa stacja metra (Metro Centrum) zlokalizowana jest w odległości
ok. 1,3 km od nieruchomości. W odległości ok. 700 m od nieruchomości
budowana jest stacja II linii metra –
Metro Rondo ONZ.
Nieruchomość położona jest w odległości ok. 600 m na zachód od Dworca PKP
Warszawa Centralna. Najbliższym lotniskiem jest Port Lotniczy Warszawa Okęcie
im. Chopina zlokalizowany w odległości
ok. 7,5 km na południe od nieruchomości.
G
ood connection with public transport
is guaranteed by the closeness to Jerozolimskie Avenue (about 100m), Towarowa Street (about 600m), considering
the main traffic artery and connecting the
city centre with other districs, as well as
enabling good connection together with
the escape tracks from the capital.
Location of the property guarantees very
good access to public transport:
 bus along Żelazna Street, Jerozolimskie Avenue, John Paul II Avenue, Towarowa Street (the nearest stop is
situated directly near the property opposite Żelazna Street);
 tram along Jerozolimskie Avenue,
John Paul II Avenue, Towarowa Stre-
et (the nearest stop is situated about
150 m away the);
 nearest underground station (Metro Centrum) localized 1,3 km away
from the property. Second underground line, which is situated 700m away
from the property, is now under construction – Metro Rondo ONZ.
The property is situated 600 m west from
the Central Railway Station. The nearest
airport is the terminal Warszawa Okęcie
of Frederick Chopin Airport 7,5 km south
of the property.
9
W
zdłuż granicy terenu tory i obiekty kolejowe
biegnące równolegle do Alej Jerozolimskich
(po ich północnej stronie) na całej długości w ramach rejonu, tj. od placu Zawiszy do Alei Jana Pawła II – obszar czynnie wykorzystywany przez pociągi
PKP, WKD oraz SKM.
Między powierzchnią nieruchomości a powierzchnią
terenów kolejowych przylegających do nieruchomości od strony południowej występuje uskok o wysokości kilku metrów. Krawędź uskoku jest utwardzona ścianą żelbetową na przeważającym fragmencie
granicy. W pozostałej części teren opada łagodnie
ku obszarowi kolejowemu.
A
long the border is railway track and railway facilities running parallel to Jerozolimskie Avenue (on their northern side) along the whole length
of the property area, i.e. from Zawiszy Square until
John Paul II Avenue – the area actively used by PKP,
WKD and SKM trains.
Between the area surface of the property and the railway area adjoining the property from southern side
there is a few metres tall dodge. The edge of the dodge has been reinforced by concrete wall covering
most of the border. The rest of the land delicately
slopes towards railway area.
10
C
zęść nieruchomości przylegająca do linii kolejowej podlega ograniczeniom w zakresie zagospodarowania wynikającym z art. 53 ustawy z dnia 28
marca 2003 r. o transporcie kolejowym, tj.:
 Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych i
przejazdów kolejowych może mieć miejsce w od-
ległości niezakłócającej ich eksploatacji, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu
kolejowego, a także niepowodującej zagrożenia
bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
 Budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru
kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m.
I
n compliance with the article 53 of the Law enacted on 28 March 2003 about railway transport,
part of the property adjoining railway line is subject
to the following land development constraints:
 Localizing the buildings, trees and bushes as well
as earthworks in the vicinity of railway lines, railway lay-bys and railway passing may take place
within the distance which would not disturb the-
ir exploitation, operation of appliances connected
with rail traffic, and also which would not affect
safety on the rail traffic.
 Facilities and buildings may be situated within
the distance minimum 10 meters from the railway border, in which the distance from the axis
of the nearest railway track cannot be less than
20 metres.
11
P
owierzchnia terenu lekko zróżnicowana – występuje lekki spadek terenu w kierunku zachodnim
oraz uskok terenu powstały po rozbiórce zabudowań
przebiegający w centralnej części nieruchomości
równolegle do ulicy Chmielnej. Teren nieruchomości
po rozbiórce budynków. W części południowej zlokalizowane są pozostałości po bunkrze.
T
he surface area is a bit diversed – there is a
small land slope to the west and terrain dodge
in the central part of the property parallel to Chmielna street created after the aftermath of the demo-
lition of buildings. Following the demolition, in the
southern part some remnants after bunkers have
been left.
12
T
eren nieruchomości ogrodzony. Teren nieutwardzony, nieurządzony, porośnięty fragmentami roślinnością niską, w części południowej i północnej
również roślinnością średnią i pojedynczym drzewostanem (w tym również samosiejkami).
Korzystny kształt nieruchomości (stosunek długości boków ok. 9:10, regularny przebieg granic) oraz
znaczna powierzchnia umożliwiają efektywną zabudowę.
Nieruchomość przygotowana do zainwestowania
przez rozbiórkę istniejącej zabudowy. Pozostałości
bunkra nadal zalegają jednak w gruncie.
T
he property area is enclosed by fence. The area
has not been hardened, nor arranged, partially
covered with low greenery, and in the southern and
northern part covered with middle greenery and singular arbour area (including self-sown plants).
Good property shape (length ratio estimated at about 9:10, regular border lines) together with vast sur-
face area enable effective and efficient construction
process. The property is also fenced, which contributes to the attractiveness of the area. The property
has been prepared for investment by demolition of
the present buildings. However, the remnants of the
bunker has not been removed yet.
13
S
przedawana nieruchomość zlokalizowana na obszarze dzielnicy Wola przy ul. Chmielnej 75 i róg
ul. Żelaznej w Warszawie nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 W nieobowiązującym już miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta
stołecznego Warszawa zatwierdzonym Uchwałą
Nr XXXV/199/92 Rady Miejskiej w Warszawie z
dnia 28 września 1992 r. ogłoszoną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warszawskiego nr 15
poz. 184 z uwzględnieniem późniejszych zmian,
nieruchomość położona była na terenie znajdującym się w obszarze ścisłego centrum C-1.1 o
podstawowym przeznaczeniu pod lokalizowanie
funkcji usługowych III stopnia obsługi z zakre-
su administracji, organizacji politycznych i społecznych, dyspozycji i współpracy gospodarczej
oraz obrotu finansowego w skali międzynarodowej i ogólnokrajowej, ubezpieczeń, kultury, nauki,
szkolnictwa, sportu, turystyki, transportu, łączności, handlu itp.
 W obszarze tym dopuszczono lokalizowanie innych funkcji mieszkaniowych wraz z niezbędnymi
urządzeniami oraz innych funkcji nie kolidujących
z funkcjami preferowanymi, a wykluczono lokalizowanie uciążliwych obiektów produkcyjnych,
magazynowych i składów. W dniu 31 grudnia
2003 roku plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność i do dnia dzisiejszego nie został uchwalony nowy.
I
n accordance with the information gathered from
Municipal Office of Wola district of the capital city
of Warsaw the real estate localized in the area of
Wola discrict on Chmielna 75 and Żelazna Street in
Warsaw is not included in the applicable local land
development plan.
 In the local land development plan of the capital
city of Warsaw, which is no longer applicable, approved by the act no XXXV/199/92 of the Municipal Board in Warsaw on 28 September, 1992
further announced in the Journal of Laws of the
voivodship of Warsaw no 15 item.184 with further changes of the aforementioned real estate property was situated in the area within close
centre C-1.1 with the main aim to use it for 3-grade service purposes involving administration, po-
litical and social organizations, economic arrangements and cooperation as well as financial
turnover on both international and national scale, insurance services, culture, science, educational institutions, sport, tourism, transport, connection, trade and commerce etc.
 Other functions have been allowed to operate on this area, such as housing purposes with
all the facilities necessary as well as other functions that would not disturb the functioning of
the main purposes. Yet at the same time it has
been forbidden to build any facilities of manufacturing, storage and warehouse purposes. On
31 December, 2003 the land management plan
lapsed, and until present time no new plan has
been established.
14
Fragment rysunku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy,
obejmującego obszar przy ul. Chmielnej 75 i róg ul. Żelaznej w Warszawie w odniesieniu do orientacyjnego
położenia nieruchomości będącej przedmiotem analizy planistycznej. Źródło: opracowanie na podstawie
materiałów urzędowych Urzędu miasta stołecznego Warszawa.
Extract from the draft showing the study of conditions and directives of land development plan of the capital
city of Warsaw, concerning the area situated on Chmielna 75 and Zelazna Street in Warsaw in relation to the
approximate location of the property subject to planning analysis. Source: drafting on the basis of materials
provided by the Municipal Agency of the capital city of Warsaw.
W
dniu 10 października 2006 r. Rada m.st. Warszawy Uchwałą nr LXXXII/2746/2006 przyjęła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, zmienione
Uchwałą nr L/1521/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.,
uzupełnioną Uchwałą nr LIV/1631/2009 z dnia 28
kwietnia 2009 r., ponownie zmienione Uchwałą nr
XCII/2689/2010 z dnia 7 października 2010 r.
Zgodnie z uwarunkowaniami zagospodarowania
przestrzennego (stan istniejący) studium uikzp m.st.
Warszawy w ramach struktury funkcjonalnej przedmiotowa nieruchomość stanowi tereny usług (oznaczenie symbolem U.20).
O
n 10 October, 2006 the Municipal Board of the
capital city of Warsaw adopted the resolution no
LXXXII/2746/2006, in connection with the study of
conditions and directives of land management of the
capital city of Warsaw, changed by the Resolution no
L/1521/2009 dated 26 February, 2009, amended
by the Resolution no LIV/1631/2009 from 29 April,
2009, and with further changes introduced by Resolution no XCII/2689/2010 enacted 7 October 2010.
In accordance with land zoning plan conditions (present state) the study of land development plan of
the capital city of Warsaw within the framework of
functional structure the real estate constitues commercial service areas (described under the symbol
U.20).
15
W
ramach kierunków zagospodarowania przestrzennego (planowany rozwój) w strukturze
funkcjonalnej terenów dla obszaru, w którym zawiera się przedmiotowa nieruchomość - tereny wielofunkcyjne (oznaczenie symbolem C>30).
Nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego
był opracowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą linia średnicowa PKP
– cz. I, przy czym jak wynika z informacji uzyskanej w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, Wydziale Planowania
Miejscowego - prace nad powyższym planem zostały
całkowicie wstrzymane, gdyż planowane jest rozpoczęcie od początku procedury uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
całego obszaru.
L
and development plan (planned development) within functional structure of areas for the region,
which includes the property in question – multifunctional areas (designated under the symbol C>30).
The property is situated in the area where land development plan has been drawn up under the name
of the diametric line of Polish Railway – part I. Yet
according to information from the Bureau of Architecture and Land Development Agency of the capital
city Of Warsaw, of Local Land Planning Department,
the works on the aforementioned plan have been totally suspended due to the fact that the procedure of
enacting a local land development plan for the area
has been commenced again from the beginning.
16
Z
informacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8.09.2004r., znak: WKZ D MC
WOLA/41150-4/6765/2004, wynika, że nieruchomość przy ul. Chmielnej 75 w Warszawie nie jest
wpisana do rejestru zabytków ale znajduje się na obszarze układu urbanistycznego ulicy Chmielnej figurującego w ewidencji WKZ.
Zgodnie z art. 7 pkt. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 162 z 2003r.
poz. 1568) obiekty zabytkowe nie wpisane do rejestru zabytków podlegają ochronie w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego, a przypadku jego braku WKZ opiniuje projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Na
podstawie art. 27 powyższej ustawy na wniosek wła-
ściciela lub posiadacz zabytku WKZ przedstawia w
formie pisemnej zalecenia konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonywania prac konserwatorskich, a także
dopuszczalnych zmian, które mogą być prowadzone w tym zabytku.
Ponadto z opracowania znajdującego się na stronie
internetowej Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (http://www.mwkz.pl/rejestr-i-ewidencja-zabytkow/447) wynika, że obiekt pod
nazwą Centralny Dworzec Pocztowy wybudowany w
latach 1936-1939r. wybudowany na gruncie przy ul.
Chmielnej 75 został wykreślony z ewidencji, gdyż budynek nie istnieje.
A
ccording to the information provided on 9 September, 2004 by the regional Historic Preservation Officer the real estate property, sign: WKZ D MC
WOLA/41150-4/6765/2004, situated on Chmielna
75 in Warsaw has not been included in architectural monuments register, however, it is placed within
the urbanization plan of Chmielna Street registered
by Historic Monuments Register.
In compliance with the article 7 point 4 of the Historic Preservation law and historic monuments maintenance law (The Journal of Laws 162 enacted in
2003 item 1568), historical buildings which have not
been included in the historical monuments register
are subject to preservation within the area of land
development plan. What is more, should the preservation not have been executed, the Regional Historic Preservation Officer provides the opinion about
the project of the land built-up terms and land development plan of the area. In accordance with the
article 27 of the aforementioned Law, the Historic
Preservation Officer upon the written motion of the
owner of the monument places written directives
concerning conservatory works specifying terms of
use, insurance and conservatory works of the monument, as well as acceptable changes, which can
have be conducted in the monument.
Furthermore, according to the document that is to
be found on the Internet website of the Historic Preservation Officer of Mazovia Region (http://www.
mwkz.pl/rejestr-i-ewidencja-zabytkow/447), the property under the name of The Central Post Station
built between 1936 and 1939 in the area situated
on Chmielna 75 street was deleted from the register
as the building no longer exists.
17
W
ydana została na rzecz Poczty Polskiej S.A.
decyzja nr 29/WOL/C2/09 Prezydenta m. st.
Warszawy o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z
dnia 30.11.2009r. o znaczeniu powiatowym i gminnym polegającym na budowie budynku biurowo –
usługowego z garażem podziemnym.
Decyzja ta wprawdzie nie może zostać scedowana
na potencjalnego nabywcę nieruchomości stanowi
jednak pewien wyznacznik co do możliwości jej wykorzystania w przyszłości i może stanowić uzasadnienie dla proponowanego zagospodarowania w
przypadku ubiegania się nabywcy o wydanie decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
I
n relation to the subject property situated on the
corner of Chmielna 75 and Żelazna Street in Warsaw, the decision no 29/WOL/C2/09 was rendered
in favour of Polish Post Plc by President of Warsaw
issued on 30 November 2009, with the constitution
of settling public purpose building having district
and communal significance, which entails building a
facility for office and service purposes together with
the underground garage.
Though this decision cannot be ceded for a potential vendee of the property, it still renders some indicator as to the possibility of future use and, what is
more, it may also constitute an explanation for the
proposed land development plan, should a potential
vendee submit a claim concerning issuing a decision
about building and land development plan.
18
Z
godnie z treścią działu I-O księgi wieczystej Kw.
Nr WA4M/00396603/4 prowadzonej przez Sąd
Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa X Wydział Ksiąg
Wieczystych, nieruchomość przy ul. Chmielnej 75 i
Żelaznej w Warszawie, w dzielnicy Wola, w obrębie 6-01-09, oznaczona jest ewid. nr działek 46/10,
46/9, 46/8 o łącznej pow. 1,0533 ha oraz stanowi
inne tereny zabudowane. Na działce oznaczonej nr
ewid. działki 46/10 przy ul. Chmielnej 75 i Żelaznej
znajduje się budynek (uwaga - obecnie rozebrany).
Ponadto jak wynika z działu I-Sp na nieruchomości
objętej tą księgą wieczystą ustanowione jest prawo
użytkowania wieczystego gruntu do dnia 5 grudnia
2089r.
Zgodnie z treścią działu II powyższej księgi wieczystej właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa
na podstawie art. 1 dekretu z dnia 26.10.1945 r. o
własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st.
Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279), natomiast wieczystym użytkownikiem gruntu i właścicielem bu-
dynków stanowiących odrębną nieruchomość jest
Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie decyzji o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste Wojewody Warszawskiego nr G.2.1.7224A/
UW/90/98/BT z dnia 22 maja 1998r. oraz odpisu
aktualnego z Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców wydanego przez Centralną
Informację KRS w dniu 26 kwietnia 2010r., sygn.
CI/26.04/308/2010.
Działy III i IV nie zawierają wpisów.
Ponadto z wypisu z rejestru gruntów wydanego z up.
Prezydenta m.st. Warszawy na działki położone przy
ul. Chmielnej 75 i Żelaznej w Warszawie, w dzielnicy Wola, w obrębie 6-01-09, oznaczone nr ewid.
46/10, 46/9, 46/8 o łącznej pow. 1,0533 ha, stanowiące Bi – inne tereny zabudowane, wynika że
w opisie nieruchomości nie nastąpiły żadne zmiany
mogące mieć wpływ na treść działu I-O prowadzonej dla tej nieruchomości księgi wieczystej Kw. Nr
WA4M/00396603/4.
I
n accordance with the real estate register no.
WA4M/00396603/4 run by Warsaw Municipal Court of Mokotów district, 10th Department of Real Estate Register, the Real Estate property situated on
the corner of Chmielna 75 and Żelazna Street in
Warsaw, Wola District, cadastral section of 6-01-09,
is evidenced as plots 46/10, 46/9, 46/8, which covers the overall area of 1,0533 ha, and it constitutes other built-up area. On the land registered as plot
46/10, on Chmielna 75 and Żelazna Street, a building, which is at the moment under demolition, is
situated.The right to perpetual usufruct of the land
expires 5 December 2089.
According to the 3rd chapter of the aforementioned
real estate register, the property belongs to the State Treasury who is the owner of the real estate in
compliance with article no 1 of the legislative decree dated 26.October 1945 that regards the law of
real estate ownership and land use in the area of the
capital city of Warsaw (the Journal of Law no. 50,
item 279). Yet on the basis of the administrative decision of the province governor of Warsaw in regard
to the right of perpetual usufruct nr G.2.1.7224A/
UW/90/98/BT dated 22 May, 1998 as well as the
write-off of the updated Entrepreneurs Register of
the National Court Register issued by the Central information of the National Court register on 26 April,
2010, signature number CI/26.04/308/2010, the
perpetual usufruct of the land and the ownership of
the land premises, which constitute a separate real
estate, belongs to the Polish Post plc. with its headquarters in Warsaw, who is the owner of the property. Chapters 3 and 4 do not enclose the entries.
Furthermore, according to land register abstract issued by President of the capital city of Warsaw that
covers the land situated on Chmielna 75 and Żelazna Street in Warsaw, in Wola District, within the
area of 6-01-09, registered as number 46/10, 46/9,
46/8, with the overall area estimated at 1,0533 ha,
constituting Bi – i.e. other built-up areas, no changes as regards to the real estate description have
been made that would have executed any influence
on the contents of chapter I-O run for the real estate register no Nr WA4M/00396603/4 of the aforementioned real estate.
19
Zastrzeżenie / Disclaimer
N
iniejsza broszura została sporządzona i udostępniona jedynie w celu ogólnoinformacyjnym i nie
stanowi ze strony Poczty Polskiej SA oferty w rozumieniu prawa cywilnego, oświadczenia woli ani wiedzy, jak również jakiegokolwiek zapewnienia odnośnie nieruchomości, jej stanu lub poczczególnych
treści objętych broszurą, wobec czego nabywca powinien na własną rękę przeprowadzić odpowiednie
badania, zlecić dodatkowe ekspertyzy lub zaakceptować stan nieruchomości jako stan taki, w jakim
nieruchomość znajduje się się w dacie oględzin /
sprzedaży.
T
his brochure is prepared for general information
purpose only and does NOT constitute formal offer, statement of will or knowledge on behalf of the
Polish Post plc or its advisors, or any assurance as
to the property, its physical or legal status. Therefo-
re the potential buyer should at its own cost complete any research related to the property, including
Due Diligence, expertise opinions etc., or accept the
property on „as-is shown” basis.
20
Kontakt / Contact
[email protected]
www.poczta-polska.pl/nieruchomosci/chmielna
tel. 22 505 34 15
Opracowanie/Prepared by: Polanowscy Nieruchomości sp. z o.o.