Rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Transkrypt

Rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego.
…………, ……………. r.
Rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Dnia ……………........... roku została rozwiązana umowa najmu lokalu mieszkalnego
położonego w ………………….... przy ul. …………………………. , zawarta …………….
roku pomiędzy ………………………………………………., zwanymi w treści umowy
Wynajmującym; a …………………………... zamieszkałym w ……………………… przy
ul. ………………….…………………………, legitymującym się dowodem osobistym nr
…………………….., zwanym w treści umowy Najemcą.
Najemcy zobowiązują się pokryć koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu,
usług telekomunikacyjnych i ogrzewania zgodnie ze wskazaniami liczników w dniu
opuszczenia lokalu.
Wskazania liczników dn. ……………r. :
- energia elektryczna –
- woda –
- ogrzewanie: kuchnia –
duży pokój –
mały pokój –
- usługi telekomunikacyjne (zgodnie z fakturą za połączenia w miesiącu
…………………............ r.)
- gaz (zgodnie z fakturą za okres miniony do dnia opuszczenia lokalu)
Rozwiązanie umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po
jednym dla każdej ze stron.
Wynajmujący
...........................................
Najemcy
.......................................

Podobne dokumenty