Pobierz sprawozdanie 2014 - Ossolineum

Komentarze

Transkrypt

Pobierz sprawozdanie 2014 - Ossolineum
SPRAWOZDANIE
ZAKŁADU NARODOWEGO
im. OSSOLIŃSKICH
za rok 2014
WROCŁAW 2015
Sprawozdanie sporządzono zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji
(Dz.U. Nr 50 poz. 529 z dnia 22 maja 2001)
I. CZĘŚĆ ORGANIZACYJNO-PRAWNA
Zakład Narodowy im. Ossolińskich z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szewska 37
został wpisany do KRS w dniu 12.02.2002 r. pod nr 0000090878, nr Regon 930691990.
I. Zakładem kieruje Dyrektor dr Adolf Juzwenko, zam. we Wrocławiu, ul. Piotra
Skargi 15/11.
II. Organem nadzorującym Zakład jest Rada Kuratorów.
W skład Rady Kuratorów IV Kadencji wchodzą:
1. dr hab. Jerzy Zdrada – wskazany przez Ministra Edukacji Narodowej,
Przewodniczący Rady
2. Marek Grzegorzewicz - wskazany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Sekretarz Rady
3. prof. Władysław Bartoszewski – wskazany przez Radę Kuratorów III kadencji
4. prof. dr hab. Marek Bojarski – wskazany przez Towarzystwo Przyjaciół
Ossolineum
5. dr Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia, wskazany przez Radę Miejską
Wrocławia
6. Maciej Klimczak – wskazany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
7. Henryk Ledóchowski – przedstawiciel założyciela Fundacji zaproszony przez
Radę Kuratorów, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Kodycylu Józefa
Maksymiliana Ossolińskiego z dnia 15 stycznia 1824 r.
8. prof. dr hab. Krzysztof Nawotka – wskazany przez Senat Uniwersytetu
Wrocławskiego
9. prof. dr hab. Hubert Orłowski – wskazany przez Prezesa Polskiej Akademii
Nauk
10. Tomasz Smolarz – Wojewoda Dolnośląski
11. mec. Jacek Taylor – wskazany przez Radę Kuratorów III kadencji
12. prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski – wskazany przez Polską Akademię
Umiejętności
13. Barbara Zdrojewska – wskazana przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego
14. Piotr Żuchowski – wskazany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
III. Celami Zakładu zgodnie z historyczną tradycją i postanowieniami założyciela są:
1. utrzymywanie Narodowej Biblioteki Ossolineum i pomnażanie jej zbiorów,
zwłaszcza w zakresie humanistyki polskiej i słowiańskiej oraz ich opracowywanie i
upowszechnianie;
2. utrzymywanie Muzeum Książąt Lubomirskich i pomnażanie jego zbiorów w
zakresie sztuki i pamiątek historycznych oraz ich opracowywanie i
upowszechnianie;
3. wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych;
1
4. działalność wydawnicza.
IV. Zakład realizuje cele w szczególności poprzez:
1. Organizowanie i finansowanie:
a) prac naukowo-badawczych,
b) konferencji i seminariów,
c) działalności popularyzatorskiej,
d) stypendiów i nagród dla osób realizujących lub predestynowanych do realizacji
celów Zakładu.
2. Współpracę z innymi placówkami naukowymi i naukowo-badawczymi oraz
instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, które zajmują się
problematyką nauki i kultury.
V. Zakład nie prowadzi działalności gospodarczej.
VI. Kontrole przeprowadzone w Zakładzie.
W roku 2014 w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich zostały przeprowadzone
trzy kontrole na miejscu w Dziale Finansowo-Księgowym oraz 12 comiesięcznych
czynności sprawdzających w Urzędzie Skarbowym.
1. W dniu 28.07.2014 – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
przeprowadził kontrolę projektu pn.: „System upowszechniania piśmienniczych
zbiorów specjalnych Ossolineum we Wrocławiu poprzez digitalizację i publikację
internetową jako promocja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego” w zakresie
oceny obszarów szczególnego ryzyka oraz zachowania trwałości zrealizowanego
projektu.
Okres objęty kontrolą: od dnia 21.04.2012 do 28.07.2014 r.
Zakres przeprowadzonej kontroli dotyczył:
− Wskaźników produktów i rezultatów
− Polityk wspólnotowych
− Informacji i promocji
− Archiwizacji dokumentacji projektowej
− Dochodu
− Modyfikacji projektu
− Zachowania celu projektu
− Stanu jakościowego infrastruktury/elementów zakupionych w ramach projektu.
Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało w Dziale Finansowo-Księgowym
na podstawie oryginalnych dokumentów finansowo-księgowych i raportów
okresowych oraz ustnych wyjaśnień upoważnionych pracowników Zakładu. W
Dziale Mikroform pracownicy Sekcji Zbiorów Cyfrowych prezentowali
zdigitalizowany i zarchiwizowany na dyskach przenośnych HD materiał
merytoryczny oraz dokonano przeglądu publikacji cyfrowych dostępnych w sieci
na platformie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej.
Kontrole zakończono informacją pokontrolną z dnia 18.08.2014 r. wynikiem - bez
zastrzeżeń i bez zaleceń pokontrolnych
2
2. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków w dniu 3 listopada 2014 r.
przeprowadził kontrolę dwóch projektów pn.:
− „Konserwacja najwartościowszych rękopisów ze zbiorów Ossolineum”
− „Konserwacja 200 bezcennych dokumentów na 200-lecie Ossolineum”
Kontrola miała na celu weryfikację przebiegu realizowanych zadań w latach 20132014 na podstawie pełnej dokumentacji finansowej (oryginałów umów i
dokumentów finansowych) oraz sporządzonych zestawień odnoszących się do
zakresu kosztów planowanych do poniesienia pomiędzy dniem wizytacji a dniem
zakończenia realizacji projektów.
Kontrolę zakończono pozytywną opinią bez zaleceń pokontrolnych.
3. W dniach 06.11.2014 - 25.11.2014 r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
przeprowadził kontrolę w zakresie:
− Prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz
innych składek, do których pobierania zobowiązanych jest Zakład oraz zgłaszania
do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
− Ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacania tych
świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu
− Prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia
emerytalne i rentowe
− Wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń
społecznych.
− Ustalenia kontroli zostały dokonane na podstawie weryfikacji dokumentów
rozliczeniowych w Kompleksowym Systemie informatycznym ZUS z księgowymi
dokumentami źródłowymi znajdującymi się w Dziale Finansowo-Księgowym.
Kontrolą objęto trzyletni okres od 01.01.2011 do 31.12.2013 r.
Kontrole zakończono protokołem pokontrolnym z dnia 25.11.2014 r. bez uwag i
zaleceń
4. Ponadto w 2014 r. odbyło się dwanaście czynności sprawdzających poza siedzibą
Zakładu w Urzędzie Skarbowym Wrocław Stare Miasto. Kontrole dotyczyły
zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w
rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług (art. 282c § 1 pkt 1 lit. a
Ordynacji Podatkowej) Dokonano weryfikacji rozliczenia z tytułu podatku od
towarów i usług za miesiące styczeń-grudzień 2014 r. w związku z
zadeklarowanym zwrotem bezpośrednim na rachunek bankowy podatnika przed
upływem
terminu.
Czynności
kontrolne
zakończono
pozytywnymi
zawiadomieniami pokontrolnymi.
VII. Inne
W Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich miał miejsce spór zbiorowy
między Zakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność” przy ZNiO a
Pracodawcą. Wejście przez Organizację Związkową w spór nastąpiło po
wprowadzeniu z dniem 1.01.2014 zmienionego Regulaminu pracy. Zmiany
dotyczyły cofnięcia uprawnień do 36-dniowych urlopów wypoczynkowych i 36godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy dla pracowników na stanowiskach
3
kustosza, starszego kustosza i z tytułem doktora oraz zastąpienia dotychczasowych
rozwiązań regulacjami wynikającymi z Kodeksu pracy.
Spór został zakończony porozumieniem, zawartym w rezultacie spotkania
mediacyjnego w dn. 26.09.2014 (funkcję mediatora pełnił Kazimierz Kimso,
Przewodniczący Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”). Ustalono wypłacenie
rekompensat finansowych dla pracowników, natomiast do końca roku opracowany
został także regulamin: „System motywacyjny dla pracowników prowadzących
badania naukowe w ZNiO”.
Poszczególne regulacje związane z tematyką sporu wprowadzono w życie
zarządzeniami Dyrektora ZNiO: nr 3 z 17.01.2014, nr 20 z 1.07.2014, nr 43 z
30.12.2014.
4
II. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU
1. GROMADZENIE ZBIORÓW
W roku sprawozdawczym zbiory Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
powiększyły się o 25 695 jedn. Na zakup zbiorów wydano 1 365 528,26 zł. Zbiory
trafiały do Zakładu również w postaci darów i wymiany. Łączna wartość darów i
wymiany wyniosła 631 970,00 zł.
Stan ogólny zbiorów Zakładu na 31.12.2014 wynosił 1 916 249 jedn.
Druki zwarte
Ogółem w księgach akcesyjnych zarejestrowano 15 800 dzieł w 15 792 wol. o wartości
598 776,51 zł, w tym: kupiono 13 294 dzieł w 13 294 wol. za łączną kwotę 491 876,51
zł, w postaci darów otrzymano 1797 dzieł w 1790 wol. o wartości 83 432 zł, 522 dzieła
w 521 wol. trafiły do Zakładu w ramach wymiany międzybibliotecznej. Wartość
wymiany wyniosła 15 979 zł. Zarejestrowano także 187 darów od Władysława i Zofii
Bartoszewskich na łączną kwotę 7 489 zł.
Uzupełnianie zbiorów realizowano przede wszystkim, dokonując zakupów na
podstawie ofert zamieszczanych w Internecie oraz nadsyłanych za pośrednictwem
poczty elektronicznej, a także bezpośrednio od antykwariatów, wydawców i
księgarzy.
Stan zbiorów na dzień 31.12.2014 wynosi: 878 056
Czasopisma
W roku sprawozdawczym zarejestrowano w Dziale Nowych Druków Ciągłych 2 412
tyt. w 24 070 egz., z czego zakupiono 1 379 tyt., w darze otrzymano 879 tyt., a 154 tyt.
uzyskano w ramach wymiany międzybibliotecznej.
Tytuły
Czasopisma i druki ciągłe
polskie bieżące
Czasopisma zagraniczne bieżące
Czasopisma polonijne
Czasopisma retrospektywne
Razem
Egz.
1 780
200
95
337
2 412
12 055
712
1 302
10 001
24 070
Łącznie na czasopisma wydano 256.595,99 zł, z czego wartość kupna wyniosła 172
595,99 zł, wartość darów − 34 000,00 zł, a wymiany 50000,00 zł
Przeprowadzone przetargi na dostawę czasopism zagranicznych i polskich wyłoniły
trzech dostawców, którzy łącznie dostarczyli 372 tytuły. Pozostałe dostarczane były
do Działu na podstawie indywidualnych zamówień.
Stan zbiorów na dzień 31.12.2014 wynosi: 207 164
5
Rękopisy
Zbiory rękopiśmienne powiększyły się o 169 jedn. akcesyjnych o łącznej wartości
142 338,60 zł. Zakupiono 24 pozycje za kwotę 44 958,60 zł, a 145 jednostek
akcesyjnych o wartości 97 380,00 zł otrzymano w darze.
Stan zbiorów na dzień 31.12.2014 wynosi:
Rękopisy
21 476
Dokumenty
2 235
Dary pochodziły od osób prywatnych. Zakupy dokonywane były zarówno od osób
prywatnych jak i na aukcjach antykwarycznych organizowanych przez Dom
Aukcyjny „Lamus” w Warszawie oraz Antykwariat „Rara Avis” w Krakowie.
Na czynności związane z gromadzeniem zbiorów złożyły się wyjazdy do oferentów,
recenzje ofert oraz przygotowanie do wpisania do księgi Akcesyjnej dużych
archiwów przekazanych do ZNiO.
Zbiory Gabinetu Kartografii
Zbiory Gabinetu Kartografii powiększyły się o 69 wol., z czego zakupiono 63 wol. za
kwotę 17 852,00 zł, w formie darów natomiast otrzymano 6 wol. o wartości 450,00 zł.
Łączna wartość nabytków wyniosła 18 302,00 zł.
Dary pochodziły od osób prywatnych oraz instytucji. Zakupy dokonywane były
zarówno w księgarniach, jak i w antykwariatach.
Stan zbiorów na dzień 31.12.2014 r. wynosi 29 301 wol. atlasów i arkuszy map, czyli 9
948 pozycji inwentarzowych.
Stare druki
Do Księgi Akcesyjnej Działu Starych Druków wpisano w roku sprawozdawczym 68
dzieł w 72 wol., z czego zakupiono 23 dzieła w 26 wol. za kwotę 46 853,63 zł a 45
dzieł w 46 wol. o wartości 90 700,00 otrzymano w darze. Łączna wartość nabytków
wyniosła – 137 553,63 zł.
Do Księgi Inwentarzowej wpisano 68 starych druków w 72 wol.
Stan zbiorów na dzień 31.12.2014 wynosi 67 740 wol.
Dokumenty Życia Społecznego
W 2014 r. wprowadzono do ewidencji zbiorów 3654 jedn. o wartości 74 016,01 zł, z
czego zakupiono 46 jedn. o wartości 18 185,01 zł, w darze natomiast otrzymano 3608
jedn. o wartości 55 831 zł.
Dominującą i podstawową formą gromadzenia były dary.
Stan zbiorów na 31.12.2014 − 325 483 jedn.
6
Zbiory Gabinetów Świadków Historii
(Gabinet Władysława i Zofii Bartoszewskich, Gabinet Jana i Jadwigi NowakJeziorańskich)
W roku sprawozdawczym do Gabinetu Władysława i Zofii Bartoszewskich wpłynęła
kolejna część zbiorów przekazywanych przez państwa Bartoszewskich – 96 wol.
druków zwartych, 14 wol. druków ciągłych, 34 jedn. nagród i odznaczeń, 221 teczek
archiwaliów oraz 585 fotografii. Wszystkie dary zostały wpisane do Księgi
Akcesyjnej.
Zbiory mikroformowe
W roku 2014 zbiory powiększyły się o 1272 jedn. w tym: 32 szpule (tj. 31637 klatek
mikrofilmowych), 1240 dokumentów elektronicznych (385 485 skanów).
95% nowych zbiorów cyfrowych stanowią kopie (skany) zbiorów Lwowskiej
Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka (rękopisów i czasopism).
Łączna wartość zakupu wyniosła 441 063,52 zł.
Stan zbiorów na 31.12.2014 – 61 774 jedn., w tym:
- zbiory mikroformowe - 32 522 jedn.
- zbiory cyfrowe – 29 252 jedn.
Gabinety Muzeum Książąt Lubomirskich:
Gabinet Grafiki
W 2014 r. zbiory Gabinetu Grafiki powiększyły się o 322 obiekty o wartości
214 545,00 zł, z czego zakupiono 120 obiektów za kwotę 69 725,00 zł, a w formie
darów otrzymano 202 obiekty o wartości 144 820,00 zł.
W roku sprawozdawczym do ewidencji zbiorów Gabinetu włączono obiekty z
kolekcji Jana Nowaka–Jeziorańskiego znajdujące się w depozycie w Muzeum
Polskim w Rapperswilu. Przekazane one zostały ZNiO zgodnie z wolą Jana NowakaJeziorańskiego umową darowizny podpisaną pomiędzy ZNiO a Fundacją Jan
Nowaka-Jeziorańskiego w 2006 roku. Wprowadzenie obiektów do ewidencji
wymagało dokonania ich wyceny i oglądu obiektów w oryginale w Rapperswilu co
nastąpiło na jesieni 2013 r. Ten wyjątkowo interesujący zespół obejmuje 94 obiekty:
głównie z zakresu grafiki polskiej dawnej oraz kilka grafik obcych i 2 reprodukcje.
Rodzaje nabytków:
Rodzaj
malarstwo
miniatury
rysunki obce
rysunki polskie
grafika polska dawna
grafika polska XX i XXI w.
grafika obca
Kupno
ilość
obiektów
3
1
39
5
6
7
wartość w
PLN
51 620,00
3 800,00
1 050,00
3 950,00
380,00
Dary
ilość
obiektów
85
6
9
wartość w
PLN
109 650,00
480,00
33 600,00
grafika w tekach i albumach
16szt.
(1 wol.)
49
1
120
fotografie
ekslibrisy pojedyncze
Varia
reprodukcje
Łącznie
2 568,00
-
6 157,00
200,00
69 725,00
-
102
1 090,00
202 144 820,00
Stan zbiorów na dzień 31.12.2014 r. wynosi 193 335 obiektów o łącznej wartości
3 669 872,69 zł.
Gabinet Numizmatyczno-Sfragistyczny
W roku 2014 zbiory Gabinetu powiększyły się o 98 obiektów o łącznej wartości
76 552,00 zł. W tym w formie darów otrzymano 13 obiektów o wartości 62 418,00 zł,
a zakupiono 85 obiektów o wartości 14 134,00 zł.
DARY
Rodzaje
zbiorów
Monety
Banknoty, bony
Medale, rzeźby
Falerystyka
Sfragistyka
Varia i kopie
Łącznie:
Ilość
KUPNO
Wartość
3
4
5
1
13
Ilość
25 604,00
23 170,00
7 644,00
6 000,00
62 418,00
Wartość
56
25
2
2
85
13 078,00
206,00
700,00
150,00
14 134,00
Stan zbiorów na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 120 759 jednostek inwentarzowych
o łącznej wartości 2 350 795,93 zł, a z uwzględnieniem wartości modelu „Panoramy
Plastycznej Dawnego Lwowa” (300 000,00) - 2 650 795,93 zł.
2. OPRACOWANIE I INWENTARYZACJA
W roku sprawozdawczym zbiory nowych druków zwartych, ciągłych a także
starych druków, opracowywane były w systemie Virtua. Stan bazy na koniec 2014 r.
wynosił: 232 236 rekordów bibliograficznych, 267 738 rekordów egzemplarza, 1 263
804 rekordów KHW, 11 881 rekordów zasobu.
Zbiory muzealne (Gabinetu Grafiki i Gabinetu NumizmatycznoSfragistycznego) oraz zbiory specjalne (Gabinetu Kartografii i Działu Dokumentów
Życia Społecznego) opracowywane były w systemie komputerowym MONA. W
Dziale Rękopisów prowadzone były komputerowe bazy rękopisów akcesyjnych i
zinwentaryzowanych. Ewidencję akcesyjną i inwentarzową nowych druków
zwartych i ciągłych prowadzono w bazach w programie ACCESS.
8
Druki zwarte
W roku 2014 wprowadzono do bazy lokalnej 25 019 rekordów bibliograficznych, w
tym 6630 własnych i 18389 kopiowanych. Sporządzono 3 805 rekordów wzorcowych
oraz utworzono 179 rekordów haseł przedmiotowych KABA. Łącznie w roku
sprawozdawczym opracowano 26137 wol. (w tym 16 430 bieżącej akcesji, 8861 w
ramach retrokonwersji i 846 drugich egzemplarzy).
W Dziale Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych do bazy
Inwentarza wpisano 15895 rekordów dzieł w 15891 wol.
Czasopisma
W 2014 roku skatalogowano 2414 tytułów: 794 tytuły w ramach retrokonwersji,
pozostałe 1 620 tytułów w 2555 rocz. w 3162 vol. włączono do zbiorów (w tym
włączono 332 nowe tytuły w 689 rocz. i w 710 vol.), dokonano również 247
uzupełnień. Wprowadzono do bazy lokalnej 1245 nowych rekordów
bibliograficznych dla wydawnictw ciągłych (w tym 583 własnego autorstwa) oraz
utworzono 1286 nowych rekordów zasobu. Opracowując wydawnictwa
monograficzne, wprowadzono do bazy 173 rekordy bibliograficzne dla wydawnictw
zwartych i 173 rekordy egzemplarza. Do inwentarza wpisano 1 955 pozycji. Na
podstawie protokołów poskontrowych do księgi ubytków wpisano 121 poz. Do
księgozbioru podręcznego Czytelni włączono 91 książek.
W 2014 roku na 63 biblioteki uczestniczące w katalogowaniu czasopism w systemie
NUKAT Dział Nowych Druków Ciągłych ZNiO zajmował 3 miejsce w Polsce (po
Bibliotece Jagiellońskiej i Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego) pod względem
wprowadzonych do bazy centralnej rekordów bibliograficznych dla wydawnictw
ciągłych.
Rękopisy
Kontynuowano prace nad XX tomem Inwentarza Rękopisów. Przygotowano do
druku drugą część informatora o polonikach w zbiorach rękopiśmiennych
Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka.
Uporządkowano i podzielono na jednostki rękopiśmienne archiwum prof.
Adama Galosa (160 wol.). Wstępnie uporządkowano archiwum prof. Zbigniewa
Osińskiego (ok. 325 teczek). Rozpoczęto prace nad edycją korespondencji Jana
Nowaka-Jeziorańskiego z czołowymi politykami III RP 1989-2004 oraz
kontynuowano prace nad opracowaniem archiwum. Zdigitalizowano 11 wol.
korespondencji z Archiwum Jana Nowaka Jeziorańskiego (3087 skany).
Uzupełniono bazę komputerową rękopisów zinwentaryzowanych o dane dot.
mikrofilmowania.
Kontynuowano prace związane z projektem „200 dokumentów na 200 lecie
Ossolineum”
Do księgi Akcesyjnej wpisano 169 rękopisów. Internetowy katalog rękopisów
akcesyjnych uzupełniono o 169 jednostek.
Zbiory Gabinetu Kartografii
Skatalogowano w systemie MONA 50 pozycji inwentarzowych map i atlasów. W
ramach retrokonwesrji wprowadzono do systemu MONA 189 rek. map i atlasów. Do
bazy księgozbioru podręcznego wprowadzono 12 pozycji katalogowych.
9
Stare druki
W roku sprawozdawczym kontynuowano katalogowanie w katalogu centralnym
NUKAT. Opracowano łącznie 1754 wol. (wszystkie nowe nabytki, druki obce XVI w.
oraz druki XVII-XVIII w. opracowywane jednocześnie do DBC). Wykonano łącznie
1519 rekordów bibliograficznych, 1665 rekordów egzemplarza i 1058 rekordów
wzorcowych.
Do Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej opracowano i udostępniono 492 stare druki
zdigitalizowane w ramach projektu EOG. W sumie do 31 grudnia 2014 w
Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej udostępnionych zostało ok. 5300 starych druków.
W 2014 sporządzono prymarny wykaz opraw 392 inkunabułów (opis formalny,
rejestracja zdobień, opis stanu zachowania) oraz wykonano ich fotograficzną
dokumentację.
Dokumenty Życia Społecznego
Ewidencja i opracowanie zbiorów w roku sprawozdawczym odbywała się w
systemie komputerowym MONA. Opracowano 3654 obiektów.
Do bazy katalogowej księgozbioru podręcznego wprowadzono 37 pozycji (cała
baza zawiera 992 pozycje).
Dokonano także korekty i wydrukowano Księgę Akcesyjną (2014 r.) oraz
Inwentarze zbiorów DŻS i Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławia.
Zbiory Gabinetów Świadków Historii
(Gabinet Władysława i Zofii Bartoszewskich, Gabinet Jana i Jadwigi NowakJeziorańskich)
W roku sprawozdawczym przekazano do Działu Gromadzenia Nowych Druków
Zwartych 188 wol. a 4 wol. do Działu Nowych Druków Ciągłych.
Zbiory Działu Mikroform
Zbiory mikrofilmowe:
Do księgi inwentarza mikroform wpisano 156 pozycji.
Zbiory cyfrowe:
Sprawdzono pod względem jakości i kompletności materiału 400 000 skanów w
formatach TIFF gromadzonych w ramach digitalizacji zbiorów lwowskich.
Prowadzono archiwizację cyfrową gromadzonych zbiorów oraz ewidencję taśm
magnetycznych zawierających kopie zbiorów cyfrowych.
Włączono 534 publikacje do Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej.
Zbiory Gabinetów Muzeum Książąt Lubomirskich
Gabinet Grafiki
Do systemu komputerowego MONA wprowadzono nabytki z 2014 r.
Zinwentaryzowano w MONIE 2 obrazy, 2 miniatury, 2 rysunki polskie, 106 rycin, 19
fotografii, 2 reprodukcje, 97 variów. Wpisano do MONY obiekty akcesyjne i
wcześniej zinwentaryzowane: 57 rycin oraz 50 miniatur..
Opracowywano zbiory również w formie haseł do katalogów drukowanych.
10
Gabinet Numizmatyczno-Sfragistyczny
Do księgi akcesyjnej Gabinetu w systemie komputerowym MONA wpisano
wszystkie nabytki - 81 rekordów. Do bazy danych w systemie MONA wprowadzono
łącznie 1544 rekordy, w tym: mennictwo i banknoty polskie - 388 rek., mennictwo i
banknoty obce - 554 rek., mennictwo antyczne - 152 rek., medalierstwo polskie i obce
– 79 rek., sfragistyka - 371 rek.
3. PRZECHOWYWANIE I OCHRONA ZBIORÓW
W roku sprawozdawczym stale prowadzony był nadzór nad profilaktyką
ochrony zbiorów, a w szczególności nad warunkami przechowywania w
magazynach wszystkich zbiorów ZNiO (pomiar temperatury i wilgotności) oraz nad
przebiegiem prac konserwatorskich. Większość prac konserwatorskich i
introligatorskich przeprowadzana była w Pracowni Konserwatorskiej i Pracowni
Introligatorskiej ZNiO, na zewnątrz zlecane były prace konserwatorskie dotyczące
zbiorów malarstwa. Bieżące drobne prace zabezpieczające zbiory prowadzone były
przez pracowników poszczególnych działów. W Pracowni Reprograficznej
wykonywana jest również fotograficzna dokumentacja prac konserwatorskich
prowadzonych w Zakładzie.
Zbiory poddawane były też odkażaniu w komorze fumigacyjnej. W roku
sprawozdawczym fumigacji poddano 10 wsadów.
Druki zwarte
Do realizacji w magazynie przyjęto ogółem 33631 rewersów, w tym elektronicznych
29053 (czytelnia – 20 456, wypożyczalnia miejscowa – 5663, wypożyczalnia działowa
– 2934); nie zrealizowano 2752 rewersów. Razem na podstawie rewersów z
magazynów wydano 34789 wol. książek. 20004 rewersy wymieniono z
tymczasowych na autoryzowane, co było czynnością równoważną z ich realizacją.
Włączono do magazynów 15711 wol. nowych dzieł oraz opracowano je technicznie.
W Pracowni Konserwatorskiej i Pracowni Introligatorskiej poddano oprawie i
konserwacji 513 wol. (książki, broszury).
Czasopisma
Przekazano do magazynu skatalogowane czasopisma w 3162 wol. z 85 protokołów.
Włączono do magazynu czasopisma w łącznej ilości 8099 wol.: wszystkie
skatalogowane, udostępniane w czytelni czasopism, wypożyczone do Działu
Reprografii i Mikrofilm Center, po konserwacji i oprawie. Dokonano technicznego
opracowania wszystkich skatalogowanych tytułów (sygnowanie, oklejanie,
opisywanie – 4209 wol., a także wykonano i włączono 1023 szt. zakładek).
Przeznaczono 909 wol. do oprawy, w tym 190 wol. do konserwacji, którą
przeprowadziła ossolińska pracownia. Przekazywano do dezynfekcji w komorze
fumigacyjnej zbiory magazynowe oraz nabytki antykwaryczne. Na bieżąco
11
wykonywano drobne prace konserwacyjne: wklejanie wypadających kart,
uzupełnianie opisów w tym wykonywanie opisów na grzbietach w 1015 wol.
Opracowano techniczne 91 książek przeznaczonych do księgozbioru podręcznego.
Do księgozbiorów podręcznych działów znajdujących się w Gmachu Głównym
dostarczono 127 wol. czasopism. Prowadzono bieżące prace porządkowe w
magazynach, dokonywano pomiaru temperatury i wilgotności w pomieszczeniach
magazynowych. Przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na oprawę 850 wol.
czasopism oraz wykonanie 700 teczek kartonowych do przechowywania
niekompletnych roczników czasopism
Rękopisy
W roku sprawozdawczym prace zabezpieczające zbiory wiązały się m.in. z
poddawaniem oprawie 70 wol. rękopisów i książek, konserwacji 18 wol. rękopisów,
fumigacji 200 wol. rękopisów oraz usuwaniem starych obwolut z kwaśnego papieru,
przygotowywaniem metryczek dla rękopisów udostępnianych w czytelni,
przygotowywaniem teczek dla nowych rękopisów.
Prowadzono prace porządkowe związane z realizacją wniosków „Konserwacja
najwartościowszych rękopisów ze zbiorów Ossolineum” oraz „Konserwacja 200
bezcennych dokumentów na 200 lecie Ossolineum”.
Rękopis „Pana Tadeusza” w październiku 2014 został wpisany na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata.
Zbiory Gabinetu Kartografii
W roku sprawozdawczym zakończono prace konserwatorskie nad III tomem atlasu
Theatrum Orbis Terrarum G.J. Blaeu’a z 1655 r.
Stare druki
Do księgozbioru włączono 58 dzieł w 61 wol. W magazynie kontynuowane były
prace mające na celu zabezpieczenie zabytkowych bądź zniszczonych opraw:
oprawiono 2366 wol. w papier bezkwasowy, z 1176 skórzanych opraw odklejono
naklejki, odkurzono 2366 wol. starych druków. Do Pracowni Konserwatorskiej
oddano w celu konserwacji 37 wol. starych druków. W Pracowni Introligatorskiej
odkażono 88 wol. starych druków.
Dokumenty Życia Społecznego
Na bieżąco monitorowane były warunki przechowywania zbiorów (temperatura i
wilgotność). W związku z utrzymującymi się niekorzystnymi parametrami
przechowywania przygotowywany jest projekt gruntownej zmiany systemu
klimatyzacyjnego pomieszczeń magazynowych. Wykonywane były również prace
związane z przechowywaniem zbiorów (opis teczek i regałów, układanie zbiorów
itp.).
12
Zbiory Gabinetów Świadków Historii
(Gabinet Władysława i Zofii Bartoszewskich, Gabinet Jana i Jadwigi NowakJeziorańskich)
Na bieżąco monitorowane były warunki przechowywania zbiorów (temperatura i
wilgotność). Pracowni Konserwatorskiej przekazano 20 pudeł ze zbiorami w celu
fumigacji.
Zbiory mikroformowe
Przygotowywano do udostępniania nowe nabytki, wykonano nowe etykiety z
sygnaturami na pudła mikrofilmowe. Wymieniano szpule metalowe na plastikowe,
konserwowano taśmy mikrofilmowe oraz dokonywano pomiarów temperatury i
wilgotności w magazynie mikroform.
Zbiory Gabinetów Muzeum Książąt Lubomirskich:
Gabinet Grafiki
Na bieżąco prowadzone były prace porządkowe w magazynach, dokonywano
systematycznie pomiarów temperatury i wilgotności powietrza.
Do Pracowni Konserwatorskiej i Pracowni Introligatorskiej ZNiO wydano
łącznie 1131 obiektów w celu dokonania przeglądu konserwatorskiego, konserwacji i
oprawy. Wydano także 60 wol. książek w celu wykonania ich oprawy. 100 obiektów
poddano dezynsekcji w komorze fumigacjnej.
Poza Pracownią Konserwatorską Zakładu - zakończono konserwację 4 obrazów
olejnych, których autorem jest Stanisław Kaczor-Batowski, cykl „Obrońcy Lwowa” z
1933. W trakcie konserwacji znajdują się 2 obrazy Andrzeja Grabowskiego – „Portret
Zygmunta Kaczkowskiego” z 1853 i „Portret Karola Lipińskiego” z 1852.
Gabinet Numizmatyczno-Sfragistyczny
Na potrzeby Gabinetu w Pracowni Introligatorskiej i Pracowni Konserwatorskiej
przeprowadzono konserwację 215 monet polskich i obcych, 51 medali oraz 63 innych
obiektów, w tym: plakiet, odznak i odznaczeń, orłów, pamiątek historycznych i
dawnej broni, pochodzących z daru Jana i Jadwigi Nowaków – Jeziorańskich.
Renowacja makiety „Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa”.
W 2014 r., dzięki dotacji z Ministerstwa KiDN możliwe było zakończenie
wszystkich prac konserwatorskich, zrekonstruowanie brakujących modeli oraz
przystosowanie makiety do eksponowania poprzez m.in. zainstalowanie systemu
oświetleniowego. Prace renowacyjne i rekonstruktorskie prowadził zespół złożony z
konserwatorów: Dariusza Subocza, Adama Grocholskiego i Tomasza Fronczka.
Prace te prowadzone były pod kierunkiem konserwatora ZNiO - Małgorzaty
Grocholskiej. Do najbardziej spektakularnych działań należało zrekonstruowanie
największego i najbardziej skomplikowanego modelu barokowego kościoła oo.
Dominikanów. 30 października odbył się w pracowni „Panoramy” w budynku przy
ul. Sołtysowickiej 24 odbiór ukończonej makiety „Panoramy” po pełnej renowacji,
rekonstrukcji, instalacji systemu oświetleniowego i przystosowaniu do
eksponowania. Obecni był m.in. przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, przedstawiciele Wrocławskiego Przedsiębiorstwa „Hala Ludowa” Sp. z
13
o.o. oraz wrocławscy dziennikarze. W listopadzie makieta została rozłożona,
zabezpieczona i spakowana do skrzyń, a następnie przeniesiona do magazynu
obrazów ZNiO, gdzie oczekuje na transport do rotundy przy Hali Stulecia, gdzie
będzie eksponowana. Od grudnia 2014 trwają prace nad scenariuszem wystawy
towarzyszącej „Panoramie Plastycznej Dawnego Lwowa”, której otwarcie
planowane jest na wrzesień 2015 r.
•
NARODOWY ZASÓB BIBLIOTECZNY
W 2014 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich wystąpił do Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o zaliczenie zbiorów Biblioteki Ossolineum
do narodowego zasobu bibliotecznego. Do zasobu tego zaliczane są zbiory
unikatowe, o wyjątkowej wartości dla dziedzictwa narodowego. Podlegają one
szczególnej ochronie w zakresie warunków przechowywania i udostępniania.
Wniosek ZNiO dotyczył wszystkich zinwentaryzowanych rękopisów, druków
zwartych i ciągłych XIX-XX w. z kolekcji lwowskiej, unikatowych starych druków (w
tym inkunabułów) oraz wybranych kolekcji kartograficznych.
Złożenie wniosku podyktowane zostało treścią Rozporządzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dn. 4 lipca 2012 r. w sprawie NZB. W chwili wejścia w
życie rozporządzenia zaliczono do narodowego zasobu zbiory dwóch bibliotek:
Biblioteki Narodowej i Jagiellońskiej. Zbiory innych bibliotek objęte są procedurą
indywidualnego włączania do narodowego zasobu na podstawie opinii Rady ds.
Narodowego Zasobu Bibliotecznego i decyzji podejmowanej przez Ministra Kultury.
W dniu 18 grudnia Rada ds. NZB udzieliła pozytywnej rekomendacji wnioskowi
ZNiO, do której przychyliła się Minister Kultury Małgorzata Omilanowska
(30.01.2015). Obecnie Ossolineum oczekuje na ukazanie się nowelizacji
rozporządzenia, w wyniku której Biblioteka ZNiO zostanie dopisana do wykazu
bibliotek posiadających zbiory w narodowym zasobie bibliotecznym, jako pierwsza
instytucja po Bibliotece Narodowej i Bibliotece Jagiellońskiej.
• PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ
INNYCH ŹRÓDEŁ
projekty zakończone:
1. „ Konserwacja najwartościowszych rękopisów ze zbiorów Ossolineum”
Cel projektu: zabezpieczenie bezcennych obiektów piśmiennictwa, których zły stan
zachowania spowodowany jest w części kwaśnym papierem, używaniem różnych
jakościowo atramentów oraz działaniem mikroorganizmów
Dofinansowanie z MKiDN w ramach programu: Dziedzictwo kulturowe – priorytet
2 – Wspieranie działań muzealnych). Umowa nr 02013/FPK/NIMOZ na lata 20132014
Rok 2014 – kwota ogółem 146 720,75 zł , wkład własny 36 210,67 zł , dofinansowanie
z MKiDN 110 510,08 zł
14
2 . „Konserwacja i uzupełnienie brakujących elementów makiety „ Panoramy
Plastycznej dawnego Lwowa” inż. Janusza Witwickiego”
Cel projektu: renowacja zabytku w celu umożliwienia jego ekspozycji i opracowania
Rok 2014 - kwota ogółem 149 500,00 zł, wkład własny 49 500,00 zł, dofinansowanie z
MKiDN 100 000,00 zł
projekty trwające
3 . „Konserwacja 200 bezcennych dokumentów na 200-lecie Ossolineum”
Cel projektu: Konserwacja 200 zabytków piśmiennictwa w celu ich opracowania i
ekspozycji w roku 2017
Dofinansowanie z MKiDN w ramach programu: Dziedzictwo kulturowe – priorytet
2 – Wspieranie działań muzealnych). Umowa nr 02583/14/FPK/NIMOZ
Zadanie 2-letnie:
Rok 2014 – kwota ogółem 335 331,00 zł, wkład własny 135 331,00 zł, dofinansowanie
z MKiDN 200 000,00 zł. W roku 2014 zakonserwowano 140 dokumentów
uwierzytelnionych pieczęciami
Rok 2015 – kwota ogółem 194 900,00 zł, wkład własny 94 900,00 zł, dofinansowanie z
MKiDN 100 000,00 zł
4. „Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń – edukacja
przez kulturę”
Finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 r., programu
„Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”.
Czas realizacji zadania: I kw. 2014 - II kw. 2016 r.
Kwota dotacji: 38 491 789 zł
5. „Katalog druków XVI w. z historycznej kolekcji Ossolineum”
Cel projektu: Opracowanie i wydanie katalogu druków XVI w. pochodzących z
historycznej kolekcji Ossolineum, przechowywanych w Lwowskiej Naukowej
Narodowej Bibliotece Ukrainy im. W. Stefanyka i Bibliotece Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich we Wrocławiu.
Projekt finansowany z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (grant nr
0113/NPRH3/H12/82/2014 z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
Zadanie na lata 2014-2017
Rok 2014 – 150,000 zł
W 2014 r. zakupiono sprzęt komputerowy oraz aparaty fotograficzne niezbędne do
realizacji grantu. Rozpoczęto sporządzanie not katalogowych oraz wyodrębnianie
druków i ich dokumentację fotograficzną.
wnioski złożone w 2014
6 . „Konserwacja literackich i historycznych rękopisów z ossolińskich zbiorów”
Cel projektu: konserwacja 15 rękopisów, m. in. autorstwa J.M. Ossolińskiego, H.
Sienkiewicza i W. Reymonta.
15
Wniosek złożony został do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
ramach programu „Dziedzictwo kulturowe – Wspieranie działań muzealnych”
Zadanie 2 letnie:
Rok 2015 – wnioskowana kwota dotacji: kwota ogółem 345482,00 zł, wkład własny
146 255,00 zł, dofinansowanie z MKiDN 199 227,00 zł
Rok 2016 – wnioskowana kwota dotacji: kwota ogółem 305 306,00 zł, wkład własny
105 343,00 zł, dofinansowanie z MKiDN 199 963,00 zł
7 . „Konserwacja zabytkowych ksiąg drukowanych ze zbiorów Ossolineum”
Cel projektu: zewnętrzna konserwacja 35 woluminów starych druków ważnych dla
polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego.
Wniosek złożony został przez Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe –
Wspieranie działań muzealnych”
Zadanie 2 letnie:
Rok 2015 - wnioskowana kwota dotacji: kwota ogółem 331 810,00 zł, wkład własny
132 310,00 zł, dofinansowanie z MKiDN 199 500,00 zł
Rok 2016 - wnioskowana kwota dotacji: kwota ogółem 345 110,00 zł, wkład własny
145 110,00 zł, dofinansowanie z MKiDN 200 000,00 zł
8 . „Kwerenda polskiego rysunku z Muzeum Lubomirskich znajdującego się w
zbiorach Biblioteki im. Wasyla Stefanyka we Lwowie”
Cel projektu: rozpoznanie przedwojennej, unikatowej kolekcji rysunku polskiego z
Muzeum Lubomirskich (według wstępnych wyliczeń mogącej obejmować ok. 7000
obiektów, prace m. in. Matejki, Malczewskiego, Grottgera, Kossaka, Sichulskiego,
Wojtkiewicza, Wyczółkowskiego), stworzenie bazy danych tych obiektów, wydanie
albumu zawierającego wybrane fragmenty kolekcji oraz katalogu całości.
Wniosek złożony został do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
ramach programu „Dziedzictwo kulturowe – Ochrona dziedzictwa kulturowego za
granicą”
Zadanie 2-letnie:
Rok 2015 – wnioskowana kwota dotacji: kwota ogółem 80 900,00 zł, wkład własny
27 800,00 zł, dofinansowanie z MKiDN 53 100,00 zł
Rok 2016 – wnioskowana kwota dotacji: kwota ogółem 62 600,00 zł, wkład własny
23 100,00 zł, dofinansowanie z MKiDN 39 500,00 zł
4. UDOSTĘPNIANIE
• CZYTELNIE I WYPOŻYCZALNIE
W roku sprawozdawczym w Centrum Rejestracji Czytelników wydano 719 kart
nowym czytelnikom, w tym: 351 kart studentom Uniwersytetu Wrocławskiego; 116
kart studentom innych uczelni, 12 kart pracownikom naukowym Uniwersytetu
16
Wrocławskiego, 53 karty pracownikom naukowym innych uczelni, uczniom szkół
średnich 55 kart, pozostałym czytelnikom – 132 kart. 1661 osób prolongowało karty.
Z Katalogu Głównego usunięto 2567 kart, dodano 78 kart, co było jednoznaczne
z melioracją katalogu zeskanowanego.
Wszystkie czytelnie Zakładu, dysponujące łącznie 158 miejscami, odwiedziło w
sumie 18876 czytelników, którym udostępniono 76860 jedn. z kolekcji
podstawowych i 3092 wol. z księgozbiorów podręcznych. W ramach wypożyczeń
międzybibliotecznych wysłano do innych bibliotek 153 książki i 334 szpule
mikrofilmowe.
Czytelnia Główna
W roku sprawozdawczym odnotowano 14 708 odwiedzin. Korzystającym z
czytelni użytkownikom udostępniono razem 50358 wol., w tym 48520 wol. z
Magazynu Głównego i 1706 z księgozbioru podręcznego Czytelni. Czytelnicy
skorzystali również z 29 wol. cymeliów i 103 wol. pochodzących z księgozbiorów
podręcznych innych działów.
Wypożyczalnia Miejscowa odnotowała 2023 odwiedziny. Założono konta 11
osobom. Wypożyczono 4 263 dzieła w 4 465 wol. Wypożyczalnia działowa wydała
2412 dzieł w 2831 wol.
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna udostępniła innym bibliotekom 153 dzieła,
sprawdziła 154 nadesłane rewersy. Dla pracowników ZNiO Wypożyczalnia
Międzybiblioteczna sprowadziła 6 dzieł. Na wystawy wypożyczono 30 dzieł
Łącznie udostępniono czytelnikom indywidualnym, instytucjom, pracownikom
i Działom ZNiO 67785 wol. książek.
Czytelnia Czasopism
W Czytelni Czasopism odnotowano 1566 odwiedzin. Czytelnikom udostępniono
7430 wol. ze zbiorów magazynowych na podstawie 2791 rewersów oraz 625 wol.
akcesyjnych na podstawie 74 rewersów. Udostępniano także i regularnie
dostarczano do księgozbiorów podręcznych ośmiu działów znajdujących się w
Gmachu Głównym Ossolineum 6 tytułów czasopism bieżących w 63 egz.
Czytelnia Rękopisów
W roku sprawozdawczym zanotowano ogółem 522 odwiedzin czytelników. W
czytelni Działu udostępniono 933 jedn. rękopisów i dokumentów oraz 250 wol.
książek z księgozbioru podręcznego.
Przygotowano prezentację rękopisów Adama Mickiewicza dla francuskiego
towarzystwa ”Association des Amis d’Auguste
Lacaussade” i uczestników
międzynarodowej konferencji August Lacaussade w kręgu spraw polskich
zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej, 12.12.2014
Czytelnia Gabinetu Kartografii
Ze zbiorów Gabinetu skorzystały 72 osoby, którym udostępniono 514 wol. map i
atlasów oraz 42 książki z księgozbioru podręcznego.
17
Czytelnia Działu Starych Druków
W czytelni Działu odnotowano 260 wizyt czytelników, którym udostępniono 743
dzieła w 865 wol. W godzinach popołudniowych udostępniono w czytelni Działu
Rękopisów 47 wol. starych druków. Z magazynu wydano łącznie 3 998 wol., z
księgozbioru podręcznego natomiast udostępniono 124 wol.
Czytelnia Dokumentów Życia Społecznego
Dział odwiedziło 120 czytelników, którym udostępniono 12308 jedn. oraz 30 wol.
z księgozbioru podręcznego.
Na stronach internetowych ZNiO dostępny jest także katalog zbiorów Gabinetu
Kultury Współczesnej Wrocławia, który działa analogicznie jak elektroniczny katalog
działowy.
Czytelnia Gabinetów Świadków Historii (Gabinet Władysława i Zofii
Bartoszewskich, Gabinet Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich)
Zbiory Gabinetów udostępniane były w czytelniach Dokumentów Życia
Społecznego, Działu Rękopisów, Gabinetu Numizmatyczno-Sfragistycznego,
Gabinetu Grafiki i w Czytelni Głównej.
Czytelnia Mikroform
Czytelnię Działu odwiedziło 841 czytelników, którym udostępniono 2664
mikroformy i dokumenty elektroniczne oraz 36 wol. z księgozbioru podręcznego. W
Czytelni Głównej udostępniono czytelnikom 149 mikrofilmów. Do innych działów
wypożyczono 16 mikrofilmów i 48 dokumentów cyfrowych.
W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych wysłano do bibliotek i archiwów 334
mikrofilmy, dla czytelników Ossolineum sprowadzono 33 szpule
W Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej opublikowano 534 pozycje.
Czytelnie Muzeum Książąt Lubomirskich:
Gabinet Grafiki
W roku sprawozdawczym w Czytelni Gabinetu Grafiki odnotowano 134
odwiedzin czytelników, którym udostępniono 772 wol. książek i czasopism z
księgozbioru podręcznego, a 53 osobom udostępniono 2954 jedn. muzealne należące
do zbiorów specjalnych. W czasie pokazów udostępniono łącznie 650 obiektów
muzealnych.
Do Czytelni Głównej natomiast wypożyczono 21 wol. książek i czasopism.
Gabinet Numizmatyczno-Sfragistyczny
Gabinet nie dysponuje wyodrębnioną czytelnią, zbiory numizmatycznosfragistyczne oraz literatura przedmiotu udostępniane są w pomieszczeniach
Gabinetu. W roku sprawozdawczym zbiory udostępniono 4 osobom. Zbiory
udostępniane były także na wystawach, pokazach i prezentacjach organizowanych
przez ZNiO (łącznie 148 obiektów). Z księgozbioru podręcznego Gabinetu
udostępniono do Czytelni Głównej oraz do czytelni innych działów ZNiO 46 wol.
18
•
WYCIECZKI, GOŚCIE INDYWIDUALNI
Zbiory udostępniane były podczas specjalnych pokazów zorganizowanych dla
grup wycieczkowych i osób indywidualnie odwiedzających Zakład. Gościom
zaprezentowano oryginały zbiorów, ich fotokopie oraz przygotowano specjalne
pokazy multimedialne na temat historii i zbiorów Ossolineum. Oprowadzaniem
grup wycieczkowych i przygotowaniem pokazów multimedialnych oraz
upowszechnianiem wiedzy na temat Ossolineum zajmował się Dział Edukacji i
Prezentacji Zbiorów. Z bogatej oferty edukacyjnej, obejmującej m.in. jednorazowe
prelekcje, cykliczne wykłady zatytułowane „Z ossolińskiej kolekcji”, warsztaty,
projekty wakacyjne oraz przede wszystkim zajęcia z grupami szkolnymi, skorzystało
ponad 6 500 osób (dzieci, młodzieży i dorosłych). Przeprowadzono 165 lekcji i
wykładów. Dział zajmował się także sporządzaniem i dystrybucją materiałów typu
foldery i afisze, informujących o działalności edukacyjnej. Dbał również o
przekazywanie informacji za pomocą portali internetowych.
Oprowadzaniem po ekspozycjach czasowych, organizowanych przez
Ossolineum zajęli się kuratorzy wystaw oraz Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów.
Prezentacje oryginałów zbiorów były przygotowywane i przeprowadzone
przez pracowników poszczególnych działów.
Wśród gości indywidualnych, którzy w roku sprawozdawczym odwiedzili
Ossolineum byli m.in.: Gabriele Clemencon – dziennikarka niemieckiej telewizji
Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern; prof. Stefan Troebst i dr Balint Kovacs
– historycy z Uniwersytetu w Lipsku; Sebastian Burdzy, starosta powiatu
średzkiego;
prof.
Christoph
Augustynowicz
z
Instytutu
Historii
Wschodnioeuropejskiej Uniwersytetu Wiedeńskiego; prof. dr hab. Borys Paszkiewicz
z Instytutu Archeologii UWr, numizmatyk i archeolog, specjalista z dziedziny
mennictwa wczesnego średniowiecza; dr Mariusz Bogucki z Instytutu Archeologii i
Etnologii PAN w Warszawie; Kazimierz Sokołowski, kolekcjoner i znawca dawnej
broni palnej, członek Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Miłośników Dawnej
Broni i Barwy; Zdzisław Piwko, prezes Oddziału Wrocławskiego Polskiego
Towarzystwa Numizmatycznego; Kazimierz Choroś, wiceprezes Oddziału
Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, redaktor naczelny
czasopisma „Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne”; dr Kyrylo Myzgin, archeolog i
numizmatyk specjalizujący się w mennictwie antycznym z Uniwersytetu im.
Karazina w Charkowie (Ukraina); dr hab. Maciej Trzciński, wicedyrektor ds.
Archeologicznych Muzeum Miejskiego Wrocławia; dr Janusz Kujat ze Świebodzic,
numizmatyk, kolekcjoner i kronikarz dziejów miasta i regionu, znawca problematyki
śląskiego pieniądza zastępczego; Stephen Mull, Ambasador USA w Polsce; Marek
Biernacki, minister sprawiedliwości.
5. KONTROLA ZBIORÓW
Skontrum zbiorów Gabinetu Grafiki
Na 2014 rok zaplanowano kontynuowanie kontroli zbiorów Gabinetu Grafiki,
tzn. dokończenie II etapu skontrum (kontrola kolekcji ekslibrisów i reprodukcji) oraz
19
przeprowadzenie III etapu skontrum zbiorów Gabinetu Grafiki ZNiO (kontrola
zbiorów graficznych).
10 lutego 2014 r. zakończono drugi etap skontrum zbiorów Gabinetu Grafiki,
który objął kolekcję ekslibrisów i reprodukcji. Dwie komisje skontrowe
skontrolowały w tym czasie 15.250 obiektów, wpisanych do Księgi Akcesyjnej i
Inwentarzy Gabinetu Grafiki.
Podczas I i II etapu skontrum, realizowanych w latach 2013-2014,
skontrolowano łącznie 133.602 obiekty z różnych kolekcji Gabinetu, co stanowi ok.
69% zbiorów Gabinetu Grafiki, wg stanu na 31.12.2012 (kontrola obejmuje obiekty
wpisane do Księgi akcesyjnej i Inwentarzy do końca 2012 roku).
Sporządzono protokoły pokontrolne kolekcji sprawdzanych w czasie I i II etapu
skontrum wraz z załącznikami.
Trzeci i ostatni etap kontroli zbiorów Gabinetu Grafiki (kolekcja grafiki)
przeniesiono na 2015 rok. Wtedy też będzie możliwe opracowanie Sprawozdania z
przebiegu skontrum zbiorów w Gabinecie Grafiki ZNiO, które przedstawi
całościowe wyniki skontrum zbiorów Gabinetu.
Skontrum Nowych Druków Ciągłych
W okresie od 2 kwietnia do 20 listopada 2014 roku prowadzono prace
skontrowe w magazynie nowych druków ciągłych, kontrolując sygnatury z zakresu
297.000-298.823. Skontrolowano łącznie 1570 sygnatur, o objętości 31.729 wol.
Stanowi to ok. 15,5 % posiadanych przez ZNiO nowych druków ciągłych (wg stanu
na 31.12.2013).
Na podstawie dostępnej dokumentacji zweryfikowano także istniejące w
magazynie luki sygnaturowe. Są to tzw. „sygnatury wolne”.
Łącznie poddano kontroli 1589 sygnatur i 31.971 woluminów.
Oprócz zbiorów przechowywanych w magazynie nowych druków ciągłych
autopsji podlegały także dodatki do czasopism (głównie płyty CD i DVD)
przechowywane w magazynie akcesyjnym Działu Nowych Druków Ciągłych oraz
wypożyczenia do księgozbiorów podręcznych innych działów ZNiO i wypożyczenia
działowe pracowników ZNiO.
Czynnościom kontrolnym w magazynie towarzyszyło wyjaśnianie
stwierdzonych niezgodności w dostępnej skontrum dokumentacji. Weryfikowano
także zgodność zapisów na twardych zakładkach, znajdujących się w magazynie
(czasopisma wypożyczone do księgozbiorów podręcznych działów ZNiO, do
mikrofilmowania oraz do oprawy i konserwacji), z odpowiednią dokumentacją.
Na bieżąco prowadzono także ewidencję statystyczną, obejmującą ilość
skontrolowanych zbiorów (sygnatury i woluminy) w rozkładzie czasowym.
Zweryfikowano i opracowano zgromadzony materiał w postaci załączników do
protokołu nowych druków ciągłych, który zostanie zredagowany w I kwartale 2015
roku (za lata 2013-2014).
W latach 2010-2014 przeskontrowano 12.709 sygnatur o łącznej objętości 136.705
woluminów, co stanowi ok. 67% posiadanych przez ZNiO zbiorów nowych druków
ciągłych (wg stanu na 31.12.2013).
20
Dodatkowo przeskontrowano 464 woluminy z 54 sygnatur ze zbiorów
wycofanych (tzw. „sygnatury wolne”), które mimo to znajdowały się w magazynie
nowych druków ciągłych.
6. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA
W Dziale Informacji Naukowej odpowiedziano na 294 kwerendy pisemne oraz
elektroniczne dotyczące zbiorów Zakładu, zestawienia bibliograficzne m. in. dla
wydawnictwa Biuro Literackie. Odpowiadano również na kwerendy telefoniczne
oraz udzielano informacji czytelnikom zgłaszającym się bezpośrednio do Katalogu
Głównego, w którym prowadzone były dyżury. Uaktualniono dane o Ossolineum w
bazie „Nauka Polska” Ośrodka Przetwarzania Informacji. Ponadto Dział Informacji
Naukowej przygotowywał sprawozdania z działalności Ossolineum do Głównego
Urzędu Statystycznego oraz sprawozdania merytoryczne i plany merytoryczne
Zakładu Narodowego do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Prowadził również opiekę merytoryczną nad stroną internetową Ossolineum oraz
redakcję elektronicznej Bazy Darczyńców Zakładu. Gromadzeniem materiałów i
wprowadzaniem rekordów do Bazy darczyńców zajmowali się także pracownicy
poszczególnych Działów i Gabinetów. Dział przygotował także tekst o Ossolineum
dla serwisu „Archiwa przełomu” oraz do informatora o bibliotekach IFLA. Na
bieżąco prowadzona jest bibliografia publikacji o Zakładzie oraz publikacji
pracowników.
W
Wypożyczalni
Międzybibliotecznej
prowadzonej
przez
Dział
Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych zarejestrowano 64
kwerendy elektroniczne.
W Dziale Druków Ciągłych udzielano informacji bibliograficznych i
katalogowych zgłaszającym się do działu czytelnikom i pracownikom Zakładu.
Odpowiedzi udzielane były telefonicznie, pocztą elektroniczną, przygotowano także
wiele kwerend pisemnych, w tym kilka bibliograficznych. Odpowiadano też na
liczne pytania dotyczące prasy polskiej znajdującej się w zbiorach Lwowskiej
Narodowej Naukowej Biblioteki im. W. Stefanyka. Uaktualniono dane do
środowiskowego katalogu „Czasopisma zagraniczne w bibliotekach Wrocławia i
Opola”, tworzonego we współpracy z Politechniką Wrocławską.
W Dziale Dokumentów Życia Społecznego zrealizowano 19 kwerend
(pisemnych, elektronicznych, telefonicznych) na potrzeby wystawiennicze,
wydawnicze, publicystyczne, filmowe, m. in. dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość,
Muzeum Historii Polski i Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.
Przygotowano także prezentację multimedialną zbiorów pt. „50 lat DŻS w 50
przezroczach”.
W Dziale Starych Druków odpowiedziano łącznie na 147 pytań o zbiory.
W Dziale Rękopisów zrealizowano ponad 300 kwerend w formie listów
tradycyjnych oraz elektronicznych kierowanych przez osoby indywidualne oraz
instytucje, wydawnictwa, muzea, m.in. Ośrodek Karta, Kancelarię Senatu RP, IPN
Kraków.
21
W Gabinetach Świadków Historii odpowiadano na pytania zadawane
telefonicznie i elektronicznie oraz przeprowadzono 5 kwerend, m. in. dla Muzeum
Historii Polski i telewizji BBC.
W Gabinecie Grafiki odpowiedziano na kilkadziesiąt pytań o zbiory kierowane
przez osoby indywidualne, wydawnictwa i instytucje. Kwerendy dotyczyły m. in.:
ikonografii miejscowości, osób, wydarzeń historycznych oraz obecności w zbiorach
prac konkretnych twórców jak Kajetan Wincenty Kielisiński, Maksymilian Oborski,
Józef Paszkiewicz, Michał Elwiro Andriolli i innych.
W Gabinecie Numizmatyczno-Sfragistycznym zakończono prace związane z
określeniem i klasyfikacją 71 monet wczesnośredniowiecznych pochodzących z
wykopalisk na cmentarzysku w Byczynie, pow. Kluczbork, prowadzonych w ramach
ekspertyzy dla Zakładu Archeologii Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego.
Przeprowadzono również 7 kwerend oraz udzielano informacji i konsultacji
zawiązanych ze zbiorami Gabinetu.
W Dziale Mikroform odpowiedziano na 13 kwerend elektronicznych oraz na
bieżąco udzielano informacji katalogowych i bibliograficznych.
W Gabinecie Kartografii odpowiedziano na 31 kwerend od osób prywatnych
oraz instytucji.
Archiwum Zakładowe udzieliło odpowiedzi na 8 kwerend.
Pełnomocnik ZNiO we Lwowie przeprowadził w zbiorach lwowskich 50
kwerend dla naukowców z Polski.
7. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Zakład prowadzi działalność wydawniczą, której głównym celem jest
publikowanie katalogów, inwentarzy, materiałów ze zbiorów własnych, prac
popularyzujących Ossolineum i jego historię oraz innych prac naukowych. W ofercie
ma także literaturę historyczną i literaturę piękną, w tym kolejne pozycje serii
„Biblioteka Narodowa”.
Wykaz publikacji ZNiO zob. Załącznik nr 5.
Organizacją działalności wydawniczej Zakładu zajmuje się Dział
Wydawniczy.
Pracownicy działu zajmują się opracowaniem redakcyjnym, nadzorem
procesu produkcyjnego wszystkich publikacji, korektą techniczną, przygotowaniem
specyfikacji druku oraz kosztorysów publikacji. Dział stara się pozyskiwać dotacje
na druk wydawnictw oraz zajmuje się działalnością związaną z organizacją targów i
wystaw książki oraz promocją wydawnictw Zakładu. Dział Wydawniczy zajmuje się
też prawami autorskimi do publikacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
Dystrybucją publikacji wydawanych przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich zajmuje się Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo we Wrocławiu
Sp. z o.o. w likwidacji.
Od 6 grudnia 2014 r. uruchomiono sprzedaż e-booków w sklepie
internetowym dystrybutora oraz innych sklepach internetowych obsługiwanych
przez Virtualo.
22
W roku sprawozdawczym uczestniczono też w następujących imprezach
branżowych:
- Warszawskie Targi Książki, 22-25 maja (impreza odbyła się przed powołaniem
Działu). Wyjazd współorganizował (wspólnie z Wydawnictwem ZNiO we
Wrocławiu Spółka z o.o. w likwidacji) i w Targach uczestniczył – Paweł Pluta.
Stoisko obsługiwali Paweł Pluta i Zbigniew Wołek.
- Kiermasz książek na Pergoli przy Hali Stulecia. W czasie trwania Lata na Pergoli
(weekendy w lipcu i sierpniu), we współpracy z Halą Ludową oraz wspólnie z
Wydawnictwem ZNiO we Wrocławiu Spółka z o.o. w likwidacji sprzedawano
książki Ossolineum.
- Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 23-26 października. Stoisko
obsługiwali: Dorota Szechińska i Zbigniew Wołek. W czasie Targów wspólnie z
Mateuszem Palką (Gabinety Świadków Historii) oraz Aldoną Mikucką (Dział
Edukacji) oraz przy współpracy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
zorganizowano prezentację nowości wydawniczych ZNiO jako pomocy
dydaktycznych.
- Wrocławskie Promocje Dobrych Książek, 4-7 grudnia. Stoisko obsługiwali: Dorota
Szechińska, Paweł Pluta i Zbigniew Wołek. W czasie trwania Targów zorganizowano
spotkanie autorskie z Mariuszem Urbankiem i Mateuszem Palką, a także wspólnie
z Aldoną Mikucką z Działu Edukacji – Turniej Gry w „Piasta” dla dzieci.
8. WYSTAWY
● WYSTAWY ZORGANIZOWANE PRZEZ OSSOLINEUM
(układ chronologiczny)
Jan Nowak Jeziorański. Kurier z Warszawy – Swojego życia nie zamieniłbym na
żadne inne. Wystawa czasowa prezentowana w dniach 10 grudnia 2013 - 30 marca
2014 w Senacie RP, zorganizowana w związku z ustanowieniem przez Senat RP roku
2014 – Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Kuratorzy wystawy: Mateusz Palka,
Małgorzata Preisner-Stokłosa, Mariusz Urbanek
Władysław Bartoszewski w karykaturach i bon motach. Wystawa zorganizowana z
okazji 92. urodzin W. Bartoszewskiego prezentowana w dniach 27 lutego - 25
kwietnia 2014 w Kamienicy pod Złotym Słońcem. Kuratorzy wystawy: Mateusz
Palka, Małgorzata Preisner-Stokłosa, Mariusz Urbanek
Historia rękopisu Pana Tadeusza – teksty, konteksty, realia. Wystawa
prezentowana w okresie 15 lutego - 29 czerwca 2014 w Kamienicy pod Złotym
Słońcem. Kuratorzy: Małgorzata Orzeł, Alicja Przestalska. Myśl przewodnią II
odsłony ekspozycji stanowił wątek fabularny ksiąg od VII do XII i Epilogu. Dużo
miejsca poświęcono zarówno burzliwym dziejom rękopisu od jego napisania do
współczesności, jak i recepcji tego niezwykłego utworu.
23
Portret staropolski. Genealogia rodu Sapiehów. Wystawa prezentowana w okresie
15 lutego - 29 czerwca 2014 w Kamienicy pod Złotym Słońcem. Kurator: Małgorzata
Orzeł. Wystawa prezentująca siedemdziesiąt dwa wizerunki Sapiehów (tzw. Galerię
Kodeńską) ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu
Ossolineum było dla mnie drugim domem rodzinnym. Sapiehowie i Zakład
Narodowy im. Ossolińskich. Wystawa prezentowana w okresie 15 lutego - 29
czerwca 2014 w Kamienicy pod Złotym Słońcem. Kurator: Anita Soroko. Wystawa
prezentująca dary rodziny Sapiehów dla Ossolineum oraz związek członków tego
rodu, wnuków ostatniego kuratora literackiego ZNiO, Andrzeja Lubomirskiego z
Zakładem
Znak i karabin do ręki bierzem. Powstanie styczniowe i Rząd Narodowy 1863-1864.
Wystawa prezentowana w okresie 25 kwietnia - 29 sierpnia 2014 w Salach pod
Kopułą. Scenariusz wystawy przygotował kustosz Łukasz Koniarek, a opiekę
merytoryczną nad przygotowaniami sprawował prof. Jerzy Zdrada. Wystawa,
przygotowana w roku 150. rocznicy stracenia Romualda Traugutta i członków
ostatniego powstańczego Rządu, ukazywała powstanie styczniowe nie tylko od
strony działań militarnych, ale także poprzez wielopłaszczyznową działalność
Rządu Narodowego
Święto Wrocławia na plakacie ze zbiorów Działu Dokumentów Życia Społecznego
i Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławia. Wystawa planszowa, prezentowana
w dniach 8 maja - 8 czerwca 2014 w Ogrodzie Barokowym Ossolineum. Jej
rozszerzona
wersja
multimedialna
pokazywana
była
na
stronie:
www.swietowroclawianaplakacie.pl. Wystawę przygotowały Liliana NawrotŁakomiec, Barbara Otfinowska, Iwona Zygmuntowicz, stronę internetową ekspozycji
wykonali Tadeusz Skowroński i Andrzej Kraska-Lewalski
O krawcu, który został noblistą. Wystawa planszowa prezentowana w dniach 17
czerwca - września 2014 w Ogrodzie Barokowym Ossolineum. Kurator: dr Grzegorz
Polak. Wystawa zorganizowana z okazji 90-lecia przyznania Władysławowi
Stanisławowi Reymontowi nagrody Nobla za powieść Chłopi.
Gabinet Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Kamienicy pod Złotym Słońcem, 2
października 2014. Kuratorzy wystawy: Mateusz Palka, Małgorzata PreisnerStokłosa, Mariusz Urbanek
Jan Nowak-Jeziorański – Misja: Polska. Wystawa plenerowa prezentowana w
dniach 2 października - 15 listopada 2014 na Rynku wrocławskim, a następnie we
współpracy z Muzeum Historii Polski przeniesiona do Biblioteki Uniwersytetu
Warszawskiego (XII 2014). Kuratorzy wystawy: Mateusz Palka, Małgorzata PreisnerStokłosa, Mariusz Urbanek
Jan Nowak-Jeziorański 1914-2005. Wystawa prezentowana w dniach 2-31
października 2014 w Kamienicy pod Złotym Słońcem. Kuratorzy wystawy: Mateusz
Palka, Małgorzata Preisner-Stokłosa, Mariusz Urbanek
24
Grafika z kolekcji Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich, wystawa prezentowana w
Salach pod Kopułą w dniach 3 października - 13 grudnia 2014. Kuratorzy: Arkadiusz
Dobrzyniecki, Hanna Kuś-Joachimiak
Jan Nowak-Jeziorański w obiektywie Czesława Czaplińskiego. Wystawa
plenerowa prezentowana okresie październik - grudzień 2014 na dziedzińcu
Ossolineum. Autor wystawy: Mariusz Urbanek
Konserwacja Ossolińskich rękopisów. Prezentowana w dniach 20 listopada 2014 –
31 stycznia 2015 w Refektarzu Ossolineum. Kurator: Urszula Wencka. Ekspozycja
zorganizowana w ramach zadania „Konserwacja najwartościowszych rękopisów ze
zbiorów Ossolineum”. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
Dialog o losie i duszy. Wystawa biograficzna o Stanisławie Vincenzie prezentowana
w dniach 14-31 października 2014 w Auli Ossolineum, zorganizowana przez Instytut
Filologii Polskiej i Oddział Instytutu Pamięci Narodowej przy współpracy Zakładu
Narodowego im. Ossolińskich w ramach Bruno Schulz Festiwal, Wrocław.
Współautor scenariusza: Elżbieta Ostromęcka (Dział Rękopisów)
Pokaz rękopisów Aleksandra Fredry, zorganizowany 19 października 2014 roku w
Sali Mieszczańskiej Starego Ratusza w okazji nadania jednej z wrocławskich ulic
imienia Aleksandra Fredry. Organizator: Urząd Miejski we Wrocławiu,
współorganizator: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Pokaz rękopisu „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, zorganizowany 8 listopada
2014 roku w Auli Ossolineum z okazji wpisania rękopisu na Polską Listę Krajową
Programu UNESCO Pamięć Świata
•
UDZIAŁ W WYSTAWACH CZASOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ
INNE INSTYTUCJE (wypożyczenia obiektów):
(układ chronologiczny)
1000 lat Wrocławia, styczeń-grudzień 2014, Muzeum Miejskie Wrocławia, (Gabinet
Grafiki)
Odwaga i pojednanie, stała wystawa plenerowa w Krzyżowej, Muzeum Historii
Polski (Dział Dokumentów Życia Społecznego)
Europejskie Centrum Solidarności
Dokumentów Życia Społecznego)
w
25
Gdańsku,
stała
ekspozycja
((Dział
Domy srebrne jak namioty, 14 lutego - 25 maja 2014, Muzeum Współczesne
Wrocław (Gabinet Grafiki)
Przez życie z magią i tradycją, 21 marca – 31 grudnia 2014, Muzeum Regionalne w
Środzie Śląskiej (Dział Przechowywania i Udostępniania)
Trylogia – dziwne materii pomieszanie, 24 kwietnia - 16 listopada, Muzeum
Narodowe w Kielcach (Dział Rękopisów)
Maksymilian Gierymski: dzieła – inspiracje – recepcja, 25 kwietnia - 10 sierpnia
2014, Muzeum Narodowym w Krakowie (Gabinet Grafiki)
Jan Matejko artysta, kolekcjoner, nauczyciel, maj-sierpień 2014, Muzeum Ziemi
Wieluńskiej w Wieluniu (Gabinet Grafiki)
W 600-lecie urodzin św. Jana z Dukli, 5 maja - 15 lipca 2014, Muzeum Historyczne –
Pałac w Dukli (Działu Przechowywania i Udostępniania, Dział Starych Druków)
Wojna i pokój. Exlibris. Rysunek. Grafika, 6 maja – 20 czerwca 2014, Centralne
Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu (Gabinet Grafiki)
Król Stanisław Leszczyński w Gdańsku 1733-1734, 27 maja - 2 listopada 2014,
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Ratusz Główny Miasta Gdańska (Dział
Starych Druków, Gabinet Numizmatyczno-Sfragistyczny, Gabinet Grafiki)
Patrioci i zdrajcy, czyli Noc z historią Polski w Galerii WuBePe, 31 maja
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu (Gabinet Grafiki)
Droga do wolności, wystawa plenerowa, Wrocław 2–16 czerwca 2014 (Dział
Dokumentów Życia Społecznego)
Historia Teatru Kalambur, wystawa plenerowa, Wrocław 16-30 czerwca 2014 ((Dział
Dokumentów Życia Społecznego)
O Niepodległą – Rok 1914, wystawa plenerowa prezentowana we Wrocławiu,
Warszawie, Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej (Dział Dokumentów Życia
Społecznego)
Silesia et Wratislavia. Mapa Śląska Martina Hellwiga w kartografii śląskiej 15611889, 11 lipca – 24 sierpnia 2014, Muzeum Miejskie Wrocławia (Gabinet Grafiki)
Historia Zajezdni nr VII, wystawa plenerowa, Wrocław 27 sierpnia – 11 września,
Ośrodek Pamięć i Przyszłość (Dział Dokumentów Życia Społecznego)
Henryk Sienkiewicz – pisarz i myśliwy, 1 września – 20 października 2014, Muzeum
Przyrodniczo – Łowieckie w Uzarzewie (Dział Przechowywania i Udostępniania)
26
Teofil Modrzejewski vel Franciszek Kluski, 1-31 października 2014, Biblioteka Pod
Atlantami w Wałbrzychu (Dział Przechowywania i Udostępniania)
Mit Galicji, od 10 października 2014, Międzynarodowe Centrum Kultury w
Krakowie (Gabinet Grafiki)
Szedłem naprzeciw czarnemu potokowi, 19 października - 31 grudnia 2014,
Muzeum w Gliwicach (Gabinet Grafiki)
Przestrzeń opery. Polscy scenografowie XX i XXI wieku, 14 października - 31
grudnia, Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy z Operą Krakowską
(Gabinet Grafiki)
Bartholomeus Spranger. Splendor and Eroticism in Imperial Prague, 4 listopada
2014 – 1 lutego 2015, The Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku (USA)
(Gabinet Grafiki)
Drohobycz, miasto jedyne na świecie, 13 listopada 2014–25 stycznia 2015, Muzeum
Górnośląskie w Bytomiu (Gabinet Grafiki)
II wystawa plastyków gnieźnieńskich XX wieku, 25 listopada 2014 – 29 marca 2015,
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (Gabinet Grafiki)
9. MUZEUM „PANA TADEUSZA”
Projekt Muzeum „Pana Tadeusza” we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń - edukacja
przez kulturę jest realizowany w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja
dziedzictwa kulturowego” i finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2009-2014 oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Projektem kierują:
mgr inż. Anna Sieroń – Kierownik Projektu, odpowiedzialny za merytoryczną
kontrolę i koordynacje procesu realizacji Projektu, kontrolę rozliczeń oraz realizacji
umów zawartych w wyniku realizacji Projektu w zgodzie z obowiązującymi
przepisami i wymogami Operatora Programu,
mgr Marta Pawłowska–Stypuła - Specjalista ds. organizacyjnych, odpowiedzialny
za kontrolę tworzenia zarządzeń, procedur, regulaminów, wzorów dokumentów
w związku z realizacją Projektu oraz umów, aneksów i porozumień w zakresie
realizacji Projektu,
dr Marcin Hamkało – Pełnomocnik Dyrektora ds. Programu Muzeum Pana
Tadeusza – sprawujący nadzór artystyczny i koncepcyjny nad przygotowaniem
ekspozycji stałej MPT oraz nad pozostałymi działaniami w zakresie programu
artystycznego i edukacyjnego Muzeum, w porozumieniu z Kuratorem Wystawy
27
Głównej MPT, Kuratorem Wystawy Gabinetów Świadków Historii (GŚH) oraz
kierownikami poszczególnych działów ZNiO i zespołem ekspercko-autorskim
wspierającym Zespół Merytoryczny MPT.
W Projekcie uczestniczą także pracownicy merytoryczni ZNiO:
Małgorzata Orzeł – kurator Muzeum „Pana Tadeusza”
Małgorzata Grocholska - konserwator nadzorujący konserwację
ruchomych przy obsłudze Projektu
Ewa Dmytryk-Klempel - koordynator d/s digitalizacji MPT
Sylwia Gardoń - koordynator d/s digitalizacji MPT
obiektów
Koncepcja Muzeum Pana Tadeusza
Zgodnie z założeniami projektu Muzeum „Pana Tadeusza” ma prowadzić
działalność kulturalną, naukowo-badawczą, edukacyjną i popularyzatorską
związaną najważniejszym eksponatem – rękopisem Mickiewiczowskiego „Pana
Tadeusza” oraz innymi obiektami pochodzących ze zbiorów Ossolineum, a także
wypożyczonymi z placówek muzealnych w kraju i zagranicą.
Poszczególne sekwencje wystawy stałej pokazywać będą kolejno: kontekst
historyczny powstania i akcji poematu, tło kulturowe romantyzmu, biografię autora
na tle epoki, konteksty literackie i ideę biblioteki, oryginalny rękopis poematu,
obyczajowość staropolską, sposób, w jaki „Pan Tadeusz” zainspirował innych
twórców. Dopełnienie ekspozycji będą stanowić Gabinety Świadków Historii
(Gabinet Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Gabinet Władysława i Zofii
Bartoszewskich), prezentujące konsekwencje społecznego zaangażowania Polaków
w ideę wolnościową. W Muzeum organizowane będą także wystawy czasowe,
koncerty, przedstawienia teatralne, spotkania i festiwale literackie, pokazy filmowe
oraz dyskusje, konferencje naukowe. Rdzeniem merytorycznym Muzeum będzie
rozbudowany, wieloaspektowy, innowacyjny program edukacyjny.
Zakres prac przygotowawczych
• Prace budowlane i konserwatorskie - przebudowa zabytkowego obiektu na cele
Muzeum Pana Tadeusza wraz z adaptacją pomieszczeń na skarbiec muzealny,
• Konserwacja zbiorów,
• Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem sprzętu i wyposażenia,
• Dostosowanie Muzeum do potrzeb osób dysfunkcyjnych,
• Digitalizację zbiorów wraz z utworzeniem systemu przechowywania i
udostępniania danych.
Przeprowadzone działania:
• Przygotowanie scenariusza literackiego Muzeum „Pana Tadeusza” przez zespół
merytoryczny w składzie: Małgorzata Orzeł, Piotr Załuski, dr hab. Elżbieta
Dzikowska.
• Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
wyłonienie Generalnego Wykonawcy robót, w zakresie m.in. prac budowlanych
i konserwatorskich, zakup sprzętu i wyposażenia oraz digitalizację zbiorów i
28
•
•
•
•
•
aranżacja wystawy, planowane zakończenie zakresu objętego Kontraktem – nie
później niż 16 lutego 2016 r.
Wyłonienie Inżyniera Kontraktu pełniącego nadzór inwestorski oraz projektanta
pełniącego nadzór autorski.
Realizacja zamówienia na konserwację i wykonanie kopii szkatuły do
przechowywania rękopisu Pana Tadeusza
Promocja Projektu (w tym m.in.: zamontowano tablice informacyjne i
reklamowe, plakaty, citylighty i bilbordy, trwa kampania w internecie –
stworzono i na bieżąco jest aktualizowana strona internetowa, zorganizowano
briefing na rozpoczęcie Projektu, opracowane zostały materiały promocyjne).
w działach merytorycznych (Dział Przechowywania i Udostępniania, Dział
Nowych Druków Ciągłych, Dział Rękopisów, Dział Starych Druków, Gabinet
Kartografii, Gabinet Numizmatyczno-Sfragistyczny, Gabinet Grafiki, Gabinety
Świadków Historii, Dział Mikroform, Dział Wystaw) sporządzono listy obiektów
przeznaczonych do digitalizacji na potrzeby ekspozycyjne Muzeum,
przygotowywano materiał do digitalizacji, dokonywano weryfikacji materiału,
wykonano metryczki zawierające metadane do digitalizacji oraz, zgodnie z
harmonogramem, przekazano część materiału do skanowania.
Pracownia Konserwatorska przygotowywała do digitalizacji zbiory zabytkowe i
biblioteczne. Dokonano przeglądu ponad 500 zabytków oraz przeprowadzono
konserwację zabezpieczającą ponad 200 z nich.
10. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, POPULARYZATORSKA I SZKOLENIOWA
● RADA NAUKOWA
Skład Rady Naukowej ZNiO:
1.
Prof. dr hab. Stanisław Waltoś (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego) przewodniczący
2.
Dr hab. Jakub Tyszkiewicz (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny) –
wiceprzewodniczący
3.
Dr hab. Justyna Bajda (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej)
4.
Mgr Joanna Bojarska-Syrek (dyrektor Muzeum Historycznego m. st.
Warszawy)
5.
Jan Andrzej Dąbrowski (prezes Kolegium Europy Wschodniej)
6.
Dr Mariusz Dworsatschek (wicedyrektor ZNiO)
7.
Prof. dr hab. Władysław Dynak (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii
Polskiej)
8.
Dr hab. Elżbieta Katarzyna Dzikowska (Uniwersytet Łódzki, Katedra
Literatury i Kultury Niemiec Austrii i Szwajcarii)
9.
Mgr Irena Gybej-Dworsatschek (ZNiO)
10. Mgr Katarzyna Kenc-Lechowska (ZNiO)
11. Dr Łukasz Koniarek (ZNiO)
12. Mgr Robert Kostro (dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie)
29
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Dr hab. Antoni Kuczyński (Instytut Historii Nauki PAN)
Mgr Jan J. Malicki (dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu
Warszawskiego)
Mgr Dorota Mączka (ZNiO)
Mgr Małgorzata Orzeł (ZNiO)
Mgr Elżbieta Ostromęcka (ZNiO) - sekretarz
Dr hab. Piotr Oszczanowski (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii
Sztuki; dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu)
Mgr Jerzy T. Petrus (wicedyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu)
Dr Marta Pękalska (ZNiO)
Dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz
Dr Paweł Pluta (ZNiO)
Prof. dr hab. Jacek Purchla (dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w
Krakowie)
Dr Dorota Sidorowicz-Mulak (ZNiO)
Dr hab. Marta Skalska-Zlat (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji
Naukowej i Bibliotekoznawstwa)
W roku sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia Rady Naukowej II
kadencji. Pierwsze spotkanie miało miejsce 23 czerwca, drugie 27 listopada. Podczas
posiedzeń omówiono przedsięwzięcia związane z przyznaniem przez MKiDN
dofinansowania projektu „Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna
przestrzeń – edukacja przez kulturę” w ramach Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
oraz inne projekty realizowane przez Ossolineum, dofinansowane ze źródeł
zewnętrznych.
Rada zapoznała się z informacjami na temat udziału Ossolineum w obchodach
Roku Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przedstawiono przedsięwzięcia realizowane
przez ZNiO we Lwowie w latach 2013-2014. Omówiono także planowane działania
związane ze zbliżającym się jubileuszem 200-lecia Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich.
Podczas posiedzeń dokonano prezentacji Działu Edukacji oraz Działu
Dokumentów Życia Społecznego.
● DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:
Adam Degler
kontynuował prace w ramach grantu badawczego pt.: „Znaleziska monet rzymskich
z ziem Polski i historycznie z Polską związanych (FMRPL)” finansowanego w
ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego i kierowanego przez prof. Aleksandra Bursche z Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził także prace nad 6. tomem
katalogu monet rzymskich w zbiorach ZNiO, obejmującym monety z czasów
dynastii Sewerów (193-235 r. po Chr.).
30
Beata Długajczyk, Leszek Machnik
kontynuowali prace nad publikacją poświęconą dziejom zbiorów malarstwa w
Muzeum Lubomirskich we Lwowie
Robert Forysiak-Wójciński
rozpoczął prace nad „Katalogiem pieczęci woskowych w zbiorach Gabinetu
Numizmatyczno – Sfragistycznego ZNiO”, przygotował 33 pozycje katalogowe, dla
których opracował schemat katalogowania
Agnieszka Franczyk-Cegła
kontynuowała pracę nad rozprawą doktorską Elementy epickie w satyrach Juwenalisa,
przygotowywaną pod kierunkiem dr. hab. Jakuba Pigonia ; opracowała księgozbiór
karmelitów w Sąsiadowicach
Piotr Galik
kontynuował pracę nad rozprawą doktorską Geopolityka a ideopolityka. Publicystyka
polska lat 1935-1939 wobec konfliktów międzynarodowych, przygotowywaną pod
kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Kawalca.
Agata Janiak
kontynuowała pracę nad rozprawą doktorską Eseistyka Józefa Czapskiego
przygotowywaną pod kierunkiem dr hab. Doroty Heck z Uniwersytetu
Wrocławskiego.
Monika Jaremków
kontynuowała pracę nad rozprawą doktorską Żydowska literatura piękna w polskim
repertuarze wydawniczym XX w. (edycje książkowe przekładów z języków hebrajskiego i
jidysz), przygotowywaną pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Żbikowskiej-Migoń z
Uniwersytetu Wrocławskiego
Agnieszka Knychalska-Jaskulska
kontynuuje prace nad edycją Pamiętników Jędrzeja Grzymały Jabłonowskiego oraz
Podróżą po krajach niemieckich Józefa Maksymiliana Ossolińskiego.
Hanna Kuś-Joachimiak
ukończyła naukę na Podyplomowym Studium Muzealniczym przy Uniwersytecie
Warszawskim.
Małgorzata Minkowska
rozpoczęła pracę nad katalogiem silesiaców w zbiorach Działu Starych Druków
(opracowała 80 not katalogowych)
Andrzej Nowak
podjął współpracę z prof. Rafałem Habielskim (Instytut Dziennikarstwa UW) w
zakresie przygotowania edycji listów z archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, w
ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
31
Ryszard Nowakowski
kontynuował prace badawczo-dokumentacyjne w Bibliotece im. Stefanyka,
przygotowań do monograficznego ujęcia ossolińskiego zbioru prasy polskiej (18011939) w lwowskim okresie instytucji oraz losu kolekcji po 1945 roku, planowanego
do ogłoszenia drukiem na 200-lecie Zakładu.
Mateusz Palka
kontynuował prace nad rozprawą doktorską Koncepcja alegorii Waltera Benjamina
przygotowywana na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod
kierunkiem dr hab. Ryszarda Różanowskiego.
Paweł Pluta
kontynuował prace w ramach grantu badawczego pt.: „Czytanie poetów polskiego
oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński” finansowanego w
ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego i kierowanego przez dr hab. Bożenę Mazurek z Instytutu
Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego.
Jest członkiem rady naukowej numerowanej serii wydawniczej „Czytanie Poetów
Polskiego Oświecenia”, powołanej przez Radę Naukową Instytutu Badań Literackich
Polskiej Akademii Nauk
Dorota Sidorowicz-Mulak
rozpoczęła badania tegumentologiczne w zbiorach Działu Starych Druków ZNiO.
Sporządzony został prymarny wykaz opraw 392 inkunabułów (opis formalny,
rejestracja zdobień, opis stanu zachowania) oraz dokumentacja fotograficzna
zabytkowych opraw.
Grażyna Rolak
przygotowała edycję krytyczną dzienników Joanny Potockiej Wszystko co kochałam.
Dziennik Joanny Potockiej z lat 1914-1919
Tomasz Serwatka
rozpoczął prace nad edycją korespondencji Jana Nowaka-Jeziorańskiego z
czołowymi politykami III Rzeczypospolitej 1989-2004, m.in. Tadeuszem
Mazowieckim, Lechem Wałęsą, Krzysztofem Skubiszewskim
Anita Soroko
kontynuowała pracę nad rozprawą doktorską „Zbiór pamiątek ojczystych” Aleksandra
Batowskiego. Kolekcja narodowa w Galicji połowy XIX wieku prowadzoną pod
kierunkiem dr. hab. Piotra Oszczanowskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego.
● KONFERENCJE, SPOTKANIA I UROCZYSTOŚCI:
− „Moneta – znak – komunikat”, konferencja zorganizowana przez Instytut
Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich i
Komisję Archeologiczną Oddziału PAN w dniach 13-15 maja
32
− „Szlachta Rzeczypospolitej” - Jubileuszowa Konferencja Historyczna
zorganizowana z okazji XV-lecia Oddziału Wrocławskiego Związku Szlachty
Polskiej, współorganizatorzy: Związek Szlachty Polskiej, Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 28 czerwca,
Sala Konferencyjna ZNiO
− „Jan Nowak-Jeziorański – Misja: Polska” - konferencja popularno-naukowa, org.
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Sala konferencyjna ZNiO, 3
października
− Rękopis „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza został wpisany, wraz z 10 innymi
zabytkami z polskich bibliotek i archiwów, na Polską Listę Krajową Programu
UNESCO Pamięć Świata. Inauguracja Listy oraz wręczenie certyfikatów odbyło
się 17 października w Pałacu Prezydenckim pod honorowym patronatem
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
− Dzień Otwarty Ossolineum zorganizowany z okazji wpisania rękopisu „Pana
Tadeusza” na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata - pokaz
rękopisu „Pana Tadeusza” oraz obrazów z Lwowskiej Galerii Sztuki, 8 listopada,
Aula ZNiO.
− „Konserwacja i badania zabytków rękopiśmiennych” - sesja naukowa kończąca
zadanie „Konserwacja najwartościowszych rękopisów ze zbiorów Ossolineum”.
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Org. zespół Pracowni Konserwatorskiej ZNiO, Wrocław, Aula
ZNiO, 20–21 listopada 2014.
− Spotkanie z Joanną Puchalską, autorką książki „Dziedziczki Soplicowa”
(prowadzenie: red. A. Lisicka, M. Orzeł), Refektarz ZNiO, 9 grudnia 2014.
●
WYGŁOSZONE REFERATY :
Adolf Juzwenko, dyrektor ZNiO:
a) Dlaczego Ukraina jest ważna? – wykład w ramach „Europejskich Dni Dziedzictwa
Chrześcijaństwa - Nocy Kościołów”, 22 czerwca, Katedra greckokatolicka św.
Wincentego we Wrocławiu
b) Pamięci Ludwika Bernackiego (1882-1939), ostatniego przedwojennego dyrektora
Ossolineum, w 75-lecie jego śmierci - XLIII Nadzwyczajne Spotkanie Ossolińskie, 19
września, Lwów
c) Ossolineum – dziedzictwo wieku zmagań o Niepodległą - wykład inauguracyjny
uroczystej Inauguracji Środowiskowej Roku Akademickiego 2014/2015 we
Wrocławiu, 1 października, Aula Leopoldina
d) Zakład Narodowy im. Ossolińskich – owoc narodowego altruizmu – wykład z cyklu „Z
ossolińskiej kolekcji”, organizowanego przez ZNiO, 10 października, Sala
Konferencyjna ZNiO
e) (oraz Jan Malicki, Warszawa): Uwagi na temat polskiej polityki wschodniej w
rozważaniach opozycji antykomunistycznej w latach 70. i 80., wykład w ramach
Międzynarodowej Konferencji "Prometeizm po 1 września 1939” organizowana
przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz
33
czasopismo „Nowy Prometeusz”, 28 października, Sala Balowa Pałacu Potockich
UW
Barbara Butent-Stefaniak
Monety pochodzące z wykopalisk archeologicznych w Ryczynie, gm. Oława, woj.
dolnośląskie, „Moneta – znak – komunikat”, org. Instytut Archeologii Uniwersytetu
Wrocławskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Komisja Archeologiczną
Oddziału PAN, Wrocław 13-15.05.2014
Adam Degler
The database for recording Roman coin finds from Poland and territory associated historically
with Poland (FRC PL) on the example of Western Ukraine, „3rd joint meeting of ECFN
and Nomisma.org.”, Bazylea 13.03-15.03.2014
Robert Forysiak – Wójciński
Tłok pieczętny z perspektywy odcisku. Refleksje na temat polskich pieczęci monarszych, II
Forum Sfragistyczne, org. przez UAM, UMK i UŚ, Ciążeń nad Wartą 20.09.2014
Piotr Galik
a) Początki polskiej kartografii wojskowej i powstanie WIG, ogólnopolska konferencja
naukowa „Wojsko Polskie pierwszej połowy XX wieku – w stulecie odrodzenia
polskiego czynu zbrojnego”, org. Oddział IPN we Wrocławiu, Instytut
Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego i Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”,
Wrocław 11.09.2014
b) Pododdziały szlacheckie w Wojsku Polskim okresu II RP”, jubileuszowa Konferencja
Historyczna „Szlachta Rzeczypospolitej”, org. Związek Szlachty Polskiej, Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, 28.06.2014
Małgorzata Grocholska
Ochrona i konserwacja zabytków rękopiśmiennych Ossolineum”, sesja naukowa
„Konserwacja i badania zabytków rękopiśmiennych” promującej zadanie
„Konserwacja najwartościowszych rękopisów ze zbiorów Ossolineum finansowane
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, org. ZNiO, Wrocław 2021.11.2014
Agata Janiak
a) Józef Czapski. Próba psychologii twórczości - V ogólnopolska konferencja „Między
psychologią a sztuką”, org. Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów
Psychologii działające przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 17.05.2014
b) A może poprzez lekturę? O doświadczeniu duchowości przez Józefa Czapskiego –
ogólnopolska konferencja naukowa „Religia a metoda”, org. Poznańskie
Konserwatorium Religioznawcze oraz Koło Naukowe Psychologii Religii
Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 23-24.05.2014
c) Melancholia jako sposób refleksji. O Józefie Czapskim i jego tęsknocie do prawdy konferencja „Świat melancholii” z okazji 500-lecia „Melancholii” Dürera, org.
34
Katedra Historii Literatury, Komparatystyki
Uniwersytetu Opolskiego, 22-24.10.2014
i
Antropologii
Literackiej
Monika Jaremków
Lwów jako ośrodek wydawniczy polskich przekładów literatury żydowskiej w językach
hebrajskim i jidysz w dwudziestoleciu międzywojennym - XII Międzynarodowa
Konferencja Naukowa Kraków-Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX-XX wieku, org.
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, Kraków 13-14.11.2014
Agnieszka Knychalska-Jaskulska
Poczucie estetyki w relacjach polskich podróżników końca XVIII w. - konferencja naukowa
„Staropolski ogląd świata – Sarmacki sensualizm”, org. Instytut Historyczny
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 26-27. 06. 2014.
Łukasz Koniarek
Konserwacja, rekonstrukcja i koncepcje wystawiennicze „Panoramy plastycznej danego
Lwowa” inż. Janusza Witwickiego, konferencja „Kultura artystyczna. Historia, Teoria,
Metodologia” org. Instytut Badań Bibliotecznych Zasobów Sztuki Biblioteki im.
Wasyla Stefanyka we Lwowie, Lwów 29.11.2014
Katarzyna Kroczak
Kodeks – nie kodeks? Oprawa rękopisu „Pana Tadeusza” autorstwa Aleksandra Semkowicza i
inne zabytkowe poszyty w zbiorach Ossolineum, konferencja „Wczoraj i dziś konserwacjirestauracji zabytkowych kodeksów”, org. Zakład Konserwacji Papieru i Skóry
Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 23–24.10.2014
(współautorstwo referatu: Małgorzata Grocholska)
Wiktoria Malicka
a) Przejawy tożsamości w przestrzeni turystycznej współczesnego Lwowa - konferencja
„Львів/Lwów/Lemberg jako miejskie przestrzenie: wyobrażenia, doświadczenia,
praktyki”, org. Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franki oraz Centrum
Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej, Lwów 29-31.05.2014
b) Understanding history in a post-communist space: manifestations of identities in the
tourist space of modern Lviv - konferencja “Triumphs and failures. Poland and the
Region after 1989: 25 Years Later” (Warsaw East European Conference, sesja XI),
org. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 10-13.07.2014
c) Z doświadczenia digitalizacji zbiorów Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy
im. W. Stefanyka - konferencja "Biblioteki, muzea i archiwa w przestrzeni
informacyjnej", w ramach Lwowskiego Forum Wydawców, Lwów 11.09.2014
d) Культурна спадщина як частина львівської туристичної індустрїі (Spuścizna
kulturowa jako część lwowskiego przemysłu turystycznego) – konferencja „1914-2014.
Od wojny imperiów do dialogu kultur (spuścizna kulturowa: traktowanie,
ochrona, wspólna odpowiedzialność”, org. Ukraiński Komitet ICOM, Muzeum
Etnograficzne we Lwowie, Instytut Etnologii Ukraińskiej Akademii Nauk, Lwów
14-15.11.2014
35
Andrzej Nowak
Profesor Karol Jonca i badania niemcoznawcze w powojennym Wrocławiu - konferencja
naukowa „Nauka w powojennym Wrocławiu” org. Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” i
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 17-18. 11. 2014
Ryszard Nowakowski
a) Lwowskie zbiory prasy polskiej (1801-1939) jako cenne źródło do badań historycznych.
Charakterystyka najważniejszych grup wydawnictw periodycznych - konferencja
naukowa „Czasopisma w bibliotekach jako instytucjach pamięci narodowej”, org.
Biblioteka Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franka, Lwów 16-17.05.2014
b) Czasopisma z kolekcji Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego, zachowane w
zbiorach Biblioteki im. Stefanyka we Lwowie. Charakterystyka formalno-wydawnicza i
postulaty badawcze - XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kraków-Lwów:
książki, czasopisma, biblioteki XIX-XX wieku, org. Instytut Informacji Naukowej i
Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 1314.11.2014
Małgorzata Orzeł
Losy rękopisu „Pana Tadeusza” wpisane w historię ZNiO - Dzień Otwarty Ossolineum
zorganizowany z okazji wpisania rękopisu „Pana Tadeusza” na Polską Listę Krajową
Programu UNESCO Pamięć Świata, Aula ZNiO, 8.11.2014
Elżbieta Ostromęcka
Źródła do dziejów polskiej emigracji po 1945 r. w zbiorach Działu Rękopisów Zakładu
Narodowego im. Ossolińskich - międzynarodowa konferencja naukowa „Archiwalia do
dziejów polskiej emigracji politycznej lat 1939-1990”, org. Instytut Pamięci
Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w
Warszawie, Warszawa 03-05. 12.2014
Marta Pękalska
a) „Pionierzy, których znałem…” – księgarnie i wydawnictwa polskie na Dolnym Śląsku z
lat 1945-53 w świetle zachowanych archiwaliów i miejscowej prasy - IV
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Książka, biblioteka, informacja –
między podziałami a wspólnotą”, org. Instytut Bibliotekoznawstwa i
Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 78.04.2014
b) „Wstępy muszą być nowe” – spory Wydawnictwa Ossolineum i cenzury o pierwsze
powojenne edycje dawnych tomów serii „Biblioteka Narodowa - IV Ogólnopolska
Konferencja Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich
od wieku XIX do czasów współczesnych, org. Instytut Informacji Naukowej i
Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 23-24.10.2014
c) „Święto kultury polskiej” – czyli echa prasowe jubileuszu stulecia Ossolineum,
obchodzonego w roku 1928 - XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa KrakówLwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX-XX wieku, org. Instytut Informacji
Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
Kraków 13-14.11.2014.
36
Aleksander Radwański
Chmura bibliotek - VI Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej "Rozmowy o
bibliotekach", Łódź/Rogów 23-25.06.2014
Tomasz Serwatka
Listy Jana Nowaka-Jeziorańskiego do Tadeusza Mazowieckiego - Centrum Informacyjne
im. Jana Nowaka- Jeziorańskiego w Warszawie, 21. 01.2014 oraz 03.10.2014.
Dorota Sidorowicz-Mulak
Z królewskich księgozbiorów. Oprawy z superekslibrisami polskich królów i królowych ze
zbiorów Ossolineum - I Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza „Tegumentologia
polska dzisiaj”, org. Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika i Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu, Toruń 26-27.06.2014
Małgorzata Skotnicka-Palka
Rekonstrukcje historyczne – nauka historii poprzez działanie - V Międzynarodowa
Konferencja Naukowa „Edukacja-Kultura-Społeczeństwo”, Wrocław, 8-10.09.2014
(sekretarz naukowy konferencji)
Anita Soroko
„Polonia”- upadek i odrodzenie Ojczyzny według Jana Styki - konferencja „Kultura
artystyczna. Historia, Teoria, Metodologia” org. Instytut Badań Bibliotecznych
Zasobów Sztuki Biblioteki im. Wasyla Stefanyka we Lwowie, Lwów 29.11.2014
• STOPNIE NAUKOWE, NAGRODY
Dorota Sidorowicz-Mulak
Uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na podstawie pracy
Czasopiśmiennictwo Piotra Świtkowskiego w kręgu kultury niemieckiej. Przenikanie
niemieckiej myśli oświeceniowej do kultury polskiej, przygotowanej pod kierunkiem dr.
hab. Marcina Cieńskiego i obronionej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu
Wrocławskiego.
Elżbieta Baran
Za publikację Katalog monet polskich w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
Tom II: Monety jagiellońskie 1434-1501, ZNiO Wrocław 2013 otrzymała wyróżnienie w
ramach X edycji „Konkursu o Nagrodę im. Jana Gawrońskiego na najlepszą pracę z
zakresu polskiej numizmatyki i medalistyki” organizowanym przez Gabinet
Numizmatyczny Zamku Królewskiego w Warszawie
Przemysław Ćwikowski
Został laureatem Nagrody Naukowej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za 2014
za publikację Opis przedmiotowy dokumentów na temat wojen i wojskowości, Warszawa
2013
37
●
DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA i SZKOLENIOWA
* DZIAŁALNOŚC EDUKACYJNO-POPULARYZATORSKA
Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów prowadził całoroczne zajęcia edukacyjne w
oparciu o zbiory i historię ZNiO dla różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży
szkolnej i akademickiej, dorosłych.
W czasie wolnym od zajęć szkolnych zrealizowano dwa projekty edukacyjne cykle zajęć interaktywnych dla dzieci w wieku 7-12 lat, prowadzonych w oparciu o
prezentację komputerową przedstawiającą wybrane obiekty ze zbiorów ZNiO.
W czasie przerwy zimowej był to cykl „Ferie w Ossolineum”. Tematy zajęć: „Nie
tylko dla zwycięzców – ossolińskie medale” (G. Polak) ; „Małe jest piękne –
najmniejsze zabytki z ossolińskich zbiorów” (A. Mikucka); „Szlachcic i szlachcianka
– jak się żyło w dawnym dworze” – zajęcia na wystawie „Historia rękopisu Pana
Tadeusza – teksty, konteksty, realia” (T. Sokół).
W okresie wakacyjnym realizowano projekt „Wakacje w Ossolineum”. Tematy
zajęć: „O krawcu, który został noblistą – niezwykłe życie Władysława Reymonta” (G.
Polak); „Barokowe rebusy w klasztornej jadalni” – freski Refektarza (A. Mikucka);
„Mały konspirator – w odczytywaniu szyfrów nie amator” – zajęcia na wystawie
„Znak i karabin do ręki bierzem…” (T. Sokół); „Pan Karol, tajemniczy kolekcjoner
zaginionych obrazów” (T. Sokół); „Zamki ze starych rycin i ich osobliwi mieszkańcy”
(A. Mikucka); „O polskich królach opowieści prawdziwe i legendą osnute” (A.
Mikucka); „Wenecja północy, czyli opowieści o mostach wrocławskich” (G. Polak)
Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów zorganizował cykl comiesięcznych
wykładów dla dorosłych „Z ossolińskiej kolekcji”. W jego ramach pracownicy
Ossolineum prezentowali historię Zakładu i jego zbiory:
- Hanna Kulesza (Dz. Rękopisów), „Witkacy w ossolińskich rękopisach”
- Hanna Kuś-Joachimiak (G. Grafiki), „Jak widzą siebie artyści. Portrety artystów
w grafice polskiej XX i XXI w.”
- Aldona Mikucka (Dz. Edukacji), „Książę astronomii – ikonografia związana z
Janem Heweliuszem”
- dr Grzegorz Polak (Dz. Edukacji), „Jana Bułhaka wędrówki w obrazie i słowie”
- Piotr Galik (G. Kartografii), „Królewski dar Doktora Niwo – kartograficzna
kolekcja Tomasza Niewodniczańskiego w zbiorach Ossolineum”,
- Mariusz Urbanek (Gabinety Świadków Historii), „Jan Nowak-Jeziorański –
Misja: Polska”
- dr Adolf Juzwenko (dyrektor Ossolineum), „Zakład Narodowy im.
Ossolińskich – owoc narodowego altruizmu”
- Arkadiusz Dobrzyniecki, Hanna Kuś-Joachimiak (G. Grafiki), „Grafika z
kolekcji Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich – oprowadzenie kuratorskie po
wystawie”
- Agata Janiak (Dz. Rękopisów), „Stefan Kisielewski: literat, publicysta i
kompozytor. Mistrz obchodzenia cenzury. Rękopisy S. Kisielewskiego w ZNiO
38
Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów przeprowadzał wykłady i pokazy zbiorów
ossolińskich, organizował oprowadzanie po wystawach oraz zwiedzanie budynku
Ossolineum dla gości indywidualnych i grup zorganizowanych.
Pracownicy Gabinetów Świadków Historii prowadzili zajęcia w liceach
wrocławskich nr X, XII, XXIX oraz LO w Miliczu: Władysław Bartoszewski historyk,
publicysta, polityk (20 lekcji) oraz Jan Nowak Jeziorański: Misja: Polska (20 lekcji).
Komiks Kurier z Warszawy oraz książkę Jan Nowak-Jeziorański. Biografia opowiadana
zaprezentowano na spotkaniach z nauczycielami szkół krakowskich i wrocławskich
w trakcie Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie oraz Targów Książki we
Wrocławiu zorganizowano, oraz na spotkaniu z młodzieżą z Dolnośląskiego
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i
Słabowidzących w ramach organizowanego przez IPN programu „Tu Historia”.
Komiks Kurier z Warszawy był także prezentowany w LO X we Wrocławiu oraz dla
grup studentów Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Pracownicy Gabinetów Świadków Historii zredagowali hasła „Jan NowakJeziorański” oraz „Władysław Bartoszewski” w internetowej encyklopedii
Wikipedia.
W ramach XVII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2014 „Ścieżki rozumu” w
dniach 22-24 września pracownicy ZNiO wygłosili wykłady połączone z prezentacją
zbiorów:
Piotr Galik – „Piękna czy wierna? Dylematy dawnej kartografii” 22. 09.; 24. 09.
Tomasz Serwatka – „Jan Nowak- Jeziorański (1914-2005) – kurier, polityk,
radiowiec” 22. 09.
Dorota Sidorowicz-Mulak – „Z królewskich księgozbiorów. Książki z
superekslibrisami polskich królów i królowych ze zbiorów Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich”, 23. 09.
Agata Janiak – „Stefan Kisielewski: literat, publicysta i kompozytor. Mistrz
obchodzenia cenzury. Rękopisy Kisielewskiego w ZNiO”, 23. 09.
Hanna Kulesza – „Rozumem czy sercem – jak dziś czytać Sienkiewicza?”, 24. 09.
Piotr Galik w siedzibie Towarzystwa Miłośników Lwowa wygłosił wykład
Ossolineum – latarnia rozświetlająca mrok epoki zaborów (8.11.2014) a w siedzibie
Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii Wrocław podczas Wielkiej Wojny
1914-1918 (18.11.2014)
Film Stare druki w nowych szatach. O sztuce konserwacji książki (prezentujący
zbiory ZNiO), pokazywany był wraz z komentarzem autorskim dla oddziału
wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego (Ossolineum, 18.02), w
trakcie V edycji targów SILESIANA - Dolnośląskiego Salonu Wydawniczego
(Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, 10.04) oraz w trakcie 23.
Wrocławskich Targów Dobrych Książek (4.12 i 5.12) (Małgorzata Grocholska,
Katarzyna Kroczak, Urszula Wencka, Katarzyna Podolec)
39
Hanna Kulesza wzięła udział w audycji radiowej „Ćwiczenia z myślenia”
dotyczącej Ossolineum, Polskie Radio Program II, 26 stycznia 2014.
Arkadiusz Dobrzyniecki brał udział w nagraniu materiałów dla portalu
internetowego www.wrocław.pl na temat rysunków Rembrandta w Ossolineum
(http://www.wroclaw.pl/nieznany-wroclaw-rysunki-rembrandta-w-ossolineumwideo) i o dźwigu deptakowym w Ossolineum jako zabytku techniki
(http://www.wroclaw.pl/nieznany-wroclaw-dzwig-dreptakowy-w-ossolineum)
oraz w nagraniu fragmentu materiału do magazynu podróżniczego „Objektiv” dla I
programu Telewizji Czeskiej na temat działalności fundatorskiej i nagrobka księżnej
Anny Czeskiej
* SZKOLENIA, PRAKTYKI
Dział Informacji Naukowej koordynował przeprowadzanie praktyk
odbywających się w Ossolineum, przeprowadził również szkolenie biblioteczne dla
studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W
maju/czerwcu praktykę specjalistyczną w Dziale odbył pracownik Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu.
W Gabinecie Grafiki w marcu przeprowadzono zajęcia dla studentów
praktykantów z Uniwersytetu Karola w Pradze oraz pracowników innych działów
ZNiO dotyczące zbiorów Gabinetu Grafiki, w czerwcu zorganizowano pokaz grafik
dla studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz prelekcję z zakresu technik graficznych
W Gabinecie Numizmatyczno-Sfragistycznym w styczniu dla studentów
archeologii z Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowano pokaz wyboru monet
antycznych, połączony z prezentacją podstaw wiedzy o numizmatyce antycznej oraz
nauką opisu monet na karcie numizmatycznej na przykładzie denarów rzymskich ze
skarbu z ul. Pomorskiej we Wrocławiu; w maju zorganizowano prezentację zbiorów
Gabinetu dla uczestnikom konferencji numizmatycznej pt. „Moneta – znak –
komunikat”; w grudniu studentom I roku historii Uniwersytetu Wrocławskiego
(specjalność: militarioznawstwo), zaprezentowano numizmaty, medale, ordery i
odznaczenia oraz pieczecie jako źródła historyczne do dziejów wojskowości i badań
kostiumologicznych.
W Gabinecie Kartograficznym przeprowadzono wykłady połączone z
prezentacją zbiorów dla studentów uczelni litewskich (2.04.2014) oraz Uniwersytetu
Wiedeńskiego (10.04.2014)
Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów przeprowadził zajęcia na temat zbiorów i
historii Zakładu ze studentami Wschodniej Szkoły Zimowej (za pośrednictwem
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu
(marzec), Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego (maj) oraz Szkoły
Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego
(listopad).
W Archiwum Zakładowym w lutym i marcu trzytygodniową praktykę odbyło
sześcioro studentów z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
40
W Dziale Opracowania we wrześniu dwutygodniową praktykę z prac w
systemie Virtua odbyła pracownica Biblioteki PWST we Wrocławiu.
W Dziale Starych Druków we wrześniu przeprowadzono szkolenia dla
pracownic Biblioteki Uniwersyteckiej w Opolu.
W Pracowni Introligatorskiej w październiku miesięczną praktykę odbyła
uczennica Zespołu Szkół nr 25 we Wrocławiu.
W Dziale Udostępniania i Przechowywania w listopadzie praktykę
specjalistyczną odbyła pracownica Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.
11. WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI, PROMOCJA ZAKŁADU
* WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI
• Polski Komitet Krajowy Programu UNESCO Pamięć Świata
Rękopis „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza został wpisany na pierwszą Polską
Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata. Lista, obejmująca łącznie 11
obiektów zabytkowych szczególnie istotnych dla kultury polskiej, została
opracowana przez Polski Komitet Programu UNESCO Pamięć Świata oraz Polski
Komitet do spraw UNESCO. Uroczyste wręczenie certyfikatu wpisu na listę odbyła
się 17 października 2014 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
• pozostałe instytucje (w układzie alfabetycznym):
Archiwum Państwowe we Wrocławiu
współpraca w zakresie ustalenia zasad porządkowania dokumentacji archiwum
zakładowego – 4 spotkania, ustalenia telefoniczne;
Biblioteka Polska w Paryżu
Dział Czasopism nawiązał współpracę z Biblioteką Polską w Paryżu w zakresie
opracowywania XIX-wiecznych polskich druków ciągłych w ramach grantu
„Opracowanie katalogu XIX-wiecznych druków wydawanych na emigracji i
ziemiach polskich ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu i Towarzystwa
Historyczno-Literackiego”.
Biblioteki różne
∗ Dział Czasopism w ramach wymiany międzybibliotecznej współpracował z 29
naukowymi bibliotekami w Polsce rozsyłając listy dubletów zawierające 231
tytułów w 319 rocznikach czasopism oraz sprawdzając oferty wymiany
nadesłane z tych bibliotek
∗ Dział Czasopism prowadził wymianę z Ukraińską Biblioteką Narodową w
Kijowie, Uniwersytetem im. I. Franka we Lwowie, Biblioteką Narodową w
Pradze, Biblioteką Akademii Nauk w Pradze
∗ Dział Gromadzenia prowadził wymianę krajową i zagraniczną dubletów i
druków zbędnych według wcześniej ustalonych zasad. Pod adresem
41
∗
internetowym www.oss.wroc.pl/wymiana umieszczano listę druków zbędnych i
na bieżąco aktualizowano. Do zainteresowanych bibliotek książki trafiały
według kolejności zamówień. Łącznie wysłano 417 książek do 34 bibliotek
krajowych i zagranicznych.
Zakład Narodowy im. Ossolińskich w ramach wymiany otrzymał 529 książek z
35 instytucji.
Centrum Badawcze Zakładu Bibliografii Polskiej im. K. Estreichera
Dział Czasopism oraz Dział Starych Druków kontynuowały współpracę z Centrum
Badawczym Zakładu Bibliografii Polskiej im. K. Estreichera
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
Dział Mikroform współpracował z Pracownią Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej
Politechniki Wrocławskiej w zakresie publikowania i udostępniania zbiorów w
Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej.
Dolnośląski Festiwal Nauki
Zakład Narodowy im. Ossolińskich w dniach 22-24 września uczestniczył w XVII
Dolnośląskim Festiwalu Nauki. W ramach festiwalu wygłoszono pięć wykładów
połączonych z prezentacją zbiorów. Wykładów wysłuchało ok. 250 osób.
Koordynatorem całości ze strony ZNiO była Elżbieta Ostromęcka.
Firmy digitalizujące zbiory ZNiO
kontynuowano współpracę z firmą Mikrofilm-Center Digital-Center w kwestii
mikrofilmowania i digitalizacji zbiorów ossolińskich we Wrocławiu oraz z firmą
GAMA, która skanowała rękopisy i czasopisma przechowywane we Lwowie.
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Regionalny
Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu
∗ 1-14 marca 2014 roku we Wrocławiu i Warszawie odbyła się XI Wschodnia Szkoła
Zimowa. Szkoła zorganizowana została przez Kolegium Europy Wschodniej im.
Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu
Warszawskiego, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu
przy współpracy z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich. W Szkole wzięło
udział 37 magistrantów z Ukrainy, Litwy, Niemiec, Kazachstanu, Białorusi, Rosji i
Polski, którzy przygotowują prace magisterskie dotyczące problematyki regionu.
Program Szkoły wypełniły wykłady prowadzone przez międzynarodowe grono
specjalistów w dziedzinie problematyki regionu, a także seminaria, podczas
których studenci pod okiem naukowców pracowali nad interesującymi ich
zagadnieniami. W ramach Szkoły wykładali wybitni naukowcy, dyplomaci i
specjaliści z najważniejszych ośrodków akademickich Polski, Litwy, Czech i
Niemiec.
∗ Konferencja „Polska Polityka Wschodnia”, zorganizowana przez Kolegium
Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Regionalny Ośrodek
Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu, odbyła się w dniach 17-19 października
2014. Obrady zostały podzielone na część zamkniętą, która odbyła się w Zamku
42
∗
∗
∗
∗
∗
Wojnowice k. Wrocławia i otwartą – w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich
we Wrocławiu. W konferencji wzięli udział m. in. minister Grzegorz Schetyna,
Rafał Dutkiewicz, Andrzej Brzeziecki i Olaf Osica.
Wykłady “Europa Una” – cykl spotkań mający na celu dyskusję na tematy
związane z historią i współczesnością Europy Wschodniej. 10 października 2014 w
ZNiO odbył się wykład “Wymiary i ciężary Europy” prof. Adama
Chmielewskiego
Nagroda Jana Nowaka Jeziorańskiego − ustanowiona 4 czerwca 2004 przez Jana
Nowaka-Jeziorańskiego, Prezydenta Wrocławia, Uniwersytet Wrocławski,
Kolegium Europy Wschodniej i Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Przyznawana
jest za aktywność przyczyniającą się do budowania struktur niepodległej Polski
oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego. Tegorocznym laureatem Nagrody
został Zbigniew Brzeziński
Konferencja naukowa “Reżimy pamięci”, zorganizowana przez Academia
Europaea Knowledge
Hub Wrocław, Regionalny Ośrodek
Debaty
Międzynarodowej oraz Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego w
dniach 9-10 października 2014. W konferencji wzięła udział grupa kilkudziesięciu
naukowców z kilkunastu państw świata. „Reżimy Pamięci” to interdyscyplinarny
projekt, którego istotą była dyskusja nad procesem pojednania narodów w
Europie Środkowo-Wschodniej.
Międzynarodowa konferencja naukowa „Kolbergowie Europy Wschodniej”,
zorganizowana w ramach obchodów Roku Kolberga w Polsce przez Kolegium
Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu oraz Katedrę
Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyła się w dniach 14-15 listopada
2014 w Sali Konferencyjnej Ossolineum.
Trzecie Międzynarodowe Seminarium Translatorskie „Tłumacze bez granic”,
zorganizowane przez Kolegium Europy Wschodniej, odbyło się w Wojnowicach
koło Wrocławia oraz w ZNiO w dniach 30 listopada – 7 grudnia 2014.
Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka
∗ kontynuacja prac związanych z digitalizacją czasopism polskich oraz rękopisów
przechowywanych w Bibliotece im. W. Stefanyka we Lwowie (wykonano 366.623
skany na kwotę 383.304,34 zł)
∗ rozpoczęcie realizacji zaplanowanego na trzy lata projektu poświęconego
rozpoznaniu przedwojennej ossolińskiej kolekcji starych druków, znajdującej się
obecnie w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W.
Stefanyka. Efektem końcowym projektu będzie opracowanie i wydanie katalogu
XVI-wiecznych druków z historycznej kolekcji Ossolineum przechowywanych w
Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz w Lwowskiej
Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. W. Stefanyka, a także zainicjowanie
tworzenia elektronicznego inwentarza druków XVII-XVIII w.
∗ Gabinet Grafiki w roku sprawozdawczym prowadził działania na rzecz
podpisania z Biblioteką Stefanyka we Lwowie porozumienia, umożliwiającego
przeprowadzenie projektu badawczego dotyczącego kolekcji rysunków polskich z
Muzeum Lubomirskich przechowywanych obecnie w Bibliotece im. Wasyla
43
∗
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Stefanyka we Lwowie. Planowany jako wieloletni projekt obejmowałby:
rozpoznanie przedwojennej, unikatowej kolekcji rysunku polskiego z Muzeum
Lubomirskich (ok. 7000 obiektów, prace mi.in. Matejki, Malczewskiego, Grottgera,
Kossaka, Sichulskiego, Wojtkiewicza, Wyczółkowskiego), digitalizację rysunków z
Biblioteki Stefanyka, stworzenie bazy danych tych obiektów, wydanie albumu
zawierającego wybrane fragmenty kolekcji oraz katalogu całości. Wniosek o
dofinansowanie projektu Kwerenda polskiego rysunku z Muzeum Lubomirskich
znajdującego się w zbiorach Biblioteki im. Wasyla Stefanyka we Lwowie złożono w
MKiDN (zob. cz. II.3 Sprawozdania).
Spotkania Ossolińskie:
XXXVIII Spotkanie Ossolińskie - dr Andrzej Grajewski, redaktor tygodnika "Gość
Niedzielny" i Marcin Przeciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej,
Dialog i wsparcie. Kościół w Polsce wobec prawosławia, kościoła grecko-katolickiego i
kościoła łacińskiego na Wschodzie, 3 lutego 2014
XXXIX Spotkanie Ossolińskie - prof. Jan Jacek Bruski z Instytutu Historii UJ,
Polska wobec Wielkiego Głodu na Ukrainie, 1932-1933, 3 marca 2014
XL Spotkanie Specjalne z poetą, prozaikiem, tłumaczem Adamem Zagajewskim,
7 kwietnia 2014
XLI Spotkanie Ossolińskie - prof. Jerzy Zdrada, historyk, Tajemne państwo polskie
w czasie powstania styczniowego 1863-1864, 5 maja 2014
XLII Spotkanie Ossolińskie - prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw
Obywatelskich, Znaczenie wyborów 4 czerwca 1989 r. dla rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego w Polsce, 2 czerwca 2014
XLIII Nadzwyczajne Spotkanie Ossolińskie poświęcone pamięci Ludwika
Bernackiego (1882-1939), ostatniego przedwojennego dyrektora Ossolineum, w
75-lecie jego śmierci, 19 września 2014
XLIV Spotkanie Ossolińskie - prof. Marian Ursel, kierownik Zakładu Historii
Literatury Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej na Uniwersytecie
Wrocławskim, Aleksander Fredro na scenie życia i teatru, 6 października 2014
XLV Spotkanie Ossolińskie - prof. Tomasz Jasiński, dyrektor biblioteki
Kórnickiej, Biblioteka Kórnicka - historia i zbiory, 3 listopada 2014
XLI Spotkanie Ossolińskie - dr Łukasz Kamiński, Prezes IPN-u, Polskie rozliczenia
z przeszłością 25 lat po upadku komunizmu, 1 grudnia 2014
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
R. Forysiak-Wójciński z działu Numizmatyczno-Sfragistycznego współpracował z
Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, brał udział w spotkaniu byłych
członków zespołu naukowego do spraw przygotowania wskazówek metodycznych
dla opracowania materiałów sfragistycznych w zasobie Archiwów Państwowych
(spotkanie odbyło się w celu naniesienia poprawek recenzyjnych wskazówek) oraz
korespondował z zespołem redakcyjnym powołanym do przygotowania polskiej
wersji „Międzynarodowego słownika sfragistycznego”
44
Oddział Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów PołudniowoWschodnich
Dział Edukacji we współpracy z Oddziałem Wrocławskiego Towarzystwa
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zorganizował finały XIX
edycji „Konkursu wiedzy o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich” oraz XX
edycji „Rajdu śladami pamięci Lwowa we Wrocławiu”. Konkursy, przeznaczone dla
młodzieży szkolnej, popularyzowały wiedzę o historii, kulturze i tradycji Lwowa i
Kresów.
Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
Dział Numizmatyczno-Sfragistyczny kontynuował współpracę z Oddziałem
Wrocławskim Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz redakcją
„Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych” – czasopisma wrocławskiego PTN.
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
3 spotkania, w których uczestniczył pracownik archiwum zakładowego.
Uniwersytet Wrocławski i Politechnika Wrocławska
∗ Dział Dokumentów Życia Społecznego współpracował z Biblioteką Instytutu
Nauk Politycznych UWr w zakresie gromadzenia materiałów wyborczych.
∗ Dział Rękopisów współpracował z Instytutem Filologii Polskiej UWr w ramach
projektu „Archiwum cyfrowe Stanisława Vincenza (1888-1971).
∗ Dział Rękopisów podjął współpracę z prof. Rafałem Habielskim (Instytut
Dziennikarstwa UW) w zakresie przygotowania edycji listów z archiwum Jana
Nowaka-Jeziorańskiego, w Ramach Narodowego Programu Rozwoju
Humanistyki.
∗ w ramach współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
przeprowadzono badania metaloznawcze pięciu monet starożytnych ze zbiorów
Gabinetu Numizmatyczno-Sfragistycznego.
∗ W związku z badaniami metaloznawczymi A. Degler z Działu NumizmatycznoSfragistycznego nawiązał też współpracę z prof. Pawłem Pohlem z Zakładu
Chemii Analitycznej Politechniki Wrocławskiej oraz prof. Barbarą Wagner, z
Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej na Wydziale Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki zainicjowaniu tej współpracy, Ossolineum
będzie miało w przyszłości większe możliwości wykonywania badań
metaloznawczych monet z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury i
pomocy w interpretowaniu wyników badań przez specjalistów.
∗ Dział Czasopism kontynuował współpracę z Politechniką Wrocławską
uaktualniając dane do środowiskowego katalogu „Czasopisma zagraniczne w
bibliotekach Wrocławia i Opola”.
Urząd Miasta Wrocławia:
∗ w ramach projektu „Szkoła w mieście”, którego celem jest wykorzystanie
bogatych zasobów Wrocławia w procesie edukacji dzieci i młodzieży, Dział
Edukacji Ossolineum współpracował ze Szkołą Podstawową nr 83 we Wrocławiu
45
∗ w ramach projektu „Noc Muzeów” Dział Edukacji oprowadził gości po
wystawach „Historia rękopisu Pana Tadeusza – teksty, konteksty, realia”, „Portret
staropolski. Genealogia rodu Sapiehów” oraz „Związki rodu Sapiehów z
Zakładem Narodowym im. Ossolińskich” w Kamienicy Pod Złotym Słońcem
Pozostałe instytucje
∗ Dział Konserwacji udzielał konsultacji i współpracował w zakresie metodyki
konserwacji papieru i skóry z następującymi placówkami: Muzeum Karkonoskie
w Jeleniej Górze, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Pracownia Konserwacji
Zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Narodowe we
Wrocławiu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, Pracownia Konserwacji
Zbiorów UMK w Toruniu, Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów Biblioteki
Narodowej w Warszawie, Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów Biblioteki
Jagiellońskiej w Krakowie, Archiwum Politechniki Wrocławskiej.
∗ Dział Wystaw współpracował z następującymi instytucjami: Lwowska Narodowa
Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka, Lwowska Narodowa Galeria
Obrazów, Uniwersytet Jagielloński, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Muzeum Kinematografii w Łodzi, Filmoteka Narodowa, Telewizja Polska SA,
Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, ASP we Wrocławiu, Politechnika
Wrocławska, Urząd Miejski Wrocławia, Liceum w Brzegu Dolnym, Muzeum
Miejskie Wrocławia, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, Polskie Radio,
„Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”
∗ Dział Wydawniczy współpracował z Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich,
Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Stowarzyszeniem Druga Runda,
Wydawnictwem Orbis Pictus, Muzeum Powstania Warszawskiego.
∗ Dział Edukacji współpracował z biurem Europejskiej Stolicy Kultury.
* DZIAŁANIA PROMOCYJNE
Działania Specjalisty ds. Promocji i Marketingu koncentrowały się wokół
zapewniania stałej obecności tematyki ossolińskiej w mediach lokalnych i
ogólnopolskich, a także w przestrzeni publicznej i środowisku internetowym.
Promocją objęto przede wszystkim bieżącą działalność Ossolineum, m.in. :
• wystawy: „Historia rękopisu Pana Tadeusza – teksty, konteksty, realia – odsłona
druga”, „Władysław Bartoszewski w karykaturach i bon motach”, „Znak i
Karabin do ręki bierzem. Powstanie styczniowe i Rząd Narodowy 1863-1864”,
„Jan Nowak-Jeziorański. Misja: Polska”
• działalność wydawniczą,
• sesję naukową „Konserwacja i badania zabytków rękopiśmiennych”
• wręczenie Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego prof. Zbigniewowi
Brzezińskiemu
• udział Ossolineum w Nocy Muzeów i Europejskiej Nocy Literatury,
• Dzień Otwarty Ossolineum,
• powstające Muzeum Pana Tadeusza,
• Panoramę Plastyczną Dawnego Lwowa.
46
Podejmowane działania promocyjne:
• dostarczanie informacji o aktualnych ossolińskich wydarzeniach mediom
ogólnopolskim oraz lokalnym (TV, radio i prasa),
• zamieszczanie informacji w portalach internetowych,
• zamieszczanie informacji na stronie internetowej Ossolineum oraz na profilu
Ossolineum w serwisie Facebook,
• zorganizowanie udziału pracowników Ossolineum w audycjach radiowych
(m.in. w Programie 2 Polskiego Radia, w Radiu TOK FM, Radiu Wrocław, Radiu
RAM) oraz w programach telewizyjnych (m.in. programach TVP Wrocław:
„Wrocław się” oraz Fakty),
• realizacja filmów dokumentujących ossolińskie imprezy: wystawy „Władysław
Bartoszewski w karykaturach i bon motach” oraz „Znak i karabin do ręki
bierzem”, kolejną edycję „Nocy Muzeów”, Europejską Noc Literatury; filmy
zamieszczono na ossolińskiej stronie internetowej oraz na kanale Ossolineum w
serwisie YouTube i na Facebooku,
• realizacja filmu promocyjnego z udziałem Dyrektora Adolfa Juzwenki dla
powstającego portalu e-DolnySlask, pokazującego historię i aktualną działalność
Ossolineum,
• obsługa informacyjna dziennikarzy relacjonujących uroczystość wręczenia
Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego prof. Zbigniewowi Brzezińskiemu (m.in.
TVN, Polsat, Radio Wrocław, Tok Fm, ESKA, Gazeta Wyborcza, Gazeta
Wrocławska, PAP, portal www.wroclaw.pl),
• pozyskanie patronatów honorowych (m.in. Marszałka Senatu Bogdana
Borusewicza oraz Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza) i patronatów
medialnych (m.in. Gazety Wyborczej, TVP, Radia Wrocław, portalu
www.wroclaw.pl) nad obchodami 100. rocznicy urodzin Jana NowakaJeziorańskiego,
• nawiązanie stałej współpracy z Halą Stulecia we Wrocławiu - uruchomienie
czasowej księgarni Ossolineum w Hali Stulecia,
• promocja udziału Ossolineum we Wrocławskich Promocjach Dobrych Książek
(informacja o stoisku wydawniczym, prezentacji filmu „Stare druki w nowych
szatach”, spotkaniu autorskim Mariusza Urbanka i Mateusza Palki) oraz
Warszawskich Targów Książek
• promocja projektu „Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna
przestrzeń – edukacja przez kulturę” w wydawnictwie New Eastern Europe oraz
serii Biblioteka Narodowa w wydawnictwie Nowa Europa Wschodnia,
• przygotowanie konferencji prasowej dotyczącej rozpoczęcia przez generalnego
wykonawcę realizacji inwestycji. „Muzeum Pana Tadeusza - innowacyjna
przestrzeń - edukacja przez kulturę.”
47
12. KOMPUTERYZACJA
Sprawami związanymi z komputeryzacją zajmuje się Dział Komputeryzacji.
WYKONYWANE ZADANIA:
I. Zadania o charakterze ciągłym:
a) planowanie, zakup i instalacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
potrzebnego do realizacji wyznaczonych zadań (przeprowadzono 2 przetargi i kilka
mniejszych postępowań),
b) optymalizacja sieci komputerowej – analiza ruchu, wykrywanie przyczyn
opóźnień i utraty łączności, podejmowanie środków zaradczych,
c) wymiana, typowanie sprzętu do likwidacji oraz przygotowanie starszych
komputerów do pracy w innych miejscach (wykonano 27 przemieszczeń
komputerów różnych typów, dokonano przeniesienia podstawowych serwerów
wirtualnych na nowy klaster wraz z ich rekonfiguracją, zredukowano liczbę
serwerów fizycznych)
d) bieżąca pomoc i doradztwo ( usuwanie „infekcji wirusowych”, aktualizacja i
reinstalacja oprogramowania, drobne porady dotyczące drukowania, korzystania z
poczty elektronicznej itp.),
e) usuwanie awarii sprzętu,
f) bazy danych w systemie Access - opieka nad księgami inwentarzowymi i
akcesyjnymi, własnym systemem RCP
g) opieka na systemem obsługi protokołów akcesyjnych
h) opieka nad systemami zamawiania (elektroniczne rewersy) i wypożyczania
(wypożyczalnia miejscowa i działowa),
i) opieka nad systemem terminalowym – aktualizacja oprogramowania, usuwanie
awarii
j) bieżąca administracja serwerem Virtua (aktualizacja wersji systemu)
k) bieżąca aktualizacja oprogramowania systemu MONA
l) opieka techniczna nad stronami WWW Ossolineum i TPO
m) ewidencja sprzętu komputerowego i oprogramowania
n) utrzymanie systemu ewidencji urlopów,
o) opieka nad infrastrukturą i oprogramowaniem w Dziale Finansowo-Księgowym
(programy: Forte, Płatnik, Minibank)
p) zabezpieczanie danych cyfrowych z projektów digitalizacyjnych na dyskach i
taśmach (współpraca z WCSS – Politechnika Wrocławską)
II. Zadania o charakterze jednorazowym:
a) uruchomienie nowego klastra IBM i przeniesienie podstawowych serwerów
wirtualnych,
b) wdrożenie nowego systemu obsługi czytników RCP,
c) kontynuacja wdrażania nowej wersji systemu MONA (Gabinet NumizmatycznoSfragistyczny),
d) opracowanie mutliwyszukiwarki zasobów cyfrowych Ossolineum,
e) opracowanie i wdrożenie oprogramowania ewidencyjnego, wspierającego prace
wdrożeniowe projektu Muzeum Pana Tadeusza,
48
f) dostosowanie systemu WordPress do projektu nowych stron WWW Ossolineum
g) uporządkowanie domen internetowych,
h) opracowanie wspólnie z firmą ProSystem SA analizy środowiska informatycznego
ZNiO pod kątem optymalizacji inwestycji
i) opracowanie wspólnie z instytutem NASK „Polityki Bezpieczeństwa Informacji –
ochrony danych osobowych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich”,
wprowadzonej Zarządzeniem nr 40 Dyrektora ZNiO z dnia 12.12.2014,
j) opracowanie wspólnie z instytutem NASK projektu długoterminowego
zabezpieczenia danych cyfrowych, pochodzących z projektów digitalizacji
k) modernizacja dostępu do Internetu dla czytelników – wdrożenie usługi
OpenDNS, routera m0n0wall, wymiana urządzeń Access Point
STATYSTYKA:
Sprzęt:
• Przybył serwer IBM x3650 M4 wraz z macierzą dyskową IBM Storwize V3700
LFF
• 6 stacji klasy PC (4 Intel Core i5, 2 Intel Core i7)
• 4 Notebooki
• Peryferia: przybyło 1 szafa krosowa, 2 drukarki laserowe , 5 urządzeń
wielofunkcyjnych (4 x OKI MB471dnw oraz Konica Minolta Bizhub 224e), 5
skanerów (4 x HP A4, 1 książkowy - Plustek OpticBook 3800), 5 czytników kart
zbliżeniowych
• Urządzenia sieciowe: 3 switche 5-port, 3 repeatery WiFi, 2 Access Point WiFi
• Wycofano 3 stacje PC (HP Compaq dc7600) do wykorzystania w miejsce
starszego sprzętu
• Zlikwidowano: 19 przestarzałych lub uszkodzonych komputerów (w tym 4
nieużywane terminale PC), 7 monitorów, 24 inne urządzenia (UPSy, drukarki,
przełączniki sieciowe), wytypowano do likwidacji dalsze 7 komputerów, 7
monitorów i 5 innych urządzeń.
Oprogramowanie:
• ESET NOD32 na 170 stanowisk
• MONA - FB
• MS Office 2013 Plus Pro (10)
• Arkeia – 2 serwery
• Adobe Acrobat (2)
• Virtua – serwer + instalacja aplikacji klientów na 24 stanowiskach
Usługi informatyczne:
• przedłużono subskrypcję zdalnego mailserwera (160 kont) wraz z domeną
• przedłużono subskrypcję domeny dla Muzeum Pana Tadeusza
• opłacono przejętą domenę główną ossolineum.pl
Serwis WWW:
49
•
•
Liczba odsłon strony głównej Ossolineum w 2014 roku – 263 521
Liczba pobrań dokumentów elektronicznych (PDF) – 72 624
13. DZIAŁALNOŚĆ REPROGRAFICZNA
Działalnością reprograficzną zajmuje się Pracownia Reprograficzna ZNiO oraz firma
Mikrofilm Center-Digital Center. Pracownia Reprograficzna nadzoruje i kontroluje
jakość mikrofilmów i usług dodatkowych wykonywanych przez Mikrofilm-Center
Pracownia Reprograficzna
W ramach zleceń wewnętrznych Pracownia wykonała:
- 7 457 szt. fotografii cyfrowych
- 166 szt. fotokopii barwnych
- 42 618 szt.. kopii kserograficznych
- 4 651 szt. skanów
- 169 szt. dokumentów zbindowanych
- 21 reportaży
W Pracowni Reprograficznej wykonano również, na ogólną kwotę 47 135 zł,
następujące zlecenia zewnętrzne:
- 156 szt. fotografii cyfrowych,
- 5 761 szt. skanów,
- 12 079 szt. kopii kserograficznych.
Mikrofilm – Center
W roku 2014 kontynuowano współpracę z firmą Mikrofilm-Center, w ramach której
wykonano na potrzeby własne Zakładu:
• 10 068 klatek mikrofilmu negatywowego,
• 10 068 klatek mikrofilmu pozytywowego,
• 18 861 skanów.
Na zamówienia dodatkowe firma Mikrofilm – Center wykonała następujące usługi
reprograficzne:
• 406 szt. kserokopii z mikrofilmu,
• 3 020 szt. skanów z książek i czasopism,
• 18 002 szt. skanów z mikrofilmu.
50
14. DZIAŁALNOŚĆ KONSERWATORSKA I INTROLIGATORSKA
Pracownia Konserwatorska
W roku 2014 Pracownia Konserwatorska przeprowadziła konserwację kilku cennych
zabytków będących w posiadaniu Ossolineum:
• Zakończono konserwację Atlasu J. Bleau sygn. 391/B/IV t. 3 znajdującego się
w zbiorach Gabinetu Kartograficznego.
• Dla Działu Rękopisów kontynuowane były prace konserwatorskie bardzo
zniszczonego kodeksu pergaminowego z iluminacjami Breviarum Romanorum
z poł. XIV wieku sygn. 656/I. W roku sprawozdawczym wykonano prace
konserwatorskie 10 kart.
• Dla Gabinetu Grafiki wykonano m. in. konserwację i oprawę 90 rysunków z
kolekcji Pawlikowskich, konserwację tableau – 6 miniatur Sapieżyńskich
• Na rzecz Działu Starych Druków wykonano pełną konserwację 5 obiektów w
rzadkich skórzanych oprawach z superexlibrisami królewskimi Władysława
IV, , Stanisława Leszczyńskiego i Augusta III Sasa: sygn. XVIII-18.896, XVIII37.740 t.2, XVIII-4.448 t.2 i 3., XVIII-46.222
• Na rzecz Gabinetu Numizmatyczno-Sfragistycznego wykonano min.
konserwację 2 szabli typu karabela XVII/XVIII w ze zbiorów Jana NowakaJeziorańskiego.
W Pracowni Konserwatorskiej na zlecenia wewnętrzne wykonano m.in.:
• pełna i częściowa konserwacja starych druków – 49
• konserwacja zabezpieczająca rękopisów zabytkowych - 5
• konserwacja i oprawa rysunków - 108
• konserwacja i oprawa grafik - 230
• konserwacja zabezpieczająca fotografii i pocztówek – 97
• konserwacja reprodukcji – 4
• oprawa miniatur i obrazów – 11
• konserwacja obiektów numizmatycznych – 330
• konserwacja obiektów kartograficznych - 6
• pełna i częściowa konserwacja książek XIX-XX wieku - 32
• konserwacja dokumentów życia społecznego - 38
W roku 2014, oprócz wykonania specjalistycznych prac konserwatorskich obiektów
zabytkowych ze zbiorów Działu Rękopisów, Starych Druków, Gabinetu Grafiki,
Gabinetu Kartograficznego oraz Gabinetu Numizmatyczno-Sfragistycznego, do
obowiązków konserwatorów należało:
• Prowadzenie nadzoru merytorycznego nad pracami przy zbiorach
specjalnych wykonywanymi w Pracowni Introligatorskiej ZNiO.
• Wykonywanie bieżącej dokumentacji konserwatorskiej obiektów.
• Ocena stanu zachowania obiektów oferowanych ZNiO do zakupu.
51
• Udzielanie konsultacji i ścisła współpraca w zakresie metodyki konserwacji
papieru i skóry z następującymi placówkami: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej
Górze, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Pracownia Konserwacji
Zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Narodowe we
Wrocławiu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, Pracownia
Konserwacji Zbiorów UMK w Toruniu, Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów
Biblioteki Narodowej w Warszawie, Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów
Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Archiwum Politechniki Wrocławskiej.
• Przygotowanie wycen na przeprowadzenie prac konserwatorskich dla:
Archiwum Politechniki Wrocławskiej.
• Przygotowanie wspólnie z dr Ryszardem Banachem wniosków pt.
„Konserwacja zabytkowych ksiąg drukowanych ze zbiorów Ossolineum” oraz
„Konserwacja literackich i historycznych rękopisów z ossolińskich zbiorów”
skierowanych do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
• Prowadzenie nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań: „Konserwacja
najwartościowszych rękopisów ze zbiorów Ossolineum” oraz „Konserwacja 200
bezcennych dokumentów na 200-lecie Ossolineum” dofinansowanych z funduszy
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
Dziedzictwo kulturowe – priorytet 2 – Wspieranie działań muzealnych.
Umowy nr 02013/13/FPK/MINOZ i nr 02583/14/FPK/NIMOZ. Udział w
komisjach konserwatorskich, zatwierdzanie programów konserwatorskich
umieszczanie informacji o realizacji zadania na stronie internetowej ZNiO.
Zadanie „Konserwacja 200 bezcennych dokumentów na 200-lecie Ossolineum”
realizowane jest w trybie dwuletnim w latach 2014-2015. W roku bieżącym
zakonserwowano 140 dokumentów uwierzytelnionych pieczęciami
• W ramach zakończonego w roku 2014 zadania „Konserwacja najwartościowszych
rękopisów ze zbiorów Ossolineum” przeprowadzono konserwację 6 z
planowanych 14 rękopisów.
• Zaopatrywanie Pracowni w materiały niezbędne do działalności Pracowni
oraz prowadzenie magazynu materiałów konserwatorskich.
• Mgr Małgorzata Grocholska w ramach obowiązków konserwatora
nadzorującego konserwacją obiektów ruchomych przy obsłudze projektu pt.
„Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń – edukacja
przez kulturę” brała udział w przygotowaniu przetargów na konserwację
obiektów, nadzorowała przebieg konserwacji szkatuły do przechowywania
rękopisu Pana Tadeusza, uczestniczyła w komisjach konserwatorskich
kontrolujących przebieg prac i akceptowała przedstawione dokumentacje
konserwatorskie.
• Przygotowanie do digitalizacji zbiorów zabytkowych i bibliotecznych w
ramach realizacji projektu Muzeum Pana Tadeusza – innowacyjna przestrzeńedukacja przez kulturę. Dokonano przeglądu ponad 500 zabytków oraz
przeprowadzono konserwację zabezpieczającą ponad 200 z nich.
• Przeprowadzenie doraźnej konserwacji oraz oprawy części wybranych na
wystawy zewnętrzne obiektów, prowadzenie nadzoru merytorycznego nad
właściwym sposobem ekspozycji zbiorów, warunkami klimatycznymi i
52
oświetleniem w pomieszczeniach wystawienniczych w placówkach
wypożyczających ossolińskie zbiory.
• Udział w przygotowywaniu pomieszczeń Muzeum Pana Tadeusza do II
odsłony wystawy „Historia rękopisu Pana Tadeusza – teksty, konteksty,
realia” a także w jej realizacji.
W ramach zleceń zewnętrznych Pracownia Konserwatorska wykonała konserwację
5 obiektów archiwalnych. Łączna suma zleceń wyniosła 3.800 zł netto.
Pracownia Introligatorska
W Pracowni Introligatorskiej na zlecenia wewnętrzne wykonano:
• oprawy rękopisów - 60
• oprawy książek – 589
• oprawa dokumentów wewnętrznych - 134
• oprawy czasopism - 132
• konserwacja niekompletnych roczników czasopism – 105
• konserwacja i dublowanie plakatów – 147
• konserwacja ulotek - 6
• teczki - 321
• pudła ochronne i specjalistyczne- 42
• futerały - 25
• karty katalogowe – 8.478
• przekładki z bibuły angielskiej - 1104
• zakładki – 15.900
• fumigacja - 10
W ramach zleceń zewnętrznych Pracownia Introligatorska wykonała
• oprawę i konserwację książek – 1 szt.
• fumigację – 3 wsadów
Łączna suma uzyskana ze zleceń zewnętrznych wynosi: 2329,50 zł
53
15. ARCHIWIZACJA
Archiwum zakładowe wykonało następujące czynności:
•
Bieżąca pomoc działom przy stosowaniu normatywów kancelaryjnoarchiwalnych.
• Przyjęcie do zasobu oraz uporządkowanie bieżącej dokumentacji działów
(łącznie 198 jednostek aktowych, w tym kat. A - 39 jednostek aktowych, kat.
B50 – 4 jednostki aktowe): Działu Finansowo-Księgowego, Sekretariatu,
Działu Gromadzenia Nowych Druków Zwartych, Specjalisty ds. Zamówień
Publicznych, Działu Nowych Druków Ciągłych.
• Porządkowanie starszej dokumentacji (stanowiącej zasób archiwum
zakładowego) wg zaleceń Archiwum Państwowego we Wrocławiu – 493
jednostki aktowe.
• Wykonanie zaleceń pokontrolnych po kontroli Archiwum Państwowego
przeprowadzonej w 2010 roku:
− częściowe przekazanie do archiwum zakładowego całości dokumentacji do
2007 roku;
− kontynuacja prac w zakresie uporządkowania starszej części zasobu (493
jednostki aktowe);
− przeprowadzenie procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej (277
jednostek aktowych).
• Udostępnienie 99 jednostek aktowych do innych działów Ossolineum;
udostępnienie 26 jednostek aktowych na miejscu.
54
III. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA ZNiO ZA 2014 r.
55
ZAŁĄCZNIK NR 1
STRUKTURA ZATRUDNIENIA I SKŁAD OSOBOWY
• STRUKTURA ZATRUDNIENIA
Struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r.
164 osoby –160,75 etatów
Magazynier
Młodszy bibliotekarz
Bibliotekarz
Starszy bibliotekarz
Kustosz
Starszy kustosz
Kustosz dyplomowany
Pracownicy konserwacji
Pracownicy introligatorni
Pracownicy reprografii
Pracownicy księgowości
Informatycy
Specjalista ds. pracowniczych
Pełnomocnik ZNiO we Lwowie
Specjalista ds. kancelarii
Kierownik Działu Edukacji
Samodzielny referent ds. edukacji
Kierownik Gabinetów Świadków Historii
Referent ds. wystaw
Specjalista ds. wydawniczych
Redaktor
Kurator Muzeum Pana Tadeusza
Specjalista ds. zamówień publicznych
Archiwista
Specjalista ds. promocji i marketingu
Dział Administracyjno-Techniczny
w tym:
Kierownik Działu
Specjalista ds. administracji
Kierownik projektu
Specjalista ds. organizacyjnych
Gospodarz domu
Robotnik do prac ciężkich
Sprzątaczki + szatnia
Telefonistka
56
14
7
7
27
12
24
1
5
8
4
4
4
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
23
1
2
1
1
1
2
11
1
Inspektor nadzoru
Magazynier
Konserwator instalacji sanitarnych
Radca prawny
Główny Księgowy
Wicedyrektor ds. Bibliotecznych
Wicedyrektor ds. Administracyjno-Technicznych
Dyrektor
3
1
1
1
1
1
1
1
Zakład zatrudnia:
22 osób z tytułem doktora
89 osób z tytułem magistra
• SKŁAD OSOBOWY
Dyrekcja:
dr Adolf Juzwenko – dyrektor
dr Mariusz Dworsatschek – wicedyrektor ds. bibliotecznych
mgr inż. Janusz Szczytkowski - wicedyrektor ds. administracyjno-technicznych
mgr Jolanta Kulińska-Siewior – główna księgowa
mgr Bogumiła Ucińska-Tarnacka – radczyni prawna
Pracownicy bezpośrednio podlegli dyrektorowi:
mgr Magdalena Dworzyńska – specjalista ds. zamówień publicznych
mgr Wiktoria Malicka – pełnomocnik ZNiO we Lwowie
mgr Małgorzata Orzeł – kurator Muzeum „Pana Tadeusza”
Barbara Piaskowska – specjalista ds. pracowniczych i socjalnych
Elżbieta Stępień – specjalista ds. kancelarii
dr Paweł Pluta – asystent Dyrektora ds. Naukowych (do 30.09.2014)
Dział Finansowo-Księgowy
Irena Kuriata (specjalista ds. finansowych), Grażyna Przybysławska (specjalista ds.
finansowych), Danuta Urbańczyk (specjalista ds. finansowych), mgr Anna
Urbańczyk (specjalista ds. finansowych)
Archiwum Zakładowe
mgr Aleksandra Obuchowicz-Sawicz – archiwista (do 30.04 – pełny etat, od 1.05.2014
- 3/4 etatu)
Dział Gromadzenia Nowych Druków Zwartych
mgr Irena Gybej-Dworsatschek (st. kustosz) – kierownik
mgr Dorota Biszkont (st. bibliotekarz), mgr Magdalena Boruta (mł. bibliotekarz) –
01.01.2014–28.02.2014, mgr Dorota Kuczwał (bibliotekarz) ( do 01.03.2014 urlop), mgr
Beata Pietrucha (st. bibliotekarz), mgr Beata Tracz-Wójcik (st. bibliotekarz)
57
Dział Nowych Druków Ciągłych
mgr Jolanta Dorota Mączka (kustosz) – kierownik
mgr Danuta Adamowicz (st. kustosz), Sabina Cynar (st. magazynier), Aleksander
Częścik (magazynier), mgr Krystyna Duniec (kustosz), mgr Anna Frett (bibliotekarz),
mgr Elżbieta Hajduk (st. bibliotekarz), mgr Elżbieta Jagielska (st. kustosz), mgr Marta
Krajewska (st. bibliotekarz), mgr Maria Kropelnicka (kustosz), mgr Wiesław
Mandecki (mł. bibliotekarz), mgr Ryszard Nowakowski (st. kustosz), mgr Nada
Stojanović-Nawrot (st. kustosz) - 1/2 etatu
Dział Opracowania Nowych Druków Zwartych
mgr Lech Czyżewski (st. kustosz) – kierownik
mgr Przemysław Ćwikowski (st. kustosz), mgr Jan Górecki (st. bibliotekarz), dr Piotr
Grącikowski (bibliotekarz), mgr Magdalena Hajduk (Boruta) (mł. bibliotekarz) – od
3.03.2014, mgr Dorota Jońska-Amanowicz (st. bibliotekarz), mgr Anna Knap (st.
bibliotekarz) (urlop), mgr Katarzyna Kozak (st. bibliotekarz), mgr Iwona Słowik (st.
bibliotekarz), mgr Katarzyna Szczypka (st. bibliotekarz)
Dział Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych
Krzysztof Gluziński (kustosz) – kierownik
Róża Będzieszak (st. magazynier), Lesław Dereś (st. magazynier), mgr Janusz
Ewerman (st. bibliotekarz) – do 28.02.2014 (emerytura), Henryk Falkowski (st.
magazynier), Ewa Fiałkowska (st. bibliotekarz), mgr Monika Jaremków (mł.
bibliotekarz) – od 1.09.2014, Paulina Jaskulska (magazynier), Wiesława Mendryk (st.
magazynier), Dariusz Misiak (magazynier), Mariola Moskot (mł. bibliotekarz),
Małgorzata Nowakowska (st. bibliotekarz), mgr Monika Owczarek (st. bibliotekarz),
Grzegorz Smolis (st. magazynier), Konstanty Stankiewicz (st. magazynier), Grażyna
Szymanek (st. magazynier), Beata Teklak (magazynier), mgr Krzysztof Wójciak (st.
bibliotekarz) – do 31.07.2014 (emerytura)
Dział Informacji Naukowej
dr Marta Pękalska (kustosz dyplomowany) – kierownik
mgr Joanna Grześkowiak-Stepowicz (st. kustosz), mgr Alicja Mitka (st. kustosz), mgr
Katarzyna Podolec (mł. bibliotekarz)
Dział Rękopisów
mgr Elżbieta Ostromęcka (st. kustosz) – kierownik
mgr Agata Janiak (mł. bibliotekarz), dr Agnieszka Knychalska-Jaskulska (kustosz),
Aleksander Kubisz (st. magazynier), mgr Hanna Kulesza (st. kustosz), dr Andrzej
Nowak (kustosz), dr Konrad Rzemieniecki (st. bibliotekarz), dr Tomasz Serwatka
(kustosz)
Dział Starych Druków
dr Dorota Sidorowicz-Mulak (st. kustosz) – kierownik
mgr Agnieszka Franczyk-Cegła (bibliotekarz), Mariola Kozak (st. magazynier), mgr
Patryk Krzyżanowski (mł. bibliotekarz) (urlop), mgr Małgorzata Minkowska
(kustosz), mgr Grażyna Rolak (st. kustosz)
58
Gabinet Kartografii
mgr Piotr Galik (bibliotekarz) - kierownik
mgr Żaklina Szynkiewicz (st. bibliotekarz) – do 31.07.2014 (od 1.08.2014 urlop), mgr
Ewa Szynkiewicz (st. bibliotekarz) - od 2.09.2014
Dział Dokumentów Życia Społecznego
mgr Iwona Zygmuntowicz (st. kustosz) - kierownik
mgr Andrzej Kraska-Lewalski (st. bibliotekarz), dr Liliana Nawrot-Łakomiec
(kustosz), dr Barbara Otfinowska (st. bibliotekarz), dr Małgorzata Skotnicka-Palka
(mł. bibliotekarz) (urlop), mgr Tadeusz Skowroński (bibliotekarz)
Dział Mikroform
mgr Zygfryda Polakiewicz (kustosz) – kierownik do 30.07.2014, mgr Violetta
Szymczyk (kustosz) – kierownik od 1.08.2014
mgr Ewa Dmytryk-Klempel (kustosz, koordynator d/s digitalizacji MPT), mgr
Sylwia Gardoń (st. bibliotekarz, koordynator d/s digitalizacji MPT), mgr Monika
Jarosz (st. bibliotekarz), mgr Monika Masel (st. bibliotekarz),
Gabinet Grafiki
mgr Katarzyna Kenc-Lechowska (st. kustosz) – kierownik
mgr Beata Długajczyk (st. kustosz), mgr Marlena Długoszewska (st. bibliotekarz),
mgr Arkadiusz Dobrzyniecki (st. kustosz), mgr Hanna Kuś-Joachimiak (st.
bibliotekarz), mgr Leszek Machnik (st. kustosz), mgr Małgorzata Mikuła (st.
kustosz), mgr Anita Soroko (st. bibliotekarz)
Gabinet Numizmatyczno-Sfragistyczny
dr Łukasz Koniarek (kustosz) - kierownik
mgr Elżbieta Baran (st. kustosz), dr Barbara Butent-Stefaniak (st. kustosz), dr Adam
Degler (st. bibliotekarz), mgr Robert Forysiak-Wójciński (bibliotekarz)
Gabinety Świadków Historii (Gabinet Władysława i Zofii Bartoszewskich,
Gabinet Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich)
mgr Mariusz Urbanek – kierownik
mgr Mateusz Palka (bibliotekarz), dr Małgorzata Preisner-Stokłosa (st. bibliotekarz)
Dział Kontroli Zbiorów
mgr Bożena Boczulak-Hołyńska (st. kustosz) – kierownik
mgr Stanisław Sowiński (kustosz)
Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów
mgr Teresa Sokół – kierownik,
mgr Aldona Mikucka (samodzielny referent ds. edukacji), dr Grzegorz Polak
(bibliotekarz)
Dział Wystaw
mgr Małgorzata Orzeł (st. kustosz) – kierownik, kurator Muzeum „Pana Tadeusza”
59
dr Aleksandra Klim (samodzielny referent ds. wystaw), mgr Alicja Przestalska
(samodzielny referent ds. wystaw), dr Ramona Słobodzian (samodzielny referent ds.
wystaw)
Dział Wydawniczy
dr Dorota Szechińska – p.o. kierownika od 16.07.2014
dr Paweł Pluta – redaktor (od 1.10.2014), Stanisława Trela – specjalista ds. produkcji
książki
Pracownia Reprograficzna
Halina Kreczko (mistrz) - kierownik
Elżbieta Ceglarek (st. rzemieślnik), Andrzej Niedźwiecki (spec. ds. wykonywania i
obróbki fotograficznej zdjęć), mgr inż. Andrzej Solnica (spec. ds. wykonywania i
obróbki fotograficznej zdjęć, inspektor BHP)
Pracownia Konserwatorska
mgr Małgorzata Grocholska (konserwator papieru i skóry) – kierownik, Konserwator
Zbiorów ZNiO, Konserwator nadzorujący konserwację obiektów ruchomych przy
obsłudze projektu pt. „Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna
przestrzeń – edukacja przez kulturę”
Mariusz Jaskulski (renowator metalu), mgr Katarzyna Kroczak (konserwator papieru
i skóry), Anna Kupczak (st. mistrz introligatorski), mgr Urszula Wencka
(konserwator papieru)
Pracownia Introligatorska
mgr Krzysztof Palka (introligator) - kierownik
Jadwiga Błaszczyk (st. mistrz introligatorski), Mateusz Grocholski (introligator),
Renata Kryńska (introligator), Lilia Kupczak (introligator), Grzegorz Łukomski (st.
mistrz introligatorski), Agnieszka Mańkowska (introligator), Barbara Żurawska
(introligator)
Dział Komputeryzacji
dr Aleksander Radwański – kierownik
mgr inż. Małgorzata Dobosz (informatyk), Łukasz Gawroński (informatyk), mgr
Marek Stepowicz (informatyk)
Dział Administracyjno-Techniczny
mgr Magdalena Czyszczoń – kierownik (do 14.01.2014 ), mgr inż. Marek Adamczyk kierownik (od 15.01.2014)
Sekcja Administracyjna:
mgr inż. Alina Ambroszko (specjalista ds. administracji), Małgorzata Bauer
(sprzątaczka), Dorota Gniada (sprzątaczka), Józef Goclik (konserwator ds.
sanitarnych), mgr Ewelina Grabowicz (specjalista ds. administracji), Eugeniusz
Janczak (pracownik do prac ciężkich), Jadwiga Kamińska (sprzątaczka), Ilona
Klimowicz (sprzątaczka), Bożena Mamzerowska (sprzątaczka), Renata Matkowska
(sprzątaczka), Zenon Mazij (pracownik ds. technicznych), Jan Muszyński
(konserwator, gospodarz budynku), Wanda Prysiażniuk (szatniarka), Kazimiera
60
Ptasińska (sprzątaczka), Bożena Ryglowska (sprzątaczka), Marta Sobótka
(telefonistka), Teresa Stachowska (sprzątaczka), Wanda Szudzik (sprzątaczka),
Zbigniew Wołek (magazynier)
Sekcja Techniczna:
dr inż. Ryszard Banach (inspektor nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej),
inż. Henryka Michalska (inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej) 1/2 etatu
mgr inż. Bogusław Zielnik (inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej,
nieetatowy inspektor ochrony przeciwpożarowej) - 1/2 etatu
Muzeum Pana Tadeusza
Mgr Małgorzata Orzeł – kurator Muzeum Pana Tadeusza
Mgr inż. Anna Sieroń – kierownik projektu <Muzeum „Pana Tadeusza” we
Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę> (od 27.03.2014)
Mgr Marta Pawłowska-Stypuła – specjalista ds. organizacyjnych projektu <Muzeum
„Pana Tadeusza” we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę>
(od 17.03.2014)
61
ZMARLI PRACOWNICY
Mgr Henryka Oprawko
(ur. 1.11.1922 w Szreńsku pow. Mława – zm. 12.04.2014 we Wrocławiu) - starszy
kustosz dyplomowany, emerytowana długoletnia pracownica Ossolineum. Z
Zakładem Narodowym im. Ossolińskich związana była w latach 1951-1982,
pracowała w Dziale Opracowania, Dziale Starych Druków oraz w Dziale
Bibliograficzno-Dokumentacyjnym.
Artur Litwin
(ur. 16.04.1947 we Wrocławiu – zm. 15.05.2014 we Wrocławiu) - starszy mistrz
fotograf, wieloletni pracownik Ossolineum. Z Zakładem Narodowym im.
Ossolińskich związany był w latach 1967-2001, w l. 1981-1997 kierownik Działu
Reprografii.
mgr inż. Wiesław Grudniewski
(ur. 22.12.1932 w Bodzechowie – zm. 21.06.2014 we Wrocławiu) - kierownik sekcji
technicznej w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich w latach 2000-2004.
dr Zdzisław Maciej Zachmacz
(ur. 15.07.1946 w Stuttgarcie – zm. 26.10.2014 w Oławie) – starszy bibliotekarz, z
Zakładem Narodowym im. Ossolińskich związany był w latach 1971-1978, pracował
w Dziale Opracowania oraz w Dziale Starych Druków.
Wieloletni pracownik Pracowni Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich
PAN, a następnie adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa,
badacz kultury książki epoki Oświecenia i ceniony nauczyciel akademicki.
62
ZAŁĄCZNIK NR 2
ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZNiO
• Zarządzenie nr 1 z dnia 02.01.2014 r. w sprawie zmian dotyczących regulaminu
udzielania zamówień o wartości poniżej 14 000 euro i zamówień publicznych w Zakładzie
Narodowym im. Ossolińskich.
• Zarządzenie nr 2 z dnia 10.01.2014 r. w sprawie wypłaty dodatkowego
wynagrodzenia rocznego za 2013 r.
• Zarządzenie nr 3 z dnia 17.01.2014 r. w sprawie wprowadzenia w życie
regulaminu pracy w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.
• Zarządzenie nr 4 z dnia 17.01.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: Wydruk
zaproszeń, plakatów, folderów i ulotek wraz z dostawą na wystawy
organizowane przez ZNiO, zgodnie z wnioskiem nr dzp-2650-15/2014 z
15.01.2014 r.
• Zarządzenie nr 5 z dnia 24.01.2014 r. w sprawie zmiany regulaminu
wynagradzania pracowników w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich
• Zarządzenie nr 5/a z dnia 24.02.2014 r. w sprawie wprowadzenie w życie
regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w
Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich
• Zarządzenie nr 6 z dnia 04.03.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: Konserwacja
200 dokumentów na 200-lecie Ossolineum
• Zarządzenie nr 7 z dnia 12.03.2014 r. w sprawie zmiany składu Zakładowej
Komisji Socjalnej
• Zarządzenie nr 8 z dnia 14.03.2014 r. w sprawie powołania formacji obrony
cywilnej w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich
• Zarządzenie nr 9 z dnia 20.03.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: Druk
wydawnictw towarzyszących wystawie „Znak i karabin do ręki bierzem.
Powstanie styczniowe i rząd narodowy 1863-1864” wraz z katalogiem
promującym publikacje Ossolineum na targi książki oraz z dodrukiem 5 publikacji
serii Biblioteka Narodowa dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
63
• Zarządzenie nr 10 z dnia 28.03.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: Konserwacja i
uzupełnienie brakujących elementów makiety „Panoramy plastycznej dawnego
Lwowa” inż. Janusza Witwickiego.
• Zarządzenie nr 11 z dnia 08.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
regulaminu funkcjonowania Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
• Zarządzenie nr 12 z dnia 14.04.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: Zakup wraz z
dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich.
• Zarządzenie nr 13 z dnia 25.04.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: Promocja
projektu „Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń –
edukacja przez kulturę”.
• Zarządzenie nr 14 z dnia 08.05.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: Druk wraz z
dostawą książki Jerzego Regulskiego „Życie splecione z historią”
• Zarządzenie nr 15 z dnia 08.05.2014 r. w sprawie zmian dotyczących regulaminu
udzielania zamówień o wartości poniżej 14 000 euro i zamówień publicznych w
Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.
• Zarządzenie nr 16 z dnia 30.05.2014 r. w sprawie zmiany regulaminu pracy w
Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.
• Zarządzenie nr 17 z dnia 30.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu
funkcjonowania biura projektu „Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu –
innowacyjna przestrzeń – edukacja przez kulturę”.
• Zarządzenie nr 18 z dnia 30.06.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: Konserwacja i
wykonanie kopii szkatuły do przechowywania rękopisu „Pana Tadeusza” w
ramach projektu „Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna
przestrzeń – edukacja przez kulturę”.
• Zarządzenie nr 19 z dnia 01.07.2014 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
w celu likwidacji sprzętu komputerowego oraz mienia w Zakładzie Narodowym
im. Ossolińskich.
• Zarządzenie nr 20 z dnia 01.07.2014 r. w sprawie powołania komisji ds.
opracowania projektu systemu motywacyjnego dla pracowników prowadzących
badania naukowe w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.
64
• Zarządzenie nr 21 z dnia 18.07.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: Przebudowa
zabytkowego obiektu wraz z jego wyposażeniem oraz digitalizacją zbiorów w
ramach projektu „Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna
przestrzeń – edukacja przez kulturę”.
• Zarządzenie nr 22 z dnia 21.08.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: Druk
publikacji oraz materiałów promocyjnych związanych z obchodami roku Jana
Nowaka-Jeziorańskiego
• Zarządzenie nr 23 z dnia 04.09.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: Zakup wraz z
dostawą sprzętu komputerowego na potrzeby Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich.
• Zarządzenie nr 24 z dnia 29.09.2014 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia
zasadniczego pracowników ZNiO
• Zarządzenie nr 25 z dnia 01.10.2014 r. w sprawie opłat na wystawy organizowane
przez ZNiO
• Zarządzenie nr 26 z dnia 01.10.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: Prenumerata
115 drukowanych czasopism zagranicznych na 2015 rok wraz z dostępem do
elektronicznej bazy ISSN w 2015 r.
• Zarządzenie nr 27 z dnia 17.10.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: Pełnienie
nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia w ramach projektu „Muzeum
Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń – edukacja przez
kulturę”.
• Zarządzenie nr 28 z dnia 17.10.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu
korzystania ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
• Zarządzenie nr 29 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: Druk
offsetowy publikacji „Cmentarz powązkowski. Panteon polski” wraz z oprawą i
dostawą na potrzeby ZNiO.
• Zarządzenie nr 30 z dnia 07.11.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: Prenumerata
1162 drukowanych tytułów czasopism polskich na 2015 rok, zgodnie z wykazami.
65
• Zarządzenie nr 31 z dnia 19.11.2014 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru w
Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich
• Zarządzenie nr 32 z dnia 19.11.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: Konserwacja i
digitalizacja zabytków bibliotecznych w ramach projektu pt. „Muzeum Pana
Tadeusza – innowacyjna przestrzeń – edukacja przez kulturę”.
• Zarządzenie nr 33 z dnia 20.11.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: Druk
offsetowy 4 publikacji z serii Biblioteka Narodowa wraz z oprawą i dostawą do
ZNiO.
• Zarządzenie nr 34 z dnia 26.11.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: prenumerata
974 drukowanych tytułów czasopism polskich na 2015 rok zgodnie z wykazami.
• Zarządzenie nr 35 z dnia 10.12.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: Prenumerata
76 drukowanych tytułów czasopism polskich na 2015 rok zgodnie z wykazami.
• Zarządzenie nr 36 z dnia 11.12.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: Konserwacja i
digitalizacja obrazów olejnych w ramach projektu pn. „Muzeum Pana Tadeusza –
innowacyjna przestrzeń – edukacja przez kulturę”.
• Zarządzenie nr 37 z dnia 11.12.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: Konserwacja i
digitalizacja zabytków bibliotecznych w ramach projektu pn. „Muzeum Pana
Tadeusza – innowacyjna przestrzeń – edukacja przez kulturę”.
• Zarządzenie nr 38 z dnia 12.12.2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni
wolnych od pracy w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich
• Zarządzenie nr 39 z dnia 12.12.2014 r. w sprawie powołania zakładowej komisji
inwentaryzacyjnej w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.
• Zarządzenie nr 40 z dnia 12.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia polityki
bezpieczeństwa informacji w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we
Wrocławiu.
• Zarządzenie nr 41 z dnia 22.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia w życie
regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.
• Zarządzenie nr 42 z dnia 22.12.2014 r. w sprawie zmian dotyczących regulaminu
pracy w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.
66
• Zarządzenie nr 43 z dnia 30.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia systemu
motywacyjnego dla pracowników prowadzących badania naukowe w Zakładzie
Narodowym im. Ossolińskich.
67
68
Stan na
31.12.2013
Przybyło
Ubyło
Druki zwarte
15891
862 165
Czasopisma
204 002
3162
Rękopisy
21307
169
Dokumenty
2 235
Stare druki
72
67 668
Zbiory Gabinetu Grafiki
193 013
322
Zbiory Gabinetu Numizmatycznego
120 661
98
Zbioru Gabinetu Kartografii
29 232
69
DŻS-y
321 829
3654
Zbiory Mikroform
1272
60 502
Kopie różne
1 320
Dar Wł. Bartoszewskiego
986
6 620
Razem:
1 890 554
25695
I. STAN ZBIORÓW ZNiO
na koniec 2013 i 2014
-
Stan na
31.12.2014
878056
207164
21476
2235
67740
193335
120759
29301
325483
61774
1320
7606
1916249
69
Główna
Rękopisów
Starych Druków
Gabinetu Grafiki
Gabinetu Kartografii
DŻS-ów
Mikroform
Czasopism
Gabinety Świadków Historii
RAZEM:
Czytelnie
Liczba miejsc
82
8
10
6
2
4
17
27
2
158
14708
522
260
187
72
120
841
1566
18876
Odwiedziny
z kolekcji
podstawowej
48520
933
912
2954
514
12308
2664
8055
76860
z księgozbioru
podręcznego
Udostępniono jednostek
II. WYKORZYSTANIE ZBIORÓW W CZYTELNIACH
1838
250
124
772
42
30
36
3092
70
1
Wartość darów i wymiany.
Druki zwarte
Czasopisma
Rękopisy
Stare Druki
Zbiory Gabinetu Grafiki
Zbiory Gabinetu Numizmatyczno-Sfragistycznego
Zbiory Gabinetu Kartografii
DŻS-y
Zbiory Mikroform
Dar prof. W. Bartoszewskiego
Razem:
Rodzaj zbiorów
2013
486 422,83
161 031,71
44 414,50
74 149,50
96 991,50
13 894,30
17 401,36
2 137,86
457 618,31
1 354 061,87
2014
491 876,51
172 595,99
44 958,60
46 853,63
69 725,00
62 418,00
17 852,00
18 185,01
441 063,52
1 365 528,26
Z zakupów
III. WYDATKI NA ZAKUP ZBIORÓW ORAZ WARTOŚĆ DARÓW
w latach 2013 i 2014
2013
174 408,00
47 000,00
76 950,00
56 500,00
77 395,00
6 902,00
1 265,00
70 007,00
39,76
12 060,00
522 526,76
Z darów1
2014
99 411,00
84 000,00
97 380,00
90 700,00
144 820,00
14 134,00
450,00
55 831,00
45 244,00
631 970,00
ZAŁACZNIK NR 4
NAJWAŻNIEJSZE NABYTKI
Dział Gromadzenia Nowych Druków Zwartych
DARY:
• 37 publikacji z zakresu numizmatyki. Głównie inwentarze monet rzymskich z
terenu Holandii i Niemiec. Np.: Vin Jos P. A. van der, bearbeit, Die Fundmuenzen
der roemischen Zeit in den Niederlanden. Abt. 1: Provinz Friesland, Berlin: Gebr.
Mann Verlag, 1992. Dar Davida Wigg-Wolf , przekazany za pośrednictwem dra
Adama Deglera z Działu Numizmatyczno-Sfragistycznego ZNiO
• 33 publikacje dotyczące literatury polskiej oraz jej wpływów na literatury obce,
głównie recepcji, krytyki i interpretacji utworów polskich autorów. Książki te
wydane są w seriach: Naukowa Seria Wydawnicza Czarny Romantyzm;
Przełomy, Pogranicza: Studia Literackie; Colloquia Orientalia Bialostocensia:
Literatura/Historia. Dar Prof. Jarosława Ławskiego
• 33 książki, przeważnie z pierwszej połowy XIX w., głównie historyczne, np.
Wyrok Sądu Seymowego Królestwa Polskiego w sprawie naprzeciw hr. Sołtykowi,
Krzyżanowskiemu [...] o zbrodnią stanu obwinionym w r. 1828 wydany. Warszawa
1831. Na wielu egzemplarzach pieczęcie własnościowe, m.in.: Magistrat Krosno,
Obszar dworski Sulistrowa, z Biblioteki dr. St. Tomkowicza, Towarzystwo
Kasynowe Krosno lub Kasyno w Krośnie, Państwowe Gimnazjum im. M.
Kopernika w Krośnie. Dar Prof. Mieczysława Patera
• 89 publikacji głównie regionalnych dotyczących Radomia i okolic, np.: Bochyński
Romuald K. i in., Cmentarz rzymskokatolicki w Radomiu przy dawnym Trakcie
Starokrakowskim obecnie ul. B. Limanowskiego, Radom 2010. Dar Krzysztofa
Skarżyckiego
KUPNO:
• Matejko Jan, Ubiory w Polsce 1200-1795, wyd. 2. Kraków: Nakładem Jana Matejki
1875
• Oksza Tadeusz, Endencja bez maski, 2-gi nakł., wyd. rozszerz. Warszawa:
Nowoczesna - Spółka Wydawnicza 1936
• Ehrlich Piotr Emil, Domy towarowe: przedsiębiorstwa wielosklepowe, domy wysyłkowe.
Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych 1938
• Dunin-Wąsowicz Władysław, red., Polska poległym swoim obrońcom. Warszawa:
Towarzystwo Opieki nad Sierotami Poległych Wojskowych 1928
• 10th Anniversary Alliance of the American Veterans of Polish Extraction [tyt. okł.].
[Chicago]: The Stanek Press 1931
• [Theiner Augustin], Vicissitudes de l'Eglise catholique des deux rites en Pologne et en
Russie […]. T. 1-2. Paris: Sagnier et Bray 1843
71
•
•
•
•
•
•
Wigura St. [Gawroński Franciszek], Dziesięciolecie cenzury rossyjskiej w Królestwie
Polskim (1880-1891) [tyt. okł.: Cenzura rosyjska]. Kraków: Wydawnictwo Nowej
Reformy 1892
Makuszyński K., Walentynowicz M., Na nic płacze, na nic krzyki, koniec przygód
Fiki-Miki. Warszawa: Gebethner i Wolff 1936
Szymborski Stanisław, Dniestr z dopływami Prut i Czeremosz: przewodnik dla
turystów wodnych. Cz. 1-10. Lwów-Warszawa: Książnica-Atlas 1937
literatura dotycząca opraw, ornamentyki i introligatorstwa, m.in.: Devauchelle
Roger, La reliure: recherches historiques, techniques et biographiques sur la reliure
française. Paris: Editions Filigranes 1995 ; Macchi Federico, Macchi Livio,
Dizionario illustrato della legatura. Milano: Edizioni Sylvestre Bonnard 2002
dwa rzadkie druki pochodzące z kolekcji Baworowskich z Suchej, o czym
świadczą charakterystyczne zapisy sygnaturowe i rodzaj oprawy: [Brzostowski
Paweł Ksawery], Pawłow od roku 1767 do roku 1795 od iednego domowego przyjaciela
opisany, Wilno-Warszawa: J. Zawadzki, 1811 oraz [Baudouin de Courtenay Jan],
Version libre des vers latins au Congres de Vienne. Varsovie: Mr. Pfaff, 1811
edycje bibliofilskie wydane przez Łódzkie Towarzystwo Miłośników Książki,
m.in.: Łuczak Andrzej K., In memoriam, Łódź 2013, Michała Kuny perypetie
szchulzowskie. Łódź 2013, Matuszak Grzegorz, Byłem częstym klientem księgarń i
antykwariatów… Rekonstrukcja autoportretu bibliofila Janusza Dunina. Łódź 2008,
Matuszak Grzegorz, Sześć szkiców do obrazu polskiego ekslibrisu. Łódź 2000
(zawiera oryginalne ekslibrisy sygnowane przez autorów) oraz Ekslibrisy i
miniatury graficzne dedykowane polskim kolekcjonerom przez dziesięciu polskich
artystów grafików, oprac. Grzegorz Matuszak. Łódź ŁTPK 2003 (teka
oryginalnych, sygnowanych ekslibrisów)
Dział Nowych Druków Ciągłych
DARY:
• „Powszechny Lwowski Kalendarz Domowy i Gospodarski” (Lwów 1846) oraz
ponad 100 nowych tytułów II obiegu
• Rozpoczęto gromadzenie nowych tytułów czasopism bieżących otrzymanych w
darze od wydawców lub redakcji: „Kultura Wsi” (Warszawa), „Baltica-Silesia”
(Wrocław), „Opinia Nurtu Niepodległościowego” (Warszawa), „Pro Lusatia :
opolskie studia łużycoznawcze” (Opole), „Przegląd Strategiczny” (Poznań) „Liry
Dram: kwartalnik literacko-kulturalny : poezja, rysunek, malarstwo, grafika,
fotografika, teatr, muzyka, styl, proza” (Warszawa), „Świat Tekstów Rocznik
Słupski” (Słupsk)
KUPNO:
• rzadko spotykane, notowane w nielicznych bibliotekach polskich czasopisma
„Machinacje Masonów Polskich” (1917), „Pręgierz : pismo satyryczne dla mas
szerokich” (Poznań, 1913-1914), „Klub Nowych Ludzi : kwartalny organ
postępowców” (Gdynia, 1932), „Koło : pismo fachowe poświęcone sportowi
kołowemu : organ Lwowskiego Klubu Cyklistów i Oddziału Kolarzy
72
•
•
•
Lwowskich” (Lwów, 1895, 1897), „Ognisko: czasopismo dla spraw drukarskich i
pokrewnych zawodów: organ Związku Austryackich Stowarzyszeń
Drukarskich” (Lwów, 1929-1930), czasopismo z okresu Powstania
Listopadowego „Złodziej Polityczny” (Warszawa 1831)
uzupełnienia do: „Dziennika dla Dzieci” (t.2 z 1830) czasopisma wydawanego w
Warszawie pod red. Stanisława Jachowicza, „Wiadomości Artystycznych”
dwutygodnika poświęconego muzyce, teatrowi, literaturze i sztuce (Lwów,
1898), pisma „Djabeł” ilustrowanego czasopisma satyryczno-humorystycznego
(Kraków, 1913), „Prawdy: pisma Frontu Odrodzenia Polski” wydawanego w
Warszawie w latach 1942-1944 (kolejne numery z 1944 roku)
wzbogacono kolekcję czasopism kobiecych z okresu międzywojennego o kolejne
numery pism: „Dziecko i Matka”, „Kobieta Współczesna”, „Moja Przyjaciółka”,
„Oszczędna Pan”, „Świat Kobiecy”, „Tygodnik Kobiety”, „Życie Kobiece”,
„Młoda Matka”
rozpoczęto gromadzenie nowych tytułów, wśród nich: „Zupełnie Inny Świat”
(Warszawa). „Studia Ucrainica Varsoviensia” (Warszawa), „ZamojskoWołyńskie Zeszyty Muzealne” (Zamość), „Inskrypcje” (Siedlce), „Forum
Socjologiczne” (Wrocław)
WYMIANA :
•
•
uzupełniono zasób posiadanych czasopism: „6, Quai d'Orleans” (Paryż 20082014), „Kuryer Poznański” (Poznań 1878, 1893, 1897), „Canadian-American
Slavic Studies” (Montreal), „Colloquia Communia” (Warszawa), „Głos Młodych”
(Kowno)
rozpoczęto gromadzenie nowych czasopism: „Teka Komisji Polsko-Ukraińskich
Związków Kulturowych” (Lublin), „Lubelskie Materiały Neofilologiczne”
(Lublin)
Dział Rękopisów
DARY:
•
•
•
•
•
•
Materiały do działalności nowojorskiego biura Rozgłośni Polskiej Radia Wolna
Europa, m.in. korespondencja Karola Wagnera, Jana Nowaka-Jeziorańskiego
oraz skrypty audycji radiowych, notatki informacyjne, służbowe, raporty i inne.
Dar Marka Walickiego.
Papiery Wojciecha Dzieduszyckiego. Dar Małgorzaty Dzieduszyckiej.
Archiwum Krystyny Miłobędzkiej i Andrzeja Falkiewicza. Maszynopisy i
rękopisy wierszy, scenariuszy teatralnych, opracowania i adaptacja sztuk oraz
korespondencja. Dar Krystyny Miłobędzkiej.
Dziennik z 1939, nieznanej osoby, prawdopodobnie emerytowanego lekarza ze
Świdnicy. Dar Grzegorza Pisarskiego.
Archiwum prof. Adama Galosa, wrocławskiego historyka, znawcy dziejów
Niemiec oraz stosunków polsko-niemieckich. Dar Ewy Galos.
Materiały dotyczące Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum oraz Wydawnictwa
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Dar Eugeniusza Adamczaka.
73
•
Dwa listy Gabrieli Zapolskiej. Dar Lidii Patorskiej-Lenartowicz.
KUPNO:
• Felietony i relacje oraz korespondencja Kazimierza Wierzyńskiego.
• Materiały do historii Związku Harcerstwa Polskiego.
• Józef Proficz: „Wspomnienia z kampanii wrześniowej 1939 r."
• Dokumenty osobiste i rodzinne Stanisława i Apolonii Gondeckich ze
Stanisławowa.
• Pisma o charakterze urzędniczym pochodzące z obszaru Galicji, związane
najczęściej ze Lwowem.
• Album wileński zawierający, m.in. wpisy, rysunki, szkice z lat 1892-1936, z
kręgów artystycznych i uniwersyteckich Wilna.
Gabinet Kartografii:
DARY:
• Atlas topodemograficzny gmin i obszarów dworskich Pomorza Zachodniego w 1871 roku,
Szczecin 2013. Dar Prof. Grzegorza Straucholda
KUPNO:
• szesnastowieczna mapa Rosji autorstwa Gerharda Mercatora,
• siedemnastowieczny plan fortyfikacji Rzeczycy nad Dnieprem z okresu wojen
kozackich
• plan Rygi z 1648 r.
• Atlas Portatilis Christopha Weigla (1717)
• mapa Imperium Osmańskiego z przełomu XVIII/XIX w.
• plan Moskwy z okresu po zakończeniu wojen napoleońskich, Francja lata 20. XIX
w.
Dział Starych Druków:
DARY:
• 27 starych druków w 31 woluminach - m. in.: renesansowe wydanie Biblii Wujka
z 1598 r., utwory Jana Kochanowskiego z 1617 r. , wydane pod wspólnym
tytułem Jan Kochanowski oraz wiele innych książek z polskich i obcych drukarń.
Dar Ewy i Jana Kolasów
• 14 pozycji, m. in. utwory poety i historyka okresu baroku Wespazjana
Kochowskiego, biskupa Ignacego Krasickiego oraz profesora retoryki Michała
Majewskiego. Dar Mieczysława Patera
KUPNO:
• dwie rzadkie pozycje religijne notowane alfabetem cyrylickim: śpiewnik
cerkiewny Irmologion wydany we Lwowie w 1757 r. i prawosławna księga
liturgiczna Leiturgikon wydrukowana w Poczajowie w 1791 r. Oba dzieła są
bogato ilustrowane stosownymi rycinami.
74
•
•
•
•
•
unikalne druki - Relacya o teraźnieyszym stanie i postanowieniu Królewskiey
Rycerskiey Akademii Lignickiey wydany we Wrocławiu w 1765 r. oraz nieznany
Estreicherowi panegiryk na cześć arcybiskupa gnieźnieńskiego Władysława
Łubieńskiego Vladislao a Pomian in Łubna Łubienski Archi-Episcopo Gnesnensi,
Legato Nato, Primati Regni Poloniæ [...] De eadem, quam magnis in Reges Regnumque
promeritis adeptus est Dignitate Gratulatio, wydrukowany w Kaliszu w 1760 r.
Christiana Walcha, De persequutionum christianorum Romanarum (O prześladowaniu
chrześcijan w starożytnym Rzymie), wydane we Lwowie przez Józefa Pillera w
1770 r. Pozycja pochodzi z kolekcji Leopolitanów znanego bibliofila Lecha
Kokocińskiego.
dwa tomiki z utworami Luciusza Anneusza Seneki, wydane w Padwie w 1728 r.
Pierwszy z nich to Svasoriae ac Controversiae (zawierający mowy), drugi Epistolae
et Questiones naturales (z wyborem listów i zagadnień naturalnych). Dzieła te
pochodzą z historycznej kolekcji kasztelana bełskiego Andrzeja Ewarysta
Kuropatnickiego, geografa i heraldyka. Książki o tej proweniencji są licznie
reprezentowanego w zbiorach działu.
Histoire de l’assassinat de Gustave III zostało wydane w Paryżu w 1797 r. Za
domniemanego autora uważany był Jerzy Michał Potocki.
poemat epicki Paradise lost (Raj utracony) Johna Miltona, wydany w Londynie w
1795 r.
Dział Dokumentów Życia Społecznego
DARY
• materiały przekazywane przez instytucje kulturalne, naukowe i społeczne z
terenu Wrocławia, dokumentujące ich bieżącą działalność m. in. Teatr Muzyczny
Capitol, Klub Muzyki i Literatury, Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej,
Teatr Pieśń Kozła, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Ośrodek Działań
Artystycznych Firlej, Ośrodek Działań Twórczych Światowid, Kino Nowe
Horyzonty, Festiwal Aktorstwa Filmowego, Wrocławskie Towarzystwo
Gitarowe, Centrum Impart, Centrum Kultury Agora, Wrocławski Teatr Lalek,
Teatr Polski, Muzeum Narodowe, Teatr Komedia, WRO, Galeria Miejska, Klub
Formaty, Centrum Willy Brandta, Komitety Wyborcze kandydatów w Wyborach
do Europarlamentu i Wyborach Samorządowych
• Kompletne materiały Wrocławskiego Festiwalu Teatrów Jednego Aktora i
Ogólnopolskich Spotkań Teatru Jednego Aktora otrzymane dzięki współpracy z
Wiesławem Gerasem.
KUPNO
• część archiwum wrocławskiego fotografika Zdzisława Holuki - zespół fotografii
(504 pozycje) dokumentujących historię Wrocławia po 1945
• jednodniówka z wyborów do Senatu w roku 1922
• część kolekcji dr Wiktora Dziulikowskiego, obejmującą materiały z wystaw
ekslibrisów we Wrocławiu głównie z lat 60. i 70. XX w. w tym: 18 plakatów i
afiszy oraz katalogi, zaproszenia i druczki okolicznościowe
75
Gabinet Grafiki
DARY:
• obiekty ze zbioru wrocławskiego lekarza i kolekcjonera Wiktora
Dziulikowskiego (1913-2006): 6 rycin XX-wiecznych polskich artystów (Czesława
Przygodzkiego, Władysława Garnika, Krzysztofa Kmiecia i Grzegorza
Chojnackiego) oraz 2 koperty z reprodukcjami ekslibrisów. Dar Elżbiety
Dziulikowskiej-Bezak
• album reprodukcji obiektów prezentowanych na zorganizowanej w 1913 r. we
Wrocławiu wystawie historycznej z okazji 100. rocznicy zwycięstwa nad
Napoleonem: Karl Masner, Erwin Hintze, Historische Ausstellung zur
Jahrhundertfeier der Freiheitskriege Breslau 1913 im Auftrage der Königlichen Hauptund Residenzstadt Breslau, Selbstverlag der Stadt Breslau, 1916. Dar Ewy i Jana
Kolasów z Wrocławia
• albumik 24 widokówek z Budapesztu z początku XX w. Dar Elżbiety Kilarskiej z
Gdańska.
KUPNO:
• obraz Walerego Eliasza Radzikowskiego (1841-1905), Pozew sądowy – Protazy,
1870, olej, płótno, wym. 95 x 58 cm,
• obraz Jana Czesława Moniuszki Opowieść Tadeusza Soplicy – scena z „Pana
Tadeusza”, 1899 r, olej, płótno, wym. 60 x 90 cm,
• 2 drzeworyty Stefana Mrożewskiego z 1928 r. z ilustracjami do Pana Tadeusza
Adama Mickiewicza: Hrabia i Gerwazy oraz Koncert Jankiela – zakup od
właściciela Wejman Gallery z Warszawy. Obiekty sygnowane - bardzo
interesujące, nie pojawiające się na rynku antykwarycznym.
• Portret Ignacego Paderewskiego autorstwa Włodzimierza Błockiego, 1912, pastel,
akwarela, gwasz, tektura
• akwarela Maksymiliana Oborskiego Droga na Sybir. Dwustronna akwarela (po
jednej stronie – rozpędzony wóz, po drugiej – rozlewisko rzeki) powstała w
czasie pobytu Oborskiego na Syberii w latach 1864-1874;
• zespół 33 miedziorytów ilustrujących Śpiewy historyczne Juliana Ursyna
Niemcewicza (zapewne z I wydania z roku 1816), do którego dołączono 34 karty
z zapisem nutowym oraz 3 fotografie portretowe z autografami aktorek polskich
(Ewa Bandrowska-Turska, Elżbieta Barszczewska, Irena Eichlerówna)
• teka graficzna prac Wiktora Ignacego Gutowskiego: 4 pułk piechoty Legionów na
Litwie 1919, wyd. Wilejka 1919, zawierająca 16 litografii
• 46 fotografii z widokami zabytków i miast europejskich oraz 10 grafik
portretowych z wizerunkami osobistości polskich i obcych pochodzących ze
zbiorów znanego lwowskiego architekta Jana Sas-Zubrzyckiego
• trzy grafiki artystów polskich XX w. (Maria Opolska, Stanisław Podgórski i Zofia
Stankiewicz) i 2 ryciny Wincentego Smokowskiego - ilustracje do poematu Józefa
I. Kraszewskiego, Witolorauda. Pieśń z podań Litwy, wyd. 1846
76
•
pocztówka ilustrowana malowanym olejno widokiem Krakowa autorstwa
Janusza Benedyktowicza.
Gabinet Numizmatyczno-Sfragistyczny
DARY:
• zestaw polskich monet i banknotów obiegowych i kolekcjonerskich
emitowanych w drugim, trzecim i czwartym kwartale 2013 r. oraz w pierwszym
kwartale 2014 r., na który składa się dziewiętnaście monet srebrnych (w tym
dwie bardzo cenne i prestiżowe monety z kolekcjonerskiego cyklu „Skarby
Stanisława Augusta”, będące współczesnymi kopiami słynnej suity medalowej
poświęconej królom polskim - Wacławowi Czeskiemu i Kazimierzowi
Wielkiemu), piętnaście obiegowych monet 2-złotowych wybitych w stopie
Nordic Gold oraz dziesięć kolekcjonerskich banknotów. Dar Departamentu
Emisyjno-Skarbcowego Narodowego Banku Polskiego.
• zespół monet, medali i banknotów: pruskie, saskie austriackie talary pochodzące
z XVIII w., rosyjskie złote monety rublowe z przełomu XIX i XX w., monety
Królestwa Polskiego z 1917 i 1918 r., grupa polskich monet srebrnych i
niklowych z okresu międzywojennego oraz współczesne banknoty brytyjskie i
ukraińskie. Przekazany przez Urząd Skarbowy Wrocław – Stare Miasto.
• dwa polonijne medale poświęcone jubileuszowi „Nowego Dziennika” – polskiej
gazety w USA oraz 150. rocznicy śmierci Jana Lechonia. Dar Julity Karkowskiej
(USA), sportsmenki i dziennikarki
KUPNO:
• zespół obiektów falerystycznych: dwa Srebrne Krzyże Virtuti Militari, jeden z
okresu międzywojennego nadany por. B. Czermakowi z 3 p. Piech. leg., drugi
związany z początkami LWP, medale z okresu manifestacji patriotycznych w
1861 r. oraz polonijne naśladownictwo patriotycznej broszy z napisem „BOŻE
ZBAW POLSKĘ”.
• denar Bolesława Chrobrego typu "PRINCES POLONIE" w wersji jednostronnej z
wizerunkiem tzw. krzyża nitkowego (Suchodolski, typ IX, 15).
• plakieta portretowa Władysława Reymonta, autorstwa Józefa Aumillera, odlana
w brązie w Mennicy Państwowej w Warszawie w 1926 r, sygnowana trzykrotnie
znakami Mennicy - najprawdopodobniej jeden z tzw. autorskich egzemplarzy,
charakteryzujący się innymi wymiarami niż seryjne plakiety.
• plakieta terakotowa z popiersiem Adama Mickiewicza, sygnowana cyrylicą na
odwrocie, najpewniej z końca XIX w.
• dwa barbarzyńskie naśladownictwa monet rzymskich: złotej monety rzymskiej aureusa Dioklecjana (?) lub innego cesarza z końca III lub IV w. n.e. oraz aureusa
rzymskiego najpewniej jednego z cesarz wojskowych z III w. n.e.
• brązowe popiersie J. W. von Goethego pochodzące z berlińskiej odlewni
Hermanna Noacka, wykonane według projektu Christiana Daniela Raucha w
końcu 1. połowy XIX w., sygnowane podpisem autora i znakiem odlewni.
77
Gabinet Władysława i Zofii Bartoszewskich:
• Archiwum osobiste Władysława Bartoszewskiego: 221 teczek archiwalnych
• Fotografie rodzinne Bartoszewskich i W. Bartoszewskiego z lat 1937-2010 - 585
fotografii; 2 teczki fotografii z okresu II wojny światowej
• Rycina Poczet książąt i królów polskich. Litografia kredką i piórem Józefa
Swobody, 1862 wg pomysłu Adolfa Nigroni - kopia w ramie o wym. 72 cm x
61cm
• Nagroda Światło Pamięci dla Władysław Bartoszewskiego za wybitny wkład w
edukację o Auschwitz i zagładzie przyznana przez Międzynarodowe Centrum
Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Oświęcim 27 stycznia 2012. Certyfikat w
ramie oraz statuetka symbolizująca lampę oliwną z napisem: Light of
Remembrance Auschwitz-Birkenau Światło Pamięci.
• Dokumenty dotyczące internowania Władysława Bartoszewskiego w Jaworzu
od 13 XII 1981 do 19 IV 1982. Wśród nich dziennik pisany w Jaworzu oraz księga
pamiątkowa przygotowana przez współosadzonych na 60-lecie urodzin i 40 lecie
pracy pisarskiej Władysława Bartoszewskiego. Zawiera wiersze, mini-wykłady,
rysunki i życzenia autorstwa 63 osób współinternowanych, m.in. Tadeusza
Mazowieckiego, Bronisława Komorowskiego, Bronisława Geremka, Wiktora
Woroszylskiego, Andrzeja Drawicza czy Janusza Szpotańskiego. Także plakaty i
zaproszenia na organizowane przez internowanych spotkania i wykłady PENClubu In Prison.
78
ZAŁĄCZNIK NR 5
PUBLIKACJE
A. WYDANE NAKŁADEM ZAKŁADU
a) Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich z. 24/25 2014
b) Rocznik Wrocławski t. 13 2014
c) „Znak i karabin do ręki bierzem” - Powstanie styczniowe i Rząd Narodowy 1863-1864.
Katalog wystawy (kurator wystawy i redaktor katalogu - Łukasz Koniarek)
d) Regulski Jerzy, Życie splecione z historią
e) Portret staropolski. Genealogia rodu Sapiehów - folder wystawy (oprac. Aleksandra
Klim)
f) „Ossolineum było dla mnie drugim domem rodzinnym” - Sapiehowie i Zakład Narodowy
im. Ossolińskich - folder wystawy (oprac. Anita Soroko)
g) Władysław Bartoszewski w karykaturach i bon motach - katalog wystawy z tekstem
wstępnym i komentarzami do publikowanym materiałów (oprac. Małgorzata
Preisner-Stokłosa, Mariusz Urbanek)
h) Jan Nowak-Jeziorański: Misja Polska [CD] - multimedialna prezentacja biografii i
dorobku Jana Nowaka-Jeziorańskiego, przeznaczona dla szkół średnich
i) Kurier z Warszawy – komiks, scenariusz Mariusz Urbanek i Mateusz Palka, rysunki
Bartłomiej Stefanowicz
j) Jan Nowak Jeziorański. Biografia opowiadana, Red. Mateusz Palka, Mariusz Urbanek
k) Arkadiusz Dobrzyniecki, Hanna Kuś-Joachimiak, Kolekcja Jana i Jadwigi NowakJeziorańskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Część II: Grafika
l) Grafika z kolekcji Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich - folder wystawy (oprac. A.
Dobrzyniecki i H. Kuś-Joachimiak)
m) Tadeusz Maria Rudkowski, Cmentarz Powązkowski w Warszawie, Wyd. drugie,
uaktualnione
n) Joanna Potocka, Dziennik z lat 1914-1914. Wszystko, co kochałam. Wprowadzenie i
opracowanie Grażyna Rolak
o) Konserwacja i badania zabytków rękopiśmiennych: sesja naukowa 20-21 listopada
2014 roku: abstrakty
p) Ulotki wystawy „Konserwacja 200 bezcennych dokumentów”
q) Publikacje Ossolineum - katalog wydawniczy na rok 2014
tomy serii „Biblioteka Narodowa”:
r) Władysław Broniewski, Wybór wierszy, Oprac. T. Bujnicki ; BN I 322
s) Tymoteusz Karpowicz, Utwory poetyckie. Wybór, Oprac. B. Małczyński ; BN I 321
t) Władysław Stanisław Reymont, Ziemia obiecana, Oprac. M. Popiel ; BN I 286
u) Stanisław Ignacy Witkiewicz, Pożegnanie jesieni, Oprac. W. Bolecki ; BN I 323
79
B. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW - prace wydane:
Elżbieta Baran:
a) (współaut), Barbara Butent-Stefaniak, Monety śląskie z wykopalisk w Ryczynie,
„Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne”, 2014 nr 1-2, s. 41-42
b) Kolekcja monet książąt śląskich oraz królów czeskich z dynastii Jagiellonów w zbiorach
ZNiO we Wrocławiu, „Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne” 2014 nr 1-2, s.73-83
c) noty katalogowe W: „Znak i karabin do ręki bierzem… . Powstanie styczniowe i
Rząd Narodowy 1863 – 1864”, katalog wystawy, Wrocław 2014
Barbara Butent-Stefaniak:
a) (współaut.), Frühmittelalterliche münzfunde aus Schlesien W: Frühmittelalterliche
münzfunde aus Polen. Inventar IV, Kleinpolen, Schlesien, Warszawa 2013, s. 225-494
b) The earliest scandinavian coins in early medieval hoards in Śląsk W: Wolińskie Spotkania
Mediewistyczne II. Economic, monetisation and Society in West Slavic Lands 800 – 1200
AD, Szczecin 2013, s. 201 – 208
c) (współaut), Elżbieta Baran, Monety śląskie z wykopalisk w Ryczynie, „Wrocławskie
Zapiski Numizmatyczne”, 2014 nr 1-2, s. 41-42
d) noty katalogowe W: „Znak i karabin do ręki bierzem… . Powstanie styczniowe i
Rząd Narodowy 1863 – 1864”, katalog wystawy, Wrocław 2014
Adam Degler:
The database for recording Roman coin finds from Poland and territory associated historically
with Poland (FRC PL) on the example of Western Ukraine,
http://www.ecfn.fundmuenzen.eu/images/Western_Ukraine.pdf [data dostępu:
7.02.2015]
Beata Długajczyk
(współaut.) P. Galik, J. Pilecki, Szkice syberyjskie Feliksa Lachowicza, Olszanica 2014. –
184 s.
Arkadiusz Dobrzyniecki:
a) Z Saksonii na Śląsk. Wczesne prace Ericha Fuchsa, W: Krajobraz i ludzie na pograniczu
śląsko-saksońskim, Jelenia Góra 2014, s. 77-101
b) (współaut.), Hanna Kuś-Joachimiak, Kolekcja Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Część II: Grafika, Wrocław 2014
Mariusz Dworsatschek:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu – instytucja i zbiory, „Książka i
czytelnik” 2014 nr 2, s. 12-17
Robert Forysiak-Wójciński:
a) Dorobek naukowy i kolekcjonerski Mariana Gumowskiego w zbiorach Ossolineum,
„Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” t. XII (XXIII) 2013, s. 171-182
b) Rec. Vitalij Perkun, Katalog pieczęci z ziem ukraińskich ze zbiorów Profesora Mariana
Gumowskiego, Warszawa 2011, „Studia Źródłoznawcze” t. 51, 2013 (wyd. 2014), s.
225-230
80
c) 67 not katalogowych tłoków pieczętnych Rządu Narodowego z lat 1863 – 1864
udostępnionych prze Lwowskie Muzeum Historyczne W: „Znak i karabin do ręki
bierzem… . Powstanie styczniowe i Rząd Narodowy 1863 – 1864”, katalog
wystawy, Wrocław 2014
Piotr Galik
a) Szkice syberyjskie Feliksa Lachowicza (współaut.) B. Długajczyk, J. Pilecki, Olszanica
2014. – 184 s.
b) Moralitet w trzech odsłonach. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość polskiej myśli
narodowej według Wojciecha Wasiutyńskiego W: Nauka, samorząd, polityka: księga
jubileuszowa dedykowana profesorowi Edwardowi Czapiewskiemu z okazji 40lecia pracy naukowej i dydaktycznej, pod red. R. Nowakowskiego, G. Straucholda,
Wrocław 2014, s. 205-210
c) Zrozumieć przeszłość : podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum:
zakres rozszerzony. Cz. 3, Lata 1815-1939 (współaut.) I. Zaleska, A. Niewęgłowska,
Warszawa: Nowa Era, 2014. – 491 s.
Małgorzata Grocholska:
a) (współaut.) E. Ostromęcka, Konserwacja 200 bezcennych dokumentów na 200-lecie
Ossolineum, „Cenne bezcenne utracone” 2014 nr 3-4, s. 44 -50
b) „Głoś z dumą i chlubą żeś introligatorem” . 100 lat introligatorni w Ossolineum.
Wystawa w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. 21.11.2012 28.02.2013, „Notes konserwatorski” t. 16 2014, s. 145 - 148
Agata Janiak:
a) A może poprzez lekturę? O doświadczeniu duchowości przez Józefa Czapskiego.
„Humaniora: czasopismo internetowe” 2014 nr 2, s. 73-81
b) Józef Czapski w korespondencji i w tekstach Konstantego A. Jeleńskiego, „Czasopismo
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” z. 24/25 2014, s. 287-303
Monika Jaremków
a) Polska czy żydowska? Tożsamość kulturowa książki literackiej na przykładzie serii
wydawniczych przekładów z języków hebrajskiego i jidysz, W: Kulturowa tożsamość
książki, pod red. A. Cisło, A. Łuszpak, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego 2014, s.99-114.
b) Nie taka Wielka Lipa jak ją malują, czyli Graduate Student Workshop on the History and
Culture of Polsh Jews 2014, "Najes. Semestralnik Zakładu Studiów Żydowskich
UWr" 2014 nr 8, s. 15-16
Aleksandra Klim:
Portret staropolski. Genealogia Sapiehów – folder wystawy, Wrocław 2014
Agnieszka Knychalska-Jaskulska
noty katalogowe W: „Znak i karabin do ręki bierzem… . Powstanie styczniowe i
Rząd Narodowy 1863 – 1864”, katalog wystawy, Wrocław 2014
81
Łukasz Koniarek
a) „Znak i karabin do ręki bierzem… . Powstanie styczniowe i Rząd Narodowy 1863
– 1864”, katalog wystawy, Wrocław: ZNiO, 2014 – redakcja oraz noty katalogowe
b) „Znak i karabin do reki bierzem” czyli wystawa o powstaniu styczniowym i jego rządzie w
Ossolineum, „Zesłaniec. Pismo Rady naukowej Zarządu Głównego Związku
Sybiraków” 2014 nr 60, s. 27 – 38
c) Konserwacja, rekonstrukcja i koncepcje wystawiennicze „Panoramy Plastycznej Dawnego
Lwowa” inż. Janusza Witwickiego W: Мистецька культура: iсторія, теорія,
методологія. Тези иоповідей Міжнароднйї наукової конференцї (Львів, 28
листопада 2014), Lwów 2014, s. 41 – 46;
Hanna Kuś-Joachimiak:
a) (współaut.), Arkadiusz Dobrzyniecki, Kolekcja Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich w
Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Część II: Grafika, Wrocław 2014
b) „Dürery Geta Stankiewicza”. Transpozycja rysunków Albrechta Dürera z kolekcji
Henryka Lubomirskiego na miedzioryty, W: Wielość w jedności. Techniki wklęsłodruku w
Polsce po 1900 roku. Materiały z sesji naukowej 18-19 października 2012, red. B.
Chojnacka, M.F. Woźniak, Bydgoszcz 2013, s. 49-60.
c) Wrocławscy artyści Ukrainie, „Ruch Muzyczny”, 26.02.2014,
http://www.ruchmuzyczny.art.pl/index.php/przetworzenia/koncerty/428wroclawscy-artysci-ukrainie [dostęp: 07.02.2015]
Andrzej Nowak
List otwarty stowarzyszenia PAX do kardynała Stefana Wyszyńskiego z 4 sierpnia 1964
roku. Opracował i wstępem poprzedził… „Czasopismo Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich” z. 24/25 2014, s. 45-130
Ryszard Nowakowski:
a) Polska prasa prowincjonalna wydana do 1939 roku na terenie Małopolski Wschodniej, w
zbiorach Biblioteki im. Stefanyka we Lwowie – charakterystyka ogólna i postulaty
badawcze W: Kraków-Lwów: książki-czasopisma-biblioteki XIX i XX wieku, t. XII
Kraków, Kraków 2014, s. 93-115
b) Prasa polska lat 1801-1945 w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki im. W.
Stefanyka. Charakterystyka zbioru, „Czasopismo Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich” z. 24/25 2014, s. 159-270
Małgorzata Orzeł
Historia rękopisu „Pana Tadeusza”- teksty, konteksty, realia. II odsłona - mini katalog
wystawy. Wrocław 2014
Elżbieta Ostromęcka:
a) (współaut.) M. Grocholska, Konserwacja 200 bezcennych dokumentów na 200-lecie
Ossolineum, „Cenne bezcenne utracone” 2014 nr 3-4, s. 44 -50
b) Jan Nowak-Jeziorański: „Biała plama w stosunkach polsko-angielskich”. Opracowała i
podała do druku…, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” z.
24/25 2014, s. 9-17
82
Mateusz Palka:
a) Wacław Ropiecki. Nie patrz na to, co widzialne, „Fototapeta.art.pl”.
http://fototapeta.art.pl/2014/wro.php
b) Historyczne narracje fotografii Borysa Michajłowa, „Format” 2013 nr 1 (67)
c) Graciela Iturbide, Asor, „Fototapeta.art.pl”.
http://fototapeta.art.pl/2013/gta.php
d) Pierwsza polska publikacja o powszechnej historii fotografii, „Format-net”
http://www.format-net.pl/pl/blog/item/213-publikacja.html#.U7P_nbHbDrc
e) Du bon usage de la photographie – rezydencje dla fotografów, „Fototapeta.art.pl”.
f) Inna historia?, Polski Portal Kultury „O.pl”.
http://magazyn.o.pl/2014/mateusz-palka-inna-historia/
g) Nie-ludzki obraz fotografii Hiroshi Sugimoto, „Fototekstura”
http://www.fototekstura.pl/nie-ludzki-obraz-w-fotografii-hiroshi-sugimoto/
h) Halucynacje Hansa Bellmera, „Fototekstura”
http://www.fototekstura.pl/halucynacje-hansa-bellmera/
i) Stojąc obok. Josef Sudek, Polski Portal Kultury „O.pl”
http://magazyn.o.pl/2014/mateusz-palka-stojac-obok-josef-sudek/
j) Before photography, „Fototekstura”
http://www.fototekstura.pl/before-photography-painting-and-the-invention-ofphotography/
k) „Grzegorza Przyborka inspiracje Platońskie?”, „Format-net”
http://www.format-net.pl/pl/blog/item/253-grzegorza-przyborka-inspiracjeplatonskie.html#.VL4p4yyTnCY
l) „Niepokój”, „Fototekstura”
http://www.fototekstura.pl/niepokoj/
ł) Oczy szeroko otwarte. Niezależna Agencja Fotograficzna Dementi, „Pamięć i Przyszłość”
2014 nr 2, s. 18-25
m) Peerel zrobiony w balona, czyli za kulisami bezpieki i partii (100 rocznica urodzin Jana
Nowaka-Jeziorańskiego), „Odra” 2014 nr 10, s. 14-18
n) (współaut.), M. Skotnicka-Palka, Wrocławski jubileusz 90 urodzin Władysława
Bartoszewskiego zorganizowany przez Urząd Miejski Wrocławia i Zakład Narodowy im.
Ossolińskich,: „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” z. 24 2014, s.
339-341
o) Ein Turm und die Identität der Stadt – z M.P. rozm. R. Gallé, Niederschlesische
Informationen: Zeitschrift der Deutschen Sozial-Kulturellen Gesellschaft in
Breslau”, 2014 nr 2, s. 14
p) Projekt: Obsesja. Życie w cieniu Sky Tower – z M.P. rozm. A. Rumińska, „Bryła.pl”,
22.05.2014 http://www.bryla.pl/bryla/1,85301,15834357.html ]
r) Kurier z Warszawy – komiks, scenariusz: (współaut.), Mariusz Urbanek, rysunki
Bartłomiej Stefanowicz, Wrocław 2014
s) Jan Nowak Jeziorański. Biografia opowiadana, Red. (współaut.), Mariusz Urbanek,
Wrocław 2014
Marta Pękalska:
a) Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w latach 1945-1953, Kraków i
Wrocław W: Kraków-Lwów: książki-czasopisma-biblioteki XIX i XX wieku, t. XI
Kraków, Kraków 2014, s. 141-156
83
b) Historia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich biografiami jego twórców pisana W:
Oblicza współczesnej bibliologii: konteksty i transgresje, Łódź-Warszawa 2014, s. 359380
c) Szwejcerowa-Gruszczyńska Aniela (1905-1981) W: Polski Słownik Biograficzny T. 49/3,
z. 202, Kraków-Warszawa 2014, s. 474-475
d) Szymański Adam (1880-1941) W: Polski Słownik Biograficzny t. 50/1 z. 204,
Warszawa-Kraków 2014, s. 135-137
Paweł Pluta:
a) Rozważania o szczęściu: Do… („Różne są zdania…), W: Czytanie Krasickiego, pod red.
Teresy Kostkiewiczowej, Romana Doktóra, Bożeny Mazurkowej, Warszawa 2014,
s. 259-269
b) Problematyka utraty państwowości w „Dumaniu Polaka w zamku jazłowieckim w 1795
roku”, W: Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730-1830. W kręgu spraw
publicznych i narodowych, pod red. Marka Nalepy, Grzegorza Trościńskiego,
Romana Magrysia, Rzeszów 2014, s. 305-314
c) rec.: Pamiątki sybillińskie opisane przez osoby z kręgu puławskiego. (Opis niektórych
pamiątek zachowanych w Świątyni Sybilli w Puławach. Wydali Alina Aleksandrowicz
i Artur Timofiejew, Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia, t. 10, Wydawnictwo
IBL, Fundacja „Akademia Humanistyczna”, Warszawa 2010), „Wiek Oświecenia”
t. 30 2014, s. 192-198
d) rec.: Okolicznościowa poezja w Polsce lat 1730-1830 ( Poezja okolicznościowa w Polsce w
latach 1730-1830. W kręgu spraw publicznych i narodowych, pod red. Marka Nalepy,
Grzegorza Trościńskiego, Romana Magrysia, Rzeszów 2014; Poezja okolicznościowa
w Polsce w latach 1730-1830. W kręgu spraw prywatnych i środowiskowych, pod red.
Marka Nalepy, Grzegorza Trościńskiego, Romana Magrysia, Rzeszów 2014),
„Literatura Ludowa” 2014, s. 62-64
Małgorzata Preisner-Stokłosa:
Władysław Bartoszewski w karykaturach i bon motach - katalog wystawy z tekstem
wstępnym i komentarzami do publikowanym materiałów (współaut, Mariusz
Urbanek), Wrocław 2014
Aleksander Radwański:
a) Czy chmury w bibliotekach są rozpoznaną i przyswojoną technologią? W: IV Wrocławskie
Spotkania Bibliotekarzy (Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia t. 11),
Wrocław 2014, s. 39-47
b) Konteksty długoterminowej archiwizacji, Biuletyn EBIB 2014 nr 9 (154): Gromadzenie i
zabezpieczanie danych cyfrowych
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/304/472 [dostęp:
03.03.2015]
Grażyna Rolak
Joanna Potocka, Dziennik z lat 1914-1914. Wszystko, co kochałam. Wprowadzenie i
opracowanie Grażyna Rolak, Wrocław 2014
84
Konrad Rzemieniecki:
Taryfy podatku podymnego, lauda sejmikowe i lustracje województwa kijowskiego z pierwszej
połowy XVIII wieku. Oprac… przy współpracy Eugeniusza Czernieckiego,
Przemysława Jóźwikiewicza i Violetty Szymczyk / Тарифи подимного податку,
сеймикові лауди і люстрації Київського воєводства першої половини XVIII століття.
Опрацював Конрад Жеменецький при співпраці Євгена Чернецького,
Пшемислава Юзвікевича і Віолети Шимчик. Biała Cerkiew: Aleksander
Pszonkowski, 2014. - 410 s.
Tomasz Serwatka:
a) Najkrótsza historia Europy Środkowej, Wrocław 2014, 253 s.
b) Aktualność nauczania społecznego Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda, „Msza
Święta” 2014 nr 10, s. 2-5
Małgorzata Skotnicka-Palka:
a) Bez słów. Wrocławski Teatr Pantomimy Henryka Tomaszewskiego, „Pamięć i
Przyszłość” 2013 nr 4, s. 48-51.
b) Propagowanie sportu i turystyki przez polską inteligencję w latach międzywojennych w
świetle literatury dokumentu osobistego, W: „Kultura” 2011, tom 2, pod red. G. Pańko,
M. Skotnickiej-Palki, B. Techmańskiej, Wrocław 2014, s. 169-187.
c) Wybrane społeczne inicjatywy gospodarcze i spółdzielcze inteligencji polskiej w latach
międzywojennych, W: „Społeczeństwo” 2011, tom 3, pod red. G. Pańko, M.
Skotnickiej-Palki, B. Techmańskiej, Wrocław 2014, s. 53-70.
d) Władysława Bartoszewskiego związki Wrocławiem, W: Nauka, pod red. naukową G.
Pańko, M. Skotnickiej-Palki, B. Techmańskiej, Wrocław 2014, s. 271-276.
e) Powtarzam powtórzone. Rekonstrukcje historyczne, „Pamięć i Przyszłość” 2014 nr 4
f) Inteligencja polska w Drugiej RP – struktura i działalność. Zarys problemu, „Czasopismo
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” z. 24 2014, s. 271-286
g) (współaut.), M. Palka, Wrocławski jubileusz 90 urodzin Władysława Bartoszewskiego
zorganizowany przez Urząd Miejski Wrocławia i Zakład Narodowy im. Ossolińskich,:
„Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” z. 24 2014, s. 339-341
Anita Soroko:
a) „Polonia” - upadek i odrodzenie Ojczyzny według Jana Styki, w: Kultura artystyczna.
Historia, Teoria, Metodologia. Tezy wystąpień [Materiały do konferencji
organizowanej 29 listopada 2014 przez Instytut Badań Bibliotecznych Zasobów
Sztuki Biblioteki im. Wasyla Stefanyka we Lwowie], Lwów 2014, s. 38-41
b) 4 noty katalogowe (z glossą) W: „Znak i karabin do ręki bierzem… . Powstanie
styczniowe i Rząd Narodowy 1863 – 1864”, katalog wystawy, Wrocław 2014
c) „Ossolineum było dla mnie drugim domem rodzinnym” - Sapiehowie i Zakład Narodowy
im. Ossolińskich - folder wystawy, Wrocław 2014.
Violetta Szymczyk
(współpraca) Taryfy podatku podymnego, lauda sejmikowe i lustracje województwa
kijowskiego z pierwszej połowy XVIII wieku. Oprac. Konrad Rzemieniecki przy
współpracy Eugeniusza Czernieckiego, Przemysława Jóźwikiewicza i … / Тарифи
подимного податку,сеймикові лауди і люстрації Київського воєводства першої
85
половини XVIII століття. Опрацював Конрад Жеменецький при співпраці
Євгена Чернецького,Пшемислава Юзвікевича і Віолети Шимчик. Biała Cerkiew:
Aleksander Pszonkowski, 2014. - 410 s.
Mariusz Urbanek:
a) Genialni. Lwowska Szkoła matematyczna, Warszawa: Iskry, 2014
b) Władysław Bartoszewski w karykaturach i bon motach - katalog wystawy z
tekstem wstępnym i komentarzami do publikowanym materiałów (współaut,
Małgorzata Preisner-Stokłosa), Wrocław 2014
c) Dlaczego nie ma dziś mężów stanu, „Odra” 2014 nr 1
d) Bokseł, pijak i dziwkarz, „Gazeta Wyborcza”, 24.03.2014
e) zanikaniu obywatela w obywatelu, „Odra” 2014 nr 6
f) Matematycy ze Szkockiej, nr 9/2014, „Odra” 2014 nr 9
g) Miasto na skrzyżowaniu historii, „Rzeczpospolita” nr z 9-10 sierpnia 2014 r.
h) Jan Nowak-Jeziorański – a tak właściwie kto to?, „Odra” 2014 nr 12
i) A Polska sire, czyli krajobraz po Tusku, „Odra 2014 nr 10
j) Powódź tworzy miasto, „Rzeczpospolita” nr z 16 X 2014 .
k) Pero, pero, bilans musi wyjść na zero…, „Gazeta Wyborcza”, dodatek „Ale Historia”,
nr z 8 XII 2014
l) Czarny Kominek i czerwoni kominiarze. Rzecz o kardynale Bolesławie Kominku,
„Rzeczpospolita” nr z 27 XII 2014
m) Pocztówki z Europejskiej Stolicy Kultury 2016, cykl artykułów, „Odra 2014 nr 112
n) cykl felietonów „stan przejściowy”, „Odra” 2014 nr 1-12
o) Kurier z Warszawy – komiks, scenariusz: (współaut.), Mateusz Palka, rysunki
Bartłomiej Stefanowicz
p) Jan Nowak Jeziorański. Biografia opowiadana, Red. (współaut.), Mateusz Palka
C. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW - prace przygotowywane lub oddane do
druku:
Elżbieta Baran
a) (współaut.), Butent-Stefaniak Barbara, Monety z cmentarzyska w Byczynie, pow.
Kluczbork, W: Badania wykopaliskowe w Byczynie, pow. Kluczbork. Monografia
stanowiska, Opole 2014
b) (współaut.), Butent-Stefaniak Barbara, Monety z wykopalisk archeologicznych w
Ryczynie, gm. Oława, woj. dolnośląskie, W: Ryczyn, monografia stanowiska, Opole
Barbara Butent-Stefaniak:
a) rec. S. Suchodolski, Numizmatyka średniowieczna, Warszawa 2012, „Wiadomości
Numizmatyczne”
b) Skarby wczesnośredniowiecznego Śląska w kontekście znalezisk wielkopolskich, W:
Materiały z konferencji w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy [poświęconej
86
wielkopolskim skarbom wczesnośredniowiecznym, 21. maja 2010], „Studia
Lednickie” t. XIII, 2014
c) (współaut.), Baran Elżbieta, Monety z cmentarzyska w Byczynie, pow. Kluczbork, W:
Badania wykopaliskowe w Byczynie, pow. Kluczbork. Monografia stanowiska, Opole 2014
d) (współaut.), Baran Elżbieta, Monety z wykopalisk archeologicznych w Ryczynie, gm.
Oława, woj. dolnośląskie, W: Ryczyn, monografia stanowiska, Opole
Adam Degler:
a) The database for recording Roman coin finds from Poland and territory associated
historically with Poland (FRC PL) on the example of Western Ukraine.
http://www.ecfn.fundmuenzen.eu/images/Western_Ukraine.pdf [dostęp:
10.02.2015]
b) Second joint meeting of ECFN and Nomisma.org. Park Archeologiczny, PetronellCarnuntum, 19-20 kwietnia 2013, „Wiadomości Numizmatyczne”
c) Wątek ossoliński w sprawie skarbu z Boroczyc („wykopaliska horochowskiego“)
[materiały z konferencji: Penize w promenach casu IX, Nové výsledky
numismatických výzkumů (Czechy, Valtice, Zámecký hotel Hubertus), wrzesień –
październik 2013]
d) Remarks on coins of the Severan age (193-235) in museum collections. A case study of the
Ossoliński National Institute [materiały z konferencji: XV Sesja Numizmatyczna w
Nowej Soli, październik 2013]
e) Gothic imitation of an aureus of Severus Alexander with runic legend: the newest
acquisition to the collection of ancient coins in the Ossolineum, [praca przygotowana do
złożenia w “Polish Numismatic News” – wydanie specjalne “Wiadomości
Numizmatycznych”]
f) Wątek ossoliński w sprawie skarbu z Boroczyc („wykopaliska horochowskiego“)
[materiały z konferencji:] Penize w promenach casu IX, Nové výsledky
numismatických výzkumů (Czechy, Valtice, Zámecký hotel Hubertus), wrzesień –
październik 2013
Robert Forysiak-Wójciński:
O błędach, których nie było – nieporozumienia w sprawie legend polskich pieczęci
majestatycznych (wybrane przykłady), W: materiały z Forum Sfragistycznego w
Ciążeniu nad Wartą, 14 – 16 czerwca 2013 r.
Agnieszka Franczyk-Cegła
Księgozbiór klasztoru OO. Karmelitów w Sąsiadowicach [oddane do druku]
Krzysztof Gluziński
Słownik Pracowników Książki Polskiej, suplement IV, 2 biogramy: Roman Aftanazy,
Michał Sewerski
Joanna Grześkowiak-Stepowicz
Słownik Pracowników Książki Polskiej, suplement IV, 2 biogramy: Władysława
Jabłońska, Włodzimierz Baranowski
87
Elżbieta Jagielska
Słownik Pracowników Książki Polskiej, suplement IV, biogram Armeli Bułówny
Agata Janiak:
Słownik Pracowników Książki Polskiej, suplement IV, biogram Edwarda Trzyny
Monika Jaremków
Polskie przekłady literatury pięknej z języków hebrajskiego i jidysz jako książki (1918-1939) –
rekonesans badawczy, „Przekładaniec. Pismo Katedry UNESCO do Badań nad
Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ” nr 29 2015
Agnieszka Knychalska-Jaskulska
Słownik Pracowników Książki Polskiej, suplement IV, 2 biogramy: Franciszka Sawicka,
Jadwiga Turska
Łukasz Koniarek
Odznaki Oddziału Telefonicznego Legionów Polskich [artykuł przygotowany do złożenia
we „Wrocławskich Zapiskach Numizmatycznych”];
Andrzej Kraska-Lewalski:
a) Breslau. Wrocław. Dolny Śląsk. Polska (1944-1956). II wojna światowa – zniszczenia –
odbudowa – organizacja życia politycznego, kulturalnego i codziennego, Katalog ze
zbiorów fotograficznych DŻS.
b) Film polski na plakatach mistrzów Polskiej Szkoły Plakatu.
c) Katalog plakatów filmowych przekazanych przez Dom Kultury „Muza” w Lubinie.
Hanna Kulesza:
a) Spuścizna S. B. Lindego w zbiorach Ossolineum - stan badań, w: materiały z
konferencji "Bibliotheka Lindiana. Samuel Bogumił Linde (1771-1847), pierwszy
dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W 165 rocznicę śmierci".
b) Słownik Pracowników Książki Polskiej, suplement IV, 3 biogramy: Amelia Dician,
Kamila Schuster, Eugenia Triller
Wiktoria Malicka
a) Przejawy tożsamości w p rzestrzeni turystycznej współczesnego Lwowa W: materiały
konferencji „Львів/Lwów/Lemberg jako miejskie przestrzenie: wyobrażenia,
doświadczenia, praktyki”, Lwów
b) Understanding history in a post-communist space: manifestations of identities in the
tourist space of modern Lviv – materiały konferencji “Triumphs and failures. Poland
and the Region after 1989: 25 Years Later”, Warszawa
c) Культурна спадщина як частина львівської туристичної індустрїі (Spuścizna
kulturowa jako część lwowskiego przemysłu turystycznego) – materiały konferencji
„1914-2014. Od wojny imperiów do dialogu kultur”, Lwów
Alicja Mitka:
Słownik Pracowników Książki Polskiej, suplement IV, 2 biogramy: Kazimierz Zathey,
Czesław Kowalczyk
88
Andrzej Nowak:
Korespondencja Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Marią Winowską. Listy z lat 1955-1989
Ryszard Nowakowski:
Czasopisma z kolekcji Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego, zachowane w zbiorach
Biblioteki im. Stefanyka we Lwowie. Charakterystyka formalno-wydawnicza i postulaty
badawcze , W: Kraków-Lwów: książki-czasopisma-biblioteki, Kraków 2015
Małgorzata Orzeł:
Katalog nagród filmowych Andrzeja Wajdy w zbiorach Ossolineum.
Elżbieta Ostromęcka
Słownik Pracowników Książki Polskiej, suplement IV, 2 biogramy: Adam Fastnacht, Jan
Henryk Litwinek
Mateusz Palka:
a) tekst w katalogu wystawy fotografii Metafory realności Dolnośląskiego Okręgu
ZPAF, Wrocław, Domek Romański 22 stycznia 2015
b) Historia historii Hiroshi Sugimoto, [oddany do druku w: „Format” 2015 nr 1]
c) Błąd „Drwala w lesie” wg Johna Bergera, [oddany do publikacji w: Format-net, 2015]
d) Photographs of the stolen view. Issues of time in works of Hiroshi Sugimoto (publikacja w
ramach 19. Międzynarodowego Kongresu Estetyki).
Marta Pękalska:
a) Polski Słownik Biograficzny, 1 hasło - Śliwińska Irmina
b) Słownik Pracowników Książki Polskiej, suplement IV, 11 biogramów: Devechy
Helena, Lewandowska-Jaraczewska Irena, Loret-Heintsch Janina, Nuckowski
Tadeusz, Pecold Kazimierz, Rodakowa Maria, Tukanowicz Wanda, Tyszkowska
Maria, Ursel Adam, Wojakowska Ewelina Bronisława, Zawialska Maria
c) „Pionierzy, których znałem…” – księgarnie i wydawnictwa polskie na Dolnym Śląsku z
lat 1945-53 w świetle zachowanych archiwaliów i miejscowej prasy, W : Książka Biblioteka
Informacja: między podziałami a wspólnotą T. 4. Kielce 2015
d) „Wstępy muszą być nowe” – spory Wydawnictwa Ossolineum i cenzury o pierwsze
powojenne edycje dawnych tomów serii „Biblioteka Narodowa”, W: Niewygodne dla
władzy, Toruń 2015
e) „Święto kultury polskiej” – czyli echa prasowe jubileuszu stulecia Ossolineum,
obchodzonego w roku 1928 , W: Kraków-Lwów: książki-czasopisma-biblioteki, Kraków
2015
f) Wrocławski ruch wydawniczy lat 1945-1953, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2015
nr 1
Grzegorz Polak
Słownik Pracowników Książki Polskiej, suplement IV, 2 biogramy: Zofia Huber, Ludwik
Stadtmüller
89
Alicja Przestalska
Słownik Pracowników Książki Polskiej, suplement IV, biogram Stefanii Tatkowskiej
Konrad Rzemieniecki:
Informator o polonikach w zbiorach rękopiśmiennych Lwowskiej Narodowej Naukowej
Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka. Część II, Wrocław 2015
Dorota Sidorowicz-Mulak
a) Z królewskich księgozbiorów. Oprawy z superekslibrisami polskich królów i królowych ze
zbiorów Ossolineum [oddane do druku]
b) Monumenta Zygmunta Augusta w bibliotece Ossolineum. Drugie spojrzenie [oddane do
druku]
Skotnicka-Palka Małgorzata:
a) „Usłyszcie mój krzyk”. Samospalenie Ryszarda Siwca podczas dożynek 1968 roku
(rolniczego święta pracy), tom: Społeczeństwo 2013
b) ropagowanie sportu i turystyki w latach międzywojennych w świetle literatury dokumentu
osobistego, tom: Kultura 2011
c) (współaut.)., Techmańska B., Projekty medialne w edukacji historycznej, [oddany do
druku]
d) (współaut.), Techmańska B., Czy muzeum musi być nudne? Multimedialne projekty
muzealne na wybranych przykładach, [oddany do druku].
Ramona Słobodzian
O wzrastaniu epopei, cenzurze, recenzjach – czyli „Pan Tadeusz” w wybranych
czasopismach polskich przełomu XIX i XX w., „Zeszyty Muzeum Pana Tadeusza” 2015
Mariusz Urbanek:
korespondencja Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Witoldem Gombrowiczem,
Gustawem Herling-Grudzińskim i Kazimierzem Wierzyńskim.
D. PRACE REDAKCYJNE
Barbara Butent-Stefaniak:
Prace redakcyjne „Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne”.
Adam Degler:
Prace redakcyjne „Wiadomości Numizmatycznych”.
Łukasz Koniarek
Prace redakcyjne „Biuletynu Numizmatycznego”.
Prace redakcyjne nad katalogiem wystawy „Znak i karabin do reki bierzem”. Powstanie
Styczniowe i Rząd Narodowy 1863 – 1864”.
90
Małgorzata Orzeł:
Prace redakcyjne „Rocznika Wrocławskiego”.
Paweł Pluta:
Prace redakcyjne „Czasopisma Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”.
Prace redakcyjne serii Biblioteka Narodowa.
Skotnicka-Palka Małgorzata:
a) Kultura 2011, tom 2, pod red. G. Pańko, M. Skotnickiej-Palki, B. Techmańskiej,
Wrocław 2014.
b) Społeczeństwo 2011, tom 3, pod red. G. Pańko, M. Skotnickiej-Palki, B.
Techmańskiej, Wrocław 2014.
c) Nauka, pod red. naukową G. Pańko, M. Skotnickiej-Palki, B. Techmańskiej,
Wrocław 2014
91
ZAŁĄCZNIK NR 6
WYKAZ BIBLIOTEK I INSTYTUCJI KRAJOWYCH ORAZ
ZAGRANICZNYCH, Z KTÓRYMI ZNiO WSPÓŁPRACUJE
W RAMACH WYMIANY MIĘDZYBIBLIOTECZNEJ
w zakresie druków zwartych i druków ciągłych
1. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora - Biblioteka Główna im.
Andrzeja Bartnickiego
2. Akademia Pedagogiczna w Krakowie. Biblioteka
3. Akademia Pomorska w Słupsku. Biblioteka Główna
4. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie. Biblioteka Główna
5. Archiwum Państwowe w Przemyślu
6. Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
7. Ateneum. Szkoła Wyższa w Gdańsku
8. Biblioteka Gdańska PAN
9. Biblioteka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego
10. Biblioteka Kórnicka PAN
11. Biblioteka Matice srpske, Nowy Sad
12. Biblioteka Narodowa w Warszawie
13. Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
14. Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego i MWSD we Wrocławiu
15. Biblioteka Politologii i Komunikacji Społecznej KUL w Lublinie
16. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
17. Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
18. Biblioteka Sejmowa w Warszawie
19. Biblioteka Śląska w Katowicach
20. Biblioteka Uniwersytecka UMK w Toruniu
21. Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi
22. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
23. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
24. Biblioteka Wydziału Teologicznego US w Szczecinie
25. Biblioteka Wyższego seminarium Duchownego Diecezji KoszalińskoKołobrzeskiej w Koszalinie
26. Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie
27. Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta. Biblioteka
28. Collegium Polonicum w Słubicach. Biblioteka
29. Derzavna Naukova Biblioteka im. Korolenki , Charków
30. Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki, Warszawa
31. Knihovna Akademie věd ČR, Praga
32. Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu
33. Książnica Pomorska w Szczecinie
92
34. L’vivs’ka Nacional’na Naukova Biblioteka Ukrainy im. V. Stefanyka we
Lwowie
35. Library of Congress, Waszyngton
36. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Wilno
37. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków
38. Macedonian Academy of Sciences and Arts Library - Skopje
39. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
40. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie. Biblioteka
41. Muzeum Historii Kielc
42. Muzeum Narodowe w Warszawie. Biblioteka
43. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
44. Muzeum Śląskie w Katowicach. Biblioteka
45. Národní knihovna České republiky. Slovanská knihovna, Praga
46. Naukova Biblioteka Lvivskogo Nacional'nogo Universitetu im. I. Franka,
Lwów
47. Österreichische Nationalbibliothek, Wiedeń
48. Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie
49. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego
50. Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu
51. Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu
52. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu (PTPN). Biblioteka
53. Slovenská národná knižnica Matice slovenskej v Martine
54. Nacional'naja biblioteka Ukrainy im. VI. Vernadskogo, Kijów
55. Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w
Kielcach. Biblioteka Główna
56. Uniwersytet im. J. Giedroycia w Białymstoku. Biblioteka
57. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Biblioteka
58. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Biblioteka Główna
59. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS). Biblioteka Główna
60. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Biblioteka Główna
61. Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie. Biblioteka Główna
62. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu. Biblioteka
63. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Biblioteka
64. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej
65. Zamek Królewski na Wawelu. Biblioteka
WYMIANA KRAJOWA I ZAGRANICZNA – KSIĄŻKI PRZYSŁANE
L. p. Nazwa instytucji
Suma
1.
Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku
1
2.
Biblioteka Śląska w Katowicach
30
3.
Biblioteka Instytutu Historycznego Uniwersytetu
5
93
Warszawskiego
4.
Biblioteka Kórnicka PAN
7
5.
Biblioteka Matice srpske, Nowy Sad
1
6.
Biblioteka Narodowa w Warszawie
2
7.
Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
14
8.
Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego i
Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego
we Wrocławiu
56
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy-Biblioteka
Główna Województwa Mazowieckiego
89
9.
10. Biblioteka Sejmowa w Warszawie
35
11. Biblioteka Uniwersytecka UMK w Toruniu
78
12. Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie
20
13. Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku
1
14. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
2
15. Biblioteka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Szczecińskiego
5
16. Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego
Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie
2
17. Biblioteka. Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w
Przemyślu
2
18. Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie
19
19. Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki,
Warszawa
1
20. Książnica Pomorska w Szczecinie
48
21. L’vivs’ka Nacional’na Naukova Biblioteka Ukrainy im.
V. Stefanyka, Lwów
4
22. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka,
Wilno
16
23. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
1
24. Muzeum Historii Kielc
1
25. Muzeum Narodowe w Warszawie
8
26. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w
Bydgoszczy
26
27. Muzeum Śląskie w Katowicach. Biblioteka
14
28. Národní knihovna České republiky. Slovanská
knihovna, Praga
3
94
29. Österreichische Nationalbibliothek, Wiedeń
1
30. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (PTPN).
Biblioteka
8
31. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w
Siedlcach. Biblioteka Główna
2
32. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu.
Biblioteka
11
33. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego. Biblioteka
1
34. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej.
Biblioteka im. Błogosławionego Jana Pawła II
8
35. Zamek Królewski na Wawelu
7
Instytucje krajowe: 504, instytucje zagraniczne: 25 Łącznie: 529
WYMIANA KRAJOWA I ZAGRANICZNA – KSIĄŻKI WYSŁANE
L. p. Nazwa biblioteki
Suma
1.
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
w Pułtusku - Biblioteka Główna im. Andrzeja
Bartnickiego
1
2.
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie. Biblioteka
Główna
16
3.
Biblioteka Collegium Polonicum w Słubicach
3
4.
Biblioteka Instytutu Historycznego Uniwersytetu
Warszawskiego
2
5.
Biblioteka Muzeum Śląskiego
58
6.
Biblioteka Narodowa w Warszawie
13
7.
Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
18
8.
Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego we
Wrocławiu
8
9.
Biblioteka Politologii i Komunikacji Społecznej KUL w
Lublinie
9
10. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
7
11. Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie
23
12. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
26
13. Biblioteka Wydziału Teologicznego US w Szczecinie
23
95
14. Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie
2
15. Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w
Kaliszu
3
16. Książnica Pomorska w Szczecinie
10
17. L’vivs’ka Nacional’na Naukova Biblioteka Ukrainy im.
V. Stefanyka, Lwów
19
18. Library of Congress, Waszyngton
4
19. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka,
Wilno
18
20. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie Biblioteka
1
21. Muzeum Historii Kielc
5
22. Muzeum Narodowe w Warszawie
4
23. Nacional'naja biblioteka Ukrainy im. VI. Vernadskogo,
Kijów
26
24. Národní knihovna České republiky. Slovanská
knihovna, Praga
34
25. Österreichische Nationalbibliothek w Wiedniu
10
26. Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha
Kętrzyńskiego w Olsztynie
4
27. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S.
Tarnowskiego w Tarnobrzegu
4
28. Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu
1
29. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (PTPN).
Biblioteka
5
30. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana
Kochanowskiego w Kielcach. Biblioteka Główna
8
31. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie. Biblioteka
11
32. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu.
Biblioteka
21
33. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego. Biblioteka
4
34. Zamek Królewski na Wawelu. Biblioteka
16
Instytucje krajowe: 306, instytucje zagraniczne: 111 Łącznie: 417
96
ZAŁĄCZNIK NR 7
ZNiO W PRASIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Beata Maciejewska: Kurier z Warszawy dla Wrocławia. „Gazeta Wyborcza –
Wrocław” nr 2 z 3.01.2014 – dot. planów w ZNiO w związku z ogłoszeniem roku
2014 rokiem Jana Nowaka Jeziorańskiego
Jarosław Szarek: Lwowskie ostańce. Dot. m.in. Ossolineum we Lwowie i osób z
nim związanych. „Nasz Dziennik” nr 7 z 10.01.2014
Bartosz Józefiak: Muzeum „Pana Tadeusza” powinno powstać do 2016 r. Czy znajdą
się na nie pieniądze? „Polska. Gazeta Wrocławska” nr 9 z 13.01.2014
Magdalena Piejko: Czy będzie muzeum „Pana Tadeusza” we Wrocławiu. „Gazeta
Polska Codziennie” nr 17 z 22.01.2014
Rafał Kotomski: Droga pani prezydent. „Uważam Rze” nr 1 z 01.2014 – m.in. na
temat kamienicy należącej do ZNiO, znajdującej się w Warszawie
Małgorzata Matuszewska: Muzeum Pana Tadeusza dostanie pieniądze – dot.
przyznanej ZNiO dotacji unijnej na budowę Muzeum Pana Tadeusza. Słowo
Polskie Gazeta Wrocławska” nr 35 z 12.02.2014
„Dziennik Polski” nr 37 z 14.02.2014 – Miliony na kulturę z funduszy norweskich. O
środkach z funduszu norweskiego przyznanych ZNiO na Muzeum Pana
Tadeusza.
Beata Maciejewska: Pan Tadeusz na walizkach. „Gazeta Wyborcza Wrocław” z
13.02.2014 – dot. Muzeum Pana Tadeusza
Beata Maciejewska: Wystawy wokół „Pana Tadeusza”. Druga odsłona ekspozycji
poświęconej rękopisowi „Pana Tadeusza”. W Kamienicy pod Złotym Słońcem
również wystawa „Portret staropolski. Genealogia rodu Sapiehów”. „Gazeta
Wyborcza Wrocław” z 14.02.2014
Beata Maciejewska: Refleksyjnie i wesoło. O spotkaniu z Wł. Bartoszewskim
podczas wernisażu wystawy „Władysław Bartoszewski w karykaturach i bon
motach” w Kamienicy pod Złotym Słońcem. „Gazeta Wyborcza Wrocław” z
21.02.2014
„idziemy” nr 8 z 23.02.2014 – Rarytasy czytelnicze – dot. czynnej w kamienicy pod
Złotym Słońcem 2. odsłony wystawy poświęconej Panu Tadeuszowi
„Gazeta Wyborcza Wrocław” z 28.02.2014 – Bartoszewski: Jestem gadżetem
archeologicznym. O wystawie „Władysław Bartoszewski w karykaturach i bon
motach” oraz spotkaniu z Wł. Bartoszewskim przy okazji wernisażu.
Marta Wróbel: Bartoszewski pokazany w karykaturach. Dotyczy czynnej w
kamienicy pod Złotym Słońcem wystawy „Władysław Bartoszewski w
karykaturach i bon motach”. „Słowo Polskie Gazeta Wrocławska” nr 49 z
28.02.2014
Barbara Gruszka-Zych: Dwanaście ksiąg w sejfie. Dotyczy rękopisu „Pana
Tadeusza” Adama Mickiewicza. „Gość Niedzielny” nr 9 z 2.03.2014
Natalia Budzyńska: Pieśni ogromnych dwanaście! – historia przechowywanego w
Ossolineum rękopisu „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. „Przewodnik
Katolicki” nr 10 z 9.03.2014
97
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
„Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 11.03.2014 – informacja wykładzie A.
Mikuckiej o Janie Heweliuszu
„Tygodnik Solidarność” nr 16 z 18.04.2014 – Panorama lwowska jak bursztynowa
kommnata. Dzieje przechowywanej w ZNiO panoramy plastycznej Lwowa
Magdalena Kozioł: W dawnym budynku farmacji będzie biurowiec. O kupno
budynku starał się również ZNiO. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” nr 92 z
19/21.04.2014
Paweł Chabiński: Spór zbiorowy w Ossolineum. ”Tygodnik Solidarność” nr 21 z
23.05.2014
Marta Wróbel: Dla naszych powstańców. Informacja o otwarciu w Ossolineum
wystawy „Znak i karabin do ręki bierzem… Powstanie styczniowe i Rząd
Narodowy 1863-1864”. „Polska. Gazeta Wrocławska” nr 96 z 25.04.2014
„Gazeta Wyborcza – Wrocław” nr 96 z 25.04.2014 – informacja o czynnej w ZNiO
wystawie „Znak i karabin do ręki bierzem… Powstanie styczniowe i Rząd
Narodowy 1863-1864”.
„Gazeta Wyborcza – Wrocław” nr 97 z 26/27.04.2014 – nekrolog zamieszczony
przez Dyrektora ZNiO w związku ze śmiercią Tadeusza Różewicza
„Polska. Gazeta Krakowska” nr 119 z 24-25.05.2014 – informacja o przyznaniu
ZNiO przez Ministerstwo dofinansowania budowy Muzeum Pana Tadeusza.
Marta Wróbel: Prawie 40 mln dla „Pana Tadeusza” – informacja o dofinansowaniu
przyznanym przez Ministerstwo na budowę Muzeum Pana Tadeusza. „Polska.
Gazeta Wrocławska” nr 120 z 26.05.2014
Marta Wróbel: Wydadzą Reymonta. O planach wydawniczych ZNiO (seria
Biblioteka Narodowa). „Polska. Gazeta Wrocławska” nr 122 z 28.05.2014
Danuta Parol: Dzieło wciąż obecne. O czynnej w Oblęgorku wystawie „Trylogia –
dziwne materii pomieszanie”, na którą część eksponatów wypożyczono ze
zbiorów ZNiO. „Echo Dnia”(Kielce) nr 30.04-4.05.2014
Rafał Kalukin: Wuj III RP. Jan Nowak-Jeziorański, pragmatyk i romantyk. Artykuł
poświęcony Janowi-Nowakowi Jeziorańskiemu, który był darczyńcą i kuratorem
ZNiO. „Newsweek Polska-Nauka” Wydanie Specjalne nr 1 z 05-07.2014
Agnieszka Kowalska-Lasek: Wokół Trylogii Henryka Sienkiewicza. Dot. czynnej w
Muzeum w Oblęgorku wystawy „Trylogia – dziwne materii pomieszanie”.
Część eksponatów na wystawie pochodzi ze zbiorów ZNiO. „Akcent. Literatura
i Sztuka” nr 5-6 z 05/06.2014
Gazeta Wyborcza” nr 125 z 2.06.2014 (dodatek Ale Historia) - odnotowana
rocznica utworzenia Ossolineum
„Dziennik Polski” nr 127 z 3.06.2014 (dodatek) - odnotowana rocznica
utworzenia Ossolineum.
„Dziennik Polski” nr 128 z 4.06.2014 – rubryka „Wydarzyło się…” – odnotowana
rocznica utworzenia Ossolineum.
Katarzyna Kaczorowska: Brzeziński z honorami - informacja o przyznaniu
Zbigniewowi Brzezińskiemu Nagrody im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. „Polska.
Gazeta Wrocławska” nr 132 z 9.06.2014
Katarzyna Kaczorowska: Brzeziński z honorami - informacja o przyznaniu
Zbigniewowi Brzezińskiemu Nagrody im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. „Polska.
Głos Wielkopolski” nr 132 z 9.06.2014
98
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
„Rzeczpospolita” nr 133 z 10.06.2014 – Upamiętniali historię narodu. Nagrody od
IPN – informacja o nadaniu pośmiertnie tytułu Kustosza Pamięci Narodowej
Romanowi Aftanazemu, wieloletniemu pracownikowi Ossolineum, twórcy
dzieła „Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej”
„Rzeczpospolita” nr 134 z 11.06.2014 – Te nagrody to hołd dla Kresów - informacja o
nadaniu pośmiertnie tytułu Kustosza Pamięci Narodowej Romanowi
Aftanazemu, wieloletniemu pracownikowi Ossolineum, twórcy dzieła „Dzieje
rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej
„Gazeta Finansowa” nr 24 z 13-19.06.2014 – 7 twarzy tygodnia – m.in. o
Zbigniewie Brzezińskim, laureacie tegorocznej edycji nagrody Jana Nowaka
Jeziorańskiego
„idziemy” nr 24 z 15.06.2014 – Nagroda Ossolineum – informacja o przyznaniu
Zbigniewowi Brzezińskiemu Nagrody im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
Krzysztof Świątek: Będziemy się tarzać ze wstydu. M.in. informacja o nadaniu
pośmiertnie tytułu Kustosza Pamięci Narodowej Romanowi Aftanazemu,
wieloletniemu pracownikowi Ossolineum, twórcy dzieła „Dzieje rezydencji na
dawnych kresach Rzeczypospolitej. „Tygodnik Solidarność” nr 25 z 20.06.2014
Rafał Stanowski: Bezcenne archiwum czeka na dyplomację. Dot. zbiorów ZNiO,
które po wojnie zostały we Lwowie. „Dziennik Polski” nr 142 z 21-22.06.2014
„Tygodnik Powszechny” nr 25 z 22.06.2014 - informacja o nadaniu pośmiertnie
tytułu Kustosza Pamięci Narodowej Romanowi Aftanazemu, wieloletniemu
pracownikowi Ossolineum, twórcy dzieła „Dzieje rezydencji na dawnych
kresach Rzeczypospolitej
„Gazeta Wyborcza – Wrocław” nr 153 z 4.07.2014 dodatek Co Jest Grane –
informacja o organizowanych w Ossolineum wakacyjnych zajęciach dla dzieci
„Gazeta Wyborcza – Wrocław” nr 157 z 9.07.2014 – We Wrocławiu powstaje
multimedialne Muzeum „Pana Tadeusza”.
„Gazeta Wyborcza – Wrocław” nr 160 z 12-13.07.2014 – Pan Tadeusz, mieszkaniec
Wrocławia. Dot. powstającego we Wrocławiu Muzeum Pana Tadeusza”
Polska. Gazeta Wrocławska” nr 171 z 25.07.2014 – Książki Ossolineum już od pięciu
złotych – o wyprzedaży książek Wydawnictwa Ossolineum
„Odra” nr 7-8 z 07/08.2014 – rubryka Informacje, komentarze – informacja o
przyznaniu Zbigniewowi Brzezińskiemu nagrody im. Jana NowakaJeziorańskiego
„Gazeta Wyborcza – Wrocław” nr 177 z 1.08.2014 (dodatek Co Jest Grane) –
Wakacje w Ossolineum – plan wakacyjnych zajęć dla dzieci oferowanych przez
ZNiO
„Gazeta Wyborcza – Wrocław” nr 188 z 14-15.08.2014 (dodatek Co Jest Grane) –
Wakacje dzieci w Zaułku Ossolińskich - plan wakacyjnych zajęć dla dzieci
oferowanych przez ZNiO
„Gazeta Wyborcza – Stołeczna” nr 192 z 20.08.2014 – nekrolog zamieszczony
przez Dyrekcję ZNiO w związku ze śmiercią Andrzeja Vincenza
Piotr Łopuszański: Warto zobaczyć. Olsztyn. W art. m.in. o dyrektorze ZNiO
Wojciechu Kętrzyńskim. „Tygodnik Solidarność” nr 39 z 26.09.2014
99
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jan Pieszczachowicz: Z Huculszczyzny do Krakowa. Art. dotyczy zmarłego 15
sierpnia 2014 Andrzeja Vincenza, który w 1991 r. przekazał do ZNiO archiwum
swego ojca, Stanisława Vincenza. „Kraków” nr 9 z 09.2014
Michał Karbowiak: Dziś by grzmiał – rozmowa z dyrektorem Adolfem Juzwenką
o Janie Nowaku Jeziorańskim i jego związkach z ZNiO oraz plan obchodów roku
Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Ossolineum. „Gazeta Wyborcza Wrocław” z
2.10.2014
Beata Maciejewska: Kurier z Wrocławia. Wspomnienia, m.in. dyr. Adolfa
Juzwenki o Janie Nowaku-Jeziorańskim. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z
3.10.2014
„Polska. Głos Wielkopolski” z 3.10.2014 – 100 lat temu urodził się „Kurier z
Warszawy” – Jan Nowak-Jeziorański. - wspomnienie
Michał Karbowiak: Nowak. Superbohater w komiksie. O wydanym przez
Ossolineum komiksie opowiadającym o Janie Nowaku-Jeziorańskim. „Gazeta
Wyborcza – Wrocław” z 3.10.2014
Beata Maciejewska: We wrocławskim gabinecie Jana Nowaka Jeziorańskiego. Wystawa
w kamienicy pod Złotym Słońcem, poświęcona Janowi Nowakowi
Jeziorańskiemu. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 3.10.2014
Beata Maciejewska: Wrocławskie urodziny kuriera. Obchody roku Jana Nowaka
Jeziorańskiego w Ossolineum. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 3.10.2014
„Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 10.10.2014 – BS.F także naukowy – dot.
zorganizowanego w przy współudziale ZNiO festiwalu Brunona Schulza
Beata Maciejewska: Lwów, jakiego nie znacie. Dot. panoramy plastycznej dawnego
Lwowa. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 31.10.2014
Agata Saraczyńska: Vincenz. Z miłości i tęsknoty. Dot. wystawy zorganizowanej
na kolokwium vincenzowskie, odbywające sie w ramach Festiwalu Brunona
Schulza. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 10.10.2014
„Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 16.10.2014 – Na festiwalu Brunona Schulza. Dot.
Festiwalu Brunona Schulza. Ossolineum było współorganizatorem festiwalu
Dorota Oczak: Z ciekawości świata. Dotyczy współorganizowanego przez ZNiO
festiwalu Brunona Schulza. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 17.10.2014
Mariusz Cieślik: Miasto mity. Rozmowa z dyrektorem ZNiO dr Adolfem
Juzwenką. „Rzeczpospolita z 18.10.2014
„Tygodnik Powszechny” z 26.10.2014 – Polska Lista Krajowa Programu UNESCO
Pamięć Świata – na liście również autograf „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
Agata Saraczyńska: Spotkanie z poematem. Zapowiedź dnia otwartego w
Ossolineum z prezentacją rękopisu „Pana Tadeusza”. „Gazeta Wyborcza –
Wrocław” z 7.11.2014
„Polska. Gazeta Wrocławska” z 8.11.2014 – Zobacz rękopis „Pana Tadeusza” – dot.
dnia otwartego w Ossolineum z prezentacją rękopisu „Pana Tadeusza”
„Gazeta Wyborcza – Warszawa” z 17.11.2014 – Wystawa w urodziny Kuriera z
Warszawy – o wystawie poświęconej janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu czynnej
w kamienicy pod Złotym Słońcem
„Polska. Głos Wielkopolski” z 19.11.2014 – Wystawa Muzeum Historii Polski o Janie
Nowaku-Jeziorańskim – wystawa planszowa współorganizowana przez ZNiO,
prezentowana w Muzeum Historii Polski w Warszawie
100
•
•
•
•
•
•
•
„Polska. Dziennik Łódzki” z 20.11.2014 – Wystawa Muzeum Historii Polski o Janie
Nowaku-Jeziorańskim – wystawa planszowa współorganizowana przez ZNiO,
prezentowana w Muzeum Historii Polski w Warszawie.
Małgorzata Matuszewska: Wrocław: miasto dumne z literatury, pełne książek i
czytelniczych zabaw. Dot. Wrocławskich Targów Dobrych Książek oraz
zorganizowanych przy tej okazji zajęć dla dzieci – gry w grę historyczną Piast.
„Polska Gazeta Wrocławska” z 4.12.2014
„Tygodnik Solidarność” z 5.12.2014 – informacja o prezentowanej w Bibliotece
Uniwersytetu Warszawskiego wystawie planszowej dot. życia Jana NowakaJeziorańskiego. Wystawę przygotował ZNiO we współpracy z Muzeum Historii
Polski”
Agata Saraczyńska: Muzeum „Pana Tadeusza” ma najpierw edukować. Dot.
koncepcji Muzeum Pana Tadeusza. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 5.12.2014
„Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 5.12.2014 – Wykład o Kisielu – informacja o
wykładzie z cyklu „Z ossolińskiej kolekcji” - Agata Janiak: „Stefan Kisielewski:
literat, publicysta i kompozytor. Mistrz obchodzenia cenzury. Rękopisy Stefana
Kisielewskiego w Ossolineum”
Małgorzata Matuszewska: „Pan Tadeusz” w dworku szlacheckim w 2016 r. –
dotyczy Muzeum Pana Tadeusza. „Polska. Gazeta Wrocławska” z 5.12.2014
„Polska. Gazeta Wrocławska” z 9.12.2014 – rubryka Coś na wieczór – informacja o
spotkaniu z Joanną Puchalską, autorką „Dziedziczki Soplicowa”
Recenzje publikacji ZNiO:
• Herbert George Wells: Cztery nowele grozy. Tłum i oprac. Juliusz K. Palczewski.
„Biblioteka Narodowa”, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2013
- „Odra” nr 2 z 02.2014
- „Gazeta Wyborcza” 67 z 21.03.2014 – Strach się nie bać
• Jerzy Regulski: Życie splecione z historią, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Wrocław 2014
- Jan Król: Niezmordowany Jerzy Regulski. „Gazeta Wyborcza” Nr 194 z 22.08.2014
• Mariusz Urbanek, Mateusz Palka, Bartłomiej Stefanowicz: „Kurier z Warszawy”.
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2014
- Michał Karbowiak: Nowak. Superbohater w komiksie. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z
3.10.2014
101
SPIS TREŚCI:
I.
II
CZĘŚĆ ORGANIZACYJNO-PRAWNA .........…………………………………..
1
DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU
1. Gromadzenie zbiorów………………………………………………………...
5
2. Opracowanie i inwentaryzacja………………………….……………………
8
3. Przechowywanie i ochrona zbiorów………………………………………...
11
Narodowy Zasób Biblioteczny………………………………………………. 14
4. Udostępnianie…………………………………………….…………………… 17
5. Kontrola zbiorów...……………………………………………………………
20
6. Działalność informacyjna…………………………………………………….. 21
7. Działalność wydawnicza……………………………………………………..
22
8. Wystawy………………………………………………………………………..
23
9. Muzeum „Pana Tadeusza”…………………………………………………...
27
10. Działalność naukowa i popularyzatorsko-szkoleniowa……………..……
29
11. Współpraca z innymi instytucjami. Promocja Zakładu………………..….
41
12. Komputeryzacja……………………………………………………………….. 48
13. Działalność reprograficzna…………………………………………….……..
50
14. Działalność konserwatorska i introligatorska……………………...………. 51
15. Archiwizacja…………………………………...………………………………. 54
III. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA ZNiO ZA 2014
Nr 1. Struktura zatrudnienia i skład osobowy……………………......….……..
56
Nr 2. Zarządzenia Dyrektora ZNiO……………………………………..….…… 63
Nr 3. Tabele……………………………………………………………………...…
68
Nr 4. Najważniejsze nabytki……………………………………………………...
71
Nr 5. Publikacje…………………………………………………………………....
79
Nr 6. Instytucje współpracujące………………………………………………….
92
Nr 7. ZNiO w prasie……………………………………………………………....
97
Nr 8. Sprawozdanie finansowe………………………………………………….. 102

Podobne dokumenty