Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Komentarze

Transkrypt

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
L 74/1
I
(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)
ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008
z dnia 28 listopada 2007 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
i opisy CPV powinny również zostać zaktualizowane w celu
uczynienia z CPV skutecznego narzędzia elektronicznych
zamówień publicznych.
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (1), w szczególności jego
art. 2,
(3)
Aby zwiększyć wygodę korzystania z CPV, należy sprawić,
aby był on w mniejszym stopniu nakierowany na materiały,
a w większym stopniu na produkty. Z tego też względu
należy przenieść cechy produktów ze słownika głównego
znajdującego się w obecnym załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 do słownika uzupełniającego
znajdującego się w tym samym załączniku, a działy, które
są w obecnym słowniku, silnie nakierowane na materiały,
należy rozdystrybuować pomiędzy inne działy.
(4)
Racjonalizacja hierarchicznej struktury CPV poprzez połączenie i rozdystrybuowanie działów zawierających niewielką liczbę kodów, które częściowo powinny być
rozpatrywane wspólnie, jak również działów, które mogłyby powodować niejasności, powinna zostać dokonana
w taki sposób, aby uprościć korzystanie z nomenklatury
dzięki jej bardziej spójnej i jednolitej prezentacji.
(5)
Należy ulepszyć klasyfikację dotyczącą sprzętu i usług
związanych z obronnością poprzez przegrupowanie istniejących i rozproszonych kodów w nowe grupy i klasy
celem bardziej spójnej prezentacji oraz poprzez dodanie
nowych kodów, takich jak badania i technologie wojskowe.
(6)
Należy całkowicie zmienić strukturę słownika uzupełniającego w celu utworzenia logicznej struktury obejmującej
sekcje podzielone na grupy, które będą stosowane jako
uwzględniając dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującą procedury
udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (2), w szczególności jej art. 70 lit. d) i e),
uwzględniając dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji
procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (3), w szczególności jej art. 79 lit. f) i g),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)
Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 ustanowiło Wspólny
Słownik Zamówień (CPV), jednolity system klasyfikacji
mający zastosowanie do zamówień publicznych, w celu
ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia.
(2)
W świetle rozwoju rynków oraz potrzeb użytkowników
należy dostosować lub zmienić strukturę, kody oraz opisy
CPV. Należy przy tym uwzględnić niektóre konkretne
propozycje ulepszenia CPV, przedstawione przez zainteresowane podmioty oraz jego użytkowników. Struktura, kody
(1) Dz.U. L 340 z 16.12.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio
zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003
(Dz.U. L 329 z 17.12.2003, str. 1).
(2) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą Rady 2006/97/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 107).
(3) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2006/97/WE.
L 74/2
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
uzupełnienie do słownika głównego. Należy wzbogacić
słownik uzupełniający o cechy produktów i usług w celu
umożliwienia pełnego opisu przedmiotu zamówienia oraz
zmniejszenia liczby kodów w słowniku głównym, co
również stanowić będzie uproszczenie.
15.3.2008
2)
skreśla się załącznik II;
3)
załącznik III zastępuje się tekstem załącznika II do
niniejszego rozporządzenia;
4)
załącznik IV zastępuje się tekstem załącznika III do
niniejszego rozporządzenia;
załącznik V zastępuje się tekstem załącznika IV do
niniejszego rozporządzenia.
(7)
W celu zachowania przejrzystości należy zastąpić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002.
(8)
Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002,
zawierający szczegółowe wykazy zmian dokonanych
w 2003 r., przestał być użyteczny, a zatem powinien
zostać skreślony.
5)
W rezultacie zmiany CPV należy także zaktualizować tabele
ilustracyjne przedstawione w załącznikach III, IV i V do
rozporządzenia (WE) nr 2195/2002, pokazujące zbieżność
pomiędzy CPV a centralną klasyfikacją produktów (CPC
Prov.) Narodów Zjednoczonych, klasyfikacją działalności
gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 1)
oraz Nomenklaturą Scaloną (CN). W celu zachowania
przejrzystości należy je zastąpić.
W dyrektywie 2004/17/WE wprowadza się następujące zmiany:
(9)
(10) Przy okazji zmiany CPV należy zaktualizować wykazy
działalności i usług zawierające odniesienia do kodów CPV,
przedstawione w załącznikach do dyrektyw 2004/17/WE
i 2004/18/WE, tak aby zapewnić zgodność ze zmienionym
CPV, nie zmieniając zakresu przedmiotowego wspomnianych dyrektyw.
(11) Aby zapewnić czas wystarczający na techniczne dostoso-
wanie systemów elektronicznych do nowego CPV, niniejsze
rozporządzenie powinno być stosowane po upływie sześciu
miesięcy od jego opublikowania.
Artykuł 2
1)
tabelę przedstawioną w załączniku XII zastępuje się tekstem
załącznika V do niniejszego rozporządzenia;
2)
tabelę przedstawioną w załączniku XVIIA zastępuje się
tekstem załącznika VI do niniejszego rozporządzenia;
3)
tabelę przedstawioną w załączniku XVIIB zastępuje się
tekstem załącznika VII do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 3
W dyrektywie 2004/18/WE wprowadza się następujące zmiany:
1)
tabelę przedstawioną w załączniku I zastępuje się tekstem
załącznika V do niniejszego rozporządzenia;
2)
w załączniku II tabelę przedstawioną w załączniku IIA
zastępuje się tekstem załącznika VI do niniejszego
rozporządzenia;
3)
w załączniku II tabelę przedstawioną w załączniku IIB
zastępuje się tekstem załącznika VII do niniejszego
rozporządzenia.
(12) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Doradczego ds. Zamówień
Publicznych,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
Do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 wprowadza się
następujące zmiany:
1)
załącznik I zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszego
rozporządzenia;
Artykuł 4
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 15 września 2008 r.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 28 listopada 2007 r.
W imieniu Komisji
Charlie McCREEVY
Członek Komisji
15.3.2008
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIK I
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ
Struktura systemu klasyfikacji
1.
CPV składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego.
2.
Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie z dziewięciu
cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług stanowiących
przedmiot zamówienia.
Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób:
—
dwie pierwsze cyfry określają działy (XX000000-Y),
—
trzy pierwsze cyfry określają grupy (XXX00000-Y),
—
cztery pierwsze cyfry określają klasy (XXXX0000-Y),
—
pięć pierwszych cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y).
Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii.
Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr.
3.
Słownik uzupełniający może być stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje
składają się z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadającym mu sformułowaniem, umożliwiającym dalsze
sprecyzowanie charakteru lub przeznaczenia zamawianych towarów.
Kod alfanumeryczny składa się z:
—
pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji,
—
drugiego poziomu zawierającego literę odpowiadającą grupie,
—
trzeciego poziomu zawierającego trzy cyfry odpowiadające poddziałom.
Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr.
L 74/3
L 74/4
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
SŁOWNIK GŁÓWNY
Kod CPV
Opis
03000000-1
Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
03100000-2
Produkty rolnictwa i ogrodnictwa
03110000-5
Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa
03111000-2
Nasiona
03111100-3
Nasiona soi
03111200-4
Orzeszki ziemne
03111300-5
Nasiona słonecznika
03111400-6
Nasiona bawełny
03111500-7
Nasiona sezamu
03111600-8
Nasiona gorczycy
03111700-9
Nasiona warzyw
03111800-0
Nasiona owoców
03111900-1
Nasiona kwiatów
03112000-9
Tytoń nieprzetworzony
03113000-6
Rośliny używane do produkcji cukru
03113100-7
Buraki cukrowe
03113200-8
Trzcina cukrowa
03114000-3
Słoma i siano
03114100-4
Słoma
03114200-5
Siano
03115000-0
Surowce roślinne
03115100-1
Surowce roślinne używane do produkcji wyrobów włókienniczych
03115110-4
Bawełna
03115120-7
Juta
03115130-0
Len
03116000-7
Kauczuk naturalny oraz lateks i produkty powiązane
03116100-8
Kauczuk naturalny
03116200-9
Lateks naturalny
03116300-0
Produkty z lateksu
03117000-4
Rośliny używane w branżach specjalnych
03117100-5
Rośliny używane w przemyśle perfumeryjnym lub farmaceutycznym lub do wyrobu środków
owadobójczych, lub do podobnych celów
03117110-8
Rośliny używane w przemyśle perfumeryjnym
03117120-1
Rośliny używane w przemyśle farmaceutycznym
03117130-4
Rośliny używane do wyrobu środków owadobójczych
03117140-7
Rośliny używane do wyrobu środków grzybobójczych lub do podobnych celów
03117200-6
Nasiona roślin używane w branżach specjalnych
03120000-8
Produkty ogrodnicze i szkółkarskie
03121000-5
Produkty ogrodnicze
03121100-6
Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady
03121200-7
Kwiaty cięte
03121210-0
Kompozycje kwiatowe
03130000-1
Rośliny wykorzystywane do produkcji napojów i przypraw
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
03131000-8
Rośliny wykorzystywane do produkcji napojów
03131100-9
Ziarna kawy
03131200-0
Krzewy herbaciane
03131300-1
Herbata paragwajska (Mate)
03131400-2
Ziarna kakao
03132000-5
Przyprawy nieprzetworzone
03140000-4
Produkty zwierzęce i podobne
03141000-1
Nasienie byków
03142000-8
Produkty zwierzęce
03142100-9
Miód naturalny
03142200-0
Ślimaki
03142300-1
Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego
03142400-2
Woski
03142500-3
Jaja
03143000-5
Produkty mieszanej gospodarki rolnej
03144000-2
Produkty rolne
03200000-3
Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
03210000-6
Zboża i ziemniaki
03211000-3
Zboża
03211100-4
Pszenica
03211110-7
Pszenica durum
03211120-0
Pszenica zwykła
03211200-5
Kukurydza
03211300-6
Ryż
03211400-7
Jęczmień
03211500-8
Żyto
03211600-9
Owies
03211700-0
Słód
03211900-2
Produkty z ziaren
03212000-0
Ziemniaki i warzywa suszone
03212100-1
Ziemniaki
03212200-2
Warzywa strączkowe suszone, łuskane
03212210-5
Warzywa strączkowe suszone
03212211-2
Soczewica
03212212-9
Ciecierzyca
03212213-6
Groch suszony
03212220-8
Jadalne nasiona roślin strączkowych
03220000-9
Warzywa, owoce i orzechy
03221000-6
Warzywa
03221100-7
Warzywa korzeniowe i bulwiaste
03221110-0
Warzywa korzeniowe
03221111-7
Burak ćwikłowy
03221112-4
Marchew
03221113-1
Cebula
03221114-8
Rzepa
L 74/5
L 74/6
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
03221120-3
Warzywa bulwiaste
03221200-8
Warzywa owocowe
03221210-1
Fasola
03221211-8
Bób
03221212-5
Fasola szparagowa
03221213-2
Fasola wielokwiatowa
03221220-4
Groch
03221221-1
Groch ozdobny
03221222-8
Burak pastewny
03221230-7
Papryka
03221240-0
Pomidory
03221250-3
Cukinia
03221260-6
Grzyby
03221270-9
Ogórki
03221300-9
Warzywa liściaste
03221310-2
Sałata
03221320-5
Sałata liściasta
03221330-8
Karczochy
03221340-1
Szpinak
03221400-0
Warzywa kapustne
03221410-3
Kapusta
03221420-6
Kalafior
03221430-9
Brokuły
03221440-2
Kapusta brukselska
03222000-3
Owoce i orzechy
03222100-4
Owoce i orzechy tropikalne
03222110-7
Owoce tropikalne
03222111-4
Banany
03222112-1
Ananasy
03222113-8
Mango
03222114-5
Daktyle
03222115-2
Rodzynki
03222116-9
Figi
03222117-6
Awokado
03222118-3
Owoce kiwi
03222120-0
Orzechy kokosowe
03222200-5
Owoce cytrusowe
03222210-8
Cytryny
03222220-1
Pomarańcze
03222230-4
Grejpfruty
03222240-7
Mandarynki
03222250-0
Limonki
03222300-6
Owoce inne niż tropikalne
03222310-9
Owoc jagody
03222311-6
Porzeczki
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
03222312-3
Agrest
03222313-0
Truskawki
03222314-7
Maliny
03222315-4
Żurawina błotna
03222320-2
Jabłka, gruszki i pigwy
03222321-9
Jabłka
03222322-6
Gruszki
03222323-3
Pigwy
03222330-5
Owoce pestkowe
03222331-2
Morele
03222332-9
Brzoskwinie
03222333-6
Wiśnie
03222334-3
Śliwki
03222340-8
Winogrona
03222341-5
Winogrona stołowe
03222342-2
Winogrona do produkcji win
03222400-7
Oliwki
03300000-2
Produkty hodowli, łowiectwa i rybołówstwa
03310000-5
Ryby, skorupiaki i produkty wodne
03311000-2
Ryby
03311100-3
Płastuga
03311110-6
Sola
03311120-9
Gładzica
03311200-4
Ryby dorszowate
03311210-7
Dorsz
03311220-0
Czarniak
03311230-3
Morszczuk
03311240-6
Plamiak
03311300-5
Śledź
03311400-6
Tuńczyk
03311500-7
Witlinek
03311600-8
Pielęgnicowate
03311700-9
Łosoś
03312000-9
Skorupiaki
03312100-0
Ostrygi
03312200-1
Mięczaki
03312300-2
Wodne bezkręgowce
03313000-6
Produkty wodne
03313100-7
Korale lub produkty podobne
03313200-8
Gąbki naturalne
03313300-9
Wodorosty
03313310-2
Algi
03320000-8
Bydło, zwierzęta gospodarskie i małe zwierzęta
03321000-5
Bydło
03321100-6
Bydło wołowe
L 74/7
L 74/8
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
03321200-7
Cielęta
03322000-2
Zwierzęta gospodarskie
03322100-3
Owce
03322200-4
Kozy
03322300-5
Konie
03323000-9
Świnie
03324000-6
Drób żywy
03325000-3
Małe zwierzęta
03325100-4
Króliki
03325200-5
Zające
03330000-3
Produkty zwierząt hodowlanych
03331000-0
Świeże mleko owiec i kóz
03331100-1
Kostrzewa owcza
03331200-2
Mleko kozie
03332000-7
Wełna i sierść zwierzęca
03332100-8
Wełna zgrzebna
03332200-9
Sierść zwierzęca
03333000-4
Świeże mleko krowie
03340000-6
Zawieszki do kolczykowania zwierząt
03341000-3
Zawieszki do kolczykowania bydła
03400000-4
Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
03410000-7
Drewno
03411000-4
Drewno drzew iglastych
03412000-1
Drewno z drzew tropikalnych
03413000-8
Drewno opałowe
03414000-5
Drewno surowe
03415000-2
Drewno miękkie
03416000-9
Odpady drzewne
03417000-6
Wióry drzewne
03417100-7
Trociny
03418000-3
Dłużyce
03418100-4
Drewno twarde
03419000-0
Drewno cięte
03419100-1
Produkty z drewna ciętego
03419200-2
Drewno kopalniane
03420000-0
Kauczuk
03421000-7
Żywice
03422000-4
Laka
03430000-3
Korek
03431000-0
Korek naturalny
03432000-7
Wyroby koszykarskie
03432100-8
Wyroby wikliniarskie
03440000-6
Produkty leśnictwa
03441000-3
Rośliny ozdobne, trawy, mchy lub porosty
03450000-9
Produkty szkółek leśnych
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
03451000-6
Rośliny
03451100-7
Rośliny na ściółkę
03451200-8
Cebulki kwiatowe
03451300-9
Krzewy
03452000-3
Drzewa
03460000-2
Masa papiernicza
03461000-9
Ścier drzewny
03461100-0
Chemiczny ścier drzewny
09000000-3
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09100000-0
Paliwa
09110000-3
Paliwa stałe
09111000-0
Węgiel i paliwa na bazie węgla
09111100-1
Węgiel (minerał)
09111200-2
Paliwa na bazie węgla
09111210-5
Węgiel kamienny
09111220-8
Brykiety
09111300-3
Paliwa kopalne
09111400-4
Paliwa drzewne
09112000-7
Węgiel brunatny i torf
09112100-8
Węgiel brunatny
09112200-9
Torf
09113000-4
Koks
09120000-6
Paliwa gazowe
09121000-3
Gaz węglowy, gaz zasilający/sieciowy lub podobne gazy
09121100-4
Gaz węglowy lub podobne gazy
09121200-5
Gaz zasilający
09122000-0
Propan i butan
09122100-1
Propan
09122110-4
Propan skroplony
09122200-2
Butan
09122210-5
Butan skroplony
09123000-7
Gaz ziemny
09130000-9
Ropa naftowa i destylaty
09131000-6
Nafta lotnicza
09131100-7
Naftowe paliwa lotnicze
09132000-3
Benzyna
09132100-4
Benzyna bezołowiowa
09132200-5
Benzyna ołowiowa
09132300-6
Benzyna z etanolem
09133000-0
Skroplony gaz ropopochodny (LPG)
09134000-7
Oleje napędowe
09134100-8
Olej napędowy
09134200-9
Paliwo diesla
09134210-2
Paliwo do silników diesla (0,2)
09134220-5
Paliwo do silników diesla (EN 590)
L 74/9
L 74/10
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
09134230-8
Biodiesel
09134231-5
Biodiesel (B20)
09134232-2
Biodiesel (B100)
09135000-4
Oleje opałowe
09135100-5
Olej opałowy
09135110-8
Niskosiarkowe oleje palne
09200000-1
Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
09210000-4
Preparaty smarowe
09211000-1
Oleje smarowe i środki smarowe
09211100-2
Oleje silnikowe
09211200-3
Oleje smarowe do sprężarek
09211300-4
Oleje smarowe do turbin
09211400-5
Oleje do kół zębatych
09211500-6
Reduktor ropy
09211600-7
Oleje do użytku w układach hydraulicznych i do innych celów
09211610-0
Płyny do celów hydraulicznych
09211620-3
Oleje smarowe wewnętrzne
09211630-6
Oleje przeciwkorozyjne
09211640-9
Oleje elektroizolacyjne
09211650-2
Płyny hamulcowe
09211700-8
Oleje białe i parafina ciekła
09211710-1
Oleje wazelinowe
09211720-4
Parafiny ciekłe
09211800-9
Oleje i preparaty z ropy naftowej
09211810-2
Oleje lekkie
09211820-5
Oleje z ropy naftowej
09211900-0
Oleje smarujące trakcyjne
09220000-7
Wazelina, woski i benzyny specjalne
09221000-4
Wazelina i woski
09221100-5
Wazelina
09221200-6
Parafina
09221300-7
Wosk
09221400-8
Pozostałości ropy naftowej
09222000-1
Spirytus absolutny
09222100-2
Benzyna lakiernicza
09230000-0
Ropa naftowa (surowa)
09240000-3
Produkty pochodne ropy i węgla
09241000-0
Łupki olejowe lub bitumiczne
09242000-7
Produkty pochodne węgla
09242100-8
Olej węglowy
09300000-2
Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5
Elektryczność
09320000-8
Para, gorąca woda i podobne produkty
09321000-5
Gorąca woda
09322000-2
Para
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
09323000-9
Węzeł cieplny lokalny
09324000-6
Węzeł cieplny dalekiego zasięgu
09330000-1
Energia słoneczna
09331000-8
Baterie słoneczne
09331100-9
Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
09331200-0
Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000-5
Instalacje słoneczne
09340000-4
Paliwa jądrowe
09341000-1
Uran
09342000-8
Pluton
09343000-5
Materiały radioaktywne
09344000-2
Izotopy promieniotwórcze
14000000-1
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14200000-3
Piasek i glina
14210000-6
Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
14211000-3
Piasek
14211100-4
Piasek naturalny
14212000-0
Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony,
mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo
14212100-1
Otoczaki i żwir
14212110-4
Otoczaki
14212120-7
Żwir
14212200-2
Kruszywo
14212210-5
Mieszanka piasku i żwiru
14212300-3
Kamień pokruszony lub rozłupany
14212310-6
Podsypka
14212320-9
Granit kruszony
14212330-2
Bazalt kruszony
14212400-4
Gleby
14212410-7
Warstwa uprawna gleby
14212420-0
Podglebie
14212430-3
Odłamki kamienia
14213000-7
Makadam, smołobeton i piasek bitumiczny
14213100-8
Makadam
14213200-9
Smołobeton
14213300-0
Piaski smołowe
14220000-9
Glinki i kaolin
14221000-6
Glinki
14222000-3
Kaolin
14300000-4
Minerały chemiczne i minerały do produkcji nawozów
14310000-7
Minerały do produkcji nawozów
14311000-4
Wapń naturalny, wapniowy fosforan glinu oraz surowe naturalne sole potasowe
14311100-5
Wapń naturalny
14311200-6
Fosforany wapniowo-glinowe
14311300-7
Surowe sole potasowe
L 74/11
L 74/12
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
14312000-1
Piryty żelazowe
14312100-2
Piryty żelazowe niewyprażone
14320000-0
Minerały chemiczne
14400000-5
Sole i czysty chlorek sodu
14410000-8
Sól kamienna
14420000-1
Sól morska
14430000-4
Sól warzona i czysty chlorek sodu
14450000-0
Sól w solance
14500000-6
Podobne produkty wydobywcze i kopalne
14520000-2
Kamienie szlachetne i półszlachetne; pumeks; szmergiel; materiały ścierne naturalne; inne minerały
i metale szlachetne
14521000-9
Kamienie szlachetne i półszlachetne
14521100-0
Kamienie szlachetne
14521140-2
Pył lub proszek z kamieni szlachetnych
14521200-1
Kamienie półszlachetne
14521210-4
Pył lub proszek z kamieni półszlachetnych
14522000-6
Diamenty przemysłowe, pumeks; szmergiel i inne materiały ścierne naturalne
14522100-7
Pumeks
14522200-8
Diamenty przemysłowe
14522300-9
Szmergiel
14522400-0
Materiały ścierne naturalne
14523000-3
Pokrewne minerały, metale szlachetne i produkty pochodne
14523100-4
Minerały
14523200-5
Złoto
14523300-6
Srebro
14523400-7
Platyna
14600000-7
Rudy i stopy metali
14610000-0
Rudy metali
14611000-7
Rudy żelaza
14612000-4
Rudy metali nieżelaznych
14612100-5
Rudy miedzi
14612200-6
Rudy niklu
14612300-7
Rudy glinu
14612400-8
Rudy metali szlachetnych
14612500-9
Rudy ołowiu
14612600-0
Rudy cynku
14612700-1
Rudy cyny
14613000-1
Rudy uranu i toru
14613100-2
Rudy uranu
14613200-3
Rudy toru
14614000-8
Różne rudy
14620000-3
Stopy
14621000-0
Żelazostopy
14621100-1
Inne niż z EWWiS
14621110-4
Żelazomangan
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
14621120-7
Żelazochrom
14621130-0
Żelazonikiel
14622000-7
Stal
14630000-6
Żużel, popioły, odpady żelaza i złom
14700000-8
Metale zwykłe
14710000-1
Żelazo, ołów, cynk, cyna i miedź
14711000-8
Żelazo
14711100-9
Surówka
14712000-5
Ołów
14713000-2
Cynk
14714000-9
Cyna
14715000-6
Miedź
14720000-4
Glin, nikiel, skand, tytan i wanad
14721000-1
Glin
14721100-2
Tlenek glinu
14722000-8
Nikiel
14723000-5
Skand
14724000-2
Tytan
14725000-9
Wanad
14730000-7
Chrom, mangan, kobalt, itr i cyrkon
14731000-4
Chrom
14732000-1
Mangan
14733000-8
Kobalt
14734000-5
Itr
14735000-2
Cyrkon
14740000-0
Molibden, technet, ruten i rod
14741000-7
Molibden
14742000-4
Technet
14743000-1
Ruten
14744000-8
Rod
14750000-3
Kadm, lutet, hafn, tantal i wolfram
14751000-0
Kadm
14752000-7
Lutet
14753000-4
Hafn
14754000-1
Tantal
14755000-8
Wolfram
14760000-6
Iryd, gal, ind, tal i bar
14761000-3
Iryd
14762000-0
Gal
14763000-7
Ind
14764000-4
Tal
14765000-1
Bar
14770000-9
Cez, stront, rubid i wapń
14771000-6
Cez
14772000-3
Stront
L 74/13
L 74/14
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
14773000-0
Rubid
14774000-7
Wapń
14780000-2
Potas, magnez, sód i lit
14781000-9
Potas
14782000-6
Magnez
14783000-3
Sód
14784000-0
Lit
14790000-5
Niob, osm, ren i pallad
14791000-2
Niob
14792000-9
Osm
14793000-6
Ren
14794000-3
Pallad
14800000-9
Różne niemetalowe produkty mineralne
14810000-2
Wyroby ścierne
14811000-9
Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie i ściernice
14811100-0
Kamienie młyńskie
14811200-1
Kamienie szlifierskie
14811300-2
Ściernice
14812000-6
Proszek lub ziarno ścierne
14813000-3
Korund sztuczny
14814000-0
Grafit sztuczny
14820000-5
Szkło
14830000-8
Włókno szklane
14900000-0
Odzyskane surowce wtórne
14910000-3
Odzyskane surowce wtórne z metalu
14930000-9
Pył i pozostałości zawierające metale
14920000-6
Odzyskane surowce wtórne niemetalowe
15000000-8
Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
15100000-9
Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15110000-2
Mięso
15111000-9
Mięso wołowe
15111100-0
Wołowina
15111200-1
Cielęcina
15112000-6
Drób
15112100-7
Świeży drób
15112110-0
Gęsi
15112120-3
Indyki
15112130-6
Kurczęta
15112140-9
Kaczki
15112300-9
Wątróbki drobiowe
15112310-2
Foie gras
15113000-3
Wieprzowina
15114000-0
Podroby
15115000-7
Jagnięcina i mięso owiec mięsnych
15115100-8
Jagnięcina
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
15115200-9
Owce mięsne
15117000-1
Mięso kozie
15118000-8
Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów
15118100-9
Mięso końskie
15118900-7
Mięso z osłów, mułów lub osłomułów
15119000-5
Mięsa różne
15119100-6
Mięso królicze
15119200-7
Mięso z zajęcy
15119300-8
Dziczyzna
15119400-9
Żabie udka
15119500-0
Gołębie
15119600-1
Mięso z ryb
15130000-8
Produkty mięsne
15131000-5
Konserwy i przetwory z mięsa
15131100-6
Produkty mięsno-wędliniarskie
15131110-9
Mięso na wędliny
15131120-2
Produkty wędliniarskie
15131130-5
Wędliny
15131134-3
Kaszanka i inne wędliny krwiste
15131135-0
Wędliny drobiowe
15131200-7
Mięso suszone, solone, wędzone lub marynowane
15131210-0
Szynka wędzona
15131220-3
Bekon
15131230-6
Salami
15131300-8
Konserwy wątrobiane
15131310-1
Pasztety
15131320-4
Przetwory z wątróbek gęsich lub kaczych
15131400-9
Produkty wieprzowe
15131410-2
Szynka
15131420-5
Pulpety mięsne
15131490-6
Gotowe dania wieprzowe
15131500-0
Produkty drobiowe
15131600-1
Produkty wołowe i cielęce
15131610-4
Pulpety wołowe
15131620-7
Wołowina mielona
15131640-3
Siekane mięso wołowe
15131700-2
Przetwory mięsne
15200000-0
Ryby przetworzone i konserwowane
15210000-3
Filety rybne, wątróbki rybne i ikra
15211000-0
Filety rybne
15211100-1
Świeże filety rybne
15212000-7
Ikra ryb
15213000-4
Wątróbki rybne
15220000-6
Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
15221000-3
Ryby mrożone
L 74/15
L 74/16
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
15229000-9
Mrożone produkty rybne
15230000-9
Ryby suszone lub solone; ryby w solance; ryby wędzone
15231000-6
Ryby suszone
15232000-3
Ryby solone
15233000-0
Ryby w solance
15234000-7
Ryby wędzone
15235000-4
Ryby konserwowane
15240000-2
Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub przetworzone
15241000-9
Ryby w folii lub puszkowane
15241100-0
Łosoś puszkowany
15241200-1
Śledź przetworzony lub konserwowany
15241300-2
Sardynki
15241400-3
Tuńczyk puszkowany
15241500-4
Makrela
15241600-5
Sardele
15241700-6
Paluszki rybne
15241800-7
Przetwory rybne w folii
15242000-6
Gotowe dania rybne
15243000-3
Przetwory z ryb
15244000-0
Kawior i ikra rybia
15244100-1
Kawior
15244200-2
Ikra rybia
15250000-5
Owoce morza
15251000-2
Mrożone skorupiaki
15252000-9
Skorupiaki przetworzone lub konserwowane
15253000-6
Produkty ze skorupiaków
15300000-1
Owoce, warzywa i podobne produkty
15310000-4
Ziemniaki i produkty z ziemniaków
15311000-1
Ziemniaki mrożone
15311100-2
Chipsy i frytki
15311200-3
Ziemniaki, krojone lub w plastrach oraz pozostałe ziemniaki mrożone
15312000-8
Produkty ziemniaczane
15312100-9
Ziemniaki tłuczone preparowane
15312200-0
Częściowo smażone chipsy ziemniaczane
15312300-1
Chipsy ziemniaczane
15312310-4
Chipsy ziemniaczane z dodatkiem substancji smakowych
15312400-2
Przekąski ziemniaczane
15312500-3
Krokiety ziemniaczane
15313000-5
Ziemniaki przetworzone
15320000-7
Soki owocowe i warzywne
15321000-4
Soki owocowe
15321100-5
Sok pomarańczowy
15321200-6
Sok grejpfrutowy
15321300-7
Sok z cytryny
15321400-8
Sok ananasowy
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
15321500-9
Sok winogronowy
15321600-0
Sok jabłkowy
15321700-1
Mieszanki soków nieskoncentrowanych
15321800-2
Soki skoncentrowane
15322000-1
Soki warzywne
15322100-2
Sok pomidorowy
15330000-0
Przetworzone owoce i warzywa
15331000-7
Warzywa przetworzone
15331100-8
Warzywa świeże lub mrożone
15331110-1
Przetworzone warzywa korzeniowe
15331120-4
Przetworzone warzywa bulwiaste
15331130-7
Fasola, groch, papryki, pomidory i pozostałe warzywa
15331131-4
Fasola przetworzona
15331132-1
Groch przetworzony
15331133-8
Groch dzielony
15331134-5
Pomidory przetworzone
15331135-2
Grzyby przetworzone
15331136-9
Papryki przetworzone
15331137-6
Kiełki sojowe
15331138-3
Trufle
15331140-0
Warzywa liściaste i kapustne
15331142-4
Kapusta przetworzona
15331150-3
Przetworzone jadalne części warzyw strączkowych
15331170-9
Warzywa mrożone
15331400-1
Warzywa konserwowane i/lub puszkowane
15331410-4
Fasola w sosie pomidorowym
15331411-1
Fasola pieczona
15331420-7
Pomidory konserwowane
15331423-8
Pomidory puszkowane
15331425-2
Przecier pomidorowy
15331427-6
Skoncentrowany przecier pomidorowy
15331428-3
Sos pomidorowy
15331430-0
Grzyby puszkowane
15331450-6
Oliwki przetworzone
15331460-9
Warzywa puszkowane
15331461-6
Kapusta kiszona puszkowana
15331462-3
Groch puszkowany
15331463-0
Puszkowana fasola nieobrana
15331464-7
Puszkowana cała fasola
15331465-4
Puszkowany szparag lekarski
15331466-1
Oliwki puszkowane
15331470-2
Kukurydza słodka
15331480-5
Warzywa tymczasowo zakonserwowane
15331500-2
Warzywa konserwowane w occie
15332000-4
Przetworzone owoce i orzechy
L 74/17
L 74/18
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
15332100-5
Przetworzone owoce
15332140-7
Przetworzone jabłka
15332150-0
Przetworzone gruszki
15332160-3
Przetworzone banany
15332170-6
Szczaw alpejski
15332180-9
Melony
15332200-6
Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i orzechów oraz pasty do smarowania
15332230-5
Marmolady
15332231-2
Marmolada pomarańczowa
15332232-9
Marmolada cytrynowa
15332240-8
Galaretki owocowe
15332250-1
Pasty owocowe do smarowania
15332260-4
Pasty orzechowe do smarowania
15332261-1
Masło orzechowe
15332270-7
Przeciery owocowe
15332290-3
Dżemy
15332291-0
Dżem morelowy
15332292-7
Dżem jeżynowy
15332293-4
Dżem z czarnej porzeczki
15332294-1
Dżem wiśniowy
15332295-8
Dżem malinowy
15332296-5
Dżem truskawkowy
15332300-7
Przetworzone orzechy
15332310-0
Orzechy palone lub solone
15332400-8
Owoce konserwowane
15332410-1
Owoce suszone
15332411-8
Przetworzone porzeczki
15332412-5
Przetworzone rodzynki
15332419-4
Sułtanki
15333000-1
Warzywne produkty uboczne
15400000-2
Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
15410000-5
Surowe oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
15411000-2
Oleje zwierzęce lub roślinne
15411100-3
Olej roślinny
15411110-6
Oliwa z oliwek
15411120-9
Olej sezamowy
15411130-2
Olej z orzechów ziemnych
15411140-5
Olej kokosowy
15411200-4
Olej spożywczy
15411210-7
Olej do smażenia
15412000-9
Tłuszcze
15412100-0
Tłuszcze zwierzęce
15412200-1
Tłuszcze roślinne
15413000-6
Pozostałości stałe z tłuszczów lub olejów roślinnych
15413100-7
Makuchy
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
15420000-8
Rafinowane oleje i tłuszcze
15421000-5
Oleje rafinowane
15422000-2
Tłuszcze rafinowane
15423000-9
Oleje lub tłuszcze uwodornione lub estryfikowane
15424000-6
Woski roślinne
15430000-1
Tłuszcze jadalne
15431000-8
Margaryna i podobne produkty
15431100-9
Margaryna
15431110-2
Płynna margaryna
15431200-0
Beztłuszczowe lub niskotłuszczowe produkty do smarowania
15500000-3
Produkty mleczarskie
15510000-6
Mleko i śmietana
15511000-3
Mleko
15511100-4
Mleko pasteryzowane
15511200-5
Mleko sterylizowane
15511210-8
Mleko UHT
15511300-6
Mleko odtłuszczone
15511400-7
Mleko półtłuste
15511500-8
Mleko pełnotłuste
15511600-9
Mleko skondensowane
15511700-0
Mleko w proszku
15512000-0
Śmietana
15512100-1
Śmietana chuda
15512200-2
Śmietana tłusta
15512300-3
Śmietana pełnotłusta
15512900-9
Bita śmietana
15530000-2
Masło
15540000-5
Produkty serowarskie
15541000-2
Ser stołowy
15542000-9
Ser świeży
15542100-0
Ser twarogowy
15542200-1
Ser miękki
15542300-2
Ser feta
15543000-6
Sery scalone, sproszkowane, z przerostami pleśni i pozostałe sery
15543100-7
Ser z przerostami pleśni
15543200-8
Ser cheddar
15543300-9
Ser scalony
15543400-0
Ser parmezan
15544000-3
Ser twardy
15545000-0
Pasty serowe do smarowania
15550000-8
Klasyfikowane produkty mleczarskie
15551000-5
Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne
15551300-8
Jogurt
15551310-1
Jogurt bez dodatków substancji smakowych
15551320-4
Jogurt z dodatkiem substancji smakowych
L 74/19
L 74/20
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
15551500-0
Maślanka
15552000-2
Kazeina
15553000-9
Laktoza lub syrop laktozowy
15554000-6
Serwatka
15555000-3
Lody i produkty podobne
15555100-4
Lody
15555200-5
Sorbety
15600000-4
Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
15610000-7
Produkty przemiału ziarna
15611000-4
Ryż łuskany
15612000-1
Mąka zbożowa lub roślinna i podobne produkty
15612100-2
Mąka pszenna
15612110-5
Mąka z pełnego przemiału
15612120-8
Mąka do wyrobu chleba
15612130-1
Mąka czysta
15612150-7
Mąka piekarska
15612190-9
Mąka umożliwiająca rośnięcie ciasta bez dodatku drożdży
15612200-3
Mąki zbożowe
15612210-6
Mąka kukurydziana
15612220-9
Mąka ryżowa
15612300-4
Mąka i mączka warzywna
15612400-5
Mieszanki do przygotowania wypieków piekarskich
15612410-8
Mieszanki do wyrobu ciasta
15612420-1
Mieszanki do pieczenia
15612500-6
Produkty piekarskie
15613000-8
Produkty z ziaren zbóż
15613100-9
Produkty przemiału owsa
15613300-1
Produkty zbożowe
15613310-4
Gotowe zboża śniadaniowe
15613311-1
Płatki kukurydziane
15613313-5
Muesli lub produkty równoważne
15613319-7
Pszenica dmuchana
15613380-5
Płatki owsiane
15614000-5
Ryż przetworzony
15614100-6
Ryż długoziarnisty
15614200-7
Ryż mielony
15614300-8
Ryż łamany
15615000-2
Otręby
15620000-0
Skrobia i produkty skrobiowe
15621000-7
Olej kukurydziany
15622000-4
Glukoza i produkty z glukozy, fruktoza i produkty z fruktozy
15622100-5
Glukoza i produkty z glukozy
15622110-8
Glukoza
15622120-1
Syrop glukozowy
15622300-7
Fruktoza i produkty z fruktozy
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
15622310-0
Fruktoza
15622320-3
Przetwory z fruktozy
15622321-0
Roztwory z fruktozy
15622322-7
Syrop fruktozowy
15623000-1
Skrobie
15624000-8
Tapioka
15625000-5
Semolina
15626000-2
Kruszonka sproszkowana
15700000-5
Pasza dla zwierząt
15710000-8
Pasza dla zwierząt hodowlanych i innych
15711000-5
Karma dla ryb
15712000-2
Susz paszowy
15713000-9
Karma dla zwierząt domowych
15800000-6
Różne produkty spożywcze
15810000-9
Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
15811000-6
Pieczywo
15811100-7
Chleb
15811200-8
Rogaliki
15811300-9
Pieczywo francuskie
15811400-0
Bułeczki
15811500-1
Pieczywo gotowe
15811510-4
Kanapki
15811511-1
Kanapki gotowe
15812000-3
Wyroby ciastkarskie i ciasta
15812100-4
Wyroby ciastkarskie
15812120-0
Placki
15812121-7
Placki pikantne
15812122-4
Placki słodkie
15812200-5
Ciasta
15813000-0
Wyroby śniadaniowe
15820000-2
Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości
15821000-9
Pieczywo tostowe i wyroby piekarskie
15821100-0
Pieczywo tostowe
15821110-3
Chleb tostowy
15821130-9
Chleb chrupki
15821150-5
Sucharki
15821200-1
Herbatniki słodkie
15830000-5
Cukier i produkty pokrewne
15831000-2
Cukier
15831200-4
Cukier biały
15831300-5
Cukier klonowy i syrop klonowy
15831400-6
Melasy
15831500-7
Syropy cukrowe
15831600-8
Miód
15832000-9
Odpady z produkcji cukru
L 74/21
L 74/22
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
15833000-6
Produkty cukrownicze
15833100-7
Desery
15833110-0
Spody do ciasta
15840000-8
Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze
15841000-5
Kakao
15841100-6
Pasta kakaowa
15841200-7
Masło kakaowe, tłuszcz lub olej
15841300-8
Niesłodzony proszek kakaowy
15841400-9
Słodzony proszek kakaowy
15842000-2
Czekolada i wyroby cukiernicze
15842100-3
Czekolada
15842200-4
Produkty z czekolady
15842210-7
Czekolada pitna
15842220-0
Batony czekoladowe
15842300-5
Wyroby cukiernicze
15842310-8
Słodycze gotowane
15842320-1
Nugat
15842400-6
Owoce, orzechy lub skórki owocowe zakonserwowane w cukrze
15850000-1
Produkty z ciasta makaronowego
15851000-8
Produkty mączne
15851100-9
Makaron niegotowany
15851200-0
Ciasto makaronowe gotowane i kuskus
15851210-3
Ciasto makaronowe gotowane
15851220-6
Ciasto makaronowe nadziewane
15851230-9
Lasagne
15851250-5
Kuskus
15851290-7
Puszkowane ciasto makaronowe
15860000-4
Kawa, herbata i podobne produkty
15861000-1
Kawa
15861100-2
Kawa palona
15861200-3
Kawa bezkofeinowa
15862000-8
Substytuty kawy
15863000-5
Herbata
15863100-6
Herbata zielona
15863200-7
Herbata czarna
15864000-2
Produkty z herbaty lub herbaty paragwajskiej (maté)
15864100-3
Herbata w torebkach
15865000-9
Napary ziołowe
15870000-7
Przyprawy i przyprawy korzenne
15871000-4
Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda
15871100-5
Ocet i substytuty octu
15871110-8
Ocet lub produkty równoważne
15871200-6
Sosy, mieszanki przypraw i mieszanki przypraw korzennych
15871210-9
Sos sojowy
15871230-5
Ketchup
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
15871250-1
Musztarda
15871260-4
Sosy
15871270-7
Mieszanki przypraw
15871273-8
Majonez
15871274-5
Pasty kanapkowe
15871279-0
Ostry sos z mango
15872000-1
Zioła i przyprawy korzenne
15872100-2
Pieprz
15872200-3
Przyprawy korzenne
15872300-4
Zioła
15872400-5
Sól
15872500-6
Imbir
15880000-0
Specjalne produkty odżywcze
15881000-7
Przetwory spożywcze homogenizowane
15882000-4
Produkty dietetyczne
15884000-8
Produkty dla niemowląt
15890000-3
Różne produkty spożywcze i produkty suszone
15891000-0
Zupy i buliony
15891100-1
Zupy mięsne
15891200-2
Zupy rybne
15891300-3
Zupy miksowane
15891400-4
Zupy
15891410-7
Mieszanki zup
15891500-5
Buliony
15891600-6
Sopstoki
15891610-9
Mieszanki sopstoków
15891900-9
Zupy warzywne
15892000-7
Wywary warzywne, ekstrakty, substancje peptydowe i zagęszczacze
15892100-8
Wywary warzywne
15892200-9
Ekstrakty warzywne
15892400-1
Zagęszczacze
15893000-4
Produkty suszone
15893100-5
Mieszanki spożywcze
15893200-6
Mieszanki deserowe
15893300-7
Mieszanki wywarów mięsnych
15894000-1
Przetworzone produkty spożywcze
15894100-2
Dania wegetariańskie
15894200-3
Posiłki gotowe
15894210-6
Posiłki szkolne
15894220-9
Posiłki szpitalne
15894300-4
Dania gotowe
15894400-5
Przekąski
15894500-6
Produkty znajdujące się w maszynach do sprzedaży produktów żywnościowych
15894600-7
Nadzienia kanapkowe
15894700-8
Przysmaki
L 74/23
L 74/24
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
15895000-8
Szybkie przekąski
15895100-9
Hamburgery
15896000-5
Produkty głęboko mrożone
15897000-2
Produkty puszkowane i polowe racje żywnościowe
15897100-3
Polowe racje żywnościowe
15897200-4
Produkty puszkowane
15897300-5
Paczki żywnościowe
15898000-9
Drożdże
15899000-6
Proszek do pieczenia
15900000-7
Napoje, tytoń i produkty podobne
15910000-0
Destylowane napoje alkoholowe
15911000-7
Napoje spirytusowe
15911100-8
Wódki
15911200-9
Likiery
15930000-6
Wina
15931000-3
Wina bez dodatku substancji smakowych
15931100-4
Wino musujące
15931200-5
Wina stołowe
15931300-6
Porto
15931400-7
Madera
15931500-8
Moszcz winogronowy
15931600-9
Sherry
15932000-0
Drożdżowy osad winiarski
15940000-9
Wino z jabłek i pozostałe wina owocowe
15941000-6
Wino z jabłek
15942000-3
Wina owocowe
15950000-2
Niedestylowane przefermentowane napoje
15951000-9
Wermut
15960000-5
Piwo słodowe
15961000-2
Piwo
15961100-3
Piwo leżakowe
15962000-9
Pozostałości i odpady browarne lub gorzelniane
15980000-1
Napoje bezalkoholowe
15981000-8
Wody mineralne
15981100-9
Zmrożone wody mineralne
15981200-0
Gazowane wody mineralne
15981300-1
Woda zmrożona
15981310-4
Lód
15981320-7
Śnieg
15981400-2
Wody mineralne z dodatkiem substancji smakowych
15982000-5
Napoje orzeźwiające
15982100-6
Soki ze świeżych owoców
15982200-7
Mleko czekoladowe
15990000-4
Tytoń, wyroby tytoniowe i artykuły
15991000-1
Wyroby tytoniowe
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
15991100-2
Cygara
15991200-3
Cygaretki
15991300-4
Papierosy
15992000-8
Tytoń
15992100-9
Tytoń przetworzony
15993000-5
Dodatki tytoniowe
15994000-2
Bibułka papierosowa i bibuła filtracyjna
15994100-3
Bibułka papierosowa
15994200-4
Bibuła filtracyjna
16000000-5
Maszyny rolnicze
16100000-6
Maszyny używane w rolnictwie i leśnictwie do przygotowywania lub uprawy gleby
16110000-9
Pługi lub brony talerzowe
16120000-2
Brony, spulchniarki, kultywatory, brony chwastowniki lub glebogryzarki
16130000-5
Siewniki, sadzarki lub maszyny lub przesadzania
16140000-8
Maszyny do rozrzucania obornika
16141000-5
Rozsiewacze nawozów
16150000-1
Walce do wyrównywania trawników lub boisk sportowych
16160000-4
Różny sprzęt ogrodniczy
16300000-8
Maszyny żniwne
16310000-1
Kosiarki
16311000-8
Kosiarki do trawników
16311100-9
Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych
16320000-4
Maszyny do przygotowania siana
16330000-7
Prasy do belowania słomy lub paszy
16331000-4
Prasy zbierające
16340000-0
Maszyny żniwne i młockarki
16400000-9
Maszyny natryskujące używane w rolnictwie lub ogrodnictwie
16500000-0
Przyczepy lub naczepy samozaładowcze i wyładowcze do celów rolniczych
16510000-3
Samozaładowcze przyczepy do celów rolniczych
16520000-6
Samowyładowcze przyczepy do celów rolniczych
16530000-9
Samozaładowcze naczepy do celów rolniczych
16540000-2
Samowyładowcze naczepy do celów rolniczych
16600000-1
Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie
16610000-4
Maszyny do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców innych produktów
16611000-1
Maszyny do czyszczenia produktów
16611100-2
Maszyny do czyszczenia jaj
16611200-3
Maszyny do czyszczenia owoców
16612000-8
Maszyny do sortowania lub klasyfikowania produktów
16612100-9
Maszyny do sortowania lub klasyfikowania jaj
16612200-0
Maszyny do sortowania lub klasyfikowania owoców
16613000-5
Maszyny do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub warzyw suszonych
16620000-7
Dojarki
16630000-0
Maszyny do przygotowania preparatów żywienia zwierząt
16640000-3
Maszyny pszczelarskie
16650000-6
Maszyny do hodowli drobiu
L 74/25
L 74/26
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
16651000-3
Inkubatory i wylęgarki drobiu
16700000-2
Ciągniki
16710000-5
Ciągniki rolnicze pedałowe
16720000-8
Ciągniki używane
16730000-1
Ciągniki trakcyjne
16800000-3
Części maszyn używanych w rolnictwie i leśnictwie
16810000-6
Części maszyn rolniczych
16820000-9
Części maszyn używanych w leśnictwie
18000000-9
Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
18100000-0
Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
18110000-3
Odzież branżowa
18113000-4
Odzież przemysłowa
18114000-1
Kombinezony
18130000-9
Specjalna odzież robocza
18132000-3
Kamizelki spadochronowe
18132100-4
Kurtki lotnicze
18132200-5
Kombinezony lotnicze
18140000-2
Dodatki do odzieży roboczej
18141000-9
Rękawice robocze
18142000-6
Okulary ochronne
18143000-3
Akcesoria ochronne
18200000-1
Odzież wierzchnia
18210000-4
Palta
18211000-1
Peleryny
18212000-8
Płaszcze
18213000-5
Wiatrówki
18220000-7
Odzież przeciwdeszczowa
18221000-4
Odzież nieprzemakalna
18221100-5
Peleryny nieprzeprzemakalne
18221200-6
Skafandry
18221300-7
Płaszcze przeciwdeszczowe
18222000-1
Ubiory jednoczęściowe
18222100-2
Zestawy ubraniowe
18222200-3
Komplety odzieżowe
18223000-8
Kurtki i blezery
18223100-9
Blezery
18223200-0
Kurtki
18224000-5
Odzież z wyrobów włókienniczych powlekanych lub impregnowanych
18230000-0
Odzież różna
18231000-7
Suknie
18232000-4
Spódnice
18233000-1
Szorty
18234000-8
Spodnie
18235000-5
Pulowery, swetry rozpinane i podobne wyroby
18235100-6
Pulowery
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
18235200-7
Swetry rozpinane
18235300-8
Swetry
18235400-9
Kamizelki
18300000-2
Części garderoby
18310000-5
Bielizna osobista
18311000-2
Slipy
18312000-9
Kalesony
18313000-6
Majtki
18314000-3
Płaszcze kąpielowe
18315000-0
Pończochy
18316000-7
Rajstopy
18317000-4
Skarpety
18318000-1
Odzież nocna
18318100-2
Koszule nocne
18318200-3
Szlafroki
18318300-4
Pidżamy
18318400-5
Podkoszulki
18318500-6
Koszule nocne damskie
18320000-8
Biustonosze, gorsety, pasy do pończoch i podobne wyroby
18321000-5
Biustonosze
18322000-2
Gorsety
18323000-9
Szelki
18330000-1
Koszulki i koszule
18331000-8
Koszulki
18332000-5
Koszule
18333000-2
Koszulki polo
18400000-3
Odzież specjalna i dodatki
18410000-6
Odzież specjalna
18411000-3
Odzież niemowlęca
18412000-0
Odzież sportowa
18412100-1
Odzież treningowa
18412200-2
Koszulki sportowe
18412300-3
Odzież narciarska
18412800-8
Stroje kąpielowe
18420000-9
Dodatki odzieżowe
18421000-6
Chustki do nosa
18422000-3
Szale
18423000-0
Krawaty
18424000-7
Rękawice
18424300-0
Rękawice jednorazowe
18424400-1
Rękawiczki z jednym palcem
18424500-2
Ochraniacze na nadgarstki
18425000-4
Paski
18425100-5
Bandoliery
18440000-5
Kapelusze i nakrycia głowy
L 74/27
L 74/28
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
18441000-2
Kapelusze
18443000-6
Nakrycia głowy i dodatki
18443100-7
Taśmy do wewnętrznego wykańczania kapeluszy
18443300-9
Nakrycia głowy
18443310-2
Berety
18443320-5
Czapki
18443330-8
Kaptury
18443340-1
Czapeczki
18443400-0
Wiązania do nakryć głowy
18443500-1
Osłony oczu
18444000-3
Ochronne nakrycia głowy
18444100-4
Zabezpieczające nakrycia głowy
18444110-7
Hełmy
18444111-4
Hełmy ochronne
18444112-1
Kaski rowerowe
18444200-5
Kaski
18450000-8
Zapięcia (do odzieży)
18451000-5
Guziki
18451100-6
Części guzików
18452000-2
Zapinki
18453000-9
Zamki błyskawiczne
18500000-4
Biżuteria, zegarki i artykuły podobne
18510000-7
Biżuteria i podobne wyroby
18511000-4
Kamienie szlachetne do biżuterii
18511100-5
Diamenty
18511200-6
Rubiny
18511300-7
Szmaragdy
18511400-8
Opal
18511500-9
Kwarc
18511600-0
Turmalin
18512000-1
Monety i medale
18512100-2
Monety
18512200-3
Medale
18513000-8
Wyroby biżuteryjne
18513100-9
Perły
18513200-0
Wyroby złotnicze
18513300-1
Wyroby z metali szlachetnych
18513400-2
Wyroby z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych
18513500-3
Wyroby srebrzarskie
18520000-0
Wyroby zegarmistrzowskie do użytku osobistego
18521000-7
Zegarki
18521100-8
Szkło do zegarków
18522000-4
Zegarki na rękę
18523000-1
Stopery
18530000-3
Prezenty i nagrody
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
18600000-5
Futra i wyroby z futra
18610000-8
Wyroby futrzane
18611000-5
Skóry futrzane
18612000-2
Ubiory futrzane
18613000-9
Wyroby ze sztucznego futra
18620000-1
Futra
18800000-7
Obuwie
18810000-0
Obuwie inne niż sportowe oraz ochronne
18811000-7
Obuwie nieprzemakalne
18812000-4
Obuwie z częściami gumowymi lub z tworzyw sztucznych
18812100-5
Sandały z cholewkami z gumy lub z tworzyw sztucznych
18812200-6
Buty gumowe
18812300-7
Obuwie lekkie z cholewkami z gumy lub z tworzyw sztucznych
18812400-8
Klapki
18813000-1
Obuwie z cholewkami ze skóry
18813100-2
Sandały
18813200-3
Pantofle
18813300-4
Obuwie lekkie
18814000-8
Obuwie z cholewkami z tworzyw włókienniczych
18815000-5
Buty
18815100-6
Buty za kostkę
18815200-7
Buty z cholewami
18815300-8
Buty do kolan
18815400-9
Gumiaki
18816000-2
Kalosze
18820000-3
Obuwie sportowe
18821000-0
Obuwie narciarskie
18821100-1
Buty do biegów narciarskich
18822000-7
Buty treningowe
18823000-4
Buty do wspinaczki
18824000-1
Buty do gry w piłkę nożną
18830000-6
Obuwie ochronne
18831000-3
Obuwie z metalowymi ochraniaczami na palce
18832000-0
Obuwie specjalne
18832100-1
Obuwie lotnicze
18840000-9
Części obuwia
18841000-6
Cholewki do butów
18842000-3
Podeszwy
18843000-0
Obcasy
18900000-8
Bagaże, wyroby rymarskie, worki i torby
18910000-1
Wyroby rymarskie
18911000-8
Siodła
18912000-5
Szpicruty
18913000-2
Bicze
18920000-4
Bagaże
L 74/29
L 74/30
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
18921000-1
Walizki
18923000-5
Portmonetki i portfele
18923100-6
Portmonetki
18923200-7
Portfele
18924000-2
Kufry
18925000-9
Uchwyty na butelki z wodą i kabury
18925100-0
Uchwyty na butelki z wodą
18925200-1
Kabury
18929000-7
Kosmetyczki
18930000-7
Worki i torby
18931000-4
Torby podróżne
18931100-5
Plecaki
18932000-1
Torby sportowe
18933000-8
Torby pocztowe lub na paczki
18933100-9
Poduszeczki nawilżane używane w urzędach pocztowych
18934000-5
Zestawy toreb
18935000-2
Torby na pranie
18936000-9
Torby włókiennicze
18937000-6
Torebki do pakowania towarów
18937100-7
Torby do pakowania towarów
18938000-3
Pojemniki tymczasowe
18939000-0
Torby podręczne
19000000-6
Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
19100000-7
Skóra wyprawiona
19110000-0
Skóra zamszowa
19120000-3
Skóra bydlęca lub ze zwierząt parzystokopytnych
19130000-6
Skóra owiec, kóz lub świń
19131000-3
Skóra owiec lub jagniąt
19132000-0
Skóra kóz lub koźląt
19133000-7
Skóra świńska
19140000-9
Skóra innych zwierząt, skóra wtórna i inna skóra
19141000-6
Skóra z innych zwierząt
19142000-3
Skóra wtórna
19143000-0
Imitacja skóry
19144000-7
Skóra lakierowana
19160000-5
Paski do zegarków
19170000-8
Wyroby skórzane używane w maszynach lub urządzeniach mechanicznych
19200000-8
Tkaniny włókiennicze i podobne
19210000-1
Tkaniny tkane
19211000-8
Syntetyczne tkaniny tkane
19211100-9
Tkaniny z włókien mieszanych
19212000-5
Tkaniny bawełniane
19212100-6
Tkaniny materacowe
19212200-7
Drelich
19212300-8
Płótna
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
19212310-1
Tkaniny płócienne
19212400-9
Popelina
19212500-0
Tkaniny tapicerskie
19212510-3
Pasy tapicerskie
19220000-4
Tkaniny wełniane
19230000-7
Tkaniny bieliźniane
19231000-4
Bielizna
19240000-0
Tkaniny specjalne
19241000-7
Okrywa włókienna
19242000-4
Tkaniny strzyżone
19243000-1
Tkaniny tapicerskie
19244000-8
Tkaniny zasłonowe
19245000-5
Tkaniny podszewkowe
19250000-3
Tkaniny dziane lub szydełkowane
19251000-0
Tkaniny dziane
19251100-1
Tkaniny z okrywą włókienną
19252000-7
Tkaniny szydełkowane
19260000-6
Tkaniny
19270000-9
Tkaniny inne niż tkane
19280000-2
Wełna zwierzęca, skóry i skórki
19281000-9
Wełna
19282000-6
Skórki zwierzęce
19283000-3
Skóry i pióra ptasie
19400000-0
Przędza i nić włókiennicza
19410000-3
Włókna tkane naturalne
19420000-6
Włókna tkane sztuczne
19430000-9
Przędza włókiennicza i nić z włókien naturalnych
19431000-6
Przędza jedwabna
19432000-3
Włókno przędne wełniane
19433000-0
Przędza bawełniana
19434000-7
Przędza lniana
19435000-4
Nici do szycia i przędza z włókien naturalnych
19435100-5
Nici do szycia
19435200-6
Przędza dziewiarska
19436000-1
Przędza z włókien roślinnych
19440000-2
Nić lub przędza syntetyczna
19441000-9
Przędza syntetyczna
19442000-6
Nić syntetyczna
19442100-7
Syntetyczna nić do szycia
19442200-8
Syntetyczna przędza dziewiarska
19500000-1
Guma i tworzywa sztuczne
19510000-4
Produkty z gumy
19511000-1
Dętki, bieżniki i ochraniacze dętek
19511100-2
Ochraniacze opon
19511200-3
Dętki
L 74/31
L 74/32
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
19511300-4
Bieżniki
19512000-8
Wyroby z gumy niewulkanizowanej
19513000-5
Gumowane tkaniny włókiennicze
19513100-6
Tkaniny z kordu oponowego
19513200-7
Taśma przylepna z gumowanych materiałów włókienniczych
19514000-2
Guma wtórna
19520000-7
Produkty z tworzyw sztucznych
19521000-4
Produkty z polistyrenu
19521100-5
Osłony z polistyrenu
19521200-6
Sztaby z polistyrenu
19522000-1
Żywice naturalne
19522100-2
Żywice epoksydowe
19522110-5
Przewody rurowe z żywic epoksydowych
19600000-2
Odpady skórzane, włókiennicze, gumowe i tworzyw sztucznych
19610000-5
Odpady skórzane
19620000-8
Odpady włókiennicze
19630000-1
Odpady gumowe
19640000-4
Torebki i torby z odpadów i resztek polietylenu
19700000-3
Kauczuk syntetyczny i włókna
19710000-6
Kauczuk syntetyczny
19720000-9
Włókna syntetyczne
19721000-6
Kabel z włókna ciągłego syntetycznego
19722000-3
Przędza wysokowytrzymała
19723000-0
Przędza pojedyncza
19724000-7
Syntetyczne włókno pojedyncze
19730000-2
Włókna sztuczne
19731000-9
Sztuczne włókna odcinkowe
19732000-6
Polipropylen
19733000-3
Sztuczna przędza teksturowana
22000000-0
Druki i produkty podobne
22100000-1
Drukowane książki, broszury i ulotki
22110000-4
Drukowane książki
22111000-1
Podręczniki szkolne
22112000-8
Czytanki
22113000-5
Książki biblioteczne
22114000-2
Słowniki, mapy, zeszyty nutowe i inne książki
22114100-3
Słowniki
22114200-4
Atlasy
22114300-5
Mapy
22114310-8
Mapy kadastralne
22114311-5
Światłokopie
22114400-6
Zeszyty nutowe
22114500-7
Encyklopedie
22120000-7
Wydawnictwa
22121000-4
Wydawnictwa techniczne
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
22130000-0
Spisy
22140000-3
Ulotki
22150000-6
Broszury
22160000-9
Informatory
22200000-2
Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny
22210000-5
Gazety
22211000-2
Dzienniki
22211100-3
Dzienniki urzędowe
22212000-9
Czasopisma
22212100-0
Wydawnictwa seryjne
22213000-6
Magazyny
22300000-3
Pocztówki, karty okolicznościowe i inne druki
22310000-6
Pocztówki
22312000-0
Obrazki
22313000-7
Przedruki
22314000-4
Wzory
22315000-1
Fotografie
22320000-9
Karty okolicznościowe
22321000-6
Karty świąteczne
22400000-4
Znaczki, formularze czeków, świadectwa udziałowe, handlowe materiały reklamowe, katalogi
i podręczniki
22410000-7
Znaczki
22411000-4
Znaczki świąteczne
22412000-1
Nowe znaczki
22413000-8
Znaczki skarbowe
22414000-5
Książeczki na znaczki pocztowe
22420000-0
Papier ze znakiem wodnym
22430000-3
Banknoty
22440000-6
Formularze czeków
22450000-9
Papiery wartościowe
22451000-6
Paszporty
22452000-3
Blankiety pocztowe
22453000-0
Formularze podatku drogowego
22454000-7
Prawa jazdy
22455000-4
Dowody tożsamości
22455100-5
Bransoletki identyfikacyjne
22456000-1
Pozwolenia
22457000-8
Wejściówki
22458000-5
Pozostałe druki
22459000-2
Bilety
22459100-3
Nalepki i taśmy reklamowe
22460000-2
Handlowe materiały reklamowe, handlowe katalogi i przewodniki
22461000-9
Katalogi
22461100-0
Podkładki do przyczepiania list
22462000-6
Materiały reklamowe
22470000-5
Instrukcje
L 74/33
L 74/34
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
22471000-2
Instrukcje komputerowe
22472000-9
Podręczniki instrukcyjne
22473000-6
Instrukcje techniczne
22500000-5
Klisze lub cylindry, lub inne nośniki do użytku w drukarstwie
22510000-8
Płyty offsetowe
22520000-1
Sprzęt do wytrawiania
22521000-8
Sprzęt wytłaczający
22600000-6
Tusz
22610000-9
Farba drukarska
22611000-6
Farby reliefowe
22612000-3
Tusz kreślarski
22800000-8
Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury
22810000-1
Rejestry papierowe lub tekturowe
22813000-2
Księgi rachunkowe
22814000-9
Kwitariusze
22815000-6
Notatniki
22816000-3
Bloki papierowe
22816100-4
Bloczki notatkowe
22816200-5
Zeszyty do stenografii
22816300-6
Bloczki samoprzylepnych karteczek na notatki
22817000-0
Terminarze lub organizery osobiste
22819000-4
Książki adresowe
22820000-4
Formularze
22821000-1
Karty wyborcze
22822000-8
Formularze urzędowe
22822100-9
Ciągłe formularze urzędowe
22822200-0
Formularze urzędowe inne niż ciągłe
22830000-7
Zeszyty ćwiczeń
22831000-4
Wkłady do notatników szkolnych
22832000-1
Arkusze ćwiczeniowe
22840000-0
Albumy do przechowywania eksponatów
22841000-7
Albumy na kolekcje
22841100-8
Klasery na znaczki
22841200-9
Skoroszyty filatelistyczne
22850000-3
Skoroszyty i podobne wyroby
22851000-0
Skoroszyty
22852000-7
Foldery
22852100-8
Okładki na akta
22853000-4
Pojemniki na akta
22900000-9
Różne druki
22990000-6
Papier gazetowy, papier czerpany i innego rodzaju papier lub tektura w rodzaju używanych do celów
graficznych
22991000-3
Papier gazetowy
22992000-0
Papier czerpany lub tektura
22993000-7
Papier fotoczuły, termoczuły lub termograficzny i tektura
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
22993100-8
Papier fotoczuły lub tektura
22993200-9
Papier termoczuły lub tektura
22993300-0
Papier termograficzny lub tektura
22993400-1
Papier lub tektura faliste
24000000-4
Produkty chemiczne
24100000-5
Gazy
24110000-8
Gazy przemysłowe
24111000-5
Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen
24111100-6
Argon
24111200-7
Gazy szlachetne
24111300-8
Hel
24111400-9
Neon
24111500-0
Gazy medyczne
24111600-1
Wodór
24111700-2
Azot
24111800-3
Azot ciekły
24111900-4
Tlen
24112000-2
Nieorganiczne związki tlenu
24112100-3
Ditlenek węgla
24112200-4
Tlenki azotu
24112300-5
Gazowe nieorganiczne związki tlenu
24113000-9
Ciekłe powietrze i sprężone powietrze
24113100-0
Ciekłe powietrze
24113200-1
Sprężone powietrze
24200000-6
Barwniki i pigmenty
24210000-9
Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki
24211000-6
Tlenek cynku i nadtlenek cynku, tlenek tytanu, barwniki i pigmenty
24211100-7
Tlenek cynku
24211200-8
Nadtlenek cynku
24211300-9
Tlenek tytanu
24212000-3
Tlenki i wodorotlenki chromu, manganu, magnezu, ołowiu i miedzi
24212100-4
Tlenek chromu
24212200-5
Tlenek manganu
24212300-6
Tlenek ołowiu
24212400-7
Tlenek miedzi
24212500-8
Tlenek magnezu
24212600-9
Wodorotlenki do barwników i pigmentów
24212610-2
Wodorotlenek chromu
24212620-5
Wodorotlenek manganu
24212630-8
Wodorotlenek ołowiu
24212640-1
Wodorotlenek miedzi
24212650-4
Wodorotlenek magnezu
24213000-0
Wapno uwodnione
24220000-2
Ekstrakty garbników, ekstrakty barwników, garbniki i środki barwiące
24221000-9
Ekstrakty barwników
L 74/35
L 74/36
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
24222000-6
Ekstrakty garbników
24223000-3
Garbniki
24224000-0
Środki barwiące
24225000-7
Preparaty garbników
24300000-7
Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
24310000-0
Zasadowe chemikalia nieorganiczne
24311000-7
Pierwiastki chemiczne, kwasy i związki nieorganiczne
24311100-8
Niemetale
24311110-1
Fosforki
24311120-4
Węgliki
24311130-7
Wodorki
24311140-0
Azotki
24311150-3
Azydki
24311160-6
Krzemki
24311170-9
Borki
24311180-2
Siarka oczyszczona
24311200-9
Halogen
24311300-0
Metale alkaliczne
24311310-3
Rtęć
24311400-1
Chlorowodór (kwas chlorowodorowy), kwasy nieorganiczne, ditlenek krzemu i ditlenek siarki
24311410-4
Kwasy nieorganiczne
24311411-1
Kwas siarkowy
24311420-7
Kwas fosforowy
24311430-0
Kwasy polifosforowe
24311440-3
Kwas heksafluorokrzemowy
24311450-6
Ditlenek siarki
24311460-9
Ditlenek krzemu
24311470-2
Chlorowodór (kwas chlorowodorowy)
24311500-2
Wodorotlenki, jako zasadowe chemikalia nieorganiczne
24311510-5
Tlenki metali
24311511-2
Piryty żelaza i tlenki żelaza
24311520-8
Wodorotlenek sodu
24311521-5
Soda kaustyczna
24311522-2
Soda ciekła
24311600-3
Związki siarki
24311700-4
Siarka
24311800-5
Węgiel
24311900-6
Chlor
24312000-4
Halogenki metaliczne; podchloryny, chlorany i nadchlorany
24312100-5
Halogenki metaliczne
24312110-8
Heksafluorokrzemian sodowy
24312120-1
Chlorki
24312121-8
Chlorek glinu
24312122-5
Chlorek żelazowy
24312123-2
Chlorek poliglinowy
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
24312130-4
Uwodniony chlorek glinu
24312200-6
Podchloryny i chlorany
24312210-9
Chloryt sodowy
24312220-2
Podchloryn sodowy
24313000-1
Siarczki, siarczany, azotany, fosforany i węglany
24313100-2
Siarczki, siarczyny i siarczany
24313110-5
Różne siarczki
24313111-2
Siarkowodór
24313112-9
Polisiarczki
24313120-8
Siarczany
24313121-5
Tiosiarczan sodu
24313122-2
Siarczan żelazawy
24313123-9
Siarczan glinu
24313124-6
Siarczan sodowy
24313125-3
Siarczan żelazowy
24313126-0
Siarczan miedzi
24313200-3
Podfosforyny, fosforyny, fosforany i polifosforany
24313210-6
Heksametafosforan sodowy
24313220-9
Fosfaty
24313300-4
Węglany
24313310-7
Węglan sodu
24313320-0
Wodorowęglan sodu
24313400-5
Azotany
24314000-8
Różne sole kwasów metalicznych
24314100-9
Nadmanganian potasu
24314200-0
Sole tlenowych kwasów metalicznych
24315000-5
Różne chemikalia nieorganiczne
24315100-6
Ciężka woda, inne izotopy i ich związki
24315200-7
Cyjanek, tlenek cyjanku, pioruniany, cyjaniany, krzemiany, borany, nadborany, sole kwasów
nieorganicznych
24315210-0
Cyjanki
24315220-3
Tlenek cyjanku
24315230-6
Pioruniany
24315240-9
Cyjaniany
24315300-8
Nadtlenek wodoru
24315400-9
Kwarc piezoelektryczny
24315500-0
Związki metali ziem rzadkich
24315600-1
Krzemiany
24315610-4
Krzemian sodowy
24315700-2
Borany i nadborany
24316000-2
Woda destylowana
24317000-9
Kamienie syntetyczne
24317100-0
Syntetyczne kamienie szlachetne
24317200-1
Syntetyczne kamienie półszlachetne
24320000-3
Zasadowe organiczne substancje chemiczne
24321000-0
Węglowodory
L 74/37
L 74/38
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
24321100-1
Węglowodory nasycone
24321110-4
Nasycone węglowodory acykliczne
24321111-1
Metan
24321112-8
Etylen
24321113-5
Propen
24321114-2
Buten
24321115-9
Acetylen
24321120-7
Nasycone węglowodory cykliczne
24321200-2
Węglowodory nienasycone
24321210-5
Nienasycone węglowodory acykliczne
24321220-8
Nienasycone węglowodory cykliczne
24321221-5
Benzen
24321222-2
Toluen
24321223-9
O-ksyleny
24321224-6
M-ksyleny
24321225-3
Styren
24321226-0
Etylobenzen
24321300-3
Pozostałe chlorowcowane pochodne węglowodorów
24321310-6
Tetrachloroetylen
24321320-9
Tetrachlorek węgla
24322000-7
Alkohole, fenole, fenoloalkohole i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane
pochodne; przemysłowe alkohole tłuszczowe
24322100-8
Przemysłowe alkohole tłuszczowe
24322200-9
Alkohole monowodorotlenowe
24322210-2
Metanol
24322220-5
Etanol
24322300-0
Diole, polialkohole i pochodne
24322310-3
Glikol etylenu
24322320-6
Pochodne alkoholi
24322400-1
Fenole i pochodne
24322500-2
Alkohol
24322510-5
Alkohol etylowy
24323000-4
Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe
24323100-5
Kwaśne oleje z rafinacji
24323200-6
Kwasy karboksylowe
24323210-9
Kwas octowy
24323220-2
Kwas nadoctowy
24323300-7
Nienasycone monokarboksylowe kwasy i związki
24323310-0
Estry kwasu metakrylowego
24323320-3
Estry kwasu akrylowego
24323400-8
Aromatyczne kwasy polikarboksylowe i karboksylowe
24324000-1
Związki organiczne z azotową grupą funkcyjną
24324100-2
Związki z aminową grupą funkcyjną
24324200-3
Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną
24324300-4
Ureiny
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
24324400-5
Związki z azotową grupą funkcyjną
24325000-8
Organiczne związki siarki
24326000-5
Aldehyd, keton, nadtlenki organiczne i etery
24326100-6
Związki z aldehydową grupą funkcyjną
24326200-7
Związki z ketonową i chinonową grupą funkcyjną
24326300-8
Nadtlenki organiczne
24326310-1
Tlenek etylenu
24326320-4
Etery
24327000-2
Różne organiczne substancje chemiczne
24327100-3
Roślinne pochodne do barwienia
24327200-4
Węgiel drzewny
24327300-5
Oleje i produkty z destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej, palu i smoły pakowej
24327310-8
Smoła węglowa
24327311-5
Kreozot
24327320-1
Smoła
24327330-4
Smoła pakowa
24327400-6
Produkty żywiczne
24327500-7
Ługi odpadowe z produkcji ścieru drzewnego
24400000-8
Nawozy azotowe i związki azotu
24410000-1
Nawozy azotowe
24411000-8
Kwas azotowy i sole
24411100-9
Azotan sodowy
24412000-5
Kwasy siarkowo-azotowe
24413000-2
Amoniak
24413100-3
Ciekły amoniak
24413200-4
Chlorek amonu
24413300-5
Siarczan amonu
24420000-4
Nawozy fosforowe
24421000-1
Nawozy fosforowe mineralne
24422000-8
Nawozy fosforowe chemiczne
24430000-7
Nawozy zwierzęce lub roślinne
24440000-0
Różne nawozy
24450000-3
Wyroby rolno-chemiczne
24451000-0
Pestycydy
24452000-7
Środki owadobójcze
24453000-4
Środki chwastobójcze
24454000-1
Regulatory wzrostu roślin
24455000-8
Środki odkażające
24456000-5
Środki przeciwko gryzoniom
24457000-2
Środki grzybobójcze
24500000-9
Tworzywa sztuczne w formach podstawowych
24510000-2
Polimery etylenu w formach podstawowych
24520000-5
Polimery propylenu w formach podstawowych
24530000-8
Polimery styrenu w formach podstawowych
24540000-1
Polimery winylu w formach podstawowych
L 74/39
L 74/40
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
24541000-8
Polimery octanu winylowego w formach podstawowych
24542000-5
Polimery akrylowe w formach podstawowych
24550000-4
Poliestry w formach podstawowych
24560000-7
Poliamidy w formach podstawowych
24570000-0
Żywice mocznikowe w formach podstawowych
24580000-3
Żywice aminowe w formach podstawowych
24590000-6
Krzemiany w formach podstawowych
24600000-0
Materiały wybuchowe
24610000-3
Gotowe materiały wybuchowe
24611000-0
Proszki pędne
24611100-1
Paliwa napędowe
24612000-7
Różne materiały wybuchowe
24612100-8
Dynamit
24612200-9
TNT
24612300-0
Nitrogliceryna
24613000-4
Petardy sygnalizacyjne, rakiety do sygnalizacji podczas deszczu lub mgły i wyroby pirotechniczne
24613100-5
Naboje do odstraszania ptactwa
24613200-6
Sztuczne ognie
24615000-8
Lonty, spłonki, zapalniki i detonatory elektryczne
24900000-3
Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
24910000-6
Kleje
24911000-3
Żelatyny
24911200-5
Spoiwa
24920000-9
Olejki eteryczne
24930000-2
Chemikalia fotograficzne
24931000-9
Płyty i klisze fotograficzne
24931200-1
Emulsje do użytku fotograficznego
24931210-4
Wywoływacze fotograficzne
24931220-7
Utrwalacze fotograficzne
24931230-0
Wywoływacze do zdjęć rentgenowskich
24931240-3
Utrwalacze do zdjęć rentgenowskich
24931250-6
Nośniki kultur
24931260-9
Wzmacniacze obrazu
24950000-8
Specjalistyczne produkty chemiczne
24951000-5
Tłuszcze i smary
24951100-6
Smary
24951110-9
Iłowa płuczka wiertnicza
24951120-2
Smar silikonowy
24951130-5
Płyny wiertnicze
24951200-7
Dodatki do olejów
24951210-0
Proszek gaśniczy
24951220-3
Środki gaśnicze
24951230-6
Ładunki gaśnicze
24951300-8
Płyny hydrauliczne
24951310-1
Środki usuwające oblodzenia
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
24951311-8
Środki zapobiegające zamarzaniu
24951400-9
Chemicznie modyfikowane tłuszcze i oleje
24952000-2
Pasty modelarskie
24952100-3
Wosk stomatologiczny
24953000-9
Środki wykańczalnicze
24954000-6
Węgiel aktywny
24954100-7
Nowy węgiel aktywny
24954200-8
Regenerowany węgiel aktywny
24955000-3
Chemiczne preparaty toaletowe
24956000-0
Peptony i substancje białkowe
24957000-7
Dodatki chemiczne
24957100-8
Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni
24957200-9
Dodatki do cementów, zapraw lub zbrojeń
24958000-4
Produkty chemiczne dla przemysłu naftowego i gazowniczego
24958100-5
Chemikalia wiertnicze
24958200-6
Środki kłaczkujące
24958300-7
Chemikalia odwiertowe
24958400-8
Ampułki żelatynowe do przybitkowych materiałów wybuchowych
24959000-1
Aerozole i chemikalia w postaci krążków
24959100-2
Aerozole
24959200-3
Pierwiastki chemiczne w postaci krążków
24960000-1
Różne produkty chemiczne
24961000-8
Płyny chłodnicze
24962000-5
Chemikalia do uzdatniania wody
24963000-2
Produkty antykorozyjne
24964000-9
Gliceryna
24965000-6
Enzymy
30000000-9
Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
30100000-0
Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli
30110000-3
Edytory tekstu
30111000-0
Procesory tekstowe
30120000-6
Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego
30121000-3
Urządzenia fotokopiujące i termokopiujące
30121100-4
Fotokopiarki
30121200-5
Urządzenia fotokopiujące
30121300-6
Urządzenia do powielania
30121400-7
Powielacze
30121410-0
Telefaksy
30121420-3
Nadajniki cyfrowe
30121430-6
Cyfrowe urządzenia powielające
30122000-0
Biurowe maszyny offsetowe
30122100-1
Cyfrowe systemy offsetowe
30122200-2
Cyfrowe urządzenia offsetowe
30123000-7
Maszyny biurowe i przemysłowe
30123100-8
Maszyny potwierdzające ważność biletów
L 74/41
L 74/42
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
30123200-9
Automaty do wydawania gotówki
30123300-0
Powielacze białkowe
30123400-1
Składarki
30123500-2
Dziurkarki
30123600-3
Maszyny do wydawania bilonu
30123610-6
Maszyny do sortowania bilonu
30123620-9
Maszyny do liczenia bilonu
30123630-2
Maszyny do pakowania bilonu
30124000-4
Części i akcesoria do maszyn biurowych
30124100-5
Fusery
30124110-8
Olej do fusera
30124120-1
Wycieraczki do fusera
30124130-4
Lampy do fusera
30124140-7
Podkładki czyszczące do fusera
30124150-0
Filtry do fusera
30124200-6
Zestawy do fusera
30124300-7
Bębny do maszyn biurowych
30124400-8
Ładunki zszywek
30124500-9
Akcesoria do skanerów
30124510-2
Urządzenia znaczące dokumenty (endorsery)
30124520-5
Podajniki dokumentów do skanera
30124530-8
Adaptery do skanowania slajdów
30125000-1
Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących
30125100-2
Wkłady barwiące
30125110-5
Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120-8
Toner do fotokopiarek
30125130-1
Toner dla ośrodków przetwarzania danych oraz badań i dokumentowania
30130000-9
Urządzenia pocztowe
30131000-6
Sprzęt używany w urzędach pocztowych
30131100-7
Maszyny do składania papieru lub kopert
30131200-8
Maszyny do wypełniania kopert
30131300-9
Maszyny adresujące
30131400-0
Maszyny do znaczków pocztowych
30131500-1
Maszyny do otwierania poczty
30131600-2
Maszyny do pieczętowania poczty
30131700-3
Maszyny do kasowania znaczków
30131800-4
Maszyny do przyklejania znaczków
30132000-3
Maszyny sortujące
30132100-4
Maszyny do sortowania poczty
30132200-5
Maszyny do liczenia banknotów
30132300-6
Urządzenia sortujące
30133000-0
Sprzęt wysyłkowy
30133100-1
Urządzenia do wysyłania poczty luzem
30140000-2
Maszyny liczące i rachunkowe
30141000-9
Maszyny liczące
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
30141100-0
Kalkulatory kieszonkowe
30141200-1
Kalkulatory biurkowe
30141300-2
Kalkulatory drukujące
30141400-3
Sumatory
30142000-6
Maszyny księgujące i kasy rejestrujące
30142100-7
Maszyny księgujące
30142200-8
Rejestratory środków pieniężnych
30144000-0
Maszyny w rodzaju maszyn liczących
30144100-1
Maszyny do frankowania
30144200-2
Maszyny do wydawania biletów
30144300-3
Maszyny liczące do pojazdów
30144400-4
Automaty do pobierania opłat
30145000-7
Części i akcesoria maszyn liczących
30145100-8
Rolki do kalkulatorów
30150000-5
Maszyny do pisania
30151000-2
Elektroniczne maszyny do pisania
30152000-9
Części i akcesoria do maszyn do pisania
30160000-8
Karty magnetyczne
30161000-5
Karty kredytowe
30162000-2
Karty „inteligentne”
30163000-9
Karty płatnicze
30163100-0
Karty na zakup paliwa
30170000-1
Maszyny do metkowania
30171000-8
Maszyny do datowania i numerowania
30172000-5
Prasy do dokumentów identyfikacyjnych (tożsamości)
30173000-2
Maszyny nakładające etykiety
30174000-9
Maszyny produkujące etykiety
30175000-6
Sprzęt literniczy
30176000-3
Wytłaczarka do taśm
30177000-0
Automatyczne systemy etykietowania
30178000-7
Półautomatyczne systemy etykietowania
30179000-4
Maszyny do wydawania eytykiet
30180000-4
Maszyny do potwierdzania i wypisywania czeków
30181000-1
Maszyny do potwierdzania czeków
30182000-8
Maszyny do wypisywania czeków
30190000-7
Różny sprzęt i artykuły biurowe
30191000-4
Sprzęt biurowy, z wyjątkiem mebli
30191100-5
Urządzenia do przechowywania akt
30191110-8
Wizytowniki kołowe
30191120-1
Stojaki na czasopisma
30191130-4
Podkładki z klipsem
30191140-7
Akcesoria do identyfikacji osób
30191200-6
Rzutniki do przezroczy
30191400-8
Niszczarki
30192000-1
Wyroby biurowe
L 74/43
L 74/44
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
30192100-2
Gumki
30192110-5
Produkty kreślarskie
30192111-2
Poduszki z tuszem
30192112-9
Głowice barwiące do maszyn drukujących
30192113-6
Wkłady drukujące
30192121-5
Długopisy kulkowe
30192122-2
Pióra wieczne
30192123-9
Długopisy z końcówką z włókna
30192124-6
Długopisy z końcówką z filcu
30192125-3
Pisaki
30192126-0
Pióra techniczne
30192127-7
Obsadki do piór
30192130-1
Ołówki
30192131-8
Ołówki automatyczne
30192132-5
Wkłady grafitowe do ołówków
30192133-2
Temperówki do ołówków
30192134-9
Obsadki do ołówków
30192150-7
Datowniki
30192151-4
Pieczęcie
30192152-1
Numeratory
30192153-8
Pieczątki z napisami
30192154-5
Wymienne poduszki do pieczątek
30192155-2
Uchwyty biurowe do pieczątek
30192160-0
Korektory
30192170-3
Tablice ogłoszeń
30192200-3
Taśma miernicza
30192300-4
Taśmy barwiące
30192310-7
Taśmy barwiące do maszyn do pisania
30192320-0
Taśmy do drukarek
30192330-3
Taśmy i bębny do kalkulatorów
30192340-6
Taśmy do faksów
30192350-9
Taśmy do kas rejestrujących
30192400-5
Wyroby reprograficzne
30192500-6
Okładki przezroczyste
30192600-7
Bloki kreślarskie
30192700-8
Papeteria
30192800-9
Etykiety samoprzylepne
30192900-0
Przybory do korygowania
30192910-3
Folia lub taśma korekcyjna
30192920-6
Płyn korekcyjny
30192930-9
Korektory w piórze
30192940-2
Wkłady do korektorów w piórze
30192950-5
Gumki elektryczne
30193000-8
Organizatory i akcesoria
30193100-9
Organizatory do szuflad w biurkach
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
30193200-0
Korytka i organizatory na biurka
30193300-1
Organizatory wiszące
30193400-2
Podpórki do książek
30193500-3
Stojak na materiały reklamowe
30193600-4
Podpórki na terminarze i kalendarze
30193700-5
Pudełko do przechowywania dokumentów
30193800-6
Tabliczki na wiadomości
30193900-7
Podpórki na dokumenty
30194000-5
Przybory kreślarskie
30194100-6
Krzywiki
30194200-7
Punkty, taśmy i folie kreślarskie
30194210-0
Punkty lub taśmy kreślarskie
30194220-3
Folie kreślarskie
30194300-8
Komplety, zestawy i papier kreślarski
30194310-1
Komplety lub zestawy kreślarskie
30194320-4
Papiery kreślarskie
30194400-9
Pokrycia stołów kreślarskich
30194500-0
Pomoce liternicze
30194600-1
Kątomierze
30194700-2
Szablony
30194800-3
Przykładnice i ekierki
30194810-6
Przykładnice
30194820-9
Ekierki
30194900-4
Pokrycia ochronne na powierzchnie robocze
30195000-2
Tablice
30195100-3
Tablice do planowania lub akcesoria
30195200-4
Tablice do elektronicznego kopiowania lub akcesoria
30195300-5
Tablice do liter lub akcesoria
30195400-6
Tablice do wycierania na sucho lub akcesoria
30195500-7
Tablice do pisania kredą lub przybory
30195600-8
Tablice dla biuletynów lub przybory
30195700-9
Zestawy do czyszczenia tablic lub przybory
30195800-0
Szyny lub uchwyty do zawieszania
30195900-1
Tablice do pisania i tablice magnetyczne
30195910-4
Tablice do pisania
30195911-1
Akcesoria do tablic do pisania
30195912-8
Sztalugi do tablic do pisania
30195913-5
Sztalugi flipchart
30195920-7
Tablice magnetyczne
30195921-4
Ścieracze do tablic magnetycznych
30196000-9
Systemy planowania
30196100-0
Kalendarze do planowania spotkań
30196200-1
Książki spotkań lub wkłady do nich
30196300-2
Skrzynka na propozycje
30197000-6
Drobny sprzęt biurowy
L 74/45
L 74/46
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
30197100-7
Zszywki, gwoździki z szerokim łebkiem, pinezki kreślarskie
30197110-0
Klamry
30197120-3
Gwoździe z szeroką główką
30197130-6
Pinezki kreślarskie
30197200-8
Skoroszyty kołowe i spinacze do papieru
30197210-1
Skoroszyty kołowe
30197220-4
Spinacze do papieru
30197221-1
Pojemnik na spinacze do papieru
30197300-9
Otwieracze do listów, zszywacze i dziurkacze
30197310-2
Otwieracze do listów
30197320-5
Zszywacze
30197321-2
Usuwacz zszywek
30197330-8
Dziurkacze
30197400-0
Gąbka do zwilżania znaczków
30197500-1
Lak
30197510-4
Akcesoria do laku
30197600-2
Papier i tektura gotowe
30197610-5
Papier i tektura złożone
30197620-8
Papier do pisania
30197621-5
Poduszka flipchart
30197630-1
Papier do drukowania
30197640-4
Papier samokopiujący lub inny papier powielający
30197641-1
Papier termograficzny
30197642-8
Papier fotokopiujący i kserograficzny
30197643-5
Papier fotokopiujący
30197644-2
Papier kserograficzny
30197645-9
Karta do drukowania
30198000-3
Maszyny loteryjne
30198100-4
Maszyny ciągnące
30199000-0
Papeteria i inne wyroby
30199100-1
Kalka; papier samokopiujący; zestawy powielające oraz papier bez kalki
30199110-4
Kalka maszynowa
30199120-7
Papier samokopiujący
30199130-0
Kalka inna niż maszynowa
30199140-3
Zestawy papieru z kalką
30199200-2
Koperty, karty pocztowe oraz czyste karty pocztowe
30199210-5
Karty pocztowe
30199220-8
Czyste karty pocztowe
30199230-1
Koperty
30199240-4
Zestaw listowy
30199300-3
Papier wytłaczany lub perforowany
30199310-6
Wytłaczany lub perforowany papier do drukowania
30199320-9
Wytłaczany lub perforowany papier do pisania
30199330-2
Papier ciągły do drukarek komputerowych
30199340-5
Formularze ciągłe
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
30199400-4
Papier gumowany lub przyczepny
30199410-7
Papier samoprzylepny
30199500-5
Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby
30199600-6
Rozdzielniki na materiały piśmienne
30199700-7
Zadrukowane wyroby papiernicze, z wyjątkiem formularzy
30199710-0
Zadrukowane koperty
30199711-7
Zadrukowane koperty z okienkiem adresowym
30199712-4
Inne zadrukowane koperty
30199713-1
Zadrukowane koperty na zdjęcia rentgenowskie
30199720-3
Papier listowy
30199730-6
Wizytówki
30199731-3
Wizytowniki
30199740-9
Druki okazjonalne
30199750-2
Talony
30199760-5
Etykiety
30199761-2
Etykiety z kodem kreskowym
30199762-9
Zawieszki bagażowe
30199763-6
Nalepki przeciwkradzieżowe
30199770-8
Talony na posiłki
30199780-1
Bibuły
30199790-4
Rozkłady
30199791-1
Terminarze ścienne
30199792-8
Kalendarze
30199793-5
Stojaki na terminarze
30200000-1
Urządzenia komputerowe
30210000-4
Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)
30211000-1
Komputery wysokowydajne
30211100-2
Superkomputery
30211200-3
Osprzęt do dużych systemów komputerowych
30211300-4
Platformy komputerowe
30211400-5
Konfiguracje komputerowe
30211500-6
Centralne jednostki przetwarzające (CPU) lub procesory
30212000-8
Osprzęt do minikomputerów
30212100-9
Mikrokomputerowe jednostki przetwarzające
30213000-5
Komputery osobiste
30213100-6
Komputery przenośne
30213200-7
Komputer tablet
30213300-8
Komputer biurkowy
30213400-9
Centralne jednostki przetwarzania danych do komputerów osobistych
30213500-0
Komputery kieszonkowe
30214000-2
Stacje robocze
30215000-9
Urządzenia do komputerów zminiaturyzowanych
30215100-0
Centralne jednostki przetwarzania danych do komputerów zminiaturyzowanych
30216000-6
Czytniki magnetyczne lub optyczne
30216100-7
Czytniki optyczne
L 74/47
L 74/48
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
30216110-0
Skanery komputerowe
30216120-3
Urządzenia optyczne do identyfikacji
30216130-6
Czytniki kodu kreskowego
30216200-8
Czytniki kart magnetycznych
30216300-9
Czytniki kart perforowanych
30220000-7
Cyfrowy sprzęt kartograficzny
30221000-4
Cyfrowe mapy katastralne
30230000-0
Sprzęt związany z komputerami
30231000-7
Ekrany i konsole komputerowe
30231100-8
Terminale komputerowe
30231200-9
Konsole
30231300-0
Monitory ekranowe
30231310-3
Wyświetlacze płaskie
30231320-6
Monitory dotykowe
30232000-4
Sprzęt peryferyjny
30232100-5
Drukarki i plotery
30232110-8
Drukarki laserowe
30232120-1
Drukarki igłowe
30232130-4
Kolorowe drukarki atramentowe
30232140-7
Plotery
30232150-0
Drukarki atramentowe
30232600-0
Kodery
30232700-1
Centralna jednostka sterująca
30233000-1
Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
30233100-2
Komputerowe jednostki do przechowywania
30233110-5
Jednostki do przechowywania kart magnetycznych
30233120-8
Jednostki do przechowywania taśm magnetycznych
30233130-1
Jednostki do przechowywania dysków magnetycznych
30233131-8
Napędy dyskietek
30233132-5
Napędy dyskowe
30233140-4
Urządzenia do przechowywania dostępu bezpośredniego (DASD)
30233141-1
Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
30233150-7
Napędy dysku optycznego
30233151-4
Urządzenie do odczytu i/lub wypalania płyt kompaktowych (CD)
30233152-1
Urządzenie do odczytu i/lub wypalania uniwersalnych dysków wideo (DVD)
30233153-8
Urządzenie do odczytu i/lub wypalania płyt kompaktowych (CD) i uniwersalnych dysków wideo (DVD)
30233160-0
Jednostki pamięci taśmowej
30233161-7
Urządzenia kasetowe
30233170-3
Jednostki kołowe
30233180-6
Urządzenia z pamięcią flash
30233190-9
Kontroler dysku
30233300-4
Czytniki kart inteligentnych
30233310-7
Czytniki odcisków palców
30233320-0
Zintegrowane czytniki kart chipowych i odcisków palców
30234000-8
Nośniki do przechowywania
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
30234100-9
Dysk magnetyczny
30234200-0
Dyski optyczne
30234300-1
Płyty kompaktowe (CD)
30234400-2
Uniwersalne dyski wideo (DVD)
30234500-3
Pamięci do przechowywania danych
30234600-4
Pamięć flash
30234700-5
Taśmy magnetyczne
30236000-2
Różny sprzęt komputerowy
30236100-3
Urządzenia rozszerzania pamięci
30236110-6
Pamięć o dostępie swobodnym (RAM)
30236111-3
Pamięć dynamiczna o dostępie swobodnym (DRAM)
30236112-0
Pamięć statyczna o dostępie swobodnym (SRAM)
30236113-7
Synchroniczna pamięć dynamiczna o dostępie swobodnym (SDRAM)
30236114-4
Pamięć dynamiczna Rambus o dostępie swobodnym (RDRAM)
30236115-1
Synchroniczna pamięć graficzna o dostępie swobodnym (SGRAM)
30236120-9
Pamięć tylko do odczytu (ROM)
30236121-6
Programowalna pamięć tylko do odczytu (PROM)
30236122-3
Kasowalna pamięć tylko do odczytu (EPROM)
30236123-0
Elektronicznie kasowalna pamięć tylko do odczytu (EEPROM)
30236200-4
Urządzenia do przetwarzania danych
30237000-9
Części, akcesoria i wyroby do komputerów
30237100-0
Części komputerów
30237110-3
Interfejsy sieciowe
30237120-6
Porty komputerowe
30237121-3
Szeregowe porty podczerwieni
30237130-9
Karty komputerowe
30237131-6
Karty elektroniczne
30237132-3
Interfejs USB
30237133-0
Interfejsy i adaptery do kart PCMCIA
30237134-7
Karty akceleratorów graficznych
30237135-4
Karty sieciowe
30237136-1
Karty dźwiękowe
30237140-2
Płyty główne
30237200-1
Akcesoria komputerowe
30237210-4
Ekrany antyodblaskowe
30237220-7
Podkładki pod myszy
30237230-0
Pamięci
30237240-3
Kamera internetowa
30237250-6
Akcesoria do czyszczenia komputerów
30237251-3
Zestawy do czyszczenia komputerów
30237252-0
Odpylacze powietrza pod ciśnieniem
30237253-7
Pokrycia przeciwpyłowe dla sprzętu komputerowego
30237260-9
Wsporniki do montowania monitorów na ścianie
30237270-2
Torby na komputery przenośne
30237280-5
Akcesoria zasilające
L 74/49
L 74/50
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
30237290-8
Podpórki pod nadgarstki przy klawiaturze
30237295-3
Osłony na klawisze
30237300-2
Wyroby komputerowe
30237310-5
Matryce z czcionką do drukarek
30237320-8
Dyskietki
30237330-1
Kasety z cyfrową taśmą dźwiękową (DAT)
30237340-4
Kasety z cyfrową taśmą liniową (DLT)
30237350-7
Kasety do zapisywania danych
30237360-0
Kasety z taśmą LTO
30237370-3
Kasety rejestrujące
30237380-6
CD-ROM-y
30237400-3
Akcesoria do wprowadzania danych
30237410-6
Myszka komputerowa
30237420-9
Joysticki
30237430-2
Markery
30237440-5
Manipulatory kulowe
30237450-8
Tablety graficzne
30237460-1
Klawiatury komputerowe
30237461-8
Klawiatury programowalne
30237470-4
Nakładki do klawiatur z pismem Braille’a
30237475-9
Czujniki elektryczne
30237480-7
Jednostki wejścia
30238000-6
Zautomatyzowane urządzenia biblioteczne
31000000-6
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7
Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31110000-0
Silniki elektryczne
31111000-7
Adaptory
31120000-3
Generatory
31121000-0
Zestawy prądnicowe
31121100-1
Generatory z silnikami o zapłonie samoczynnym
31121110-4
Przekształtniki mocy
31121111-1
Elektryczne przekształtniki obrotowe
31121200-2
Zestawy prądnicowe z silnikiem spalinowym o zapłonie iskrowym
31121300-3
Wiatrowe prądnice mocy
31121310-6
Wiatraki
31121320-9
Silniki wiatrowe
31121330-2
Prądnice silników wiatrowych
31121331-9
Wirniki turbin
31121340-5
Elektrownie wiatrowe
31122000-7
Jednostki prądotwórcze
31122100-8
Komórki paliwowe
31124000-1
Prądnice turbiny parowej i podobna aparatura
31124100-2
Turbozespoły
31124200-3
Aparatura sterownicza do prądnic turbinowych
31126000-5
Dynama
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
31127000-2
Prądnice awaryjne
31128000-9
Turbogenerator
31130000-6
Alternatory
31131000-3
Silniki jednofazowe
31131100-4
Urządzenia wykonawcze
31131200-5
Anody
31132000-0
Silniki wielofazowe
31140000-9
Układy chłodzące
31141000-6
Chłodnice wody
31150000-2
Stateczniki do lamp wyładowczych lub świetlówek
31151000-9
Przekształtniki
31153000-3
Prostowniki
31154000-0
Bezprzestojowe źródła energii
31155000-7
Falowniki
31156000-4
Przestojowe źródła energii
31157000-1
Wzbudniki
31158000-8
Ładowarki
31158100-9
Ładowarki do baterii
31158200-0
Sprężarka doładowująca
31158300-1
Turbosprężarka doładowująca
31160000-5
Części silników elektrycznych, generatorów i transformatorów
31161000-2
Części silników elektrycznych i prądnic
31161100-3
Układy wzbudnicowe
31161200-4
Układy chłodzenia gazu
31161300-5
Wirniki prądnic
31161400-6
Układy wody pierwotnej
31161500-7
Układy oleju uszczelniającego
31161600-8
Wodne układy chłodzące stojan
31161700-9
Części generatorów parowych
31161800-0
Części generatorów gazowych
31161900-1
Układy sterowania napięcia
31162000-9
Części transformatorów, wzbudników oraz przekształtników
31162100-0
Części kondensatorów
31170000-8
Transformatory
31171000-5
Ciekłe transformatory z dielektrykiem
31172000-2
Transformatory napięciowe
31173000-9
Przekładniki
31174000-6
Transformatory układów zasilania
31200000-8
Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1
Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31211000-8
Tablice i skrzynki bezpiecznikowe
31211100-9
Tablice do aparatury elektrycznej
31211110-2
Panele kontrolne
31211200-0
Skrzynki bezpiecznikowe
31211300-1
Bezpieczniki
L 74/51
L 74/52
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
31211310-4
Wyłączniki
31211320-7
Bloki bezpieczników
31211330-0
Drut topikowy
31211340-3
Zaciski bezpiecznikowe
31212000-5
Przerywacze obwodów
31212100-6
Napowietrzne przerywacze obwodów
31212200-7
Próbniki obwodów
31212300-8
Magnetyczne przerywacze obwodów
31212400-9
Miniaturowe przerywacze obwodów
31213000-2
Urządzenia przesyłowe
31213100-3
Rozdzielnie
31213200-4
Transformatory przesyłowe
31213300-5
Szafy kablowe
31213400-6
Układ przesyłowy
31214000-9
Przekładnia
31214100-0
Przełączniki
31214110-3
Przełączniki izolacyjne
31214120-6
Przełączniki uziemiające
31214130-9
Wyłączniki bezpieczeństwa
31214140-2
Przełączniki ściemniające
31214150-5
Przełączniki bębnowe
31214160-8
Wyłączniki ciśnieniowe
31214170-1
Przełączniki dwustabilne
31214180-4
Przełączniki suwakowe
31214190-7
Wyłączniki krańcowe
31214200-1
Odłącznik
31214300-2
Zewnętrzne instalacje przełącznikowe
31214400-3
Wyłączniki bezpieczników
31214500-4
Elektryczne tablice rozdzielcze
31214510-7
Przesyłowe tablice rozdzielcze
31214520-0
Tablice rozdzielcze średniego napięcia
31215000-6
Ograniczniki napięcia
31216000-3
Odgromniki
31216100-4
Piorunochrony
31216200-5
Przewodniki piorunochronowe
31217000-0
Ochronniki przepięciowe
31218000-7
Magistrale
31219000-4
Skrzynki zabezpieczające
31220000-4
Elementy składowe obwodów elektrycznych
31221000-1
Przełączniki elektryczne
31221100-2
Przekaźniki mocy
31221200-3
Przekaźniki ogólnego przeznaczenia
31221300-4
Przekaźniki gniazdowe
31221400-5
Przekaźniki prądu przemiennego
31221500-6
Przekaźniki rtęciowe
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
31221600-7
Przekaźniki czasowe
31221700-8
Przekaźniki nadmiarowe
31223000-5
Oprawy do lamp
31224000-2
Podłączenia i elementy stykowe
31224100-3
Wtyki i gniazda
31224200-4
Podłączenia koncentryczne
31224300-5
Skrzynki przyłączeniowe
31224400-6
Kable przyłączeniowe
31224500-7
Terminale
31224600-8
Ściemniacze
31224700-9
Puszki połączeniowe
31224800-0
Zestawy przyłączeniowe do kabli
31224810-3
Przedłużacze
31230000-7
Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31300000-9
Drut i kabel izolowany
31310000-2
Sieci zasilające
31311000-9
Podłączenia energetyczne
31320000-5
Kable energetyczne
31321000-2
Linie energetyczne
31321100-3
Napowietrzne linie energetyczne
31321200-4
Kabel niskiego i średniego napięcia
31321210-7
Kabel niskiego napięcia
31321220-0
Kabel średniego napięcia
31321300-5
Kabel wysokiego napięcia
31321400-6
Kabel podwodny
31321500-7
Kabel podmorski
31321600-8
Kabel z osłoną
31321700-9
Kable sygnalizacyjne
31330000-8
Kabel koncentryczny
31340000-1
Akcesoria do kabli izolowanych
31341000-8
Izolowane szpule do kabli
31342000-5
Izolowane przyłącza kablowe
31343000-2
Izolowane złącza kablowe
31344000-9
Izolowane rozgałęzienia kabli
31350000-4
Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania
31351000-1
Elektryczne przewodniki do systemów kontroli dostępu
31400000-0
Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
31410000-3
Komory galwaniczne
31411000-0
Baterie alkaliczne
31420000-6
Baterie galwaniczne
31421000-3
Baterie ołowiowe
31422000-0
Zestawy baterii
31430000-9
Akumulatory elektryczne
31431000-6
Akumulatory ołowiowo-kwasowe
31432000-3
Akumulatory niklowo-kadmowe
L 74/53
L 74/54
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
31433000-0
Akumulatory niklowo-żelazowe
31434000-7
Akumulatory litowe
31440000-2
Baterie
31500000-1
Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31510000-4
Żarówki elektryczne
31511000-1
Zestawy nierozbieralnych wkładów reflektorów
31512000-8
Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym
31512100-9
Żarówki halogenowe, liniowe
31512200-0
Żarówki halogenowe, dwuwtykowe
31512300-1
Żarówki halogenowe, dwubarwne
31514000-2
Lampy wyładowcze
31515000-9
Lampy ultrafioletowe
31516000-6
Lampy podczerwieni
31517000-3
Lampy łukowe
31518000-0
Światła sygnalizacyjne
31518100-1
Reflektory przeciwmgielne
31518200-2
Oświetlenie awaryjne
31518210-5
Oświetlenie burzowe
31518220-8
Pałki świetlne
31518300-3
Oświetlenie dachowe
31518500-5
Lampy rtęciowe
31518600-6
Szperacze
31519000-7
Lampy żarowe i neonowe
31519100-8
Lampy żarowe
31519200-9
Lampy neonowe
31520000-7
Lampy i oprawy oświetleniowe
31521000-4
Lampy
31521100-5
Lampy na biurko
31521200-6
Lampy stojące
31521300-7
Przenośne lampy elektryczne
31521310-0
Reflektory ostrzegawcze
31521320-3
Latarki
31521330-6
Przenośne lampy elektryczne na akumulatory
31522000-1
Lampki choinkowe
31523000-8
Podświetlane znaki i szyldy
31523100-9
Neony reklamowe
31523200-0
Trwałe znaki informacyjne
31523300-1
Podświetlane szyldy
31524000-5
Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne
31524100-6
Oprawy oświetleniowe sufitowe
31524110-9
Lampy używane na salach operacyjnych
31524120-2
Oświetlenie sufitowe
31524200-7
Oprawy oświetleniowe ścienne
31524210-0
Oświetlenie ścienne
31527000-6
Reflektory punktowe
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
31527200-8
Oświetlenie zewnętrzne
31527210-1
Latarnie
31527260-6
Systemy oświetleniowe
31527270-9
Platformy oświetleniowe
31527300-9
Oświetlenie domowe
31527400-0
Oświetlenie podwodne
31530000-0
Części lamp i sprzętu oświetleniowego
31531000-7
Żarówki
31531100-8
Żarówki oświetleniowe
31532000-4
Części lamp i opraw oświetleniowych
31532100-5
Żarówki rurkowe
31532110-8
Świetlówki rurkowe
31532120-1
Świetlówki rurkowe kompaktowe
31532200-6
Żarówki pierścieniowe
31532210-9
Świetlówki pierścieniowe
31532300-7
Żarówki kuliste
31532310-0
Kompaktowe świetlówki kuliste
31532400-8
Oprawki do lamp
31532500-9
Zapłonniki do lamp
31532510-2
Zapłonniki do świetlówek
31532600-0
Dławiki do lamp
31532610-3
Dławiki do świetlówek
31532700-1
Osłony lamp
31532800-2
Ramiona lamp
31532900-3
Lampy fluorescencyjne
31532910-6
Świetlówki
31532920-9
Żarówki i świetlówki
31600000-2
Sprzęt i aparatura elektryczna
31610000-5
Sprzęt elektryczny do silników i pojazdów mechanicznych
31611000-2
Zestawy instalacji elektrycznej
31612000-9
Krosna elektryczne do silników
31612200-1
Rozruszniki
31612300-2
Elektryczny sprzęt sygnalizacyjny do silników
31612310-5
Kierunkowskazy
31620000-8
Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna
31625000-3
Alarmy przeciwpożarowe
31625100-4
Systemy wykrywania ognia
31625200-5
Systemy przeciwpożarowe
31625300-6
Alarmy antywłamaniowe
31630000-1
Magnesy
31640000-4
Maszyny i aparatura jednozadaniowa
31642000-8
Elektroniczna aparatura do wykrywania
31642100-9
Aparatura do wykrywania przewodów metalowych
31642200-0
Aparatura do wykrywania min
31642300-1
Aparatura do wykrywania tworzyw sztucznych
L 74/55
L 74/56
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
31642400-2
Aparatura do wykrywania przedmiotów niemetalowych
31642500-3
Aparatura do wykrywania drewna
31643000-5
Akceleratory cząstek
31643100-6
Akceleratory liniowe
31644000-2
Różne rejestratory danych
31645000-9
Automaty bilardowe
31650000-7
Oprawy izolowane
31651000-4
Taśma elektryczna
31660000-0
Elektrody węglowe
31670000-3
Elektryczne części maszyn i aparatury
31671000-0
Szklane bańki do monochromatycznych lamp elektronopromieniowych
31671100-1
Obudowy szklane
31671200-2
Lampy kineskopowe
31680000-6
Elektryczne artykuły i akcesoria
31681000-3
Akcesoria elektryczne
31681100-4
Styki elektryczne
31681200-5
Pompy elektryczne
31681300-6
Obwody elektryczne
31681400-7
Elektryczne elementy składowe
31681410-0
Tworzywa elektryczne
31681500-8
Ogniwa doładowawcze
31682000-0
Wyroby elektryczne
31682100-1
Skrzynki elektryczne
31682110-4
Pokrywy skrzynek elektrycznych
31682200-2
Panele przyrządowe
31682210-5
Aparatura i sprzęt sterujący
31682220-8
Stoły miksujące
31682230-1
Graficzne panele wyświetlające
31682300-3
Urządzenia średniego napięcia
31682310-6
Panele średniego napięcia
31682400-4
Napowietrzne urządzenia elektryczne
31682410-7
Napowietrzne prowadnice kabli
31682500-5
Awaryjny sprzęt elektryczny
31682510-8
Awaryjne układy energetyczne
31682520-1
Awaryjne urządzenia wyłączeniowe
31682530-4
Awaryjne urządzenia energetyczne
31682540-7
Podstacje
31700000-3
Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6
Sprzęt elektroniczny
31711000-3
Artykuły elektroniczne
31711100-4
Elektroniczne elementy składowe
31711110-7
Przekaźniki
31711120-0
Przetworniki
31711130-3
Oporniki
31711131-0
Oporniki elektryczne
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
31711140-6
Elektrody
31711150-9
Kondensatory elektroniczne
31711151-6
Kondensatory stałe
31711152-3
Kondensatory nastawne lub stałe
31711154-0
Baterie kondensatorów
31711155-7
Sieci kondensatorów
31711200-5
Elektroniczne tablice punktacyjne
31711300-6
Elektroniczne systemy rejestrowania czasu
31711310-9
System do rejestrowania obecności
31711400-7
Zawory i lampy elektronowe
31711410-0
Lampy elektronopromienne do odbiorników telewizyjnych
31711411-7
Kineskopy do odbiorników telewizyjnych
31711420-3
Lampy mikrofalowe i urządzenia
31711421-0
Magnetrony
31711422-7
Urządzenia mikrofalowe
31711423-4
Mikrofalowy sprzęt radiowy
31711424-1
Klistrony
31711430-6
Lampy elektronowe
31711440-9
Lampy elektronowe wzmacniające lub odbiorcze
31711500-8
Części podzespołów elektronicznych
31711510-1
Części kondensatorów elektrycznych
31711520-4
Części elektrycznych oporników, reostatów i potencjometrów
31711530-7
Części zaworów i przewodów elektronicznych
31712000-0
Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
31712100-1
Maszyny i aparatura mikroelektroniczna
31712110-4
Elektroniczne układy scalone i mikromoduły
31712111-1
Karty telefoniczne
31712112-8
Karty SIM
31712113-5
Karty zawierające obwody scalone
31712114-2
Zintegrowane obwody elektroniczne
31712115-9
Mikropodzespoły
31712116-6
Mikroprocesory
31712117-3
Pakiety układów scalonych
31712118-0
Gniazda lub podstawy dla układów scalonych
31712119-7
Pokrywy układów scalonych
31712200-2
Mikrosystemy
31712300-3
Obwody drukowane
31712310-6
Zbiorcze obwody drukowane
31712320-9
Indywidualne obwody drukowane
31712330-2
Półprzewodniki
31712331-9
Fotoogniwa
31712332-6
Tyrystory
31712333-3
Diaki
31712334-0
Triaki
31712335-7
Odłączniki sprzężone optycznie
L 74/57
L 74/58
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
31712336-4
Oscylatory oparte na kryształach
31712340-5
Diody
31712341-2
Diody świecące
31712342-9
Diody mikrofalowe lub o niewielkim sygnale
31712343-6
Diody Zenera
31712344-3
Diody Schottky’ego
31712345-0
Diody tunelowe
31712346-7
Fotodiody
31712347-4
Diody mocy lub diody słoneczne
31712348-1
Diody laserowe
31712349-8
Diody częstotliwości radiowej (RF)
31712350-8
Tranzystory
31712351-5
Fototranzystory
31712352-2
Tranzystory polowe (FET)
31712353-9
Tranzystory polowe typu metal-tlenek-półprzewodnik (MOSFET)
31712354-6
Chipy tranzystorowe
31712355-3
Tranzystory bipolarne Darlingtona lub o częstotliwości radiowej (RF)
31712356-0
Tranzystory jednozłączowe
31712357-7
Tranzystory bipolarne z izolowaną bramką (IGBT)
31712358-4
Tranzystory polowe złączowe (JFET)
31712359-1
Tranzystory bipolarne złączowe (BJT)
31712360-1
Obsadzone kryształy piezoelektryczne
31720000-9
Urządzenia elektromechaniczne
31730000-2
Sprzęt elektrotechniczny
31731000-9
Artykuły elektrotechniczne
31731100-0
Moduły
32000000-3
Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32200000-5
Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
32210000-8
Sprzęt nadawczy
32211000-5
Urządzenia do nadawania audycji
32220000-1
Telewizyjna aparatura nadawcza bez aparatury odbiorczej
32221000-8
Radiolatarnie
32222000-5
Maszyny kodujące sygnał wideo
32223000-2
Aparatura nadawcza wideo
32224000-9
Telewizyjna aparatura nadawcza
32230000-4
Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą
32231000-1
Aparatura telewizyjna o obwodzie zamkniętym
32232000-8
Sprzęt wideokonferencyjny
32233000-5
Stacje wzmacniające częstotliwość radiową
32234000-2
Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym
32235000-9
Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym
32236000-6
Radiotelefony
32237000-3
Krótkofalówki
32240000-7
Kamery telewizyjne
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
32250000-0
Telefony komórkowe
32251000-7
Telefony samochodowe
32251100-8
Zestawy niewymagające używania rąk
32252000-4
Telefony GSM
32252100-5
Telefony komórkowe niewymagające używania rąk
32252110-8
Telefony komórkowe niewymagające używania rąk (bezprzewodowe)
32260000-3
Urządzenia do przesyłu danych
32270000-6
Cyfrowa aparatura nadawcza
32300000-6
Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
powielająca
32310000-9
Odbiorniki audycji radiowych
32320000-2
Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32321000-9
Telewizyjny sprzęt projekcyjny
32321100-0
Sprzęt filmowy
32321200-1
Urządzenia audiowizualne
32321300-2
Materiały audiowizualne
32322000-6
Urządzenia multimedialne
32323000-3
Monitory wideo
32323100-4
Kolorowe monitory wideo
32323200-5
Monochromatyczne monitory wideo
32323300-6
Urządzenia wideo
32323400-7
Sprzęt wideo do odtwarzania
32323500-8
Urządzenia do nadzoru wideo
32324000-0
Telewizje
32324100-1
Telewizje kolorowe
32324200-2
Telewizje monochromatyczne
32324300-3
Urządzenia telewizyjne
32324310-6
Anteny satelitarne
32324400-4
Anteny telewizyjne
32324500-5
Tunery wideo
32324600-6
Telewizory cyfrowe
32330000-5
Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
32331000-2
Gramofony
32331100-3
Adaptery
32331200-4
Odtwarzacze kasetowe
32331300-5
Aparatura do powielania dźwięku
32331500-7
Nagrywarki
32331600-8
Odtwarzacze plików MP3
32332000-9
Rejestratory z taśmą magnetyczną
32332100-0
Dyktafony
32332200-1
Telefoniczne automaty zgłoszeniowe
32332300-2
Nagrywarki dźwięku
32333000-6
Aparatura do nagrywania lub powielania obrazu wideo
32333100-7
Rejestratory obrazu wideo
32333200-8
Kamery wideo
L 74/59
L 74/60
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
32333300-9
Aparatura do powielania obrazu wideo
32333400-0
Odtwarzacze wideo
32340000-8
Mikrofony i głośniki
32341000-5
Mikrofony
32342000-2
Urządzenia głośnikowe
32342100-3
Słuchawki
32342200-4
Słuchawki douszne
32342300-5
Mikrofony i zestawy głośnikowe
32342400-6
Sprzęt nagłaśniający
32342410-9
Sprzęt dźwiękowy
32342411-6
Mini-głośniki
32342412-3
Głośniki
32342420-2
Studyjne konsole mikserskie
32342430-5
Systemy kompresji dynamiki mowy
32342440-8
System poczty głosowej
32342450-1
Rejestratory głosu
32343000-9
Wzmacniacze
32343100-0
Wzmacniacze częstotliwości akustycznych
32343200-1
Megafony
32344000-6
Aparatura odbiorcza do radiotelefonii lub radiotelegrafii
32344100-7
Przenośne odbiorniki do przywoływania i wywoływania
32344110-0
System generowania głosu
32344200-8
Odbiorniki radiowe
32344210-1
Sprzęt radiowy
32344220-4
Przywoływacze radiowe
32344230-7
Stacje radiowe
32344240-0
Wieże radiowe
32344250-3
Instalacje radiowe
32344260-6
Sprzęt radiowy i multipleksy
32344270-9
Radiowy i telefoniczny sprzęt sterujący
32344280-2
Radia przenośne
32350000-1
Części sprzętu dźwiękowego i wideo
32351000-8
Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo
32351100-9
Sprzęt do edytowania obrazu wideo
32351200-0
Ekrany
32351300-1
Akcesoria do urządzeń audio
32351310-4
Kasety audio
32352000-5
Anteny i reflektory
32352100-6
Części sprzętu radiowego i radarowego
32352200-7
Części zapasowe i akcesoria radarowe
32353000-2
Nagrania dźwiękowe
32353100-3
Płyty
32353200-4
Kasety muzyczne
32354000-9
Produkty z kliszy
32354100-0
Klisza radiologiczna
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
32354110-3
Klisza rentgenowska
32354120-6
Film diazytowy
32354200-1
Taśma filmowa
32354300-2
Film fotograficzny
32354400-3
Film do odbitek natychmiastowych
32354500-4
Filmy wideo
32354600-5
Kasety wideo
32354700-6
Taśmy wideo
32354800-7
Inne klisze
32360000-4
Urządzenia komunikacji wewnętrznej
32400000-7
Sieci
32410000-0
Lokalna sieć komputerowa
32411000-7
Sieć aparatów wrzutowych
32412000-4
Sieci komunikacyjne
32412100-5
Sieć telekomunikacyjna
32412110-8
Sieć internetowa
32412120-1
Sieć intranetowa
32413000-1
Sieć zintegrowana
32413100-2
Rutery sieciowe
32415000-5
Sieć ethernet
32416000-2
Sieć ISDN
32416100-3
Sieć ISDX
32417000-9
Sieci multimedialne
32418000-6
Sieć radiowa
32420000-3
Urządzenia sieciowe
32421000-0
Okablowanie sieciowe
32422000-7
Elementy składowe sieci
32423000-4
Gniazda sieciowe
32424000-1
Infrastruktura sieciowa
32425000-8
Sieciowy system operacyjny
32426000-5
Sieciowy system publikacji
32427000-2
System sieciowy
32428000-9
Modernizacja sieci
32429000-6
Sprzęt sieci telefonicznej
32430000-6
Rozległa sieć komputerowa
32440000-9
Wyposażenie telemetryczne i terminali
32441000-6
Sprzęt telemetryczny
32441100-7
Telemetryczny system nadzoru
32441200-8
Sprzęt telemetryczny i sterujący
32441300-9
System telemetryczny
32442000-3
Wyposażenie terminali
32442100-4
Tablice terminalowe
32442200-5
Skrzynki terminalowe
32442300-6
Emulatory terminalowe
32442400-7
Bloki końcowe
L 74/61
L 74/62
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
32500000-8
Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32510000-1
Bezprzewodowy system telekomunikacyjny
32520000-4
Sprzęt i kable telekomunikacyjne
32521000-1
Kable telekomunikacyjne
32522000-8
Sprzęt telekomunikacyjny
32523000-5
Urządzenia telekomunikacyjne
32524000-2
System telekomunikacyjny
32530000-7
Satelitarne urządzenia komunikacyjne
32531000-4
Urządzenia łączności satelitarnej
32532000-1
Talerze satelitarne
32533000-8
Satelitarne stacje naziemne
32534000-5
Platformy satelitarne
32540000-0
Centrale
32541000-7
Wyposażenie centrali
32542000-4
Centrale panelowe
32543000-1
Łącznice telefoniczne
32544000-8
Wyposażenie central prywatnych połączonych z centralą miejską
32545000-5
Systemy central prywatnych połączonych z centralą miejską
32546000-2
Cyfrowe wyposażenie centrali
32546100-3
Centrale cyfrowe
32547000-9
Centrale próżniowe
32550000-3
Sprzęt telefoniczny
32551000-0
Kable telefoniczne i podobny sprzęt
32551100-1
Podłączenia telefoniczne
32551200-2
Centrale telefoniczne
32551300-3
Telefoniczne zestawy słuchawkowe
32551400-4
Sieć telefoniczna
32551500-5
Kable telefoniczne
32552000-7
Aparatura elektryczna do telefonii napowietrznej lub telegrafii
32552100-8
Zestawy do aparatów telefonicznych
32552110-1
Telefony bezprzewodowe
32552120-4
Telefony awaryjne
32552130-7
Telefony publiczne
32552140-0
Sprzęt telefonii płatnej
32552150-3
Telefony dla słabowidzących
32552160-6
Telefony dla słabosłyszących
32552200-9
Teledrukarki
32552300-0
Aparatura centrali telefonicznych lub telegraficznych
32552310-3
Cyfrowe centrale telefoniczne
32552320-6
Multipleksery
32552330-9
Telefoniczna aparatura przełączająca
32552400-1
Aparatura do zmiany przeznaczenia użytkowego częstotliwości dźwięku
32552410-4
Modemy
32552420-7
Przemienniki częstotliwości
32552430-0
Urządzenia kodujące
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
32552500-2
Aparatura teletekstowa
32552510-5
Terminale wideotekstowe
32552520-8
Urządzenia teleksowe
32552600-3
Domofony
32553000-4
Części elektrycznej aparatury telefonicznej lub telegraficznej
32560000-6
Tworzywa z włókna optycznego
32561000-3
Podłączenia z włókna optycznego
32562000-0
Kable światłowodowe
32562100-1
Kable światłowodowe do przesyłu informacji
32562200-2
Światłowodowe kable telekomunikacyjne
32562300-3
Światłowodowe kable do przesyłu danych
32570000-9
Urządzenia łączności
32571000-6
Infrastruktura komunikacyjna
32572000-3
Kabel komunikacyjny
32572100-4
Kabel komunikacyjny z wielokrotnymi przewodnikami elektrycznymi
32572200-5
Kabel komunikacyjny z przewodnikami współosiowymi
32572300-6
Kabel komunikacyjny specjalnego zastosowania
32573000-0
Komunikacyjny system sterowania
32580000-2
Sprzęt do obsługi danych
32581000-9
Sprzęt do przesyłu danych
32581100-0
Kabel do transmisji danych
32581110-3
Kabel do transmisji danych z wielokrotnymi przewodnikami
32581120-6
Kabel do transmisji danych z przewodnikami współosiowymi
32581130-9
Kabel do transmisji danych specjalnego zastosowania
32581200-1
Urządzenia faksowe
32581210-4
Akcesoria i elementy składowe do urządzeń faksowych
32582000-6
Nośniki danych
32583000-3
Nośniki danych i głosu
32584000-0
Nośniki z zapisem danych
33000000-0
Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
33100000-1
Urządzenia medyczne
33110000-4
Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego
33111000-1
Aparatura rentgenowska
33111100-2
Stoły rentgenowskie
33111200-3
Rentgenowskie stacje robocze
33111300-4
Rentgenowskie urządzenia przetwarzające
33111400-5
Urządzenia do fluoroskopii rentgenowskiej
33111500-6
Stomatologiczne aparaty rentgenowskie
33111600-7
Urządzenia radiograficzne
33111610-0
Jednostki rezonansu magnetycznego
33111620-3
Aparaty wykorzystujące promieniowanie gamma
33111640-9
Termografy
33111650-2
Urządzenia do mammografii
33111660-5
Denzytometry do pomiaru gęstości kości
33111700-8
Pomieszczenia do angiografii
L 74/63
L 74/64
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
33111710-1
Wyroby do angiografii
33111720-4
Urządzenia do angiografii
33111721-1
Cyfrowe urządzenia do angiografii
33111730-7
Wyroby do angioplastyki
33111740-0
Urządzenia do angioplastyki
33111800-9
Diagnostyczny system rentgenowski
33112000-8
Sprzęt obrazujący pogłosowy, ultradźwiękowy i dopplerowski
33112100-9
Ultrasonograf do badania serca
33112200-0
Aparaty ultrasonograficzne
33112300-1
Skanery ultradźwiękowe
33112310-4
Ultrasonokardiografy
33112320-7
Urządzenia Dopplera
33112330-0
Echoencefalografy
33112340-3
Echokardiografy
33113000-5
Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego
33113100-6
Skanery rezonansu magnetycznego
33113110-9
Atomowe skanery do rezonansu magnetycznego
33114000-2
Urządzenia do spektroskopii
33115000-9
Urządzenia do tomografii
33115100-0
Skanery do tomografii komputerowej
33115200-1
Skanery do tomografii komputerowej osiowej
33120000-7
Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze
33121000-4
Ambulatoryjny system rejestrujący
33121100-5
Elektroencefalografy
33121200-6
Urządzenia do scyntygrafii
33121300-7
Elektromiografy
33121400-8
Audiometry
33121500-9
Elektrokardiogram
33122000-1
Sprzęt oftalmologiczny
33123000-8
Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej
33123100-9
Tensjometr
33123200-0
Urządzenia do elektrokardiografii
33123210-3
Urządzenia do monitorowania czynności serca
33123220-6
Urządzenia do kardioangiografii
33123230-9
Kardiografy
33124000-5
Urządzenia i wyroby diagnostyczne i radiodiagnostyczne
33124100-6
Urządzenia diagnostyczne
33124110-9
Systemy diagnostyczne
33124120-2
Diagnostyczne urządzenia ultradźwiękowe
33124130-5
Wyroby diagnostyczne
33124131-2
Paski odczynnikowe
33124200-7
Urządzenia radiodiagnostyczne
33124210-0
Wyroby radiodiagnostyczne
33125000-2
Urządzenia do badań urologicznych
33126000-9
Urządzenia stomatologiczne
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
33127000-6
Urządzenia do analizy immunologicznej
33128000-3
Lasery medyczne inne niż stosowane w chirurgii
33130000-0
Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne
33131000-7
Stomatologiczne instrumenty ręczne
33131100-8
Przyrządy chirurgii stomatologicznej
33131110-1
Szczypce, szczoteczki/pędzelki, rozwieracze i polerki dentystyczne
33131111-8
Szczypce dentystyczne
33131112-5
Robocze szczoteczki/pędzelki dentystyczne
33131113-2
Rozwieracze dentystyczne
33131114-9
Polerki dentystyczne
33131120-4
Dentystyczne urządzenia do kriochirurgii, głębokościomierze, dźwignie i ekskawatory
33131121-1
Dentystyczne zestawy do kriochirurgii
33131122-8
Głębokościomierze dentystyczne
33131123-5
Dźwignie dentystyczne
33131124-2
Ekskawatory dentystyczne
33131130-7
Ochraniacze dentystyczne na palce i kleszcze dentystyczne
33131131-4
Ochraniacze dentystyczne na palce
33131132-1
Kleszcze dentystyczne
33131140-0
Lusterka i rozwiertaki dentystyczne
33131141-7
Lusterka dentystyczne
33131142-4
Rozwiertaki dentystyczne
33131150-3
Narzędzia do wierzchołków korzeni, skalery i skale dentystyczne
33131151-0
Narzędzia dentystyczne do wierzchołków korzeni
33131152-7
Skalery dentystyczne
33131153-4
Skale dentystyczne
33131160-6
Nożyczki i noże dentystyczne
33131161-3
Nożyczki dentystyczne
33131162-0
Noże dentystyczne
33131170-9
Dentystyczne łopatki, pęsety i narzędzia do formowania wosku
33131171-6
Łopatki dentystyczne
33131172-3
Pęsety dentystyczne
33131173-0
Narzędzia dentystyczne do formowania wosku
33131200-9
Stomatologiczne igły do szycia
33131300-0
Stomatologiczne przyrządy jednorazowego użytku
33131400-1
Sondy stomatologiczne
33131500-2
Stomatologiczne przyrządy do ekstrakcji
33131510-5
Wiertła stomatologiczne
33131600-3
Przyrządy do wypełnień stomatologicznych
33132000-4
Implanty stomatologiczne
33133000-1
Akcesoria do odcisków stomatologicznych
33134000-8
Akcesoria endodontyczne
33135000-5
Urządzenia ortodontyczne
33136000-2
Przyrządy obrotowe i ścierne
33137000-9
Akcesoria profilaktyki stomatologicznej
33138000-6
Aparaty korekcyjne
L 74/65
L 74/66
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
33138100-7
Protezy zębowe
33140000-3
Materiały medyczne
33141000-0
Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33141100-1
Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki
33141110-4
Opatrunki
33141111-1
Opatrunki przylepne
33141112-8
Plastry
33141113-4
Bandaże
33141114-2
Gaza medyczna
33141115-9
Wata medyczna
33141116-6
Zestawy opatrunkowe
33141117-3
Wełna bawełniana
33141118-0
Waciki
33141119-7
Kompresy
33141120-7
Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141121-4
Szwy chirurgiczne
33141122-1
Klamry chirurgiczne
33141123-8
Pojemniki na skalpele
33141124-5
Podkładki pod skalpele
33141125-2
Tworzywa do szwów chirurgicznych
33141126-9
Podwiązki naczyniowe
33141127-6
Hemostatyki wchłanialne
33141128-3
Igły do szycia
33141200-2
Cewniki
33141210-5
Pojemniki do cewników
33141220-8
Kaniula
33141230-1
Rozszerzadła
33141240-4
Akcesoria cewnikowe
33141300-3
Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi
33141310-6
Strzykawki
33141320-9
Igły medyczne
33141321-6
Igły do znieczulania
33141322-3
Igły do tętnic
33141323-0
Igły do biopsji
33141324-7
Igły do dializy
33141325-4
Igły do przetok
33141326-1
Igły do procedur radiologicznych
33141327-8
Igły z dodatkowym otworkiem
33141328-5
Igły do znieczuleń miejscowych
33141329-2
Igły do diagnostyki prenatalnej
33141400-4
Przecinaki i noże chirurgiczne, rękawice chirurgiczne
33141410-7
Przecinaki i noże chirurgiczne
33141411-4
Skalpele i noże chirurgiczne
33141420-0
Rękawice chirurgiczne
33141500-5
Produkty hematologiczne
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
33141510-8
Produkty krwiopochodne
33141520-1
Wyciągi z osocza
33141530-4
Koagulanty krwi
33141540-7
Albumina
33141550-0
Heparyna
33141560-3
Organy ludzkie
33141570-6
Krew ludzka
33141580-9
Krew zwierzęca
33141600-6
Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy
33141610-9
Torby do gromadzenia płynów ustrojowych
33141613-0
Pojemniki na krew
33141614-7
Pojemniki na osocze krwi
33141615-4
Pojemniki na mocz
33141620-2
Zestawy medyczne
33141621-9
Zestawy używane w przypadku nietrzymania moczu
33141622-6
Zestawy zabezpieczające przed AIDS
33141623-3
Zestawy pierwszej pomocy
33141624-0
Zestawy do podawania leków
33141625-7
Zestawy diagnostyczne
33141626-4
Zestawy dawkujące
33141630-5
Filtry osocza krwi
33141640-8
Dreny
33141641-5
Sondy
33141642-2
Akcesoria do drenażu
33141700-7
Wyroby ortopedyczne
33141710-0
Kule
33141720-3
Pomoce do chodzenia
33141730-6
Kołnierze chirurgiczne
33141740-9
Obuwie ortopedyczne
33141750-2
Sztuczne stawy
33141760-5
Łupki
33141770-8
Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty
33141800-8
Wyroby stomatologiczne
33141810-1
Tworzywa do wypełnień stomatologicznych
33141820-4
Korony
33141821-1
Korony porcelanowe
33141822-8
Korony akrylowe
33141830-7
Podkłady cementowe
33141840-0
Hemostatyki stomatologiczne
33141850-3
Produkty higieny stomatologicznej
33141900-9
Lancety
33150000-6
Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii
33151000-3
Urządzenia i wyroby do radioterapii
33151100-4
Urządzenia do leczenia promieniowaniem gamma
33151200-5
Urządzenia do terapii rentgenowskiej
L 74/67
L 74/68
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
33151300-6
Spektrografy
33151400-7
Wyroby do radioterapii
33152000-0
Inkubatory
33153000-7
Kleszcze do kruszenia kamieni
33154000-4
Urządzenia do mechanoterapii
33155000-1
Przyrządy do fizykoterapii
33156000-8
Przyrządy do testów psychologicznych
33157000-5
Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
33157100-6
Maski do gazów medycznych
33157110-9
Maski tlenowe
33157200-7
Zestawy tlenowe
33157300-8
Namioty tlenowe
33157400-9
Medyczna aparatura oddechowa
33157500-0
Komory hiperbaryczne
33157700-2
Worki ambu
33157800-3
Urządzenia do podawania tlenu
33157810-6
Urządzenia do terapii tlenowej
33158000-2
Aparatura do terapii elektrycznej, elektromagnetycznej i mechanicznej
33158100-3
Urządzenia elektromagnetyczne
33158200-4
Urządzenia do elektroterapii
33158210-7
Stymulatory
33158300-5
Urządzenia medyczne emitujące promieniowanie ultrafioletowe
33158400-6
Sprzęt do terapii mechanicznej
33158500-7
Przyrządy medyczne na podczerwień
33159000-9
System chemii klinicznej
33160000-9
Techniki operacyjne
33161000-6
Urządzenia elektrochirurgiczne
33162000-3
Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
33162100-4
Urządzenia używane na salach operacyjnych
33162200-5
Przyrządy używane na salach operacyjnych
33163000-0
Namioty do użytku medycznego
33164000-7
Urządzenia do koelioskopii
33164100-8
Kolposkopy
33165000-4
Przyrządy do kriochirurgii i krioterapii
33166000-1
Przyrządy dermatologiczne
33167000-8
Lampy chirurgiczne
33168000-5
Przyrządy do endoskopii, endochirurgii
33168100-6
Endoskopy
33169000-2
Przyrządy chirurgiczne
33169100-3
Lasery chirurgiczne
33169200-4
Kosze chirurgiczne
33169300-5
Tace chirurgiczne
33169400-6
Pojemniki chirurgiczne
33169500-7
Systemy chirurgiczne do lokalizacji i śledzenia
33170000-2
Aparatura do anestezji i resuscytacji
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
33171000-9
Przyrządy do anestezji i resuscytacji
33171100-0
Przyrządy do anestezji
33171110-3
Maski do anestezji
33171200-1
Przyrządy do resuscytacji
33171210-4
Maski do resuscytacji
33171300-2
Zestawy do znieczuleń miejscowych
33172000-6
Urządzenia do anestezji i resuscytacji
33172100-7
Urządzenia do anestezji
33172200-8
Urządzenia do resuscytacji
33180000-5
Wsparcie czynnościowe
33181000-2
Urządzenia do terapii nerkowej
33181100-3
Urządzenia do hemodializy
33181200-4
Filtry do dializy
33181300-5
Monitory do hemodializy
33181400-6
Wielofunkcyjne urządzenia do hemodializy
33181500-7
Wyroby do terapii nerkowej
33181510-0
Płyny do terapii nerkowej
33181520-3
Wyroby do dializy nerkowej
33182000-9
Urządzenia do wspomagania serca
33182100-0
Defibrylatory
33182200-1
Urządzenia do stymulacji pracy serca
33182210-4
Rozruszniki serca
33182220-7
Zastawki serca
33182230-0
Sztuczne komory serca
33182240-3
Części i akcesoria do rozruszników serca
33182241-0
Baterie do rozruszników serca
33182300-2
Urządzenia do chirurgii serca
33182400-3
System do rentgena serca
33183000-6
Dodatkowe wyroby ortopedyczne
33183100-7
Implanty ortopedyczne
33183200-8
Protezy ortopedyczne
33183300-9
Urządzenia do osteosyntezy
33184000-3
Sztuczne części ciała
33184100-4
Implanty chirurgiczne
33184200-5
Protezy naczyniowe
33184300-6
Sztuczne części serca
33184400-7
Protezy piersi
33184410-0
Wewnętrzne protezy piersi
33184420-3
Zewnętrzne protezy piersi
33184500-8
Endoprotezy naczyń wieńcowych
33184600-9
Sztuczne gałki oczne
33185000-0
Aparaty słuchowe
33185100-1
Części i akcesoria do aparatów słuchowych
33185200-2
Implanty ślimakowe
33185300-3
Implanty otolaryngologiczne
L 74/69
L 74/70
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
33185400-4
Sztuczna krtań
33186000-7
Pozaustrojowe układy krążeniowe
33186100-8
Urządzenia do natleniania
33186200-9
Urządzenia do ogrzewania krwi i płynów
33190000-8
Różne urządzenia i produkty medyczne
33191000-5
Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne
33191100-6
Urządzenia sterylizujące
33191110-9
Autoklawy
33192000-2
Meble medyczne
33192100-3
Łóżka do użytku medycznego
33192110-6
Łóżka ortopedyczne
33192120-9
Łóżka szpitalne
33192130-2
Łóżka z silnikiem
33192140-5
Kozetki psychiatryczne
33192150-8
Łóżka terapeutyczne
33192160-1
Nosze
33192200-4
Stoły medyczne
33192210-7
Stoły do badania
33192230-3
Stoły operacyjne
33192300-5
Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów
33192310-8
Wyciągi lub podwieszenia do łóżek medycznych
33192320-1
Uchwyty do butelek na mocz
33192330-4
Podkładki do transfuzji
33192340-7
Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów
33192350-0
Szafa do hodowli medycznych
33192400-6
Stanowiska stomatologiczne
33192410-9
Fotele stomatologiczne
33192500-7
Probówki
33192600-8
Sprzęt do podnoszenia dla służby zdrowia
33193000-9
Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia
33193100-0
Pojazdy inwalidzkie i wózki inwalidzkie
33193110-3
Pojazdy inwalidzkie
33193120-6
Wózki inwalidzkie
33193121-3
Wózki inwalidzkie z silnikiem
33193200-1
Części i akcesoria do pojazdów i wózków inwalidzkich
33193210-4
Części i akcesoria do pojazdów inwalidzkich
33193211-1
Silniki do pojazdów inwalidzkich
33193212-8
Układy kierownicze do pojazdów inwalidzkich
33193213-5
Układy sterowania do pojazdów inwalidzkich
33193214-2
Zawieszenia do pojazdów inwalidzkich
33193220-7
Części i akcesoria do wózków inwalidzkich
33193221-4
Siedziska do wózków inwalidzkich
33193222-1
Ramy do wózków inwalidzkich
33193223-8
Fotele do wózków inwalidzkich
33193224-5
Koła do wózków inwalidzkich
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
33193225-2
Opony do wózków inwalidzkich
33194000-6
Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
33194100-7
Urządzenia i przyrządy do infuzji
33194110-0
Pompy infuzyjne
33194120-3
Artykuły do infuzji
33194200-8
Urządzenia i przyrządy do transfuzji
33194210-1
Urządzenia do transfuzji krwi
33194220-4
Wyroby do transfuzji krwi
33195000-3
System monitorowania pacjentów
33195100-4
Monitory
33195110-7
Monitory do kontrolowania czynności oddechowej
33195200-5
Centralna jednostka monitorująca
33196000-0
Pomoce medyczne
33196100-1
Sprzęt dla osób starszych
33196200-2
Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
33197000-7
Medyczne urządzenia komputerowe
33198000-4
Szpitalne wyroby papierowe
33198100-5
Okłady papierowe
33198200-6
Papierowe waciki lub kompresy odkażające
33199000-1
Odzież medyczna
33600000-6
Produkty farmaceutyczne
33610000-9
Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu
33611000-6
Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń związanych z nadkwasotą
33612000-3
Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego
33613000-0
Środki przeczyszczające
33614000-7
Środki przeciwbiegunkowe, jelitowe czynniki przeciwzapalne/przeciwinfekcyjne
33615000-4
Produkty lecznicze używane przy cukrzycy
33615100-5
Insulina
33616000-1
Witaminy
33616100-2
Prowitaminy
33617000-8
Dodatki mineralne
33620000-2
Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia
33621000-9
Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33621100-0
Środki obniżające krzepliwość krwi
33621200-1
Środki przeciwkrwotoczne
33621300-2
Preparaty przeciw anemii
33621400-3
Substytuty krwi i roztwory do perfuzji
33622000-6
Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego
33622100-7
Produkty lecznicze do terapii serca
33622200-8
Środki przeciw nadciśnieniu
33622300-9
Środki moczopędne
33622400-0
Środki chroniące naczynia krwionośne
33622500-1
Środki przeciw hemoroidom do użytku miejscowego
33622600-2
Betablokery
33622700-3
Blokery kanałów wapniowych
L 74/71
L 74/72
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
33622800-4
Środki aktywne wobec układu reninoangiotensyny
33630000-5
Produkty lecznicze dla dermatologii oraz układu mięśniowo-szkieletowego
33631000-2
Produkty lecznicze dla dermatologii
33631100-3
Środki przeciwgrzybiczne do użytku dermatologicznego
33631110-6
Kwasy salicylowe
33631200-4
Środki zmiękczające i ochronne
33631300-5
Środki przeciw łuszczycy
33631400-6
Antybiotyki i środki chemoterapeutyczne do użytku dermatologicznego
33631500-7
Kortykosterydy do użytku dermatologicznego oraz do preparatów dermatologicznych
33631600-8
Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
33631700-9
Preparaty przeciwtrądzikowe
33632000-9
Produkty lecznicze dla układu mięśniowo-szkieletowego
33632100-0
Produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
33632200-1
Środki rozluźniające mięśnie
33632300-2
Preparaty przeciwartretyczne
33640000-8
Produkty lecznicze dla układu moczowo-płciowego oraz hormonów
33641000-5
Produkty lecznicze dla układu moczowo-płciowego oraz hormonów płciowych
33641100-6
Ginekologiczne środki przeciwinfekcyjne i antyseptyczne
33641200-7
Pozostałe środki ginekologiczne
33641300-8
Hormony płciowe i modulatory systemu płciowego
33641400-9
Środki antykoncepcyjne
33641410-2
Doustne środki antykoncepcyjne
33641420-5
Chemiczne środki antykoncepcyjne
33642000-2
Ogólnoustrojowe preparaty hormonalne, z wyłączeniem hormonów płciowych
33642100-3
Hormony przysadki, podwzgórza i analogiczne
33642200-4
Kortykosterydy do użytku ogólnoustrojowego
33642300-5
Produkty lecznicze do terapii tarczycy
33650000-1
Ogólne środki przeciwinfekcyjne do użytku ogólnoustrojowego, szczepionki, środki przeciwnowotworowe oraz immunomodulacyjne
33651000-8
Ogólne środki przeciwinfekcyjne do użytku ogólnoustrojowego oraz szczepionki
33651100-9
Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
33651200-0
Środki przeciwgrzybiczne do użytku ogólnoustrojowego
33651300-1
Przeciwgrzybiczne środki bakteryjne
33651400-2
Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego
33651500-3
Surowice odpornościowe oraz immunoglobuliny
33651510-6
Surowice odpornościowe
33651520-9
Immunoglobuliny
33651600-4
Szczepionki
33651610-7
Szczepionki przeciw dyfterytowi-kokluszowi-tężcowi
33651620-0
Szczepionki przeciw dyfterytowi-tężcowi
33651630-3
Szczepionki BCG (suche)
33651640-6
Szczepionki przeciwko odrze-śwince-różyczce
33651650-9
Szczepionki przeciwko tyfusowi plamistemu
33651660-2
Sczepionki przeciw grypie
33651670-5
Szczepionki przeciw polio
33651680-8
Szczepionki przeciwko zapaleniu wątroby typu B
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
33651690-1
Szczepionki dla medycyny weterynaryjnej
33652000-5
Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
33652100-6
Środki przeciwnowotworowe
33652200-7
Produkty lekarskie do terapii układu dokrewnego
33652300-8
Środki immunosupresyjne
33660000-4
Produkty lecznicze dla układu nerwowego i organów zmysłów
33661000-1
Produkty lecznicze dla układu nerwowego
33661100-2
Środki znieczulające
33661200-3
Środki przeciwbólowe
33661300-4
Środki przeciwepileptyczne
33661400-5
Produkty lecznicze przeciwko chorobie Parkinsona
33661500-6
Neuroleptyki
33661600-7
Neuroanaleptyki
33661700-8
Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego
33662000-8
Produkty lecznicze dla organów zmysłów
33662100-9
Środki oftalmologiczne
33670000-7
Środki lecznicze dla układu oddechowego
33673000-8
Produkty lecznicze przeciwko przewlekłym chorobom przenoszonym drogą kropelkową
33674000-5
Preparaty przciwkaszlowe i przeciwko przeziębieniom
33675000-2
Preparaty antyhistaminowe do uzytku ogólnoustrojowego
33680000-0
Wyroby farmaceutyczne
33681000-7
Smoczki, osłonki na brodawki sutkowe i podobne artykuły dla niemowląt
33682000-4
Płyty gumowe
33683000-1
Poduszki gumowe
33690000-3
Różne produkty lecznicze
33691000-0
Produkty antypasożytnicze, środki owadobójcze i odstraszające owady
33691100-1
Środki przeciwko pierwotniakom
33691200-2
Środki przeciwko robakom
33691300-3
Środki przeciwko ekopasożytom, włączając środki przeciwświerzbowe, owadobójcze i odstraszające
owady
33692000-7
Roztwory lecznicze
33692100-8
Roztwory do wstrzykiwania
33692200-9
Produkty do żywienia pozajelitowego
33692210-2
Preparaty odżywiania pozajelitowego
33692300-0
Roztwory do perfuzji
33692400-1
Roztwory do perfuzji
33692500-2
Płyny dożylne
33692510-5
Preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego
33692600-3
Roztwory galenowe
33692700-4
Roztwory glukozy
33692800-5
Roztwory do dializy
33693000-4
Pozostałe produkty terapeutyczne
33693100-5
Toksyny
33693200-6
Namiastki nikotyny
33693300-7
Środki leczenia uzależnień
33694000-1
Czynniki diagnostyczne
L 74/73
L 74/74
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
33695000-8
Wszelkie pozostałe produkty inne niż terapeutyczne
33696000-5
Odczynniki i środki kontrastowe
33696100-6
Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi
33696200-7
Odczynniki do badania krwi
33696300-8
Odczynniki chemiczne
33696400-9
Odczynniki izotopowe
33696500-0
Odczynniki laboratoryjne
33696600-1
Odczynniki do elektroforezy
33696700-2
Odczynniki urologiczne
33696800-3
Nośniki kontrastu rentgenowskiego
33697000-2
Preparaty lecznicze, z wyłączeniem produktów stomatologicznych
33697100-3
Preparaty do lewatywy
33697110-6
Cementy do rekonstrukcji kości
33698000-9
Produkty lekarskie
33698100-0
Kultury mikrobiologiczne
33698200-1
Gruczoły i ich ekstrakty
33698300-2
Substancje peptydowe
33700000-7
Produkty do pielęgnacji ciała
33710000-0
Perfumy, produkty toaletowe i prezerwatywy
33711000-7
Perfumy i produkty toaletowe
33711100-8
Wody toaletowe
33711110-1
Dezodoranty
33711120-4
Środki przeciwpotne
33711130-7
Wody kolońskie
33711140-0
Środki zapachowe
33711150-3
Woda różana
33711200-9
Preparaty do makijażu
33711300-0
Preparaty do pielęgnacji paznokci dłoni i stóp
33711400-1
Produkty upiększające
33711410-4
Płatki bawełniane
33711420-7
Zestawy do makijażu
33711430-0
Waciki jednorazowe
33711440-3
Balsam do ust
33711450-6
Tatuaże
33711500-2
Produkty do pielęgnacji skóry
33711510-5
Produkty chroniące przed słońcem
33711520-8
Żele do kąpieli
33711530-1
Czepki kąpielowe
33711540-4
Kremy lub płyny parafarmaceutyczne
33711600-3
Preparaty i artykuły do włosów
33711610-6
Szampony
33711620-9
Grzebienie
33711630-2
Peruki
33711640-5
Zestawy kosmetyków
33711700-4
Artykuły i preparaty do higieny jamy ustnej lub zębów
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
33711710-7
Szczoteczki do zębów
33711720-0
Pasta do zębów
33711730-3
Wykałaczki
33711740-6
Płyn do płukania ust
33711750-9
Odświeżacze oddechu
33711760-2
Nić dentystyczna
33711770-5
Smoczki i gryzaczki dla niemowląt
33711780-8
Tabletki do czyszczenia protez zębowych
33711790-1
Zestawy do zębów
33711800-5
Preparaty do golenia
33711810-8
Kremy do golenia
33711900-6
Mydło
33712000-4
Prezerwatywy
33713000-1
Produkty do pielęgnacji stóp
33720000-3
Golarki i zestawy do manikiuru lub pedikiuru
33721000-0
Golarki
33721100-1
Żyletki
33721200-2
Maszynki do golenia
33722000-7
Zestawy do manikiuru i pedikiuru
33722100-8
Zestawy do manikiuru
33722110-1
Przybory do manikiuru
33722200-9
Zestawy do pedikiuru
33722210-2
Przybory do pedikiuru
33722300-0
Klamerki
33730000-6
Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne
33731000-3
Soczewki kontaktowe
33731100-4
Soczewki korekcyjne
33731110-7
Soczewki śródoczne
33731120-0
Soczewki okularowe
33732000-0
Płyny do soczewek kontaktowych
33733000-7
Okulary przeciwsłoneczne
33734000-4
Okulary
33734100-5
Oprawy i ramki do okularów
33734200-6
Szkło okularowe
33735000-1
Gogle
33735100-2
Gogle ochronne
33735200-3
Oprawy i ramki do gogli
33740000-9
Produkty do pielęgnacji rąk i paznokci
33741000-6
Produkty do pielęgnacji rąk
33741100-7
Środek do mycia rąk
33741200-8
Płyny do rąk i ciała
33741300-9
Środek odkażający do rąk
33742000-3
Produkty do pielęgnacji paznokci
33742100-4
Obcinarki do paznokci
33742200-5
Środek nadający połysk paznokciom
L 74/75
L 74/76
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
33750000-2
Produkty do pielęgnacji niemowląt
33751000-9
Chusteczki jednorazowe
33752000-6
Podkładka do pielęgnacji
33760000-5
Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety
33761000-2
Papier toaletowy
33762000-9
Chusteczki higieniczne papierowe
33763000-6
Ręczniki papierowe do rąk
33764000-3
Serwetki papierowe
33770000-8
Artykuły higieniczne z papieru
33771000-5
Toaletowe produkty z papieru
33771100-6
Podpaski lub tampony
33771200-7
Pieluszki dla niemowląt
33772000-2
Jednorazowe wyroby papierowe
33790000-4
Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
33791000-1
Higieniczne wyroby szklane
33792000-8
Farmaceutyczne wyroby szklane
33793000-5
Laboratoryjne wyroby szklane
33900000-9
Sprzęt i artykuły do użytku post mortem oraz w kostnicach
33910000-2
Przyrządy i artykuły do przeprowadzania sekcji w przypadkach patologicznych
33911000-9
Nożyczki do autopsji
33912000-6
Zestawy do autopsji
33912100-7
Szczypczyki do autopsji
33913000-3
Zgłębniki do wyciągania pocisków podczas autopsji
33914000-0
Nici, igły i zaciski do autopsji
33914100-1
Nici do autopsji
33914200-2
Igły do autopsji
33914300-3
Zaciski do nacięć do autopsji
33915000-7
Przyrządy do żył do autopsji
33916000-4
Brzeszczoty pił lub akcesoria do autopsji
33916100-5
Piły do autopsji
33917000-1
Deski i podkładki do sekcji
33918000-8
Kasety na przybory chirurgiczne lub akcesoria używane post mortem
33919000-5
Zwijane zestawy przyborów chirurgicznych i akcesoriów używanych post mortem
33920000-5
Sprzęt i artykuły do autopsji
33921000-2
Kolektory pyłu kostnego
33922000-9
Worki do przewozu zwłok
33923000-6
Oparcia na głowę, deski na zwłoki lub wagi wiszące do autopsji
33923100-7
Oparcia na głowę do autopsji
33923200-8
Deski na zwłoki do autopsji
33923300-9
Wagi wiszące do autopsji
33924000-3
Zestawy do autopsji w przypadku chorób zakaźnych
33925000-0
Zawieszki lub bransolety identyfikacyjne używane post mortem
33926000-7
Próżniowe ssawki i rurki zbierające płyn w trakcie autopsji
33927000-4
Termometry odbytnicze używane post mortem
33928000-1
Przybory do pośmiertnego prostowania palców
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
33929000-8
Zestawy wypełniaczy tkanek w zwłokach
33930000-8
Meble do autopsji
33931000-5
Stacje robocze lub akcesoria do autopsji
33932000-2
Zlewy lub akcesoria do autopsji
33933000-9
Stoły lub akcesoria do przeprowadzania autopsji
33933100-0
Stoły do przeprowadzania autopsji
33934000-6
Stoły lub akcesoria do przeprowadzania nekroskopii
33935000-3
Stoły lub akcesoria do przeprowadzania sekcji zwierząt
33936000-0
Stacje robocze lub akcesoria do balsamowania
33937000-7
Stacje robocze lub akcesoria do autopsji z odciągiem
33940000-1
Sprzęt i artykuły do transportu i przechowywania zwłok
33941000-8
Stojaki do przechowywania zwłok
33942000-5
Środki transportu zwłok
33943000-2
Podnoszone nożycowo wózki do zwłok
33944000-9
Szafy chłodnicze lub zamrażarki do kostnic
33945000-6
Komory chłodnicze do kostnic
33946000-3
Wózki do autopsji
33947000-0
Tace na zwłoki
33948000-7
Urządzenia do podnoszenia lub transportu zwłok
33949000-4
Pojemniki do transportu zwłok
33950000-4
Sprzęt i artykuły dla medycyny sądowej
33951000-1
Materiały do pośmiertnego zdejmowania odcisków palców lub innych odcisków
33952000-8
Maski przeciwgnilne
33953000-5
Zestawy lub artykuły do pośmiertnego wykrywania krwi
33954000-2
Zestawy do zbierania dowodów biologicznych
33960000-7
Sprzęt i artykuły do balsamowania
33961000-4
Iniektory do jam do balsamowania
33962000-1
Rurki do opróżniania żył podczas balsamowania
33963000-8
Płyny do balsamowania lub obróbki chemicznej
33964000-5
Rurki do wstrzykiwania podczas balsamowania
33965000-2
Zlewy lub akcesoria do balsamowania
33966000-9
Zestawy do balsamowania
33967000-6
Igły do wstrzykiwania podczas balsamowania
33968000-3
Nakrywki na oczy
33970000-0
Sprzęt i artykuły dla kostnic
33971000-7
Wyposażenie kostnic
33972000-4
Opakowania dla kostnic
33973000-1
Pokrowce dla kostnic
33974000-8
Odsysacze dla kostnic
33975000-5
Kompozycje utwardzające dla kostnic
34000000-7
Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
34100000-8
Pojazdy silnikowe
34110000-1
Samochody osobowe
34111000-8
Przyczepy mieszkalne i luksusowe przyczepy mieszkalne
34111100-9
Przyczepy mieszkalne
L 74/77
L 74/78
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
34111200-0
Luksusowe przyczepy mieszkalne
34113000-2
Pojazdy z napędem na 4 koła
34113100-3
Jeepy
34113200-4
Samochody poruszające się po każdej nawierzchni
34113300-5
Pojazdy terenowe
34114000-9
Pojazdy specjalne
34114100-0
Pojazdy pogotowia
34114110-3
Pojazdy ratownicze
34114120-6
Pojazdy paramedyczne
34114121-3
Karetki
34114122-0
Pojazdy do transportu chorych
34114200-1
Radiowozy policyjne
34114210-4
Pojazdy do transportu więźniów
34114300-2
Pojazdy opieki socjalnej
34114400-3
Minibusy
34115000-6
Inne samochody pasażerskie
34115200-8
Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób
34115300-9
Używane pojazdy transportowe
34120000-4
Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób
34121000-1
Autobusy i autokary
34121100-2
Autobusy transportu publicznego
34121200-3
Autobusy z przyczepą
34121300-4
Autobusy piętrowe
34121400-5
Autobusy niskopodłogowe
34121500-6
Autokary
34130000-7
Pojazdy silnikowe do transportu towarów
34131000-4
Pikapy
34132000-1
Sanie motorowe
34133000-8
Pojazdy ciężarowe z przyczepą
34133100-9
Cysterny
34133110-2
Cysterny na paliwo
34134000-5
Ciężarówki z platformami płaskimi i wywrotki
34134100-6
Ciężarówki z platformami płaskimi
34134200-7
Wywrotnice
34136000-9
Samochody półciężarowe
34136100-0
Lekkie samochody półciężarowe
34136200-1
Półciężarówki z usztywnieniem
34137000-6
Używane pojazdy do transportu towarów
34138000-3
Drogowe pojazdy gąsienicowe
34139000-0
Podwozia
34139100-1
Podwozia z kabiną
34139200-2
Podwozia stanowiące całość z nadwoziem
34139300-3
Podwozia pełne
34140000-0
Wysokowydajne pojazdy silnikowe
34142000-4
Ciężarówki wyposażone w dźwig i pojazdy samowyładowcze
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
34142100-5
Pojazdy ciężarowe z ruchomą platformą
34142200-6
Ładowarki przegubowe
34142300-7
Pojazdy samowyładowcze
34143000-1
Pojazdy do utrzymania dróg w okresie zimy
34144000-8
Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
34144100-9
Dźwigi masztowe samojezdne
34144200-0
Pojazdy służb ratowniczych
34144210-3
Wozy strażackie
34144211-0
Pojazdy ciężarowe z drabiną obrotową
34144212-7
Cysterny do transportu wody
34144213-4
Motopompy
34144220-6
Pojazdy pogotowia technicznego
34144300-1
Mosty jezdne
34144400-2
Pojazdy utrzymania dróg
34144410-5
Szambiarki
34144420-8
Pojazdy do rozrzucania soli
34144430-1
Pojazdy do zamiatania dróg
34144431-8
Zamiatarki zasysające
34144440-4
Piaskarki
34144450-7
Polewaczki
34144500-3
Pojazdy do transportu odpadów i ścieków
34144510-6
Pojazdy do transportu odpadów
34144511-3
Pojazdy do zbierania odpadów
34144512-0
Zgniatarki
34144520-9
Cysterny do gromadzenia ścieków
34144700-5
Pojazdy użyteczności publicznej
34144710-8
Ładowarki jezdne
34144730-4
Pojazdy do tankowania statków powietrznych
34144740-7
Pojazdy do holowania statków powietrznych
34144750-0
Pojazdy do transportu ładunków
34144751-7
Wozy bramowe
34144760-3
Wózki biblioteczne
34144800-6
Wozy mieszkalne
34144900-7
Pojazdy elektryczne
34144910-0
Autobusy elektryczne
34150000-3
Symulatory
34151000-0
Symulatory jazdy
34152000-7
Symulatory szkoleniowe
34200000-9
Nadwozia pojazdów, przyczepy lub naczepy
34210000-2
Nadwozia pojazdów mechanicznych
34211000-9
Nadwozia autobusów, ambulansów i pojazdów do transportu towarów
34211100-9
Nadwozia autobusów
34211200-9
Nadwozia ambulansów
34211300-9
Nadwozia do pojazdów do transportu towarów
L 74/79
L 74/80
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
34220000-5
Przyczepy, naczepy oraz cysterny samojezdne
34221000-2
Cysterny samojezdne specjalnego zastosowania
34221100-3
Wozy pomocy drogowej
34221200-4
Wozy pogotowia technicznego
34221300-5
Wozy ratownictwa chemicznego
34223000-6
Przyczepy i naczepy
34223100-7
Naczepy
34223200-8
Cysterny samochodowe benzynowe
34223300-9
Przyczepy
34223310-2
Przyczepy ogólnego zastosowania
34223320-5
Przyczepy do transportu koni
34223330-8
Jednostki ruchome na przyczepach
34223340-1
Cysterny naczepowe
34223350-4
Przyczepy z drabinami obrotowymi
34223360-7
Przyczepy do tankowania
34223370-0
Przyczepy z wywrotnicami
34223400-0
Przyczepy i naczepy kempingowe
34224000-3
Części przyczep, naczep i innych pojazdów
34224100-4
Części przyczep i naczep
34224200-5
Części innych pojazdów
34300000-0
Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
34310000-3
Silniki do pojazdów i części silników
34311000-0
Silniki do pojazdów
34311100-1
Silniki wewnętrznego spalania do pojazdów silnikowych i motocykli
34311110-4
Silniki spalinowe o zapłonie iskrowym
34311120-7
Silniki z zapłonem samoczynnym
34312000-7
Części silników
34312100-8
Pasy wentylatorowe
34312200-9
Świece zapłonowe
34312300-0
Chłodnice do pojazdów mechanicznych
34312400-1
Tłoki
34312500-2
Uszczelki
34312600-3
Gumowe przenośniki pasowe
34312700-4
Gumowe pasy napędowe
34320000-6
Mechaniczne części zapasowe, z wyłączeniem silników i części silników
34321000-3
Osie i przekładnie
34321100-4
Osie
34321200-5
Przekładnie
34322000-0
Hamulce i części hamulców
34322100-1
Sprzęt hamulcowy
34322200-2
Hamulce tarczowe
34322300-3
Linki hamulcowe
34322400-4
Płytki cierne hamulcowe
34322500-5
Klocki hamulcowe
34324000-4
Koła, części i akcesoria
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
34324100-5
Sprzęt do wyważania kół
34325000-1
Tłumiki i rury wydechowe
34325100-2
Tłumiki
34325200-3
Rury wydechowe
34326000-8
Podnośniki samochodowe, sprzęgła i podobne elementy
34326100-9
Sprzęgła i podobne elementy
34326200-0
Podnośniki samochodowe
34327000-5
Kierownice, kolumny i skrzynki
34327100-6
Kierownice
34327200-7
Kolumny i przekładnie kierownicze
34328000-2
Stoiska do prób, zestawy do zmiany przeznaczenia użytkowego pojazdów i pasy bezpieczeństwa
34328100-3
Stoiska do prób
34328200-4
Zestawy do zmiany przeznaczenia użytkowego pojazdów
34328300-5
Pasy bezpieczeństwa
34330000-9
Części zapasowe do pojazdów do transportu towarów, pojazdów pasażersko-towarowych i samochodów
34350000-5
Opony do pracy w lekkich i ciężkich warunkach
34351000-2
Opony do pracy w lekkich warunkach
34351100-3
Opony do pojazdów silnikowych
34352000-9
Opony do pojazdów wysokowydajnych
34352100-0
Opony do pojazdów ciężarowych
34352200-1
Opony do autobusów
34352300-2
Opony do maszyn rolniczych
34360000-8
Siedziska do cywilnych statków powietrznych
34370000-1
Siedziska do pojazdów mechanicznych
34390000-7
Akcesoria do ciągników
34400000-1
Motocykle, rowery, przyczepy motocyklowe boczne
34410000-4
Motocykle
34411000-1
Części i akcesoria do motocykli
34411100-2
Przyczepy boczne motocyklowe
34411110-5
Części i akcesoria do przyczep motocyklowych bocznych
34411200-3
Opony do motocykli
34420000-7
Skutery silnikowe i rowery z silnikiem
34421000-7
Skutery silnikowe
34422000-7
Rowery z silnikiem
34430000-0
Rowery
34431000-7
Rowery niewyposażone w silniki
34432000-4
Części i akcesoria do rowerów
34432100-5
Opony do rowerów
34500000-2
Statki i łodzie
34510000-5
Statki
34511100-3
Morskie statki patrolowe
34512000-9
Statki i podobne jednostki pływające, do transportu osób lub towarów
34512100-0
Promy
34512200-1
Statki wycieczkowe
34512300-2
Masowce
L 74/81
L 74/82
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
34512400-3
Drobnicowce
34512500-4
Statki do transportu towarów
34512600-5
Statki do transportu kontenerów
34512700-6
Statki przeładunkowe
34512800-7
Tankowce
34512900-8
Promy do transportu samochodów
34512950-3
Statki chłodnie
34513000-6
Kutry połowowe, jednostki ratownicze i inne jednostki specjalne
34513100-7
Kutry połowowe
34513150-2
Statki rybackie
34513200-8
Holowniki
34513250-3
Pogłębiarki
34513300-9
Morskie doki pływające
34513350-4
Statki do wykonywania nurkowania
34513400-0
Żurawie pływające
34513450-5
Statki przetwórnie
34513500-1
Statki do prowadzenia badań sejsmicznych
34513550-6
Statki badawcze
34513600-2
Statki kontrolujące stopień zanieczyszczenia
34513650-7
Statki gaśnicze
34513700-3
Statki ratownicze
34513750-8
Latarniowce
34514000-3
Pływające lub zanurzeniowe platformy wiertnicze lub produkcyjne
34514100-4
Statki wiertnicze
34514200-5
Wiertnice podnośne
34514300-6
Wiertnice platformowe
34514400-7
Pływające platformy wiertnicze
34514500-8
Pływające jednostki produkcyjne
34514600-9
Wyciągarki częściowego zanurzenia
34514700-0
Platformy ruchome
34514800-1
Platformy przybrzeżne
34514900-2
Platformy wiertnicze
34515000-0
Konstrukcje pływające
34515100-1
Boje sygnalizacyjne
34515200-2
Tratwy niezatapialne
34516000-7
Odbijacze
34520000-8
Łodzie
34521000-5
Łodzie specjalistyczne
34521100-6
Łodzie obserwacyjne
34521200-7
Łodzie patrolowe służb celnych
34521300-8
Policyjne łodzie patrolowe
34521400-9
Łodzie ratunkowe
34522000-2
Łodzie rekreacyjne i sportowe
34522100-3
Łodzie żaglowe
34522150-8
Katamaranowe łodzie żaglowe
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
34522200-4
Szalupy ratunkowe
34522250-9
Szalupy żaglowe
34522300-5
Małe jednostki pływające
34522350-0
Szalupy z włókna szklanego
34522400-6
Szalupy półsztywne
34522450-1
Niezatapialne jednostki pływające
34522500-7
Szalupy gumowe
34522550-2
Kanu
34522600-8
Łodzie wiosłowe
34522700-9
Łodzie z napędem pedałowym
34600000-3
Lokomotywy kolejowe i tramwajowe oraz tabor kolejowy i podobne elementy
34610000-6
Parowozy i lokomotywy kolejowe
34611000-3
Lokomotywy
34612000-0
Parowozy i wagony linowe
34612100-1
Parowozy
34612200-2
Wagony linowe
34620000-9
Tabor kolejowy
34621000-6
Kolejowe pojazdy konserwacyjne lub usługowe i kolejowe wagony towarowe
34621100-7
Kolejowe wagony towarowe
34621200-8
Konserwacja taboru kolejowego i pojazdy serwisowe
34622000-3
Wagony kolejowe i tramwajowe pasażerskie oraz trolejbusy
34622100-4
Tramwajowe wagony pasażerskie
34622200-5
Kolejowe wagony pasażerskie
34622300-6
Trolejbusy
34622400-7
Wagony kolejowe
34622500-8
Półciężarówki bagażowe i półciężarówki specjalnego zastosowania
34630000-2
Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, lub taboru kolejowego; urządzenia do sterowania
ruchem kolejowym
34631000-9
Części lokomotyw lub taboru kolejowego
34631100-0
Koła jednolite
34631200-1
Bufory i odbojnice
34631300-2
Siedziska kolejowe
34631400-3
Osie i opony oraz inne części lokomotyw lub taboru kolejowego
34632000-6
Urządzenia do sterowania ruchem kolejowym
34632100-7
Sygnalizacja mechaniczna
34632200-8
Kolejowe elektryczne urządzenia sygnalizacyjne
34632300-9
Kolejowe instalacje elektryczne
34640000-5
Elementy samochodowe
34700000-4
Statki powietrzne i kosmiczne
34710000-7
Śmigłowce, samoloty, statki kosmiczne i inne statki powietrzne z napędem
34711000-4
Śmigłowce i samoloty
34711100-5
Samoloty
34711200-6
Bezzałogowe statki powietrzne
34711300-7
Załogowe statki powietrzne
L 74/83
L 74/84
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
34711400-8
Statki powietrzne specjalnego zastosowania
34711500-9
Śmigłowce
34712000-1
Statki kosmiczne, satelity oraz wyrzutnie
34712100-2
Statki kosmiczne
34712200-3
Satelity
34712300-4
Wyrzutnie statków kosmicznych
34720000-0
Balony, sterowce i pozostałe statki powietrzne nienapędzane paliwem
34721000-7
Szybowce
34721100-8
Lotnie
34722000-4
Balony i sterowce
34722100-5
Balony
34722200-6
Sterowce
34730000-3
Części statków powietrznych, kosmicznych i śmigłowców
34731000-0
Części statków powietrznych
34731100-1
Silniki statków powietrznych
34731200-2
Silniki turboodrzutowe
34731300-3
Turbośmigła
34731400-4
Silniki odrzutowe
34731500-5
Części silników statków powietrznych
34731600-6
Części silników turboodrzutowych i turbośmigieł
34731700-7
Części śmigłowców
34731800-8
Opony do statków powietrznych
34740000-6
Urządzenia do statków powietrznych lub kosmicznych, urządzenia szkoleniowe, symulatory i podobne
części
34741000-3
Wyposażenie statków powietrznych
34741100-4
Platformy wyrzutowe statków powietrznych
34741200-5
Systemy katapultujące do statków powietrznych
34741300-6
Dźwignie zaczepowe
34741400-7
Symulatory lotu
34741500-8
Napowietrzne, lotnicze urządzenia szkoleniowe
34741600-9
Torby używane w chorobie lokomocyjnej
34900000-6
Różny sprzęt transportowy i części zapasowe
34910000-9
Wozy konne i ręczne, inne pojazdy nienapędzane mechanicznie, wózki bagażowe i różne części
zapasowe
34911000-6
Wozy konne i ręczne oraz inne pojazdy nienapędzane mechanicznie
34911100-7
Wózki
34912000-3
Wózki bagażowe
34912100-4
Wózki popychane
34913000-0
Różne części zapasowe
34913100-1
Zużyte opony
34913200-2
Opony regenerowane
34913300-3
Zderzaki
34913400-4
Zegary do pojazdów mechanicznych
34913500-5
Zamki do pojazdów
34913510-8
Zamki do rowerów
34913600-6
Śruby napędowe do statków
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
34913700-7
Drabiny do wozów strażackich
34913800-8
Kotwy
34920000-2
Sprzęt drogowy
34921000-9
Sprzęt do konserwacji dróg
34921100-0
Zamiatarki drogowe
34921200-1
Zamiatarki szosowe
34922000-6
Urządzenia do znakowania dróg
34922100-7
Oznakowanie drogowe
34922110-0
Elementy szklane do znakowania dróg
34923000-3
Sprzęt do kontroli ruchu drogowego
34924000-0
Zmienne znaki informacyjne
34926000-4
Sprzęt do kontroli parkingów samochodowych
34927000-1
Urządzenia wrzutowe
34927100-2
Sól drogowa
34928000-8
Obudowa drogowa
34928100-9
Bariery zderzeniowe
34928110-2
Bariery drogowe
34928120-5
Elementy barier
34928200-0
Ogrodzenia
34928210-3
Wiaty drewniane
34928220-6
Elementy ogrodzeń
34928230-9
Ogrodzenia eliminujące hałas
34928300-1
Bariery ochronne
34928310-4
Ogrodzenia ochronne
34928320-7
Odbojnice
34928330-0
Urządzenia zabezpieczające przed lawinami
34928340-3
Płoty śniegowe
34928400-2
Osprzęt miejski
34928410-5
Słupy ogłoszeniowe
34928420-8
Drogowe lampy ostrzegawcze
34928430-1
Znaki nawigacyjne
34928440-4
Słupy autobusowe
34928450-7
Pachołki
34928460-0
Słupki drogowe
34928470-3
Elementy oznakowania
34928471-0
Tworzywa sygnalizacyjne
34928472-7
Oznakowanie
34928480-6
Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
34928500-3
Oświetleniowy sprzęt uliczny
34928510-6
Uliczne słupy oświetleniowe
34928520-9
Słupy latarniowe
34928530-2
Latarnie uliczne
34929000-5
Materiały do budowy autostrad
34930000-5
Urządzenia wodne
34931000-2
Urządzenia portowe
L 74/85
L 74/86
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
34931100-3
Instalacje dokowe
34931200-4
Pomosty umożliwiające pasażerom wejście na statek
34931300-5
Schody umożliwiające pasażerom wejście na statek
34931400-6
Symulatory pomostów na statkach
34931500-7
Sprzęt do kontroli ruchu statków
34932000-9
Zestawy radarowe
34933000-6
Sprzęt nawigacyjny
34934000-3
Łopatki napędzające
34940000-8
Urządzenia kolejowe
34941000-5
Kliny i akcesoria
34941100-6
Pręty
34941200-7
Kliny szynowe
34941300-8
Tory tramwajowe
34941500-0
Poprzecznice
34941600-1
Rozjazdy
34941800-3
Spoiwa kolejowe
34942000-2
Urządzenia sygnalizacyjne
34942100-3
Słupy sygnalizacyjne
34942200-4
Skrzynki sygnalizacyjne
34943000-9
Kolejowy system monitorowania
34944000-6
Układ grzewczy
34945000-3
Maszyny do poziomowania torów
34946000-0
Kolejowe materiały konstrukcyjne i wyroby
34946100-1
Materiały do budowy torów kolejowych
34946110-4
Szyny
34946120-7
Materiały kolejowe
34946121-4
Nakładki stykowe i podkładki pod szyny
34946122-1
Szyny kontrolne
34946200-2
Wyroby do budowy torów kolejowych
34946210-5
Szyny przewodzące prąd
34946220-8
Iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań
34946221-5
Iglice zwrotnicowe
34946222-2
Krzyżownice
34946223-9
Pręty zwrotnicowe
34946224-6
Elementy skrzyżowań
34946230-1
Zaciski szynowe, podkładki i łączenia
34946231-8
Zaciski szynowe
34946232-5
Podkładki i łączenia
34946240-4
Siodełka szynowe i kliny siodełkowe
34947000-7
Podkłady kolejowe i ich części
34947100-8
Podkłady
34947200-9
Części podkładów
34950000-1
Urządzenia balastowe
34951000-8
Platformy wejściowe
34951200-0
Urządzenia do przeładunku osadów
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
34951300-1
Układy do osuszania osadów
34952000-5
Wciągniki hydrauliczne
34953000-2
Rampy wejściowe
34953100-3
Pomosty promowe
34953300-5
Chodniki
34954000-9
Suwnice bramowe
34955000-6
Doki pływające
34955100-7
Pływające jednostki przechowalnicze
34960000-4
Urządzenia lotniskowe
34961000-1
System do przeładunku bagażu
34961100-2
Urządzenia do przeładunku bagażu
34962000-8
Urządzenia kontroli ruchu lotniczego
34962100-9
Urządzenia wieży kontrolnych
34962200-0
Kontrola ruchu lotniczego
34962210-3
Symulacja kontroli ruchu lotniczego
34962220-6
Systemy kontroli ruchu lotniczego
34962230-9
Szkolenie dotyczące kontroli ruchu lotniczego
34963000-5
System lądowania według przyrządów (ILS)
34964000-2
Dopplerowska dookólna antena VHF (DVOR)
34965000-9
Radiodalmierz (DME)
34966000-6
Radionamiernik i radiolatarnia bezkierunkowa
34966100-7
Radionamiernik (RDF)
34966200-8
Radiolatarnia bezkierunkowa (NDB)
34967000-3
System komunikacji lotniskowej (COM)
34968000-0
System nadzoru lotniskowego i system oświetlenia
34968100-1
System nadzoru lotniskowego (SUR)
34968200-2
System oświetlenia lotniska (PAPI)
34969000-7
Pomosty i schody dla pasażerów do wsiadania do samolotu
34969100-8
Pomosty dla pasażerów do wsiadania do samolotu
34969200-9
Schody dla pasażerów do wsiadania do samolotu
34970000-7
Urządzenia monitorowania ruchu
34971000-4
Urządzenia bezpośredniego monitorowania
34972000-1
Układy pomiarowe natężenia ruchu
34980000-0
Bilety przewozowe
34990000-3
Sprzęt kontrolny, bezpieczeństwa, sygnalizacyjny i oświetleniowy
34991000-0
Reflektory iluminacyjne
34992000-7
Znaki i znaki podświetlone
34992100-8
Podświetlane znaki drogowe
34992200-9
Znaki drogowe
34992300-0
Znaki uliczne
34993000-4
Światła drogowe
34993100-5
Oświetlenie tuneli
34994000-1
Reflektory do oświetlania i prowadzenia statków
34994100-2
Reflektory do oświetlania lustra wody
34995000-8
Reflektory do oświetlania i prowadzenia statków powietrznych
L 74/87
L 74/88
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
34996000-5
Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
34996100-6
Sygnalizatory drogowe
34996200-7
Urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne śródlądowych dróg wodnych
34996300-8
Parkingowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
34997000-2
Lotniskowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
34997100-3
Rejestratory lotu
34997200-4
Oświetlenie lotnisk
34997210-7
Oświetlenie pasów startowych
34998000-9
Portowe instalacje kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
34999000-6
Generatory sygnałów, rozdzielacze sygnału antenowego i maszyny galwanotechniczne
34999100-7
Generatory sygnałowe
34999200-8
Rozdzielacze sygnału antenowego
34999300-9
Maszyny galwanotechniczne
34999400-0
Modele w skali
34999410-3
Modele samolotów w skali
34999420-6
Modele statków w skali
35000000-4
Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
35100000-5
Urządzenia awaryjne i zabezpieczające
35110000-8
Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
35111000-5
Sprzęt gaśniczy
35111100-6
Respiratory strażackie
35111200-7
Tworzywa gaśnicze
35111300-8
Gaśnice
35111310-1
Naboje piankowe
35111320-4
Gaśnice przenośne
35111400-9
Sprzęt do ucieczki w razie pożaru
35111500-0
System tłumienia ognia
35111510-3
Ręczne narzędzia do tłumienia ognia
35111520-6
Piany do tłumienia ognia lub podobne kompozycje
35112000-2
Sprzęt ratunkowy i awaryjny
35112100-3
Manekiny do ćwiczeń na wypadek sytuacji awaryjnych
35112200-4
Prysznic bezpieczeństwa
35112300-5
Urządzenie do płukania oczu
35113000-9
Sprzęt bezpieczeństwa
35113100-0
Budowlany sprzęt bezpieczeństwa
35113110-0
System ochrony reaktora jądrowego
35122200-7
Sprzęt ochrony jądrowej, biologicznej, chemicznej i radiologicznej
35113210-4
Urządzenia bezpieczeństwa jądrowego
35113300-2
Instalacje bezpieczeństwa
35113400-3
Odzież ochronna i zabezpieczająca
35113410-6
Odzież ochrony biologicznej i chemicznej
35113420-9
Odzież do ochrony jądrowej i radiologicznej
35113430-2
Kamizelki bezpieczeństwa
35113440-5
Kamizelki odblaskowe
35113450-8
Płaszcze lub poncza ochronne
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
35113460-1
Skarpety ochronne i ochronne wyroby pończosznicze
35113470-4
Ochronne koszule lub spodnie
35113480-7
Ochronne opaski na nadgarstki
35113490-0
Suknie ochronne
35120000-1
Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
35121000-8
Urządzenia ochronne
35121100-9
Brzęczyki
35121200-0
Wykrywacze fałszywych pieniędzy
35121300-1
Osprzęt bezpieczeństwa
35121400-2
Torby bezpieczeństwa
35121500-3
Uszczelnienia
35121600-4
Zawieszki
35121700-5
Systemy alarmowe
35121800-6
Wypukłe lustra bezpieczeństwa
35121900-7
Detektory radarowe
35123000-2
Urządzenia identyfikacji na placu
35123100-3
System kart magnetycznych
35123200-4
Urządzenia kontroli czasu pracy
35123300-5
System kontroli czasu
35123400-6
Znaczki identyfikacyjne
35123500-7
Systemy do identyfikacji wideo
35124000-9
Wykrywacze metalu
35125000-6
System wywiadowczy
35125100-7
Czujniki
35125110-0
Czujniki biometryczne
35125200-8
System kontroli czasu lub rejestrator czasu pracy
35125300-2
Kamery bezpieczeństwa
35126000-3
Urządzenia do skanowania kodów kreskowych
35200000-6
Sprzęt policyjny
35210000-9
Cele strzelnicze
35220000-2
Sprzęt do tłumienia zamieszek
35221000-9
Armatki wodne
35230000-5
Rękawy
35240000-8
Syreny
35250000-1
Środki odstraszające psy
35260000-4
Znaki policyjne
35261000-1
Panele informacyjne
35261100-2
Panele komunikatów zmiennych
35262000-8
Urządzenia sterujące sygnalizacyjne do skrzyżowań
35300000-7
Broń, amunicja i podobne elementy
35310000-0
Broń różna
35311000-7
Miecze, kordy, bagnety i lance
35311100-8
Miecze
35311200-9
Kordy
35311300-0
Bagnety
L 74/89
L 74/90
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
35311400-1
Lance
35312000-4
Pistolety gazowe
35320000-3
Broń palna
35321000-0
Broń palna lekka
35321100-1
Pistolety
35321200-2
Karabiny
35321300-3
Karabiny maszynowe
35322000-7
Artyleria
35322100-8
Artyleria przeciwlotnicza
35322200-9
Artyleria samobieżna
35322300-0
Artyleria holowana
35322400-1
Moździerze
35322500-2
Haubice
35330000-6
Amunicja
35331000-3
Amunicja do broni palnej i amunicja bojowa
35331100-4
Pociski
35331200-5
Łuski
35331300-3
Granaty
35331400-7
Miny lądowe
35331500-8
Naboje
35332000-0
Amunicja do morskich działań bojowych
35332100-1
Torpedy
35332200-2
Miny morskie
35333000-7
Amunicja do lotniczych działań bojowych
35333100-8
Bomby
35333200-9
Rakiety
35340000-9
Części broni palnej i amunicja
35341000-6
Części broni palnej lekkiej
35341100-7
Osprzęt do przewodów rurowych z brązu armatniego
35342000-3
Części wyrzutni rakiet
35343000-0
Części moździerzy
35400000-8
Pojazdy wojskowe i ich części
35410000-1
Opancerzone pojazdy wojskowe
35411000-8
Czołgi
35411100-9
Czołgi podstawowe
35411200-0
Czołgi lekkie
35412000-5
Opancerzone wozy bojowe
35412100-6
Wozy bojowe piechoty
35412200-7
Transportery opancerzone
35412300-8
Opancerzone nosiciele broni
35412400-9
Pojazdy rozpoznawcze i patrolowe
35412500-0
Pojazdy dowodzenia i łączności
35420000-4
Części pojazdów wojskowych
35421000-1
Mechaniczne części zapasowe do pojazdów wojskowych
35421100-2
Silniki i części silników do pojazdów wojskowych
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
35422000-8
Elektroniczne i elektryczne części zapasowe do pojazdów wojskowych
35500000-9
Okręty wojenne i ich części
35510000-2
Okręty wojenne
35511000-9
Nawodna jednostka bojowa
35511100-0
Lotniskowce
35511200-1
Niszczyciele i fregaty
35511300-2
Korwety i łodzie patrolowe
35511400-3
Pojazdy amfibie i statki
35512000-6
Okręty podwodne
35512100-7
Strategiczne okręty podwodne o napędzie atomowym
35512200-8
Bojowe okręty podwodne o napędzie atomowym
35512300-9
Bojowe okręty podwodne o napędzie dieslowskim
35512400-0
Bezzałogowe pojazdy podwodne
35513000-3
Stawiacze min i okręty pomocnicze
35513100-4
Poszukiwacze min/trałowce
35513200-5
Pomocnicze okręty badawcze
35513300-6
Pomocnicze okręty wywiadowcze
35513400-7
Pomocnicze okręty szpitalne/transportowce/tankowce/statki ro-ro
35520000-5
Części okrętów wojennych
35521000-2
Kadłuby i mechaniczne części zapasowe do okrętów wojennych
35521100-3
Silniki i części silników do okrętów wojennych
35522000-9
Elektroniczne i elektryczne części zapasowe do okrętów wojennych
35600000-0
Samoloty wojskowe, rakiety (pociski rakietowe) i statki kosmiczne
35610000-3
Samoloty wojskowe
34711110-8
Stałopłaty
35611100-1
Myśliwce
35611200-2
Myśliwce bombardujące/samoloty szturmowe
35611300-3
Bombowce
35611400-4
Wojskowe samoloty transportowe
35611500-5
Samoloty szkoleniowe
35611600-6
Morskie samoloty patrolowe
35611700-7
Latające cysterny
35611800-8
Samoloty zwiadowcze
35612100-8
Śmigłowce bojowe
35612200-9
Śmigłowce do zwalczania okrętów podwodnych
35612300-0
Śmigłowce pomocnicze
35612400-1
Wojskowe śmigłowce transportowe
35612500-2
Śmigłowce poszukiwawczo-ratunkowe
35613000-4
Bezzałogowe pojazdy powietrzne
35613100-5
Bezzałogowe bojowe statki powietrzne
35620000-6
Rakiety (pociski rakietowe)
35621000-3
Rakiety strategiczne
35621100-4
Strategiczne rakiety antybalistyczne
35621200-5
Interkontynentalne rakiety balistyczne
35621300-6
Rakiety balistyczne wystrzeliwane z okrętów podwodnych
35621400-7
Rakiety balistyczne średniego zasięgu
L 74/91
L 74/92
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
35622000-0
Rakiety taktyczne
35622100-1
Rakiety powietrze-powietrze
35622200-2
Rakiety powietrze-ziemia
35622300-3
Rakiety do zwalczania okrętów nawodnych
35622400-4
Rakiety do zwalczania okrętów podwodnych
35622500-5
Taktyczne rakiety antybalistyczne
35622600-6
Przeciwpancerne pociski kierowane
35622700-7
Rakiety ziemia-powietrze
35623000-7
Pociski samosterujące
35623100-8
Pociski samosterujące wystrzeliwane z powietrza/ziemi/wody
35630000-9
Wojskowe pojazdy kosmiczne
35631000-6
Satelity wojskowe
35631100-7
Satelity komunikacyjne
35631200-8
Satelity obserwacyjne
35631300-9
Satelity nawigacyjne
35640000-2
Części wojskowego sprzętu kosmicznego
35641000-9
Konstrukcje i mechaniczne części zapasowe do wojskowego sprzętu kosmicznego
35641100-0
Silniki i części silników do wojskowego sprzętu kosmicznego
35642000-7
Elektroniczne i elektryczne części zapasowe do wojskowego sprzętu kosmicznego
35700000-1
Wojskowe systemy elektroniczne
35710000-4
Systemy dowodzenia, kontroli, łączności i systemy komputerowe
35711000-1
Systemy dowodzenia, kontroli, łączności
35712000-8
Taktyczne systemy dowodzenia, kontroli, łączności
35720000-7
Wywiad, nadzór, zbieranie danych o celach i zwiad
35721000-4
System rozpoznania elektronicznego
35722000-1
Radar
35723000-8
Radar obrony powietrznej
35730000-0
Systemy walki elektronicznej i środki przeciwdziałania elektronicznego
35740000-3
Symulatory walki
35800000-2
Sprzęt osobisty i pomocniczy
35810000-5
Sprzęt osobisty
35811100-3
Mundury strażackie
35811200-4
Mundury policyjne
35811300-5
Mundury wojskowe
35812000-9
Mundury bojowe
35812100-0
Kamizelki maskujące
35812200-1
Kombinezony bojowe
35812300-2
Bojowe nakrycia głowy
35813000-6
Hełmy wojskowe
35813100-7
Pokrowce na kaski
35814000-3
Maski przeciwgazowe
35815000-0
Odzież kuloodporna
35815100-1
Kamizelki kuloodporne
35820000-8
Sprzęt pomocniczy
35821000-5
Flagi
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
35821100-6
Drzewce flagowe
37000000-8
Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria
artystyczne
37300000-1
Instrumenty muzyczne i ich części
37310000-4
Instrumenty muzyczne
37311000-1
Instrumenty klawiszowe
37311100-2
Pianina
37311200-3
Akordeony
37311300-4
Organy muzyczne
37311400-5
Celesty
37312000-8
Instrumenty blaszane
37312100-9
Trąbki
37312200-0
Puzony
37312300-1
Suzafony
37312400-2
Saksofony
37312500-3
Gwizdek
37312600-4
Rogi
37312700-5
Sakshorny
37312800-6
Melofony
37312900-7
Rogi altowe, barytonowe, flugelhorny i rogi francuskie
37312910-0
Rogi altowe
37312920-3
Rogi barytonowe
37312930-6
Flugelhorny
37312940-9
Rogi francuskie
37313000-5
Instrumenty strunowe
37313100-6
Klawesyny
37313200-7
Klawikordy
37313300-8
Gitary
37313400-9
Skrzypce
37313500-0
Harfy
37313600-1
Banjo
37313700-2
Mandoliny
37313800-3
Wiolonczele
37313900-4
Kontrabasy
37314000-2
Instrumenty dęte
37314100-3
Klarnety
37314200-4
Oboje
37314300-5
Kornety i flety
37314310-8
Kornety
37314320-1
Flety
37314400-6
Pikolo
37314500-7
Dudy
37314600-8
Organki
37314700-9
Piszczałki
37314800-0
Rożki angielskie
L 74/93
L 74/94
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
37314900-1
Okaryny
37315000-9
Instrumenty muzyczne ze wzmacniaczami elektrycznymi
37315100-0
Syntezatory
37316000-6
Instrumenty perkusyjne
37316100-7
Cymbały
37316200-8
Dzwonki (instrument)
37316300-9
Tamburyny
37316400-0
Kastaniety
37316500-1
Bębny (instrument)
37316600-2
Ksylofony
37316700-3
Wibrafony
37320000-7
Części i akcesoria do instrumentów muzycznych
37321000-4
Akcesoria do instrumentów muzycznych
37321100-5
Metronomy
37321200-6
Stroiki
37321300-7
Akcesoria do instrumentów strunowych
37321400-8
Struny lub ich komplety
37321500-9
Akcesoria do instrumentów perkusyjnych
37321600-0
Pokrowce lub futerały na instrumenty muzyczne lub akcesoria
37321700-1
Stojaki na instrumenty muzyczne lub nuty
37322000-1
Części instrumentów muzycznych
37322100-2
Kołki do strojenia
37322200-3
Szafy lub mechanizmy grające
37322300-4
Ustniki
37322400-5
Surdyny
37322500-6
Widełki stroikowe
37322600-7
Batuty dyrygenta
37322700-8
Podkładki pikolo
37400000-2
Artykuły i sprzęt sportowy
37410000-5
Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
37411000-2
Sprzęt zimowy
37411100-3
Sprzęt narciarski i snowboardowy
37411110-6
Buty narciarskie
37411120-9
Narty
37411130-2
Kijki narciarskie
37411140-5
Wiązania
37411150-8
Snowboardy
37411160-1
Ubiory narciarskie
37411200-4
Sprzęt łyżwiarski i hokejowy
37411210-7
Krążki hokejowe
37411220-0
Łyżwy
37411230-3
Kije hokejowe
37411300-5
Ubiory polarnicze oraz sprzęt
37412000-9
Sprzęt do uprawiania sportów wodnych
37412100-0
Narty wodne
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
37412200-1
Akwalungi i maski do płytkiego nurkowania
37412210-4
Kompensatory pływalności
37412220-7
Butle do nurkowania
37412230-0
Regulatory dla płetwonurków
37412240-3
Przyrządy lub akcesoria do nurkowania
37412241-0
Aparatura oddechowa do nurkowania
37412242-7
Skafandry nurkowe
37412243-4
Skafandry zanurzeniowe
37412250-6
Maski, płetwy lub fajki
37412260-9
Ubrania/kombinezony piankowe
37412270-2
Kombinezony suche
37412300-2
Sprzęt i akcesoria do surfowania i pływania
37412310-5
Deski typu wakeboard, kneeboard lub boogieboard
37412320-8
Sprzęt do windsurfingu
37412330-1
Deski surfingowe
37412340-4
Okulary lub płetwy pływackie
37412350-7
Sprzęt do parasailingu
37413000-6
Artykuły myśliwskie lub połowowe
37413100-7
Artykuły wędkarskie
37413110-0
Wędki
37413120-3
Żyłka wędkarska
37413130-6
Kołowrotki
37413140-9
Zanęta
37413150-2
Przynęta wędkarska
37413160-5
Ciężarki lub obciążniki
37413200-8
Artykuły myśliwskie
37413210-1
Wabiki zwierząt
37413220-4
Przynęty myśliwskie
37413230-7
Sidła
37413240-0
Lufa
37414000-3
Towary kempingowe
37414100-4
Materace do spania
37414200-5
Skrzynki na lód
37414300-6
Zestawy do naprawiania namiotów
37414600-9
Kuchenki kampingowe lub do używania na zewnątrz
37414700-0
Schładzarki do napojów
37414800-1
Stroje ratunkowe
37415000-0
Sprzęt lekkoatletyczny
37416000-7
Sprzęt wypoczynkowy
37420000-8
Sprzęt gimnastyczny
37421000-5
Maty gimnastyczne
37422000-2
Drążki lub belki gimnastyczne
37422100-3
Drążki gimnastyczne
37422200-4
Belki gimnastyczne
37423000-9
Liny lub kółka gimnastyczne albo akcesoria do wspinania się
L 74/95
L 74/96
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
37423100-0
Liny gimnastyczne
37423200-1
Kółka gimnastyczne
37423300-2
Gimnastyczne akcesoria do wspinania się
37424000-6
Sprzęt do skoków gimnastycznych
37425000-3
Trampoliny gimnastyczne
37426000-0
Sprzęt do ćwiczeń równowagi
37430000-1
Sprzęt bokserski
37431000-8
Ringi bokserskie
37432000-5
Worki bokserskie
37433000-2
Rękawice bokserskie
37440000-4
Sprzęt do ćwiczeń fizycznych
37441000-1
Sprzęt do ćwiczenia aerobiku
37441100-2
Bieżnie mechaniczne
37441200-3
Schodki
37441300-4
Rowery stacjonarne
37441400-5
Maszyny do wiosłowania
37441500-6
Skakanki
37441600-7
Trampoliny
37441700-8
Piłki do ćwiczeń
37441800-9
Sprzęt do stepaerobiku
37441900-0
Urządzenia do treningu urozmaiconego
37442000-8
Ciężarki i sprzęt do ćwiczeń na wytrzymałość
37442100-8
Hantle
37442200-8
Sztangi
37442300-8
Maszyny ćwiczące wytrzymałość dolnej i górnej części ciała
37442310-4
Maszyny ćwiczące wytrzymałość dolnej części ciała
37442320-7
Maszyny ćwiczące wytrzymałość górnej części ciała
37442400-8
Ławeczki lub stojaki z ciężarkami
37442500-8
Ciężarki do ćwiczeń fizycznych
37442600-8
Maszyny do pilates
37442700-8
Wzmacniacz uchwytu
37442800-8
Opaski i rurki wzmacniające wytrzymałość
37442810-9
Opaski wzmacniające wytrzymałość
37442820-2
Rurki wzmacniające wytrzymałość
37442900-8
Różnorodny sprzęt gimnastyczny
37450000-7
Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach lub na kortach
37451000-4
Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach
37451100-5
Piłki baseballowe
37451110-8
Ochraniacze lub parkany baseballowe
37451120-1
Bazy baseballowe
37451130-4
Kije baseballowe
37451140-7
Pomoce do ćwiczenia uderzeń
37451150-0
Rękawice baseballowe
37451160-3
Sprzęt ochronny do baseballu lub softballu
37451200-6
Hokej na trawie
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
37451210-9
Piłki do hokeja na trawie
37451220-2
Kije do hokeja na trawie
37451300-7
Piłki do futbolu amerykańskiego
37451310-0
Sanie/stojak do treningu blokowania
37451320-3
Podwyższenia do kopania piłki
37451330-6
Manekiny do trenowania ataku barkiem
37451340-9
Sprzęt do flagfootballu
37451400-8
Piłki do lacrosse
37451500-9
Kije do lacrosse
37451600-0
Maszyny rzucające piłki
37451700-1
Piłki do piłki nożnej
37451710-4
Sprzęt do znakowania boiska piłkarskiego
37451720-7
Piłkarski sprzęt ochronny
37451730-0
Piłkarskie pomoce treningowe
37451800-2
Piłki do softballu
37451810-5
Kije do softballu
37451820-8
Rękawice do softballu
37451900-3
Piłka ręczna
37451920-9
Zestawy szkolne do piłki ręcznej
37452000-1
Rakiety i sprzęt do sportów uprawianych na kortach
37452100-2
Badminton
37452110-5
Lotki do badmintona
37452120-8
Rakietki do badmintona
37452200-3
Piłki do koszykówki
37452210-6
Kompletne systemy do gry w koszykówkę
37452300-4
Sprzęt ochronny do gry w hokeja na rolkach
37452400-5
Piłki, opaski i naciągi do racquetballa
37452410-8
Piłki do racquetballa
37452420-1
Opaski do racquetballa
37452430-4
Naciągi do racquetballa
37452500-6
Rakiety do racquetballa
37452600-7
Squash
37452610-0
Piłki do squasha
37452620-3
Rakiety do squasha
37452700-8
Tenis
37452710-1
Piłki tenisowe
37452720-4
Wyposażenie kortu tenisowego
37452730-7
Rakiety tenisowe
37452740-0
Pomoce do treningu tenisowego
37452800-9
Piłki i słupki do gry „piłka na uwięzi”
37452810-2
Piłki do gry „piłka na uwięzi”
37452820-5
Słupki do gry „piłka na uwięzi”
37452900-0
Piłki do siatkówki
37452910-3
Standardowe wyposażenie sali gimnastycznej do siatkówki
37452920-6
Magazynek na piłki lub siatki do siatkówki
L 74/97
L 74/98
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
37453000-8
Sprzęt do sportów uprawianych na bieżni
37453100-9
Oszczepy
37453200-0
Poprzeczki do skoku wzwyż
37453300-1
Dyski
37453400-2
Kule do pchnięcia kulą
37453500-3
Tyczki do skoków
37453600-4
Płotki
37453700-5
Pałeczki do biegów sztafetowych
37460000-0
Gry tarczowe i stołowe oraz wyposażenie
37461000-7
Gry stołowe i wyposażenie
37461100-8
Stół do gry w hokeja na stole lub akcesoria
37461200-9
Gra w piłkarzyki stołowe
37461210-2
Figurki piłkarzyków na wymianę
37461220-5
Stoły do gry w piłkarzyki
37461300-0
Kije do poola
37461400-1
Stoły do shuffleboardu
37461500-2
Stoły do tenisa stołowego
37461510-5
Piłeczki do tenisa stołowego
37461520-8
Rakietki do tenisa stołowego
37462000-4
Gry tarczowe i wyposażenie
37462100-5
Sprzęt łuczniczy
37462110-8
Ochraniacze na ramię łucznika
37462120-1
Strzały
37462130-4
Nasypy ochronne wyłapujące strzały
37462140-7
Cięciwy
37462150-0
Łuki strzelnicze
37462160-3
Rękawiczki łucznicze
37462170-6
Stojaki na tarcze
37462180-9
Tarcze
37462200-6
Rzutki
37462210-9
Tarcze do gry w rzutki
37462300-7
Tarcze do rzutów do celu
37462400-8
Sprzęt do strzelania do rzutków
37470000-3
Sprzęt do golfa i bowlingu
37471000-0
Sprzęt do golfa
37471100-1
Worki do golfa
37471200-2
Piłeczki do golfa
37471300-3
Kije do golfa
37471400-4
Podstawki pod piłeczki golfowe
37471500-5
Nakrycia na końcówki kijów golfowych
37471600-6
Rękawiczki do golfa
37471700-7
Utwardzacze do darni
37471800-8
Lunetki do pomiaru odległości do chorągiewki
37471900-9
Przyrząd do treningu precyzyjnych uderzeń
37472000-7
Sprzęt do bowlingu
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
37480000-6
Maszyny lub sprzęt wypoczynkowy
37481000-3
Maszyny do konserwacji lodu
37482000-0
Sportowe tablice informacyjne
37500000-3
Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw
37510000-6
Lalki
37511000-3
Domki dla lalek
37512000-0
Części lalek lub akcesoria
37513000-7
Kukiełki
37513100-8
Teatrzyki kukiełkowe
37520000-9
Zabawki
37521000-6
Instrumenty muzyczne do zabawy
37522000-3
Zabawki na kółkach
37523000-0
Puzzle
37524000-7
Gry
37524100-8
Gry edukacyjne
37524200-9
Gry planszowe
37524300-0
Gry klasyczne
37524400-1
Gry wymagające współpracy
37524500-2
Gry strategiczne
37524600-3
Gry pamięciowe
37524700-4
Akcesoria do gier
37524800-5
Lotto
37524810-8
Bloczki formularzy loteryjnych
37524900-6
Zestawy do gier
37525000-4
Balony i piłki do zabawy
37526000-1
Wiaderka do zabawy
37527000-8
Pociągi i pojazdy do zabawy
37527100-9
Pociągi do zabawy
37527200-0
Pojazdy do zabawy
37528000-5
Broń do zabawy
37529000-2
Zabawki nadmuchiwane i służące do jazdy
37529100-3
Zabawki nadmuchiwane
37529200-4
Zabawki służące do jazdy
37530000-2
Artykuły do zabaw na wolnym powietrzu, gier salonowych lub towarzyskich
37531000-9
Karty do gry
37532000-6
Gry wideo
37533000-3
Bilard
37533100-4
Kule bilardowe
37533200-5
Kreda do bilardu
37533300-6
Końcówki kijów bilardowych
37533400-7
Stojaki bilardowe
37533500-8
Stoły bilardowe
37534000-0
Automaty wrzutowe do gry na monety lub żetony
37535000-7
Karuzele, huśtawki, wyposażenie strzelnic i parków zabaw
37535100-8
Huśtawki
L 74/99
L 74/100
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
37535200-9
Wyposażenie placów zabaw
37535210-2
Huśtawki (pionowe) do placów zabaw
37535220-5
Urządzenia do wspinania
37535230-8
Karuzele do placów zabaw
37535240-1
Zjeżdżalnie do placów zabaw
37535250-4
Huśtawki (poziome) do placów zabaw
37535260-7
Tunele do placów zabaw
37535270-0
Piaskownice do placów zabaw
37535280-3
Trybuny do placów zabaw
37535290-6
Ścianki i liny do wspinania
37535291-3
Ścianki do wspinania
37535292-0
Liny do wspinania
37540000-5
Maszyny do gier hazardowych
37800000-6
Wyroby rękodzielnicze i artystyczne
37810000-9
Wyroby rękodzielnicze
37820000-2
Wyroby artystyczne
37821000-9
Pędzle artystyczne
37822000-6
Rysiki
37822100-7
Kredki
37822200-8
Węgiel do kreślenia
37822300-9
Kredy
37822400-0
Pastele
37823000-3
Papier tłuszczoodporny i inne wyroby papierowe
37823100-4
Papier tłuszczoodporny
37823200-5
Kalki techniczne
37823300-6
Papier pergaminowy
37823400-7
Papier przezroczysty lub przeświecający
37823500-8
Papier rysunkowy i kreślarski
37823600-9
Papier kreślarski
37823700-0
Papier do kreślenia map
37823800-1
Papier wielowarstwowy i tektura
37823900-2
Papier siarczanowy
38000000-5
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38100000-6
Przyrządy nawigacyjne i meteorologiczne
38110000-9
Przyrządy nawigacyjne
38111000-6
Urządzenia do ustalania kierunku
38111100-7
Kompasy
38111110-0
Akcesoria do kompasów
38112000-3
Sekstansy
38112100-4
Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne)
38113000-0
Sonary
38114000-7
Echosondy
38115000-4
Aparatura radarowa
38115100-5
Urządzenia kontroli radarowej
38120000-2
Przyrządy meteorologiczne
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
38121000-9
Anemometry
38122000-6
Barometry
38123000-3
Rejestratory opadów lub parowania
38124000-0
Aparatura do sond radiowych
38125000-7
Rejestratory opadów deszczu
38126000-4
Aparatura do obserwacji powierzchniowej
38126100-5
Aparatura do obserwacji powierzchniowej opadów lub parowania
38126200-6
Aparatura do obserwacji powierzchniowej napromieniowania słonecznego
38126300-7
Aparatura do obserwacji powierzchniowej temperatury lub wilgotności
38126400-8
Aparatura do obserwacji powierzchniowej wiatru
38127000-1
Stacje pogodowe
38128000-8
Akcesoria do przyrządów meteorologicznych
38200000-7
Przyrządy geologiczne i geofizyczne
38210000-0
Kompasy geologiczne
38220000-3
Geologiczna aparatura poszukiwawcza
38221000-0
Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne)
38230000-6
Elektromagnetyczne przyrządy geofizyczne
38240000-9
Grawitacyjne przyrządy geofizyczne
38250000-2
Przyrządy geofizyczne oparte na polaryzacji indukcyjnej IP
38260000-5
Magnetometryczne przyrządy geofizyczne
38270000-8
Przyrządy geofizyczne oparte na rezystywności
38280000-1
Grawimetry
38290000-4
Przyrządy i urządzenia badawcze, hydrograficzne, oceanograficzne i hydrologiczne
38291000-1
Aparatura telemetryczna
38292000-8
Przyrządy hydrograficzne
38293000-5
Sprzęt do prowadzenia badań sejsmicznych
38294000-2
Teodolity
38295000-9
Sprzęt topograficzny
38296000-6
Przyrządy badawcze
38300000-8
Przyrządy do pomiaru
38310000-1
Wagi precyzyjne
38311000-8
Wagi elektroniczne i akcesoria
38311100-9
Elektroniczne wagi analityczne
38311200-0
Elektroniczne wagi techniczne
38311210-3
Odważniki kalibracyjne
38320000-4
Stoły kreślarskie
38321000-1
Maszyny kreślarskie
38322000-8
Pantografy
38323000-5
Suwaki logarytmiczne
38330000-7
Ręczne przyrządy do mierzenia długości
38331000-4
Węgielnice
38340000-0
Przyrządy do mierzenia ilości
38341000-7
Aparatura do mierzenia promieniowania
38341100-8
Rejestratory wiązki elektronowej
38341200-9
Dozymetry promieniowania
L 74/101
L 74/102
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
38341300-0
Przyrządy do mierzenia wielkości elektrycznych
38341310-3
Amperomierze
38341320-6
Woltomierze
38341400-1
Liczniki Geigera
38341500-2
Urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia
38341600-3
Monitory do śledzenia promieniowania
38342000-4
Oscyloskopy
38342100-5
Oscylografy
38343000-1
Sprzęt do monitorowania błędów
38344000-8
Urządzenia do monitorowania zanieczyszczeń
38400000-9
Przyrządy do badania właściwości fizycznych
38410000-2
Przyrządy pomiarowe
38411000-9
Aerometry
38412000-6
Termometry
38413000-3
Pirometry
38414000-0
Higrometry
38415000-7
Psychrometry
38416000-4
pH-metry
38417000-1
Termopary
38418000-8
Kalorymetry
38420000-5
Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów
38421000-2
Urządzenia do pomiaru przepływu
38421100-3
Wodomierze
38421110-6
Przepływomierze
38422000-9
Urządzenia do pomiaru poziomu
38423000-6
Urządzenia do pomiaru ciśnienia
38423100-7
Ciśnieniomierze
38424000-3
Urządzenia pomiarowe i sterujące
38425000-0
Urządzenia mechaniki płynów
38425100-1
Manometry
38425200-2
Lepkościomierze
38425300-3
Wskaźniki głębokości
38425400-4
Aparaty do oceny struktury
38425500-5
Aparaty do oceny wytrzymałości
38425600-6
Piknometry
38425700-7
Przyrządy do pomiaru napięcia powierzchniowego
38425800-8
Densytometry
38426000-7
Kulometry
38427000-4
Fluksometry
38428000-1
Reometry
38429000-8
Rotametry
38430000-8
Aparatura do wykrywania i analizy
38431000-5
Aparatura do wykrywania
38431100-6
Aparatura do wykrywania gazów
38431200-7
Aparatury do wykrywania dymu
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
38431300-8
Wykrywacze awarii
38432000-2
Aparatura do analizowania
38432100-3
Aparatura do analizowania gazów
38432200-4
Chromatografy
38432210-7
Chromatografy gazowe
38432300-5
Aparatura do analizy dymu
38433000-9
Spektrometry
38433100-0
Spektrometry masy
38433200-1
Sprzęt do pomiaru emisji
38433210-4
Spektrometry emisyjne
38433300-2
Analizatory widma
38434000-6
Analizatory
38434100-7
Analizatory rozszerzalności
38434200-8
Urządzenia do pomiaru natężenia dźwięku
38434210-1
Sonometry
38434220-4
Analizatory prędkości dźwięku
38434300-9
Urządzenia do pomiaru natężenia hałasu
38434310-2
Decybelometry
38434400-0
Analizatory drgań
38434500-1
Analizatory biochemiczne
38434510-4
Cytometry
38434520-7
Analizatory krwi
38434530-0
Analizatory mleka
38434540-3
Sprzęt biomedyczny
38434550-6
Liczniki krwinek
38434560-9
Analizatory chemiczne
38434570-2
Analizatory hematologiczne
38434580-5
Analizatory testów immunologicznych
38435000-3
Aparatura do wykrywania cieczy
38436000-0
Wstrząsarki i akcesoria
38436100-1
Wstrząsarki mechaniczne
38436110-4
Koszyki na kolby Erlenmeyera do wstrząsarek
38436120-7
Uchwyty na kolby Erlenmeyera do wstrząsarek
38436130-0
Stojaki na rozdzielacze
38436140-3
Platformy do uchwytów na kolby Erlenmeyera do wstrząsarek
38436150-6
Stojaki na płytki Petriego do wstrząsarek
38436160-9
Stojaki na probówki do wstrząsarek
38436170-2
Adaptory na kolby do wstrząsarek
38436200-2
Wyparki rotacyjne
38436210-5
Osłony ochronne do wyparek rotacyjnych
38436220-8
Czujniki temperatury wrzenia do wyparek rotacyjnych
38436230-1
Regulatory ciśnienia do wyparek rotacyjnych
38436300-3
Wstrząsarki inkubacyjne
38436310-6
Płyty grzejne
38436320-9
Płyty grzejne do kolb
L 74/103
L 74/104
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
38436400-4
Wstrząsarki magnetyczne
38436410-7
Regulatory temperatury do wstrząsarek mechanicznych z płytami grzejnymi
38436500-5
Mieszadła mechaniczne
38436510-8
Wirniki łopatkowe do mieszadeł mechanicznych
38436600-6
Homogenizatory zanurzeniowe
38436610-9
Przyrządy dyspergujące do homogenizatorów zanurzeniowych
38436700-7
Rozdrabniacze ultradźwiękowe
38436710-0
Sondy do rozdrabniaczy ultradźwiękowych
38436720-3
Konwertery do rozdrabniaczy ultradźwiękowych
38436730-6
Komory z ciągłym przepływem do rozdrabniaczy ultradźwiękowych
38436800-8
Homogenizatory z łopatkami obrotowymi
38437000-7
Pipety i akcesoria laboratoryjne
38437100-8
Pipety
38437110-1
Końcówki pipet
38437120-4
Stojaki na pipety
38500000-0
Aparatura kontrolna i badawcza
38510000-3
Mikroskopy
38511000-0
Mikroskopy elektronowe
38511100-1
Skanujące mikroskopy elektronowe
38511200-2
Przekaźnikowe mikroskopy elektronowe
38512000-7
Mikroskopy jonowe i molekularne
38512100-8
Mikroskopy jonowe
38512200-9
Mikroskopy molekularne
38513000-4
Mikroskopy inwersyjne i metalurgiczne
38513100-5
Mikroskopy inwersyjne
38513200-6
Mikroskopy metalurgiczne
38514000-1
Mikroskopy Darkfielda i mikroskopy z sondą skanującą
38514100-2
Mikroskopy Darkfielda
38514200-3
Mikroskopy z sondą skanującą
38515000-8
Mikroskopy fluorescencyjne i polaryzacyjne
38515100-9
Mikroskopy polaryzacyjne
38515200-0
Mikroskopy fluorescencyjne
38516000-5
Dwuobiektywowe mikroskopy optyczne
38517000-2
Mikroskopy akustyczne i projekcyjne
38517100-3
Mikroskopy akustyczne
38517200-4
Mikroskopy projekcyjne
38518000-9
Mikroskopy optyczne szerokokątne, stereo lub rozcinające
38518100-0
Mikroskopy szerokokątne
38518200-1
Mikroskopy optyczne stereo lub rozcinające
38519000-6
Różne kompozycje do mikroskopów
38519100-7
Oświetlacze do mikroskopów
38519200-8
Obiektywy do mikroskopów
38519300-9
Przystawki fotograficzne lub wideo do mikroskopów
38519310-2
Przystawki fotograficzne do mikroskopów
38519320-5
Przystawki wideo do mikroskopów
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
38519400-0
Zautomatyzowane stopnie do mikroskopów
38519500-1
Wymienne żarówki do mikroskopów laboratoryjnych
38519600-2
Okulary, kondensory, kolektory, tubusy, stopnie i pokrywy
38519610-5
Okulary do mikroskopów
38519620-8
Kondensory do mikroskopów
38519630-1
Kolektory do mikroskopów
38519640-4
Tubusy do mikroskopów
38519650-7
Stopnie do mikroskopów
38519660-0
Pokrywy do mikroskopów
38520000-6
Skanery
38521000-3
Skanery ciśnieniowe
38522000-0
Skanery chromatograficzne
38527100-6
Dozymetry komór jonizacyjnych
38527200-7
Dozymetry
38527300-8
Systemy dozymetryczne wzorców wtórnych
38527400-9
Dozymetry fantomowe
38530000-9
Aparatura dyfrakcyjna
38540000-2
Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
38541000-9
Testery podatności na lutowanie
38542000-6
Serwo-hydrauliczna aparatura testująca
38543000-3
Urządzenia do wykrywania gazów
38544000-0
Aparatura do wykrywania narkotyków
38545000-7
Zestawy do badania gazów
38546000-4
System wykrywania materiałów wybuchowych
38546100-5
Wykrywacze bomb
38547000-1
System dozymetryczny
38548000-8
Przyrządy do pojazdów mechanicznych
38550000-5
Liczniki
38551000-2
Liczniki energii
38552000-9
Mierniki elektroniczne
38553000-6
Mierniki magnetyczne
38554000-3
Liczniki elektryczności
38560000-8
Liczniki produkcji
38561000-5
Obrotomierze
38561100-6
Prędkościomierze do pojazdów mechanicznych
38561110-9
Tachometry
38561120-2
Taksometry
38562000-2
Stroboskopy
38570000-1
Przyrządy i aparatura nastawcza i kontrolna
38571000-8
Ograniczniki prędkości
38580000-4
Pozamedyczne urządzenia wykorzystujące promieniowanie
38581000-1
Urządzenia do prześwietlania bagażu
38582000-8
Rentgenowskie urządzenia przeglądowe
38600000-1
Przyrządy optyczne
38620000-7
Materiał polaryzacyjny
L 74/105
L 74/106
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
38621000-4
Aparatura światłowodowa
38622000-1
Lustra
38623000-8
Filtry optyczne
38624000-5
Pomoce optyczne
38630000-0
Przyrządy astronomiczne i optyczne
38631000-7
Lornetki
38632000-4
Noktowizory
38633000-1
Soczewki teleskopowe
38634000-8
Mikroskopy optyczne
38635000-5
Teleskopy
38636000-2
Specjalistyczne przyrządy optyczne
38636100-3
Lasery
38636110-6
Lasery przemysłowe
38640000-3
Urządzenia ciekłokrystaliczne
38641000-0
Peryskopy
38650000-6
Sprzęt fotograficzny
38651000-3
Aparaty fotograficzne
38651100-4
Soczewki do aparatów fotograficznych
38651200-5
Obudowy aparatów fotograficznych
38651300-6
Aparaty fotograficzne na klisze lub cylindry fotograficzne
38651400-7
Aparaty fotograficzne dające odbitki natychmiastowe
38651500-8
Kamery filmowe
38651600-9
Kamery cyfrowe
38652000-0
Projektory filmowe
38652100-1
Projektory
38652110-4
Projektory do slajdów
38652120-7
Projektory wideo
38652200-2
Powiększalniki
38652300-3
Pomniejszalniki
38653000-7
Aparatura do laboratoriów fotograficznych
38653100-8
Lampy błyskowe
38653110-1
Fotograficzne lampy błyskowe
38653111-8
Fotograficzne kostki błyskowe
38653200-9
Powiększalniki fotograficzne
38653300-0
Aparatura i sprzęt do wywoływania filmów
38653400-1
Ekrany projekcyjne
38654000-4
Urządzenia do mikrofilmów i mikrofiszek
38654100-5
Sprzęt do mikrofilmów
38654110-8
Czytniki mikrofilmów
38654200-6
Sprzęt do mikrofiszek
38654210-9
Czytniki mikrofiszek
38654300-7
Sprzęt do mikroform
38654310-0
Czytniki mikroform
38700000-2
Liczniki czasu i tym podobne; parkometry
38710000-5
Liczniki czasu
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
38720000-8
Rejestratory czasu
38730000-1
Parkometry
38731000-8
Liczniki wrzutowe
38740000-4
Regulatory programowe
38750000-7
Wyłączniki czasowe
38800000-3
Urządzenia sterujące procesem przemysłowym i urządzenia do zdalnego sterowania
38810000-6
Urządzenia sterujące procesem przemysłowym
38820000-9
Urządzenia zdalnie sterowane
38821000-6
Radiowe urządzenia zdalnie sterowane
38822000-3
Zdalnie sterowane urządzenia sygnalizacyjne
38900000-4
Różne przyrządy do badań lub testowania
38910000-7
Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego
38911000-4
Zestawy wacików/gazików do ręcznego testowania
38912000-1
Zestawy wacików/gazików do automatycznego testowania
38920000-0
Sprzęt do nasion i pasz
38921000-7
Analizatory ziarna
38922000-4
Liczniki nasion
38923000-1
Analizatory paszy
38930000-3
Przyrządy do pomiaru wilgoci i wilgotności
38931000-0
Testery temperatury i wilgotności
38932000-7
Mierniki wilgotności
38940000-6
Przyrządy do oceny zagrożenia jądrowego
38941000-7
Liczniki promieniowania alfa
38942000-7
Liczniki promieniowania alfa i beta
38943000-7
Liczniki promieniowania beta
38944000-7
Liczniki promieniowania beta i gamma
38945000-7
Liczniki promieniowania gamma
38946000-7
Mierniki kVp
38947000-7
Mikroanalizatory promieniowania rentgenowskiego
38950000-9
Łańcuchowa reakcja polimeryzacji katalizowana przez polimerazę (PCR)
38951000-6
Łańcuchowa reakcja polimeryzacji katalizowana przez polimerazę (PCR) w czasie rzeczywistym
38960000-2
Blokada zapłonu w samochodzie w przypadku wykrycia oparów alkoholu
38970000-5
Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne
39000000-2
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki
czyszczące
39100000-3
Meble
39110000-6
Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
39111000-3
Siedziska
39111100-4
Siedziska obrotowe
39111200-5
Siedziska teatralne
39111300-6
Katapulty
39112000-0
Krzesła
39112100-1
Krzesła stołowe
39113000-7
Różne siedziska i krzesła
39113100-8
Fotele
L 74/107
L 74/108
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
39113200-9
Taborety
39113300-0
Ławy
39113400-1
Siedziska pokładowe
39113500-2
Stołki
39113600-3
Ławki
39113700-4
Podnóżki
39114000-4
Części siedzisk
39114100-5
Tapicerka
39120000-9
Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki
39121000-6
Biurka i stoły
39121100-7
Biurka
39121200-8
Stoły
39122000-3
Kredensy i biblioteczki
39122100-4
Kredensy
39122200-5
Biblioteczki
39130000-2
Meble biurowe
39131000-9
Regały biurowe
39131100-0
Regały archiwalne
39132000-6
Systemy aktowe
39132100-7
Szafy na akta
39132200-8
Szafy na karty indeksowe
39132300-9
Zawieszki do akt
39132400-0
Systemy kołowe
39132500-1
Wózki biurowe
39133000-3
Zestawy wystawowe
39134000-0
Meble komputerowe
39134100-1
Stoły komputerowe
39135000-7
Stoły sortownicze
39135100-8
Ramy sortownicze
39136000-4
Wieszaki na odzież
39137000-1
Zmiękczacze wody
39140000-5
Meble domowe
39141000-2
Meble i wyposażenie kuchni
39141100-3
Regały
39141200-4
Blaty
39141300-5
Szafy
39141400-6
Kuchnie do zabudowy
39141500-7
Szafy wyciągowe
39142000-9
Meble ogrodowe
39143000-6
Meble do sypialni, jadalni i salonu
39143100-7
Meble do sypialni
39143110-0
Łóżka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane
39143111-7
Stelaże do materacy
39143112-4
Materace
39143113-1
Specjalne meble tapicerowane
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
39143114-8
Koce elektryczne
39143115-5
Prześcieradła gumowe
39143116-2
Łóżeczka
39143120-3
Meble do sypialni, inne niż łóżka i kanapy
39143121-0
Garderoby
39143122-7
Komody
39143123-4
Stoliki nocne
39143200-8
Meble do jadalni
39143210-1
Stoły do jadalni
39143300-9
Meble do salonu
39143310-2
Stoliki
39144000-3
Meble łazienkowe
39145000-0
Osprzęt do piwnicy win
39150000-8
Różne meble i wyposażenie
39151000-5
Meble różne
39151100-6
Stojaki
39151200-7
Stoły robocze
39151300-8
Meble modułowe
39152000-2
Biblioteczki przesuwne
39153000-9
Meble konferencyjne
39153100-0
Stojaki na książki
39154000-6
Sprzęt wystawowy
39154100-7
Szafki wystawowe
39155000-3
Meble biblioteczne
39155100-4
Wyposażenie bibliotek
39156000-0
Meble recepcyjne
39157000-7
Części mebli
39160000-1
Meble szkolne
39161000-8
Meble przedszkolne
39162000-5
Pomoce naukowe
39162100-6
Pomoce dydaktyczne
39162110-9
Sprzęt dydaktyczny
39162200-7
Pomoce i artykuły szkoleniowe
39170000-4
Meble sklepowe
39171000-1
Witryny wystawowe
39172000-8
Lady
39172100-9
Lady podawcze
39173000-5
Meble do przechowywania
39174000-2
Szyldy sklepowe
39180000-7
Meble laboratoryjne
39181000-4
Stoły laboratoryjne
39190000-0
Tapety papierowe i inne okładziny ścienne
39191000-7
Okładziny ścienne na bazie papieru lub tektury
39191100-8
Tapety
39192000-4
Włókiennicze okładziny ścienne
L 74/109
L 74/110
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
39193000-1
Wykładziny podłogowe na bazie papieru lub tektury
39200000-4
Wyposażenie domowe
39220000-0
Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
39221000-7
Sprzęt kuchenny
39221100-8
Zastawa kuchenna
39221110-1
Naczynia
39221120-4
Filiżanki i szklanki
39221121-1
Filiżanki
39221122-8
Zestawy
39221123-5
Szklanki do napojów
39221130-7
Pojemniki na żywność
39221140-0
Kanistry na wodę
39221150-3
Termosy
39221160-6
Tacki
39221170-9
Stojaki do suszenia
39221180-2
Naczynia do gotowania
39221190-5
Stojaki na naczynia
39221200-9
Zastawa stołowa
39221210-2
Talerze
39221220-5
Półmiski
39221230-8
Spodki
39221240-1
Misy
39221250-4
Dekantery
39221260-7
Menażki
39222000-4
Artykuły cateringowe
39222100-5
Artykuły cateringowe jednorazowe
39222110-8
Sztućce i talerze jednorazowe
39222120-1
Kubki jednorazowe
39222200-6
Tacki na żywność
39223000-1
Łyżki, widelce
39223100-2
Łyżki
39223200-3
Widelce
39224000-8
Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju
39224100-9
Miotły
39224200-0
Szczotki
39224210-3
Pędzle malarskie
39224300-1
Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym
39224310-4
Szczotki toaletowe
39224320-7
Gąbki
39224330-0
Wiadra
39224340-3
Kosze
39224350-6
Śmietniczki
39225000-5
Zapalniczki, wyroby z tworzyw palnych, wyroby pirotechniczne, zapałki i ciekłe lub skroplone paliwa
gazowe
39225100-6
Zapalniczki do papierosów
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
39225200-7
Stopy piroforyczne
39225300-8
Zapałki
39225400-9
Gaz do zapalniczek
39225500-0
Wyroby pirotechniczne
39225600-1
Świece
39225700-2
Butelki, słoiki i flakoniki
39225710-5
Butelki
39225720-8
Słoiki
39225730-1
Flakoniki
39226000-2
Butle, skrzynki na butelki, butelki płaskie i szpule
39226100-3
Skrzynki na butelki
39226200-4
Butle i butelki płaskie
39226210-7
Butle
39226220-0
Butelki płaskie
39226300-5
Szpule lub rdzenie do nawijania
39227000-9
Igły krawieckie i igły dziewiarskie, i naparstki
39227100-0
Igły krawieckie lub druty dziewiarskie
39227110-3
Igły krawieckie
39227120-6
Druty dziewiarskie
39227200-1
Naparstki
39230000-3
Produkty specjalnego zastosowania
39234000-1
Skrzynie kompostowe
39235000-8
Żetony
39236000-5
Kabiny natryskowe
39237000-2
Urządzenia do odśnieżania
39240000-6
Wyroby nożownicze
39241000-3
Noże i nożyczki
39241100-4
Noże
39241110-7
Noże stołowe
39241120-0
Noże kuchenne
39241130-3
Noże specjalistyczne
39241200-5
Nożyczki
39254000-7
Wyroby zegarmistrzowskie
39254100-8
Zegary
39254110-1
Budziki
39254120-4
Zegary ścienne
39254130-7
Szkło do zegarów
39260000-2
Tacki dostawcze i wyposażenie biurek
39261000-9
Tacki dostawcze
39263000-3
Wyposażenie biurek
39263100-4
Zestawy na biurko
39264000-0
Osprzęt do skoroszytów na akta lub do akt luzem
39265000-7
Haki i oczka
39270000-5
Artykuły religijne
39290000-1
Wyposażenie różne
L 74/111
L 74/112
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
39291000-8
Wyroby pralnicze
39292000-5
Tabliczki szkolne lub tablice z powierzchniami do pisania lub rysowania lub przybory
39292100-6
Tablice szkolne do pisania kredą
39292110-9
Szmatki/gąbki do wycierania tablic
39292200-7
Tabliczki do pisania
39292300-8
Przybory do rysowania
39292400-9
Przybory do pisania
39292500-0
Linijki
39293000-2
Wyroby sztuczne
39293100-3
Sztuczne owoce
39293200-4
Sztuczne kwiaty
39293300-5
Sztuczna trawa
39293400-6
Sztuczne trawniki
39293500-7
Sztuczna biżuteria
39294000-9
Aparatura i sprzęt do celów demonstracyjnych
39294100-0
Artykuły informacyjne i promocyjne
39295000-6
Parasole i parasole przeciwsłoneczne, laski i stołki myśliwskie
39295100-7
Parasole przeciwsłoneczne
39295200-8
Parasole
39295300-9
Stołki myśliwskie
39295400-0
Laski
39295500-1
Części, wykończenia i akcesoria do parasoli, osłon przeciwsłonecznych, lasek i podobne wyroby
39296000-3
Wyroby pogrzebowe
39296100-4
Trumny
39297000-0
Zaprowiantowanie koszarowe
39298000-7
Figurki, ozdoby, ramy do fotografii lub zdjęć oraz lustra
39298100-8
Ramki do fotografii
39298200-9
Ramki do obrazków
39298300-0
Wazony na kwiaty
39298400-1
Figurki
39298500-2
Ozdoby
39298600-3
Globusy
39298700-4
Trofea
39298800-5
Akwaria
39298900-6
Różne wyroby dekoracyjne
39298910-9
Choinki
39299000-4
Wyroby szklane
39299100-5
Ampułki szklane
39299200-6
Szkło bezodpryskowe
39299300-7
Lustra szklane
39300000-5
Różny sprzęt
39310000-8
Urządzenia zaopatrzeniowe
39311000-5
Urządzenia do dostarczania prowiantu
39312000-2
Urządzenia do przygotowania żywności
39312100-3
Krajalnice do mięsa
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
39312200-4
Wyposażenie kantyn
39313000-9
Wyposażenie hotelowe
39314000-6
Przemysłowy sprzęt kuchenny
39315000-3
Urządzenia restauracyjne
39330000-4
Urządzenia dezynfekujące
39340000-7
Sprzęt sieci gazowniczej
39341000-4
Sprzęt gazowy ciśnieniowy
39350000-0
Urządzenia do obróbki ścieków
39360000-3
Urządzenia uszczelniające
39370000-6
Instalacje wodne
39500000-7
Wyroby włókiennicze
39510000-0
Wyroby włókiennicze w rodzaju używanych w gospodarstwie domowym
39511000-7
Koce i pledy
39511100-8
Koce
39511200-9
Pledy
39512000-4
Bielizna pościelowa
39512100-5
Prześcieradła
39512200-6
Pokrycia
39512300-7
Pokrowce na materace
39512400-8
Pierzyny
39512500-9
Poszewki na poduszki
39512600-0
Pokrowce na siedziska
39513000-1
Bielizna stołowa
39513100-2
Obrusy
39513200-3
Serwety stołowe
39514000-8
Bielizna toaletowa i kuchenna
39514100-9
Ręczniki
39514200-0
Ścierki
39514300-1
Ręczniki kuchenne
39514400-2
Automatyczne zasobniki na ręczniki papierowe
39514500-3
Chusteczki do twarzy
39515000-5
Zasłony, draperie, lambrekiny oraz rolety tekstylne
39515100-6
Zasłony
39515110-9
Zasłony przeciwdymne
39515200-7
Draperie
39515300-8
Lambrekiny
39515400-9
Rolety
39515410-2
Rolety wewnętrzne
39515420-5
Rolety włókiennicze
39515430-8
Żaluzje weneckie
39515440-1
Żaluzje pionowe
39516000-2
Wyroby meblarskie
39516100-3
Meble tapicerowane
39516110-6
Poduchy
39516120-9
Poduszki
L 74/113
L 74/114
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
39518000-6
Bielizna szpitalna
39518100-7
Rolety szpitalne
39518200-8
Prześcieradła używane na salach operacyjnych
39520000-3
Gotowe wyroby włókiennicze
39522000-7
Brezenty, żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych; markizy, zasłony
przeciwsłoneczne, namioty i sprzęt kempingowy
39522100-8
Brezenty impregnowane, markizy i zasłony przeciwsłoneczne
39522110-1
Brezenty impregnowane
39522120-4
Markizy
39522130-7
Zasłony przeciwsłoneczne
39522200-9
Maskownice
39522400-1
Żagle
39522500-2
Włókiennicze wyroby kempingowe
39522510-5
Materace nadmuchiwane
39522520-8
Łóżka polowe
39522530-1
Namioty
39522540-4
Śpiwory
39522541-1
Śpiwory wypełnione pierzem lub puchem
39523000-4
Spadochrony
39523100-5
Spadochrony kierowane
39523200-6
Spadochrony wirnikowe
39525000-8
Różne wyroby włókiennicze z tworzyw sztucznych
39525100-9
Ściereczki do kurzu
39525200-0
Wkłady filtra z tkaniny
39525300-1
Kamizelki ratunkowe
39525400-2
Koce gaśnicze
39525500-3
Moskitiery
39525600-4
Ścierki do naczyń
39525700-5
Pasy ratunkowe
39525800-6
Ściereczki do czyszczenia
39525810-9
Ściereczki do polerowania
39530000-6
Dywany, maty i dywaniki
39531000-3
Dywany
39531100-4
Pokrycia podłogowe dziane
39531200-5
Pokrycia podłogowe tkane
39531300-6
Pokrycia podłogowe pikowane
39531310-9
Płyty w rodzaju używanych jako pokrycia podłogowe
39531400-7
Pokrycia podłogowe
39532000-0
Maty
39533000-7
Dywaniki
39534000-4
Przemysłowe pokrycia podłogowe
39540000-9
Różne wyroby powroźnicze, linowe, szpagatowe i sieciowe
39541000-6
Powróz, lina, szpagat i siatka
39541100-7
Powróz, szpagat i lina
39541110-0
Lina
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
39541120-3
Szpagat
39541130-6
Sznurek
39541140-9
Powróz
39541200-8
Siatki włókiennicze
39541210-1
Siatki wiązane
39541220-4
Zawiesia
39542000-3
Szmaty
39550000-2
Wyroby inne niż tkane
39560000-5
Różne wyroby włókiennicze
39561000-2
Tiul, koronka, skrawki tkanin tkanych, wykończenia i hafty
39561100-3
Taśmy tkanin tkanych, wykończenia
39561110-6
Wstążka
39561120-9
Taśma włókiennicza
39561130-2
Odznaki i etykiety z tworzyw włókienniczych
39561131-9
Etykiety z tworzyw włókienniczych
39561132-6
Odznaki z tworzyw włókienniczych
39561133-3
Odznaczenia
39561140-5
Aplikacje ozdobne
39561141-2
Plecionki
39561142-9
Epolety
39561200-4
Tkaniny siatkowe
39562000-9
Filc
39563000-6
Wyroby z waty włókienniczej, przędze, tkaniny i wyroby do użytku przemysłowego
39563100-7
Wata włókiennicza
39563200-8
Przędza metalizowana
39563300-9
Tkaniny z włókna metalowego
39563400-0
Tkaniny włókiennicze impregnowane, powlekane lub pokrywane
39563500-1
Wyroby włókiennicze w rodzaju używanych do użytku przemysłowego
39563510-4
Włókiennicze przewody do pomp
39563520-7
Włókiennicze taśmy transportowe
39563530-0
Kabel włókienniczy
39563600-2
Pikowane wyroby włókiennicze
39700000-9
Sprzęt gospodarstwa domowego
39710000-2
Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
39711000-9
Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi
39711100-0
Chłodziarki i zamrażarki
39711110-3
Chłodziarkozamrażarki
39711120-6
Zamrażarki
39711121-3
Zamrażarki szafowe
39711122-0
Zamrażarki używane w gospodarstwie domowym
39711123-7
Zamrażarki stojące
39711124-4
Zamrażarki przemysłowe
39711130-9
Chłodziarki
39711200-1
Roboty kuchenne
39711210-4
Rozdrabniacze żywności
L 74/115
L 74/116
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
39711211-1
Miksery kuchenne
39711300-2
Urządzenia elektrotermiczne
39711310-5
Elektryczne zaparzacze do kawy
39711320-8
Elektryczne zaparzacze do herbaty
39711330-1
Elektryczne tostery
39711340-4
Podgrzewacze do talerzy
39711350-7
Gofrownice
39711360-0
Piekarniki
39711361-7
Kuchenki elektryczne
39711362-4
Kuchenki mikrofalowe
39711400-3
Ruszty, płyty grzewcze (AGD), płytki do podgrzewania potraw i pierścienie do gotowania
39711410-6
Ruszty
39711420-9
Płyty grzewcze (AGD)
39711430-2
Płytki do podgrzewania potraw
39711440-5
Pierścienie do gotowania
39711500-4
Otwieracze do puszek
39712000-6
Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku w bezpośrednim kontakcie z ciałem ludzkim
39712100-7
Spinki do włosów
39712200-8
Urządzenia fryzjerskie
39712210-1
Suszarki do włosów
39712300-9
Aparaty do suszenia rąk
39713000-3
Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do czyszczenia; żelazka do prasowania
39713100-4
Zmywarki do naczyń
39713200-5
Maszyny piorące i suszarki do ubrań
39713210-8
Pralki i suszarki
39713211-5
Urządzenia do suszenia i prasowania
39713300-6
Zgniatarki do odpadów
39713400-7
Maszyny do konserwowania podłóg
39713410-0
Maszyny do czyszczenia podłóg
39713420-3
Froterki do podłóg
39713430-6
Odkurzacze
39713431-3
Akcesoria do odkurzaczy
39713500-8
Żelazka elektryczne
39713510-1
Żelazka parowe
39714000-0
Wyciągi wentylacyjne lub recyklingowe
39714100-1
Wywietrzniki
39714110-4
Wentylatory wyciągowe
39715000-7
Grzałki wodne oraz ogrzewanie do budynków; sprzęt hydrauliczny
39715100-8
Elektryczne podgrzewacze wody, natychmiastowe lub akumulacyjne oraz grzałki nurnikowe
39715200-9
Urządzenia grzewcze
39715210-2
Urządzenia centralnego ogrzewania
39715220-5
Elektryczne oporowe urządzenia grzewcze
39715230-8
Elektryczna aparatura do podgrzewania gleby
39715240-1
Elektryczna aparatura do podgrzewania powietrza
39715300-0
Sprzęt hydrauliczny
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
39716000-4
Części elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
39717000-1
Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne
39717100-2
Wentylatory
39717200-3
Urządzenia klimatyzacyjne
39720000-5
Sprzęt gospodarstwa domowego inny niż elektryczny
39721000-2
Urządzenia do gotowania lub grzewcze używane w gospodarstwie domowym
39721100-3
Urządzenia do gotowania używane w gospodarstwie domowym
39721200-4
Chłodziarki gazowe
39721300-5
Ogrzewacze powietrza lub powietrza inne niż elektryczne
39721310-8
Ogrzewacze powietrza
39721320-1
Osuszacze powietrza
39721321-8
Sprężarkowe osuszacze powietrza
39721400-6
Natychmiastowe lub akumulacyjne, nieelektryczne podgrzewacze wody
39721410-9
Urządzenia gazownicze
39721411-6
Grzałki gazowe
39722000-9
Części piecyków, kuchenek, podgrzewaczy oraz sprzętu gospodarstwa domowego
39722100-0
Części pieców
39722200-1
Części kuchenek
39722300-2
Części podgrzewaczy
39800000-0
Środki czyszczące i polerujące
39810000-3
Preparaty i woski wonne
39811000-0
Preparaty do odświeżania powietrza w pomieszczeniach
39811100-1
Odświeżacze powietrza
39811110-4
Dozowniki odświeżaczy powietrza
39811200-2
Środki odkażające powietrze
39811300-3
Odświeżacze
39812000-7
Pasty i kremy
39812100-8
Pasty do podłóg
39812200-9
Pasty do butów
39812300-0
Woski polerskie
39812400-1
Zmiotki
39812500-2
Substancje uszczelniające
39813000-4
Pasty i proszki czyszczące
39820000-6
Środki organiczne powierzchniowo czynne
39821000-3
Środki czyszczące zawierające amoniak
39822000-0
Alkaliczne środki czyszczące
39830000-9
Środki czyszczące
39831000-6
Preparaty piorące
39831100-7
Środki rozpuszczające oleje
39831200-8
Detergenty
39831210-1
Detergenty do zmywarek
39831220-4
Środki odtłuszczające
39831230-7
Środki rozpuszczające tłuszcze
39831240-0
Preparaty czyszczące
39831250-3
Roztwory myjące
L 74/117
L 74/118
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
39831300-9
Środki do czyszczenia podłóg
39831400-0
Środki do czyszczenia ekranów
39831500-1
Samochodowe środki czyszczące
39831600-2
Środki do czyszczenia toalet
39831700-3
Automatyczne dozowniki mydła
39832000-3
Produkty do zmywania naczyń
39832100-4
Proszek do zmywania naczyń
39833000-0
Produkty zapobiegające osiadaniu kurzu
39834000-7
Roztwory do czyszczenia biżuterii
41000000-9
Woda zlewnicza i oczyszczona
41100000-0
Woda naturalna
41110000-3
Woda pitna
41120000-6
Woda nienadająca się do picia
42000000-6
Maszyny przemysłowe
42100000-0
Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej
42110000-3
Turbiny i silniki
42111000-0
Silniki
42111100-1
Silniki zewnętrzne do napędzania łodzi
42112000-7
Instalacje turbinowe
42112100-8
Turbiny parowe
42112200-9
Turbiny hydrauliczne
42112210-2
Koła wodne
42112300-0
Turbiny gazowe
42112400-1
Urządzenia turbinowe
42112410-4
Przyrządy turbinowe
42113000-4
Części turbin
42113100-5
Części turbin parowych
42113110-8
Płyty fundamentowe
42113120-1
Obudowy turbin
42113130-4
Układy skraplania schłodzonego powietrza
42113150-0
Układy smarowania olejem
42113160-3
Oddzielacze cieczy
42113161-0
Osuszacze
42113170-6
Urządzenia wirnikowe
42113171-3
Wirniki
42113172-0
Łopatki
42113190-2
Obracarka
42113200-6
Części turbin hydraulicznych
42113300-7
Części turbin gazowych
42113310-0
Układy wlotu powietrza
42113320-3
Moduły do wstrzykiwania gazu
42113390-4
Układy paliwa gazowego
42113400-8
Części kół wodnych
42120000-6
Pompy i sprężarki
42121000-3
Silniki i generatory mocy hydrauliczne lub pneumatyczne
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
42121100-4
Cylindry hydrauliczne lub pneumatyczne
42121200-5
Silniki hydrauliczne
42121300-6
Silniki pneumatyczne
42121400-7
Hydrauliczne generatory mocy
42121500-8
Pneumatyczne generatory mocy
42122000-0
Pompy
42122100-1
Pompy cieczowe
42122110-4
Pompy gaśnicze
42122120-7
Układy wymiany paliwa do śmigłowców
42122130-0
Pompy wodne
42122160-9
Pompy chłodzące
42122161-6
Chłodzące pompy wodne
42122170-2
Pompy układu smarowania
42122180-5
Pompy paliwowe
42122190-8
Pompy do betonu
42122200-2
Pompy cieczowe wyporowo-tłokowe
42122210-5
Układy hydrauliczne
42122220-8
Pompy ściekowe
42122230-1
Pompy podawcze
42122300-3
Wentylatory ciśnieniowe do cieczy
42122400-4
Pompy wirowe i podnośniki cieczy
42122410-7
Pompy do użytku medycznego
42122411-4
Pompy do odżywiania
42122419-0
Pompy perfuzyjne
42122420-0
Podnośniki cieczowe
42122430-3
Pompy odśrodkowe
42122440-6
Pompy obrotowe
42122450-9
Pompy próżniowe
42122460-2
Pompy powietrza
42122480-8
Pompy wirowe
42122500-5
Pompy laboratoryjne i akcesoria
42122510-8
Pompy perystaltyczne
42123000-7
Sprężarki
42123100-8
Sprężarki gazu
42123200-9
Sprężarki obrotowe
42123300-0
Sprężarki do urządzeń chłodzących
42123400-1
Sprężarki powietrza
42123410-4
Wbudowane sprężarki powietrza
42123500-2
Turbosprężarki
42123600-3
Sprężarki wyporowo-tłokowe
42123610-6
Układy sprężonego powietrza
42123700-4
Sprężarki wirowe
42123800-5
Sprężarki do użytku w cywilnych statkach powietrznych
42124000-4
Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników
42124100-5
Części generatorów mocy lub silników
L 74/119
L 74/120
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
42124130-4
Części pneumatycznych generatorów mocy lub silników
42124150-0
Części hydraulicznych generatorów mocy lub silników
42124170-6
Części silników reakcyjnych
42124200-6
Części pomp lub podnośników cieczy
42124210-9
Części pomp paliwowych, ręcznych i do betonu
42124211-6
Części pomp paliwowych
42124212-3
Części pomp ręcznych
42124213-0
Części pomp do betonu
42124220-2
Części tłokowych pomp wyporowych
42124221-9
Części układów hydraulicznych
42124222-6
Części pomp podawczych
42124230-5
Części obrotowych pomp wyporowo-tłokowych
42124290-3
Części pomp wirowych
42124300-7
Części pomp powietrza lub próżniowych, sprężarek gazu lub powietrza
42124310-0
Części pomp powietrza
42124320-3
Części pomp próżniowych
42124330-6
Części sprężarek powietrza
42124340-9
Części sprężarek gazu
42130000-9
Krany, kurki, zawory i podobna armatura
42131000-6
Krany, kurki i zawory
42131100-7
Zawory funkcyjne
42131110-0
Zawory do grzejników centralnego ogrzewania
42131120-3
Zawory śluzowe
42131130-6
Regulatory temperatury
42131140-9
Zawory obniżające ciśnienie, sterujące, kontrolne lub bezpieczeństwa
42131141-6
Zawory obniżające ciśnienie
42131142-3
Zawory sterujące
42131143-0
Zawory kontrolne upustowe
42131144-7
Zawory sterujące procesem
42131145-4
Zawory kontrolne
42131146-1
Zawory jednodrogowe
42131147-8
Zawory bezpieczeństwa
42131148-5
Zawory odcinające
42131150-2
Zawory hydrantowe
42131160-5
Hydranty
42131170-8
Zawory wylotowe cylindrów gazowych
42131200-8
Zawory konstrukcyjne
42131210-1
Zawory szczelinowe
42131220-4
Zawory dyszowe
42131230-7
Zawory zasuwowe
42131240-0
Zawory talerzowe o kadłubie kulistym
42131250-3
Zawory iglicowe
42131260-6
Zawory kulowe
42131270-9
Zawory gniazdowe
42131280-2
Zawory motylkowe
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
42131290-5
Zawory membranowe
42131291-2
Zawory ślizgowe
42131292-9
Zawory dotykowe
42131300-9
Konstrukcje szkieletowe i inne zestawy zaworów
42131310-2
Wiertnica naftowa
42131320-5
Dławiki rury rozgałęźnej
42131390-6
Osprzęt zaworowy
42131400-0
Kurki, krany sanitarne
42132000-3
Części kurków i zaworów
42132100-4
Siłowniki zaworowe
42132110-7
Elektryczne siłowniki zaworowe
42132120-0
Hydrauliczne siłowniki zaworowe
42132130-3
Pneumatyczne siłowniki zaworowe
42132200-5
Części kurków
42132300-6
Części zaworów
42140000-2
Przekładnie, przekładnie zębate i elementy napędowe
42141000-9
Przekładnie ślizgowe, przekładnie zębate i elementy napędowe
42141100-0
Wały transmisyjne, krzywkowe i wykorbione
42141110-3
Wały przekładniowe
42141120-6
Wały krzywkowe
42141130-9
Wały wykorbione
42141200-1
Obudowy łożysk
42141300-2
Przekładnie i przekładnie zębate
42141400-3
Bloczki i cięgna
42141410-6
Wciągarki
42141500-4
Sprzęgła
42141600-5
Bloczki
42141700-6
Zblocza sprzęgła
42141800-7
Złącza uniwersalne
42142000-6
Części przekładni i elementów napędowych
42142100-7
Części przekładni zębatych
42142200-8
Części elementów napędowych
42150000-5
Reaktory jądrowe i części reaktorów jądrowych
42151000-2
Reaktory jądrowe
42152000-9
Części reaktorów jądrowych
42152100-0
Układy chłodzenia reaktorów
42152200-1
Części zbiorników reaktora jądrowego
42160000-8
Układy kotłów grzewczych
42161000-5
Kotły grzewcze wody gorącej
42162000-2
Kotły grzewcze wytwarzające parę
42163000-9
Generatory pary
42164000-6
Układy pomocnicze do kotłów grzewczych
42165000-3
Skraplacze pary
42200000-8
Maszyny do obróbki żywności, napojów i tytoniu oraz podobne części
42210000-1
Maszyny do przetwarzania żywności, napojów i tytoniu
L 74/121
L 74/122
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
42211000-8
Maszyny mleczarskie
42211100-9
Wirówki do oddzielania śmietany
42212000-5
Maszyny do obróbki zbóż lub suszonych warzyw
42213000-2
Maszyny używane do produkcji napojów alkoholowych lub owocowych
42214000-9
Piece kuchenne, suszarki do produktów rolnych oraz urządzenia do gotowania lub podgrzewania
42214100-0
Piece kuchenne
42214110-3
Grille
42214200-1
Suszarki do produktów rolnych
42215000-6
Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub napojów
42215100-7
Maszyny do krojenia żywności
42215110-0
Krajalnice do chleba
42215120-3
Krajalnice do bekonu
42215200-8
Maszyny do przetwarzania żywności
42215300-9
Maszyny do robienia ciasta makaronowego
42216000-3
Maszyny do przetwarzania tytoniu
42220000-4
Części maszyn do przetwarzania żywności, napojów i tytoniu
42221000-1
Części maszyn przetwórstwa żywności
42221100-2
Części maszyn mleczarskich
42221110-5
Części dojarek
42222000-8
Części maszyn do przetwarzania napojów
42223000-5
Części maszyn do przetwarzania tytoniu
42300000-9
Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i paleniska
42310000-2
Palniki
42320000-5
Piece do spalania odpadów
42330000-8
Piece do spopielania
42340000-1
Piece inne niż domowe
42341000-8
Piece przemysłowe
42350000-4
Piece kremacyjne
42390000-6
Części palników, palenisk lub pieców
42400000-0
Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części
42410000-3
Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe
42411000-0
Wciągniki i wielokrążki
42412000-7
Wyciągarki odwiertowe, windy kopalnicze i przeciągarki
42412100-8
Wyciągarki i windy kopalnicze
42412110-1
Wyciągarki odwiertowe
42412120-4
Windy kopalniane do użytku pod ziemią
42412200-9
Przyciągarki
42413000-4
Podnośniki i wciągniki do pojazdów mechanicznych
42413100-5
Wbudowane układy podnośnikowe
42413200-6
Podnośniki hydrauliczne
42413300-7
Podnośniki pneumatyczne
42413400-8
Podnośniki mechaniczne
42413500-9
Wciągniki do pojazdów mechanicznych
42414000-1
Dźwigi, bramownice drogowe i pojazdy techniczne wyposażone w dźwig
42414100-2
Dźwigi
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
42414110-5
Dźwigi portowe
42414120-8
Dźwigi nabrzeżne
42414130-1
Dźwigi do układania w stosy
42414140-4
Dźwigi do przenoszenia kontenerów
42414150-7
Żurawie wieżowe
42414200-3
Suwnice napowietrzne
42414210-6
Suwnice
42414220-9
Suwnice mostowe
42414300-4
Żurawie bramowe
42414310-7
Bramownice drogowe
42414320-0
Żurawie platformowe
42414400-5
Dźwigi do pojazdów mechanicznych
42414410-8
Dźwigi do pojazdów technicznych
42414500-6
Dźwigi mostowe
42415000-8
Wózki widłowe, pojazdy techniczne, kolejowe wózki ciągnące
42415100-9
Pojazdy z podnośnikami
42415110-2
Wózki widłowe
42415200-0
Pojazdy techniczne
42415210-3
Pojazdy techniczne wyposażone w urządzenia podnośnikowe
42415300-1
Wyciągarki kolejowe
42415310-4
Pojazdy swobodnie sterowane
42415320-7
Wyposażenie pojazdów ratowniczych
42416000-5
Wyciągi pionowe i pochyłe, wyciągi, schody ruchome i chodniki ruchome
42416100-6
Windy
42416110-9
Windy wannowe
42416120-2
Windy towarowe
42416130-5
Windy mechaniczne
42416200-7
Wyciągi pochyłe
42416210-0
Wyciągarki do kontenerów na odpady
42416300-8
Wciągniki
42416400-9
Schody ruchome
42416500-0
Chodniki ruchome
42417000-2
Podnośniki i przenośniki
42417100-3
Podnośniki lub przenośniki pneumatyczne
42417200-4
Przenośniki
42417210-7
Podnośniki lub przenośniki ciągłe, koszowe
42417220-0
Podnośniki lub przenośniki ciągłe, paskowe
42417230-3
Opancerzone przenośniki górnicze (AFCS)
42417300-5
Urządzenia przenośnikowe
42417310-8
Przenośniki pasowe
42418000-9
Maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku
42418100-0
Popychacze do wagoników górniczych i przesuwnice lokomotyw lub wagonów
42418200-1
Kolej jednoszynowa lub wyciągi narciarskie
42418210-4
Napowietrzne urządzenia jednoszynowe
42418220-7
Wyciągi krzesełkowe
L 74/123
L 74/124
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
42418290-8
Urządzenia do wyciągów narciarskich
42418300-2
Urządzenia do unoszenia klap wylotów
42418400-3
Maszyny kołowych systemów przechowywania i wyszukiwania
42418500-4
Mechaniczne urządzenia przeładunkowe
42418900-8
Maszyny do załadunku lub przeładunku
42418910-1
Urządzenia załadowcze
42418920-4
Urządzenia wyładowcze
42418930-7
Pojazdy z ładowaniem bocznym
42418940-0
Urządzenia do przenoszenia kontenerów
42419000-6
Części urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych
42419100-7
Części dźwigów
42419200-8
Części pojazdów technicznych
42419500-1
Części wyciągów pionowych i pochyłych lub schodów ruchomych
42419510-4
Części podnośników
42419520-7
Części wyciągów pochyłych
42419530-0
Części schodów ruchomych
42419540-3
Części chodników ruchomych
42419800-4
Części przenośników
42419810-7
Części przenośników pasowych
42419890-1
Części przenośników koszowych
42419900-5
Części przekładni wyciągnikowych i innych urządzeń podnośnikowych lub przenośnikowych
42420000-6
Łopatki, szufle, łyżki i chwytaki do dźwigów lub koparek
42500000-1
Urządzenia chłodzące i wentylacyjne
42510000-4
Wymienniki ciepła, urządzenia do konfekcjonowania powietrza i urządzenia chłodzące oraz maszyny
filtrujące
42511000-1
Wymienniki ciepła i maszyny do skraplania powietrza lub innych gazów
42511100-2
Wymienniki ciepła
42511110-5
Pompy grzewcze
42511200-3
Maszyny do skraplania powietrza lub innych gazów
42512000-8
Układy konfekcjonowania powietrza
42512100-9
Okienne maszyny do konfekcjonowania powietrza
42512200-0
Ścienne maszyny do konfekcjonowania powietrza
42512300-1
Układy HVAC
42512400-2
Klimatyzatory do pojazdów mechanicznych
42512500-3
Części maszyn do konfekcjonowania powietrza
42512510-6
Przepustnice
42512520-9
Szczeliny wentylacyjne
42513000-5
Urządzenia chłodnicze i mrożące
42513100-6
Urządzenia mrożące
42513200-7
Urządzenia chłodnicze
42513210-0
Witryny chłodnicze
42513220-3
Lady chłodnicze
42513290-4
Przemysłowe urządzenia chłodnicze
42514000-2
Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów
42514200-4
Elektrostatyczne urządzenia do oczyszczania powietrza i gazu
42514300-5
Aparatura filtrująca
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
42514310-8
Filtry powietrza
42514320-1
Filtry gazu
42515000-9
Kotły lokalnych układów ogrzewania
42520000-7
Urządzenia wentylacyjne
42521000-4
Urządzenia do odprowadzania dymu
42522000-1
Wentylatory inne niż domowe
42522100-2
Części wentylatorów
42530000-0
Części sprzętu chłodniczego i mrożącego i pompy grzewcze
42531000-7
Części sprzętu chłodniczego
42532000-4
Części sprzętu mrożącego
42533000-1
Części pomp grzewczych
42600000-2
Obrabiarki
42610000-5
Obrabiarki sterowane laserem lub centra obróbkowe
42611000-2
Obrabiarki specjalnego zastosowania
42612000-9
Centra obróbkowe
42612100-0
Poprzeczne, wrzecionowe centra obróbkowe
42612200-1
Pionowe, wrzecionowate centra obróbkowe
42620000-8
Tokarki, obrabiarki do wiercenia i frezowania
42621000-5
Tokarki
42621100-6
Tokarki sterowane komputerowo
42622000-2
Maszyny do frezowania lub gwintowania
42623000-9
Frezarki
42630000-1
Obrabiarki do obróbki metali
42631000-8
Obrabiarki do wykańczania metali
42632000-5
Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu
42633000-2
Giętarki, składarki, prostownice lub płaskownice
42634000-9
Kuźniarki
42635000-6
Maszyny do kucia matrycowego
42636000-3
Prasy
42636100-4
Prasy hydrauliczne
42637000-0
Obrabiarki do wiercenia, strugania lub frezowania metalu
42637100-1
Obrabiarki do strugania metalu
42637200-2
Obrabiarki do wiercenia metalu
42637300-3
Obrabiarki do frezowania metalu
42638000-7
Centra obróbkowe do obróbki metalu
42640000-4
Obrabiarki do obróbki tworzyw twardych, z wyjątkiem metalu
42641000-1
Obrabiarki do obróbki kamienia, ceramiki, betonu lub szkła
42641100-2
Obrabiarki do obróbki kamienia
42641200-3
Obrabiarki do obróbki ceramiki
42641300-4
Obrabiarki do obróbki betonu
42641400-5
Obrabiarki do obróbki szkła
42642000-8
Obrabiarki do obróbki drewna, kości, korka, gumy lub twardych tworzyw sztucznych
42642100-9
Obrabiarki do obróbki drewna
42642200-0
Obrabiarki do obróbki kości
42642300-1
Obrabiarki do obróbki korka
L 74/125
L 74/126
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
42642400-2
Obrabiarki do obróbki gumy utwardzonej
42642500-3
Obrabiarki do obróbki utwardzanych tworzyw sztucznych
42650000-7
Pneumatyczne lub silnikowe narzędzia ręczne
42651000-4
Pneumatyczne narzędzia ręczne
42652000-1
Ręczne narzędzia elektromechaniczne
42660000-0
Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny
i urządzenia do natryskiwania na gorąco
42661000-7
Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo
42661100-8
Urządzenia do lutowania na miękko
42661200-9
Urządzenia do lutowania na twardo
42662000-4
Sprzęt spawalniczy
42662100-5
Elektryczny sprzęt spawalniczy
42662200-6
Nieelektryczny sprzęt spawalniczy
42663000-1
Maszyny do nabijania nawierzchni
42664000-8
Urządzenia topnikowe
42664100-9
Urządzenia do zgrzewania tworzyw sztucznych
42665000-5
Maszyny do natryskiwania metalu
42670000-3
Części i akcesoria do obrabiarek
42671000-0
Rękojeści narzędzi
42671100-1
Stojaki na narzędzia laboratoryjne
42671110-4
Stojaki do łaźni na probówki
42672000-7
Rękojeści obrabiarek
42673000-4
Obrabiarki dzielące specjalne mocowania
42674000-1
Części i akcesoria do obrabiarek do obróbki metalu
42675000-8
Części i akcesoria do obrabiarek do obróbki tworzyw utwardzanych
42675100-9
Części pił łańcuchowych
42676000-5
Części narzędzi ręcznych
42677000-2
Części narzędzi pneumatycznych
42700000-3
Maszyny do produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i skóry
42710000-6
Maszyny do produkcji wyrobów włókienniczych
42711000-3
Maszyny do przetwarzania sztucznych tworzyw włókienniczych
42712000-0
Maszyny do przędzenia wyrobów włókienniczych
42713000-7
Maszyny tkackie
42714000-4
Maszyny dziewiarskie
42715000-1
Maszyny do szycia
42716000-8
Maszyny do prania, czyszczenia na sucho i suszenia
42716100-9
Instalacje piorące
42716110-2
Urządzenia piorące
42716120-5
Pralki
42716130-8
Maszyny do czyszczenia na sucho
42716200-0
Suszarki
42717000-5
Urządzenia do prasowania i składania bielizny
42717100-6
Urządzenia do składania bielizny
42718000-2
Włókiennicze maszyny wykańczalnicze
42718100-3
Maszyny do prasowania
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
42718200-4
Prasy maglujące
42720000-9
Części maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieży
42800000-4
Maszyny do produkcji papieru i tektury
42810000-7
Części maszyn do produkcji papieru i tektury
42900000-5
Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
42910000-8
Aparatura do destylacji, filtrowania lub rektyfikacji
42912000-2
Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy
42912100-3
Maszyny i aparatura do filtrowania cieczy
42912110-6
Aparatura do filtrowania płuczki wiertniczej
42912120-9
Maszyny hydrocyklonowe
42912130-2
Aparatura do filtrowania lub oczyszczania napojów
42912300-5
Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody
42912310-8
Aparatura do filtrowania wody
42912320-1
Aparatura odpowietrzająca
42912330-4
Aparatura do oczyszczania wody
42912340-7
Aparatura do odsalania
42912350-0
Urządzenia zakładu oczyszczania
42913000-9
Filtry wlotu oleju, paliwa i powietrza
42913300-2
Filtry oleju
42913400-3
Filtry paliwa
42913500-4
Filtry wlotu powietrza
42914000-6
Urządzenia do recyklingu
42920000-1
Maszyny do czyszczenia butelek, opakowań oraz maszyny ważące i natryskujące
42921000-8
Maszyny do czyszczenia, napełniania, pakowania zbiorczego lub jednostkowego butelek, lub innych
pojemników
42921100-9
Maszyny do czyszczenia lub suszenia butelek lub innych pojemników
42921200-0
Maszyny do napełniania lub zamykania butelek, puszek lub innych pojemników
42921300-1
Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego
42921310-4
Maszyny do taśmowania
42921320-7
Maszyny do pakowania zbiorczego
42921330-0
Maszyny do pakowania jednostkowego
42923000-2
Maszyny ważące i wagi
42923100-3
Maszyny ważące
42923110-6
Wagi
42923200-4
Wagi skalowe
42923210-7
Wagi sklepowe
42923220-0
Wagi do ciągłego ważenia towarów
42923230-3
Wagi odważnikowe
42924200-1
Maszyny do czyszczenia parą i piaskowania
42924300-2
Urządzenia natryskowe
42924310-5
Pistolety natryskowe
42924700-6
Obrabiarki do wytwarzania strumienia czynnika roboczego, rozpylania lub natryskiwania
42924710-9
Aparaty do rozpylania gazu
42924720-2
Urządzenia do usuwania zanieczyszczeń
42924730-5
Aparatura do czyszczenia przy pomocy wody pod ciśnieniem
L 74/127
L 74/128
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
42924740-8
Wysokociśnieniowa aparatura czyszcząca
42924790-3
Maski pochłaniające nieprzyjemne zapachy
42930000-4
Wirówki, gładzarki i automaty sprzedające
42931000-1
Wirówki
42931100-2
Wirówki laboratoryjne i akcesoria
42931110-5
Wirówki podłogowe
42931120-8
Wirówki stołowe
42931130-1
Reduktory do wirówek
42931140-4
Urządzenia obrotowe do wirówek
42932000-8
Gładzarki
42932100-9
Walcarki
42933000-5
Automaty sprzedające
42933100-6
Automaty sprzedające artykuły higieniczne
42933200-7
Automaty do sprzedaży znaczków
42933300-8
Automaty do sprzedaży towarów
42940000-7
Maszyny do obróbki cieplnej tworzyw
42941000-4
Maszyny do obróbki cieplnej gazu
42942000-1
Piece i akcesoria
42942200-3
Piece próżniowe
42943000-8
Łaźnie termostatyczne i akcesoria
42943100-9
Wężownice oziębiające
42943200-0
Łaźnie ultradźwiękowe
42943210-3
Termostaty zanurzeniowe
42943300-1
Chłodnice zanurzeniowe
42943400-2
Układy chłodzące i chłodzące/grzewcze z obiegiem
42943500-3
Chłodnice z obiegiem
42943600-4
Układy z obiegiem wysokotemperaturowym
42943700-5
Układy z obiegiem grzewczym
42943710-8
Pokrywy łaźni
42950000-0
Części maszyn ogólnego zastosowania
42952000-4
Części wirówek
42953000-1
Części gładzarek
42954000-8
Części walcarek
42955000-5
Części maszyn filtrujących
42956000-2
Części maszyn oczyszczających
42957000-9
Części maszyn natryskujących
42958000-6
Odważniki do urządzeń ważących
42959000-3
Zmywarki do naczyń inne niż używane w gospodarstwie domowym
42960000-3
System sterowania i kontroli, sprzęt drukujący, graficzny, automatyzujący prace biurowe i przetwarzający informacje
42961000-0
System sterowania i kontroli
42961100-1
System kontroli dostępu
42961200-2
Przemysłowy system kontroli ruchu lub równorzędny
42961300-3
System kontroli ruchu pojazdów
42961400-4
System wysyłki
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
42962000-7
Urządzenia drukujące i graficzne
42962100-8
Układ drukowania na kliszach
42962200-9
Prasa drukarska
42962300-0
Graficzne stacje robocze
42962400-1
Hektografy
42962500-2
Maszyny do wykonywania rycin
42963000-4
Prasy do wytłaczania monet
42964000-1
Zautomatyzowany sprzęt biurowy
42965000-8
Urządzenia do przetwarzania informacji
42965100-9
System zarządzania magazynami
42965110-2
System składowania
42967000-2
Jednostka sterująca
42967100-3
Cyfrowa jednostka sterowania
42968000-9
Maszyny wydające
42968100-0
Maszyny wydające napoje
42968200-1
Maszyny wydające artykuły toaletowe
42968300-2
System do podawania papieru toaletowego
42970000-6
Części zmywarek oraz maszyn do czyszczenia, napełniania, pakowania zbiorczego lub jednostkowego
42971000-3
Części zmywarek
42972000-0
Części maszyn czyszczących
42973000-7
Części maszyn do napełniania
42974000-4
Części maszyn do pakowania zbiorczego
42975000-1
Części maszyn do pakowania jednostkowego
42980000-9
Generatory gazu
42981000-6
Generatory ozonu
42990000-2
Różne maszyny specjalnego zastosowania
42991000-9
Maszyny i części introligatorskie, druków i książek
42991100-0
Maszyny introligatorskie
42991110-3
Niciarki
42991200-1
Maszyny drukarskie
42991210-4
Maszyny drukarskie offsetowe
42991220-7
Maszyny do składu
42991230-0
Drukarki do biletów
42991300-2
System fotoskładu
42991400-3
Suszarki do drewna, masy papierniczej lub tektury
42991500-4
Części maszyn drukarskich lub introligatorskich
42992000-6
Towary elektryczne specjalnego zastosowania
42992100-7
Klatka Faradaya
42992200-8
Komora dźwiękoszczelna
42992300-9
Elektromagnetyczne tworzywo chłonne
42993000-3
Maszyny przemysłu chemicznego
42993100-4
Chlorowniki
42993200-5
Instalacje dawkujące
42994000-0
Maszyny do obróbki gumy i tworzyw sztucznych
42994100-1
Maszyny do produkcji okien i framug z tworzyw sztucznych
L 74/129
L 74/130
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
42994200-2
Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych
42994220-8
Przybory do laminowania
42994230-1
Laminatory
42995000-7
Różne maszyny czyszczące
42995100-8
Przemywacze tunelowe
42995200-9
Maszyny do sprzątania plaży
42996000-4
Maszyny do uzdatniania ścieków
42996100-5
Rozdrabniarki
42996110-8
Maceratory do uzdatniania ścieków
42996200-6
Prasy do odpadów
42996300-7
Zgarniarki
42996400-8
Mieszadła
42996500-9
Ekrany przesiewowe do odpadów
42996600-0
Urządzenia natleniające
42996700-1
Wytrącarki
42996800-2
Złoża osadowe
42996900-3
Urządzenia do obróbki osadów
42997000-1
Maszyny do rurociągów
42997100-2
Maszyny do badania wewnętrznej powierzchni rurociągów
42997200-3
Maszyny do czyszczenia wewnętrznej powierzchni rurociągów
42997300-4
Roboty przemysłowe
42998000-8
System do podnoszenia palet
42998100-9
System do wyszukiwania palet
42999000-5
Odkurzacze i froterki do podłóg inne niż używane w gospodarstwie domowym
42999100-6
Odkurzacze inne niż używane w gospodarstwie domowym
42999200-7
Froterki do podłóg inne niż używane w gospodarstwie domowym
42999300-8
Części odkurzaczy innych niż używane w gospodarstwie domowym
42999400-9
Części froterek do podłóg innych niż używane w gospodarstwie domowym
43000000-3
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
43100000-4
Urządzenia górnicze
43120000-0
Wrębiarki do węgla lub skał oraz maszyny do drążenia tuneli oraz wytaczania lub maszyny do
głębienia szybów
43121000-7
Maszyny do odwiertów
43121100-8
Narzędzia do głowicy odwiertu
43121200-9
Aparatura do nadlewów
43121300-0
Urządzenia do dowiercania do złoża
43121400-1
Urządzenia do pogłębiania odwiertów
43121500-2
Urządzenia do badania odwiertów
43121600-3
Głowica przeciwerupcyjna
43122000-4
Maszyny do cięcia węgla lub skał
43123000-1
Maszyny do drążenia tuneli
43124000-8
Maszyny wytaczające
43124100-9
Drenaże
43124900-7
Urządzenia do wiercenia w skale
43125000-5
Urządzenia do głębienia szybów
43130000-3
Sprzęt wiertniczy
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
43131000-0
Przybrzeżne platformy produkcyjne
43131100-1
Sprzęt przybrzeżny
43131200-2
Przybrzeżne jednostki odwiertowe
43132000-7
Sprzęt do odwiertów ropy
43132100-8
Maszyny do wierceń
43132200-9
Wiertnica
43132300-0
Wiertła
43132400-1
Urządzenia kablowe
43132500-2
Zawiesia kablowe
43133000-4
Osprzęt platform wiertniczych
43133100-5
Rusztowania przesuwne
43133200-6
Wbudowane moduły przesuwne
43134000-1
Maszyny do napowietrznych szybów naftowych
43134100-2
Pompy zanurzeniowe
43135000-8
Urządzenia podwodne
43135100-9
Podwodne układy sterownicze
43136000-5
Urządzenia wiertnicze
43140000-6
Przenośne hydrauliczne zmechanizowane wsporniki korytarzy górniczych
43200000-5
Maszyny do usuwania gleby i koparki oraz podobne części
43210000-8
Maszyny do usuwania gleby
43211000-5
Buldożery
43212000-2
Spycharki skośne
43220000-1
Równiarki i niwelatory
43221000-8
Równiarki drogowe
43230000-4
Maszyny zgarniające
43240000-7
Podbijaki
43250000-0
Ładowarki czołowe
43251000-7
Ładowarki czołowe z lemieszem z tyłu
43252000-4
Ładowarki czołowe bez lemiesza
43260000-3
Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze
43261000-0
Koparki mechaniczne
43261100-1
Ładowarki mechaniczne
43262000-7
Czerparki
43262100-8
Czerparki mechaniczne
43300000-6
Maszyny i sprzęt budowlany
43310000-9
Maszyny inżynierii lądowej i wodnej
43311000-6
Urządzenia do wbijania pali
43312000-3
Maszyny do nabijania nawierzchni drogowych
43312100-4
Strugarki
43312200-5
Rębarki
43312300-6
Maszyny chodnikowe
43312400-7
Walce drogowe
43312500-8
Walce mechaniczne
43313000-0
Pługi odśnieżające lemieszowe i wirnikowe
43313100-1
Pługi odśnieżające lemieszowe
L 74/131
L 74/132
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
43313200-2
Pługi odśnieżające wirnikowe
43314000-7
Maszyny do wyciągania pali
43315000-4
Maszyny do zagęszczania gruntu
43316000-1
Maszyny do kładzenia okablowania
43320000-2
Urządzenia budowlane
43321000-9
Zawiesia do mostów
43322000-6
Urządzenia do demontażu
43323000-3
Sprzęt do nawadniania
43324000-0
Urządzenia upustowe
43324100-1
Urządzenia do basenów kąpielowych
43325000-7
Wyposażenie parków i placów zabaw
43325100-8
Urządzenia do konserwacji terenu
43327000-1
Sprzęt z gotowych elementów
43328000-8
Instalacje hydrauliczne
43328100-9
Urządzenia hydrauliczne
43329000-5
Zestawy sprzętu
43400000-7
Maszyny do obróbki minerałów i formierskie
43410000-0
Maszyny do obróbki minerałów
43411000-7
Maszyny sortujące i przesiewające
43412000-4
Mieszalniki
43413000-1
Mieszalniki betonu lub zaprawy
43413100-2
Mieszalniki cementu
43414000-8
Szlifierki
43414100-9
Węglowe młyny pyłowe
43415000-5
Formy odlewnicze
43420000-3
Maszyny do form odlewniczych
43500000-8
Maszyny do kładzenia szyn
43600000-9
Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych
43610000-2
Części maszyn do strugania
43611000-9
Części maszyn odwiertowych
43611100-0
Nakładki mostowe
43611200-1
Końcówki wierteł przemysłowych
43611300-2
Nożyce wiertnicze
43611400-3
Zdzieraki żelazne
43611500-4
Stoły obrotowe
43611600-5
Urządzenia do podpierania warstwy wierzchniej
43611700-6
Sprzęt do mocowania
43612000-6
Części wind górniczych
43612100-7
Zawiesia szybowe
43612200-8
Urządzenia zawiesi kablowych
43612300-9
Napinacze
43612400-0
Głowice odwiertu
43612500-1
Sprzęt do mocowania pionowej rury produkcyjnej
43612600-2
Układ do kontroli głowicy odwiertu
43612700-3
Sprzęt do głowicy odwiertu
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
43612800-4
Wyciągarki
43613000-3
Części maszyn do cięcia węgla lub skał
43613100-4
Części maszyn do cięcia węgla
43613200-5
Części maszyn do cięcia skał
43614000-0
Części maszyn do drążenia tuneli
43620000-5
Części maszyn do obróbki minerałów
43630000-8
Części maszyn do głębienia szybów
43640000-1
Części koparek
43700000-0
Części maszyn metalurgicznych oraz podobne części
43710000-3
Maszyny do walcowania metalu
43711000-0
Części maszyn do walcowania
43720000-6
Maszyny odlewnicze
43721000-3
Części maszyn odlewniczych
43800000-1
Urządzenia warsztatowe
43810000-4
Urządzenia do obróbki drewna
43811000-1
Szlifierki do drewna
43812000-8
Piły
43820000-7
Sprzęt do wyrobu butów
43830000-0
Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym
43840000-3
Urządzenia kowalskie
44000000-0
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury
elektrycznej)
44100000-1
Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
44110000-4
Materiały konstrukcyjne
44111000-1
Materiały budowlane
44111100-2
Cegły
44111200-3
Cement
44111210-6
Cement wiertniczy
44111300-4
Ceramika
44111400-5
Farby i okładziny ścienne
44111500-6
Izolatory i osprzęt izolujący
44111510-9
Izolatory
44111511-6
Izolatory elektryczne
44111520-2
Tworzywa izolacyjne
44111530-5
Elektryczny osprzęt izolujący
44111540-8
Szkło izolujące
44111600-7
Bloki
44111700-8
Kafelki
44111800-9
Zaprawa (murarska)
44111900-0
Kafle ceramiczne
44112000-8
Różne konstrukcje budowlane
44112100-9
Wiaty
44112110-2
Części wiat
44112120-5
Odcinki profilów
44112200-0
Wykładziny podłogowe
L 74/133
L 74/134
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
44112210-3
Płyty podłogowe
44112220-6
Podłogi z tworzyw sztucznych
44112230-9
Linoleum
44112240-2
Parkiet
44112300-1
Przegrody
44112310-4
Ścianki działowe
44112400-2
Dach
44112410-5
Konstrukcje dachowe
44112420-8
Wsporniki dachowe
44112430-1
Szyby dachowe
44112500-3
Odachowanie
44112510-6
Gonty
44112600-4
Izolacja dźwiękoszczelna
44112700-5
Belki
44113000-5
Drogowe materiały konstrukcyjne
44113100-6
Materiały chodnikowe
44113120-2
Płyty chodnikowe
44113130-5
Kamienie chodnikowe
44113140-8
Kamień drogowy
44113200-7
Płytki
44113300-8
Tworzywa powlekane
44113310-1
Powlekane tworzywa drogowe
44113320-4
Powlekany kamień drogowy
44113330-7
Okładziny
44113500-0
Ozdoby szklane
44113600-1
Bitum i asfalt
44113610-4
Bitum
44113620-7
Asfalt
44113700-2
Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych
44113800-3
Materiały do układania nawierzchni drogowych
44113810-6
Wykończenia nawierzchni
44113900-4
Materiały do konserwacji nawierzchni drogowych
44113910-7
Materiały do konserwacji nawierzchni w sezonie zimowym
44114000-2
Beton
44114100-3
Gotowa mieszanka betonu
44114200-4
Produkty betonowe
44114210-7
Słupy betonowe
44114220-0
Rury i osprzęt betonowy
44114250-9
Sztaby betonowe
44115000-9
Osprzęt budowlany
44115100-0
Kanały
44115200-1
Tworzywa hydrauliczne i grzewcze
44115210-4
Tworzywa hydrauliczne
44115220-7
Tworzywa grzewcze
44115310-5
Rolety zwijane
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
44115400-3
Świetliki
44115500-4
Układy natryskowe
44115600-5
Wyciągi
44115700-6
Rolety zewnętrzne
44115710-9
Daszki
44115800-7
Osprzęt wewnętrzny do budynków
44115810-0
Karnisze do zasłon i żabki
44115811-7
Karnisze do zasłon
44115900-8
Urządzenia do ochrony przeciwsłonecznej
44130000-0
Studzienki kanalizacyjne
44131000-7
Komory ściekowe
44132000-4
Elementy przepustów
44133000-1
Pokrywy wylotów
44134000-8
Łuki rurowe
44140000-3
Produkty związane z materiałami budowlanymi
44141000-0
Rurki kablowe
44141100-1
Kanały elektryczne
44142000-7
Ramy
44143000-4
Palety
44144000-1
Słupy
44160000-9
Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
44161000-6
Rurociągi
44161100-7
Gazociągi
44161110-0
Gazownicze sieci przesyłowe
44161200-8
Odbiorniki wodne
44161400-0
Rurociągi podwodne
44161410-3
Rurociągi podmorskie
44161500-1
Rurociągi wysokociśnieniowe
44161600-2
Rurociągi niskociśnieniowe
44161700-3
Ciężarki do przetykania przewodów rurowych
44161710-6
Wyrzutnie ciężarków do przetykania przewodów rurowych
44161720-9
Kolektory ciężarków do przetykania przewodów rurowych
44161730-2
Łapacze ciężarków do przetykania przewodów rurowych
44162000-3
Instalacje rurowe
44162100-4
Wyroby do przewodów rurowych
44162200-5
Rurociągi przesyłowe
44162300-6
Wyloty rurociągów
44162400-7
Włazy z kamionki
44162500-8
Rurociągi wody pitnej
44163000-0
Rury i osprzęt
44163100-1
Rury
44163110-4
Rury odpływowe
44163111-1
Rury upustowe
44163112-8
Układ kanalizacyjny
44163120-7
Rury grzewcze odległościowe
L 74/135
L 74/136
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
44163121-4
Grzewcze przewody rurowe
44163130-0
Ściekowe przewody rurowe
44163140-3
Przewody rurowe parowe i wodne
44163150-6
Przewody rurowe niskiego ciśnienia
44163160-9
Przesyłowe przewody rurowe i akcesoria
44163200-2
Osprzęt do przewodów rurowych
44163210-5
Zaciski do przewodów rurowych
44163230-1
Złącza do przewodów rurowych
44163240-4
Łączniki do przewodów rurowych
44163241-1
Złącza izolowane
44164000-7
Okładziny i przewody rurowe
44164100-8
Okładziny rurowe
44164200-9
Przewody rurowe
44164300-0
Wyroby rurowe
44164310-3
Rurki i osprzęt
44165000-4
Węże, rury pionowe i tuleje
44165100-5
Węże
44165110-8
Węże wiertnicze
44165200-6
Rury pionowe
44165210-9
Wciągniki giętkie
44165300-7
Tuleje
44166000-1
Naziemne rurociągi naftowe
44167000-8
Różny osprzęt do przewodów
44167100-9
Mechanizmy sprzęgające
44167110-2
Kołnierze
44167111-9
Adaptory kołnierzowe
44167200-0
Zaciski i kołnierze naprawcze
44167300-1
Łuki, teowniki i osprzęt do przewodów
44167400-2
Kolanka
44170000-2
Płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami budowlanymi
44171000-9
Płyty (budowlane)
44172000-6
Arkusze (budowlane)
44173000-3
Pasek
44174000-0
Folia
44175000-7
Panele
44176000-4
Taśma
44190000-8
Różne materiały budowlane
44191000-5
Różne drewniane materiały budowlane
44191100-6
Sklejka
44191200-7
Drewno laminatowe
44191300-8
Płyta wiórowa
44191400-9
Płyta pilśniowa
44191500-0
Drewno zagęszczone
44191600-1
Panele parkietowe
44192000-2
Inne różne materiały budowlane
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
44192100-3
Pianka z PCV
44192200-4
Gwoździe
44200000-2
Wyroby konstrukcyjne
44210000-5
Konstrukcje i części konstrukcji
44211000-2
Budynki z gotowych elementów
44211100-3
Budynki modułowe i przenośne
44211110-6
Baraki
44211200-4
Przedziały
44211300-5
Szpital polowy
44211400-6
Kuchnia polowa
44211500-7
Szklarnie
44212000-9
Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów
44212100-0
Mosty
44212110-3
Sekcje mostów
44212120-6
Konstrukcje mostowe
44212200-1
Wieże, maszty kratowe, półmaszty i słupy stalowe
44212210-4
Półmaszty
44212211-1
Maszty wiertnicze
44212212-8
Stałe maszty wiertnicze
44212220-7
Słupy stalowe, słupy i pale
44212221-4
Słupy stalowe
44212222-1
Przesyłowe maszty energetyczne
44212223-8
Wsporniki słupów stalowych
44212224-5
Słupy do podtrzymywania linii napowietrznych
44212225-2
Słupy
44212226-9
Słupy energetyczne
44212227-6
Szczapy
44212230-0
Wieże
44212233-1
Wieże wodne
44212240-3
Dźwigary
44212250-6
Maszty
44212260-9
Maszty radiowe i telewizyjne
44212261-6
Maszty radiowe
44212262-3
Maszty telewizyjne
44212263-0
Maszty kratowe
44212300-2
Konstrukcje i ich części
44212310-5
Rusztowania
44212311-2
Rozpórki łukowe
44212312-9
Podpórki łukowe
44212313-6
Wsporniki
44212314-3
Zawiesia przewodów
44212315-0
Urządzenia do rusztowań
44212316-7
Zaciski łukowe
44212317-4
Konstrukcje rusztowań
44212318-1
Wsporniki do przewodów rurowych
L 74/137
L 74/138
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
44212320-8
Konstrukcje różne
44212321-5
Wiaty autobusowe
44212322-2
Budki telefoniczne
44212329-1
Ekrany ochronne
44212380-6
Części konstrukcji
44212381-3
Okładzina
44212382-0
Tamy przeciwpowodziowe
44212383-7
Zapory
44212390-9
Śluzy
44212391-6
Bramy śluzowe
44212400-3
Ścianki palowe
44212410-6
Ścianki szczelne
44212500-4
Kątowniki i profile
44212510-7
Kątowniki
44212520-0
Szlify
44220000-8
Stolarka budowlana
44221000-5
Okna, drzwi i podobne elementy
44221100-6
Okna
44221110-9
Ramy okienne
44221111-6
Zestawy z szybami podwójnymi
44221120-2
Okna francuskie
44221200-7
Drzwi
44221210-0
Otwory drzwi
44221211-7
Framugi drzwi
44221212-4
Panele drzwi
44221213-1
Progi drzwi
44221220-3
Drzwi przeciwpożarowe
44221230-6
Drzwi przesuwane
44221240-9
Wrota garażowe
44221300-8
Bramy
44221310-1
Bramy wejściowe
44221400-9
Okiennice
44221500-0
Progi
44230000-1
Ciesielskie elementy budowlane
44231000-8
Gotowe panele ogrodzeniowe
44232000-5
Drewniane konstrukcje dachowe
44233000-2
Klatki schodowe
44300000-3
Kabel, drut i podobne wyroby
44310000-6
Wyroby z drutu
44311000-3
Skrętki
44312000-0
Drut ogrodzeniowy
44312300-3
Drut kolczasty
44313000-7
Siatka metalowa
44313100-8
Siatka druciana ogrodzeniowa
44313200-9
Siatka druciana
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
44315000-1
Pręty z drutu
44315100-2
Akcesoria spawalnicze
44315200-3
Tworzywa spawalnicze
44315300-4
Tworzywa do lutowania na miękko i na twardo
44315310-7
Tworzywa do lutowania na miękko
44315320-0
Tworzywa do lutowania na twardo
44316000-8
Drobne wyroby żelazne
44316100-9
Kowadła
44316200-0
Przenośne ogniska kowalskie
44316300-1
Kratownice
44316400-2
Drobne artykuły metalowe
44316500-3
Wyroby kute
44316510-6
Wyroby kuźnicze
44317000-5
Zawiesia żelazne lub stalowe
44318000-2
Przewodniki
44320000-9
Kabel i podobne wyroby
44321000-6
Kabel
44322000-3
Akcesoria do okablowania
44322100-4
Kanały kablowe
44322200-5
Złącza kablowe
44322300-6
Ciągi kablowe
44322400-7
Zaciski kablowe
44330000-2
Sztaby, pręty, drut i profile stosowane w budownictwie
44331000-9
Sztaby
44332000-6
Pręty (budowlane)
44333000-3
Drut
44334000-0
Profile
44400000-4
Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
44410000-7
Artykuły łazienkowe i kuchenne
44411000-4
Wyroby sanitarne
44411100-5
Kurki
44411200-6
Wanny
44411300-7
Umywalki
44411400-8
Brodziki
44411600-0
Bidety
44411700-1
Deski sedesowe, pokrywy, muszle, miski klozetowe i rezerwuary
44411710-4
Deski sedesowe
44411720-7
Pokrywy sedesowe
44411740-3
Miski klozetowe
44411750-6
Rezerwuary
44411800-2
Pisuary
44420000-0
Wyroby stosowane w budownictwie
44421000-7
Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi
44421300-0
Sejfy
44421500-2
Drzwi opancerzone lub wzmocnione
L 74/139
L 74/140
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
44421600-3
Zamki do sejfów depozytowych
44421700-4
Kasety i schowki
44421710-7
Bagażowe skrytki depozytowe
44421720-0
Skrytki
44421721-7
Kasety depozytowe
44421722-4
Obudowy bezpieczne
44421780-8
Kasety na dokumenty
44421790-1
Kasety na środki płatnicze
44422000-4
Skrzynki na listy
44423000-1
Artykuły różne
44423100-2
Dzwony
44423200-3
Drabiny
44423220-9
Schodki składane
44423230-2
Stopnie
44423300-4
Sprzęt do przeładunku towarów
44423330-3
Platformy do przeładunku towarów
44423340-6
Olinowanie do przeładunku towarów
44423400-5
Znaki i podobne elementy
44423450-0
Tabliczki firmowe
44423460-3
Tabliczki adresowe
44423700-8
Elementy włazów
44423710-1
Pudła powierzchniowe
44423720-4
Skrzynie przybrzeżne
44423730-7
Ramy włazów
44423740-0
Pokrywy włazów
44423750-3
Pokrywy upustów
44423760-6
Pokrywy dojść
44423790-5
Stopnie włazów z żelaza
44423800-9
Stemple metalowe
44423810-2
Stemple gumowe
44423850-4
Kształtowniki
44423900-0
Anody protektorowe
44424000-8
Skrzynki na liczniki i taśma
44424100-9
Skrzynki na liczniki
44424200-0
Taśma przylepna
44424300-1
Taśma odblaskowa
44425000-5
Pierścienie, uszczelki, opaski, uszczelnienia przyklejane i cementowe
44425100-6
Pierścienie elastyczne
44425110-9
Samoprzylepne pierścienie wzmacniające
44425200-7
Uszczelnienia gumowe
44425300-8
Opaski gumowe
44425400-9
Podawarki do zaczynu cementowego
44425500-0
Sztyfty z tworzyw sztucznych
44430000-3
Zbrojenia
44431000-0
Pokrywy
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
44440000-6
Łożyska
44441000-3
Mikrowałki
44442000-0
Łożyska kulowe
44450000-9
Stal miękka
44451000-6
Matryce do bilonu
44452000-3
Kasety na bilon
44460000-2
Podpórki i rozpórki górnicze
44461000-9
Podpórki
44461100-0
Podpórki górnicze
44462000-6
Rozpórki górnicze
44464000-0
Gąsienice
44470000-5
Wyroby z żeliwa
44480000-8
Różny sprzęt gaśniczy
44481000-5
Drabiny platformowe
44481100-6
Drabiny strażackie
44482000-2
Urządzenia przeciwpożarowe
44482100-3
Węże gaśnicze
44482200-4
Hydranty gaśnicze
44500000-5
Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny
44510000-8
Narzędzia
44511000-5
Narzędzia ręczne
44511100-6
Szpadle i szufle
44511110-9
Szpadle
44511120-2
Szufle
44511200-7
Narzędzia ogrodnicze
44511300-8
Motyki, kilofy, grace, widły i grabie oraz grabki plażowe
44511310-1
Motyki
44511320-4
Kilofy
44511330-7
Grace
44511340-0
Grabie
44511341-7
Grabki
44511400-9
Siekiery
44511500-0
Piły ręczne
44511510-3
Brzeszczoty do pił ręcznych
44512000-2
Różne narzędzia ręczne
44512100-3
Dłuta
44512200-4
Szczypce
44512210-7
Obcęgi
44512300-5
Młotki
44512400-6
Nożyce do cięcia drutu
44512500-7
Klucze maszynowe
44512600-8
Narzędzia do wykonywania robót drogowych
44512610-1
Ostrza do nabijania nawierzchni drogowej
44512700-9
Pilniki lub tarniki
44512800-0
Śrubokręty
L 74/141
L 74/142
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
44512900-1
Końcówki wierteł, końcówki śrubokrętów i inne akcesoria
44512910-4
Końcówki wierteł
44512920-7
Końcówki śrubokrętów
44512930-0
Skrzynki narzędziowe
44512940-3
Zestawy narzędziowe
44513000-9
Narzędzia sterowane pedałem
44514000-6
Uchwyty do narzędzi i części narzędzi
44514100-7
Uchwyty do narzędzi
44514200-8
Części narzędzi
44520000-1
Zamki, klucze i zawiasy
44521000-8
Różne kłódki i zamki
44521100-9
Zamki
44521110-2
Zamki do drzwi
44521120-5
Elektroniczne zamki bezpieczeństwa
44521130-8
Zamki o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa
44521140-1
Zamki do mebli
44521200-0
Kłódki i łańcuchy
44521210-3
Kłódki
44522000-5
Zatrzaski, części zamków i klucze
44522100-6
Zatrzaski
44522200-7
Klucze
44522300-8
Części kłódek
44522400-9
Części zamków
44523000-2
Zawiasy, mocowania i osprzęt
44523100-3
Zawiasy
44523200-4
Mocowania
44523300-5
Osprzęt
44530000-4
Zaczepy
44531000-1
Zaczepy gwintowane
44531100-2
Wkręty do drewna
44531200-3
Wkrętaki lub pierścienie
44531300-4
Śruby nabijane
44531400-5
Śruby
44531500-6
Zestawy złączy kołnierzowych
44531510-9
Śruby i wkręty
44531520-2
Śruby i wkręty do podkładów
44531600-7
Nakrętki
44531700-8
Wyroby gwintowane z żelaza lub stali
44532000-8
Łączniki bez gwintu
44532100-9
Nity
44532200-0
Podkładki
44532300-1
Przetyczki
44532400-2
Stalowe nakładki stykowe
44533000-5
Zaciski z miedzi
44540000-7
Łańcuch
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
44541000-4
Łańcuch naczepowy
44542000-1
Części łańcuchów
44550000-0
Sprężyny
44600000-6
Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania i kotły
44610000-9
Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe
44611000-6
Zbiorniki
44611100-7
Cylindry pneumatyczne
44611110-0
Cylindry ze sprężonym powietrzem
44611200-8
Respiratory
44611400-0
Cysterny do przechowywania
44611410-3
Zbiorniki do przechowywania oleju
44611420-6
Zbiorniki do przechowywania osadu
44611500-1
Zbiorniki na wodę
44611600-2
Rezerwuary
44612000-3
Pojemniki na gaz skroplony
44612100-4
Cylindry gazowe
44612200-5
Cysterny gazowe
44613000-0
Duże pojemniki
44613110-4
Silosy
44613200-2
Pojemniki chłodzone
44613210-5
Komory wodne
44613300-3
Standardowe pojemniki do przewozu ładunków
44613400-4
Pojemniki do przechowywania
44613500-5
Pojemniki na wodę
44613600-6
Pojemniki kołowe
44613700-7
Platformy zrzutowe na odpady
44613800-8
Pojemniki na tworzywa odpadowe
44614000-7
Beczki
44614100-8
Kosze do przechowywania
44614300-0
Zestawy pojemników do przechowywania
44614310-3
Maszyny do układania w stosy
44615000-4
Zbiorniki ciśnieniowe
44615100-5
Stalowe zbiorniki ciśnieniowe
44616000-1
Bębny
44616200-3
Bębny na odpady
44617000-8
Pudła
44617100-9
Pudła kartonowe
44617200-0
Obudowy liczników
44617300-1
Pudła gotowe
44618000-5
Lekkie pojemniki, korki, pokrywy do pojemników, kadzie i wieka
44618100-6
Lekkie pojemniki
44618300-8
Korki, zatyczki, pokrywy do pojemników i wieka
44618310-1
Korki
44618320-4
Zatyczki
44618330-7
Pokrywy do pojemników
L 74/143
L 74/144
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
44618340-0
Wieka
44618350-3
Pokrywy z tworzyw sztucznych
44618400-9
Puszki
44618420-5
Puszki na żywność
44618500-0
Kadzie
44619000-2
Inne pojemniki
44619100-3
Pudełka
44619200-4
Bębny do nawijania kabli
44619300-5
Skrzynki kratowe
44619400-6
Baryłki
44619500-7
Pudła na palety
44620000-2
Grzejniki centralnego ogrzewania i kotły grzewcze, i ich części
44621000-9
Grzejniki i kotły grzewcze
44621100-0
Grzejniki
44621110-3
Grzejniki centralnego ogrzewania
44621111-0
Grzejniki centralnego ogrzewania nieogrzewane elektrycznie
44621112-7
Części grzejników centralnego ogrzewania
44621200-1
Kotły grzewcze
44621210-4
Wodne kotły grzewcze
44621220-7
Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
44621221-4
Części kotłów grzewczych centralnego ogrzewania
44622000-6
Układy odzyskiwania ciepła
44622100-7
Urządzenia do odzyskiwania ciepła
44800000-8
Farby, lakiery i mastyksy
44810000-1
Farby
44811000-8
Farba drogowa
44812000-5
Farby do celów artystycznych
44812100-6
Emalie i glazury
44812200-7
Farby olejne i wodne
44812210-0
Farby olejne
44812220-3
Farby wodne
44812300-8
Farby do celów szkolnych
44812310-1
Farby w kompletach
44812320-4
Farby do celów reklamowych
44812400-9
Wyroby dekoracyjne
44820000-4
Lakiery
44830000-7
Mastyksy, wypełniacze, kity i rozpuszczalniki
44831000-4
Mastyksy, wypełniacze, uszczelniacze
44831100-5
Mastyksy
44831200-6
Kity szpachlowe
44831300-7
Kity
44831400-8
Zaczyn cementowy
44832000-1
Rozpuszczalniki
44832100-2
Roztwory do usuwania powłok malarskich
44832200-3
Rozcieńczalniki
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
44900000-9
Kamień budowlany, wapień, gips i łupek
44910000-2
Kamień budowlany
44911000-9
Marmur i wapienny kamień budowlany
44911100-0
Marmur
44911200-1
Trawertyn
44912000-6
Różne kamienie budowlane
44912100-7
Granit
44912200-8
Piaskowiec
44912300-9
Bazalt
44912400-0
Kamienie krawężnikowe
44920000-5
Wapień, kamień gipsowy i kreda
44921000-2
Wapień i gips
44921100-3
Gips
44921200-4
Wapno
44921210-7
Wapno sproszkowane
44921300-5
Wapień
44922000-9
Kreda i dolomit
44922100-0
Kreda
44922200-1
Dolomit
44930000-8
Łupek
45000000-7
Roboty budowlane
45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9
Roboty w zakresie burzenia
45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111210-3
Wysadzanie i podobne roboty w zakresie usuwania skał
45111211-0
Roboty w zakresie wysadzania
45111212-7
Roboty w zakresie usuwania skał
45111213-4
Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111214-1
Roboty w zakresie oczyszczania pneumatycznego
45111220-6
Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111230-9
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111240-2
Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111250-5
Badanie gruntu
45111260-8
Przygotowanie terenu do robót górniczych
45111290-7
Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
45111291-4
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1
Roboty rozbiórkowe
45111310-4
Rozbiórka instalacji wojskowych
45111320-7
Rozbiórka instalacji ochronnych
45112000-5
Roboty w zakresie usuwania gleby
45112100-6
Roboty w zakresie kopania rowów
45112200-7
Usuwanie powłoki gleby
45112210-0
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
L 74/145
L 74/146
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
45112300-8
Rekultywacja gleby
45112310-1
Podsypywanie gleby
45112320-4
Rekultywacja
45112330-7
Rekultywacja terenu
45112340-0
Roboty w zakresie odkażania gleby
45112350-3
Rekultywacja nieużytków
45112360-6
Rehabilitacja terenu
45112400-9
Roboty wykopaliskowe
45112410-2
Kopanie grobów
45112420-5
Kopanie piwnic
45112440-1
Tarasowanie pagórków
45112441-8
Tarasowanie
45112450-4
Roboty wykopaliskowe na terenach archeologicznych
45112500-0
Usuwanie gleby
45112600-1
Wycinanie i napełnianie
45112700-2
Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710-5
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112711-2
Roboty w zakresie kształtowania parków
45112712-9
Roboty w zakresie kształtowania ogrodów
45112713-6
Roboty w zakresie kształtowania ogródków dachowych
45112714-3
Roboty w zakresie kształtowania cmentarzy
45112720-8
Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45112721-5
Roboty w zakresie kształtowania pól golfowych
45112722-2
Roboty w zakresie kształtowania terenów jeździeckich
45112723-9
Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45112730-1
Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45112740-4
Roboty w zakresie kształtowania lotnisk
45113000-2
Roboty na placu budowy
45120000-4
Próbne wiercenia i wykopy
45121000-1
Próbne wiercenia
45122000-8
Próbne wykopy
45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2
Roboty budowlane w zakresie budynków
45211000-9
Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
45211100-0
Roboty budowlane w zakresie domów
45211200-1
Roboty budowlane w zakresie domów dla osób wymagających wsparcia
45211300-2
Roboty budowlane w zakresie budowy domów
45211310-5
Roboty budowlane w zakresie łazienek
45211320-8
Roboty budowlane w zakresie altan
45211340-4
Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45211341-1
Roboty budowlane w zakresie mieszkań
45211350-7
Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych
45211360-0
Roboty budowlane w zakresie rozwoju miast
45211370-3
Roboty budowlane w zakresie saun
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
45212000-6
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
i restauracyjnych obiektów budowlanych
45212100-7
Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych
45212110-0
Roboty budowlane w zakresie ośrodków wypoczynkowych
45212120-3
Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych
45212130-6
Roboty budowlane w zakresie parków rozrywki
45212140-9
Obiekty rekreacyjne
45212150-2
Roboty budowlane w zakresie kin
45212160-5
Roboty budowlane w zakresie kasyn
45212170-8
Roboty budowlane w zakresie budynków rozrywkowych
45212171-5
Roboty budowlane w zakresie centrów rozrywki
45212172-2
Roboty budowlane w zakresie ośrodków rekreacyjnych
45212180-1
Roboty budowlane w zakresie kas biletowych
45212190-4
Wznoszenie osłon przeciwsłonecznych
45212200-8
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45212210-1
Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych ośrodków sportowych
45212211-8
Roboty budowlane w zakresie lodowisk
45212212-5
Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich
45212213-2
Roboty związane z oznakowaniem obiektów sportowych
45212220-4
Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45212221-1
Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45212222-8
Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi
45212223-5
Roboty budowlane związane z obiektami sportów zimowych
45212224-2
Roboty budowlane związane ze stadionami
45212225-9
Roboty budowlane związane z halami sportowymi
45212230-7
Instalowanie szatni
45212290-5
Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych
45212300-9
Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
45212310-2
Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw
45212311-9
Roboty budowlane w zakresie galerii sztuki
45212312-6
Roboty budowlane w zakresie ośrodków wystawienniczych
45212313-3
Roboty budowlane w zakresie muzeów
45212314-0
Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci
45212320-5
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania sztuki
45212321-2
Roboty budowlane w zakresie audytoriów
45212322-9
Roboty budowlane w zakresie teatrów
45212330-8
Roboty budowlane w zakresie bibliotek
45212331-5
Roboty budowlane w zakresie bibliotek multimedialnych
45212340-1
Roboty budowlane w zakresie sal wykładowych
45212350-4
Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
45212351-1
Roboty budowlane w zakresie pomników prehistorycznych
45212352-8
Roboty budowlane w zakresie pomników przemysłowych
45212353-5
Roboty budowlane w zakresie pałaców
45212354-2
Roboty budowlane w zakresie zamków
45212360-7
Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych
L 74/147
L 74/148
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Kod CPV
Opis
45212361-4
Roboty budowlane w zakresie kościołów
45212400-0
Budynki hotelowe i restauracyjne
45212410-3
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych oferujących miejsca noclegowe
45212411-0
Roboty budowlane w zakresie hoteli
45212412-7
Roboty budowlane w zakresie schronisk
45212413-4
Roboty budowlane w zakresie miejsc pobytu czasowego
45212420-6
Roboty budowlane w zakresie budowy restauracji i podobnych obiektów
45212421-3
Roboty budowlane w zakresie restauracji
45212422-0
Roboty budowlane w zakresie kantyn
45212423-7
Roboty budowlane w zakresie kawiarni
45212500-1
Przeróbki kuchni lub restauracji
45212600-2
Roboty budowlane w zakresie pawilonów
45213000-3
Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych
przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem
45213100-4
Roboty budowlane w zakresie centrów handlowych
45213110-7
Roboty budowlane w zakresie budynków sklepowych
45213111-4
Roboty budowlane w zakresie centrów handlowych
45213112-1
Roboty budowlane w zakresie obiektów handlowych
45213120-0
Roboty budowlane w zakresie poczt
45213130-3
Roboty budowlane w zakresie banków
45213140-6
Roboty budowlane w zakresie targowisk
45213141-3
Roboty budowlane w zakresie targowisk zadaszonych
45213142-0
Roboty budowlane w zakresie targowisk na wolnym powietrzu
45213150-9
Roboty budowlane w zakresie biurowców
45213200-5
Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych
45213210-8
Instalowanie chłodni
45213220-1
Roboty budowlane w zakresie magazynów
45213221-8
Roboty budowlane w zakresie budowy magazynów
45213230-4
Roboty budowlane w zakresie składów
45213240-7
Roboty budowlane w zakresie gospodarskich obiektów budowlanych
45213241-4
Roboty budowlane w zakresie stodół
45213242-1
Roboty budowlane w zakresie obór
45213250-0
Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych
45213251-7
Roboty budowlane w zakresie zakładów przemysłowych
45213252-4
Roboty budowlane w zakresie warsztatów
45213260-3
Roboty budowlane w zakresie składnic sklepowych
45213270-6
Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu
45213280-9
Roboty budowlane w zakresie kompostowni
45213300-6
Obiekty budowlane związane z transportem
45213310-9
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem drogowym
45213311-6
Roboty budowlane w zakresie przystanków autobusowych
45213312-3
Roboty budowlane w zakresie budynków parkingowych
45213313-0
Roboty budowlane w zakresie warsztatów serwisowych
45213314-7
Roboty budowlane w zakresie zajezdni autobusowych
45213315-4
Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach autobusowych
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
45213316-1
Roboty instalacyjne związane z przejściami
45213320-2
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym
45213321-9
Roboty budowlane w zakresie stacji kolejowych
45213322-6
Roboty budowlane w zakresie terminali kolejowych
45213330-5
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem lotniczym
45213331-2
Roboty budowlane w zakresie budynków lotniskowych
45213332-9
Roboty budowlane w zakresie wież kontrolnych
45213333-6
Roboty instalacyjne związane z punktami odpraw na lotniskach
45213340-8
Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych z transportem wodnym
45213341-5
Roboty budowlane w zakresie terminali promowych
45213342-2
Roboty budowlane w zakresie terminali typu ro-ro
45213350-1
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z różnymi środkami
transportu
45213351-8
Roboty budowlane w zakresie hangarów
45213352-5
Roboty budowlane w zakresie hal serwisowych
45213353-2
Roboty instalacyjne w zakresie pomostów do wsiadania dla pasażerów
45213400-7
Instalowanie pomieszczeń dla personelu
45214000-0
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
45214100-1
Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
45214200-2
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
45214210-5
Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
45214220-8
Roboty budowlane w zakresie szkół średnich
45214230-1
Roboty budowlane w zakresie szkół specjalnych
45214300-3
Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem pomaturalnym
45214310-6
Roboty budowlane w zakresie pomaturalnych szkół zawodowych
45214320-9
Roboty budowlane w zakresie pomaturalnych szkół technicznych
45214400-4
Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym
45214410-7
Roboty budowlane w zakresie politechnik
45214420-0
Roboty budowlane w zakresie sal wykładowych
45214430-3
Roboty budowlane w zakresie laboratoriów językowych
45214500-5
Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych z kształceniem podyplomowym
45214600-6
Roboty budowlane w zakresie budowy badawczych obiektów budowlanych
45214610-9
Roboty budowlane w zakresie budynków laboratoryjnych
45214620-2
Roboty budowlane w zakresie ośrodków badawczych i testowych
45214630-5
Obiekty naukowe
45214631-2
Roboty instalacyjne w zakresie pomieszczeń czystych
45214640-8
Roboty budowlane w zakresie stacji meteorologicznych
45214700-7
Roboty budowlane w zakresie budowy pobytowych obiektów budowlanych
45214710-0
Roboty budowlane w zakresie holi wejściowych
45214800-8
Ośrodki szkoleniowe
45215000-7
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej,
krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45215100-8
Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
45215110-1
Roboty budowlane w zakresie uzdrowisk
45215120-4
Roboty budowlane w zakresie specjalnych budynków medycznych
45215130-7
Roboty budowlane w zakresie klinik
L 74/149
L 74/150
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
45215140-0
Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45215141-7
Roboty budowlane w zakresie sal operacyjnych
45215142-4
Roboty budowlane w zakresie oddziałów intensywnej opieki
45215143-1
Roboty budowlane w zakresie sal diagnostycznych
45215144-8
Roboty budowlane w zakresie sal do badań przesiewowych
45215145-5
Roboty budowlane w zakresie sal do badań fluoroskopowych
45215146-2
Roboty budowlane w zakresie sal do badania patologii
45215147-9
Roboty budowlane w zakresie sal medycyny kryminalnej
45215148-6
Roboty budowlane w zakresie sal zabiegowych
45215200-9
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki społecznej
45215210-2
Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej
45215212-6
Roboty budowlane w zakresie domów dla emerytów
45215213-3
Roboty budowlane w zakresie domów opieki
45215214-0
Roboty budowlane w zakresie domów spokojnej starości
45215215-7
Roboty budowlane w zakresie domów dziecka
45215220-5
Roboty budowlane w zakresie budowy innych obiektów budowlanych niż ośrodki pobytowe
45215221-2
Roboty budowlane w zakresie ośrodków opieki dziennej
45215222-9
Roboty budowlane w zakresie ośrodków społecznych
45215300-0
Roboty budowlane w zakresie krematoriów
45215400-1
Roboty na cmentarzach
45215500-2
Toalety publiczne
45216000-4
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub
służb ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych
45216100-5
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub
służb ratunkowych
45216110-8
Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego
45216111-5
Roboty budowlane w zakresie posterunków policji
45216112-2
Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych
45216113-9
Roboty budowlane w zakresie budynków więziennych
45216114-6
Budynki parlamentu oraz zgromadzeń publicznych
45216120-1
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów dla służb ratunkowych
45216121-8
Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej
45216122-5
Roboty budowlane w zakresie pogotowia ratunkowego
45216123-2
Roboty budowlane w zakresie obiektów ratownictwa górskiego
45216124-9
Roboty budowlane w zakresie stacji wodnego pogotowia ratunkowego
45216125-6
Roboty budowlane w zakresie obiektów służb ratunkowych
45216126-3
Roboty budowlane w zakresie obiektów straży przybrzeżnej
45216127-0
Roboty budowlane w zakresie posterunków ratowniczych
45216128-7
Roboty budowlane w zakresie latarni morskich
45216129-4
Schrony
45216200-6
Roboty budowlane w zakresie budowy wojskowych obiektów budowlanych oraz instalacji
45216220-2
Roboty budowlane w zakresie bunkrów wojskowych
45216230-5
Roboty budowlane w zakresie schronów wojskowych
45216250-1
Roboty budowlane w zakresie okopów obronnych
45217000-1
Roboty budowlane w zakresie obiektów nadmuchiwanych
45220000-5
Roboty inżynieryjne i budowlane
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
45221000-2
Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45221100-3
Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45221110-6
Roboty budowlane w zakresie mostów
45221111-3
Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45221112-0
Roboty budowlane w zakresie mostów kolejowych
45221113-7
Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45221114-4
Roboty budowlane w zakresie mostów z żelaza
45221115-1
Roboty budowlane w zakresie mostów ze stali
45221117-5
Roboty budowlane w zakresie wag mostowych
45221118-2
Roboty budowlane w zakresie mostów podtrzymujących rurociągi
45221119-9
Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów
45221120-9
Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
45221121-6
Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45221122-3
Roboty budowlane w zakresie wiaduktów kolejowych
45221200-4
Roboty budowlane w zakresie budowy tuneli, szybów i kolei podziemnej
45221210-7
Tunele zadaszone lub częściowo zadaszone
45221211-4
Przejścia podziemne
45221213-8
Tunele kolejowe zadaszone lub częściowo zadaszone
45221214-5
Tunele drogowe zadaszone lub częściowo zadaszone
45221220-0
Kanały sklepione
45221230-3
Szyby
45221240-6
Roboty budowlane w zakresie budowy tuneli drogowych
45221241-3
Roboty budowlane w zakresie tuneli drogowych
45221242-0
Roboty budowlane w zakresie tuneli kolejowych
45221243-7
Roboty budowlane w zakresie tuneli dla pieszych
45221244-4
Roboty budowlane w zakresie kanałów
45221245-1
Roboty budowlane w zakresie tuneli pod rzekami
45221246-8
Roboty budowlane w zakresie tuneli podmorskich
45221247-5
Kopanie tuneli
45221248-2
Roboty budowlane w zakresie okładzin w tunelach
45221250-9
Roboty podziemne inne niż dotyczące tuneli, szybów i kolei podziemnej
45222000-9
Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei
podziemnej
45222100-0
Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów
45222110-3
Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów
45222200-1
Roboty inżynieryjne na instalacjach wojskowych
45222300-2
Roboty inżynieryjne na instalacjach bezpieczeństwa
45223000-6
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223100-7
Montaż konstrukcji metalowych
45223110-0
Instalowanie konstrukcji metalowych
45223200-8
Roboty konstrukcyjne
45223210-1
Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223220-4
Roboty zadaszeniowe
45223300-9
Roboty budowlane w zakresie parkingów
45223310-2
Roboty budowlane w zakresie parkingów podziemnych
45223320-5
Roboty budowlane w zakresie obiektów typu „parkuj i jedź”
L 74/151
L 74/152
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
45223400-0
Roboty budowlane w zakresie stacji radarowych
45223500-1
Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223600-2
Roboty budowlane w zakresie psiarni
45223700-3
Roboty budowlane w zakresie stacji obsługi
45223710-6
Roboty budowlane w zakresie stacji obsługi przy autostradach
45223720-9
Roboty budowlane w zakresie stacji benzynowych/tankowania gazu
45223800-4
Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45223810-7
Konstrukcje gotowe
45223820-0
Gotowe elementy i części składowe
45223821-7
Elementy gotowe
45223822-4
Gotowe części składowe
45230000-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000-5
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231100-6
Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231110-9
Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45231111-6
Podnoszenie i poziomowanie rurociągów
45231112-3
Instalacja rurociągów
45231113-0
Poziomowanie rurociągów
45231200-7
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów
45231210-0
Roboty budowlane w zakresie rurociągów naftowych
45231220-3
Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231221-0
Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających
45231222-7
Roboty w zakresie zbiorników gazu
45231223-4
Roboty pomocnicze w zakresie przesyłu gazu
45231300-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400-9
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231500-0
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza
45231510-3
Rurociągi przesyłowe sprężonego powietrza
45231600-1
Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232000-2
Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232100-3
Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45232120-9
Roboty nawadniające
45232121-6
Roboty budowlane w zakresie rurociągów nawadniających
45232130-2
Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232140-5
Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45232141-2
Roboty grzewcze
45232142-9
Roboty budowlane w zakresie stacji przesyłu ciepła
45232150-8
Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232151-5
Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody
45232152-2
Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232153-9
Roboty budowlane w zakresie wież wodnych
45232154-6
Roboty budowlane w zakresie wysoko umieszczonych zbiorników wody pitnej
45232200-4
Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45232210-7
Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
45232220-0
Roboty budowlane w zakresie podstacji
45232221-7
Podstacje transformatorowe
45232300-5
Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45232310-8
Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232311-5
Przydrożne telefoniczne linie awaryjne
45232320-1
Kablowe linie nadawcze
45232330-4
Wznoszenie masztów antenowych
45232331-1
Roboty dodatkowe w zakresie nadawania
45232332-8
Telekomunikacyjne roboty dodatkowe
45232340-7
Roboty budowlane w zakresie masztów telefonii komórkowej
45232400-6
Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232410-9
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232411-6
Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45232420-2
Roboty w zakresie ścieków
45232421-9
Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45232422-6
Roboty w zakresie uzdatniania osadów
45232423-3
Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45232424-0
Roboty budowlane w zakresie wylotów kanałów ściekowych
45232430-5
Roboty w zakresie uzdatniania wody
45232431-2
Przepompownie wody odpadowej
45232440-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45232450-1
Roboty budowlane w zakresie budowy upustów
45232451-8
Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45232452-5
Roboty odwadniające
45232453-2
Roboty budowlane w zakresie upustów
45232454-9
Roboty budowlane w zakresie zbiorników wód deszczowych
45232460-4
Roboty sanitarne
45232470-7
Stacje przesyłu odpadów
45233000-9
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0
Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233110-3
Roboty w zakresie budowy autostrad
45233120-6
Roboty w zakresie budowy dróg
45233121-3
Roboty w zakresie budowy dróg głównych
45233122-0
Roboty budowlane w zakresie obwodnic
45233123-7
Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233124-4
Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
45233125-1
Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych
45233126-8
Roboty budowlane w zakresie węzłów wielostopniowych
45233127-5
Roboty budowlane w zakresie rozjazdów
45233128-2
Roboty budowlane w zakresie rond
45233129-9
Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg
45233130-9
Roboty budowlane zakresie dróg krajowych
45233131-6
Roboty budowlane w zakresie dróg krajowych na estakadach
45233139-3
Roboty budowlane w zakresie konserwacji dróg krajowych
45233140-2
Roboty drogowe
L 74/153
L 74/154
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
45233141-9
Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142-6
Roboty w zakresie naprawy dróg
45233144-0
Roboty budowlane w zakresie objazdów
45233150-5
Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233160-8
Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane
45233161-5
Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233162-2
Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233200-1
Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233210-4
Roboty w zakresie nawierzchni autostrad
45233220-7
Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221-4
Malowanie nawierzchi
45233222-1
Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233223-8
Wymiana nawierzchni drogowej
45233224-5
Roboty budowlane w zakresie dróg dwupasmowych
45233225-2
Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
45233226-9
Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
45233227-6
Roboty budowlane w zakresie łącznic
45233228-3
Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni
45233229-0
Konserwacja zadaszeń
45233250-6
Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45233251-3
Wymiana nawierzchni
45233252-0
Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233253-7
Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233260-9
Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
45233261-6
Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych
45233262-3
Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
45233270-2
Malowanie nawierzchni parkingów
45233280-5
Wznoszenie barier drogowych
45233290-8
Instalowanie znaków drogowych
45233291-5
Instalowanie odbojnic
45233292-2
Instalowanie urządzeń ochronnych
45233293-9
Instalowanie mebli ulicznych
45233294-6
Instalowanie sygnalizacji drogowej
45233300-2
Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233310-5
Fundamentowanie autostrad
45233320-8
Fundamentowanie dróg
45233330-1
Fundamentowanie ulic
45233340-4
Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
45234000-6
Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234100-7
Budowa kolei
45234110-0
Budowa kolei międzymiastowej
45234111-7
Roboty budowlane w zakresie kolei miejskiej
45234112-4
Roboty budowlane w zakresie składów kolejowych
45234113-1
Rozbiórka torów
45234114-8
Roboty budowlane w zakresie nasypów kolejowych
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
45234115-5
Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45234116-2
Budowa torów
45234120-3
Roboty w zakresie kolei miejskiej
45234121-0
Roboty w zakresie kolei tramwajowej
45234122-7
Roboty w zakresie kolei podziemnej
45234123-4
Roboty w zakresie z kolei częściowo podziemnej
45234124-1
Podziemny, kolejowy transport pasażerski
45234125-8
Podziemne stacje kolejowe
45234126-5
Roboty związane z liniami tramwajowymi
45234127-2
Roboty budowlane w zakresie składów tramwajowych
45234128-9
Roboty budowlane w zakresie platform tramwajowych
45234129-6
Roboty budowlane w zakresie torów kolei miejskiej
45234130-6
Roboty budowlane w zakresie podkładów
45234140-9
Roboty budowlane w zakresie przejść w poziomie
45234160-5
Roboty budowlane w zakresie zawieszeń łańcuchowych
45234170-8
Roboty budowlane w zakresie podstacji dla lokomotyw
45234180-1
Roboty budowlane w zakresie warsztatów kolejowych
45234181-8
Roboty budowlane w zakresie warsztatów obsługujących sekcje torów kolejowych
45234200-8
Systemy transportu linowego
45234210-1
Systemy transportu linowego z wagonami
45234220-4
Roboty budowlane w zakresie wyciągów narciarskich
45234230-7
Roboty budowlane w zakresie wyciągów krzesełkowych
45234240-0
Kolej linowa napowietrzna
45234250-3
Roboty budowlane w zakresie kolei linowych
45235000-3
Roboty budowlane w zakresie lotnisk, pasów startowych i placów manewrowych
45235100-4
Roboty budowlane w zakresie budowy lotnisk
45235110-7
Roboty w zakresie budowy płyt lotniskowych
45235111-4
Roboty budowlane w zakresie nawierzchni lotnisk
45235200-5
Roboty w zakresie budowy pasów startowych
45235210-8
Wymiana nawierzchni pasów startowych
45235300-6
Roboty w zakresie budowy lotniskowych pasów manewrowych
45235310-9
Roboty budowlane w zakresie dróg do kołowania
45235311-6
Roboty budowlane w zakresie nawierzchni dróg do kołowania
45235320-2
Roboty budowlane w zakresie budowy doków lotniczych
45236000-0
Wyrównywanie terenu
45236100-1
Wyrównywanie terenu obiektów sportowych
45236110-4
Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych
45236111-1
Wyrównywanie nawierzchni pól golfowych
45236112-8
Wyrównywanie nawierzchni kortów tenisowych
45236113-5
Wyrównywanie terenu torów wyścigowych
45236114-2
Wyrównywanie nawierzchni bieżni
45236119-7
Naprawa boisk sportowych
45236200-2
Wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych
45236210-5
Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci
45236220-8
Wyrównywanie terenu ogrodów zoologicznych
L 74/155
L 74/156
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
45236230-1
Wyrównywanie terenu ogrodów
45236250-7
Wyrównywanie terenu parków
45236290-9
Naprawa terenów rekreacyjnych
45236300-3
Wyrównywanie terenu cmentarzy
45237000-7
Roboty budowlane w zakresie scen
45240000-1
Budowa obiektów inżynierii wodnej
45241000-8
Budowa portów
45241100-9
Roboty budowlane w zakresie kei
45241200-0
Budowa terminali przybrzeżnych
45241300-1
Roboty budowlane w zakresie mol
45241400-2
Roboty budowlane w zakresie doków
45241500-3
Roboty budowlane w zakresie nabrzeży
45241600-4
Instalowanie oświetlenia portowego
45242000-5
Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych
45242100-6
Budowa infrastruktury sportów wodnych
45242110-9
Budowa obiektów do wodowania
45242200-7
Roboty budowlane w zakresie basenów jachtowych
45242210-0
Roboty budowlane w zakresie przystani jachtowych
45243000-2
Roboty w zakresie ochrony przybrzeżnej
45243100-3
Roboty w zakresie zabezpieczenia klifów
45243110-6
Roboty w zakresie stabilizacji klifów
45243200-4
Roboty budowlane w zakresie falochronów
45243300-5
Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej
45243400-6
Roboty w zakresie budowy plaż
45243500-7
Roboty budowlane w zakresie wałów nadmorskich
45243510-0
Budowa nasypów
45243600-8
Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych
45244000-9
Wodne roboty budowlane
45244100-0
Instalacje morskie
45244200-1
Mola
45245000-6
Roboty w zakresie pogłębiania i pompowania dla instalacji do uzdatniania wody
45246000-3
Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
45246100-4
Budowa zapór
45246200-5
Budowa wałów rzecznych
45246400-7
Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
45246410-0
Konserwacja tam przeciwpowodziowych
45246500-8
Roboty budowlane w zakresie promenad
45246510-1
Roboty budowlane w zakresie deptaków
45247000-0
Roboty w zakresie budowy tam, kanałów, kanałów irygacyjnych i akweduktów
45247100-1
Roboty w zakresie budowy dróg wodnych
45247110-4
Budowa kanałów
45247111-1
Roboty budowlane w zakresie kanałów irygacyjnych
45247112-8
Roboty budowlane w zakresie kanałów upustowych
45247120-7
Drogi wodne, z wyjątkiem kanałów
45247130-0
Roboty budowlane w zakresie akweduktów
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
45247200-2
Roboty w zakresie budowy tam i innych konstrukcji stałych
45247210-5
Roboty budowlane w zakresie tam
45247211-2
Roboty budowlane w zakresie zapór
45247212-9
Wzmacnianie zapór
45247220-8
Roboty budowlane w zakresie przelewów
45247230-1
Roboty budowlane w zakresie grobli
45247240-4
Roboty budowlane w zakresie barier stałych
45247270-3
Budowa zbiorników
45248000-7
Budowa konstrukcji hydromechanicznych
45248100-8
Roboty budowlane w zakresie tam kanałowych
45248200-9
Roboty budowlane w zakresie suchych doków
45248300-0
Roboty konstrukcyjne w zakresie doków pływających
45248400-1
Roboty budowlane w zakresie przystani
45248500-2
Roboty budowlane w zakresie barier ruchomych
45250000-4
Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów budowlanych przemysłu
naftowego i gazowniczego
45251000-1
Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni
45251100-2
Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni
45251110-5
Roboty budowlane w zakresie elektrowni jądrowych
45251111-2
Roboty budowlane w zakresie reaktorów jądrowych
45251120-8
Roboty budowlane w zakresie hydroelektrowni
45251140-4
Roboty budowlane w zakresie elektrowni cieplnych
45251141-1
Roboty budowlane w zakresie elektrowni geotermicznych
45251142-8
Roboty budowlane w zakresie elektrowni opalanych drewnem
45251143-5
Roboty budowlane w zakresie instalacji sprężających powietrze
45251150-7
Roboty budowlane w zakresie wież chłodniczych
45251160-0
Roboty w zakresie instalacji wiatrowych
45251200-3
Roboty budowlane w zakresie ciepłowni
45251220-9
Roboty budowlane w zakresie zakładów współwytwarzania
45251230-2
Roboty budowlane w zakresie zakładów wytwarzających parę wodną
45251240-5
Roboty budowlane w zakresie zakładów wytwarzających energię elektryczną na bazie gazu ziemnego
45251250-8
Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych
45252000-8
Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów
45252100-9
Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45252110-2
Roboty budowlane w zakresie instalacji ruchomych
45252120-5
Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody
45252121-2
Instalacje osadu
45252122-9
Zakłady odprowadzania ścieków
45252123-6
Zakłady przesiewowe
45252124-3
Przepompowywanie
45252125-0
Instalacje zrzutowe
45252126-7
Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
45252127-4
Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45252130-8
Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków
45252140-1
Roboty budowlane w zakresie zakładów odwadniania osadów
L 74/157
L 74/158
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Kod CPV
Opis
45252150-4
Roboty budowlane w zakresie zakładów przerobu węgla
45252200-0
Wyposażenie oczyszczalni ścieków
45252210-3
Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania wody
45252300-1
Roboty budowlane w zakresie zakładów spalania odpadów
45253000-5
Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów przetwórstwa chemicznego
45253100-6
Roboty budowlane w zakresie zakładów demineralizacji
45253200-7
Roboty budowlane w zakresie zakładów odsiarczania
45253300-8
Roboty budowlane w zakresie zakładów destylacji lub rektyfikacji
45253310-1
Roboty budowlane w zakresie zakładów destylacji wody
45253320-4
Roboty budowlane w zakresie destylarni alkoholu
45253400-9
Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów petrochemicznych
45253500-0
Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów farmaceutycznych
45253600-1
Roboty budowlane w zakresie zakładów dejonizacji
45253700-2
Roboty budowlane w zakresie zakładów roztwarzania
45253800-3
Roboty budowlane w zakresie zakładów kompostowania
45254000-2
Roboty w zakresie wydobycia i produkcji
45254100-3
Roboty budowlane dla górnictwa
45254110-6
Roboty budowlane w zakresie nadszybi
45254200-4
Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów produkcyjnych
45255000-9
Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów naftowych oraz gazowych
45255100-0
Roboty budowlane w zakresie platform produkcyjnych
45255110-3
Roboty budowlane w zakresie studni
45255120-6
Roboty budowlane w zakresie obiektów platform
45255121-3
Roboty budowlane w zakresie obiektów nadwodnych
45255200-1
Roboty budowlane w zakresie rafinerii ropy
45255210-4
Roboty budowlane w zakresie terminali naftowych
45255300-2
Roboty budowlane w zakresie terminali gazowych
45255400-3
Roboty produkcyjne
45255410-6
Przybrzeżne roboty produkcyjne
45255420-9
Lądowe roboty produkcyjne
45255430-2
Rozbiórka platform naftowych
45255500-4
Roboty wiertnicze i górnicze
45255600-5
Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
45255700-6
Roboty budowlane w zakresie zakładów gazyfikacji węgla
45255800-7
Roboty budowlane w zakresie zakładów produkcji gazu
45259000-7
Usługi remontów i konserwacji zakładów
45259100-8
Usługi remontów i konserwacji zakładów wody odpadowej
45259200-9
Usługi remontów i konserwacji zakładów oczyszczania
45259300-0
Usługi remontów i konserwacji zakładów grzewczych
45259900-6
Modernizacja zakładów
45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45261000-4
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5
Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261200-6
Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
45261210-9
Wykonywanie pokryć dachowych
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
45261211-6
Kładzenie płytek dachowych
45261212-3
Kładzenie łupków dachowych
45261213-0
Kładzenie dachów metalowych
45261214-7
Kładzenie dachów bitumicznych
45261215-4
Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45261220-2
Malowanie dachów i inne roboty dotyczące okładzin
45261221-9
Malowanie dachów
45261222-6
Cementowanie dachów
45261300-7
Kładzenie zaprawy i rynien
45261310-0
Kładzenie zaprawy
45261320-3
Kładzenie rynien
45261400-8
Pokrywanie
45261410-1
Izolowanie dachu
45261420-4
Uszczelnianie dachu
45261900-3
Naprawa i konserwacja dachów
45261910-6
Naprawa dachów
45261920-9
Konserwacja dachów
45262000-1
Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45262100-2
Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262110-5
Demontaż rusztowań
45262120-8
Wznoszenie rusztowań
45262200-3
Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych
45262210-6
Fundamentowanie
45262211-3
Wbijanie pali
45262212-0
Kopanie rowów
45262213-7
Membranowa technika budowy ścian
45262220-9
Wiercenie studni wodnych
45262300-4
Betonowanie
45262310-7
Zbrojenie
45262311-4
Betonowanie konstrukcji
45262320-0
Wyrównywanie
45262321-7
Wyrównywanie podłóg
45262330-3
Roboty w zakresie naprawy betonu
45262340-6
Wstrzykiwanie zaprawy
45262350-9
Betonowanie bez zbrojenia
45262360-2
Cementowanie
45262370-5
Roboty w zakresie pokrywania betonem
45262400-5
Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262410-8
Wznoszenie konstrukcji budynków
45262420-1
Wznoszenie konstrukcji obiektów
45262421-8
Przybrzeżne roboty cumownicze
45262422-5
Podwodne roboty wiertnicze
45262423-2
Wykonywanie pokładów
45262424-9
Przybrzeżne wykonywanie modułów
45262425-6
Wznoszenie osłon szczelnych
L 74/159
L 74/160
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
45262426-3
Roboty przy wbijaniu pali
45262500-6
Roboty murarskie i murowe
45262510-9
Roboty kamieniarskie
45262511-6
Cięcie kamienia
45262512-3
Kamieniarskie roboty wykończeniowe
45262520-2
Roboty murowe
45262521-9
Roboty murarskie w zakresie fasad
45262522-6
Roboty murarskie
45262600-7
Różne specjalne roboty budowlane
45262610-0
Kominy przemysłowe
45262620-3
Ściany nośne
45262630-6
Wznoszenie pieców
45262640-9
Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego
45262650-2
Roboty w zakresie okładania
45262660-5
Usuwanie azbestu
45262670-8
Obróbka metali
45262680-1
Spawanie
45262690-4
Remont starych budynków
45262700-8
Przebudowa budynków
45262710-1
Konserwacja fresków
45262800-9
Rozbudowa budynków
45262900-0
Roboty balkonowe
45300000-0
Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3
Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312000-7
Instalowanie systemów alarmowych i anten
45312100-8
Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45312200-9
Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
45312300-0
Instalowanie anten
45312310-3
Ochrona odgromowa
45312311-0
Montaż instalacji piorunochronnej
45312320-6
Montaż anten telewizyjnych
45312330-9
Montaż anten radiowych
45313000-4
Instalowanie wind i ruchomych schodów
45313100-5
Instalowanie wind
45313200-6
Instalowanie ruchomych schodów
45313210-9
Instalowanie ruchomych chodników
45314000-1
Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314100-2
Instalowanie central telefonicznych
45314120-8
Instalowanie abonenckich central telefonicznych
45314200-3
Instalowanie linii telefonicznych
45314300-4
Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7
Układanie kabli
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
45314320-0
Instalowanie okablowania komputerowego
45315000-8
Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
45315100-9
Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315200-0
Roboty w zakresie turbin
45315300-1
Instalacje zasilania elektrycznego
45315400-2
Instalacje wysokiego napięcia
45315500-3
Instalacje średniego napięcia
45315600-4
Instalacje niskiego napięcia
45315700-5
Instalowanie stacji rozdzielczych
45316000-5
Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6
Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45316110-9
Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45316200-7
Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
45316210-0
Instalowanie urządzeń kontroli ruchu drogowego
45316211-7
Instalowanie podświetlanych znaków drogowych
45316212-4
Instalowanie świateł ruchu drogowego
45316213-1
Instalowanie oznakowania drogowego
45316220-3
Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych portów lotniczych
45316230-6
Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych portów
45317000-2
Inne instalacje elektryczne
45317100-3
Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych
45317200-4
Instalowanie transformatorów elektrycznych
45317300-5
Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45317400-6
Instalowanie urządzeń filtrujących
45320000-6
Roboty izolacyjne
45321000-3
Izolacja cieplna
45323000-7
Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych
45324000-4
Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45330000-9
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7
Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0
Instalowanie kotłów
45331200-8
Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1
Instalowanie wentylacji
45331211-8
Instalowanie wentylacji zewnętrznej
45331220-4
Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
45331221-1
Instalowanie urządzeń klimatyzacji częściowej powietrza
45331230-7
Instalowanie urządzeń chłodzących
45331231-4
Instalowanie urządzeń mrożących
45332000-3
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5
Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6
Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7
Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45333000-0
Roboty instalacyjne gazowe
45333100-1
Instalowanie urządzeń regulacji gazu
L 74/161
L 74/162
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
45333200-2
Instalowanie gazomierzy
45340000-2
Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45341000-9
Wznoszenie płotów
45342000-6
Wznoszenie ogrodzeń
45343000-3
Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45343100-4
Roboty w zakresie umocnień przeciwogniowych
45343200-5
Instalowanie sprzętu gaśniczego
45343210-8
Instalowanie sprzętu gaśniczego CO2
45343220-1
Instalowanie gaśnic
45343230-4
Instalowanie układu natryskiwania
45350000-5
Instalacje mechaniczne
45351000-2
Mechaniczne instalacje inżynieryjne
45400000-1
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4
Tynkowanie
45420000-7
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421110-8
Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45421111-5
Instalowanie framug drzwiowych
45421112-2
Instalowanie ram okiennych
45421120-1
Instalowanie progów
45421130-4
Instalowanie drzwi i okien
45421131-1
Instalowanie drzwi
45421132-8
Instalowanie okien
45421140-7
Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien
45421141-4
Instalowanie przegród
45421142-1
Instalowanie okiennic
45421143-8
Instalowanie zasłon
45421144-5
Instalowanie markiz
45421145-2
Instalowanie rolet
45421146-9
Instalowanie sufitów podwieszanych
45421147-6
Instalowanie krat
45421148-3
Instalowanie bram
45421150-0
Instalowanie stolarki niemetalowej
45421151-7
Instalowanie kuchni na wymiar
45421152-4
Instalowanie ścianek działowych
45421153-1
Instalowanie zabudowanych mebli
45421160-3
Instalowanie wyrobów metalowych
45422000-1
Roboty ciesielskie
45422100-2
Stolarka drewniana
45430000-0
Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7
Kładzenie płytek
45431100-8
Kładzenie terakoty
45431200-9
Kładzenie glazury
45432000-4
Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
45432100-5
Kładzenie i wykładanie podłóg
45432110-8
Kładzenie podłóg
45432111-5
Kładzenie wykładzin elastycznych
45432112-2
Kładzenie nawierzchni
45432113-9
Kładzenie parkietu
45432114-6
Roboty w zakresie podłóg drewnianych
45432120-1
Instalowanie nawierzchni podłogowych
45432121-8
Roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych
45432130-4
Pokrywanie podłóg
45432200-6
Wykładanie i tapetowanie ścian
45432210-9
Wykładanie ścian
45432220-2
Tapetowanie ścian
45440000-3
Roboty malarskie i szklarskie
45441000-0
Roboty szklarskie
45442000-7
Nakładanie powierzchni kryjących
45442100-8
Roboty malarskie
45442110-1
Malowanie budynków
45442120-4
Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych
45442121-1
Malowanie budowli
45442180-2
Powtórne malowanie
45442190-5
Usuwanie warstwy malarskiej
45442200-9
Nakładanie powłok antykorozyjnych
45442210-2
Galwanizowanie
45442300-0
Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45443000-4
Roboty elewacyjne
45450000-6
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45451000-3
Dekorowanie
45451100-4
Zdobienie
45451200-5
Zakładanie paneli
45451300-6
Aranżacja oranżerii
45452000-0
Zewnętrzne czyszczenie budynków
45452100-1
Piaskowanie fasady budynków
45453000-7
Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8
Roboty renowacyjne
45454000-4
Roboty restrukturyzacyjne
45454100-5
Odnawianie
45500000-2
Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu
budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
45510000-5
Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską
45520000-8
Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską
48000000-8
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48100000-9
Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania
48110000-2
Pakiety oprogramowania dla punktów sprzedaży
48120000-5
Pakiety oprogramowania do kontroli lotów
48121000-2
Pakiety oprogramowania do kontroli ruchu lotniczego
48130000-8
Pakiety oprogramowania dla wsparcia naziemnego dla lotnictwa i do testów lotniczych
L 74/163
L 74/164
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Kod CPV
Opis
48131000-5
Pakiety oprogramowania dla wsparcia naziemnego dla lotnictwa
48132000-2
Pakiety oprogramowania do testów lotniczych
48140000-1
Pakiety oprogramowania do kontroli ruchu kolejowego
48150000-4
Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej
48151000-1
Komputerowy system sterujący
48160000-7
Pakiety oprogramowania bibliotecznego
48161000-4
Biblioteczny system zarządzania
48170000-0
Pakiety oprogramowania zapewniające zgodność
48180000-3
Pakiety oprogramowania medycznego
48190000-6
Pakiety oprogramowania edukacyjnego
48200000-0
Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu
48210000-3
Pakiety oprogramowania dla sieci
48211000-0
Pakiety oprogramowania dla wzajemnej współpracy platform
48212000-7
Pakiety oprogramowania do serwera zmieniającego dyski optyczne
48213000-4
Pakiety oprogramowania do rozszerzania systemu operacyjnego
48214000-1
Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego
48215000-8
Pakiety oprogramowania dla programujących pracę w sieci
48216000-5
Pakiety oprogramowania emulujące łączenie się ze sobą terminali sieciowych
48217000-2
Pakiety oprogramowania przetwarzającego transakcje
48217100-3
Pakiety oprogramowania przetwarzającego transakcje na komputerach mainframe
48217200-4
Pakiety oprogramowania przetwarzającego transakcje na minikomputerach
48217300-5
Pakiety oprogramowania przetwarzającego transakcje na mikrokomputerach
48218000-9
Pakiety oprogramowania zarządzającego licencjami
48219000-6
Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych
48219100-7
Pakiety oprogramowania bramowego
48219200-8
Pakiety oprogramowania do serwera CD
48219300-9
Pakiety oprogramowania administracyjnego
48219400-0
Pakiety oprogramowania do serwera transakcji
48219500-1
Pakiety oprogramowania do switcha lub routera
48219600-2
Pakiety oprogramowania do multiplekserów
48219700-3
Pakiety oprogramowania do serwera komunikacyjnego
48219800-4
Pakiety oprogramowania mostowego
48220000-6
Pakiety oprogramowania dla internetu i intranetu
48221000-3
Pakiety oprogramowania do przeszukiwania internetu
48222000-0
Pakiety oprogramowania do serwera sieci WWW
48223000-7
Pakiety oprogramowania do poczty elektronicznej
48224000-4
Pakiety oprogramowania do edycji stron WWW
48300000-1
Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia
harmonogramów i produkowania
48310000-4
Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
48311000-1
Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami
48311100-2
System zarządzania dokumentacją
48312000-8
Pakiety oprogramowania do publikowania elektronicznego
48313000-5
Pakiety oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków (OCR)
48313100-6
System odczytu optycznego
48314000-2
Pakiety oprogramowania do rozpoznawania głosu
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
48315000-9
Pakiety oprogramowania do składu komputerowego
48316000-6
Pakiety oprogramowania prezentacyjnego
48317000-3
Pakiety oprogramowania do pisania tekstów
48318000-0
Pakiety oprogramowania do skanowania
48319000-7
Programy do sprawdzania pisowni
48320000-7
Pakiety oprogramowania do rysowania i odwzorowywania
48321000-4
Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)
48321100-5
System projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)
48322000-1
Pakiety oprogramowania graficznego
48323000-8
Pakiety oprogramowania do produkcji wspomaganej komputerowo (CAM)
48324000-5
Pakiety oprogramowania do sporządzania wykresów
48325000-2
Pakiety oprogramowania do przygotowywania formularzy
48326000-9
Pakiety oprogramowania do odwzorowywania
48326100-0
Cyfrowy system odwzorowujący
48327000-6
Pakiety oprogramowania do rysowania i malowania
48328000-3
Pakiety oprogramowania do przetwarzania obrazów
48329000-0
System obrazowania i archiwizowania
48330000-0
Pakiety oprogramowania do opracowywania harmonogramów i kontroli produkcji
48331000-7
Pakiety oprogramowania do zarządzania projektami
48332000-4
Pakiety oprogramowania do opracowywania harmonogramów
48333000-1
Pakiety oprogramowania do zarządzania kontaktami
48400000-2
Pakiety oprogramowania do kontroli transakcji biznesowych i osobistych
48410000-5
Pakiety oprogramowania do zarządzania inwestycjami i przygotowywania deklaracji podatkowych
48411000-2
Pakiety oprogramowania do zarządzania inwestycjami
48412000-9
Pakiety oprogramowania do przygotowywania deklaracji podatkowych
48420000-8
Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami i zestawy pakietów oprogramowania
48421000-5
Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami
48422000-2
Zestawy pakietów oprogramowania
48430000-1
Pakiety oprogramowania do zarządzania zapasami
48440000-4
Pakiety oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości/księgowości
48441000-1
Pakiety oprogramowania do analizy finansowej
48442000-8
Pakiety oprogramowania do systemów finansowych
48443000-5
Pakiety oprogramowania do rachunkowości/księgowości
48444000-2
System rachunkowy
48444100-3
System billingowy
48445000-9
Pakiety oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami
48450000-7
Pakiety oprogramowania do rozliczania czasu lub zarządzania zasobami ludzkimi
48451000-4
Pakiety oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa
48460000-0
Analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania
48461000-7
Analityczne lub naukowe pakiety oprogramowania
48462000-4
Matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania
48463000-1
Pakiety oprogramowania statystycznego
48470000-3
Pakiety oprogramowania do aukcji
48480000-6
Pakiety oprogramowania dla sprzedaży, marketingu i wywiadu gospodarczego
48481000-3
Pakiety oprogramowania dla sprzedaży lub marketingu
L 74/165
L 74/166
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Kod CPV
Opis
48482000-0
Pakiety oprogramowania dla wywiadu gospodarczego
48490000-9
Pakiety oprogramowania do zamówień
48500000-3
Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego
48510000-6
Pakiety oprogramowania komunikacyjnego
48511000-3
Pakiety oprogramowania komunikacyjnego do komputerów biurkowych
48512000-0
Pakiety oprogramowania do interaktywnych odpowiedzi głosowych
48513000-7
Pakiety oprogramowania do modemów
48514000-4
Pakiety oprogramowania zdalnego dostępu
48515000-1
Pakiety oprogramowania do wideokonferencji
48516000-8
Pakiety oprogramowania do wymiany danych
48517000-5
Pakiety oprogramowania informatycznego
48518000-2
Pakiety oprogramowania emulującego
48519000-9
Pakiety oprogramowania do zarządzania pamięcią
48520000-9
Pakiety oprogramowania multimedialnego
48521000-6
Pakiety oprogramowania muzycznego lub do edycji dźwięków
48522000-3
Pakiety oprogramowania do wirtualnych instrumentów klawiszowych
48600000-4
Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48610000-7
Systemy baz danych
48611000-4
Pakiety oprogramowania dla baz danych
48612000-1
System zarządzania bazą danych
48613000-8
Elektroniczne zarządzanie danymi (EDM)
48614000-5
System pozyskiwania danych
48620000-0
Systemy operacyjne
48621000-7
Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów mainframe
48622000-4
Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych minikomputerów
48623000-1
Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych mikrokomputerów
48624000-8
Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)
48625000-5
Systemy operacyjne dla systemów otwartych
48626000-2
Grupujące pakiety oprogramowania
48627000-9
Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych w czasie rzeczywistym
48628000-9
Architektura mikrokanałowa
48700000-5
Pakiety oprogramowania użytkowego
48710000-8
Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
48720000-1
Pakiety oprogramowania do kodów kreskowych
48730000-4
Pakiety oprogramowania zabezpieczającego
48731000-1
Pakiety oprogramowania zabezpieczajacego pliki
48732000-8
Pakiety oprogramowania do zabezpieczania danych
48740000-7
Pakiety oprogramowania do tłumaczenia z języków obcych
48750000-0
Pakiety oprogramowania do wczytywania z nośników przechowujących
48760000-3
Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej
48761000-0
Pakiety oprogramowania antywirusowego
48770000-6
Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego, kompresującego i do drukowania
48771000-3
Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego
48772000-0
Narzędzia kompresujące
48773000-7
Pakiety oprogramowania użytkowego do drukowania
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
48773100-8
Pakiety oprogramowania buforującego dane do wydruku
48780000-9
Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
48781000-6
Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem
48782000-3
Pakiety oprogramowania do zarządzania przechowywaniem
48783000-0
Pakiety oprogramowania do zarządzania zawartością
48790000-2
Pakiety oprogramowania do sprawdzania wersji
48800000-6
Systemy i serwery informacyjne
48810000-9
Systemy informacyjne
48811000-6
System poczty elektronicznej
48812000-3
Systemy informacji finansowej
48813000-0
System informacji ruchu pasażerskiego
48813100-1
Elektroniczne tablice informacyjne
48813200-2
System informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego
48814000-7
Systemy informacji medycznej
48814100-8
System informacji pielęgniarskiej
48814200-9
System podawania leków i zarządzania pacjentami
48814300-0
System zarządzania salami operacyjnymi
48814400-1
System informacji klinicznej
48814500-2
System zarządzania na podstawie akt pacjentów
48820000-2
Serwery
48821000-9
Serwery sieciowe
48822000-6
Serwery komputerowe
48823000-3
Serwery plików
48824000-0
Serwery drukarek
48825000-7
Serwery WWW
48900000-7
Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
48910000-0
Pakiety oprogramowania do gier komputerowych, gry rodzinne i wygaszacze ekranu
48911000-7
Pakiety oprogramowania do gier komputerowych
48912000-4
Gry rodzinne
48913000-1
Wygaszacze ekranu
48920000-3
Pakiety oprogramowania do automatyzacji prac biurowych
48921000-0
System automatyzacji
48930000-6
Pakiety oprogramowania szkoleniowego i rozrywkowego
48931000-3
Pakiety oprogramowania szkoleniowego
48932000-0
Pakiety oprogramowania rozrywkowego
48940000-9
Pakiety oprogramowania do projektowania wzorów i oprogramowania kalendarzowego
48941000-6
Pakiety oprogramowania do projektowania wzorów
48942000-3
Pakiety oprogramowania kalendarzowego
48950000-2
System namierzania łodzi i system nagłaśniający
48951000-9
System namierzania łodzi
48952000-6
System nagłaśniający
48960000-5
Pakiety oprogramowania do sterowników systemowych
48961000-2
Sterowniki Ethernet
48962000-9
Sterowniki do kart graficznych
48970000-8
Pakiety oprogramowania dla drukarni
L 74/167
L 74/168
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Kod CPV
Opis
48971000-5
Pakiety oprogramowania do przygotowania książki adresowej
48972000-2
Pakiety oprogramowania do wykonywania etykiet
48980000-1
Języki programowania i narzędzia
48981000-8
Pakiety oprogramowania do kompilacji
48982000-5
Pakiety oprogramowania do zarządzania konfiguracją
48983000-2
Pakiety oprogramowania do opracowywania programów
48984000-9
Narzędzia graficznego interfejsu użytkownika (GUI)
48985000-6
Języki programowania
48986000-3
Pakiety oprogramowania do testowania programów
48987000-0
Pakiety oprogramowania do usuwania błędów/usterek
48990000-4
Pakiety oprogramowania arkuszy kalkulacyjnych i rozszerzeń
48991000-1
Pakiety oprogramowania arkuszy kalkulacyjnych
50000000-5
Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6
Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9
Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
usługi
50111000-6
Zarządzanie flotą pojazdów; usługi konserwacyjne i naprawcze
50111100-7
Zarządzanie flotą pojazdów
50111110-0
Usługi dodatkowe w zakresie obsługi floty pojazdów
50112000-3
Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów
50112100-4
Usługi w zakresie napraw samochodów
50112110-7
Usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów
50112111-4
Usługi w zakresie produkcji paneli
50112120-0
Usługi w zakresie wymiany szyb
50112200-5
Usługi w zakresie konserwacji samochodów
50112300-6
Mycie samochodów i podobne usługi
50113000-0
Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów
50113100-1
Usługi w zakresie napraw autobusów
50113200-2
Usługi w zakresie konserwacji autobusów
50114000-7
Usługi w zakresie napraw i konserwacji ciężarówek
50114100-8
Usługi w zakresie naprawy ciężarówek
50114200-9
Usługi w zakresie konserwacji ciężarówek
50115000-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji motocykli
50115100-5
Usługi w zakresie naprawy motocykli
50115200-6
Usługi w zakresie konserwacji motocykli
50116000-1
Usługi w zakresie napraw i konserwacji poszczególnych części pojazdów
50116100-2
Usługi w zakresie napraw układu elektrycznego
50116200-3
Usługi w zakresie napraw i konserwacji hamulców i części hamulców do pojazdów
50116300-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji przekładni pojazdów
50116400-5
Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów przekładniowych pojazdów
50116500-6
Usługi w zakresie napraw opon, w tym pasowania i wyważania
50116510-9
Usługi w zakresie formowania opon
50116600-7
Usługi w zakresie napraw i konserwacji rozruszników
50117000-8
Usługi w zakresie zmiany przeznaczenia użytkowego i przywracania do stanu użytkowego pojazdów
50117100-9
Usługi w zakresie zmiany przeznaczenia użytkowego pojazdów mechanicznych
50117200-0
Usługi w zakresie zmiany przeznaczenia użytkowego karetek
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
50117300-1
Usługi w zakresie przywracania pojazdów do stanu użytkowego
50118000-5
Usługi w zakresie pomocy drogowej
50118100-6
Usługi w zakresie złomowania i przywracania do stanu użytkowego samochodów
50118110-9
Usługi holownicze
50118200-7
Usługi w zakresie złomowania i przywracania do stanu użytkowego pojazdów handlowych
50118300-8
Usługi w zakresie złomowania i przywracania do stanu użytkowego autobusów
50118400-9
Usługi w zakresie złomowania i przywracania do stanu użytkowego pojazdów silnikowych
50118500-0
Usługi w zakresie złomowania i przywracania do stanu użytkowego motocykli
50190000-3
Usługi w zakresie złomowania pojazdów
50200000-7
Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50210000-0
Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych i innego sprzętu
50211000-7
Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych
50211100-8
Usługi w zakresie konserwacji statków powietrznych
50211200-9
Usługi w zakresie napraw statków powietrznych
50211210-2
Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników statków powietrznych
50211211-9
Usługi w zakresie konserwacji silników statków powietrznych
50211212-6
Usługi w zakresie napraw silników statków powietrznych
50211300-0
Przywracanie statków powietrznych do stanu użytkowego
50211310-3
Usługi w zakresie przywracania silników statków powietrznych do stanu użytkowego
50212000-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji śmigłowców
50220000-3
Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podobne usługi dotyczące kolei i innego sprzętu
50221000-0
Usługi w zakresie napraw i konserwacji lokomotyw
50221100-1
Usługi w zakresie napraw i konserwacji skrzyni przekładniowych
50221200-2
Usługi w zakresie napraw i konserwacji przekładni lokomotyw
50221300-3
Usługi w zakresie napraw i konserwacji lokomotywowych zestawów kołowych
50221400-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji hamulców i części hamulców lokomotyw
50222000-7
Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
50222100-8
Usługi w zakresie napraw i konserwacji przepustnic
50223000-4
Przywracanie do stanu użytkowego lokomotyw
50224000-1
Przywracanie do stanu użytkowego taboru kolejowego
50224100-2
Przywracanie do stanu użytkowego siodełek
50224200-3
Przywracanie do stanu użytkowego wagonów pasażerskich
50225000-8
Usługi w zakresie konserwacji torów kolejowych
50229000-6
Złomowanie taboru kolejowego
50230000-6
Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
50232000-0
Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów
50232100-1
Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
50232110-4
Obsługa instalacji oświetlenia publicznego
50232200-2
Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej
50240000-9
Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego
50241000-6
Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków
50241100-7
Usługi w zakresie naprawy statków
50241200-8
Usługi w zakresie naprawy promów
L 74/169
L 74/170
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Kod CPV
Opis
50242000-3
Zmiana przeznaczenia użytkowego statków
50243000-0
Złomowanie statków
50244000-7
Przywracanie do stanu użytkowego statków lub łodzi
50245000-4
Usługi w zakresie modernizacji statków
50246000-1
Usługi w zakresie konserwacji urządzeń portowych
50246100-2
Usługi w zakresie suchego dokowania
50246200-3
Usługi w zakresie konserwacji boi nawigacyjnych
50246300-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji konstrukcji pływających
50246400-5
Usługi w zakresie napraw i konserwacji platform pływających
50300000-8
Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego
50310000-1
Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
50311000-8
Usługi w zakresie napraw i konserwacji biurowych maszyn liczących
50311400-2
Usługi w zakresie napraw i konserwacji kalkulatorów i maszyn liczących
50312000-5
Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
50312100-6
Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów głównych
50312110-9
Konserwacja płyt komputerowych
50312120-2
Naprawa płyt komputerowych
50312200-7
Naprawa i konserwacja minikomputerów
50312210-0
Konserwacja minikomputerów
50312220-3
Naprawa minikomputerów
50312300-8
Konserwacja i naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych
50312310-1
Konserwacja sieciowego sprzętu do przetwarzania danych
50312320-4
Naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych
50312400-9
Konserwacja i naprawa mikrokomputerów
50312410-2
Konserwacja mikrokomputerów
50312420-5
Naprawa mikrokomputerów
50312600-1
Konserwacja i naprawa sprzętu technologii informacji
50312610-4
Konserwacja sprzętu technologii informacji
50312620-7
Naprawa sprzętu technologii informacji
50313000-2
Konserwacja i naprawa maszyn reprograficznych
50313100-3
Usługi w zakresie naprawy fotokopiarek
50313200-4
Usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek
50314000-9
Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn faksowych
50315000-6
Usługi w zakresie napraw i konserwacji telefonicznych automatów zgłoszeniowych
50316000-3
Konserwacja i naprawa maszyn do wydawania biletów
50317000-0
Konserwacja i naprawa kasowników
50320000-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów osobistych
50321000-1
Usługi w zakresie naprawy komputerów osobistych
50322000-8
Usługi w zakresie konserwacji komputerów osobistych
50323000-5
Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych
50323100-6
Konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych
50323200-7
Naprawa komputerowych urządzeń peryferyjnych
50324000-2
Usługi dodatkowe w zakresie komputerów osobistych
50324100-3
Usługi w zakresie konserwacji systemu
15.3.2008
15.3.2008
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Kod CPV
Opis
50324200-4
Zapobiegawcze usługi konserwacyjne
50330000-7
Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego
50331000-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji linii telekomunikacyjnych
50332000-1
Usługi w zakresie konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej
50333000-8
Usługi w zakresie konserwacji radiowego sprzętu komunikacyjnego
50333100-9
Usługi w zakresie napraw i konserwacji nadajników radiowych
50333200-0
Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury radiotelefonicznej
50334000-5
Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu telefonii i telegrafii kablowej
50334100-6
Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu telefonii kablowej
50334110-9
Usługi w zakresie konserwacji sieci telefonicznej
50334120-2
Usługi w zakresie modernizacji telefonicznych urządzeń przełączeniowych
50334130-5
Usługi w zakresie napraw i konserwacji telefonicznej aparatury przełączeniowej
50334140-8
Usługi w zakresie napraw i konserwacji zestawów telefonicznych
50334200-7
Usługi w zakresie napraw i konserwacji telegrafii kablowej
50334300-8
Usługi w zakresie napraw i konserwacji kablowych urządzeń teleksowych
50334400-9
Usługi w zakresie konserwacji systemu komunikacji
50340000-0
Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych
50341000-7
Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń telewizyjnych
50341100-8
Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideotekstowych
50341200-9
Usługi w zakresie napraw i konserwacji nadajników telewizyjnych
50342000-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audio
50343000-1
Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo
50344000-8
Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń optycznych
50344100-9
Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu fotograficznego
50344200-0
Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu kinematograficznego
50400000-9
Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
50410000-2
Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej
50411000-9
Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej
50411100-0
Usługi w zakresie napraw i konserwacji wodomierzy
50411200-1
Usługi w zakresie napraw i konserwacji gazomierzy
50411300-2
Usługi w zakresie napraw i konserwacji mierników elektryczności
50411400-3
Usługi w zakresie napraw i konserwacji tachometrów
50411500-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji przemysłowych mierników czasu
50412000-6
Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej
50413000-3
Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury kontrolnej
50413100-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń do wykrywania gazu
50413200-5
Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego
50420000-5
Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego
50421000-2
Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
50421100-3
Usługi w zakresie napraw i konserwacji wózków inwalidzkich
50421200-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego
50422000-9
Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu chirurgicznego
50430000-8
Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń precyzyjnych
50431000-5
Usługi w zakresie napraw i konserwacji zegarków
50432000-2
Usługi w zakresie napraw i konserwacji zegarów
L 74/171
L 74/172
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
50433000-9
Usługi kalibracyjne
50500000-0
Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników
metalowych i maszyn
50510000-3
Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników
metalowych
50511000-0
Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
50511100-1
Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych
50511200-2
Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp gazowych
50512000-7
Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów
50513000-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów odcinających
50514000-1
Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojemników metalowych
50514100-2
Usługi w zakresie napraw i konserwacji zbiorników
50514200-3
Usługi w zakresie napraw i konserwacji rezerwuarów
50514300-4
Usługi w zakresie naprawy tulei
50530000-9
Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
50531000-6
Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn nieelektrycznych
50531100-7
Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych
50531200-8
Usługi w zakresie konserwacji aparatury gazowej
50531300-9
Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprężarek
50531400-0
Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów
50531500-1
Usługi w zakresie napraw i konserwacji żurawi masztowych
50531510-4
Usługi w zakresie demontażu żurawi masztowych
50532000-3
Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
50532100-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
50532200-5
Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów
50532300-6
Usługi w zakresie napraw i konserwacji generatorów
50532400-7
Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego
50600000-1
Usługi w zakresie napraw i konserwacji materiałów dla bezpieczeństwa i obrony
50610000-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa
50620000-7
Usługi w zakresie napraw i konserwacji broni palnej i amunicji
50630000-0
Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów wojskowych
50640000-3
Usługi w zakresie napraw i konserwacji okrętów wojennych
50650000-6
Usługi w zakresie napraw i konserwacji samolotów wojskowych, rakiet (pocisków rakietowych)
i statków kosmicznych
50660000-9
Usługi w zakresie napraw i konserwacji wojskowych systemów elektronicznych
50700000-2
Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
50710000-5
Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
50711000-2
Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych
50712000-9
Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych
50720000-8
Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania
50721000-5
Obsługa instalacji grzewczych
50730000-1
Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
50740000-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji podnośników
50750000-7
Usługi w zakresie konserwacji wind
50760000-0
Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej
50800000-3
Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
50810000-6
Usługi w zakresie naprawy biżuterii
15.3.2008
15.3.2008
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Kod CPV
Opis
50820000-9
Usługi w zakresie naprawy wyrobów skórzanych użytku osobistego
50821000-6
Usługi w zakresie naprawy butów
50822000-3
Usługi w zakresie naprawy obuwia lekkiego
50830000-2
Usługi w zakresie naprawy odzieży i wyrobów włókienniczych
50840000-5
Usługi w zakresie napraw i konserwacji broni i systemów uzbrojenia
50841000-2
Usługi w zakresie napraw i konserwacji broni
50842000-9
Usługi w zakresie napraw i konserwacji systemów uzbrojenia
50850000-8
Usługi w zakresie napraw i konserwacji mebli
50860000-1
Usługi w zakresie napraw i konserwacji instrumentów muzycznych
50870000-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw
50880000-7
Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia hotelowego i restauracyjnego
50881000-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu hotelowego
50882000-1
Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu restauracyjnego
50883000-8
Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń zaprowiantowania
50884000-5
Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu kempingowego
51000000-9
Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
51100000-3
Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
51110000-6
Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
51111000-3
Usługi instalowania silników elektrycznych, generatorów i transformatorów
51111100-4
Usługi instalowania silników elektrycznych
51111200-5
Usługi instalowania generatorów
51111300-6
Usługi instalowania transformatorów
51112000-0
Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej
51112100-1
Usługi instalowania sprzętu do przesyłu energii elektrycznej
51112200-2
Usługi instalowania sprzętu sterowania energią elektryczną
51120000-9
Usługi instalowania urządzeń mechanicznych
51121000-6
Usługi instalowania sprzętu do ćwiczeń fizycznych
51122000-3
Usługi instalowania masztów flagowych
51130000-2
Usługi instalowania generatorów pary, turbin, sprężarek i palników
51131000-9
Usługi instalowania generatorów pary
51133000-3
Usługi instalowania turbin
51133100-4
Usługi instalowania turbin gazowych
51134000-0
Usługi instalowania sprężarek
51135000-7
Usługi instalowania pieców
51135100-8
Usługi instalowania palników
51135110-1
Usługi instalowania pieców do spalania odpadów
51140000-5
Usługi instalowania silników
51141000-2
Usługi instalowania silników benzynowych
51142000-9
Usługi instalowania silników diesla
51143000-6
Usługi instalowania silników kolejowych
51144000-3
Usługi instalowania silników do pojazdów
51145000-0
Usługi instalowania silników do statków morskich
51146000-7
Usługi instalowania silników do statków powietrznych
51200000-4
Usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji
51210000-7
Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
L 74/173
L 74/174
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Kod CPV
Opis
51211000-4
Usługi instalowania urządzeń do pomiaru czasu
51212000-1
Usługi instalowania urządzeń do rejestrowania obecności
51213000-8
Usługi instalowania urządzeń do zapisywania czasu
51214000-5
Usługi instalowania parkometrów
51215000-2
Usługi instalowania urządzeń meteorologicznych
51216000-9
Usługi instalowania urządzeń geologicznych
51220000-0
Usługi instalowania urządzeń kontrolnych
51221000-7
Usługi instalowania automatycznych urządzeń do odprawy na lotniskach
51230000-3
Usługi instalowania urządzeń badawczych
51240000-6
Usługi instalowania urządzeń nawigacyjnych
51300000-5
Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych
51310000-8
Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo
51311000-5
Usługi instalowania urządzeń radiowych
51312000-2
Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych
51313000-9
Usługi instalowania urządzeń dźwiękowych
51314000-6
Usługi instalowania urządzeń wideo
51320000-1
Usługi instalowania nadajników radiowych i telewizyjnych
51321000-8
Usługi instalowania nadajników radiowych
51322000-5
Usługi instalowania nadajników telewizyjnych
51330000-4
Usługi instalowania aparatury radiotelefonicznej
51340000-7
Usługi instalowania urządzeń telefonicznych
51350000-0
Usługi instalowania urządzeń telegraficznych
51400000-6
Usługi instalowania sprzętu medycznego i chirurgicznego
51410000-9
Usługi instalowania sprzętu medycznego
51411000-6
Usługi instalowania sprzętu obrazującego
51412000-3
Usługi instalowania sprzętu dentystycznego i specjalistycznego
51413000-0
Usługi instalowania sprzętu do radioterapii
51414000-7
Usługi instalowania sprzętu do mechanoterapii
51415000-4
Usługi instalowania sprzętu do elektroterapii
51416000-1
Usługi instalowania sprzętu do fizykoterapii
51420000-2
Usługi instalowania sprzętu chirurgicznego
51430000-5
Usługi instalowania sprzętu laboratoryjnego
51500000-7
Usługi instalowania maszyn i urządzeń
51510000-0
Usługi instalowania maszyn i urządzeń ogólnego zastosowania
51511000-7
Usługi instalowania urządzeń wyciągowych i transportowych, z wyjątkiem wind i podnośników
51511100-8
Usługi instalowania urządzeń wyciągowych
51511110-1
Usługi instalowania żurawi
51511200-9
Usługi instalowania urządzeń przeładunkowych
51511300-0
Usługi instalowania podwieszanych urządzeń bramowych
51511400-1
Usługi instalowania specjalnych systemów przesyłowych
51514000-8
Usługi instalowania różnych maszyn ogólnego zastosowania
51514100-9
Usługi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania cieczy
51514110-2
Usługi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania wody
51520000-3
Usługi instalowania maszyn rolniczych i używanych w leśnictwie
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
51521000-0
Usługi instalowania maszyn rolniczych
51522000-7
Usługi instalowania maszyn używanych w leśnictwie
51530000-6
Usługi instalowania obrabiarek
51540000-9
Usługi instalowania maszyn i urządzeń specjalnego zastosowania
51541000-6
Usługi instalowania maszyn górniczych, kopalniczych, budowlanych i metalurgicznych
51541100-7
Usługi instalowania maszyn górniczych
51541200-8
Usługi instalowania maszyn kopalniczych
51541300-9
Usługi instalowania maszyn budowlanych
51541400-0
Usługi instalowania maszyn metalurgicznych
51542000-3
Usługi instalowania maszyn do przetwarzania żywności, napojów i tytoniu
51542100-4
Usługi instalowania maszyn do przetwarzania żywności
51542200-5
Usługi instalowania maszyn do przetwarzania napojów
51542300-6
Usługi instalowania maszyn do przetwarzania tytoniu
51543000-0
Usługi instalowania maszyn do produkcji odzieży włókienniczej i skórzanej
51543100-1
Usługi instalowania maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych
51543200-2
Usługi instalowania maszyn do produkcji odzieży skórzanej
51543300-3
Usługi instalowania maszyn do produkcji skóry wyprawionej
51543400-4
Usługi instalowania maszyn pralniczych, piorących, czyszczenia na sucho i suszących
51544000-7
Usługi instalowania maszyn do produkcji papieru i tektury
51544100-8
Usługi instalowania maszyn do produkcji papieru
51544200-9
Usługi instalowania maszyn do produkcji tektury
51545000-4
Usługi instalowania ulicznych skrzynek pocztowych
51550000-2
Usługi instalowania systemów uzbrojenia
51600000-8
Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych
51610000-1
Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji
51611000-8
Usługi instalowania komputerów
51611100-9
Usługi instalowania urządzeń komputerowych
51611110-2
Usługi instalowania lotniskowych ekranów lub tablic pokazujących odloty i przyloty w czasie
rzeczywistym
51611120-5
Usługi instalowania kolejowych ekranów lub tablic pokazujących odjazdy i przyjazdy w czasie
rzeczywistym
51612000-5
Usługi instalowania urządzeń do przetwarzania informacji
51620000-4
Usługi instalowania urządzeń biurowych
51700000-9
Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego
51800000-0
Usługi instalowania metalowych pojemników
51810000-3
Usługi instalowania zbiorników
51820000-6
Usługi instalowania rezerwuarów
51900000-1
Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
55000000-0
Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
55100000-1
Usługi hotelarskie
55110000-4
Hotelarskie usługi noclegowe
55120000-7
Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55130000-0
Inne usługi hotelarskie
55200000-2
Pola kempingowe i inne miejsca noclegowe, inne niż hotelowe
55210000-5
Usługi w zakresie schronisk młodzieżowych
55220000-8
Usługi w zakresie pól kempingowych
L 74/175
L 74/176
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
55221000-5
Usługi w zakresie pól dla pojazdów kempingowych
55240000-4
Usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych
55241000-1
Usługi w zakresie ośrodków wypoczynkowych
55242000-8
Usługi w zakresie domów wypoczynkowych
55243000-5
Usługi w zakresie obozowisk dla dzieci
55250000-7
Usługi w zakresie krótkoterminowego wynajmu umeblowanych miejsc noclegowych
55260000-0
Usługi w zakresie pojazdów z miejscami noclegowymi
55270000-3
Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe
55300000-3
Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55310000-6
Restauracyjne usługi kelnerskie
55311000-3
Restauracyjne usługi kelnerskie dla ograniczonej grupy klientów
55312000-0
Ogólne restauracyjne usługi kelnerskie
55320000-9
Usługi podawania posiłków
55321000-6
Usługi przygotowywania posiłków
55322000-3
Usługi gotowania posiłków
55330000-2
Usługi kawiarniane
55400000-4
Usługi podawania napojów
55410000-7
Usługi prowadzenia baru
55500000-5
Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków
55510000-8
Usługi bufetowe
55511000-5
Usługi bufetowe oraz usługi kawiarniane dla ograniczonej grupy klientów
55512000-2
Usługi prowadzenia bufetów
55520000-1
Usługi dostarczania posiłków
55521000-8
Usługi w zakresie dostarczania posiłków do prywatnych gospodarstw domowych
55521100-9
Usługi rozwożenia posiłków
55521200-0
Usługi dowożenia posiłków
55522000-5
Usługi dostarczania posiłków do przedsiębiorstw transportowych
55523000-2
Usługi zaprowiantowania innych przedsiębiorstw lub instytucji
55523100-3
Usługi w zakresie posiłków szkolnych
55524000-9
Usługi dostarczania posiłków do szkół
55900000-9
Usługi handlu detalicznego
60000000-8
Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60100000-9
Usługi w zakresie transportu drogowego
1
60112000-6 ( )
Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
60120000-5
Usługi taxi
60130000-8
(1)
Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
60140000-1
(1)
Nieregularny transport osób
60150000-4
Transport osób pojazdami ciągniętymi przez zwierzęta
60160000-7
Drogowy transport przesyłek pocztowych
60161000-4
Usługi w zakresie transportu paczek
60170000-0
Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą
60171000-7
Wynajem samochodów osobowych wraz z kierowcą
60172000-4
Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą
60180000-3
Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą
60181000-0
Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
60182000-7
Wynajem pojazdów przemysłowych wraz z kierowcą
60183000-4
Wynajem furgonów wraz z kierowcą
60200000-0 (1)
Usługi transportu kolejowego
60210000-3 (1)
Usługi publicznego transportu kolejowego
60220000-6
Transport kolejowy poczty
60300000-1
Usługi przesyłu rurociągami
60400000-2
Usługi transportu lotniczego
60410000-5
Usługi regularnego transportu lotniczego
60411000-2
Usługi regularnego transportu lotniczego poczty
60420000-8
Usługi nieregularnego transportu lotniczego
60421000-5
Usługi nieregularnego transportu lotniczego poczty
60423000-9
Usługi czarteru lotniczego
60424000-6
Wynajem transportowego sprzętu lotniczego wraz z załogą
60424100-7
Wynajem statków powietrznych wraz z załogą
60424110-0
Wynajem stałopłatów wraz z załogą
60424120-3
Wynajem śmigłowców wraz z załogą
60440000-4
Usługi lotnicze i podobne
60441000-1
Usługi natryskiwania z powietrza
60442000-8
Usługi gaszenia pożarów lasów z powietrza
60443000-5
Lotnicze służby ratownicze
60443100-6
Morskie lotnicze usługi ratownicze
60444000-2
Usługi eksploatacji statków powietrznych
60444100-3
Usługi pilotażowe
60445000-9
Usługi obsługiwania statków powietrznych
60500000-3
Usługi transportu kosmicznego
60510000-6
Usługi w zakresie wystrzeliwania satelitów
60520000-9
Usługi eksperymentalne w zakresie ładunków użytecznych
60600000-4
Usługi transportu wodnego
60610000-7
Usługi transportu promowego
60620000-0
Transport poczty drogą wodną
60630000-3
Usługi wykonywane przez statki kablowce
60640000-6
Działalność żeglugowa
60650000-9
Wynajem transportowego sprzętu wodnego wraz z załogą
60651000-6
Wynajem jednostek pływających wraz z załogą
60651100-7
Wynajem morskich jednostek pływających wraz z załogą
60651200-8
Wynajem śródlądowych jednostek pływających wraz z załogą
60651300-9
Usługi statków usuwających zanieczyszczenia
60651400-0
Usługi statków wyposażonych w dźwigi
60651500-1
Doraźne usługi statków
60651600-2
Przybrzeżne usługi dostaw za pośrednictwem statków
60653000-0
Wynajem łodzi wraz z załogą
63000000-9
Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
63100000-0
Usługi przeładunku i składowania towarów
63110000-3
Usługi przeładunku towarów
63111000-0
Usługi przeładunku pojemników
L 74/177
L 74/178
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
63112000-7
Usługi przeładunku bagażu
63112100-8
Usługi przeładunku bagażu pasażerskiego
63112110-1
Usługi gromadzenia bagażu
63120000-6
Usługi składowania i magazynowania
63121000-3
Usługi składowania i odzyskiwania
63121100-4
Usługi składowania
63121110-7
Usługi składowania gazu
63122000-0
Usługi magazynowania
63500000-4
Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
63510000-7
Usługi biur podróży i podobne
63511000-4
Organizacja wycieczek
63512000-1
Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych
63513000-8
Usługi informacji turystycznej
63514000-5
Usługi świadczone przez przewodników turystycznych
63515000-2
Usługi podróżne
63516000-9
Usługi zarządzania podróżą
63520000-0
Usługi agencji transportowych
63521000-7
Usługi agencji przewozu towarowego
63522000-4
Usługi maklerów okrętowych
63523000-1
Usługi agencji przewozowej i portowej
63524000-8
Usługi przygotowywania dokumentów transportowych
63700000-6
Usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego, wodnego i lotniczego
63710000-9
Usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego
63711000-6
Usługi dodatkowe w zakresie transportu kolejowego
63711100-7
Usługi monitoringu pociągów
63711200-8
Usługi w zakresie ruchomych warsztatów
63712000-3
Usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego
63712100-4
Usługi w zakresie obsługi dworców i przystanków autobusowych
63712200-5
Usługi w zakresie eksploatacji autostrad
63712210-8
Usługi w zakresie opłat za korzystanie z autostrad
63712300-6
Usługi w zakresie eksploatacji mostów i tuneli
63712310-9
Usługi w zakresie eksploatacji mostów
63712311-6
Usługi w zakresie opłat za korzystanie z mostów
63712320-2
Usługi w zakresie eksploatacji tuneli
63712321-9
Usługi w zakresie opłat za korzystanie z z tuneli
63712400-7
Usługi w zakresie obsługi parkingów
63712500-8
Usługi wag pomostowych
63712600-9
Usługi tankowania pojazdów
63712700-0
Usługi kontroli ruchu
63712710-3
Usługi monitorowania ruchu
63720000-2
Usługi wspierające transport wodny
63721000-9
Usługi w zakresie eksploatacji portów i dróg wodnych i usługi powiązane
63721100-0
Usługi w zakresie ładowania paliwa
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
63721200-1
Usługi w zakresie obsługi portów
63721300-2
Usługi w zakresie obsługi dróg wodnych
63721400-3
Usługi w zakresie tankowania statków
63721500-4
Usługi w zakresie obsługi terminali pasażerskich
63722000-6
Usługi w zakresie pilotowania statków
63723000-3
Usługi w zakresie cumowania statków
63724000-0
Usługi nawigacyjne
63724100-1
Usługi w zakresie przybrzeżnej lokalizacji
63724110-4
Usługi w zakresie lokalizacji latarniowców
63724200-2
Usługi latarniowców
63724300-3
Usługi lokalizacji boi
63724310-6
Usługi znakowania boi
63724400-4
Usługi latarni morskich
63725000-7
Usługi wydobywania i wodowania statków
63725100-8
Usługi wydobywania statków
63725200-9
Usługi doraźne dotyczące statków
63725300-0
Usługi przywracania pływalności statków
63726000-4
Różne usługi dodatkowe w stosunku do transportu wodnego
63726100-5
Usługi rejestracji statków
63726200-6
Usługi kruszenia lodu
63726300-7
Usługi przechowywania statków
63726400-8
Usługi czarterowania statków
63726500-9
Usługi wyważania jednostek pływających
63726600-0
Usługi obsługiwania statków
63726610-3
Usługi wodowania statków
63726620-6
Usługi kontroli napowietrznej
63726700-1
Usługi kutrów połowowych
63726800-2
Usługi statków badawczych
63726900-3
Usługi kotwiczenia
63727000-1
Usługi holowania lub pchania statków
63727100-2
Usługi holowania statków
63727200-3
Usługi pchania statków
63730000-5
Usługi dodatkowe dla transportu lotniczego
63731000-2
Usługi w zakresie eksploatacji lotnisk
63731100-3
Usługi w zakresie koordynacji pracy lotniska
63732000-9
Usługi kontroli lotów
63733000-6
Usługi tankowania statków powietrznych
63734000-3
Usługi hangarowe
64000000-6
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64100000-7
Usługi pocztowe i kurierskie
64110000-0
Usługi pocztowe
64111000-7
Usługi pocztowe dotyczące gazet i czasopism
64112000-4
Usługi pocztowe dotyczące listów
L 74/179
L 74/180
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
64113000-1
Usługi pocztowe dotyczące paczek
64114000-8
Usługi okienka pocztowego
64115000-5
Wynajem skrzynek pocztowych
64116000-2
Usługi poste-restante
64120000-3
Usługi kurierskie
64121000-0
Multimodalne usługi kurierskie
64121100-1
Usługi dostarczania poczty
64121200-2
Usługi dostarczania paczek
64122000-7
Wewnętrzne biurowe usługi pocztowe i kurierskie
64200000-8
Usługi telekomunikacyjne
64210000-1
Usługi telefoniczne i przesyłu danych
64211000-8
Publiczne usługi telefoniczne
64211100-9
Usługi telefonii lokalnej
64211200-0
Usługi telefonii międzymiastowej
64212000-5
Usługi telefonii komórkowej
64212100-6
Usługi przesyłania krótkich komunikatów tekstowych (SMS)
64212200-7
Usługi rozszerzonego przesyłania komunikatów (EMS)
64212300-8
Usługi przesyłania komunikatów multimedialnych (MMS)
64212400-9
Usługi bezprzewodowego protokołu aplikacyjnego (WAP)
64212500-0
Usługi pakietowego przesyłania danych drogą radiową (GPRS)
64212600-1
Usługi rozszerzania danych dla rozwoju GSM (EDGE)
64212700-2
Usługi uniwersalnego systemu telefonii przenośnej (UMTS)
64212800-3
Usługi dostarczania płatnych telefonów
64212900-4
Usługi dostarczania kart telefonicznych z góry opłaconych (pre-paid)
64213000-2
Wspólne, branżowe usługi sieci telefonicznych
64214000-9
Wyspecjalizowane, branżowe usługi sieci telefonicznych
64214100-0
Usługi w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej
64214200-1
Usługi centrali telefonicznych
64214400-3
Wynajem kablowych łączy telefonicznych
64215000-6
Usługi telefonii internetowej (IP)
64216000-3
Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji
64216100-4
Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości
64216110-7
Elektroniczne usługi elektronicznej wymiany danych
64216120-0
Usługi poczty elektronicznej
64216130-3
Usługi teleksowe
64216140-6
Usługi telegraficzne
64216200-5
Elektroniczne usługi informacyjne
64216210-8
Usługi informacyjne dotyczące wartości dodanej
64216300-6
Usługi teletekstowe
64220000-4
Usługi telekomunikacyjne, z wyjątkiem usług telefonicznych i przesyłu danych
64221000-1
Wewnętrzne usługi telekomunikacyjne
64222000-8
Usługi telepracy
64223000-5
Usługi przywoływania
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
64224000-2
Usługi telekonferencyjne
64225000-9
Usługi w zakresie telekomunikacji między powietrzem a ziemią
64226000-6
Usługi telematyczne
64227000-3
64228000-0
Zintegrowane usługi telekomunikacyjne
(2)
Usługi transmisji sygnału radiowego i telewizyjnego
2
Usługi transmisji sygnału telewizyjnego
2
64228200-2 ( )
Usługi transmisji sygnału radiowego
65000000-3
Obiekty użyteczności publicznej
65100000-4
Usługi przesyłu wody i podobne
65110000-7
Przesył wody
65111000-4
Przesył wody pitnej
65120000-0
Obsługa zakładów oczyszczania wody
65121000-7
Usługi demineralizacji wody
65122000-0
Usługi odsalania wody
65123000-3
Usługi zmiękczania wody
65130000-3
Obsługa stacji wody
65200000-5
Przesył gazu i podobne usługi
65210000-8
Przesył gazu
65300000-6
Przesył energii elektrycznej i podobne usługi
65310000-9
Przesył energii elektrycznej
65320000-2
Eksploatacja instalacji elektrycznych
65400000-7
Przesył i stacje innych źródeł energii
65410000-0
Eksploatacja elektrowni
65500000-8
Odczyty liczników
64228100-1 ( )
66000000-0
66100000-1
Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
(3)
Usługi bankowe i inwestycyjne
66110000-4 (3)
Usługi bankowe
66111000-1 (3)
Usługi banku centralnego
66112000-8 (3)
Usługi depozytowe
3
Usługi udzielania kredytu
3
Usługi udzielania mikrokredytów
66113000-5 ( )
66113100-6 ( )
66114000-2
(3)
Usługi leasingu finansowego
66115000-9
(3)
Usługi transferu płatności międzynarodowych
3
Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane
3
66121000-4 ( )
Usługi fuzji oraz nabycia
66122000-1 (3)
Usługi w zakresie finansów korporacyjnych oraz kapitału spółek
66130000-0 (3)
Usługi brokerskie i usługi podobne w zakresie zabezpieczenia ubezpieczeń towarów
66131000-7 (3)
Usługi brokerskie w zakresie zabezpieczeń
66131100-8 (3)
Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe
66120000-7 ( )
3
Usługi brokerskie ubezpieczenia towarów
3
Usługi w zakresie przetwarzania i rozliczania
3
Usługi zarządzania pakietem
66132000-4 ( )
66133000-1 ( )
66140000-3 ( )
66141000-0
(3)
Usługi zarządzania funduszami emerytalno-rentowymi
L 74/181
L 74/182
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
66150000-6 (3)
3
66151000-3 ( )
Usługi administrowania rynkami finansowymi
Usługi obsługiwania rynków finansowych
66151100-4
(3)
Usługi elektronicznej sprzedaży detalicznej
66152000-0
(3)
Usługi regulacji rynku finansowego
3
Usługi powiernicze i przechowywania (aktywów)
3
Usługi powiernicze
3
Usługi przechowywania (aktywów)
66160000-9 ( )
66161000-6 ( )
66162000-3 ( )
66170000-2
(3)
66171000-9 (3)
66172000-6
(3)
Usługi w zakresie doradztwa finansowego, przetwarzania transakcji finansowych i usługi izb
rozrachunkowych
Doradztwo finansowe
Usługi przetwarzania transakcji finansowych i usługi izb rozrachunkowych
66180000-5 (3)
Usługi wymiany walut
66190000-8 (3)
Usługi maklerskie w zakresie pożyczek
66500000-5
Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8
Usługi ubezpieczeniowe
66511000-5
Usługi ubezpieczeń na życie
66512000-2
Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych
66512100-3
Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
66512200-4
Usługi ubezpieczenia zdrowotnego
66512210-7
Usługi dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego
66512220-0
Usługi ubezpieczenia medycznego
66513000-9
Usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
66513100-0
Usługi ubezpieczenia od kosztów obsługi prawnej
66513200-1
Usługi ubezpieczenia wykonawcy od wszelkiego ryzyka
66514000-6
Usługi ubezpieczenia towaru i usługi ubezpieczeniowe dotyczące transportu
66514100-7
Usługi ubezpieczeniowe dotyczące transportu
66514110-0
Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66514120-3
Usługi ubezpieczeń transportowych, morskich i lotniczych
66514130-6
Usługi ubezpieczenia kolejowego
66514140-9
Usługi ubezpieczenia statków powietrznych
66514150-2
Usługi ubezpieczenia statków
66514200-8
Usługi ubezpieczenia towaru
66515000-3
Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66515100-4
Usługi ubezpieczenia od ognia
66515200-5
Usługi ubezpieczenia własności
66515300-6
Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów i straty finansowej
66515400-7
Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
66515410-0
Usługi ubezpieczenia od strat finansowych
66515411-7
Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności finansowej
66516000-0
Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66516100-1
Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
66516200-2
Usługi ubezpieczenia statków powietrznych od odpowiedzialności cywilnej
66516300-3
Usługi ubezpieczenia jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej
66516400-4
Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
66516500-5
Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem
66517000-7
Usługi ubezpieczeń majątkowych w zakresie kredytów i zabezpieczeń
66517100-8
Usługi ubezpieczenia kredytu
66517200-9
Usługi ubezpieczenia poręczeń
66517300-0
Usługi ubezpieczenia zarządzania ryzykiem
66518000-4
Ubezpieczeniowe usługi brokerskie oraz agencyjne
66518100-5
Ubezpieczeniowe usługi brokerskie
66518200-6
Ubezpieczeniowe usługi agencyjne
66518300-7
Usługi w zakresie rozstrzygania roszczeń ubezpieczeniowych
66519000-1
Usługi ubezpieczenia robót inżynieryjnych, dodatkowego ubezpieczenia, uśrednienia, ustalenia
wysokości straty i usługi aktuarialne
66519100-2
Usługi ubezpieczenia platform naftowych lub gazowych
66519200-3
Usługi ubezpieczenia robót inżynieryjnych
66519300-4
Usługi dodatkowego ubezpieczenia
66519310-7
Usługi doradztwa ubezpieczeniowego
66519400-5
Usługi uśrednienia
66519500-6
Usługi ustalenia wysokości straty
66519600-7
Usługi aktuarialne
66519700-8
Usługi w zakresie administrowania odszkodowaniami
66520000-1
Usługi emerytalno-rentowe
66521000-8
Indywidualne usługi emerytalno-rentowe
66522000-5
Usługi ubezpieczeniowe dotyczące grupowych funduszy emerytalnych
66523000-2
Usługi doradcze w funduszach emerytalno-rentowych
66523100-3
Usługi administrowania funduszami emerytalno-rentowymi
66600000-6
Usługi skarbowe
66700000-7
Usługi reasekuracji
66710000-0
Usługi reasekuracji na życie
66720000-3
Usługi reasekuracji od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych
70000000-1
Usługi w zakresie nieruchomości
70100000-2
Usługi w zakresie obsługi nieruchomości własnych
70110000-5
Usługi rozbudowy nieruchomości
70111000-2
Usługi rozbudowy nieruchomości mieszkalnych
70112000-9
Usługi rozbudowy nieruchomości innych niż mieszkalne
70120000-8
Kupno i sprzedaż nieruchomości
70121000-5
Sprzedaż lub nabycie budynków
70121100-6
Sprzedaż budynków
70121200-7
Nabycie budynków
70122000-2
Sprzedaż lub kupno gruntów
70122100-3
Sprzedaż gruntów
70122110-6
Sprzedaż gruntów leżących odłogiem
70122200-4
Nabycie gruntów
70122210-7
Nabycie gruntów leżących odłogiem
70123000-9
Sprzedaż nieruchomości
L 74/183
L 74/184
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
70123100-0
Sprzedaż nieruchomości mieszkalnych
70123200-1
Sprzedaż nieruchomości innych niż mieszkalne
70130000-1
Wynajem nieruchomości stanowiących własność
70200000-3
Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości stanowiących własność
70210000-6
Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości mieszkalnych
70220000-9
Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
70300000-4
Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy
70310000-7
Usługi wynajmu lub sprzedaży obiektów budowlanych
70311000-4
Usługi wynajmu lub sprzedaży budynków mieszkalnych
70320000-0
Usługi wynajmu lub sprzedaży gruntów
70321000-7
Usługi wynajmu gruntów
70322000-4
Usługi wynajmu lub sprzedaży terenu leżącego odłogiem
70330000-3
Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy
70331000-0
Usługi nieruchomości mieszkalnych
70331100-1
Usługi zarządzania instytucjami
70332000-7
Usługi w zakresie nieruchomości innych niż mieszkalne
70332100-8
Usługi zarządzania gruntami
70332200-9
Usługi zarządzania nieruchomościami komercyjnymi
70332300-0
Usługi nieruchomości przemysłowych
70333000-4
Usługi gospodarstwa domowego
70340000-6
Usługi przydziału
71000000-8
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0
Usługi architektoniczne i podobne
71210000-3
Doradcze usługi architektoniczne
71220000-6
Usługi projektowania architektonicznego
71221000-3
Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71222000-0
Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71222100-1
Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich
71222200-2
Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich
71223000-7
Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
71230000-9
Organizowanie architektonicznych konkursów projektowych
71240000-2
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71241000-9
Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
71242000-6
Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71243000-3
Projekty planów (systemy i integracja)
71244000-0
Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71245000-7
Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71246000-4
Określenie i spisanie ilości do budowy
71247000-1
Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000-8
Nadzór nad projektem i dokumentacją
71250000-5
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71251000-2
Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków
71300000-1
Usługi inżynieryjne
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
71310000-4
Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71311000-1
Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71311100-2
Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71311200-3
Usługi doradcze w zakresie systemów transportowych
71311210-6
Usługi doradcze w zakresie autostrad
71311220-9
Usługi inżynieryjne w zakresie autostrad
71311230-2
Usługi inżynieryjne w zakresie kolei
71311240-5
Usługi inżynieryjne w zakresie lotnisk
71311300-4
Usługi doradcze w zakresie robót infrastrukturalnych
71312000-8
Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej
71313000-5
Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
71313100-6
Usługi doradcze w zakresie kontroli hałasu
71313200-7
Usługi doradcze w zakresie izolacji dźwiękoszczelnej oraz akustyki pomieszczeń
71313400-9
Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne
71313410-2
Ocena ryzyka i zagrożeń dla projektu budowlanego
71313420-5
Normy ekologiczne dla projektu budowlanego
71313430-8
Analiza wskaźników ekologicznych dla projektu budowlanego
71313440-1
Usługi oceny wpływu na środowisko naturalne (EIA) dla projektu budowlanego
71313450-4
Monitoring ekologiczny projektu budowlanego
71314000-2
Usługi energetyczne i podobne
71314100-3
Usługi elektryczne
71314200-4
Usługi zarządzania energią
71314300-5
Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej
71314310-8
Usługi inżynierii grzewczej dla budownictwa
71315000-9
Usługi budowlane
71315100-0
Usługi doradcze w zakresie materiałów budowlanych
71315200-1
Budowlane usługi doradcze
71315210-4
Usługi doradcze w zakresie budownictwa
71315300-2
Usługi opomiarowania dla budownictwa
71315400-3
Usługi inspekcji budowlanej
71315410-6
Kontrola systemu wentylacji
71316000-6
Telekomunikacyjne usługi doradcze
71317000-3
Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom
71317100-4
Usługi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej
71317200-5
Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
71317210-8
Usługi doradcze w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa
71318000-0
Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne
71318100-1
Usługi inżynieryjne w zakresie oświetlenia sztucznego i naturalnego w obiektach budowlanych
71319000-7
Usługi biegłych
71320000-7
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71321000-4
Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71321100-5
Usługi gospodarki budowlanej
71321200-6
Usługi projektowania systemów grzewczych
L 74/185
L 74/186
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Kod CPV
Opis
71321300-7
Usługi konsultacyjne w zakresie hydrauliki
71321400-8
Usługi konsultacyjne w zakresie wentylacji
71322000-1
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322100-2
Usługi pomiaru ilości w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322200-3
Usługi projektowania rurociągów
71322300-4
Usługi projektowania mostów
71322400-5
Usługi projektowania tam
71322500-6
Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego
71323000-8
Usługi inżynierii projektowej w zakresie przetwarzania przemysłowego i produkcji przemysłowej
71323100-9
Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
71323200-0
Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów
71324000-5
Usługi mierzenia ilości
71325000-2
Usługi projektowania fundamentów
71326000-9
Dodatkowe usługi budowlane
71327000-6
Usługi projektowania konstrukcji nośnych
71328000-3
Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych
71330000-0
Różne usługi inżynieryjne
71331000-7
Wiertnicze usługi inżynieryjne
71332000-4
Geotechniczne usługi inżynieryjne
71333000-1
Mechaniczne usługi inżynieryjne
71334000-8
Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne
71335000-5
Badania inżynieryjne
71336000-2
Dodatkowe usługi inżynieryjne
71337000-9
Usługi inżynieryjne w zakresie zabezpieczenia przed korozją
71340000-3
Zintegrowane usługi inżynieryjne
71350000-6
Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3
Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
71351100-4
Usługi przygotowania i analizy podłoża
71351200-5
Geologiczne i geofizyczne usługi doradcze
71351210-8
Geofizyczne usługi doradcze
71351220-1
Geologiczne usługi doradcze
71351300-6
Usługi analizy mikropaleontologicznej
71351400-7
Usługi opiniowania warunków petrofizycznych
71351500-8
Usługi badania gleby
71351600-9
Usługi prognozowania pogody
71351610-2
Usługi meteorologiczne
71351611-9
Usługi klimatologiczne
71351612-6
Usługi hydrometeorologiczne
71351700-0
Usługi poszukiwań naukowych
71351710-3
Usługi poszukiwań geofizycznych
71351720-6
Geofizyczne pomiary terenów archeologicznych
71351730-9
Usługi poszukiwań geologicznych
71351800-1
Usługi topograficzne i usługi w zakresie radiestezji
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
71351810-4
Usługi topograficzne
71351811-1
Topograficzne pomiary terenów archeologicznych
71351820-7
Usługi lokalizacji żył wodnych
71351900-2
Usługi geologiczne, oceanograficzne i hydrologiczne
71351910-5
Usługi geologiczne
71351911-2
Usługi fotogeologiczne
71351912-9
Usługi stratygraficzno-geologiczne
71351913-6
Usługi poszukiwań geologicznych
71351914-3
Usługi archeologiczne
71351920-2
Usługi oceanograficzne i hydrologiczne
71351921-2
Usługi oceanograficzne w zakresie osadów przybrzeżnych w ujściach rzek
71351922-2
Usługi oceanografii fizycznej
71351923-2
Usługi pomiarów batymetrycznych
71351924-2
Usługi poszukiwań podwodnych
71352000-0
Usługi badania podłoża
71352100-1
Usługi sejsmiczne
71352110-4
Usługi badań sejsmograficznych
71352120-7
Usługi zdobywania danych sejsmograficznych
71352130-0
Usługi gromadzenia danych sejsmicznych
71352140-3
Usługi przetwarzania danych sejsmicznych
71352300-3
Usługi badania magnetometrycznego
71353000-7
Usługi badania wierzchniej warstwy gleby
71353100-8
Usługi badania hydrograficznego
71353200-9
Usługi opomiarowania
71354000-4
Usługi sporządzania map
71354100-5
Usługi odwzorowania cyfrowego
71354200-6
Usługi sporządzania map lotniczych
71354300-7
Usługi badań katastralnych
71354400-8
Usługi hydrograficzne
71354500-9
Usługi w zakresie pomiarów morskich
71355000-1
Usługi pomiarowe
71355100-2
Usługi fotogrametryczne
71355200-3
Wykonywanie badań
71356000-8
Usługi techniczne
71356100-9
Usługi kontroli technicznej
71356200-0
Usługi pomocy technicznej
71356300-1
Usługi wsparcia technicznego
71356400-2
Usługi planowania technicznego
71400000-2
Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71410000-5
Usługi planowania przestrzennego
71420000-8
Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71421000-5
Usługi wkomponowywania ogrodów w krajobraz
71500000-3
Usługi związane z budownictwem
L 74/187
L 74/188
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
71510000-6
Usługi badania terenu
71520000-9
Usługi nadzoru budowlanego
71521000-6
Usługi nadzorowania placu budowy
71530000-2
Doradcze usługi budowlane
71540000-5
Usługi zarządzania budową
71541000-2
Usługi zarządzania projektem budowlanym
71550000-8
Usługi kowalskie
71600000-4
Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71610000-7
Usługi badania i analizy czystości i składu
71620000-0
Usługi analizy
71621000-7
Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej
71630000-3
Usługi kontroli i nadzoru technicznego
71631000-0
Usługi nadzoru technicznego
71631100-1
Usługi nadzorowania maszyn
71631200-2
Usługi kontroli technicznej samochodów
71631300-3
Usługi technicznego nadzoru budowlanego
71631400-4
Usługi nadzoru technicznego konstrukcji inżynieryjnych
71631420-0
Usługi kontroli bezpieczeństwa morskiego
71631430-3
Usługi badania wycieków
71631440-6
Usługi monitorowania przepływu
71631450-9
Usługi kontroli mostów
71631460-2
Usługi kontroli tam
71631470-5
Usługi kontroli torów kolejowych
71631480-8
Usługi kontroli dróg
71631490-1
Usługi kontroli pasów startowych
71632000-7
Techniczne usługi badawcze
71632100-8
Usługi kontroli zasuw odcinających
71632200-9
Usługi badania nieinwazyjnego
71700000-5
Usługi nadzoru i kontroli
71730000-4
Usługi kontroli przemysłowej
71731000-1
Usługi przemysłowej kontroli jakości
71800000-6
Usługi konsultacyjne w zakresie dostaw wody i konsultacje dotyczące odpadów
71900000-7
Usługi laboratoryjne
72000000-5
Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72100000-6
Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego
72110000-9
Usługi doradcze w zakresie doboru sprzętu komputerowego
72120000-2
Usługi doradcze w zakresie poawaryjnego odzyskiwania sprzętu koputerowego
72130000-5
Usługi doradcze w zakresie planowania powierzchni komputerowej
72140000-8
Usługi doradcze w zakresie badań odbiorczych sprzętu komputerowego
72150000-1
Usługi doradztwa w zakresie audytu komputerowego oraz sprzętu komputerowego
72200000-7
Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
72210000-0
Usługi programowania pakietów oprogramowania
72211000-7
Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
15.3.2008
15.3.2008
PL
Kod CPV
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Opis
72212000-4
Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
72212100-0
Usługi opracowywania przemysłowego specyficznego oprogramowania
72212110-3
Usługi opracowywania oprogramowania dla punktów sprzedaży
72212120-6
Usługi opracowywania oprogramowania kontroli lotów
72212121-3
Usługi opracowywania oprogramowania do kontroli ruchu lotniczego
72212130-9
Usługi opracowywania oprogramowania dla wsparcia naziemnego dla lotnictwa i do testów lotniczych
72212131-6
Usługi opracowywania oprogramowania dla wsparcia naziemnego dla lotnictwa
72212132-3
Usługi opracowywania oprogramowania do testów lotniczych
72212140-2
Usługi opracowywania oprogramowania do kontroli ruchu kolejowego
72212150-5
Usługi opracowywania oprogramowania do kontroli przemysłowej
72212160-8
Usługi opracowywania oprogramowania bibliotecznego
72212170-1
Usługi opracowywania oprogramowania zapewniającego zgodność
72212180-4
Usługi opracowywania oprogramowania medycznego
72212190-7
Usługi opracowywania oprogramowania edukacyjnego
72212200-1
Usługi opracowywania oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu
72212210-4
Usługi opracowywania oprogramowania dla sieci
72212211-1
Usługi opracowywania oprogramowania dla wzajemnej współpracy platform
72212212-8
Usługi opracowywania oprogramowania do serwera zmieniającego dyski optyczne
72212213-5
Usługi opracowywania oprogramowania do rozszerzania systemu operacyjnego
72212214-2
Usługi opracowywania oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego
72212215-9
Usługi opracowywania oprogramowania dla programujących pracę w sieci
72212216-6
Usługi opracowywania oprogramowania emulującego łączenie się ze sobą terminali sieciowych
72212217-3
Usługi opracowywania oprogramowania dla przetwarzającego transakcje
72212218-0
Usługi opracowywania oprogramowania zarządzającego licencjami
72212219-7
Usługi opracowywania oprogramowania do różnych operacji sieciowych
72212220-7
Usługi opracowywania oprogramowania dla internetu i intranetu
72212221-4
Usługi opracowywania oprogramowania do przeszukiwania internetu
72212222-1
Usługi opracowywania oprogramowania do serwera sieci WWW
72212223-8
Usługi opracowywania oprogramowania do poczty elektronicznej
72212224-5
Usługi opracowywania oprogramowania do edycji stron WWW
72212300-2
Usługi opracowywania oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania,
tworzenia harmonogramów i produkowania
72212310-5
Usługi opracowywania oprogramowania do tworzenia dokumentów
72212311-2
Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania dokumentami
72212312-9
Usługi opracowywania oprogramowania do publikowania elektronicznego
72212313-6
Usługi opracowywania oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków (OCR)
72212314-3
Usługi opracowywania oprogramowania do rozpoznawania głosu
72212315-0
Usługi opracowywania oprogramowania do składu komputerowego
72212316-7
Usługi opracowywania oprogramowania prezentacyjnego
72212317-4
Usługi opracowywania oprogramowania do pisania tekstów
72212318-1
Usługi opracowywania oprogramowania do skanowania
72212320-8
Usługi opracowywania oprogramowania do rysowania i odwzorowywania
72212321-5
Usługi opracowywania oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)
72212322-2
Usługi opracowywania oprogramowania graficznego
L 74/189
L 74/190
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Kod CPV
Opis
72212323-9
Usługi opracowywania oprogramowania do produkcji wspomaganej komputerowo (CAM)
72212324-6
Usługi opracowywania oprogramowania do sporządzania wykresów
72212325-3
Usługi opracowywania oprogramowania do przygotowywania formularzy
72212326-0
Usługi opracowywania oprogramowania do odwzorowywania
72212327-7
Usługi opracowywania oprogramowania do rysowania i malowania
72212328-4
Usługi opracowywania oprogramowania do przetwarzania obrazów
72212330-1
Usługi opracowywania oprogramowania do opracowywania harmonogramów i kontroli produkcji
72212331-8
Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania projektami
72212332-5
Usługi opracowywania oprogramowania do opracowywania harmonogramów
72212333-2
Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania kontaktami
72212400-3
Usługi opracowywania oprogramowania do kontroli transakcji biznesowych i osobistych
72212410-6
Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania inwestycjami i przygotowywania deklaracji
podatkowych
72212411-3
Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania inwestycjami
72212412-0
Usługi opracowywania oprogramowania do przygotowywania deklaracji podatkowych
72212420-9
Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania urządzeniami i pakiety usług opracowywania
oprogramowania
72212421-6
Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania urządzeniami
72212422-3
Pakiety usług opracowywania oprogramowania
72212430-2
Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania zapasami
72212440-5
Usługi opracowywania oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości/księgowości
72212441-2
Usługi opracowywania oprogramowania do analizy finansowej
72212442-9
Usługi opracowywania oprogramowania dla systemów finansowych
72212443-6
Usługi opracowywania oprogramowania do rachunkowości/księgowości
72212445-0
Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami
72212450-8
Usługi opracowywania oprogramowania do rozliczania czasu i zarządzania zasobami ludzkimi
72212451-5
Usługi opracowywania oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa
72212460-1
Usługi opracowywania oprogramowania analitycznego, naukowego, matematycznego lub prognozującego
72212461-8
Usługi opracowywania oprogramowania analitycznego lub naukowego
72212462-5
Usługi opracowywania oprogramowania matematycznego lub prognozującego
72212463-2
Usługi opracowywania oprogramowania statystycznego
72212470-4
Usługi opracowywania oprogramowania do aukcji
72212480-7
Usługi opracowywania oprogramowania dla sprzedaży, marketingu i wywiadu gospodarczego
72212481-4
Usługi opracowywania oprogramowania dla sprzedaży lub marketingu
72212482-1
Usługi opracowywania oprogramowania dla wywiadu gospodarczego
72212490-0
Usługi opracowywania oprogramowania do zamówień
72212500-4
Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego
72212510-7
Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego
72212511-4
Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego do komputerów biurkowych
72212512-1
Usługi opracowywania oprogramowania do interaktywnych odpowiedzi głosowych
72212513-8
Usługi opracowywania oprogramowania do modemów
72212514-5
Usługi opracowywania oprogramowania zdalnego dostępu
72212515-2
Usługi opracowywania oprogramowania do wideokonferencji
72212516-9
Usługi opracowywania oprogramowania do wymiany danych
15.3.2008
15.3.2008
PL
Kod CPV
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Opis
72212517-6
Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego
72212518-3
Usługi opracowywania oprogramowania emulującego
72212519-0
Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania pamięcią
72212520-0
Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego
72212521-7
Usługi opracowywania oprogramowania muzycznego lub do edycji dźwięków
72212522-4
Usługi opracowywania oprogramowania do wirtualnych instrumentów klawiszowych
72212600-5
Usługi opracowywania oprogramowania dla baz danych i operacyjnego
72212610-8
Usługi opracowywania oprogramowania dla baz danych
72212620-1
Usługi opracowywania oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów mainframe
72212630-4
Usługi opracowywania oprogramowania dla systemów operacyjnych minikomputerów
72212640-7
Usługi opracowywania oprogramowania dla systemów operacyjnych mikrokomputerów
72212650-0
Usługi opracowywania oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)
72212660-3
Usługi opracowywania oprogramowania grupującego
72212670-6
Usługi opracowywania oprogramowania dla systemów operacyjnych w czasie rzeczywistym
72212700-6
Usługi opracowywania oprogramowania użytkowego
72212710-9
Usługi opracowywania oprogramowania do kopii bezpieczeństwa i odzyskiwania
72212720-2
Usługi opracowywania oprogramowania do kodów kreskowych
72212730-5
Usługi opracowywania oprogramowania zabezpieczającego
72212731-2
Usługi opracowywania oprogramowania do zabezpieczania plików
72212732-9
Usługi opracowywania oprogramowania do zabezpieczania danych
72212740-8
Usługi opracowywania oprogramowania do tłumaczenia z języków obcych
72212750-1
Usługi opracowywania oprogramowania do wczytywania z nośników przechowujących
72212760-4
Usługi opracowywania oprogramowania do ochrony antywirusowej
72212761-1
Usługi opracowywania oprogramowania antywirusowego
72212770-7
Usługi opracowywania oprogramowania użytkowego ogólnego, kompresującego i do drukowania
72212771-4
Usługi opracowywania oprogramowania użytkowego ogólnego
72212772-1
Usługi opracowywania oprogramowania użytkowego do drukowania
72212780-0
Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
72212781-7
Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania systemem
72212782-4
Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania przechowywaniem
72212783-1
Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania zawartością
72212790-3
Usługi opracowywania oprogramowania sprawdzającego wersje
72212900-8
Różne usługi opracowywania oprogramowania i systemy komputerowe
72212910-1
Usługi opracowywania oprogramowania do gier komputerowych, gry rodzinne i wygaszacze ekranu
72212911-8
Usługi opracowywania oprogramowania do gier komputerowych
72212920-4
Usługi opracowywania oprogramowania do automatyzacji prac biurowych
72212930-7
Usługi opracowywania oprogramowania szkoleniowego i rozrywkowego
72212931-4
Usługi opracowywania oprogramowania szkoleniowego
72212932-1
Usługi opracowywania oprogramowania rozrywkowego
72212940-0
Usługi opracowywania oprogramowania do projektowania wzorów i oprogramowania kalendarzowego
72212941-7
Usługi opracowywania oprogramowania do projektowania wzorów
72212942-4
Usługi opracowywania oprogramowania kalendarzowego
72212960-6
Usługi opracowywania oprogramowania do sterowników systemowych
L 74/191
L 74/192
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Kod CPV
Opis
72212970-9
Usługi opracowywania oprogramowania dla drukarni
72212971-6
Usługi opracowywania oprogramowania do przygotowania książki adresowej
72212972-3
Usługi opracowywania oprogramowania do wykonywania etykiet
72212980-2
Usługi opracowywania języków programowania i narzędzi
72212981-9
Usługi opracowywania oprogramowania do kompilacji
72212982-6
Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania konfiguracją
72212983-3
Usługi opracowywania oprogramowania do opracowywania programów
72212984-0
Usługi opracowywania oprogramowania do testowania programów
72212985-7
Usługi opracowywania oprogramowania do usuwania błędów/usterek
72212990-5
Usługi opracowywania oprogramowania arkuszy kalkulacyjnych i rozszerzeń
72212991-2
Usługi opracowywania oprogramowania arkuszy kalkulacyjnych
72220000-3
Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
72221000-0
Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
72222000-7
Usługi w zakresie systemów informacji lub strategicznej analizy technologicznej oraz usługi w zakresie
planowania
72222100-8
Usługi w zakresie systemów informacji lub strategicznej analizy technologicznej
72222200-9
Usługi w zakresie systemów informacji lub usługi w zakresie planowania technologii
72222300-0
Usługi w zakresie technologii informacji
72223000-4
Usługi w zakresie wymogów technologii informacji
72224000-1
Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem
72224100-2
Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu
72224200-3
Usługi w zakresie planowania zapewniania jakości systemu
72225000-8
Usługi w zakresie oceny i analizy gwarancji jakości systemu
72226000-5
Usługi doradcze w zakresie badań odbiorczych oprogramowania systemowego
72227000-2
Usługi doradcze w zakresie integracji oprogramowania
72228000-9
Usługi doradcze w zakresie integrowania urządzeń komputerowych
72230000-6
Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
72231000-3
Rozbudowa oprogramowania do celów wojskowych
72232000-0
Rozbudowa oprogramowania przetwarzania celu prowadzenia transakcji i rozliczeń
72240000-9
Usługi analizy systemu i programowania
72241000-6
Usługi specyfikacji projektu krytycznego
72242000-3
Usługi modelowania projektu
72243000-0
Usługi programowania
72244000-7
Usługi prototypowania
72245000-4
Usługi analizy systemów kontraktowania oraz programowania
72246000-1
Usługi doradcze w zakresie systemów
72250000-2
Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72251000-9
Usługi poawaryjnego odzyskiwania systemu
72252000-6
Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
72253000-3
Usługi pomocy komputerowej i podobne
72253100-4
Usługi pomocy komputerowej
72253200-5
Usługi w zakresie wsparcia systemu
72254000-0
Testowanie oprogramowania
72254100-1
Usługi w zakresie testowania systemu
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
72260000-5
Usługi w zakresie oprogramowania
72261000-2
Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania
72262000-9
Usługi rozbudowy oprogramowania
72263000-6
Usługi wdrażania oprogramowania
72264000-3
Usługi powielania oprogramowania
72265000-0
Usługi konfiguracji oprogramowania
72266000-7
Usługi doradcze w zakresie oprogramowania
72267000-4
Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
72267100-0
Konserwacja oprogramowania technologii informacji
72267200-1
Naprawa oprogramowania technologii informacji
72268000-1
Usługi dostawy oprogramowania
72300000-8
Usługi w zakresie danych
72310000-1
Usługi przetwarzania danych
72311000-8
Usługi tabulacji sprzętu komputerowego
72311100-9
Usługi konwersji danych
72311200-0
Usługi przetwarzania wsadowego
72311300-1
Usługi przydziału czasu komputerowego
72312000-5
Usługi wprowadzania danych
72312100-6
Usługi przygotowywania danych
72312200-7
Usługi optycznych urządzeń rozpoznawczych
72313000-2
Usługi przechwytywania danych
72314000-9
Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72315000-6
Usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające
72315100-7
Usługi dodatkowe w zakresie sieci danych
72315200-8
Usługi zarządzania siecią danych
72316000-3
Usługi analizy danych
72317000-0
Usługi przechowywania danych
72318000-7
Usługi przesyłu danych
72319000-4
Usługi dostarczania danych
72320000-4
Usługi bazy danych
72321000-1
Usługi o wartości dodanej bazy danych
72322000-8
Usługi zarządzania danymi
72330000-2
Usługi w zakresie standaryzacji i klasyfikacji zawartości lub danych
72400000-4
Usługi internetowe
72410000-7
Usługi dostawców
72411000-4
Dostawcy usług internetowych (ISP)
72412000-1
Dostawcy usług poczty elektronicznej
72413000-8
Usługi w zakresie projektowania stron WWW
72414000-5
Dostawcy wyszukiwarek stron WWW
72415000-2
Usługi hostingowe dla stron WWW
72416000-9
Dostawcy usług aplikacyjnych
72417000-6
Nazwy domen internetowych
72420000-0
Usługi w zakresie rozwijania internetu
L 74/193
L 74/194
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
72421000-7
Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji klienckich
72422000-4
Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji serwerowych
72500000-0
Komputerowe usługi pokrewne
72510000-3
Usługi zarządzania wspierane komputerowo
72511000-0
Usługi zarządzania oprogramowaniem sieciowym
72512000-7
Usługi zarządzania dokumentami
72513000-4
Usługi automatyzacji pracy biurowej
72514000-1
Usługi zarządzania udogodnieniami komputerowymi
72514100-2
Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego
72514200-3
Usługi rozbudowy systemów komputerowych
72514300-4
Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych
72540000-2
Usługi modernizowania komputerów
72541000-9
Usługi rozbudowy sprzętu komputerowego
72541100-0
Usługi poszerzania pamięci
72590000-7
Profesjonalne usługi komputerowe
72591000-4
Rozszerzanie umów serwisowych
72600000-6
Usługi doradcze i dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego
72610000-9
Usługi dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego
72611000-6
Usługi w zakresie wsparcia technicznego
72700000-7
Usługi w zakresie sieci komputerowej
72710000-0
Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej
72720000-3
Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej
72800000-8
Usługi audytu komputerowego i testowania komputerów
72810000-1
Usługi audytu komputerowego
72820000-4
Usługi testowania komputerów
72900000-9
Usługi archiwizacji komputerowej i konwersji katalogów
72910000-2
Usługi archiwizacji komputerowej
72920000-5
Usługi konwersji katalogów
73000000-2 (4)
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
73100000-3
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
73110000-6
Usługi badawcze
73111000-3
Laboratoryjne usługi badawcze
73112000-0
Usługi badań morskich
73120000-9
Usługi eksperymentalno-rozwojowe
73200000-4
Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
73210000-7
Usługi doradcze w zakresie badań
73220000-0
Usługi doradcze w zakresie rozwoju
73300000-5
Projekt i realizacja badań oraz rozwój
73400000-6
Usługi badawczo-rozwojowe w zakresie bezpieczeństwa i materiałów obronnych
73410000-9
Badania wojskowe i technologia wojskowa
73420000-2
Studium przedwykonalności i demonstracja technologiczna
73421000-9
Rozwój sprzętu bezpieczeństwa
73422000-6
Rozwój broni palnej i amunicji
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
73423000-3
Rozwój pojazdów wojskowych
73424000-0
Rozwój okrętów wojennych
73425000-7
Rozwój samolotów wojskowych, rakiet (pocisków rakietowych) i statków kosmicznych
73426000-4
Rozwój wojskowych systemów elektronicznych
73430000-5
Testy i ocena
73431000-2
Testy i ocena sprzętu bezpieczeństwa
73432000-9
Testy i ocena broni palnej i amunicji
73433000-6
Testy i ocena pojazdów wojskowych
73434000-3
Testy i ocena okrętów wojennych
73435000-0
Testy i ocena samolotów wojskowych, rakiet (pocisków rakietowych) i statków kosmicznych
73436000-7
Testy i ocena wojskowych systemów elektronicznych
75000000-6
Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
75100000-7
Usługi administracji publicznej
75110000-0
Usługi administracji ogólnej
75111000-7
Usługi władzy wykonawczej i ustawodawczej
75111100-8
Usługi władzy wykonawczej
75111200-9
Usługi władzy ustawodawczej
75112000-4
Usługi administracyjne dotyczące działalności gospodarczej
75112100-5
Usługi administracyjne w zakresie rozwoju projektu
75120000-3
Usługi administracyjne świadczone przez agencje
75121000-0
Usługi administracyjne w zakresie edukacji
75122000-7
Usługi administracyjne w zakresie opieki zdrowotnej
75123000-4
Administrowanie osiedlami mieszkalnymi
75124000-1
Usługi administracyjne w zakresie rekreacji, kultury i religii
75125000-8
Usługi administracyjne związane z turystyką
75130000-6
Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego
75131000-3
Dodatkowe usługi dla władz publicznych
75131100-4
Usługi dla władz publicznych
75200000-8
Ogólne usługi personelu dla władz publicznych
75210000-1
Świadczenie usług na rzecz wspólnoty
75211000-8
Usługi w zakresie spraw zagranicznych
75211100-9
Usługi dyplomatyczne
75211110-2
Usługi konsularne
75211200-0
Usługi związane ze świadczeniem pomocy gospodarczej dla zagranicy
75211300-1
Usługi związane ze świadczeniem pomocy wojskowej dla zagranicy
75220000-4
Usługi w zakresie obrony
75221000-1
Usługi obrony wojskowej
75222000-8
Usługi obrony cywilnej
75230000-7
Usługi wymiaru sprawiedliwości
75231000-4
Usługi sądowe
75231100-5
Usługi administracyjne świadczone przez sądy
75231200-6
Usługi w zakresie stosowania środków zabezpieczających wobec przestępców lub ich resocjalizacji
75231210-9
Usługi w zakresie przetrzymywania w zakładach karnych
L 74/195
L 74/196
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
75231220-2
Usługi eskortowania więźniów
75231230-5
Usługi administracji penitencjarnej
75231240-8
Usługi w zakresie kurateli sądowej
75240000-0
Usługi w zakresie bezpieczeństwa, prawa i porządku publicznego
75241000-7
Usługi w zakresie bezpieczeństwa publicznego
75241100-8
Usługi policyjne
75242000-4
Usługi w zakresie prawa i porządku publicznego
75242100-5
Usługi w zakresie porządku publicznego
75242110-8
Usługi w zakresie poręczeń sądowych
75250000-3
Usługi straży pożarnej oraz ratownicze
75251000-0
Usługi straży pożarnej
75251100-1
Usługi służb pożarniczych
75251110-4
Usługi ochrony przeciwpożarowej
75251120-7
Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
75252000-7
Służby ratownicze
75300000-9
Usługi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego
75310000-2
Świadczenia społeczne
75311000-9
Świadczenia chorobowe
75312000-6
Zasiłki macierzyńskie
75313000-3
Świadczenia z tytułu niepełnosprawności
75313100-4
Zasiłki dla osób czasowo niezdolnych do pracy
75314000-0
Zasiłki dla osób bezrobotnych
75320000-5
Plany emerytalne dla pracowników administracji rządowej
75330000-8
Zasiłki rodzinne
75340000-1
Zasiłki przysługujące na dzieci
76000000-3
Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
76100000-4
Usługi zawodowe w branży gazowniczej
76110000-7
Doraźne usługi związane z wydobyciem gazu
76111000-4
Usługi regazyfikacji
76120000-0
Doraźne usługi nurkowe związane z wydobyciem gazu
76121000-7
Usługi nurkowe związane z wierceniami podmorskimi
76200000-5
Usługi zawodowe przemysłu naftowego
76210000-8
Usługi doraźne związane z wydobyciem ropy
76211000-5
Usługi kładzenia rur prowadnikowych
76211100-6
Usługi kładzenia rurociągów
76211110-9
Usługi obudowywania szybów testowych
76211120-2
Usługi okładzinowania odwiertów
76211200-7
Usługi usuwania szlamu
76300000-6
Usługi wiertnicze
76310000-9
Doraźne usługi wiertnicze związane z wydobyciem gazu
76320000-2
Przybrzeżne usługi wiertnicze
76330000-5
Usługi wiertnicze turbinowe
76331000-2
Usługi turbinowego wiercenia spiralnego
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
76340000-8
Wiercenie rdzeniowe
76400000-7
Usługi wprowadzania sprzętu wiertniczego
76410000-0
Usługi kładzenia rur okładzinowych oraz przewodów rurowych do odwiertów
76411000-7
Usługi kładzenia rur okładzinowych odwiertowych
76411100-8
Usługi personelu okładzinującego odwierty
76411200-9
Usługi planowania okładzinowania odwiertów
76411300-0
Usługi frezowania okładzin odwiertów
76411400-1
Usługi kończenia okładzinowania odwiertów
76420000-3
Usługi betonowania odwiertów
76421000-0
Usługi cementowania wkładkowego
76422000-7
Usługi cementowania korkującego
76423000-4
Usługi cementowania spienionego
76430000-6
Usługi odwiertów oraz produkcji
76431000-3
Usługi odwiertów
76431100-4
Usługi kontroli wierceń
76431200-5
Usługi głowicowania odwiertów
76431300-6
Usługi zakładania odwiertów
76431400-7
Usługi otworów bocznych na graniatkę
76431500-8
Usługi nadzorowania wierceń
76431600-9
Usługi monitorowania wiertnicy
76440000-9
Usługi wybijania odwiertów
76441000-6
Usługi profilowania otworu obudowanego
76442000-3
Usługi profilowania otworu otwartego
76443000-0
Inne usługi dotyczące profilowania
76450000-2
Usługi utrzymania odwiertów
76460000-5
Usługi dodatkowe dotyczące odwiertów
76470000-8
Usługi badania odwiertów
76471000-5
Usługi badania pęknięć otworów
76472000-2
Usługi badania i kontroli miejsca prowadzenia wierceń
76473000-9
Usługi badania i kontroli urządzeń wiertniczych
76480000-1
Usługi kładzenia rur
76490000-4
Usługi instalowania odwiertów
76491000-1
Usługi instalacji hydraulicznej do odwiertów
76492000-8
Usługi poziomowania odwiertów
76500000-8
Usługi lądowe i przybrzeżne
76510000-1
Usługi lądowe
76520000-4
Usługi przybrzeżne
76521000-1
Usługi wznoszenia instalacji przybrzeżnych
76522000-8
Usługi wznoszenia zbiorników przybrzeżnych
76530000-7
Usługi związane z odwiertami podziemnymi
76531000-4
Usługi profilowania odwiertów podziemnych
76532000-1
Usługi pompowania wgłębnego
76533000-8
Usługi rejestrowania wgłębnego
L 74/197
L 74/198
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
76534000-5
Usługi wgłębnego rozszerzania otworu
76535000-2
Usługi wgłębnego otwierania otworu
76536000-9
Usługi wgłębnej kontroli drgań
76537000-6
Usługi wykonywane narzędziami wgłębnymi
76537100-7
Usługi wgłębne wykonywane narzędziami stosowanymi na polach naftowych
76600000-9
Usługi nadzoru nad rurociągami
77000000-0
Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
77100000-1
Usługi rolnicze
77110000-4
Usługi doraźne produkcji rolnej
77111000-1
Wynajem maszyn rolniczych wraz z operatorem
77112000-8
Wynajem kosiarek lub sprzętu rolniczego wraz z operatorem
77120000-7
Usługi kompostowania
77200000-2
Usługi leśnictwa
77210000-5
Usługi pozyskiwania drewna
77211000-2
Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100-3
Usługi cięcia drewna
77211200-4
Transport dłużyc na terenie lasów
77211300-5
Usługi selekcji drzew
77211400-6
Usługi wycinania drzew
77211500-7
Usługi pielęgnacji drzew
77211600-8
Sadzenie drzew
77220000-8
Usługi impregnacji drewna
77230000-1
Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000-8
Usługi gospodarki leśnej
77231100-9
Usługi zarządzania zasobami leśnymi
77231200-0
Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231300-1
Usługi administrowania lasami
77231400-2
Usługi oceny zasobów leśnych
77231500-3
Usługi monitorowania lub oceny lasu
77231600-4
Usługi zalesiania
77231700-5
Usługi rozszerzania lasów
77231800-6
Usługi zarządzania pielęgnacją lasów
77231900-7
Usługi sektorowego planowania lasów
77300000-3
Usługi ogrodnicze
77310000-6
Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77311000-3
Usługi utrzymania ogródków ozdobnych
77312000-0
Usługi usuwania chwastów
77312100-1
Usługi odchwaszczania
77313000-7
Usługi utrzymania parków
77314000-4
Usługi utrzymania gruntów
77314100-5
Usługi w zakresie trawników
77315000-1
Usługi w zakresie siewu
77320000-9
Usługi utrzymania terenów sportowych
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
77330000-2
Usługi wystaw kwiatowych
77340000-5
Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów
77341000-2
Okrzesywanie drzew
77342000-9
Przycinanie żywopłotów
77400000-4
Usługi zoologiczne
77500000-5
Usługi hodowli zwierząt
77510000-8
Usługi rozmnażania zwierzyny łownej
77600000-6
Usługi myśliwskie
77610000-9
Usługi zakładania pułapek
77700000-7
Usługi dodatkowe w stosunku do rybołówstwa
77800000-8
Usługi hydroponiczne
77810000-1
Usługi w zakresie hodowli morskich
77820000-4
Usługi w zakresie hodowli ostryg
77830000-7
Usługi w zakresie hodowli skorupiaków
77840000-0
Usługi w zakresie ferm krewetek
77850000-3
Usługi w zakresie ferm rybnych
77900000-9
Usługi pszczelarskie
79000000-4
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
79100000-5
Usługi prawnicze
79110000-8
Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej
79111000-5
Usługi w zakresie doradztwa prawnego
79112000-2
Usługi reprezentacji prawnej
79112100-3
Usługi reprezentacji akcjonariuszy
79120000-1
Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich
79121000-8
Usługi doradztwa w zakresie praw autorskich
79121100-9
Usługi doradztwa w zakresie praw autorskich do oprogramowania
79130000-4
Usługi prawne w zakresie dokumentów oraz uwierzytelniania
79131000-1
Usługi w zakresie dokumentów
79132000-8
Usługi uwierzytelniania
79132100-9
Usługi uwierzytelniania podpisu elektronicznego
79140000-7
Doradztwo prawne i usługi informacyjne
79200000-6
Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe
79210000-9
Usługi księgowe i audytorskie
79211000-6
Usługi księgowe
79211100-7
Usługi księgowania
79211110-0
Usługi zarządzania listami płac
79211120-3
Usługi rejestracji sprzedaży i nabycia
79211200-8
Usługi kompilacji deklaracji finansowych
79212000-3
Usługi audytu
79212100-4
Usługi audytu finansowego
79212110-7
Usługi oceny zarządzania firmami
79212200-5
Usługi audytu wewnętrznego
79212300-6
Usługi audytu ustawowego
L 74/199
L 74/200
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
79212400-7
Usługi audytu nadużyć finansowych
79212500-8
Usługi kontroli rachunkowej
79220000-2
Usługi podatkowe
79221000-9
Usługi w zakresie doradztwa podatkowego
79222000-6
Usługi przygotowawcze do zwrotu podatku
79223000-3
Usługi brokerskie dla klientów
79300000-7
Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka
79310000-0
Usługi badania rynku
79311000-7
Usługi w zakresie ankiet
79311100-8
Usługi układania ankiet
79311200-9
Usługi przeprowadzania badań ankietowych
79311210-2
Usługi prowadzenia ankiet telefonicznych
79311300-0
Usługi analizy ankiet
79311400-1
Usługi badań ekonomicznych
79311410-4
Ocena wpływu ekonomicznego
79312000-4
Usługi testowania rynku
79313000-1
Realizacja usług kontrolnych
79314000-8
Analiza możliwości wykonawczych
79315000-5
Usługi badań społecznych
79320000-3
Usługi badania opinii publicznej
79330000-6
Usługi statystycne
79340000-9
Usługi reklamowe i marketingowe
79341000-6
Usługi reklamowe
79341100-7
Doradcze usługi reklamowe
79341200-8
Usługi zarządzania reklamą
79341400-0
Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
79341500-1
Usługi reklamy lotniczej
79342000-3
Usługi marketingowe
79342100-4
Usługi marketingu bezpośredniego
79342200-5
Usługi w zakresie promocji
79342300-6
Usługi dla klientów
79342310-9
Usługi badania opinii klientów
79342311-6
Usługi ankietowania zadowolenia klientów
79342320-2
Usługi w zakresie obsługi klientów
79342321-9
Program lojalności konsumenckiej
79342400-7
Usługi aukcyjne
79342410-4
Usługi w zakresie aukcji elektronicznych
79400000-8
Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
79410000-1
Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
79411000-8
Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania
79411100-9
Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej
79412000-5
Usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami
79413000-2
Usługi doradcze w zakresie zarządzania obrotem
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
79414000-9
Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
79415000-6
Usługi doradcze w zakresie zarządzania produkcją
79415200-8
Usługi doradcze w zakresie projektowania
79416000-3
Usługi public relations
79416100-4
Usługi zarządzania public relations
79416200-5
Usługi doradcze public relations
79417000-0
Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa
79418000-7
Usługi doradcze w zakresie zaopatrzenia
79419000-4
Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji
79420000-4
Usługi związane z zarządzaniem
79421000-1
Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych
79421100-2
Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych
79421200-3
Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
79422000-8 (5)
Usługi arbitrażu i koncyliacji
79430000-7
Usługi zarządzania kryzysowego
79500000-9
Dodatkowe usługi biurowe
79510000-2
Usługi telefonicznych automatów zgłoszeniowych
79511000-9
Usługi operatorów telefonicznych
79512000-6
Centrum obsługi klienta
79520000-5
Usługi reprograficzne
79521000-2
Usługi fotokopiowania
79530000-8
Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
79540000-1
Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych
79550000-4
Usługi w zakresie komputerowego maszynopisania, przetwarzania tekstu i powiązanych z nimi
komputerowych usług wydawniczych
79551000-1
Usługi komputerowego maszynopisania
79552000-8
Usługi przetwarzania tekstu
79553000-5
Komputerowe usługi wydawnicze
79560000-7
Usługi w zakresie klasyfikowania
79570000-0
Usługi w zakresie tworzenia list adresowych oraz usługi wysyłkowe
79571000-7
Usługi wysyłkowe
79600000-0 (6)
Usługi rekrutacyjne
79610000-3 (6)
Zapewnianie usług personelu
79611000-0
Usługi poszukiwania pracy
79612000-7
Usługi rekrutacji pomocniczego personelu biurowego
79613000-4
79620000-6
Usługi w zakresie relokacji pracowników
(6)
Usługi w zakresie pozyskiwania personelu, w tym pracowników sezonowych
79621000-3
Usługi w zakresie pozyskiwania personelu biurowego
79622000-0
Usługi w zakresie pozyskiwania pracowników świadczących pomoc domową
79623000-7
Usługi w zakresie pozyskiwania pracowników handlowych i przemysłowych
79624000-4
Usługi w zakresie pozyskiwania personelu pielęgniarskiego
79625000-1
Usługi w zakresie pozyskiwania personelu medycznego
79630000-9
Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu
79631000-6
Usługi dotyczące personelu i listy płac
L 74/201
L 74/202
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
79632000-3
Szkolenie pracowników
79633000-0
Rozwój personelu
79634000-7
Usługi kierowania karierą
79635000-4
Usługi centrum oceny dla rekrutacji pracowników
79700000-1
Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
79710000-4
Usługi ochroniarskie
79711000-1
Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
79713000-5
Usługi strażnicze
79714000-2
Usługi w zakresie nadzoru
79714100-3
Usługi systemu namierzania
79714110-6
Usługi w zakresie poszukiwania osób ukrywających się
79715000-9
Usługi patrolowe
79716000-6
Usługi w zakresie wydawania znaczków identyfikacyjnych
79720000-7
Usługi detektywistyczne
79721000-4
Usługi agencji detektywistycznych
79722000-1
Usługi grafologiczne
79723000-8
Usługi analizy odpadów
79800000-2
Usługi drukowania i powiązane
79810000-5
Usługi drukowania
79811000-2
Usługi drukowania cyfrowego
79812000-9
Usługi drukowania banknotów
79820000-8
Usługi związane z drukowaniem
79821000-5
Drukarskie usługi wykańczalnicze
79821100-6
Usługi korektorskie
79822000-2
Usługi składu
79822100-3
Usługi tworzenia matryc
79822200-4
Usługi fotograwiury
79822300-5
Usługi składania
79822400-6
Usługi litografii
79822500-7
Usługi projektów graficznych
79823000-9
Usługi drukowania i dostawy
79824000-6
Usługi drukowania i dystrybucji
79900000-3
Różne usługi branżowe i podobne
79910000-6
Usługi zarządzania przedsiębiorstwami holdingowymi
79920000-9
Pakowanie i podobne usługi
79921000-6
Usługi pakowania zbiorczego
79930000-2
Specjalne usługi projektowe
79931000-9
Usługi dekoracji wnętrz
79932000-6
Usługi projektowania wnętrz
79933000-3
Usługi towarzyszące usługom projektowym
79934000-0
Usługi projektowania mebli
79940000-5
Usługi agencji ściągających należności
79941000-2
Usługi pobierania opłat
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
79950000-8
Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
79951000-5
Usługi w zakresie organizowania seminariów
79952000-2
Usługi w zakresie organizacji imprez
79952100-3
Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych
79953000-9
Usługi w zakresie organizacji festiwali
79954000-6
Usługi w zakresie organizacji przyjęć
79955000-3
Usługi w zakresie organizacji pokazów mody
79956000-0
Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
79957000-7
Usługi w zakresie organizacji aukcji
79960000-1
Usługi fotograficzne i pomocnicze
79961000-8
Usługi fotograficzne
79961100-9
Usługi fotografii reklamowej
79961200-0
Usługi fotografii lotniczej
79961300-1
Specjalistyczne usługi fotograficzne
79961310-4
Usługi fotografii podziemnej
79961320-7
Usługi fotografii podwodnej
79961330-0
Usługi przygotowywania mikrofilmów
79961340-3
Usługi fotografii rentgenowskiej
79961350-6
Usługi fotografii studyjnej
79962000-5
Usługi obróbki zdjęć
79963000-2
Usługi odnawiania, powielania i retuszowania zdjęć
79970000-4
Usługi publikacji
79971000-1
Usługi introligatorskie oraz wykańczalnicze
79971100-2
Usługi introligatorskie
79971200-3
Usługi zszywania książek
79972000-8
Usługi w zakresie publikacji słowników językowych
79972100-9
Usługi w zakresie publikacji słowników języków regionalnych
79980000-7
Usługi prenumeraty
79990000-0
Różne usługi dla przedsiębiorstw
79991000-7
Usługi kontroli zapasów
79992000-4
Usługi recepcyjne
79993000-1
Usługi zarządzania obiektami budowlanymi i urządzeniami
79993100-2
Usługi zarządzania urządzeniami
79994000-8
Usługi zarządzania umowami
79995000-5
Usługi prowadzenia bibliotek
79995100-6
Usługi archiwizacyjne
79995200-7
Usługi katalogowania
79996000-2
Usługi w zakresie organizowania działalności gospodarczej
79996100-3
Zarządzanie dokumentami
79997000-9
Usługi organizowania podróży służbowych
79998000-6
Usługi w zakresie trenowania
79999000-3
Usługi skanowania i fakturowania
79999100-4
Usługi skanowania
L 74/203
L 74/204
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
79999200-5
Usługi fakturowania
80000000-4
Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80100000-5
Usługi szkolnictwa podstawowego
80110000-8
Usługi szkolnictwa przedszkolnego
80200000-6
Usługi szkolnictwa średniego
80210000-9
Usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej
80211000-6
Usługi edukacji technicznej na poziomie szkoły średniej
80212000-3
Usługi edukacji zawodowej na poziomie szkoły średniej
80300000-7
Usługi szkolnictwa wyższego
80310000-0
Usługi edukacji młodzieży
80320000-3
Usługi edukacji medycznej
80330000-6
Usługi edukacji w zakresie bezpieczeństwa
80340000-9
Usługi edukacji specjalnej
80400000-8
Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
80410000-1
Różne usługi szkolne
80411000-8
Usługi szkół jazdy
80411100-9
Usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy
80411200-0
Usługi szkół nauki jazdy
80412000-5
Usługi szkół pilotażu
80413000-2
Usługi szkół nauki żeglowania
80414000-9
Usługi szkół nauki nurkowania
80415000-6
Usługi szkół nauki jazdy na nartach
80420000-4
Usługi e-learning
80430000-7
Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim
80490000-5
Prowadzenie ośrodków nauczania
80500000-9
Usługi szkoleniowe
80510000-2
Usługi szkolenia specjalistycznego
80511000-9
Usługi szkolenia personelu
80512000-6
Usługi szkolenia psów
80513000-3
Usługi szkół jazdy konnej
80520000-5
Placówki szkoleniowe
80521000-2
Usługi opracowywania programów szkoleniowych
80522000-9
Seminaria szkoleniowe
80530000-8
Usługi szkolenia zawodowego
80531000-5
Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego
80531100-6
Usługi szkolenia przemysłowego
80531200-7
Usługi szkolenia technicznego
80532000-2
Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania
80533000-9
Usługi zapoznawania użytkownika z obsługa komputera i usługi szkoleniowe
80533100-0
Usługi szkolenia komputerowego
80533200-1
Kursy komputerowe
80540000-1
Usługi szkolenia w dziedzinie środowiska naturalnego
80550000-4
Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
80560000-7
Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy
80561000-4
Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia
80562000-1
Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy
80570000-0
Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
80580000-3
Oferowanie kursów językowych
80590000-6
Usługi seminaryjne
80600000-0
Usługi szkolenia w zakresie obrony i materiałów bezpieczeństwa
80610000-3
Szkolenie i symulacja w zakresie sprzętu bezpieczeństwa
80620000-6
Szkolenie i symulacja w zakresie broni palnej i amunicji
80630000-9
Szkolenie i symulacja w zakresie pojazdów wojskowych
80640000-2
Szkolenie i symulacja w zakresie okrętów wojennych
80650000-5
Szkolenie i symulacja w zakresie samolotów, rakiet (pocisków rakietowych) i statków kosmicznych
80660000-8
Szkolenie i symulacja w zakresie wojskowych systemów elektronicznych
85000000-9
Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0
Usługi ochrony zdrowia
85110000-3
Usługi szpitalne i podobne
85111000-0
Usługi szpitalne
85111100-1
Usługi szpitalne chirurgiczne
85111200-2
Medyczne usługi szpitalne
85111300-3
Usługi szpitalne ginekologiczne
85111310-6
Usługi zapładniania in vitro
85111320-9
Usługi szpitalne położnicze
85111400-4
Usługi szpitalne rehabilitacyjne
85111500-5
Usługi szpitalne psychiatryczne
85111600-6
Usługi szpitalne protetyczne
85111700-7
Usługi terapii tlenowej
85111800-8
Usługi leczenia patologii
85111810-1
Usługi analizy krwi
85111820-4
Usługi analizy bakteriologicznej
85111900-9
Usługi dializy szpitalnej
85112000-7
Dodatkowe usługi szpitalne
85112100-8
Usługi związane z zakwaterowaniem pacjentów w szpitalach
85112200-9
Usługi leczenia ambulatoryjnego
85120000-6
Usługi medyczne i podobne
85121000-3
Usługi medyczne
85121100-4
Ogólne usługi lekarskie
85121200-5
Specjalistyczne usługi medyczne
85121210-8
Usługi ginekologiczne lub położnicze
85121220-1
Usługi specjalistyczne w zakresie nefrologii lub układu nerwowego
85121230-4
Usługi kardiologiczne lub specjalistyczne usługi pulmonologiczne
85121231-1
Usługi kardiologiczne
85121232-8
Specjalistyczne usługi pulmonologiczne
85121240-7
Usługi ENT lub audiologiczne
L 74/205
L 74/206
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
85121250-0
Usługi gastroenterologiczne i pediatryczne
85121251-7
Usługi gastroenterologiczne
85121252-4
Usługi geriatryczne
85121270-6
Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
85121271-3
Usługi ośrodków dla osób z zaburzeniami psychologicznymi
85121280-9
Usługi oftalmologiczne, dermatologiczne lub ortopedyczne
85121281-6
Usługi oftalmologiczne
85121282-3
Usługi dermatologiczne
85121283-0
Usługi ortopedyczne
85121290-2
Usługi pediatryczne lub urologiczne
85121291-9
Usługi pediatryczne
85121292-6
Usługi urologiczne
85121300-6
Specjalistyczne usługi chirurgiczne
85130000-9
Usługi stomatologiczne i podobne
85131000-6
Usługi stomatologiczne
85131100-7
Usługi ortodontyczne
85131110-0
Usługi chirurgii ortodontycznej
85140000-2
Różne usługi w dziedzinie zdrowia
85141000-9
Usługi świadczone przez personel medyczny
85141100-0
Usługi świadczone przez położne
85141200-1
Usługi świadczone przez pielęgniarki
85141210-4
Usługi leczenia medycznego świadczone w warunkach domowych
85141211-1
Dializy wykonywane w warunkach domowych
85141220-7
Usługi doradcze świadczone przez pielęgniarki
85142000-6
Usługi paramedyczne
85142100-7
Usługi fizjoterapii
85142200-8
Usługi homeopatyczne
85142300-9
Usługi w zakresie higieny
85142400-0
Dostarczanie do domu urządzeń używanych w przypadku nietrzymania moczu lub kału
85143000-3
Usługi ambulatoryjne
85144000-0
Usługi placówek opieki zdrowotnej zapewniających zakwaterowanie
85144100-1
Usługi ośrodków opiekuńczych zapewniających zakwaterowanie
85145000-7
Usługi świadczone przez laboratoria medyczne
85146000-4
Usługi świadczone przez banki krwi
85146100-5
Usługi świadczone przez banki spermy
85146200-6
Usługi świadczone przez banki organów do przeszczepu
85147000-1
Usługi zdrowotne świadczone dla firm
85148000-8
Usługi analizy medycznej
85149000-5
Usługi farmaceutyczne
85150000-5
Usługi obrazowania medycznego
85160000-8
Usługi optyczne
85170000-1
Usługi w zakresie akupunktury i kręgarstwa
85171000-8
Usługi w zakresie akupunktury
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
85172000-5
Usługi w zakresie kręgarstwa
85200000-1
Usługi weterynaryjne
85210000-3
Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych
85300000-2
Usługi pracy społecznej i podobnej
85310000-5
Usługi pracy społecznej
85311000-2
Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe
85311100-3
Usługi opieki społecznej dla osób starszych
85311200-4
Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych
85311300-5
Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży
85312000-9
Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych
85312100-0
Usługi opieki dziennej
85312110-3
Usługi opieki dziennej nad dziećmi
85312120-6
Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
85312200-1
Dostarczanie zakupów do domu
85312300-2
Usługi dozoru i doradztwa
85312310-5
Usługi dozoru
85312320-8
Usługi doradztwa
85312330-1
Usługi planowania rodziny
85312400-3
Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe
85312500-4
Usługi rehabilitacyjne
85312510-7
Usługi rehabilitacji zawodowej
85320000-8
Usługi społeczne
85321000-5
Administracyjne usługi społeczne
85322000-2
Program działań na rzecz gmin
85323000-9
Usługi zdrowotne świadczone na rzecz wspólnot
90000000-7
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90400000-1
Usługi utylizacji nieczystości
90410000-4
Usługi usuwania ścieków
90420000-7
Usługi obróbki ścieków
90430000-0
Usługi likwidacji ścieków
90440000-3
Usługi uzdatniania basenów septycznych
90450000-6
Usługi uzdatniania zbiorników septycznych
90460000-9
Usługi opróżniania basenów septycznych lub zbiorników septycznych
90470000-2
Usługi czyszczenia kanałów ściekowych
90480000-5
Usługi gospodarki ściekowej
90481000-2
Eksploatacja zakładów oczyszczania ścieków
90490000-8
Usługi kontroli ścieków i usługi konsultacyjne w zakresie oczyszczania ścieków
90491000-5
Usługi kontroli ścieków
90492000-2
Usługi doradcze w zakresie uzdatniania ścieków
90500000-2
Usługi związane z odpadami
90510000-5
Usuwanie i obróbka odpadów
90511000-2
Usługi wywozu odpadów
90511100-3
Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich
L 74/207
L 74/208
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Kod CPV
Opis
90511200-4
Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511300-5
Usługi zbierania śmieci
90511400-6
Usługi zbierania papieru
90512000-9
Usługi transportu odpadów
90513000-6
Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
90513100-7
Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90513200-8
Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
90513300-9
Usługi spalania odpadów
90513400-0
Usługi usuwania pyłu
90513500-1
Usługi uzdatniania oraz wywozu cieczy ściekowych
90513600-2
Usługi usuwania osadów
90513700-3
Usługi transportu osadów
90513800-4
Usługi obróbki osadów
90513900-5
Usługi likwidacji osadów
90514000-3
Usługi recyklingu odpadów
90520000-8
Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
90521000-5
Usługi obróbki odpadów radioaktywnych
90521100-6
Gromadzenie odpadów radioaktywnych
90521200-7
Usługi składowania odpadów radioaktywnych
90521300-8
Usługi usuwania odpadów radioaktywnych
90521400-9
Transport odpadów radioaktywnych
90521410-2
Transport odpadów jądrowych o niskim poziomie zagrożenia
90521420-5
Transport odpadów jądrowych o średnim poziomie zagrożenia
90521500-0
Pakowanie odpadów radioaktywnych
90521510-3
Pakowanie odpadów jądrowych o niskim poziomie zagrożenia
90521520-6
Pakowanie odpadów jądrowych o średnim poziomie zagrożenia
90522000-2
Usługi w zakresie skażonej gleby
90522100-3
Usuwanie skażonej gleby
90522200-4
Wywożenie skażonej gleby
90522300-5
Usługi uzdatniania zanieczyszczonej gleby
90522400-6
Czyszczenie i uzdatnianie zanieczyszczonej gleby
90523000-9
Usługi usuwania odpadów toksycznych, z wyjątkiem odpadów radioaktywnych i zanieczyszczonej
gleby
90523100-0
Usługi usuwania broni oraz amunicji
90523200-1
Usługi usuwania bomb
90523300-2
Usługi oczyszczania z min
90524000-6
Usługi w zakresie odpadów medycznych
90524100-7
Usługi gromadzenia odpadów szpitalnych
90524200-8
Usługi usuwania odpadów szpitalnych
90524300-9
Usługi usuwania odpadów biologicznych
90524400-0
Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych
90530000-1
Eksploatacja składowisk odpadów
90531000-8
Usługi zarządzania wysypiskami
90532000-5
Usługi uzdatniania płuczki węglowej
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
90533000-2
Usługi gospodarki odpadami
90600000-3
Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
90610000-6
Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90611000-3
Usługi sprzątania ulic
90612000-0
Usługi zamiatania ulic
90620000-9
Usługi odśnieżania
90630000-2
Usługi usuwania oblodzeń
90640000-5
Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych
90641000-2
Usługi oczyszczania kanałów ściekowych
90642000-9
Usługi opróżniania kanałów ściekowych
90650000-8
Usługi usuwania azbestu
90660000-1
Usługi usuwania ołowiu
90670000-4
Usługi w zakresie dezynfekcji oraz tępienia szkodników na obszarach miejskich lub wiejskich
90680000-7
Usługi sprzątania plaż
90690000-0
Usługi usuwania graffiti
90700000-4
Usługi środowiska naturalnego
90710000-7
Zarządzanie środowiskiem naturalnym
90711000-4
Ocena oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną
90711100-5
Ocena ryzyka lub zagrożenia innego niż powodowanego przez branżę budowlaną
90711200-6
Normy ekologiczne inne niż dotyczące branży budowlanej
90711300-7
Analiza wskaźników ekologicznych innych niż dotyczących branży budowlanej
90711400-8
Usługi oceny oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną
90711500-9
Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej
90712000-1
Planowanie środowiska naturalnego
90712100-2
Planowanie rozwoju środowiska miejskiego
90712200-3
Planowanie strategii ochrony lasów
90712300-4
Planowanie strategii ochrony morza
90712400-5
Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony
90712500-6
Budowanie lub planowanie instytucji ochrony środowiska
90713000-8
Usługi konsultacyjne w zakresie zagadnień dotyczących środowiska
90713100-9
Usługi konsultacyjne dotyczące zaopatrzenia w wodę i obróbki ścieków inne niż związane z branżą
budowlaną
90714000-5
Audyt środowiskowy
90714100-6
Systemy informacji o środowisku naturalnym
90714200-7
Usługi audytu środowiskowego dla firm
90714300-8
Usługi audytu środowiskowego dla sektorów
90714400-9
Usługi audytu środowiskowego specyficznego dla danej działalności
90714500-0
Usługi kontroli jakości środowiska
90714600-1
Usługi kontroli bezpieczeństwa środowiska
90715000-2
Usługi badania zanieczyszczenia
90715100-3
Usługi badania skażenia chemikaliami i ropą naftową
90715110-6
Badanie terenów gazowni
90715120-9
Badanie terenów zakładów chemicznych i rafinerii ropy naftowej
90715200-4
Inne usługi badania zanieczyszczenia
L 74/209
L 74/210
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Kod CPV
Opis
90715210-7
Badanie terenów składów lub terminali produktów naftowych
90715220-0
Badanie terenów przemysłowych
90715230-3
Badanie terenów składowania odpadów przemysłowych
90715240-6
Badanie terenów zakładów obróbki drewna
90715250-9
Badanie terenów pralni chemicznych
90715260-2
Badanie terenów odlewni
90715270-5
Badanie terenów instalacji recyklingu
90715280-8
Badanie terenów zakładów przetwórstwa spożywczego
90720000-0
Ochrona środowiska
90721000-7
Usługi związane z bezpieczeństwem środowiska
90721100-8
Usługi ochrony krajobrazu
90721200-9
Usługi ochrony warstwy ozonowej
90721300-0
Usługi ochrony żywności lub paszy przed zanieczyszczeniem
90721400-1
Usługi ochrony zasobów genetycznych
90721500-2
Usługi ochrony substancji toksycznych
90721600-3
Usługi ochrony przed promieniowaniem
90721700-4
Usługi ochrony gatunków zagrożonych
90721800-5
Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
90722000-4
Rekultywacja środowiska
90722100-5
Rekultywacja terenów przemysłowych
90722200-6
Usługi usuwania zanieczyszczeń ze środowiska
90722300-7
Usługi rekultywacji gruntu
90730000-3
Śledzenie zanieczyszczeń, monitoring i rekultywacja
90731000-0
Usługi związane z zanieczyszczeniem powietrza
90731100-1
Zarządzanie jakością powietrza
90731200-2
Usługi zarządzania lub kontroli transgranicznego zanieczyszczenia powietrza
90731210-5
Zakup limitów emisji CO2
90731300-3
Usługi ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem
90731400-4
Usługi monitoringu lub pomiarów zanieczyszczenia powietrza
90731500-5
Usługi wykrywania gazów toksycznych
90731600-6
Monitoring metanu
90731700-7
Usługi monitoringu dwutlenku węgla
90731800-8
Monitoring cząstek stałych w powietrzu
90731900-9
Usługi monitoringu wyczerpywania się ozonu
90732000-7
Usługi związane ze skażeniem gleby
90732100-8
Usługi ochrony gleby przed skażeniem
90732200-9
Usługi usuwania skażonej gleby
90732300-0
Obróbka lub rekultywacja skażonej gleby
90732400-1
Usługi doradcze w zakresie skażenia gleby
90732500-2
Tworzenie map skażenia gleby
90732600-3
Pomiary lub monitoring skażenia gleby
90732700-4
Ocena skażenia nawozami organicznymi
90732800-5
Ocena skażenia pestycydami
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
90732900-6
Ocena skażenia azotanami i fosforanami
90732910-9
Ocena skażenia azotanami
90732920-2
Ocena skażenia fosforanami
90733000-4
Usługi związane ze skażeniem wód
90733100-5
Usługi monitoringu lub kontroli skażenia wód powierzchniowych
90733200-6
Usługi usuwania skażenia wód powierzchniowych
90733300-7
Usługi ochrony wód powierzchniowych przed skażeniem
90733400-8
Usługi uzdatniania wód powierzchniowych
90733500-9
Usługi odprowadzania zanieczyszczeń wód powierzchniowych
90733600-0
Usługi zarządzania lub kontroli transgranicznego skażenia wód
90733700-1
Usługi monitoringu lub kontroli skażenia wód gruntowych
90733800-2
Usługi odprowadzania zanieczyszczeń wód gruntowych
90733900-3
Uzdatnianie lub oczyszczanie wód gruntowych
90740000-6
Usługi śledzenia skażeń, monitoringu i oczyszczania
90741000-3
Usługi związane ze skażeniem ropą naftową
90741100-4
Usługi monitoringu rozlewów ropy
90741200-5
Usługi kontroli rozlewów ropy
90741300-6
Usługi usuwania rozlewów ropy
90742000-0
Usługi związane z nadmiernym hałasem
90742100-1
Usługi w zakresie kontroli hałasu
90742200-2
Usługi w zakresie ochrony przed hałasem
90742300-3
Usługi monitoringu nadmiernego hałasu
90742400-4
Usługi doradcze w zakresie nadmiernego hałasu
90743000-7
Usługi związane ze skażeniem substancjami toksycznymi
90743100-8
Usługi monitoringu substancji toksycznych
90743200-9
Usługi usuwania substancji toksycznych
90900000-6
Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
90910000-9
Usługi sprzątania
90911000-6
Usługi sprzątania/czyszczenia miejsc noclegowych, budynków i okien
90911100-7
Usługi sprzątania miejsc noclegowych
90911200-8
Usługi sprzątania budynków
90911300-9
Usługi czyszczenia okien
90912000-3
Usługi czyszczenia konstrukcji rurowych
90913000-0
Usługi czyszczenia zbiorników i rezerwuarów
90913100-1
Usługi czyszczenia zbiorników
90913200-2
Usługi czyszczenia rezerwuarów
90914000-7
Usługi sprzątania parkingów
90915000-4
Usługi czyszczenia pieców i kominów
90916000-1
Usługi czyszczenia sprzętu telefonicznego
90917000-8
Usługi czyszczenia urządzeń transportowych
90918000-5
Usługi czyszczenia pojemników na odpadki
90919000-2
Usługi sprzątania biur i szkół oraz czyszczenia urządzeń biurowych
90919100-3
Usługi czyszczenia urządzeń biurowych
L 74/211
L 74/212
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
90919200-4
Usługi sprzątania biur
90919300-5
Usługi sprzątania szkół
90920000-2
Usługi w zakresie odkażania urządzeń
90921000-9
Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków
90922000-6
Usługi zwalczania szkodników
90923000-3
Usługi odszczurzania
90924000-0
Usługi usuwania grzybów
92000000-1
Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
92100000-2
Usługi kinematograficzne oraz wideo
92110000-5
Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi
92111000-2
Usługi produkcji filmów kinowych i wideo
92111100-3
Produkcja filmów instruktażowych oraz taśm wideo
92111200-4
Produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm wideo
92111210-7
Produkcja filmów reklamowych
92111220-0
Produkcja reklamowych taśm wideo
92111230-3
Produkcja filmów propagandowych
92111240-6
Produkcja propagandowych taśm wideo
92111250-9
Produkcja filmów informacyjnych
92111260-2
Produkcja informacyjnych taśm wideo
92111300-5
Produkcja rozrywkowych filmów i taśm wideo
92111310-8
Produkcja filmów rozrywkowych
92111320-1
Produkcja rozrywkowych taśm wideo
92112000-9
Usługi produkcji filmów kinowych i taśm wideo
92120000-8
Usługi dystrybucji filmów kinowych oraz taśm wideo
92121000-5
Usługi dystrybucji filmów kinowych
92122000-2
Usługi dystrybucji filmów
92130000-1
Usługi projekcji filmów
92140000-4
Usługi projekcji taśm wideo
92200000-3 (2)
Usługi radiowe i telewizyjne
2
Usługi radiowe
2
92211000-3 ( )
Usługi produkcji radiowej
92213000-7
Usługi systemów radiowych o niewielkiej skali
92214000-4
Usługi studiów radiowych lub sprzętu radiowego
92215000-1
Usługi w zakresie systemu radiowego GMRS
92216000-8
Usługi w zakresie systemu radiowego FRS
92217000-5
Usługi w zakresie systemu radiowego GMRS/FRS
92220000-9 (2)
Usługi telewizyjne
92221000-6 (2)
Usługi produkcji telewizyjnej
92222000-3
Usługi telewizji zamkniętego obiegu
92224000-7
Telewizja cyfrowa
92225000-4
Telewizja interaktywna
92225100-7
Telewizja filmów na życzenie
92226000-1
Teleprogramowanie
92210000-6 ( )
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
92230000-2
Usługi kablowej sieci radiowej i telewizyjnej
92231000-9
Międzynarodowe usługi dwustronne i międzynarodowe prywatne linie leasingowe
92232000-6
Telewizja kablowa
92300000-4
Usługi rozrywkowe
92310000-7
Usługi tworzenia dzieł artystycznych i literackich oraz przekładu
92311000-4
Dzieła sztuki
92312000-1
Usługi artystyczne
92312100-2
Usługi świadczone przez producentów teatralnych, grup wokalnych, zespołów i orkiestr rozrywkowych
92312110-5
Usługi świadczone przez producentów teatralnych
92312120-8
Usługi świadczone przez grupy wokalne
92312130-1
Usługi świadczone przez zespoły rozrywkowe
92312140-4
Usługi świadczone przez orkiestry rozrywkowe
92312200-3
Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, animatorów kultury oraz pozostałych
artystów
92312210-6
Usługi świadczone przez autorów
92312211-3
Usługi świadczone przez agencje literackie
92312212-0
Usługi przygotowania podręczników szkoleniowych
92312213-7
Usługi autorów technicznych
92312220-9
Usługi świadczone przez kompozytorów
92312230-2
Usługi świadczone przez rzeźbiarzy
92312240-5
Usługi świadczone przez animatorów kultury
92312250-8
Usługi świadczone przez indywidualnych artystów
92312251-5
Usługi didżejów
92320000-0
Usługi prowadzenia placówek artystycznych
92330000-3
Usługi świadczone przez ośrodki rekreacyjne
92331000-0
Usługi świadczone przez wesołe miasteczka i parki rozrywki
92331100-1
Usługi świadczone przez wesołe miasteczka
92331200-2
Usługi świadczone przez parki rozrywki
92331210-5
Usługi animacji dla dzieci
92332000-7
Usługi plażowe
92340000-6
Usługi taneczne oraz przedstawienia artystyczne
92341000-3
Usługi cyrkowe
92342000-0
Usługi świadczone przez szkoły tańca
92342100-1
Usługi świadczone przez szkoły tańca towarzyskiego
92342200-2
Usługi świadczone przez szkoły tańca dyskotekowego
92350000-9
Usługi gier hazardowych i organizowania zakładów
92351000-6
Usługi gier hazardowych
92351100-7
Usługi prowadzenia loterii
92351200-8
Usługi prowadzenia kasyn gry
92352000-3
Usługi organizowania zakładów
92352100-4
Usługi prowadzenia totalizatorów
92352200-5
Usługi bukmacherskie
92360000-2
Usługi pirotechniczne
92370000-5
Usługi techników dźwięku
L 74/213
L 74/214
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
92400000-5
Usługi świadczone przez agencje informacyjne
92500000-6
Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi kulturalne
92510000-9
Usługi świadczone przez biblioteki i archiwa
92511000-6
Usługi świadczone przez biblioteki
92512000-3
Usługi świadczone przez archiwa
92512100-4
Usługi niszczenia archiwów
92520000-2
Usługi świadczone przez muzea i w zakresie ochrony obiektów i budynków zabytkowych
92521000-9
Usługi świadczone przez muzea
92521100-0
Usługi wystawowe świadczone przez muzea
92521200-1
Usługi ochrony wystaw i eksponatów
92521210-4
Usługi ochrony wystaw
92521220-7
Usługi ochrony eksponatów
92522000-6
Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych
92522100-7
Usługi ochrony obiektów historycznych
92522200-8
Usługi ochrony budynków historycznych
92530000-5
Usługi świadczone przez ogrody botaniczne i zoologiczne oraz rezerwaty przyrody
92531000-2
Usługi świadczone przez ogrody botaniczne
92532000-9
Usługi świadczone przez ogrody zoologiczne
92533000-6
Usługi świadczone przez rezerwaty przyrody
92534000-3
Usługi świadczone przez naturalne rezerwaty przyrody
92600000-7
Usługi sportowe
92610000-0
Usługi świadczone przez ośrodki sportowe
92620000-3
Usługi w zakresie sportu
92621000-0
Usługi promocji wydarzeń sportowych
92622000-7
Usługi w zakresie organizowania wydarzeń sportowych
92700000-8
Usługi cyberkawiarni
98000000-3
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
98100000-4
Usługi organizacji członkowskich
98110000-7
Usługi świadczone przez organizacje przedsiębiorców, organizacje zawodowe oraz organizacje
specjalistyczne
98111000-4
Usługi świadczone przez organizacje przedsiębiorców
98112000-1
Usługi świadczone przez organizacje zawodowe
98113000-8
Usługi świadczone przez organizacje specjalistyczne
98113100-9
Usługi w zakresie bezpieczeństwa jądrowego
98120000-0
Usługi świadczone przez związki zawodowe
98130000-3
Usługi świadczone przez różne organizacje członkowskie
98131000-0
Usługi religijne
98132000-7
Usługi świadczone przez organizacje polityczne
98133000-4
Usługi świadczone przez organizacje społeczne
98133100-5
Usługi w zakresie poprawy oraz wspierania administracji samorządowej i wspólnot samorządowych
98133110-8
Usługi świadczone przez stowarzyszenia młodzieżowe
98200000-5
Usługi konsultacyjne dotyczące zapewniania równych szans
98300000-6
Różne usługi
98310000-9
Usługi prania i czyszczenia na sucho
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
98311000-6
Usługi odbierania prania
98311100-7
Usługi zarządzania pralnią
98311200-8
Usługi prowadzenia pralni
98312000-3
Usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych
98312100-4
Usługi impregnowania wyrobów włókienniczych
98313000-0
Usługi czyszczenia wyrobów futrzarskich
98314000-7
Usługi farbowania
98315000-4
Usługi prasowania
98316000-1
Usługi barwienia
98320000-2
Usługi fryzjerskie oraz dotyczące pielęgnacji urody
98321000-9
Usługi fryzjerskie
98321100-0
Strzyżenie
98322000-6
Usługi pielęgnacji urody
98322100-7
Usługi kosmetyki, pielęgnacji paznokci rąk i nóg
98322110-0
Usługi kosmetyczne
98322120-3
Usługi pielęgnacji paznokci rąk
98322130-6
Usługi pielęgnacji paznokci nóg
98322140-9
Usługi w zakresie makijażu
98330000-5
Usługi zapewnienia komfortu fizycznego
98331000-2
Usługi łaźni tureckich
98332000-9
Usługi miejsc uzdrowiskowych
98333000-6
Masaże
98334000-3
Usługi wellness
98336000-7
Usługi treningowe, poprawiające kondycję i w zakresie aerobiku
98340000-8
Usługi miejsc noclegowych oraz biur
98341000-5
Usługi miejsc noclegowych
98341100-6
Usługi zarządzania miejscami noclegowymi
98341110-9
Usługi utrzymywania gospodarstw domowych
98341120-2
Usługi portierskie
98341130-5
Usługi stróżowania
98341140-8
Usługi dozorowania
98342000-2
Usługi dotyczące środowiska pracy
98350000-1
Usługi świadczone na rzecz społeczeństwa
98351000-8
Usługi zarządzania parkingami
98351100-9
Usługi parkingowe
98351110-2
Usługi zapewniania miejsc parkingowych
98360000-4
Usługi morskie
98361000-1
Usługi związane z wodami morskimi
98362000-8
Usługi zarządzania portami
98362100-9
Morskie usługi dodatkowe
98363000-5
Usługi nurkowe
98370000-7
Usługi pogrzebowe i podobne
98371000-4
Usługi pogrzebowe
L 74/215
L 74/216
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Kod CPV
Opis
98371100-5
Usługi cmentarne oraz kremacyjne
98371110-8
Usługi cmentarne
98371111-5
Usługi utrzymania cmentarzy
98371120-1
Usługi kremacyjne
98371200-6
Usługi prowadzenia przedsiębiorstw
98380000-0
Usługi psiarni
98390000-3
Inne usługi
98391000-0
Usługi wycofania z eksploatacji
98392000-7
Usługi relokacji
98393000-4
Usługi krawieckie
98394000-1
Usługi tapicerskie
98395000-8
Usługi ślusarskie
98396000-5
Usługi strojenia instrumentów
98500000-8
Zatrudnianie pracowników do prowadzenia gospodarstwa domowego
98510000-1
Usługi pracowników handlowych i przemysłowych
98511000-8
Usług pracowników handlowych
98512000-5
Usługi pracowników przemysłowych
98513000-2
Usługi siły roboczej dla gospodarstw domowych
98513100-3
Usługi personelu agencji dla gospodarstw domowych
98513200-4
Usługi urzędnicze dla gospodarstw domowych
98513300-5
Usługi pracowników tymczasowych dla gospodarstw domowych
98513310-8
Usługi pracowników pomagających w prowadzeniu gospodarstwa domowego
98514000-9
Usługi w gospodarstwie domowym
98900000-2
Usługi świadczone przez zagraniczne organizacje i organy
98910000-5
Usługi specjalne dla międzynarodowych organizacji i organów
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Dyrektywa 2004/18/WE: z wyjątkiem usług transportu kolejowego objętych kategorią 18 CPC prov.
Dyrektywa 2004/17/WE: z wyjątkiem usług transportu kolejowego objętych kategorią 18 CPC prov.
Dyrektywa 2004/18/WE: z wyjątkiem umów kupna, rozbudowy, produkcji lub współprodukcji programów przez nadawcę oraz umów,
których przedmiotem jest czas antenowy.
Dyrektywa 2004/18/WE: z wyjątkiem umów o świadczenie usług finansowych w związku z emisją, sprzedażą, nabyciem lub transferem
papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych oraz usług świadczonych przez bank centralny. Również zamówień,
których przedmiotem jest, bez względu na sposób finansowania, nabycie, najem lub dzierżawa gruntów, istniejących budynków i innych
nieruchomości lub praw do nich: niemniej jednak niniejszej dyrektywie podlegają umowy o świadczenie usług finansowych, zawarte
w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po zawarciu umowy nabycia najmu lub dzierżawy.
Dyrektywa 2004/17/WE: z wyjątkiem umów o świadczenie usług finansowych, w związku z emisją, sprzedażą, nabyciem lub transferem
papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Również zamówień, których przedmiotem jest, bez względu na sposób
finansowania, nabycie, najem lub dzierżawa gruntów, istniejących budynków i innych nieruchomości lub praw do nich: niemniej jednak
przedmiotem tej dyrektywy są umowy o świadczenie usług finansowych, zawarte w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia najmu lub dzierżawy.
Dyrektywa 2004/18/WE: z wyjątkiem zamówień na usługi badawcze i rozwojowe, innych niż te, z których pożytki przypadają wyłącznie
organowi przez ten organ zamawiający.
Dyrektywa 2004/17/WE: z wyjątkiem zamówień na usługi badawcze i rozwojowe, innych niż te, z których pożytki przypadają wyłącznie
instytucji zamawiającej do wykorzystania w trakcie prowadzenia działalności własnej, pod warunkiem że świadczona usługa jest
w całości opłacona przez tę instytucję zamawiającą.
Dyrektywa 2004/18/WE: z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
Dyrektywa 2004/17/WE: z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
Dyrektywa 2004/18/WE: z wyjątkiem umów o pracę.
Dyrektywa 2004/17/EG: z wyjątkiem umów o pracę.
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
SŁOWNIK UZUPEŁNIAJĄCY
Sekcja A: Materiały
Grupa A: Metale i stopy
AA01-1
Metal
AA02-4
Aluminium
AA03-7
Brąz
AA04-0
Miedź
AA05-3
Żelazo
AA06-6
Ołów
AA07-9
Nikiel
AA08-2
Cyna
AA09-5
Cynk
AA10-8
Stop
AA11-1
Stal
AA12-4
Stal węglowa
AA13-7
Wanad
AA14-0
Chrom
AA15-3
Mangan
AA16-6
Kobalt
AA17-9
Itr
AA18-2
Cyrkon
AA19-5
Molibden
AA20-8
Technet
AA21-1
Ruten
AA22-4
Rod
AA23-7
Kadm
AA24-0
Lutet
AA25-3
Hafn
AA26-6
Tantal
AA27-9
Wolfram
AA28-2
Iryd
AA29-5
Gal
AA30-8
Ind
AA31-1
Tal
AA32-4
Bar
AA33-7
Cez
AA34-0
Stront
AA35-3
Rubid
AA36-6
Wapń
AA37-9
Potas
AA38-2
Sód
AA39-5
Lit
AA40-8
Niob
AA41-1
Osm
L 74/217
L 74/218
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
AA42-4
Ren
AA43-7
Pallad
AA44-0
Mosiądz
AA45-3
Złoto
AA46-6
Srebro
AA47-9
Platyna
AA48-2
Magnez
Grupa B: Niemetale
AB02-5
Ceramika
AB03-8
Porcelana lub chińska porcelana
AB04-1
Glina
AB05-4
Beton
AB06-7
Tworzywo sztuczne
AB07-0
Poliester
AB08-3
Polietylen (polieten)
AB09-6
Polistyren
AB11-2
PCV
AB12-5
Guma
AB13-8
Drewniane
AB14-1
Drewno drzew iglastych
AB15-4
Drewno z drzew tropikalnych
AB16-7
Bambus
AB17-0
Korek
AB18-3
Papier
AB19-6
Skóra
AB20-9
Włókno szklane
AB21-2
Szkło
AB22-5
Szklane wkłady
AB23-8
Szklane części
AB24-1
Włókiennicze
AB25-4
Syntetyczne
AB26-7
Drewno cięte
AB27-0
Kamień
AB28-3
Marmur
AB29-6
Kamienie szlachetne
AB30-9
Wełna
AB31-2
Jedwab
AB32-5
Płótno
AB33-8
Bawełna
AB34-1
Lastryko
AB35-4
Granit
AB36-7
Łupek
AB37-0
Węgiel
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Sekcja B: Forma, kształt, opakowanie i obróbka
Grupa A: Forma
BA01-2
Żywe
BA02-5
Naturalne
BA03-8
Sztuczne
BA04-1
Świeże
BA05-4
Zimne
BA06-7
Gorące
BA07-0
Ciekłe
BA08-3
Stałe
BA09-6
Gazowe
BA10-9
Surowe
BA11-2
Suche
BA12-5
Twarde
BA13-8
Miękkie
BA14-1
Pył/proszek
BA15-4
Pozostałości
BA16-7
Płatki
BA17-0
Sztaby
BA18-3
Popiół
BA19-6
Granulki
BA20-9
Wlewki
BA22-5
Pręty
BA23-8
Nieobrobione plastycznie
BA24-1
Mrożone
BA25-4
Głęboko mrożone
BA26-7
Składane
BA27-0
Kute
BA28-3
Suszone przez zamrażanie
BA29-6
Walcowane płaskie
BA30-9
Suszone
BA31-2
Tarte
BA32-5
Skoncentrowane
BA33-8
Chłodzone
BA34-1
Powlekane
BA35-4
Cynkowane
BA36-7
Granulowane
BA37-0
Walcowane na gorąco
BA38-3
Z kamionki
BA39-6
Laminowane
BA40-9
Skroplone
BA41-2
Wulkanizowane
BA42-5
Spawane
BA43-8
Przygotowane
BA44-1
Rozpylane
BA45-4
Rafinowane
L 74/219
L 74/220
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
BA46-7
Przetopione
BA47-0
Nieobrobione
BA48-3
Obrobione
BA49-6
Nieskroplone
BA50-9
Nierafinowane
BA51-2
Półgotowe
BA52-5
Przetworzone
BA53-8
Półobrobione
BA54-1
Roztwór
Grupa B: Kształt
BB01-3
Niecylindryczne
BB02-6
Cylindryczne
BB03-9
Okrągłe
BB04-2
Prostokątne
BB05-5
Kwadratowe
BB06-8
Trójkątne
BB07-1
Trapezowe
Grupa C: Opakowanie i obróbka
BC01-4
Z ramkami metalowymi
BC02-7
Z ramkami plastykowymi
BC03-0
Z ramkami drewnianymi
BC04-3
Platerowane złotem
BC05-6
Platerowane platyną
BC06-9
Platerowane srebrem
BC07-2
Obramowane stalą
BC08-5
Fornirowane
BC09-8
Nieodlewane
BC10-1
Tapicerowane
BC11-4
Drukowane
BC12-7
Kolorowe
BC13-0
Impregnowane
BC14-3
Prefabrykowane
BC15-6
Powlekane tworzywami sztucznymi
BC16-9
W torbach
BC17-2
W blokach
BC18-5
W deskach/tabliczkach
BC19-8
W solance
BC20-1
Luzem
BC21-4
W pudłach kartonowych
BC22-7
W kasetach/we wkładach
BC23-0
W kawałkach
BC24-3
W ćwiartkach
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
BC25-6
W częściach/partiach
BC26-9
W oleju
BC27-2
W kartonach
BC28-5
W woreczkach/torebkach
BC29-8
W ryzach
BC30-1
W prętach
BC31-4
W rolkach/belach
BC32-7
W saszetkach
BC33-0
W workach
BC34-3
W arkuszach
BC35-6
W plastrach
BC36-9
W roztworze
BC37-2
W paskach
BC38-5
W wodzie
BC39-8
Aromatyzowane
BC40-1
Szkło prasowane
BC41-4
W puszkach/konserwach
BC42-7
Butelkowane
BC43-0
Pakowane próżniowo
BC44-3
Wstępnie gotowane
BC45-6
Z recyklingu
BC46-9
Sterylizowane
BC48-5
Hartowane
Sekcja C: Materiały/produkty o szczególnych cechach i sposobie działania
Grupa A: Materiały/produkty o szczególnych cechach
CA01-3
Nieprzemakalne/wodoszczelne
CA02-6
Wiatroszczelne
CA03-9
Kuloodporne
CA04-2
Ogniotrwałe/ognioodporne
CA05-5
Nierdzewne
CA06-8
Rozkładane
CA07-1
Izolowane
CA08-4
Nieizolowane
CA09-7
Żaroodporne
CA10-0
Nieżaroodporne
CA11-3
Wzmocnione
CA12-6
Zbrojone drutem
CA13-9
Pochłaniające oleje
CA14-2
Samoprzylepne
CA15-5
Ciągliwe
CA16-8
Magnetyczne
CA17-1
Przyjazne dla środowiska
CA18-4
Niezawierające organizmów zmodyfikowanych genetycznie
CA19-7
Niezawierające hormonów
L 74/221
L 74/222
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CA20-0
Niezawierające pestycydów
CA21-3
Niezawierające azbestu
CA22-6
Niezawierające chlorofluorowęglowodorów
CA23-9
Niezawierające ozonu
CA24-2
Niezawierające PCW
CA25-5
Hybrydowe
CA26-8
Niezawierające węglowodorów
CA27-1
Niezawierające NOx
CA28-4
Niezawierające CO
CA29-7
Niezawierające CO2
CA30-0
Niezawierające siarki
CA31-3
Euro 0 (paliwo)
CA32-6
Euro 1 (paliwo)
CA33-9
Euro 2 (paliwo)
CA34-2
Euro 3 (paliwo)
CA35-5
Euro 4 (paliwo)
CA36-8
Euro 5 (paliwo)
CA37-1
Przegubowe
CA38-4
O długiej żywotności/długim terminie ważności
CA39-7
Lekkie
CA40-0
Morskie
CA41-3
Półzanurzeniowe
CA42-6
Zanurzeniowe
CA43-9
Cyfrowe
CA44-2
Przenośne
CA45-5
O wysokiej rozdzielczości
CA46-8
Wysokosprawne
CA47-1
Wielozadaniowe
CA48-4
Dla wielu użytkowników
CA49-7
Dające się modernizować/aktualizować
CA50-0
Jednorazowego użytku
CA51-3
Z możliwością doładowania
CA52-6
Trudnopalne
CA53-9
Opóźniające palenie
CA54-2
Termoodporne
CA55-5
Sterylne
CA56-8
Niesterylne
CA57-1
Opatrzone ekoetykietą
CA58-4
Bez barwników
CA59-7
Bez konserwantów
CA60-0
Trójwymiarowe
CA61-3
Wymienne
CA62-6
Ekologiczne
CA63-9
Uprawne
CA64-2
Dzikie
CA65-5
Hodowlane
CA66-8
Jednorazowe
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CA67-1
Wielokrotnego użytku
CA68-4
Opancerzone
CA69-7
Ergonomiczne
Grupa B: Sposób działania
CB01-4
Ogrzewane elektrycznie
CB02-7
Zdalnie sterowane
CB03-0
Wysokociśnieniowe
CB04-3
Wysokonapięciowe
CB05-6
Niskociśnieniowe
CB06-9
Niskonapięciowe
CB07-2
Średniociśnieniowe
CB08-5
Napęd na 4 koła
CB09-8
Napędzane silnikiem diesla
CB10-1
Z napędem elektrycznym
CB11-4
Energia hydroelektryczna
CB12-7
Z napędem jądrowym
CB13-0
Z zasilaniem słonecznym
CB14-3
Z silnikiem benzynowym
CB15-6
Mechaniczne
CB16-9
Mechaniczne i elektryczne
CB17-2
Samobieżne
CB18-5
Automatyczne
CB19-8
Skomputeryzowane
CB20-1
Wspomagane komputerowo
CB21-4
Oparte na komputerach
CB22-7
Sterowane komputerowo
CB23-0
Wieloprocesorowe
CB24-3
Synchroniczne
CB25-6
Asynchroniczne
CB26-9
Ręczne
CB27-2
Zintegrowane
CB28-5
Opalane paliwem kopalnym
CB29-8
Opalane węglem
CB30-1
Opalane gazem
CB31-4
Opalane olejem
CB32-7
Opalane drewnem
CB33-0
1-fazowe (napięcie)
CB34-3
2-fazowe
CB35-6
3-fazowe
CB36-9
Gotowe/natychmiastowe
CB37-2
Jednofazowe (silniki)
CB38-5
Samodzielne
CB39-8
Nieprzerywane
CB40-1
Przerywane
L 74/223
L 74/224
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CB41-4
Z napędem hybrydowym
CB42-7
Zasilane z baterii/akumulatorowe
CB43-0
Zasilane biodieslem
CB44-3
Zasilane wodorem
CB45-6
Zasilane etanolem
CB46-9
Zasilane naftą/paliwem lotniczym
CB47-2
Zasilane gazem
Sekcja D: Określenia ogólne, administracja
Grupa A: Atrybuty ogólne i administracyjne
DA01-4
Międzynarodowe
DA02-7
Krajowe
DA03-0
Publiczne
DA04-3
Prywatne
DA05-6
Używane
DA06-9
Podstawowe/pierwotne
DA07-2
Średnie/wtórne
DA08-5
Wyższe/trzeciorzędne
DA09-8
W czasie rzeczywistym
DA10-1
Etap
DA11-4
Sekretarskie
DA12-7
Wewnątrz/w pomieszczeniach
DA13-0
Zewnątrz/na wolnym powietrzu
DA14-3
Ruchome
DA15-6
Domowe/gospodarstwa domowego
DA16-9
Inne niż w gospodarstwie domowym
DA17-2
Projekty pod klucz
DA18-5
Podziemne
DA19-8
Podwodne
DA20-1
Na miejscu
DA21-4
Nadziemne
DA22-7
Ogólnego zastosowania
DA23-0
Specjalnego zastosowania
DA24-3
I podobne artykuły
DA25-6
Standardowe
DA26-9
Kierownicze
DA27-2
Administracyjne
DA28-5
Pomoc społeczna
DA29-8
Praca społeczna
DA30-1
Poradnictwo
DA31-4
Opieka dzienna
DA32-7
Planowanie rodziny
DA33-0
Rehabilitacja
DA34-3
Dozór
DA35-6
Z pracowni
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
DA36-9
Zasoby naturalne
DA37-2
Recykling
DA38-5
Odkażanie
DA39-8
Śledzenie zanieczyszczeń
DA40-1
Kontrola jakości
DA41-4
Uzdatnianie
DA42-7
Łącznie z zainstalowaniem
DA43-0
Wielofunkcyjne
DA44-3
Części zapasowe
Sekcja E: Użytkownicy/beneficjenci
Grupa A: Użytkownicy lub beneficjenci
EA01-5
Dla niemowląt
EA02-8
Dla dzieci
EA03-1
Dla nastolatków
EA04-4
Dla mężczyzn
EA05-7
Dla osób starszych
EA06-0
Dla kobiet
EA07-3
Dla kobiet w ciąży
EA08-6
Dla bezrobotnych
EA09-9
Dla bezdomnych
EA10-2
Dla narkomanów
EA11-5
Dla emerytów/rencistów
EA12-8
Dla/Przystosowane dla osób niepełnosprawnych
EA13-1
Dla/Przystosowane dla niepełnosprawnych fizycznie
EA14-4
Dla/Przystosowane dla osób sparaliżowanych
EA15-7
Dla/Przystosowane dla osób sparaliżowanych jednostronnie
EA16-0
Dla/Przystosowane dla osób z porażeniem czterokończynowym
EA17-3
Dla/Przystosowane dla osób z porażeniem kończyn dolnych
EA18-6
Dla/Przystosowane dla osób niemych
EA19-9
Dla/Przystosowane dla osób słabosłyszących
EA20-2
Dla/Przystosowane dla głuchoniemych
EA21-5
Dla/Przystosowane dla osób słabowidzących
EA22-8
Dla/Przystosowane dla upośledzonych umysłowo
EA23-1
Dla pasażerów
EA24-4
Dla ograniczonej grupy klientów
EA25-7
Dla więźniów
EA26-0
Dla pacjentów
EA27-3
Dla pacjentów niewymagających nagłej/pilnej pomocy
EA28-6
Dla zwykłych pasażerów
EA29-9
Przeznaczone dla ludzi
EA30-2
Przeznaczone dla zwierząt
L 74/225
L 74/226
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Sekcja F: Wskazanie zastosowania
Grupa A: Zastosowanie edukacyjne
FA01-6
Do użytku edukacyjnego
FA02-9
Do użytku w przedszkolach
FA03-2
Do użytku w szkołach
FA04-5
Do celów szkoleniowych
Grupa B: Zastosowanie w zakresie bezpieczeństwa
FB01-7
Do użytku wojskowego
FB02-0
Na broń i amunicję
FB03-3
Dla służb policji
FB04-6
Do gaszenia pożarów
FB05-9
Do użytku w więzieniach
FB06-2
Dla ratownictwa
FB07-5
Do przypadków nagłych/awaryjnych
FB08-8
Do ochrony przeciwpożarowej
FB09-1
Dla systemu bezpieczeństwa
FB10-4
Do ochrony jądrowej
FB11-7
W przypadku promieniowania
FB12-0
Do zapobiegania terroryzmowi
FB13-3
Spełniające wymogi wojskowe
Grupa C: Wykorzystanie odpadów
FC01-8
Do usuwania odpadów
FC02-1
Na materiały odpadowe
FC03-4
Na odpady domowe
Grupa D: Zastosowanie sezonowe
FD01-9
Na wiosnę
FD02-2
Na lato
FD03-5
Na jesień
FD04-8
Na zimę
FD05-1
Na wszystkie pory roku
Grupa E: Zastosowanie pocztowe
FE01-0
Do pakowania towarów
FE02-3
Do paczek/na paczki
FE03-6
Do użytku w urzędach pocztowych
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Grupa F: Zastosowanie do czyszczenia
FF01-1
Do czyszczenia
FF02-4
Dla domów pobytu dziennego
Grupa G: Inne docelowe zastosowania
FG01-2
Do zapewnienia dostępu
FG02-5
Do użytku wystawienniczego
FG03-8
Do celów graficznych
FG04-1
Do ogrzewania
FG05-4
Do użytku przemysłowego
FG06-7
Do drukowania
FG07-0
Do użytku w żegludze morskiej
FG08-3
Do użytku biurowego
FG09-6
Do użytku w pomieszczeniach zamkniętych
FG10-9
Do użytku na zewnątrz
FG11-2
Do celów naukowych
FG12-5
Do celów składowania
FG13-8
Do przetrwania
FG14-1
Do użytku technicznego
FG15-4
Do testowania
FG16-7
Do użytku miejskiego
FG17-0
Do użytku w rolnictwie
FG18-3
Do użytku w ogrodnictwie
FG19-6
Na kemping
FG20-9
Do użytku kuchennego
FG21-2
Do użytku podmorskiego
FG22-5
Do kosmetyków
FG23-8
Do turystyki
FG24-1
Do użytku podczas występów artystycznych
FG25-4
Dla budynków lub dóbr o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
Sekcja G: Skala i wielkość
Grupa A: Wskazanie wielkości i mocy
GA01-7
Wymagana konkretna waga
GA02-0
Całkowita waga pojazdu ograniczona
GA03-3
Wymagana konkretna wartość w tonach na rok
GA04-6
Wymagana konkretna wartość w kilogramach na rok
GA05-9
Wymagana konkretna wysokość
GA06-2
Wymagana konkretna szerokość
GA07-5
Wymagana konkretna grubość
GA08-8
Wymagana konkretna długość
GA09-1
Wymagana konkretna średnica
GA10-4
Wymagana konkretna objętość
L 74/227
L 74/228
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
GA11-7
Wymagana konkretna wartość w litrach na rok
GA12-0
Wymagany konkretny rozmiar
GA13-3
Wymagana konkretna wielkość jednostkowa
GA14-6
Wymagana konkretna pojemność
GA15-9
Wymagany konkretny obwód
GA16-2
Wymagana konkretna głębokość
GA17-5
Wymagana konkretna wartość w kWh na rok
GA18-8
Wymagana konkretna wartość w MWh na rok
GA19-1
Na rok
GA20-4
Konkretna moc
GA21-7
Konkretne ciśnienie
GA22-0
Wymagane konkretne napięcie
GA32-0
Wymagana konkretna wartość w stopniach Celsjusza
GA33-3
Wymagana konkretna wartość w stopniach Fahrenheita
Grupa B: Częstotliwość
GB01-8
Dziennie
GB02-1
Tygodniowo
GB03-4
Miesięcznie
GB04-7
Rocznie
Grupa C: Inne wskazania
GC01-9
Nieprzekraczające
GC02-2
Powyżej
GC03-5
Maksymalnie
GC04-8
Minimalnie
GC05-1
Faza:
GC06-4
Właściwości znamionowe:
GC07-7
Odniesienie:
GC08-0
Czas reakcji:
GC09-3
Pomieszczenia:
GC10-6
Zakres prac:
GC11-9
Specyfikacje:
GC12-2
Część (partia) dodatkowa:
GC13-5
Typ:
GC14-8
Typ architektury:
GC15-1
Typ protokołu:
GC16-4
Typ normy:
GC17-7
Osiedla:
GC18-0
Części (partie):
GC19-3
Część (partia) nr:
GC20-6
Część (partia) główna:
GC21-9
Obszar:
GC22-2
Oddanie do użytkowania w
GC23-5
Wydłużenie
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
GC24-8
Całość
GC25-1
Liczba:
GC26-4
Liczba kanałów:
GC27-7
Ilość sztuk:
GC28-0
Liczba faz:
GC29-3
Liczba miejsc:
GC30-6
Liczba zestawów:
GC31-9
Liczba jednostek:
GC32-2
Liczba użytkowników:
GC33-5
Liczba arkuszy:
GC34-8
Liczba egzemplarzy:
Sekcja H: Pozostałe atrybuty dotyczące żywności, napojów i posiłków
Grupa A: Atrybuty dotyczące żywności, napojów i posiłków
HA01-8
Ugotowane i schłodzone
HA02-1
Ugotowane i zamrożone
HA03-4
Koszerne
HA04-7
Bez wieprzowiny
HA05-0
Bezalkoholowe
HA06-3
Posiłek dla diabetyków
HA07-6
Posiłek bezglutenowy
HA08-9
Posiłek o wysokiej zawartości błonnika
HA09-2
Posiłek niskokaloryczny
HA10-5
Posiłek o niskiej zawartości cholesterolu/tłuszczu
HA11-8
Posiłek o niskiej zawartości białka
HA12-1
Posiłek niskopurynowy
HA13-4
Posiłek o niskiej zawartości sodu
HA14-7
Posiłek niezawierający laktozy
HA15-0
Posiłek dla uczulonych na orzeszki ziemne
HA16-3
Posiłek wegetariański
HA17-6
Posiłek wegetariański oparty na mleku i jajach
HA18-9
Posiłek zgodny z zasadami religii
HA19-2
Zgodne z zasadami islamu
HA20-5
W tuszach
HA21-8
Wstępnie podsmażone
HA22-1
W syropie
HA23-4
W sosie pomidorowym
HA24-7
W soku własnym
HA25-0
Niesolone
HA26-3
Solone
HA27-6
Gotowane
HA28-9
Pieczone
HA29-2
Smażone
HA30-5
Gotowane na parze
HA31-8
Mieszanka mokra
L 74/229
L 74/230
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Sekcja I: Pozostałe atrybuty dotyczące budowy/robót budowlanych
Grupa A: Atrybuty dotyczące budowy/robót budowlanych
IA01-9
Projekt i budowa
IA02-2
Projekt i układanie
IA03-5
Rozbudowa
IA04-8
Zewnętrzne
IA05-1
Prace wykończeniowe
IA06-4
Dopasowane/na wymiar
IA07-7
Pasujące do
IA08-0
Podłogi
IA09-3
Wewnętrzne
IA10-6
Modernizacja
IA11-9
Modyfikacja
IA13-5
Rekonstrukcja
IA14-8
Renowacja i rozbudowa
IA15-1
Wymiana
IA16-4
Wielopiętrowe
IA17-7
Na lądzie
IA18-0
Wymiana powierzchni/nawierzchni
IA19-3
Zmiana przeznaczenia użytkowego
IA20-6
Części wystające
IA21-9
Na morzu
IA22-2
Przegląd
IA23-5
Przegląd i naprawa
IA24-8
Przywracanie stanu użytkowego
IA25-1
Odnowienie
IA26-4
Usuwanie
IA27-7
Remont
IA28-0
Wzmocnienie
IA29-3
Wydrążone
IA30-6
Oświetlone
IA31-9
Ulepszenia
IA32-2
Terenowe
IA33-5
Złom
IA34-8
Poszerzenie
IA35-1
Działowe
IA36-4
Do budynków
IA37-7
Do izolacji
IA38-0
Do instalacji mechanicznych
IA39-3
Do dróg szybkiego ruchu
IA40-6
Renowacja
IA41-9
Odrestaurowanie
IA42-2
Ściana
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Sekcja J: Pozostałe atrybuty dotyczące komputerów, technologii informatycznych lub komunikacji
Grupa A: Atrybuty dotyczące komputerów, technologii informatycznych lub komunikacji
JA01-1
Do urządzeń komputerowych
JA02-4
Do oprogramowania komputerowego
JA03-7
Do użytku sieciowego
JA04-0
Do projektowania
JA05-3
Biurkowe
JA06-6
Do opracowania
JA07-9
On-line
JA08-2
Aktualizacja/nowsza wersja
JA09-5
Multimedia
JA10-8
Do internetu
JA11-1
Do sieci wewnętrznej
JA12-4
Do sieci
JA13-7
Do lokalnego obszaru sieciowego
JA14-0
Do szerokiego obszaru sieciowego
JA15-3
Z licencją
JA16-6
Na bezpłatnej licencji
JA17-9
Do danych
JA18-2
Do audytu
JA19-5
Do serwera
JA20-8
Do kopii zapasowych
JA21-1
Do rozwijania
JA22-4
Do programowania
JA23-7
Do aktualizacji/wprowadzenia nowszej wersji
JA24-9
Szerokopasmowe
Sekcja K: Pozostałe atrybuty dotyczące dystrybucji energii i wody
Grupa A: Atrybuty dotyczące dystrybucji energii i wody
KA01-2
Do lokalnych sieci grzewczych
KA02-5
Do odprowadzania wody
KA03-8
Do urządzeń elektrycznych
KA04-1
Do instalacji elektrycznych
KA05-4
Do oczyszczania ścieków
KA06-7
Dla sektora gazowego
KA07-0
Dla sektora naftowego
KA08-3
Do składowania gazu ziemnego
KA09-6
Do uzdatniania wody
KA10-9
Do użytku w sektorze wodociągowym
KA11-2
Dla przedsiębiorstw wodociągowych
KA12-5
Do produkcji energii elektrycznej
KA13-8
Dostawy przemysłowe
L 74/231
L 74/232
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
KA14-1
Woda ściekowa
KA15-4
Parowe
KA16-7
Dla sektora energetycznego
Sekcja L: Pozostałe atrybuty medyczne i laboratoryjne
Grupa A: Atrybuty medyczne i laboratoryjne
LA01-3
Dla anestezjologii
LA02-6
Do leczenia dializami
LA03-9
Do autopsji
LA04-2
Do bronchoskopii
LA05-5
Na oparzenia
LA06-8
Do leczenia cytostatykami
LA07-1
Dla radiologii diagnostycznej
LA08-4
Do stosowania w dietach
LA09-7
Do dezynfekcji
LA10-0
Do użytku aptecznego
LA11-3
Do stosowania wewnątrznaczyniowego
LA12-6
Dla ginekologii
LA13-9
Do hemodializ
LA14-2
Do hemodynamiki
LA15-5
Do chirurgii serca
LA16-8
Do użytku szpitalnego
LA17-1
Do immunologii
LA18-4
Do infuzji
LA19-7
Do wstrzykiwania
LA20-0
Do użytku na oddziałach intensywnej terapii
LA21-3
Do użytku laboratoryjnego
LA22-6
Dla personelu medycznego
LA23-9
Do użytku medycznego
LA24-2
Do użytku w neuroangiografii
LA25-5
Do użytku neurochirurgicznego
LA26-8
Dla personelu pielęgniarskiego
LA27-1
Do sal operacyjnych
LA28-4
Do użytku na salach operacyjnych
LA29-7
Do użytku ortopedycznego
LA30-0
Do osteosyntezy
LA31-3
Do medycyny pediatrycznej
LA32-6
Do użytku paramedycznego
LA33-9
Do patologii
LA34-2
Do dializ otrzewnowych
LA35-5
Dla celów psychiatrycznych
LA36-8
Do diagnostyki radiologicznej
LA37-1
Do radiologicznych prób immunologicznych
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
LA38-4
Do radioterapii immunologicznej
LA39-7
Do radiologii
LA40-0
Do odczynników radioterapii
LA41-3
Do serologii
LA42-6
Do użytku chirurgicznego
LA43-9
Do użytku na oddziale dializ
LA44-2
Do medycyny leczniczej
LA45-5
Do celów leczniczych
LA46-8
Do dializ pozaotrzewnowych
LA47-1
Do leczenia hipotermii
LA48-4
Do leczenia urologicznego
LA49-7
Dla oddziałów radiologii
LA50-0
Dla kardiologii
LA51-3
Do stosowania w układzie krążenia
LA52-6
Medyczne
LA53-9
Do stosowania post mortem
LA54-2
Do stosowania naczyniowego
LA55-5
Do użytku weterynaryjnego
Sekcja M: Pozostałe atrybuty dotyczące transportu
Grupa A: Atrybuty dotyczące wskazanego typu pojazdu
MA01-4
Do statków powietrznych
MA02-7
Dla załóg statków powietrznych
MA03-0
Do autobusów
MA04-3
Do samochodów
MA05-6
Do cywilnych statków powietrznych
MA06-9
Do pojazdów przemysłowych
MA07-2
Do pojazdów mechanicznych
MA08-5
Do użytku kolejowego
MA09-8
Do transportu
MA10-1
Do użytku na lotniskach
MA11-4
Do pojazdów
MA12-7
Do transportu miejskiego
MA13-0
Do dróg wodnych
MA14-3
Do łodzi
Grupa B: Właściwości pojazdu
MB01-5
Z lewostronnym układem kierowniczym
MB02-8
Z prawostronnym układem kierowniczym
MB03-1
Podmorskie
MB04-4
Szybkobieżne
L 74/233
L 74/234
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Grupa D: Atrybuty dotyczące transportu specjalnego
MD01-7
Przy użyciu pojazdów chłodni
MD02-0
Przy użyciu cystern
MD03-3
Przy użyciu pojazdów przystosowanych do transportu towarów luzem
MD04-6
Przy użyciu pojazdów kontenerowych
MD05-9
Przy użyciu meblowozów
MD06-2
Przy użyciu przyczep załadowczych
MD07-5
Przy użyciu samochodów pancernych
Grupa E: Atrybuty dotyczące transportu towarów specjalnych
ME01-8
Towarów suchych luzem
ME02-1
Gazu ziemnego
ME03-4
Zwłok
ME04-7
Wyrobów artystycznych
ME05-0
Substancji toksycznych
Grupa F: Przy użyciu pojazdu
MF01-9
Przy użyciu statku powietrznego
MF02-2
Przy użyciu tramwaju
MF03-5
Przy użyciu pojazdów specjalnych
MF04-8
Przy użyciu samochodu
MF05-1
Przy użyciu autobusu
MF06-4
Przy użyciu autokaru
MF07-7
Przy użyciu balonu
MF08-0
Przy użyciu sterowca
MF09-3
Przy użyciu poduszkowca
MF10-6
Przy użyciu pojazdu typu „zodiak”
Sekcja P: Usługi w zakresie wynajmu
Grupa A: Usługi w zakresie wypożyczenia lub wynajmu
PA01-7
Wynajem
PA02-0
Dzierżawa
PA03-3
Kupno na raty/leasing
Grupa B: Usługi polegające na wynajęciu załogi, kierowcy lub operatora
PB01-8
Z załogą
PB02-1
Bez załogi
PB03-4
Z kierowcą
PB04-7
Bez kierowcy
PB05-0
Z operatorem
PB06-3
Bez operatora
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Sekcja Q: Pozostałe atrybuty dotyczące usług reklamowych i usług w zakresie doradztwa prawnego
Grupa A: Usługi reklamowe
QA01-8
W zakresie emisji reklam
QA02-1
W zakresie reklamy w radiu
QA03-4
W zakresie reklamy w telewizji
QA04-7
W zakresie reklamy w internecie
QA05-0
W zakresie reklamy w kinach
QA06-3
W zakresie reklamy w gazetach
QA07-6
W zakresie reklamy w czasopismach
QA08-9
W zakresie reklamy plakatowej
QA09-2
W zakresie reklamy za pomocą ulotek
QA10-5
Na targach
QA11-8
Na imprezach
QA12-1
Na konferencjach
QA13-4
Na wystawach
Grupa B: Usługi w zakresie doradztwa prawnego
QB01-9
W zakresie prawa kontraktowego
QB02-2
W zakresie prawa handlowego
QB03-5
W zakresie prawa spółek
QB04-8
W zakresie prawa o konkurencji
QB05-1
W zakresie prawa administracyjnego
QB06-4
W zakresie prawa prywatnego
QB07-7
W zakresie prawa publicznego
QB08-0
W zakresie prawa międzynarodowego
QB09-3
W zakresie prawa krajowego
QB10-6
W zakresie prawa regionalnego
QB11-9
W zakresie prawa pracy
QB12-2
W zakresie prawa imigracyjnego
QB13-5
W zakresie prawa podatkowego
QB14-8
W zakresie prawa socjalnego
QB15-1
W zakresie prawa kryminalnego
QB16-4
W zakresie prawa dotyczącego dyskryminacji lub szykanowania
QB17-7
W zakresie prawa dotyczącego nieletnich
QB18-0
W zakresie procedury apelacyjnej
QB19-3
W zakresie prawa obronnego
QB20-6
W zakresie prawa dotyczącego działalności gospodarczej
QB21-9
W zakresie krajowego prawa antymonopolowego
QB23-5
W zakresie prawa upadłościowego
QB24-8
W zakresie prawa dotyczącego spółek osobowych
QB25-1
W zakresie prawa patentowego
QB26-4
W zakresie prawa dotyczącego ochrony znaków towarowych
QB27-7
W zakresie prawa autorskiego
L 74/235
L 74/236
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
QB28-0
W zakresie prawa dotyczącego likwidacji
QB29-3
W zakresie prawa o nieruchomościach
QB30-6
W zakresie prawa o fuzjach
QB31-9
W zakresie prawa dotyczącego nabywania (przedsiębiorstw)
QB32-2
W zakresie prawa dotyczącego ściągania długów
QB33-5
W zakresie prawa dotyczącego roszczeń zdrowotnych
QB34-8
W zakresie prawa dotyczącego szkód na osobie
QB35-1
W zakresie prawa majątkowego
QB36-4
W zakresie prawa dotyczącego przywilejów pracowniczych
QB37-7
W zakresie prawa dotyczącego sporów ze stosunku pracy
QB38-0
W zakresie prawa rodzinnego
QB39-3
W zakresie prawa adopcyjnego
QB40-6
W zakresie prawa o nadawaniu obywatelstwa
QB41-9
W zakresie prawa opiekuńczego
QB42-2
W zakresie prawa dotyczącego dozoru
QB43-5
Dotyczące gruntów
QB44-8
Dotyczące wód
QB45-1
Dotyczące rybołówstwa
QB46-4
Dotyczące roślin
QB47-7
Dotyczące zwierząt
QB48-0
Dotyczące żywności
QB49-3
Dotyczące leśnictwa
QB50-6
Dotyczące dzikiej przyrody
QB51-9
Dotyczące parków narodowych
QB52-2
Dotyczące środowiska naturalnego
QB53-5
Dotyczące różnorodności biologicznej
QB54-8
Dotyczące sektora motoryzacyjnego
QB55-1
Dotyczące sektora aeronautyki
QB56-4
Dotyczące sektora kosmicznego
QB57-7
Dotyczące kwestii politycznych
Sekcja R: Pozostałe atrybuty dotyczące usług badawczych
Grupa A: Badania medyczne
RA01-9
W farmacji
RA02-2
W bakteriologii
RA03-5
W biomedycynie
RA04-8
W kardiologii
RA05-1
W anatomii
RA06-4
W patologii
RA07-7
W embriologii
RA08-0
W epidemiologii
RA09-3
W genetyce
RA10-6
W immunologii
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
RA11-9
W okulistyce
RA12-2
W fizjologii
RA13-5
W toksykologii
RA14-8
W neurologii
RA15-1
W urologii
RA16-4
W dermatologii
Grupa B: Usługi badań ekonomicznych
RB01-0
W zakresie mikroekonomii
RB02-3
W zakresie makroekonomii
RB03-6
W zakresie ekonomii przemysłu
RB04-9
W zakresie ekonomii konkurencji
RB05-2
W zakresie ekonomii regulacji
RB06-5
W zakresie ekonomii handlu
RB07-8
W zakresie gospodarki międzynarodowej
RB08-1
W zakresie gospodarki krajowej
RB09-4
W zakresie gospodarki regionalnej
RB10-7
W zakresie ekonomii geograficznej
RB11-0
W zakresie ekonomii bankowości
RB12-3
W zakresie ekonomii ubezpieczeń
RB13-6
W zakresie ekonometrii
RB14-9
W zakresie gospodarki walutowej
RB15-2
W zakresie ekonomii obrotów dewizowych
RB16-5
W zakresie ekonomii innowacji
RB17-8
W zakresie prognoz ekonomicznych
RB18-1
W zakresie gospodarki publicznej
RB19-4
W zakresie gospodarki prywatnej
RB20-7
W zakresie gospodarki rynkowej
RB21-0
W zakresie gospodarki planowej
Grupa C: Badania technologiczne
RC01-1
W zakresie technologii lotniczych
RC02-4
W zakresie technologii kosmicznych
RC03-7
W zakresie technologii komputerowych
RC04-0
W zakresie technologii komunikacyjnych
RC05-3
W zakresie technologii informatycznych
RC06-6
W zakresie technologii automatyki
RC07-9
W zakresie technologii paliwowych
RC08-2
W zakresie technologii jądrowych
L 74/237
L 74/238
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Grupa D: Dziedziny badań
RD01-2
W dziedzinie matematyki
RD02-5
W dziedzinie nauk przyrodniczych
RD03-8
W dziedzinie biologii
RD04-1
W dziedzinie chemii
RD05-4
W dziedzinie fizyki
RD06-7
W dziedzinie nauk o ziemi
RD07-0
W dziedzinie nauk społecznych
RD08-3
W dziedzinie nauk o zachowaniach
RD09-6
W dziedzinie nauk stosowanych
RD10-9
W dziedzinie nauk o zdrowiu
RD11-2
W dziedzinach interdyscyplinarnych
Sekcja S: Pozostałe atrybuty dotyczące usług finansowych
Grupa A: Usługi bankowe
SA01-0
W zakresie bankowości
SA02-3
W zakresie operacji dewizowych
SA03-6
W zakresie pożyczek
SA04-9
W zakresie kredytów
Grupa B: Usługi ubezpieczeniowe
SB01-1
W zakresie ubezpieczeń/asekuracji
SB02-3
W zakresie reasekuracji
Grupa C: Usługi emerytalno-rentowe
SC01-2
W zakresie emerytur/rent
Sekcja T: Pozostałe atrybuty dotyczące usług w zakresie drukowania
Grupa A: Usługi w zakresie drukowania
TA01-2
Książek
TA02-5
Książek adresowych
TA03-8
Zeszytów
TA04-1
Terminarzy
TA05-4
Organizerów osobistych
TA06-7
Notatników
TA07-0
Broszurek
TA08-3
Bloczków (z A991samoprzylepnymi kartkami) na notatki
TA09-6
Bloków listowych
TA10-9
Bibularzy/podkładek na biurka
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
TA11-2
Handlowych materiałów reklamowych
TA12-5
Katalogów handlowych
TA13-8
Rejestrów
TA14-1
Ksiąg rachunkowych
TA15-4
Ksiąg zamówień
TA16-7
Kwitariuszy
TA17-0
Papeterii
TA18-3
Kopert
TA19-6
Papieru listowego
TA20-9
Przekładek powielających
TA21-2
Albumów na próbki lub kolekcje
TA22-5
Skoroszytów, folderów lub okładek na akta
TA23-8
Wizytówek
TA24-1
Druków zabezpieczonych
TA25-4
Pozwoleń
TA26-7
Świadectw udziałowych
TA27-0
Blankietów czekowych
TA28-3
Nowych znaczków
TA29-6
Papieru wytłaczanego
TA30-9
Talonów obiadowych
TA31-2
Formularzy
TA32-5
Handlowych formularzy samokopiujących
TA33-8
Formularzy ciągłych
TA34-1
Biletów
TA35-4
Wejściówek
TA36-7
Biletów transportowych
TA37-0
Biletów z paskami magnetycznymi
TA38-3
Kalendarzy
TA39-6
Rozkładów
TA40-9
Gazet
TA41-2
Plakatów
TA42-5
Dotyczące przemysłowego druku fleksograficznego
TA43-8
Dotyczące wklęsłodruku przemysłowego
TA44-1
Dotyczące sitodruku przemysłowego
TA45-4
Dotyczące przemysłowego druku offsetowego
TA46-7
Dotyczące przemysłowego druku termotransferowego
TA47-0
Książek pisanych pismem Braille'a
TA48-3
Tektury
L 74/239
L 74/240
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Sekcja U: Pozostałe atrybuty dotyczące usług handlu detalicznego
Grupa A: Usługi handlu detalicznego żywnością
UA01-3
Produkty spożywcze
UA02-6
Napoje
Grupa B: Usługi handlu detalicznego produktami nieżywnościowymi
UB01-4
Meble
UB02-7
Odzież
UB03-0
Materiały budowlane
UB04-3
Druki
UB05-6
Artykuły biurowe
UB06-9
Produkty sadownicze
UB07-2
Produkty medyczne
UB08-5
Nadmierne zapasy
15.3.2008
15.3.2008
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
L 74/241
ZAŁĄCZNIK II
TABELA ZBIEŻNOŚCI MIĘDZY CPV I CPC PROV.
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
1
Opis/nr referencyjny CPC
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
Opis
Usługi konserwacyjne i naprawcze
6112, 6122, 633, 886
61220,
88680,
84250,
88650,
88660,
88640,
63303,
50000000-5
Usługi naprawcze i konserwacyjne
61120, 61220,
88670, 88680
50100000-6
Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
61120, 61220,
88670, 88680
50110000-9
Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz
podobne usługi
61120
50111000-6
Zarządzanie flotą pojazdów; usługi konserwacyjne i naprawcze
61120
50111100-7
Zarządzanie flotą pojazdów
61120
50111110-0
Usługi dodatkowe w zakresie obsługi floty
pojazdów
61120
50112000-3
Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów
61120
50112100-4
Usługi w zakresie napraw samochodów
61120
50112110-7
Usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów
61120
50112111-4
Usługi w zakresie produkcji paneli
61120
50112120-0
Usługi w zakresie wymiany szyb
61120
50112200-5
Usługi w zakresie konserwacji samochodów
61120
50112300-6
Mycie samochodów i podobne usługi
88680
50113000-0
Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów
88680
50113100-1
Usługi w zakresie napraw autobusów
88680
50113200-2
Usługi w zakresie konserwacji autobusów
88670
50114000-7
Usługi w zakresie napraw i konserwacji ciężarówek
88670
50114100-8
Usługi w zakresie naprawy ciężarówek
88670
50114200-9
Usługi w zakresie konserwacji ciężarówek
61220
50115000-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji motocykli
61220
50115100-5
Usługi w zakresie naprawy motocykli
61220
50115200-6
Usługi w zakresie konserwacji motocykli
61120, 61220
50116000-1
Usługi w zakresie napraw i konserwacji
poszczególnych części pojazdów
61120, 61220
50116100-2
Usługi w zakresie napraw układu elektrycznego
61120, 61220
50116200-3
Usługi w zakresie napraw i konserwacji hamulców i części hamulców do pojazdów
61120,
88670,
63309,
84500,
88620,
88610,
63301,
63304
L 74/242
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
15.3.2008
Opis
61120, 61220
50116300-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji przekładni pojazdów
61120, 61220
50116400-5
Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów
przekładniowych pojazdów
61120, 61220
50116500-6
Usługi w zakresie napraw opon, w tym pasowania i wyważania
61120, 61220
50116510-9
Usługi w zakresie formowania opon
61120
50116600-7
Usługi w zakresie napraw i konserwacji rozruszników
61120, 61220
50117000-8
Usługi w zakresie zmiany przeznaczenia użytkowego i przywracania do stanu użytkowego
pojazdów
61120
50117100-9
Usługi w zakresie zmiany przeznaczenia użytkowego pojazdów mechanicznych
61120
50117200-0
Usługi w zakresie zmiany przeznaczenia użytkowego karetek
61120, 61220
50117300-1
Usługi w zakresie przywracania pojazdów do
stanu użytkowego
61120
50118000-5
Usługi w zakresie pomocy drogowej
61120
50118100-6
Usługi w zakresie złomowania i przywracania
do stanu użytkowego samochodów
61120
50118110-9
Usługi holownicze
61120
50118200-7
Usługi w zakresie złomowania i przywracania
do stanu użytkowego pojazdów handlowych
61120
50118300-8
Usługi w zakresie złomowania i przywracania
do stanu użytkowego autobusów
61120
50118400-9
Usługi w zakresie złomowania i przywracania
do stanu użytkowego pojazdów silnikowych
61220
50118500-0
Usługi w zakresie złomowania i przywracania
do stanu użytkowego motocykli
88680
50200000-7
Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków
powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
88680
50210000-0
Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków
powietrznych i innego sprzętu
88680
50211000-7
Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków
powietrznych
88680
50211100-8
Usługi w zakresie konserwacji statków powietrznych
88680
50211200-9
Usługi w zakresie napraw statków powietrznych
88680
50211210-2
Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników
statków powietrznych
88680
50211211-9
Usługi w zakresie konserwacji silników statków
powietrznych
88680
50211212-6
Usługi w zakresie napraw silników statków
powietrznych
88680
50211300-0
Przywracanie statków powietrznych do stanu
użytkowego
88680
50211310-3
Usługi w zakresie przywracania silników statków powietrznych do stanu użytkowego
88680
50212000-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji śmigłowców
88680
50220000-3
Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz
podobne usługi dotyczące kolei i innego sprzętu
88680
50221000-0
Usługi w zakresie napraw i konserwacji lokomotyw
88680
50221100-1
Usługi w zakresie napraw i konserwacji skrzyni
przekładniowych
15.3.2008
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
L 74/243
Opis
88680
50221200-2
Usługi w zakresie napraw i konserwacji przekładni lokomotyw
88680
50221300-3
Usługi w zakresie napraw i konserwacji lokomotywowych zestawów kołowych
88680
50221400-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji hamulców i części hamulców lokomotyw
88680
50222000-7
Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru
kolejowego
88680
50222100-8
Usługi w zakresie napraw i konserwacji przepustnic
88680
50223000-4
Przywracanie do stanu użytkowego lokomotyw
88680
50224000-1
Przywracanie do stanu użytkowego taboru
kolejowego
88680
50224100-2
Przywracanie do stanu użytkowego siodełek
88680
50224200-3
Przywracanie do stanu użytkowego wagonów
pasażerskich
88680
50225000-8
Usługi w zakresie konserwacji torów kolejowych
88680
50230000-6
Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
88680
50232000-0
Usługi w zakresie konserwacji publicznych
instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów
88680
50232100-1
Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia
ulicznego
88680
50232110-4
Obsługa instalacji oświetlenia publicznego
88680
50232200-2
Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji
ulicznej
88680
50240000-9
Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne
usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego
88680
50241000-6
Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków
88680
50241100-7
Usługi w zakresie naprawy statków
88680
50241200-8
Usługi w zakresie naprawy promów
88680
50242000-3
Zmiana przeznaczenia użytkowego statków
88680
50244000-7
Przywracanie do stanu użytkowego statków lub
łodzi
88680
50245000-4
Usługi w zakresie modernizacji statków
88680
50246000-1
Usługi w zakresie konserwacji urządzeń portowych
88680
50246100-2
Usługi w zakresie suchego dokowania
88680
50246200-3
Usługi w zakresie konserwacji boi nawigacyjnych
88680
50246300-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji konstrukcji pływających
88680
50246400-5
Usługi w zakresie napraw i konserwacji platform
pływających
63309, 84250,
84500, 88650,
88660
50300000-8
Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych,
sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego
88650
50330000-7
Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego
88650
50331000-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji linii
telekomunikacyjnych
L 74/244
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
15.3.2008
Opis
88650
50332000-1
Usługi w zakresie konserwacji infrastruktury
telekomunikacyjnej
88650
50333000-8
Usługi w zakresie konserwacji radiowego
sprzętu komunikacyjnego
88650
50333100-9
Usługi w zakresie napraw i konserwacji nadajników radiowych
88650
50333200-0
Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury radiotelefonicznej
88650
50334000-5
Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu
telefonii i telegrafii kablowej
88650
50334100-6
Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu
telefonii kablowej
88650
50334110-9
Usługi w zakresie konserwacji sieci telefonicznej
88650
50334120-2
Usługi w zakresie modernizacji telefonicznych
urządzeń przełączeniowych
88650
50334130-5
Usługi w zakresie napraw i konserwacji telefonicznej aparatury przełączeniowej
88650
50334140-8
Usługi w zakresie napraw i konserwacji zestawów telefonicznych
88650
50334200-7
Usługi w zakresie napraw i konserwacji telegrafii
kablowej
88650
50334300-8
Usługi w zakresie napraw i konserwacji kablowych urządzeń teleksowych
88650
50334400-9
Usługi w zakresie konserwacji systemu komunikacji
63309, 88650,
88660
50340000-0
Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych
63309, 88650
50341000-7
Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń telewizyjnych
88650
50341100-8
Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideotekstowych
63309, 88650
50341200-9
Usługi w zakresie napraw i konserwacji nadajników telewizyjnych
63309, 88650
50342000-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audio
63309, 88650
50343000-1
Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo
88660
50344000-8
Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń optycznych
88660
50344100-9
Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu
fotograficznego
88660
50344200-0
Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu
kinematograficznego
88620, 88660
50400000-9
Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
88620, 88660
50410000-2
Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej
88660
50411000-9
Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej
88660
50411100-0
Usługi w zakresie napraw i konserwacji wodomierzy
88660
50411200-1
Usługi w zakresie napraw i konserwacji gazomierzy
88660
50411300-2
Usługi w zakresie napraw i konserwacji mierników elektryczności
88660
50411400-3
Usługi w zakresie napraw i konserwacji tachometrów
88660
50411500-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji przemysłowych mierników czasu
15.3.2008
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
L 74/245
Opis
88660
50412000-6
Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej
88620, 88660
50413000-3
Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury kontrolnej
88660
50413100-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń do wykrywania gazu
88620
50413200-5
Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu
gaśniczego
88660
50420000-5
Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu
medycznego i chirurgicznego
88660
50421000-2
Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu
medycznego
88660
50421100-3
Usługi w zakresie napraw i konserwacji wózków
inwalidzkich
88660
50421200-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu
rentgenowskiego
88660
50422000-9
Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu
chirurgicznego
88660
50430000-8
Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń precyzyjnych
88660
50431000-5
Usługi w zakresie napraw i konserwacji zegarków
88660
50432000-2
Usługi w zakresie napraw i konserwacji zegarów
88660
50433000-9
Usługi kalibracyjne
88610, 88620,
88640
50500000-0
Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp,
zaworów, zaworów odcinających, pojemników
metalowych i maszyn
88610, 88620
50510000-3
Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp,
zaworów, zaworów odcinających i pojemników
metalowych
88620
50511000-0
Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
88620
50511100-1
Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
cieczowych
88620
50511200-2
Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
gazowych
88620
50512000-7
Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów
88620
50513000-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów odcinających
88610
50514000-1
Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojemników metalowych
88610
50514100-2
Usługi w zakresie napraw i konserwacji zbiorników
88610
50514200-3
Usługi w zakresie napraw i konserwacji rezerwuarów
88610
50514300-4
Usługi w zakresie naprawy tulei
88620, 88640
50530000-9
Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
88620
50531000-6
Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
nieelektrycznych
88620
50531100-7
Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów
grzewczych
88620
50531200-8
Usługi w zakresie konserwacji aparatury gazowej
88620
50531300-9
Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprężarek
88620
50531400-0
Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów
88620
50531500-1
Usługi w zakresie napraw i konserwacji żurawi
masztowych
88620
50531510-4
Usługi w zakresie demontażu żurawi masztowych
L 74/246
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
15.3.2008
Opis
88640
50532000-3
Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
88640
50532100-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników
elektrycznych
88640
50532200-5
Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów
88640
50532300-6
Usługi w zakresie napraw i konserwacji generatorów
88640
50532400-7
Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego
84500, 88610,
88620, 88640
50600000-1
Usługi w zakresie napraw i konserwacji materiałów dla bezpieczeństwa i obrony
84500, 88620,
88650, 88660
50610000-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu
bezpieczeństwa
88610, 88660
50620000-7
Usługi w zakresie napraw i konserwacji broni
palnej i amunicji
88670
50630000-0
Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów wojskowych
88680
50640000-3
Usługi w zakresie napraw i konserwacji okrętów
wojennych
88680
50650000-6
Usługi w zakresie napraw i konserwacji samolotów wojskowych, rakiet (pocisków rakietowych) i statków kosmicznych
84500, 88620,
88650, 88660
50660000-9
Usługi w zakresie napraw i konserwacji wojskowych systemów elektronicznych
88640
50700000-2
Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji
budynkowych
88640
50710000-5
Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
88640
50711000-2
Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych
88640
50712000-9
Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych
88640
50720000-8
Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania
88640
50721000-5
Obsługa instalacji grzewczych
88640
50730000-1
Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów
chłodzących
88640
50740000-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji podnośników
88640
50750000-7
Usługi w zakresie konserwacji wind
63309, 88610–
88650
50760000-0
Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej
63301, 63303,
63304, 63309,
88610–88650
50800000-3
Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
63303
50810000-6
Usługi w zakresie naprawy biżuterii
63301
50820000-9
Usługi w zakresie naprawy wyrobów skórzanych użytku osobistego
63301
50821000-6
Usługi w zakresie naprawy butów
63301
50822000-3
Usługi w zakresie naprawy obuwia lekkiego
15.3.2008
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
L 74/247
Opis
63304
50830000-2
Usługi w zakresie naprawy odzieży i wyrobów
włókienniczych
88620
50840000-5
Usługi w zakresie napraw i konserwacji broni
i systemów uzbrojenia
88620
50841000-2
Usługi w zakresie napraw i konserwacji broni
88620
50842000-9
Usługi w zakresie napraw i konserwacji systemów uzbrojenia
63309
50850000-8
Usługi w zakresie napraw i konserwacji mebli
63309
50860000-1
Usługi w zakresie napraw i konserwacji instrumentów muzycznych
88610
50870000-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw
63309, 88610–
88650
50880000-7
Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia hotelowego i restauracyjnego
88610–88650
50881000-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu
hotelowego
88610–88650
50882000-1
Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu
restauracyjnego
88610–88650
50883000-8
Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń zaprowiantowania
63309
50884000-5
Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu
kempingowego
61120, 61220,
88610–88680
51000000-9
Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
61120, 61220,
88610, 88620,
88640, 88670,
88680
51100000-3
Usługi instalowania urządzeń elektrycznych
i mechanicznych
88640
51110000-6
Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
88640
51111000-3
Usługi instalowania silników elektrycznych,
generatorów i transformatorów
88640
51111100-4
Usługi instalowania silników elektrycznych
88640
51111200-5
Usługi instalowania generatorów
88640
51111300-6
Usługi instalowania transformatorów
88640
51112000-0
Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu
energii elektrycznej
88640
51112100-1
Usługi instalowania sprzętu do przesyłu energii
elektrycznej
88640
51112200-2
Usługi instalowania sprzętu sterowania energią
elektryczną
88620
51120000-9
Usługi instalowania urządzeń mechanicznych
88620
51121000-6
Usługi instalowania sprzętu do ćwiczeń fizycznych
88620
51122000-3
Usługi instalowania masztów flagowych
88620, 88680
51130000-2
Usługi instalowania generatorów pary, turbin,
sprężarek i palników
88620
51131000-9
Usługi instalowania generatorów pary
88620, 88680
51133000-3
Usługi instalowania turbin
88620, 88680
51133100-4
Usługi instalowania turbin gazowych
88620
51134000-0
Usługi instalowania sprężarek
L 74/248
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
15.3.2008
Opis
88620
51135000-7
Usługi instalowania pieców
88620
51135100-8
Usługi instalowania palników
88620
51135110-1
Usługi instalowania pieców do spalania odpadów
61120, 61220,
88620, 88670,
88680
51140000-5
Usługi instalowania silników
88620, 88680
51141000-2
Usługi instalowania silników benzynowych
88620, 88680
51142000-9
Usługi instalowania silników diesla
88680
51143000-6
Usługi instalowania silników kolejowych
61120, 61220,
88670
51144000-3
Usługi instalowania silników do pojazdów
88680
51145000-0
Usługi instalowania silników do statków morskich
88680
51146000-7
Usługi instalowania
powietrznych
88660
51200000-4
Usługi instalowania urządzeń do mierzenia,
kontroli, badania i nawigacji
88660
51210000-7
Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
88660
51211000-4
Usługi instalowania urządzeń do pomiaru czasu
88660
51212000-1
Usługi instalowania urządzeń do rejestrowania
obecności
88660
51213000-8
Usługi instalowania urządzeń do zapisywania
czasu
88660
51214000-5
Usługi instalowania parkometrów
88660
51215000-2
Usługi instalowania urządzeń meteorologicznych
88660
51216000-9
Usługi instalowania urządzeń geologicznych
88660
51220000-0
Usługi instalowania urządzeń kontrolnych
88660
51221000-7
Usługi instalowania automatycznych urządzeń
do odprawy na lotniskach
88660
51230000-3
Usługi instalowania urządzeń badawczych
88660
51240000-6
Usługi instalowania urządzeń nawigacyjnych
88650
51300000-5
Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych
88650
51310000-8
Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych,
radiowych, dźwiękowych i wideo
88650
51311000-5
Usługi instalowania urządzeń radiowych
88650
51312000-2
Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych
88650
51313000-9
Usługi instalowania urządzeń dźwiękowych
88650
51314000-6
Usługi instalowania urządzeń wideo
88650
51320000-1
Usługi instalowania nadajników radiowych i telewizyjnych
88650
51321000-8
Usługi instalowania nadajników radiowych
88650
51322000-5
Usługi instalowania nadajników telewizyjnych
88650
51330000-4
Usługi instalowania aparatury radiotelefonicznej
silników
do
statków
15.3.2008
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
L 74/249
Opis
88650
51340000-7
Usługi instalowania urządzeń telefonicznych
88650
51350000-0
Usługi instalowania urządzeń telegraficznych
88660
51400000-6
Usługi instalowania sprzętu medycznego i chirurgicznego
88660
51410000-9
Usługi instalowania sprzętu medycznego
88660
51411000-6
Usługi instalowania sprzętu obrazującego
88660
51412000-3
Usługi instalowania sprzętu dentystycznego
i specjalistycznego
88660
51413000-0
Usługi instalowania sprzętu do radioterapii
88660
51414000-7
Usługi instalowania sprzętu do mechanoterapii
88660
51415000-4
Usługi instalowania sprzętu do elektroterapii
88660
51416000-1
Usługi instalowania sprzętu do fizykoterapii
88660
51420000-2
Usługi instalowania sprzętu chirurgicznego
88660
51430000-5
Usługi instalowania sprzętu laboratoryjnego
88620
51500000-7
Usługi instalowania maszyn i urządzeń
88620
51510000-0
Usługi instalowania maszyn i urządzeń ogólnego zastosowania
88620
51511000-7
Usługi instalowania urządzeń wyciągowych
i transportowych, z wyjątkiem wind i podnośników
88620
51511100-8
Usługi instalowania urządzeń wyciągowych
88620
51511110-1
Usługi instalowania żurawi
88620
51511200-9
Usługi instalowania urządzeń przeładunkowych
88620
51511300-0
Usługi instalowania podwieszanych urządzeń
bramowych
88620
51511400-1
Usługi instalowania specjalnych systemów przesyłowych
88620
51514000-8
Usługi instalowania różnych maszyn ogólnego
zastosowania
88620
51514100-9
Usługi instalowania maszyn i aparatury do
oczyszczania lub filtrowania cieczy
88620
51514110-2
Usługi instalowania maszyn i aparatury do
oczyszczania lub filtrowania wody
88620
51520000-3
Usługi instalowania maszyn rolniczych i używanych w leśnictwie
88620
51521000-0
Usługi instalowania maszyn rolniczych
88620
51522000-7
Usługi instalowania maszyn używanych w leśnictwie
88620
51530000-6
Usługi instalowania obrabiarek
88620
51540000-9
Usługi instalowania maszyn i urządzeń specjalnego zastosowania
88620
51541000-6
Usługi instalowania maszyn górniczych, kopalniczych, budowlanych i metalurgicznych
L 74/250
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
15.3.2008
Opis
88620
51541100-7
Usługi instalowania maszyn górniczych
88620
51541200-8
Usługi instalowania maszyn kopalniczych
88620
51541300-9
Usługi instalowania maszyn budowlanych
88620
51541400-0
Usługi instalowania maszyn metalurgicznych
88620
51542000-3
Usługi instalowania maszyn do przetwarzania
żywności, napojów i tytoniu
88620
51542100-4
Usługi instalowania maszyn do przetwarzania
żywności
88620
51542200-5
Usługi instalowania maszyn do przetwarzania
napojów
88620
51542300-6
Usługi instalowania maszyn do przetwarzania
tytoniu
88620
51543000-0
Usługi instalowania maszyn do produkcji
odzieży włókienniczej i skórzanej
88620
51543100-1
Usługi instalowania maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych
88620
51543200-2
Usługi instalowania maszyn do produkcji
odzieży skórzanej
88620
51543300-3
Usługi instalowania maszyn do produkcji skóry
wyprawionej
88620
51543400-4
Usługi instalowania maszyn pralniczych, piorących, czyszczenia na sucho i suszących
88620
51544000-7
Usługi instalowania maszyn do produkcji
papieru i tektury
88620
51544100-8
Usługi instalowania maszyn do produkcji
papieru
88620
51544200-9
Usługi instalowania maszyn do produkcji tektury
88620
51545000-4
Usługi instalowania ulicznych skrzynek pocztowych
88620
51550000-2
Usługi instalowania systemów uzbrojenia
88630
51600000-8
Usługi instalowania komputerów i urządzeń
biurowych
88630
51610000-1
Usługi instalowania urządzeń komputerowych
i przetwarzania informacji
88630
51611000-8
Usługi instalowania komputerów
88630
51611100-9
Usługi instalowania urządzeń komputerowych
88630
51611110-2
Usługi instalowania lotniskowych ekranów lub
tablic pokazujących odloty i przyloty w czasie
rzeczywistym
88630
51611120-5
Usługi instalowania kolejowych ekranów lub
tablic pokazujących odjazdy i przyjazdy w czasie
rzeczywistym
88630
51612000-5
Usługi instalowania urządzeń do przetwarzania
informacji
88630
51620000-4
Usługi instalowania urządzeń biurowych
88640
51700000-9
Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego
88610
51800000-0
Usługi instalowania metalowych pojemników
88610
51810000-3
Usługi instalowania zbiorników
15.3.2008
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
2
Opis/nr referencyjny CPC
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
L 74/251
Opis
88610
51820000-6
Usługi instalowania rezerwuarów
88640
51900000-1
Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
71000
60000000-8
Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu
odpadów)
71200
60100000-9
Usługi w zakresie transportu drogowego
71211, 71213
60112000-6 (1)
Usługi w zakresie publicznego transportu
drogowego
71221
60120000-5
Usługi taxi
71219, 71221–
71229
60130000-8 (1)
Usługi w zakresie specjalistycznego transportu
drogowego osób
71221–71229
60140000-1 (1)
Nieregularny transport osób
71224
60150000-4
Transport osób pojazdami ciągniętymi przez
zwierzęta
71222, 71223
60170000-0
Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą
71222
60171000-7
Wynajem samochodów osobowych wraz z kierowcą
71223
60172000-4
Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą
71240
60180000-3
Wynajem pojazdów do transportu towarów
wraz z kierowcą
71240
60181000-0
Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą
71240
60182000-7
Wynajem pojazdów przemysłowych wraz z kierowcą
71240
60183000-4
Wynajem furgonów wraz z kierowcą
711, 71211
60200000-0 (1)
Usługi transportu kolejowego
711, 71211
60210000-3 (1)
Usługi publicznego transportu kolejowego
71300
60300000-1
Usługi przesyłu rurociągami
75121, 75129
64120000-3
Usługi kurierskie
75121
64121000-0
Multimodalne usługi kurierskie
75111
64121100-1
Usługi dostarczania poczty
75112
64121200-2
Usługi dostarczania paczek
75129
64122000-7
Wewnętrzne biurowe usługi pocztowe i kurierskie
73000
60400000-2
Usługi transportu lotniczego
73110, 73220–
73290
60410000-5
Usługi regularnego transportu lotniczego
Usługi transportu lądowego (1), w tym usługi
samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem transportu poczty
712 (z wyjątkiem 71235), 7512, 87304
3
Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty
73 (z wyjątkiem 7321
L 74/252
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
4
Opis/nr referencyjny CPC
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
15.3.2008
Opis
73120, 73220–
73400
60420000-8
Usługi nieregularnego transportu lotniczego
73120, 73220
60423000-9
Usługi czarteru lotniczego
73400
60424000-6
Wynajem transportowego sprzętu lotniczego
wraz z załogą
73400
60424100-7
Wynajem statków powietrznych wraz z załogą
73400
60424110-0
Wynajem stałopłatów wraz z załogą
73400
60424120-3
Wynajem śmigłowców wraz z załogą
74690, 88110,
91260
60440000-4
Usługi lotnicze i podobne
74690
60441000-1
Usługi natryskiwania z powietrza
74690
60442000-8
Usługi gaszenia pożarów lasów z powietrza
74690
60443000-5
Lotnicze służby ratownicze
74690
60443100-6
Morskie lotnicze usługi ratownicze
74690
60444000-2
Usługi eksploatacji statków powietrznych
74690
60444100-3
Usługi pilotażowe
74690
60445000-9
Usługi obsługiwania statków powietrznych
73300
60500000-3
Usługi transportu kosmicznego
73300
60510000-6
Usługi w zakresie wystrzeliwania satelitów
73300
60520000-9
Usługi eksperymentalne w zakresie ładunków
użytecznych
71235
60160000-7
Drogowy transport przesyłek pocztowych
71235
60161000-4
Usługi w zakresie transportu paczek
73210
60411000-2
Usługi
poczty
73210
60421000-5
Usługi nieregularnego transportu lotniczego
poczty
75211–75299
64200000-8
Usługi telekomunikacyjne
75211–75232
64210000-1
Usługi telefoniczne i przesyłu danych
75211, 75212
64211000-8
Publiczne usługi telefoniczne
75211
64211100-9
Usługi telefonii lokalnej
75212
64211200-0
Usługi telefonii międzymiastowej
75213
64212000-5
Usługi telefonii komórkowej
75213
64212100-6
Usługi przesyłania krótkich komunikatów tekstowych (SMS)
75213
64212200-7
Usługi rozszerzonego przesyłania komunikatów
(EMS)
Transport poczty drogą lądową (1) i lotniczą
71235, 7321
5
regularnego
transportu
lotniczego
Usługi telekomunikacyjne
752
15.3.2008
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
L 74/253
Opis
75213
64212300-8
Usługi przesyłania komunikatów multimedialnych (MMS)
75213
64212400-9
Usługi bezprzewodowego protokołu aplikacyjnego (WAP)
75213
64212500-0
Usługi pakietowego przesyłania danych drogą
radiową (GPRS)
75213
64212600-1
Usługi rozszerzania danych dla rozwoju GSM
(EDGE)
75213
64212700-2
Usługi uniwersalnego systemu telefonii przenośnej (UMTS)
75213
64212800-3
Usługi dostarczania płatnych telefonów
75213
64212900-4
Usługi dostarczania kart telefonicznych z góry
opłaconych (pre-paid)
75221
64213000-2
Wspólne, branżowe usługi sieci telefonicznych
75222
64214000-9
Wyspecjalizowane, branżowe usługi sieci telefonicznych
75222
64214100-0
Usługi w zakresie udostępnienia łączności
satelitarnej
75299
64214200-1
Usługi centrali telefonicznych
75222
64214400-3
Wynajem kablowych łączy telefonicznych
75211, 75212,
75221, 75222
64215000-6
Usługi telefonii internetowej (IP)
75211, 75232
64216000-3
Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości
i informacji
75232
64216100-4
Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości
75232
64216110-7
Elektroniczne usługi elektronicznej wymiany
danych
75232
64216120-0
Usługi poczty elektronicznej
75232
64216130-3
Usługi teleksowe
75232
64216140-6
Usługi telegraficzne
75232
64216200-5
Elektroniczne usługi informacyjne
75232
64216210-8
Usługi informacyjne dotyczące wartości dodanej
75211
64216300-6
Usługi teletekstowe
75221–75299
64220000-4
Usługi telekomunikacyjne, z wyjątkiem usług
telefonicznych i przesyłu danych
75250
64221000-1
Wewnętrzne usługi telekomunikacyjne
75221–75232,
75250–75299
64222000-8
Usługi telepracy
75291
64223000-5
Usługi przywoływania
75292
64224000-2
Usługi telekonferencyjne
75299
64225000-9
Usługi w zakresie telekomunikacji między
powietrzem a ziemią
75231, 75232
64226000-6
Usługi telematyczne
75260
64227000-3
75241, 75242
Zintegrowane usługi telekomunikacyjne
(2
64228000-0 )
Usługi transmisji sygnału radiowego i telewizyjnego
L 74/254
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
6
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
15.3.2008
Opis
75241
64228100-1 (2)
Usługi transmisji sygnału telewizyjnego
75242
64228200-2 (2)
Usługi transmisji sygnału radiowego
75231
72318000-7
Usługi przesyłu danych
75430
72400000-4
Usługi internetowe
75430
72410000-7
Usługi dostawców
75430
72411000-4
Dostawcy usług internetowych (ISP)
75430
72412000-1
Dostawcy usług poczty elektronicznej
75430
72413000-8
Usługi w zakresie projektowania stron WWW
75430
72414000-5
Dostawcy wyszukiwarek stron WWW
75430
72415000-2
Usługi hostingowe dla stron WWW
75430
72416000-9
Dostawcy usług aplikacyjnych
75490
72417000-6
Nazwy domen internetowych
75231, 75232
72700000-7
Usługi w zakresie sieci komputerowej
75231, 75232
72710000-0
Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej
75231, 75232
72720000-3
Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej
81000
66000000-0
Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
81100
66100000-1 (3)
Usługi bankowe i inwestycyjne
81100
66110000-4 (3)
Usługi bankowe
81111–81114
66111000-1 (3)
Usługi banku centralnego
81115, 81116,
81119
66112000-8 (3)
Usługi depozytowe
81131–81139
66113000-5 (3)
Usługi udzielania kredytu
81139
66113100-6 (3)
Usługi udzielania mikrokredytów
81120
66114000-2 (3)
Usługi leasingu finansowego
81119
66115000-9 (3)
Usługi transferu płatności międzynarodowych
81199
66120000-7 (3)
Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane
81199
66121000-4 (3)
Usługi fuzji oraz nabycia
81199
66122000-1 (3)
Usługi w zakresie finansów korporacyjnych oraz
kapitału spółek
81321–81329
66130000-0 (3)
Usługi brokerskie i usługi podobne w zakresie
zabezpieczenia ubezpieczeń towarów
81321
66131000-7 (3)
Usługi brokerskie w zakresie zabezpieczeń
Usługi finansowe
a)
usługi ubezpieczeniowe
b)
usługi bankowe i inwestycyjne (3)
ex 81, 812, 814
15.3.2008
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
L 74/255
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
Opis
81321
66131100-8 (3)
Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe
81322
66132000-4 (3)
Usługi brokerskie ubezpieczenia towarów
81322, 81329
66133000-1 (3)
Usługi w zakresie przetwarzania i rozliczania
81191–81193,
81212, 81319,
81323
66140000-3 (3)
Usługi zarządzania pakietem
81212
66141000-0 (3)
Usługi zarządzania funduszami emerytalnorentowymi
81311–81319
66150000-6 (3)
Usługi administrowania rynkami finansowymi
3
81311
66151000-3 ( )
Usługi obsługiwania rynków finansowych
81311
66151100-4 (3)
Usługi elektronicznej sprzedaży detalicznej
81312
66152000-0 (3)
Usługi regulacji rynku finansowego
81191–81193,
81319
66160000-9 (3)
Usługi powiernicze i przechowywania (aktywów)
81191–81193
66161000-6 (3)
Usługi powiernicze
81319
66162000-3 (3)
Usługi przechowywania (aktywów)
81332, 81339
66170000-2 (3)
Usługi w zakresie doradztwa finansowego,
przetwarzania transakcji finansowych i usługi
izb rozrachunkowych
81332
66171000-9 (3)
Doradztwo finansowe
3
81339
66172000-6 ( )
Usługi przetwarzania transakcji finansowych
i usługi izb rozrachunkowych
81333
66180000-5 (3)
Usługi wymiany walut
3
81331
66190000-8 ( )
Usługi maklerskie w zakresie pożyczek
81331
66500000-5
Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
81331
66510000-8
Usługi ubezpieczeniowe
81211
66511000-5
Usługi ubezpieczeń na życie
81291
66512000-2
Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych
81291
66512100-3
Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
81291
66512200-4
Usługi ubezpieczenia zdrowotnego
81291
66512210-7
Usługi dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego
81291
66512220-0
Usługi ubezpieczenia medycznego
81299, 81295
66513000-9
Usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia
od wszelkiego ryzyka
81299
66513100-0
Usługi ubezpieczenia od kosztów obsługi prawnej
81295
66513200-1
Usługi ubezpieczenia wykonawcy od wszelkiego
ryzyka
81292–81294
66514000-6
Usługi ubezpieczenia towaru i usługi ubezpieczeniowe dotyczące transportu
81292–81294
66514100-7
Usługi ubezpieczeniowe dotyczące transportu
81292
66514110-0
Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
L 74/256
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
15.3.2008
Opis
81293
66514120-3
Usługi ubezpieczeń transportowych, morskich
i lotniczych
81293
66514130-6
Usługi ubezpieczenia kolejowego
81293
66514140-9
Usługi ubezpieczenia statków powietrznych
81293
66514150-2
Usługi ubezpieczenia statków
81294
66514200-8
Usługi ubezpieczenia towaru
81292–81299
66515000-3
Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
81295
66515100-4
Usługi ubezpieczenia od ognia
81291–81299
66515200-5
Usługi ubezpieczenia własności
81296, 81299
66515300-6
Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
i straty finansowej
81299
66515400-7
Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
81296
66515410-0
Usługi ubezpieczenia od strat finansowych
81296
66515411-7
Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności
finansowej
81292, 81293,
81297
66516000-0
Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej
81292
66516100-1
Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych
od odpowiedzialności cywilnej
81293
66516200-2
Usługi ubezpieczenia statków powietrznych od
odpowiedzialności cywilnej
81293
66516300-3
Usługi ubezpieczenia jednostek pływających od
odpowiedzialności cywilnej
81297
66516400-4
Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
81299
66516500-5
Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem
81299
66517000-7
Usługi ubezpieczeń majątkowych w zakresie
kredytów i zabezpieczeń
81299
66517100-8
Usługi ubezpieczenia kredytu
81299
66517200-9
Usługi ubezpieczenia poręczeń
81299
66517300-0
Usługi ubezpieczenia zarządzania ryzykiem
81401
66518000-4
Ubezpieczeniowe usługi brokerskie oraz agencyjne
81401
66518100-5
Ubezpieczeniowe usługi brokerskie
81401
66518200-6
Ubezpieczeniowe usługi agencyjne
81409
66518300-7
Usługi w zakresie rozstrzygania roszczeń ubezpieczeniowych
81299, 81402–
81405
66519000-1
Usługi ubezpieczenia robót inżynieryjnych,
dodatkowego ubezpieczenia, uśrednienia, ustalenia wysokości straty i usługi aktuarialne
81299
66519100-2
Usługi ubezpieczenia platform naftowych lub
gazowych
81299
66519200-3
Usługi ubezpieczenia robót inżynieryjnych
81299
66519300-4
Usługi dodatkowego ubezpieczenia
81402
66519310-7
Usługi doradztwa ubezpieczeniowego
15.3.2008
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
7
Opis/nr referencyjny CPC
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
L 74/257
Opis
81403
66519400-5
Usługi uśrednienia
81403
66519500-6
Usługi ustalenia wysokości straty
81404
66519600-7
Usługi aktuarialne
81405
66519700-8
Usługi w zakresie administrowania odszkodowaniami
81211, 81212,
81402, 81405
66520000-1
Usługi emerytalno-rentowe
81211
66521000-8
Indywidualne usługi emerytalno-rentowe
81212
66522000-5
Usługi ubezpieczeniowe dotyczące grupowych
funduszy emerytalnych
81402
66523000-2
Usługi doradcze w funduszach emerytalnorentowych
81405
66523100-3
Usługi administrowania funduszami emerytalno-rentowymi
81119, 81339
66600000-6
Usługi skarbowe
81211, 81292–
81299
66700000-7
Usługi reasekuracji
81211
66710000-0
Usługi reasekuracji na życie
81291
66720000-3
Usługi reasekuracji od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych
84250, 84500
50310000-1
Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
biurowych
84500
50311000-8
Usługi w zakresie napraw i konserwacji biurowych maszyn liczących
84500
50311400-2
Usługi w zakresie napraw i konserwacji kalkulatorów i maszyn liczących
84250, 84500
50312000-5
Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu
komputerowego
84500
50312100-6
Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów głównych
84500
50312110-9
Konserwacja płyt komputerowych
84500
50312120-2
Naprawa płyt komputerowych
84500
50312200-7
Naprawa i konserwacja minikomputerów
84500
50312210-0
Konserwacja minikomputerów
84500
50312220-3
Naprawa minikomputerów
84500
50312300-8
Konserwacja i naprawa sieciowego sprzętu do
przetwarzania danych
84500
50312310-1
Konserwacja sieciowego sprzętu do przetwarzania danych
84500
50312320-4
Naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania
danych
84500
50312400-9
Konserwacja i naprawa mikrokomputerów
84500
50312410-2
Konserwacja mikrokomputerów
84500
50312420-5
Naprawa mikrokomputerów
84500
50312600-1
Konserwacja i naprawa sprzętu technologii
informacji
Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
84
L 74/258
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
15.3.2008
Opis
84500
50312610-4
Konserwacja sprzętu technologii informacji
84500
50312620-7
Naprawa sprzętu technologii informacji
84500
50313000-2
Konserwacja i naprawa maszyn reprograficznych
84500
50313100-3
Usługi w zakresie naprawy fotokopiarek
84500
50313200-4
Usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek
84500
50314000-9
Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
faksowych
84500
50315000-6
Usługi w zakresie napraw i konserwacji telefonicznych automatów zgłoszeniowych
84500
50316000-3
Konserwacja i naprawa maszyn do wydawania
biletów
84500
50317000-0
Konserwacja i naprawa kasowników
84250, 84500
50320000-4
Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów osobistych
84500
50321000-1
Usługi w zakresie naprawy komputerów osobistych
84500
50322000-8
Usługi w zakresie konserwacji komputerów
osobistych
84500
50323000-5
Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych
84500
50323100-6
Konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych
84500
50323200-7
Naprawa komputerowych urządzeń peryferyjnych
84250, 84500
50324000-2
Usługi dodatkowe w zakresie komputerów
osobistych
84250
50324100-3
Usługi w zakresie konserwacji systemu
84500
50324200-4
Zapobiegawcze usługi konserwacyjne
84000
72000000-5
Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
84100, 84990
72100000-6
Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego
84100
72110000-9
Usługi doradcze w zakresie doboru sprzętu
komputerowego
84990
72120000-2
Usługi doradcze w zakresie poawaryjnego
odzyskiwania sprzętu koputerowego
84100
72130000-5
Usługi doradcze w zakresie
powierzchni komputerowej
84100
72140000-8
Usługi doradcze w zakresie badań odbiorczych
sprzętu komputerowego
84100
72150000-1
Usługi doradztwa w zakresie audytu komputerowego oraz sprzętu komputerowego
84210–84250,
84990
72200000-7
Usługi doradcze w zakresie programowania
oprogramowania
84240
72210000-0
Usługi programowania pakietów oprogramowania
84240
72211000-7
Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
84240
72212000-4
Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
84240
72212100-0
Usługi opracowywania przemysłowego specyficznego oprogramowania
84240
72212110-3
Usługi opracowywania oprogramowania dla
punktów sprzedaży
planowania
15.3.2008
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
L 74/259
Opis
84240
72212120-6
Usługi opracowywania oprogramowania kontroli lotów
84240
72212121-3
Usługi opracowywania oprogramowania do
kontroli ruchu lotniczego
84240
72212130-9
Usługi opracowywania oprogramowania dla
wsparcia naziemnego dla lotnictwa i do testów
lotniczych
84240
72212131-6
Usługi opracowywania oprogramowania dla
wsparcia naziemnego dla lotnictwa
84240
72212132-3
Usługi opracowywania oprogramowania do
testów lotniczych
84240
72212140-2
Usługi opracowywania oprogramowania do
kontroli ruchu kolejowego
84240
72212150-5
Usługi opracowywania oprogramowania do
kontroli przemysłowej
84240
72212160-8
Usługi opracowywania oprogramowania bibliotecznego
84240
72212170-1
Usługi opracowywania oprogramowania zapewniającego zgodność
84240
72212180-4
Usługi
opracowywania
medycznego
84240
72212190-7
Usługi opracowywania oprogramowania edukacyjnego
84240
72212200-1
Usługi opracowywania oprogramowania dla
sieci, internetu i intranetu
84240
72212210-4
Usługi opracowywania oprogramowania dla
sieci
84240
72212211-1
Usługi opracowywania oprogramowania dla
wzajemnej współpracy platform
84240
72212212-8
Usługi opracowywania oprogramowania do
serwera zmieniającego dyski optyczne
84240
72212213-5
Usługi opracowywania oprogramowania do
rozszerzania systemu operacyjnego
84240
72212214-2
Usługi opracowywania oprogramowania do
sieciowego systemu operacyjnego
84240
72212215-9
Usługi opracowywania oprogramowania dla
programujących pracę w sieci
84240
72212216-6
Usługi opracowywania oprogramowania emulującego łączenie się ze sobą terminali sieciowych
84240
72212217-3
Usługi opracowywania oprogramowania dla
przetwarzającego transakcje
84240
72212218-0
Usługi opracowywania oprogramowania zarządzającego licencjami
84240
72212219-7
Usługi opracowywania oprogramowania do
różnych operacji sieciowych
84240
72212220-7
Usługi opracowywania oprogramowania dla
internetu i intranetu
84240
72212221-4
Usługi opracowywania oprogramowania do
przeszukiwania internetu
oprogramowania
L 74/260
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
15.3.2008
Opis
84240
72212222-1
Usługi opracowywania oprogramowania do
serwera sieci WWW
84240
72212223-8
Usługi opracowywania oprogramowania do
poczty elektronicznej
84240
72212224-5
Usługi opracowywania oprogramowania do
edycji stron WWW
84240
72212300-2
Usługi opracowywania oprogramowania do
tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania
84240
72212310-5
Usługi opracowywania oprogramowania do
tworzenia dokumentów
84240
72212311-2
Usługi opracowywania oprogramowania do
zarządzania dokumentami
84240
72212312-9
Usługi opracowywania oprogramowania do
publikowania elektronicznego
84240
72212313-6
Usługi opracowywania oprogramowania do
optycznego rozpoznawania znaków (OCR)
84240
72212314-3
Usługi opracowywania oprogramowania do
rozpoznawania głosu
84240
72212315-0
Usługi opracowywania oprogramowania do
składu komputerowego
84240
72212316-7
Usługi opracowywania oprogramowania prezentacyjnego
84240
72212317-4
Usługi opracowywania oprogramowania do
pisania tekstów
84240
72212318-1
Usługi opracowywania oprogramowania do
skanowania
84240
72212320-8
Usługi opracowywania oprogramowania do
rysowania i odwzorowywania
84240
72212321-5
Usługi opracowywania oprogramowania do
projektowania wspomaganego komputerowo
(CAD)
84240
72212322-2
Usługi opracowywania oprogramowania graficznego
84240
72212323-9
Usługi opracowywania oprogramowania do
produkcji wspomaganej komputerowo (CAM)
84240
72212324-6
Usługi opracowywania oprogramowania do
sporządzania wykresów
84240
72212325-3
Usługi opracowywania oprogramowania do
przygotowywania formularzy
84240
72212326-0
Usługi opracowywania oprogramowania do
odwzorowywania
84240
72212327-7
Usługi opracowywania oprogramowania do
rysowania i malowania
84240
72212328-4
Usługi opracowywania oprogramowania do
przetwarzania obrazów
84240
72212330-1
Usługi opracowywania oprogramowania do
opracowywania harmonogramów i kontroli
produkcji
84240
72212331-8
Usługi opracowywania oprogramowania do
zarządzania projektami
84240
72212332-5
Usługi opracowywania oprogramowania do
opracowywania harmonogramów
15.3.2008
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
L 74/261
Opis
84240
72212333-2
Usługi opracowywania oprogramowania do
zarządzania kontaktami
84240
72212400-3
Usługi opracowywania oprogramowania do
kontroli transakcji biznesowych i osobistych
84240
72212410-6
Usługi opracowywania oprogramowania do
zarządzania inwestycjami i przygotowywania
deklaracji podatkowych
84240
72212411-3
Usługi opracowywania oprogramowania do
zarządzania inwestycjami
84240
72212412-0
Usługi opracowywania oprogramowania do
przygotowywania deklaracji podatkowych
84240
72212420-9
Usługi opracowywania oprogramowania do
zarządzania urządzeniami i pakiety usług opracowywania oprogramowania
84240
72212421-6
Usługi opracowywania oprogramowania do
zarządzania urządzeniami
84240
72212422-3
Pakiety usług opracowywania oprogramowania
84240
72212430-2
Usługi opracowywania oprogramowania do
zarządzania zapasami
84240
72212440-5
Usługi opracowywania oprogramowania do
analizy finansowej i rachunkowości/księgowości
84240
72212441-2
Usługi opracowywania oprogramowania do
analizy finansowej
84240
72212442-9
Usługi opracowywania oprogramowania dla
systemów finansowych
84240
72212443-6
Usługi opracowywania oprogramowania do
rachunkowości/księgowości
84240
72212445-0
Usługi opracowywania oprogramowania do
zarządzania relacjami z klientami
84240
72212450-8
Usługi opracowywania oprogramowania do
rozliczania czasu i zarządzania zasobami ludzkimi
84240
72212451-5
Usługi opracowywania oprogramowania do
planowania zasobów przedsiębiorstwa
84240
72212460-1
Usługi opracowywania oprogramowania analitycznego, naukowego, matematycznego lub
prognozującego
84240
72212461-8
Usługi opracowywania oprogramowania analitycznego lub naukowego
84240
72212462-5
Usługi opracowywania oprogramowania matematycznego lub prognozującego
84240
72212463-2
Usługi opracowywania oprogramowania statystycznego
84240
72212470-4
Usługi opracowywania oprogramowania do
aukcji
84240
72212480-7
Usługi opracowywania oprogramowania dla
sprzedaży, marketingu i wywiadu gospodarczego
84240
72212481-4
Usługi opracowywania oprogramowania dla
sprzedaży lub marketingu
84240
72212482-1
Usługi opracowywania oprogramowania dla
wywiadu gospodarczego
L 74/262
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
15.3.2008
Opis
84240
72212490-0
Usługi opracowywania oprogramowania do
zamówień
84240
72212500-4
Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego
84240
72212510-7
Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego
84240
72212511-4
Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego do komputerów biurkowych
84240
72212512-1
Usługi opracowywania oprogramowania do
interaktywnych odpowiedzi głosowych
84240
72212513-8
Usługi opracowywania oprogramowania do
modemów
84240
72212514-5
Usługi opracowywania oprogramowania zdalnego dostępu
84240
72212515-2
Usługi opracowywania oprogramowania do
wideokonferencji
84240
72212516-9
Usługi opracowywania oprogramowania do
wymiany danych
84240
72212517-6
Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego
84240
72212518-3
Usługi opracowywania oprogramowania emulującego
84240
72212519-0
Usługi opracowywania oprogramowania do
zarządzania pamięcią
84240
72212520-0
Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego
84240
72212521-7
Usługi
opracowywania
oprogramowania
muzycznego lub do edycji dźwięków
84240
72212522-4
Usługi opracowywania oprogramowania do
wirtualnych instrumentów klawiszowych
84240
72212600-5
Usługi opracowywania oprogramowania dla baz
danych i operacyjnego
84240
72212610-8
Usługi opracowywania oprogramowania dla baz
danych
84240
72212620-1
Usługi opracowywania oprogramowania dla
systemów operacyjnych komputerów mainframe
84240
72212630-4
Usługi opracowywania oprogramowania dla
systemów operacyjnych minikomputerów
84240
72212640-7
Usługi opracowywania oprogramowania dla
systemów operacyjnych mikrokomputerów
84240
72212650-0
Usługi opracowywania oprogramowania dla
systemów operacyjnych komputerów osobistych
(PC)
84240
72212660-3
Usługi opracowywania oprogramowania grupującego
84240
72212670-6
Usługi opracowywania oprogramowania dla
systemów operacyjnych w czasie rzeczywistym
84240
72212700-6
Usługi opracowywania oprogramowania użytkowego
84240
72212710-9
Usługi opracowywania oprogramowania do
kopii bezpieczeństwa i odzyskiwania
15.3.2008
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
L 74/263
Opis
84240
72212720-2
Usługi opracowywania oprogramowania do
kodów kreskowych
84240
72212730-5
Usługi opracowywania oprogramowania zabezpieczającego
84240
72212731-2
Usługi opracowywania oprogramowania do
zabezpieczania plików
84240
72212732-9
Usługi opracowywania oprogramowania do
zabezpieczania danych
84240
72212740-8
Usługi opracowywania oprogramowania do
tłumaczenia z języków obcych
84240
72212750-1
Usługi opracowywania oprogramowania do
wczytywania z nośników przechowujących
84240
72212760-4
Usługi opracowywania oprogramowania do
ochrony antywirusowej
84240
72212761-1
Usługi opracowywania oprogramowania antywirusowego
84240
72212770-7
Usługi opracowywania oprogramowania użytkowego ogólnego, kompresującego i do drukowania
84240
72212771-4
Usługi opracowywania oprogramowania użytkowego ogólnego
84240
72212772-1
Usługi opracowywania oprogramowania użytkowego do drukowania
84240
72212780-0
Usługi opracowywania oprogramowania do
zarządzania systemem, przechowywaniem
i zawartością
84240
72212781-7
Usługi opracowywania oprogramowania do
zarządzania systemem
84240
72212782-4
Usługi opracowywania oprogramowania do
zarządzania przechowywaniem
84240
72212783-1
Usługi opracowywania oprogramowania do
zarządzania zawartością
84240
72212790-3
Usługi opracowywania oprogramowania sprawdzającego wersje
84240
72212900-8
Różne usługi opracowywania oprogramowania
i systemy komputerowe
84240
72212910-1
Usługi opracowywania oprogramowania do gier
komputerowych, gry rodzinne i wygaszacze
ekranu
84240
72212911-8
Usługi opracowywania oprogramowania do gier
komputerowych
84240
72212920-4
Usługi opracowywania oprogramowania do
automatyzacji prac biurowych
84240
72212930-7
Usługi opracowywania oprogramowania szkoleniowego i rozrywkowego
84240
72212931-4
Usługi opracowywania oprogramowania szkoleniowego
84240
72212932-1
Usługi opracowywania oprogramowania rozrywkowego
84240
72212940-0
Usługi opracowywania oprogramowania do
projektowania wzorów i oprogramowania
kalendarzowego
L 74/264
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
15.3.2008
Opis
84240
72212941-7
Usługi opracowywania oprogramowania do
projektowania wzorów
84240
72212942-4
Usługi opracowywania oprogramowania kalendarzowego
84240
72212960-6
Usługi opracowywania oprogramowania do
sterowników systemowych
84240
72212970-9
Usługi opracowywania oprogramowania dla
drukarni
84240
72212971-6
Usługi opracowywania oprogramowania do
przygotowania książki adresowej
84240
72212972-3
Usługi opracowywania oprogramowania do
wykonywania etykiet
84240
72212980-2
Usługi opracowywania języków programowania
i narzędzi
84240
72212981-9
Usługi opracowywania oprogramowania do
kompilacji
84240
72212982-6
Usługi opracowywania oprogramowania do
zarządzania konfiguracją
84240
72212983-3
Usługi opracowywania oprogramowania do
opracowywania programów
84240
72212984-0
Usługi opracowywania oprogramowania do
testowania programów
84240
72212985-7
Usługi opracowywania oprogramowania do
usuwania błędów/usterek
84240
72212990-5
Usługi opracowywania oprogramowania arkuszy kalkulacyjnych i rozszerzeń
84240
72212991-2
Usługi opracowywania oprogramowania arkuszy kalkulacyjnych
84210–84250
72220000-3
Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
84220
72221000-0
Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
84210, 84220
72222000-7
Usługi w zakresie systemów informacji lub
strategicznej analizy technologicznej oraz usługi
w zakresie planowania
84220
72222100-8
Usługi w zakresie systemów informacji lub
strategicznej analizy technologicznej
84210
72222200-9
Usługi w zakresie systemów informacji lub
usługi w zakresie planowania technologii
84220
72222300-0
Usługi w zakresie technologii informacji
84220
72223000-4
Usługi w zakresie wymogów technologii informacji
84220–84240
72224000-1
Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem
84240
72224100-2
Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu
84230
72224200-3
Usługi w zakresie planowania zapewniania
jakości systemu
84230
72225000-8
Usługi w zakresie oceny i analizy gwarancji
jakości systemu
84240
72226000-5
Usługi doradcze w zakresie badań odbiorczych
oprogramowania systemowego
84220
72227000-2
Usługi doradcze w zakresie integracji oprogramowania
15.3.2008
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
L 74/265
Opis
84220
72228000-9
Usługi doradcze w zakresie integrowania urządzeń komputerowych
84230
72230000-6
Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
84230
72231000-3
Rozbudowa oprogramowania do celów wojskowych
84230
72232000-0
Rozbudowa oprogramowania przetwarzania
celu prowadzenia transakcji i rozliczeń
84210, 84220,
84240
72240000-9
Usługi analizy systemu i programowania
84220
72241000-6
Usługi specyfikacji projektu krytycznego
84240
72242000-3
Usługi modelowania projektu
84240
72243000-0
Usługi programowania
84240
72244000-7
Usługi prototypowania
84220, 84240
72245000-4
Usługi analizy systemów kontraktowania oraz
programowania
84210
72246000-1
Usługi doradcze w zakresie systemów
84240, 84250
72250000-2
Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
84250
72251000-9
Usługi poawaryjnego odzyskiwania systemu
84250
72252000-6
Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
84250
72253000-3
Usługi pomocy komputerowej i podobne
84250
72253100-4
Usługi pomocy komputerowej
84250
72253200-5
Usługi w zakresie wsparcia systemu
84240, 84250
72254000-0
Testowanie oprogramowania
84240
72254100-1
Usługi w zakresie testowania systemu
84210–84250,
84990
72260000-5
Usługi w zakresie oprogramowania
84250
72261000-2
Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania
84240
72262000-9
Usługi rozbudowy oprogramowania
84240
72263000-6
Usługi wdrażania oprogramowania
84990
72264000-3
Usługi powielania oprogramowania
84240
72265000-0
Usługi konfiguracji oprogramowania
84210
72266000-7
Usługi doradcze w zakresie oprogramowania
84250
72267000-4
Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
84250
72267100-0
Konserwacja oprogramowania technologii informacji
84250
72267200-1
Naprawa oprogramowania technologii informacji
84990
72268000-1
Usługi dostawy oprogramowania
84250, 84310–
84400, 84990
72300000-8
Usługi w zakresie danych
84250, 84310–
84390, 84990
72310000-1
Usługi przetwarzania danych
L 74/266
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
15.3.2008
Opis
84320, 84330
72311000-8
Usługi tabulacji sprzętu komputerowego
84320
72311100-9
Usługi konwersji danych
84320
72311200-0
Usługi przetwarzania wsadowego
84330
72311300-1
Usługi przydziału czasu komputerowego
84310
72312000-5
Usługi wprowadzania danych
84310
72312100-6
Usługi przygotowywania danych
84310
72312200-7
Usługi optycznych urządzeń rozpoznawczych
84310
72313000-2
Usługi przechwytywania danych
84310
72314000-9
Usługi gromadzenia oraz scalania danych
84250, 84390
72315000-6
Usługi zarządzania siecią danych oraz usługi
wspierające
84250, 84390
72315100-7
Usługi dodatkowe w zakresie sieci danych
84390
72315200-8
Usługi zarządzania siecią danych
84320
72316000-3
Usługi analizy danych
84390
72317000-0
Usługi przechowywania danych
84310, 84320
72319000-4
Usługi dostarczania danych
84400
72320000-4
Usługi bazy danych
84400
72321000-1
Usługi o wartości dodanej bazy danych
84400
72322000-8
Usługi zarządzania danymi
84400
72330000-2
Usługi w zakresie standaryzacji i klasyfikacji
zawartości lub danych
84240
72420000-0
Usługi w zakresie rozwijania internetu
84240
72421000-7
Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub
intranetowych aplikacji klienckich
84240
72422000-4
Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub
intranetowych aplikacji serwerowych
84240
72500000-0
Komputerowe usługi pokrewne
84100–84990
72510000-3
Usługi zarządzania wspierane komputerowo
84210–84250
72511000-0
Usługi zarządzania oprogramowaniem sieciowym
84990
72512000-7
Usługi zarządzania dokumentami
84100–84990
72513000-4
Usługi automatyzacji pracy biurowej
84990
72514000-1
Usługi zarządzania udogodnieniami komputerowymi
84990
72514100-2
Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego
84990
72514200-3
Usługi rozbudowy systemów komputerowych
84990
72514300-4
Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych
84250, 845
72540000-2
Usługi modernizowania komputerów
84250, 845
72541000-9
Usługi rozbudowy sprzętu komputerowego
15.3.2008
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
8
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
L 74/267
Opis
84250, 845
72541100-0
Usługi poszerzania pamięci
84100–84990
72590000-7
Profesjonalne usługi komputerowe
84990
72591000-4
Rozszerzanie umów serwisowych
84100–84990
72600000-6
Usługi doradcze i dodatkowe w zakresie sprzętu
komputerowego
84100–84990
72610000-9
Usługi dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego
84100–84990
72611000-6
Usługi w zakresie wsparcia technicznego
84250, 845
72800000-8
Usługi audytu komputerowego i testowania
komputerów
84220, 84990
72810000-1
Usługi audytu komputerowego
84100, 84240
72820000-4
Usługi testowania komputerów
84100, 84240
72900000-9
Usługi archiwizacji komputerowej i konwersji
katalogów
84250
72910000-2
Usługi archiwizacji komputerowej
84250
72920000-5
Usługi konwersji katalogów
84990
79342410-4
Usługi w zakresie aukcji elektronicznych
85101–85109,
85201–85209,
85300
73000000-2 (4)
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
oraz pokrewne usługi doradcze
85101–85109,
85201–85209,
85300
73100000-3
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
85101–85109,
85201–85209,
85300
73110000-6
Usługi badawcze
85101–85109,
85300
73111000-3
Laboratoryjne usługi badawcze
85102
73112000-0
Usługi badań morskich
85101–85109,
85201–85209,
85300
73120000-9
Usługi eksperymentalno-rozwojowe
85101–85300
73300000-5
Projekt i realizacja badań oraz rozwój
85102, 85103
73400000-6
Usługi badawczo-rozwojowe w zakresie bezpieczeństwa i materiałów obronnych
85102, 85103,
85300
73410000-9
Badania wojskowe i technologia wojskowa
85103, 85300
73420000-2
Studium przedwykonalności i demonstracja
technologiczna
85102, 85103
73421000-9
Rozwój sprzętu bezpieczeństwa
85102, 85103
73422000-6
Rozwój broni palnej i amunicji
85103
73423000-3
Rozwój pojazdów wojskowych
Usługi badawcze i rozwojowe (4)
85
L 74/268
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
9
Opis/nr referencyjny CPC
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
15.3.2008
Opis
85103
73424000-0
Rozwój okrętów wojennych
85102, 85103
73425000-7
Rozwój samolotów wojskowych, rakiet (pocisków rakietowych) i statków kosmicznych
85103, 85300
73426000-4
Rozwój wojskowych systemów elektronicznych
85300
73430000-5
Testy i ocena
85103
73431000-2
Testy i ocena sprzętu bezpieczeństwa
85102, 85103
73432000-9
Testy i ocena broni palnej i amunicji
85103
73433000-6
Testy i ocena pojazdów wojskowych
85103
73434000-3
Testy i ocena okrętów wojennych
85102, 85103
73435000-0
Testy i ocena samolotów wojskowych, rakiet
(pocisków rakietowych) i statków kosmicznych
85103
73436000-7
Testy i ocena wojskowych systemów elektronicznych
86000
79000000-4
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe,
konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
86200, 86300
79200000-6
Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe
86211–86220
79210000-9
Usługi księgowe i audytorskie
86212, 86213,
86219
79211000-6
Usługi księgowe
86219, 86220
79211100-7
Usługi księgowania
86219
79211110-0
Usługi zarządzania listami płac
86220
79211120-3
Usługi rejestracji sprzedaży i nabycia
86213
79211200-8
Usługi kompilacji deklaracji finansowych
86211, 86212
79212000-3
Usługi audytu
86211
79212100-4
Usługi audytu finansowego
86211
79212110-7
Usługi oceny zarządzania firmami
86211
79212200-5
Usługi audytu wewnętrznego
86211
79212300-6
Usługi audytu ustawowego
86211
79212400-7
Usługi audytu nadużyć finansowych
86212
79212500-8
Usługi kontroli rachunkowej
86300
79220000-2
Usługi podatkowe
86300
79221000-9
Usługi w zakresie doradztwa podatkowego
86300
79222000-6
Usługi przygotowawcze do zwrotu podatku
86300
79223000-3
Usługi brokerskie dla klientów
Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz
prowadzenia ksiąg rachunkowych
862
15.3.2008
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
10
Opis/nr referencyjny CPC
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
L 74/269
Opis
Usługi badania rynku i opinii publicznej
864
11
86000
79000000-4
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe,
konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
86401, 86402
79300000-7
Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie
i statystyka
86401
79310000-0
Usługi badania rynku
86401, 86402
79311000-7
Usługi w zakresie ankiet
86401, 86402
79311100-8
Usługi układania ankiet
86401, 86402
79311200-9
Usługi przeprowadzania badań ankietowych
86401, 86402
79311210-2
Usługi prowadzenia ankiet telefonicznych
86401, 86402
79311300-0
Usługi analizy ankiet
86401
79311400-1
Usługi badań ekonomicznych
86401
79311410-4
Ocena wpływu ekonomicznego
86401
79312000-4
Usługi testowania rynku
86401
79313000-1
Realizacja usług kontrolnych
86401
79314000-8
Analiza możliwości wykonawczych
86401
79315000-5
Usługi badań społecznych
86402
79320000-3
Usługi badania opinii publicznej
86401, 86402
79330000-6
Usługi statystycne
86401
79342310-9
Usługi badania opinii klientów
86401
79342311-6
Usługi ankietowania zadowolenia klientów
86401
79342400-7
Usługi aukcyjne
86509
73200000-4
Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
86509
73210000-7
Usługi doradcze w zakresie badań
86509
73220000-0
Usługi doradcze w zakresie rozwoju
86000
79000000-4
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe,
konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
86503
79342000-3
Usługi marketingowe
86503
79342100-4
Usługi marketingu bezpośredniego
86503
79342300-6
Usługi dla klientów
86503
79342320-2
Usługi w zakresie obsługi klientów
86503
79342321-9
Program lojalności konsumenckiej
86501–86739
79400000-8
Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
Usługi konsultacyjne w zakresiezarządzania
(4) (5) i usługi z nimi związane
865, 866, 91270
L 74/270
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
12
Opis/nr referencyjny CPC
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
15.3.2008
Opis
86501–86509
79410000-1
Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
86501, 86509
79411000-8
Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania
86501, 86509
79411100-9
Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności
gospodarczej
86502
79412000-5
Usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami
86503
79413000-2
Usługi doradcze w zakresie zarządzania obrotem
86504
79414000-9
Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
86505, 86509
79415000-6
Usługi doradcze w zakresie zarządzania produkcją
86505, 86509
79415200-8
Usługi doradcze w zakresie projektowania
86506
79416000-3
Usługi public relations
86506
79416100-4
Usługi zarządzania public relations
86506
79416200-5
Usługi doradcze public relations
86509
79417000-0
Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa
86509
79418000-7
Usługi doradcze w zakresie zaopatrzenia
86509
79419000-4
Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji
86601, 86602
79420000-4
Usługi związane z zarządzaniem
86601
79421000-1
Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych
86601
79421100-2
Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych
86601
79421200-3
Usługi projektowe inne niż w zakresie robót
budowlanych
86120, 91270
79422000-8 (5)
Usługi arbitrażu i koncyliacji
86609
79430000-7
Usługi zarządzania kryzysowego
86609
79910000-6
Usługi zarządzania przedsiębiorstwami holdingowymi
86505
79991000-7
Usługi kontroli zapasów
86609
98362000-8
Usługi zarządzania portami
86700
71000000-8
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
86711–86754
71200000-0
Usługi architektoniczne i podobne
86711–86719
71210000-3
Doradcze usługi architektoniczne
86711, 86712,
86714, 86719
71220000-6
Usługi projektowania architektonicznego
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane
z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
867
15.3.2008
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
L 74/271
Opis
86711, 86712,
86714, 86719
71221000-3
Usługi architektoniczne w zakresie obiektów
budowlanych
86711, 86712,
86714, 86719
71222000-0
Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
86740
71222100-1
Usługi kartograficzne w zakresie obszarów
miejskich
86740
71222200-2
Usługi kartograficzne w zakresie obszarów
wiejskich
86711, 86712,
86714, 86719
71223000-7
Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy
obiektów budowlanych
86711
71230000-9
Organizowanie architektonicznych konkursów
projektowych
86711–86741
71240000-2
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
86711
71241000-9
Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
86712
71242000-6
Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
86712
71243000-3
Projekty planów (systemy i integracja)
86711–86713
71244000-0
Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
86712, 86714,
86719
71245000-7
Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
86712
71246000-4
Określenie i spisanie ilości do budowy
86713, 86719
71247000-1
Nadzór nad robotami budowlanymi
86713, 86714,
86719
71248000-8
Nadzór nad projektem i dokumentacją
86711–86739,
86753, 86754
71250000-5
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
86711–86719
71251000-2
Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów
budynków
86721–86739
71300000-1
Usługi inżynieryjne
86711–86739
71310000-4
Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
86721, 86724,
86731, 86732
71311000-1
Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej
i wodnej
86721, 86724,
86731, 86732
71311100-2
Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej
i wodnej
86721, 86724,
86731
71311200-3
Usługi doradcze w zakresie systemów transportowych
86721
71311210-6
Usługi doradcze w zakresie autostrad
86721, 86724,
86731
71311220-9
Usługi inżynieryjne w zakresie autostrad
86721, 86724,
86731
71311230-2
Usługi inżynieryjne w zakresie kolei
86721, 86724,
86731
71311240-5
Usługi inżynieryjne w zakresie lotnisk
86721
71311300-4
Usługi doradcze w zakresie robót infrastrukturalnych
86721–86729,
86733, 86739
71312000-8
Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej
86721, 86729
71313000-5
Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
L 74/272
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
15.3.2008
Opis
86721, 86729
71313100-6
Usługi doradcze w zakresie kontroli hałasu
86721, 86729
71313200-7
Usługi doradcze w zakresie izolacji dźwiękoszczelnej oraz akustyki pomieszczeń
86721, 86729
71313400-9
Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne
86721, 86729
71313410-2
Ocena ryzyka i zagrożeń dla projektu budowlanego
86721, 86729
71313420-5
Normy ekologiczne dla projektu budowlanego
86721, 86729
71313430-8
Analiza wskaźników ekologicznych dla projektu
budowlanego
86721, 86729
71313440-1
Usługi oceny wpływu na środowisko naturalne
(EIA) dla projektu budowlanego
86721, 86729
71313450-4
Monitoring ekologiczny projektu budowlanego
86721, 86723–
86726
71314000-2
Usługi energetyczne i podobne
86721, 86723–
86726
71314100-3
Usługi elektryczne
86721, 86725
71314200-4
Usługi zarządzania energią
86721, 86725
71314300-5
Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej
86721, 86725
71314310-8
Usługi inżynierii grzewczej dla budownictwa
86711–86723,
86727, 86733,
86739
71315000-9
Usługi budowlane
86711–86723,
86727, 86733,
86739
71315100-0
Usługi doradcze w zakresie materiałów budowlanych
86711–86723,
86727, 86733,
86739
71315200-1
Budowlane usługi doradcze
86711–86723,
86727, 86733,
86739
71315210-4
Usługi doradcze w zakresie budownictwa
86722, 86727
71315300-2
Usługi opomiarowania dla budownictwa
86711, 86721
71315400-3
Usługi inspekcji budowlanej
86711, 86721
71315410-6
Kontrola systemu wentylacji
86721
71316000-6
Telekomunikacyjne usługi doradcze
86712, 86721–
86739
71317000-3
Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom
86721
71317100-4
Usługi doradcze w zakresie kontroli i ochrony
przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej
86712, 86721–
86739
71317200-5
Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
86721
71317210-8
Usługi doradcze w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa
86721
71318000-0
Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne
86721
71318100-1
Usługi inżynieryjne w zakresie oświetlenia
sztucznego i naturalnego w obiektach budowlanych
86721
71319000-7
Usługi biegłych
15.3.2008
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
L 74/273
Opis
86721–86739
71320000-7
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
86721, 86723,
86729
71321000-4
Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
86721, 86729
71321100-5
Usługi gospodarki budowlanej
86723
71321200-6
Usługi projektowania systemów grzewczych
86721
71321300-7
Usługi konsultacyjne w zakresie hydrauliki
86721
71321400-8
Usługi konsultacyjne w zakresie wentylacji
86721, 86724,
86731, 86732,
86739
71322000-1
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
86721, 86724,
86731, 86732,
86739
71322100-2
Usługi pomiaru ilości w zakresie inżynierii
lądowej i wodnej
86726
71322200-3
Usługi projektowania rurociągów
86724
71322300-4
Usługi projektowania mostów
86724
71322400-5
Usługi projektowania tam
86726
71322500-6
Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego
86723–86726
71323000-8
Usługi inżynierii projektowej w zakresie przetwarzania przemysłowego i produkcji przemysłowej
86723–86726
71323100-9
Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
86725
71323200-0
Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów
86722–86739
71324000-5
Usługi mierzenia ilości
86722
71325000-2
Usługi projektowania fundamentów
86722, 86723,
86725–86729,
86733, 86739
71326000-9
Dodatkowe usługi budowlane
86726
71327000-6
Usługi projektowania konstrukcji nośnych
86726
71328000-3
Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych
86721–86739
71330000-0
Różne usługi inżynieryjne
86725
71331000-7
Wiertnicze usługi inżynieryjne
86729
71332000-4
Geotechniczne usługi inżynieryjne
86722–86739
71333000-1
Mechaniczne usługi inżynieryjne
86722–86739
71334000-8
Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne
86721
71335000-5
Badania inżynieryjne
86729, 86739
71336000-2
Dodatkowe usługi inżynieryjne
86729
71337000-9
Usługi inżynieryjne w zakresie zabezpieczenia
przed korozją
86731–86739
71340000-3
Zintegrowane usługi inżynieryjne
86721–86739,
86751–86754
71350000-6
Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
L 74/274
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
15.3.2008
Opis
86751
71351000-3
Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
86751
71351100-4
Usługi przygotowania i analizy podłoża
86751
71351200-5
Geologiczne i geofizyczne usługi doradcze
86751
71351210-8
Geofizyczne usługi doradcze
86751
71351220-1
Geologiczne usługi doradcze
86751
71351300-6
Usługi analizy mikropaleontologicznej
86751
71351400-7
Usługi opiniowania warunków petrofizycznych
86751
71351500-8
Usługi badania gleby
86751
71351600-9
Usługi prognozowania pogody
86751
71351610-2
Usługi meteorologiczne
86751
71351611-9
Usługi klimatologiczne
86751
71351612-6
Usługi hydrometeorologiczne
86751
71351700-0
Usługi poszukiwań naukowych
86751
71351710-3
Usługi poszukiwań geofizycznych
86751, 86721,
86711
71351720-6
Geofizyczne pomiary terenów archeologicznych
86751
71351730-9
Usługi poszukiwań geologicznych
86751
71351800-1
Usługi topograficzne i usługi w zakresie radiestezji
86751
71351810-4
Usługi topograficzne
86751, 86721,
86711
71351811-1
Topograficzne pomiary terenów archeologicznych
86751
71351820-7
Usługi lokalizacji żył wodnych
86751
71351900-2
Usługi geologiczne, oceanograficzne i hydrologiczne
86751
71351910-5
Usługi geologiczne
86751
71351911-2
Usługi fotogeologiczne
86751
71351912-9
Usługi stratygraficzno-geologiczne
86751
71351913-6
Usługi poszukiwań geologicznych
86751
71351914-3
Usługi archeologiczne
86751
71351920-2
Usługi oceanograficzne i hydrologiczne
86751
71351921-2
Usługi oceanograficzne w zakresie osadów
przybrzeżnych w ujściach rzek
86751
71351922-2
Usługi oceanografii fizycznej
86751
71351923-2
Usługi pomiarów batymetrycznych
86751
71351924-2
Usługi poszukiwań podwodnych
86752
71352000-0
Usługi badania podłoża
86752
71352100-1
Usługi sejsmiczne
86752
71352110-4
Usługi badań sejsmograficznych
86752
71352120-7
Usługi zdobywania danych sejsmograficznych
15.3.2008
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
L 74/275
Opis
86752
71352130-0
Usługi gromadzenia danych sejsmicznych
86752
71352140-3
Usługi przetwarzania danych sejsmicznych
86752
71352300-3
Usługi badania magnetometrycznego
86753
71353000-7
Usługi badania wierzchniej warstwy gleby
86753
71353100-8
Usługi badania hydrograficznego
86753
71353200-9
Usługi opomiarowania
86754
71354000-4
Usługi sporządzania map
86754
71354100-5
Usługi odwzorowania cyfrowego
86754
71354200-6
Usługi sporządzania map lotniczych
86754
71354300-7
Usługi badań katastralnych
86754
71354400-8
Usługi hydrograficzne
86754
71354500-9
Usługi w zakresie pomiarów morskich
86754
71355000-1
Usługi pomiarowe
86754
71355100-2
Usługi fotogrametryczne
86754
71355200-3
Wykonywanie badań
86721–86739
71356000-8
Usługi techniczne
86721–86739
71356100-9
Usługi kontroli technicznej
86721–86739
71356200-0
Usługi pomocy technicznej
86721–86739
71356300-1
Usługi wsparcia technicznego
86721–86739
71356400-2
Usługi planowania technicznego
86741, 86742
71400000-2
Usługi architektoniczne dotyczące planowania
przestrzennego i zagospodarowania terenu
86741
71410000-5
Usługi planowania przestrzennego
86742
71420000-8
Architektoniczne
terenu
86742
71421000-5
Usługi wkomponowywania ogrodów w krajobraz
86711–86742
71500000-3
Usługi związane z budownictwem
86711, 86721
71510000-6
Usługi badania terenu
86713–86719,
86727
71520000-9
Usługi nadzoru budowlanego
86713–86719,
86727
71521000-6
Usługi nadzorowania placu budowy
86711, 86721
71530000-2
Doradcze usługi budowlane
86711–86742
71540000-5
Usługi zarządzania budową
86711–86742
71541000-2
Usługi zarządzania projektem budowlanym
86729
71550000-8
Usługi kowalskie
86761–86769
71600000-4
Usługi w zakresie testowania technicznego,
analizy i konsultacji technicznej
86761
71610000-7
Usługi badania i analizy czystości i składu
usługi
zagospodarowania
L 74/276
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
13
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
15.3.2008
Opis
86761–86769
71620000-0
Usługi analizy
86761–86769
71621000-7
Usługi w zakresie analizy lub konsultacji
technicznej
86761–86769
71630000-3
Usługi kontroli i nadzoru technicznego
86764
71631000-0
Usługi nadzoru technicznego
86764
71631100-1
Usługi nadzorowania maszyn
86764
71631200-2
Usługi kontroli technicznej samochodów
86764
71631300-3
Usługi technicznego nadzoru budowlanego
86764
71631400-4
Usługi nadzoru technicznego konstrukcji inżynieryjnych
86764
71631420-0
Usługi kontroli bezpieczeństwa morskiego
86764
71631430-3
Usługi badania wycieków
86764
71631440-6
Usługi monitorowania przepływu
86764
71631450-9
Usługi kontroli mostów
86764
71631460-2
Usługi kontroli tam
86764
71631470-5
Usługi kontroli torów kolejowych
86764
71631480-8
Usługi kontroli dróg
86764
71631490-1
Usługi kontroli pasów startowych
86761–86763,
86769
71632000-7
Techniczne usługi badawcze
86763
71632100-8
Usługi kontroli zasuw odcinających
86761–86763,
86769
71632200-9
Usługi badania nieinwazyjnego
86761–86763,
86769
71700000-5
Usługi nadzoru i kontroli
86761–86763,
86769
71730000-4
Usługi kontroli przemysłowej
86761–86763,
86769
71731000-1
Usługi przemysłowej kontroli jakości
86761–86769
71800000-6
Usługi konsultacyjne w zakresie dostaw wody
i konsultacje dotyczące odpadów
86761–86769
71900000-7
Usługi laboratoryjne
86713
79994000-8
Usługi zarządzania umowami
86401, 86503,
86506, 87110–
87190
79340000-9
Usługi reklamowe i marketingowe
87110–87190
79341000-6
Usługi reklamowe
87120
79341100-7
Doradcze usługi reklamowe
87120
79341200-8
Usługi zarządzania reklamą
87120
79341400-0
Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
Usługi reklamowe
871
15.3.2008
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
14
Opis/nr referencyjny CPC
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
L 74/277
Opis
87120
79341500-1
Usługi reklamy lotniczej
87190
79342200-5
Usługi w zakresie promocji
82201–82206
70300000-4
Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie
bezpośredniej płatności lub umowy
82201–82203,
82205
70310000-7
Usługi wynajmu lub
budowlanych
82201, 82203
70311000-4
Usługi wynajmu lub sprzedaży budynków
mieszkalnych
82201, 82202,
82204, 82206
70320000-0
Usługi wynajmu lub sprzedaży gruntów
82201, 82202
70321000-7
Usługi wynajmu gruntów
82201, 82202,
82204, 82206
70322000-4
Usługi wynajmu lub sprzedaży terenu leżącego
odłogiem
82201, 82202
70330000-3
Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy
82201
70331000-0
Usługi nieruchomości mieszkalnych
82201
70331100-1
Usługi zarządzania instytucjami
82202
70332000-7
Usługi w zakresie nieruchomości innych niż
mieszkalne
82202
70332100-8
Usługi zarządzania gruntami
82202
70332200-9
Usługi zarządzania nieruchomościami komercyjnymi
82202
70332300-0
Usługi nieruchomości przemysłowych
82201
70333000-4
Usługi gospodarstwa domowego
82203
70340000-6
Usługi przydziału
94030
90911000-6
Usługi sprzątania/czyszczenia miejsc noclegowych, budynków i okien
87403
90911100-7
Usługi sprzątania miejsc noclegowych
87401
90911200-8
Usługi sprzątania budynków
87401
90911300-9
Usługi czyszczenia okien
87401
90912000-3
Usługi czyszczenia konstrukcji rurowych
94030
90913000-0
Usługi czyszczenia zbiorników i rezerwuarów
87401
90913100-1
Usługi czyszczenia zbiorników
87402
90913200-2
Usługi czyszczenia rezerwuarów
87409
90914000-7
Usługi sprzątania parkingów
87401–87409
90915000-4
Usługi czyszczenia pieców i kominów
87409
90919000-2
Usługi sprzątania biur i szkół oraz czyszczenia
urządzeń biurowych
Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
874, 82201–82206
sprzedaży obiektów
L 74/278
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
15
Opis/nr referencyjny CPC
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
15.3.2008
Opis
87409
90919200-4
Usługi sprzątania biur
87409
90919300-5
Usługi sprzątania szkół
87403
90921000-9
Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków
87409
90922000-6
Usługi zwalczania szkodników
87401–87409
90923000-3
Usługi odszczurzania
87401–87409
90924000-0
Usługi usuwania grzybów
88442
79800000-2
Usługi drukowania i powiązane
88442
79810000-5
Usługi drukowania
88442
79811000-2
Usługi drukowania cyfrowego
88442
79812000-9
Usługi drukowania banknotów
88442
79820000-8
Usługi związane z drukowaniem
88442
79821000-5
Drukarskie usługi wykańczalnicze
88442
79821100-6
Usługi korektorskie
88442
79822000-2
Usługi składu
88442
79822100-3
Usługi tworzenia matryc
88442
79822200-4
Usługi fotograwiury
88442
79822300-5
Usługi składania
88442
79822400-6
Usługi litografii
88442
79822500-7
Usługi projektów graficznych
88442
79823000-9
Usługi drukowania i dostawy
88442
79824000-6
Usługi drukowania i dystrybucji
88442
79970000-4
Usługi publikacji
88442
79971000-1
Usługi introligatorskie oraz wykańczalnicze
88442
79971100-2
Usługi introligatorskie
88442
79971200-3
Usługi zszywania książek
88442
79980000-7
Usługi prenumeraty
94020
50190000-3
Usługi w zakresie złomowania pojazdów
94020
50229000-6
Złomowanie taboru kolejowego
94020
50243000-0
Złomowanie statków
94000
90000000-7
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów,
czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
Usługi w zakresie publikowania i drukowania
– wykonywane na podstawie wynagrodzenia
lub umowy
88 442
16
Usługi w zakresie odprowadzania ścieków
i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
94
15.3.2008
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
L 74/279
Opis
94010
90400000-1
Usługi utylizacji nieczystości
94010
90410000-4
Usługi usuwania ścieków
94010
90420000-7
Usługi obróbki ścieków
94010
90430000-0
Usługi likwidacji ścieków
94010
90440000-3
Usługi uzdatniania basenów septycznych
94010
90450000-6
Usługi uzdatniania zbiorników septycznych
94010
90460000-9
Usługi opróżniania basenów septycznych lub
zbiorników septycznych
94010
90470000-2
Usługi czyszczenia kanałów ściekowych
94010
90480000-5
Usługi gospodarki ściekowej
94010
90481000-2
Eksploatacja zakładów oczyszczania ścieków
94010
90490000-8
Usługi kontroli ścieków i usługi konsultacyjne
w zakresie oczyszczania ścieków
94010
90491000-5
Usługi kontroli ścieków
86509
90492000-2
Usługi doradcze w zakresie uzdatniania ścieków
94020
90500000-2
Usługi związane z odpadami
94020
90510000-5
Usuwanie i obróbka odpadów
94020
90511000-2
Usługi wywozu odpadów
94020
90511100-3
Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich
94020
90511200-4
Usługi gromadzenia odpadów pochodzących
z gospodarstw domowych
94020
90511300-5
Usługi zbierania śmieci
94020
90511400-6
Usługi zbierania papieru
94020
90512000-9
Usługi transportu odpadów
94020
90513000-6
Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie
są niebezpieczne
94020
90513100-7
Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
94020
90513200-8
Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
94020
90513300-9
Usługi spalania odpadów
94020
90513400-0
Usługi usuwania pyłu
94010
90513500-1
Usługi uzdatniania oraz wywozu cieczy ściekowych
94020
90513600-2
Usługi usuwania osadów
94020
90513700-3
Usługi transportu osadów
94020
90513800-4
Usługi obróbki osadów
94020
90513900-5
Usługi likwidacji osadów
94020
90514000-3
Usługi recyklingu odpadów
94020
90520000-8
Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych,
toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
L 74/280
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
15.3.2008
Opis
94020
90521000-5
Usługi obróbki odpadów radioaktywnych
94020
90521100-6
Gromadzenie odpadów radioaktywnych
94020
90521200-7
Usługi składowania odpadów radioaktywnych
94020
90521300-8
Usługi usuwania odpadów radioaktywnych
94020
90521400-9
Transport odpadów radioaktywnych
94020
90521410-2
Transport odpadów jądrowych o niskim poziomie zagrożenia
94020
90521420-5
Transport odpadów jądrowych o średnim poziomie zagrożenia
94020
90521500-0
Pakowanie odpadów radioaktywnych
94020
90521510-3
Pakowanie odpadów jądrowych o niskim poziomie zagrożenia
94020
90521520-6
Pakowanie odpadów jądrowych o średnim
poziomie zagrożenia
94020
90522000-2
Usługi w zakresie skażonej gleby
94020
90522100-3
Usuwanie skażonej gleby
94020
90522200-4
Wywożenie skażonej gleby
94020
90522300-5
Usługi uzdatniania zanieczyszczonej gleby
94020
90522400-6
Czyszczenie i uzdatnianie zanieczyszczonej
gleby
94020
90523000-9
Usługi usuwania odpadów toksycznych, z wyjątkiem odpadów radioaktywnych i zanieczyszczonej gleby
94020
90523100-0
Usługi usuwania broni oraz amunicji
94020
90523200-1
Usługi usuwania bomb
94020
90523300-2
Usługi oczyszczania z min
94020
90524000-6
Usługi w zakresie odpadów medycznych
94020
90524100-7
Usługi gromadzenia odpadów szpitalnych
94020
90524200-8
Usługi usuwania odpadów szpitalnych
94020
90524300-9
Usługi usuwania odpadów biologicznych
94020
90524400-0
Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych
94020
90530000-1
Eksploatacja składowisk odpadów
94020
90531000-8
Usługi zarządzania wysypiskami
94020
90532000-5
Usługi uzdatniania płuczki węglowej
94020
90533000-2
Usługi gospodarki odpadami
94010–94050,
94090
90600000-3
Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na
obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi
powiązane
94030
90610000-6
Usługi sprzątania i zamiatania ulic
94030
90611000-3
Usługi sprzątania ulic
94030
90612000-0
Usługi zamiatania ulic
15.3.2008
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
L 74/281
Opis
94030
90620000-9
Usługi odśnieżania
94030
90630000-2
Usługi usuwania oblodzeń
94010
90640000-5
Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów
ściekowych
94010
90641000-2
Usługi oczyszczania kanałów ściekowych
94010
90642000-9
Usługi opróżniania kanałów ściekowych
94020
90650000-8
Usługi usuwania azbestu
94020, 94040
90660000-1
Usługi usuwania ołowiu
94010–94050,
94090
90670000-4
Usługi w zakresie dezynfekcji oraz tępienia
szkodników na obszarach miejskich lub wiejskich
94020, 94030
90680000-7
Usługi sprzątania plaż
94060
90690000-0
Usługi usuwania graffiti
94020, 94040–
94090
90700000-4
Usługi środowiska naturalnego
94020, 94040–
94090
90710000-7
Zarządzanie środowiskiem naturalnym
94020, 94040–
94090
90711000-4
Ocena oddziaływań na środowisko innych niż
powodowanych przez branżę budowlaną
94020, 94040–
94090
90711100-5
Ocena ryzyka lub zagrożenia innego niż
powodowanego przez branżę budowlaną
94020, 94040–
94090
90711200-6
Normy ekologiczne inne niż dotyczące branży
budowlanej
94020, 94040–
94090
90711300-7
Analiza wskaźników ekologicznych innych niż
dotyczących branży budowlanej
94020, 94040–
94090
90711400-8
Usługi oceny oddziaływań na środowisko
innych niż powodowanych przez branżę
budowlaną
94020, 94040–
94090
90711500-9
Monitoring środowiska naturalnego inny niż
dotyczący branży budowlanej
94020, 94040–
94090
90712000-1
Planowanie środowiska naturalnego
94020, 94040–
94090
90712100-2
Planowanie rozwoju środowiska miejskiego
94020, 94040–
94090
90712200-3
Planowanie strategii ochrony lasów
94020, 94040–
94090
90712300-4
Planowanie strategii ochrony morza
94020, 94040–
94090
90712400-5
Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony
94020, 94040–
94090
90712500-6
Budowanie lub planowanie instytucji ochrony
środowiska
94040–94090
90713000-8
Usługi konsultacyjne w zakresie zagadnień
dotyczących środowiska
94010, 94060,
94090
90713100-9
Usługi konsultacyjne dotyczące zaopatrzenia
w wodę i obróbki ścieków inne niż związane
z branżą budowlaną
94020, 94040–
94090
90714000-5
Audyt środowiskowy
L 74/282
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
15.3.2008
Opis
94020, 94040–
94090
90714100-6
Systemy informacji o środowisku naturalnym
94020, 94040–
94090
90714200-7
Usługi audytu środowiskowego dla firm
94020, 94040–
94090
90714300-8
Usługi audytu środowiskowego dla sektorów
94020, 94040–
94090
90714400-9
Usługi audytu środowiskowego specyficznego
dla danej działalności
94020, 94040–
94090
90714500-0
Usługi kontroli jakości środowiska
94020, 94040–
94090
90714600-1
Usługi kontroli bezpieczeństwa środowiska
94020, 94040–
94090
90715000-2
Usługi badania zanieczyszczenia
94020, 94040–
94090
90715100-3
Usługi badania skażenia chemikaliami i ropą
naftową
94020, 94040–
94090
90715110-6
Badanie terenów gazowni
94020, 94040–
94090
90715120-9
Badanie terenów zakładów chemicznych i rafinerii ropy naftowej
94020, 94040–
94090
90715200-4
Inne usługi badania zanieczyszczenia
94020, 94040–
94090
90715210-7
Badanie terenów składów lub terminali produktów naftowych
94020, 94040–
94090
90715220-0
Badanie terenów przemysłowych
94020, 94040–
94090
90715230-3
Badanie terenów składowania odpadów przemysłowych
94020, 94040–
94090
90715240-6
Badanie terenów zakładów obróbki drewna
94020, 94040–
94090
90715250-9
Badanie terenów pralni chemicznych
94020, 94040–
94090
90715260-2
Badanie terenów odlewni
94020, 94040–
94090
90715270-5
Badanie terenów instalacji recyklingu
94020, 94040–
94090
90715280-8
Badanie terenów zakładów przetwórstwa spożywczego
94060
90720000-0
Ochrona środowiska
94060
90721000-7
Usługi związane z bezpieczeństwem środowiska
94060
90721100-8
Usługi ochrony krajobrazu
94060
90721200-9
Usługi ochrony warstwy ozonowej
94060
90721300-0
Usługi ochrony żywności lub paszy przed
zanieczyszczeniem
94060
90721400-1
Usługi ochrony zasobów genetycznych
15.3.2008
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
L 74/283
Opis
94060
90721500-2
Usługi ochrony substancji toksycznych
94060
90721600-3
Usługi ochrony przed promieniowaniem
94060
90721700-4
Usługi ochrony gatunków zagrożonych
94060
90721800-5
Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub
zagrożeniami
94060
90722000-4
Rekultywacja środowiska
94060
90722100-5
Rekultywacja terenów przemysłowych
94060
90722200-6
Usługi usuwania zanieczyszczeń ze środowiska
94060
90722300-7
Usługi rekultywacji gruntu
94090
90730000-3
Śledzenie zanieczyszczeń, monitoring i rekultywacja
94090
90731000-0
Usługi związane z zanieczyszczeniem powietrza
94090
90731100-1
Zarządzanie jakością powietrza
94090
90731200-2
Usługi zarządzania lub kontroli transgranicznego zanieczyszczenia powietrza
94040
90731210-5
Zakup limitów emisji CO2
94090
90731300-3
Usługi ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem
94090
90731400-4
Usługi monitoringu lub pomiarów zanieczyszczenia powietrza
94090
90731500-5
Usługi wykrywania gazów toksycznych
94090
90731600-6
Monitoring metanu
94090
90731700-7
Usługi monitoringu dwutlenku węgla
94090
90731800-8
Monitoring cząstek stałych w powietrzu
94090
90731900-9
Usługi monitoringu wyczerpywania się ozonu
94090
90732000-7
Usługi związane ze skażeniem gleby
94090
90732100-8
Usługi ochrony gleby przed skażeniem
94090
90732200-9
Usługi usuwania skażonej gleby
94090
90732300-0
Obróbka lub rekultywacja skażonej gleby
94090
90732400-1
Usługi doradcze w zakresie skażenia gleby
94090
90732500-2
Tworzenie map skażenia gleby
94090
90732600-3
Pomiary lub monitoring skażenia gleby
94090
90732700-4
Ocena skażenia nawozami organicznymi
94090
90732800-5
Ocena skażenia pestycydami
94090
90732900-6
Ocena skażenia azotanami i fosforanami
L 74/284
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
15.3.2008
Opis
94090
90732910-9
Ocena skażenia azotanami
94090
90732920-2
Ocena skażenia fosforanami
94090
90733000-4
Usługi związane ze skażeniem wód
94090
90733100-5
Usługi monitoringu lub kontroli skażenia wód
powierzchniowych
94090
90733200-6
Usługi usuwania skażenia wód powierzchniowych
94090
90733300-7
Usługi ochrony wód powierzchniowych przed
skażeniem
94090
90733400-8
Usługi uzdatniania wód powierzchniowych
94090
90733500-9
Usługi odprowadzania zanieczyszczeń wód
powierzchniowych
94090
90733600-0
Usługi zarządzania lub kontroli transgranicznego skażenia wód
94090
90733700-1
Usługi monitoringu lub kontroli skażenia wód
gruntowych
94090
90733800-2
Usługi odprowadzania zanieczyszczeń wód
gruntowych
94090
90733900-3
Uzdatnianie lub oczyszczanie wód gruntowych
94090
90740000-6
Usługi śledzenia skażeń, monitoringu i oczyszczania
94090
90741000-3
Usługi związane ze skażeniem ropą naftową
94090
90741100-4
Usługi monitoringu rozlewów ropy
94090
90741200-5
Usługi kontroli rozlewów ropy
94090
90741300-6
Usługi usuwania rozlewów ropy
94090
90742000-0
Usługi związane z nadmiernym hałasem
94090
90742100-1
Usługi w zakresie kontroli hałasu
94090
90742200-2
Usługi w zakresie ochrony przed hałasem
94090
90742300-3
Usługi monitoringu nadmiernego hałasu
94090
90742400-4
Usługi doradcze w zakresie nadmiernego hałasu
94090
90743000-7
Usługi związane ze skażeniem substancjami
toksycznymi
94090
90743100-8
Usługi monitoringu substancji toksycznych
94090
90743200-9
Usługi usuwania substancji toksycznych
94030
90900000-6
Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
94030
90910000-9
Usługi sprzątania
94030
90916000-1
Usługi czyszczenia sprzętu telefonicznego
94030
90917000-8
Usługi czyszczenia urządzeń transportowych
94030
90918000-5
Usługi czyszczenia pojemników na odpadki
15.3.2008
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
17
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
L 74/285
Opis
94030
90919000-2
Usługi sprzątania biur i szkół oraz czyszczenia
urządzeń biurowych
94030
90919100-3
Usługi czyszczenia urządzeń biurowych
94030
90920000-2
Usługi w zakresie odkażania urządzeń
64110–64320
55000000-0
Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
64110
55100000-1
Usługi hotelarskie
64191–64199
55200000-2
Pola kempingowe i inne miejsca noclegowe
inne, niż hotelowe
64194
55210000-5
Usługi w zakresie schronisk młodzieżowych
64195
55220000-8
Usługi w zakresie pól kempingowych
64195
55221000-5
Usługi w zakresie pól dla pojazdów kempingowych
64191, 64192
55240000-4
Usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych
64192
55241000-1
Usługi w zakresie ośrodków wypoczynkowych
64192
55242000-8
Usługi w zakresie domów wypoczynkowych
64191
55243000-5
Usługi w zakresie obozowisk dla dzieci
64193
55250000-7
Usługi w zakresie krótkoterminowego wynajmu
umeblowanych miejsc noclegowych
64196
55260000-0
Usługi w zakresie pojazdów z miejscami noclegowymi
64199
55270000-3
Usługi świadczone przez placówki oferujące
wyżywienie i miejsca noclegowe
64210, 64220,
64230, 64290
55300000-3
Usługi restauracyjne i dotyczące podawania
posiłków
64210
55310000-6
Restauracyjne usługi kelnerskie
64210
55311000-3
Restauracyjne usługi kelnerskie dla ograniczonej
grupy klientów
64210
55312000-0
Ogólne restauracyjne usługi kelnerskie
64210, 64220,
64230, 64290
55320000-9
Usługi podawania posiłków
64230, 64210,
64220, 64290
55321000-6
Usługi przygotowywania posiłków
64230, 64210,
64220
55322000-3
Usługi gotowania posiłków
64290
55330000-2
Usługi kawiarniane
64310, 64320
55400000-4
Usługi podawania napojów
64310, 64320
55410000-7
Usługi prowadzenia baru
64210–64290
55500000-5
Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania
posiłków
64220
55510000-8
Usługi bufetowe
64220
55511000-5
Usługi bufetowe oraz usługi kawiarniane dla
ograniczonej grupy klientów
Usługi hotelarskie i restauracyjne
64
L 74/286
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
18
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
15.3.2008
Opis
64220
55512000-2
Usługi prowadzenia bufetów
64230
55520000-1
Usługi dostarczania posiłków
64230
55521000-8
Usługi w zakresie dostarczania posiłków do
prywatnych gospodarstw domowych
64230
55521100-9
Usługi rozwożenia posiłków
64230
55521200-0
Usługi dowożenia posiłków
64230
55522000-5
Usługi dostarczania posiłków do przedsiębiorstw transportowych
64230
55523000-2
Usługi zaprowiantowania
biorstw lub instytucji
64230
55523100-3
Usługi w zakresie posiłków szkolnych
64230
55524000-9
Usługi dostarczania posiłków do szkół
64110–64199,
82102
98340000-8
Usługi miejsc noclegowych oraz biur
64110–64199
98341000-5
Usługi miejsc noclegowych
64110–64199
98341100-6
Usługi zarządzania miejscami noclegowymi
711, 71211
60200000-0 (1)
Usługi transportu kolejowego
711, 71211
60210000-3 (1)
Usługi publicznego transportu kolejowego
71124
60220000-6
Transport kolejowy poczty
72111–72240
60600000-4
Usługi transportu wodnego
72111, 72211
60610000-7
Usługi transportu promowego
72129, 72229
60620000-0
Transport poczty drogą wodną
72130
60630000-3
Usługi wykonywane przez statki kablowce
72121–72129,
72221–72229
60640000-6
Działalność żeglugowa
72130, 72230
60650000-9
Wynajem transportowego sprzętu wodnego
wraz z załogą
72130, 72230
60651000-6
Wynajem jednostek pływających wraz z załogą
72130
60651100-7
Wynajem morskich jednostek pływających wraz
z załogą
72230
60651200-8
Wynajem śródlądowych jednostek pływających
wraz z załogą
72130, 72230
60651300-9
Usługi statków usuwających zanieczyszczenia
72130, 72230
60651400-0
Usługi statków wyposażonych w dźwigi
72130, 72230
60651500-1
Doraźne usługi statków
72130, 72230
60651600-2
Przybrzeżne usługi dostaw za pośrednictwem
statków
72130, 72230
60653000-0
Wynajem łodzi wraz z załogą
innych
przedsię-
Usługi transportu kolejowego
711
19
Usługi transportu wodnego
72
15.3.2008
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
20
Opis/nr referencyjny CPC
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
L 74/287
Opis
72140, 72240
63727000-1
Usługi holowania lub pchania statków
72140, 72240
63727100-2
Usługi holowania statków
72140, 72240
63727200-3
Usługi pchania statków
72140, 72240,
74110–74900,
91136
63000000-9
Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie
transportu, usługi biur podróży
74110–74290
63100000-0
Usługi przeładunku i składowania towarów
74110, 74190
63110000-3
Usługi przeładunku towarów
74110
63111000-0
Usługi przeładunku pojemników
74190
63112000-7
Usługi przeładunku bagażu
74190
63112100-8
Usługi przeładunku bagażu pasażerskiego
74190
63112110-1
Usługi gromadzenia bagażu
74210–74290
63120000-6
Usługi składowania i magazynowania
74210–74290
63121000-3
Usługi składowania i odzyskiwania
74210–74290
63121100-4
Usługi składowania
74220
63121110-7
Usługi składowania gazu
74290
63122000-0
Usługi magazynowania
74710, 74720,
74800, 74900,
91136
63500000-4
Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych
i pomocy turystycznej
74710, 74720,
91136
63510000-7
Usługi biur podróży i podobne
74710
63511000-4
Organizacja wycieczek
74710
63512000-1
Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów
wycieczkowych
74710, 74720,
91136
63513000-8
Usługi informacji turystycznej
74720
63514000-5
Usługi świadczone przez przewodników turystycznych
74710
63515000-2
Usługi podróżne
74710
63516000-9
Usługi zarządzania podróżą
74800, 74900
63520000-0
Usługi agencji transportowych
74800
63521000-7
Usługi agencji przewozu towarowego
74590, 74800
63522000-4
Usługi maklerów okrętowych
74800
63523000-1
Usługi agencji przewozowej i portowej
74900
63524000-8
Usługi przygotowywania dokumentów transportowych
74300–74490,
72140, 72240,
74510–74590,
74610–74690
63700000-6
Usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego, wodnego i lotniczego
Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe
74
L 74/288
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
15.3.2008
Opis
74300–74490
63710000-9
Usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego
74300
63711000-6
Usługi dodatkowe w zakresie transportu kolejowego
74300
63711100-7
Usługi monitoringu pociągów
74300
63711200-8
Usługi w zakresie ruchomych warsztatów
74410–74490
63712000-3
Usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego
74410
63712100-4
Usługi w zakresie obsługi dworców i przystanków autobusowych
74420
63712200-5
Usługi w zakresie eksploatacji autostrad
74420
63712210-8
Usługi w zakresie opłat za korzystanie z autostrad
74420
63712300-6
Usługi w zakresie eksploatacji mostów i tuneli
74420
63712310-9
Usługi w zakresie eksploatacji mostów
74420
63712311-6
Usługi w zakresie opłat za korzystanie z mostów
74420
63712320-2
Usługi w zakresie eksploatacji tuneli
74420
63712321-9
Usługi w zakresie opłat za korzystanie z z tuneli
74430
63712400-7
Usługi w zakresie obsługi parkingów
74490
63712500-8
Usługi wag pomostowych
74490
63712600-9
Usługi tankowania pojazdów
74490
63712700-0
Usługi kontroli ruchu
74490
63712710-3
Usługi monitorowania ruchu
72140, 72240,
74510–74590
63720000-2
Usługi wspierające transport wodny
74510, 74590
63721000-9
Usługi w zakresie eksploatacji portów i dróg
wodnych i usługi powiązane
74510
63721100-0
Usługi w zakresie ładowania paliwa
74510
63721200-1
Usługi w zakresie obsługi portów
74510
63721300-2
Usługi w zakresie obsługi dróg wodnych
74590
63721400-3
Usługi w zakresie tankowania statków
74590
63721500-4
Usługi w zakresie obsługi terminali pasażerskich
74520
63722000-6
Usługi w zakresie pilotowania statków
74520
63723000-3
Usługi w zakresie cumowania statków
74530
63724000-0
Usługi nawigacyjne
74530
63724100-1
Usługi w zakresie przybrzeżnej lokalizacji
74530
63724110-4
Usługi w zakresie lokalizacji latarniowców
74530
63724200-2
Usługi latarniowców
74530
63724300-3
Usługi lokalizacji boi
74530
63724310-6
Usługi znakowania boi
15.3.2008
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
21
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
L 74/289
Opis
74530
63724400-4
Usługi latarni morskich
74540
63725000-7
Usługi wydobywania i wodowania statków
74540
63725100-8
Usługi wydobywania statków
74540
63725200-9
Usługi doraźne dotyczące statków
74540
63725300-0
Usługi przywracania pływalności statków
74510, 74590
63726000-4
Różne usługi dodatkowe w stosunku do transportu wodnego
74590
63726100-5
Usługi rejestracji statków
74590
63726200-6
Usługi kruszenia lodu
74590
63726300-7
Usługi przechowywania statków
74590
63726400-8
Usługi czarterowania statków
74590
63726500-9
Usługi wyważania jednostek pływających
74590
63726600-0
Usługi obsługiwania statków
74590
63726610-3
Usługi wodowania statków
74590
63726620-6
Usługi kontroli napowietrznej
74590
63726700-1
Usługi kutrów połowowych
74590
63726800-2
Usługi statków badawczych
74510
63726900-3
Usługi kotwiczenia
74610–74690
63730000-5
Usługi dodatkowe dla transportu lotniczego
74610
63731000-2
Usługi w zakresie eksploatacji lotnisk
74610
63731100-3
Usługi w zakresie koordynacji pracy lotniska
74620
63732000-9
Usługi kontroli lotów
74690
63733000-6
Usługi tankowania statków powietrznych
74690
63734000-3
Usługi hangarowe
74540, 88200
98361000-1
Usługi związane z wodami morskimi
86000
79000000-4
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe,
konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
86111–86190
79100000-5
Usługi prawnicze
86111–86120,
86190
79110000-8
Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej
86111–86120,
86190
79111000-5
Usługi w zakresie doradztwa prawnego
86111–86120
79112000-2
Usługi reprezentacji prawnej
86111–86120
79112100-3
Usługi reprezentacji akcjonariuszy
86119
79120000-1
Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw
autorskich
Usługi prawnicze
861
L 74/290
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
22
Opis/nr referencyjny CPC
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
15.3.2008
Opis
86119
79121000-8
Usługi doradztwa w zakresie praw autorskich
86119
79121100-9
Usługi doradztwa w zakresie praw autorskich do
oprogramowania
86130
79130000-4
Usługi prawne w zakresie dokumentów oraz
uwierzytelniania
86130
79131000-1
Usługi w zakresie dokumentów
86130
79132000-8
Usługi uwierzytelniania
86130
79132100-9
Usługi uwierzytelniania podpisu elektronicznego
86111–86120,
86190
79140000-7
Doradztwo prawne i usługi informacyjne
87201
79600000-0 (6)
Usługi rekrutacyjne
87202
79610000-3 (6)
Zapewnianie usług personelu
87202
79612000-7
Usługi rekrutacji pomocniczego personelu biurowego
87201
79613000-4
Usługi w zakresie relokacji pracowników
87201–87209
79620000-6 (6)
Usługi w zakresie pozyskiwania personelu,
w tym pracowników sezonowych
87203, 87205
79621000-3
Usługi w zakresie pozyskiwania personelu
biurowego
87204
79622000-0
Usługi w zakresie pozyskiwania pracowników
świadczących pomoc domową
87203, 87205
79623000-7
Usługi w zakresie pozyskiwania pracowników
handlowych i przemysłowych
87206
79624000-4
Usługi w zakresie pozyskiwania personelu
pielęgniarskiego
87206, 87209
79625000-1
Usługi w zakresie pozyskiwania personelu
medycznego
87201–87209,
87909
79630000-9
Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu
87202
79631000-6
Usługi dotyczące personelu i listy płac
87202
79632000-3
Szkolenie pracowników
87202
79633000-0
Rozwój personelu
87202
79634000-7
Usługi kierowania karierą
87202
79635000-4
Usługi centrum oceny dla rekrutacji pracowników
87201–87209
98500000-8
Zatrudnianie pracowników do prowadzenia
gospodarstwa domowego
87202–87203,
87205
98510000-1
Usługi pracowników handlowych i przemysłowych
87202–87203,
87205
98511000-8
Usług pracowników handlowych
87205
98512000-5
Usługi pracowników przemysłowych
Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu (6)
872
15.3.2008
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
23
Opis/nr referencyjny CPC
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
L 74/291
Opis
87201–87209
98513000-2
Usługi siły roboczej dla gospodarstw domowych
87202, 87203,
87205
98513100-3
Usługi personelu agencji dla gospodarstw
domowych
87203
98513200-4
Usługi urzędnicze dla gospodarstw domowych
87203–87209
98513300-5
Usługi pracowników tymczasowych dla gospodarstw domowych
87204
98513310-8
Usługi pracowników pomagających w prowadzeniu gospodarstwa domowego
87204
98514000-9
Usługi w gospodarstwie domowym
87301–87309
79700000-1
Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
87302–87309
79710000-4
Usługi ochroniarskie
87303
79711000-1
Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
87305
79713000-5
Usługi strażnicze
87309
79714000-2
Usługi w zakresie nadzoru
87309
79714100-3
Usługi systemu namierzania
87309
79714110-6
Usługi w zakresie poszukiwania osób ukrywających się
87305
79715000-9
Usługi patrolowe
87309
79716000-6
Usługi w zakresie wydawania znaczków identyfikacyjnych
87301
79720000-7
Usługi detektywistyczne
87301
79721000-4
Usługi agencji detektywistycznych
87301
79722000-1
Usługi grafologiczne
87301
79723000-8
Usługi analizy odpadów
92
80000000-4
Usługi edukacyjne i szkoleniowe
92110, 92190
80100000-5
Usługi szkolnictwa podstawowego
92110
80110000-8
Usługi szkolnictwa przedszkolnego
92210–92240
80200000-6
Usługi szkolnictwa średniego
92230, 92240
80210000-9
Usługi edukacji technicznej i zawodowej na
poziomie szkoły średniej
92230, 92240
80211000-6
Usługi edukacji technicznej na poziomie szkoły
średniej
92230, 92240
80212000-3
Usługi edukacji zawodowej na poziomie szkoły
średniej
92310–92390
80300000-7
Usługi szkolnictwa wyższego
92110–92390
80310000-0
Usługi edukacji młodzieży
92310, 92390
80320000-3
Usługi edukacji medycznej
Usługi detektywistyczne i bezpieczeństwa,
z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych
873 (z wyjątkiem 87304
24
Usługi edukacyjne i szkoleniowe
92
L 74/292
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
15.3.2008
Opis
92310, 92390
80330000-6
Usługi edukacji w zakresie bezpieczeństwa
92240
80340000-9
Usługi edukacji specjalnej
92400
80400000-8
Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
92400, 92900
80410000-1
Różne usługi szkolne
92400
80411000-8
Usługi szkół jazdy
92400
80411100-9
Usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy
92400
80411200-0
Usługi szkół nauki jazdy
92400
80412000-5
Usługi szkół pilotażu
92400
80413000-2
Usługi szkół nauki żeglowania
92400
80414000-9
Usługi szkół nauki nurkowania
92400
80415000-6
Usługi szkół nauki jazdy na nartach
92400
80420000-4
Usługi e-learning
92310–92400
80430000-7
Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie
akademickim
92400
80490000-5
Prowadzenie ośrodków nauczania
92230–92900
80500000-9
Usługi szkoleniowe
92310–92900
80510000-2
Usługi szkolenia specjalistycznego
92400, 92900
80511000-9
Usługi szkolenia personelu
92900
80512000-6
Usługi szkolenia psów
92900
80513000-3
Usługi szkół jazdy konnej
92900
80520000-5
Placówki szkoleniowe
92900
80521000-2
Usługi opracowywania programów szkoleniowych
92310–92900
80522000-9
Seminaria szkoleniowe
92230–92900
80530000-8
Usługi szkolenia zawodowego
92230–92310
80531000-5
Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego
92230–92310
80531100-6
Usługi szkolenia przemysłowego
92230–92310
80531200-7
Usługi szkolenia technicznego
92310–92900
80532000-2
Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania
92900
80533000-9
Usługi zapoznawania użytkownika z obsługą
komputera i usługi szkoleniowe
92900
80533100-0
Usługi szkolenia komputerowego
92220, 92310,
92390, 92900
80533200-1
Kursy komputerowe
92900
80540000-1
Usługi szkolenia w dziedzinie środowiska naturalnego
92900
80550000-4
Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
92310, 92390,
92900
80560000-7
Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy
15.3.2008
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
25
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
L 74/293
Opis
92310, 92390
80561000-4
Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia
92900
80562000-1
Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy
92310–92400
80570000-0
Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
92210, 92220,
92390–92900
80580000-3
Oferowanie kursów językowych
92900, 98000
80590000-6
Usługi seminaryjne
92230, 92310,
92900, 92390
80600000-0
Usługi szkolenia w zakresie obrony i materiałów
bezpieczeństwa
92230, 92310,
92900, 92391
80610000-3
Szkolenie i symulacja w zakresie sprzętu bezpieczeństwa
92230, 92310,
92900, 92392
80620000-6
Szkolenie i symulacja w zakresie broni palnej
i amunicji
92230, 92310,
92900, 92393
80630000-9
Szkolenie i symulacja w zakresie pojazdów
wojskowych
92230, 92310,
92900, 92394
80640000-2
Szkolenie i symulacja w zakresie okrętów
wojennych
92230, 92310,
92900, 92395
80650000-5
Szkolenie i symulacja w zakresie samolotów,
rakiet (pocisków rakietowych) i statków kosmicznych
92230, 92310,
92900, 92396
80660000-8
Szkolenie i symulacja w zakresie wojskowych
systemów elektronicznych
93324, 93329
79611000-0
Usługi poszukiwania pracy
93110–93329
85000000-9
Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
93110–93199
85100000-0
Usługi ochrony zdrowia
93110–93192,
93199
85110000-3
Usługi szpitalne i podobne
93110–93192,
93199
85111000-0
Usługi szpitalne
93110
85111100-1
Usługi szpitalne chirurgiczne
93110
85111200-2
Medyczne usługi szpitalne
93110
85111300-3
Usługi szpitalne ginekologiczne
93110
85111310-6
Usługi zapładniania in-vitro
93110
85111320-9
Usługi szpitalne położnicze
93110
85111400-4
Usługi szpitalne rehabilitacyjne
93110
85111500-5
Usługi szpitalne psychiatryczne
93122
85111600-6
Usługi szpitalne protetyczne
93122
85111700-7
Usługi terapii tlenowej
93199
85111800-8
Usługi leczenia patologii
Usługi społeczne i zdrowotne (6)
93
L 74/294
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
15.3.2008
Opis
93199
85111810-1
Usługi analizy krwi
93199
85111820-4
Usługi analizy bakteriologicznej
93122
85111900-9
Usługi dializy szpitalnej
93110, 93199
85112000-7
Dodatkowe usługi szpitalne
93199
85112100-8
Usługi związane z zakwaterowaniem pacjentów
w szpitalach
93110, 93199
85112200-9
Usługi leczenia ambulatoryjnego
93110, 93121,
93122, 93191–
93199
85120000-6
Usługi medyczne i podobne
93121, 93122
85121000-3
Usługi medyczne
93121
85121100-4
Ogólne usługi lekarskie
93121
85121200-5
Specjalistyczne usługi medyczne
93121
85121210-8
Usługi ginekologiczne lub położnicze
93121
85121220-1
Usługi specjalistyczne w zakresie nefrologii lub
układu nerwowego
93121
85121230-4
Usługi kardiologiczne lub specjalistyczne usługi
pulmonologiczne
93121
85121231-1
Usługi kardiologiczne
93121
85121232-8
Specjalistyczne usługi pulmonologiczne
93121
85121240-7
Usługi ENT lub audiologiczne
93121
85121250-0
Usługi gastroenterologiczne i pediatryczne
93121
85121251-7
Usługi gastroenterologiczne
93121
85121252-4
Usługi geriatryczne
93121
85121270-6
Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
93121
85121271-3
Usługi ośrodków dla osób z zaburzeniami
psychologicznymi
93121
85121280-9
Usługi oftalmologiczne, dermatologiczne lub
ortopedyczne
93121
85121281-6
Usługi oftalmologiczne
93121
85121282-3
Usługi dermatologiczne
93121
85121283-0
Usługi ortopedyczne
93121
85121290-2
Usługi pediatryczne lub urologiczne
93121
85121291-9
Usługi pediatryczne
93121
85121292-6
Usługi urologiczne
93122
85121300-6
Specjalistyczne usługi chirurgiczne
93123
85130000-9
Usługi stomatologiczne i podobne
93123
85131000-6
Usługi stomatologiczne
93123
85131100-7
Usługi ortodontyczne
93123
85131110-0
Usługi chirurgii ortodontycznej
15.3.2008
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
L 74/295
Opis
93121, 93122,
93191–93199
85140000-2
Różne usługi w dziedzinie zdrowia
93121, 93122,
93191
85141000-9
Usługi świadczone przez personel medyczny
93191
85141100-0
Usługi świadczone przez położne
93121, 93122,
93191
85141200-1
Usługi świadczone przez pielęgniarki
93121, 93122,
93191
85141210-4
Usługi leczenia medycznego świadczone w warunkach domowych
93191
85141211-1
Dializy wykonywane w warunkach domowych
93191
85141220-7
Usługi doradcze świadczone przez pielęgniarki
93191, 93199
85142000-6
Usługi paramedyczne
93191
85142100-7
Usługi fizjoterapii
93191
85142200-8
Usługi homeopatyczne
93199
85142300-9
Usługi w zakresie higieny
93191
85142400-0
Dostarczanie do domu urządzeń używanych
w przypadku nietrzymania moczu lub kału
93192
85143000-3
Usługi ambulatoryjne
93193
85144000-0
Usługi placówek opieki zdrowotnej zapewniających zakwaterowanie
93193
85144100-1
Usługi ośrodków opiekuńczych zapewniających
zakwaterowanie
93199
85145000-7
Usługi świadczone przez laboratoria medyczne
93199
85146000-4
Usługi świadczone przez banki krwi
93199
85146100-5
Usługi świadczone przez banki spermy
93199
85146200-6
Usługi świadczone przez banki organów do
przeszczepu
93121
85147000-1
Usługi zdrowotne świadczone dla firm
93199
85148000-8
Usługi analizy medycznej
93199
85149000-5
Usługi farmaceutyczne
93199
85150000-5
Usługi obrazowania medycznego
93191
85160000-8
Usługi optyczne
93191
85170000-1
Usługi w zakresie akupunktury i kręgarstwa
93191
85171000-8
Usługi w zakresie akupunktury
93191
85172000-5
Usługi w zakresie kręgarstwa
93201, 93209
85200000-1
Usługi weterynaryjne
93201, 93209
85210000-3
Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych
93311–93329
85300000-2
Usługi pracy społecznej i podobnej
93311–93329
85310000-5
Usługi pracy społecznej
93311–93319
85311000-2
Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca
noclegowe
L 74/296
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
26
Opis/nr referencyjny CPC
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
15.3.2008
Opis
93311
85311100-3
Usługi opieki społecznej dla osób starszych
93311
85311200-4
Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych
93312
85311300-5
Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży
93321–93329
85312000-9
Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc
noclegowych
93321
85312100-0
Usługi opieki dziennej
93321
85312110-3
Usługi opieki dziennej nad dziećmi
93321
85312120-6
Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą
niepełnosprawną
93323
85312200-1
Dostarczanie zakupów do domu
93322, 93323
85312300-2
Usługi dozoru i doradztwa
93322, 93323
85312310-5
Usługi dozoru
93322, 93323
85312320-8
Usługi doradztwa
93322
85312330-1
Usługi planowania rodziny
93321–93329
85312400-3
Usługi opieki społecznej nieświadczone przez
ośrodki pobytowe
93324, 93329
85312500-4
Usługi rehabilitacyjne
93324
85312510-7
Usługi rehabilitacji zawodowej
93311–93329
85320000-8
Usługi społeczne
93311–93329
85321000-5
Administracyjne usługi społeczne
93311–93329
85322000-2
Program działań na rzecz gmin
93110–93199,
93311–93329
85323000-9
Usługi zdrowotne świadczone na rzecz wspólnot
96311, 96312
79995000-5
Usługi prowadzenia bibliotek
96312
79995100-6
Usługi archiwizacyjne
96312
79995200-7
Usługi katalogowania
75300, 96111–
96499
92000000-1
Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
96111–96122
92100000-2
Usługi kinematograficzne oraz wideo
96111–96122
92110000-5
Produkcja filmów kinowych i wideo oraz
podobne usługi
96111–96122
92111000-2
Usługi produkcji filmów kinowych i wideo
96112
92111100-3
Produkcja filmów instruktażowych oraz taśm
wideo
96112
92111200-4
Produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm wideo
96112
92111210-7
Produkcja filmów reklamowych
96112
92111220-0
Produkcja reklamowych taśm wideo
Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe (2)
96
15.3.2008
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
L 74/297
Opis
96112
92111230-3
Produkcja filmów propagandowych
96112
92111240-6
Produkcja propagandowych taśm wideo
96112
92111250-9
Produkcja filmów informacyjnych
96112
92111260-2
Produkcja informacyjnych taśm wideo
96112
92111300-5
Produkcja rozrywkowych filmów i taśm wideo
96112
92111310-8
Produkcja filmów rozrywkowych
96112
92111320-1
Produkcja rozrywkowych taśm wideo
96114
92112000-9
Usługi produkcji filmów kinowych i taśm wideo
96113, 96114
92120000-8
Usługi dystrybucji filmów kinowych oraz taśm
wideo
96113, 96114
92121000-5
Usługi dystrybucji filmów kinowych
96113, 96114
92122000-2
Usługi dystrybucji filmów
96121
92130000-1
Usługi projekcji filmów
96122
92140000-4
Usługi projekcji taśm wideo
75300, 96131–
96133
92200000-3 (2)
Usługi radiowe i telewizyjne
96131, 75242
92210000-6 (2)
Usługi radiowe
96131
92211000-3 (2)
Usługi produkcji radiowej
96131
92213000-7
Usługi systemów radiowych o niewielkiej skali
96131
92214000-4
Usługi studiów radiowych lub sprzętu radiowego
96131
92215000-1
Usługi w zakresie systemu radiowego GMRS
96131
92216000-8
Usługi w zakresie systemu radiowego FRS
96131
92217000-5
Usługi w zakresie systemu radiowego GMRS/
FRS
96132, 96133,
75241
92220000-9 (2)
Usługi telewizyjne
96132, 96133
92221000-6 (2)
Usługi produkcji telewizyjnej
96132, 96133
92222000-3
Usługi telewizji zamkniętego obiegu
96132, 96133,
75241
92224000-7
Telewizja cyfrowa
96132, 96133,
75242
92225000-4
Telewizja interaktywna
96133, 75243
92225100-7
Telewizja filmów na życzenie
96132, 96133,
75241
92226000-1
Teleprogramowanie
96132, 96133,
75241, 75242
92230000-2
Usługi kablowej sieci radiowej i telewizyjnej
96132, 96133,
75241, 75242
92231000-9
Międzynarodowe usługi dwustronne i międzynarodowe prywatne linie leasingowe
L 74/298
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
15.3.2008
Opis
96132, 96133,
75241
92232000-6
Telewizja kablowa
96121, 96122,
96191–96199,
96491, 96492,
96499
92300000-4
Usługi rozrywkowe
96191–96193
92310000-7
Usługi tworzenia dzieł artystycznych i literackich
oraz przekładu
96191–96193
92311000-4
Dzieła sztuki
96191–96193
92312000-1
Usługi artystyczne
96191
92312100-2
Usługi świadczone przez producentów teatralnych, grup wokalnych, zespołów i orkiestr
rozrywkowych
96191
92312110-5
Usługi świadczone przez producentów teatralnych
96191
92312120-8
Usługi świadczone przez grupy wokalne
96191
92312130-1
Usługi świadczone przez zespoły rozrywkowe
96191
92312140-4
Usługi świadczone przez orkiestry rozrywkowe
96192
92312200-3
Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, animatorów kultury oraz
pozostałych artystów
96192
92312210-6
Usługi świadczone przez autorów
96192
92312211-3
Usługi świadczone przez agencje literackie
96192
92312212-0
Usługi przygotowania podręczników szkoleniowych
96192
92312213-7
Usługi autorów technicznych
96192
92312220-9
Usługi świadczone przez kompozytorów
96192
92312230-2
Usługi świadczone przez rzeźbiarzy
96192
92312240-5
Usługi świadczone przez animatorów kultury
96192
92312250-8
Usługi świadczone przez indywidualnych artystów
96192
92312251-5
Usługi didżejów
96121, 96122,
96191–96195
92320000-0
Usługi prowadzenia placówek artystycznych
96194, 96491
92330000-3
Usługi świadczone przez ośrodki rekreacyjne
96194
92331000-0
Usługi świadczone przez wesołe miasteczka
i parki rozrywki
96194
92331100-1
Usługi świadczone przez wesołe miasteczka
96194
92331200-2
Usługi świadczone przez parki rozrywki
96194
92331210-5
Usługi animacji dla dzieci
96491
92332000-7
Usługi plażowe
96191–96199
92340000-6
Usługi taneczne oraz przedstawienia artystyczne
96194
92341000-3
Usługi cyrkowe
96195
92342000-0
Usługi świadczone przez szkoły tańca
15.3.2008
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
L 74/299
Opis
96195
92342100-1
Usługi świadczone przez szkoły tańca towarzyskiego
96195
92342200-2
Usługi świadczone przez szkoły tańca dyskotekowego
96492
92350000-9
Usługi gier hazardowych i organizowania zakładów
96492
92351000-6
Usługi gier hazardowych
96492
92351100-7
Usługi prowadzenia loterii
96492
92351200-8
Usługi prowadzenia kasyn gry
96492
92352000-3
Usługi organizowania zakładów
96492
92352100-4
Usługi prowadzenia totalizatorów
96492
92352200-5
Usługi bukmacherskie
96499
92360000-2
Usługi pirotechniczne
96199
92370000-5
Usługi techników dźwięku
96211–96290
92400000-5
Usługi świadczone przez agencje informacyjne
96311–96332
92500000-6
Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa,
muzea i inne usługi kulturalne
96311, 96312
92510000-9
Usługi świadczone przez biblioteki i archiwa
96311
92511000-6
Usługi świadczone przez biblioteki
96312
92512000-3
Usługi świadczone przez archiwa
96312
92512100-4
Usługi niszczenia archiwów
96321, 96322
92520000-2
Usługi świadczone przez muzea i w zakresie
ochrony obiektów i budynków zabytkowych
96321
92521000-9
Usługi świadczone przez muzea
96321
92521100-0
Usługi wystawowe świadczone przez muzea
96321
92521200-1
Usługi ochrony wystaw i eksponatów
96321
92521210-4
Usługi ochrony wystaw
96321
92521220-7
Usługi ochrony eksponatów
96322
92522000-6
Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych
96322
92522100-7
Usługi ochrony obiektów historycznych
96322
92522200-8
Usługi ochrony budynków historycznych
96331, 96332
92530000-5
Usługi świadczone przez ogrody botaniczne
i zoologiczne oraz rezerwaty przyrody
96331
92531000-2
Usługi świadczone przez ogrody botaniczne
96331
92532000-9
Usługi świadczone przez ogrody zoologiczne
96332
92533000-6
Usługi świadczone przez rezerwaty przyrody
96332
92534000-3
Usługi świadczone przez naturalne rezerwaty
przyrody
96411–96419
92600000-7
Usługi sportowe
96413
92610000-0
Usługi świadczone przez ośrodki sportowe
L 74/300
PL
Dyrektywa
2004/18/
WE
Kategoria
(*)
1
()
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Opis/nr referencyjny CPC
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
CPC Prov.
CPV
Kod CPC (*)
Kod CPV
15.3.2008
Opis
96411–96419
92620000-3
Usługi w zakresie sportu
96411
92621000-0
Usługi promocji wydarzeń sportowych
96412
92622000-7
Usługi w zakresie organizowania wydarzeń
sportowych
96499
92700000-8
Usługi cyberkawiarni
Kategorie usług wskazane w kolumnie pierwszej oraz odpowiadające im kody CPC Prov. w kolumnie drugiej odnoszą się do załączników IA oraz IB dyrektywy 2004/18/
WE. Kolumny trzecia i czwarta przedstawiają orientacyjną zbieżność pomiędzy kodami CPC Prov. a CPV.
Dyrektywa 2004/18/WE: z wyjątkiem usług transportu kolejowego objętych kategorią 18 CPC prov.
Dyrektywa 2004/17/WE: z wyjątkiem usług transportu kolejowego objętych kategorią 18 CPC prov.
Dyrektywa 2004/18/WE: z wyjątkiem umów kupna, rozbudowy, produkcji lub współprodukcji programów przez nadawcę oraz umów, których przedmiotem jest czas
antenowy.
Dyrektywa 2004/18/WE: z wyjątkiem umów o świadczenie usług finansowych w związku z emisją, sprzedażą, nabyciem lub transferem papierów wartościowych lub
innych instrumentów finansowych oraz usług świadczonych przez bank centralny. Również zamówień, których przedmiotem jest, bez względu na sposób finansowania,
nabycie, najem lub dzierżawa gruntów, istniejących budynków i innych nieruchomości lub praw do nich: niemniej jednak niniejszej dyrektywie podlegają umowy
o świadczenie usług finansowych, zawarte w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po zawarciu umowy nabycia najmu lub dzierżawy.
Dyrektywa 2004/17/WE: z wyjątkiem umów o świadczenie usług finansowych w związku z emisją, sprzedażą, nabyciem lub transferem papierów wartościowych lub
innych instrumentów finansowych. Również zamówień, których przedmiotem jest, bez względu na sposób finansowania, nabycie, najem lub dzierżawa gruntów,
istniejących budynków i innych nieruchomości lub praw do nich: niemniej jednak przedmiotem tej dyrektywy są umowy o świadczenie usług finansowych, zawarte
w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po zawarciu umowy nabycia najmu lub dzierżawy.
Dyrektywa 2004/18/WE: z wyjątkiem zamówień na usługi badawcze i rozwojowe, innych niż te, z których pożytki przypadają wyłącznie organowi zamawiającemu do
wykorzystania w trakcie prowadzenia działalności własnej, pod warunkiem że świadczona usługa jest w całości opłacona przez ten organ zamawiający.
Dyrektywa 2004/17/WE: z wyjątkiem zamówień na usługi badawcze i rozwojowe, innych niż te, z których pożytki przypadają wyłącznie instytucji zamawiającej do
wykorzystania w trakcie prowadzenia działalności własnej, pod warunkiem że świadczona usługa jest w całości opłacona przez tę instytucję zamawiającą.
Dyrektywa 2004/18/WE: z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
Dyrektywa 2004/17/WE: z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
Dyrektywa 2004/18/WE: z wyjątkiem umów o pracę.
Dyrektywa 2004/17/EG: z wyjątkiem umów o pracę.
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
L 74/301
ZAŁĄCZNIK III
TABELA ZBIEŻNOŚCI MIĘDZY CPV A NACE REV. 1
NACE Rev. 1 Sekcja F – Budownictwo
Dział
Grupa
Klasa
45
45.1
45.11
Wyszczególnienie
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
Budownictwo
45000000-7
Roboty budowlane
Przygotowanie terenu pod budowę
45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowę
Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych;
roboty ziemne
45110000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9
Roboty w zakresie burzenia
45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowę i roboty ziemne
45111210-3
Wysadzanie i podobne roboty w zakresie usuwania skał
45111211-0
Roboty w zakresie wysadzania
45111212-7
Roboty w zakresie usuwania skał
45111213-4
Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111214-1
Roboty w zakresie oczyszczania pneumatycznego
45111220-6
Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111230-9
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111240-2
Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111250-5
Badanie gruntu
45111260-8
Przygotowanie terenu do robót górniczych
45111290-7
Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
45111291-4
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1
Roboty rozbiórkowe
45111310-4
Rozbiórka instalacji wojskowych
45111320-7
Rozbiórka instalacji ochronnych
45112000-5
Roboty w zakresie usuwania gleby
45112100-6
Roboty w zakresie kopania rowów
45112200-7
Usuwanie powłoki gleby
45112210-0
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112300-8
Rekultywacja gleby
45112310-1
Podsypywanie gleby
45112320-4
Rekultywacja
45112330-7
Rekultywacja terenu
45112340-0
Roboty w zakresie odkażania gleby
45112350-3
Rekultywacja nieużytków
L 74/302
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
15.3.2008
NACE Rev. 1 Sekcja F – Budownictwo
Dział
Grupa
Klasa
45.12
45.2
45.21
Wyszczególnienie
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
45112360-6
Rehabilitacja terenu
45112400-9
Roboty wykopaliskowe
45112410-2
Kopanie grobów
45112420-5
Kopanie piwnic
45112440-1
Tarasowanie pagórków
45112441-8
Tarasowanie
45112450-4
Roboty wykopaliskowe na terenach archeologicznych
45112500-0
Usuwanie gleby
45112600-1
Wycinanie i napełnianie
45112700-2
Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710-5
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112711-2
Roboty w zakresie kształtowania parków
45112712-9
Roboty w zakresie kształtowania ogrodów
45112713-6
Roboty w zakresie kształtowania ogródków
dachowych
45112714-3
Roboty w zakresie kształtowania cmentarzy
45112720-8
Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45112721-5
Roboty w zakresie kształtowania pól golfowych
45112722-2
Roboty w zakresie kształtowania terenów jeździeckich
45112723-9
Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45112730-1
Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45112740-4
Roboty w zakresie kształtowania lotnisk
45113000-2
Roboty na placu budowy
45120000-4
Próbne wiercenia i wykopy
45121000-1
Próbne wiercenia
45122000-8
Próbne wykopy
Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna
45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej
i wodnej
Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa
i wodna
45210000-2
Roboty budowlane w zakresie budynków
45211000-9
Roboty budowlane w zakresie budownictwa
wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
45211100-0
Roboty budowlane w zakresie domów
45211200-1
Roboty budowlane w zakresie domów dla osób
wymagających wsparcia
45211300-2
Roboty budowlane w zakresie budowy domów
45211310-5
Roboty budowlane w zakresie łazienek
45211320-8
Roboty budowlane w zakresie altan
Próbne wiercenia i wykopy
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
NACE Rev. 1 Sekcja F – Budownictwo
Dział
Grupa
Klasa
Wyszczególnienie
L 74/303
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
45211340-4
Roboty budowlane w zakresie budownictwa
wielorodzinnego
45211341-1
Roboty budowlane w zakresie mieszkań
45211350-7
Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych
45211360-0
Roboty budowlane w zakresie rozwoju miast
45211370-3
Roboty budowlane w zakresie saun
45212000-6
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
45212100-7
Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych
45212110-0
Roboty budowlane w zakresie ośrodków wypoczynkowych
45212120-3
Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych
45212130-6
Roboty budowlane w zakresie parków rozrywki
45212140-9
Obiekty rekreacyjne
45212150-2
Roboty budowlane w zakresie kin
45212160-5
Roboty budowlane w zakresie kasyn
45212170-8
Roboty budowlane w zakresie budynków rozrywkowych
45212171-5
Roboty budowlane w zakresie centrów rozrywki
45212172-2
Roboty budowlane w zakresie ośrodków rekreacyjnych
45212180-1
Roboty budowlane w zakresie kas biletowych
45212190-4
Wznoszenie osłon przeciwsłonecznych
45212200-8
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów
sportowych
45212210-1
Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych
ośrodków sportowych
45212211-8
Roboty budowlane w zakresie lodowisk
45212212-5
Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich
45212213-2
Roboty związane z oznakowaniem obiektów
sportowych
45212220-4
Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45212221-1
Roboty budowlane związane z obiektami na
terenach sportowych
45212222-8
Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi
45212223-5
Roboty budowlane związane z obiektami sportów zimowych
45212224-2
Roboty budowlane związane ze stadionami
45212225-9
Roboty budowlane związane z halami sportowymi
45212230-7
Instalowanie szatni
45212290-5
Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych
45212300-9
Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
45212310-2
Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw
45212311-9
Roboty budowlane w zakresie galerii sztuki
45212312-6
Roboty budowlane w zakresie ośrodków wystawienniczych
L 74/304
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
NACE Rev. 1 Sekcja F – Budownictwo
Dział
Grupa
Klasa
Wyszczególnienie
15.3.2008
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
45212313-3
Roboty budowlane w zakresie muzeów
45212314-0
Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci
45212320-5
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów
wystawiania sztuki
45212321-2
Roboty budowlane w zakresie audytoriów
45212322-9
Roboty budowlane w zakresie teatrów
45212330-8
Roboty budowlane w zakresie bibliotek
45212331-5
Roboty budowlane w zakresie bibliotek multimedialnych
45212340-1
Roboty budowlane w zakresie sal wykładowych
45212350-4
Budynki o szczególnej wartości historycznej lub
architektonicznej
45212351-1
Roboty budowlane w zakresie pomników prehistorycznych
45212352-8
Roboty budowlane w zakresie pomników przemysłowych
45212353-5
Roboty budowlane w zakresie pałaców
45212354-2
Roboty budowlane w zakresie zamków
45212360-7
Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych
45212361-4
Roboty budowlane w zakresie kościołów
45212400-0
Budynki hotelowe i restauracyjne
45212410-3
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów
budowlanych oferujących miejsca noclegowe
45212411-0
Roboty budowlane w zakresie hoteli
45212412-7
Roboty budowlane w zakresie schronisk
45212413-4
Roboty budowlane w zakresie miejsc pobytu
czasowego
45212420-6
Roboty budowlane w zakresie budowy restauracji i podobnych obiektów
45212421-3
Roboty budowlane w zakresie restauracji
45212422-0
Roboty budowlane w zakresie kantyn
45212423-7
Roboty budowlane w zakresie kawiarni
45212500-1
Przeróbki kuchni lub restauracji
45212600-2
Roboty budowlane w zakresie pawilonów
45213000-3
Roboty budowlane w zakresie budowy domów
handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych
związanych z transportem
45213100-4
Roboty budowlane w zakresie centrów handlowych
45213110-7
Roboty budowlane w zakresie budynków sklepowych
45213111-4
Roboty budowlane w zakresie centrów handlowych
45213112-1
Roboty budowlane w zakresie obiektów handlowych
45213120-0
Roboty budowlane w zakresie poczt
45213130-3
Roboty budowlane w zakresie banków
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
NACE Rev. 1 Sekcja F – Budownictwo
Dział
Grupa
Klasa
Wyszczególnienie
L 74/305
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
45213140-6
Roboty budowlane w zakresie targowisk
45213141-3
Roboty budowlane w zakresie targowisk zadaszonych
45213142-0
Roboty budowlane w zakresie targowisk na
wolnym powietrzu
45213150-9
Roboty budowlane w zakresie biurowców
45213200-5
Roboty budowlane w zakresie magazynów
i przemysłowych obiektów budowlanych
45213210-8
Instalowanie chłodni
45213220-1
Roboty budowlane w zakresie magazynów
45213221-8
Roboty budowlane w zakresie budowy magazynów
45213230-4
Roboty budowlane w zakresie składów
45213240-7
Roboty budowlane w zakresie gospodarskich
obiektów budowlanych
45213241-4
Roboty budowlane w zakresie stodół
45213242-1
Roboty budowlane w zakresie obór
45213250-0
Roboty budowlane w zakresie przemysłowych
obiektów budowlanych
45213251-7
Roboty budowlane w zakresie zakładów przemysłowych
45213252-4
Roboty budowlane w zakresie warsztatów
45213260-3
Roboty budowlane w zakresie składnic sklepowych
45213270-6
Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu
45213280-9
Roboty budowlane w zakresie kompostowni
45213300-6
Obiekty budowlane związane z transportem
45213310-9
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów
budowlanych związanych z transportem drogowym
45213311-6
Roboty budowlane w zakresie przystanków
autobusowych
45213312-3
Roboty budowlane w zakresie budynków parkingowych
45213313-0
Roboty budowlane w zakresie warsztatów
serwisowych
45213314-7
Roboty budowlane w zakresie zajezdni autobusowych
45213315-4
Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach autobusowych
45213320-2
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów
budowlanych związanych z transportem kolejowym
45213321-9
Roboty budowlane w zakresie stacji kolejowych
45213322-6
Roboty budowlane w zakresie terminali kolejowych
45213330-5
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów
budowlanych związanych z transportem lotniczym
45213331-2
Roboty budowlane w zakresie budynków lotniskowych
45213332-9
Roboty budowlane w zakresie wież kontrolnych
45213333-6
Roboty instalacyjne związane z punktami
odpraw na lotniskach
45213340-8
Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych z transportem wodnym
45213341-5
Roboty budowlane w zakresie terminali promowych
45213342-2
Roboty budowlane w zakresie terminali typu roro
L 74/306
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
NACE Rev. 1 Sekcja F – Budownictwo
Dział
Grupa
Klasa
Wyszczególnienie
15.3.2008
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
45213350-1
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów
budowlanych związanych z różnymi środkami
transportu
45213351-8
Roboty budowlane w zakresie hangarów
45213352-5
Roboty budowlane w zakresie hal serwisowych
45213353-2
Roboty instalacyjne w zakresie pomostów do
wsiadania dla pasażerów
45213400-7
Instalowanie pomieszczeń dla personelu
45214000-0
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów
budowlanych związanych z edukacją i badaniami
45214100-1
Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
45214200-2
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów
budowlanych związanych ze szkolnictwem
45214210-5
Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
45214220-8
Roboty budowlane w zakresie szkół średnich
45214230-1
Roboty budowlane w zakresie szkół specjalnych
45214300-3
Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem pomaturalnym
45214310-6
Roboty budowlane w zakresie pomaturalnych
szkół zawodowych
45214320-9
Roboty budowlane w zakresie pomaturalnych
szkół technicznych
45214400-4
Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym
45214410-7
Roboty budowlane w zakresie politechnik
45214420-0
Roboty budowlane w zakresie sal wykładowych
45214430-3
Roboty budowlane w zakresie laboratoriów
językowych
45214500-5
Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych z kształceniem podyplomowym
45214600-6
Roboty budowlane w zakresie budowy badawczych obiektów budowlanych
45214610-9
Roboty budowlane w zakresie budynków laboratoryjnych
45214620-2
Roboty budowlane w zakresie ośrodków badawczych i testowych
45214630-5
Obiekty naukowe
45214631-2
Roboty instalacyjne w zakresie pomieszczeń
czystych
45214640-8
Roboty budowlane w zakresie stacji meteorologicznych
45214700-7
Roboty budowlane w zakresie budowy pobytowych obiektów budowlanych
45214710-0
Roboty budowlane w zakresie holi wejściowych
45214800-8
Ośrodki szkoleniowe
45215000-7
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów
budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej,
krematoriów oraz obiektów użyteczności
publicznej
45215100-8
Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
45215110-1
Roboty budowlane w zakresie uzdrowisk
45215120-4
Roboty budowlane w zakresie specjalnych
budynków medycznych
45215130-7
Roboty budowlane w zakresie klinik
45215140-0
Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
NACE Rev. 1 Sekcja F – Budownictwo
Dział
Grupa
Klasa
Wyszczególnienie
L 74/307
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
45215141-7
Roboty budowlane w zakresie sal operacyjnych
45215142-4
Roboty budowlane w zakresie oddziałów intensywnej opieki
45215143-1
Roboty budowlane w zakresie sal diagnostycznych
45215144-8
Roboty budowlane w zakresie sal do badań
przesiewowych
45215145-5
Roboty budowlane w zakresie sal do badań
fluoroskopowych
45215146-2
Roboty budowlane w zakresie sal do badania
patologii
45215147-9
Roboty budowlane w zakresie sal medycyny
kryminalnej
45215148-6
Roboty budowlane w zakresie sal zabiegowych
45215200-9
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów
budowlanych opieki społecznej
45215210-2
Roboty budowlane w zakresie domów opieki
społecznej
45215212-6
Roboty budowlane w zakresie domów dla emerytów
45215213-3
Roboty budowlane w zakresie domów opieki
45215214-0
Roboty budowlane w zakresie domów spokojnej
starości
45215215-7
Roboty budowlane w zakresie domów dziecka
45215220-5
Roboty budowlane w zakresie budowy innych
obiektów budowlanych niż ośrodki pobytowe
45215221-2
Roboty budowlane w zakresie ośrodków opieki
dziennej
45215222-9
Roboty budowlane w zakresie ośrodków społecznych
45215300-0
Roboty budowlane w zakresie krematoriów
45215400-1
Roboty na cmentarzach
45215500-2
Toalety publiczne
45216000-4
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów
budowlanych dla służb porządku publicznego lub
służb ratunkowych oraz wojskowych obiektów
budowlanych
45216100-5
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów
budowlanych dla służb porządku publicznego lub
służb ratunkowych
45216110-8
Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego
45216111-5
Roboty budowlane w zakresie posterunków policji
45216112-2
Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych
45216113-9
Roboty budowlane w zakresie budynków więziennych
45216114-6
Budynki parlamentu oraz zgromadzeń publicznych
45216120-1
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów
dla służb ratunkowych
45216121-8
Roboty budowlane w zakresie obiektów straży
pożarnej
45216122-5
Roboty budowlane w zakresie pogotowia ratunkowego
45216123-2
Roboty budowlane w zakresie obiektów ratownictwa górskiego
45216124-9
Roboty budowlane w zakresie stacji wodnego
pogotowia ratunkowego
45216125-6
Roboty budowlane w zakresie obiektów służb
ratunkowych
45216126-3
Roboty budowlane w zakresie obiektów straży
przybrzeżnej
L 74/308
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
15.3.2008
NACE Rev. 1 Sekcja F – Budownictwo
Dział
Grupa
Klasa
Wyszczególnienie
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
45216127-0
Roboty budowlane w zakresie posterunków
ratowniczych
45216128-7
Roboty budowlane w zakresie latarni morskich
45216129-4
Schrony
45216200-6
Roboty budowlane w zakresie budowy wojskowych obiektów budowlanych oraz instalacji
45216220-2
Roboty budowlane w zakresie bunkrów wojskowych
45216230-5
Roboty budowlane w zakresie schronów wojskowych
45216250-1
Roboty budowlane w zakresie okopów obronnych
45217000-1
Roboty budowlane w zakresie obiektów nadmuchiwanych
45220000-5
Roboty inżynieryjne i budowlane
45221000-2
Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45221100-3
Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45221110-6
Roboty budowlane w zakresie mostów
45221111-3
Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45221112-0
Roboty budowlane w zakresie mostów kolejowych
45221113-7
Roboty budowlane w zakresie mostowych
przejść dla pieszych
45221114-4
Roboty budowlane w zakresie mostów z żelaza
45221115-1
Roboty budowlane w zakresie mostów ze stali
45221117-5
Roboty budowlane w zakresie wag mostowych
45221118-2
Roboty budowlane w zakresie mostów podtrzymujących rurociągi
45221119-9
Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów
45221120-9
Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
45221121-6
Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
drogowych
45221122-3
Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
kolejowych
45221200-4
Roboty budowlane w zakresie budowy tuneli,
szybów i kolei podziemnej
45221210-7
Tunele zadaszone lub częściowo zadaszone
45221211-4
Przejścia podziemne
45221213-8
Tunele kolejowe zadaszone lub częściowo
zadaszone
45221214-5
Tunele drogowe zadaszone lub częściowo
zadaszone
45221220-0
Kanały sklepione
45221230-3
Szyby
45221240-6
Roboty budowlane w zakresie budowy tuneli
drogowych
45221241-3
Roboty budowlane w zakresie tuneli drogowych
45221242-0
Roboty budowlane w zakresie tuneli kolejowych
45221243-7
Roboty budowlane w zakresie tuneli dla pieszych
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
NACE Rev. 1 Sekcja F – Budownictwo
Dział
Grupa
Klasa
Wyszczególnienie
L 74/309
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
45221244-4
Roboty budowlane w zakresie kanałów
45221245-1
Roboty budowlane w zakresie tuneli pod
rzekami
45221246-8
Roboty budowlane w zakresie tuneli podmorskich
45221247-5
Kopanie tuneli
45221248-2
Roboty budowlane w zakresie okładzin w tunelach
45221250-9
Roboty podziemne inne niż dotyczące tuneli,
szybów i kolei podziemnej
45222000-9
Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei
podziemnej
45222100-0
Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów
45222110-3
Roboty budowlane w zakresie składowisk
odpadów
45222200-1
Roboty inżynieryjne na instalacjach wojskowych
45222300-2
Roboty inżynieryjne na instalacjach bezpieczeństwa
45223000-6
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223100-7
Montaż konstrukcji metalowych
45223110-0
Instalowanie konstrukcji metalowych
45223200-8
Roboty konstrukcyjne
45223210-1
Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223220-4
Roboty zadaszeniowe
45223300-9
Roboty budowlane w zakresie parkingów
45223310-2
Roboty budowlane w zakresie parkingów
podziemnych
45223320-5
Roboty budowlane w zakresie obiektów typu
„parkuj i jedź”
45223400-0
Roboty budowlane w zakresie stacji radarowych
45223500-1
Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223600-2
Roboty budowlane w zakresie psiarni
45223700-3
Roboty budowlane w zakresie stacji obsługi
45223710-6
Roboty budowlane w zakresie stacji obsługi
przy autostradach
45223720-9
Roboty budowlane w zakresie stacji benzynowych/tankowania gazu
45223800-4
Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45223810-7
Konstrukcje gotowe
45223820-0
Gotowe elementy i części składowe
45223821-7
Elementy gotowe
45223822-4
Gotowe części składowe
45230000-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;
wyrównywanie terenu
45231000-5
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
L 74/310
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
NACE Rev. 1 Sekcja F – Budownictwo
Dział
Grupa
Klasa
Wyszczególnienie
15.3.2008
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
45231100-6
Ogólne roboty budowlane związane z budową
rurociągów
45231110-9
Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45231111-6
Podnoszenie i poziomowanie rurociągów
45231112-3
Instalacja rurociągów
45231113-0
Poziomowanie rurociągów
45231200-7
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów
45231210-0
Roboty budowlane w zakresie rurociągów
naftowych
45231220-3
Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231221-0
Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci
zasilających
45231222-7
Roboty w zakresie zbiorników gazu
45231223-4
Roboty pomocnicze w zakresie przesyłu gazu
45231300-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400-9
Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych
45231500-0
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza
45231510-3
Rurociągi przesyłowe sprężonego powietrza
45231600-1
Roboty budowlane w zakresie budowy linii
komunikacyjnych
45232000-2
Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów
i kabli
45232100-3
Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45232120-9
Roboty nawadniające
45232121-6
Roboty budowlane w zakresie rurociągów
nawadniających
45232130-2
Roboty budowlane w zakresie rurociągów do
odprowadzania wody burzowej
45232140-5
Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci
grzewczych
45232141-2
Roboty grzewcze
45232142-9
Roboty budowlane w zakresie stacji przesyłu
ciepła
45232150-8
Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu
wody
45232151-5
Roboty budowlane w zakresie węzłów do
przepompowywania wody
45232152-2
Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232153-9
Roboty budowlane w zakresie wież wodnych
45232154-6
Roboty budowlane w zakresie wysoko umieszczonych zbiorników wody pitnej
45232200-4
Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45232210-7
Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45232220-0
Roboty budowlane w zakresie podstacji
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
NACE Rev. 1 Sekcja F – Budownictwo
Dział
Grupa
Klasa
45.22
Wyszczególnienie
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych
L 74/311
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
45232221-7
Podstacje transformatorowe
45232300-5
Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii
telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45232310-8
Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232311-5
Przydrożne telefoniczne linie awaryjne
45232320-1
Kablowe linie nadawcze
45232330-4
Wznoszenie masztów antenowych
45232331-1
Roboty dodatkowe w zakresie nadawania
45232332-8
Telekomunikacyjne roboty dodatkowe
45232340-7
Roboty budowlane w zakresie masztów telefonii
komórkowej
45232400-6
Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232410-9
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232411-6
Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody
ściekowej
45232420-2
Roboty w zakresie ścieków
45232421-9
Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45232422-6
Roboty w zakresie uzdatniania osadów
45232423-3
Roboty budowlane w zakresie przepompowni
ścieków
45232424-0
Roboty budowlane w zakresie wylotów kanałów
ściekowych
45232430-5
Roboty w zakresie uzdatniania wody
45232431-2
Przepompownie wody odpadowej
45232440-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45232450-1
Roboty budowlane w zakresie budowy upustów
45232451-8
Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45232452-5
Roboty odwadniające
45232453-2
Roboty budowlane w zakresie upustów
45232454-9
Roboty budowlane w zakresie zbiorników wód
deszczowych
45232460-4
Roboty sanitarne
45232470-7
Stacje przesyłu odpadów
45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze
45261000-4
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty
45261100-5
Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261200-6
Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie
dachów
45261210-9
Wykonywanie pokryć dachowych
45261211-6
Kładzenie płytek dachowych
45261212-3
Kładzenie łupków dachowych
L 74/312
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
15.3.2008
NACE Rev. 1 Sekcja F – Budownictwo
Dział
Grupa
Klasa
45.23
Wyszczególnienie
Roboty budowlane w zakresie budowy autostrad, dróg, lotnisk i obiektów sportowych
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
45261213-0
Kładzenie dachów metalowych
45261214-7
Kładzenie dachów bitumicznych
45261215-4
Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45261220-2
Malowanie dachów i inne roboty dotyczące
okładzin
45261221-9
Malowanie dachów
45261222-6
Cementowanie dachów
45261300-7
Kładzenie zaprawy i rynien
45261310-0
Kładzenie zaprawy
45261320-3
Kładzenie rynien
45261400-8
Pokrywanie
45261410-1
Izolowanie dachu
45261420-4
Uszczelnianie dachu
45261900-3
Naprawa i konserwacja dachów
45261910-6
Naprawa dachów
45261920-9
Konserwacja dachów
45212212-5
i DA03-0
Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich/Publiczne
45230000-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;
wyrównywanie terenu
45233000-9
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0
Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233110-3
Roboty w zakresie budowy autostrad
45233120-6
Roboty w zakresie budowy dróg
45233121-3
Roboty w zakresie budowy dróg głównych
45233122-0
Roboty budowlane w zakresie obwodnic
45233123-7
Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233124-4
Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
45233125-1
Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych
45233126-8
Roboty budowlane w zakresie węzłów wielostopniowych
45233127-5
Roboty budowlane w zakresie rozjazdów
45233128-2
Roboty budowlane w zakresie rond
45233129-9
Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg
45233130-9
Roboty budowlane zakresie dróg krajowych
45233131-6
Roboty budowlane w zakresie dróg krajowych
na estakadach
45233139-3
Roboty budowlane w zakresie konserwacji dróg
krajowych
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
NACE Rev. 1 Sekcja F – Budownictwo
Dział
Grupa
Klasa
Wyszczególnienie
L 74/313
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
45233140-2
Roboty drogowe
45233141-9
Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142-6
Roboty w zakresie naprawy dróg
45233144-0
Roboty budowlane w zakresie objazdów
45233150-5
Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233160-8
Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane
45233161-5
Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233162-2
Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233200-1
Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233210-4
Roboty w zakresie nawierzchni autostrad
45233220-7
Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221-4
Malowanie nawierzchi
45233222-1
Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233223-8
Wymiana nawierzchni drogowej
45233224-5
Roboty budowlane w zakresie dróg dwupasmowych
45233225-2
Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
45233226-9
Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
45233227-6
Roboty budowlane w zakresie łącznic
45233228-3
Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni
45233229-0
Konserwacja zadaszeń
45233250-6
Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem
dróg
45233251-3
Wymiana nawierzchni
45233252-0
Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233253-7
Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla
pieszych
45233260-9
Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
45233261-6
Roboty budowlane w zakresie przejść dla
pieszych
45233262-3
Roboty budowlane w zakresie stref ruchu
pieszego
45233270-2
Malowanie nawierzchni parkingów
45233280-5
Wznoszenie barier drogowych
45233290-8
Instalowanie znaków drogowych
45233291-5
Instalowanie odbojnic
45233292-2
Instalowanie urządzeń ochronnych
45233293-9
Instalowanie mebli ulicznych
45233294-6
Instalowanie sygnalizacji drogowej
45233300-2
Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek
ruchu pieszego
L 74/314
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
NACE Rev. 1 Sekcja F – Budownictwo
Dział
Grupa
Klasa
Wyszczególnienie
15.3.2008
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
45233310-5
Fundamentowanie autostrad
45233320-8
Fundamentowanie dróg
45233330-1
Fundamentowanie ulic
45233340-4
Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
45234000-6
Roboty budowlane w zakresie budowy kolei
i systemów transportu
45234100-7
Budowa kolei
45234110-0
Budowa kolei międzymiastowej
45234111-7
Roboty budowlane w zakresie kolei miejskiej
45234112-4
Roboty budowlane w zakresie składów kolejowych
45234113-1
Rozbiórka torów
45234114-8
Roboty budowlane w zakresie nasypów kolejowych
45234116-2
Budowa torów
45234120-3
Roboty w zakresie kolei miejskiej
45234121-0
Roboty w zakresie kolei tramwajowej
45234122-7
Roboty w zakresie kolei podziemnej
45234123-4
Roboty w zakresie z kolei częściowo podziemnej
45234124-1
Podziemny, kolejowy transport pasażerski
45234125-8
Podziemne stacje kolejowe
45234126-5
Roboty związane z liniami tramwajowymi
45234127-2
Roboty budowlane w zakresie składów tramwajowych
45234128-9
Roboty budowlane w zakresie platform tramwajowych
45234129-6
Roboty budowlane w zakresie torów kolei
miejskiej
45234130-6
Roboty budowlane w zakresie podkładów
45234140-9
Roboty budowlane w zakresie przejść w poziomie
45234160-5
Roboty budowlane w zakresie zawieszeń łańcuchowych
45234170-8
Roboty budowlane w zakresie podstacji dla
lokomotyw
45234180-1
Roboty budowlane w zakresie warsztatów
kolejowych
45234181-8
Roboty budowlane w zakresie warsztatów
obsługujących sekcje torów kolejowych
45234200-8
Systemy transportu linowego
45234210-1
Systemy transportu linowego z wagonami
45234220-4
Roboty budowlane w zakresie wyciągów narciarskich
45234230-7
Roboty budowlane w zakresie wyciągów krzesełkowych
45234240-0
Kolej linowa napowietrzna
45234250-3
Roboty budowlane w zakresie kolei linowych
45235000-3
Roboty budowlane w zakresie lotnisk, pasów
startowych i placów manewrowych
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
NACE Rev. 1 Sekcja F – Budownictwo
Dział
Grupa
Klasa
45.24
Wyszczególnienie
Budowa obiektów inżynierii wodnej
L 74/315
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
45235100-4
Roboty budowlane w zakresie budowy lotnisk
45235110-7
Roboty w zakresie budowy płyt lotniskowych
45235111-4
Roboty budowlane w zakresie nawierzchni
lotnisk
45235200-5
Roboty w zakresie budowy pasów startowych
45235210-8
Wymiana nawierzchni pasów startowych
45235300-6
Roboty w zakresie budowy lotniskowych pasów
manewrowych
45235310-9
Roboty budowlane w zakresie dróg do kołowania
45235311-6
Roboty budowlane w zakresie nawierzchni dróg
do kołowania
45235320-2
Roboty budowlane w zakresie budowy doków
lotniczych
45236000-0
Wyrównywanie terenu
45236100-1
Wyrównywanie terenu obiektów sportowych
45236110-4
Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych
45236111-1
Wyrównywanie nawierzchni pól golfowych
45236112-8
Wyrównywanie nawierzchni kortów tenisowych
45236113-5
Wyrównywanie terenu torów wyścigowych
45236114-2
Wyrównywanie nawierzchni bieżni
45236119-7
Naprawa boisk sportowych
45236200-2
Wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych
45236210-5
Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla
dzieci
45236220-8
Wyrównywanie terenu ogrodów zoologicznych
45236230-1
Wyrównywanie terenu ogrodów
45236250-7
Wyrównywanie terenu parków
45236290-9
Naprawa terenów rekreacyjnych
45236300-3
Wyrównywanie terenu cmentarzy
45237000-7
Roboty budowlane w zakresie scen
45240000-1
Budowa obiektów inżynierii wodnej
45241000-8
Budowa portów
45241100-9
Roboty budowlane w zakresie kei
45241200-0
Budowa terminali przybrzeżnych
45241300-1
Roboty budowlane w zakresie mol
45241400-2
Roboty budowlane w zakresie doków
45241500-3
Roboty budowlane w zakresie nabrzeży
45241600-4
Instalowanie oświetlenia portowego
45242000-5
Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych
45242100-6
Budowa infrastruktury sportów wodnych
L 74/316
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
15.3.2008
NACE Rev. 1 Sekcja F – Budownictwo
Dział
Grupa
Klasa
Wyszczególnienie
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
45242110-9
Budowa obiektów do wodowania
45242200-7
Roboty budowlane w zakresie basenów jachtowych
45242210-0
Roboty budowlane w zakresie przystani jachtowych
45243000-2
Roboty w zakresie ochrony przybrzeżnej
45243100-3
Roboty w zakresie zabezpieczenia klifów
45243110-6
Roboty w zakresie stabilizacji klifów
45243200-4
Roboty budowlane w zakresie falochronów
45243300-5
Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej
45243400-6
Roboty w zakresie budowy plaż
45243500-7
Roboty budowlane w zakresie wałów nadmorskich
45243510-0
Budowa nasypów
45243600-8
Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych
45244000-9
Wodne roboty budowlane
45244100-0
Instalacje morskie
45244200-1
Mola
45245000-6
Roboty w zakresie pogłębiania i pompowania
dla instalacji do uzdatniania wody
45246000-3
Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli
przeciwpowodziowej
45246100-4
Budowa zapór
45246200-5
Budowa wałów rzecznych
45246400-7
Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
45246410-0
Konserwacja tam przeciwpowodziowych
45246500-8
Roboty budowlane w zakresie promenad
45246510-1
Roboty budowlane w zakresie deptaków
45247000-0
Roboty w zakresie budowy tam, kanałów,
kanałów irygacyjnych i akweduktów
45247100-1
Roboty w zakresie budowy dróg wodnych
45247110-4
Budowa kanałów
45247111-1
Roboty budowlane w zakresie kanałów irygacyjnych
45247112-8
Roboty budowlane w zakresie kanałów upustowych
45247120-7
Drogi wodne, z wyjątkiem kanałów
45247130-0
Roboty budowlane w zakresie akweduktów
45247200-2
Roboty w zakresie budowy tam i innych
konstrukcji stałych
45247210-5
Roboty budowlane w zakresie tam
45247211-2
Roboty budowlane w zakresie zapór
45247212-9
Wzmacnianie zapór
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
NACE Rev. 1 Sekcja F – Budownictwo
Dział
Grupa
Klasa
45.25
Wyszczególnienie
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
L 74/317
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
45247220-8
Roboty budowlane w zakresie przelewów
45247230-1
Roboty budowlane w zakresie grobli
45247240-4
Roboty budowlane w zakresie barier stałych
45247270-3
Budowa zbiorników
45248000-7
Budowa konstrukcji hydromechanicznych
45248100-8
Roboty budowlane w zakresie tam kanałowych
45248200-9
Roboty budowlane w zakresie suchych doków
45248300-0
Roboty konstrukcyjne w zakresie doków pływających
45248400-1
Roboty budowlane w zakresie przystani
45248500-2
Roboty budowlane w zakresie barier ruchomych
45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej
i wodnej
45250000-4
Roboty w zakresie instalowania, wydobycia
produkcji oraz budowy obiektów budowlanych
przemysłu naftowego i gazowniczego
45251000-1
Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni
45251100-2
Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni
45251110-5
Roboty budowlane w zakresie elektrowni jądrowych
45251111-2
Roboty budowlane w zakresie reaktorów jądrowych
45251120-8
Roboty budowlane w zakresie hydroelektrowni
45251140-4
Roboty budowlane w zakresie elektrowni cieplnych
45251141-1
Roboty budowlane w zakresie elektrowni geotermicznych
45251142-8
Roboty budowlane w zakresie elektrowni opalanych drewnem
45251143-5
Roboty budowlane w zakresie instalacji sprężających powietrze
45251150-7
Roboty budowlane w zakresie wież chłodniczych
45251160-0
Roboty w zakresie instalacji wiatrowych
45251200-3
Roboty budowlane w zakresie ciepłowni
45251220-9
Roboty budowlane w zakresie zakładów współwytwarzania
45251230-2
Roboty budowlane w zakresie zakładów wytwarzających parę wodną
45251240-5
Roboty budowlane w zakresie zakładów wytwarzających energię elektryczną na bazie gazu
ziemnego
45251250-8
Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych
45252000-8
Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania
odpadów
45252100-9
Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45252110-2
Roboty budowlane w zakresie instalacji ruchomych
45252120-5
Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody
45252121-2
Instalacje osadu
L 74/318
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
NACE Rev. 1 Sekcja F – Budownictwo
Dział
Grupa
Klasa
Wyszczególnienie
15.3.2008
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
45252122-9
Zakłady odprowadzania ścieków
45252123-6
Zakłady przesiewowe
45252124-3
Przepompowywanie
45252125-0
Instalacje zrzutowe
45252126-7
Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
45252127-4
Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni
ścieków
45252130-8
Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków
45252140-1
Roboty budowlane w zakresie zakładów odwadniania osadów
45252150-4
Roboty budowlane w zakresie zakładów przerobu węgla
45252200-0
Wyposażenie oczyszczalni ścieków
45252210-3
Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania wody
45252300-1
Roboty budowlane w zakresie zakładów spalania odpadów
45253000-5
Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów przetwórstwa chemicznego
45253100-6
Roboty budowlane w zakresie zakładów demineralizacji
45253200-7
Roboty budowlane w zakresie zakładów odsiarczania
45253300-8
Roboty budowlane w zakresie zakładów destylacji lub rektyfikacji
45253310-1
Roboty budowlane w zakresie zakładów destylacji wody
45253320-4
Roboty budowlane w zakresie destylarni alkoholu
45253400-9
Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów petrochemicznych
45253500-0
Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów farmaceutycznych
45253600-1
Roboty budowlane w zakresie zakładów dejonizacji
45253700-2
Roboty budowlane w zakresie zakładów roztwarzania
45253800-3
Roboty budowlane w zakresie zakładów kompostowania
45254000-2
Roboty w zakresie wydobycia i produkcji
45254100-3
Roboty budowlane dla górnictwa
45254110-6
Roboty budowlane w zakresie nadszybi
45254200-4
Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów produkcyjnych
45255000-9
Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów naftowych oraz gazowych
45255100-0
Roboty budowlane w zakresie platform produkcyjnych
45255110-3
Roboty budowlane w zakresie studni
45255120-6
Roboty budowlane w zakresie obiektów platform
45255121-3
Roboty budowlane w zakresie obiektów nadwodnych
45255200-1
Roboty budowlane w zakresie rafinerii ropy
45255210-4
Roboty budowlane w zakresie terminali naftowych
45255300-2
Roboty budowlane w zakresie terminali gazowych
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
L 74/319
NACE Rev. 1 Sekcja F – Budownictwo
Dział
Grupa
Klasa
Wyszczególnienie
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
45255400-3
Roboty produkcyjne
45255410-6
Przybrzeżne roboty produkcyjne
45255420-9
Lądowe roboty produkcyjne
45255430-2
Rozbiórka platform naftowych
45255500-4
Roboty wiertnicze i górnicze
45255600-5
Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
45255700-6
Roboty budowlane w zakresie zakładów gazyfikacji węgla
45255800-7
Roboty budowlane w zakresie zakładów produkcji gazu
45259000-7
Usługi remontów i konserwacji zakładów
45259100-8
Usługi remontów i konserwacji zakładów wody
odpadowej
45259200-9
Usługi remontów i konserwacji zakładów oczyszczania
45259300-0
Usługi remontów i konserwacji zakładów grzewczych
45259900-6
Modernizacja zakładów
45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze
45262000-1
Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45262100-2
Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262110-5
Demontaż rusztowań
45262120-8
Wznoszenie rusztowań
45262200-3
Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych
45262210-6
Fundamentowanie
45262211-3
Wbijanie pali
45262212-0
Kopanie rowów
45262213-7
Membranowa technika budowy ścian
45262220-9
Wiercenie studni wodnych
45262300-4
Betonowanie
45262310-7
Zbrojenie
45262311-4
Betonowanie konstrukcji
45262320-0
Wyrównywanie
45262321-7
Wyrównywanie podłóg
45262330-3
Roboty w zakresie naprawy betonu
45262340-6
Wstrzykiwanie zaprawy
45262350-9
Betonowanie bez zbrojenia
45262360-2
Cementowanie
45262370-5
Roboty w zakresie pokrywania betonem
L 74/320
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
15.3.2008
NACE Rev. 1 Sekcja F – Budownictwo
Dział
Grupa
Klasa
45.3
45.31
Wyszczególnienie
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
45262400-5
Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262410-8
Wznoszenie konstrukcji budynków
45262420-1
Wznoszenie konstrukcji obiektów
45262421-8
Przybrzeżne roboty cumownicze
45262422-5
Podwodne roboty wiertnicze
45262423-2
Wykonywanie pokładów
45262424-9
Przybrzeżne wykonywanie modułów
45262425-6
Wznoszenie osłon szczelnych
45262426-3
Roboty przy wbijaniu pali
45262500-6
Roboty murarskie i murowe
45262510-9
Roboty kamieniarskie
45262511-6
Cięcie kamienia
45262512-3
Kamieniarskie roboty wykończeniowe
45262520-2
Roboty murowe
45262521-9
Roboty murarskie w zakresie fasad
45262522-6
Roboty murarskie
45262600-7
Różne specjalne roboty budowlane
45262610-0
Kominy przemysłowe
45262620-3
Ściany nośne
45262630-6
Wznoszenie pieców
45262640-9
Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska
naturalnego
45262650-2
Roboty w zakresie okładania
45262660-5
Usuwanie azbestu
45262670-8
Obróbka metali
45262680-1
Spawanie
45262690-4
Remont starych budynków
45262700-8
Przebudowa budynków
45262710-1
Konserwacja fresków
45262800-9
Rozbudowa budynków
45262900-0
Roboty balkonowe
Wykonywanie instalacji budowlanych
45300000-0
Roboty instalacyjne w budynkach
Roboty związane z montażem instalacji
elektrycznych i osprzętu
45213316-1
Roboty instalacyjne związane z przejściami
45310000-3
Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych
45311100-1
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
L 74/321
NACE Rev. 1 Sekcja F – Budownictwo
Dział
Grupa
Klasa
45.32
45.33
Wyszczególnienie
Roboty izolacyjne
Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych,
wentylacyjnych i gazowych
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
45312000-7
Instalowanie systemów alarmowych i anten
45312100-8
Instalowanie
alarmowych
45312200-9
Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów
alarmowych
45312300-0
Instalowanie anten
45312310-3
Ochrona odgromowa
45312311-0
Montaż instalacji piorunochronnej
45312320-6
Montaż anten telewizyjnych
45312330-9
Montaż anten radiowych
45313000-4
Instalowanie wind i ruchomych schodów
45313100-5
Instalowanie wind
45313200-6
Instalowanie ruchomych schodów
45313210-9
Instalowanie ruchomych chodników
45314000-1
Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314100-2
Instalowanie central telefonicznych
45314120-8
Instalowanie abonenckich central telefonicznych
45314200-3
Instalowanie linii telefonicznych
45314300-4
Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7
Układanie kabli
45314320-0
Instalowanie okablowania komputerowego
45315000-8
Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
45315100-9
Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315200-0
Roboty w zakresie turbin
45315300-1
Instalacje zasilania elektrycznego
45315400-2
Instalacje wysokiego napięcia
45315500-3
Instalacje średniego napięcia
45315600-4
Instalacje niskiego napięcia
45315700-5
Instalowanie stacji rozdzielczych
45320000-6
Roboty izolacyjne
45321000-3
Izolacja cieplna
45323000-7
Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych
45324000-4
Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45330000-9
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7
Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0
Instalowanie kotłów
przeciwpożarowych
systemów
L 74/322
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
15.3.2008
NACE Rev. 1 Sekcja F – Budownictwo
Dział
Grupa
Klasa
45.34
Wyszczególnienie
Wykonywanie pozostałychinstalacji budowlanych
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
45331200-8
Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1
Instalowanie wentylacji
45331211-8
Instalowanie wentylacji zewnętrznej
45331220-4
Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
45331221-1
Instalowanie urządzeń klimatyzacji częściowej
powietrza
45331230-7
Instalowanie urządzeń chłodzących
45331231-4
Instalowanie urządzeń mrożących
45332000-3
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5
Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6
Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7
Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45333000-0
Roboty instalacyjne gazowe
45333100-1
Instalowanie urządzeń regulacji gazu
45333200-2
Instalowanie gazomierzy
45234115-5
Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45340000-2
Instalowanie
ochronnego
45341000-9
Wznoszenie płotów
45342000-6
Wznoszenie ogrodzeń
45343000-3
Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45343100-4
Roboty w zakresie umocnień przeciwogniowych
45343200-5
Instalowanie sprzętu gaśniczego
45343210-8
Instalowanie sprzętu gaśniczego CO2
45343220-1
Instalowanie gaśnic
45343230-4
Instalowanie układu natryskiwania
45316000-5
Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6
Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45316110-9
Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45316200-7
Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
45316210-0
Instalowanie urządzeń kontroli ruchu drogowego
45316211-7
Instalowanie podświetlanych znaków drogowych
45316212-4
Instalowanie świateł ruchu drogowego
45316213-1
Instalowanie oznakowania drogowego
45316220-3
Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych portów
lotniczych
45316230-6
Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych portów
45317000-2
Inne instalacje elektryczne
ogrodzeń,
płotów
i
sprzętu
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
L 74/323
NACE Rev. 1 Sekcja F – Budownictwo
Dział
Grupa
Klasa
Kod CPV
Wyszczególnienie
45317100-3
Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych
45317200-4
Instalowanie transformatorów elektrycznych
45317300-5
Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45317400-6
Instalowanie urządzeń filtrujących
Wykończeniowe roboty budowlane
45400000-1
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów
budowlanych
45.41
Tynkowanie
45410000-4
Tynkowanie
45.42
Zakładanie stolarki budowlanej
45420000-7
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421110-8
Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45421111-5
Instalowanie framug drzwiowych
45421112-2
Instalowanie ram okiennych
45421120-1
Instalowanie progów
45421130-4
Instalowanie drzwi i okien
45421131-1
Instalowanie drzwi
45421132-8
Instalowanie okien
45421140-7
Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem
drzwi i okien
45421141-4
Instalowanie przegród
45421142-1
Instalowanie okiennic
45421143-8
Instalowanie zasłon
45421144-5
Instalowanie markiz
45421145-2
Instalowanie rolet
45421146-9
Instalowanie sufitów podwieszanych
45421147-6
Instalowanie krat
45421148-3
Instalowanie bram
45421150-0
Instalowanie stolarki niemetalowej
45421151-7
Instalowanie kuchni na wymiar
45421152-4
Instalowanie ścianek działowych
45421153-1
Instalowanie zabudowanych mebli
45421160-3
Instalowanie wyrobów metalowych
45422000-1
Roboty ciesielskie
45.4
Wyszczególnienie
CPV
L 74/324
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
NACE Rev. 1 Sekcja F – Budownictwo
Dział
Grupa
Klasa
45.43
45.44
45.45
Wyszczególnienie
Roboty związane z wykładaniem podłóg
i ścian
Roboty malarskie i szklarskie
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
15.3.2008
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
45422100-2
Stolarka drewniana
45430000-0
Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7
Kładzenie płytek
45431100-8
Kładzenie terakoty
45431200-9
Kładzenie glazury
45432000-4
Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45432100-5
Kładzenie i wykładanie podłóg
45432110-8
Kładzenie podłóg
45432111-5
Kładzenie wykładzin elastycznych
45432112-2
Kładzenie nawierzchni
45432113-9
Kładzenie parkietu
45432114-6
Roboty w zakresie podłóg drewnianych
45432120-1
Instalowanie nawierzchni podłogowych
45432121-8
Roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach
komputerowych
45432130-4
Pokrywanie podłóg
45432200-6
Wykładanie i tapetowanie ścian
45432210-9
Wykładanie ścian
45432220-2
Tapetowanie ścian
45440000-3
Roboty malarskie i szklarskie
45441000-0
Roboty szklarskie
45442000-7
Nakładanie powierzchni kryjących
45442100-8
Roboty malarskie
45442110-1
Malowanie budynków
45442120-4
Malowanie budowli i zakładanie okładzin
ochronnych
45442121-1
Malowanie budowli
45442180-2
Powtórne malowanie
45442190-5
Usuwanie warstwy malarskiej
45442200-9
Nakładanie powłok antykorozyjnych
45442210-2
Galwanizowanie
45442300-0
Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45443000-4
Roboty elewacyjne
45212212-5
i DA04-3
Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich/Prywatne
45450000-6
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45451000-3
Dekorowanie
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
L 74/325
NACE Rev. 1 Sekcja F – Budownictwo
Dział
Grupa
Klasa
45.5
45.50
Wyszczególnienie
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
45451100-4
Zdobienie
45451200-5
Zakładanie paneli
45451300-6
Aranżacja oranżerii
45452000-0
Zewnętrzne czyszczenie budynków
45452100-1
Piaskowanie fasady budynków
45453000-7
Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8
Roboty renowacyjne
45454000-4
Roboty restrukturyzacyjne
45454100-5
Odnawianie
Usługi wynajmu sprzętu budowlanego i do
wyburzeń z obsługą operatorską
45500000-2
Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą
operatorską do prowadzenia robót z zakresu
budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
Usługi wynajmu sprzętu budowlanego i do
wyburzeń z obsługą operatorską
45500000-2
Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą
operatorską do prowadzenia robót z zakresu
budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
45510000-5
Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską
45520000-8
Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską
L 74/326
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
ZAŁĄCZNIK IV
TABELA ZBIEŻNOŚCI MIĘDZY CPV A CN
CN
Dział
1
2
3
4
5
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
03000000-1
Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
03300000-2
Produkty hodowli, łowiectwa i rybołówstwa
03320000-8
Bydło, zwierzęta gospodarskie i małe zwierzęta
15000000-8
Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
15100000-9
Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15110000-2
Mięso
15130000-8
Produkty mięsne
03000000-1
Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
03300000-2
Produkty hodowli, łowiectwa i rybołówstwa
03310000-5
Ryby, skorupiaki i produkty wodne
15200000-0
Ryby przetworzone i konserwowane
15210000-3
Filety rybne, wątróbki rybne i ikra
15220000-6
Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
15230000-9
Ryby suszone lub solone; ryby w solance; ryby wędzone
15240000-2
Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub przetworzone
15250000-5
Owoce morza
03000000-1
Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
03100000-2
Produkty rolnictwa i ogrodnictwa
03140000-4
Produkty zwierzęce i podobne
03300000-2
Produkty hodowli, łowiectwa i rybołówstwa
03330000-3
Produkty zwierząt hodowlanych
15000000-8
Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
15500000-3
Produkty mleczarskie
15510000-6
Mleko i śmietana
15530000-2
Masło
15540000-5
Produkty serowarskie
15550000-8
Klasyfikowane produkty mleczarskie
03000000-1
Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
03100000-2
Produkty rolnictwa i ogrodnictwa
03140000-4
Produkty zwierzęce i podobne
03300000-2
Produkty hodowli, łowiectwa i rybołówstwa
03330000-3
Produkty zwierząt hodowlanych
33000000-0
Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
6
7
8
9
10
11
12
L 74/327
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
33700000-7
Produkty do pielęgnacji ciała
33710000-0
Perfumy, produkty toaletowe i prezerwatywy
39000000-2
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki
czyszczące
39200000-4
Wyposażenie domowe
39220000-0
Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
03000000-1
Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
03100000-2
Produkty rolnictwa i ogrodnictwa
03110000-5
Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa
03120000-8
Produkty ogrodnicze i szkółkarskie
03400000-4
Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
03440000-6
Produkty leśnictwa
03450000-9
Produkty szkółek leśnych
03000000-1
Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
03200000-3
Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
03210000-6
Zboża i ziemniaki
03220000-9
Warzywa, owoce i orzechy
03000000-1
Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
03200000-3
Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
03220000-9
Warzywa, owoce i orzechy
03000000-1
Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
03100000-2
Produkty rolnictwa i ogrodnictwa
03130000-1
Rośliny wykorzystywane do produkcji napojów i przypraw
15000000-8
Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
15800000-6
Różne produkty spożywcze
15870000-7
Przyprawy i przyprawy korzenne
03000000-1
Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
03200000-3
Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
03210000-6
Zboża i ziemniaki
03000000-1
Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
03200000-3
Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
03210000-6
Zboża i ziemniaki
15600000-4
Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
15610000-7
Produkty przemiału ziarna
15620000-0
Skrobia i produkty skrobiowe
03000000-1
Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
03100000-2
Produkty rolnictwa i ogrodnictwa
L 74/328
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
13
14
15
16
17
18
19
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
03110000-5
Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa
03200000-3
Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
03220000-9
Warzywa, owoce i orzechy
03000000-1
Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
03100000-2
Produkty rolnictwa i ogrodnictwa
03110000-5
Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa
03400000-4
Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
03420000-0
Kauczuk
03000000-1
Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
03100000-2
Produkty rolnictwa i ogrodnictwa
03110000-5
Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa
15000000-8
Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
15400000-2
Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
15410000-5
Surowe oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
15420000-8
Rafinowane oleje i tłuszcze
15430000-1
Tłuszcze jadalne
15000000-8
Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
15100000-9
Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15110000-2
Mięso
15130000-8
Produkty mięsne
15200000-0
Ryby przetworzone i konserwowane
15210000-3
Filety rybne, wątróbki rybne i ikra
15220000-6
Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
15230000-9
Ryby suszone lub solone; ryby w solance; ryby wędzone
15240000-2
Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub przetworzone
15250000-5
Owoce morza
15000000-8
Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
15800000-6
Różne produkty spożywcze
15830000-5
Cukier i produkty pokrewne
15000000-8
Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
15800000-6
Różne produkty spożywcze
15840000-8
Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze
15000000-8
Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
15800000-6
Różne produkty spożywcze
15810000-9
Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
15820000-2
Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości
15850000-1
Produkty z ciasta makaronowego
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
20
21
22
23
24
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
15000000-8
Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
15300000-1
Owoce, warzywa i podobne produkty
15310000-4
Ziemniaki i produkty z ziemniaków
15320000-7
Soki owocowe i warzywne
15330000-0
Przetworzone owoce i warzywa
15500000-3
Produkty mleczarskie
15550000-8
Klasyfikowane produkty mleczarskie
15800000-6
Różne produkty spożywcze
15860000-4
Kawa, herbata i podobne produkty
15870000-7
Przyprawy i przyprawy korzenne
15880000-0
Specjalne produkty odżywcze
15890000-3
Różne produkty spożywcze i produkty suszone
41000000-9
Woda zlewnicza i oczyszczona
41120000-6
Woda nienadająca się do picia
15000000-8
Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
15300000-1
Owoce, warzywa i podobne produkty
15320000-7
Soki owocowe i warzywne
15800000-6
Różne produkty spożywcze
15860000-4
Kawa, herbata i podobne produkty
15870000-7
Przyprawy i przyprawy korzenne
15900000-7
Napoje, tytoń i produkty podobne
15910000-0
Destylowane napoje alkoholowe
15930000-6
Wina
15940000-9
Wino z jabłek i pozostałe wina owocowe
15950000-2
Niedestylowane przefermentowane napoje
15960000-5
Piwo słodowe
15980000-1
Napoje bezalkoholowe
41000000-9
Woda zlewnicza i oczyszczona
41100000-0
Woda naturalna
41110000-3
Woda pitna
41120000-6
Woda nienadająca się do picia
15700000-5
Pasza dla zwierząt
15710000-8
Pasza dla zwierząt hodowlanych i innych
15000000-8
Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
15900000-7
Napoje, tytoń i produkty podobne
15990000-4
Tytoń, wyroby tytoniowe i artykuły
L 74/329
L 74/330
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
25
26
15.3.2008
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
14000000-1
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14200000-3
Piasek i glina
14210000-6
Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
14220000-9
Glinki i kaolin
14300000-4
Minerały chemiczne i minerały do produkcji nawozów
14310000-7
Minerały do produkcji nawozów
14400000-5
Sole i czysty chlorek sodu
14410000-8
Sól kamienna
14420000-1
Sól morska
14430000-4
Sól warzona i czysty chlorek sodu
14450000-0
Sól w solance
14500000-6
Podobne produkty wydobywcze i kopalne
14520000-2
Kamienie szlachetne i półszlachetne; pumeks; szmergiel; materiały ścierne naturalne; inne minerały
i metale szlachetne
34000000-7
Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
34900000-6
Różny sprzęt transportowy i części zapasowe
34920000-2
Sprzęt drogowy
44000000-0
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury
elektrycznej)
44100000-1
Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
44110000-4
Materiały konstrukcyjne
44140000-3
Produkty związane z materiałami budowlanymi
44170000-2
Płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami budowlanymi
44900000-9
Kamień budowlany, wapień, gips i łupek
44910000-2
Kamień budowlany
44920000-5
Wapień, kamień gipsowy i kreda
44930000-8
Łupek
09000000-3
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09300000-2
Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09340000-4
Paliwa jądrowe
14000000-1
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14500000-6
Podobne produkty wydobywcze i kopalne
14520000-2
Kamienie szlachetne i półszlachetne; pumeks; szmergiel; materiały ścierne naturalne; inne minerały
i metale szlachetne
14600000-7
Rudy i stopy metali
14610000-0
Rudy metali
14630000-6
Żużel, popioły, odpady żelaza i złom
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
27
28
29
30
L 74/331
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
09000000-3
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09100000-0
Paliwa
09110000-3
Paliwa stałe
09120000-6
Paliwa gazowe
09130000-9
Ropa naftowa i destylaty
09200000-1
Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
09210000-4
Preparaty smarowe
09220000-7
Wazelina, woski i benzyny specjalne
09230000-0
Ropa naftowa (surowa)
09240000-3
Produkty pochodne ropy i węgla
14200000-3
Piasek i glina
14210000-6
Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
44000000-0
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury
elektrycznej)
44100000-1
Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
44110000-4
Materiały konstrukcyjne
44140000-3
Produkty związane z materiałami budowlanymi
44170000-2
Płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami budowlanymi
09000000-3
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09300000-2
Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09340000-4
Paliwa jądrowe
14000000-1
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14300000-4
Minerały chemiczne i minerały do produkcji nawozów
14320000-0
Minerały chemiczne
14700000-8
Metale zwykłe
14770000-9
Cez, stront, rubid i wapń
14780000-2
Potas, magnez, sód i lit
24100000-5
Gazy
24110000-8
Gazy przemysłowe
24300000-7
Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
24310000-0
Zasadowe chemikalia nieorganiczne
24300000-7
Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
24320000-3
Zasadowe organiczne substancje chemiczne
33000000-0
Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
33100000-1
Urządzenia medyczne
33140000-3
Materiały medyczne
33600000-6
Produkty farmaceutyczne
33610000-9
Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu
L 74/332
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
31
32
33
15.3.2008
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
33620000-2
Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia
33630000-5
Produkty lecznicze dla dermatologii oraz układu mięśniowo-szkieletowego
33640000-8
Produkty lecznicze dla układu moczowo-płciowego oraz hormonów
33650000-1
Ogólne środki przeciwinfekcyjne do użytku ogólnoustrojowego, szczepionki, środki przeciwnowotworowe oraz immunomodulacyjne
33660000-4
Produkty lecznicze dla układu nerwowego i organów zmysłów
33670000-7
Środki lecznicze dla układu oddechowego
33690000-3
Różne produkty lecznicze
38000000-5
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38900000-4
Różne przyrządy do badań lub testowania
38910000-7
Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego
14300000-4
Minerały chemiczne i minerały do produkcji nawozów
14310000-7
Minerały do produkcji nawozów
24400000-8
Nawozy azotowe i związki azotu
24410000-1
Nawozy azotowe
24420000-4
Nawozy fosforowe
24430000-7
Nawozy zwierzęce lub roślinne
24440000-0
Różne nawozy
22000000-0
Druki i produkty podobne
22600000-6
Tusz
22610000-9
Farba drukarska
24200000-6
Barwniki i pigmenty
24210000-9
Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki
24220000-2
Ekstrakty garbników, ekstrakty barwników, garbniki i środki barwiące
44000000-0
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury
elektrycznej)
44100000-1
Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
44110000-4
Materiały konstrukcyjne
44140000-3
Produkty związane z materiałami budowlanymi
44170000-2
Płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami budowlanymi
44800000-8
Farby, lakiery i mastyksy
44810000-1
Farby
44820000-4
Lakiery
44830000-7
Mastyksy, wypełniacze, kity i rozpuszczalniki
24900000-3
Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
24920000-9
Olejki eteryczne
33000000-0
Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
33700000-7
Produkty do pielęgnacji ciała
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
L 74/333
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
33710000-0
Perfumy, produkty toaletowe i prezerwatywy
33730000-6
Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne
33740000-9
Produkty do pielęgnacji rąk i paznokci
33750000-2
Produkty do pielęgnacji niemowląt
39000000-2
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki
czyszczące
39800000-0
Środki czyszczące i polerujące
39810000-3
Preparaty i woski wonne
24900000-3
Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
24950000-8
Specjalistyczne produkty chemiczne
24960000-1
Różne produkty chemiczne
33000000-0
Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
33700000-7
Produkty do pielęgnacji ciała
33710000-0
Perfumy, produkty toaletowe i prezerwatywy
39000000-2
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki
czyszczące
39200000-4
Wyposażenie domowe
39220000-0
Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
39330000-4
Urządzenia dezynfekujące
39800000-0
Środki czyszczące i polerujące
39810000-3
Preparaty i woski wonne
39820000-6
Środki organiczne powierzchniowo czynne
39830000-9
Środki czyszczące
24900000-3
Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
24910000-6
Kleje
24960000-1
Różne produkty chemiczne
24600000-0
Materiały wybuchowe
24610000-3
Gotowe materiały wybuchowe
39000000-2
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki
czyszczące
39200000-4
Wyposażenie domowe
39220000-0
Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
37
24930000-2
Chemikalia fotograficzne
38
14000000-1
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14800000-9
Różne niemetalowe produkty mineralne
14810000-2
Wyroby ścierne
24400000-8
Nawozy azotowe i związki azotu
24450000-3
Wyroby rolno-chemiczne
34
35
36
L 74/334
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
39
15.3.2008
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
33000000-0
Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
33900000-9
Sprzęt i artykuły do użytku post mortem oraz w kostnicach
33960000-7
Sprzęt i artykuły do balsamowania
35000000-4
Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
35100000-5
Urządzenia awaryjne i zabezpieczające
35110000-8
Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
39000000-2
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki
czyszczące
39330000-4
Urządzenia dezynfekujące
39800000-0
Środki czyszczące i polerujące
39820000-6
Środki organiczne powierzchniowo czynne
44000000-0
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury
elektrycznej)
44800000-8
Farby, lakiery i mastyksy
44830000-7
Mastyksy, wypełniacze, kity i rozpuszczalniki
19000000-6
Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
19500000-1
Guma i tworzywa sztuczne
19520000-7
Produkty z tworzyw sztucznych
19600000-2
Odpady skórzane, włókiennicze, gumowe i tworzyw sztucznych
19640000-4
Torebki i torby z odpadów i resztek polietylenu
22000000-0
Druki i produkty podobne
22800000-8
Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury
22850000-3
Skoroszyty i podobne wyroby
24500000-9
Tworzywa sztuczne w formach podstawowych
24510000-2
Polimery etylenu w formach podstawowych
24520000-5
Polimery propylenu w formach podstawowych
24530000-8
Polimery styrenu w formach podstawowych
24540000-1
Polimery winylu w formach podstawowych
24550000-4
Poliestry w formach podstawowych
24560000-7
Poliamidy w formach podstawowych
24570000-0
Żywice mocznikowe w formach podstawowych
24580000-3
Żywice aminowe w formach podstawowych
24590000-6
Krzemiany w formach podstawowych
33000000-0
Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
33600000-6
Produkty farmaceutyczne
33680000-0
Wyroby farmaceutyczne
33700000-7
Produkty do pielęgnacji ciała
33710000-0
Perfumy, produkty toaletowe i prezerwatywy
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
40
L 74/335
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
34000000-7
Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
34900000-6
Różny sprzęt transportowy i części zapasowe
34910000-9
Wozy konne i ręczne, inne pojazdy nienapędzane mechanicznie, wózki bagażowe i różne części zapasowe
34920000-2
Sprzęt drogowy
35000000-4
Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
35100000-5
Urządzenia awaryjne i zabezpieczające
35110000-8
Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
35210000-9
Cele strzelnicze
35260000-4
Znaki policyjne
39000000-2
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki
czyszczące
39200000-4
Wyposażenie domowe
39220000-0
Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
39290000-1
Wyposażenie różne
39500000-7
Wyroby włókiennicze
39510000-0
Wyroby włókiennicze w rodzaju używanych w gospodarstwie domowym
44000000-0
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury
elektrycznej)
44100000-1
Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
44110000-4
Materiały konstrukcyjne
44140000-3
Produkty związane z materiałami budowlanymi
44160000-9
Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
44170000-2
Płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami budowlanymi
44190000-8
Różne materiały budowlane
44200000-2
Wyroby konstrukcyjne
44210000-5
Konstrukcje i części konstrukcji
44220000-8
Stolarka budowlana
44400000-4
Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
44420000-0
Wyroby stosowane w budownictwie
44600000-6
Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania i kotły
44610000-9
Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe
03000000-1
Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
03100000-2
Produkty rolnictwa i ogrodnictwa
03110000-5
Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa
19000000-6
Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
19500000-1
Guma i tworzywa sztuczne
19510000-4
Produkty z gumy
19600000-2
Odpady skórzane, włókiennicze, gumowe i tworzyw sztucznych
L 74/336
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
41
42
15.3.2008
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
19630000-1
Odpady gumowe
19700000-3
Kauczuk syntetyczny i włókna
19710000-6
Kauczuk syntetyczny
33000000-0
Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
33600000-6
Produkty farmaceutyczne
33680000-0
Wyroby farmaceutyczne
33700000-7
Produkty do pielęgnacji ciała
33710000-0
Perfumy, produkty toaletowe i prezerwatywy
34000000-7
Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
34300000-0
Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
34350000-5
Opony do pracy w lekkich i ciężkich warunkach
34900000-6
Różny sprzęt transportowy i części zapasowe
34910000-9
Wozy konne i ręczne, inne pojazdy nienapędzane mechanicznie, wózki bagażowe i różne części zapasowe
34950000-1
Urządzenia balastowe
35000000-4
Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
35100000-5
Urządzenia awaryjne i zabezpieczające
35110000-8
Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
44000000-0
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury
elektrycznej)
44400000-4
Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
44420000-0
Wyroby stosowane w budownictwie
44440000-6
Łożyska
19000000-6
Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
19100000-7
Skóra wyprawiona
19110000-0
Skóra zamszowa
19120000-3
Skóra bydlęca lub ze zwierząt parzystokopytnych
19130000-6
Skóra owiec, kóz lub świń
19140000-9
Skóra innych zwierząt, skóra wtórna i inna skóra
19200000-8
Tkaniny włókiennicze i podobne
19280000-2
Wełna zwierzęca, skóry i skórki
19600000-2
Odpady skórzane, włókiennicze, gumowe i tworzyw sztucznych
19610000-5
Odpady skórzane
18000000-9
Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
18400000-3
Odzież specjalna i dodatki
18420000-9
Dodatki odzieżowe
18900000-8
Bagaże, wyroby rymarskie, worki i torby
18910000-1
Wyroby rymarskie
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
43
44
L 74/337
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
18920000-4
Bagaże
18930000-7
Worki i torby
19000000-6
Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
19100000-7
Skóra wyprawiona
19160000-5
Paski do zegarków
19170000-8
Wyroby skórzane używane w maszynach lub urządzeniach mechanicznych
22000000-0
Druki i produkty podobne
22800000-8
Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury
22850000-3
Skoroszyty i podobne wyroby
18000000-9
Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
18600000-5
Futra i wyroby z futra
18610000-8
Wyroby futrzane
18620000-1
Futra
19000000-6
Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
19200000-8
Tkaniny włókiennicze i podobne
19280000-2
Wełna zwierzęca, skóry i skórki
03000000-1
Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
03400000-4
Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
03410000-7
Drewno
09100000-0
Paliwa
09110000-3
Paliwa stałe
14000000-1
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14900000-0
Odzyskane surowce wtórne
14920000-6
Odzyskane surowce wtórne niemetalowe
33000000-0
Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
33700000-7
Produkty do pielęgnacji ciała
33710000-0
Perfumy, produkty toaletowe i prezerwatywy
34000000-7
Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
34900000-6
Różny sprzęt transportowy i części zapasowe
34920000-2
Sprzęt drogowy
34950000-1
Urządzenia balastowe
39000000-2
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki
czyszczące
39200000-4
Wyposażenie domowe
39290000-1
Wyposażenie różne
44000000-0
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury
elektrycznej)
L 74/338
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
45
47
48
15.3.2008
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
44100000-1
Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
44110000-4
Materiały konstrukcyjne
44140000-3
Produkty związane z materiałami budowlanymi
44170000-2
Płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami budowlanymi
44190000-8
Różne materiały budowlane
44200000-2
Wyroby konstrukcyjne
44210000-5
Konstrukcje i części konstrukcji
44220000-8
Stolarka budowlana
44230000-1
Ciesielskie elementy budowlane
44500000-5
Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny
44530000-4
Zaczepy
44600000-6
Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania i kotły
44610000-9
Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe
03000000-1
Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
03400000-4
Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
03430000-3
Korek
14000000-1
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14900000-0
Odzyskane surowce wtórne
14920000-6
Odzyskane surowce wtórne niemetalowe
44000000-0
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury
elektrycznej)
44600000-6
Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania i kotły
44610000-9
Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe
03000000-1
Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
03400000-4
Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
03460000-2
Masa papiernicza
14000000-1
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14900000-0
Odzyskane surowce wtórne
14920000-6
Odzyskane surowce wtórne niemetalowe
37000000-8
Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria
artystyczne
37800000-6
Wyroby rękodzielnicze i artystyczne
37820000-2
Wyroby artystyczne
14000000-1
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14900000-0
Odzyskane surowce wtórne
14920000-6
Odzyskane surowce wtórne niemetalowe
22000000-0
Druki i produkty podobne
22800000-8
Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury
22810000-1
Rejestry papierowe lub tekturowe
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
49
L 74/339
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
22820000-4
Formularze
22830000-7
Zeszyty ćwiczeń
22850000-3
Skoroszyty i podobne wyroby
22900000-9
Różne druki
22990000-6
Papier gazetowy, papier czerpany i innego rodzaju papier lub tektura w rodzaju używanych do celów
graficznych
33000000-0
Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
33700000-7
Produkty do pielęgnacji ciała
33750000-2
Produkty do pielęgnacji niemowląt
33760000-5
Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety
33770000-8
Artykuły higieniczne z papieru
34000000-7
Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
34900000-6
Różny sprzęt transportowy i części zapasowe
34980000-0
Bilety przewozowe
35000000-4
Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
35100000-5
Urządzenia awaryjne i zabezpieczające
35120000-1
Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
35210000-9
Cele strzelnicze
39000000-2
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki
czyszczące
39100000-3
Meble
39190000-0
Tapety papierowe i inne okładziny ścienne
44000000-0
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury
elektrycznej)
44600000-6
Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania i kotły
44610000-9
Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe
22000000-0
Druki i produkty podobne
22100000-1
Drukowane książki, broszury i ulotki
22110000-4
Drukowane książki
22120000-7
Wydawnictwa
22130000-0
Spisy
22140000-3
Ulotki
22150000-6
Broszury
22160000-9
Informatory
22200000-2
Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny
22210000-5
Gazety
22300000-3
Pocztówki, karty okolicznościowe i inne druki
22310000-6
Pocztówki
22320000-9
Karty okolicznościowe
22400000-4
Znaczki, formularze czeków, świadectwa udziałowe, handlowe materiały reklamowe, katalogi
i podręczniki
L 74/340
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
50
51
52
53
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
22410000-7
Znaczki
22420000-0
Papier ze znakiem wodnym
22430000-3
Banknoty
22440000-6
Formularze czeków
22450000-9
Papiery wartościowe
22460000-2
Handlowe materiały reklamowe, handlowe katalogi i przewodniki
22470000-5
Instrukcje
34000000-7
Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
34900000-6
Różny sprzęt transportowy i części zapasowe
34980000-0
Bilety przewozowe
35000000-4
Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
35100000-5
Urządzenia awaryjne i zabezpieczające
35120000-1
Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
19000000-6
Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
19400000-0
Przędza i nić włókiennicza
19410000-3
Włókna tkane naturalne
19430000-9
Przędza włókiennicza i nić z włókien naturalnych
19000000-6
Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
19200000-8
Tkaniny włókiennicze i podobne
19210000-1
Tkaniny tkane
19220000-4
Tkaniny wełniane
19250000-3
Tkaniny dziane lub szydełkowane
19280000-2
Wełna zwierzęca, skóry i skórki
19400000-0
Przędza i nić włókiennicza
19410000-3
Włókna tkane naturalne
19430000-9
Przędza włókiennicza i nić z włókien naturalnych
19000000-6
Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
19200000-8
Tkaniny włókiennicze i podobne
19210000-1
Tkaniny tkane
19400000-0
Przędza i nić włókiennicza
19410000-3
Włókna tkane naturalne
19430000-9
Przędza włókiennicza i nić z włókien naturalnych
19000000-6
Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
19200000-8
Tkaniny włókiennicze i podobne
19210000-1
Tkaniny tkane
19230000-7
Tkaniny bieliźniane
19400000-0
Przędza i nić włókiennicza
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
54
55
56
57
58
59
L 74/341
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
19000000-6
Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
19400000-0
Przędza i nić włókiennicza
19420000-6
Włókna tkane sztuczne
19440000-2
Nić lub przędza syntetyczna
19700000-3
Kauczuk syntetyczny i włókna
19720000-9
Włókna syntetyczne
19730000-2
Włókna sztuczne
19000000-6
Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
19400000-0
Przędza i nić włókiennicza
19420000-6
Włókna tkane sztuczne
19440000-2
Nić lub przędza syntetyczna
19000000-6
Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
19200000-8
Tkaniny włókiennicze i podobne
19270000-9
Tkaniny inne niż tkane
39000000-2
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki
czyszczące
39500000-7
Wyroby włókiennicze
39540000-9
Różne wyroby powroźnicze, linowe, szpagatowe i sieciowe
39550000-2
Wyroby inne niż tkane
39000000-2
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki
czyszczące
39500000-7
Wyroby włókiennicze
39530000-6
Dywany, maty i dywaniki
19000000-6
Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
19200000-8
Tkaniny włókiennicze i podobne
19240000-0
Tkaniny specjalne
19250000-3
Tkaniny dziane lub szydełkowane
39000000-2
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki
czyszczące
39500000-7
Wyroby włókiennicze
39510000-0
Wyroby włókiennicze w rodzaju używanych w gospodarstwie domowym
39560000-5
Różne wyroby włókiennicze
35000000-4
Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
35100000-5
Urządzenia awaryjne i zabezpieczające
35110000-8
Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
35800000-2
Sprzęt osobisty i pomocniczy
35810000-5
Sprzęt osobisty
L 74/342
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
60
61
62
15.3.2008
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
19000000-6
Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
19200000-8
Tkaniny włókiennicze i podobne
19250000-3
Tkaniny dziane lub szydełkowane
18000000-9
Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
18100000-0
Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
18110000-3
Odzież branżowa
18130000-9
Specjalna odzież robocza
18140000-2
Dodatki do odzieży roboczej
18200000-1
Odzież wierzchnia
18210000-4
Palta
18220000-7
Odzież przeciwdeszczowa
18230000-0
Odzież różna
18300000-2
Części garderoby
18310000-5
Bielizna osobista
18320000-8
Biustonosze, gorsety, pasy do pończoch i podobne wyroby
18330000-1
Koszulki i koszule
18400000-3
Odzież specjalna i dodatki
18410000-6
Odzież specjalna
18420000-9
Dodatki odzieżowe
18450000-8
Zapięcia (do odzieży)
19000000-6
Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
19200000-8
Tkaniny włókiennicze i podobne
19260000-6
Tkaniny
35000000-4
Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
35800000-2
Sprzęt osobisty i pomocniczy
35810000-5
Sprzęt osobisty
39000000-2
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki
czyszczące
39500000-7
Wyroby włókiennicze
39560000-5
Różne wyroby włókiennicze
18000000-9
Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
18100000-0
Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
18110000-3
Odzież branżowa
18130000-9
Specjalna odzież robocza
18140000-2
Dodatki do odzieży roboczej
18200000-1
Odzież wierzchnia
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
63
L 74/343
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
18210000-4
Palta
18220000-7
Odzież przeciwdeszczowa
18230000-0
Odzież różna
18300000-2
Części garderoby
18310000-5
Bielizna osobista
18320000-8
Biustonosze, gorsety, pasy do pończoch i podobne wyroby
18330000-1
Koszulki i koszule
18400000-3
Odzież specjalna i dodatki
18410000-6
Odzież specjalna
18420000-9
Dodatki odzieżowe
18450000-8
Zapięcia (do odzieży)
19000000-6
Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
19200000-8
Tkaniny włókiennicze i podobne
19260000-6
Tkaniny
35000000-4
Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
35800000-2
Sprzęt osobisty i pomocniczy
35810000-5
Sprzęt osobisty
39000000-2
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki
czyszczące
39500000-7
Wyroby włókiennicze
39560000-5
Różne wyroby włókiennicze
19000000-6
Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
19200000-8
Tkaniny włókiennicze i podobne
19260000-6
Tkaniny
19620000-8
Odpady włókiennicze
35000000-4
Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
35800000-2
Sprzęt osobisty i pomocniczy
35820000-8
Sprzęt pomocniczy
39000000-2
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki
czyszczące
39100000-3
Meble
39190000-0
Tapety papierowe i inne okładziny ścienne
39200000-4
Wyposażenie domowe
39290000-1
Wyposażenie różne
39500000-7
Wyroby włókiennicze
39510000-0
Wyroby włókiennicze w rodzaju używanych w gospodarstwie domowym
39520000-3
Gotowe wyroby włókiennicze
L 74/344
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
64
65
66
67
68
69
15.3.2008
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
18000000-9
Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
18800000-7
Obuwie
18810000-0
Obuwie inne niż sportowe oraz ochronne
18820000-3
Obuwie sportowe
18830000-6
Obuwie ochronne
18840000-9
Części obuwia
18000000-9
Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
18440000-5
Kapelusze i nakrycia głowy
35000000-4
Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
35800000-2
Sprzęt osobisty i pomocniczy
35810000-5
Sprzęt osobisty
39000000-2
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki
czyszczące
39200000-4
Wyposażenie domowe
39290000-1
Wyposażenie różne
19000000-6
Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
19200000-8
Tkaniny włókiennicze i podobne
33000000-0
Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
33700000-7
Produkty do pielęgnacji ciała
33710000-0
Perfumy, produkty toaletowe i prezerwatywy
14000000-1
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14800000-9
Różne niemetalowe produkty mineralne
14810000-2
Wyroby ścierne
14900000-0
Odzyskane surowce wtórne
14920000-6
Odzyskane surowce wtórne niemetalowe
44000000-0
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury
elektrycznej)
44100000-1
Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
44110000-4
Materiały konstrukcyjne
44140000-3
Produkty związane z materiałami budowlanymi
44170000-2
Płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami budowlanymi
44200000-2
Wyroby konstrukcyjne
44210000-5
Konstrukcje i części konstrukcji
14000000-1
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14900000-0
Odzyskane surowce wtórne
14920000-6
Odzyskane surowce wtórne niemetalowe
39000000-2
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki
czyszczące
39200000-4
Wyposażenie domowe
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
70
71
L 74/345
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
39220000-0
Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
39300000-5
Różny sprzęt
39310000-8
Urządzenia zaopatrzeniowe
44000000-0
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury
elektrycznej)
44100000-1
Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
44110000-4
Materiały konstrukcyjne
44140000-3
Produkty związane z materiałami budowlanymi
44170000-2
Płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami budowlanymi
44400000-4
Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
44410000-7
Artykuły łazienkowe i kuchenne
14000000-1
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14900000-0
Odzyskane surowce wtórne
14920000-6
Odzyskane surowce wtórne niemetalowe
33790000-4
Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
39000000-2
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki
czyszczące
39200000-4
Wyposażenie domowe
39220000-0
Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
39290000-1
Wyposażenie różne
39300000-5
Różny sprzęt
39310000-8
Urządzenia zaopatrzeniowe
44000000-0
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury
elektrycznej)
44100000-1
Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
44110000-4
Materiały konstrukcyjne
44140000-3
Produkty związane z materiałami budowlanymi
44170000-2
Płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami budowlanymi
44200000-2
Wyroby konstrukcyjne
44210000-5
Konstrukcje i części konstrukcji
44220000-8
Stolarka budowlana
14500000-6
Podobne produkty wydobywcze i kopalne
14520000-2
Kamienie szlachetne i półszlachetne; pumeks; szmergiel; materiały ścierne naturalne; inne minerały
i metale szlachetne
18000000-9
Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
18500000-4
Biżuteria, zegarki i artykuły podobne
18510000-7
Biżuteria i podobne wyroby
39000000-2
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki
czyszczące
39200000-4
Wyposażenie domowe
39290000-1
Wyposażenie różne
L 74/346
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
72
73
15.3.2008
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
14000000-1
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14600000-7
Rudy i stopy metali
14620000-3
Stopy
14700000-8
Metale zwykłe
14710000-1
Żelazo, ołów, cynk, cyna i miedź
14900000-0
Odzyskane surowce wtórne
14910000-3
Odzyskane surowce wtórne z metalu
39000000-2
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki
czyszczące
39200000-4
Wyposażenie domowe
39220000-0
Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
39370000-6
Instalacje wodne
43000000-3
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
43300000-6
Maszyny i sprzęt budowlany
43320000-2
Urządzenia budowlane
44000000-0
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury
elektrycznej)
44100000-1
Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
44110000-4
Materiały konstrukcyjne
44130000-0
Studzienki kanalizacyjne
44140000-3
Produkty związane z materiałami budowlanymi
44160000-9
Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
44170000-2
Płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami budowlanymi
44200000-2
Wyroby konstrukcyjne
44210000-5
Konstrukcje i części konstrukcji
44220000-8
Stolarka budowlana
44230000-1
Ciesielskie elementy budowlane
44300000-3
Kabel, drut i podobne wyroby
44310000-6
Wyroby z drutu
44320000-9
Kabel i podobne wyroby
44330000-2
Sztaby, pręty, drut i profile stosowane w budownictwie
44400000-4
Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
44450000-9
Stal miękka
44470000-5
Wyroby z żeliwa
44500000-5
Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny
44530000-4
Zaczepy
44540000-7
Łańcuch
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
74
75
76
L 74/347
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
44550000-0
Sprężyny
44600000-6
Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania i kotły
44610000-9
Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe
14000000-1
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14700000-8
Metale zwykłe
14710000-1
Żelazo, ołów, cynk, cyna i miedź
14900000-0
Odzyskane surowce wtórne
14910000-3
Odzyskane surowce wtórne z metalu
44000000-0
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury
elektrycznej)
44100000-1
Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
44130000-0
Studzienki kanalizacyjne
44160000-9
Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
44300000-3
Kabel, drut i podobne wyroby
44310000-6
Wyroby z drutu
44320000-9
Kabel i podobne wyroby
44330000-2
Sztaby, pręty, drut i profile stosowane w budownictwie
44500000-5
Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny
44530000-4
Zaczepy
14000000-1
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14700000-8
Metale zwykłe
14720000-4
Glin, nikiel, skand, tytan i wanad
14900000-0
Odzyskane surowce wtórne
14910000-3
Odzyskane surowce wtórne z metalu
44160000-9
Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
14000000-1
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14700000-8
Metale zwykłe
14720000-4
Glin, nikiel, skand, tytan i wanad
14900000-0
Odzyskane surowce wtórne
14910000-3
Odzyskane surowce wtórne z metalu
44000000-0
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury
elektrycznej)
44100000-1
Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
44110000-4
Materiały konstrukcyjne
44130000-0
Studzienki kanalizacyjne
44140000-3
Produkty związane z materiałami budowlanymi
44160000-9
Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
44170000-2
Płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami budowlanymi
L 74/348
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
78
79
80
81
15.3.2008
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
44200000-2
Wyroby konstrukcyjne
44220000-8
Stolarka budowlana
14000000-1
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14700000-8
Metale zwykłe
14710000-1
Żelazo, ołów, cynk, cyna i miedź
14900000-0
Odzyskane surowce wtórne
14910000-3
Odzyskane surowce wtórne z metalu
44160000-9
Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
14000000-1
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14700000-8
Metale zwykłe
14710000-1
Żelazo, ołów, cynk, cyna i miedź
14900000-0
Odzyskane surowce wtórne
14910000-3
Odzyskane surowce wtórne z metalu
44000000-0
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury
elektrycznej)
44100000-1
Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
44110000-4
Materiały konstrukcyjne
44140000-3
Produkty związane z materiałami budowlanymi
44160000-9
Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
44170000-2
Płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami budowlanymi
14000000-1
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14700000-8
Metale zwykłe
14710000-1
Żelazo, ołów, cynk, cyna i miedź
14900000-0
Odzyskane surowce wtórne
14910000-3
Odzyskane surowce wtórne z metalu
44160000-9
Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
14000000-1
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14600000-7
Rudy i stopy metali
14620000-3
Stopy
14630000-6
Żużel, popioły, odpady żelaza i złom
14700000-8
Metale zwykłe
14720000-4
Glin, nikiel, skand, tytan i wanad
14730000-7
Chrom, mangan, kobalt, itr i cyrkon
14740000-0
Molibden, technet, ruten i rod
14750000-3
Kadm, lutet, hafn, tantal i wolfram
14760000-6
Iryd, gal, ind, tal i bar
14770000-9
Cez, stront, rubid i wapń
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
82
83
L 74/349
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
14780000-2
Potas, magnez, sód i lit
14790000-5
Niob, osm, ren i pallad
14900000-0
Odzyskane surowce wtórne
14910000-3
Odzyskane surowce wtórne z metalu
33000000-0
Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
33700000-7
Produkty do pielęgnacji ciała
33720000-3
Golarki i zestawy do manikiuru lub pedikiuru
33740000-9
Produkty do pielęgnacji rąk i paznokci
39000000-2
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki
czyszczące
39200000-4
Wyposażenie domowe
39220000-0
Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
39240000-6
Wyroby nożownicze
39300000-5
Różny sprzęt
39310000-8
Urządzenia zaopatrzeniowe
39700000-9
Sprzęt gospodarstwa domowego
39710000-2
Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
43300000-6
Maszyny i sprzęt budowlany
43800000-1
Urządzenia warsztatowe
43820000-7
Sprzęt do wyrobu butów
43840000-3
Urządzenia kowalskie
44000000-0
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury
elektrycznej)
44400000-4
Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
44480000-8
Różny sprzęt gaśniczy
44500000-5
Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny
44510000-8
Narzędzia
34000000-7
Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
34900000-6
Różny sprzęt transportowy i części zapasowe
34910000-9
Wozy konne i ręczne, inne pojazdy nienapędzane mechanicznie, wózki bagażowe i różne części zapasowe
34920000-2
Sprzęt drogowy
34950000-1
Urządzenia balastowe
35000000-4
Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
35100000-5
Urządzenia awaryjne i zabezpieczające
35110000-8
Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
35230000-5
Rękawy
35260000-4
Znaki policyjne
44000000-0
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury
elektrycznej)
L 74/350
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
84
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
44100000-1
Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
44110000-4
Materiały konstrukcyjne
44140000-3
Produkty związane z materiałami budowlanymi
44170000-2
Płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami budowlanymi
44190000-8
Różne materiały budowlane
44200000-2
Wyroby konstrukcyjne
44210000-5
Konstrukcje i części konstrukcji
44400000-4
Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
44420000-0
Wyroby stosowane w budownictwie
44430000-3
Zbrojenia
44440000-6
Łożyska
44460000-2
Podpórki i rozpórki górnicze
44480000-8
Różny sprzęt gaśniczy
44500000-5
Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny
44520000-1
Zamki, klucze i zawiasy
44600000-6
Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania i kotły
44610000-9
Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe
16000000-5
Maszyny rolnicze
16100000-6
Maszyny używane w rolnictwie i leśnictwie do przygotowywania lub uprawy gleby
16110000-9
Pługi lub brony talerzowe
16120000-2
Brony, spulchniarki, kultywatory, brony chwastowniki lub glebogryzarki
16130000-5
Siewniki, sadzarki lub maszyny lub przesadzania
16140000-8
Maszyny do rozrzucania obornika
16150000-1
Walce do wyrównywania trawników lub boisk sportowych
16160000-4
Różny sprzęt ogrodniczy
16300000-8
Maszyny żniwne
16310000-1
Kosiarki
16320000-4
Maszyny do przygotowania siana
16330000-7
Prasy do belowania słomy lub paszy
16340000-0
Maszyny żniwne i młockarki
16400000-9
Maszyny natryskujące używane w rolnictwie lub ogrodnictwie
16500000-0
Przyczepy lub naczepy samozaładowcze i wyładowcze do celów rolniczych
16510000-3
Samozaładowcze przyczepy do celów rolniczych
16520000-6
Samowyładowcze przyczepy do celów rolniczych
16530000-9
Samozaładowcze naczepy do celów rolniczych
16540000-2
Samowyładowcze naczepy do celów rolniczych
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
L 74/351
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
16600000-1
Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie
16610000-4
Maszyny do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców innych produktów
16620000-7
Dojarki
16630000-0
Maszyny do przygotowania preparatów żywienia zwierząt
16640000-3
Maszyny pszczelarskie
16650000-6
Maszyny do hodowli drobiu
16700000-2
Ciągniki
16710000-5
Ciągniki rolnicze pedałowe
16720000-8
Ciągniki używane
16730000-1
Ciągniki trakcyjne
16800000-3
Części maszyn używanych w rolnictwie i leśnictwie
16810000-6
Części maszyn rolniczych
16820000-9
Części maszyn używanych w leśnictwie
22000000-0
Druki i produkty podobne
22500000-5
Klisze lub cylindry, lub inne nośniki do użytku w drukarstwie
22510000-8
Płyty offsetowe
22520000-1
Sprzęt do wytrawiania
30000000-9
Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
30130000-9
Urządzenia pocztowe
30140000-2
Maszyny liczące i rachunkowe
30150000-5
Maszyny do pisania
30160000-8
Karty magnetyczne
30170000-1
Maszyny do metkowania
30180000-4
Maszyny do potwierdzania i wypisywania czeków
30200000-1
Urządzenia komputerowe
30210000-4
Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)
30220000-7
Cyfrowy sprzęt kartograficzny
30230000-0
Sprzęt związany z komputerami
34000000-7
Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
34300000-0
Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
34310000-3
Silniki do pojazdów i części silników
35000000-4
Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
35100000-5
Urządzenia awaryjne i zabezpieczające
35120000-1
Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
39000000-2
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki
czyszczące
39340000-7
Sprzęt sieci gazowniczej
39350000-0
Urządzenia do obróbki ścieków
L 74/352
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
15.3.2008
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
39370000-6
Instalacje wodne
39700000-9
Sprzęt gospodarstwa domowego
39720000-5
Sprzęt gospodarstwa domowego inny niż elektryczny
42000000-6
Maszyny przemysłowe
42100000-0
Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej
42110000-3
Turbiny i silniki
42120000-6
Pompy i sprężarki
42130000-9
Krany, kurki, zawory i podobna armatura
42140000-2
Przekładnie, przekładnie zębate i elementy napędowe
42150000-5
Reaktory jądrowe i części reaktorów jądrowych
42160000-8
Układy kotłów grzewczych
42200000-8
Maszyny do obróbki żywności, napojów i tytoniu oraz podobne części
42210000-1
Maszyny do przetwarzania żywności, napojów i tytoniu
42220000-4
Części maszyn do przetwarzania żywności, napojów i tytoniu
42300000-9
Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i paleniska
42310000-2
Palniki
42320000-5
Piece do spalania odpadów
42330000-8
Piece do spopielania
42340000-1
Piece inne niż domowe
42350000-4
Piece kremacyjne
42390000-6
Części palników, palenisk lub pieców
42400000-0
Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części
42410000-3
Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe
42420000-6
Łopatki, szufle, łyżki i chwytaki do dźwigów lub koparek
42500000-1
Urządzenia chłodzące i wentylacyjne
42510000-4
Wymienniki ciepła, urządzenia do konfekcjonowania powietrza i urządzenia chłodzące oraz maszyny
filtrujące
42520000-7
Urządzenia wentylacyjne
42530000-0
Części sprzętu chłodniczego i mrożącego i pompy grzewcze
42600000-2
Obrabiarki
42610000-5
Obrabiarki sterowane laserem lub centra obróbkowe
42620000-8
Tokarki, obrabiarki do wiercenia i frezowania
42630000-1
Obrabiarki do obróbki metali
42640000-4
Obrabiarki do obróbki tworzyw twardych, z wyjątkiem metalu
42650000-7
Pneumatyczne lub silnikowe narzędzia ręczne
42660000-0
Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny i urządzenia
do natryskiwania na gorąco
42670000-3
Części i akcesoria do obrabiarek
42700000-3
Maszyny do produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i skóry
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
L 74/353
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
42710000-6
Maszyny do produkcji wyrobów włókienniczych
42720000-9
Części maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieży
42800000-4
Maszyny do produkcji papieru i tektury
42810000-7
Części maszyn do produkcji papieru i tektury
42900000-5
Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
42910000-8
Aparatura do destylacji, filtrowania lub rektyfikacji
42920000-1
Maszyny do czyszczenia butelek, opakowań oraz maszyny ważące i natryskujące
42930000-4
Wirówki, gładzarki i automaty sprzedające
42940000-7
Maszyny do obróbki cieplnej tworzyw
42950000-0
Części maszyn ogólnego zastosowania
42960000-3
System sterowania i kontroli, sprzęt drukujący, graficzny, automatyzujący prace biurowe i przetwarzający
informacje
42970000-6
Części zmywarek oraz maszyn do czyszczenia, napełniania, pakowania zbiorczego lub jednostkowego
42980000-9
Generatory gazu
42990000-2
Różne maszyny specjalnego zastosowania
43000000-3
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
43100000-4
Urządzenia górnicze
43120000-0
Wrębiarki do węgla lub skał oraz maszyny do drążenia tuneli oraz wytaczania lub maszyny do głębienia
szybów
43130000-3
Sprzęt wiertniczy
43140000-6
Przenośne hydrauliczne zmechanizowane wsporniki korytarzy górniczych
43200000-5
Maszyny do usuwania gleby i koparki oraz podobne części
43210000-8
Maszyny do usuwania gleby
43220000-1
Równiarki i niwelatory
43230000-4
Maszyny zgarniające
43240000-7
Podbijaki
43250000-0
Ładowarki czołowe
43260000-3
Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze
43300000-6
Maszyny i sprzęt budowlany
43310000-9
Maszyny inżynierii lądowej i wodnej
43320000-2
Urządzenia budowlane
43400000-7
Maszyny do obróbki minerałów i formierskie
43410000-0
Maszyny do obróbki minerałów
43420000-3
Maszyny do form odlewniczych
43600000-9
Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych
43610000-2
Części maszyn do strugania
43620000-5
Części maszyn do obróbki minerałów
43630000-8
Części maszyn do głębienia szybów
43640000-1
Części koparek
L 74/354
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
15.3.2008
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
43700000-0
Części maszyn metalurgicznych oraz podobne części
43710000-3
Maszyny do walcowania metalu
43720000-6
Maszyny odlewnicze
43800000-1
Urządzenia warsztatowe
43810000-4
Urządzenia do obróbki drewna
43830000-0
Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym
43840000-3
Urządzenia kowalskie
44000000-0
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury
elektrycznej)
44300000-3
Kabel, drut i podobne wyroby
44310000-6
Wyroby z drutu
44320000-9
Kabel i podobne wyroby
44330000-2
Sztaby, pręty, drut i profile stosowane w budownictwie
44600000-6
Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania i kotły
44620000-2
Grzejniki centralnego ogrzewania i kotły grzewcze, i ich części
48000000-8
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48100000-9
Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania
48110000-2
Pakiety oprogramowania dla punktów sprzedaży
48120000-5
Pakiety oprogramowania do kontroli lotów
48130000-8
Pakiety oprogramowania dla wsparcia naziemnego dla lotnictwa i do testów lotniczych
48140000-1
Pakiety oprogramowania do kontroli ruchu kolejowego
48150000-4
Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej
48160000-7
Pakiety oprogramowania bibliotecznego
48170000-0
Pakiety oprogramowania zapewniające zgodność
48180000-3
Pakiety oprogramowania medycznego
48190000-6
Pakiety oprogramowania edukacyjnego
48200000-0
Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu
48210000-3
Pakiety oprogramowania dla sieci
48220000-6
Pakiety oprogramowania dla internetu i intranetu
48300000-1
Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania
48310000-4
Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
48320000-7
Pakiety oprogramowania do rysowania i odwzorowywania
48330000-0
Pakiety oprogramowania do opracowywania harmonogramów i kontroli produkcji
48400000-2
Pakiety oprogramowania do kontroli transakcji biznesowych i osobistych
48410000-5
Pakiety oprogramowania do zarządzania inwestycjami i przygotowywania deklaracji podatkowych
48420000-8
Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami i zestawy pakietów oprogramowania
48430000-1
Pakiety oprogramowania do zarządzania zapasami
48440000-4
Pakiety oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości/księgowości
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
85
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
48450000-7
Pakiety oprogramowania do rozliczania czasu lub zarządzania zasobami ludzkimi
48460000-0
Analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania
48470000-3
Pakiety oprogramowania do aukcji
48480000-6
Pakiety oprogramowania dla sprzedaży, marketingu i wywiadu gospodarczego
48490000-9
Pakiety oprogramowania do zamówień
48500000-3
Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego
48510000-6
Pakiety oprogramowania komunikacyjnego
48520000-9
Pakiety oprogramowania multimedialnego
48600000-4
Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48610000-7
Systemy baz danych
48620000-0
Systemy operacyjne
48700000-5
Pakiety oprogramowania użytkowego
48710000-8
Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
48720000-1
Pakiety oprogramowania do kodów kreskowych
48730000-4
Pakiety oprogramowania zabezpieczającego
48740000-7
Pakiety oprogramowania do tłumaczenia z języków obcych
48750000-0
Pakiety oprogramowania do wczytywania z nośników przechowujących
48760000-3
Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej
48770000-6
Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego, kompresującego i do drukowania
48780000-9
Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
48790000-2
Pakiety oprogramowania do sprawdzania wersji
48800000-6
Systemy i serwery informacyjne
48810000-9
Systemy informacyjne
48820000-2
Serwery
48900000-7
Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
48910000-0
Pakiety oprogramowania do gier komputerowych, gry rodzinne i wygaszacze ekranu
48920000-3
Pakiety oprogramowania do automatyzacji prac biurowych
48930000-6
Pakiety oprogramowania szkoleniowego i rozrywkowego
48940000-9
Pakiety oprogramowania do projektowania wzorów i oprogramowania kalendarzowego
48950000-2
System namierzania łodzi i system nagłaśniający
48960000-5
Pakiety oprogramowania do sterowników systemowych
48970000-8
Pakiety oprogramowania dla drukarni
48980000-1
Języki programowania i narzędzia
48990000-4
Pakiety oprogramowania arkuszy kalkulacyjnych i rozszerzeń
16000000-5
Maszyny rolnicze
16160000-4
Różny sprzęt ogrodniczy
30110000-3
Edytory tekstu
L 74/355
L 74/356
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
31000000-6
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7
Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31110000-0
Silniki elektryczne
31120000-3
Generatory
31130000-6
Alternatory
31140000-9
Układy chłodzące
31150000-2
Stateczniki do lamp wyładowczych lub świetlówek
31160000-5
Części silników elektrycznych, generatorów i transformatorów
31170000-8
Transformatory
31200000-8
Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1
Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31220000-4
Elementy składowe obwodów elektrycznych
31230000-7
Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31300000-9
Drut i kabel izolowany
31310000-2
Sieci zasilające
31320000-5
Kable energetyczne
31330000-8
Kabel koncentryczny
31340000-1
Akcesoria do kabli izolowanych
31350000-4
Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania
31400000-0
Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
31410000-3
Komory galwaniczne
31420000-6
Baterie galwaniczne
31430000-9
Akumulatory elektryczne
31440000-2
Baterie
31600000-2
Sprzęt i aparatura elektryczna
31610000-5
Sprzęt elektryczny do silników i pojazdów mechanicznych
31620000-8
Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna
31630000-1
Magnesy
31640000-4
Maszyny i aparatura jednozadaniowa
31650000-7
Oprawy izolowane
31660000-0
Elektrody węglowe
31670000-3
Elektryczne części maszyn i aparatury
31680000-6
Elektryczne artykuły i akcesoria
31700000-3
Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6
Sprzęt elektroniczny
31720000-9
Urządzenia elektromechaniczne
31730000-2
Sprzęt elektrotechniczny
32000000-3
Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
15.3.2008
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
L 74/357
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
32200000-5
Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
32210000-8
Sprzęt nadawczy
32220000-1
Telewizyjna aparatura nadawcza bez aparatury odbiorczej
32230000-4
Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą
32240000-7
Kamery telewizyjne
32250000-0
Telefony komórkowe
32260000-3
Urządzenia do przesyłu danych
32270000-6
Cyfrowa aparatura nadawcza
32300000-6
Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
32310000-9
Odbiorniki audycji radiowych
32320000-2
Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32330000-5
Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
32340000-8
Mikrofony i głośniki
32350000-1
Części sprzętu dźwiękowego i wideo
32360000-4
Urządzenia komunikacji wewnętrznej
32400000-7
Sieci
32410000-0
Lokalna sieć komputerowa
32420000-3
Urządzenia sieciowe
32430000-6
Rozległa sieć komputerowa
32440000-9
Wyposażenie telemetryczne i terminali
32500000-8
Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32510000-1
Bezprzewodowy system telekomunikacyjny
32520000-4
Sprzęt i kable telekomunikacyjne
32530000-7
Satelitarne urządzenia komunikacyjne
32540000-0
Centrale
32550000-3
Sprzęt telefoniczny
32560000-6
Tworzywa z włókna optycznego
32570000-9
Urządzenia łączności
32580000-2
Sprzęt do obsługi danych
33000000-0
Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
33700000-7
Produkty do pielęgnacji ciała
33720000-3
Golarki i zestawy do manikiuru lub pedikiuru
34000000-7
Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
34900000-6
Różny sprzęt transportowy i części zapasowe
34920000-2
Sprzęt drogowy
34930000-5
Urządzenia wodne
34960000-4
Urządzenia lotniskowe
34990000-3
Sprzęt kontrolny, bezpieczeństwa, sygnalizacyjny i oświetleniowy
L 74/358
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
86
15.3.2008
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
35000000-4
Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
35100000-5
Urządzenia awaryjne i zabezpieczające
35220000-2
Sprzęt do tłumienia zamieszek
35240000-8
Syreny
35260000-4
Znaki policyjne
35700000-1
Wojskowe systemy elektroniczne
37000000-8
Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria
artystyczne
37400000-2
Artykuły i sprzęt sportowy
37480000-6
Maszyny lub sprzęt wypoczynkowy
39000000-2
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki
czyszczące
39350000-0
Urządzenia do obróbki ścieków
39710000-2
Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
39720000-5
Sprzęt gospodarstwa domowego inny niż elektryczny
42000000-6
Maszyny przemysłowe
42990000-2
Różne maszyny specjalnego zastosowania
43000000-3
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
43300000-6
Maszyny i sprzęt budowlany
43320000-2
Urządzenia budowlane
43800000-1
Urządzenia warsztatowe
43830000-0
Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym
44000000-0
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury
elektrycznej)
44200000-2
Wyroby konstrukcyjne
44400000-4
Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
44420000-0
Wyroby stosowane w budownictwie
34000000-7
Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
34600000-3
Lokomotywy kolejowe i tramwajowe oraz tabor kolejowy i podobne elementy
34610000-6
Parowozy i lokomotywy kolejowe
34620000-9
Tabor kolejowy
34630000-2
Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych lub taboru kolejowego; urządzenia do sterowania
ruchem kolejowym
34640000-5
Elementy samochodowe
34900000-6
Różny sprzęt transportowy i części zapasowe
34940000-8
Urządzenia kolejowe
43300000-6
Maszyny i sprzęt budowlany
43500000-8
Maszyny do kładzenia szyn
44210000-5
Konstrukcje i części konstrukcji
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
87
L 74/359
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
34000000-7
Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
34100000-8
Pojazdy silnikowe
34110000-1
Samochody osobowe
34120000-4
Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób
34130000-7
Pojazdy silnikowe do transportu towarów
34140000-0
Wysokowydajne pojazdy silnikowe
34150000-3
Symulatory
34200000-9
Nadwozia pojazdów, przyczepy lub naczepy
34210000-2
Nadwozia pojazdów mechanicznych
34220000-5
Przyczepy, naczepy oraz cysterny samojezdne
34300000-0
Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
34320000-6
Mechaniczne części zapasowe, z wyłączeniem silników i części silników
34330000-9
Części zapasowe do pojazdów do transportu towarów, pojazdów pasażersko-towarowych i samochodów
34370000-1
Siedziska do pojazdów mechanicznych
34390000-7
Akcesoria do ciągników
34400000-1
Motocykle, rowery, przyczepy motocyklowe boczne
34410000-4
Motocykle
34420000-7
Skutery silnikowe i rowery z silnikiem
34430000-0
Rowery
34900000-6
Różny sprzęt transportowy i części zapasowe
34910000-9
Wozy konne i ręczne, inne pojazdy nienapędzane mechanicznie, wózki bagażowe i różne części zapasowe
34920000-2
Sprzęt drogowy
34970000-7
Urządzenia monitorowania ruchu
35000000-4
Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
35220000-2
Sprzęt do tłumienia zamieszek
35400000-8
Pojazdy wojskowe i ich części
35410000-1
Opancerzone pojazdy wojskowe
35420000-4
Części pojazdów wojskowych
38000000-5
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38500000-0
Aparatura kontrolna i badawcza
38560000-8
Liczniki produkcji
38570000-1
Przyrządy i aparatura nastawcza i kontrolna
38900000-4
Różne przyrządy do badań lub testowania
38960000-2
Blokada zapłonu w samochodzie w przypadku wykrycia oparów alkoholu
42000000-6
Maszyny przemysłowe
42100000-0
Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej
42140000-2
Przekładnie, przekładnie zębate i elementy napędowe
L 74/360
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
88
89
90
15.3.2008
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
34000000-7
Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
34360000-8
Siedziska do cywilnych statków powietrznych
34700000-4
Statki powietrzne i kosmiczne
34710000-7
Śmigłowce, samoloty, statki kosmiczne i inne statki powietrzne z napędem
34720000-0
Balony, sterowce i pozostałe statki powietrzne nienapędzane paliwem
34730000-3
Części statków powietrznych, kosmicznych i śmigłowców
34740000-6
Urządzenia do statków powietrznych lub kosmicznych, urządzenia szkoleniowe, symulatory i podobne
części
34900000-6
Różny sprzęt transportowy i części zapasowe
34960000-4
Urządzenia lotniskowe
34970000-7
Urządzenia monitorowania ruchu
34990000-3
Sprzęt kontrolny, bezpieczeństwa, sygnalizacyjny i oświetleniowy
35000000-4
Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
35600000-0
Samoloty wojskowe, rakiety (pociski rakietowe) i statki kosmiczne
35610000-3
Samoloty wojskowe
35630000-9
Wojskowe pojazdy kosmiczne
35640000-2
Części wojskowego sprzętu kosmicznego
39000000-2
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki
czyszczące
39500000-7
Wyroby włókiennicze
39520000-3
Gotowe wyroby włókiennicze
34000000-7
Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
34500000-2
Statki i łodzie
34510000-5
Statki
34520000-8
Łodzie
34900000-6
Różny sprzęt transportowy i części zapasowe
34910000-9
Wozy konne i ręczne, inne pojazdy nienapędzane mechanicznie, wózki bagażowe i różne części zapasowe
34930000-5
Urządzenia wodne
34990000-3
Sprzęt kontrolny, bezpieczeństwa, sygnalizacyjny i oświetleniowy
35000000-4
Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
35500000-9
Okręty wojenne i ich części
35510000-2
Okręty wojenne
35520000-5
Części okrętów wojennych
30000000-9
Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
30100000-0
Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli
30120000-6
Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego
33000000-0
Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
33100000-1
Urządzenia medyczne
33110000-4
Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
33120000-7
Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze
33130000-0
Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne
33140000-3
Materiały medyczne
33150000-6
Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii
33160000-9
Techniki operacyjne
33170000-2
Aparatura do anestezji i resuscytacji
33180000-5
Wsparcie czynnościowe
33190000-8
Różne urządzenia i produkty medyczne
33700000-7
Produkty do pielęgnacji ciała
33730000-6
Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne
33900000-9
Sprzęt i artykuły do użytku post mortem oraz w kostnicach
33910000-2
Przyrządy i artykuły do przeprowadzania sekcji w przypadkach patologicznych
33920000-5
Sprzęt i artykuły do autopsji
33930000-8
Meble do autopsji
33940000-1
Sprzęt i artykuły do transportu i przechowywania zwłok
33950000-4
Sprzęt i artykuły dla medycyny sądowej
33960000-7
Sprzęt i artykuły do balsamowania
33970000-0
Sprzęt i artykuły dla kostnic
38000000-5
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38100000-6
Przyrządy nawigacyjne i meteorologiczne
38110000-9
Przyrządy nawigacyjne
38120000-2
Przyrządy meteorologiczne
38200000-7
Przyrządy geologiczne i geofizyczne
38210000-0
Kompasy geologiczne
38220000-3
Geologiczna aparatura poszukiwawcza
38230000-6
Elektromagnetyczne przyrządy geofizyczne
38240000-9
Grawitacyjne przyrządy geofizyczne
38250000-2
Przyrządy geofizyczne oparte na polaryzacji indukcyjnej IP
38260000-5
Magnetometryczne przyrządy geofizyczne
38270000-8
Przyrządy geofizyczne oparte na rezystywności
38280000-1
Grawimetry
38290000-4
Przyrządy i urządzenia badawcze, hydrograficzne, oceanograficzne i hydrologiczne
38300000-8
Przyrządy do pomiaru
38310000-1
Wagi precyzyjne
38320000-4
Stoły kreślarskie
38330000-7
Ręczne przyrządy do mierzenia długości
38340000-0
Przyrządy do mierzenia ilości
38400000-9
Przyrządy do badania właściwości fizycznych
L 74/361
L 74/362
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
91
15.3.2008
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
38410000-2
Przyrządy pomiarowe
38420000-5
Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów
38430000-8
Aparatura do wykrywania i analizy
38500000-0
Aparatura kontrolna i badawcza
38510000-3
Mikroskopy
38520000-6
Skanery
38530000-9
Aparatura dyfrakcyjna
38540000-2
Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
38550000-5
Liczniki
38560000-8
Liczniki produkcji
38570000-1
Przyrządy i aparatura nastawcza i kontrolna
38580000-4
Pozamedyczne urządzenia wykorzystujące promieniowanie
38600000-1
Przyrządy optyczne
38620000-7
Materiał polaryzacyjny
38630000-0
Przyrządy astronomiczne i optyczne
38640000-3
Urządzenia ciekłokrystaliczne
38650000-6
Sprzęt fotograficzny
38800000-3
Urządzenia sterujące procesem przemysłowym i urządzenia do zdalnego sterowania
38810000-6
Urządzenia sterujące procesem przemysłowym
38820000-9
Urządzenia zdalnie sterowane
38900000-4
Różne przyrządy do badań lub testowania
38910000-7
Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego
38920000-0
Sprzęt do nasion i pasz
38930000-3
Przyrządy do pomiaru wilgoci i wilgotności
38940000-6
Przyrządy do oceny zagrożenia jądrowego
38950000-9
Łańcuchowa reakcja polimeryzacji katalizowana przez polimerazę (PCR)
38960000-2
Blokada zapłonu w samochodzie w przypadku wykrycia oparów alkoholu
38970000-5
Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne
42920000-1
Maszyny do czyszczenia butelek, opakowań oraz maszyny ważące i natryskujące
18000000-9
Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
18500000-4
Biżuteria, zegarki i artykuły podobne
18520000-0
Wyroby zegarmistrzowskie do użytku osobistego
19000000-6
Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
19100000-7
Skóra wyprawiona
19160000-5
Paski do zegarków
34900000-6
Różny sprzęt transportowy i części zapasowe
34910000-9
Wozy konne i ręczne, inne pojazdy nienapędzane mechanicznie, wózki bagażowe i różne części zapasowe
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
92
93
94
L 74/363
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
38700000-2
Liczniki czasu i tym podobne; parkometry
38710000-5
Liczniki czasu
38720000-8
Rejestratory czasu
38730000-1
Parkometry
38740000-4
Regulatory programowe
38750000-7
Wyłączniki czasowe
39000000-2
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki
czyszczące
39200000-4
Wyposażenie domowe
37000000-8
Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria
artystyczne
37300000-1
Instrumenty muzyczne i ich części
37310000-4
Instrumenty muzyczne
37320000-7
Części i akcesoria do instrumentów muzycznych
35000000-4
Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
35300000-7
Broń, amunicja i podobne elementy
35310000-0
Broń różna
35320000-3
Broń palna
35330000-6
Amunicja
35340000-9
Części broni palnej i amunicja
35600000-0
Samoloty wojskowe, rakiety (pociski rakietowe) i statki kosmiczne
35620000-6
Rakiety (pociski rakietowe)
39000000-2
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki
czyszczące
39500000-7
Wyroby włókiennicze
31500000-1
Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31510000-4
Żarówki elektryczne
31520000-7
Lampy i oprawy oświetleniowe
31530000-0
Części lamp i sprzętu oświetleniowego
39000000-2
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki
czyszczące
39100000-3
Meble
39110000-6
Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
39120000-9
Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki
39130000-2
Meble biurowe
39140000-5
Meble domowe
39150000-8
Różne meble i wyposażenie
39160000-1
Meble szkolne
39170000-4
Meble sklepowe
L 74/364
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
95
96
15.3.2008
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
39180000-7
Meble laboratoryjne
39200000-4
Wyposażenie domowe
39290000-1
Wyposażenie różne
44000000-0
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury
elektrycznej)
44400000-4
Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
44420000-0
Wyroby stosowane w budownictwie
18000000-9
Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
18500000-4
Biżuteria, zegarki i artykuły podobne
18530000-3
Prezenty i nagrody
37000000-8
Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria
artystyczne
37400000-2
Artykuły i sprzęt sportowy
37410000-5
Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
37420000-8
Sprzęt gimnastyczny
37430000-1
Sprzęt bokserski
37440000-4
Sprzęt do ćwiczeń fizycznych
37450000-7
Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach lub na kortach
37460000-0
Gry tarczowe i stołowe oraz wyposażenie
37470000-3
Sprzęt do golfa i bowlingu
37480000-6
Maszyny lub sprzęt wypoczynkowy
37500000-3
Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw
37510000-6
Lalki
37520000-9
Zabawki
37530000-2
Artykuły do zabaw na wolnym powietrzu, gier salonowych lub towarzyskich
37540000-5
Maszyny do gier hazardowych
39000000-2
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki
czyszczące
39500000-7
Wyroby włókiennicze
39520000-3
Gotowe wyroby włókiennicze
43300000-6
Maszyny i sprzęt budowlany
03000000-1
Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
03300000-2
Produkty hodowli, łowiectwa i rybołówstwa
03340000-6
Zawieszki do kolczykowania zwierząt
18000000-9
Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
18530000-3
Prezenty i nagrody
30190000-7
Różny sprzęt i artykuły biurowe
33000000-0
Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
33700000-7
Produkty do pielęgnacji ciała
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
97
L 74/365
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
33710000-0
Perfumy, produkty toaletowe i prezerwatywy
35000000-4
Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
35200000-6
Sprzęt policyjny
35250000-1
Środki odstraszające psy
35800000-2
Sprzęt osobisty i pomocniczy
35810000-5
Sprzęt osobisty
35820000-8
Sprzęt pomocniczy
37000000-8
Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria
artystyczne
37800000-6
Wyroby rękodzielnicze i artystyczne
37810000-9
Wyroby rękodzielnicze
37820000-2
Wyroby artystyczne
39000000-2
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki
czyszczące
39200000-4
Wyposażenie domowe
39220000-0
Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
39230000-3
Produkty specjalnego zastosowania
39260000-2
Tacki dostawcze i wyposażenie biurek
39270000-5
Artykuły religijne
39290000-1
Wyposażenie różne
39330000-4
Urządzenia dezynfekujące
39360000-3
Urządzenia uszczelniające
44000000-0
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury
elektrycznej)
44100000-1
Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
44110000-4
Materiały konstrukcyjne
44140000-3
Produkty związane z materiałami budowlanymi
44170000-2
Płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami budowlanymi
44200000-2
Wyroby konstrukcyjne
44210000-5
Konstrukcje i części konstrukcji
44400000-4
Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
44420000-0
Wyroby stosowane w budownictwie
44600000-6
Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania i kotły
44610000-9
Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe
22000000-0
Druki i produkty podobne
22840000-0
Albumy do przechowywania eksponatów
37000000-8
Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria
artystyczne
37800000-6
Wyroby rękodzielnicze i artystyczne
L 74/366
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
CN
Dział
15.3.2008
CPV
Kod CPV
Wyszczególnienie
37820000-2
Wyroby artystyczne
39000000-2
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki
czyszczące
39200000-4
Wyposażenie domowe
39270000-5
Artykuły religijne
39290000-1
Wyposażenie różne
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
L 74/367
ZAŁĄCZNIK V (1)
NACE (1)
SEKCJA F
Dział
Grupa
BUDOWNICTWO
Klasa
45
Wyszczególnienie
Roboty budowlane
Kod CPV
Komentarz
Dział ten obejmuje:
45000000
budowę nowych budynków i obiektów, remonty i ogólne naprawy
45.1
Przygotowanie terenu
pod budowę
45.11
Roboty w zakresie
burzenia i rozbiórki
obiektów budowlanych;
roboty ziemne
45100000
Klasa ta obejmuje:
45110000
— burzenie budynków i innych
budowli,
— oczyszczanie terenu budowy,
— roboty ziemne: roboty wykopaliskowe, podsypywanie gleby,
niwelowanie i równanie terenu
budowy, kopanie rowów, usuwanie skał, wysadzanie itd.,
— przygotowanie terenu do robót
górniczych:
— zdejmowanie nadkładu oraz
inne
roboty
związane
z zagospodarowaniem i przygotowaniem terenów złóż
mineralnych
Klasa ta obejmuje także:
— odwadnianie terenu budowy,
— odwadnianie gruntów rolnych
oraz zalesionych
45.12
Próbne wiercenia
i wykopy
Klasa ta obejmuje:
— próbne wiercenia, wykopy, a także
pobieranie próbek rdzeniowych
do celów budowlanych, geofizycznych i geologicznych lub
podobnych
Klasa ta nie obejmuje:
— wierceń szybów do produkcji
ropy i gazu, patrz: 11.20,
— wierceń studni wodnych, patrz:
45.25,
— głębień szybów, patrz: 45.25,
— badań pól ropo- i gazonośnych,
badań geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych, patrz: 74.20
(1)
W przypadku różnic interpretacyjnych pomiędzy CPV i NACE zastosowanie ma nomenklatura NACE.
45120000
L 74/368
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
15.3.2008
NACE (1)
SEKCJA F
Dział
Grupa
BUDOWNICTWO
Klasa
45.2
Wyszczególnienie
Kod CPV
Komentarz
45200000
Roboty budowlane
w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektów
budowlanych lub ich
części; roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej
45.21
Budownictwo ogólne
oraz inżynieria lądowa
i wodna
Klasa ta obejmuje:
— budowę
wszystkich
budynków,
typów
— budowę obiektów z zakresu inżynierii lądowej i wodnej: mostów,
w tym podwyższonych autostrad,
wiaduktów, tuneli i kolei
podziemnej,
— rurociągi, linie komunikacyjne
i elektroenergetyczne,
45210000
z wyjątkiem:
-45213316
45220000
45231000
45232000
— rurociągi miejskie oraz miejskie
linie komunikacyjne i elektroenergetyczne,
— pomocnicze obiekty miejskie,
— montaż i wznoszenie na terenie
budowy konstrukcji prefabrykowanych
Klasa ta nie obejmuje:
— działalności usługowej związanej
z wydobyciem ropy i gazu, patrz:
11.20,
— wznoszenia kompletnych prefabrykowanych obiektów budowlanych
z
samodzielnie
wytworzonych elementów innych
niż betonowe, patrz: działy 20,
26 i 28,
— budowy obiektów innych niż
budynki z przeznaczeniem na
stadiony, baseny, hale sportowe,
korty tenisowe oraz inne obiekty
sportowe, patrz: 45.23,
— instalacji budowlanych, patrz:
45.3,
— robót wykończeniowych, patrz:
45.4,
— prac architektoniczno-inżynieryjnych, patrz: 74.20,
— kierowania realizacją projektów
budowlanych, patrz: 74.20
45.22
Wykonywanie pokryć
i konstrukcji dachowych
Klasa ta obejmuje:
45261000
— wykonywanie konstrukcji i pokryć
dachowych,
— izolację wodoszczelną dachu,
— izolację wodoszczelną
45.23
Roboty budowlane
w zakresie budowy
autostrad, dróg, lotnisk
i obiektów sportowych
Klasa ta obejmuje:
— budowę autostrad, szos, dróg
oraz innych dróg dla pojazdów
i pieszych,
— budowę torów kolejowych,
— budowę pasów startowych,
45212212
i DA03
45230000
z wyjątkiem:
-45231000
-45232000
-45234115
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
L 74/369
NACE (1)
SEKCJA F
Dział
Grupa
BUDOWNICTWO
Klasa
Wyszczególnienie
Kod CPV
Komentarz
— budowę obiektów innych niż
budynki z przeznaczeniem na
stadiony, baseny, hale sportowe,
korty tenisowe oraz inne obiekty
sportowe,
— malowanie oznaczeń na nawierzchniach jezdni i parkingów
Klasa ta nie obejmuje:
— wstępnych robót ziemnych, patrz:
45.11
45.24
Budowa obiektów inżynierii wodnej
Klasa ta obejmuje:
budowę:
45240000
— dróg wodnych, portów i obiektów
nadrzecznych, przystani jachtowych (marin), śluz itd.,
— zapór wodnych i kanałów,
— pogłębianie,
— prace podwodne
45.25
Pozostałe specjalistyczne
roboty budowlane
Klasa ta obejmuje:
— specjalistyczne prace budowlane
związane z jednym z aspektów
wspólnych różnym rodzajom
budowli, wymagającym specjalistycznych
umiejętności
lub
sprzętu:
— fundamentowanie, w tym
także wbijanie pali,
— wiercenie i budowa studni
wodnych, głębienie szybów,
— wznoszenie elementów stalowych innych niż własnej
produkcji,
— gięcie stali,
— roboty murarskie i kamieniarskie,
— wznoszenie i demontaż
rusztowań i platform,
— wznoszenie kominów i pieców
Klasa ta nie obejmuje:
— wynajmu rusztowań bez usług
wznoszenia i demontażu, patrz:
71.32
45250000
45262000
L 74/370
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
15.3.2008
NACE (1)
SEKCJA F
Dział
Grupa
BUDOWNICTWO
Klasa
45.3
Wyszczególnienie
Kod CPV
Komentarz
Wykonywanie instalacji
budowlanych
45.31
Roboty związane
z montażem instalacji
elektrycznych i osprzętu
45300000
Klasa ta obejmuje:
— instalacje w budynkach lub
innych obiektach budowlanych:
45213316
45310000
z wyjątkiem:
-45316000
— przewodów
elektrycznych
oraz osprzętu,
— systemów telekomunikacyjnych,
— elektrycznych
systemów
grzewczych,
— anten w budynkach i anten
napowietrznych,
— alarmów
przeciwpożarowych,
— alarmów przeciwwłamaniowych,
— wind i ruchomych schodów,
— piorunochronów itd.
45.32
Roboty izolacyjne
Klasa ta obejmuje:
45320000
— instalowanie w budynkach lub
innych obiektach budowlanych
izolacji cieplnych, dźwiękoszczelnych lub przeciwwibracyjnych
Klasa ta nie obejmuje:
— izolacji wodoszczelnych, patrz:
45.22
45.33
Wykonywanie instalacji
cieplnych, wodnych,
wentylacyjnych i gazowych
Klasa ta obejmuje:
— instalacje w budynkach lub
innych obiektach budowlanych:
— instalacje wodociągowe i sanitarne,
— instalacje gazowe,
— urządzenia i przewody grzewcze, wentylacyjne lub klimatyzacyjne,
— systemy spryskiwaczy
Klasa ta nie obejmuje:
— instalacji systemów elektrycznego
ogrzewania, patrz: 45.31
45330000
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
L 74/371
NACE (1)
SEKCJA F
Dział
Grupa
BUDOWNICTWO
Klasa
Wyszczególnienie
45.34
Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
45.4
Kod CPV
Komentarz
Klasa ta obejmuje:
— instalacje drogowe, kolejowe, lotniskowe oraz portowe systemy
oświetleniowe i sygnalizacyjne,
— instalacje w budynkach lub
innych obiektach budowlanych
sprzętu i wyposażenia gdzie
indziej niesklasyfikowanego
Wykończeniowe roboty
budowlane
45.41
Tynkowanie
45234115
45316000
45340000
45400000
Klasa ta obejmuje:
45410000
— zastosowanie
w
budynkach
i innych obiektach budowlanych
wewnętrznych lub zewnętrznych
tynków lub tynków szlachetnych,
w tym także materiałów podtynkowych
45.42
Zakładanie stolarki
budowlanej
Klasa ta obejmuje:
45420000
— zakładanie niewytworzonych we
własnym zakresie drzwi, okien
oraz
ościeżnic
drzwiowych
i okiennych, kuchni do zabudowy, klatek schodowych, wyposażenia sklepów itp. wykonanych
z drewna lub innych materiałów,
— elementy wykończenia wnętrz,
jak np. sufity, drewniane okładziny ścian, ścianki działowe itd.
Klasa ta nie obejmuje:
— układania parkietów i innych
drewnianych
podłóg,
patrz:
45.43
45.43
Roboty związane
z wykładaniem podłóg
i ścian
Klasa ta obejmuje:
— układanie, wyklejanie, wieszanie
lub instalowanie w budynkach
lub innych obiektach budowlanych:
— ceramicznych, betonowych
lub kamiennych okładzin
ściennych lub posadzek,
— parkietów lub innych posadzek drewnianych,
— dywanów i linoleum, w tym
także z wykładziny z gumy
lub tworzyw sztucznych,
— okładzin ściennych lub posadzek z lastryka, marmuru,
granitu lub łupka,
— tapet
45430000
L 74/372
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
15.3.2008
NACE (1)
SEKCJA F
Dział
Grupa
BUDOWNICTWO
Klasa
45.44
Wyszczególnienie
Roboty malarskie
i szklarskie
Kod CPV
Komentarz
Klasa ta obejmuje:
45440000
— malowanie wnętrz i fasad budynków,
— malowanie obiektów z zakresu
inżynierii lądowej i wodnej,
— instalację elementów ze szkła
i luster itd.
Klasa ta nie obejmuje:
— instalacji okien, patrz: 45.42
45.45
Roboty budowlane
wykończeniowe, pozostałe
Klasa ta obejmuje:
— instalację prywatnych basenów,
— czyszczenie parą, piaskowanie
fasady budynków i podobne
czynności,
45212212
i DA04
45450000
— inne prace wykończeniowe gdzie
indziej niesklasyfikowane
Klasa ta nie obejmuje:
— czyszczenia wnętrz budynków
oraz innych obiektów, patrz:
74.70
45.5
45.50
(1)
45500000
Usługi wynajmu sprzętu
budowlanego i do
wyburzeń z obsługą
operatorską
Usługi wynajmu sprzętu
budowlanego i do
wyburzeń z obsługą
operatorską
Klasa ta nie obejmuje:
45500000
— wynajmu maszyn i urządzeń
budowlanych oraz do wyburzeń
bez obsługi operatorskiej, patrz:
71.32
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we
Wspólnocie Europejskiej (Dz.U. L 293 z 24.10.1990, str. 1). Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 761/93
(Dz.U. L 83 z 3.4.1993, str. 1).
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
L 74/373
ZAŁĄCZNIK VI (1)
Numer
kategorii
Numer CPC (1)
Wyszczególnienie
Numer CPV
1
Usługi konserwacyjne i naprawcze
6112, 6122, 633,
886
Od 50100000-6 do 50884000-5 (z wyjątkiem
50310000-1 do 50324200-4 i 50116510-9,
50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) i od
51000000-9 do 51900000-1
2
Usługi transportu lądowego (2),
w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi kurierskie,
z wyjątkiem transportu poczty
712 (z wyjątkiem
71235), 7512,
87304
Od 60100000-9 do 60183000-4 (z wyjątkiem
60160000-7, 60161000-4, 60220000-6) i od
64120000-3 do 64121200-2
3
Usługi transportu lotniczego
pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty
73 (z wyjątkiem
7321)
Od 60410000-5 do 60424120-3
(z wyjątkiem 60411000-2, 60421000-5)
i 60500000-3
Od 60440000-4 do 60445000-9
4
Transport poczty
dową (2) i lotniczą
71235, 7321
60160000-7,60161000-4
60411000-2, 60421000-5
5
Usługi telekomunikacyjne
752
Od 64200000-8 do 64228200-2
72318000-7, i
od 72700000-7 do 72720000-3
6
Usługi finansowe
a)
usługi ubezpieczeniowe;
b)
usługi bankowe i inwestycyjne (3)
ex 81, 812, 814
Od 66100000-1 do 66720000-3 (3)
7
Usługi komputerowe i usługi
z nimi związane
84
Od 50310000-1 do 50324200-4
od 72000000-5 do 72920000-5
(z wyjątkiem 72318000-7 i Od 72700000-7
do 72720000-3), 79342410-4
8
Usługi badawcze i rozwojowe (4)
85
Od 73000000-2 do 73436000-7
(z wyjątkiem 73200000-4, 73210000-7,
73220000-0
9
Usługi w zakresie księgowości,
audytu oraz prowadzenia ksiąg
rachunkowych
862
Od 79210000-9 do 79223000-3
10
Usługi badania rynku i opinii
publicznej
864
Od 79300000-7 do 79330000-6 i
79342310-9, 79342311-6
11
Usługi konsultacyjne w zakresie
zarządzania (5) i usługi z nimi
związane
865, 866
Od 73200000-4 do 73220000-0
od 79400000-8 do 79421200-3
i
79342000-3, 79342100-4
79342300-6, 79342320-2
79342321-9, 79910000-6, 79991000-7
98362000-8
12
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne,
architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji
naukowych i technicznych; usługi
badań i analiz technicznych
867
Od 71000000-8 do 71900000-7 (z wyjątkiem
71550000-8) i 79994000-8
(1)
drogą
lą-
W przypadku różnic interpretacyjnych pomiędzy CPV i CPC zastosowanie ma nomenklatura CPC.
L 74/374
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Numer
kategorii
Numer CPC (1)
Wyszczególnienie
15.3.2008
Numer CPV
13
Usługi reklamowe
871
Od 79341000-6 do 79342200-5
(z wyjątkiem 79342000-3 i 79342100-4
14
Usługi sprzątania budynków
i usługi zarządzania mieniem
874, 82201 do
82206
Od 70300000-4 do 70340000-6 i
od 90900000-6 do 90924000-0
15
Usługi w zakresie publikowania
i drukowania – wykonywane na
podstawie wynagrodzenia lub
umowy
88442
Od 79800000-2 do 79824000-6
Od 79970000-6 do 79980000-7
16
Usługi w zakresie odprowadzania
ścieków i wywozu nieczystości;
usługi sanitarne i podobne
94
Od 90400000-1 do 90743200-9 (z wyjątkiem
90712200-3
Od 90910000-9 do 90920000-2 i
50190000-3, 50229000-6
50243000-0
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Nomenklatura CPC (wersja tymczasowa), stosowana w celu zdefiniowania zakresu dyrektywy 92/50/EWG.
Z wyjątkiem usług transportu kolejowego objętych kategorią 18 CPC prov.
Z wyjątkiem umów o świadczenie usług finansowych w związku z emisją, sprzedażą, nabyciem lub transferem papierów wartościowych
lub innych instrumentów finansowych oraz usług świadczonych przez bank centralny. Również zamówień, których przedmiotem jest,
bez względu na sposób finansowania, nabycie, najem lub dzierżawa gruntów, istniejących budynków i innych nieruchomości lub praw
do nich: niemniej jednak niniejszej dyrektywie podlegają umowy o świadczenie usług finansowych, zawarte w dowolnej formie,
równocześnie, przed lub po zawarciu umowy nabycia najmu lub dzierżawy.
Z wyjątkiem zamówień na usługi badawcze i rozwojowe, innych niż te, z których pożytki przypadają wyłącznie instytucji zamawiającej
i/lub podmiotowi zamawiającemu do wykorzystania w trakcie prowadzenia działalności własnej, pod warunkiem że świadczona usługa
jest w całości opłacona przez tę instytucję zamawiającą i/lub podmiot zamawiający.
Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
15.3.2008
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
L 74/375
ZAŁĄCZNIK VII (1)
Numer
kategorii
Numer CPC (1)
Wyszczególnienie
Numer CPV
17
Usługi hotelarskie i restauracyjne
64
Od 55100000-1 do 55524000-9 i od
98340000-8 do 98341100-6
18
Usługi transportu kolejowego
711
Od 60200000-0 do 60220000-6
19
Usługi transportu wodnego
72
Od 60600000-4 do 60653000-0 i od
63727000-1 do 63727200-3
20
Dodatkowe i pomocnicze usługi
transportowe
74
Od 63000000-9 do 63734000-3
(z wyjątkiem 63711200-8, 63712700-0,
63712710-3
i
od
63727000-1
do
63727200-3) i 98361000-1
21
Usługi prawnicze
861
Od 79100000-5 do 79140000-7
22
Usługi rekrutacji i pozyskiwania
personelu (2)
872
Od 79600000-0 do 79635000-4
(z wyjątkiem 79611000-0, 79632000-3,
79633000-0) i od 98500000-8 do
98514000-9
23
Usługi detektywistyczne i bezpieczeństwa, z wyjątkiem usług
samochodów opancerzonych
873 (z wyjątkiem
87304)
Od 79700000-1 do 79723000-8
24
Usługi edukacyjne i szkoleniowe
92
Od 80100000-5 do 80660000-8 (z wyjątkiem
80533000-9, 80533100-0, 80533200-1
25
Usługi społeczne i zdrowotne
93
79611000-0 i od 85000000-9 do 853230009 (z wyjątkiem 85321000-5 i 85322000-2
26
Usługi rekreacyjne, kulturalne
i sportowe (3)
96
Od 79995000-5 do 79995200-7 i od
92000000-1 do 92700000-8
(z wyjątkiem 92230000-2, 92231000-9,
92232000-6
27
Inne usługi
(1)
(2)
(3)
Nomenklatura CPC (wersja tymczasowa) stosowana w celu zdefiniowania zakresu dyrektywy 92/50/EWG.
Z wyjątkiem umów o pracę.
Z wyjątkiem umów kupna, rozbudowy, produkcji lub współprodukcji programów przez nadawcę oraz umów, których przedmiotem jest
czas antenowy.
(1)
W przypadku różnic interpretacyjnych pomiędzy CPV i CPC zastosowanie ma nomenklatura CPC.

Podobne dokumenty