OŚWIADCZENIE NAJEMCY (WŁAŚCICIELA) LOKALU

Transkrypt

OŚWIADCZENIE NAJEMCY (WŁAŚCICIELA) LOKALU
Będzin, dnia …..................................
…...................................................
imię i nazwisko
…...................................................
adres
OŚWIADCZENIE NAJEMCY (WŁAŚCICIELA) LOKALU
Ja niżej podpisany(a), pouczony(a) o odpowiedzialności karnej art. 233 § 1
Kodeksu Karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, iż Pan(i)
….................................................................... stale zamieszkuje w lokalu (budynku) przy
ul. ….................................................................................. w Będzinie, którego jestem
najemcą (właścicielem).
Ponadto oświadczam, iż zostałem(am) pouczony(a) o obowiązku zawiadomienia
organu o pobycie innej osoby w moim lokalu (budynku) oraz sankcjach karnych
wynikających z niedopełnienia tego obowiązku.
Art. 233 § 1 Kodeksu karnego (tekst jednolity Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553
z późniejszymi zmianami)
Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 29 Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r.
Nr 139, poz. 993 z późniejszymi zmianami)
ust. 1 Właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu jest obowiązany
potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące
w tym lokalu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu
meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
ust. 2 Osoby wymienione w ust. 1 są obowiązane do zawiadamiania właściwego organu gminy
o stałym lub czasowym pobycie innej osoby w ich lokalach (pomieszczeniach) oraz o opuszczeniu
przez nią tego lokalu (pomieszczenia), jeżeli osoba ta nie dopełniła obowiązku meldunkowego.
Zawiadomienie powinno być dokonane niezwłocznie po upływie terminu określonego do wykonania
obowiązku meldunkowego.
Art. 147 § 2 Kodeksu wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 109, poz. 756
z późniejszymi zmianami)
Kto, będąc do tego obowiązany, nie zawiadamia właściwego organu o niedopełnieniu przez inną
osobę ciążącego na niej obowiązku meldunkowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.
…..............................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Podobne dokumenty