Pobierz publikację jako PDF

Komentarze

Transkrypt

Pobierz publikację jako PDF
REKLAMA TOR:Autotraper
28.6.2007
16:17
Page 1
ADVENTURE
prezentuje
mobilny rozkładany
tor off-road
• Hit Car Show w Manufakturze
• Unikat na skalę europejską
• Wyjątkowo widowiskowy
• Eksponuje właściwości terenowe aut
• Może stanąć w centrum miasta
wynajmij!
Autotraper Adventure to także:
• Imprezy integracyjne dla firm
• Rajdy i wyprawy off-road
www.autotraper.com.pl
[email protected]
tel: (42) 227 94 55
03w tep
ak:AUTOT AP
29-06-07
12:3
Page 1
OD REDAKCJI
Szanowni Czytelnicy!
Oddajemy w Paƒstwa r´ce kolejny goràcy numer Magazynu Autotraper. Goràcy nie z powodu upalnego
lata za oknami, ale dlatego, ˝e jest
to wyjàtkowe, podwójne wydanie
z solidnà porcjà wakacyjnej lektury.
Zaprezentujemy Paƒstwu kilka tegorocznych nowoÊci, a wÊród nich:
najmłodsze dziecko Jeepa – model
Compass, nowego Jeepa Wranglera
Unlimited oraz kolejne wcielenie eleganckiego Chryslera Sebringa. Wybierzemy si´ z Paƒstwem w urlopowà podró˝ Jeepem Grand Cherokee
po magicznych miejscach, opowiemy o sposobach sp´dzania czasu
na Słowacji oraz wyruszymy w odległe stepy Kazachstanu, gdzie w najbli˝szych dniach odb´dzie si´
mi´dzynarodowy rajd terenowy Silk Road Rally. Zaprosimy Paƒstwa
równie˝ do obejrzenia relacji z najwi´kszego tegorocznego łódzkiego wydarzenia motoryzacyjnego, czyli targów Car Show oraz poka˝emy, jak miłoÊnicy Jeepa sp´dzali noc Êwi´tojaƒskà z Autotraperem. Wszystkich fanów jazzu zach´camy do przeczytania rozmowy z łodzianinem i obywatelem Êwiata – Michałem Urbaniakiem, natomiast pasjonatów komputerowych gier kusimy w dziale „moda –
trendy” informacjami o najnowszych konsolach. Nie zapomnijcie
Paƒstwo równie˝ odwiedziç sekcji z akcesoriami, gdzie znajdziecie
wiele przydatnych dodatków do Waszych pojazdów. Pami´tajcie,
autu te˝ nale˝y si´ czasem prezent.
Zapraszamy do lektury
Zyta i Maciej Majchrzak
3
SPIS TREŚCI
MAGAZYN
8
3
OD REDAKCJI
6
WYDARZENIA
8
PREMIERA
16
Jeep Compass
14
TEST W AUTOTRAPERZE
SprawdziliÊmy wojskowego TURA
20
16
W SALONIE
Chrysler Sebring
20
NA CELOWNIKU
Dodge Caliber SRT4
24
24
AKTUALNOÂCI
Jeep Wrangler Unlimited
30
MAGICZNE MIEJSCA
Kraina szlacheckich dworków
4
lato 2007
30
MAGAZYN
SPIS TREÂCI
38
38
CAR SHOW
Strefa Jeep w Manufakturze
44
PO KWIAT PAPROCI
Noc Âwi´tojaƒska z Jeep’em
44
46
WYPRAWY, RAJDY
Silk Road Rally – Kazachstan
52
PODRÓ˚E, PRZYGODA
Urlop na Słowacji
46
56
KLIENT AUTOTRAPERA
Edmar
58
ROZMOWA
Michał Urbaniak
62
MODA TRENDY
52
Konsolowe wojny
64
AKCESORIA
5
64
Jeep Compass z pakietem Mopar
NOWOŚCI
Mopar to fabryczny dział Chryslera oferujàcy akcesoria tuningowe. Najnowszà propozycjà jest sportowy pakiet stylistyczny Rallye przeznaczony dla kompaktowego Jeepa
Compass z okładki naszego magazynu.
Zestaw stylistyczny Rallye zamówiç mo˝na zarówno do modelu z nap´dem na przednià oÊ, jak i do wersji 4x4. W jego skład wchodzà: siedmioramienne aluminiowe obr´cze kół o Êrednicy 18 cali z czarnym wykoƒczeniem, lotka dachowa, dodatkowe Êwiatła
do jazdy dziennej umieszczone na zderzaku, wi´ksza
koƒcówka wydechu, przedni i tylny spoiler, oraz listwy progowe i zmieniony zderzak przedni z umiej-
Dodge Hornet
do produkcji!
Koncepcyjny Dodge Hornet uzyskał zielone Êwiatło i trafi do produkcji seryjnej.
Jego monta˝ odbywaç si´ b´dzie w koprodukcji z chiƒskim producentem samochodów Cherry.
scowionymi po jego bokach Êwiatłami przeciwmgłowymi. Jeep Compass Rallye dost´pny jest w jednym
z czterech kolorów: czarnym, srebrnym, czerwonym,
zielonym (Jeep Green), oraz szarym.
Jeep Wrangler Unlimited
Aluminiowe obr´cze kół o Êrednicy 20 cali i opony 285/50 R20 w terenowym samochodzie?
Tak wyglàda Jeep Wrangler Unlimited po przeróbce niemieckiej firmy Startech.
Efektowne felgi o nazwie Monostar, to nie jedyne akcesoria oferowane przez niemieckiego tunera
do Wranglera. Startech proponuje te˝ progi boczne
wykonane z polerowanej stali, chromowanà stalowà nakładk´ przykrywajàcà koło zapasowe, sportowà kierownic´ i kilkanaÊcie kolorów tapicerki wykonanej z ekologicznej skóry Mastik. Mo˝liwe jest zało˝enie modułu „power-box” zwi´kszajàcego moc
i moment obrotowy silnika wysokopr´˝nego 2,8 litra CRD pracujàcego pod maskà Wranglera. Dost´pny jest równie˝ kompletny układ wydechowy
wykonany z kwasoodpornej stali nierdzewnej.
Debiut wersji produkcyjnej Horneta nastàpi podczas wrzeÊniowych targów we Frankfurcie. To pierwszy nowy model Chryslera po przej´ciu koncernu
przez grup´ kapitałowà Cerberus, i przygotowanego
przez nià trzyletniego planu restrukturyzacyjnego
wartoÊci 3 miliardów dolarów. Na rynku europejskim
i amerykaƒskim Hornet pojawi si´ z logo Chryslera,
natomiast w Chinach jako Dodge, lub Cherry.
6
lato 2007
MAGAZYN
02
8/3/06
9:35 PM
Page 1
PREMIERA
Compass
do miasta
i nie tylko
NA ULICE MIAST WJECHAŁ WŁAÂNIE
NAJNOWSZY JEEP COMPASS.
SAMOCHÓD POD KA˚DYM WZGL¢DEM
REWOLUCYJNY, GDY˚ PO RAZ PIERWSZY
W HISTORII MARKI JEEP AUTO
W PODSTAWOWEJ WERSJI NAP¢DZANE
JEST TYLKO NA PRZEDNIÑ OÂ,
A ZAWIESZENIE TO W PEŁNI
NIEZALE˚NY UKŁAD, ZESTROJONY
DLA ZAPEWNIENIA KOMFORTOWEGO
POKONYWANIA MIEJSKICH BULWARÓW.
o tej pory w gamie samochodów Jeep znajdowały si´ jedynie rasowe off-roadowce.
Emocje zwiàzane z jazdà z otwartym dachem
zapewnia bezkompromisowy Jeep Wrangler. WspółczeÊni poszukiwacze przygód wybierajà Jeepa Cherokee, a ci, dla których najwa˝niejsza jest moc połàczona z wyrafinowanà elegancjà – Jeepa Grand Cherokee. Komfort, luksus i ogromna przestrzeƒ dla siedmiorga osób to krótka definicja Jeepa Commandera.
D
12
Pojawił si´ kolejny indywidualista w rodzinie – Jeep Compass, łàczàcy tradycj´ marki i nowoczesnoÊç.
DLA KONESERA...
Atrakcyjna i nowoczesna stylistyka, nieograniczona radoÊç z jazdy oraz przyst´pna cena z pewnoÊcià przyciàgnie młodszà klientel´, która nigdy wczeÊniej nie rozwa˝ała zakupu samochodu marki Jeep.
lato 2007
MAGAZYN
PREMIERA
Nie oznacza to bynajmniej, ˝e nowy model utracił
charakter typowy dla amerykaƒskiej legendy off-roadu. Compass jest raczej współczesnà interpretacjà
klasycznej stylistyki Jeepa.
Ju˝ pierwszy rzut oka na osłon´ chłodnicy, w której tradycyjnie umieszczono siedem otworów, okràgłe reflektory, czy trapezoidalne nadkola nie pozostawia złudzeƒ. To Jeep! Przyjrzyjmy si´ jednak elementom zapowiadajàcym nadejÊcie nowej ery w li-
niach samochodów amerykaƒskiego producenta.
Zgrabna sylwetka Compassa z mocno pochylonà
przednià szybà, płynnymi przetłoczeniami oraz klamkami tylnych drzwi wkomponowanymi w ram´ okna
jest stylowa, daje jednak poczucie siły i ponadprzeci´tnych zdolnoÊci terenowych auta. Estetycznym detalem wieƒczàcym całoÊç jest spoiler nadokienny, który
optycznie wydłu˝a lini´ dachu oraz pozytywnie wpływa na właÊciwoÊci aerodynamiczne nadwozia.
13
PREMIERA
...DLA MELOMANA...
Nowatorskie rozwiàzania odnaleêç mo˝na równie˝
w przestronnym i funkcjonalnym wn´trzu Compassa,
które dzi´ki sporym mo˝liwoÊciom aran˝acji oferuje
odpowiedni kompromis pomi´dzy liczbà miejsca dla
pasa˝erów a pojemnoÊcià baga˝nika. Siedzàcy na tylnych fotelach majà a˝ 1000 mm przestrzeni na nogi,
co bezpoÊrednio przekłada si´ na wi´kszy komfort
i mniejsze zm´czenie podczas pokonywania dłu˝szych tras. Równie˝ mo˝liwoÊci transportowe sà imponujàce – po zło˝eniu tylnych siedzeƒ do wn´trza au-
14
ta zmieÊci si´ niezb´dny sprz´t, a baga˝nik pomieÊci
a˝ 1277 litrów.
Młodych klientów ucieszy doskonały system audio
firmy Boston Acoustics, zarzàdzajàcy pracà szeÊciu
głoÊników z subwooferem oraz dwóch dodatkowych
głoÊników umieszczonych w klapie baga˝nika.
Deska rozdzielcza urzeka dwutonowym połàczeniem kolorów, które wprowadzajà do wn´trza wi´cej
ciepła i pozytywnej przestrzeni. W najbli˝szym otoczeniu kierowcy umieszczono pokaênej wielkoÊci zestaw
wskaêników z nowoczesnym podÊwietleniem diodami
LED. To kolejny ukłon w stron´ młodego i dynamicznego klienta.
lato 2007
MAGAZYN
...I DLA OFF-ROADOWCA
PREMIERA
Czasami warto dla relaksu zjechaç z utartego szlaku i kulturalnie... utopiç auto w błocie! To właÊnie jest
istotà Jeepa, dla którego jazda po bezdro˝ach jest tak
naturalna, jak oddychanie dla człowieka. Nieodzowny
w tym przypadku oka˝e si´ system stałego nap´du
na wszystkie koła Freedom Drive, dzi´ki któremu Compass nie tylko poradzi sobie w trudnym terenie, ale
równie˝ wyjdzie cało z opresji na Êliskich, oblodzonych
drogach w mieÊcie, bàdê luênych nawierzchniach
na polnej drodze. Spory przeÊwit wynoszàcy 200 mm, 21-stopniowy kàt natarcia, 32-stopniowy
kàt zejÊcia, 20,4-stopniowy kàt rampowy oraz mo˝liwoÊç wyposa˝enia samochodu w 17-calowe felgi
z oponami terenowymi predystynujà auto do jazdy nawet w trudnym terenie.
W miejsko-terenowych eskapadach doskonale spisuje si´ tak˝e silnik, który z 2.4 litra pojemnoÊci osiàga 170 KM. Jednostka charakteryzuje si´ cichà i kulturalnà pracà, dobrymi osiàgami oraz niskim zu˝yciem
15
paliwa, a wszystko to za sprawà układu zmiennych faz
rozrzàdu zarówno dla zaworów dolotowych, jaki i wydechowych Dual VVT. Nap´d przenoszony jest na koła za poÊrednictwem standardowej pi´ciostopniowej
skrzyni manualnej, a w opcji dost´pna jest bezstopniowa przekładnia CVT2, dajàca mo˝liwoÊç r´cznej
zmiany szeÊciu „symulowanych” przeło˝eƒ.
Alternatywnym êródłem nap´du jest mocny i elastyczny silnik wysokopr´˝ny o pojemnoÊci 2 litrów,
mocy 140 KM oraz maksymalnym momencie obrotowym 310 Nm. Diesel spala poni˝ej 7 litrów oleju nap´dowego na 100 kilometrów w cyklu jazdy mieszanej, co stawia go w Êcisłej czołówce w klasie.
lato 2007
MAGAZYN
PREMIERA
TRAFIONY PROJEKT
Produkcja modelu Jeep Compass rozpocz´ła si´
w drugiej połowie 2006 roku w odnowionej fabryce
w Belvidere w stanie Illinois. W Polsce samochód
oferowany jest wyłàcznie w wersji z nap´dem
na cztery koła, co ju˝ w przedbiegach pozwala
na pokonanie konkurencji. Głównymi konkurentami
Compassa sà auta z popularnego segmentu kompaktowych SUV-ów, jednak amerykaƒski produkt
wydaje si´ wykraczaç poza powszechnie przyj´te tu
granice. Jest wi´kszy, bardziej wszechstronny i le-
piej wyposa˝ony ni˝ wi´kszoÊç konstrukcji na rynku. Równie˝ cena auta jest atrakcyjna. 112 000 złotych za najbogatszà wersj´ Limited z 2-litrowym silnikiem wysokopr´˝nym to kuszàca propozycja.
Jeszcze bardziej atrakcyjna cenowo jest odmiana Sport, która z tà samà jednostkà nap´dowà została wyceniona na 104 000 złotych. Pełne wyposa˝enie seryjne podstawowej wersji, obejmujàce systemy bezpieczeƒstwa ABS, BAS, ESP i ASTC, przednie i kurtynowe poduszki powietrzne, elektrycznie regulowane szyby i lusterka, czy klimatyzacj´ tylko
utwierdza w przekonaniu o wyjàtkowym charakterze
Compassa. To zdecydowanie zwyci´ski typ.
17
TESTOWANE W AUTOTRAPERZE
Testowaliśmy
Tura
JAKO PIERWSI CYWILE
MIELIÂMY WYJÑTKOWÑ OKAZJ¢
PRZETESTOWANIA NA TORZE
AUTOTRAPERA PROTOTYPU
NAJNOWSZEGO POLSKIEGO
AUTA OPANCERZONEGO TUR.
Prototyp samochodu opancerzonego Tur jest w całoÊci polskà konstrukcjà powstałà w zakładach AMZ
w Kutnie. Jedyny istniejàcy prototypowy egzemplarz
został wykonany w oparciu o podwozie nowych włoskich samochodów u˝ytkowych SCAM dost´pnych
w sprzeda˝y sieci Iveco. OczywiÊcie całkowicie je przebudowano, dostosowujàc do eksploatacji w ci´˝kich
warunkach – z oryginału zostały mosty i koła (o Êrednicy 255/100 R16). W wersji produkcyjnej konstruktorzy zamierzajà docelowo zastosowaç podwozie własnej
konstrukcji oraz wi´ksze koła. Auto mierzy niemal 5 metrów długoÊci i ponad 2 szerokoÊci. Układ kierowniczy
14
ze wspomaganiem pracuje lekko. W tylnej przestrzeni
ładunkowej ulokowano opancerzony zbiornik paliwa
i koło zapasowe. Mo˝na tam przewoziç tak˝e zaopatrzenie, dodatkowà amunicj´ i paliwo bez potrzeby nara˝ania na niebezpieczeƒstwo załogi składajàcej si´
z pi´ciu osób. Dwie siedzà z przodu, trzy z tyłu na rozkładanych siedziskach z pasów parcianych, które okazały si´ o wiele wygodniejsze, ni˝ na to wyglàdały.
Na pochwał´ zasługuje niski poziom hałasu we wn´trzu i bardzo wydajny układ klimatyzacji. Naturalnie
na polu walki załoga porozumiewa si´ za pomocà interkomów. W prototypie Tura zainstalowano kamer´
jesieƒ/zima 2006
MAGAZYN
TESTOWANE W AUTOTRAPERZE
Układ kierowniczy ze wspomaganiem
pracuje lekko, ale trudno przyzwyczaiç
si´ do ponadprzeci´tnej szerokoÊci
auta i zaokràglonej przedniej maski,
skutecznie utrudniajàcej
manewrowanie pojazdem.
produkcji FLIR, pozwalajàcà na obserwacj´ terenu
przed pojazdem zarówno w dzieƒ, jak i w nocy.
Sercem Tura jest trzylitrowy silnik Diesla produkcji
Iveco o mocy 166 KM, co jak si´ okazało podczas naszych jazd nie jest wystarczajàco mocnym nap´dem
dla wa˝àcego prawie szeÊç ton samochodu. W prototypie zamontowano równie˝ seryjne sprz´gło. Zawieszenie Bilstein oparte na pojedynczych wahaczach
jest zbyt delikatne jak na auto majàce sprawdziç si´
na polu walki. Za to Tur bezbł´dnie i gładko poradził
sobie z najazdami, zjazdami, trawersem i „próbà wody” (gł´bokoÊç brodzenia wynosi 700 mm). Samochód spełnia standardy opancerzenia Stanag, chroniàce go przed ostrzałem z broni maszynowej kalibru 7,62x51 oraz 7,62x54. Specjalnie wyprofilowane
stalowe płyty zamontowane pod podwoziem Tura,
mogà wytrzymaç ra˝enie ładunku wybuchowego
o masie 6 kg. Takie opancerzenie chroni równie˝ załog´ przed odłamkami granatów i min przeciwpiechotnych. Szyby Tura majà a˝ siedem cm gruboÊci, a ka˝de z bocznych drzwi wa˝à po kilkadziesiàt kilogramów! Zbiornik paliwa ma pojemnoÊç 160 litrów, co
wystarcza na około 300 kilometrów.
JeÊli wszystkie próby i badania zakoƒczà si´ sukcesem, AMZ Kutno mogłoby wkrótce rozpoczàç dostawy Tura, którego cena w zale˝noÊci od wyposa˝enia wynosiç ma około 200 tysi´cy euro.
15
W SALONIE
UNISEKS
dla aktywnych
16
lato 2007
MAGAZYN
raczej tak powinno wyglàdaç
według producenta. Sebring
ma zainteresowaç ludzi twardo stàpajàch po ziemi, ale ulegajàcych pi´knu przedmiotów. U nas do portretu idealnego nabywcy Chryslera nale˝ałoby dodaç szczypt´ ekstrawagancji. Amerykaƒski wóz w Polsce to
wcià˝ egzotyka.
A
W SALONIE
KONSERWATYWNI, ALE OTWARCI,
PEWNI SIEBIE I AKTYWNI.
˚ONACI BÑDè ZAM¢˚NE.
TRZY CZWARTE MA WY˚SZE
WYKSZTAŁCENIE, PONAD
POŁOWA TO KOBIETY. TAKIE
JEST GRONO KIEROWCÓW
CHRYSLERA SEBRINGA
W STANACH ZJEDNOCZONYCH.
ra 300, który obok PT Cruisera jest
najsmakowitszym kàskiem w menu
producenta z Auburn Hills i jedynym modelem, który nie czeka długo u dilerów. StyliÊci chcieli, aby Sebring równie silnie przemawiał do kierowcy, ale w inny sposób. Łagodniej i subtelniej.
PO JAPO¡SKU
KOSZULA, NIE KOSZULKA
Poprzedni Sebring miał ciało lekkoatlety. Szeroki, kratkowy wlot powietrza jak w starych Ferrari
współgrał z du˝ym znakiem firmowym i dobrze wyglàdał nawet w sedanie. Nowy model odcina si´
od sportowego stylu. Ma dynamizm artysty scenicznego. Gra gł´bokich przetłoczeƒ, balet przecinajàcych si´ łuków, wyraz przymru˝onych oczu reflektorów i wyszczerzona zawadiackim grymasem atrapa wyró˝niajà Sebringa w tłumie ugrzecznionych samochodów Êredniej klasy.
Tablica rozdzielcza to dalszy ciàg przedstawienia. Ma wyraziste kształty uwydatnione przez kombinacj´ ró˝nego rodzaju tworzyw: plastików, metali,
tkanin. W wersji Limited jest nawet szylkretowa
wstawka na kierownicy. To nawiàzanie do Chrysle-
W obliczu mocno zakorzenionej na rynku konkurencji Sebring nie unika starcia, choç w Europie pozostanie samochodem niszowym. Wzorem aut z Dalekiego Wschodu, kusi bogactwem, za które nie trzeba dopłacaç. Notabene, korzysta z płyty podłogowej
Lancera nast´pnej generacji. Lista standardowego
wyposa˝enia podstawowej u nas wersji Touring jest
długa. Obejmuje pełnà elektryk´: sterowane w ten
sposób sà zarówno szyby, jak i lusterka, automatycznà klimatyzacj´, radio z odtwarzaczem CD i mp3,
centralny zamek oraz immobilizer i autoalarm. Wersja Limited dodaje do kompletu skórzanà tapicerk´,
podgrzewane fotele z przodu i chromowane klamki.
Dopłaty wymaga np. odtwarzacz DVD czy ekran dla
pa sa ˝e rów tyl nych sie dzeƒ oraz mul ti me dial ne
urzàdzenie rozrywkowe połàczone z nawigacjà,
17
W SALONIE
z twardym dyskiem 60 GB, portem USB, dyktafonem
i złàczem Bluetooth. Drobiazg: podgrzewane lub chłodzone uchwyty na kubki sà za darmo tylko w Limited.
Na bez pie czeƒ stwie w mo de lu Se bring nie
oszcz´dzano. Hamulce majà ABS i komplet urzàdzeƒ zwi´kszajàcych ich efektywnoÊç: elektroniczny
rozdział siły hamowania do poszczególnych kół,
wspomaganie nagłego hamowania BAS oraz układ
stabilizacji toru jazdy ESP. Jadàcych chronià z przodu poduszki powietrzne, które napełniajà si´ mniej
18
lub bardziej, w zale˝noÊci od siły zderzenia. Po bokach równie˝ sà poduszki oraz kurtyny si´gajàce
do tylnych siedzeƒ.
CO TAM U WAS?
Jedyny oferowany obecnie w Polsce silnik, to zupełnie „nieamerykaƒski”, czterocylindrowy, turbodoładowany diesel z intercoolerem o pojemnoÊci 2 l,
mocy 140 KM i maksymalnym momencie obrotowym 310 Nm. Współpracuje z nim szeÊciobiegowa,
lato 2007
MAGAZYN
manualna skrzynka. Nap´dzane sà koła przednie.
Jak podaje producent, pr´dkoÊç maksymalna si´ga 203 km/h, aby osiàgnàç połow´ tego trzeba czekaç nieco ponad 11 sekund. Przeci´tne, katalogowe zu˝ycie paliwa wynosi 6,2 l na 100 km.
Zwieszenie jest niezale˝ne: z tyłu wielowahaczowe ze stabilizatorem, wsparte na ramie pomocniczej, a z przodu z kolumnami McPhersona i równie˝
stabilizatorem. W Polsce zestrojono je „po europejsku”, co oznacza, ˝e jest sztywniejsze.
19
NA CELOWNIKU
Formuła
NA NIEKTÓRYCH RYNKACH NA
DODGE’A CALIBRA CZEKA SI¢ KILKA
MIESI¢CY. DOTÑD NAJMOCNIEJSZA
WERSJA TEGO MODELU 2.4 RT
DYSPONOWAŁA MOCÑ 173 KM,
ALE W BOKSACH STARTOWYCH
CZEKA JU˚ BARDZO PIKANTNA,
300-KONNA WERSJA SRT4.
SRT4
Niezwykła formuła tego rogatego Dodge’a zaczyna si´ od zespołu nap´dowego, którego charakterystyk´ oddajà trzy liczby: 125, 300 i 351. A wi´c 125
KM z litra pojemnoÊci, 300 KM mocy i 351 Nm momentu obrotowego wciskajàcego w fotel kierowc´.
Caliber SRT4 jest tym samym najmocniejszym
kompaktem na Êwiecie, przyspieszajàcym do 100
km/h w niecałe 6 sekund i osiàgajàcym 230 km/h.
Jak to mo˝liwe?
Nap´d rogatego Dodge’a stanowi czterocylindrowy silnik produkowany przez Global Engine Manufacturing Alliance (GEMA) w Dundee (Michigan). Jest
to wspólne dzieło in˝ynierów Chryslera, Hyundaia oraz Mitsubishi. Aby
spełniç wymogi stawiane pojazdom
grupy SRT, kadłub silnika 2.4 l poddawany jest specjalnej obróbce pod kàtem zwi´kszenia przepływów cieczy
chłodzàcej i oleju. Do ˝eliwnych tulei
dopasowywane sà specjalnie odlewane tłoki, chłodzone natryskiem oleju i współpracujàce z odkuwanymi korbowodami. W aluminiowej głowicy silnika
znajdujà si´ zawory wydechowe o podwy˝szonej odpornoÊci na temperatur´. W celu optymalizacji czasów otwarcia zaworów ssàcych i wylotowych w układzie zmiennych faz rozrzàdu VVT zastosowano mapowanie komputerowe. Do zwi´kszonej mocy silnika
dostosowany jest tak˝e wałek rozrzàdu oraz wykonany z mikrostopowej stali wał korbowy. Moc silnika
przenoszona jest do szeÊciostopniowej manualnej
skrzyni biegów poprzez dwumasowe koło zamachowe. Manualna, 6-biegowa skrzynia biegów zblokowa-
22
na jest z mechanizmem ró˝nicowym o zwi´kszonym
tarciu (równomierny rozkład mocy na oba koła) i mo˝e przenosiç moment obrotowy do 405 Nm.
Tak jak inne modele noszàce dumne oznaczenie
SRT, równie˝ Calibra odpowiednio „dozbrojono”. Poni˝ej charakterystycznej dla Dodge’a osłony chłodnicy umieszczono dodatkowy wlot powietrza zapewniajàcy dopływ powietrza dla silnika, oraz kanały powietrzne chłodzàce hamulce. W zderzaku zamontowano okràgłe lampy przeciwmgłowe, a na masce pokaêny wlot powietrza chłodzàcego komor´ silnika,
oraz dwie szczeliny, przez które wydalane sà goràce gazy. Uwypuklone błotniki znajdziemy w ka˝dym Calibrze, ale tylko
w wersji SRT4 ich wn´ki szczelnie wypełniajà atrakcyjne, pi´cioramienne
obr´cze aluminiowe o Êrednicy 19 cali z naciàgni´tymi na nie oponami
Goodyear w rozmiarze 225/45 R19 z
indeksem pr´dkoÊci W. Rogaty charakter SRT4 uzupełnia tylny pas z dyfuzorem, poprawiajàcym stabilnoÊç auta przy wysokich pr´dkoÊciach i pojedyncza
koƒcówka układu wydechowego o Êrednicy 89 mm
umieszczona po prawej stronie. Aerodynamik´ poprawia tak˝e zintegrowany spoiler dachowy wi´kszy
o 60 proc. ni˝ w cywilnych wersjach, w którym zamontowano centralne Êwiatło stopu. Kierowca dosiadajàcy tego Dodge’a ma do dyspozycji wygodny wyprofilowany fotel, obszytà skórà kierownic´ z okleinami imitujàcymi włókno w´glowe, aluminiowe listwy wykoƒczeniowe i zestaw trzech wskaêników
osadzonych w gł´bokich tubach. Pr´dkoÊciomierz
lato 2007
MAGAZYN
Wystarczy spojrzeç na groênie
wyglàdajàcà mask´ Calibra SRT4
z charakterystycznymi przetłoczeniami
i du˝ym wlotem powietrza chłodzàcego
300-konny silnik. Tak wyglàda
najszybszy kompakt Êwiata.
23
wyskalowano a˝ do 200 mil (320 km/h)! Po lewej stronie deski rozdzielczej znajdziemy oddzielny ciÊnieniomierz doładowania. W SRT4 znajdziemy system
audio Kicker, który posiada 13 głoÊników, 100-watowy subwoofer i 322-watowy wzmacniacz.
W przeciwieƒstwie do przera˝ajàco szybkich „muscle cars” dekady lat 60. i 70., Dodge Caliber SRT4
nie jest wyłàcznie królem prostej. Potrafi tak˝e pokazaç swój pazur podczas szybkiej jazdy po zakr´tach.
SpecjaliÊci z działu SRT gruntownie zmodyfikowali
standardowe zawieszenie przednie oparte na kolumnach McPher so na. Za mon to wa no wzmoc nio ne
sworznie i tuleje oraz amortyzatory o innej charakterystyce tłumienia. Przechyłom nadwozia podczas
ostrej jazdy przeciwdziałajà wzmocnione stabilizatory z przodu i z tyłu. SRT4 obni˝ono o około 13 mm,
co równie˝ sprzyja wi´kszej stabilnoÊci pojazdu. Nie
zapomniano o odpowiednim skalibrowaniu układów
ESP i ABS. Przednie zaciski hamulcowe pochodzà
od wi´kszych modeli koncernu Chrysler. Przednie tarcze hamulcowe o Êrednicy 340 mm sà wentylowane.
Z tyłu Êrednica tarcz wynosi 302 milimetry. Ka˝dy Caliber SRT4 posiada komplet poduszek powietrznych
(w tym chro nià cà ko la na), mo˝ li woÊç re gu la cji
wzdłu˝nej pedałów, układ ESP, sytem BAS, czyli asystenta hamowania i wiele innych.
Dodge Caliber SRT4 b´dzie dost´pny w salonie
Autotraper jeszcze w tym roku. Ceny jeszcze nie ustalono, ale z pewnoÊcià b´dzie to atrakcyjna propozycja jak na najszybsze kompaktowe auto na Êwiecie.
24
lato 2007
MAGAZYN
KOMIS:Autotraper
29-06-07
14:15
Page 1
PUNKT SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW UŻYWANYCH
®
Jeep
C
Chrysler 300
Cherok
ee
!!! uta
A
AG y a
m
UWkupuje ujemy z
s
jm
ora
–
rzy mis niu
p
e
–
ko
w rozlicz amy
w owadz ienie
ów
pr
– s a zam
n
Chrysler Vovager
er
s
rui
wyc
rze eny
– ob czozn
awc
st
ów
kre uga
dyt
ow
i l
– ce easingo a
wa
rt
lega yfikat
y
lnos
’ci
PT
r
le
rys
h
C
Jeep
Grand
C
Cherok
ee
L
- ódz’
ul.
tel. (0 Rzgowska 3
49
42)
0-698 640-10- 7
7
-3
www.a 31-883
utotra
per.pl
gler
ran
p W
Jee
SAMOCHODY GODNE ZAUFANIA
AKTUALNOŚCI
Jamnik
w błocie
CZTERODRZWIOWY WRANGLER? PR¢DZEJ
SCHWARZENEGGER ZMIENI PŁEå! A JEDNAK.
WŁAÂNIE DO SALONÓW TRAFIŁ PROSTY ŁAZIK,
ALE Z CZWORGIEM DRZWI.
26
lato 2007
MAGAZYN
J
pomieÊci, ale i przejedzie tam,
gdzie inni zamierajà w bezruchu,
kr´càc kołami i łkajàc silnikiem
w bezsilnej rozpaczy.
AKTUALNOŚCI
eep Wrangler Unlimited brzmi
jego imi´. Wyglàda na to, ˝e
si´ spodobał. Wiecie jak to
jest: „Fajny ten Jeep. KiedyÊ o takim marzyłem. Ale teraz? Gdzie ja
wsadz´ dzieciaki?” No i kolejny,
klasyczny Wrangler czekał na bezdzietnego romantyka, a diler łykał
pigułk´ na uspokojenie. Teraz salony Jeepa dostały broƒ do r´ki.
Przeciw beznadziejnym w terenie,
obszernym SUV-om konkurencji.
Wrangler Unlimited nie tylko wiele
NAJWY˚EJ
Na poczàtku kwietnia Wrangler
Unli mi ted wspiàł si´ na wy so koÊç 6646 metrów n.p.m. Wjechał
na kra ter naj wy˝ sze go wul ka nu
na Êwiecie, aktualnie wypoczywajàcego Ojos del Salado w Andach.
27
AKTUALNOŚCI
Nie tylko Chile, ale cały Êwiat nie widział jeszcze
czegoÊ takiego. Jeep zapisał si´ na kartach „Ksi´gi
rekordów Guinnessa”, jako pierwszy pojazd mechaniczny, jaki dotarł na takà wysokoÊç. W dodatku w duecie. Krater zdobyły dwa samochody z silnikami V6
o pojemnoÊci 3,8 l, wyposa˝one we wciàgarki i oczywiÊcie wysokoÊciomierze. W kierunku stratosfery poprowadzili je członkowie niemieckiej dru˝yny Extrem
Events pod przewodnictwem Matthiasa Jeschke.
Naprawd´ ci´˝ko było na oblodzonym, ostatnim
odcinku, gdzie poza Êliskim bàdê ostrym jak brzytwa
lodem było mało tlenu i temperatury poni˝ej -30 stopni Celsjusza. Lecz kraw´dê krateru i tak udało si´ zamieniç w parking. Naturalnie tylko dla Jeepów.
NA CO DZIE¡?
Dodatkowe drzwi, a przede wszystkim wi´kszy
rozstaw osi to błogosławieƒstwo dla maleƒkiego
Jeepa. Przynajmniej z punktu widzenia zwykłego
u˝ytkownika. Podró˝ przez Ameryk´ za kierownicà
typowego Wranglera przypomina wypraw´ „maluchem” do Włoch. Samochód jest ciasny, swawoli
na autostradzie, choç parkowanie nie jest trudne.
Wrangler z genami jamnika zachowuje si´ stabilniej,
a odpowiednio przystosowany poza pełnà, pi´cioosobowà rodzinà: z mamà, tatà, dzieçmi i nowofundlandem poholuje przez park narodowy przyczep´
kampingowà o masie do 1587 kg.
Nie jest wydelikaconym „miejskim samochodem
terenowym”. Zawieszenie to nadal sztywne osie prowadzone na pi´ciu drà˝kach oraz spr´˝yny Êrubowe. Zwi´kszajàc rozstaw osi o ponad pół metra, konstruktorzy pami´tali równie˝, aby podwy˝szyç przeÊwit i wzmocniç ram´. Kàt natarcia pozostał imponujàco du˝y: 44 stopnie. Szerszy jest rozstaw kół i wi´k-
28
lato 2007
MAGAZYN
AKTUALNOŚCI
sze opony. W Ameryce Północnej mo˝na kupiç model 4x2. Poza nià Jeep proponuje wyłàcznie 4x4.
W hołdzie dla samochodu, który wygrał II wojn´ Êwiatowà? Mo˝e. Ale przede wszystkim z szacunku dla
tych, którym Jeep kojarzy si´ jednoznacznie: wertepy albo nic. Skrzynka redukcyjna i blokady mechanizmów ró˝nicowych to we Wranglerze taka oczywistoÊç jak szampan w limuzynie.
Nadwozie te˝ nieust´pliwie zach´ca do zagryzania kurzu i przeganiania insektów. Nowy, trzycz´Êcio-
wy hard-top mo˝e zdjàç w ciàgu kilku minut jedna osoba. Do wyboru jest te˝ zwykły, mi´kki dach.
Drzwi mogà byç wyjmowane w całoÊci. Wystarczy
jeszcze opuÊciç przednià szyb´ na pokryw´ silnika,
aby pokazaç si´ w Jeepie z nagim torsem.
NAJSPRAWNIEJ?
W niektórych krajach, w tym w Polsce, podstawà jest turbodoładowany, czterocylindrowy silnik
29
AKTUALNOŚCI
Diesla o pojemnoÊci 2,8 l, mocy 170 KM i maksymalnym momencie obrotowym 220 Nm przy 4500
obr/min wyposa˝ony we wtrysk commmon rail. Karmiony olejem nap´dowym Jeep to nic nowego. Modele montowane w Grazu, w Austrii od dawna pogodziły si´ z dieslem. Lecz dla Wranglera silnik wysokopr´˝ny to nowoÊç, taka sama jak dwie pary
drzwi. Normà jest benzynowy V6 o pojemnoÊci 3,8 l,
mocy około 200 KM i maksymalnym momencie obrotowym 325 Nm przy 4000 obr/min. Czterobiegowy automat lub szeÊciobiegowa skrzynia manual-
Tomasz Włostek – 33-letni przedsi´biorca ze
Zgierza i stały klient łódzkiego Autotrapera – zdradza dlaczego pokochał samochody terenowe.
Pan Tomasz kilka tygodni temu jako jeden
z pierwszych klientów odebrał nowiutki egzemplarz
Jeepa Wranglera w przedłu˝onej wersji Unlimited.
Jego miłoÊç do samochodów z nap´dem terenowym
zrodziła si´ kilkanaÊcie lat temu podczas jednego
z weekendowych wypadów do Kazimierza Dolnego.
W drodze do domu Daniela Olbrychskiego kilka godzin zmagał si´ z podmokłà, rozje˝d˝onà drogà prowadzàcà przez wàwóz w okolicach Kazimierza.
Od tamtej chwili wiedział, ˝e off-road to coÊ, co
mo˝na naprawd´ pokochaç, a zmagania z przeciwnoÊciami natury mogà staç si´ wciàgajàcym hobby.
Kluczem do spełnienia marzeƒ była ci´˝ka praca,
która zaowocowała sukcesem finansowym jego firmy
zajmujàcej si´ projektowaniem wn´trz i sprzeda˝à akcesoriów wykoƒczeniowych do łazienek. Umiej´tne
zarzàdzanie i stale zwi´kszajàca si´ liczba klientów
pozwoliły w koƒcu ziÊciç marzenia pana Tomka. Jadowicie zielony Wrangler to ju˝ kolejny samochód zakupiony przez niego w firmie Autotraper. Poprzednio
w rodzinnym gara˝u stały ju˝: Chrysler 300C, Chrysler Voyager i Jeep Grand Cherokee. Teraz oprócz
Wranglera jest jeszcze Jeep Cherokee, do którego
szczególny sentyment ma ˝ona pana Tomka. Oboje
w wolnych chwilach uwielbiajà sp´dzanie czasu
na łonie natury, Pan Tomasz ma nawet patent sternika
i, jak si´ nam przyznał, po kilku latach przerwy zamierza powróciç do uprawiania tego pi´knego sportu.
Mi´dzy innymi dlatego wybrał Wranglera – du˝e
i mocne auto terenowe zdolne uciàgnàç ci´˝kà przyczep´ z łodzià. Aby uniknàç przygody jaka przydarzyła mu si´ w Kazimierzu, zamówił te˝ wyciàgark´ linowà i komplet dobrych opon terenowych.
30
lato 2007
MAGAZYN
NAJPRZYJEMNIEJ!
Wrangler Unlimited – najprawdziwszy Jeep. Osłona chłodnicy z siedmioma szczelinami, okràgłe reflektory, kanciaste błotniki, proste boki i tylne Êwiatła przyczepione ot tak sobie jak w UAZ-ie to oznaki twardziela. Takie jak nieÊmiertelnik na szyi i szrama po szrapnelu na ramieniu. Jeep pozostaje jedynà w swoim rodzaju terenówkà, a dodatkowy rzàd siedzeƒ oznacza
tylko jedno: wi´kszà załog´ na wypraw´.
AKTUALNOŚCI
na zaspokajajà i wygodnych i ambitnych. Diesel daje analogiczny wybór skrzyƒ, r´czna ma 6, a automatyczna pi´ç biegów. Pr´dkoÊç maksymalna niezale˝nie od wersji silnikowej si´ga 180 km/h. Czas
rozp´dzania do 100 km/h nie spada poni˝ej 10 s
i zawiera si´ najwy˝ej w niecałych 12 sekundach.
Przeci´tne zu˝ycie paliwa mieszczàce si´ mi´dzy 10 a 12 l na 100 km potrafi wzrosnàç w modelu benzynowym do blisko 17 l w mieÊcie. I to według danych fabrycznych, co oznacza, ˝e codzienna eksploatacja nie b´dzie tania.
31
MIEJSCA MAGICZNE
Między
Piątkiem
a Sobotą
Maurzyce skansen
N 52°08’14.6” E019°52’08.6”
32
lato 2007
MAGAZYN
MIEJSCA MAGICZNE
ŁODZIANIE CZASEM ZAZDROSZCZÑ
KRAKUSOM WEEKENDOWYCH
WYPADÓW W GÓRY. NASZ NOWY
CYKL PRZYBLI˚Y CZYTELNIKOM
MAGICZNE MIEJSCA NASZEGO
REGIONU, NA TYLE BLISKIE,
ABY WYPEŁNIŁY PEŁNÑ WRA˚E¡,
KRÓTKÑ WYPRAW¢ MI¢DZY
PIÑTKIEM A NIEDZIELÑ.
WybraliÊmy północne, bogate w urokliwe
zakàtki okolice Łodzi. PostanowiliÊmy pokazaç
Paƒstwu krain´ szlacheckich dworków i bocianich gniazd w pi´knej pradolinie warszawsko-berliƒskiej, od której dzieli nas tylko 45 km.
Naszym towarzyszem był Jeep Grand Cherokee zasilany ekonomicznym silnikiem wysokopr´˝nym V6 3,0 CRD o mocy 218 KM.
Na miejsce dotrzemy w ciàgu godziny. Warto wi´c zatrzymaç si´ po drodze i zaczàç zwiedzanie ju˝ w najbli˝szym sàsiedztwie. Tu˝
za Zgierzem, nieopodal drogi Łódê–Kutno,
w miejsowoÊci Dzier˝àzna – 25 km od centrum
Łodzi, znajduje si´ dworek z 1924 r. w stylu
póênobarokowym z elementami klasycyzmu.
Łódź
33
MIEJSCA MAGICZNE
Dworek Dzierżązna
N 51°55’52.5” E019°30’50.9”
Sobota dwór Zawiszów
N 52°06’71.8” E019°41’51.2”
Dworek Borów
N 52°07’02.8” E019°34’29”
Obecnie to kameralny, 20-miejscowy hotelik i siedziba Gminnego OÊrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego. Na terenie jest te˝ 80 miejsc w domkach campingowych. Polecamy ze wzgl´du na kilka atrakcji: agroturystyczny 17-kilometrowy szlak konny i pokazy podkuwania koni w wiekowej kuêni. To równie˝ Êwietne
miejsca do w´dkowania w stawie w Dzier˝àznej
i w pierwszym stawie na rzece Ciosence. Blisko jest
te˝ rezerwat przyrody „Ciosny”, niespotykane skupisko 5-metrowych jałowców na wydmach Êródlàdowych w Rosanowie.
34
W Piàtku geograficznym Êrodku Polski, do którego docieramy prostà, niezbyt ucz´szczanà drogà,
kierujemy si´ w prawo na Łowicz. Niespełna dwadzieÊcia kilometrów dalej, przed samà miejscowoÊcià Bielawy, proponujemy skr´ciç na północ do wsi Borów.
Nad stawem rybnym stoi tam jeszcze XIX-wieczny
dworek, miejsce urodzin Władysława Grabskiego,
premiera i ministra skarbu, reformatora złotówki w poczàtkach II RP. Obok pi´knie odnowionego dworku –
obecnie prywatnej własnoÊci – znajduje si´ obelisk
z popiersiem premiera.
lato 2007
MAGAZYN
MIEJSCA MAGICZNE
Dworek Łęki Kościelne
N 52°09’57.3” E019°30’50.9”
Kilka kilometrów dalej, w Ł´kach KoÊcielnych,
w gminie Krzy˝anów znajduje si´ jeden z najpi´kniejszych dworków szlacheckich w Polsce. Drewniana,
barokowa budowla wzniesiona dla Tomasza Guzowskiego, burgrabiego gostyniƒskiego w drugiej połowie XVIII w. poło˝ona jest na wyspie otoczonej fosà
i stawem. Obecnie dwór wyremontowany w latach 1953-1955 mo˝na oglàdaç wyłàcznie za zgodà
właÊcicieli. Wokół znajduje si´ niedu˝y park krajobrazowy. Dworek doskonale zagrał majàtek Krzemieƒ
w serialu „Rodzina Połanieckich”.
Warto w Ł´kach KoÊcielnych zwiedziç tak˝e drewniany koÊciół z 1775 r. We wn´trzu znajdziemy barokowy ołtarz, ambon´, organy i rzeêby, a w bocznym
ołtarzu obraz Wojciecha Gersona.
Na nocleg proponujemy pi´knie odnowiony XVIII-wieczny klasycystyczny pałac w Walewicach, 45 km
na północ od Łodzi. Pałac, który wzniósł Anastazy
Walewski, szambelana królewski, był pierwszà budowlà w tym stylu w Polsce. Rozsławiła go Maria z Łàczyƒskich Walewska, która do historii przeszła jako
polska faworyta cesarza Napoleona.
35
MIEJSCA MAGICZNE
Pałac Walewice
N 52°05’40.1” E019°39’59.9”
36
lato 2007
MAGAZYN
MIEJSCA MAGICZNE
W pałacu przyszedł na Êwiat syn Bonapartego – Aleksander Colonna Walewski,
który dzi´ki wyjàtkowym zdolnoÊciom i koneksjom kierował z sukcesami ministerstwem spraw zagranicznych Francji czasów Napoleona III. Jego potomek w piàtym
pokoleniu odwiedza rokrocznie Walewice.
Nocleg w pałacu to du˝a atrakcja, stylowe
apartamenty i pokoje z łazienkami nie sà
zbyt drogie. To idealna oprawa romantycznego wieczoru przy słowikach Êpiewajàcych w parku, projektowanym w czasach
pierwszych właÊcicieli. Zabytkowe wn´trza
wraz z „pokojem Cesarza Francuzów” sà
pokazywane goÊciom. W odrestaurowanych piwnicach znajduje si´ fitness i pijalnia piwa. SpecjalnoÊcià pałacowej kuchni
sà ryby prosto ze stawów hodowlanych
i dziczyzna na wszelkie sposoby.
Walewice to tak˝e najwi´ksza w kraju
stadnina angloarabów, koni pod siodło
i do skoków, championów wielu konkursów
WKKW. Do lokalnych atrakcji nale˝à wycieczki bryczkà, polowania krajowe i dewizowe na dziki, sarny, daniele i drobnà zwierzyn´ oraz Hubertus z pogonià za lisem.
Amatorzy bezkrwawych łowów znajdà tu
doskonałe plenery fotopolowaƒ na dzikie
ptactwo nad stawami.
Stadnina i odwiedzane przez nas miejscowoÊci le˝à w niezwykłym zakàtku przyrodniczym, nale˝àcym do obszarów chronionych, „Natura 2000”. Pradolina Warszawsko-Berliƒska jest uwa˝ana za królestwo bocianów i wszelkiego ptactwa terenów podmokłych. Na dziesiàtkach wiejskich kominów, dachów i przydro˝nych słu-
pów zobaczymy tu bocianie gniazda. Ta
wielka, wkl´sła forma ukształtowania terenu, powstała w okresie cofania si´ làdolodu z terenu Polski. Jej szerokoÊç wynosi
około 20 km, charakteryzuje jà płaskie dno,
na którym cz´sto wyst´pujà kilkukilometrowe równiny torfowe. Na zdj´ciach satelitarnych to szeroki zielony pas łàk i meandrujàcych rzek.
Walewice le˝à pomi´dzy Piàtkiem
a znacznie mniejszà Sobotà, na dalekich
peryferiach której, na zalesionym wzgórzu
nad Bzurà, znajduje si´ neogotycki dwór
Zawiszów z drugiej połowy XIX w. To miejsce urodzin Artura Zawiszy Czarnego,
uczestnika powstania listopadowego, który
próbował zorganizowaç szlacheckà partyzantk´ po upadku powstania. Pałacyk został wzniesiony w miejscu Êredniowiecznego zamku. Podczas badaƒ konserwatorskich w latach 80. w murach odkryto pozostałoÊci szeÊciobocznej wie˝y z charakterystycznym gotyckim układem cegły. DziÊ
jest to budynek zamieszkany. Wokół pi´kny, ale zapuszczony park ze starodrzewem
i resztkami folwarku. W centrum miejscowoÊci znajdziemy póênogotycki koÊciół
z poczàtku XVI w.
Kolejny etap Maurzyce – skansen regionalnej architektury, 7 km od Łowicza,
przy trasie Warszawa – Poznaƒ. Na 17 hektarach zgromadzono zabytki architektury
wiejskiej z terenu dawnego Ksi´stwa Łowickiego. Zamieszkali tu włoÊcianie nale˝eli
do najzamo˝niejszych na ówczesnych ziemiach polskich. Na obejrzenie skansenu
trzeba poÊwi´ciç co najmniej dwie godziny.
37
MIEJSCA MAGICZNE
Zamek Oporów
N 52°15’69.2” E019°33’69.6”
Perełkà wÊród pobliskich pałaców i dworów jest zamek z 1440 r. w Oporowie, nale˝àcy niegdyÊ do arcybiskupa Władysława
Oporowskiego, syna wojewody ł´czyckiego.
Malowniczo poło˝ona na wyspie otoczonej
fosà budowla, mieÊci obecnie muzeum
wn´trz i du˝à kolekcj´ dzieł sztuki oraz mebli z epoki. Wokół rozciàga si´ urokliwy park
krajobrazowy z pierwszej połowy XIX w.
Ostatni etap podró˝y to kolegiata w stylu romaƒskim z lat 1141–1161 w Tumie pod
38
Łàczycà, w miejscu dawnego opactwa benedyktynów zało˝onego prawdopodobnie
przez Êw. Wojciecha. We wrzeÊniu 1939 r.
obecnoÊç niemieckiego obserwatora
na poddaszu sprowokowała ostrzelanie
Êwiàtyni przez polskà artyleri´. Po odbiciu
Tumu przez wojska polskie (bitwa nad Bzurà), koÊciół zbombardowały samoloty Luftwaffe. Spłon´ło wyposa˝enie, a mury mocno ucierpiały. Kolegiata znajduje si´ obecnie
w trakcie daleko posuni´tej rewaloryzacji.
lato 2007
MAGAZYN
Kościół w Sobocie
N 52°06’55.2” E019°41’05.5”
Kolegiata Tum
N 52°03’27.3” E019°14’40.9”
Komputer pokładowy wskazuje, ˝e weekendowa wyprawa do magicznych zakàtków
nad Bzurà z noclegiem w klasycystycznym
pałacu, przystankami w szlacheckich dworkach i łowickim skansenie kosztowała nas
niewiele – przejechaliÊmy zaledwie 180 km,
a Êrednie zu˝ycie paliwa naszego Jeepa
Grand Cherokee nie przekroczyło 9,2 litra
ON na 100 km. Dla ułatwienia podajemy
współrz´dne przekazane przez urzàdzenie
nawigacji satelitarnej GPS.
IMPREZY AUTOTRAPERA
Tylko dla
orłów
SETKI TYSI¢CY ODWIEDZAJÑCYCH, KILKANAÂCIE POLSKICH PREMIER,
JEDYNY W SWOIM RODZAJU TOR OFF-ROADOWY AUTOTRAPERA I CAŁA
GAMA AUT TERENOWYCH JEEPA. TAK W SKRÓCIE WYGLÑDAŁ
CAR SHOW, CZYLI 10 DNI SAMOCHODOWEGO SZALE¡STWA
W ŁÓDZKIM CENTRUM HANDLOWYM MANUFAKTURA.
40
lato 2007
MAGAZYN
IMPREZY AUTOTRAPERA
STREFA JEEP ATRAKCJÑ NR 1
Najwi´kszà i najbardziej zró˝nicowanà ofert´
przygotował łódzki diler Chryslera, Jeepa i Dodge’a
– firma Autotraper. Na jego stoisku mo˝na było zobaczyç kilka tegorocznych nowoÊci: Chryslera Sebringa, czterodrzwiowego Jeepa Wranglera Unlimited, Jeepa Compassa oraz pozostałe auta dost´pne
w salonie Autotrapera. W „Strefie Jeep” w centralnej
cz´Êci rynku Manufaktury stanàł ogromny składany
tor off-roadowy. Wszyscy zainteresowani emocjonujàcà przeja˝d˝kà Jeepem Commanderem, mogli zakupiç cegiełk´ fundacji Krwinka, która była jednoczeÊnie przepustkà do strefy Jeep i prze˝yç niesamowità przygod´ na torze off-road. Całkowity dochód ze
sprzeda˝y cegiełek został przekazany na cele fundacji. Dodatkowà atrakcjà dla zwiedzajàcych było najmocniejsze auto wystawy – 500-konny jadowity, ˝ółto-czarny Viper GTS Coupe, wystawiony w głównym
budynku centrum handlowego.
41
42
lato 2007
MAGAZYN
IMPREZY AUTOTRAPERA
To co na zdj´ciach
wyglàda efektownie,
na pasa˝erach, którzy
zdecydowali si´ na przejazd
po torze, robiło o wiele
wi´ksze wra˝enie. Wiele
osób rezygnowało z dalszej
jazdy po podjechaniu
pod niemal pionowy najazd.
W porównaniu z tym przejazd
przez trawers był
dziecinnà igraszkà
TYLKO DLA ODWA˚NYCH
PrzenoÊny tor Autotrapera to unikatowa konstrukcja. MieÊci si´ na naczepie ciàgnika siodłowego, a jego zło˝enie lub rozło˝enie trwa zaledwie 3–4
godziny i mo˝na to zrobiç na ka˝dym odpowiednio twardym podło˝u. Po połàczeniu wszystkich
aluminiowych i stalowych elementów, tor zajmuje
stosunkowo niewielkà powierzchni´. Zdecydowanie najwi´ksze wra˝enie na oglàdajàcych, nie mówiàc o pokonujàcych go pasa˝erach, robi stromy
podjazd, którego kàt nachylenia do poziomu w najbardziej stromym odcinku wynosi a˝ 41 stopni!
W warunkach drogowych odpowiada to skali nachylenia drogowego około 80 procent. Na niesymetrycznej Êcie˝ce sprawdziç mo˝na skok zawieszenia i współczynnik wykrzy˝owania osi. Z kolei
tra wers ujaw nia zdol noÊç po jaz du do jaz dy
przy znacznych wychyleniach bocznych. Jest jeszcze waga i most z bali, b´dàce doskonałym sprawdzianem precyzyjnego prowadzenia auta. Wszystkie te przeszkody to wyzwanie, któremu sprostaç
mogà tylko najlepsi kierowcy zaprawieni w bojach
terenowych i specjalnie przygotowane do jazdy terenowej auta. Jedynym modelem seryjnym, który
poradziç sobie mo˝e z podjazdem i zjazdem
pod tak du˝ym kàtem jest Jeep Commander, co
dla wielu oglàdajàcych jego wyczyny podczas Car
Show, było wystarczajàco mocnym argumentem
przemawiajàcym za jego zakupem.
40
IMPREZY AUTOTRAPERA
IMPREZY AUTOTRAPERA
POZOSTAŁE NOWOÂCI I PREMIERY CAR SHOW
Mo˝e nie była to impreza na miar´ mi´dzynarodowych salonów we Frankfurcie, czy Pary˝u,
ale zainteresowanie zwiedzajàcych przerosło
wszelkie oczekiwania. W pierwszà niedziele wystawy odwiedziło jà ponad 85 tysi´cy osób!
Z okazji przeja˝d˝ki po torze off-roadowym Autotrapera skorzystało prawie tysiàc osób. Na rynku
Manufaktury oraz w budynku centrum handlowego pojawiło si´ wiele samochodowych nowoÊci.
Niektóre z nich miały swojà polskà premier´ właÊnie podczas łódzkiego Car Show. WÊród nich
nowy Mercedes klasy C, Audi S3, BMW X5 i serii 5, czy Fiat Bra vo. Zwo len ni cy mo to cy kli
i quadów mogli podziwiaç kilkanaÊcie maszyn
na stoisku Liberty Motors, zaÊ na fanów pojazdów
typu SUV czekała bogata ekspozycja aut tego typu na stoiskach Jeepa (czterodrzwiowy Jeep
Wrangler Unlimited, Compass, Grand Cherokee,
Commander), GM (Opel Antara i Chevrolet Captiva), Audi (Q7), Mitsubishi (Outlander, Pajero)
i Toyoty (Hilux). Natomiast ekspozycj´ Audi stanowiły sportowe modele S3, S6 i 420-konne RS4.
Głównym patronem medialnym wystawy była
agencja informacyjna Mototarget – wydawca Magazynu Autotraper.
45
IMPREZY AUTOTRAPERA
W poszukiwaniu
kwiatu
paproci
TAKA NOC JEST TYLKO RAZ W ROKU. JU˚ OD TYSI¢CY LAT WIADOMO,
˚E SOBÓTKA, LUB NOC KUPAŁY JEST NIEZWYKŁA – JEST NAJKRÓTSZA
W ROKU, SPEŁNIAJÑ SI¢ ˚YCZENIA, I TYLKO NA KILKA GODZIN ZAKWITA
KWIAT PAPROCI. GOÂCIE AUTOTRAPERA POSTANOWILI TO SPRAWDZIå.
Na starcie plenerowej imprezy organizowanej przez Autotrapera stawiło si´ 14 załóg. Organizatorzy zadbali o moc atrakcji eksploatujàcych
zarówno samych uczestników, jak
i auta którymi przyjechali do pod-
łódzkich Tworzyjanek. Lekkà rozgrzewkà okazały si´ próby precyzyjnego strzelania z broni do paintballa. Póêniej przyszedł czas na prawdziwe wyzwania – spacer po „małpim moÊcie”, zawieszonym w koro-
Konkurencje
zespołowe
i indywidualne,
wymagajàce
sprawnoÊci fizycznej
i celnego oka
– ka˝dy mógł znaleêç
odpowiednià dla siebie
dyscyplin´ i godnego
przeciwnika.
14
lato 2007
MAGAZYN
IMPREZY AUTOTRAPERA
Ekstremalne prze˝ycia za kierownicà
Jeep’ów i na własnych nogach
towarzyszyły goÊciom Autotrapera
w t´ najkrótszà noc w roku.
nach drzew, bieg na czas przez paj´czyn´ z lin
oraz wspinanie si´ na kilkunastometrowà piramid´ ze skrzynek.
Za kierownicami Jeepów udost´pnionych
przez Autotrapera zawodnicy przeje˝d˝ali
w towarzystwie pilota slalom z opaskà
na oczach, szybkà prób´ terenowà w starej
˝wirowni i czasówk´ z zamienionym przeło˝eniem układue kierowniczego. Ta ostatnia konkurencja okazała si´ najtrudniejsza,
a przy tym zabawna – ka˝dy skr´t w lewo
kierował auto w prawo i na odwrót. Rodzinny piknik zakoƒczyło ognisko, wspólne szukanie kwiatu paproci oraz rozdanie dyplomów i nagród uczestnikom imprezy.
Zapraszamy za rok do wspólnego sp´dzenia Êwi´ta ognia, wody, słoƒca i ksi´˝yca i radoÊci.
15
RAJDY WYPRAWY
W stepie
46
lato 2006
MAGAZYN
szerokim
RAJDY WYPRAWY
POCZUJESZ SMAK
„DAKARU” – ZACH¢CAJÑ
ORGANIZATORZY RAJDU
SILK ROAD RALLY, KTÓRY
W LIPCU ODB¢DZIE SI¢ NA SPALONYCH
SŁO¡CEM STEPACH KAZACHSTANU.
SWÓJ UDZIAŁ W ZAWODACH, KTÓRE
SPECYFIKÑ I DŁUGOÂCIÑ TRASY MAJÑ
PRZYPOMINAå SŁYNNY AFRYKA¡SKI
KLASYK, ZAPOWIEDZIELI KIEROWCY
M.IN. Z POLSKI, ROSJI, UKRAINY,
BIAŁORUSI, KAZACHSTANU, A NAWET
ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW
ARABSKICH, KTÓRZY B¢DÑ
PODZIELENI NA DWIE KLASY:
SPORTOWÑ I TURYSTYCZNÑ.
47
„Sportowców” czeka szeÊç dni Êcigania na trudnych odcinkach specjalnych o łàcznej długoÊci ponad dwóch
tysi´cy kilometrów. W sumie, wraz
z dojazdówkami, zawodnicy pokonajà niemal równe cztery tysiàce kilometrów, czyli prawie połow´
trasy „Dakaru”. Drugà grup´ uczestników stanowiç
b´dà „turyÊci”, którzy poruszaç si´ b´dà drogami
dojazdowymi, majàc niepowtarzalnà okazj´ poznaç
bogatà kultur´ tego egzotycznego kraju.
RAJDY WYPRAWY
Wysoki poziom organizacji imprezy gwarantujà zaanga˝owane w przygotowanie du˝e kluby 4x4 z Kazachstanu oraz znane nazwiska off-roaderów rajdu. Jego idea zrodziła si´ w głowie
Andrzeja Tyliƒskiego – trzykrotnego uczestnika
off-roadowego maratonu Transsyberia i zarazem
zapalonego motolotniarza. Odcinki specjalne wytyczajà m.in. Leonid Mayorov – wieloletni trener
rosyjskich mistrzów rajdowych i ojciec „dakarowych” sukcesów Rosjan, a tak˝e Maciej Maj-
chrzak, którego chyba nie trzeba przedstawiaç
czytelnikom „Autotrapera”.
– Kazachstan uwiódł mnie przecudnym krajobrazem oraz niezwykłà ˝yczliwoÊcià jego mieszkaƒców
– wspomina M. Majchrzak. – To jeden z najwi´kszych, a zarazem najrzadziej zaludnionych krajów
na Êwiecie. W czasie rekonesansu całe dnie sp´dzałem w bezkresnym stepie, nie oglàdajàc ˝ywej
duszy. Gdy wreszcie napotykałem ludzi, zawsze
bezinteresownie słu˝yli mi radà i pomocà. To coraz
RAJDY WYPRAWY
rzadziej spotykane we współczesnym Êwiecie – mówi Maciek Majchrzak.
Miejsce, w którym ma si´
odbyç rajd, wybrane zostało nieprzypadkowo. Tutejsze stepy swà specyfikà przypominajà tereny Maroka oraz Senegalu,
przez które przebiega trasa „Dakaru”.
Na co dzieƒ trenujà tu zresztà fabryczne
załogi Kamaza (a czasem, na wydzielony
teren, z niebios spadajà rakiety noÊne wystrzeliwane z kosmodromu Bajkonur).
Do Kazachstanu zarazem łatwiej jest dotrzeç kierowcom z zachodu Europy, a organizacja rajdu jest du˝o taƒsza. Wystarczy wspomnieç, ˝e litr benzyny kosztuje
nieco ponad złotówk´. W lipcu panuje zaÊ
podobna temperatura (około 30 stopni
Celsjusza) jak podczas zimy w Afryce.
– Bogate zło˝a ropy i gazu czynià
z mieszkaƒców Kazachstanu całkiem
zamo˝ny naród – opowiada Maciej Majchrzak. – Byłem pod wra˝eniem przepychu
jego stolicy – Astany, po której ulicach je˝d˝à luksusowe Mercedesy, BMW czy Porsche. Sytuacja ta równie˝ ułatwia nam organizacj´ rajdu – dzi´ki pomocy tutejszych
sponsorów mo˝emy zapewniç naszym zawodnikom m.in. Êmigłowce ratunkowe
na trasie, darmowe paliwo czy łàcznoÊç satelitarnà. W Afryce du˝ej trudniej byłoby to
wszystko zorganizowaç.
Nieocenionym pomocnikiem okazał si´ na kazachskich trasach Kevin Hopkins,
od lat zwiàzany z Autotraperem przyjaciel Maçka.
50
lato 2006
MAGAZYN
RAJDY WYPRAWY
51
PODRÓE PRZYGODA
A ja mam dziewczyn´
na s∏owackiej stronie
SŁOWACJ¢ ODWIEDZAMY BARDZO
CZ¢STO I WYDAJE SI¢, ˚E ZNAMY
WYJÑTKOWO DOBRZE. OD LAT GRANICA
BARDZIEJ NAS ŁÑCZY NI˚ DZIELI.
ROZUMIEMY SI¢ BEZ TŁUMACZY,
MAMY WSPÓLNE TATRY, SŁOWACKI
JANOSIK OD LAT PRZECHADZA SI¢
PO NASZYCH HALACH Z PYZDRÑ
I KWICZOŁEM, A OSTATNIO REKLAMUJE
NASZE PIWO „PO ZBÓJU”.
Jest jednak kilka atrakcji naszych południowych sàsiadów, o których warto przypomnieç
przed wakacyjnym wyjazdem.
TERCHOWA
W niewielkiej mieÊcinie, Terchowej, nieopodal
Doliny Vratnej, urodził si´ słynny zbójnik gór Słowacji. Juraj Janosik, bo o nim mowa, zanim stał si´
hersztem zbójników, był ˝ołnierzem armii cesarskiej. Jego zbójeckie wyczyny trwały niecałe dwa
lata. Wiosnà 1713, został schwytany, po czym osadzony w zamku w Liptowskim Mikulaszu, w Êredniowiecznym zamku, gdzie te˝ odbył si´ jego proces. W lokalnym muzeum zebrano kilka ekspona-
52
lato 2007
MAGAZYN
tów, mi´dzy innymi ˝yciorys, map´ zbójeckich dokonaƒ oraz pisemny wyrok Êmierci przez powieszenie na haku. Ka˝dego roku, od 44 lat, na poczàtku sierpnia, w Trechwej odbywa si´ wielki festiwal folklorystyczny - Janosikowe Dni. Miejscowy
amfiteatr, wbudowany w zbocze gór, gromadzi kilka tysi´cy goÊci oraz zespoły ze Słowacji, Czech,
Moraw oraz z W´gier i Polski. Na pewno wato si´
tam wówczas wybraç.
BOJNICE
W okolicach Žyliny, jest miejsce gdzie spełniç
mo˝na marzenia z dzieciƒstwa. To jeden z najpi´kniejszych i najbardziej romantycznych zamków Europy w Bojnicach. Zamek pochodzi z XII wieku, kiedy to jego właÊcicielem był w´gierski magnat
Matúš Csák. Po II wojnie Êwiatowej zamek skonfiskowało paƒstwo. DziÊ, zamek przypominajàcy
swoimi strzelistymi wie˝ami i wie˝yczkami, ten z
czołówki filmów Disneya, udost´pniony jest zwiedzajàcym. Mo˝emy podziwiaç jego wielkà, zapraszajàcà bram´, oryginalne gotyckie i renesansowe
elementy architektury, takie jak łukowate okna czy
blanki murów. Zamek jest otoczony parkiem, w którym znajduje si´ pi´kny staw.
RAJECKIE TEPLICÉ
Chwil´, a mo˝e wi´cej relaksu mo˝emy zaznaç
w chyba najpi´kniej poło˝onym uzdrowisku w Rajeckich Tepilicach. Okolice sprzyjajà wycieczkom
pieszym oraz rowerowym i samochodowym.
Uzdrowisko znajduje si´ w otoczeniu wapiennych
Szczytów Stra˝owskich typu dolomitowego, Sulowskich Wierchów i wreszcie pasma luãaƒskigo
regionu Małej Fatry. Daje to mo˝liwoÊç niemal niewyczerpanych pomysłów na wyprawy. Po powrocie z nich warto skorzystaç z kàpieli w wodach geotermalnych, które z pewnoÊcià przywrócà nam siły na kolejne eskapady.
53
PODRÓE PRZYGODA
BA¡SKA SZCZAWNICA
W centrum Słowacji znajduje si´ miejsce, które
na pewno warto odwiedziç. Baƒska Szczawnica to
Êliczne górnicze miasteczko malowniczo poło˝one
wÊród wzgórz Stiavnickich Vrchów, w czasach swej
ÊwietnoÊci od XIII do XVIII nale˝ała do najwi´kszych
dostawców srebra na rynki europejskie, w okolicy
wydobywano tak˝e złoto, co powodowało, ˝e Baƒska Szczawnica była jednym z najbogatszych miast
w tym rejonie Europy. Nieodparty urok, na który składajà si´ malownicze zaułki, przepi´kna architektura,
sztolnie, do których mo˝na wejÊç wprost z rynku
przesàdziły o tym, ˝e miasteczko, wraz z swoimi zabytkami, zostało wpisane na list´ Âwiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
54
4X4?
Prócz pieszych wycieczek po urokliwych miasteczkach słowackich dolin, warto si´ wybraç, na
przeja˝d˝k´ po okolicy. Słowacja oferuje wiele tras
bogatych we wzniesienia, wijàce si´ wstà˝ki szos, z
których podziwiaç mo˝na niezapomniane widoki.
Podró˝ samochodem 4x4 na pewno b´dzie łatwiejsza i dostarczy wielu emocji, szczególnie, jeÊli zdecydujemy si´ na odwiedzenie bocznych szlaków. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e w kraju tym jest wiele parków narodowych, po których nie mo˝na poruszaç
si´ samochodem.
Pami´tajmy te˝, ˝e warto poznaç zasady panujàce w kraju gospodarza, zanim wybierzemy si´ w
wakacyjnà podró˝.
lato 2007
MAGAZYN
TROCH¢ PRAWA
Na Słowacji od 1 listopada obowiàzujà nowe
przepisy zwiàzane ze stanem technicznym samochodu i jego wyposa˝eniem. Zgodnie z nowym prawem do obowiàzkowego wyposa˝enie samochodu
osobowego nale˝à:
1. zapasowe bezpieczniki elektryczne, je˝eli sà u˝ywane w
instalacji elektrycznej danego samochodu;
2. zapasowe ˝arówki, po jednej sztuce z ka˝dego rodzaju;
3. podnoÊnik samochodowy;
4. klucz do demonta˝u kół samochodowych;
5. koło zapasowe;
6. linka holownicza;
7. trójkàt ostrzegawczy;
8. kamizelka odblaskowa, która musi byç umieszczona w
kabinie pasa˝era, a nie w baga˝niku;
9. apteczka samochodowa (wyposa˝enie apteczki w załàczeniu).
Opłaty drogowe, w formie winietek, pobierane sà
za przejazd wyznaczonymi odcinkami autostrad i
drogami 1 klasy. Brak winietki zezwalajàcej na korzystanie z autostrad karany jest mandatem w wysokoÊci jej podwójnej wartoÊci.
Od 1 maja 2004 r. zielona karta nie jest dokumentem obowiàzkowym przy wjeêdzie samochodem na
Słowacj´. Nadal mo˝e ona słu˝yç jako mi´dzynarodowy dowód ubezpieczenia, który w razie wypadku
ułatwia uzyskanie odszkodowania. Mi´dzynarodowe
prawo jazdy nie jest wymagane. Osoba, która nie
ukoƒczyła 18. roku ˝ycia, nie mo˝e prowadziç pojazdów mechanicznych mimo posiadanego prawa
jazdy. Brak wa˝nego prawa jazdy karany jest mandatem do wysokoÊci 7000 SKK. Brak nalepki PL karany jest cz´sto mandatem. Pieszy ma bezwzgl´dne
pierwszeƒstwo na przejÊciu. Obowiàzuje jazda z zapi´tymi pasami bezpieczeƒstwa (tak˝e na tylnych
siedzeniach) oraz zakaz u˝ywania telefonu komórkowego przez kierowc´ podczas jazdy.
Dopuszczalna zawartoÊç alkoholu we krwi kierowcy: 0,00 promila. Ka˝dy kierujàcy, który odmówi
poddania si´ badaniu na zawartoÊç alkoholu we
krwi, traktowany jest jak osoba b´dàca pod wpływem alkoholu i mo˝e zostaç ukarany mandatem do
15 000 SKK.
W Bratysławie koszt odholowania êle zaparkowanego auta i „przechowania” go na parkingu policyjnym wynosi 3500 SKK (nale˝y doliczyç mandat do
wysokoÊci 2000 SKK). Za zaparkowanie przez osob´ nieuprawnionà na miejscu wyznaczonym tylko
dla inwalidów policja mo˝e nało˝yç mandat do wysokoÊci 10 000 SKK.
55
KLIENT AUTOTRAPERA
Monitorujà
i chronià
JEDNYM ZE STAŁYCH KLIENTÓW
AUTOTRAPERA JEST FIRMA
EDMAR KONCESJONOWANA
AGENCJA OCHRONY MIENIA.
Edmar jest jednà z najstarszych tego typu agencji działajàcych w Polsce. Zało˝yli jà w 1991 roku
Edward Tomczyk i Marek Kubiak. Firma zatrudnia
około 150 osób, ale podczas du˝ych imprez plenerowych liczba ta zwi´ksza si´ nawet do 300. Jak mówi Edward Tomczyk poczàtki działalnoÊci były skromne. Pierwszym du˝ym zleceniem była ochrona łódzkich targów mody Interfashion. Potrzebnych było 200
osób, a na stałe firma zatrudniała wtedy jedynie trzy.
Dotychczas najwi´kszymi imprezami, gdzie zobaczyç mo˝na było budzàcych respekt ubranych w czarne uniformy ochroniarzy Edmaru, były: Inwazja Mocy
RMF FM, Eska Music Awards, czy Hity na Czasie
z Eskà, organizowane w oÊmiu miastach Polski.
56
Flota Edmaru składa si´ z 11 samochodów. Prywatnie właÊciciele poruszajà si´ samochodami zakupionymi w Autotraperze. Sà to Chrysler Grand Voyager z silnikiem wysokopr´˝nym, oraz dwa Dodge
Caliber z silnikami benzynowymi. To nie ich pierwsze
amerykaƒskie auta. Marek Kubiak prywatnie uwielbiajàcy wypady turystyczne z licznà rodzinà, poprzednio jeêdził Jeepem Grand Cherokee, a złoty Grand
Voyager to ju˝ jego drugi egzemplarz tego modelu.
Pasjà Edwarda Tomczyka jest natomiast nurkowanie
i jazda na nartach. Jest on licencjonowanym instruktorem nurkowania, a Caliber z racji nieco wy˝ej osadzonego nadwozia i ustawnego baga˝nika, Êwietnie
nadaje si´ realizowania jego hobby.
lato 2007
MAGAZYN
57_reklama:AUTOTRAPER
29-06-07
14:31
Page 1
JEDĘ CHRYSLEREM
Jazz
jest jak jazda
samochodem
Rozmowa z Michałem Urbaniakiem, muzykiem jazzowym
- Znakomity polski dyrygent Jerzy Maksymiuk,
twierdzi, ze diesel brzmi jak bolero i zastanawiał
si´, kiedyÊ nad skomponowaniem utworu na samochód i orkiestr´. Czy najbardziej znany polski
muzyk jazzowy nie myÊlał tak˝e o napisaniu podobnego dzieła?
- Nie wiem. Trzeba zapytaç tego muzyka.
- Bez fałszywej skromnoÊci prosz´, przecie˝ tym
muzykiem jest Pan.
- Jest wielu Êwietnych polskich muzyków jazzowych
znanych i cenionych na całym Êwiecie. JeÊli tak˝e si´
do nich zaliczam, to bardzo mnie to cieszy. Nigdy nie
przyszła mi do głowy myÊl, by zagraç z samochodem,
ale muzyka jest takà fantastycznà dziedzinà sztuki, ˝e
mo˝na w niej zrealizowaç nawet najbardziej oryginalne pomysły. Gram na wielu instrumentach, na saksofonach, keyboardach, skrzypcach, komputerach Macintosha, ch´tnie korzystam z elektroniki i kto wie, czy
zaprz´gni´cie do jazzowego instrumentarium samochodu nie przyniosłoby ciekawych efektów? Ale to
musiałoby si´ staç w Ameryce, a nie w Europie, bo
na starym kontynencie jazz traktowany jest zbyt intelektualnie, a przecie˝ tak robiç nie wolno, bo serce nie
myÊli. Wprawdzie polskie Êrodowisko jazzowe chłonie nowoÊci, ale niestety czasami muzycy błàdzà, a
58
lato 2007
MAGAZYN
JE Ę
59
JEDĘ CHRYSLEREM
60
lato 2007
MAGAZYN
JE Ę
najbardziej błàdzà krytycy i organizatorzy, którzy nazw´ „jazz” wykorzystujà cz´sto do nazwania czegoÊ
trudnego do okreÊlenia, trudnego w ogóle albo muzycznie zwyczajnie kiepskiego. A przecie˝ chyba tylko muzyka powa˝na i jazz właÊnie, to jedyny rodzaj
muzyki, który przetrwa epoki. Te nuty, synkopy, feelling, sà po prostu niezniszczalne. Ludzie zawsze b´dà do niego wracali.
- Usiłuj´ z Panem porozmawiaç o samochodach,
ale Pan cały czas zmierza do jazzu. Dlaczego Pan
wybrał akurat jazz?
- Po pierwsze pewnie, dlatego redakcja chciała ze
mnà zrobiç wywiad, bo Michał Urbaniak to jazzman.
Inaczej kto by o mnie wiedział? A po drugie, to nie ja
wybrałem jazz, ale jazz wybrał mnie. Na tym właÊnie
polega wspaniałoÊç tej muzyki. Tego sposobu na ˝ycie, bo tak właÊnie mo˝na nazwaç jazz. Zbli˝one mechanizmy działajà tak˝e, kiedy ktoÊ ma pasj´ sportowà, na przykład staruje w wyÊcigach lub rajdach samochodowych. Prowadzenie samochodu i uprawianie jazzu sà w gruncie rzeczy bardzo do siebie podobne. I jednego i drugiego nie mo˝na si´ nauczyç z
podr´czników. Dokładnie tak jak miłoÊci. To trzeba
czuç, çwiczyç, doskonaliç, prze˝ywaç, wtedy dopiero
mo˝na si´ rozwijaç. Graç, słuchaç, kochaç, a w samochodzie çwiczyç poÊlizgi i zostaç mistrzem. Jazz
jest jak jazda samochodem.
– A czego Pan słucha w samochodzie?
- Nie mam ˝adnej specjalnej muzyki, czy płyty do
auta. Nowy Jork jest jedynym miejscem na Êwiecie,
gdzie nie kazano mi czegoÊ robiç, albo nie zabroniono mi do tej pory niczego. Kiedy jestem w Stanach w
samochodzie słucham czarnej muzyki. Stany to kapitalne miejsce dla jazzmana i jazzfana, a samochód i
droga sà najlepszà salà koncertowà. Najlepszymi muzykami jazzowymi sà czarni, ale zdarzajà si´ tak˝e
czarni, którzy grajà tak, ˝e Ênieg sypie z rury i biali,
którzy robià czarny dym. I ˝eby poczuç ten kraj i muzyk´, cz´sto zdarza mi si´ wstawaç nad ranem, kiedy nie ma jeszcze korków i jechaç kilka godzin samochodem tylko po to, by posłuchaç muzyki i poczuç
przestrzeƒ. Samochód to wolnoÊç, jazz to wolnoÊç.
– O jazzie mówi Pan w sposób emocjonalny, a
samochód to dla Pana tylko Êrodek transportu, czy
mo˝e coÊ wi´cej?
– Zdecydowanie wi´cej. I to od chwili, kiedy w Łodzi zrobiłem prawo jazdy na syrence. Potem mieszkałem w Szwecji i miałem Volvo Amazone oraz przepi´knà limuzyn´ Volvo 220 E, a dalej to ju˝ Stany i
moja trwajàca do dzisiaj miłoÊç do amerykaƒskich sa-
Michał Urbaniak z córkà Mikà,
utalentowanà wokalistkà
mochodów. Miałem ju˝ 15 Cadillaców i 22 Dodge’e,
a teraz mam Chryslera Voyagera. Kocham go, ma automatycznà skrzyni´ biegów, tak jak ka˝dy mój samochód, bo uwa˝am, ˝e zmienianie biegów to zaj´cie
dla Roberta Kubicy, któremu kibicuj´. OczywiÊcie musi byç klimatyzacja, bo bez tego nie da si´ na serio
prowadziç samochodu i jeszcze coÊ - ka˝dy mój samochód musi byç pi´kny, aktualny i modny, bo ja
mam jak najbardziej emocjonalny stosunek do wozów. Samochód, to obok tenisa i Internetu moje ukochane zaj´cie. Jestem wodnikiem i jak ka˝dy wodnik
lubi´ oderwaç si´ od rzeczywistoÊci i pomarzyç.
– Dzi´kujemy za rozmow´.
61
Konsolowe
HOBBY
wojny
Gracze komputerowi nie powinni mieç powodów do narzekaƒ. Rynek gier wideo jest bowiem tak pr´˝nie rozwijajàcà si´ dziedzinà rozrywki, ˝e rywalizujàce ze sobà firmy
co chwila zasypujà odbiorców mocniejszymi i wszechstronniejszymi konsolami czy ultrarealistycznymi grami.
Ju˝ od kilku lat za˝artà bitw´ o przychylnoÊç klientów
toczà ze sobà trzej potentaci: Sony, Nintendo i Microsoft.
Wydawaç by si´ mog∏o, i˝ z ka˝dej potyczki obronnà
r´kà zawsze wychodzi Sony, pozostawiajàc za sobà
wraki pokonanych przeciwników, tymczasem okaza∏o si´, ˝e Sony ma powa˝ne k∏opoty z dostarczeniem
na rynek odpowiedniej liczby konsol nowej generacji, co mo˝e doprowadziç do koƒca panowania serii PlayStation jeszcze przed ca∏kowitym wejÊciem
PS3 do sprzeda˝y.
SONY PLAYSTATION 3
Najbardziej oczekiwana konsola roku mia∏a swojà europejskà (i równie˝ polskà) premier´ 23 marca 2007 roku. Podobnie jak w przypadku XBOX 360,
PS3 dost´pna jest w dwóch wersjach: z 60GB
i 20GB dyskiem twardym. Do Polski trafi mocniejsza wersja, za którà przyjdzie zap∏aciç a˝ 2399 z∏otych.
Procesor Cell sk∏adajàcy si´ 64-bitowego procesora g∏ównego PowerPC oraz oÊmiu rdzeni SPE, zegar taktowany cz´stotliwoÊcià 3,2GHz, wydajna karta
graficzna zaprojektowana wspólnie z firmà NVIDIA,
256MB pami´ci systemowej, 256MB pami´ci graficz-
62
nej, dekoder Dolby Digital 5.1 i DTS, bezprzewodowa
∏àcznoÊç z Internetem czy mo˝liwoÊç wspó∏pracy
z odbiornikami HDTV to tylko niektóre funkcje urzàdzenia firmy Sony.
Kolejne serie gier napisane wy∏àcznie na t´ konsol´ przechodzà do historii. Tak te˝ z pewnoÊcià stanie si´ w przypadku najnowszej generacji PlayStation,
wraz z którà na rynek europejski trafi a˝ 30 tytu∏ów
startowych. WÊród nich znajdà si´ takie hity jak Tekken 5: Dark Resurrection, Virtua Fighter 5 czy Gran
Turismo HD Concept.
Wystarczy mieç tyko nadziej´, ˝e Sony nadà˝y
z realizacjà kolejnych zamówieƒ, a wtedy dzia∏ania
wojenne wejdà w decydujàcà faz´. Kto zwyci´˝y tym
razem? O tym zadecydujà gracze.
lato 2007
MAGAZYN
MICROSOFT XBOX 360
NINTENDO WII
Nieco odmienne podejÊcie do kwestii multimedialnej rozrywki prezentuje firma Nintendo, której
konsola o nazwie Wii trafi∏a na pó∏ki polskich sklepów 8 grudnia zesz∏ego roku w cenie 1099 z∏otych.
Najwa˝niejszym i najbardziej nowatorskim elementem konsoli jest bezprzewodowy kontroler w kszta∏cie pilota, dzi´ki któremu gracz b´dzie móg∏ wejÊç
w sam Êrodek akcji rozgrywanej na ekranie telewizo-
HOBBY
XBOX 360 zagoÊci∏ na Êwiatowym rynku ju˝ rok temu, ale firma Microsoft dopiero niedawno rozszerzy∏a jego sprzeda˝ o nowe kraje. W Polsce konsola pojawi∏a si´ w ofercie dystrybutora
3 listopada 2006 roku w dwóch wersjach: taƒszej (1299 z∏) i nieco ubo˝szej Core oraz dro˝szej (1699 z∏), ale lepiej wyposa˝onej
Premium. Wybierajàc wersj´ XBOX 360 Premium otrzymamy konsol´ o smuk∏ym kszta∏cie z wbudowanym 20GB dyskiem twardym, bezprzewodowym kontrolerem, s∏uchawkami z mikrofonem
oraz zestawem kabli niezb´dnych do pod∏àczenia urzàdzenia do
telewizora CRT lub HDTV. W wersji XBOX 360 Core zabrak∏o dysku twardego, kontroler jest przewodowy, a do zestawu do∏àczony jest zwyk∏y kabel kompozytowy.
Serce systemu obu wersji jest jednak takie samo – to trzyrdzeniowy procesor PowerPC taktowany zegarem o cz´stotliwoÊci 3.2GHz wspó∏pracujàcy z chipem graficznym ATI R500. Konsol´
wyposa˝ono w 512MB pami´ci RAM wspó∏dzielonych przez procesor i uk∏ad graficzny. Na pok∏adzie znajduje si´ równie˝ czytnik p∏yt
DVD, który mo˝e s∏u˝yç do odtwarzania filmów zapisanych w tym
formacie.
ra. Urzàdzenie posiada czujnik ruchu interpretujàcy
ruchy ràk gracza i przek∏adajàcy je na odpowiednie
czynnoÊci w grach. Innymi s∏owy, poruszajàc r´koma mo˝na w realistyczny i zupe∏nie naturalny sposób celowaç bronià, machaç kijem golfowym, kierowaç samochodem czy pilotowaç samolot!
Ogromnà zaletà Nintendo Wii jest równie˝ mo˝liwoÊç bezprzewodowego ∏àczenia si´ z Internetem
za poÊrednictwem us∏ugi WiiConnect24, co pozwala na zdalnà aktualizacj´ gier lub wspólnà zabaw´
z graczami znajdujàcymi si´ na innym kontynencie.
63
AKCESORIA
Zestaw naprawczy do kół umo˝liwiajàcy
załatanie dziury bez potrzeby zdejmowania
koła. Cena 65 złotych
Felga Antera o Êrednicy 20 cali, przeznaczona
do modeli Grand Cherokee, Commander i
nowego Wranglera. Cena za sztuk´
2499 złotych
Kombo zasilajàce firmy Waeco typu „5 w 1”. Zawiera
mocnà lamp´, kompresor, wyjÊcie na 220V i 12v,
przewody rozruchowe i własny akumulator. Cena
549 złotych
Baga˝nik rowerowy firmy Tiule
montowany na kuli haka
holowniczego, mieÊci trzy rowery.
Cena 269 złotych
Profesjonalna wyciàgarka Warn. Wodoodporna z
wbudowanym kompresorem do kół i stalowà linà
długoÊci 35 metrów. Uciàg 4100 kg.
Cena 7299 złotych
32
lato 2007
MAGAZYN
AKCESORIA
Uniwersalny podnoÊnik samochodowy
zasilany spalinami, podłàczany do wylotu rury
wydechowej. Mo˝e podnieÊç auto o masie do
4 ton na wysokoÊç 75 cm.
Cena 655 złotych
Zestaw nawigacji satelitarnej Nokia zawierajàcy
Bluetooth i kart´ 2 GB z mapà XL Polski i Europy.
Cena 1649 złotych
Skórzany portfel Dodge.
Cena 79 złotych
Teczka na notebook firmy Delsey z
metalowà tabliczkà i logo Chryslera.
Cena 299 złotych
Niezb´dnik podczas wypraw w teren. W jego
skłàd wchodzi: torba, szperacz dalekosi´˝ny
zasilany z gniazda 12V, taÊma holownicza o
uciàgu do 10 ton i r´kawiczki. Cena zestawu
629 złotych
33
AUTOTRAPER ZAPRASZA
W nast´pnym wydaniu m.in. Jeep Trailhawk
MAGAZYN
Kwartalnik AUTOTRAPER MAGAZYN
WYDAWCA: AUTOTRAPER SPORT SERVICE
REDAKCJA:
Moto [email protected] Agencja Informacyjna
Robert Szczerbaniak
REDAKTORZY:
Robert Szczerbaniak (redaktor naczelny),
Ma∏gorzata Jeremin, Marta Zienkiewicz, Marek
W∏odarczyk, Piotr Migas, Marcin Skrzyƒski,
FOTO:
DaimlerChrysler, Jeep, Moto [email protected] Agencja
Informacyjna, Shutter Stock, Absolut Vision
DZIA¸ SPRZEDA˚Y:
Jerzy Kociƒski (dyrektor sprzeda˝y)
[email protected]
tel/fax: (042) 227-93-90
e-mail: [email protected]
SPRZEDAWCY:
tel. (042) 227-93-87
Zbigniew Deka:
[email protected].chrysler.pl
Tomasz Górski:
[email protected]
Zbigniew Mindrow (finansowanie):
[email protected]
Sebastian Jóêwik
[email protected]
Mariusz Barwiƒski
[email protected]
Ma∏gorzata Jeremin
(PR, imprezy, tor, akademia)
tel. (042) 227-94-55
[email protected]
DZIA¸ FINANSOWY:
Piotr Baraƒski
[email protected]
tel. (042) 227-93-95
SALON
od poniedzia∏ku do piàtku – 9.00 – 18.00
w soboty – 9.00 – 16.00
SERWIS
poniedzia∏ek 9.00 – 17.00
wtorek – piàtek 8.00 – 20.00
w soboty – 9.00 – 16.00
DRUK: Drukarnia LCL, ¸ódê
PROJEKT GRAFICZNY:
Marcin Petrus, NOSS BBDO
Specjalne podzi´kowanie dla Macieja Ratyƒskiego
i Doroty Ob∏´kowskiej za wsparcie realizacji
projektu Autotraper Magazyn
AUTOTRAPER SPORT SERVICE
Autoryzowany Dealer Chrysler, Jeep i Dodge
95-030 ¸ódê - Starowa Góra
ul. Graniczna 2
(przy trasie ¸ódê-Katowice-A1)
www.autotraper.com.pl
Pozycja GPS: N 51°42.188c E 19°28.645c
DZIA¸ SERWIS:
Jerzy Brzozowski
[email protected]
tel. (042) 227-93-95
tel. kom. 600-200-358
DZIA¸ CZ¢ÂCI:
Grzegorz Mielczarek
tel. (042) 227-93-94
DZIA¸ 4X4:
Marek W∏odarczyk
tel. (042) 227-93-92
tel. kom. 604 550 172
[email protected]
DZIA¸ MARKETINGU:
AUTOTRAPER U˚YWANE:
ul. Rzgowska 349
93-338 ¸ódê
tel. (042) 640 10 77
tel. kom. 608 620 906
Arkadiusz Mazurkiewicz
Szef sprzeda˝y samochodów u˝ywanych
tel. 0 698 331 883
[email protected]
Zbigniew Koczaski:
[email protected]
Jakub Skalmierski:
[email protected]
IV_okl_reklama:AUTOTRAPER
29-06-07
12:32
Page 1
DOKI TO NIE MIEJSCE DLA MIĘCZAKÓW
Stylu, w jakim przybywają, nie da się podrobić – to styl Dodge. Poczynając od silników o zaskakującej mocy po stylistykę
i wyposażenie zapewniające komfort i poczucie bezpieczeństwa – Caliber, Nitro i Avenger prezentują niepowtarzalny charakter.
Gdy widzisz, jak opuszczają doki i suną ulicami, nie masz wątpliwości – to Dodge.
Każdy z nich ma swoją cenę: Dodge Caliber już od 59 000 zł brutto, Dodge Nitro już od 126 600 zł brutto,
Dodge Avenger już od 85 000 zł brutto.
Emisja CO2 w zależności od wersji wynosi: Dodge Caliber od 161 do 198 g/km, Dodge Nitro od 228 do 269 g/km, Dodge Avenger od 170 do 185 g/km.
CALIBER › NITRO › AVENGER
AUTOTRAPER SPORT SERVICE,
Autoryzowany Dealer Chrysler, Jeep® i Dodge
95-030 Łódź – Starowa Góra, ul. Graniczna 2
Tel. (0-42) 227-93-87
www.autotraper.com.pl
e-mail: [email protected]
Codziennie nowe samochody Dodge trafiają do dealerów.
Odwiedź autoryzowany salon, by się im przyjrzeć z bliska
– Dodge Caliber, Nitro i Avenger czekają.

Podobne dokumenty

Dodge Nitro w salonach

Dodge Nitro w salonach Nie od dziś wiadomo, że Amerykanie lubią wszystko w formacie XXL. Szczególnie, jeśli chodzi o samochody. Kiedy w 2002 roku po raz pierwszy Dodge zaprezentował concept car o nazwie M80, centralę zal...

Bardziej szczegółowo