KINGgates - automatyka dla domu

Komentarze

Transkrypt

KINGgates - automatyka dla domu
WKRÓTCE!
SPIS TREŒCI
AUTOMATYKA
DO BRAM
PRZESUWNYCH
AUTOMATYKA
DO BRAM
SKRZYD£OWYCH
AUTOMATYKA
DO BRAM
GARA¯OWYCH
SZLABAN
6-7 Dynamos 500
6-7 Dynamos 1000
8-9 Linear 400 24V
10-11 Linear 500 24V
12-13 Jet
14-15 Modus
18-19 Ovo
20-21 Book
22-23 Rolls
24-25 Open
AKCESORIA
CENTRALE
STERUJ¥CE
28 Nadajniki radiowe Stylo, Myo
29 Radioodbiornik Fred Myo 2, Fred 3
29 Antena 433E
29 Lampy Idea
29 Super 100
30 Akcesoria Novo
31 Fotokomórki Viky 30
31 Kolumny Tower 500, Tower 1000
34 Star 2230
34 Star M224/224
35 GD 100
35 GD 20
36 Star Ovo
36 Star 1230 LT
1
Katalog pobrany z serwisu katalogi.ekocentrum24.pl
KINGgates w grupie
Wiarygodny partner skoncentrowany na obs³udze Klienta
Dynamiczny rozwój
Nice z tradycjami!
W³oska marka KINGgates istnieje na rynku od 2006 roku.
Od 2007 roku produkty dostêpne s¹ na rynku polskim.
W 2011 roku, w wyniku akwizycji, g³ównym udzia³owcem
w spó³ce KINGgates Srl. zosta³a firma Nice SpA,
lider bran¿y automatyki do bram i rolet, w³aœciciel marki
Nice. W wyniku zmian organizacyjnych g³ównym
dystrybutorem marki KINGgates na rynku polskim jest
spó³ka Nice Polska z siedzib¹ w Pruszkowie.
Na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika minê³o dok³adnie 20 lat
od momentu, kiedy Lauro Buoro za³o¿y³ w Oderzo firmê Nice.
Choæ nastawiony na sukces, prawdopodobnie nie spodziewa³
siê wtedy, ¿e jego przedsiêbiorstwo w stosunkowo krótkim
czasie z ma³ego zak³adu wyroœnie na œwiatowego lidera
w produkcji automatyki dla domu tak w rozwi¹zaniach
dla automatyzacji os³on okiennych - rolet , markiz i ¿aluzji
oraz pe³nej gamie automatyki bram wjazdowych
i gara¿owych, w tym do pracy intensywnej i rozwi¹zañ
przemys³owych.
Produkty dystrybuowane s¹ poprzez Autoryzowanych
Partnerów Handlowych, którzy zapewniaj¹ fachowe
doradztwo, monta¿ oraz serwis.
Dziæki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju
i úwiatowej ekspansji na nowe rynki i obszary
dziaùalnoúci Nice to dziœ silna, miædzynarodowa
grupa z obrotami na poziomie 230 milionów euro,
na którà skùada siæ 20 oddziaùów na caùym úwiecie
i 10 marek tworzàcych unikalnà ofertæ rynkowà.
Poszerzajàc portfolio swoich produktów Nice jest w stanie
odpowiadaã na coraz bardziej wymagajàce potrzeby rynku
w zakresie dostarczania innowacyjnych rozwiàzañ,
czyniàcych ýycie ùatwiejszym i wygodniejszym.
Nice to silna, miêdzynarodowa grupa, na któr¹ sk³ada
siê 20 oddzia³ów na ca³ym œwiecie. Produkty Nice dostêpne
s¹ w ponad 100 krajach, a ich sprzeda¿ odbywa siê
za poœrednictwem profesjonalnej sieci sprzeda¿y.
„Najdoskonalej dzia³aj¹ce mechanizmy zawdziêczaj¹ swoj¹
niezawodnoœæ precyzyjnie dobranym elementom o doskona³ej
jakoœci oraz sile, która ca³oœæ wprawia w ruch.
Produkty Nice s¹ w³aœnie takie, a Nice jest najrozs¹dniejszym
wyborem.
Automatyka do bram wjazdowych i gara¿owych KINGgates
to produkty w 100% w³oskie, powsta³e w oparciu o lata badañ,
doœwiadczenie i pasjê.
Inwestujemy nasz¹ energiê i zaanga¿owanie w badania, rozwój
i innowacje, a nastêpnie ³¹czymy nasz¹ myœl technologiczn¹
z nowoczesnym, przyjemnym dla oka design'em. Obrany przez
nas kierunek sprawdza siê nieprzerwanie od lat. Nasze
niezawodne i najbezpieczniejsze rozwi¹zania s¹ wykorzystywane
przez producentów na ca³ym œwiecie. Wieloletnia gwarancja
i szybki serwis pozwoli³y nam na pozyskanie szerokiego portfela
partnerów w ca³ym kraju. Najwiêksze zaufanie klientów oraz
szeroka sieæ sprzeda¿y czyni¹ nasz¹ markê wyj¹tkow¹
i pobudzaj¹ nas do pracy nad powstaniem kolejnych, precyzyjnie
przemyœlanych, efektywnych i doskona³ych
jakoœciowo produktów:
www.kinggates.pl
najsilniejszych, najbezpieczniejszych, najnowoczeœniejszych
po prostu Nice."
Dynamiczny rozwój
2
PRODUCENT AUTOMATYKI
DO BRAM WJAZDOWYCH
I GARA¯OWYCH
Misja KINGgates
Jakoœæ, technologia i bezpieczeñstwo u¿ytkowników
JakoϾ
Bezpieczeñstwo
Bezpoœrednie relacje
KINGgates to systemy
automatyki do bram
wjazdowych i gara¿owych
- bezpieczne i praktyczne
produkty oparte na
nowoczesnych rozwi¹zaniach
technicznych. JakoϾ,
technologia i bezpieczeñstwo
u¿ytkowników to g³ówne atrybuty
marki i misja za³o¿ycieli firmy.
Firma dok³ada najwy¿szych
starañ, by produkty produkowane
by³y zgodnie z najwy¿szymi
standardami jakoœciowymi
i spe³nia³y wymogi norm
europejskich w zakresie
bezpieczeñstwa
Jesteœmy przekonani, ¿e w celu
poprawy rozwi¹zañ technicznych
i mo¿liwoœci handlowych, musz¹
istnieæ bezpoœrednie, otwarte
i szczere relacje miêdzy Klientem
a dostawc¹. Ka¿da sugestia i ka¿da
krytyka s¹ impulsem do doskonalenia
i zdobywania nowych wyzwañ
ka¿dego dnia.
(UNI EN 12445 and UNI EN 12453).
Zgodnie z przyjêtymi wartoœciami
podejœcie jakoœciowe wyra¿ane jest
nie tylko poprzez oferowane produkty,
materia³y u¿yte do ich wykonania
czy kontrolê produkcji.
Jakoœæ to tak¿e najwy¿sze
standardy obs³ugi serwisowej
i wsparcie techniczne.
3
AUTOMATYKA
DO BRAM
WJAZDOWYCH
Dynamos
4
Linear
Jet
Modus
5
Automatyka do bram
przesuwnych do 500 kg i 1000 kg
Dynamos
Kompletne rozwi¹zania: si³owniki Dynamos dostêpne s¹
tylko w zestawach zawieraj¹cych si³ownik z wbudowan¹
central¹ steruj¹c¹ i radioodbiornikiem, pilota 4-kana³owego Stylo 4K
oraz komplet fotokomórek Viky 30.
Niezawodnoœæ i bezpieczeñstwo: wyprodukowane
z wytrzyma³ego materia³u du¿e ³o¿yska kulkowe
s¹ osadzone w aluminiowym odlewie korpusu.
Wewnêtrzna przek³adnia posiada zêby u³o¿one spiralnie.
Ta specjalna konstrukcja umo¿liwia maksymalne przyleganie
zêbów œlimaka do œlimacznicy. Zêby stykaj¹ siê pewniej na ca³ej
d³ugoœci, podczas gdy w tradycyjnych konstrukcjach wystêpuj¹
luzy miêdzy poszczególnymi elementami.
Cichy ruch, maksymalna wydajnoœæ, wiêksza odpornoœæ
materia³u i mniejsze zu¿ycie - 4 kg aluminiowy odlew,
elementy z tworzywa ABS z pow³ok¹ chroni¹c¹ przed
promieniowaniem UV sprawiaj¹, ¿e Dynamos jest solidnym
si³ownikiem, mog¹cym pracowaæ w ka¿dych warunkach.
Dynamos
Solidna dŸwignia z odlewu aluminiowego z indywidualnym
kluczem pozwala wysprzêgliæ automatykê i rêcznie otwieraæ
bramê w przypadku braku zasilania.
Cichy mechanizm
Odblokowanie awaryjne
4,5 kg aluminium
Centrala steruj¹ca zasilana
napiêciem 230V
Centrala steruj¹ca Star 1230 LT
Dane techniczne
Dynamos 1000
Zasilanie
(Vpp)
230
230
Zasilanie silnika
(Vpp)
230
230
(W)
200
400
Temperatura pracy
(°C)
-20 ÷ +55
-20 ÷ +55
Zabezpieczenie termiczne
(°C)
140
140
10
10
Moc silnika
Prêdkoœæ bramy
IntensywnoϾ pracy
(m/min)
(%)
30
30
(mm)
325x185x274
325x185x274
Ciê¿ar si³ownika
(kg)
10
12
Maks. ciê¿ar bramy
(kg)
500
1000
Wymiary
6
Dynamos 500
230V
Funkcjonalna centrala steruj¹ca umo¿liwiaj¹ca
pracê w trzech trybach, w zale¿noœci od potrzeb
Klienta. Mo¿liwoœæ pracy „krok po kroku”, funkcja
automatycznego zamykania bramy, ³agodny start
oraz spowolnienie podczas ruchu bramy.
Wbudowany radioodbiornik kompatybilny
z pilotami Stylo.
Zestawy Dynamos
Zestaw Dynamos 500 kg
Zestaw Dynamos 1000 kg
Zestaw automatyki do bram przesuwnych do 500 kg:
1. si³ownik Dynamos 230V/500 kg
z wbudowan¹ central¹ Star 1230 LT z radioodbiornikem
2. pilot 4-kana³owy Stylo 4K
3. para fotokomórek Viky 30
Zestaw automatyki do bram przesuwnych do 1000 kg:
1. si³ownik Dynamos 230V/1000 kg
z wbudowan¹ central¹ Star 1230 LT z radioodbiornikem
2. pilot 4-kana³owy Stylo 4K
3. para fotokomórek Viky 30
Zestaw Dynamos 500
Zestaw Dynamos 1000
1 300,00 netto | 1 599,00 brutto
1 480,00 netto | 1 820,40 brutto
1
2
3
1
2
3
Przyk³adowa instalacja - Dynamos
Przyk³adowa instalacja:
1 si³ownik Dynamos
1 para fotokomórek Viky
1 lampa sygnalizacyjna z przerywaczem
Idea CL 230
1 pilot Stylo 4K
[3 x 1,5 mm2] zasilanie 230 V
[4 x 0,5 mm2] linia foto RX
[2 x 0,5 mm2] linia foto TX
[Rg58] antena
[2 x 0,75 mm2] lampa
Akcesoria
ROA6
ROA8
Idea CL 230
Viky 30
Stylo 4K
Listwa zêbata nylonowa
M4 z rdzeniem stalowym,
w odcinkach metrowych
Listwa zêbata metalowa
M4 ocynkowana,
w odcinkach metrowych
Lampa sygnalizacyjna
230V z przerywaczem
Para fotokomórek
(nadajnik + odbiornik)
Pilot 4-kana³owy z kodem
dynamicznie zmiennym
50,00 netto | 61,50 brutto
50,00 netto | 61,50 brutto
90,00 netto | 110,70 brutto
180,00 netto | 221,40 brutto
65,00 netto | 79,95 brutto
7
Linear 400 24V
Automatyka do bram
skrzyd³owych do maksymalnej
szerokoœci wjazdu 6 metrów
Kompletne rozwi¹zania: si³owniki Linear dostêpne s¹
w zestawach zawieraj¹cych 2 si³owniki, centralê steruj¹c¹
Star 224 Box z wbudowanym radioodbiornikiem, pilota 4-kana³owego
Stylo 4K oraz komplet fotokomórek Viky 30.
Linear 40024 jest elektromechanicznym si³ownikiem 24V
do bram skrzyd³owych o maksymalnej d³ugoœci skrzyd³a
do 3 metrów i ciê¿arze do 300 kg.
Dziêki teleskopowemu ramieniu oraz silnikowi 24V
jest niezawodny, d³ugoœæ wysuwu wynosi 400 mm.
Aluminiowy korpus pokryty epoksydowym lakierem gwarantuje
trwa³oœæ i niezawodnoœæ. T³oczyska wykonane ze stali
nierdzewnej. Napêd jest dostarczany wraz z przednimi i tylnymi,
przykrêcanymi wspornikami mocuj¹cymi.
W przypadku braku zasilania, napêd mo¿na ³atwo wysprzêgliæ
i rêcznie otworzyæ bramê.
Odporny mechanizm
£atwe i szybkie
wysprzêglenie
Szybka instalacja
Linear 24V
Centrala steruj¹ca Star 224 Box
24V
Dane techniczne
Linear 40024
Zasilanie
(Vpp)
230
Zasilanie silnika
(Vpp)
24
Moc maksymalna silnika
(W)
120
Temperatura pracy
(°C)
-20 ÷ +50
IntensywnoϾ pracy
(cykle/dobê)
Wymiary
8
100
(mm)
700x100x177
Ciê¿ar si³ownika
(kg)
5,5
Maks. parametry skrzyd³a
(kg)
3 m / 300 kg
Funkcjonalna centrala steruj¹ca Star umo¿liwia
instalatorowi ³atwe programowanie, jednoczeœnie
gwarantuj¹c niezwykle wysokie osi¹gi w zakresie
bezpieczeñstwa. Plastikowa obudowa, zapasowe
bezpieczniki, opisane pod³¹czenia, trzy przyciski
programowania - to tylko kilka przyk³adów
innowacyjnoœci produktu. Dziêki technologii
PWM zapewnione jest bezpieczeñstwo w przypadku
napotkania przeszkody oraz mo¿liwe dostosowanie
prêdkoœci otwierania i zamykania bramy.
Wbudowany radioodbiornik kompatybilny
z pilotami Stylo.
Zestawy Linear 400 24V
Zestaw Linear 400 24V
Zestaw automatyki do bram dwuskrzyd³owych:
1. 2 si³owniki Linear 40024, 24V, skrzyd³o 3 m/300 kg
2. centrala steruj¹ca Star 224 Box z radioodbiornikiem
3. pilot 4-kana³owy Stylo 4K
4. para fotokomórek Viky 30
Zestaw Linear 400 24V
1 700,00 netto | 2 091,00 brutto
1
2
3
4
Przyk³adowa instalacja - Linear 24V
Przyk³adowa instalacja:
2 si³owniki Linear (40024)
1 centrala steruj¹ca Star 224 Box
1 para fotokomórek Viky30
1 lampa sygnalizacyjna z anten¹
Idea 24Plus
1 pilot Stylo 4K
[3 x 1,5 mm2] zasilanie 230 V
[3 x 1,5 mm2] zasilanie si³owników
[4 x 0,5 mm2] linia foto RX
[2 x 0,5 mm2] linia foto TX
[Rg58] antena
[2 x 0,75 mm2] lampa
Akcesoria
PLA10
PLA11
Idea 24 Plus
Stylo 4K
Bat M016
Zamek elektromagnetyczny
pionowy
Zamek elektromagnetyczny
poziomy
Lampa sygnalizacyjna
24V z wbudowan¹ anten¹
Pilot 4-kana³owy z kodem
dynamicznie zmiennym
Akumulator awaryjny 24V
1,6 Ah (wymagana karta ³adowania akumulatora Bat K2)
350,00 netto | 430,50 brutto
350,00 netto | 430,50 brutto
90,00 netto | 110,70 brutto
65,00 netto | 79,95 brutto
320,00 netto | 393,60 brutto
Bat K2
Karta ³adowania
akumulatora Bat M016
170,00 netto | 209,10 brutto
9
Linear 500 24V
Automatyka do bram
skrzyd³owych do maksymalnej
szerokoœci wjazdu 9 metrów
Kompletne rozwi¹zania: si³owniki Linear dostêpne s¹
w zestawach zawieraj¹cych 2 si³owniki, centralê steruj¹c¹
Star 224 Box z wbudowanym radioodbiornikiem, pilota 4-kana³owego
Stylo 4K oraz komplet fotokomórek Viky 30.
Linear 50024 jest elektromechanicznym si³ownikiem 24V
do bram skrzyd³owych o maksymalnej d³ugoœci skrzyd³a
do 4,5 metra i ciê¿arze do 250 kg.
Dziêki teleskopowemu ramieniu oraz silnikowi 24V
jest niezawodny, d³ugoœæ wysuwu wynosi 500 mm.
Aluminiowy korpus pokryty epoksydowym lakierem gwarantuje
trwa³oœæ i niezawodnoœæ. T³oczyska wykonane ze stali
nierdzewnej. Napêd jest dostarczany wraz z przednimi i tylnymi,
przykrêcanymi wspornikami mocuj¹cymi.
W przypadku braku zasilania, napêd mo¿na ³atwo wysprzêgliæ
i rêcznie otworzyæ bramê.
Odporny mechanizm
£atwe i szybkie
wysprzêglenie
Szybka instalacja
Linear 24V
Centrala steruj¹ca Star 224 Box
24V
Dane techniczne
Linear 50024
Zasilanie
(Vpp)
230
Zasilanie silnika
(Vpp)
24
Moc maksymalna silnika
(W)
120
Temperatura pracy
(°C)
-20 ÷ +50
IntensywnoϾ pracy
(cykle/dobê)
Wymiary
10
100
(mm)
800x100x177
Ciê¿ar si³ownika
(kg)
5,5
Maks. parametry skrzyd³a
(kg)
4,5 m / 250 kg
Funkcjonalna centrala steruj¹ca Star umo¿liwia
instalatorowi ³atwe programowanie, jednoczeœnie
gwarantuj¹c niezwykle wysokie osi¹gi w zakresie
bezpieczeñstwa. Plastikowa obudowa, zapasowe
bezpieczniki, opisane pod³¹czenia, trzy przyciski
programowania - to tylko kilka przyk³adów
innowacyjnoœci produktu. Dziêki technologii
PWM zapewnione jest bezpieczeñstwo w przypadku
napotkania przeszkody oraz mo¿liwe dostosowanie
prêdkoœci otwierania i zamykania bramy.
Wbudowany radioodbiornik kompatybilny
z pilotami Stylo.
Zestawy Linear 500 24V
Zestaw Linear 500 24V
Zestaw automatyki do bram dwuskrzyd³owych:
1. 2 si³owniki Linear 50024, 24V, skrzyd³o 4,5 m/250 kg
2. centrala steruj¹ca Star 224 Box z radioodbiornikiem
3. pilot 4-kana³owy Stylo 4K
4. para fotokomórek Viky 30
Zestaw Linear 500 24V
2 000,00 netto | 2 460,00 brutto
1
2
3
4
Przyk³adowa instalacja - Linear 24V
Przyk³adowa instalacja:
2 si³owniki Linear (50024)
1 centrala steruj¹ca Star 224 Box
1 para fotokomórek Viky30
1 lampa sygnalizacyjna z anten¹
Idea 24Plus
1 pilot Stylo 4K
[3 x 1,5 mm2] zasilanie 230 V
[3 x 1,5 mm2] zasilanie si³owników
[4 x 0,5 mm2] linia foto RX
[2 x 0,5 mm2] linia foto TX
[Rg58] antena
[2 x 0,75 mm2] lampa
Akcesoria
PLA10
PLA11
Idea 24 Plus
Stylo 4K
Bat M016
Zamek elektromagnetyczny
pionowy
Zamek elektromagnetyczny
poziomy
Lampa sygnalizacyjna
24V z wbudowan¹ anten¹
Pilot 4-kana³owy z kodem
dynamicznie zmiennym
Akumulator awaryjny 24V
1,6 Ah (wymagana karta ³adowania akumulatora Bat K2)
350,00 netto | 430,50 brutto
350,00 netto | 430,50 brutto
90,00 netto | 110,70 brutto
65,00 netto | 79,95 brutto
320,00 netto | 393,60 brutto
Bat K2
Karta ³adowania
akumulatora Bat M016
170,00 netto | 209,10 brutto
11
Automatyka do bram
skrzyd³owych do maksymalnej
szerokoœci wjazdu 6 metrów
Jet
Kompletne rozwi¹zania: si³owniki Jet dostêpne s¹
tylko w zestawach zawieraj¹cych 2 si³owniki, centralê steruj¹c¹
Star 2230 z wbudowanym radioodbiornikiem, pilota 4-kana³owego
Stylo 4K oraz komplet fotokomórek Viky 30.
Idealnie wpisuje siê w otoczenie ka¿dej bramy.
Dziêki eleganckiej aluminiowej obudowie, napêd Jet jest
przyk³adem oryginalnej w³oskiej stylistyki.
Dziêki odpinanym po³¹czeniom instalacja i konserwacja
jest ³atwa i szybka. Kondensator jest wbudowany w si³ownik,
zaœ regulowane ograniczniki krañcowe pozwalaj¹ na szybkie
ustawienie po³o¿eñ krañcowych bramy.
Sercem napêdu Jet jest mechaniczna przek³adnia,
zaprojektowana ze szczególnym naciskiem na jak najwiêksz¹
trwa³oœæ. Wszystkie elementy obrotowe posiadaj¹ ³o¿yska kulkowe,
skutecznie eliminuj¹ce ha³as i tarcia. Zastosowanie stali
i br¹zu zapewnia trwa³oœæ i niezawodnoœæ nawet w ciê¿kich
warunkach.
Jet
DŸwignia rêcznego wysprzêglania wykonana jest
z aluminiowego odlewu oraz posiada indywidualny klucz
wraz z os³on¹ zamka wykonan¹ z ABS. Znajduje siê ona
w górnej czêœci korpusu si³ownika, dziêki czemu mo¿liwe
jest szybkie i praktyczne jej wykorzystanie przy minimalnym wysi³ku
w przypadku braku zasilania.
£atwe i szybkie
pod³¹czenie zasilania
Aluminiowa obudowa
Mechaniczne wy³¹czniki
krañcowe
Dane techniczne
Przek³adnia wykonana
z br¹zu - trwa³a, solidna
i niezawodna
Opcjonalne szczotki
zabezpieczaj¹ce
Centrala steruj¹ca Star 2230 - 230V
Jet 230
230V
Zasilanie
(Vpp)
230
Zasilanie silnika
(Vpp)
230
Moc silnika
(W)
200
Temperatura pracy
(°C)
-20 ÷ +55
Skok u¿yteczny
(mm)
360
Prêdkoœæ liniowa
(m/s)
0,016
IntensywnoϾ pracy
Wymiary
12
(%)
30
(mm)
100x820x110
Ciê¿ar si³ownika
(kg)
8
Maks. parametry skrzyd³a
(kg)
3 m / 600 kg
Funkcjonalna centrala steruj¹ca Star umo¿liwia
instalatorowi ³atwe programowanie, jednoczeœnie
gwarantuj¹c niezwykle wysokie osi¹gi w zakresie
bezpieczeñstwa. Plastikowa obudowa, zapasowe
bezpieczniki, opisane pod³¹czenia, trzy przyciski
programowania - to tylko kilka przyk³adów
innowacyjnoœci produktu.
Wbudowany radioodbiornik kompatybilny
z pilotami Stylo.
Zestaw Jet
Zestaw Jet
Zestaw automatyki do bram dwuskrzyd³owych:
1. 2 si³owniki Jet 230V skrzyd³o 3m/600 kg
2. centrala steruj¹ca z radioodbiornikiem Star 2230 Box
3. pilot 4-kana³owy Stylo 4K
4. para fotokomórek Viky 30
Zestaw Jet
2 450,00 netto | 3 013,50 brutto
1
2
3
4
Przyk³adowa instalacja - Jet
Przyk³adowa instalacja:
2 si³owniki Jet
1 centrala steruj¹ca Star 2230 Box
1 para fotokomórek Viky
1 lampa sygnalizacyjna z anten¹
Idea 230 Plus
1 pilot Stylo 4K
[3 x 1,5 mm2] zasilanie 230 V
[4 x 1,5 mm2] zasilanie si³owników
[4 x 0,5 mm2] linia foto RX
[2 x 0,5 mm2] linia foto TX
[Rg58] antena
[2 x 0,75 mm2] lampa
Akcesoria
PLA10
PLA11
Idea 230 Plus
BK 01
SELC 100
Zamek elektromagnetyczny
pionowy
Zamek elektromagnetyczny
poziomy
Lampa sygnalizacyjna
230V z wbudowan¹ anten¹
Mechaniczny wy³¹cznik
krañcowy
(2 szt. w opakowaniu)
Karta do obs³ugi
elektrozamka
350,00 netto | 430,50 brutto
350,00 netto | 430,50 brutto
90,00 netto | 110,70 brutto
60,00 netto | 73,80 brutto
55,00 netto | 67,65 brutto
13
Automatyka do bram
skrzyd³owych do maksymalnej
szerokoœci wjazdu 5,6 metra
Modus
Kompletne rozwi¹zania: si³owniki Modus dostêpne s¹
tylko w zestawach zawieraj¹cych 2 si³owniki, centralê steruj¹c¹
Star M224 z wbudowanym radioodbiornikiem, pilota 4-kana³owego
Stylo 4K oraz komplet fotokomórek Viky 30.
Dziêki opatentowanym mechanizmom, Modus mo¿e
automatyzowaæ du¿e bramy o d³ugoœci do 2,8 m i ciê¿arze
skrzyd³a do 300 kg. Si³owniki Modus idealnie nadaj¹ siê do instalacji
na szerokich kamiennych lub klinkierowych s³upkach.
Posiada precyzyjn¹ regulacjê mechanicznego wy³¹cznika
krañcowego, pozwalaj¹c¹ ustawiæ skrzyd³a bramy w otwarciu
i zamkniêciu.
Dziêki jedynie 165 mm szerokoœci si³ownika monta¿
jest szybki i ³atwy.
Napêd dostêpny jest z dwoma standardowymi ramionami
oraz dwoma opcjonalnymi ramionami z funkcj¹ przesuwania
i obracania dla ka¿dego typu instalacji.
Precyzyjna regulacja
ograniczników
krañcowych
Opatentowany
mechanizm
Wbudowana centrala
steruj¹ca u³atwiaj¹ca
programowanie
Modus
Opcjonalny akumulator
Centrala steruj¹ca Star M224 - 24V
24V
Dane techniczne
Zasilanie
(Vpp)
230
Zasilanie silnika
(Vps)
24
(W)
30
Moc silnika
Pobór pr¹du
Temperatura pracy
Prêdkoœæ obr. ramienia
IntensywnoϾ pracy
Wymiary
14
Modus 280
(A)
1,25
(°C)
-20 ÷ +55
(obr./min)
0,9 ÷ 1,23
(%)
50
(mm)
165x250x306
Ciê¿ar si³ownika
(kg)
7,5
Maks. parametry skrzyd³a
(kg)
2,8 m / 300 kg
Funkcjonalna centrala steruj¹ca Star umo¿liwia
instalatorowi ³atwe programowanie, jednoczeœnie
gwarantuj¹c niezwykle wysokie osi¹gi w zakresie
bezpieczeñstwa. Plastikowa obudowa, zapasowe
bezpieczniki, opisane pod³¹czenia, trzy przyciski
programowania - to tylko kilka przyk³adów
innowacyjnoœci produktu. Dziêki technologii
PWM zapewnione jest bezpieczeñstwo w przypadku
napotkania przeszkody oraz mo¿liwe dostosowanie
prêdkoœci otwierania i zamykania bramy.
Wbudowany radioodbiornik kompatybilny
z pilotami Stylo.
Zestaw Modus
Zestaw Modus
Zestaw Modus 280 LT
2 350,00 netto | 2 890,50 brutto
Zestaw automatyki do bram dwuskrzyd³owych:
1. si³ownik Modus MA z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹
z radioodbiornikiem, 24V, skrzyd³o 2,8 m/300 kg
2. si³ownik Modus SL, 24V, skrzyd³o 2,8 m/300 kg
3. pilot 4-kana³owy Stylo 4K
4. para fotokomórek Viky 30
1/2
3
4
Przyk³adowa instalacja - Modus
Przyk³adowa instalacja:
2 si³owniki Modus (MA i SL)
wbudowana centrala steruj¹ca Star M224
z radioodbiornikiem
1 para fotokomórek Viky 30
1 lampa sygnalizacyjna z anten¹ Idea 24 Plus
1 pilot Stylo 4K
[3 x 1,5 mm2] zasilanie 230 V
[2 x 1,5 mm2] zasilanie si³owników
[4 x 0,5 mm2] linia foto RX
[2 x 0,5 mm2] linia foto TX
[Rg58] antena
[2 x 0,75 mm2] lampa
Akcesoria
MO L C18 SX
MO L C18 DX
BK 40
Idea 24 Plus
Bat M016
Ramiê przesuwne
1,8 m - 300 kg
lewa strona
Ramiê przesuwne
1,8 m - 300 kg
prawa strona
Mechaniczny wy³¹cznik
krañcowy
(2 szt.)
Lampa sygnalizacyjna
24V z wbudowan¹ anten¹
Akumulator awaryjny 24V
1,6 Ah (wymagana karta ³ado-
480,00 netto | 590,40 brutto
480,00 netto | 590,40 brutto
60,00 netto | 73,80 brutto
90,00 netto | 110,70 brutto
Bat K2
Viky 30
Stylo 4K
Karta ³adowania
akumulatora Bat M016
Para fotokomórek
(nadajnik + odbiornik)
Pilot 4-kana³owy z kodem
dynamicznie zmiennym
170,00 netto | 209,10 brutto
180,00 netto | 221,40 brutto 65,00 netto | 79,95 brutto
wania akumulatora Bat K2)
320,00 netto | 393,60 brutto
15
AUTOMATYKA
DO BRAM
GARA¯OWYCH
Ovo
SZLABAN
Open
16
Book
Rolls
17
Automatyka do bram gara¿owych
do 550N i maksymalnej
powierzchni bramy 8 m2
Ovo
Kompletne rozwi¹zania: si³ownik Ovo o sile uci¹gu 550N
dostêpny jest tylko w zestawach z pilotem Stylo 4K.
Trwa³y i cichy: metalowe elementy mechaniczne, pasek napêdowy
z wytrzyma³ym przeplotem linek stalowych oraz wytrzyma³a
galwanizowana prowadnica w jednym odcinku.
Maksimum bezpieczeñstwa zapewniaj¹ po³¹czenia
niskonapiêciowe oraz automatyczne rozpoznanie przeszkody.
G³owica si³ownika mo¿e byæ obracana o 90 °
pozwalaj¹c zredukowaæ wymagan¹ przestrzeñ, a tym samym
umo¿liwiaj¹c instalacjê w ciasnych gara¿ach.
Autoprogramowanie: si³ownik podczas instalacji automatycznie
dobiera najlepsze parametry funkcjonowania dla danej bramy.
System rêcznego wysprzêglania pozwala u¿ytkownikowi
rêcznie otwieraæ i zamykaæ bramê w przypadku braku zasilania.
Mechanizm z ³o¿yskiem
kulkowym
Centrala steruj¹ca
Star Ovo z wbudowanym
oœwietleniem
Ovo
Stalowa prowadnica
Centrala steruj¹ca Star Ovo
24V
Dane techniczne
Ovo 550
Zasilanie
(Vpp)
230
Zasilanie silnika
(Vps)
24
(N)
550
(°C)
-20 ÷ +55
Si³a uci¹gu
Temperatura pracy
Prêdkoœæ przesuwu
(cm/s)
IntensywnoϾ pracy
(cykle/dzieñ)
Wymiary
(mm)
2
Maks. wym. bramy segmentowej (m )
18
7
30
Funkcjonalna centrala steruj¹ca Star Ovo posiada
tryb pracy póùautomatycznej lub automatycznej,
dwie prædkoúci do wyboru, regulacjê czasu pauzy,
autotestowanie urzàdzeñ bezpieczeñstwa,
funkcjê czæúciowego otwarcia bramy (wietrzenie
garaýu), regulacjê zwalniania przy zamykaniu oraz
„odpræýenie” paska zæbatego.
225x330x100
8
Wbudowany radioodbiornik kompatybilny
z pilotami Stylo.
Zestaw Ovo
Zestaw Ovo 550 N idealny do bram o wysokoœci do 2.35 m
Zestaw automatyki do bram gara¿owych:
1. si³ownik OVO 550 N z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹
i radioodbiornikiem
2. jednoelementowa szyna prowadz¹ca 3 m z paskiem zbrojonym
3. pilot 4-kana³owy Stylo 4K
Zestaw Ovo
650,00 netto | 799,50 brutto
1
2
3
Przyk³adowa instalacja - Ovo
Przyk³adowa instalacja:
1 si³ownik OVO
1 prowadnica GRO13
1 para fotokomórek Viky
1 lampa sygnalizacyjna z anten¹ Idea 12 Plus
1 pilot Stylo 4K
[3 x 1,5 mm2] zasilanie 230 V
[4 x 0,5 mm2] linia foto RX
[2 x 0,5 mm2] linia foto TX
[Rg58] antena
[2 x 0,75 mm2] lampa
Akcesoria
SPA2
Idea 12 Plus
Viky 30
Stylo 4 K
Zewnêtrzny system
wysprzêglania
Lampa sygnalizacyjna
12V z wbudowan¹ anten¹
Para fotokomórek
(nadajnik+odbiornik)
Pilot 4-kana³owy z kodem
dynamicznie zmiennym
80,00 netto | 98,40 brutto
90,00 netto | 110,70 brutto
180,00 netto | 221,40 brutto 65,00 netto | 79,95 brutto
19
Automatyka do bram gara¿owych
do 1000N i maksymalnej
powierzchni bramy 12 m2
Book
Kompletne rozwi¹zania: si³ownik Book o sile uci¹gu 1000N
dostêpny jest tylko w zestawach z pilotem Stylo 4K.
Book jest innowacyjnym napêdem uzupe³niaj¹cym ofertê
KINGgates w zakresie automatyki do bram segmentowych.
Si³ownik Book dostêpny jest w wersji 1000N wraz
z przeniesieniem napêdu za pomoc¹ przek³adni pasowej,
z pasem wzmocnionym szeœcioma stalowymi linkami.
G³owica silnika mo¿e byæ obracana o 90 ° pozwalaj¹c
zredukowaæ wymagan¹ przestrzeñ, a tym samym
umo¿liwiaj¹c instalacjê w ciasnych gara¿ach.
Napêd Book jest przyk³adem kreatywnoœci produkcji KINGgates.
Book
Mechanizm z ³o¿yskiem
kulkowym
Centrala steruj¹ca
GD 20
Wbudowana ¿arówka
Stalowa prowadnica,
blacha gruboœci 1,3 mm
Innowacyjny system
wysprzêglania
Centrala steruj¹ca GD 20
24V
Dane techniczne
Book 1000
Zasilanie
(Vpp)
230
Zasilanie silnika
(Vps)
24
Natê¿enie pr¹du
(A)
1,1
(°C)
-20 ÷ +55
Temperatura pracy
Prêdkoœæ przesuwu
(cm/s)
9
IntensywnoϾ pracy
(%)
60
Wymiary
(mm)
2
Maks. wym. bramy segmentowej (m )
20
380x246x96
12
Funkcjonalna centrala steruj¹ca GD 20 pracuje
w trybie: manualnym, krok po kroku oraz krok po
kroku z automatycznym zamkniæciem. Centrala
posiada równie¿ funcjê automatycznego zamkniæcia,
programowalny czas pauzy, pùynn¹ regulacjê
siùy/prædkoúci, czuùoúci oraz funkcjê czæúciowego
otwarcia bramy. Centrala umo¿liwia sterowanie
dodatkowym oœwietleniem. Istnieje mo¿liwoœæ
skonfigurowania urzàdzeñ bezpieczeñstwa dla
zabezpieczenia przy otwieraniu
Wbudowany radioodbiornik kompatybilny
z pilotami Stylo.
Zestaw Book
NEW
ZESTAW Book R3 1000 N idealny do bram o wysokoœci do 2.45 m
Zestaw automatyki do bram gara¿owych:
1. si³ownik Book 1000N z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ GD 20
i radioodbiornikiem
2. jednoelementowa szyna prowadz¹ca 3 m z paskiem zbrojonym
(GLB3)
3. pilot 4-kana³owy Stylo 4K
ZESTAW Book R35 1000 N idealny do bram o wysokoœci do 2.95 m
Zestaw automatyki do bram gara¿owych:
1. si³ownik Book 1000N z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ GD 20
i radioodbiornikiem
2. jednoelementowa szyna prowadz¹ca 3.5 m z paskiem zbrojonym
(GRB35)
3. pilot 4-kana³owy Stylo 4K
Zestaw Book R3
Zestaw Book R35
950,00 netto | 1 168,50 brutto
1100,00 netto | 1 353,00 brutto
1
2
3
1
2
3
Przyk³adowa instalacja - Book
Przyk³adowa instalacja:
1 si³ownik Book
1 prowadnica GRB/GLB
1 para fotokomórek Viky
1 lampa sygnalizacyjna z anten¹ Idea 24 Plus
1 pilot Stylo 4K
[3 x 1,5 mm2] zasilanie 230 V
[4 x 0,5 mm2] linia foto RX
[2 x 0,5 mm2] linia foto TX
[Rg58] antena
[2 x 0,75 mm2] lampa
Akcesoria
SBLO 01
SBLO 500
Idea 24 Plus
Viky 30
Stylo 4 K
Zewnêtrzny system
wysprzêglania do
pod³¹czenia do klamki
Zewnêtrzny system
wysprzêglania do monta¿u
w otworze panelu bramy
Lampa sygnalizacyjna
24V z wbudowan¹ anten¹
Para fotokomórek
(nadajnik + odbiornik)
Pilot 4-kana³owy z kodem
dynamicznie zmiennym
90,00 netto | 110,70 brutto
90,00 netto | 110,70 brutto
90,00 netto | 110,70 brutto
180,00 netto | 221,40 brutto
65,00 netto | 79,95 brutto
21
Automatyka do bram gara¿owych
od 700 N i maksymalnej powierzchni
bramy do 10 m2 do 1200N i maksymalnej powierzchni bramy 14 m2
Rolls
Kompletne rozwi¹zania: si³ownik Rolls o sile uci¹gu 700N i 1200N
dostêpny jest tylko w zestawach z pilotem Stylo 4K.
Obrotowa pokrywa u³atwia dostêp do centrali steruj¹cej.
Centrala steruj¹ca posiada plastikow¹ os³onê oraz umo¿liwia
³atwe korzystanie z niej za pomoc¹ intuicyjnych przycisków.
Prze³o¿enie napêdu z wykorzystaniem paska jest ciche
i niezawodne, a 18-zêbowa zêbatka uniemo¿liwia
jakiekolwiek uœlizgi. 3 lub 4 metrowe prowadnice skracaj¹
czas monta¿u. Opcjonalne akumulatory umo¿liwiaj¹ pracê
nawet w przypadku braku zasilania.
Innowacyjny system rêcznego wysprzêglania zosta³
zaprojektowany do pracy zarówno w trybie automatycznym,
jak i w trybie rêcznym. W przypadku braku zasilania u¿ytkownik
mo¿e rêcznie otwieraæ i zamykaæ bramê bez koniecznoœci
ponownego wysprzêglania automatu lub te¿ po zamkniêciu
bramy w trybie rêcznym mo¿e j¹ otworzyæ w trybie
automatycznym.
Mechanizm z ³o¿yskiem
kulkowym
Precyzyjna
elektronika
Szybki monta¿
g³ówki si³ownika
Rolls
Pasek wzmocniony
6 linkami ze stali
Stalowa prowadnica,
blacha gruboœci 1,3 mm
Innowacyjny system
wysprzêglania
Centrala steruj¹ca GDO 100
24V
Dane techniczne
Rolls 1200
Zasilanie
(Vpp
230
230
Zasilanie silnika
(Vps)
24
24
Natê¿enie pr¹du
Temperatura pracy
Prêdkoœæ przesuwu
IntensywnoϾ pracy
(A)
0,8
1,2
(°C)
-20 ÷ +55
-20 ÷ +55
9 ÷ 16
9 ÷ 16
(cm/s)
(%)
60
60
414x264x110
414x264x110
Maks. wym. bramy segmentowej (m )
10
14
(m2)
10
14
Wymiary
(mm)
2
Maks. wym. bramy uchylnej
22
Rolls 700
Funkcjonalna centrala steruj¹ca GDO 100 umo¿liwia
sterowanie dodatkowym oœwietleniem. Dziêki centrali
mo¿liwa jest regulacja prêdkoœci i czu³oœci bramy
na przeszkody. Dodatkowym atutem centrali jest
regulacja momentu zwalniania przy otwieraniu
i zamykaniu. Funkcja samotestowania wp³ywa
na bezpieczeñstwo u¿ytkownika. Istnieje mo¿liwoœæ
pod³¹czenia akumulatora awaryjnego (opcjonalnie).
Wbudowany radioodbiornik kompatybilny
z pilotami Stylo.
Zestawy Rolls
Zestaw Rolls 700 R3 idealny do bram o wysokoœci do 2,30 m
Zestaw Rolls 700 R4 idealny do bram o wysokoœci powy¿ej 2,30 m
Zestaw automatyki do bram gara¿owych:
• si³ownik Rolls 700N z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ GDO 100
i radioodbiornikiem
• jednoelementowa szyna prowadz¹ca 3 m z paskiem zbrojonym (GRB3)
• pilot 4-kana³owy Stylo 4K
Zestaw automatyki do bram gara¿owych:
• si³ownik Rolls 700N z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ GDO 100
i radioodbiornikiem
• dwuelementowa szyna prowadz¹ca 3 m + 1 m z paskiem
zbrojonym (GRB4)
• pilot 4-kana³owy Stylo 4K
Zestaw Rolls 700 R4
1 100,00 netto | 1 353,00 brutto
Zestaw Rolls 700 R3
950,00 netto | 1 168,50 brutto
Zestaw Rolls 1200 R3 idealny do bram o wysokoœci do 2,30 m
Zestaw Rolls 1200 R4 idealny do bram o wysokoœci powy¿ej 2,30 m
Zestaw automatyki do bram gara¿owych:
1. si³ownik Rolls 1200N z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ GDO 100
i radioodbiornikiem
2. jednoelementowa szyna prowadz¹ca 3 m z paskiem zbrojonym (GRB3)
3. pilot 4-kana³owy Stylo 4K
Zestaw automatyki do bram gara¿owych:
1. si³ownik Rolls 1200N z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ GDO 100
i radioodbiornikiem
2. dwuelementowa szyna prowadz¹ca 3 m + 1 m z paskiem
zbrojonym (GRB4)
3. pilot 4-kana³owy Stylo 4K
Zestaw Rolls 1200 R4
1 250,00 netto | 1 537,50 brutto
Zestaw Rolls 1200 R3
1 100,00 netto | 1 353,00 brutto
1
2
3
1
2
3
Przyk³adowa instalacja - Rolls
Przyk³adowa instalacja:
1 si³ownik Rolls
1 prowadnica GRB
1 para fotokomórek Viky
1 lampa sygnalizacyjna z anten¹ Idea 24 Plus
1 pilot Stylo 4K
[3 x 1,5 mm2] zasilanie 230 V
[4 x 0,5 mm2] linia foto RX
[2 x 0,5 mm2] linia foto TX
[Rg58] antena
[2 x 0,75 mm2] lampa
Akcesoria
SBLO 01
SBLO 500
BAT 12K
Idea 24 Plus
Viky 30
Zewnêtrzny system
wysprzêglania do
pod³¹czenia do klamki
Zewnêtrzny system
wysprzêglania do monta¿u
w otworze panelu bramy
Zestaw akumulatorów 24V
(2x12V - 1,2 Ah)
Z kart¹ ³adowania
Lampa sygnalizacyjna
24V z wbudowan¹ anten¹
Para fotokomórek
(nadajnik+odbiornik)
90,00 netto | 110,70 brutto
90,00 netto | 110,70 brutto
260,00 netto | 319,80 brutto
90,00 netto | 110,70 brutto
180,00 netto | 221,40 brutto
23
Open
NEW
Szlaban elektromechaniczny
do obiektów publicznych
i zastosowañ przemys³owych
Szlaban elektromechaniczny: do obiektów publicznych
i zastosowañ przemys³owych, o d³ugoœci ramienia
4 m (Open 4000), 5 m lub 6 m (Open 6000).
Dziêki reduktorowi z silnikiem 24Vps i mo¿liwoœci regulacji
prêdkoœci, spe³ni ró¿norodne oczekiwania w zakresie
intensywnoœci pracy i czasu manewru, który mo¿e trwaæ tylko 3,5 s.
Uniwersalny monta¿: ramiê mo¿e byæ zamocowane prawostronnie
lub lewostronnie.
Funkcja przeci¹¿eniowa (rozpoznanie przeszkody) podczas
zamykania jak i otwierania.
Centrala steruj¹ca jest chroniona metalow¹ obudow¹ szlabanu
i dostêpna tylko z u¿yciem kluczyka. Rêczne wysprzêglenie jest
u³atwione dziêki wygodnemu systemowi roz³¹czenia mechanizmu,
a akumulator awaryjny (opcja) gwarantuje ci¹g³oœæ dzia³ania
równie¿ przy chwilowych zanikach napiêcia sieciowego.
Open
Uzupe³nieniem kompletacji szlabanów jest szeroka oferta
innowacyjnych akcesoriów. Lakierowane, metalowe ramiona
s¹ dla u³atwienia transportu i instalacji sk³adane z dwóch
elementów, ³¹czonych wytrzyma³ym ³¹cznikiem XBA9. Opcjonalny
³¹cznik przegubowy (XBA11) pozwala na instalacjê szlabanu
w gara¿ach podziemnych i wszêdzie tam, gdzie nisko po³o¿ony
sufit uniemo¿liwia pracê standardowego ramienia. Wbudowane
w ramiê oœwietlenie LED (opcja) zwiêksza widocznoœæ ramienia.
£atwy system
wysprzêglenia
Ramiê aluminiowe
Diodowe œwiat³a
ostrzegawcze
4 m lub 6 m
Centrala steruj¹ca Star Open
24V
Dane techniczne
Zasilanie
Moc pobierania
Natê¿enie pr¹du
Temperatura pracy
Czas otwarcia
IntensywnoϾ pracy
Wymiary
24
Open 4000
Open 6000
(Vpp
230
230
(W)
300
360
(A)
1,1
0,6
(°C)
-20 ÷ +50
-20 ÷ +50
(sec)
3.5
5
(%)
80
80
(mm)
300x220x1000
420x220x1050
Ciê¿ar
(kg)
46
54
Stopieñ zabezpieczenia
(IP)
54
54
Funkcjonalna i niezawodna centrala steruj¹ca do
szlabanów Open oferuje pó³automatyczny lub automatyczny tryb pracy, wejœcia steruj¹ce krok po
kroku, otwórz i zamknij. Dziêki centrali mo¿liwa jest
p³ynna regulacja prêdkoœci g³ównej i dobiegowej
oraz p³ynna regulacja czu³oœci rozpoznania przeszkody. Dodatkowym atutem centrali jest mo¿liwoœæ sterowania œwiat³ami semafora jedno i dwukierunkowego.
Istnieje mo¿liwoœæ pod³¹czenia akumulatora awaryjnego (potrzebna karta ³adowania CARICA).
Zestaw Open
NEW
Szlaban Open 4000 z ramieniem 4 m
Szlaban Open 6000 z ramieniem 6 m
jednostka centralna do ramienia 4 m, motoreduktor 24V, obudowa,
centrala steruj¹ca, uchwyt do mocowania ramienia owalnego, bez
p³yty monta¿owej
jednostka centralna do ramienia 6 m, motoreduktor 24V, obudowa,
centrala steruj¹ca, uchwyt do mocowania ramienia owalnego, bez
p³yty monta¿owej
Cena jednostki centralnej Open 4000:
3 350,00 netto | 4 120,50 brutto
Cena jednostki centralnej Open 6000:
4 100,00 netto | 5 043,00 brutto
Przyk³adowy zestaw do 4 m
1. Open 4000
2. XBA19
3. ASOSTICK
4. XBA13
5. ASOB4000
Przyk³adowy zestaw do 5 m
1. Open 6000
2. XBA5
3. XBA13 x 2
4. ASOSTICK
5. ASOB6000
Przyk³adowy zestaw do 6 m
1. Open 6000
2. XBA15 x 2
3. XBA9
4. ASOSTICK
5. XBA13 x 2
6. ASOB6000
Cena zestawu Open 4000:
3 820,00 netto | 4 698,60 brutto
Cena zestawu Open 6000:
4 850,00 netto | 5 965,50 brutto
Cena zestawu Open 6000:
5 070,00 netto | 6 236,10 brutto
Akcesoria
XBA19
XBA4
XBA13
ASOSTICK
ASOB 4000
Ramiê aluminiowe, owalne
45x58x4000
(Open 4000)
Diodowe œwiat³a
ostrzegawcze 4 m
Listwy ochronne, gumowe,
czerwone na ramiê XBA,
9x1 m
Nalepki ostrzegawcze
na ramiê szlabanu
P³yta monta¿owa
z kotwami (Open 4000)
160,00 netto | 196,80 brutto
190,00 netto | 233,70 brutto
130,00 netto | 159,90 brutto
80,00 netto | 98,40 brutto
100,00 netto | 123,00 brutto
XBA15
XBA9
XBA5
XBA6
ASOB 6000
Ramiê aluminiowe, owalne
69x92x3150
£¹cznik do ramion XBA15
Ramiê aluminiowe, owalne
69x92x5150
Diodowe œwiat³a
ostrzegawcze 6 m
P³yta monta¿owa
z kotwami (Open 6000)
200,00 netto | 246,00 brutto
80,00 netto | 98,40 brutto
260,00 netto | 319,80 brutto
210,00 netto | 258,30 brutto
150,00 netto | 184,50 brutto
XBA11
WA12
WA11
CARICA
B12-B
Przegub dla ramion XBA15
Wys. po podniesieniu
od 1950 do 2400 mm
Podpora ramienia
ruchoma
Podpora ramienia sta³a,
regulowana wysokoϾ
Karta ³adowania
akukulatorów B12-B
Akumulator 12V 7.2 Ah
(potrzebne s¹ 2 szt.)
500,00 netto | 615,00 brutto
260,00 netto | 319,80 brutto
260,00 netto | 319,80 brutto
130,00 netto | 159,90 brutto
180,00 netto | 221,40 brutto
25
AKCESORIA
26
Stylo
Myo C4
Fred Myo 2 / Fred 3
Idea
Novo TX4
Novo Digy
Novo Led Plus
Novo PH 180
Novo Clik
Viky 30
Tower
BEZPIECZEÑSTWO
JAKOή
BEZPOŒREDNIE
RELACJE
27
Droga
radiowa
Stylo 4K
Stylo 4K czarny / StyloB 4K bia³y
• pilot 4-kana³owy z kodem dynamicznie zmiennym 433,92 MHz
• kompatybilny z wszystkimi wbudowanymi radioodbiornikami
w centralach steruj¹cych KINGgates
• wspó³pracuje z uniwersalnym 2-kana³owym radioodbiornikiem
zewnêtrznym Fred Myo 2 (cena brutto: 233,70)
NEW
Stylo 4K: Cena netto: 65,00 | Cena brutto: 79,95
StyloB 4K: Cena netto: 80,00 | Cena brutto: 98,40
Stylo 2K
• pilot 2-kana³owy z kodem dynamicznie zmiennym 433,92 MHz
• kompatybilny z wszystkimi wbudowanymi radioodbiornikami
w centralach steruj¹cych KINGgates
• wspó³pracuje z uniwersalnym 2-kana³owym radioodbiornikiem
zewnêtrznym Fred Myo 2 (cena brutto: 233,70)
Stylo 4K
StyloB 4K
Cena netto: 50,00 | Cena brutto: 61,50
Dane techniczne
Czêstotliwoœæ
Zasiêg
STYLO 4K / STYLOB 4K
STYLO 2K
433.92
433.92
100
100
kod zmienny
kod zmienny
3
3
(MHz)
(m)
Kodowanie
Zasilanie
(Vps)
Pobór pr¹du
(mA)
10
10
Wymiary
(mm)
70x38x10
70x38x10
Myo C4
Myo C4
• pilot 4-kana³owy z kodem sta³ym z funkcj¹ SAMOKOPIOWANIA KODÓW
pilotów, 433,92 MHz
• pilot w prosty sposób umo¿liwia zast¹pienie znacznej iloœci pilotów
sta³okodowych dostêpnych na rynku
• wspó³pracuje z uniwersalnym 2-kana³owym radioodbiornikiem
zewnêtrznym Fred Myo 2 (cena brutto: 233,70)
Cena netto: 80,00 | Cena brutto: 98,40
Dane techniczne
Czêstotliwoœæ
Zasiêg
Myo C4
(MHz)
(m)
Kodowanie
Zasilanie
28
433.92
100
kod sta³y + kopiowanie
(Vps)
3
Pobór pr¹du
(mA)
10
Wymiary
(mm)
73x38x12
Myo C4
Stylo 2K
Akcesoria
RX K1
• radioodbiornik wewnêtrzny, 4-kana³owy 433.92 MHz
• do szlabanów Open
• pamiêæ 150 pilotów
Cena netto: 150,00 | Cena brutto: 184,50
NEW
Fred Myo 2
• radioodbiornik uniwersalny, 2-kana³owy, dziêki któremu mo¿na sterowaæ
jednym pilotem KINGgates automatyk¹ domow¹ tak¿e innych producentów
• mo¿liwoœæ sterowania dwóch urz¹dzeñ
• pamiêæ 480 pilotów - do pilotów Stylo 4K/Myo
Cena netto: 190,00 | Cena brutto: 233,70
RX K1
Fred Myo 2
Ant 433E
Fred 3
Fred 3
• centrala steruj¹ca z wbudowanym radioodbiornikiem
• do urz¹dzeñ 1000W, do zabudowy podtynkowej w puszce elektrycznej
• zasilanie z sieci 230V
Cena netto: 320,00 | Cena brutto: 393,60
Ant 433E
• antena 433.92 MHz zwiêkszaj¹ca zasiêg dzia³ania pilotów
z podstawk¹ i kablem
Cena netto: 125,00 | Cena brutto: 153,75
Idea
Idea CL 230 do Dynamos
• lampa sygnalizacyjna 230V/15W
• wbudowany przerywacz
Cena netto: 90,00 | Cena brutto: 110,70
Idea 230 Plus do Jet
• lampa sygnalizacyjna 230V/15W
• wbudowana antena zwiêkszaj¹ca zasiêg dzia³ania pilotów
Cena netto: 90,00 | Cena brutto: 110,70
Idea 24 Plus do Linear24/Modus oraz Rolls/Book
• lampa sygnalizacyjna 24V/15W
• wbudowana antena zwiêkszaj¹ca zasiêg dzia³ania pilotów
Cena netto: 90,00 | Cena brutto: 110,70
Idea 12 Plus do Ovo
• lampa sygnalizacyjna 12V/15W
• wbudowana antena zwiêkszaj¹ca zasiêg dzia³ania pilotów
Cena netto: 90,00 | Cena brutto: 110,70
Idea
Super 100
• plastikowy wspornik do zamocowania fotokomórki Viky
lub lampy Idea
Cena netto: 22,00 | Cena brutto: 27,06
29
Akcesoria
Novo
Novo TX4
• pilot 4-kana³owy naœcienny z kodem dynamicznie zmiennym 433.92 MHz
• zaprojektowany do monta¿u naœciennego
Novo TX4
Cena netto: 210,00 | Cena brutto: 258,30
Novo Digy
• naœcienna klawiatura kodowa, radiowa, 4-kana³owa, z kodem
dynamicznie zmiennym 433.92 MHz
• zaprojektowana do monta¿u naœciennego
Novo Digy
Cena netto: 280,00 | Cena brutto: 344,40
Novo Click
• zamek kluczykowy
• zaprojektowany do monta¿u naœciennego
Novo Click
Cena netto: 140,00 | Cena brutto: 172,20
Novo Led Plus
Novo Led Plus
• lampa sygnalizacyjna LED (¿arówka E10 10W) z wbudowan¹ anten¹
• 24V
• zaprojektowana do monta¿u naœciennego
Cena netto: 175,00 | Cena brutto: 215,25
Novo PH 180
Novo PH 180
• para fotokomórek (nadajnik + odbiornik)
• pobór pr¹du 50 mA (TX + RX)
• regulowana w 3 po³o¿eniach: 0 °- 90 °- 180 °
• zasiêg do 30 m w otwartej przestrzeni
• temperatura pracy: -20 + 50 OC
• solidna i odporna fotokomórka dziêki metalowej obudowie
Cena netto: 260,00 | Cena brutto: 319,80
Dane techniczne
Czêstotliwoœæ
Zasiêg
(MHz)
(m)
Kodowanie
Novo Digy
Novo CLICK
Novo LED Plus
Novo PH 180
433.92
433.92
-
433.92
-
100
100
-
-
30
kod zmienny
kod zmienny
-
-
-
Zasilanie
(Vps)
2 x 1,5
2 x 1,5
-
24
12 ÷ 24
Baterie
(AAA)
2 szt.
2 szt.
-
-
-
(mm)
109x65x35
109x65x35
104x60x30
109x65x35
109x65x35
40
54
54
54
54
Wymiary
Stopieñ ochrony
30
Novo TX4
(IP)
Akcesoria
Viky 30
Viky 30
• para fotokomórek (nadajnik + odbiornik)
• zasiêg do 30 m
Cena netto: 180,00 | Cena brutto: 221,40
Dane techniczne
Wymiary
Temperatura pracy
Viky 30
(mm)
85x55x28
(°C)
-20 ÷ +55
Super 100
• plastikowy wspornik do zamocowania fotokomórki Viky lub lampy Idea
Viky 30
Cena netto: 22,00 | Cena brutto: 27,06
Tower
Eleganckie i wytrzyma³e
anodyzowane aluminium
Tower 500
• kolumna do fotokomórek Viky 11, wysokoœæ 500 mm
(cena za 1 szt.)
Cena netto: 110,00 | Cena brutto: 135,30
Zabezpieczona
fotokomórka
Tower 1000
• kolumna do fotokomórek Viky 11, wysokoœæ 1000 mm
(cena za 1 szt.)
Cena netto: 170,00 | Cena brutto: 209,10
Tower 500
Tower 1000
31
CENTRALE
32
33
Centrala steruj¹ca do si³ownika:
Jet
Star 2230
Dane techniczne
Star 2230
ZASILANIE
Tryb OTWARCIA/PAUZY/ZAMKNIÊCIA
•
Tryb KROK PO KROKU
•
Automatyczne zamykanie
•
SI£OWNIK 1 - 230V M1
Funkcja furtki
•
SI£OWNIK 2 - 230V M2
Szybkie ponowne zamykanie
•
OpóŸnienie przy otwieraniu
•
OpóŸnienie przy zamykaniu
•
Test bezpieczeñstwa
•
UZWOJENIE PIERWSZEGO
TRANSFORMATORA-230V
LAMPA SYGNALIZACYJNA 25W
C
Informacja o otwartej bramie
Zabezpieczenie na zamkniêcie
•
Zabezpieczenie na otwarcie
•
Wbudowana antena
•
Pamiêæ radia 200 pilotów
•
Star M224/224
Dane techniczne
Star M224 / 224
Tryb OTWARCIA/PAUZY/ZAMKNIÊCIA
•
Tryb KROK PO KROKU
•
Automatyczne zamykanie
•
Enkoder
•
Funkcja furtki
•
Szybkie ponowne zamykanie
•
OpóŸnienie przy otwieraniu
•
OpóŸnienie przy zamykaniu
•
Test bezpieczeñstwa
•
Informacja o otwartej bramie
34
Lampa sygnalizacyjna
•
Wbudowany odbiornik radiowy
•
Funkcja ³agodnego startu
•
Zabezpieczenie na zamkniêcie
•
Zabezpieczenie na otwarcie
•
Wbudowana antena
•
Pamiêæ radia 200 pilotów
•
Centrala steruj¹ca do si³ownika:
Modus / Linear 24V
24V
UZWOJENIE WTÓRNE TRANSF.
12V
SI£OWNIK 1 - 24V M1
SI£OWNIK 2 - 24V M2
ELEKTROZAMEK
ELEKTROZAMEK
START
WSPÓLNY
STOP
FUNKCJA FURTKI
ZABEZPIECZENIE NA ZAMKNIÊCIE
ZABEZPIECZENIE NA OTWARCIE
WSPÓLNY
12VDC
LAMPA OSTRZEGAWCZA
•
LAMPA SYGNALIZACYJNA 24V
•
Wbudowany odbiornik radiowy
SYGNA£ ANTENOWY
EKRAN
OGRANICZNIKI OTWARCIA SI£OWNIKA 1
OGRANICZNIKI ZAMKNIÊCIA SI£OWNIKA 1
WSPÓLNY
OGRANICZNIKI OTWARCIA SI£OWNIKA 1
OGRANICZNIKI ZAMKNIÊCIA SI£OWNIKA 1
Lampa sygnalizacyjna
SYGNA£ ANTENOWY
Z£¥CZE ANTENOWE
24V
DRUGI TRANSFORMATOR 0V
12V
OGRANICZNIKI OTWARCIA NAPÊDU 1
OGRANICZNIKI ZAMKNIÊCIA NAPÊDU 1
WSPÓLNY
OGRANICZNIKI OTWARCIA NAPÊDU 2
OGRANICZNIKI ZAMKNIÊCIA NAPÊDU 2
START
WSPÓLNY
STOP
FUNKCJA FURTKI
ZABEZPIECZENIE NA ZAMKNIÊCIE
ZABEZPIECZENIE NA OTWARCIE
WSPÓLNY
12VDC
LAMPA OSTRZEGAWCZA 24V
C
Centrala steruj¹ca do si³ownika:
Rolls
GDO 100
•
Automatyczne zamykanie
•
Enkoder
•
OpóŸnienie przy otwieraniu
•
OpóŸnienie przy zamykaniu
•
Test bezpieczeñstwa
•
Lampa sygnalizacyjna
•
Wbudowany odbiornik radiowy
•
Funkcja ³agodnego startu
•
Zabezpieczenie na zamkniêcie
•
Zabezpieczenie na otwarcie
•
Opcjonalna karta ³adowania baterii
Wbudowana antena
•
Centrala steruj¹ca do si³ownika:
Book
GD 20
Dane techniczne
ZASILANIE
230 V
•
Tryb KROK PO KROKU
LAMPA SYGNALIZACYJNA 24V
Tryb OTWARCIA/PAUZY/ZAMYKANIA
ZABEZPIECZENIE NA OTWARCIE
STOP
WSPÓLNY
START
12VDC
AUTOTEST BEZPIECZEÑSTWA 12V
WSPÓLNY
ZABEZPIECZENIE NA ZAMKNIÊCIE
GDO 100
Z£¥CZE ANTENOWE
SYGNA£ ANTENOWY
Dane techniczne
GD 20
Tryb OTWARCIA/PAUZY/ZAMYKANIA
•
Tryb KROK PO KROKU
•
Automatyczne zamykanie
•
Enkoder
•
OpóŸnienie przy otwieraniu
•
OpóŸnienie przy zamykaniu
•
Test bezpieczeñstwa
•
Zabezpieczenie na zamkniêcie
•
Zabezpieczenie na otwarcie
•
Opcjonalna karta ³adowania baterii
Wbudowana antena
•
Z£¥CZE ANTENOWE
SYGNA£ ANTENOWY
•
Funkcja ³agodnego startu
LAMPA SYGNALIZACYJNA 24V
Wbudowany odbiornik radiowy
WSPÓLNY
12VDC
ZABEZPIECZENIE NA ZAMKNIÊCIE
WSPÓLNY
STOP
START
Lampa sygnalizacyjna
35
Centrala steruj¹ca do si³ownika:
Ovo
Star Ovo
Enkoder
•
OpóŸnienie przy otwieraniu
•
OpóŸnienie przy zamykaniu
•
Test bezpieczeñstwa
•
Lampa sygnalizacyjna
•
Wbudowany odbiornik radiowy
•
Funkcja ³agodnego startu
•
Zabezpieczenie na zamkniêcie
•
Zabezpieczenie na otwarcie
•
Opcjonalna karta ³adowania baterii
Wbudowana antena
•
Star 1230 LT
Dane techniczne
LAMPA SYGNALIZACYJNA 12V/21W
•
FOTO
Automatyczne zamykanie
ELEKTROZAMEK
•
STOP
•
Tryb KROK PO KROKU
0V
MASA
Tryb OTWARCIA/PAUZY/ZAMYKANIA
24V pp
KROK PO KROKU
Star Ovo
EKRAN
SYGNA£ ANTENOWY
Dane techniczne
Centrala steruj¹ca do si³owników:
Dynamos 500, Dynamos 1000
Star 1230 LT
Tryb OTWARCIA/PAUZY/ZAMYKANIA
•
Tryb KROK PO KROKU
•
Automatyczne zamykanie
•
Enkoder
•
OpóŸnienie przy otwieraniu
•
OpóŸnienie przy zamykaniu
•
Zabezpieczenie na zamkniêcie
•
Zabezpieczenie na otwarcie
•
Opcjonalna karta ³adowania baterii
Wbudowana antena
36
•
KROK PO KROKU
•
STOP
FOTO
•
Funkcja ³agodnego startu
24 Vpp
Wbudowany odbiornik radiowy
0V
•
LAMPA SYGNALIZACYJNA
230V/40W
Lampa sygnalizacyjna
230 Vpp 50/60 Hz
Test bezpieczeñstwa
Centrala steruj¹ca do szlabanu:
Open
Star Open
•
Wbudowany odbiornik radiowy
•
Funkcja ³agodnego startu
•
Zabezpieczenie na zamkniêcie
•
Zabezpieczenie na otwarcie
•
Opcjonalna karta ³adowania baterii
•
Wbudowana antena
NOTATKI
ANTENA
•
Lampa sygnalizacyjna
2 KANA£
RADIOODBIORNIKA
Test bezpieczeñstwa
ZAMYKA
•
OTWIERA
OpóŸnienie przy zamykaniu
KROK PO KROKU
•
FOTOKOMÓRKA 2
•
OpóŸnienie przy otwieraniu
STOP
Enkoder
FOTOKOMÓRKA
•
ŒWIATE£KO INFORMACYJNE
Automatyczne zamykanie
WSPÓLNY
•
ŒWIAT£O GRZECZNOŒCIOWE
•
Tryb KROK PO KROKU
24Vdc MAX 200mA
Tryb OTWARCIA/PAUZY/ZAMYKANIA
LAMPA SYGNALIZACYJNA
LUCY 24S 24Vdc MAX 25W
Star Open
ZASILANIE 230 Vpp 50/60 Hz
Dane techniczne
Twój dystrybutor:
EKOCentrum24.pl
58-100 Świdnica
tel. +48 74 307 03 38
email: [email protected]

Podobne dokumenty