MAPA ROWEROWA

Komentarze

Transkrypt

MAPA ROWEROWA
ńsk
a
Kraje
Gdynia
Gdynia
Kielnieńska
Jez. Osowskie
Jez. Osowskie
a
Ch
ełm
ińs
k
ka
a
c ka
Mło
Pols dzieży
kiej
Oks
yws
ka
Mił
a
wa
Zam
Wła
dys
ła
knię
IV
ta
o
My
lna
Władysława
IV
lo
Pl e
De
Budowniczych
Portu Północnego
Gó
a
K rz
yw
o
Su c
hars
kieg
aW
isł
a
aW
isł
a
rtw
Ma
rtw
Ma
a
er
sk ie
g
ow
o
Ku Ujściu
S uc
ha r
otna
Now
O l sz
Żuławska
Falowa
na
przeko
Świbnieńska
eg
a
Wisł
a
‹
H

Æ
WC W
Ð
ÐC
Inspekto
rska
Wojciecha
Trakt Św.
Św. Wojciech
Przegalińska
Przeg
Mar
tw a
alińsk
Świbnieńska
ka
a
Wisł
a
Mar
tw a
Wisł
a
Prze
galiń
ska
parki i zieleń miejska | parks and green areas | Kleingärten
E E E E E E E
E E E E E E E E
E E E E E E E
E E E E E E E E
cmentarze | cemeteries | Parks und Grünflächen
wody | surface water | Friedhöfe
granica administracyjna Gdańska | city boundary | Stadtgrenze
Akwenowa
podjazdy o nachyleniu min. 5% | steep roads of min. 5% grade
Straßen mit Anstieg von mind. 5 %
maksymalne nachylenie podjazdu | maximum steepness grade | maximale Steigung
sklepy rowerowe | bicycle shops | Fahrradläden
parkingi rowerowe, zadaszone, na min. 20 miejsc, szkolne
bicycle parking, sheltered, with min. capacity of 20, by schools
Fahrradparkplätze (überdacht, mind. 20 Stück, an Schulen)
wypożyczalnie rowerów | bike rental | Fahrradverleih
licznik rowerowy z wyświetlaczem, bez wyswietlacza
cycle counter with display, without display | Fahrradzähler mit Display, ohne Display
siłownie "pod chmurką" | outdoor fitness equipment | Fitnessgeräte
toalety całoroczne / sezonowe | toilets open year-round / seasonal
öffentliche Toiletten ganzjährig geöffnet / saisonal geöffnet
0
1
2
(c) 2014 Urząd Miejski w Gdańsku, Referat Mobilności Aktywnej
www.gdansk.pl, www.rowerowygdansk.pl
3 km
ista
U rw
O
ga
liń
sk
a
liń s
ga
ogrody działkowe | allotments | Kleingärten
trasy rowerowe w budowie | cycle routes under contruction | Radwege im Bau
"
)¥

"
)
P
"
¥
Prz
Pr
ze
plaże | beaches | Strände
wybrane drogi gruntowe | selected dirt tracks | ausgesuchte unbefestigte Wege
ììììììììììììììììììì
Stroma
Wisł
a
p Wisły
p Wisły
przeko
Trałow
a
ko
Łupasz
Tur
ysty
czn
a
Falow
a
a
Akweno
wa
nica
wod
Ob
dn
Połu
wska
Niego
iecha
Wojc
ska
os
Zagroble
wa
yn o
Ben
z
a
yno
w
Ben
z
linie kolejowe ze stacjami | railway with stations | Bahnstrecke mit Haltestellen
ulice jednokierunkowe z ruchem rowerów w obu kierunkach
one-way streets with bicycles allowed in both directions
für den Radverkehr geöffnete Einbahnstraßen
Św.
ow
Ra
d
a
Kępn
sk
a
ow
zic
h
ęd
aP
Ta
m
ciągi pieszo-rowerowe z pierwszeństwem pieszych
pavements for pedestrians and bicycles with priority for pedestrians
kombinierte Fuß- und Radwege mit Prior. für Fußgänger
ulice w strefach ruchu uspokojonego (dopuszczalna prędkość nie wyższa niż 30 km/h)
streets within the zone of calmed traffic (maximum speed 30 kph)
Straßen innerhalb von Tempo-30- Zonen
Trakt
Bo
rk
ega
lińs
k
ista
ogar
dzk
a
Boguckieg
o
Ur w
S tar
Wiosłowa
go
Świbnieńska
R ó w na
Żuławska
a
zk
ar d
rog
S ta
mi
an
Pr
ze
a
w
P
Promienista
Rybińskiego
Steczka
Żakó
w
zy
ck
Łę
c
Jodowa
ki
wia
Pa
Ste
czk
M
S i
i
łotk
Op
Sobiesz
ewsk
a
Sok
o
Kormo la
ranów
Sz
pa
k ola
So
ki
S z pa
Skiby
Lessow
a
Si
e
Zawiślanska
to w
An
de
Krynic
zna
sza
s t o ri u
aP
M
otł
aw
a
ęd
zic
ho
ws
ka
Sadowa
aw
a
aM
otł
Sta
r
Wspólna
y ńs k
a
Przy
Torze
Plac
Oruński
cowa
Kn
ys
zy
ńs
ka
Ta
m
M
otł
aw
a
ta
P us
Równa
Przy To
rze
icz
a
en
nic
ka
Si
nni
ck
a
ce
Stę
p
na
Ka
na
ł
Motława
Wygon
na
Ka
na
ł
Sie
Za
bło
Oło
w
ia
Stę n
pc
e
Ołowianka
Motława
Szopy
Chm
ielna
aw
a
tna
ienn
Suk icz
b r zeż
ie P o
Dł u g
Kles
za
uni
ł Rad
Kana
aM
otł
Sta
r
Gr
Kam odza
ien
na
Pa
Lis
Gro ia
bla
a
Lekty
Ża b
i
K r uk
nicka
Kład
ki
R ze ź
Trak
t
Brze
gi
egi
B rz
Trakt
Św. W
ojciech
Dwor
a
wa
cin na
oś
Raduńska
Nowiny
ì
Sreb
rna
k ie g
Zas
pę
Na
za
owic
Ma
ryn
a rk
i P
ols
Hu
ta
na
Rybackie
e Pobrzeże
y
Tk a
cka
karsk
Podwale Grod
zkie
Okopowa
uni
ł Rad
Kana
Spadzi
Zar
ośla
k
Wronki
Targ W
ęglow
3 Maja
3 Maja
3 Maja
ìì
ì
ìììì
Bis
k
Św Br
. W z eg
ojc i
iec
ha
Worcella
wa
Granito
H oen e
Dominika
Uranowa
Krzemowa
3 M aj a
Dìąì
bìrìoì
wìsì
kìieì
ì
ka
ì
ì
ììì
u
cz
ì
l an
Poh
u
ì
ìì
ìììì
ìììì
ììì ìì
Pobiedzisko
Sz
kla
k
dań
s
ii G
Lec
h
Ma
ryn
ark
i P
ols
kie
j
Tw
ard
a
Bema
Cygańska
Góra
Cygańska
Góra
skic
h
aw
Rum
la
Plac
G us
tk
Letnicka
eg o
ski
ow
cha
n
Ko
Po
ko
le ń
wskie
go
icza
now
Kocha
no
Klo
luch
ow
ski
eg
o
rs z
go
ìì ì ì
ìì ì
ì ì ìì
ììì
ìì
ìì
ì
ìì
ì ìì
ì ì ìì ì ì
ììì
re c
ow
a
tan
Sybiraków
a
sk
Kręta
a
Świ
ęto
k rz
ys
ka
Bliska
Wilków
Morskich
sk
a
Po
rt o
wc
ów
ań
Gd
Let
nic
ka
Ka
sz
Dworsk
a
C ho
Dworska
ań
Gd
ManOstroroga
Soch
if
acze
wsk Połan estu
ieck
a
iego
Aleja Hallera
Pira
mo
Pu
Na szkina
ruto
wic
za
Sobies
kiego
K r ęt a
Sm
o
o
ieg
Dra
ììì
ow
sk
a
an
ec
h
Ci
K a li s k a
ls k a
ielk
oìlsì kì aì ì ì ì ì
ìW
ì ìieì
ìlkìoìpì
Południowa
er a
Hall
dkie
wicz
a
Aleja
a Aleja Halle
ra
Deotymy
Kubacza
Uphagen
a
ki
dzien
Bartka
wi
cz
owsk a
ì ì Wi
ì ì lan
Rogalińska
Aleja Havla
ka
Alej
a
cka
e le
rs k ie g o
Świ
Dubois
Chrobrego
Zbyszka z
Bogdańca
Aldony
War
yńsk
iego
Zaw
is
Cza zy
rn e g
o
War
yń
iego
Do S
tu
i
Do Stu
dzien
k
a
s ka
ie ń
dz
Mozarta
ììì ììì
ìììì
K
R
Ha
vla
Ce
be
rto
ì
Kołodzieja
Grudn
ia 70
Aleja Hallera
Chrobrego
Dźwigowa
Ciołkow
da
nro
W
all
e
j
skie
go
ickie
opn
Kon
K os
ì sa
Soì ì ì ka
bó
tki
Wa
sso
wsk
Wile
ńs
k
Su
na
ma
hu
Sc
ì
ìì
ì
ìì
Ja
Strakowskiego
Zygmunta
Augusta
łkow
skie
go
Ciołkowskiego
Cio
Bajana
a
wa
ls k
o
Czub
ińsk
ieg
ì ì ìŁo
ì ì st
ì ìoì w
ì ìicì kì a
ìììì
ì
Słone
Dolin czna
a
a
us
k
Ka
rt
olio
wa
Ma
gn
ow
a
r zę
bin
Aleja
ra
Aleja H
a ll e
h
skic
Maje
w
Ale
ja
kiego
B u r z yń s
a
jan
Ba
wa
Ma
Po tki
lki
So
sn o
Do
lin
a
Ka
mi
eń
sk
a
zk
l gr
ad
Be
Otw
arta
Burg
a
Myśliwska
W
ick
Ob
a
ni c
od
Boguck
ie
P
"
¥
a
Wiosłowa
ka
ńs
al i
ulice | streets | Straßen
pasy autobusowo-rowerowe | bus-and-bicycle lanes | Bus- und Fahrradspuren
iowa

!
(
wa
go
Wyspa
Sobieszewska
e
Prz
drogi dla rowerów | cycle paths and cycle ways | Fahrradwege
strefy piesze z dopuszczonym ruchem rowerów
pedestrian zones with bicycles allowed | Fußgängerzonen frei für Radfahrer
9%
io
dn
ołu
zow
Boguck
ie
g
ze
Pr
s ka
Żuław
ka
ka
a
zo w
rc y
Na
Na
rcy
zo
wa
Na
rc y
a
sk
dr a
wa
Ofiar
ie
dz
Mo
no
P
nio
a
ńsk
Piłka
rska
wo
ra
Du
Za
d
Mo
Ła
ica
dn
wo
b
O
d
ołu
wa
Lipce
om
ws
z na
Turystycz
na
wa
pasy rowerowe w jezdni | bicycles lanes | Radfahrstreifen (markiert)
a
Wojciech
Trakt Św.
poł
Nie
rko
Turystyc
ńsk
a
wa
no
Ła
Wschodnia
Woły
ka
Bo
Turystyczna
Mar
tw a
P "
P P
P
"
"
)
)
Borkowo
a
Turystyczn
Prz
wa
no
Porębskiego
Hall
er
J
Jelitko
w
Dwór ski
a
ner
Jan
aP
aw
ła I
I
Me
is s
zt
Ols
aw
ła I
I
Dywizjon
u
303
ow
a
a
ow
go
ibor
skie
Ra c
Sc
ìì
ìì
ka
bl a
Ja
Do śkow
lina a
ì
ì
ìì
Mo
r
Ed e
iso
na
ììì
K
ìì
ì
ìì
Bulo
ńs
No
ìì
ìì
ìì
ìì
ìì
ìì
wa
łonio
Ja b
ów
Ba
łty
sk
a
aP
Je
ka
ws
Mi
go
ì
ìì
ìì
ìì ì
ì
ìì
Powstania
Listopadowegoì ì ì ì ì ì
ìì ì ì ì ì
ni c y
P ól
ì
ìì
ìì
Ż ak
rsk
S t a rto w a
Dywiz Ale
jonu ja
303
Ja n
wa
a
Topo
lo
l eś n
ì ì ì ì ìì ì ì ì M
ì ì igow
ì ì ì ìska
ìì
ììì ì ì ì
ììì
ìì
W
Myśliwskie
Wzgórze
Morenowe
Wzgórze
a
Myśliwsk
Mo
wa
Starto
Reym
onta
Zubrz
yc
Le kiego
St ś n y
ok
ì
ìì
kìiìe
ìgìo
ìì
ì
ìì
ììì
ììì
ìì
ì ìì
ì ìì
ììì
sio
n
Kmieca
Sre
brn
ik
P o d k a rp a c k a
o
ac k
ie g
ìì
Po
tok
o
Do
Mł lne
yn
y
ì ì ì ì ì ìì
ìì
Szcz
ęśliw
De
Gau
lle'a
a
Ro
ln
ì
Ko
lb e
rga
Góralska
Pia
sto
w
Gdyńska
ka
Droży
ny
o
i eg
sk
sk
i eg
o
ko
w
da
Ro
ì ìì ì ì ì ì ì ì
Ż
go
kie
ws
r os
ze
Do
h
ra
Ab
ìì
ì ìì ì ì ì ì ì
ì
ì
ì ììì
P od
ì
ì
ìì
ì
ìì
ew
c iL
Grot
ìì
ìì
ì
ìì ì
ì ìì ì ì
ìì
ì
ììì
Lirowa
Cytrowa
Wiolinowa
Wiolinowa
Złota
Karczma
Cz
ìì ì ì ì ì
ìì ì
ìì
ìì
i
Ra
do
śc
Do
lin
a
ìì
ìì
ìì
ì ì ììììì
ch
skiego
Bytowska
a
Bytowsk
i
Do
lin
a
a
wia
ńs
go
Cystersów
Astronomów
ìì
ìì
wlan
y
Białoszew
o
skieg
Czyże
w
ì
Czyżew
skie
Homera
Galaktyczna
Orfeusza
Wodnika
ìì
Dia n y
sk
Sło
Sp
fera
Sza
ka
ożca
Kozior
Daru
Pomo
rza
Je
Tem
idy
Aleja Kazimierza Jagiello
ńczyka
Sz
ołd
Pa
Ze
us
a
a
cki
so
Wy
z.
ick
a
acero
wa
alu
po
w
zy
sa r
Kor
rk o
wa
Ga
jow Spo
a rto
Ba
Bu
wa
ko w
lce
rsk
a
i
W ego
Gr
en
Po yfa
dy
mo
rsk
ieg
o
S
Ba
Nawigat rnie
wic
oró
w
ka
Min
Ch erwy
i
e Chi ro
ro n
e
cki
so
Wy
z.
Nowy Świat
ì ì ì ì ì ìì
ììì
Bud
o
ìì
ow a
sia
Nowiny
mic
Czers
E E E E
E E E E E
E E E E
E E E E E
E E E E
E E E E E
E E E E
E E E E E
Ła
Olsz
y
Wschodnia
Smoleńska
Kol o
Srebrna
poło
Lipce
Wisł
a
P
"
¥
e
dz i
czy n
Mar
tw a
E E E E
E E E E
E E E E
E E E E
E E E E
ska
Wołyń
ìì
ì
Galaktyczna
Ra
do
śc
ìì
Szczyt
ników
Be
no
n zy
a
Martliń
wa
ìì ì ì
ì
os
ì ì ì ìì
ì
ììì
ìì
a
ììì ììì
roki
D
Dam amrok
r o ki i
Damroki
ì
ìì
ì
ììì
Dam
ììì
ì
ìì
ììì
ììì
ì ììì
ì
ì ì ìì
ìì
ìì
ììì
ììì
ì
ieck
a
ka
iśla
ńsk
a
ka
Równa
Żuławska
ì
ììì
ìì
ììì
ìì
ì
ìì
Zwie
rzyn
ląs
Tęcz
ow
Olszynka
ska
Żuław
za
dw
wo
Za
L e sz
i
dra
Gę
ki
Mo
Motła
wa
Ż a b ia
wa
Smętna
Nie
rtn
ic
Wisł
a
Na
ka
lińs
ga
ze
Pr
ki
i eż
Śc
no
Ja
bł
Mar
tw a
Kwiatowa
ììì
ìì
a
i
ie
Sitow
za
ed
Mi
Ła
ìì
ì
wa
Pło
ńs
k
a
zow
rcy
Na
dra
Mo
wa
in k
Je l
ny
Równa
Starogardzka
Ba
Tęczowa
ńs
ni o
Płońska
Tęczowa
zy
bł o
hałk
a
i
Elb
ie
tk i
Park Opływu Motławy
go
a
Głucha
wa
ko
iąz
Zw
Ja
Mic
hałk
Nadwiślańsk
a
dz
wo
Za
Bra
Niw
no
Za
o wa
a
‹
ì
ìì
ì
Miłosna
ńs k
a
ska
Przegaliń
Ź
Mic
Sitowie
ìì
ìì
Szczęśliwa
P ło
e
łęż
Kartu
ska
Po
ie
ìì
ì
Je
a
ìì
K ali n o w a
Nadwiś
lańs
ka
dra
ka
Wisł
a
a
o
Gdańskieg
Kolejarza
P
"
¥
Na Szańcach
Ła
Wiec
a
Płońsk
Połęże
¥
Borkowo
R z ec z n
a
w
Batalionó
h
Chłopskic
Straszyn
a
Łowicka
ciągi pieszo-jezdne | vehicular and pedestrian shared spaces | verkehrsberuhigte Bereiche
znic
za
Straszyn
Łowicka
na
le
Osied
dz
wo
Za
ììì ìì ì
ì
Kalinowa
Tarniny
Si to w i e
Otomińska
Mar
tw a
a
ska
n
Kęp
Rudniki
i
ałk k
zla
Połęże
ìì
ììììììììì
ìì
ska
ì
ììì
ì
ì
Inży
nier
Wisł
a
Jez. Ptasi Raj
Mo
Otom
iń
a
P
"
¥
M i ał ki
S zla k
row
i e rs k a
Krakowiec-Górki Zachodnie
Rzęs
sk
Elblą
isa
Wę s
Kęp na
E lb
ląs
ka
o to
ch
ńca
Sza
Na
P
"
¥
Mar
tw a
Sitowie
Park
Siennicki
sk
Wą
Wiosenn
a
Sienna
Miałki
Szlak
Elbląska
Jodłowa
Przełom
Mostek
Sówki
ka
Tam
go
rskie
low
a
Stogi
Jodłowa
Zatoka Gdańska
Zatoka Gdańska
Jez. Ptasi Raj
iała
P
"
¥
a
Such
ied
Pawia
m
Wisła Ś
P
a
Tamka
P
"
)
P
"
¥
"
)

Æ
Hoża
Zimna
Falc
Po l o n k
usa
ego
Stryjewski
Kłosow
o
a
iała
Wr z o s y
"
)
P
tn
wo
No
m
Wisła Ś
o
kieg
łogi
Roz
O ls
s
Turku
ak
P
"
¥
P
"
)
sk
ieg
Litewska
w
n ik ó
Za w od
na
jew
cza
gi
ło
Roz
a
alna
owa
Chło
d
Bajki
W
isł
a
ns
na
a
rsBe r
zech
wy
a
Nisk
Kru
Sztutowska
Sad
kie
tw
a
P
"
)
Ugory
St
ry
P
"
¥
a
nn
a
bok
Głę
Długa
a
Grobl
¥
edmiejs
ka
P
"
)
P
"
P
"
Ubocze
Park
Oruński
(210 miejsc
parkingowych
dla rowerów)
zyńsk
Motła
wa
P
"
)
G"
P
)
go
Seredyńskie
na
"
)
a
Jagla
le Prz
Pow
Park
Siennicki
P
w
Łąko
Podw
a
P
"
)
WC
Ð
Psz
enn
a
M
ar
r
na
Le Dicke
Zalesie
a
Długie y
d
O gro
Rejtana
uńska
Rad
R ubinow a
W
isł
a
P
"
)
ak
ìskìaì ì ì ì ì
D ia m e n t o
ław
Śródmieście
Park Opływu Motławy
Ols
Sandomierska
P od m
Piaskowa
Park
Oruński
i
Żabia
ka
iejs
Przeróbka
za
zys
ud
B
a
Sienna
tu r
Ki e
ìì
ì ì Zì a
P
"
¥
Małomiejska
Angielska
Grobla
za
Ś lu
towa
Mo s
ìììì
sia
osy
Wrz
hars
Suc
Os
go
ka
¥
G
Ka rodza
mie
nna
E E E E E
E E E E E E"
P
)
E E E E E
E E E E E E
E E E E E
E E E E E E
E E E E E
E E E E E E
mìi8 %
eì jì
W
ies
Na ce
p
Stę
Króli
na
ka
en a
a
a rnia
mi obl
łc z
Ka G r
ow
kó
k
s
P Ja
"
Łą
a
i cz
żn
u
ta
łm
du
Ja
R e iś
M
dna
Ra
ka
tw
a
nic
en
Si
Św.
Barbary
ń ska
skie
jściu
a"
P
¥
Szafarnia
ńs
a
nia
tocz
To
ru
zn
aS
¥
P
"
)
P
"
)
M
ar
na
toc
Star
Żab
i
Kruk
tocz
sna
Szero
Św
!
(
P
"
E E E
ì EE EEEE EEE
E E E E E
E E E E E E E E E
E E E E E E E 8
E %E
E E E E E Eì E E E
E E E E E E E ì ìE ì ìE ì
E E E E E E E E E
E E E E E E E E E
E E E E E E E E E
E E E E E E E E E
E E E E E E E E E
E E E E E E E E E
E E E E E E E E E
8
ì
ì
E
ì
ì
ì ì ì E% E E E Eì ìEì E E
ììì
Wałow
a
Tartaczna
rzynki
Kata
P P
P
"
)
Bi ì 7ì %
Pod
s
.D
ka
P  ucha
"
)
P
P
"
)
"
)
)"
)"
P "
"
)
P Piw
)
M
ariack Ð
P na
"
)
P
WC
"
)
a
P
"
)
WC
Ð
P
"
)
WC
Ð
P
DPługa "
"
)
P
P"
)P )
Za
"
)
WC
DPługP Ð
"
)
Mu"
"
)
P
)i
PP
)
"
)
r am
) Targ "
WC
P "
Ð
"
)
P Og
)
i"
ar na
P
"
)
PP
"
)
"
)"
Stągiewna
P
)
P
"
)
ì
Gop
la
har
WC
Ð
si
Wo
Pr
ze
Kro
za
ka
WC
Ð
‹
WC
Ð
s
eliu
lars
Sto
w
Zatoka Gdańska
Zatoka Gdańska
te n
Kontenerowa
ow a
.)
a
jenn
P
"
)
ìEì
Cieniì ìstìaì ì ì ì ì ì ì
ud
Sta
enna
ìì
óì wì
i
nik
a
jsk
Nowatoró
Kon
Ku U
w
gie
Ła
¥
wb
kie
romiejs
ale Sta
P
dw
"
o
¥
PÐ
WC
Świętojańs
ka
WC
Ð
P
"
)
Jagiellońskie
ìzì
ìoìc
ìSì t
wcì
K or z
9 %"
P
Prom
¥
ew
aH
P
"
)
P
"
)
Park Kultury
i Wypoczynku
s k ac h
"Grodzisko"
a Pia
N
ìì
ìì
5%
nio
ilna
Ra
P
"
)
Gn
ły
Wa
u la
P
"
)
P
"
)
!
O
Hucisko
wa
(
Kampinoska
r o wa
wa
ero
t en
Suc
ików
ìì
ìì
Radarowa
n
Ko
ciu
lna

"
)
u
ia
Stok ì kup
Na ì ì s
h
Po
No
wa
Wa
ło
itna
P
sam"
Ak
P
P "
)
sz
"
)
P 
"
)
eliu
(
P !
P Hew
"
)
)
P "
"
)
‹
P
"
)
ia
k7up%
Bìis ì ì ì ì
nka
P
"
)

!
(
P
"
)

"
)
‹
Armii Krajowej
P
"
)
P
"
)
‹
‹
P
"
)
Bema
ìì
Reformacka
Łużycka
s
FAHRRADKARTE
ciu
Ujś
Ku Ujś
Ko
a
ja
kcyjn
Dyre
3
ska
wa
C hem
iu
P
"
)
P
"
)
lecka
Strze
orzyń
do
prom
(bezpłatny
przewóz
rowerów)
Ku
Wielopole
y
‹
S m ęg
h
zyc
nic nego
dow oc
Bu Półn
rtu
Po
iera
ant
a rp
ka
k ła
CYCLING MAP
a
adow
Pokł
Ch
wiejs
strow
z
na
Ja
wa
le jo
Ko
nn
Ko
Ma
ia
up
a
ow
ban
Złota
Brylantow
a
wa
Ametysto
Tenis
owa
wa
Staro
c ha
Letnica
ì
ka
Srebrna
ca
Twierdza
Wisłoujście
j
kie
6%
6%
zy
a
lna
Ko
a
Lotników
Polskich
Bitwy Pod
Lenino
o
kieg
¥
ììì
Kr
wiejsk
Staro
a
Po
ols
MAPA ROWEROWA
z
na
Ja
nia
Wro
P
"
)
P
)
N ow e "
y ")P
OgrodPark
P
"
)
ja
Ale
czk
tc z
Dywizji
Wołyńskiej
ież
n
ta
u l.
P
"
)
eg
Brz
P
"
ì ì ì 12 %
ìì
ìì
kt
sta
P
"
¥
Orunia
ììì
Twierdza
Wisłoujście
prom
(bezpłatny
przewóz
rowerów)
lna
e
ììì
Bu
wa
Su
Ko
go
An
la
av
ì
pi n
am
Łuc
kie
ws
go
tyno
P
"
¥
a
Park Kultury
i Wypoczynku
"Grodzisko"
ws
ka
Ramułta
P
K
Tr
a
ì
Fleminga
Jabłońskiego
o
kie
K
ów A
rier
Ku
P la
Śn
Poin
Park
Steffensa
a
Odrzańska
g
kie
ws

"
)
i
lo
z
ich
sk
aw
sz
ar
W
a
zyck
Bystr
go
ńs
szy
Suchanka
go
ośc
Kujawska
ic k
gn
o
ieg
sk
Grabowskiego
Cie
ko
ięc
o W
ie g
sk
yń
sz
a
icz
ja H
dy
"
)
Æ
wc
usk
Lub

Æ
Worcella
rskiego
Ci e
Ale
I
gady
yg a
5%
O
Wr
ocła
16 %
Na
Zboczu
He
ka
iejs
ałom
ow
P
"
)

Æ
Buczka
ow
ab
Gr
¥
P
"
a Hu
zklan
PGE Arena
i P
Gdańsk
ark
Le
7%
Ptasia
WC
Ð
(210 miejsc
parkingowych
dla rowerów)
Pło
M al cz e w s k i e g o
Cienista
a
dz k
P
"
)
rzy
ok
ięt
o
ie
eck
ow
ta-R
a
Ciasn
n. Siko
C
skiego
ubiń
h ał
Wo
ln
ół
E E E E
E E E E E
yzw E E E E
Eo E E E E
Ele E E E
E EniaE E E
E E E E
E E E E E
ka
Biegańskiego
icza
ki e
eg
Park
Bema
ej
Aleja Armii Krajow
Al. Ge
la
Łó
h
kic
ws
wo
a
L
t
sk
u li c
ski
6%
o
Na Zb
Mad
alińs
kie
Ok
to w
P
"
¥
Gro
Solecka
ì
jac
i
Amber
Expo
E E E E E E E E E
9 Gieł
%E guda
E E E E
E E E E E
E ìEì ìEì ì Eì ìEì ìEì ìEì ìE E
EìE
ì E E E E E E E E
ì
ì EEE EEEE EEEE EEEE EEEE
E E E E E E E EìE
E E E E E E E Eì ì E E
E E E E E E Eì E E
E E E E E7 %
E E E E E
E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E
niEa E E E E E E E E
KoloEoEtaE E E E E E E E E E E E E E E E E
h
E
c E E E E E E E E E
a

!
(")P Kartusk
"
)
P
"
)
Pta
M
nia
ì
osy
P
"
)
Prz
y
Poinca
Oliwska
Na Zasp
ę
Strajk
u
Dokeró
w
Młyniska
nic
Świd ka
P
P
"
)
skiego
ło g
P
"
)
¥
w
Malcze
Sw
o js
go
Po
a
ańsk
Pi
op"
)
Zak
P
)
Kartuska "
Za
Aniołki
a
Skarpowa"
P
¥¥
P
"
l n o ś ci
wa
Park
Steffensa
ìì W
ì ì ycz
ì ì ółk
ì o
P
"
)
P
"
Fo c h
ììì6 %
ì
ì
Cies
zyńs
kieg
o
ìa
ìlsì k
wì ìe
ì ì aì
ììW
y
A n n o n ki
iell
Ja g
Dą
Wo
terminal
promowy
P
"
)
na
b
s
zka
ów
ńc
ììì
Sta
low
a
R y b it w y
ryn
Ma
ima
Tuw
ki ch
Gdański
dec
ia
Chodo
Śn
 wieckiego
Uniwersytet
!
(
ej
ko w
Medyczny
es z
z
r
O
K op
e rn i ka
ki
bin
Dę
ì ì 7Sk%arpo
ì ì ì ì ì ì wa
ì ìì
Witosa
Wawelska
i
wk
bró
Dą
i
wk
bró
ia
Nowy
Port
owa
ndl
Ha
S
(366 miejsc parkingowych
dla rowerów)
Park
WC
Ð
Zielony
a
ow
ììì ìì ì
ìì
k
Dr
og
a Z Ucznio
i el w sk
on a
PGE Arena P
a
"
)
Gdańsk
ka
Ja
Fah
Siedlce
Kościelna
ie
Jank
ka
wa
Park
ita Zielony
renhe
E E E E
E E E E
E E E E
E E E E
E E E E
E E E E
E E E E
E E E E
E E E E
E E E E
5%
anki
Świtezi
dzka
Nowogro
Zosi
zego
Prota
s
boro w
ole
n
Westerplatte
latarnia
morska
Park
wy
H Akademicki
cię!
stw
a
Po
ììì
ka
Na O
ta
ws
ìì
Bru
k
w
rto
be
Nie
w
Wy
zw
g
Ża
wskiego
Nad
Jarem
ìì
iK
Lipow
vla
a
I Br
6%
Kowale
owskiego
Zak
ska
cy
Sopli
A
leja
i
A rm
8%
Św
Bry
dy
y
zb. retencyjny
Świętokrzyska I
ì ì ì ì6ì %ì
ììì
P
"
)
aZ
atów
ieja
ììììì
Rog a
Nie b o r o
l i ń ska
lą
Or

!
(
o
op
ska
Kowale
To
wa
ro
6%
ka
zys
tokr
wię
Sulmin
Al
ej
C yga
ńsk
Góra a
ìì ì ìì ì
ow
s
Pok
Lec oleń
hii G
dań
s
rąg
Ok
o Park
ieg Uphagena
Tru
rsk
bad
na
uró
o
w
K
Nieborowska
ska
WC
Ð
terminal
promowy
Przemysłowa
j
kie W
czna liniczna
K
Dę
12 %
eyki
Dom
rw
ic
6%
uska

Kart!
(
Mac
a
yg a
I Br
I Br
rzy
tok
Ś
l in i
ììììììììì
Ce
sk
II B r y
ego
rski
ię
Św
ela
r gi
de
Gu
zb. retencyjny
Świętokrzyska I
Unruga

Æ
o
ieg
bsk
Be
idzka
rę
Po
Za
lda
efe ka
en yc
Hu Wież
Przyw
go
¥
nty
Da
Wa
có w

Æ
Ha
ska
a
ka
ojs k
a
Drużyn
Strzeleckich
żyn ich
Dru eleck
Strz
g a dy
11 Listop
ad
dy
Na
za
P
"
)
P
"
¥
li
Cieszyńskiego
a Cmentarz
Łańcuc
ja
Ale
a
my
cka
Pło
ck a
m
ga
za
wic
P
"
¥
P
"
¥
Chełm
a
gan

Æ
Amber
Expo
¥
Ogińskiego
w
o ra
Ases
Łoz
y
P
"
)
ka
Gdański
P
Uniwersytet "
Medyczny
P
"
)
szkó
Hore
nta
Reje
ow
ka
dz
ysk
em
e
Prz
rsk
y
cz
how
ska
P
go )
"
h
Smoluc
Filom
Wzgórze
o
kieg
Wojs
j
o
Filaretów ow e
Mickiewicza
kieg
Wojs
raj
za9 %
sięd aka
ob
Park Brzeźnieński
P
"
)
gutta 
"
)
Beethove na
P o w st a ń
go
Mary
a
Pan usza
e
d
Ta
sick
iego
Oliwska
ic z a
a
ow
ski
e
Kra
eg
o
Westerplatte
latarnia
morska
(366 miejsc parkingowych
dla rowerów)
P
Park Nad
"
Potokiem Strzyża
Taborowa
Bacha
7%
Prz
łęcka
loń
ó
niog
Jele
l
gie
Ja
'a
lin
skie
Elfó
w
Pło
¥
Ujeścisko-Łostowice
zb. retencyjny
Po
ręIIb
Świętokrzyska

Æ
łuc
ław
ic
Kochano
o
Otwarta
Pa
de
rew
sk i
lo
Gdańska
Trau
ì ì ì7ì %
ì ìì
ì
tos Łostowicki
Wi
lan
Wi
Łó
a
lsk
a
Ostro
z
ier
ka
życ
Stę
zim
cka
Ka
to
łos
a
ka
łę c
tro
Os
i
Okrze
K
ie g
olipie
Armii
Aleja
a
sk
zaw
s
r
a
W
myska
Prze
Dzielna
sk
bie
So
Paganiniego
wej
Krajo
Ki
kiew
Politechnika
Starodwor
No w
Ostrołęcka
kie
Uph
age
na
Ra c
i
Reja
Park
Akademicki
Gdańska
Suchanino
¥
a
a
Warszawsk
sp i
ańs
P

"
)
a
Haller
Aleja
na
o ve
P
"

Æ
Lub
e
cka
Politechnika
6%
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E SE E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E EłonE E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E D
E E eE E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E oEli E czE E E E E E E E E E E E E E E 6E%
a E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E nEa E nE
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
CedE E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
Erow
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E aE E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E E Cmentarz
E E E E E E E E E E
E E E5 %
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
Łostowicki
E E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
ska
Wy
B ra

!
(")rtus")Pka ra
Ka S z a
ka
ws
ho
to c
ęs
P
)
P"
"
)
P
"
)
Park
WC
Ð
Uphagena
o
ìì
ka
¥
P
"
)
Poli
te ch
niczn Własn
a Str
a
Fisz
ze c
era
ha
P
"
¥
Z ie
ńska
Reja
Park Park Nad
P
Potokiem Strzyża "
Kuźniczki
Traugutta
Liszta
z
r n ic
th
Bee
y
P
"
)
Mierosławskiego
B
zka
rad
elg
rów
S ape
Saperów
P
"
)
ì ì5ì%
P Kośc
"
¥
"
) iusz
k
M ic
a
ow
czk
Le
Li p
Mickiewicza
ta
rta
be
hu
Ga
łcz
yń
P
"
)
zn
iow
sk
a
Wrzesz
cza
Klon
owic
K rę
ììì
Lilli
Wenedy
ski
e
ra
Fu
lton
a
ìì
P
"
)
P P
"
)
"
) "
P
)
Park Brzeźnieński
WC
Ð
Uc
zni
Baczyńskiego
Kościuszki
go
wic
za
Uc
Kopalniana
iego
ańsk
spi
Wy
¥
D
Zie rog
lon a
a
Górnicza
ìnìe
ìaìg
ìWì
ìì 8%
ìì ì ì
ì
ìì
wa
no
a
Pstrowskiego
Próżna
Wallenroda
ììì
PCK
P
"
)
‹
a
n ów
Grażyny
P
"
ìì
Gr
ych
Plater
P
"
)
P
"
)

Æ
Brzeźno
Jar6o%
wa
Asesora
Lipo
wa
Ciso
wa
Dworska
Ster
nicz

Æ
P
"
)
na
Fredry
Niemcewicz
a
iego
Prus
ew sk
o
zew
Pile
ì ì7cìk%iego
ì
ura
Paste
Walec
zn
Park Brzeźnieński
K or z
P
e
"
)
im. J. Haffnera niowskiego
Dw o
rska
ór
Aleja Kazimierza Jagiellończyka
Dw
izy
jn a
rn y
Te
lew
a
Cz
w
có h
tań kic
ws ls
Po lkopo
e
Wi
Krasz
o
egi
z ie g
nus
i
P
"
ldzdek Gaullea
a "
P
)
tejk
i
Wz
gó
rzu
Vo
lty
Fu Volty
lton
Fultona a
Piecki
¥
ìì
Bia
j
Ale
zb. retencyjny
Świętokrzyska II
y
M is

!
(
¥
ììì
bło
cki
ego
ì ìì
Ł
ì
go
e nd
z
talo
ka
ka
P ie
ìì
Cz
Leg
Ma
n ia
K ol o y
Z r ęb
ìì
Nałk
ows
kie
j
ej
ii Krajow
Aleja Arm
o
ła
Park
n ki e
P
"
)
Park Millenium
Lwowska
ela
Da
11P% ta
Traìu"gì uì tì ì ì ì
iego
ìììì
wej
Gu
de
r sk
i eg
wa
Sie
ski
ego
ìììì ì
e ńs
11 %
Piotrk o w
ski
e
ego
Bia
6%
Aka
cjow
a
ińsk
K u rp
sìkìaìì
a
iow
on
der
Pn
iew
śk
go
Tylewskie
ìììì
Gabrysiak
Gu
Lelew

!
(
y
lon
Zie k
Sto
11 %
ìì ìì
s
Kartu

Æ
ja L
Ale
Ja
ra
a
Schubert
iK
ra jo
wskiego
¥
P
"
)
P
"
)
Pułask
iego
Grudziądzka
P
"

!
(
GO
r!un
wa
P
"
)
¥
Dro
ga
¥
Wrzeszcz
Dolny
‹
ìì
Migowo

Æ
Jasień
Ar
mi
ntó
w
P
"
¥
Pes
iego
Kilińsk
‹
¥
sko
eja
skich
zczyń
Les
Burzyńskiego
Brz
P
"
)
ì ìì
ów
Spa
doc
hron
iarz
y
‹
czak
Za
wa
Al
Cz
ow sz
P
P
"
)
"
)
Lendziona

!
( Dmo
%
Wileńskìaì ì ì ì ì ì 11
ì
dro
Ce
ej
ka
Ryc
Bliz erza
bora
‹ ‹
D ąbr
6%
ska
Kartu
ì ì ìì
ata
Park
Kuźniczki Wajdeloty
ozo
P
"
)
P
wa
"
)
P Park
"
)
P
"
)
P
"
)
P
"
)
P
)
de Gaullea "
P A
"
)
PPle
"
)
P
"
"
) ja
P P
"
)
"
)
P
"
)
P
"
ści
j ow
Stolema
ia
P
"
)
Wczas"
yP
ka
Gdańs
E E E E E
E E E E E E
E E E E E
E E E E E E
E E E E E
E E E E E E
E E E E E
E E E E E E
E E E E E
E E E E E E
E E E E E
E E E E E E
E E E E E
E EkieEgo E E E
E sE E E E
E E E E E E
P
P
"
ik
c zn
Włó
Ło
Jas wcó
w
ień
ska 7 %
iego
ki
eg
P o
"
)
ka
ska
ń ska
Królewsk
ie
Wzgórze
¥
ów
Otomin
Sulmin
taja
Kołłą
Wa
rn
P
"
Niestępowo
303
nu
zjo
na
e wska
Cz
Niestępowo
go
z ia
eszta
ìì
Kraśn
i
ki
Ko
mb
Baja
na
G o łę b
ow
s
o
g
ieckie
na
zki
cius
Ko ś
Batorego
me
Uje
Damro
Ka
r t us
St
ęż
yc
ka
Otomin
a
o l in
rz y
ìì T
ska
yśliw
7%
Jabłonio
yńskie
Park Millenium
Drzew
ìì
Orańska
Orańska
d
abę zia
Łabędzia
Łowców
ka
a
Lubowidzk
P
"
¥
ed
y
Bud
ap
My
śìliìw
ì
ęta
na
dla
ró
D
a
ì ìì ì ì
ka
Jelitk
ow
Dwó ski
r
ńs"
P
kie
go
Żwirki i
Wigury
Ba
ja
Wrzeszcz
Górny
o
zeg
koc
Ra
Jez.
Wróbla
Staw
ór
Zaspa¥
-Rozstaje
Bato
r
a
zk
M
Park Brzeźnieński
im. J. Haffnera
Park im.
Jana Pawła II
P
"
¥
Na
ad
l gr
Be
ka
a
Bu
r zy
lite
j
Mi
G
ska
ań
Ro
!
(
ììì ì ì
S tę
życ
Mar
u
s ar
zów
n
ìì
a
Kiszew
ska
ska
ń
i
m
Oto
wys
Piec
ì
ka
Żylewicza
ìì
liw s
n
dla
ka
sk a
Ź ró
s ka
Goplań
Woł
ko
7 % ì sì
mba
ì ìw
olu
ì ìcìzìko
ì ru
ì ì ì ìK
Am
ì
und
sen
a
ìì ì ì
a
yk
łu ń s
Goplańs
ka
yro
9%
a
cz
loń
a
ińsk
Łap
Go
ka
P
"
¥
m
Ro
Reymonta
sp
o
9%
la n
Źród
Al
ej a
Ar
mi
iK
ra
Jez. Jasień
Źródlana
ka
9%
stania
Po7w%
Listopadowego
Z a cn
Kart
u
l
gie
ka
Goplańs
E E E
E E E E
E E E
E E E E
E E E
E E E E
owa
cka
oty
7%
Cze
cha
ców
Ja
ńs
pla
Go
ska
Goplańska
Połudn
iowa
Jez. Jasień
z
ald
ìììì
ììììì
6%
w
a kó
j
7%
a
Łow
Mar
c
sen owa
na
J as
ień
s
a
ńsk
a
z
ier
Wio
Goplańska
ì ì ì ì ì ì Smęgorzyń
ìì
Go
pla
Czerwco
wa
Zab
a
kow
Kartu
s
im
Kaz
ìì
5%
wa
Leźno
Lipcowa
Karłowicza
Dolne
M ł yn y
ì
Jez.
Wróbla
Staw
M yś
Alej a
io
śn
ze
Wr
Leźno
8%
ka Pó
łnocn
a
Aleja
Arm
ii Kr
ajow
Kartu
ej
ska
Połu
dniow
a Kart
us k a
ws
Dw
ick
Kun
P Al
)
e
Gr"
un j a
wa

!
(ldz
¥
ytk
cz
yp
o
Dy
wi
Dm
i
Żołn
Aleja k lętych
y
P
W "
j
kie
Rz
e
Skarż
ida
rw
No
Dolne
Młyny
P
"
¥

!
(
jowej
o
Partyzantów
P tro
"
¥
Os
Me
i ss
ner
Hy
nk
a
a
arn
k ow
Jaś
go
cze
ko
na
Gostyńska
Aleja Armii K
ra
w
un
Gr
ta
7%
ì ì ì ì ì ì cz
ì ìnìaì ì ì ì ì
P
"
)
‹
wa
ic h
erzy
Ra
ycz
Kartuska
y
Sz
ieg
ì
c
wie
ka
ka
Rokitnikowa
i
ìì
dra
Szczo
Sympaty
Hu
ba
la
no
ma
k
ws
lne
Do yny
Mł
Gó
rzy
s
Przy
tuln
a
k
sz
w
No
r
Fab
ew s
Kartu
ska
niu
Mo
Sło
ja
Ale
ka
cz
wsz
spolite
ów
al s
bro
z ypo
P ilo t
ór
Dą
Rzec
icka
8%
a
By s
liow
a
Nag
ietko
Maciejkow
wa
a
Iryso
wa
ofa
a
ick
w ska
Aza
nh
ojn
Ch
ic k
zyka
Byse
P
"
¥
wska
sk a
Kartu
Rumiankowa
Tymiankowa wa
o
lin
Ma
Kmin
kow
a
Macierzank
owa
me
ì
Brętowo
Ja śm
Stor
cz y k
o wa
go
kie
ńs
ele
Ð
9%
fran
owa
r
Ka
go
E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E EWC
E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E
i E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E
bka
Æ
Sza
sk
ie
a
i cz
ł ow
a
Br
sk
Srebrniki
oj n
iego
ììì ìì ììì
Róż
a
Stok ny
no
w
c
oniew
P
"
)
PP
"
)
WC
"
)Ð
P
P"
)
"
)
P
)
P"
"
)
P"
)
P
"
)
Za
P
ììì
ì ì ìì ì "
ìììì
o
ja Ż
Ale
wa
Ch
o
Pot
Kokoszki
wa
do
Lu
ych
y Wyklęt
łnierz
a
szynow
ino
Stok wy
rza
P ty
"
)
h
Sy
ckiego
Słowa
ok o
ì ì ì ì 12 %
ìì
ì
ì ì ì ìì
a ck
Matemblew
sk

!
(
łki Ch
s
k a Polskiego
P
"
)
Strzyża
Po t
Sł
ow
ìì
ńc
iello
ych
wlan
Ma
L e ś n a G ó ra
ììì
Słabego
oj
W
ieg
o
7%
P
"
¥
ó
om
E E E E E
E E E E E
E E E E E
E E E E E
E E E E E
E E E E E
E E E E E
E E E E E
E E E E E
P
"
)
Leśna
Góra
ì ìì
ì ìì
Słabego
ja
8%
P
"
)
ìì
ì ì ì ì ìì
¥ 8%
11 %
ìì
P
"
)
E E E E E
E E E E E
E E E E E
E E E E E
E EJe E E E
E Es E E E
E E EienEn E
E E E aE E
E E E E E
8%
ì ì ììì
cka
wie
zo
Sło
wa
ck
nych
nowa
Maszy
Ale
ìì 7%
ììì
ì
Słowackiego
eg o
w
Ma
ìì
Opolska
Aleja
Kryn
a
ìì
cia
ska
Chłop
iego
iń s k
ka
ì
ì5ì %
Niedźwiednik
Jag
la
Budow
a
erg
elb
Fit nki
i
wa
Harfowa
G
ì
9%
G
Słowac
ki
Budo
Bu
do
wla
ny
ch
Gl
P
"
)
ì ì ì ì ì ìì
Trawki
ych
13 %
ìì
Podchorą
ż
wa
No
wa
tor
ó
P
"
)
a
Kolberga
5%
w
Pilotó
a
ìì
7%
P
"
¥
sz
ì ìì ì ì ì ì ì
ì
Harfo
a
ierz
azim
a K
Alej
ieto
W
P
"
)
in
op
Ch
Al
eja
Zaspa-Młyniec
wo
ìì
tów
P
"
)
P
"
¥
¥
ska
yń
Park im.
Jana Pawła II
¥
 Pilo
!
(
St
ì
ìì
5%
Agrarna
Ra k
Schronisko dla
bezdomnych
zwierząt "Promyk"
¥ ór
ny
r
wó
ki D
ws
o
tk
eli
St
art
ow
a
"
)
"
)
i ta
O
ì
12 % ì ì ì ì ì ì
ìì
cle
Chociszewsk
ze c
oń s
go
P
P
go
kie
ws
o
an
Przyż
"
a-K
ilk
ar
P
"
¥
P
"
)
P
"
)
P
"
)
Park Ronalda Reagana
P
"
)
Hy
nk
a
lars
ka
P
"
¥
P
"
molo
P
"
)

Æ
b
Koło
Uniwersytet
Gdański
W
11 %
Harfowa
go
w
Schronisko dla
bezdomnych
zwierząt "Promyk"
Ż eg
PÐ
"
)
WC "
P
)
P
"
)
Park Ronalda Reagana
P
"
S zc
A rk
zka
15 %
P
"
¥
P
"
a
ska
al d
ska
5%
7%
Kadetów
Szybowcowa
ator
ó
ki
molo
!
H
Przymorze
¥ ¥
¥
Wielkierzeska
P
"
ma
aha
Abr
VI
IPD
"
w
go
skie
łow
ci ha o
M eg
ski
r ło w
P
"
¥
P
"
¥
ńców
Obro eża
z
Wybr
ick
Tolkm
ka
a
cińsk
Sz cze
ń
Arko
nw
Gru
17 %
ią
Tys
a
Chłopsk
s
Darłow
kiego
iows
Śląska
r
Kołob
‹
5%
6%
w
Now
oń
P
"
)

!
(
P
"
¥
orska
GDAŃSK
P
"
)
ìì
iew
a
lsk
Ba
rn
He
Bzowa
na
w
ietka
II
Zgody
dy I
Zgo
B en
Plan
etar
tko
Łok
oska
go
skie
ska
Słup
a
Słowack
ie
Port Lotniczy Gdańsk
im. Lecha Wałęsy
ełm

!
(
ì
Elewów
s
Kartu
B yd g
iow
ora
Ch
ìì
r ow
go
Słowackiego
Byse
ka
nańs
Poz
I
Be n
łka
ko w
olud
gow
Gło
a
am
rbl
ina
P
"
)
a
ońsk
ór
"
)
No
P
"
)
P
"
)
ll
Jagie
P
"
¥
P
"
¥
sn
P
"
)
P
"
)
P
ì
da
Matarnia
Port Lotniczy Gdańsk
im. Lecha Wałęsy
toró
y Dw
k ie
ws
liko
So
¥
Kra
Zatoka Gdańska
Zatoka Gdańska
P
"
)
ko
wa
P
"
)
ka
Pu c
ja
A le
ì ì ì ì ì 11 %
ìì
ì
ìì
Ra
Słowac
kie
Now
a
P
"
P
"
5%
ów
ów
Pi
Wy
po
czy
n
Park
Przymorze
"
)a
wsk
asto
!
H
P
"
¥
N ow
ator
o
o ja I
ope
rska
VII DwórPolan
No
wa
tor
Fromb
P
"
)
P "
"
P
)
)
P
"
)
Radi
owa
ia
clec
Tysiaclecia
go
ouste
Krzyw
M ajd e ra
Śląska
P
"
¥
P
"
¥
M olne
Szk
ią
Tys
P
"
¥
y
Bora-Komorowskiego
go
yńskie
Drosz
a
osz
g os i
ìì
ka
a
Mściw
Ś w ięt
Sam b
St w
!
H
h
pi c
Przymorze
Małe¥
a
zesk
Uniwersytet
Gdański
P
"
)
rzy
acie j
Oliwskie
ì
¥
P
"
¥
ta
ia
Kubus a
tk
Pucha
i M ał
L28 a% s y
i
P
"
Wi
sk
Bażyń
ego
ors
Pom
ws ka
iasto
Cze rwon

!
(
P
"
)
a
Park
WC
P
"
)
Bałt Ð
Jelitkowski
yck
P
"
)
Ka
a
plic
P
"
)
zna
P
"
)
icza
Jasia
ì
ego
ski
ow
ka
aldz
prow
ì
20 %
17 %
nw
Gru
jera
ra
ttge
G ro
Oliwskie
a
Alej
a
Tetm
P
go
ouste
Krzyw
Lębo
P
"
)
7%
9%
ìì
ka
ws
5%
P
"
¥
nki
Pola
ì
Lasy
a
to
By
¥
P
kow "
skie
go
a
n
Orka
K as
w
yt o
a
bsk
szu
Ka
a
wicz
N oa
i
5%
iego
owsk
so
Wą
P ol a n k
Derd
Oliwski
iego
¥
go
kie
Kręck
ego
mski 
Żero
za
ic
P
"
w
ie
Witk
Miraua
c zn a
wa
7%
ka
A sny
w
pró
Ka Drzymały
Æ
Podhalańska
P
"
)
ws
jko
Ma Park
tte
terpla
Husa
ań
es
c ów W
tgera
Oliwa
15 %
ska
ìì
B
izyjn
Telew
Liczm
Słone
By
to w
o
ierk
Św
a
ietn
Kw
ń
Obro
o
skieg
P
"
)
osza
Wita Stw
tn a
Kwie
C
skiego
a
iersk
K oś c
Park
Oliwski
Wzgórze
Pachołek
P
"
)
WC
Ð
yń
sz
wa
ì ì ì ìì ì ì ì ì ì ì
owy
e yn
ska
ow
a st
Dr o
ììì
Pi
‹
ryto
8%
P
"
¥
cka
u
Hołd go
kie
Prus
te o
Wzgórze
Pachołek
Karwieńska
stersów
Cy
Wodnika
ìì
ìì
Me
O pa
P
"
¥
wa
"
)
P
S u bi s ł a
Miejski
Ogród
Zoologiczny
P
"
)
e
Rz
ichy
Rzep a
zk
Les łego
Bia
ka
ors
Akademia
Be
Wychowania
ni
Fizycznego i Sportu
im. J. Śniadeckiego
E E E E E E E
E E E E E E
E E E E E E E
E E E E E E
E E E E E E E
Tatr GdańcEaE E E E E E E E E E E E
za ń
skaE E E E E E E E E E E E E
E E E E E E
E E E E E E E
E E E E E E
E E E E E E E
era
Wejhera
na
Miejski
Ogród
Zoologiczny
m
Po
sk
P
"
)
Park
Przymorze

"
)
a
KarpacE E E E E E E E E E E E E
kaE E E E E E
m
Po
ańsk
an
Dickm
Ergo
Arena
Jelitkowo
ka
ors
Pozn
Akademia
Wychowania
Fizycznego i Sportu
im. J. Śniadeckiego
sp
za
P
"
a
Dickm
ìrìow5 %
ì ìa
ìì
ì
"
)
P
jh
We
Żabianka
¥
P
"
)
ława
Zajęc
Górski
ego
dy
P
"
)
P
"
)
Park
P
"
)
P
)
Jelitkowski "
P
"
)
sk
a
Go
Bitwy
Oliwskiej
m o wa
Subis
10 %
a
t
Szyprów
P
"
)
P
"
)
li
Je
ietka
ìì
ch
Or
łow
ści
6%
ì ìì
Sz
ow a
tor
Ergo
Arena
a
¥
‹
S p ac e r
ìì
w
Spacero
wia
ìì
Sp
ac
ìe
t
Ś wia
yŚ
ììì ì
Nadwodna
‹
Nowy
Now
Wenu
s
7%
erowa
E E E E E E E
N ow
y Św
iat
Dwó
Plac t
Mias
P
"
Dickmana
Świat
Sp a c
Sp a
cero
wa
Bitwy
Oliwskiej
Osowa
ło
podleg
H er m es a
ack
R yb
na
Droga Z ielo
Bitwy
iej
Oliwsk
Artemidy
ie
Aleja N
Kasjopei

!
(
ści
Otago
P
"
)
ì
ło
podleg
na
Galaktycz
Herkulesa
niki
Bere
Feniksa
Jednorożca
%
ì ì ì ì ì ì6ìSpacerowa
ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ìììì
F e niks a
c ji
n
a
Wodnik
Nowy
e la
re
Be
a
iusz
Sy r
a

Æ
A f r o d y ty
niąt
ns t
Perseusza

Æ
ik i
gi
We
az
iron
a
sz a
Ch
Cefeusza
P
"
)
ìììììììì
ńska
Bliź
P
"
)
P
"
)
Łok
dy
Kielnie
wa
ie
Aleja N
en
a
lec T Smugow
W kieg rapo
en
wa
o
dy
P
"
)
mi
ca
ow
Pł
W
Spa
cero
od
Sie
d
ow
a
Sy riu
Pe
g
Ko
alu
p
yp
ow
sk
ieg
o
Za
rus
ki e
go
Te
lig
i
Biw
ako
wa
na
Sz
tw
Bi
P
"
¥
mi
ca
ow
Pł
dzi
ałk
a
od
Nie
sk
ìì
ì
nie
ń
yp
cki
ego
ììì ì
Kie
l
tw
Bi
Sie
dle
tok
ow
a
ìì
Za
Plan
etarn
a
S o p o t
S o p o t
Ki e
lni
eń
s
ììììì
Chełmińska

Podobne dokumenty

MAPA ROWEROWA

MAPA ROWEROWA sklepy rowerowe | bicycle shops | Fahrradläden parkingi rowerowe, zadaszone, na min. 20 miejsc, szkolne bicycle parking, sheltered, with min. capacity of 20, by schools Fahrradparkplätze (überdacht...

Bardziej szczegółowo