listopad 1997

Komentarze

Transkrypt

listopad 1997
CHKYSTUSA
NR 10 (49)
listopad1997
€ lgg2
FotograJie - Jan Matura
Iu hedzie
statI(dSGi6t
Takm6wili5myw 1992rokrl
5 lat temu.Nie wszyscyw to
wierzyli.DziSkoSciolstoiwielki i wzniosly.6 grudnia br. o
godz.16.00naszaSwiqtynia
zostaniepoSwigcona.
Budowie
koScioladuchowego
i materialnegow parafiipw. Sw.KazimierzapoSwigconyjest ten
specjalnynumernaszejgazety.
Zachgcamydo lektury!
Nasz
lro$ci6t
matetialny
i duehow
,,Cala budowa roinie na iwigtq
w Panu Swiqtynig".1nyz,z
t1
A z drugiej strony,869 zwracasig twy w tej $wi4tyni, aby otworzyd si€
wprost do ludzi i kaze budowai. I tak calkowicienaduchowebudowanie
Swiq,,Abrahamzbudowaloltarz, dla Pana, tyni dla Boga w swoichsercach.PrzeJedenz moich przyjaci6l,kt6ry jest ftt6rymu siEukazaf'.(RdzI2,2. 8nn.Ja- ciezwiemy,zeto nie koniec.Po po$wiEwykladowc4w naszjnnSeminarium,bg- kub buduje oltarz na polecenieBoga; ceniu,bgdziemykoSci6lelektryfikowali
d4ckilka lat temunanaszejbudowie,kie- ,,IdZdo Betel,wzniestam oltarz Bogu, i nagla6niali.
Czekaj4nas6ftarze,lawki,
dy zarysowywalysigmury Swi4tynipo- kt6ryci siEukazal."(Rdz35,I ). Z takim witraze,wystr6j prezbiteriumi wykoriwiedzial,.O
ile tenkoSci6lwybudujesz, samympoleceniemzwr6cil sigdo Salo- czeniech6rui sufitu kosciola.A w najczegoCi iryczj,bgdzieon dzielemTwo- mona, o wybudowanieSwiqtyni.St4d bli2szymokresiedzwonnica,
wykonanie
jegoitycia".TerazkiedypatrzEnato wiel- budowanyz takim trudempolicki ko5ci6l, drzwi i uporz4dkowanie
placukoSciel- ,._r
kie, wsp6lnenaszedzielo,potwierdzam iest nasz4odpowiedzi4na polecenie nego.Drugi etap nast4llit\z przedrote proroczeslowaswojegoPrzyjaciela. Boga.PrzypomnijmyslowaChrystusa. kiemDwutysigcznego
Jubileuszu.
PopoDrodzyPamfianie,dziEkujgnajpierw ,,Lisy,majqnory.prakipowietrzregniaz- stawieniuOharzaz marmurui zakuoieBogU,zato,2e d,almi laskgwsp6lnego da. a Syn czlowieczy,nie ma miejsca, niu dzwon6wkoSci6lbgdziekonsekrobudowani4razemz Wami.Bojak m6wiq gdziem6glbyglowEsklonii". Odwiedza- wany.BQdzieto dar ChrystusowinaszekartyPismaSwietego,
w czasie mu Zbawcy,w UroczystosdChrystusa
nie wszystkimjest i4c Was.DrodzyParafianie,
danebudowaC
stwierdzamy,
zewie- Kr6la 1999r.
dla Pana6wi4tyni€.,,Tak wizyt kolQdowych,
przem6wilDawid do Salomona.: S1.nu lu z Wasmieszkask omnie,ale znaczna
m6j,ja zamierzalemzbudowaddwi4tynig czgSibardzogodniei bogato.ZdobyliDo tego czasuchcemysig umocniC
dla imieniaPana,Boga mego,ale pan Scieto wszystkociezk4pracq.
A ta Swie- pod wzglgdemduchowym.Pamiptam
skierowaldo mnietakieslowa:przelaleS ry,niapowinnabyi wklademofiar, pie- takiokes, kiedydziecinie mieszcz4c
sig
wielekrwi, prowadz4c
wielkiewojny, nigdzyi pracywszystkichparafian,aby w kaplicy biegalypo budowie,rozkrad l a t e g on i e z b u d u j e sdz o m u i m i e n i u wniej godniesigmodlii i czciCNaj3wipt- daly i podpalatymateriatybudowlane.
memu.. . . ,,(I Km 22,7).St4dtytul wiel- szegoBoga.wypraszaj4c
Bo2eMilosier- Przy tej okazji zwracamsig do wasDrokiej wdziqczno5ci
Bogu,zato, Zemlmo dzie. W tej Swi4tynima sip dokonywaC dzy Rodzicez gor4c4pro6b+ Mamy tak
naszych
bunt6wi grzech6qB69pozwo- nasza ptzemiana wewnQtrzna.Oby do duiryko('ci6l.ZdarzasiQ,zedzieci i mlolil namuybudowai tQSwi46'nie.Tojest nas nie tyczyly sig slowa Chrystusa: dziez,a nierazdorosli stoj4pozamurami
wielka iaska.ChociaZdom materialnv ,,Lud ten czci mnie wargami,a sercem koSciola.
A przecieZ
wszyscyw nim siE
Boguniejestkonieczny.
zmie5cimy.Bardzoprosz€przychodZcio ..Ji
Dawniejskla- swymjest dalekoodemnie',.
danoBogu ofiary na wzg6rzach.Wystarrazemz dzie6miirazemznimi wchodzcie
CieszQ
siQz tego,coju2 wsp6lniedo- do wnetrzaswi4tyni.Bo Msza SwiQta,
czyloposawi6 kamiennyoftarzitam zloZfCofiarQ.ChrystusurodzilsiEw wypo- konali6my.Jeszcze
czekanaswiele.Oby na kt6r4 sig sp6Zniamy,
w kt6rej nie
zyczonejnaten czasszopie.Umari i od- i namChrystusnie wytkn4l tego, Zebar- uczestniczymy- nie sluchaj4cSlowa
kupil naspod golym niebemna Golgo- dziej dbamyo naszemieszkania,nrz o Bozegojestniewazna.Chcemyrozgrzac
j ak swegoczasuwltkn4l mury tej Swiqqmiprzezrekolekcje,przez
cie.Przemienilsigi odszedlz tej ziemi do JegoSwiAtynig,
DomuOjca,bQd4cna niezbl wynioslej Dawidowi:,,Czyty zbudujesz
mi domna misje SwiQteprzedrokiem dwutysiEczg6rze.Roznno2ylchlebrownie2podgo- mieszkanie?
Nie mieszkalem
w domuod nym,przezmiesiqczreadoracjeNaj6wiQtlym niebem.Nauczalr6wnieZna g6rach, dnia,w kt6rym\a,ywiodlem
z Egiptusy- szegoSakramentu
i miesipczn4sponal4kach, oraz zlodzi nad brzegiem;e- n6w Izraela,a2do dziSdnia.Przebywa- wied', orazprzezpost,umartwienia,coziora Genezaret.
Pierwsz4Eucharystig lem w namiocie,albow przybytku.(2 Sm dzienny R62anieci kult Milosierdzia
odprawil Chrystusw wyporryczonymI 7,4nn).Wytyka,ludowi,zemawspania- BoZego.A przez to umocni sig nasza
adoptowanym
na ten cel Wieczemiku. le mieszkaniai meblez koScisloniower wiara,nadziejai Milo5d.Oby calata buA wiQcten dom materialnyspotkania itp., a On ich 869 nie ma swojegogod-- dowa byla $wiEt4w PanuSwiqtyni4a
czlowiekaz Bogiemnie byl bezwarun- negomiejsca.PragnezaznaczyC,
Zepo- my ciesz4csipnie tylko 6wi4tyni4z kakoSciola,ki6regodokonaKs. mienia i cegly,byli prawdziwym- Zykowo konieczny.Nauczalr6wnie2w sy- SwiEcenie
nagodze.A gdy Swi4tynia zostala za- ArcybiskupMarianPrzykuckiw sobotg rym KosciolemBozym.
mienionana targowisko,powywracal 6 grudniab.r. o godz.16,nie koriczybustoly bankierdw,przypominaj4c,Zedom douy. Chcemyprzezto poswiQcenie
i
Ks. Jan Kazieczko
BozymabyCDomemmodlitry i uwiel- blogoslawieistwoKsiQdzaArcybiskuproboszczparafii
pa miedpelneprawodo godnejmodlibieniaBoea.
pw Sw.KazimierzaKr6lewicza
Kalendarium
budowy
lroSciola
duchotllego
i matefialne
w palalii0w.Sw.Kazimierza
Krdlewicza
1992-1997
l'm.l99.2- LlkazalsiQl numergazety
parafialnej,,Swiadorni
'
Chrystusa
Ill.1992- Powslanie
przyparafii
i KoScielnej"
,,Fundacj
VLl99 - Po6wiqcenie
g6mejczp6ci
domuparafialnego
z
udzialemks.bpaStanislawa
Stefanka
\L1w2 - lJkazaniesipnad
powierzchni4placu
pamfialnego
pierwszych
fragment6w
mff6w
przyszlegoko5ciola
vt-vll.l99 - Przybycie
doparafiii praca
przybudowiekoSciola
2 grupmlodychludziz
Hiszpaniii Wloch
x..1992- Ogrodzenieplacubudowy
koSciolaesteq/cmlm
ogrodzeniem
5V1993 Wi4.taw parafiiprzewodnicz4cego
Akcji Katolickiej
przyOjcuSwiptyrn,abpa
Salvatore
di Giorgi
vt.193- W murachkoSciola
zostaj4
odprawiane
MszeSwiEte
xl.l93 - Mury wznoszonego
koSciola
siggaj4poziomu
ch6rui okien
- Po6wiEcenie
30.r.1q94
salkiO5rodka
23.N.19p5- AktoddaniaMilosierdziu
Bo2emuparafii z udzialem
ks. bpa Mariana Blazeja
Kruszylowicza
IVl95 - Wizy'tawparafii
administratoraapostolskiego
europejskiejczp5ciRosjiks.
abpaKondrusiewicza
3.V1996- Poswiecenie
w parafii
saandarumiastaPolic
3M9qt - Wiz)4aw panfii Matki
BoskiejFatimskiej
przydroaej
X.1996- Podwiqcenie
kapliczkiMB Fatimskiej
u zbieguulicPilsudskiego
i Siedleckiej
Kto dzii pami7ta taki widok? Sierpiert 1992 roku . pierwszewykopypod pr4yszlykoicitil
Fot. Jan Matara
Duszpastentwa
Akademil5.vl995- Zalo2enie
pr4rparafii Akcji
XI.196 - Wznoszenie
Scian
ckiegoi Mlodziezowego
Katolickiej
szczy,towych
ko3ciola.
8.\'11994WmurowanieaLlu
v-D(1995- Wylewanie
nadokiennik6w
Wylewaniefundamentow
erekcyjnegobudowy
orazurykonywanie
pod sygnaturkE.
koSciola
przezks.dbpa
kratownicnadachkoSciola
pracprzy
Zakoficzenie
MarianaPrrykuckiego
- Po6wiqcenie
17.1X.1995
oddanej
do
posryciu
dachu.
\4.1994- 25Jeciekaplansrwa
ks.Jana
***
urytkukawiarenkiparafialnej
Kazieczkoi ks.Miroslawa
x-xl.1995 - Postawienie
4 filarowpod
- krycie
V-VLI9E7- Pracedekarskie
Ggbickiego
dzwigary
nosne
katownic
dachu
ko6ciola
vILl994 - Wylaniebetonupodch6q
wiEZbydachowej
.
dach6wkami
schod6w
na ch6r,
Wylewanie
stropusufitu
- Wlzytawparafii2 gmp
YIl.l997
wszlstkichrdzeniiwewn4trz
nawbocaych. Urz4dzenie
polskichdzieciz Ejsmont6w
mur6wkoSciola.
estetycmego
parkingupzed
naBialorusii MoScisk
Zakoirczenie
budowy
DomemParafialnyrn
naUkainie
zakrystii.Montazzasilenia
- hrybycie doparafiirelilsvii
- li,nkowanieScian
VlLl997
elektrycznego
w kodciele.
blogoslawionejs. Faustny
welvnQtraychSwi4o,lri
w.1994- Wi4.taw parafiigmpy
Kowalskiej
VIII-XI.1997Szklenie
okienoraz
polskich
dzieciz Sopoikinia
posadzki
wykladanie
naBialorusi
- Wylozenie
marmurem
w ko6ciele
posadzkikaplicyparafialnej
l4.IX.l997 - PoSwiEcenie
krryb na
51II.1995Odpustparafialnyz udzialem
- Pierwsze
katownice
sygnahukgkodciola
k. abpaKazimierza
zamontowane
nabryle
z udzialemks.bpaMariana
Majdaiskiego
ko5ciola
Krusrylowicza
hudowy
lro$ciola
4!rterekcyiny
,ltittorucdtrt, illlrt DlrrusotuouicSEodrieriatuggietnegotD nr rt,
bubrrjqccgoeig .$o6ciotnpo! $edtodtricm6rD.Sn6imicr6aro goticncll
bnin 8 cgccrocotlofirr gafBhiego 1994, gob6.lf;.
l5ogn tu trnjca 6ruietej gebluego,flathi So6cioln
. ,ltn Gltoatg
rluiimiqta6ei Dtorji qlonxi, -Oaiduica
i l$66rrBt[ict
9toigtego,
9tuigtlcf gcfrahic!, nn ruigh€6t1
goftltelrSojciolo, orad bgtri,tftici
gtnotu i Gore&gego o6nalnrinnr!:
56ioto 6i9 io Sotru pofiBlriego tgiii.tc f6ierui966e
t !6ieroi96_
Daiegiqtego
cdtDartego
tDiltie€i4cudilirgfirnr
b[ia i6nrcgo.
6_toiergnr$dtm€&ofrototictrhnSo6ciolcrn164D6it
flnpie6 gnn
Sctoet 5rugi. !)letropolitq O6c6echi6[o-.€onderi;hiei
lfroruiircii
Jlo6cielncji t5iiilruporr llrctlibiece6jig6c6eciri€tro_Samienihiej
Iit
hC. UrcAbi6hup,ftosioil pr6ghrchi. O6iJftnrrenr
Oehcnntl golice
.€6iql6 .Qc6imict6fietrglrc. probo66c6empataiii ro policoci pob
lucdlunniem
6u. srr6i*ieraa sr6letuicdoi rsiccr6icfrnncnr
scllonntu
SoliceStiqb6gon .$c6icc68o.
flnnieri ter ruggictrt 6 mur6io Do6glihi 6ro. piotra ru tt6rrnic
.
lodigtt, to rrurt, tej ituiqtlni, tit6r0 ga potcono no6ic 69b6ietltut
6tu. .(to6inrietgo
Sr6leroic6o,
uf,oc6t6cie
tunlrrotDono.
llajotori! tego cftt xideigdt €por6q!6orro,
piec6gciouri
opatr60rro
6to$t;Iir
nB. ltrcrrbidtrulr
rDctrolrolittr
gdcdecidrgtro
-Stornieri
gfti
+ 'ltNitulk(ru,L
l$6iehnnl$ehanaautllolice
- 4 / , a z .
. '
J{4,ry////7--)
ihobo66c6gcrcf iil
FlD.fiotimiejao fir6leruic6nru goticnctl
l, {* V-a-u e z-ec'
llotariu€6 t?oi onttr
{6Vu,4I
'J:;dj*ffi
parafii
Prohoszczowie
pw.Sw.Kazimierza
Ktdlewicza
ks. Kazimierz Treder
ks. ThdeuszUszkiewicz
ks. Jan Kazieczko
Ksipiapomocniczy
pracujgcy
w parafiiw latach
l99t-1997
1984- 1986
1 9 8 6- 1 9 9 1
od 1991roku
Siostryzakonne
wspomagajece
pracg,
parafiew latach
199l-1997
ks.Marek Prusiewicz od 1990
ks. Marek Kosiriski od 1990
ks.Henryk Mularski od 1990 s.MalgorzataBauer
ks.AndrzejOleszczuk od 1991 s.DanutaBialonowicz
ks.RobertSnieg
o d 1 9 9 1 s.MalgorzataGburzyriska
ks.Zbigniew Stachnik od 1991
s.JolantaGrabiriska*
ks.Andrzej Warika
od | 992
ks. Miroslaw Gpbicki od,1992
ks. Michal Jaskowski od 1993
ks. Robert Wodkowski od 1993
ks. Artur Rasmus
od 1993
ks. BogdanPrzybyl
od 1994
ks.Andrzej Galant
od 1995
ks. Jacek Mankielewicz od 1995
ks. Marek Siedlecki od 1995'
ks.Andrzej Fryc
od 1996
\., ks.JanuszSkoczeri
od 1996
ks.StanislawSoltys od 1996
ks.DariuszSkibicki
od,1997
ks.RobertWodkowski od 1997
przypomocysiostryBeaty
spisal- Jan
s.RenataKolada
s.LucynaLangmesser
s.WeronikaOman
s.HalinaPoSpiech
s.DanutaPusfy
s.JustynaRaZniewska*
*
s. BeataStaniszewska
s.Krystyna Sala
s.AnnaZak
* - prucujq do dzif
listopad1997
l3.xI
t 6.xI
22.X|
23.XI
-
Ks.proboszczJan Kazieczko
paralialne
Wsp6lnoty
powstalew parafii
do 1997roku
s.BogumilaJaworska
Kalendarium
1.K
2J(I
10.xI .XI
9-13.XI-
g
WszystkichSwiqtych
Dzieh Zaduszny
Peregrynacja
relikwii3w.Wojciecha
donaszejparafii
SwiQto
Niepodleglosci
Renowacja
Misji SwiQtych
z udzialem
o. Waldemara
Gawlowskiego
redemptorysty
Zakoriczenie
Misji Sw.ApelemFatimskim
NMP Ostrobramskiej
Sw.Cecylii- patronkimuzykisakalnej i ch6rzyst6w
Chrystusa
Kr6la
* OdnowawDuchuSwiEqnn
* ZyvryR62aniec
* ZwiqzekHarcerstwa
Rzeczypospolitej
* Caritas
* Neokatechumenat
x PrzyjacieleJezusa
Milosiernego
* AA-AnonimowiAlkoholicy
* FormacjaMlodzieZy
KatolickiejXAIPE
* Duszpasterstwo
Akademickie
i MlodejInteligencj
i
+ Policki Ch6rKoScielny
,,MariaCantaf'
* AkcjaKatolicka
* Scholadziecigca
* PolickieHospicjum
Domowe
* RuchSwiatlo-Zycie
* Redakcja
gazetyparafialnej
,,JWraoomlL ffysrusa
* Rada Parafialna
4
.
,
Statystylra parafia Ina
19gl-1996
Rok
Stuby
t99l
28
Chrz1y Pogrzeby I Komunia Swieta
158
116
1992
Bierzmowanie
6rl
531
700
532
IloSdprryjgtych
KomuniiSw.
1993
9l
283
113
615
561
1994
1'
34r
r13
646
564
128900
1995
79
299
r06
499
489
138000
1996
88
33s
100
493
476
174000
P0DZTEK0WA
II/ Latqch1991-1996w naszejparaJii
I KomuniqSwiqtqprzyjqlo3564dzieci
Dziqkujqwszystkimog6lnie,kt6rzywtej budowie majqsw6judzial.Chorym,cierpiqcym
i samotnym,zadarmodlitwyi cierpienia.
Rodzinomi osobompracujqpgn,zaofiaryz nabyrranych
cegielek
i kolektniedzielnych.
GoSciom,
kt6rryteofiaryskladali,uczestniczqp
w nabozerlstwach
okolicznoSciowych.Pracownikompracuj4cymod samegopocz4tkui dochwili obecnej.In4mierom,projektantomi architektomr6znychbrarz.Firmomprywatnymspolkomi wla{cicielomsklep6w.
NarEcePana
Pr ezesaZaklad6wChemicmychskladampodziEkowanieJemu,orazwczedniejszemu
Dyrektorowi,
apoirttejZnz4dcyKomisarycznemu.
Dzigkujgim
pomoc
za
finansowqorazpoiryczarry
sprzEt.
DziEkujq dawniejszemuNadodrzariskiemu
ZakJado,nt
Budowlanemu,
Metal-Gumowii innymfirmomi
sp6lkom.Wfr6dfirm prywatnych
nalei,ywlmieni6
zadu2qpomocfirmy PanaDurmanai PanaKordziejonka.A narEcePanaBurmisfzai Przewodnicz4cegoRadyMiej skiej skladamszczeg6lnepodzigkowaniewszystkimRadnymi Z arzqdo'm,
za
dotychczasow4pomoc.
Beztej pomocydzieripoSwigcenia
kodciol4bylbyprzesuniQty
napewnoo
dwa lata.
ks.prob. Jan Kazieczko
paralii
ABG
pw.
PoliclriGhdr
KoScielny
Suf.Kazimielza
Krdlewicza,,Maria
Gantal"
Biuroparafialne
Czynne od poniedzialku do pi4tku w
godzinachl0-l I i 17.30-19.
Nieczynnew
soboty,niedziele i SwiQtaoraz pierwsze
pi4tkimiesi4ca.
21.00 - Apel Maryjny (chQtni mogq
teIJ'd,ziei przE4e poszcz4co chlebie i wodzie)
- naboZeistwofatimskie(apelmaryjny
ze Swiecami)l3 dnia kazdegomiesiqcao
godz.2l.00
rok zalo2enia- 1952
* Serdecznie
zaprasza
do wsp6lpracywszystkich,
kt6rymSpiewna
chwalEPanuBogusprawiarado6i
* JeSliczujeszw sobietalentmuzycmy,:e(li chaeszprzeiryez ch6rem wspanial4przygodg,przyjdi i
spr6buj.Tw6jglosmoZeokazaisig
bardzocenny,moZewesprzeb
zesp6l
+ Przeffjeszz ch6remnie tylko
wznioslechwile,aletez zwiedzisz
cal4Polskgi miejsca,w kt6rychjeszczenigdynie byleS!
* Pr6by ch6ruodbywaj4siEw
salcew DomuParufialnym(l pieto)
wewtorkii piqtkiogodz.18.00
Glosymqskiemilewidziane!
Naboiefstwa
- godz.17.00
niedziela
- godz 17,00(dladziedni powszednie
ci) i 18.30(doroSli).
x Koronka do MilosierdziaBozego:
codziennie
o godz.15.00
Sakramentpojednania:
* w dni powszednie
godz.6.30-1.30;
17.00-18.30
* r62aniec:codziennie
* w niedziele
o godz.6,20
w czasiekazdejMszySw.
* razw miesi4cu
przezcal4nocw cza* nowennado MatkiBoZejNieustajQ- sieczuwafnocnych pierwszego
z
pi4tku
cej Pomocy,Srodagodz. 18,00(rozpoczy- na pierwsz4sobotQ
miesieca,
na sigMsz46w)
Osobymaj4ceuczestnicry6weMszach
4 czuwanianocneodbyrvajq
sipw na- 5w.Obrzqdowych
(pogrzeb,
6lub,chrzest,
szejkaplicyparafialnejw nocyz pierwsze- pierwszakomunia3w.Itp.) prosimyby z
go pietku na pierwsz4sobotgkazdego racji na pe.lneuczestnictwo
we MszySw.
miesi4caodpazdziemika
do czerwca.Roz- oraz ze wzglgd6wpraktycznychnie odpoczQcie
w piqtekMsz45w.o godz.18.00, kladalyspowiedzina czastrwaniaMszy
zakonczenie
w sobotQ
naMszySw.o godz. 6w, Ieczodbylyj4we wczeSn
iejs4.mter7.00.
minie.
Szczeg6lowe
informacje:
dyrygentchdru
Jerzy Leszczyriski
tel. 179-394
* dziei pokutno-modlitewny
prze4lwa-
Spowiedz
dladzieci:kaZdego
miesi4ca
myw naszej
parafiil3 dniakazdego
mie- w tygodniu,w kt6rymwypadapierwszy
sl4caw nastQpuj
pi4tekmiesi4ca:od Morku do pi4tkuw
4clm porz4dku:
godz.16.00-17.30
12.00- Aniol Pariskii uystawienieNajdwiqtszego
Sakamentu
ZamawianieMszy5w.
- AdoracjaNajSwigtszego
12.00-15.00
W biurze parafialnymw godzinach
Sal(ramentu
jego
otwarciaorazw zakrystiizawszebez15.00- KoronkadoMilosierdzia
Bozepo5redniopo kaZdejMszy Sw.
go i MszaSwiQta
wFagradzaj4ca
Na budowie koiciola
fot. Jan Matura
.1re
Etapy
hudoury
lroSciol
r992
r997
Budowgkoiciola odpoczqtku
na blonieJilmowej rejestruje
Jan Matura
Wraz ze wznoszeniemmur6w naszej6wi4tynii,za spraw4ks.
Iata Kazreczko - proboszcza naszej parafii, jego wsp6lpracownik6w w kaplaistwie, trwala ci4gla formacja naszych
dusz.W parafii,naszejwsp6lnocieodbylo siEwiele wznioslych
wydarzen.Prze2yliSrnypigkne chwile takZeza spraw4Go6ci,
kt6rzy do nasprzybyli. Wspomnijmy te chwile...
fotografie - Jan Matura
Ks. abp Marian Przykucki
- metropolita szczecirhsko-kamierhski
wesp6I
z mlodymi Wlochami i Hiszpanami.
kt6rzy pomagali budowad nasz kosci6l - wakacje 1992
Ks. Jan odczytuje Akt oddania parafii
Milosierdziu Bo2emu. UroczystoSd
z udzialem ks. bpa Mariana
Kruszylowicza miala miejsce
w kwietniu 1995 roku
Matka Bo2a Fatimska na koScielnym placu
31 maja 1996roku
5 marca 1995 - odpust parafialny
z udzialem ks, abDa Kazimierzz
Majdariskiego
Triduum Paschalne 1996 roku.
Na zdjgciu
ks. bp Stanislaw Stefanek, dzi5
ordynariusz Diecezji Lomiyf skiej
Blogoslawipwam polickiemaluchym6wi ks. bp Jan Galecki.
- styczen1997roku.
Dobre
tempo llziefi SIAIYSIYKAPABAFIAI.I{A
budouly Nauczyciela
sierpierfi1997
ChocchlodywczeSniezaczglyrns npkad,niewstrzlmaloto temparob6tprry budowie naszegoko5ciola.W paZdziemiku
ekipyszklar4/zajetebylyszkleniem
duzych
okienScianyp6hrocneji poludniowej.Dokoticzonowykladanieposadzkiterakot4w
nawiegl6wneji bocanychorazna ch6rze.
Poprzywiezieniu
granituzeslonecznej
Italii,
rcryocz&topraceptzywykonywaniupodest6wpodlawki.Nazewn4trz
nabryleSwiAtyru montowanorury spustowe,populame
rynny.
Takudanetemporealizacjipracbudowlanych,stosownie
zabezpieczy
obielCprzed
nadchodz4c4zirn4
Niegrozinamprzeciekaj4cydachi inneniedogodnosci
tejporyroku.
Ko3ciolmaokna,drzwi,solidnydach.Z czasemzostan4zamontowane
stalegrzejniki.
inny aspekt,,gotowogci"obiektu,to fakt
jegorychlegopo3*Qcenia,juz zakilkana6ciedni w czwartek6 gmdniabr o godz.
16.00.
Ko(ciolbgdzie "L; iniebu:
qm)
Sluby:
Do sakramentu malieistwa pqstqtili:
02.08 - DariuszCZYRAK / Anna
MYSLINSKA
- DariuszWRoBLEWSKI / Izabela
12paidziemkabr. zostalaodprawiona
MALKOWSKA
msza6w.w intencjipolickichnauczycieli, 09.08 - Krzysztof TARNACKI / Moletta
polickiejo5wiatyw kontek6cie
coroczneURBANCZYK
go DniaEdukacjiNarodowej,populaml,rn 16.08 - JaroslawKSIEZAK / Agnieszka
LEBIEDZIEWICZ
Dniu Nauczyciela.
Na mszy5w.bylo obec- TomaszPRZYGOCKI/ Arleta
nychwielu przedstawicieli
szk6l,przedOWSIK
szkoli,plac6wekoSwiatowych
- Rafal DABROWSKI / Elwira
i wychoBRATEK
wawczych.Ks. JanKazieczkow swejhomilii wspomnialo poslannictwiezawodui 23.0E - Krzyszof GORA / Katarzyna
HENCZYCA
powolaniudo nauczaniainnych.
swoisq,Tn
- JacekKAROLEWSKI/ Iwona
Pracato trudnai nienaleZycie
ocenianaGRZEMBKA
- Adam JANULEWICZ/ Beata
mowilks.Jan- m6dlmysiEo pomy3lnoSi
OLEKSA
polskiejoswiaty,
o podniesieniu
rangitego
WsZyslki m nowo^ei com aajleptzeavczen
i a. Ni ech
tak warnegozawodu.
,YasNowadzi lf ila Rofina
Poms4rdw.policcynauczlciele
zostali zaproszeni
naokolicano6ciowe
przedstawienieprzygotowan
eprzezmlodziel i ich
opiekunaks.ArturaRasmusa.
Nie obylo
siEbezciastkai dobrejkawy.Kuluarowe
polickichnauczycieli
spotkanie
z ksigani
parafiiuplpplo w milej, serdecznej
atmosfeue.
(Jan)
Chrztyl
Chnesl Sw.pr<yjely nastApujqceotob!:
03.08 - SandraPOSWIATOWSKA
- AleksandraBI-ASZCZYK
- Oskar ZAWADZKI
10.08 - Daria TYMECKA
- AgnieszkaSKRZYPSKA
17.0E - Kinga JASICZAK
- MagdalenaWLMLO
- Oskar NOWIK
- KatarzynaKRASZEWSKA
- Monika BES
- Dawid WOJCIESZKO
- Katatzy|naPOMAGALSKA
- Maria CIARKA
- PaulinaKAROL
- FabianMARCOL
- MichalinaSALA
- Adrian SIEDZIEWSKI
- Michal SIEDZIEWSKI
22,08 - Marta DEAK
24.08 - MagdalenaANDRZEJCZAK
- GrzegorzOLOWIAK
- Maksymilian POPLAWSKI
J
3 r . 0 E- Kamila BEDNARSKA
- Nicota SWIATEK
- MateuszKOWALCZYK
- Dominik BIGAS
- Alex WI4CLAWSKI
Dzieciornlycrym tn alego ,Aeciecipa' BoZego
przez ,Jcie v lasce Rodzicon\ chrzettnlm, rychorratrcom, opiekunom, by dtwqli ptzyklad
Wej Wiae i Miloici,
Dzief
Zaduszny
W podpolickichSiedlicachprzyk ry iu,
kt6rystoipozawsi4zebralasiggnrpaludzi,
Pogrzeby:
dlakt6rychnasikaplaniodprawilimszq5w. Do viecznosciodeszli:
ur 1933r.
w intencjianarlychbliskich.Niezwyklodd 09.08 - ZofiaDUDA
- WlodzimierzLINCZEWSKI
uroc4/stoscipodkeSlafak! Zew miejscu
ur 1934r
spotkani4j eszczew latach70.stalewange- 13.08 - AndreaCORECKA
ur 1997r
licki kosci6l,kt6ryzostalprzezdecydentdw 23.08 - ReginaOSUCH
ur. 1925r
- CizelaNITZLER
ur. 1946r.
rozebrany,
choCposiadalstatuszabytku.Na
- MieczyslawBARACHOW ur 1925r
mszySw.obecnibyli rnieszkafcywsi oraz
2E.0t - EdwardNARKUN
ur 1940r
przedsta\.viciele
mniejsmdciniemieckiej,
byli
- Boguslaw
PAWLOS
ur. 1937r
mieszkafcyprzedwojennegoSzczecinai 30.0E - ElzbieraSOLTYKOWSKAur 1950r
Codziennie od I grudnia, tylko raz okolic.Ekumeniczre
spotkanie
zakoriczylo 31.08 - Cra2ynaSADOWSKA ur 1955r.
Rodzinom oraz najblirjzym przekaujem! szczedzienniedla wszystkich dzieci o godz 6.45. siQwspolnqmodlitwqo
duszeznarlyclqoraz re wyfazy wrpdlczucio.
Zapet nian! o modlitereT,zpraszamyl
pomy6lno5dwsp6lnejOjczfzry. (im) nym t spafa&
Adulentowe
Roraty
KoScioly
dekanatu
polickie
Rzymskokatolicki
kosci6lpw.WniebowzigciaNMPjestzabltkiemgrupyII,jednlrn z cermiejszych
na PomorzuZachodnim. Wybudowanyo 100m.od jeziora,
malowniczoprezentujesiQw otoczeniu
pobliskichstarychdom6wi przykodcielnychdrzew.Jestp6znogotyck4
budowla
powstal4w XV wieku,przebudowan4
w
XVII stuleciu.Jeszcze
p6Zniejzbudowano neogotyck4
masyu.nastrzelistewiezQ,zwiericzon4stromymhelmem.Wie2a
jestceglana,
jej boki wzmacniaj4przypomiedzy
przez cem.in.,,S4dOstateczny"
kt6rymi
znajduj4siQ
trzywiel- tynig rozjadniaSwiatlowpadaj4ce
oraz,,Nauczary
*
kie oknaz rozetami.Od frontufasadEwie- kilkana6cie
duzych
okien.MiEdrynimina nie Chrystusa".
zy wzbogaca
FzyduTeobra4 olejneukazujq- Najcenniejszym
dodatkowoportalwej(cio- Scianach
ko5ciola
ryposazeniem
jestpiQkny,bogatyoltarzgl6wny,*ykonawy ze schodami.KoSci6lotoczonyjest
starymmurem.
ny w stylubarokowlmorazz tegosamego
gl6wnajestkonstrukcj
CZQSC
halow4
okesuambona.
W centrumoftarzaolejny
4
nieposiadajAcqnau,y
gl6vmeji nawboczobmzukazujqcy
Chrystusa.
W cz€scigornychorazwyodrpbnionego
prezbiterium.
nejniecomniejszy
..trk4 Zowanie".
zai u
Mury zewnQtrzne
s4 otynkowane.
O ile
dolu,,Ostatnia
wieczerza".Pomalowany
na
brylaczq5cigl6wnejniejest skomplikociemnlkolor wzbogacony
kolumienkami.
wanai imponuj4ca,
to wnQtrzejest
nader
prezenomamentami
roSlinnlmi,zloceniami,
bogatei ujmuj4ce.
NawprostwejScia
pod
tuje sig ujmuj4coi korrystniewe wnQtrzu
przeciwlegl4
dcianE
stoirzucaj4cy
siEw
ko5ciola.Przedoftarzemz bokuwielki kruocryZeliwny,trzlmetrowejwysokoscistacyffts, w podstawiekt6regourz4dzonota- miejsceprzecho'*ywania
bemakulum
ry piec ogrzewaj4cywr&trze. T\tZ przy
SawejSciuZeliwnakopielnicaze SwiEcon4
kament6w i naczyriliturgicmych.Wokol
wod4. Na obrzeaachmisy staragotycka
oltarzaw Scianach
obszeme
nisze,w kt6inskrypcja.
wisz4obrazy
i
stoj
kwiaty.
Ko6ciolnie
rych
4
Cze6d
tylnAZajmuje
ch6xNach6rzeniema kaplicboczrych.Jedl,nie
zaniewielka
.-- wielkieorganyzdobionemotywamirelikystia poszerza
i uroznaicaprcsl4bryleczQgijnyrni.Drewniany
srropwznacniaj4poSciglownej
iuiqtyni.Prezentuje
siEonanajprzeczne
grubebelki.Z sufituzwisaj4zyjeziora.
pelniejodstrony
randole,uwagqjednakzwracapostai
tekstJanMatura
Anioladzierzqcego
w dlonifanfarq.Swi4fot. MariuszHalgas
Police,ul. Grunwaldzka5, tel.170-650
czynneod poniedzialku
dopiqtkuw godzinach
10-18,w niedziele
i Swiptanazam6wienie
Uslugiw zakresie:
i komplelsowa,komputerowa
obr6bkabarwnych
film6wamatorskich O kolorowezdjgciado legiq.,macji,
dowod6wpaszport6w
O zdjgcia2-minutowe
a zdjgciastudyjne:
dlub6wchzt6w,I KomuniiSw.
O reprodukcje
WszystkonapapierzeKodak-Royal!
Obr6bkizdjqi prezentowanych
w naszejgazeciedokonanow studio ,,FotoJzqbelq"
Sponsoizy, ptzyiaci ele
budowy lroSciola
* RadaMiejskaw Policach
x ZakladyChernicme
,,Police"
* FirmaKamieniarska- Mazurkowie,
Gorz6wWlkp.
* NadodrzafskiePrzedsipbiorstwo
Bud.
* Poltimex
x Korax
x Sp6ldzielnia
Pracy,,Chemik"
* PECPolice
* Tartakw Jasienicy
x StoldwkaSPnr 8 - Bogumila
Korczyc
* WlodzimierzBorowski
* Stra2Miejska
x RadaParafialna
x Mostostal
* Trans-Net
t Poloniaz Danii
* JanuszKardziejonek
x Metal-Gum
x Poligum
* FirmaDurman
x PolickieStowarzyszenie
Gospodarcze
x Sklep,,Grazka"
* Tomikon- RomanTomczyk
* Sklep
,,Kabanos"
* Gryfdruk - Jerzy Przybyl
* Kwiaciarnia- Anna S6jka
x radnyJan Stqpniowski
* Cukiemia
,,Pasich"
Dzipkujemyza trud wloZonyw budowp
ko(ciolaprojektantom:inZ.arch. Walentemu Zaborowskiemu,Konstrukorowii InspeklorowiNadzoruin7. Adamowi Lisieckiemu. Elektrykom:inz. Marianowi Sieki
in2.Zbigniewowi Wyrwiczowi, projektantom instalacji sanitarnychzwlaszcza panu
ini. Szymafskiemu. Ofiamym pracownrkom budowyko6ciolaw pierwszejfaziepod
kierownictwemin2.ZdzislawaWoZniakai
pana Jana, oraz obecnejekipiebudowlanej,prowadzonej
przezpanaRyszardaKozlowskiego.
jedni pomagali
Spoirddsponsordw
wigcej innimniej.Jedniwsparciemfinansowym
lnnt prac4czy sprzQtem.
Wielu pomagalo
uzyczonymtranspofiem,dZwigiem,kopark4 Zdarzalosip,ze wladcicielfirmy kierowal swoichludzi do pracynieodplatnejna
b u d o w i ek o s c i o l aT. y c h s p o n s o r o w
nie
spos6bwyliczyi. Byli r6u,nieZofiarodaw-
cy takichdar6wjak ryrandol,kilim z Matk4
Boz4 Czgstochowsk4
irp. PodziEkowaniem
ogamiamywszystkich.nie wykluczaj4cnikogo. nawel gdyby ktoSpisemnie.nieopaczniezostalpominiQty.
Dzi€kujemysprz4taj
4cymko5ci6l,kapli
cA i Dom Parafialny.Dzigkujemy zatroskanym o nasz4 parafialn4 posesje(ogr6d,
trawniki,kwiaty).
Szczeg6lnepodzigkowanie
za tQposlugErakimwspolnolomjak:
Z)'wy RdZaniec.
PrzyjacieleJezusaMilosiernego,Neokatechumenal,harcerzom,ch6rowi, Oazom
Mlodzie2owym. Slu2bie KoScielnej,naszym ofiarnym kucharkom, oraz kuchni
SP nr 8 oraz kuchni przyzakladowej
Z.CH.
Byli i tacy,ktdrry za posrednictwemnaszejparafii wspierali Polakr6wna Wschodzie
,,Wsp6lnotaPolska" z Polic
..Nord Cafe"
I LO ze Szczecina
(naczyniaIiturgiczne)
Dzipkujemyzaznaczn4pomocwielu rodzin dla polak6wna Bialorusii Ukainic.
propozucie
lilmowe
namiesi4c
lislopad
W ka2dywtorek i piqtek po Mszy 5w.wieczornej ok. godz. l9 w naszejparafialnej kawiarence mozemyrazem przy kawie i
ciastku spotkad sig i obejrze6 film.
Jaki? To zaleiy od Was. Wybdr jest ogromny...W paZdzierniku wy5wieflali5my
,,Don Camillo',
przedstawiaj4cych
,,OjciecPio" - W scenach
ryciei dzieloOjcapio llt listooadzie proponuiemv nastepuiace filmv
ozlwa niezwyklapostaitegokaplana,kt6ry sw4milo6ci4 pokor4i cierpieniemprzyci4gado siebietlumy ludzi prowadz4cich do Chrystusa.
L,,Ojciec
Pio"
2.,,Misja" hit miesiqca
(patrzfoto)
-.IezuitaOjciecGabriel,podejmuje
,,Misja"
lryprawg
glqb
w
polu3.
milosi
tak
wielka"
..Laura
.
dniowoamerykaiskiej
dzungli,gdziebudujemisjqdlap6ldzikichindian
4. a.,,Swiadkowie
u Twoichdrzwi"
Guarani.
b.,.Swiadkowie
odchodza"
,.Laura"- Filmrenprzedstawia
historigdoraslaj4cej
dziewc4.ny,
ktorazmilo$cidomatki,dlauproszenia
ojej nawr6cenie
ofiarowala
za
niEs$e
Zycie.
,.Swiadkowie
u Ttvoichdrzwi" - Dramatyczna
prezentacja
mowi4ca
jak
o tym, nie5wiadomi
ludziezostaj4zwerbowani
przez,,StraznicQ,'.
Spojrzenie
natojak Swiadkowie
JehowyrekutujA mamiai nauczaj4
nowychczlonk6ww zdoby.waniunastgpnych.
odchodz4"^ CzySwiadkowie
,,Swiadkowie
Jeho*ypoznalidrogg
zbawienia?szukasz
odpowiedzi
nato pytanie?Obejrzyjtenfilml Zostalzealizowanynapodstawie
\a1?owiedzi
os6b,kt6reopuscityStowarz;szenieSwiadkow
Jehowy,
opr. Anna Za5ko
Moia
droga
doBoga
Moje wgdrowaWychowalam
nie z Bogiem rozsigw rodzinieprakpoczElosig w wietykuj4cej.Religia
ku dwunastu lat,
byladlamniezwykiedy pragn4lem
czajn4praktyk4
zostad ksiedzem.
nieistotnqale doAle w szkole 6reddatkow4.Religia
niej, do kt6rej cho- byhtakrcdlamnezabezpieczeniem.
Gdywydzilem bylo dosyi szlanL
zamqz,razgrnzmEZer4
byli(myw gmciQzko, poniewaz pie dla mal2onk6w,
kt6rabylaprowadzona
mieli5mymalolekcji religii,w por6wnaniu z innymilekcjami.Powstalwtedywe
mnie bunt, kt6ry doprowadzilmnie do
juz byi ksiqtego,zewiQcejniechcialem
dzem.
xl{ dm. @n! E 6rdro smnrm,
hi d.b.. lisLr r d.r.H.i rEiD..
Wielu z nas pamiqta siostrq
Renatq. Oto co napisala o
swoim nowym miejscupracy
w Gdarisku, dokqd zostala
przeniesiona...
przezkigdza Uczestnicryhm
w q,rni wyci4glam z tegopewn4linig
prowadzenia
sigmonbrcgo,aIebezrzeczytvtstej
obecnosci
Boga.
pojednania
Sakrament
w Om czasie,niebyl
dlamniespolkaniem
z Paner!leczraczejpewnymuspokojeniem
mojejSwiadomosci.
Nie
Pokilku latach,znalazlem
sigw Odno- chodzitam
regulamie
naEucharystiQ.
Zalezwie w DuchuSwigtym.Najpierwbylato lo to odmojegohumoru,odmoichzajEc.PoOdnowaw DuchuSwigtj,m,ekumenicz- temrozwiodlamsiEz merf"miprryszfypt4ana,u protestant6w.Byli tam takzekatoli- nia:,dlaczego"?Ale nawettenrozwddbyl
cy wymieszaniz protestantami.
Potem dlamnieosobist4
walk4 kt6r4prowadzilam
bylemw Odnowiew DuchuSwiqtym,ka- sama,
bezBoga.Wedlugnnieto niebylaJego
tolickiej.Ale potrzechlatachspo*alomnie sprawa.
Pozdrawiamz
Potemm6jojciec,bEdqcjuz
calegosercazparafiipw.
naemenowezawiedzenie.
Bylo tamdlamniezbyt ryturzezdecydowal
w Gdaisku.Z
siQzostaddiakonemsta- bl. UrszuliLed6chowskiej
duzoegzaltacji, kt6reczEstowydawalymi bm. To byt dlamniemomentbuntu,bardzo parafiir6wnie2wzorcowejjakta policka.
siEniezdrowe.Wydawalomi siq,Zebylem intens),\anego.
niewy- Topozwalaczui sipjaknajejfilii. UczEw
ry,talarnsigdlaczego
w jakim6klubie.ktoryposzukuje
nowej pehia swojegopierwszego
podlegapowolani4po- SPnr 8 - kl. II i III. W Policach
formymagii,albo czegosco jest sensa- wolaniaojca.Dlaczego
niew).?ehiategopo- lam dyr Rudnik- tu dyr Rudnickiej.Ks.
- prawiejakby
cyjne.Roktemuprzybyladoparafiigrupa wolari4 a zrczynazajmowaC
tensam.KsiQza
siEczl,rnfin- Proboszcz
katechist6w.
Przybylido mojegomiasta, nlrrl czlzbychcialsiqzabezpierytnawi€,cz- takze.
by obwieszczad
Dobr4Nowine.
Wtedypo nodi. Moje prawdziwespotkaniez Panem,
razpiefwszymalazlem,to czegoszukalem siQga
CzujqsiE.jakbym
przeprowadzila
zaledwie
sigw
killarmiesiQqy,
prz€dwej6ciem
od dwudziestu
lat. Wiar9takqjakiejKo- naDrogQNeokatechumenaln4
dowsp6lno- ime miejscePolic,a w szkolepodst.Nr 8
Sci6lnauczaod dw6chtysiQcylat. Na- ty. W moich oczachr6r.l'noczesno6i
tych rozpoczglapracew nowymskzydle ze
uczylemsiEi uczgsigdalej,najpierwak- dwochzdarzeri:
spotkania
z Panem
Jezusem
i swie2oprzjqtymgronemnauczycielskim.
vceptowai samego
jako grzesznika, wejscianaDrogQ
siebie,
jest Tyle podobiefstwa,Ze trudno dostrzec
Neokatechumenaln4nie
kt6ry potrzebujeopuscicswegostarego pzlpadkowa.ToParLktorychcialr,rzi4C
mnie zmianq.Jeszczew tych najblizszych
czlowiek4by staisipczlowiekiemnowl'rn. cal4 to wszl,stkocoptzgZryun b]Fl/iitmog)adniach,kiedyarchidiecezja
szczeciriskoAle do tegowidzQ,zepotrzebujQ
sluchai byi w kofcupewn4zeGospotkalam.
na
Popel- kamiefskaudajesip na pielgrzymkE
SlowaBoZego,
medytowadje
i nimzlc, ze nilamw swoimZyciujeden
reli
grzechbar&opo- Jasn4G6rE,parafi9nasz4nawiedzaj4
muszqzyc LilurgiEEucharystyczn4
wie- wa-zn
y.Prosilarn
BEdqtyleczasui w
opzebaczenie,
alepotrzeb- kwieSw.Wojciecha.
dz4civtierz4c,2etoj estumariyChrystus, ny mi byt calyroh abyzaakceptowae
godzinach,
tych
co
oficjalny
pobytszczetu, rc
Kt6ry zapraszamnie na kazdqEuchary- B6gmi 1uz.gzebaczyLStalam sig,jak On cinian(policzan)przedCudownym
Obrastie.Ale zwlaszcza
widze,ZemuszgsiE moLeprzgbacza'rri w tenspos6b.CzyOn zem.ZresA4iw. Wojciechowi
przypisuje
modlii.
mo2emi pnebaszy'tylko dlatego,zeja Go sigautorstwo,,Bogurodzicy".
poprosilam?
Jedenrok calyrokbyl mi poTerazmoggpowiedziei,
ZedzigkiSwia- trzebny,byn sobiezdalasprawE,
Dziwnie to wszystkooplata BoZa
byrnodkrytlu danemumi wtedy,rok temu,przezkate- la Jegowymiarmilosci.Potemprzysd kate- Opatrzno5ii poglgbiaSwiadomoS6
tego,
chistdw,DrogiNeokatechumenalnej
dziqjedZe
czlowiek
chezy,
wsp6lnot4
na
drodze
naszej
Droga
spotkany,
i spotkaniez
,
ki wsp6lnocie,
zac4,namrzec4nvi3ciewp- nlm bratem,k6ry ze sta14
cieryliwosci4z zostajenamprzedziwnienazawszezadadrowai w kierunkuBoga,w wierzeKo- miloSci4m6wil mi o Jezusie.To wszystko ny.Dlategopamigtam
w modlirwie,
o ni4
Sciola.
prosze.
pozwalami odkryiPanaJezusa,
tez
Przepraszam
zktoryminie
JegoSlowo,
rych.
PaulBulchens pozwalamimiecpmgnienie
sig osobiscie.Ewentualnie:
sluchaniaGo.
On pozegnalam
urzqdnikpafistwowy stalsigtemzobecnyw moimzyciu.StalsiE zapraszanr
do Gdaiiska,to... pozegnam.
Bezpozegnaniazapraszamtak:^e,
naprawde
Zyj4cy.
Z Bogiem.
KathleenMertensdeWilmars
s.Renata
opiekunkaspolecna
KochanyKsig2e
Proboszczu
iWszyscyKochani
Ksig2a!
.,Jajestem drogq i prawdq
i 2yciem"
(J 14. 6)
Dekal
OicaS
6sme przykazanie Dekalogu w
szczegdlnyspos6b wieie sig z prawde,
kt6ra obowiezuje czlowieka w obcowaniu z innymi ludZmi i w calym2yciu
spolecznym:,.Nie m6w falsrywegoSwiadectwa".
Tym przykazaniem B69 Przymierza
szczeg6lniedaje poznaC,2e czlowiekjest
stworzony na Jego obraz ipodobierlstwo. Dlatego wlasnie cale ludzkie postgpowanie poddane jest wymogom
prawdy. Prawda jest dobrem, a klamstwo, falsz, zaklamanie jest zlem. DoSwiadczamytego w r6znych wymiarach
i w r6znych ukladach.
Przypatrzmy sig znaczeniuprawdy w
naszymzyciu publicznym.W odnowionej Polscenie ma j uZ urzedlucenzry, 162ne stanowiska i pogl4dy mog4 byd
przedstawianepub I icznie. Zostala przyw r 6 c o n a- j a k b y p o w i e d z i a lC y p r i a n
Norwid - ,,wolno5Cmovry" (Rzeczo wolnoici slowa, 1., Co znaczylaby Ludz/(o.tc.w- )J t.
W o l n o S i p u b l i c z n e g o w y r a Z e ni a
swoich pogl4d6w jest wielkim dobrem
spolecznym, ale nie zapewnia ona wolno6ci slowa.
NiewieledajewolnoSi m6wienia,je3li slowo wypowiadane nie jest wolne.
JeSlijest spQtaneegocentryzmem,klamsh{em, podstepem,moze nawet nienawiSciq lub pogardEdla innych - dla tych
na przyklad, kt1rzy r62rri4 sig narodowo3ci4 religi4albo pogl4dami.Niewielki bQdziepo2ytek z m6wienia i pisanra,
jesli slowo bqdzie uzywane nie po to,
aby szukad prawdy, wyrazai prawdg i
dzieli6 siq ni4 ale tylko po to, by zwyciqZai w dyskusji i obronii swoje - moZe
wlasnie blQdne- stanowisko.
Slowa mog4czasemwyraZadprawdg
w spos6b dla niej samej ponizaj4cy.
Mo2e sig zdarzy(.,2e czlowiek mowijak46prawdepo to. Zebyuzasadnicswoje
klamstwo.Wielki zamQtwprowada czlowiek w nasz ludzki 6wiat, jedli prawdp
pr6buje oddai na slu2b€klamstwa. Wielu ludziomtrudniejwtedyrozpoznai.ze
ten SwiatjestBozy.
Prawdazostajeponizonatakzewowczas.gdy nie ma w niej miloScido niej
sameji do czlowieka.
W o96le nie da sig zachowai 6smego
przykazania - przynajmniej w wymiarze
spolecmym -jeili b rakowacbgdzie2yczliwoSci,wzajemnegozaufaniai szacunku
wobec tych wszystkich odmiennoSci,
kt6re ubogacaj4naszeZycie spoleczne.
Kazdy podstQpwobec drugiego czlo$ i e k a . k a z d as k l o n n o i i d o u T y w a n i a
osoby ludzkiej w ch arakterze narz1dzia,
kazde uzywanie sl6w po to, aby wplywai na innych swoim zagubieniemmoralnym, swoim wewngtrznymnieporzedkiem - wprowadzaw zycie spoleczneatmosferQklamstwa. Przez wiele lat do6wiadczaliSmyw wymiarze spolecznym,
2epublicznienie mowionoprawdy- i nie
dopuszczanodo jej m6wienia. lsrnieje
przeto wielka potrzeba odklamania naszegozycia w 16znychzakresach.Trzeba przywr6cii niezast4pioneniczym
miejsce cnocie prawdom6wno5ci.Trzeba, by ona ksztaltowala Zycie rodzin,
6rodowisk, spoleczerlstwa,Srodk6w
przekazu,kultury poliq/ki i ekonomil.
opr. Maciej Za5ko
l.ilucta
Iarafii,..
Dnia 19IX odbylosigpierwszepowakacyjnespotkanieAkcji Katolickiejz Rad4
Parafialn4Podnieobecnodd
ks.proboszczaspotkanie
rozpocz4lmodlitw4ks.Robertwlodkowski.
Tematemprzewodnimspotkaniabyla
budowanaszej
Swi4t5,,lti.
Ks.proboszcz
listownieprzekazal
sprawozdanie
z dotychczasowych
roboti zwi4zanych
z niminakladdwfinansouych.
Tempoi zakesprac
na,,placubudowy"znacznieprzekroczyjakimi dysponowala
ly Srodkifinansowe
parafia.Ks. Janzmuszonybyl zaci4gn4C
kedlty na kontynuowanie
prac.
W zwi4zkuz rymzebraninaspotkaniu
poparlipropozycjg
wyslanialistuadresowanegodo firm i zaklad6wpracydzialaj4cych na terenie Polic, a dotycz4cego
wsparciafinansowego
naszejbudowy.
Dyskutowano
r6wnie2nad
mozliwoScie
i potrzebezorganizowania
przy parafii
KatolickiejSzkolyPodstawowej.
Postanowionopowoladzesp6lorganizacyjny,
kt6narai4ze
kontakt
z
Centrum
Edukacyjry
nynl jak r6wnieZzajmiesigwyszukiwaniem
poodpowiednich
ludzi i gromadzeniem
mocynaukowych
i wyposazania
klas.
MaciejZaSko
To tzeba obejneC
PARAFIAII{A
SIATYSIYKA
ila planielilmu
Mija sz6styrok pracyw naszejspolecznoSciparaltalnejks. proboszczaJanaKazit,czko,Gdyprrybyldonmw l99l mku.zamieszkd w surowejsalceobok zakrystiipamfialnej
kaplicy.Od poczatkuzabralsig osho do pracy. Budowal nasznowy ko3ciol. Nie pierwszyw swej kaplariskiejposludze.Bqd4cproboszczernkilku parafii, wlremontowal kilka
ko6ciol6w.S4toj egoniekwestionowanesukcesyzwazaj4cna fak! jak trudno byio to cryni6 w czasieminionegosystemu.
CzeslawPiekarski - kamerzystapolickiej
Telewizji Kablowej,od pocz4tkubudowynaszej 6wi4tFri rejeshujejej pnebieg. Znajry
ks. Janaz wielu wsp6lnych podr6ry, posta- nowil nakgcii film o naszyrnproboszczu
i
\-. z|tulowac go,,Ko5ciolyksiqdzaJana''.PracQnad filrnem ro4oczd w wakacjepodczas
pobytunaUkainie. Tamrozpoczrt zAjpiaw
rodzinnejrsi rodzicowl$. JanaRodatyczach.
JuZna miejscuw Polsceudal sig wraz z proboszczemdo nastQpnych
miejsc zwi4,zanych
zjego dzialalnorici4kaprlana
i budowniczego:
Siekierek,Lysog6rek,Rzepina- na gr6b rodzic6w. W planie kolejne sesjezdjqciowe.
Powstaniez tegofilrn. Jegoprojekcj4 swoista
prapremieraodbgdziesig 5 gmdnia w przeddziei po3wiqcenia
koSciot4w TV Kab po prograrnie,,Teletydziei",okolo godz. 18.30.
Zapamiglajmy:
Film ,,Koscioly ksipdza Jana, piqtek
godz 1830 w TV Kab Police.Ponadto film
mstanie wySwietlonynazajutrz w parafalnej kawiarcnce,Warto ebejrzed!
Tekt i fot Jan Matura
wrzesieri1997
Stuby:
Do sakramentuma&eistwaprqslqrili:
06.09 - Maciej DUDEK / AgataZABIK
- MarcinSMIELECKI/ Joanna
SIERAKOWSKA
- WojciechJURECKI/ Paulina
TWORKOWSKA
20,09.- KtzysztofZAJAC / Monika
SLAZAK
- WojciechSUBDA/ B€ata
WRZECIONEK
- wojclechSUKULUWt lzabela
KUBIAK
Ws<yslhimnoreole,tcomnajlepsze4,czenia.
Niech llas prowadziSwietaRodzins
fot. Malgorzata Piotrowska
Krzy2En jest po5wigcony
wszystkim spoczywajqcym
na polickimcmentarzuoraz
wszystkim, kt6rzy nie majq
swojegogrobu, kt6rzynie
mieliswojegopogrzebu,
kt6rymnie postawiono
krzy2a,a szczeg6lnie
DZtECtOM,
kt6rym nie pozwolono2y6
POLTCE
1 Xt 1996
Chrzty:
Chnest{v prlyjely nnslQujqceosob!:
07.09 - Dawid SZYDLOWSKI
- AgnieszkaPRZEZAK
- Jererniasz
MALECKI
14.09 KlaudiaKACZOREK
- NorbertKOWALSKI
- KarolinaANTKOWIAK
20.09 - AdrianWASIAK
21.09 - KarolinaBLAZEICZYK
- LukaszPRZYBYSZ
28.09 - Ar\dv.ejSKOWROiISKI
- JoannaSZEWCZAK
- DariaPUCHALSKA
- BartoszLEBEK
- Maciej SAWCZAK
Dzieciom4)c4tm tntalego ,dzieciCciv'q"BoZegoprzez Ucie t lasca Roddcom,chrzestnym, vychowattcom, opiekunom,by dawali
pryklad i:Wej lliary i Milaici
PogJzeby:
Do wiecznoici odeszli:
05.09 - Slawomir WACHOWCZ
rt. 1967r.
IrenaZIELINSKA
ur. 1940r.
JaninaWIECZOREK ur 1958r
Franciszek
CYGAN
ur 1923r
GrzegorzKUSYK
ur l9l8 r.
Piotr ZIMOROWICZ ttr. 1920t.
BogumilaSPIAKOWSKA
ur. 1960r.
19.09 - Artur JAKIMCZUK ur. l9?3 r.
- TadeuszKOWALSKI ur. 1927r
24.09 - Antoni BRZYSKI
ur. 1940r
25.09 - Marek WALKOWIAK ur. 1953r
26.09 - Michal WYDMANSKI ur 1924r
Rodzinom oraz nqjbliiszlm pnekazajemy
szczprewyraqvspdlczucia.Zapewniau! o modlilevntm wsparciu.
06.09o7.0908.0909.091 3 . 0 914.09-
Ks. Jan przed kamerqCzeslawa Piekarskiego, na podw6rku rodzinnego domu w
Rodqtyczach n(r Ukrainie
Do polskich najwiEkszych, najbardziej w Warszawie, Rakowicki w Krakowie,
szanowanychnekropolii, naleZy cmentarz jest swoist4 enklawq historii, pahiotyznu.
na lwowskim l-yczakowie, pipknie roz- Jednoczesniejest nagromadzeniemznapostarty na zalesionych wzg6rzach tej komitych, piEknych dziel sztuki sepuldzielnicy miasta.ZaloZony w 1786 roku kralnej, poSwiqconej zmarlym: kaplic,
na powierzchni blisko 40 hektar6w,stal grobowc6w, pomnik6w, obelisk6w, ko\xnn,rze2b.Tworzyli je we Lwowie slmni
mistrzowiesztukikamieniarskiej
: bracia
Anton i Jan Schimser, Cyprian Godebski,
Leonard Marconi, Parys Filippi. Smutne
placzqce anioly cmenlame, zastygle w
z a d u m i em u z y . p o s t a c ii p o p i e r s i a
zmarlych a nawet wyrzeZbione ukochane
przez zmartych zwierzgta, przejmuj4
zadum4i refleksj4nad sensemzycia,jego
przemijalnoSciA.
Polacy przybyvaj 4cy do ukochanego
Lwowa zawszeodwredzajqN,yczak6w.Po
Jedna z placzek wyrzeibiona przez
Juliana Markowskiego
i'llt'.'Jil;"J,'"",',:1T=83fi
llllStllylitnipolacyspocu
"'"fi
,'"'ff
:Sy*nffinacmenlalzulyczak
;li1&XJffi
losami Ojczyzny,Lworva i innych miejsc
wschodnich Kres6w. Trzebabowiem sobie
zdai sprawg,2e tak na wskoS polski wielki
cmentarz.znajdujesiq dziii na teqaorium
obcegokaju - Ukrainy...
Gro bowiec Gabrieli Zap oIskiej
sig miejscem grzebalnym wielonarodoSciowegoLwowa. Spoczywaj4na nim
prochy tudzi zwyklych i wybitnych:
Polak6w.Ukrainc6w.Rosjan.Austriakow.
Niemc6w, Ormian, Zyd6w zwiqzanych
ze swym miastem.Na tr-yczakowiespocz1'wawiecznie okolo 20 tysiecy Polak6%
w tym wielu vybitnych przedstawicieli
Swiatanauki. kulrury.sznrki. Spoczy.wajE
wielcy patrioci, 2oltierze KoSciuszki,
N a p o l e o n a .p o w s l a r i c yL i s t o p a d o w i .
Styczniowi. lakze legendami Obroicy
Lwowa - slynne OrlEtaLwowskie.
tr-yczakowska,ojczysta nekropolia,
podobniejak inne slynne polskie cmentaze na Rossiew Wilnie, Pow4zkowski
Popiersie Marii Konopnickiej
generalBenedyktKolyszko 1749-1834
zolniez Ko6ciuszki
generalWincentySzeptycki1782-1
836
2olnierzNapoleona
SewerynGoszczyrhski
1801-l878
poeta,powstaniecListopadowy
BenedyktDybowskiI 833-1930
zoolog,ewolucjonista
CzeslawMqcryr[ski l88l -1935
komendantObronyLwowa
StefanBanach 1892-1945
wybitny matematyk
Wadyslaw BeLa I 847-1913poetqliterat.._J,
Karol Szajnocha
1818-1868
historyk, pisarz
Artur Grottger 1837-1867malarz,gmfik
Antoni Kalina I 846-I 906jpzykoznawca
Maria Konopnicka1847-1910
pisarka,poetka
Antoni Popiel1865-1910
neLbiarz
Gabriela Zapolska 185'l-1921
pisarka,publicystka
C melt,rlz Ly czrkowski we Lwowie
odwiedzil latem 1997roku i fotografowal - Jan Matura
SIJTIIADOIItrCIIRYSTUSA
Gazota parafi i Eym3kokatolickiej p.w. 6w. Kazimierra Kr6lewlcza
w Policach,ul. ks- kard. S. Vruyszyfiskiego
1, 72-003 Police
Redaguje:ks. Jan Kazieczko izespoi
Gro bowi ec rodzi ny WiIczyi ski ch
sklad: Mariusz Halgas
te|.0601 77-24-95
Red. odpowiedziatny:
Jan Matura
oruK:
tel.17-99-00

Podobne dokumenty

tuivtulJfizef. E F . f ' f f ]

tuivtulJfizef. E F . f ' f f ] Rok Jubileuszowyzapisujesig w historii naszej parafii wa2nymiwydarzeniami.Wynikly onez pracy duszpasterskiej wpisanejw programduszpasterski KoSciolaw Polsce.Najwa2niejszymiwydarzeniami byly: l V, O...

Bardziej szczegółowo