Ksiazka Programowa

Komentarze

Transkrypt

Ksiazka Programowa
program
programme
Marek BRACHA
POLSKA / POLAND
XVI
Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka Chopina
Urodził się 3 lutego 1986 r. w Warszawie. Student Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Alicji Palety-Bugaj. Równolegle
kształcił się w Royal College of Music w
Londynie pod kierunkiem Kevina Kennera. Występował w prestiżowych salach koncertowych Polski z licznymi recitalami i jako solista z orkiestrami symfonicznymi, m.in. w Filharmonii Narodowej.
organizowany przez
Brał udział w festiwalach krajowych i zaNarodowy Instytut Fryderyka Chopina
granicznych.
pod patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego
The 16th
International
Fryderyk Chopin
Piano Competition
Born 3 February 1986 in Warsaw.
Currently studies with Alicja Paleta-Bugaj
at the Fryderyk Chopin University of Music. Did parallel studies with Kevin Kenner at the Royal College of Music in London. Has given numerous recitals and
performed as a soloist with symphony
orchestras in Poland’s renowned concert
halls, including the National Philharmonic. Has appeared in music festivals in
Poland and abroad.
organized by
The Fryderyk Chopin Institute
under the patronage of
the President of the Republic of Poland
Bronisław Komorowski
KONKURS
jest członkiem – założycielem
Światowej Federacji Konkursów Muzycznych
z siedzibą w Genewie
THE COMPETITION
is a founder-member of the
World Federation of International Music Competitions
based in Geneva
KALENDARZ
CALENDAR
XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina
Warszawa, 30 września – 24 października 2010
of the16th International Fryderyk Chopin Piano Competition
Warsaw, 30 September – 24 October 2010
Teatr Wielki - Opera Narodowa, Pl. Teatralny 1
Sale Redutowe
Teatr Wielki – Polish National Opera, Pl. Teatralny 1
Redutowe Rooms
Sala Koncertowa Filharmonii Narodowej, ul. Jasna 5
Koncerty Inauguracyjne:
The National Philharmonic, 5, Jasna St.
Inauguration Concerts:
Monika Mych – sopran, Agnieszka Rehlis – mezzosopran, Arnold Rutkowski – tenor, Artur Ruciński – baryton
Monika Mych – soprano, Agnieszka Rehlis – mezzosoprano, Arnold Rutkowski – tenor, Artur Ruciński – baritone
30 września, godz.17.00
Losowanie kolejności występów uczestników
30 września, godz. 20.00
Orkiestra Symfoniczna i Chór Filharmonii Narodowej, Antoni Wit – dyrygent
30 September 8 p.m.
Warsaw Philharmonic Orchestra and Choir, Antoni Wit – conductor
(Inauguracja sezonu artystycznego Filharmonii Narodowej 2010/2011)
(Warsaw Philharmonic Inaugural Symphonic Concert of the 2010/2011 Season)
1 października, godz. 19.30
Mitsuko Uchida – fortepian
2 października, godz. 19.30
Martha Argerich – fortepian, Nelson Freire – fortepian
1 October 7.30 p.m.
Mitsuko Uchida – piano recital
2 October 7.30 p.m.
Special piano recital with participation of Martha Argerich and Nelson Freire
Przesłuchania Konkursowe:
Competition Auditions:
3–7 października - I etap
9–13 października - II etap
14–16 października - III etap
Początek przesłuchań: godz.10.00 i 17.00, w dniu 16 października godz.10.00
3–7 October – first stage auditions
9–13 October – second stage auditions
14–16 October – third stage auditions
the auditions will begin at 10 a.m. and 5 p.m., 16 October, at 10 a.m. only
17 października
Uroczystości związane z obchodami 161 rocznicy śmierci Fryderyka Chopina
17 October
ceremonies marking the 161st anniversary of Fryderyk Chopin’s death
18–20 października - Finał
Początek przesłuchań: godz.18.00
18-20 October – the Finals
the auditions will begin at 6 p.m
Teatr Wielki - Opera Narodowa, Sala Moniuszki
Teatr Wielki – Polish National Opera, Moniuszko Auditorium
Sala Kameralna Filharmonii Narodowej, wejście od ul. Moniuszki
The National Philharmonic Chamber Hall, entrance from Moniuszki St.
21 października, godz. 20.00
Uroczystość rozdania nagród regulaminowych i koncert laureatów
22 października, godz.12.00
Uroczystość rozdania nagród pozaregulaminowych
Sala Koncertowa Filharmonii Narodowej
22 października, godz.19.30
Powtórzenie koncertu laureatów
23 października, godz.19.30
Drugie powtórzenie koncertu laureatów
6
Thursday, 30 September, 5 p.m.
drawing of the playing order of the competitors
21 October, 8 p.m.
presentation of the Statutory Prizes and the Prizewinners Concert
22 October, 12.00 noon
presentation of the Extra-Statutory Prizes
The National Philharmonic
22 October, 7.30 p.m
repetition of the Prizewinners Concert
23 October, 7.30 p.m
second repetition of the Prizewinners Concert
7
Jury
XVI Międzynarodowego
Konkursu Pianistycznego
im. Fryderyka Chopina:
Jury
of the 16th International
Fryderyk Chopin
Piano Competition:
honorowy przewodniczący / honorary chairman Jan
EKIER
Martha ARGERICH
Dang Thai Son
Bella DAVIDOVICH
Philippe ENTREMONT
Fou Ts’ong
Nelson FREIRE
Adam HARASIEWICZ
przewodniczący / chairman: Andrzej
JASIŃSKI
Kevin KENNER
Michie KOYAMA
wiceprzewodniczący / vice-chairman: Piotr
PALECZNY
Katarzyna POPOWA-ZYDROŃ
Jan EKIER
honorowy przewodniczący / honorable chairman
Jan Ekier, pianista, kompozytor, edytor dzieł muzycznych i pedagog, urodził się
29 sierpnia 1913 roku w Krakowie, gdzie uczył się gry na fortepianie pod kierunkiem Olgi
Stolfowej, a kompozycji - u franciszkanina o. Bernardino Rizziego. W latach 1932–34
studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem Zdzisława Jachimeckiego. Od 1934 roku Studia muzyczne kontynuował w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie w klasie Zbigniewa Drzewieckiego (fortepian) i Kazimierza
Sikorskiego (kompozycja).
Początek intensywnej działalności koncertowej artysty wyznaczył udział w III Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie w 1937 roku, w którym
uzyskał ósmą nagrodę. Plany artystyczne pianisty przerwał wybuch II wojny światowej,
podczas której przebywał w Warszawie, biorąc czynny udział w konspiracyjnym życiu muzycznym. Po wojnie koncertował w większości krajów europejskich oraz w Ameryce Południowej, Japonii i w Chinach. Dokonał wielu nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych.
W drugiej połowie lat czterdziestych został współredaktorem Pedagogicznej Biblioteki
Fortepianowej PWM-u, a w niedługim czasie zrealizował kilka samodzielnych wydań kompozycji J. S. Bacha. Największym jego dziełem edytorskim jest ukończone w bieżącym
roku Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka Chopina.
10
Jan Ekier – a pianist, a composer, an editor of musical works, a pedagogue – was born
on 29 August 1913 in Cracow, where he studied piano with Olga Stolfow and composition
with a Franciscan Friar, Father Bernardino Rizzi. From 1932–1934 he studied musicology
with Zdzisław Jachimecki at the Jagiellonian University in Cracow. He continued his studies
at the State Conservatory of Music in Warsaw (1934–1939) with Prof. Zbigniew Drzewiecki
(piano) and Prof. Kazimierz Sikorski (composition).
His participation in the 3rd International Chopin Piano Competition in 1937 and the
eighth prize he won launched him on a concert career. The outbreak of World War II interrupted his plans. He spent the war years in Warsaw, where he took part in clandestine
concerts and other musical activities. After the war he performed throughout Europe, in
South America, Japan and China. He also made numerous radio, TV and disc recordings.
In the latter half of the 1940’s Jan Ekier was a co-editor of the Pedagogical Piano
Library of the State Music Publishing Company (PWM). A short while later he independently edited and published several works by Johann Sebastian Bach. His greatest editorial achievement is The National Edition of the Works of Fryderyk Chopin, completed in 2010.
W 1947 roku pełnił obowiązki rektora PWSM w Sopocie, a od 1953 roku prowadził
klasę fortepianu w PWSM w Warszawie (dziś UMFC). W latach 1964–72 i od 1974–2000
był kierownikiem I Katedry Fortepianu. Wykształcił wielu koncertujących pianistów, wśród
nich laureatów pierwszych nagród oraz pedagogów, m. in.: Andrzeja Bereżyńskiego, Elżbietę Głąbównę, Annę Jastrzębską-Quinn, Hannę Jaszyk, Pawła Kamińskiego, Bronisławę
Kawallę, Alicję Paletę-Bugaj, Piotra Palecznego, Takako Takahashi. Prowadził liczne kursy
mistrzowskie, m. in. w Hamburgu, Bonn, Sao Paolo, Tokio, Darmstadt, Mannheim.
In 1947 Jan Ekier briefly served as Rector of the State Higher Music School in Sopot,
and from 1953 onwards conducted a piano class at the State Higher Music School in Warsaw (currently the Fryderyk Chopin University of Music). In the years 1964–1972 and again
from 1974–2000 he was Chair of the School’s First Piano Department. He trained many
concert pianists. Some of them later became first prize winners and teachers – Andrzej
Bereżyński, Elżbieta Głąbówna, Anna Jastrzębska-Quinn, Hanna Jaszyk, Paweł Kamiński,
Bronisława Kawalla, Alicja Paleta-Bugaj, Piotr Paleczny, Takako Takahashi and others.
Also, he has run many master classes in Hamburg, Bonn, Sao Paolo, Tokyo, Darmstadt
and Mannheim.
Od roku 1949 (z wyjątkiem V Konkursu Chopinowskiego 1955), uczestniczył w
pracach jury Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. F. Chopina w Warszawie. Funkcję przewodniczącego jury pełnił w latach 1985 (XI), 1990 (XII), 1995
(XIII). W latach 2000 i 2005 był honorowym przewodniczącym jury. Ponadto zasiadał
w jury prestiżowych konkursów muzycznych, m. in.: w Lipsku (1964), Paryżu (1967), Genewie, Bolzano (1975), Monachium (1977), Monzy, Tel Awiwie (1980), Tokio (1985), Hamburgu (1987).
Since 1949 Jan Ekier has served on the juries of all Chopin Competitions in Warsaw,
except the 1955 contest. In 1985, 1990 and 1995 he was chairman of the competition jury
and in 2000 and 2005 he was named honorary chairman of the jury. He has also served
as a jury member of other renowned music competitions, including Leipzig (1964), Paris
(1967), Geneva, Bolzano (1975), Munich (1977), Monza, Tel Aviv (1980), Tokyo (1985) and
Hamburg (1987).
W 1995 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. F. Chopina
w Warszawie. Jest laureatem pierwszej edycji Nagrody Chopinowskiej przyznawanej przez
Międzynarodową Fundację im. F. Chopina (1998). Został uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi, wśród nich Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2000). Otrzymał nagrodę Ministra Kultury Rzeczpospolitej Polskiej – Złoty Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2005), a także nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida „Dzieło Życia” przyznawaną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (2007).
In 1995 the Fryderyk Chopin Music Academy in Warsaw bestowed on Prof. Ekier
an honorary doctorate. He has received many important state decorations, including
the Commander’s Cross with Star of the Order of the Rebirth of Poland (2000). In 1998
the International Fryderyk Chopin Foundation gave him its first Chopin Award. Prof. Ekier
also received the Gloria Artis Golden Medal for Meritorious Service to Culture from
the Minister of Culture (2005) and the Cyprian Kamil Norwid “Lifetime Achievement” Award
from the Mazovia Province Council (2007).
11
Martha ARGERICH
Urodzona w Buenos Aires w Argentynie. W roku 1955 przeniosła się do Europy, gdzie
kontynuowała studia pianistyczne w Londynie, Wiedniu i w Szwajcarii pod kierunkiem
Bruno Seidlhofera, Friedricha Guldy, Nikity Magaloffa, Madeleine Lipatti i Stefana Askenazego. W roku 1957 zdobyła pierwszą nagrodę na konkursach pianistycznych w Bolzano i Genewie, a w roku 1965 została zwyciężczynią VII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Od tego czasu należy do najwybitniejszych pianistów świata zarówno pod względem popularności, jak i kunsztu. Jej szeroki repertuar obejmuje utwory Bacha, Bartoka, Beethovena i Messiaena,
jak również Chopina, Schumanna, Liszta, Debussy’ego, Ravela, Francka, Prokofiewa,
Strawińskiego, Szostakowicza i Czajkowskiego.
Choć jest bardzo często zapraszana do wspólnych koncertów z najbardziej renomowanymi orkiestrami i dyrygentami oraz do występów na festiwalach muzycznych w Europie, Japonii i Ameryce, to jednak znaczną część jej życia muzycznego zajmuje kameralistyka. Występuje i nagrywa z Nelsonem Freire, Aleksandrem Rabinowiczem, wiolonczelistą Mischą Maisky’m i skrzypkiem Gidonem Kremerem.
Pianistka nagrywa dla firm fonograficznych EMI, Sony, Philips, Teldec i DGG. Wiele jej
występów transmitowały stacje telewizyjne na całym świecie. Otrzymała liczne nagrody:
trzykrotnie nagrodę Grammy: za koncerty Bartoka i Prokofiewa, za nagranie z Michaiłem
Pletniewem Kopciuszka Prokofiewa, za 1. i 2. koncert fortepianowy Beethovena nagrane
z Mahler Chamber Orchestra pod dyrekcją Claudio Abbado (DGG, Best Instrumental
Soloist Performance); a także nagrody „Gramophon – Artist of the Year” i „Best Piano
Concerto Recording of the Year” za koncerty Chopina, nagrodę „Choc” przyznaną przez
„Monde de la Musique” za recital w Amsterdamie, nagrodę „Künstler des Jahres Deutscher Schallplatten Kritik”, „Sunday Times – Record of the Year” i „BBC Music Magazine
Award” za nagranie utworów Szostakowicza (EMI – 2007).
Od 1998 roku Martha Argerich jest dyrektorem artystycznym japońskiego Beppu
Festival. W roku 1999 stworzyła międzynarodowy konkurs pianistyczny i festiwal swego
imienia w Buenos Aires, zaś w czerwcu 2002 – Progetto Martha Argerich w Lugano.
Pianistka została uhonorowana licznymi odznaczeniami takimi jak: „Officier de l’Ordre des Arts et Lettres” (1996) i „Commandeur de l’Ordre des Arts et Lettres” (2004) przyznanymi przez rząd Francji, „Accademica di Santa Cecylia” (Rzym 1997), „Musician of the
Year” pisma „Musical America” (2001), „Order Wschodzącego Słońca – Złote Promienie z
Rozetą” przyznany przez cesarza Japonii i prestiżowe odznaczenie „Premium Imperiale”
Japońskiego Stowarzyszenia Sztuki (2005).
12
Born in Buenos Aires (Argentina), in 1955 she moved to Europe and continued her
piano studies in London, Vienna and in Switzerland with Bruno Seidlhofer, Friedrich Gulda,
Nikita Magaloff, Madeleine Lipatti and Stefan Askenase. In 1957 she won the Bolzano
and Geneva Piano Competitions, and in 1965 the Warsaw International Chopin Competition. Since then she has been one of the most prominent pianists in the world both
in popularity and ability. Her large repertoire includes Bach and Bartok, Beethoven
and Messiaen, as well as Chopin, Schumann, Liszt, Debussy, Ravel, Franck, Prokofiev,
Stravinsky, Shostakovich and Tchaikovsky.
Though she is constantly invited by the most prestigious orchestras, conductors
and music festivals in Europe, Japan and America, chamber music makes a significant part of her musical life. She regularly plays and records with pianists Nelson Freire
and Alexandre Rabinovitch, cellist Mischa Maisky and violonist Gidon Kremer.
Martha Argerich has recorded for EMI, Sony, Philips, Teldec and DGG, and many
of her performances have been broadcasted on television worldwide. She has received
many awards: “Grammy Award” for Bartok and Prokofiev Concertos, “Gramophon – Artist
of the Year”, “Best Piano Concerto Recording of the Year” for Chopin concertos, “Choc”
of the Monde de la Musique for her Amsterdam’s recital, “Künstler des Jahres Deutscher
Schallplatten Kritik”, “Grammy Award” for Prokofiev’s Cinderella recorded with Mikhael
Pletnev and lately a “Grammy Award” for Beethoven Concertos 2 & 3 with the Mahler Chamber Orchestra under Claudio Abbado (DGG / Best Instrumental Soloist Performance), “Sunday Times – Record of the Year” and “BBC Music Magazine Award” for her
Shostakovitch recording (EMI – 2007).
Since 1998 she has been the Artistic Director of the Beppu Festival in Japan. In 1999
she created the International Piano Competition and Festival Martha Argerich in Buenos
Aires, and in June 2002 the Progetto Martha Argerich in Lugano.
Martha Argerich has received numerous distinctions: Officier de l’Ordre des Arts
et Lettres in 1996 and Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres in 2004 awarded by the French Government, Accademica di Santa Cecilia in Rome in 1997, Musician
of the Year from “Musical America” in 2001, The Order of the Rising Sun, Gold Rays
with Rosette from the Japanese Emperor and the prestigious Premium Imperiale awarded
by the Japan Art Association in 2005.
13
DANG Thai Son
Naukę gry na fortepianie rozpoczął pod kierunkiem matki w Hanoi. Studia pianistyczne
odbył u Władimira Natansona i Dymitra Baszkirowa w Konserwatorium im. Czajkowskiego
w Moskwie. Od czasu zdobycia pierwszej nagrody X Międzynarodowego Konkursu
Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w 1980 roku występuje w najbardziej
prestiżowych salach koncertowych świata.
He began piano studies with his mother in Hanoi and pursued his advanced training
at the Moscow State Tchaikovsky Conservatory in Russia with Vladimir Natanson
and Dmitry Bashkirov. Since winning the 10th International Chopin Competition in October
1980 his international career has taken him to the most renowned concert halls in over
forty countries.
Pianista występował z licznymi orkiestrami filharmonicznymi światowej klasy: w Leningradzie, Dreźnie, Oslo, Warszawie, Helsinkach, Moskwie. Koncertował z Montreal Symphony Orchestra, BBC Philharmonic, City of Birmingham Symphony Orchestra,
Staatskapelle Berlin, Orkiestrą Symfoniczną w Baden-Baden, Praską Orkiestrą Symfoniczną, Orkiestrą Symfoniczną NHK, Sydney Symphony, Węgierską Państwową Orkiestrą Symfoniczną, Rosyjską Narodową Orkiestrą Symfoniczną, Moskiewskimi Wirtuozami, Sinfonią
Varsovią, Wiedeńską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Kameralną w Zurychu, Szwedzką
Królewską Orkiestrą Kameralną i Ensemble Orchestral de Paris. Współpracował z dyrygentami, takimi jak: Sir Neville Marriner, Pinchas Zukerman, Mariss Jansons, Ivan Fisher,
Władimir Spiwakow, Dimitri Kitajenko, James Loughram, Jiri Belohlavek, Hiroyuki Iwaki, Ken-Ichiro Kobayashi, Pavel Kogan, Jerzy Maksymiuk, Sakari Oramo i John Nelson.
Jako kameralista występował z Oktetem Filharmonii Berlińskiej, Kwartetem Smyczkowym
Smetany, Barrym Tuckwellem, Tsuyoshi Tsutsumi, Pinchasem Zukermanem, Borysem
Bełkinem, Josephem Sukem i Aleksandrem Rudinem, oraz – w duecie fortepianowym
– z Andrejem Gawryłowem.
He has played with numerous world-class orchestras, such as the Leningrad Philharmonic, Montreal Symphony Orchestra, BBC Philharmonic, City of Birmingham Symphony
Orchestra, Dresden Philharmonic, Staatskapelle Berlin, Baden-Baden Symphony Orchestra, Oslo Philharmonic, Warsaw National Philharmonic, Prague Symphony, NHK Symphony, Helsinki Philharmonic, Sydney Symphony, Hungarian State Symphony, Moscow Philharmonic, Russian National Symphony, as well as the Virtuosi of Moscow, Sinfonia Varsovia, the Vienna and Zurich Chamber Orchestras, the Royal Swedish Chamber Orchestra
and the Ensemble Orchestral de Paris. He has worked under the conductors: Sir Neville
Marriner, Pinchas Zukerman, Mariss Jansons, Ivan Fisher, Vladimir Spivakov, Dimitri Kitaenko, James Loughram, Jiri Belohlavek, Hiroyuki Iwaki, Ken-Ichiro Kobayashi, Pavel
Kogan, Jerzy Maksymiuk, Sakari Oramo and John Nelson. As a chamber musician he has
performed with the Berlin Philharmonic Octet, the Smetana String Quartet, Barry Tuckwell,
Tsuyoshi Tsutsumi, Pinchas Zukerman, Boris Belkin, Joseph Suk, and Alexander Rudin,
and has played duo-piano with Andrei Gavrilov.
Od roku 1987 Dang Tai Son jest profesorem wizytującym w Kunitachi Music College w Tokio. Obecnie wykłada też na Université de Montréal w Kanadzie. Zasiadał w
jury renomowanych konkursów, m.in. w Cleveland (Stany Zjednoczone)), im. Clary Haskil
(Szwajcaria), w Hamamatsu (Japonia), im. Rachmaninowa (Rosja), Piano Masters of Monte
Carlo, im. Światosława Richtera (Moskwa), Konkursu Chopinowskiego (2005, Warszawa), im. Karla Bechsteina (Niemcy) i im. Villi-Lobosa (Brazylia). W sezonie 2007–2008 był
jurorem międzynarodowych konkursów: im. Vladimira Viardo (Dallas), im. Artura Rubinsteina (Tel Awiw), IV edycji Konkursu Chińskiego i Jeunesses Musicales (Montreal).
Pianista ma w swym dorobku nagrania dla Deutsche Grammophon, Melodii, Polskich
Nagrań, CBS Sony, Analekty i Victor JVC. W październiku 2009 nagrał wszystkie mazurki
Chopina dla japońskiej wytwórni Victor Entertainment Inc. Dwupłytowy album ukazał się
na początku 2010 roku.
14
Since 1987 he has been a visiting professor at the Kunitachi Music College (Tokyo),
and currently, he teaches at the Université de Montréal (Canada). He has sat on the juries
of such prestigious competitions as the Cleveland (USA), Clara Haskil (Switzerland),
Hamamatsu (Japan), Rachmaninoff (Russia), Piano Masters of Monte Carlo, Sviatoslav
Richter (Moscow), Chopin (2005, Warsaw), C. Bechstein (Germany), and Villa-Lobos
(Brazil). In the 2007–2008 season he served on the juries of the Vladimir Viardo (Dallas),
4th China, Artur Rubinstein (Tel-Aviv), and Jeunesses Musicales (Montreal) international
piano competitions.
Dang Thai Son has recorded for Deutsche Grammophon, Melodya, Polskie Nagrania,
CBS Sony, Analekta and Victor JVC. In October of 2009 he recorded the Complete Mazurkas of Chopin, a 2-CD set, released in early 2010 by Victor Entertainment Inc. in Japan.
15
Bella DAVIDOVICH
Urodziła się w Baku w Azerbejdżanie w rodzinie muzyków. W roku 1939 wyjechała do
Moskwy aby kontynuować studia muzyczne. W wieku 18 lat wstąpiła do Konserwatorium
Moskiewskiego im. Piotra Czajkowskiego, gdzie kształciła się pod kierunkiem Konstantina
Igumnowa i Jakowa Fliera. W 1949 roku zdobyła pierwszą nagrodę IV Międzynarodowego
Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Zwycięstwo to zapoczątkowało jej wspaniałą karierę w Związku Radzieckim i Europie Wschodniej, gdzie wystąpiła z najwybitniejszymi dyrygentami rosyjskimi. Przez 28 kolejnych sezonów była solistką
Filharmonii Leningradzkiej. Przez 16 lat wykładała w Konserwatorium Moskiewskim.
She was born in Baku, Azerbaijan, into a family of musicians. In 1939 she moved
to Moscow to continue her musical education. At the age of 18 she enrolled at the Moscow Conservatory, where she studied with Konstantin Igumnov and Jakov Flier. In 1949
she won first prize in the 4th International Fryderyk Chopin Piano Competition. This
launched her on a very successful career in the Soviet Union and Eastern Europe – she appeared with every major Russian conductor and performed as a soloist with the Leningrad
Philharmonic for 28 consecutive seasons. She also taught at the Moscow Conservatory
for sixteen years.
W 1978 roku Bella Dawidowicz wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, gdzie
uzyskała obywatelstwo. Rok później w Carnegie Hall miała swój amerykański debiut.
Od roku 1982 wykłada w słynnej nowojorskiej Juilliard School of Music.
In 1978 she emigrated to the U.S., where she became a naturalized citizen. In October
1979 she had her American debut at Carnegie Hall. Since 1982 she has taught at
the famous Juilliard School of Music in New York City.
Pianistka współpracowała z czołowymi dyrygentami świata, wśród których byli
Semion Bykow, Sergiu Comissiona, James Conlon, Christoph von Dohnanyi, Charles
Dutoit, Christoph Eschenbach, Neeme Järvi, Mariss Jansons, Vakhtang Jordania, Kirył
Kondraszyn, Aleksander Łazariew, Raymond Leppard, Neville Marriner, Riccardo Muti,
Eugene Ormandy, Dawid Ojstrach, Mścisław Rostropowicz, Kurt Sanderling, Maksim
Szostakowicz, Gerard Schwarz, Leonard Slatkin, Jewgenij Swietłanow, Jurij Temirkanow,
Klaus Tennstedt, Michael Tilson Thomas, Edo de Waart i David Zinman.
Bella Davidovich has performed with the world's leading conductors, such as Semyon
Bychkov, Sergiu Comissiona, James Conlon, Christoph von Dohnanyi, Charles Dutoit,
Christoph Eschenbach, Neeme Järvi, Mariss Jansons, Vakhtang Jordania, Kyrill Kondrashin, Alexander Lazarev, Raymond Leppard, Neville Marriner, Riccardo Muti, Eugene
Ormandy, David Oistrakh, Mstislav Rostropovitch, Kurt Sanderling, Maxim Shostakovich,
Gerard Schwarz, Leonard Slatkin, Yevgeny Svetlanov, Yuri Temirkanov, Klaus Tennstedt,
Michael Tilson Thomas, Edo de Waart and David Zinman.
Różnoraka działalność artystyczna pianistki obejmuje wiele znaczących wydarzeń
takich jak: koncerty z Orkiestrą Filharmonii pod dyrekcją Eri Klasa w Rotterdamie, koncerty z Radiową Orkiestrą Symfoniczną pod batutą Władimira Fiedosejewa w Stuttgarcie
i z Orkiestrą Filharmonii w Oslo, prowadzoną przez Marissa Jansonsa, koncerty kameralne z synem Dymitrem Sitkowieckim i wiolonczelistą Dawidem Geringasem, a także tournée po Dalekim Wschodzie z Orkiestrą Filharmonii w Sankt Petersburgu pod batutą
Jurija Temirkanowa, tournée z Royal Scottish National Orchestra pod dyrekcją Aleksandra Łazariewa, liczne recitale w Londynie, Amsterdamie, Paryżu, Salzburgu, Madrycie
i w innych miastach.
Past highlights of her manifold activities include concerts with the Rotterdam Philharmonic Orchestra under Eri Klas, the Radio Symphony Orchestra Stuttgart under Vladimir
Fedoseyev and with the Oslo Philharmonic Orchestra under Mariss Jansons, chamber
concerts with her son Dmitry Sitkovetsky and cellist David Geringas, a tour of the Far
East with the Saint Petersburg Philharmonic Orchestra under Yuri Temirkanov, a tour with
the Royal Scottish National Orchestra under Alexander Lazarev, and numerous recitals
in London, Amsterdam, Paris, Salzburg and Madrid.
Bella Dawidowicz zasiada w jury największych międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in. im. Królowej Elżbiety Belgijskiej w Brukseli, Konkursu Chopinowskiego
w Warszawie (1995), Konkursu im. Clary Haskil w Vevey (Szwajcaria) i konkursu im. Ferruccio Busoniego w Bolzano we Włoszech.
She is also a regular jury member at many of the world's major international piano competitions, such as the Queen Elisabeth in Brussels, the Chopin in Warsaw (1995), the Clara Haskil
in Vevey, Switzerland, and the Ferruccio Busoni in Bolzano, Italy.
Bella Davidovich has recorded for Philips, Orfeo and Novalis.
Pianistka ma na swym koncie nagrania dla firm fonograficznych Philips, Orfo i Novalis.
16
17
Philippe ENTREMONT
18
Znany pianista i dyrygent, laureat międzynarodowych konkursów, takich jak Konkurs
im. Long-Thibaud w Paryżu i Konkurs Królowej Elżbiety Belgijskiej w Brukseli.
Well-known pianist and conductor, he has been a laureate of the international competitions Long-Thibaud in Paris and Queen Elisabeth in Brussels.
Współpracował z renomowanymi orkiestrami symfonicznymi takich miast, jak m.in.
Göteborg, Sztokholm, Oslo, Warszawa, Filadelfia, San Francisco, Detroit, Minnesota, Seattle, St. Louis, Houston, Dallas, Pittsburgh, Atlanta i Montreal , a także z orkiestrami filharmonicznymi w Bergen, Warszawie i Dreźnie, z l’Orchestre National de France, tokijską
orkiestrą NHK i seulską KBS, The Academy of Saint Martin in the Fields i The Royal Philharmonic Orchestra w Londynie, Orquestra Nacional de España, orkiestrą Accademia
di Santa Cecilia w Rzymie i z Wiedeńską Orkiestrą Symfoniczną.
Philippe Entremont has conducted many of the greatest symphony orchestras,
including l’Orchestre National de France, the orchestras of Göteborg, Stockholm, Oslo and
Warsaw, the Philharmonias of Bergen and Dresden, the NHK of Tokyo, the KBS Orchestra of Seoul, the orchestras of Philadelphia, San Francisco, Detroit, Minnesota, Seattle,
St. Louis, Houston, Dallas, Pittsburgh, Atlanta and Montreal, The Academy of Saint Martin in the Fields, The Royal Philharmonic Orchestra, the Orquestra Nacional de España,
the Academy of Santa Cecilia of Rome and the Vienna Symphony.
Był dyrektorem muzycznym New Orleans Philharmonic Orchestra (1981–1986)
i Denver Symphony. Do roku 2002 był pierwszym dyrygentem Niderlandzkiej Orkiestry
Kameralnej. Po blisko trzydziestoletniej pracy na stanowisku dyrektora muzycznego
i pierwszego dyrygenta Wiedeńskiej Orkiestry Kameralnej otrzymał dożywotni tytuł conductor-laureate. Był także dyrektorem muzycznym Izraelskiej Orkiestry Kameralnej,
a obecnie ma tytuł jej conductor-laureate. W roku 2004 został głównym dyrygentem
gościnnym Orkiestry Symfonicznej w Monachium. Jest również głównym dyrygentem
gościnnym Orquestra de Cadaqués. Z zespołami tymi występuje także podczas licznych
tournee po Ameryce i Europie.
He was Music Director of the New Orleans Philharmonic Orchestra between 1981
and 1986, after which he became Music Director of the Denver Symphony. In Europe he was Chief Conductor of the Netherlands Chamber Orchestra until 2002. After
having served as Music Director and Chief Conductor of the Vienna Chamber Orchestra
for almost thirty years, he is now Conductor Laureate for Life. He was also Music Director
of the Israel Chamber Orchestra and is now its Conductor Laureate. 2004 Philippe Entremont has been named Principal Guest Conductor of the Munich Symphony and he is also
Principal Guest Conductor of the Orquestra de Cadaqués. He has appeared with these
orchestras on many concert tours in America and Europe.
Jako pianista i dyrygent Philippe Entremont dokonał wielu nagrań dla firm fonograficznych: CBS Sony, Teldec, Cascavelle i Harmonia Mundi. Nagrania te otrzymały liczne
nagrody.
Philippe Entremont has featured both as a pianists and as a conductor on many
labels, including: CBS Sony, Teldec, Cascavelle and Harmonia Mundi. His recordings have
received numerous awards.
W roku 1997 stworzył Santo Domingo Music Festival. Jest jego dyrektorem artystycznym i dyrygentem orkiestry festiwalowej. Ponadto jest prezesem Fundacji ICPA Bel’Arte
z siedzibą w Brukseli i dyrektorem słynnego Konserwatorium Amerykańskiego w Fontainebleau. Jego poprzedniczką na tym stanowisku była legendarna Nadia Boulanger.
In 1997 he founded the Santo Domingo Music Festival and still is the Artistic Director
and Conductor of the Festival Orchestra. He is President of the ICPA Bel’Arte Foundation
of Brussels and Director of the famed American Conservatory of Fountainebleau, a post
formerly held by the legendary Nadia Boulanger.
Oficer Francuskiej Legii Honorowej, Komandor Orderu Zasługi i Komandor Orderu
Sztuk Pięknych i Literatury. Philippe Entremont został także uhonorowany austriackim Krzyżem Zasługi w dziedzinie sztuki i nauki, a niedawno – Wielkim Krzyżem Orderu
Zasługi Republiki Austrii.
Officer of the Legion d’Honneur, Commander of the Order of Merit and Commander of the Order of Arts et Lettres, Philippe Entremont has also been awarded the Arts
and Sciences Cross of Honour of Austria and, recently, the Grand Croix of the Order
of Merit of the Austrian Republic.
19
FOU Ts’ong
Urodził się w Szanghaju w 1934 roku w rodzinie Fou Lei, znanego naukowca i tłumacza
literatury francuskiej. W ramach wymiany kulturalnej, w roku 1953 przyjechał do Polski
i został przyjęty do klasy Zbigniewa Drzewieckiego w Państwowej Wyższej Szkole
Muzycznej w Warszawie. Dwa lata później zdobył trzecią nagrodę i nagrodę specjalną
za najlepsze wykonanie mazurków w V Międzynarodoweym Konkursie Pianistycznym
im. Fryderyka Chopina. Do roku 1959 pozostał w Polsce. W tym czasie dużo koncertował
w Europie Wschodniej.
W 1959 roku otrzymał zaproszenie do londyńskiej Royal Albert Hall, gdzie wystąpił
z orkiestrą pod dyrekcją Carla Marii Giuliniego. Był to początek kariery Fou Ts’onga
na Zachodzie. Pianista zdecydował się osiąść w Londynie. Do Chin powrócił dopiero
w roku 1979, po upadku reżimu Mao Tse-tunga. Od tego czasu każdego roku prowadzi klasy mistrzowskie, występuje we wszystkich ośrodkach muzycznych kraju i wspiera
młodych studentów pianistyki. Koncertuje na całym świecie. Tygodnik „Time” nazwał
go „największym żyjącym muzykiem chińskim”.
Fou Ts’ong prowadzi zajęcia w ramach Międzynarodowej Fundacji na Rzecz Młodych
Pianistów w Dongo nad Jeziorem Como we Włoszech. Zasiada w jury międzynarodowych konkursów, m.in. Konkursu im. Królowej Elżbiety Belgijskiej w Brukseli, konkursów
w Leeds i Genewie, Konkursu „Premio Dino Ciani” i Konkursu Chopinowskiego w Warszawie (1985). Dla firmy fonograficznej Meridian nagrał utwory solowe Scarlattiego, Händla,
Bacha, Haydna, Schuberta, Schumanna, Chopina i Debussy’ego oraz koncerty Haydna,
Beethovena, Mozarta i Chopina.
20
He was born in Shanghai in 1934 into the family of Fou Lei, a famous scholar
and translator of French literature. He first visited Poland in 1953 as part of a cultural
exchange programme and subsequently enrolled for Zbigniew Drzewiecki’s course
at the State Higher School of Music in Warsaw. In 1955 he was awarded third prize
and the Mazurka Prize in the Chopin Competition. He stayed in Poland until 1959. During
that period he performed extensively in Eastern Europe.
In 1959 he was invited to perform at the Royal Albert Hall in London with an orchestra under Carlo Maria Giulini. This was the beginning of his concert career in the West
and he became resident in London. In 1979 he was finally able to return to China
after more than 20 years. The reign of Mao had ended. Since then he has regularly given
annual master classes, performed all over China and helped many young students on their
way. He has also performed worldwide. “Time” magazine described him as ‘the greatest
Chinese musician alive today’.
Fou Ts’ong also teaches at the International Foundation for Young Pianists at Dongo,
Lake Como in Italy. He has been on the jury of international competitions, including
the Queen Elisabeth, Leeds, Geneva, the Dino Ciani, the Chopin (1985) and others.
His recordings on the Meridian label include solo works by Scarlatti, Handel, Bach, Mozart,
Haydn, Schubert, Schumann, Chopin and Debussy, and concerts by Haydn, Beethoven,
Mozart and Chopin.
21
Nelson FREIRE
22
Urodził się w Brazylii. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku trzech lat. Kilkanaście lat później, jako zwycięzca Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Vianna
da Motta w Lizbonie, występował w najbardziej prestiżowych salach koncertowych Europy,
Stanów Zjednoczonych, Ameryki Środkowej i Południowej, Japonii i Izraela.
Born in Brazil, Nelson Freire began piano studies at the age of three. Several years
later, as the first-prize-winner of the International Vianna da Motta Competition in Lisbon,
he was playing in the most renowned concert halls of Europe, USA, Central and South
America, Japan and Israel.
Nelson Freire współpracował ze znakomitymi dyrygentami, takimi jak Pierre Boulez,
Lionel Bringuier, Riccardo Chailly, Myung-Whun Chung, Charles Dutoit, Rafael Frühbeck
de Burgos, Walerij Gergijew, Lorin Maazel, Kurt Masur, Rudolf Kempe, Vaclav Neumann,
Seiji Ozawa, André Previn i Jurij Temirkanow.
He has worked under distinguished conductors, such as Pierre Boulez, Lionel Bringuier, Riccardo Chailly, Myung-Whun Chung, Charles Dutoit, Rafael Frühbeck de Burgos,
Valery Gergiev, Lorin Maazel, Kurt Masur, Rudolf Kempe, Vaclav Neumann, Seiji Ozawa,
André Previn and Yuri Temirkanov.
Pianista koncertuje z zespołami filharmonii w Berlinie, Monachium, Wiedniu, Sankt
Petersburgu, Seulu, Pradze, Londynie, Tel Awiwie i innymi renomowanymi orkiestrami, jak
Leipziger Gewandhaus, Bayerischer Rundfunk, Deutsches Symphony Orchester, amsterdamska orkiestra Concertgebouw, orkiestrą Tonhalle w Zurychu, London Symphony, BBC
Scottish Symphony, BBC Symphony, Orchestre National de France, Orchestre de Paris,
Radio France Philharmonic i Orchestre de la Suisse Romande, a także z czołowymi orkiestrami amerykańskimi.
The pianist frequently receives invitations from prestigious orchestras, such as
the Berliner Philharmoniker, Leipziger Gewandhaus, Munich Philharmonic, Bayerische
Rundfunk, Deutsches Symphony Orchester, Concertgebouw Orchestra of Amsterdam,
St. Petersburg Philharmonic, Tonhalle Orchestra of Zurich, Vienna Symphony, Royal
Philharmonic, London Symphony, BBC Scottish Symphony, BBC Symphony, Israel
Philharmonic, Czech Philharmonic, Seoul Philharmonic, Orchestre National de France,
Orchestre de Paris, Radio France Philharmonic and Orchestre de la Suisse Romande,
1986
in Warsaw.
asBorn
well as 3theFebruary
best American
orchestras.
Nelson Freire nagrywał dla Sony/CBS, Teldec, DGG, IPAM i firm fonograficznych
w Londynie. Nagrania jego najlepszych wykonań ukazały się na płytach wytwórni
Philips w ramach słynnej serii „Wielcy pianiści XX wieku”, zaś nagranie kompletu Preludiów
Fryderyka Chopina, jakiego dokonał dla wytwórni CBS, zostało wyróżnione nagrodą
Prix Edison. Nagrody Diapason d’Or, Grand Prix de l'Académie Charles Cros, Choc
du Monde de la Musique, 10 de Repertoire, Recommande par Classica otrzymał za
nagrane, w ramach wyłącznego kontraktu z wytwórnią DECCA, interpretacje utworów
Chopina, Schumanna, Beethovena i koncertów Brahmsa. Nominację do Grammy Awards
otrzymały jego nagrania utworów Chopina (2006) i koncertów Brahmsa z lipską Gewand
hausorchester pod dyrekcją Riccarda Chailly (2007) – ogłoszone również „Płytą Roku”
– i najlepsza płytą w kategorii koncertów Classic FM Gramophone Awards 2007. W plebiscycie francuskiego pisma „Victoires de la Musique” artysta został wybrany „Solistą Roku
2002”. W roku 2005 otrzymał „Honours Award” za całokształt osiągnięć.
Currently studies with Alicja Paleta-Bugaj
atNelson
the Fryderyk
Chopin
University
of Mu- Teldec, DGG, IPAM, and London labels.
Freire has
recorded
for Sony/CBS,
sic. Did
with
Kevin performances
KenPhilips
has parallel
releasedstudies
his most
coveted
on their acclaimed series, Great
Pianists
20thCollege
Century,ofand
his in
recording
ner at of
thethe
Royal
Music
Lon- of Chopin’s 24 Préludes on CBS has
received
the Prix
Awards
received
don. Has
givenEdison.
numerous
recitals
andas an exclusive DECCA artist: Diapason
d’Or
of the Year,
Prix dewith
l’Académie
Charles Cros, Choc du Monde de la Musique,
performed
asGrand
a soloist
symphony
10orchestras
by Repertoire,
Classicarenowned
(Chopin, Schumann,
Beethoven and Brahms Concertos 1
in Poland’s
concert
and 2). His recordings were nominated by Grammy Awards: 2006 – Chopin and 2007
halls, including the National Philharmo– Brahms Concertos with Riccardo Chailly and Leipziger Gewandhaus, also announced
nic. Has appeared in music festivals in
Record of the Year and Winner of the Concerto Category by Classic FM Gramophone
Poland2007.
and abroad.
Awards
He was nominated Soloist of the Year 2002 by French “Victoires
Pianista został odznaczony przez rząd francuski Komandorią Orderu Sztuk Pięknych
i Literatury.
Nelson Freire has been made a Commandeur des Arts et des Lettres by the French
government.
de la Musique” and received in January 2005 a special Honours Award for lifetime
achievement.
23
Adam HARASIEWICZ
Nagrodzony w konkursie młodych talentów w Rzeszowie w 1947 r., studia pianistyczne
odbył w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem Zbigniewa
Drzewieckiego, które w 1956 r. uwieńczył dyplomem z najwyższym odznaczeniem.
Top Prize Winner in the Young Talents Competition in Rzeszów (1947), he studied
with Zbigniew Drzewiecki at the State Higher School of Music in Cracow. In 1956
he graduated with the highest honours.
Zdobył pierwszą nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie w 1955 roku. Dwa lata później otrzymał medal Fundacji Harriet
Cohen w Londynie za wybitne osiągnięcia pianistyczne, a w r. 1960 został uhonorowany
złotym medalem Fundacji im. Ignacego Jana Paderewskiego w Nowym Jorku.
In 1955 Mr Harasiewicz won first prize in the International Chopin Piano Competition
in Warsaw. Two years later he received the Harriet Cohen International Music Award
for outstanding achievement in piano and, in 1960, the Gold Medal awarded by the Ignacy
Jan Paderewski Foundation in New York.
Wystąpił w koncercie galowym podczas Wystawy Światowej w Brukseli w 1958 r. Dwa
lata później, wykonaniem koncertów Chopina z orkiestrą Filharmonii Nowojorskiej pod
batutą Stanisława Skrowaczewskiego, w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, zainaugurował obchody Roku Chopinowskiego w 150. rocznicę urodzin kompozytora. Koncertował
z najlepszymi orkiestrami świata i ze słynnymi dyrygentami, w prestiżowych salach
Europy, Stanów Zjednoczonych i Azji.
The pianist appeared in the gala concert at the World Expo Exhibition in Brussels
(1958) and in 1960 he inaugurated the Chopin Year marking the 150th anniversary
of the composer’s birth by playing Chopin’s Concertos with the New York Philharmonic
Orchestra under Stanisław Skrowczewski in the United Nations Hall. He has appeared
with the world’s best orchestras under the direction of celebrated conductors in renowned
concert halls across Europe, the United States and Asia.
Dokonał wielu nagrań płytowych, przede wszystkim utworów Chopina. Większość
z nich ukazała się na płytach wytwórni Philips. W ostatnich latach ukazały się płyty
ze wszystkimi mazurkami Chopina, które pianista nagrał dla Polskiego Radia, a także
komplet 10 płyt CD, zawierających niemal wszystkie kompozycje Chopina, wyprodukowanych przez wytwórnię DECCA. W 2010 r. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
wydał płyty z nagraniami wszystkich mazurków Chopina, a także jego nokturnów i sonat
w wykonaniu artysty.
The pianist has many recordings, mainly of Chopin’s music, to his name. Most of them
have been released on the Philips label. The most recently released CDs include the complete set of Chopin’s Mazurkas, which he has recorded for Polish Radio, and 10 CDs with
nearly all works by Chopin recorded for DECCA. This year the Fryderyk Chopin Institute
will release CDs containing Chopin’s Mazurkas (a complete set), Nocturnes and Sonatas.
Uczestniczy w pracach jury wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych
w Polsce. Wielokrotnie był jurorem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w roku 1995, 2000 i 2005. Jest jurorem międzynarodowych konkursów
w Hiszpanii, we Włoszech i Japonii. Prowadzi kursy mistrzowskie interpretacji dzieł Chopina w Austrii, Niemczech, we Włoszech, Francji i w Japonii.
Adam Harasiewicz has served on the juries of many international piano competitions
in Poland (the Chopin Competition in Warsaw – 1995, 2000, 2005), Spain, Italy and Japan.
Mr Harasiewicz gives master classes in the interpretation of Chopin’s works in Austria,
Germany, Italy, France and Japan.
The pianist has been awarded the Officer’s Cross of the Order of the Rebirth of Poland
(1996) and the Gloria Artis Golden Medal for Meritorious Service to Culture (2008).
Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1996) i złotym medalem
Gloria Artis (2008).
24
25
Andrzej JASIŃSKI
przewodniczący / chairman
26
Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach w klasie Władysławy
Markiewiczówny, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem w 1959 r. W latach 1960–61 uzupełniał studia w Paryżu u Magdy Tagliaferro. W 1960 roku zdobył Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Pianistycznyego im. Marii Canals w Barcelonie.
He studied with Władysława Markiewiczówna at the State Higher School of Music
in Katowice (graduated with First Class Honours in 1959). In 1960–61 he was a student
of Magda Tagliaferro in Paris. In 1960 he won the Grand Prix in the International Maria
Canals Piano Competition in Barcelona.
W 1961 roku wystąpił z Orkiestrą RAI w Turynie pod dyrekcją Carlo Zecchiego,
co było początkiem szerszej działalności estradowej. Poza występami w Polsce, artysta
koncertował m.in. w krajach byłego ZSSR, Czechosłowacji, Niemczech, Urugwaju, Brazylii
i Japonii. W styczniu 2006 występował w Tokio.
His 1961 appearance with the RAI Orchestra under the direction of Carlo Zecchi
in Turin launched him on a concert career. In addition to concerts in Poland, he has
performed in the former Soviet Union and Czechoslovakia, Germany, Uruguay, Brazil and
Japan. In January 2006 he appeared in Tokyo.
W 1962 rozpoczął pracę pedagogiczną w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej
w Katowicach. W latach 1973–96 i 2003–05 pełnił funkcję kierownika Katedry Fortepianu. W latach 1979–82 prowadził także klasę fortepianu w uczelni muzycznej w Stuttgarcie.
Od 1990 r. jest profesorem tytularnym. Wykształcił liczne grono koncertujących pianistów
i pedagogów. Jego wychowankami są m.in.: Krystian Zimerman, Joanna Domańska, Jerzy
Sterczyński, Krzysztof Jabłoński, Magdalena Lisak, Zbigniew Raubo, Rafał Łuszczewski
i Beata Bilińska. Artysta prowadzi kursy pianistyczne w wielu ośrodkach muzycznych
świata, m.in. corocznie w Letniej Akademii Muzycznej „Mozarteum” w Salzburgu.
In 1962 Mr Jasiński started teaching at the State Higher School of Music in Katowice.
In 1973–96 and again in 2003–05 he was Chair of the school’s Piano Department. In 1979
–82 he also taught a piano class in Stuttgart. In 1990 he received the title of Professor.
He has trained a large number of concert pianists and piano teachers, including Krystian Zimerman, Joanna Domańska, Jerzy Sterczyński, Krzysztof Jabłoński, Magdalena
Lisak, Zbigniew Raubo, Rafał Łuszczewski and Beata Bilińska. He conducts piano courses
in many music schools across the globe. Every year he goes to the Mozarteum Sommerakademie in Salzburg to teach a course there.
Brał udział w pracach jury najpoważniejszych międzynarodowych konkursów pianistycznych m.in. im. Królowej Elżbiety Belgijskiej w Brukseli, Piotra Czajkowskiego w Moskwie, Van Cliburna w Fort Worth, Ferruccio Busoniego w Bolzano, a także w Dublinie,
Leeds, Monachium, Paryżu, Amsterdamie, Terni, Budapeszcie, Utrechcie, Bonn, Cagliari, Dortmundzie, Zwickau, Pekinie, Pretorii, Seulu, Tokio, Tel Awiwie, Miami, Tajpej, Kurytybie, Casablance, Rabacie, Marrakeszu, Monterrey. W 1975 roku zadebiutował jako juror Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, a
podczas ostatnich dwóch jego edycji (w 2000 i 2005 roku) przewodniczył pracom Jury.
Prof. Jasiński has served on the juries of important international competitions,
including the Queen Elisabeth of Belgium in Brussels, the Tchaikovsky in Moscow,
the Van Cliburn in Fort Worth, the Busoni in Bolzano, in Dublin, Leeds, Munich, Paris,
Amsterdam, Ternia, Budapest, Utrecht, Bonn, Cagliari, Dortmund, Zwickau, Beijing,
Pretoria, Seoul, Tokyo, Tel Aviv, Miami, Taipei, Curitiba, Casablanca, Rabat, Marrakesh
and Monterey. For the first time he served on the jury of the International Chopin Piano
Competition in Warsaw in 1975. In 2000 and 2005 he was Chairman of the Chopin Competition Jury.
Jest doktorem honoris causa Akademii Muzycznych w Katowicach i w Warszawie.
Został nagrodzony Krzyżem Kawalerskim oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem Komisji Edukacji Narodowej i złotym medalem Gloria Artis, nagrodą
Ministra Kultury i Sztuki „za szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i dydaktyczno
-wychowawczej”.
Andrzej Jasiński has received honorary doctorates from the Music Academies
in Katowice and Warsaw. He has been awarded the Knight’s Cross and the Commander’s Cross of the Order of the Rebirth of Poland, the Medal of the National Education
Commission and the Gloria Artis Golden Medal, a Minister of Culture and Art award
for special artistic and educational achievements.
27
Kevin KENNER
Naukę gry na fortepianie rozpoczął pod kierunkiem polskiego pianisty Krzysztofa Brzuzy
w rodzinnej Kalifornii. Po ukończeniu edukacji w Warszawie pod kierunkiem Ludwika
Stefańskiego kontynuował studia u Leona Fleischera w Peabody Conservatory w Baltimore
i u Karla-Heinza Kämmerlinga w Hanowerze.
W 1980 r., będąc najmłodszym uczestnikiem, otrzymał wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Po dziesięciu latach
zdobył drugą nagrodę tego konkursu (pierwszej nie przyznano) oraz nagrodę publiczności
i nagrodę za najlepsze wykonanie poloneza. Kevin Kenner otrzymał również brązowy
medal Międzynarodowego Konkursu im. Czajkowskiego w Moskwie wraz z nagrodą
za najlepsze wykonanie muzyki rosyjskiej (1990). W poprzednich latach zdobył nagrodę
Międzynarodowego Konkursu im. Van Cliburna w Fort Worth (1989) oraz Konkursu im. Giny
Bachauer w Salt Lake City (1988).
Występował ze światowej sławy orkiestrami takimi jak: Orkiestra w Hallé, OrkiestraSymfoniczna BBC, Berlińska Orkiestra Symfoniczna, Orkiestra Filharmonii Narodowej
w Warszawie, Czeska Orkiestra Filharmoniczna, Orkiestra Filharmoniczna Belgijskiego
Radia i Telewizji, Japońska Orkiestra Symfoniczna NHK a także ze znanymi orkiestrami amerykańskimi. Współpracował ze znakomitymi dyrygentami, jak Sir Charles Groves,
Andrew Davis, Hans Vonk, Stanisław Skrowaczewski, Jerzy Maksymiuk, Kazimierz Kord,
Jiri Belohlavek i Antoni Wit, a także ze znanymi kwartetami smyczkowymi – Belcea, Tokyo,
Endellion, Vogler, Panocha. Jest twórcą i dyrektorem artystycznym zespołu Ensemble XIX
wykonującego muzykę Chopina na dziewiętnastowiecznych instrumentach.
Dokonał wielu nagrań utworów Chopina, a także Ravela, Schumanna, Beethovena
i Piazzolli. Wykonanie utworów Astora Piazzolli uhonorowano w Polsce Nagrodą Muzyczną
„Fryderyk” jako najlepszą płytę roku (2006) w kategorii muzyki kameralnej. Niedawne
nagranie utworów Chopina na fortepian solo, dokonane na instrumencie marki Pleyel
z roku 1848 dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, otrzymało pięć gwiazdek
w rankingu francuskiego pisma muzycznego „Diapason”.
Pianista brał udział w pracach jury prestiżowych międzynarodowych konkursów pianistycznych w Azji, Europie i w Stanach Zjednoczonych.
He began piano studies with Polish pianist Krzysztof Brzuza in his native California. Later he studied with Ludwik Stefański in Warsaw, Leon Fleisher at the Peabody
Conservatory in Baltimore and with Karl-Heinz Kämmerling in Hanover.
In 1980 Kevin Kenner received an honourable mention at the International Chopin
Piano Competition in Warsaw. He was the youngest participant. Ten years later he won
second prize at the Chopin Competition (first prize not awarded) together with the audience award and the prize for the best Polonaise. Also in 1990 he was awarded the
bronze medal at the Tchaikovsky International Competition in Moscow and the prize
for best performance of a Russian work. And in the previous years he won prizes
at the Van Cliburn International Competition (Fort Worth, 1989) and the Gina Bachauer
International Competition (Salt Lake City, 1988).
Kenner has performed as soloist with world-class orchestras, including the Hallé
Orchestra, the BBC Symphony Orchestra, the Berlin Symphony Orchestra, the Warsaw
Philharmonic, the Czech Philharmonic, the Belgian Radio and Television Philharmonic,
the NHK Symphony of Japan, and the principal orchestras of the US. He has worked
with renowned conductors, including Sir Charles Groves, Andrew Davis, Hans Vonk,
Stanisław Skrowaczewski, Jerzy Maksymiuk, Kazimierz Kord, Jiri Belohlavek and Antoni
Wit. He has also performed with illustrious string quartets, such as the Belcea, Tokyo,
Endellion, Vogler and Panocha. He is also creator and artistic director of the Ensemble XIX,
performing the concert music of Chopin on 19th century instruments.
Kevin Kenner has many recordings to his name. They include discs of Chopin works
as well as recordings of Ravel, Schumann, Beethoven and Piazzolla, the latter having
been awarded a “Fryderyk” in Poland as best CD of the year 2006 under the category Chamber Music. His recent recording of Chopin solo piano works on an 1848 Pleyel
for the National Chopin Institute of Poland received a 5 star “superb” rating by the French
magazine “Diapason”.
He has worked as a juror in some of the most celebrated international piano competitions in Asia, Europe and the US.
The pianist is currently on the teaching staff of the Royal College of Music in London.
Obecnie pracuje jako wykładowca w Royal College of Music w Londynie.
28
29
Michie KOYAMA
Absolwentka Uniwersytetu Sztuk Pięknych w Tokio, gdzie studiowała pod kierunkiem
Hiroshi Tamury i Michiko Yoshidy. Zdobywczyni trzeciej nagrody VII Międzynarodowego
Konkursu im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie (1982) i czwartej nagrody XI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im Fryderyka Chopina w Warszawie (1985). Jest jedyną
pianistką japońską nagrodzoną w obu tych prestiżowych konkursach.
Repertuar Michie Koyamy obejmuje ponad 60 koncertów, od baroku po utwory współczesne. Pianistka występowała m.in. z Royal Philharmonic Orchestra, BBC Symphony
Orchestra, English Chamber Orchestra, Orkiestrą Filharmonii w Rotterdamie, Symfonikami
Berlińskimi, Montreal Symphony Orchestra, Orkiestrą Symfoniczną Moskiewskiego
Radia, Orkiestrą Filharmonii Warszawskiej, Orkiestrą Filharmonii w Sankt Petersburgu,
Philhamonische Virtuosen Berlin, haską orkiestrą Hague Residentie, Sinfonią Varsovią
i Baltimore Symphony Orchestra.
Wśród dyrygentów, z którymi współpracowała artystka, znajdują się Seiji Ozawa,
Herbert Blomstedt, Otmar Suitner, James Conlon, Raphael Fruhbeck de Burgos, Wolfgang
Sawallisch, Jean Fournet, Charles Dutoit, Kazimierz Kord, Aleksander Dimitriew, Claus
Peter Flor, Sir Neville Marriner, Horst Stein, Władimir Fedosiejew i Jurij Temirkanow.
Pianistka często odbywa na światowe tournée z orkiestrami japońskimi jako solistka.
Michi Koyama uprawia również kameralistykę, partnerując pianistce Marii João Pires,
skrzypkowi Augustinowi Dumasowi i wiolonczeliście Mario Brunellemu.
W ostatnich kilku latach pianistka często zasiadała w jury prestiżowych konkursów
międzynarodowych, jak konkurs im. Czajkowskiego i Long-Thibaud.
W ramach wyłącznego kontraktu z Sony Music Japan International, Michie Koyama
nagrała 24 płyty kompaktowe. Jej najnowsza płyta zawiera oba koncerty Chopina nagrane
wspólnie z polską orkiestrą Synfonia Varsovia.
30
She holds a master’s degree in music of Tokyo University of the Arts, where she studied
with Hiroshi Tamura and Michiko Yoshida. As a finalist in both the 7th Tchaikovsky
International Piano Competition (3rd prize) in 1982 and the 11th International Chopin Piano
Competition (4th prize) in 1985, she is the only Japanese pianist to have received awards
at these renowned competitions. Since then she has pursued a worldwide career as one
of the foremost Japanese pianists.
Her musical repertory includes more than 60 concertos, ranging from baroque to
contemporary. She has performed with, inter alia, the Royal Philharmonic Orchestra, BBC
Symphony Orchestra, English Chamber Orchestra, Rotterdam Philharmonic Orchestra, Berliner Symphoniker, Montreal Symphony Orchestra, Moscow Radio Symphony
Orchestra, Warsaw Philharmonic, St. Petersburg Philharmonic Orchestra, Philhamonische
Virtuosen Berlin, Hague Residentie Orchestra, Sinfonia Varsovia and Baltimore Symphony
Orchestra.
Michie Koyama has performed with some of the world’s most renowned conductors,
including Seiji Ozawa, Herbert Blomstedt, Otmar Suitner, James Conlon, Raphael Fruhbeck de Burgos, Wolfgang Sawallisch, Jean Fournet, Charles Dutoit, Kazimierz Kord,
Alexander Dmitriev, Claus Peter Flor, Sir Neville Marriner, Horst Stein, Vladimir Fedoseev
and Yuri Temirkanov. She frequently appears as soloist with several Japanese orchestras
on world tours.
She also plays chamber music with pianist Maria João Pires, violinist Augustin Dumay
and cellist Mario Brunello.
In recent years she has often served on the juries of major international competitions,
including the Tchaikovsky in Moscow and the Long-Jacques Thibaud in Paris.
As an exclusive recording artist for Sony Music Japan International, Ms Koyama has
recorded 24 CDs. Her latest CD, recorded with Sinfonia Varsovia, contains Chopin’s Piano
Concertos No.1 and No.2.
31
Piotr PALECZNY
wiceprzewodniczący / vice-chairman
Absolwent warszawskiej Akademii Muzycznej w klasie Jana Ekiera, laureat międzynarodowych konkursów pianistycznych: w Sofii (1968), Monachium (1969), Warszawie
(Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, 1970), Pleven (1972)
i Bordeaux (1972).
A graduate of the Academy of Music in Warsaw, where he studied with Prof. Jan Ekier,
Mr Paleczny has been a laureate of the international piano competitions in Sofia (1968),
Munich (1969), Warsaw (International Chopin Piano Competition, 1970), Pleven (1972)
and Bordeaux (1972).
Prowadzi ożywioną działalność koncertową na wszystkich kontynentach. Występuje
w najbardziej prestiżowych salach, koncertuje z renomowanymi orkiestrami i dyrygentami. Dokonał licznych nagrań, m.in. dla takich wytwórni, jak: EMI, Naxos, BBC Classic, Polskie Nagrania, Pony Canyon, BeArTon, DUX, CD Accord, Olimpia, Sound,
Wifon. Nagranie Koncertu a-moll Ignacego Jana Paderewskiego z NOSPR pod batutą
Jerzego Maksymiuka zostało wyróżnione przez rocznik „Musical America”. Wydana przez BeArTon płyta z balladami Chopina oraz płyta z koncertami Chopina, nagrana
z orkiestrą Sinfonia Varsovia pod dyr. Jerzego Maksymiuka, uzyskały w roku 2001 status
„Złotej Płyty”. Płyta „The best of Chopin”, nagrana z kwartetem Prima Vista dla wytwórni DUX, została wyróżniona nagrodą Polskiej Akademii Fonograficznej „Fryderyk 1999”,
a w grudniu 2002 r. nagranie to otrzymało status „Platynowej Płyty”.
The pianist regularly gives concerts on all continents. He has appeared in the world’s
most prestigious concert halls with internationally renowned orchestras and conductors. He has numerous recordings to his name, which he has made for EMI, Naxos, BBC
Classic, Polskie Nagrania, Pony Canyon, BeArTon, DUX, CD Accord, Olimpia, Sound,
Wifon and other record companies. “Musical America” has awarded his recording of Ignacy
Jan Paderewski’s Concerto in A minor (made with the Polish Radio National Symphony
Orchestra under Jerzy Maksymiuk). The BeArTon-released CD with a complete set
of Chopin‘s Ballades and the CD with Chopin’s Concertos (recorded with Sinfonia Varsovia
under Jerzy Maksymiuk) were named Gold Discs in 2001. ‘The Best of Chopin’ recorded with the Prima Vista quartet for the DUX label received the “Fryderyk 1999” awarded
by the Polish Phonographic Academy, and in December 2002 it was certified platinum.
Zasiada w jury renomowanych międzynarodowych konkursów pianistycznych,
m.in. od 1985 r. w kolejnych edycjach Konkursu Chopinowskiego w Warszawie, w Leeds,
Paryżu, Londynie, Dublinie, Cleveland, Toronto, Seulu, Moskwie, Salt Lake City, Minneapolis, Montrealu, Tel Awiwie, Santander, Tokio, Kitzingen, Casablance, Pradze, Hamamatsu, Tajpej, Genewie, Shenzhen, Los Angeles, Hilton Haed oraz w Takamatsu.
The pianist has served on the juries of prestigious international piano competitions,
including Warsaw (Chopin Competition since 1985), Leeds, Paris, London, Dublin, Cleveland, Toronto, Seoul, Moscow, Salt Lake City, Minneapolis, Montreal, Tel Aviv, Santander,
Tokyo, Kitzingen, Casablanca, Prague, Hamamatsu, Taipei, Geneva, Shenzhen, Los Ageles,
Hilton Head and Takamatsu.
Od 1993 r. jest dyrektorem artystycznym najstarszego polskiego festiwalu muzycznego
– Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju. Jest również
dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.
Since 1993 Mr Paleczny has been Artistic Director of the longest-running music festival
in Poland – The International Chopin Piano Festival in Duszniki Zdrój. He is also Artistic
Director of the Ignacy Jan Paderewski International Piano Competition in Bydgoszcz.
Jako profesor tytularny, Piotr Paleczny prowadzi klasę fortepianu na Uniwersytecie
Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Jego studenci zdobyli ponad 20 nagród
i wyróżnień krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych. Prowadzi liczne
kursy mistrzowskie na pięciu kontynentach.
Artysta został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” i meksykańskim Orderem „Aguila
Azteca”.
32
Piotr Paleczny, a Professor Titular, conducts a piano class at the Fryderyk Chopin
University of Music in Warsaw. His students have won more than 20 prizes and honourable
mentions in local and international piano competitions. He also gives master classes
on five continents.
The pianist has been awarded the Commander’s Cross of the Order of the Rebirth
of Poland, the Gloria Artis Golden Medal for Meritorious Service to Culture and the Mexican
Aguila Azteca Order.
33
Katarzyna POPOWA-ZYDROŃ
Pianistka polska pochodzenia bułgarskiego. Absolwentka Akademii Muzycznej
w Gdańsku w klasie prof. Zbigniewa Śliwińskiego. Studia podyplomowe odbyła w wiedeńskiej Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w klasie prof. Alexandra Jennera.
Wyróżniona na konkursach w Warszawie (Konkurs Chopinowski, 1975) i w Monachium
(1978). Koncertuje w kraju i za granicą.
Obecnie pracuje jako profesor zwyczajny i kierownik katedry fortepianu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jako pedagog wykształciła wielu laureatów konkursów
krajowych i międzynarodowych. Prowadzi kursy mistrzowskie, jest jurem konkursów w
Polsce i na świecie.
Uczestnicy Konkursu
Nagradzana, m. in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem Gloria
Artis.
A Polish pianist of Bulgarian descent, she is a graduate of the Music Academy
in Gdańsk where she was a student of Prof. Zbigniew Śliwiński. She also completed
Prof. Alexander Jenner’s postgraduate course at the Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Vienna. The highlights of her career have been honourable mentions
in competitions in Warsaw (the Chopin, 1975) and Munich (1978). The pianist gives
concerts in the country and abroad.
Currently Mrs Popowa-Zydroń is Full Professor and Chair of the Piano Department
at the Academy of Music in Bydgoszcz. Her students have been laureates of many
local and international competitions. Additionally, she conducts master classes and serves
on the juries of competitions in Poland and throughout the world.
Mrs Popowa Zydroń has been awarded many important distinctions, including
the Officer’s Cross of the Order of the Rebirth of Poland and the Gloria Artis Medal.
34
Participants
in the Competition
1
Soo Jung ANN
22
Republika Korei / Republic of Korea
2
Leonora ARMELLINI
Yulianna AVDEEVA
23
Fares Marek BASMADJI
24
Evgeni BOZHANOV
25
Marek BRACHA
26
Wai-Ching Rachel CHEUNG
27
Fei-Fei DONG
Chiny / China
9
François DUMONT
Francja / France
10
Denis EVSTUHIN
Rosja / Russia
11
Yury FAVORIN
Rosja / Russia
12
Anna FEDOROVA
Ukraina / Ukraine
13
Madoka FUKAMI
Japonia / Japan
14
Lukas GENIUŠAS
Rosja – Litwa / Russia – Lithuania
15
Leonard GILBERT
Kanada / Canada
16
Jayson GILLHAM
Australia / Australia
17
Eri GOTO
Japonia / Japan
18
Giuseppe GRECO
Włochy / Italy
19
Antoine de GROLÉE
Francja / France
20
Peng Cheng HE
Chiny / China
21
Bo HU
Chiny / China
36
Junna IWASAKI
Julian Zhi Chao JIA
Kaoru JITSUKAWA
28
Aljoša JURINIĆ
46
Airi KATADA
47
Lusine KHACHATRYAN
48
Nikolay KHOZYAINOV
49
Da Sol KIM
50
Sung Jae KIM
51
Marie KIYONE
52
Yaron KOHLBERG
53
Ilya KONDRATIEV
54
Jacek KORTUS
55
Marcin KOZIAK
56
Sheng-Yuan KUAN
57
Naomi KUDO
58
Miroslav KULTYSHEV
59
Hanchien LEE
Chińskie Tajpej / Chinese Taipei
Kana OKADA
Yuma OSAKI
Anke PAN
Esther PARK
Nimrod David PFEFFER
Marianna PRJEVALSKAYA
Ilya RASHKOVSKIY
Joanna RÓŻEWSKA
Takaya SANO
60
Louis SCHWIZGEBEL-WANG
Szwajcaria / Switzerland
61
Xin TONG
Chiny / China
72
Daniil TRIFONOV
Rosja / Russia
73
Hélène TYSMAN
Francja / France
74
Andrew TYSON
Stany Zjednoczone / USA
75
Irene VENEZIANO
Włochy / Italy
76
Paweł WAKARECY
Polska / Poland
77
Yuri WATANABE
Japonia / Japan
78
Mu Ye WU
Chiny / China
79
Ingolf WUNDER
Austria / Austria
80
Denis ZHDANOV
Ukraina / Ukraine
Japonia / Japan
81
Eric ZUBER
Stany Zjednoczone / USA
Yury SHADRIN
Rosja / Russia
62
Ishay SHAER
Izrael / Israel
Rosja / Russia
42
71
Polska / Poland
Japonia – Stany Zjednoczone / Japan – USA
41
Mariko NOGAMI
Gracjan SZYMCZAK
Polska / Poland
Rosja / Russia
Chińskie Tajpej / Chinese Taipei
40
70
Hiszpania / Spain
Polska / Poland
39
Mamikon NAKHAPETOV
Mei-Ting SUN
Stany Zjednoczone / USA
Izrael / Israel
Polska / Poland
38
69
Stany Zjednoczone / USA
Rosja / Russia
37
Kotaro NAGANO
Jiayi SUN
Chiny / China
Niemcy / Germany
Izrael / Israel
36
68
Japonia / Japan
Japonia / Japan
35
Shota MIYAZAKI
Hannah SUN
Australia / Australia
Japonia / Japan
Republika Korei / Republic of Korea
34
67
Japonia / Japan
Republika Korei / Republic of Korea
33
Maiko MINE
Hyung-Min SUH
Republika Korei / Republic of Korea
Gruzja / Georgia
Rosja / Russia
32
66
Japonia / Japan
Armenia / Armenia
31
Vladimir MATUSEVICH
Rina SUDO
Japonia / Japan
Japonia / Japan
Japonia / Japan
30
65
Japonia / Japan
Chorwacja / Croatia
29
Guillaume MASSON
Natalia SOKOLOVSKAYA
Rosja / Russia
Rosja / Russia
Japonia / Japan
Chiny / China
8
45
Chiny / China
Polska / Poland
7
Claire HUANGCI
64
Francja / France
Japonia / Japan
Bułgaria / Bulgaria
6
44
Stany Zjednoczone / USA
Polska – Syria / Poland – Syria
5
Shih-Wei HUANG
Eri MANTANI
Japonia / Japan
Chińskie Tajpej / Chinese Taipei
Rosja / Russia
4
43
Chińskie Tajpej / Chinese Taipei
Włochy / Italy
3
Ching-Yun HU
63
Meng-Sheng SHEN
Chińskie Tajpej / Chinese Taipei
37
1
Soo Jung ANN
REPUBLIKA KOREI / REPUBLIC OF KOREA
I ETAP
Urodziła się 15 września 1987 r. w Seulu.
Uzyskała licencjat Koreańskiego Narodowego Uniwersytetu Sztuki w Seulu.
Studia mistrzowskie odbyła w Royal Irish
Academy of Music pod kierunkiem Johna O’Conora. Obecnie odbywa studia
doktoranckie w tej samej uczelni. Laureatka konkursów chopinowskich w Tokio i w Moskwie. Otrzymała m.in. siódmą
nagrodę Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Hamamatsu i trzecią nagrodę AXA Dublin International Piano Competition (2009). Uczestniczka drugiego etapu XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego
im. Fryderyka Chopina w Warszawie
(2005). Występuje z licznymi recitalami
i jako solistka i z prestiżowymi orkiestrami w wielu miastach Azji, Irlandii i Polski. Wzięła udział w Festiwalu w Aspen,
w Stanach Zjednoczonych.
Etiuda C-dur op.10 nr 1
Etiuda As-dur op.10 nr 10
Etiuda cis-moll op.25 nr 7
Scherzo E-dur op.54
II ETAP
Ballada g-moll op.23
Walc As-dur op.34 nr 1
Mazurki op.59
a-moll nr 1
As-dur nr 2
fis-moll nr 3
Andante spianato
i Polonez Es-dur op.22
Barkarola Fis-dur op.60
III ETAP
Born 15 September 1987 in Seoul.
Received her bachelor’s degree from
the Korean National University of Art
in Seoul. Completed John O’Conor’s
postgraduate course at the Royal Irish
Academy of Music and is currently
pursuing her doctoral degree there.
Laureate of Chopin competitions in Asia
and Moscow, she won seventh prize
in the International Piano Competition
in Hamamatsu and third prize in the
AXA Dublin International Piano Competition, 2009. Qualified for the second
stage of the 15th International Chopin
Piano Competition in Warsaw, 2005.
Gives many recitals and appears as a
soloist with renowned orchestras across
Asia, in Ireland and Poland. Has performed at the Aspen Festival in the United
States.
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
10 preludiów z op.28
Des-dur nr 15
b-moll nr 16
As-dur nr 17
f-moll nr 18
Es-dur nr 19
c-moll nr 20
B-dur nr 21
g-moll nr 22
F-dur nr 23
d-moll nr 24
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
39
2
Leonora ARMELLINI
WŁOCHY / ITALY
Urodziła się 25 czerwca 1992 r. w Padwie.
Absolwentka Accademia Nazionale di
Santa Cecilia w Rzymie w klasie Sergia
Perticaroli. Laureatka licznych włoskich
konkursów pianistycznych. W swoim dorobku artystycznym ma ponad 200 występów publicznych, w tym recitali i koncertów z orkiestrą. W 2009 r. debiutowała
w Carnegie Weill Recital Hall w Nowym
Jorku.
I ETAP
Etiuda cis-moll op.10 nr 4
Etiuda Es-dur op.10 nr 11
Nokturn cis-moll op.27 nr 1
Born 25 June 1992 in Padua. Graduated
from the Accademia Nazionale di Santa
Cecilia in Rome, where she studied with
Sergio Perticaroli. Laureate of many
Italian piano competitions. Has made
more than 200 public appearances,
including recitals and concerts with
orchestras. In 2009 debuted at Carnegie
Weill Recital Hall in New York City.
Scherzo E-dur op.54
II ETAP
Barkarola Fis-dur op.60
Walc Es-dur op.18
Mazurki op.33
gis-moll nr 1
C-dur nr 2
D-dur nr 3
h-moll nr 4
Polonez As-dur op.53
Ballada As-dur op.47
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Andante spianato
i Polonez Es-dur op.22
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
41
3
Yulianna AVDEEVA
ROSJA / RUSSIA
Urodziła się 3 lipca 1985 r. w Moskwie.
Absolwentka Hochschule der Künste
w Zurichu, gdzie od 2006 roku jest
asystentką Konstantina Scherbakova.
Umiejętności pianistyczne doskonaliła
w Międzynarodowej Akademii Pianistycznej Lago di Como we Włoszech.
Laureatka drugiej nagrody International
Concours de Genève (2006) i drugiej
nagrody Międzynarodowego Konkursu
Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego
w Bydgoszczy (2007). Koncertowała
w wielu krajach, m.in. w Rosji, Austrii,
we Włoszech, Francji, Szwajcarii, Japonii.
W roku 2008 wystąpiła w Warszawie
podczas festiwalu Chopin i jego Europa.
Born 3 July 1985 in Moscow. A graduate
of the Hochschule der Künste in Zurich, where since October 2006 she has
been assistant to Professor Konstantin
Scherbakov. Honed his piano skills at
the International Piano Academy Lago di
Como in Italy. Awarded second prizes in
the Internationale Concours de Genève,
2006, and the Paderewski International
Piano Competition in Bydgoszcz, 2007.
Has performed across Europe, including
Russia, Austria, Italy, France, Switzerland
and Japan. In 2008 appeared at
the Chopin and His Europe Festival
in Warsaw.
I ETAP
Etiuda a-moll op.25 nr 11
Etiuda As-dur op.10 nr 10
Nokturn H-dur op.62 nr 1
Scherzo E-dur op.54
II ETAP
Fantazja f-moll op.49
Walc As-dur op.34 nr 1
Mazurki op.30
c-moll nr 1
h-moll nr 2
Des-dur nr 3
cis-moll nr 4
Polonez As-dur op.53
Preludium cis-moll op.45
Scherzo cis-moll op.39
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata b-moll op.35
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre
Finale. Presto
Ballada f-moll op.52
Nokturny op.27
cis-moll nr 1
Des-dur nr 2
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
43
4
Fares Marek BASMADJI
POLSKA – SYRIA / POLAND – SYRIA
Urodził się 28 października 1986 r.
w Aleppo. Student V roku Akademii
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki
w Gdańsku w klasie Grażyny FiedorukSienkiewicz. Równolegle studiuje w Royal Irish Academy of Music pod kierunkiem Johna O’Conora. Laureat piątej nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2006). Otrzymał Grand Prix i nagrody specjalne za najlepsze wykonanie
utworów Chopina oraz utworów kompozytorów rosyjskich w Międzynarodowym
Konkursie Pianistycznym w Rabacie
(2008). Występuje w Polsce i za granicą.
I ETAP
Etiuda F-dur op.10 nr 8
Etiuda As-dur op.10 nr 10
Nokturn Es-dur op.55 nr 2
Barkarola Fis-dur op.60
II ETAP
Scherzo cis-moll op.39
Walc As-dur op.42
Mazurki op.41
e-moll nr 1
H-dur nr 2
As-dur nr 3
cis-moll nr 4
Polonez fis-moll op.44
Born 28 October 1986 in Aleppo. A fifth
year student of Grażyna Fiedoruk-Sienkiewicz at the Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk and of John
O’Conor at the Royal Irish Academy
of Music. Awarded fifth prize in the Polish National Fryderyk Chopin Piano
Competition in Warsaw, 2006, and the
Grand Prix and special prizes for the best
performance of Chopin’s and Russian
composers’ works in the International Piano Competition in Rabat, 2008.
Performs in Poland and abroad.
Fantazja f-moll op.49
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata b-moll op.35
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre
Finale. Presto
Mazurki op.17
B-dur nr 1
e-moll nr 2
As-dur nr 3
a-moll nr 4
6 preludiów z op.28
Es-dur nr 19
c-moll nr 20
B-dur nr 21
g-moll nr 22
F-dur nr 23
d-moll nr 24
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
45
5
Evgeni BOZHANOV
BUŁGARIA / BULGARIA
I ETAP
Etiuda Ges-dur op.10 nr 5
Urodził się 10 marca 1984 r. w Rousse.
Kształcił się w Folkwang Hochschule für Musik w Essen. Obecnie studiuje
w Robert Schumann Hochschule für
Musik w Düsseldorfie pod kierunkiem
Georga Friedricha Schencka oraz prywatnie u Dmitri Bashkirova. Laureat wielu prestiżowych konkursów pianistycznych, m.in. pierwszej nagrody Concorso
Pianistico Internazionale w Terni i drugiej
nagrody (pierwszej nagrody nie przyznano) w Konkursie im. Światosława Richtera w Moskwie (2008). Finalista Van Cliburn International Piano Competition
w Forth Worth (2009).
Etiuda Es-dur op.10 nr 11
Nokturn H-dur op.62 nr 1
Ballada As-dur op.47
II ETAP
Barkarola Fis-dur op.60
Walc As-dur op.42
Mazurki op.59
a-moll nr 1
As-dur nr 2
fis-moll nr 3
Polonez As-dur op.53
Rondo à la Mazur F-dur op.5
Born 10 March 1984 in Rousse. A graduate of the Folkwang Hochschule für
Musik in Essen, he is studying at the Robert
Schumann Hochschule für Musik in Düsseldorf with Georg Friedrich Schenck and
as a private pupil with Dmitri Bashkirov.
A laureate of prestigious piano competitions, including the Concorso Pianistico Internazionale in Terni (first prize) and
the Svetoslav Richter Competition in
Moscow (second prize – first prize not
awarded), 2008. A finalist in the Van Cliburn International Piano Competition in
Forth Worth, 2009.
Imptomptu Ges-dur op.51
Polonez B-dur op.71 nr 2
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Walc Es-dur op.18
Walc F-dur op. 34 nr 3
Walc As-dur op.64 nr 3
Mazurek cis-moll op.50 nr 3
Mazurek cis-moll op.41 nr 4
Mazurek cis-moll op.30 nr 4
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
47
6
Marek BRACHA
POLSKA / POLAND
I ETAP
Etiuda cis-moll op.10 nr 4
Etiuda e-moll op.25 nr 5
Urodził się 3 lutego 1986 r. w Warszawie.
Student Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie
Alicji Palety-Bugaj. Równolegle kształcił się w Royal College of Music w Londynie pod kierunkiem Kevina Kennera.
Występował z licznymi recitalami w prestiżowych salach koncertowych Polski
i jako solista z orkiestrami symfonicznymi, m.in. w Filharmonii Narodowej. Brał
udział w festiwalach krajowych i zagranicznych.
Nokturn Des-dur op.27 nr 2
Born 3 February 1986 in Warsaw. Currently studies with Alicja Paleta-Bugaj
at the Fryderyk Chopin University
of Music. Did parallel studies with
Kevin Kenner at the Royal College
of Music in London. Has given numerous recitals and performed as a soloist
with symphony orchestras in Poland’s
renowned concert halls, including the
National Philharmonic. Has appeared
in music festivals in Poland and abroad.
Polonez fis-moll op.44
Ballada g-moll op.23
II ETAP
Scherzo h-moll op.20
Walc As-dur op.34 nr 1
Mazurki op.17
B-dur nr 1
e-moll nr 2
As-dur nr 3
a-moll nr 4
Rondo c-moll op.1
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata b-moll op.35
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre
Finale. Presto
2 preludia z op.28
As-dur nr 17
f-moll nr 18
Nokturn Fis-dur op.15 nr 2
3 mazurki z op.68
a-moll nr 2
C-dur nr 1
F-dur nr 3
Ecossaises z op.72
D-dur nr 3 [WN 13c]
G-dur nr 4 [WN 13a]
Des-dur nr 5 [WN 13b]
FINAŁ
Koncert f-moll op.21
Maestoso
Larghetto
Allegro vivace
49
7
Wai-Ching Rachel CHEUNG
CHINY / CHINA
Urodziła się 27 września 1991 r. w Hongkongu. Studia muzyczne, zakończone licencjatem, odbyła w Akademii
Muzycznej w Hongkongu w klasie Eleanory Wong. Laureatka wielu młodzieżowych konkursów pianistycznych, m.in.
w Hongkongu, Stanach Zjednoczonych,
na Ukrainie i we Włoszech. Stypendystka chińskich organizacji muzycznych,
wspierających młodych pianistów. Brała udział w licznych festiwalach muzycznych, m.in. w Rosji, w Polsce (w Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach Zdroju), na Ukrainie
i w Stanach Zjednoczonych. Występuje z licznymi recitalami oraz jako solistka z orkiestrami symfonicznymi, m.in.
z Orkiestrą Filharmonii w St. Petersburgu i Miejską Orkiestrą Symfoniczną
w Jerozolimie.
Born 27 September 1991 in Hong Kong.
Received a bachelor’s degree in music
from the Music Academy in Hong Kong,
where she studied with Eleanor Wong.
Laureate of many youth piano competitions in Hong Kong, the United States,
Ukraine and Italy. Awarded scholarships
by Chinese music organizations supporting young pianists. Has appeared
in numerous music festivals in Russia,
Poland (The International Chopin Festival
in Duszniki Zdrój), Ukraine, the United
States and other countries. Performs
solo and with symphony orchestras,
including the St. Petersburg Philharmonic
Orchestra and the Jerusalem Symphony
Orchestra.
I ETAP
Etiuda F-dur op.10 nr 8
Etiuda gis-moll op.25 nr 6
Etiuda cis-moll op.25 nr 7
Ballada f-moll op.52
II ETAP
Barkarola Fis-dur op.60
Walc As-dur op.34 nr 1
Mazurki op.24
g-moll nr 1
C-dur nr 2
As-dur nr 3
b-moll nr 4
Andante spianato
i Polonez Es-dur op.22
Wariacje B-dur op.12
na temat “Je vends des Scapulaires”
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata b-moll op.35
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre
Finale. Presto
18 preludiów z op.28
A-dur nr 7
fis-moll nr 8
E-dur nr 9
cis-moll nr 10
H-dur nr 11
gis-moll nr 12
Fis-dur nr 13
es-moll nr 14
Des-dur nr 15
b-moll nr 16
As-dur nr 17
f-moll nr 18
Es-dur nr 19
c-moll nr 20
B-dur nr 21
g-moll nr 22
F-dur nr 23
d-moll nr 24
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
51
8
Fei-Fei DONG
CHINY / CHINA
Urodziła się 12 lipca 1990 r. w Shen
Zhen. Studentka Juilliard School of Music w Nowym Jorku w klasie Yocheved
Kaplinskiej. Laureatka wielu konkursów
pianistycznych organizowanych w Chinach. W 2009 r. wystąpiła z programem
chopinowskim w Alice Tully Hall w Nowym Jorku. W tym samym roku wykonała Koncert f-moll Chopina z Aspen Academy Orchestra w Aspen Benedict Music Tent.
I ETAP
Etiuda C-dur op.10 nr 1
Etiuda gis-moll op.25 nr 6
Nokturn Des-dur op.27 nr 2
Scherzo E-dur op.54
Born 12 July 1990 in Shen Zhen in China.
Currently she is studying with Yocheved
Kaplinsky at the Juilliard School of Music in New York. Laureate of many
piano competitions held in China.
In 2009 she played a Chopin programme
in Alice Tully Hall, New York. In that same
year she performed Chopin’s Concerto
in F minor with the Aspen Academy
Orchestra in the Aspen Benedict Music
Tent.
II ETAP
Barkarola Fis-dur op.60
Walc As-dur op.42
Mazurki op.17
B-dur nr 1
e-moll nr 2
As-dur nr 3
a-moll nr 4
Polonez fis-moll op.44
Rondo Es-dur op.16
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Andante spianato
i Polonez Es-dur op.22
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
53
9
François DUMONT
FRANCJA / FRANCE
Urodził się 19 października 1985 r. w
Lyonie. Absolwent Conservatoire National Supérieur de Musique w Paryżu w klasie Bruna Rigutto. Umiejętności pianistyczne doskonalił w Międzynarodowej Akademii Pianistycznej Lago
di Como we Włoszech. W 2007 roku zastał laureatem międzynarodowych konkursów pianistycznych takich jak Konkurs im. Królowej Elżbiety Belgijskiej,
konkurs im. Vlado Perlemutera we Francji (trzecia nagrody), konkurs im. Jeana
Françoix we Francji (pierwsza nagroda).
W 2009 otrzymał czwartą nagrodę Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Hamamatsu. Koncertuje w Europie
i Stanach Zjednoczonych. Nagrał CD dla
firmy fonograficznej Diapazon d’Or.
I ETAP
Etiuda a-moll op.25 nr 11
Etiuda As-dur op.10 nr 10
Nokturn c-moll op.48 nr 1
Scherzo cis-moll op.39
II ETAP
Barkarola Fis-dur op.60
Walc As-dur op.42
Mazurki op.50
Born 19 October 1985 in Lyon. Graduate
of the Conservatoire National Supérieur
de Musique in Paris, where he studied
with Bruno Rigutto. Honed his piano
skills at the International Piano Academy
Lago di Como in Italy. 2007 saw his successful appearances at the Councours
Musical International Reine Elizabeth
de Belgique and the Vlado Perlemuter Competition in France (third prizes)
and the Jean Françoix Competition
in France (first prize). Awarded fourth
prize in the International Piano Competi
tion in Hamamatsu, 2009. Performs
in Europe and the United States. Has
recorded a CD for Diapazon d’Or.
G-dur nr 1
As-dur nr 2
cis-moll nr 3
Polonez As-dur op.53
Fantazja f-moll op.49
Impromptu Ges-dur op.51
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Berceuse Des-dur op.57
Impromptu As-dur op.29
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
55
10
I ETAP
Denis EVSTUHIN
ROSJA / RUSSIA
Urodził się 7 lutego 1981 r. w Sankt Petersburgu. Absolwent Konserwatorium
im. Mikołaja Rimskiego–Korsakowa
w Sankt Petersburgu w klasie Eduarda
Bazanova. Naukę kontynuuje w Minnesota State University School of Music
pod kierunkiem Alexandra Braginskiego.
W swoim dorobku artystycznym ma liczne
recitale i koncerty z orkiestrami oraz
nagrody w międzynarodowych konkursach pianistycznych w Rosji i Ameryce Północnej. Niektóre jego wykonania
zostały utrwalone na płytach i są nadawane w rosyjskich i amerykańskich
stacjach telewizyjnych i radiowych.
Born 7 February 1981 in Sankt Petersburg. Graduate of the Nikolay RimskiKorsakov Conservatory in Sankt Petersburg, where he studied with Eduard
Bazanov. Continues his musical training
with Alexander Braginski at the Minnesota State University School of Music.
His artistic pursuits include numerous
recitals and concerts with orchestras
and prizes in international piano competitions in Russia and North America.
Some of his performances have been
recorded on CD’s and are often played
on Russian and American TV and radio.
Etiuda a-moll op.25 nr 11
Etiuda h-moll op.25 nr 10
Etiuda cis-moll op.25 nr 7
Scherzo h-moll op.20
II ETAP
Ballada g-moll op.23
Walc As-dur op.42
Mazurki op.59
a-moll nr 1
As-dur nr 2
fis-moll nr 3
Polonez As-dur op.53
12 preludiów z op.28
C-dur nr 1
a-moll nr 2
G-dur nr 3
e-moll nr 4
D-dur nr 5
h-moll nr 6
A-dur nr 7
fis-moll nr 8
E-dur nr 9
cis-moll nr 10
H-dur nr 11
gis-moll nr 12
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata b-moll op.35
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre
Finale. Presto
Impromptu-Fantaisie cis-moll op.66
Impromptu As-dur op.29
Impromptu Fis-dur op.36
Impromptu Ges-dur op.51
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
57
11
Yuri FAVORIN
ROSJA / RUSSIA
Urodził się 17 grudnia 1986 r. w Moskwie.
Absolwent Konserwatorium im. Piotra
Czajkowskiego w Moskwie w klasie
fortepanu
Mikhaila
Voskresenskiego. Obecnie odbywa studia podyplomowe w tej uczelni. Laureat czwartej
nagrody Konkursu im. Oliviera Messiaena
w Paryżu. Koncertuje w wielu krajach
Europy. Wystąpił jako solista z orkiestrami symfonicznymi pod batutami znanych dyrygentów, m.in. Pierre’a Bouleza,
Pavla Kogana, Vladislava Bulakhova.
Za swą działalność koncertową został
nagrodzony przez Ministra Kultury Rosji.
I ETAP
Etiuda cis-moll op.10 nr 4
Etiuda h-moll op.25 nr 10
Nokturn G-dur op.37 nr 2
Scherzo E-dur op.54
II ETAP
Scherzo h-moll op.20
Walc As-dur op.34 nr 1
Mazurki op.56
Born 17 December 1986 in Moscow.
Completed Mikhail Voskresenski’s piano
course at the Tchaikovsky Conservatory. Currently he is attending a postgraduate course at the Conservatory. Awarded
fourth prize in the Olivier Messiaen Competition in Paris. Performs across Europe
as a soloist and with symphony orchestras under celebrated conductors,
including Pierre Boulez, Pavel Kogan
and Vladislav Bulakhov. Has received
an award from Russia’s Minister of Culture for his concert appearances.
H-dur nr 1
C-dur nr 2
c-moll nr 3
Polonez fis-moll op.44
Ballada f-moll op.52
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata b-moll op.35
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre
Finale. Presto
Barkarola Fis-dur op.60
6 etiud z op.25
As-dur nr 1
f-moll nr 2
F-dur nr 3
a-moll nr 4
e-moll nr 5
gis-moll nr 6
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
59
12
Anna FEDOROVA
UKRAINA / UKRAINE
Urodziła się 27 lutego 1990 r. w Kijowie.
Studentka Międzynarodowej Akademii
Pianistycznej Incontri col Maestro w Imoli.
Kształci się pod kierunkiem Leonida Margariusa. Laureatka młodzieżowych międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in. Konkursu Chopinowskiego
w Moskwie (2004), the Dorothy Mackenzie
International Piano Competition w Nowym
Jorku, konkursu w Tbilisi (2005). W 2009
otrzymała pierwszą nagrodę w VIII Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów
Artur Rubinstein in memoriam w Bydgoszczy. Występuje jako solistka, kameralistka
i z towarzyszeniem orkiestr symfonicznych
w Niemczech, we Francji, we Włoszech, na
Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Argentynie. Koncertowała w prestiżowych salach – takich jak: Concertgebouw w Amsterdamie, Palacio de Bellas Artes i Sala Neza w Meksyku i w Teatro Colon
w Buenos Aires.
Born 27 February 1990 in Kiev. Currently
a student of Leonid Margarius at the
Accademia Pianistica Incontri col Maestro in Imola, Italy. Laureate of many
international youth competitions including the Frederick Chopin competition
in Moscow (2004), the Dorothy Mackenzie
International Piano Competition in New
York, the Tbilisi International Young Pianists competition in Georgia (2005), and
a recent First Prize at the International Piano
Competition Artur Rubinstein in memoriam (Bydgoszcz, Poland, 2009). An active
concert pianist, Fedorova performs
as soloist, chamber musician and with symphony orchestras in the major concert halls
of Holland, Germany, France, Italy, Ukraine, USA, Mexico, and Argentina. She frequently appears at prestigious venues
such as the Amsterdam Concertgebouw,
The Palacio de Bellas Artes and Sala
Neza in Mexico City, and the Teatro Colon
in Buenos Aires.
I ETAP
Etiuda a-moll op.25 nr 11
Etiuda h-moll op.25 nr 10
Nokturn H-dur op.9 nr 3
Ballada f-moll op.52
II ETAP
Fantazja f-moll op.49
Walc As-dur op.34 nr 1
Mazurki op.24
g-moll nr 1
C-dur nr 2
As-dur nr 3
b-moll nr 4
Polonez fis-moll op.44
Ballada As-dur op.47
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Nokturn cis-moll op.27 nr 1
Mazurki op.50
G-dur nr 1
As-dur nr 2
cis-moll nr 3
Walc As-dur op.42
FINAŁ
Koncert f-moll op.21
Maestoso
Larghetto
Allegro vivace
61
13
I ETAP
Madoka FUKAMI
JAPONIA / JAPAN
Etiuda F-dur op.10 nr 8
Etiuda gis-moll op.25 nr 6
Nokturn E-dur op.62 nr 2
Urodziła się 16 lipca 1988 r. w Kioto.
Obecnie studiuje w Conservatoire National Supérieur de Musique w Paryżu
pod kierunkiem Jaquesa Rouviera i Georgesa Pludermachera. Laureatka trzeciej
nagrody Międzynarodowego Konkursu
Pianistycznego Jean Françoix we Francji
(2008) oraz drugiej nagrody Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Citta
di Padova” (2009). Koncertowała w wielu
miastach Japonii, we Francji, Włoszech
i w Belgii.
Born 16 July 1988 in Kyoto. She is currently studying with Jaques Rouvier and
Georges Pludermacher at the Conservatoire National Supérieur de Musique
in Paris. Awarded third prize in the Jean
Françoix International Piano Competition in France, 2008, and second prize
in the "Citta di Padova” International Piano Competition, 2009. Has performed
across Japan and in France, Italy and
Belgium.
Scherzo b-moll op.31
II ETAP
Ballada f-moll op.52
Walc As-dur op.42
Mazurki op.24
g-moll nr 1
C-dur nr 2
As-dur nr 3
b-moll nr 4
Andante spianato
i Polonez Es-dur op.22
Berceuse Des-dur op.57
Tarantela As-dur op.43
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata b-moll op.35
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre
Finale. Presto
12 preludiów z op.28
Fis-dur nr 13
es-moll nr 14
Des-dur nr 15
b-moll nr 16
As-dur nr 17
f-moll nr 18
Es-dur nr 19
c-moll nr 20
B-dur nr 21
g-moll nr 22
F-dur nr 23
d-moll nr 24
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
63
14
Lukas GENIUŠAS
ROSJA – LITWA / RUSSIA – LITHUANIA
Urodził się 1 lipca 1990 r. w Moskwie.
Student Konserwatorium im. Piotra
Czajkowskiego w Moskwie w klasie
Very Gornostaevej. Laureat wielu młodzieżowych konkursów pianistycznych,
m.in. konkursu chopinowskiego w Moskwie i Konkursu im. Giny Bachauer
w Salt Lake City. W 2007 otrzymał drugą
nagrodę Scottish International Piano
Competition. Koncertuje jako solista
i kameralista z bogatym repertuarem,
od baroku po utwory kompozytorów
współczesnych. Wystąpił w warszawskiej
Filharmonii Narodowej z Litewską Orkiestrą Symfoniczną, a także z Orkiestrą
Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy
z okazji 160 rocznicy śmierci Chopina
(2009).
I ETAP
Etiuda a-moll op.25 nr 11
Etiuda a-moll op.10 nr 2
Etiuda cis-moll op.25 nr 7
Ballada g-moll op.23
II ETAP
Fantazja f-moll op.49
Walc F-dur op.34 nr 3
Walc As-dur op.42
Mazurki op.59
a-moll nr 1
As-dur nr 2
fis-moll nr 3
Polonez fis-moll op.44
Barkarola Fis-dur op.60
Born 1 July 1990 in Moscow. Currently
a student of Vera Gornostaeva at Moscow’s Tchaikovsky Conservatory. Laureate of many youth contests, including the Chopin competition in Moscow
and the Gina Bachauer in Salt Lake City.
Second prize winner in the Scottish
International Piano Competition, 2007.
Performs a vast repertoire ranging from
baroque to contemporary music as
a soloist and a chamber musician. Has
appeared in the Warsaw-based National
Philharmonic with the Lithuanian Symphony orchestra, and with the Pomeranian Philharmonic Orchestra in Bydgoszcz to mark the 160th anniversary
of Chopin’s death, 2009.
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata b-moll op.35
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre
Finale. Presto
10 etiud z op.25
As-dur nr 1
f-moll nr 2
F-dur nr 3
a-moll nr 4
e-moll nr 5
gis-moll nr 6
Des-dur nr 8
Ges-dur nr 9
h-moll nr 10
c-moll nr 12
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
65
15
Leonard GILBERT
KANADA / CANADA
Urodził się 30 sierpnia 1990 r. w Scarborough. Student Indiana University
Jacobs School of Music w klasie Menahema Presslera. Laureat konkursów
pianistycznych w Kanadzie i Stanach
Zjednoczonych, m.in. konkursu na najlepsze wykonanie utworu romantycznego z Toronto Symphony Orchestra.
W 2008 otrzymał drugą nagrodę World
Piano Competition w Cincinnati. Koncertuje w kraju i za granicą. Brał udział w festiwalach muzycznych, m.in. w Toronto
i Stratford.
I ETAP
Etiuda a-moll op.25 nr 11
Etiuda e-moll op.25 nr 5
Nokturn Des-dur op.27 nr 2
Ballada f-moll op.52
II ETAP
Scherzo h-moll op.20
Born 30 August 1990 in Scarborough,
Canada. Currently he is studying with
Menahem Pressler at the Indiana University Jacobs School of Music. Laureate of piano competitions in Canada and the United States, including
the Competition for the Best Performance of a Romantic Work with the Toronto
Symphony Orchestra. Second prize
winner of the World Piano Competition
in Cincinnati. Performs in Canada and
abroad. Has participated in music festivals, including Toronto and Stratford.
Walc As-dur op.42
Mazurki op.59
a-moll nr 1
As-dur nr 2
fis-moll nr 3
Andante spianato
i Polonez Es-dur op.22
Ballada F-dur op.38
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Barkarola Fis-dur op.60
Polonez As-dur op.53
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
67
16
Jayson GILLHAM
AUSTRALIA / AUSTRALIA
Urodził się 15 sierpnia 1986 r. w Dalby.
Absolwent Griffith University Queensland Conservatorium w stopniu Bachelor of Music. Stopień Master of Music
otrzymał w Royal Academy of Music
w Londynie w klasie Christophera Eltona.
Laureat trzeciej nagrody Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Londynie (2005). Koncertuje jako solista
i kameralista w Australii, Holandii i Wielkiej Brytanii – m.in. w Wigmore Hall.
Występował ze znanymi orkiestrami
Australii.
I ETAP
Etiuda C-dur op.10 nr 1
Etiuda a-moll op.10 nr 2
Nokturn Es-dur op.55 nr 2
Scherzo E-dur op.54
II ETAP
Born 15 August 1986 in Dalby. Received
his Bachelor of Music degree from
the Griffith University Queensland
Conservatorium and a master’s degree
from the Royal Academy of Music
in London, where he was a student
of Christopher Elton. Third prize winner
in the International Piano Competition
in London, 2005. Performs as a soloist and a chamber musician in Australia, Great Britain (Wigmore Hall) and
the Netherlands. Has appeared with
renowned Australian orchestras.
Ballada f-moll op.52
Walc As-dur op.34 nr 1
Mazurki op.59
a-moll nr 1
As-dur nr 2
fis-moll nr 3
Polonez As-dur op.53
Berceuse Des-dur op.57
Barkarola Fis-dur op.60
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Preludium cis-moll op.45
Rondo Es-dur op.16
FINAŁ
Koncert f-moll op.21
Maestoso
Larghetto
Allegro vivace
69
17
Eri GOTO
JAPONIA / JAPAN
I ETAP
Etiuda F-dur op.10 nr 8
Etiuda As-dur op.10 nr 10
Urodziła się 12 lipca 1985 r. na Hokkaido.
Po zakończeniu nauki w Konserwatorium w Sapporo, kontynuowała studia
w praskim Konserwatorium pod kierunkiem Michala Rezeka i Ivana Klansky’ego.
Laureatka pierwszych nagród kolejnych
edycji Konkursu Pianistycznego Regionu
Hokkaido oraz Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych w Czechach
– im. Chopina w Mariańskich Łaźniach
i im. Smetany w Pilźnie. (2008). Koncertowała w Japonii i w Europie, m.in.
w Czechach, Rosji, Niemczech, Francji i we Włoszech. Występowała z Orkiestrami Filharmonicznymi w Sankt
-Petersburgu, Pilznie, Mariańskich Łaźniach oraz z Orkiestrą Konserwatorium
w Pradze.
Nokturn Des-dur op.27 nr 2
Ballada As-dur op.47
II ETAP
Scherzo cis-moll op.39
Walc As-dur op.42
Mazurki op.30
c-moll nr 1
h-moll nr 2
Des-dur nr 3
cis-moll nr 4
Andante spianato
i Polonez Es-dur op.22
Fantazja f-moll op.49
III ETAP
Born 12 July 1985 in Hokkaido.
Having completed the Sapporo Conservatory, she continued her studies
with Michal Rezek and Ivan Klansky at
the Conservatory in Prague. First
prize winner of the consecutive Hokkaido
Region Piano Competitions and the
International Piano Competitions in
the Czech Republic – the Chopin
in Marianske Lazne and the Smetana
in Pilsen (2008). Has performed in Japan
and Europe – the Czech Republic,
Russia, Germany, France and Italy.
Appearances with the Philharmonic
Orchestras of Sankt Petersburg, Pilsen,
Marianske Lazne and the Prague Conservatory Philharmonic Orchestra.
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
12 preludiów z op.28
Fis-dur nr 13
es-moll nr 14
Des-dur nr 15
b-moll nr 16
As-dur nr 17
f-moll nr 18
Es-dur nr 19
c-moll nr 20
B-dur nr 21
g-moll nr 22
F-dur nr 23
d-moll nr 24
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
71
18
Giuseppe GRECO
WŁOCHY / ITALY
Urodził się 4 stycznia 1990 r. w Acquaviva
Delle Fonti. Ukończył Accademia Nazionale di Santa Cecilia w Rzymie w klasie Sergia Perticaroli. Laureat wielu konkursów organizowanych we Włoszech,
m.in. Konkursu Pianistycznego Premio
Venezia. Zdobywca pierwszego miejsca w Międzynarodowym Konkursie Arcangelo Speranza w Taranto (2009). Występował z recitalami podczas wielu
festiwali w swoim kraju, m.in. w Viterbo
i Lecce. Koncertował z towarzyszeniem
orkiestry symfonicznej podczas Tuscia
Opera Festival.
I ETAP
Etiuda Ges-dur op.10 nr 5
Etiuda As-dur op.10 nr 10
Nokturn Des-dur op.27 nr 2
Fantazja f-moll op.49
II ETAP
Ballada F-dur op.38
Born 4 January 1990 in Acquaviva Delle Fonti. A graduate of the Accademia
Nazionale di Santa Cecilia in Rome,
where he studied with Sergio Perticaroli. Laureate of many contests held in Italy, including the Premio Venezia International Piano Competition. Awarded first
prize in the Arcangelo Speranza International Competition in Taranto, 2009.
Has given recitals during music festivals
in Italy, including Viterbo and Lecce,
and performed with a symphony orchestra at the Tuscia Opera Festival.
Walc As-dur op.42
Mazurki op.30
c-moll nr 1
h-moll nr 2
Des-dur nr 3
cis-moll nr 4
Polonez As-dur op.53
Scherzo cis-moll op.39
Berceuse Des-dur op.57
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata b-moll op.35
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre
Finale. Presto
Impromptu Fis-dur op.36
Barkarola Fis-dur op.60
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
73
19
Antoine de GROLÉE
FRANCJA / FRANCE
Urodził się 7 lutego 1984 r. w Noyon.
Absolwent
Conservatoire
National
Supérieur de Musique et de Danse
w Lyonie w klasie Pierre’a Pontiera.
Przez trzy lata studiował w Międzynarodowej Akademii Pianistycznej Incontri
col Maestro w Imoli, pod kierunkiem
Borysa Petruschansky’ego. Laureat piątej nagrody Międzynarodowego Konkursu Muzycznego Long-Thibaud w Paryżu,
2007. Często koncertuje jako solista
i kameralista we Francji, Maroku, Hiszpanii, Austrii, Mołdawii, Holandii i Argentynie. Wystąpił m.in. z warszawską Orkiestrą Teatru Wielkiego-Opery Narodowej
i z Francuską Orkiestrą Narodową.
I ETAP
Etiuda Ges-dur op.10 nr 5
Etiuda C-dur op.10 nr 7
Nokturn H-dur op.62 nr 1
Ballada f-moll op.52
II ETAP
Barkarola Fis-dur op.60
Walc As-dur op.42
Mazurki op.41
Born 7 February 1984 in Noyon. Graduated from the Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse
in Lyon as a student of Pierre Pontier.
Finished three years as Boris Petruschansky’s student at the Accademia Pianistica
Incontri col Maestro in Imola, Italy. Awarded fifth prize in the Long-Thibaud
International Music Competition in Paris,
2007. Frequently appears as a soloist and a chamber musician in France,
Morocco, Spain, Austria, Moldovia,
Holland and Argentina. Has performed,
among others, with the orchestra of
the Grand Theatre-National Opera
in Warsaw and the French National
Orchestra.
e-moll nr 1
H-dur nr 2
As-dur nr 3
cis-moll nr 4
Polonez As-dur op.53
Scherzo h-moll op.20
Nokturn F-dur op.15 nr 1
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata b-moll op.35
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre
Finale. Presto
Berceuse Des-dur op.57
Ballada As-dur op.47
Impromptu Fis-dur op.36
FINAŁ
Koncert f-moll op.21
Maestoso
Larghetto
Allegro vivace
75
20
Peng Cheng HE
CHINY / CHINA
Urodził się 21 grudnia 1988 r. w Szengdu.
Ukończył Szkołę Muzyczną Konserwatorium w Syczuanie pod kierunkiem Da Xin Zheng. Dyplom wyższej
uczelni otrzymał w Oberlin Conservatory w Stanach Zjednoczonych. Obecnie pracuje pod kierunkiem Edwarda
Auera. Laureat pierwszej nagrody Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Tajpej. W 2005 był najmłodszym uczestnikiem XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Debiutował
w Carnegie Hall w Nowym Jorku (2010).
I ETAP
Etiuda c-moll op.10 nr 12
Etiuda gis-moll op.25 nr 6
Nokturn H-dur op.9 nr 3
Barkarola Fis-dur op.60
II ETAP
Scherzo b-moll op.31
Born 21 December 1988 in Shengdu.
Completed the Sichuan Conservatory
School of Music with Da Xin Zheng.
Graduated from Oberlin Conservatory
in the United States with a Performance
Diploma. Currently he is studying with
Edward Auer. Awarded first prize in
the International Chopin Competition
in Taipei. The youngest participant in the
15th International Chopin Piano Competition in 2005. This year made his Carnegie
Hall debut in New York City.
Walce op.64
Des-dur nr 1
cis-moll nr 2
As-dur nr 3
Mazurki op.50
G-dur nr 1
As-dur nr 2
cis-moll nr 3
Polonez fis-moll op.44
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Impromptu As-dur op.29
Impromptu Ges-dur op.51
FINAŁ
Koncert f-moll op.21
Maestoso
Larghetto
Allegro vivace
77
21
Bo HU
CHINY / CHINA
Urodził się 23 lipca 1987 r. w Tie Ling.
Studiuje w Juilliard School of Music
pod kierunkiem Mattiego Raekallio i Jeromego Lowenthala. Laureat konkursów pianistycznych w Chinach, Francji i Niemczech. Koncertuje w Chinach,
Europie i Stanach Zjednoczonych. Występował z Minnesota State Orchestra
w Lincoln Center w Nowym Jorku.
I ETAP
Etiuda C-dur op.10 nr 1
Etiuda a-moll op.10 nr 2
Born 23 July 1987 in Tie Ling. Currently
he is studying with Matti Raekallio
and Jerome Lowenthal at the Juilliard School of Music. Laureate of piano competitions in China, France and
Germany. Performs in China, Europe
and the United States. Has appeared
with the Minnesota State Orchestra
at Lincoln Center in New York City.
Nokturn H-dur op.62 nr 1
Scherzo b-moll op.31
II ETAP
Ballada g-moll op.23
Walc As-dur op.34 nr 1
Mazurki op.33
gis-moll nr 1
C-dur nr 2
D-dur nr 3
h-moll nr 4
Andante spianato
i Polonez Es-dur op.22
Barkarola Fis-dur op.60
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Fantazja f-moll op.49
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
79
22
Ching-Yun HU
CHIŃSKIE TAJPEJ / CHINESE TAIPEI
Urodziła się 1 lutego 1982 r. na Tajwanie.
Studiowała w Juilliard School of Music
w Nowym Jorku i Cleveland Institute
of Music. Jej nauczycielami byli Oxana
Jablonskaya i Sergei Babayan. Umiejętności pianistyczne doskonaliła w Hochschule für Musik w Hanowerze pod
kierunkiem Karla-Heinza Kämmerlinga. Zwycięzczyni Międzynarodowego
Konkursu Pianistycznego im. Artura Rubinsteina w Tel Awiwie (2008) i Concert
Artists Guild International Competition
w Nowym Jorku (2009). Koncertuje na
całym świecie w prestiżowych salach
koncertowych. W sezonie 2009/2010
wystąpiła m.in. w Wigmore Hall w Londynie, Lincoln Center w Nowym Jorku,
w Filharmonii im. Artura Rubinsteina
w Łodzi, Salle Cortot w Paryżu na niemieckim Klavier-Festival Ruhr. Brała
udział w Międzynarodowym Festiwalu
Chopinowskim w Dusznikach Zdroju.
I ETAP
Etiuda C-dur op.10 nr 1
Etiuda a-moll op.10 nr 2
Nokturn Es-dur op.55 nr 2
Barkarola Fis-dur op.60
II ETAP
Scherzo E-dur op.54
Walc As-dur op.42
Mazurki op.59
a-moll nr 1
As-dur nr 2
fis-moll nr 3
Polonez As-dur op.53
Born 1 February 1982. Studied with Oxana
Yablonskaya at the Juilliard School
of Music in New York City, with Sergei
Babayan at the Cleveland Institute of
Music, and with Karl-Heinz Kämerling at
the Hochschule für Musik in Hanover.
Winner of the Artur Rubinstein International Piano Competition in Tel Aviv, 2008,
and of the Concert Artists Guild International Competition in New York City,
2009. Performs in renowned concert
halls across the globe. Her 2009/2010
season appearances included London’s
Wigmore Hall, Lincoln Center in New
York City, the Artur Rubinstein Philharmonic in Łódź, Poland, the Salle Cortot in
Paris and Klavier-Festival Ruhr, Germany. Has participated in the International
Chopin Festival in Duszniki Zdrój,
Poland.
Rondo Es-dur op.16
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Impromptu As-dur op.29
Impromptu Fis-dur op.36
Impromptu Ges-dur op.51
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
81
23
Shih-Wei HUANG
CHIŃSKIE TAJPEJ / CHINESE TAIPEI
Urodziła się 5 lutego 1988 r. w Tajwanie.
Ukończyła Curtis Institute of Music
ze stopniem Bachelor of Music. Obecnie
studiuje w Yale University School of Music. Jej nauczycielami są Eleanor Sokoloff i Claude Frank. Laureatka konkursów
pianistycznych we Włoszech i na Tajwanie, m.in. zdobywczyni drugiej nagrody Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Tajpej. Koncertuje w Stanach Zjednoczonych.
I ETAP
Etiuda a-moll op.25 nr 11
Etiuda e-moll op.25 nr 5
Nokturn c-moll op.48 nr 1
Ballada g-moll op.23
II ETAP
Ballada As-dur op.47
Walc As-dur op.34 nr 1
Born 5 February 1988 in Taiwan. Received her Bachelor of Music degree from
the Curtis Institute of Music. Currently she is studying with Eleanor Sokoloff
and Claude Frank at the Yale School of
Music. Laureate of piano competitions in
Italy and Taiwan, including second prize
at the International Chopin Competition
in Taipei. Performs in the United States.
Mazurki op.59
a-moll nr 1
As-dur nr 2
fis-moll nr 3
Andante spianato
i Polonez Es-dur op.22
Scherzo E-dur op.54
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Polonez As-dur op.53
6 preludiów z op. 28
Es-dur nr 19
c-moll nr 20
B-dur nr 21
g-moll nr 22
F-dur nr 23
d-moll nr 24
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
83
24
Claire HUANGCI
STANY ZJEDNOCZONE / UNITED STATES
Urodziła się 22 marca 1990 r. w Rochester. Absolwentka Curtis Institute. Umiejętności
pianistyczne
doskonaliła
w Hochschule für Musik und Theater
w Hanowerze w klasie Arie Vardiego.
W 2010 została laureatką pierwszej narody Konkursu Chopinowskiego w Miami. Rok wcześniej zwyciężyła w Europejskim Konkursie Chopinowskim w Darmstadt oraz otrzymała Orpheum Music Prize w Zurichu. Wystąpiła z licznymi recitalami w Europie,
Chinach, Japonii i w Stanach Zjednoczonych (w Carnegie Hall). Jako solistka
koncertuje z prestiżowymi orkiestrami
symfonicznymi, m.in. Orchestrą Filadelfijską, Chińską Orkiestrą Filharmoniczną,
Orkiestrą Filharmonii w Sankt Petersburgu, Moskiewską Orkiestrą Radiową,
Deutsche Streichphilharmonie.
I ETAP
Etiuda Ges-dur op.10 nr 5
Etiuda a-moll op.10 nr 2
Nokturn Es-dur op.55 nr 2
Ballada F-dur op.38
II ETAP
Ballada g-moll op.23
Walc F-dur op.34 nr 3
Mazurki op.24
g-moll nr 1
C-dur nr 2
As-dur nr 3
b-moll nr 4
Andante spianato
i Polonez Es-dur op.22
Born 22 March 1990 in Rochester, NY.
Graduate of the Curtis Institute. Received more piano training under Arie Vardi at the Hochschule für Musik und Theater in Hannover. In 2010 was awarded
first prize in the National Piano Competition in Miami. A year earlier became the
winner of the European Chopin Competition in Darmstadt and received the Orpheum Music Prize in Zurich. Has given
numerous recitals across Europe, China,
Japan, and the USA (Carnegie Hall).
Appears as a soloist with renowned symphony orchestras, including the Philadelphia Orchestra, Chinese Philharmonic
Orchestra, St. Petersburg Philharmonic
Orchestra, Moscow Radio Symphony Orchestra, Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt, and the Radio
Sinfonieorchester Stuttgart.
Nokturn cis-moll op.posth.
(Lento con gran espressione) [WN 37]
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata b-moll op.35
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre
Finale. Presto
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
85
25
Junna IWASAKI
JAPONIA / JAPAN
Urodziła się 4 października 1984 r. w Aichi.
Absolwentka Uniwersytetu Sztuk Pięknych w Tokio. Od 2007 roku studiuje
w Wiedniu pod kierunkiem Jana Gottlieba Jiracka von Arnim. Laureatka wielu
japońskich konkursów pianistycznych
oraz najwyższych nagród konkursów
w Austrii i we Włoszech, m.in. drugiej
nagrody w Międzynarodowym Konkursie
Pianistycznym Josefa Dichlera (2008)
w Wiedniu oraz oraz piątej nagrody
w Konkursie Silvio Bengalli w Val Tidone
(2010). Koncertowała w Japonii, Austrii,
Hiszpanii, Belgii.
I ETAP
Etiuda Ges-dur op.10 nr 5
Etiuda a-moll op.10 nr 2
Nokturn c-moll op.48 nr 1
Ballada f-moll op.52
II ETAP
Fantazja f-moll op.49
Walc As-dur op.42
Born 4 October 1984 in Aichi. A graduate of the University of Fine Arts in Tokyo, since 2007 she has been studying
with Jan Gottlieb Jiracek von Arnim
in Vienna. Laureate of several piano
competitions in Japan, winner of prizes
in competitions held in Austria and
Italy, including second prize in the Josef
Dichler International Piano Competition
in Vienna, 2008 and fifth prize in Silvio
Bengalli International Music Competition in Val Tidone, 2010. Has performed
in Japan, Austria, Spain and Belgium.
Mazurki op.59
a-moll nr 1
As-dur nr 2
fis-moll nr 3
Andante spianato
i Polonez Es-dur op.22
Ballada As-dur op.47
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Tarantela As-dur op.43
Scherzo b-moll op.31
Wariacje B-dur op.12
na temat “Je vends des Scapulaires”
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
87
26
Julian Zhi Chao JIA
CHINY / CHINA
I ETAP
Etiuda cis-moll op.10 nr 4
Etiuda a-moll op.10 nr 2
Urodził się 19 grudnia 1991 r. w Gui Zhou.
Student Hochschule für Musik und Theather w Hanowerze w klasie Arie Vardiego.
Laureat wielu konkursów pianistycznych
dla młodych pianistów, m.in. drugiej
nagrody Międzynarodowego Konkursu
im. Liszta w Weimarze i pierwszej nagrody Międzynarodowego Konkursu
w Ettlingen (2008). Półfinalista International Piano Competition w Leeds (2009).
Występował jako solista, kameralista, a
także z towarzyszeniem orkiestr, m.in. w
Chinach, Niemczech, we Francji, w Belgii i Szwajcarii.
Born 19 December 1991 in Gui Zhou.
A student of Arie Vardi at the Hochschule
für Musik und Theather in Hanover.
Laureate of many piano competitions,
including second prize in the International Liszt Competition for Young Pianists in Weimar, 2008 and first prize
in the International Young Pianists Competition in Ettlingen, 2008. Semifinalist
in the International Piano Competition
in Leeds, 2009. Has performed as a soloist, a chamber musician and with orchestras in China, Germany, France, Belgium, Switzerland and other countries.
Nokturn H-dur op.9 nr 3
Scherzo E-dur op.54
II ETAP
Fantazja f-moll op.49
Walce op.34
As-dur nr 1
a-moll nr 2
F-dur nr 3
Mazurki op.50
G-dur nr 1
As-dur nr 2
cis-moll nr 3
Andante spianato
i Polonez Es-dur op.22
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
12 preludiow z op.28
Fis-dur nr 13
es-moll nr 14
Des-dur nr 15
b-moll nr 16
As-dur nr 17
f-moll nr 18
Es-dur nr 19
c-moll nr 20
B-dur nr 21
g-moll nr 22
F-dur nr 23
d-moll nr 24
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
89
27
Kaoru JITSUKAWA
JAPONIA / JAPAN
Urodzony 28 grudnia 1989 r. w Chiba.
Kształci się na Uniwersytecie Sztuk
Pięknych w Tokio pod kierunkiem
Michiko Kasuya Ohno. Laureat japońskich konkursów pianistycznych, m.in.
Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Azji, w Tokio (pierwsza
nagroda) i Międzynarodowego Konkursu
Muzycznego w Nagoya (czwarta nagroda), (2008). Występował z licznymi
recitalami i jako solista z orkiestrami
symfonicznymi, m.in. z Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej.
I ETAP
Etiuda c-moll op.10 nr 12
Etiuda a-moll op.25 nr 4
Etiuda cis-moll op.25 nr 7
Fantazja f-moll op.49
II ETAP
Born 28 December 1989 in Chiba.
Currently a student of Michiko Kasuya
Ohno at the University of Fine Arts in Tokyo. Laureate of Japanese piano contests, including first prize in the International Chopin Competition in Asia
held in Tokyo and fourth prize in the International Music Competition in Nagoya, 2008. Has given numerous recitals
and has performed as a soloist with
orchestras, including the Cracow Philharmonic Orchestra.
Ballada f-moll op.52
Walc As-dur op.42
Mazurki op.50
G-dur nr 1
As-dur nr 2
cis-moll nr 3
Polonez fis-moll op.44
Scherzo cis-moll op.39
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata b-moll op.35
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre
Finale. Presto
Scherzo b-moll op.31
Nokturn E-dur op.62 nr 2
Berceuse Des-dur op.57
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
91
28
Aljoša JURINIĆ
CHORWACJA / CROATIA
Urodził się 2 czerwca 1989 r. w Zagrzebiu.
Student Universität für Musik und Darstellende Künst w Wiedniu w klasie
Noela Floresa oraz Akademii Muzycznej Uniwersytu w Zagrzebiu w klasie Rubena Dalibaltayana. Laureat międzynarodowych konkursów pianistycznych
w Chorwacji, Rosji i we Włoszech. Finalista Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Darmstadt (2009). Koncertuje jako solista i kameralista. Występował z orkiestrami symfonicznymi
w Chorwacji i Wielkiej Brytanii.
I ETAP
Etiuda F-dur op.10 nr 8
Etiuda gis-moll op.25 nr 6
Nokturn cis-moll op.27 nr 1
Ballada g-moll op.23
II ETAP
Ballada f-moll op.52
Walc As-dur op.42
Mazurki op.17
Born 2 June 1989 in Zagreb. Currently
he is studying with Noel Flores at
the Universität für Musik und Darstellende Künst in Vienna and with Ruben
Dalibaltayan at the Zagreb University
Academy of Music. Laureate of international piano competitions in Croatia, Russia and Italy. Finalist in the International
Chopin Competition in Darmstadt, 2009.
Appears as a soloist and a chamber
musician. Has performed with symphony
orchestras in Croatia and Great Britain.
B-dur nr 1
e-moll nr 2
As-dur nr 3
a-moll nr 4
Polonez As-dur op.53
Nokturn Des-dur op.27 nr 2
Impromptu As-dur op.29
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Etiuda E-dur op.10 nr 3
Etiuda Es-dur op.10 nr 11
Etiuda f-moll op.25 nr 2
Etiuda cis-moll op.25 nr 7
FINAŁ
Koncert f-moll op.21
Maestoso
Larghetto
Allegro vivace
93
29
Airi KATADA
JAPONIA / JAPAN
Urodziła się 5 lipca 1992 r. w Kanagawie.
Kształci się w średniej szkole muzycznej w Tokio pod kierunkiem Reiko Kikuchi oraz Katsunori Ishii. Zdobywczyni m.in. brązowego medalu Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego
w Azji, w Tokio (2009), nagrody specjalnej podczas Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Pekinie (2006)
i pierwszej nagrody Międzynarodowego
Konkursu Pianistycznego im. Aleksandra
Skriabina w Paryżu (2006). Koncertowała
w Japonii, Rosji i Polsce.
I ETAP
Etiuda Ges-dur op.10 nr 5
Etiuda gis-moll op.25 nr 6
Etiuda cis-moll op.25 nr 7
Fantazja f-moll op.49
II ETAP
Barkarola Fis-dur op.60
Walc As-dur op.64 nr 3
Walc Ges-dur op.70 nr 1 [WN 42]
Mazurki op.17
Born 5 July 1992 in Kanagawa. She
is a student of Reiko Kikuchi and Katsunori Ishii at a secondary school of music
in Tokyo. Awarded a bronze medal in
the International Chopin Competition
in Asia, which was held in Tokyo (2009),
a special prize in the International Chopin
Competition in Beijing (2006) and first
prize in the International Alexander Scriabin Piano Competition in Paris (2006).
Public performances in Japan, Russia
and Poland.
B-dur nr 1
e-moll nr 2
As-dur nr 3
a-moll nr 4
Andante spianato
i Polonez Es-dur op.22
Nokturn Es-dur op.55 nr 2
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata c-moll op.4
Allegro maestoso
Menuetto. Allegretto
Larghetto
Finale. Presto
Impromptu As-dur op.29
Impromptu Fis-dur op.36
Impromptu Ges-dur op.51
Wariacje B-dur op.12 na temat
“Je vends des Scapulaires”
FINAŁ
Koncert f-moll op.21
Maestoso
Larghetto
Allegro vivace
95
30
Lusine KHACHATRYAN
ARMENIA / ARMENIA
Urodziła się 25 lutego 1983 r. w Erewaniu.
Ukończyła Musikhochschule w Karlsruhe w dwóch specjalizacjach, fortepianu
w klasie Sontrauda Speidela oraz muzyki kameralnej. Laureatka trzeciej nagrody II Europejskiego Konkursu Pianistycznego w Normandii (2009). Brała udział w wielu festiwalach muzycznych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Występowała jako solistka oraz
w duecie z bratem Sergeyem Khachatryanem – wiolonczelistą w prestiżowych
salach koncertowych, m.in. Alte Oper
we Frankfurcie, Wigmore Hall w Londynie, Théâtre des Champs - Élysées
w Paryżu, Tonhalle w Zurichu i Carnegie
Hall w Nowym Jorku.
Born 25 February 1983 in Yerevan. Has
completed Sontraud Speidel’s solo piano
course and a chamber music course
at the Musikhochschule in Karlsruhe.
Awarded third prize in the 2nd European
Piano Competition 2009 in Normandy.
Has participated in several music festivals in Europe and the United States.
Public performances as a soloist and
with her brother, violinist Sergey Khachatryan, in renowned venues, including Alte Oper in Franfurt, Wigmore
Hall in London, Théâtre des Champs
-Élysées in Paris, Tonhalle in Zurich and
Carnegie Hall in New York City.
I ETAP
Etiuda a-moll op.25 nr 11
Etiuda e-moll op.25 nr 5
Nokturn Es-dur op.55 nr 2
Ballada g-moll op.23
II ETAP
Scherzo b-moll op.31
Walc Es-dur op.18
Mazurki op.24
g-moll nr 1
C-dur nr 2
As-dur nr 3
b-moll nr 4
Polonez As-dur op.53
6 preludiów z op.28
Fis-dur nr 13
es-moll nr 14
Des-dur nr 15
b-moll nr 16
As-dur nr 17
f-moll nr 18
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata b-moll op.35
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre
Finale. Presto
Nokturny op.62
H-dur nr 1
E-dur nr 2
Mazurki op.63
H-dur nr 1
f-moll nr 2
cis-moll nr 3
Mazurek C-dur op.56 nr 2
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
97
31
Nicolay KHOZYAINOV
ROSJA / RUSSIA
Urodził się 17 lipca 1992 r. w Błagowieszczeńsku. Studiuje w moskiewskim Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego pod kierunkiem Mikhaila Voskresensky’ego. W 2008 zwyciężył w Międzynarodowym Konkursie im. Aleksandra
Skriabina w Paryżu oraz zdobył drugą
nagrodę VI Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego dla Młodych Pianistów w Moskwie. Występował z licznymi recitalami w prestiżowych salach Rosji, Niemiec, Polski, Czech, Stanów Zjednoczonych i Afryki Południowej. Jako
solista koncertował z orkiestrami symfonicznymi w Rosji. Wziął udział w Festiwalu Gdańska Jesień w Filharmonii Bałtyckiej oraz Międzynarodowym Festiwalu
Muzycznym Mozarta i Czajkowskiego
w Paryżu (2009).
Born 17 July 1992 in Blagoveschensk.
He is studying with Mikhail Voskresensky at the Tchaikovsky Conservatory in
Moscow. In 2008 awarded first prize in
the Alexander Scriabin International
Competition in Paris and second prize
in the 6th International Chopin Competition of Young Pianists in Moscow. Has
given numerous recitals in renowned
concert halls in Russia, Germany, Poland, the Czech Republic, the United
States and South Africa. Has performed as a soloist with symphony orchestras in Russia and has participated in
the Gdańsk Autumn in the Baltic Philharmonic Festival and the Mozart and
Tchaikovsky International Music Festival
in Paris (2009).
I ETAP
Etiuda C-dur op.10 nr 1
Etiuda a-moll op.10 nr 2
Nokturn H-dur op.9 nr 3
Fantazja f-moll op.49
II ETAP
Ballada F-dur op.38
Walc As-dur op.42
Mazurki op.50
G-dur nr 1
As-dur nr 2
cis-moll nr 3
Polonez fis-moll op.44
Bolero C-dur op.19
Preludium cis-moll op.45
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata b-moll op.35
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre
Finale. Presto
Scherzo E-dur op.54
Ballada f-moll op.52
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
99
32
Da Sol KIM
REPUBLIKA KOREI / REPUBLIC OF KOREA
Urodził się 13 kwietnia 1989 r. w Pusan.
Student Hochschule für Musik und Theater w Hanowerze w klasie Karla-Heinza
Kämmerlinga. Zwycięzca Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Nagoya oraz Konkursu Chopinowskiego
w Azji, w Tokio. W 2008 otrzymał trzecią
nagrodę Międzynarodowego Konkursu
Muzycznego w Genewie. Koncertował
w Korei Południowej i Niemczech. Jako
solista wystąpił m.in. z Orkiestrą Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.
I ETAP
Etiuda cis-moll op.10 nr 4
Etiuda h-moll op.25 nr 10
Etiuda cis-moll op.25 nr 7
Ballada f-moll op.52
II ETAP
Born 13 April 1989 in Pusan. Currently
a student of Karl-Heinz Kämmerling
at the Hochschule für Musik und Theater in Hanover. Winner of the International Piano Competition in Nagoya and
the Chopin Competition in Asia, Tokyo.
In 2008 received third prize in the International Music Competition in Geneva. Has performed in South Korea and
Germany. Appearances as a soloist with,
inter alia, the Pomeranian Philharmonic
Orchestra of Bydgoszcz.
Scherzo b-moll op.31
Walc Es-dur op.18
Mazurki op.59
a-moll nr 1
As-dur nr 2
fis-moll nr 3
Andante spianato
i Polonez Es-dur op.22
Rondo Es-dur op.16
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata b-moll op.35
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre
Finale. Presto
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
FINAŁ
Koncert f-moll op.21
Maestoso
Larghetto
Allegro vivace
101
33
Sung Jae KIM
REPUBLIKA KOREI / REPUBLIC OF KOREA
Urodził się 15 października 1990 r.
w Gwang-Ju. Student Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst we Frankfurcie w klasie Catherine Vickers. Laureat konkursów pianistycznych w Korei
Południowej i w Niemczech. Zdobywca
drugiej nagrody w International Piano
Concerto Competition w Manchesterze
(2009).
I ETAP
Etiuda C-dur op.10 nr 1
Etiuda a-moll op.25 nr 4
Nokturn Des-dur op.27 nr 2
Born 15 October 1990 in Gwang-Ju.
Student of Catherine Vickers at the
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt. Laureate of piano competitions in South Korea and
Germany. Awarded second prize in the
International Piano Concerto Competition in Manchester, 2009.
Ballada g-moll op.23
II ETAP
Scherzo cis-moll op.39
Walc As-dur op.34 nr 1
Mazurki op.24
g-moll nr 1
C-dur nr 2
As-dur nr 3
b-moll nr 4
Andante spianato
i Polonez Es-dur op.22
Wariacje E-dur op. posth.
na temat "Steh’ auf, steh’ auf,
du schweizer Bub" [WN 6]
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Barkarola Fis-dur op.60
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
103
34
Marie KIYONE
JAPONIA / JAPAN
Urodziła się 5 września 1989 r.
w Ishikawa. Ukończyła Tokio College
of Music High School pod kierunkiem Emiko Harimoto i Arsuko Okada.
Od 2008 studiuje na warszawskim
Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka
Chopina w klasie Piotra Palecznego.
Laureatka konkursów pianistycznych organizowanych w Japonii, m.in. drugiej
nagrody w Kitamoto (2005), trzeciej
nagrody w Konkursie Ogólnojapońskim
(2006), czwartej nagrody Konkursu PTNA
w Tokio. W 2010 otrzymała czwartą
nagrodę Ogólnopolskiego Konkursu
Pianistycznego im Fryderyka Chopina
w Warszawie.
I ETAP
Etiuda C-dur op.10 nr 1
Etiuda e-moll op.25 nr 5
Nokturn E-dur op.62 nr 2
Ballada f-moll op.52
II ETAP
Barkarola Fis-dur op.60
Born 5 September 1989 in Ishikawa.
Graduated from the Higher School
of Music in Tokyo as Emiko Harimoto’s
student. Since 2008 has studied with
Piotr Paleczny at the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw. Prizewinner in piano competitions held
in Japan, including second prize in Kitamoto, 2005, third prize in the Japanese
National Competition, 2006, and fourth
prize in the PTNA Competition in Tokyo.
Awarded fourth prize in the Polish National Fryderyk Chopin Piano Competition
in Warsaw, 2010.
Walc As-dur op.34 nr 1
Mazurki op.59
a-moll nr 1
As-dur nr 2
fis-moll nr 3
Andante spianato
i Polonez Es-dur op.22
Fantazja f-moll op.49
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata b-moll op.35
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre
Finale. Presto
Rondo Es-dur op.16
Scherzo E-dur op.54
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
105
35
Yaron KOHLBERG
IZRAEL / ISRAEL
Urodził się 6 marca 1983 r. w Jerozolimie.
Absolwent Akademii Muzycznej w Jerozolimie w klasie Eitan Globerson. Obecnie
studiuje w Wyższej Szkole Muzycznej Uniwersytetu w Tel Awiwie pod kierunkiem Arie Vardiego. Laureat m.in.
drugiej nagrody Cleveland International Piano Competition (2007). Występował jako solista i kameralista,
a także z towarzyszeniem wielu orkiestr w Izraelu, Stanach Zjednoczonych
i w Meksyku.
I ETAP
Etiuda a-moll op.25 nr 11
Etiuda e-moll op.25 nr 5
Nokturn Des-dur op.27 nr 2
Barkarola Fis-dur op.60
II ETAP
Scherzo h-moll op.20
Walc As-dur op.64 nr 3
Mazurki op.24
g-moll nr 1
C-dur nr 2
As-dur nr 3
b-moll nr 4
Polonez As-dur op.53
Born 6 March 1983 in Jerusalem. Graduated from the local Academy of Music as
a student of Eitan Globerson. Currently
studies with Arie Vardi at the Tel Aviv
University Higher School of Music.
Awarded second prize in the Cleveland
International Piano Competition, 2007.
Has performed as a soloist and a chamber
musician, and with many orchestras
in Israel, the United States and Mexico.
Etiuda es-moll op.10 nr 6
5 preludiów z op.28
c-moll nr 20
B-dur nr 21
g-moll nr 22
F-dur nr 23
d-moll nr 24
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
6 preludiów z op.28
C-dur nr 1
a-moll nr 2
G-dur nr 3
e-moll nr 4
fis-moll nr 8
Des-dur nr 15
Etiuda c-moll op.10 nr 12
FINAŁ
Koncert f-moll op.21
Maestoso
Larghetto
Allegro vivace
107
36
Ilya KONDRATIEV
ROSJA / RUSSIA
Urodził się 4 października 1988 r. w Samarze. Kształci się w moskiewskim Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego
pod kierunkiem Zinaidy Ignatievej. Otrzymał dyplom uczestnictwa Międzynarodowego Konkursu im. Liszta we Wrocławiu (2008) oraz nagrodę specjalną
Miedzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Liszta w Weimarze i Bayreuth (2009). Koncertował w największych salach koncertowych Rosji.
I ETAP
Etiuda c-moll op.10 nr 12
Etiuda a-moll op.10 nr 2
Nokturn G-dur op.37 nr 2
Scherzo cis-moll op.39
Born 4 October 1988 in Samara.
He is studying with Zinaida Ignateva
at the Tchaikovsky Conservatory in Moscow. Received a diploma of participation in the Liszt International Competition in Wrocław, 2008 and a special prize in the International Liszt Piano Competition, Weimar-Bayreuth, 2009. Has
performed in Russia’s most prestigious
concert halls.
II ETAP
Ballada F-dur op.38
Walc F-dur op.34 nr 3
Mazurki op.24
g-moll nr 1
C-dur nr 2
As-dur nr 3
b-moll nr 4
Polonez As-dur op.53
Scherzo h-moll op.20
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Nokturn Des-dur op.27 nr 2
Tarantela As-dur op.43
FINAŁ
Koncert f-moll op.21
Maestoso
Larghetto
Allegro vivace
109
37
Jacek KORTUS
POLSKA / POLAND
Urodził się 12 lipca 1988 r. w Poznaniu.
Studiuje w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
w klasie Waldemara Andrzejewskiego.
Laureat wielu konkursów pianistycznych,
m.in. pierwszej nagrody oraz Grand Prix
IX Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Antoninie (2005), piątej nagrody w IX Internationaler Chopin-Klavierwettbewerb w Darmstadt (2009). Jest
finalistą XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina
w Warszawie (2005). Koncertował w wielu krajach Europy, w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej i Azji. Otrzymał
stypendium Ministra Kultury oraz wiele
medali przyznawanych młodym wybitnym artystom.
I ETAP
Etiuda a-moll op.25 nr 11
Etiuda h-moll op.25 nr 10
Nokturn E-dur op.62 nr 2
Scherzo h-moll op.20
II ETAP
Ballada g-moll op.23
Walc As-dur op.34 nr 1
Mazurki op.59
Born 12 July 1988 in Poznań. He is studying with Waldemar Andrzejewski
at the Ignacy Jan Paderewski Academy
of Music in Poznań. Laureate of many
piano contests, including first prize and
the Grand Prix in the International Chopin
Competition in Antonin, 2005 and fifth
prize in the 9th Internationaler Chopin
-Klavierwettbewerb in Darmstad, 2009.
Finalist in the 15th International Chopin Piano Competition in Warsaw, 2005.
Has performed across Europe, in the
United States, Latin America and Asia.
Recipient of a Minister of Culture scholarship, and of several medals awarded
to outstanding young artists.
a-moll nr 1
As-dur nr 2
fis-moll nr 3
Polonez As-dur op.53
Fantazja f-moll op.49
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata b-moll op.35
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre
Finale. Presto
Scherzo cis-moll op.39
Nokturn c-moll op.48 nr 1
Ballada F-dur op.38
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
111
38
Marcin KOZIAK
POLSKA / POLAND
Urodził się 14 marca 1989 r. w Krakowie.
Student krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie Stefana Wojtasa. Laureat
m.in. drugiej nagrody Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego dla Młodych Pianistów w Narvie (2004), pierwszej nagrody Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego dla Młodych Pianistów w Budapeszcie (2006) i drugiej
nagrody Międzynarodowego Konkursu
dla Młodych Pianistów Artur Rubinstein
in memoriam w Bydgoszczy (2007). Koncertował jako solista m.in. z Chińską Narodową Orkiestrą Symfoniczną, Orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie, Orkiestrą Filharmonii Łódzkiej. Występował z licznymi recitalami w Chinach, Japonii, w Polsce, Niemczech,
Rosji, Austrii, Szwecji oraz na Ukrainie
i Węgrzech. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Born 14 March 1989 in Cracow. Student
of Stefan Wojtas at the Cracow Academy
of Music. Has received several prizes,
including second prize in the International Chopin Competition of Young Pianists in Narva, 2004, first prize in the International Chopin Competition of Young
Pianists in Budapest, 2006, and second
prize in the International Young Pianists
Competition Rubinstein in memoriam
in Bydgoszcz, 2007. Has performed as
a soloist with, inter alia, the Chinese National Symphony Orchestra, the National
Philharmonic Orchestra in Warsaw and
the Łódź Philharmonic Orchestra. Has
given numerous recitals in China, Japan, Poland, Germany, Russia, Austria,
Sweden, Ukraine and Hungary. Awarded
a scholarship by the Minister of Culture
and National Heritage.
I ETAP
Etiuda c-moll op.10 nr 12
Etiuda e-moll op.25 nr 5
Nokturn c-moll op.48 nr 1
Scherzo b-moll op.31
II ETAP
Fantazja f-moll op.49
Walc As-dur op.34 nr 1
Mazurki op.33
gis-moll nr 1
C-dur nr 2
D-dur nr 3
h-moll nr 4
Ballada f-moll op.52
Polonez As-dur op.53
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Nokturn Fis-dur op.15 nr 2
Scherzo E-dur op.54
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
113
39
Sheng-Yuan KUAN
CHIŃSKIE TAJPEJ / CHINESE TAIPEI
Urodziła się 19 lipca 1982 r. w Tajpej.
Kształci się w Peabody Institute of Music
w Baltimore pod kierunkiem Borisa
Slutsky’ego. Ukończyła Yale School
of Music w klasie Petera Frankla oraz
Manhattan School of Music w klasie
Constance Keene. Zdobywczyni trzeciej nagrody Konkursu Chopinowskiego w Tajpej (2008) oraz drugiej nagrody
Corpus Christi International Competition
(2008). Otrzymała nagrodę dla najlepszej
pianistki w Internationaler Beethoven
Klavierwettbewerb w Wiedniu (2009).
Koncertowała m.in. w Austrii, Stanach
Zjednoczonych i na Tajwanie.
I ETAP
Etiuda Ges-dur op.10 nr 5
Etiuda a-moll op.10 nr 2
Nokturn E-dur op.62 nr 2
Fantazja f-moll op.49
II ETAP
Barkarola Fis-dur op.60
Born 19 July 1982 in Taipei. She is studying with Boris Slutsky at the Peabody
Institute of Music in Baltimore. Graduate
of Yale School of Music, where she
studied with Peter Frankl, and the Manhattan School of Music, where she was
a student of Constance Keene. Awarded
third prize in the Chopin Competition
in Taipei, 2008, and second prize in
the Corpus Christi International Competition, 2008. Received the best pianist
award at the Internationaler Beethoven
Klavierwettbewerb in Vienna, 2009. Has
performed in Austria, the United States
and Taiwan.
Walc As-dur op.34 nr 1
Mazurki op.59
a-moll nr 1
As-dur nr 2
fis-moll nr 3
Polonez fis-moll op.44
Scherzo b-moll op.31
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata b-moll op.35
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre
Finale. Presto
Preludium Des-dur op.28 nr 15
Ballada F-dur op.38
Ballada g-moll op.23
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
115
40
Naomi KUDO
JAPONIA – STANY ZJEDNOCZONE
JAPAN – UNITED STATES
Urodziła się 7 kwietnia 1987 r. w Waszyngtonie. Kształci się w Juilliard School
of Music pod kierunkiem Josepha
Kalichsteina i Yoheved Kaplinsky oraz
w Akademii Muzycznej w Vancouver
w klasie Lee Kum Singa. Laureatka pierwszych nagród kolejnych edycji
Gina Bachauer International Piano Competition at the Juilliard School (2007,
2008). Zdobywczyni Gilmore Young Artist Award (2008). Finalistka XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego
im. Fryderyka Chopina w Warszawie
(2005). Koncertowała m.in. w Stanach
Zjednoczonych (Carnegie Hall w Nowym
Jorku), Europie (Musikverein w Wiedniu) i Japonii. Występuje z orkiestrami,
takimi jak Chicago Symphony i Forth
Worth Symphony.
Born 7 April 1987 in Washington. Currently
she is studying with Joseph Kalichstein
and Yoheved Kaplinsky at the Juilliard
School of Music and with Lee Kum Sing
of Vancouver Academy of Music. Awarded first prize in the Gina Bachauer
International Piano Competition at the
Juilliard School, 2007, 2008. Winner
of Gilmore Young Artist Award, 2008.
Finalist in the 15th International Chopin
Piano Competition in Warsaw, 2005. Has
performed in the United States (Carnegie
Hall in New York), Europe (Musikverein
in Vienna) and Japan. Performances with
Chicago Symphony and Forth Worth
Symphony.
I ETAP
Etiuda C-dur op.10 nr 1
Etiuda As-dur op.10 nr 10
Nokturn Des-dur op.27 nr 2
Scherzo cis-moll op.39
II ETAP
Ballada g-moll op.23
Walc Es-dur op.18
Mazurki op.41
e-moll nr 1
H-dur nr 2
As-dur nr 3
cis-moll nr 4
Andante spianato
i Polonez Es-dur op.22
Barkarola Fis-dur op.60
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata b-moll op.35
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre
Finale. Presto
Impromptu As-dur op.29
Ballada f-moll op.52
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
117
41
Miroslav KULTYSHEV
ROSJA / RUSSIA
I ETAP
Urodził się 21 sierpnia 1985 r. w Leningradzie. Absolwent klasy Alexandra Sandlera w Konserwatorium w Sankt Petersburgu. Obecnie odbywa studia podyplomowe w tej uczelni. Zwycięzca
XIII Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Piotra Czajkowskiego
(2007). Brał udział w licznych międzynarodowych festiwalach muzycznych
w Rosji, Niemczech, na Elbie, w Chorwacji, Finlandii, a także w Polsce w Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach-Zdroju. Występował w słynnych salach koncertowych,
m.in. Grosser Saal wiedeńskiego Musikverein, Mozarteum w Salzburgu, Concertgebouw w Amstertamie, Suntory Hall
w Tokio, Lincoln Center w Nowym Jorku.
Jako solista koncertował z towarzyszeniem orkiestr symfonicznych pod batutami znanych dyrygentów: Valerego Gergieva, Vladimira Ashkenazy’ego, Alexandra Dmitrieva i wielu innych.
Etiuda F-dur op.10 nr 8
Etiuda gis-moll op.25 nr 6
Nokturn Es-dur op.55 nr 2
Ballada f-moll op.52
II ETAP
Barkarola Fis-dur op.60
Walc As-dur op.42
Mazurki op.24
g-moll nr 1
C-dur nr 2
As-dur nr 3
b-moll nr 4
Polonez fis-moll op.44
Nokturn cis-moll op.27 nr 1
Nokturn G-dur op.37 nr 2
III ETAP
Born 21 August 1985 in Leningrad. Has
finished the Sankt Petersburg Conservatory under Alexander Sandler and
is currently attending a postgraduate
course there. Winner of the 13th International Tchaikovsky Music Competition, 2007. Has participated in numerous
music festivals in Russia and internationally – Germany, Elba, Croatia,
Finland and Poland (The International
Chopin Competition in Duszniki Zdrój).
Has performed in the world’s renowned
concert halls – the Musikverein Grosser
Saal (Vienna), the Mozarteum (Salzburg),
the Concertgebouw (Amsterdam), Suntory Hall (Tokyo), Lincoln Center (New
York). Appearances as a soloist with
symphony orchestras under the direction
of Valery Gergiev, Vladimir Ashkenazy,
Alexander Dmitriev and many other
conductors.
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Impromptu Ges-dur op.51
Impromptu-Fantaisie cis-moll op.66
[WN 46]
Mazurki op.30
c-moll nr 1
h-moll nr 2
Des-dur nr 3
cis-moll nr 4
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
119
42
Hanchien LEE
CHIŃSKIE TAJPEJ / CHINESE TAIPEI
Urodziła się 22 kwietnia 1984 r. w Tajpej.
Absolwentka wydziału muzycznego Yale
University w klasie Claude Franka. Kontynuuje edukację pod kierunkiem Borisa
Slutsky’ego na studiach doktoranckich
w Peabody Institute of Music of John
Hopkins University. Laureatka wielu konkursów pianistycznych organizowanych
w Stanach Zjednoczonych i na Tajwanie,
m.in. czwartej nagrody Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Tajpej.
Koncertowała w Stanach Zjednoczonych
i Tajpej. Jako solistka, wystąpiła z orkiestrami symfonicznymi, m.in. Filadelfii
i Baltimore.
Born 22 April 1984 in Taipei. Graduate
of Yale Music School, where she studied
with Claude Frank. She is now pursuing
her doctoral degree with Boris Slutsky
at the Peabody Institute of Music of John
Hopkins University. Laureate of several
piano competitions held in the United
States and Taiwan, including fourth prize
in the International Chopin Competition
in Taipei. Has performed in the United
States and Taipei, and as a soloist with
the Philadelphia and Baltimore Symphonies and other orchestras.
I ETAP
Etiuda Ges-dur op.10 nr 5
Etiuda gis-moll op.25 nr 6
Nokturn H-dur op.62 nr 1
Scherzo cis-moll op.39
II ETAP
Ballada g-moll op.23
Walc F-dur op.34 nr 3
Mazurki op.50
G-dur nr 1
As-dur nr 2
cis-moll nr 3
Polonez fis-moll op.44
12 preludiów z op.28
C-dur nr 1
a-moll nr 2
G-dur nr 3
e-moll nr 4
D-dur nr 5
h-moll nr 6
A-dur nr 7
fis-moll nr 8
E-dur nr 9
cis-moll nr 10
H-dur nr 11
gis-moll nr 12
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
12 preludiów z op.28
Fis-dur nr 13
es-moll nr 14
Des-dur nr 15
b-moll nr 16
As-dur nr 17
f-moll nr 18
Es-dur nr 19
c-moll nr 20
B-dur nr 21
g-moll nr 22
F-dur nr 23
d-moll nr 24
FINAŁ
Koncert f-moll op.21
Maestoso
Larghetto
Allegro vivace
121
43
Eri MANTANI
JAPONIA / JAPAN
Urodziła się 24 lipca 1982 r. w Osace.
Absolwentka Uniwersytetu Sztuk Pięknych w Tokio. Kształci się w Hochschule
für Musik und Theater w Rostocku w klasie Bernda Zacka. Jest laureatką konkursów muzycznych w Japonii, otrzymała piątą nagrodę Międzynarodowego
Konkursu Pianistycznego im. Schuberta
w Dortmund, a także drugą nagrodę
w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Liszta we Wrocławiu. Występowała z licznymi recitalami i jako
solistka z orkiestrami symfonicznymi
w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Czechach oraz we Włoszech.
Born 24 July 1982 in Osaka. A graduate
of the University of Fine Arts in Tokyo,
she is now studying with Bernd Zack
at the Hochschule für Musik und Theater
in Rostock. Laureate of music competitions held in Japan. Awarded fifth prize
in the International Schubert Piano Competition in Dortmund and second prize
in the International Liszt Piano Competition in Wrocław. Has given numerous
recitals and has performed as a soloist
with symphony orchestras in Germany,
Austria, Switzerland, the Czech Republic
and Italy.
I ETAP
Etiuda cis-moll op.10 nr 4
Etiuda Es-dur op.10 nr 11
Nokturn H-dur op.62 nr 1
Ballada F-dur op.38
II ETAP
Ballada g-moll op.23
Walc Es-dur op.18
Mazurki op.24
g-moll nr 1
C-dur nr 2
As-dur nr 3
b-moll nr 4
Andante spianato
i Polonez Es-dur op.22
Etiuda a-moll op.25 nr 11
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata b-moll op.35
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre
Finale. Presto
Polonez B-dur op.71 nr 2 [WN 17]
Impromptu-Fantaisie
cis-moll op.66 [WN 46]
Wariacje B-dur op.12
na temat “Je vends des Scapulaires”
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
123
44
Guillaume MASSON
FRANCJA / FRANCE
Urodził się 5 sierpnia 1987 r. w Orléans.
Kształci się w Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse
de Paris pod kierunkiem Michela Beroffa.
Laureat konkursów organizowanych
w Niemczech, Hiszpanii oraz we Francji.
I ETAP
Etiuda Ges-dur op.10 nr 5
Etiuda As-dur op.10 nr 10
Born 5 August 1987 in Orléans. He
is studying with Michel Beroff at the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Laureate
of competitions held in Germany, Spain
and France.
Etiuda es-moll op.10 nr 6
Ballada g-moll op.23
II ETAP
Barkarola Fis-dur op.60
Walc F-dur op.34 nr 3
Mazurki op.33
gis-moll nr 1
C-dur nr 2
D-dur nr 3
h-moll nr 4
Polonez fis-moll op.44
2 preludia z op.28
Des-dur nr 15
d-moll nr 24
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata b-moll op.35
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre
Finale. Presto
Polonez As-dur op.53
Nokturn e-moll op.72 nr 1 [WN 23]
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
125
45
Vladimir MATUSEVICH
ROSJA / RUSSIA
Urodził się 7 stycznia 1988 r. w Jekaterinburgu. Kształci się w Państwowym
Konserwatorium na Uralu pod kierunkiem Alexeia Bukreeva. Koncertował
jako solista w wielu miastach Rosji.
Wziął udział w narodowym, rosyjskim
projekcie Rzeka Talentów.
I ETAP
Etiuda cis-moll op.10 nr 4
Etiuda gis-moll op.25 nr 6
Born 7 January 1988 in Yekaterinburg.
He is studying with Alexei Bukreev
at the Urals State Conservatory. Has performed as a soloist across Russia. Participant in the Russian national project,
River of Talents.
Nokturn cis-moll op.27 nr 1
Scherzo h-moll op.20
II ETAP
Barkarola Fis-dur op.60
Walc Es-dur op.18
Mazurki op.17
B-dur nr 1
e-moll nr 2
As-dur nr 3
a-moll nr 4
Polonez As-dur op.53
Ballada f-moll op.52
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Nokturn b-moll op.9 nr 1
Nokturn c-moll op.48 nr 1
Scherzo b-moll op.31
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
127
46
Maiko MINE
JAPONIA / JAPAN
Urodziła się 20 listopada 1984 r. w Miyagi.
Studiowała na Uniwersytecie Sztuk
Pięknych w Tokio w klasach Katsumi
Uedy, Gabriela Tacchino oraz Ikuyo
Kamiya. Obecnie kształci się w Hochschule für Musik Hanns Eisler w Berlinie pod kierunkiem Fabia Bidiniego.
Półfinalistka m.in. Concurso Internacional de Música da Cidade do Porto
w Portugalii (2008). Występuje w wielu
miastach Japonii. Wzięła udział w festiwalu muzycznym w Lipsku (2009).
I ETAP
Etiuda a-moll op.25 nr 11
Etiuda gis-moll op.25 nr 6
Nokturn H-dur op.9 nr 3
Barkarola Fis-dur op.60
Born 20 November 1984 in Miyagi.
Has studied with Katsumi Ueda, Gabriel
Tacchino and Ikuyo Kamiya at the University of Fine Arts in Tokyo. Currently
a student of Fabio Bidini at the Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin.
Semifinalist in the Concurso Internacional
de Música da Cidade do Porto in Portugal, 2008. Performs throughout Japan.
Participated in the music festival in Leipzig, Germany (2009).
II ETAP
Ballada f-moll op.52
Walc As-dur op.34 nr 1
Mazurki op.59
a-moll nr 1
As-dur nr 2
fis-moll nr 3
Polonez fis-moll op.44
Scherzo E-dur op.54
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Nokturn Es-dur op.55 nr 2
Fantazja f-moll op.49
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
129
47
Shota MIYAZAKI
JAPONIA / JAPAN
I ETAP
Urodził się 6 września 1989 r. w Kanagawie. Absolwent Toho Gakuen College
of Music Department w Tokio, w klasie
Michiko Okamoto. W 2006 roku wygrał
VII Międzynarodowy Konkurs Chopinowski w Azji, Tokio, w kategorii szkół średnich. Występuje w Japonii. Koncertował
m.in. z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii
w Kanagawie.
Etiuda a-moll op.25 nr 11
Etiuda Es-dur op.10 nr 11
Nokturn Des-dur op.27 nr 2
Fantazja f-moll op.49
II ETAP
Scherzo b-moll op.31
Walce op.34
Born 6 September 1989 in Kanagawa.
Graduated from the Toho Gakuen College
of Music Department in Tokyo as a student of Michiko Okamoto. Winner of the
7th International Chopin Competition
in Asia in the high schools category,
2006. Performs in Japan. Has appeared,
inter alia, with the Kanagawa Philharmonic Orchestra.
As-dur nr 1
a-moll nr 2
F-dur nr 3
Mazurki op.17
B-dur nr 1
e-moll nr 2
As-dur nr 3
a-moll nr 4
Polonez As-dur op.53
Ballada g-moll op.23
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Nokturny op.62
H-dur nr 1
E-dur nr 2
Mazurki op.63
H-dur nr 1
f-moll nr 2
cis-moll nr 3
FINAŁ
Koncert f-moll op.21
Maestoso
Larghetto
Allegro vivace
131
48
Kotaro NAGANO
JAPONIA / JAPAN
Urodził się 29 października 1988 r.
w Tokio. Kształci się pod kierunkiem
Dang Thai Sona w Kanadzie i Japonii.
Laureat m.in. pierwszej nagrody Konkursu Chopinowskiego w Tajpej (2008).
Półfinalista Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w Montrealu (2008).
Koncertował w Japonii, Kanadzie, we
Francji oraz na Tajwanie.
I ETAP
Etiuda Ges-dur op.10 nr 5
Etiuda As-dur op.10 nr 10
Nokturn Des-dur op.27 nr 2
Ballada As-dur op.47
II ETAP
Born 29 October 1988 in Tokyo. He
is studying with Dang Thai Son in Canada
and Japan. Awarded first prize in
the Chopin Competition in Taipei, 2008.
Semifinalist in the International Music Competition in Montreal, 2008. Has
performed in Japan, Canada, France
and Taiwan.
Barkarola Fis-dur op.60
Walc As-dur op.34 nr 1
Mazurki op.59
a-moll nr 1
As-dur nr 2
fis-moll nr 3
Andante spianato
i Polonez Es-dur op.22
Etiuda cis-moll op.25 nr 7
Polonez cis-moll op.26 nr 1
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Impromptu As-dur op.29
Impromptu Fis-dur op.36
Impromptu Ges-dur op.51
Berceuse Des-dur op.57
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
133
49
Mamikon NAKHAPETOV
GRUZJA / GEORGIA
Urodził się 19 grudnia 1982 r. w Tbilisi.
Absolwent klasy Nany Khubutii oraz Nodara Gabuni w Państwowej Akademii
Muzycznej w Tbilisi. Umiejętności pianistyczne doskonalił na Uniwersytecie
Muzycznym w Monachium pod kierunkiem Elissy Virsaladze. Laureat konkursów organizowanych w Gruzji, Rosji oraz
Armenii. Występował z licznymi recitalami
i jako solista z orkiestrami symfonicznymi
podczas festiwali muzycznych: Jesień
Tbilisi, Max Reger Tage i Kulturwald.
I ETAP
Etiuda cis-moll op.10 nr 4
Etiuda As-dur op.10 nr 10
Etiuda cis-moll op.25 nr 7
Ballada As-dur op.47
II ETAP
Fantazja f-moll op.49
Walc As-dur op.42
Born 19 December 1982 in Tbilisi.
Graduated from the State Academy
of Music in Tbilisi as a student of Nana
Khubutia and Nodar Gabunia. Received
more training under Elissa Virsaladze
at the University of Music in Munich.
Laureate of competitions held in Georgia, Russia and Armenia. Has given
numerous recitals and has performed
as a soloist with symphony orchestras
at music festivals, including Tbilisi Autumn, Max Reger Tage and Kulturwald.
Mazurki op.24
g-moll nr 1
C-dur nr 2
As-dur nr 3
b-moll nr 4
Polonez As-dur op.53
Wariacje B-dur op.12 na temat
“Je vends des Scapulaires”
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata b-moll op.35
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre
Finale. Presto
Etudes de la Méthode
des Méthodes (1839-40) [Dbop. 36]
f-moll nr 1
As-dur nr 2
Des-dur nr 3
Rondo c-moll op.1
FINAL
Koncert f-moll op.21
Maestoso
Larghetto
Allegro vivace
135
50
Mariko NOGAMI
JAPONIA / JAPAN
Urodziła się 19 kwietnia 1991 r. w Chiba. Kształci się w Toho Gakuen School
of Music w Tokio, w klasach Koji Shimody
oraz Takako Takahashi. Laureatka konkursów pianistycznych, m.in. Grand Prix
i pierwszej nagrody, w średniej i najwyższej kategorii szkolnej, IV Konkursu Pianistycznego w Kitamoto (2007) oraz pierwszej nagrody w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Bukareszcie (2009).
I ETAP
Etiuda a-moll op.25 nr 11
Etiuda As-dur op.10 nr 10
Nokturn Es-dur op.55 nr 2
Ballada f-moll op.52
II ETAP
Scherzo cis-moll op.39
Walc As-dur op.42
Born 19 April 1991 in Chiba. She is studying with Koji Shimoda and Takako Takahashi at the Toho Gakuen School of
Music in Tokyo. Laureate of piano contests, including the Grand Prix and first prize in the middle and highest school categories of the 4th Piano Competition in
Kitamoto, 2007, and first prize in the International Music Competition in Bucharest, 2009.
Mazurki op.59
a-moll nr 1
As-dur nr 2
fis-moll nr 3
Polonez As-dur op.53
Fantazja f-moll op.49
Wariacje B-dur op.12
na temat ”Je vends des Scapulaires”
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Scherzo b-moll op.31
5 preludiów z op.28
c-moll nr 20
B-dur nr 21
g-moll nr 22
F-dur nr 23
d-moll nr 24
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
137
51
Kana OKADA
JAPONIA / JAPAN
Urodziła się 20 marca 1991r. w Hakodate. Studentka Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse
w Paryżu w klasie Georgesa Pludermachera i Claire Desert. Laureatka wielu konkursów pianistycznych we Francji
i w Polsce, m.in. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Epinal
(2008) i Międzynarodowego Konkursu
Chopinowskiego dla Młodych Pianistów
w Antoninie – druga nagroda (2008).
Koncertowała w wielu miastach Japonii
i Francji.
I ETAP
Etiuda a-moll op.25 nr 11
Etiuda gis-moll op.25 nr 6
Nokturn cis-moll op.27 nr 1
Ballada f-moll op.52
II ETAP
Scherzo E-dur op.54
Walc F-dur op.34 nr 3
Born 20 March 1991 in Hakodate. She
is studying with Georges Pludermacher
and Claire Desert at the Conservatoire
National Supérieur de Musique et
de Danse de Paris. Laureate of several
piano contests in France, including
the International Piano Competition
in Epinal, 2008, and in Poland, among
others, second prize in the International
Young Pianists Chopin Competition
in Antonin, 2008. Has performed across
Japan and France.
Mazurki op.59
a-moll nr 1
As-dur nr 2
fis-moll nr 3
Polonez fis-moll op.44
Berceuse Des-dur op.57
Barkarola Fis-dur op.60
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata b-moll op.35
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre
Finale. Presto
2 preludia z op.28
Des-dur nr 15
b-moll nr 16
Andante spianato
i Polonez Es-dur op.22
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
139
52
I ETAP
Etiuda cis-moll op.10 nr 4
Yuma OSAKI
Etiuda a-moll op.10 nr 2
JAPONIA / JAPAN
Nokturn Des-dur op.27 nr 2
Ballada g-moll op.23
Urodziła się 5 września 1981 r. w Ibaraki.
Otrzymała dyplom Ecole Normale
de Musique de Paris w klasie Mariana
Rybickiego (2009). Ukończyła Conservatoire National Supérieur de Musique
de Paris pod kierunkiem Jacquesa Rouviera. Laureatka wielu międzynarodowych konkursów pinistycznych, m.in.
w Tel Awiwie (piąta nagroda, 2001), Genewie (trzecia nagroda, 2003), Leeds
(trzecia nagroda, 2003), Paryżu (pierwsza
nagroda, 2007). Finalistka XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego
im. Fryderyka Chopina. Koncertowała
we Francji i Japonii.
Born 5 September 1981 in Ibaraki.
In 2009 finished the Ecole Normale
de Musique de Paris as a student
of Marian Rybicki. Later graduated from
the Conservatoire National Supérieur
de Musique de Paris, where she studied with Jacques Rouvier. Laureate
of several international competitions,
including Tel Aviv (fifth prize, 2001),
Geneva (third prize, 2003), Leeds (third
prize, 2003) and Paris (first prize, 2007).
Finalist of the 15th International Chopin Piano Competition in Warsaw. Has
performed in France and Japan.
II ETAP
Ballada As-dur op.47
Walc F-dur op.34 nr 3
Mazurki op.59
a-moll nr 1
As-dur nr 2
fis-moll nr 3
Andante spianato
i Polonez Es-dur op.22
9 preludiów z op.28
b-moll nr 16
As-dur nr 17
f-moll nr 18
Es-dur nr 19
c-moll nr 20
B-dur nr 21
g-moll nr 22
F-dur nr 23
d-moll nr 24
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
13 preludiów z op.28
C-dur nr 1
a-moll nr 2
G-dur nr 3
e-moll nr 4
D-dur nr 5
h-moll nr 6
A-dur nr 7
fis-moll nr 8
E-dur nr 9
cis-moll nr 10
H-dur nr 11
gis-moll nr 12
Fis-dur nr 13
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
141
53
Anke PAN
NIEMCY / GERMANY
Urodziła się 31 marca 1993 r. w Mülheim an der Ruhr. Od 2005 roku kształci się w Hochschule für Musik w Kolonii u Ilji Schepsa. Zdobywczyni pierwszych nagród wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in.
Kleiner Schumann Klavierwettbewerb
w Zwickau, Steinway-Klavierspiel-Wettbewerb w Hamburgu, Rottary-Wettbewerb w Essen. Otrzymała drugą nagrodę Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I.J. Paderewskiego
w Bydgoszczy (2004). Koncertowała w Niemczech, Szwajcarii, Lichtensteinie, Chorwacji i Polsce. Wystąpiła
z towarzyszeniem Toruńskiej Orkiestry
Symfonicznej. Brała udział w programach
radiowych i telewizyjnych.
Born 31 March 1993 in Mülheim an
der Ruhr. Since 2005 has studied with
Ilja Scheps at the Hochschule für Musik
in Cologne. First prize winner of several
international competitions, including
the Kleiner Schumann Klavierwettbewerb in Zwickau, the Steinway-Klavierspiel-Wettbewerb in Hamburg and the
Rottary-Wettbewerb in Essen. Awarded second prize in the International
Paderewski Piano Competition in Bydgoszcz, 2004. Has performed in Germany, Switzerland, Lichtenstein, Croatia and Poland. Appearances with the
Symphony Orchestra of Toruń, Poland.
Participation in TV and radio programmes.
I ETAP
Etiuda F-dur op.10 nr 8
Etiuda a-moll op.25 nr 4
Etiuda cis-moll op.25 nr 7
Ballada g-moll op.23
II ETAP
Scherzo h-moll op.20
Walc As-dur op.42
Mazurki op.24
g-moll nr 1
C-dur nr 2
As-dur nr 3
b-moll nr 4
Polonez As-dur op.53
Berceuse Des-dur op.57
Scherzo b-moll op.31
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata b-moll op.35
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre
Finale. Presto
Polonez es-moll op.26 nr 2
Ballada f-moll op.52
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
143
54
Esther PARK
STANY ZJEDNOCZONE / UNITED STATES
Urodziła się 7 sierpnia 1984 r. w Busan. Od 2007 roku kształci się pod kierunkiem Bernda Goetzkego w Hochschule für Musik w Hanowerze.
Przedtem ukończyła Juilliard School
of Music w klasie Yoheved Kaplinsky.
Otrzymała drugą nagrodę w Międzynarodowym
Konkursie
Pianistycznym I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy.
W 2009 została laureatką pierwszych
nagród międzynarodowych konkursów
pianistycznych – Prix Amadeo w Aachen
i XII Chopin Gesellschaft Klavierwettbewerb w Hanowerze. Koncertowała w prestiżowych salach koncertowych, m.in.
w Stanach Zjednoczonych (Lincoln
Centre, Weill Hall – Carnegie Hall), Chinach, Paryżu (Salle Cortot) i Izraelu.
I ETAP
Etiuda C-dur op.10 nr 1
Etiuda h-moll op.25 nr 10
Nokturn E-dur op.62 nr 2
Ballada F-dur op.38
II ETAP
Scherzo cis-moll op.39
Walc As-dur op.34 nr 1
Mazurki op.59
a-moll nr 1
As-dur nr 2
fis-moll nr 3
Polonez fis-moll op.44
Born 7 August 1984 in Busan, Republic
of Korea. Since 2007 has been a student
of Prof. Bernd Goetzke at the Hochschule für Musik in Hanover. Earlier had finished the Juilliard School of Music, where she had studied with Yoheved Kaplinsky. Awarded second prize in the Paderewski International Competition in Bydgoszcz. In 2009 won first prizes in the international piano competitions – the Prix
Amadeo in Aachen and the 12th Chopin
Gesellschaft Klavierwettbewerb in Hanover. Has performed in renowned concert
halls in the United States (Lincoln Center,
Weill Hall – Carnegie Hall), China, Paris
(Salle Cortot), Israel and other countries.
Preludium cis-moll op.45
Barkarola Fis-dur op.60
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Wariacje E-dur op.posth.
na temat “Steh’ auf, steh’ auf,
du schweizer Bub” [WN 6]
Impromptu As-dur op.29
Impromptu Fis-dur op.36
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
145
55
I ETAP
Nimrod David PFEFFER
IZRAEL / ISRAEL
Urodził się 14 listopada 1984 r. w Tel
Awiwie. Absolwent Akademii Muzycznej
w Jerozolimie w klasie Vadima Monastyrsky’ego. Laureat pierwszej nagrody
Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina w Nowym Jorku, organizowanego przez Columbia University (2007). Występował w prestiżowych
salach koncertowych w wielu krajach
Europy, w Izraelu, Jordanii, Chinach
i Stanach Zjednoczonych, m.in. w Carnegie Hall, Alice Tully Hall, Lincoln
Centre (2010) w Nowym Jorku. Koncertował z udziałem Izraelskiej Orkiestry
Filharmonicznej. Jego występy zostały zarejestrowane przez stacje radiowe
Izraela, Austrii, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Stypendysta America-Israel
Cultural Fundation.
Born 14 November 1984 in Tel Aviv.
Has finished the Academy of Music
in Jerusalem under Vadim Monastyrsky.
Awarded first prize in the International
Columbia Chopin Competition, Columbia
University, New York, 2007. Public
performances in renowned concert halls
across Europe, in Israel, Jordan, China
and the United States, including Carnegie Hall, Alice Tully Hall, Lincoln Centre
(2010) in New York. Has performed
with the Israeli Philharmonic Orchestra.
Has had his performances recorded
by radio broadcasters in Israel, Austria,
Russia and the United States. Recipient
an America-Israel Cultural Fundation
Scholarship.
Etiuda cis-moll op.10 nr 4
Etiuda C-dur op.10 nr 7
Nokturn H-dur op.62 nr 1
Ballada g-moll op.23
II ETAP
Ballada f-moll op.52
Walc As-dur op.34 nr 1
Mazurki op.24
g-moll nr 1
C-dur nr 2
As-dur nr 3
b-moll nr 4
Polonez As-dur op.53
8 preludiów z op.28
C-dur nr 1
a-moll nr 2
G-dur nr 3
e-moll nr 4
D-dur nr 5
h-moll nr 6
A-dur nr 7
fis-moll nr 8
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata b-moll op.35
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre
Finale. Presto
4 preludia z op.28
B-dur nr 21
g-moll nr 22
F-dur nr 23
d-moll nr 24
Nokturn b-moll op.9 nr 1
Nokturn Es-dur op.9 nr 2
Mazurek a-moll op.17 nr 4
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
147
56
Marianna PRJEVALSKAYA
HISZPANIA / SPAIN
Urodziła się 28 maja 1982 r. w Kiszyniowie. Studiowała pod kierunkiem Iriny Zaritskiej, Kevina Kennera, Alexandra
Toradzego, Borisa Bermana. Zdobywczyni wielu wyróżnień i nagród, m.in.
w: Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Sendai (2010), Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym José
Iturbiego w Walencji (2008), Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym
w Seulu (2008), Międzynarodowym
Konkursie Pianistycznym im. I.J.Paderewskiego w Bydgoszczy (2007), Konkursie Chopinowskim organizowanym
przez Kościuszko Foundation w Nowym
Jorku (2004). Występowała w Polsce, we
Włoszech, w Austrii, Hiszpanii, Wielkiej
Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
I ETAP
Etiuda Ges-dur op.10 nr 5
Etiuda As-dur op.10 nr 10
Nokturn Des-dur op.27 nr 2
Fantazja f-moll op.49
II ETAP
Ballada g-moll op.23
Walc As-dur op.34 nr 1
Mazurki op.24
Born 28 May 1982 in Kishinev. Has
studied with Irina Zaritskaya, Kevin
Kenner, Alexander Toradze and Boris Berman. Winner of top prizes
at international piano contests, including
the Sendai International Piano Competition (2010), the José Iturbi International
Piano Competition in Valencia (2008),
the Seoul International Piano Competition (2008), the Paderewski International
Piano Competition in Bydgoszcz (2007)
and the Kościuszko Foundation Chopin Competition (2004). Has performed
in Poland, Italy, Austria, Spain, Great
Britain and the United States.
g-moll nr 1
C-dur nr 2
As-dur nr 3
b-moll nr 4
Polonez fis-moll op.44
Preludium cis-moll op.45
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Nokturn cis-moll op.27 nr 1
Impromptu As-dur op.29
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
149
57
Ilya RASHKOVSKIY
ROSJA / RUSSIA
Urodził się 17 listopada 1984 r. w Irkucku.
Studiuje w Ècole Normale de Musique
w Paryżu w klasie Mariana Rybickiego.
Ukończył Szkołę Muzyczną w Nowosybirsku pod kierunkiem Mary Lebenzon
oraz Hochschule für Musik w Hanowerze
pod kierunkiem Vladimira Kraineva.
Laureat pierwszych nagród konkursów
pianistycznych we Włoszech i w Honkongu, a także drugiej nagrody Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Long
-Thibaud w Paryżu. Koncertował z licznymi recitalami w prestiżowych salach
koncertowych Europy (Concertgebouw,
Salle Pleyel), Japonii (Suntory Hall),
Stanów Zjednoczonych (Lincoln Center),
także z towarzyszeniem orkiestr symfonicznych, takich jak: Czeska Narodowa
Orkiestra Symfoniczna, New Japan
Symphony, London Chamber Orchestra, London Mozart Players Orchestra
i Orkiestra Filharmoniczna w Honkongu.
Born 17 November 1984 in Irkuck.
Currently Marian Rybicki’s student at
the Ècole Normale de Musique in Paris.
Has finished the Novovosibirsk Special
Music School under Mary Lebenzon and
the Hochschule für Musik in Hanover
under Vladimir Kreinev. Awarded first
prizes in international piano competitions in Italy and Hong Kong, and second prize in the Long-Thibaud International Music Competition in Paris. Has
given recitals in renowned concert halls
in Europe (Concertgebouw, Salle Pleyel),
Japan (Suntory Hall), the United States
(Lincoln Center) and has appeared, inter
alia, with the Czech National Symphony
Orchestra, the New Japan Symphony,
London Chamber Orchestra, London
Mozart Players Orchestra and the Hong
Kong Philharmonic Orchestra.
I ETAP
Etiuda a-moll op.25 nr 11
Etiuda h-moll op.25 nr 10
Nokturn c-moll op.48 nr 1
Fantazja f-moll op.49
II ETAP
Scherzo cis-moll op.39
Walc F-dur op.34 nr 3
Mazurki op.59
a-moll nr 1
As-dur nr 2
fis-moll nr 3
Andante spianato
i Polonez Es-dur op.22
Ballada f-moll op.52
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Berceuse Des-dur op.57
Scherzo E-dur op.54
FINAŁ
Koncert f-moll op.21
Maestoso
Larghetto
Allegro vivace
151
58
Joanna RÓŻEWSKA
POLSKA / POLAND
Urodziła się 7 lutego 1988 r. w Siedlcach.
Obecnie kształci się na Uniwersytecie
Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Elżbiety Tarnawskiej.
Jest laureatką wielu konkursów i festiwali
muzycznych. Zdobyła m.in. piątą nagrodę Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina
w Warszawie, Grand Prix podczas festiwalu Chopinowskie Interpretacje Młodych w Koninie. Koncertowała m.in.
w Polsce i we Francji. Występowała
m.in. z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Łódzkiej, Orkiestrą Concerto Avenna,
Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Świętokrzyskiej oraz Orkiestrą Concertus Pro
Arte.
Born 7 February 1988 in Siedlce. She
is currently studying with Prof. Elżbieta
Tarnawska at the Fryderyk Chopin
University of Music in Warsaw. Laureate
of several music competitions and
festivals. Awarded, among others, fifth
prize in the Polish National Chopin Piano
Competition in Warsaw and the Grand
Prix in the Young Pianists’ Chopin
Interpretations Festival in Konin. Has
performed in Poland, France and other
countries with the Łódź Philharmonic
Symphony Orchestra, the Concerto
Avenna, the Świętokrzyska Philharmonic
Symphony Orchestra and the Concertus
Pro Arte.
I ETAP
Etiuda F-dur op.10 nr 8
Etiuda e-moll op.25 nr 5
Nokturn Es-dur op.55 nr 2
Ballada g-moll op.23
II ETAP
Ballada As-dur op.47
Walc F-dur op.34 nr 3
Mazurki op.30
c-moll nr 1
h-moll nr 2
Des-dur nr 3
cis-moll nr 4
Andante spianato
i Polonez Es-dur op.22
Barkarola Fis-dur op.60
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata b-moll op.35
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre
Finale. Presto
Impromptu As-dur op.29
Scherzo h-moll op.20
Preludium Des-dur op.28 nr 15
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
153
59
Takaya SANO
JAPONIA / JAPAN
I ETAP
Urodził się 10 kwietnia 1980 r. w Tokio.
Ukończył Uniwersytet Sztuk Pięknych
w Tokio pod kierunkiem M. Koichi Yamashiro. Otrzymał dyplom Schola Cantorum w Paryżu, gdzie kształcił się pod
kierunkiem Eugena Indjica. Doskonalił swoje umiejętności w Consevatoire National Supérieur de Musique et
de Dance w Paryżu w klasie Jacque’a
Rouviera. Laureat konkursów pianistycznych organizowanych we Francji i Hiszpanii, m.in. nagrody specjalnej
w Concours International Île de France (2008), drugiej nagrody Concurso International de Piano "Jose Roca"
w Walencji (2008) i piątej nagrody Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Long-Thibaud w Paryżu. Koncertował z licznymi recitalami i jako solista
z orkiestrami symfonicznymi w swoim
kraju, a także m.in. we Francji i w Hiszpanii.
Born 10 April 1980 in Tokyo. Graduated
from the University of Fine Arts in Tokyo
under M. Koichi Yamashiro. Received
a diploma from the Schola Cantorum
in Paris, where he studied with Eugene
Indjic. Honed his skills under Jacque
Rouvier at the Consevatoire National
Supérieur de Musique et de Dance
de Paris. Awarded prizes in piano competitions held in France and Spain,
including a special prize in the Concours International d’Il de France, 2008,
second prize in the Concurso International de Piano "Jose Roca" in Valence,
2008 and fifth prize in the Long-Thibaud
International Piano Competition in Paris.
Has given numerous recitals and has
appeared with symphony orchestras
in Japan, France, Spain and other countries.
Etiuda C-dur op.10 nr 1
Etiuda gis-moll op.25 nr 6
Nokturn H-dur op.62 nr 1
Scherzo E-dur op.54
II ETAP
Ballada g-moll op.23
Walce op.64
Des-dur nr 1
cis-moll nr 2
As-dur nr 3
Mazurki op.59
a-moll nr 1
As-dur nr 2
fis-moll nr 3
Polonez As-dur op.53
Rondo Es-dur op.16
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Preludium cis-moll op.45
Barkarola Fis-dur op.60
Presto con leggerezza (Preludium
As-dur) op.posth. [WN 44]
Impromptu-Fantaisie cis-moll op.66
[WN 46]
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
155
60
Louis SCHWIZGEBEL-WANG
SZWAJCARIA / SWITZERLAND
Urodził się 19 listopada 1987 r. w Genewie.
Student Universität der Künste w Berlinie
w klasie Pascala Devoyon. Uczestnik konkursów pianistycznych organizowanych w Szwajcarii. Laureat drugiej nagrody w International Concours
de Genevè (2005). Koncertuje w kraju
i za granicą. W 2008 wystąpił w Wigmore
Hall w Londynie z towarzyszeniem
London Symphony Orchestra, w 2009
– w wiedeńskim Musikverein z Wiener
Symphoniker oraz w Nagoya (Japonia)
z tamtejszą Orkiestrą Filharmoniczną.
Brał udział w festiwalach muzycznych
w Szwajcarii, Macedonii, Kanadzie.
Born 19 November 1987 in Geneva.
Student of Pascal Devoyon at the Universität der Künste in Berlin. Has participated in piano competitions held in
Switzerland. Awarded second prize in
the International Concours de Genevè,
2005. Performs in Switzerland and abroad.
Appeared in London’s Wigmore Hall
with the London Symphony Orchestra (2008), in Vienna’s Musikverein with
the Wiener Symphoniker (2009) and
in Nagoya, Japan, with the local Philharmonic Orchestra. Has participated
in music festivals in Switzerland, Macedonia and Canada.
I ETAP
Etiuda cis-moll op.10 nr 4
Etiuda h-moll op.25 nr 10
Etiuda cis-moll op.25 nr 7
Ballada F-dur op.38
II ETAP
Ballada As-dur op.47
Walce op.34
As-dur nr 1
a-moll nr 2
F-dur nr 3
Mazurki op.33
gis-moll nr 1
C-dur nr 2
D-dur nr 3
h-moll nr 4
Andante spianato
i Polonez Es-dur op.22
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
2 nokturny z op.15
F-dur nr 1
g-moll nr 3
Scherzo E-dur op.54
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
157
61
Yury SHADRIN
ROSJA / RUSSIA
Urodził się 31 lipca 1980r. w Perm. Ukończył konserwatoria w Moskwie i Oberlin.
Studiował pod kierunkiem m.in. Elisso
Virsaladze i Monique Duphil. Od 2008
umiejętności pianistyczne doskonali
w Peabody Institute w klasie Leona Fishera. Jest laureatem pierwszej nagrody konkursu pianistycznego w Maracaibo w Wenezueli, drugiej nagrody Corpus Christi International Piano Competition oraz trzeciej nagrody World Piano Competition w Cincinnati. Występuje
w Niemczech, we Francji, w Szwajcarii,
Stanach Zjednoczonych. Koncertował
z towarzyszeniem orkiestr symfonicznych, m.in. z Caracas Municipal Symphony i Orquestra Sinfónica de Salta
w Argentynie.
I ETAP
Etiuda a-moll op.25 nr 11
Etiuda C-dur op.10 nr 7
Etiuda E-dur op.10 nr 3
Barkarola Fis-dur op.60
II ETAP
Scherzo E-dur op.54
Walc F-dur op.34 nr 3
Mazurki op.33
Born 31 July 1980 in Perm. Graduate
of the Moscow and Oberlin conservatories. Studied with Elisso Virsaladze and
Monique Duphil. Since 2008 has been
honing his skills under Leon Fisher at
the Peabody Institute. Awarded first prize
in a piano competition in Maracaibo,
Venezuela, second prize in the Corpus Christi International Piano Competition and third prize in the World Piano
Competition in Cincinnati. Performances
in Germany, France, Switzerland and
the United States. Has performed
with symphony orchestras, including
the Caracas Municipal Symphony and
Salta Symphony, Argentina.
gis-moll nr 1
C-dur nr 2
D-dur nr 3
h-moll nr 4
Andante spianato
i Polonez Es-dur op.22
Ballada As-dur op.47
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Ballada g-moll op.23
Nokturn b-moll op.9 nr 1
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
159
62
Ishay SHAER
IZRAEL / ISRAEL
I ETAP
Urodził się 2 lutego 1983r. w Izraelu. Student Buchmann-Mehta Music School
przy Uniwersytecie w Tel Awiwie. Kształci
się pod kierunkiem Arie Vardiego. Laureat
wielu międzynarodowych konkursów,
m.in. pierwszej nagrody Newport International Competition w Wielkiej Brytanii, trzeciej nagrody Konkursu Silvio Bengalli w Val Tidone we Włoszech i prestiżowej Nagrody Clairmont Konkursu
Pianistycznego w Izraelu. Koncertował
m.in. w Republice Południowej Afryki,
Wielkiej Brytanii (Queen Elisabeth Hall
i Purcel Room w Londynie), Izraelu
i Stanach Zjednoczonych.
Etiuda a-moll op.25 nr 11
Etiuda gis-moll op.25 nr 6
Etiuda cis-moll op.25 nr 7
Ballada f-moll op.52
II ETAP
Fantazja f-moll op.49
Walc As-dur op.42
Mazurki op.59
a-moll nr 1
As-dur nr 2
fis-moll nr 3
Polonez fis-moll op.44
Born 2 February 1983 in Israel. He
is currently studying with Arie Vardi at
the Buchmann-Mehta Music School
of Tel-Aviv University. Laureate of numerous contests, including first prize
in the Newport International Competition in Great Britain, third prize in the Silvio Bengalli Competition in Italy, the prestigious Clairmont Piano Prize in Israel
and other awards. Has performed,
among others, in the Republic of South
Africa, Great Britain (Queen Elisabeth
Hall and Purcel Room in London), Israel
and the United States.
Scherzo b-moll op.31
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
11 preludiów z op.28
es-moll nr 14
Des-dur nr 15
b-moll nr 16
As-dur nr 17
f-moll nr 18
Es-dur nr 19
c-moll nr 20
B-dur nr 21
g-moll nr 22
F-dur nr 23
d-moll nr 24
FINAŁ
Koncert f-moll op.21
Maestoso
Larghetto
Allegro vivace
161
63
Meng-Sheng SHEN
CHIŃSKIE TAJPEJ / CHINESE TAIPEI
Urodził się 29 października 1990r. na Tajwanie. Kształci się m.in. w Juilliard School
of Music w Nowym Jorku pod kierunkiem Jerome Lowenthala. Laureat
wielu konkursów pianistycznych na
Tajwanie, w Stanach Zjednoczonych
i Kanadzie, m.in. konkursów organizowanych przez firmy YAMAHA i KAWAI. W 2006 otrzymał pierwszą nagrodę Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Tajpej. Koncertował
w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie
i na Tajwanie.
I ETAP
Etiuda Ges-dur op.10 nr 5
Etiuda As-dur op.10 nr 10
Nokturn c-moll op.48 nr 1
Scherzo b-moll op.31
II ETAP
Born 29 October 1990 in Taiwan. He
is now studying with Jerome Lowenthal at the Juilliard School of Music, and
in other music schools. Awarded many
prizes in piano competitions held in Taiwan, the United States and Canada,
including those organized by Yamaha
and Kawai. In 2006 received first prize
in the International Piano Competition
in Taipei. Has performed in the United
States, Canada and Taiwan.
Fantazja f-moll op.49
Walc As-dur op.34 nr 1
Mazurki op.33
gis-moll nr 1
C-dur nr 2
D-dur nr 3
h-moll nr 4
Andante spianato
i Polonez Es-dur op.22
Ballada g-moll op.23
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Ballada f-moll op.52
Nokturn Es-dur op.9 nr 2
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
163
64
Natalia Sokolovskaya
ROSJA / RUSSIA
Urodziła się 5 czerwca 1989 r. w Astrachaniu. Kształci się w moskiewskim
Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w klasie Y.S. Slasareva. Laureatka
pierwszej nagrody Międzynarodowego
Konkursu Savatek Yara w Czechach oraz
pierwszej nagrody w Międzynarodowym
Konkursie Camillo Togini we Włoszech.
Występuje jako solistka i kameralistka.
I ETAP
Etiuda C-dur op.10 nr 1
Etiuda h-moll op.25 nr 10
Nokturn H-dur op.9 nr 3
Scherzo E-dur op.54
Born 5 June 1989 in Astrakhan. Currently
a student of Y.S. Slasarev at the Tchaikovsky Conservatory in Moscow. Awarded
first prizes in the Savatek Yara International Competition in the Czech Republic
and the Camillo Togini International
Competition in Italy. Performs as a solist
and as chamber musician.
II ETAP
Fantazja f-moll op.49
Walc As-dur op.34 nr 1
Mazurki op.41
e-moll nr 1
H-dur nr 2
As-dur nr 3
cis-moll nr 4
Polonez fis-moll op.44
Rondo Es-dur op.16
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata b-moll op.35
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre
Finale. Presto
Ballada g-moll op.23
Nokturn b-moll op.9 nr 1
Nokturn As-dur op.32 nr 2
Nokturn e-moll op.72 nr 1
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
165
65
Rina SUDO
JAPONIA / JAPAN
Urodziła się 29 października 1987 r.
w Tochigi. Studentka wydziału muzycznego Uniwersytetu w Showa w klasie
Fumiko Eguchi. Laureatka czwartej
nagrody Międzynarodowego Konkursu
Pianistycznego w Hamamatsu (2003)
oraz piątej nagrody AXA Dublin International Piano Competition (2006). Koncertuje w Japonii i w Europie, m.in.
w Austrii, Wielkiej Brytanii, we Francji,
w Niemczech i we Włoszech. Jako solistka
koncertowała m.in. z Orkiestrą NHK
w Suntory Hall w Tokio, Orkiestrą Sendai
oraz z Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej
w Kanagawie w Japonii.
I ETAP
Etiuda F-dur op.10 nr 8
Etiuda e-moll op.25 nr 5
Nokturn E-dur op.62 nr 2
Scherzo cis-moll op.39
II ETAP
Ballada f-moll op.52
Born 29 October 1987 in Tochigi.
A student of Fumiko Eguchi at the University of Showa Music Department.
Awarded fourth prize in the International
Piano Competition in Hamamatsu,
2003, and fifth prize in the AXA Dublin
International Piano Competition, 2006.
Performs in Japan and Europe – Austria,
Great Britain, France, Germany, Italy.
Has appeared as a soloist with symphony
orchestras, including the NHK Orchestra in Tokyo’s Suntory Hall, the Sendai
Orchestra and the Cracow Philharmonic
Orchestra in Kanagawa, Japan.
Walc As-dur op.64 nr 3
Mazurki op.33
gis-moll nr 1
C-dur nr 2
D-dur nr 3
h-moll nr 4
Polonez As-dur op.53
Preludium cis-moll op.45
Fantazja f-moll op.49
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Barkarola Fis-dur op.60
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
167
66
Hung-Min SUH
REPUBLIKA KOREI / REPUBLIC OF KOREA
Urodził się 22 maja 1990 r. w Seulu. Student Juilliard School of Music w klasie
Emanuela Axa i Mattiego Raekalio. Laureat koreańskich konkursów dla młodych artystów. Występował z recitalami
i z towarzyszeniem prestiżowych orkiestr
symfonicznych, takich jak Seoul Philharmonic Orchestra w Korei Południowej
i Stanach Zjednocznonych.
I ETAP
Etiuda Ges-dur op.10 nr 5
Etiuda e-moll op.25 nr 5
Nokturn H-dur op.62 nr 1
Born 22 May 1990 in Seoul. He is studying
with Emanuel Ax and Matti Raekalio
at the Juilliard School of Music. Laureate of many young artists competitions.
Has given recitals and has appeared with
renowned symphony orchestras, including the Seoul Philharmonic Orchestra,
in South Korea and the United States.
Scherzo h-moll op.20
II ETAP
Fantazja f-moll op.49
Walc As-dur op.34 nr 1
Mazurki op.24
g-moll nr 1
C-dur nr 2
As-dur nr 3
b-moll nr 4
Andante spianato
i Polonez Es-dur op.22
Impromptu As-dur op.29
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Berceuse Des-dur op.57
Barkarola Fis-dur op.60
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
169
67
Hannah SUN
AUSTRALIA / AUSTRALIA
Urodziła się 4 maja 1989 r. w Guanzhou
w Chinach. Studentka Juilliard School
of Music w Nowym Jorku pod kierunkiem Jerome Lowenthala. Laureatka
konkursów organizowanych w Stanach Zjednoczonych, m.in. Kościuszko
Foundation Piano Competition. Otrzymała nagrodę w Konkursie im. Nadii Boulanger w Foutainebleau. Koncertuje z licznymi recitalami i jako solistka
z orkiestrami symfonicznymi w Stanach
Zjednoczonych, Australii i Europie.
I ETAP
Etiuda C-dur op.10 nr 1
Etiuda As-dur op.10 nr 10
Nokturn H-dur op.62 nr 1
Barkarola Fis-dur op.60
Born 4 May 1989 in Guanzhou, China.
Currently a student of Jerome Lowenthal
at the Juilliard School of Music in New
York City. Laureate of competitions held
in the United States, including the Kościuszko Foundation Piano Competition.
Awarded a prize in the Nadia Boulanger Competition in Foutainebleau. Gives
frequent recitals and performs as a soloist
with symphony orchestras in the United
States, Australia and Europe.
II ETAP
Ballada f-moll op.52
Walc F-dur op.34 nr 3
Mazurki op.33
gis-moll nr 1
C-dur nr 2
D-dur nr 3
h-moll nr 4
Andante spianato
i Polonez Es-dur op.22
Berceuse Des-dur op.57
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Scherzo E-dur op.54
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
171
68
Jiayi SUN
CHINY / CHINA
Urodziła się 23 listopada 1989 r. w Shenyang. Studentka Curtis Institute of Music
w Filadelfii w klasie Roberta McDonalda.
Laureatka chińskich młodzieżowych konkursów pianistycznych oraz pierwszej
nagrody moskiewskiego Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego dla
Młodych Pianistów (2004). Występowała
z recitalami, m.in. w Japonii i jako solistka
z wieloma orkiestrami symfonicznymi
w Chinach, Moskwie i Paryżu.
I ETAP
Etiuda Ges-dur op.10 nr 5
Etiuda a-moll op.10 nr 2
Nokturn c-moll op.48 nr 1
Scherzo b-moll op.31
Born 23 November 1989 in Shenyang.
Currently studying with Robert McDonald at the Curtis Institute of Music
in Philadelphia. Laureate of youth
piano competitions held in China. Awarded first prize in the International Young
Pianists Chopin Competition in Moscow,
2004. Has given recitals in Japan and
other countries and has appeared as
a soloist with many symphony orchestras in China, Moscow and Paris.
II ETAP
Ballada As-dur op.47
Walc op.18
Mazurki op.33
gis-moll nr 1
C-dur nr 2
D-dur nr 3
h-moll nr 4
Andante spianato
i Polonez Es-dur op.22
Scherzo cis-moll op.39
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Berceuse Des-dur op.57
Barkarola Fis-dur op.60
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
173
69
Mei-Ting SUN
STANY ZJEDNOCZONE / UNITED STATES
Urodził się 14 marca 1981 r. w Szanghaju.
Ukończył Mannes College of Music
w Nowym Jorku pod kierunkiem Edwarda Aldwella w stopniu Master of Music.
Uzyskał stopień Doctor of Musical Arts
w Juilliard School of Music. Laureat
pierwszej nagrody National Chopin Piano Competition w Stanach Zjednoczonych (2005). Rok później został laureatem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Maroku. Występuje z recitalami i jako solista z orkiestrami
w prestiżowych salach koncertowych na
całym świecie, ostatnio w Ameryce Łacińskiej, Stanach Zjednoczonych, Chinach i Polsce. Uczestniczył w wielu festiwalach muzycznych, m.in. w Newport
Festival, Praska Wiosna i Festival
de Radio France w Montpellier. Z okazji
200 rocznicy urodzin Chopina wykonał
wszystkie jego utwory.
I ETAP
Etiuda C-dur op.10 nr 1
Etiuda a-moll op.10 nr 2
Etiuda E-dur op.10 nr 3
Ballada g-moll op.23
II ETAP
Ballada f-moll op.52
Walc F-dur op.34 nr 3
Mazurki op.50
G-dur nr 1
As-dur nr 2
cis-moll nr 3
Polonez As-dur op.53
Allegro de concert A-dur op.46
Impromptu As-dur op.29
Berceuse Des-dur op.57
Born 14 March 1981 in Shanghai. Completed his Master of Music degree with
Edward Aldwell at the Mannes College
of Music in New York City. Took his
Doctor of Musical Arts degree at the Juilliard School of Music. Awarded first prize
in the National Chopin Piano Competition in the USA, 2005. The following
year became a laureate of the International Piano Competition in Morocco. Plays
recitals and performs as a soloist with
orchestras in the world’s renowned concert halls, most recently in Latin America, the United States, China and
Poland. Appearances in numerous
music festivals, including Newport, The
Prague Spring in Prague and the Festival de Radio France in Montpellier. Has
played all works by Chopin to mark
the bicentenary of the composer’s birth.
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Impromptu Fis-dur op.36
Mazurki op.7
B-dur nr 1
a-moll nr 2
f-moll nr 3
As-dur nr 4
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
175
70
Gracjan SZYMCZAK
POLSKA / POLAND
Urodził się 27 czerwca 1986 r. we Wrocławiu. Absolwent Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
w klasie fortepianu Grzegorza Kurzyńskiego, a także w klasie wiolonczeli.
Obecnie odbywa studia dyrygenckie
i równolegle doktoranckie pianistyczne
w tej samej uczelni. Laureat Ogólnopolskich Konkursów Chopinowskich w Warszawie. Otrzymał drugą nagrodę (pierwszej nie przyznano) Konkursu im. Miłosza
Magina w Łodzi (2007), a w dwa lata później Grand Prix i nagrodę prasy Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego
im. Miłosza Magina w Paryżu. Jest także
zdobywcą nagrody specjalnej za najlepsze wykonanie utworu Granadosa
w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Edwarda Griega w Oslo.
Występował w wielu miastach Polski, m.in. podczas Międzynarodowego
Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju (2008), w Niemczech, Szkocji, we Francji i we Włoszech.
I ETAP
Etiuda C-dur op.10 nr 1
Etiuda e-moll op.25 nr 5
Nokturn H-dur op.62 nr 1
Scherzo b-moll op.31
II ETAP
Ballada f-moll op.52
Walc As-dur op.42
Mazurki op.59
a-moll nr 1
As-dur nr 2
fis-moll nr 3
Polonez As-dur op.53
Born 27 June 1986 in Wrocław. Graduate
of the Karol Lipiński Academy of Music
in his hometown, where he studied piano
with Grzegorz Kurzyński and cello. Currently he is studying conducting and
pursuing a Doctor of Musical Arts degree (piano) at the Wrocław Academy. Laureate of the Polish National
Chopin Competitions in Warsaw. Received second prize (first prize not awarded) in the Miłosz Magin Competition in Łódź, 2007 and, two years later,
the Grand Prix and the Press Award
in the Miłosz Magin International Piano Competition in Paris. Won a special
prize for the best performance of a work
by Granados in the Edward Grieg International Piano Competition in Oslo.
Has performed across Poland, including
the International Chopin Festival in Duszniki Zdrój, 2008, in Germany, Scotland,
France and Italy.
Ballada g-moll op.23
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Mazurki op.30
c-moll nr 1
h-moll nr 2
Des-dur nr 3
cis-moll nr 4
FINAŁ
Koncert f-moll op.21
Maestoso
Larghetto
Allegro vivace
177
71
I ETAP
Xin TONG
CHINY / CHINA
Etiuda Ges-dur op.10 nr 5
Etiuda gis-moll op.25 nr 6
Nokturn G-dur op.37 nr 2
Scherzo b-moll op.31
Urodził się 19 października 1982 r.
w Xiangtan. Stopień Master of Music uzyskał w Juilliard School of Music
w Nowym Jorku u Mattiego Raekallio
i Jerome Lowenthala. Brał udział w wielu
festiwalach muzycznych. Laureat amerykańskich konkursów pianistycznych,
m.in. w Chicago, Nowym Jorku – Woodmere Music Competition (pierwsza
nagroda), w Cincinnati – World Piano Competition. Koncertuje jako solista
i kameralista w Stanach Zjednoczonych.
Born 19 October 1982 in Xiangtan. Completed his Master of Music degree with
Matti Raekallio and Jerome Lowenthal at the Juilliard School of Music in
New York. Has appeared at many music
festivals. Laureate of American piano
competitions, including Chicago, New
York – Woodmere Music Competition
(first prize) and Cincinnati – the World
Piano Competition. Performs as a soloist
and a chamber musician in the United
States.
II ETAP
Barkarola Fis-dur op.60
Walc Es-dur op.18
Mazurki op.17
B-dur nr 1
e-moll nr 2
As-dur nr 3
a-moll nr 4
Polonez fis-moll op.44
12 preludiów z op.28
C-dur nr 1
a-moll nr 2
G-dur nr 3
e-moll nr 4
D-dur nr 5
h-moll nr 6
A-dur nr 7
fis-moll nr 8
E-dur nr 9
cis-moll nr 10
H-dur nr 11
gis-moll nr 12
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
12 preludiów z op.28
Fis-dur nr 13
es-moll nr 14
Des-dur nr 15
b-moll nr 16
As-dur nr 17
f-moll nr 18
Es-dur nr 19
c-moll nr 20
B-dur nr 21
g-moll nr 22
F-dur nr 23
d-moll nr 24
FINAŁ
Koncert f-moll op.21
Maestoso
Larghetto
Allegro vivace
179
72
Daniil TRIFONOV
Rosja / Russia
Urodził się 5 marca 1991 r. w Nowgorodzie. Absolwent Szkoły Muzycznej
im. Gniesinych w Moskwie klasy Tatiany Zelikman. Od 2009 kształci się w Stanach Zjednoczonych w Cleveland Institute of Music pod kierunkiem Sergieja Babayana. Równolegle studiuje kompozycję. Laureat licznych konkursów
muzycznych, m.in. rosyjskiego Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego, organizowanego w Pekinie (2006)
– trzecia nagroda, Międzynarodowego
Konkursu
Pianistycznego
Republiki
San Marino – pierwsza nagroda i Międzynarodowego Konkursu im. Skriabina w Moskwie – piąta nagroda (2008).
W rok później odbył dwie tury koncertowe, podczas których wystąpił w najważniejszych miastach Kanady, Stanów
Zjednoczonych (m.in. w Carnegie Hall
w Nowym Jorku) i Włoch. Ponadto
koncertował w Rosji, Austrii, Chinach,
Izraelu. Nagrywał dla wielu stacji radiowych i telewizyjnych.
I ETAP
Etiuda F-dur op.10 nr 8
Etiuda gis-moll op.25 nr 6
Nokturn H-dur op.62 nr 1
Scherzo E-dur op.54
II ETAP
Barkarola Fis-dur op.60
Walc Es-dur op.18
Mazurki op.56
H-dur nr 1
C-dur nr 2
c-moll nr 3
Andante spianato
i Polonez Es-dur op.22
Scherzo cis-moll op.39
Born 5 March 1991 in Novgorod. A graduate of the Gnesin School of Music
in Moscow, where he studied with Tatiana Zelikman. Since 2009 has been studying with Sergei Babayan at the Cleveland
Institute of Music and, simultaneously,
has been pursuing a degree in music
composition. Laureate of numerous
music contests, including third prize
in the Russian International Chopin Competition held in Beijing, 2006, first prize
in the San Marino International Piano
Competition and fifth prize in the International Scriabin Competition in Moscow,
2008. A year later went on two concert tours of major cities in Canada, the
United States, including Carnegie Hall,
and Italy. Has performed in Russia,
China and Israel. Has recorded for many
radio and TV broadcasters.
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Impromptu As-dur op.29
Impromptu Fis-dur op.36
Rondo à la Mazur F-dur op.5
Tarantela As-dur op.43
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
181
73
Hélène TYSMAN
Francja / France
I ETAP
Etiuda C-dur op.10 nr 1
Etiuda a-moll op.10 nr 2
Nokturn H-dur op.9 nr 3
Ballada g-moll op.23
Urodziła się 30 grudnia 1982 r. w Paryżu. Absolwentka Coservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse
w Paryżu w klasie Bruna Rigutto. Kontynuowała studia w Wiedniu, Kolonii
i Hamburgu. Obecnie jest na studiach
podyplomowych w Hochschule für Musik Franz Liszt w Weimarze u Grigorija
Gruzmana. Laureatka pierwszych nagród Międzynarodowego Konkursu im.
Fryderyka Chopina w Darmstadt (2006)
i Europejskiego Konkursu Pianistycznego
im. Haliny Czerny-Stefańskiej w Poznaniu (pierwsza edycja, 2008). W 2009
otrzymała trzecią nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym
w Minnesocie. Koncertowała w wielu
krajach europejskich oraz w Izraelu
i Maroku. Dokonała licznych nagrań
radiowych i telewizyjnych. W 2009r.
nagrała płytę z utworami Fryderyka
Chopina.
Born 30 December 1982 in Paris.
Finished the Coservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse in
Paris under Bruno Rigutto. Continued her piano studies in Vienna, Cologne
and Hamburg. Currently she is attending
Grigori Gruzman’s postgraduate course
at the Hochschule für Musik Franz
Liszt in Weimar. Awarded first prizes in
the International Chopin Piano Competition in Darmstadt, 2006, and in the First European Piano Competition “Halina Czerny-Stefańska in Memoriam” in Poznań,
2008, and third prize in the International
Piano Competition in Minnesota, 2009.
Has performed across Europe, in Israel
and Morocco. Has made many radio
and TV recordings. In 2009 recorded
a CD with Chopin’s works.
II ETAP
Ballada f-moll op.52
Walc As-dur op.64 nr 3
Mazurki op.24
g-moll nr 1
C-dur nr 2
As-dur nr 3
b-moll nr 4
Polonez fis-moll op.44
12 preludiów z op.28
C-dur nr 1
a-moll nr 2
G-dur nr 3
e-moll nr 4
D-dur nr 5
h-moll nr 6
A-dur nr 7
fis-moll nr 8
E-dur nr 9
cis-moll nr 10
H-dur nr 11
gis-moll nr 12
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata b-moll op.35
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre
Finale. Presto
12 preludiów z op.28
Fis-dur nr 13
es-moll nr 14
Des-dur nr 15
b-moll nr 16
As-dur nr 17
f-moll nr 18
Es-dur nr 19
c-moll nr 20
B-dur nr 21
g-moll nr 22
F-dur nr 23
d-moll nr 24
FINAŁ
Koncert f-moll op.21
Maestoso
Larghetto
Allegro vivace
183
74
Andrew TYSON
STANY ZJEDNOCZONE / UNITED STATES
Urodził się 19 grudnia 1986 r. w Durham.
Kształci się w Curtis Institute of Music
w Filadelfii w klasie Claude’a Franka.
Laureat wielu amerykańskich konkursów pianistycznych, m.in. drugiej nagrody Kościuszko Foundation Chopin Piano Competition (2008). Koncertował
z recitalami i jako solista z towarzyszeniem orkiestr symfonicznych w Stanach Zjednoczonych, Portugalii, Belgii
i Luxemburgu.
I ETAP
Etiuda F-dur op.10 nr 8
Etiuda gis-moll op.25 nr 6
Nokturn E-dur op.62 nr 2
Scherzo E-dur op.54
II ETAP
Barkarola Fis-dur op.60
Walc As-dur op.34 nr 1
Born 19 December 1986 in Durham.
He is studying with Claude Frank at
the Curtis Institute of Music in Philadelphia. Laureate of several American
piano contests, including second prize
in the Kościuszko Foundation Chopin
Piano Competition in New York City,
2008. Has given recitals and has performed as a soloist with symphony orchestras in the United States, Portugal,
Belgium and Luxembourg.
Mazurki op.59
a-moll nr 1
As-dur nr 2
fis-moll nr 3
Polonez As-dur op.53
Fantazja f-moll op.49
Etiuda e-moll op.25 nr 5
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Nokturn Es-dur op.55 nr 2
Mazurek Des-dur op.30 nr 3
Mazurek C-dur op.33 nr 2
Mazurek cis-moll op.41 nr 4
Mazurek c-moll op.56 nr 3
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
185
75
Irene VENEZIANO
WŁOCHY / ITALY
Urodziła się 5 lutego 1985 r. w Angerze.
Absolwentka Conservatorio di Musica
Giuseppe Verdi w Mediolanie oraz
Accademia Nazionale di Santa Cecilia
w Rzymie. Jej nauczycielami byli Edda
Ponti i Sergio Perticaroli. Otrzymała także
dyplom muzyka kameralisty. Laureatka
konkursów organizowanych we Włoszech, Szwajcarii i w Stanach Zjednoczonych. W 2009 zdobyła pierwsze
nagrody w Konkursach Pianistycznych
Premio Nazionale delle Arti w Turynie
i Premio Doplicher w Mediolanie. Występowała w Europie i Azji.
I ETAP
Etiuda F-dur op.10 nr 8
Etiuda e-moll op.25 nr 5
Etiuda cis-moll op.25 nr 7
Scherzo b-moll op.31
II ETAP
Ballada g-moll op.23
Walc As-dur op.34 nr 1
Born 5 February 1985 in Anger. Has
finished the Conservatorio di Musica
Giuseppe Verdi in Milan under Edda Ponti
and the Accademia Nazionale di Santa
Cecilia in Rome under Sergio Perticaroli.
Also has a degree in chamber music.
Laureate of competitions held in Italy,
Switzerland and the United States. Awarded first prizes in two piano competitions
– the Premio Nazionale delle Arti (Turin)
and the Premio Doplicher (Milan), both
in 2009. Has performed in Europe
and Asia.
Mazurki op.59
a-moll nr 1
As-dur nr 2
fis-moll nr 3
Polonez fis-moll op.44
Scherzo E-dur op.54
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata b-moll op.35
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre
Finale. Presto
Nokturn F-dur op.15 nr 1
Nokturn Fis-dur op.15 nr 2
Berceuse Des-dur op.57
Polonez es-moll op.26 nr 2
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
187
76
Paweł WAKARECY
POLSKA / POLAND
I ETAP
Etiuda F-dur op.10 nr 8
Urodził się 14 października 1987 r. w Toruniu. Kształci się w Akademii Muzycznej
im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie Katarzyny Popowej-Zydroń.
Laureat polskich konkursów pianistycznych m.in. w Szafarni i Koninie. Finalista
Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina w Darmstadt (2009). Koncertował z recitalami oraz jako solista
z orkiestrą w wielu miastach Polski i zagranicą, m.in. w Niemczech, Chinach,
Bułgarii, Rosji, Szwecji oraz w Gwadelupie.
Etiuda a-moll op.10 nr 2
Born 14 October 1987 in Toruń. Currently
a student of Katarzyna Popowa-Zydroń
at the Feliks Nowowiejski Academy
of Music in Bydgoszcz. Laureate of several Polish piano competitions, including Szafarnia and Konin. Finalist in the International Fryderyk Chopin
Competition in Darmstadt, 2009. Has
given recitals and has performed as a
soloist with orchestras across Poland,
in Germany, China, Bulgaria, Russia,
Sweden and Guadelupe.
Polonez fis-moll op.44
Nokturn Es-dur op.55 nr 2
Scherzo b-moll op.31
II ETAP
Ballada g-moll op.23
Walc Es-dur op.18
Mazurki op.24
g-moll nr 1
C-dur nr 2
As-dur nr 3
b-moll nr 4
Polonez A-dur op.40 nr 1
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata b-moll op.35
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre
Finale. Presto
12 preludiów z op.28
C-dur nr 1
a-moll nr 2
G-dur nr 3
e-moll nr 4
D-dur nr 5
h-moll nr 6
A-dur nr 7
fis-moll nr 8
E-dur nr 9
cis-moll nr 10
H-dur nr 11
gis-moll nr 12
FINAŁ
Koncert f-moll op.21
Maestoso
Larghetto
Allegro vivace
189
77
Yuri WATANABE
JAPONIA / JAPAN
Urodziła się 15 kwietnia 1988 r. w Tokio.
Kształci się w Międzynarodowej Akademii Pianistycznej Incontri col Maestro
w Imoli w klasie Leonida Margariusa.
Studiowała także pod kierunkiem m.in.
Alberto Nosé oraz Anny Kravtchenko.
Laureatka wielu międzynarodowych konkursów we Włoszech i w Japonii, m.in.
trzeciej nagrody na Międzynarodowym
Konkursie Chopinowskim w Azji (Tokio,
2009). Koncertowała w Japonii, Szwajcarii oraz we Włoszech.
I ETAP
Etiuda a-moll op.25 nr 11
Etiuda e-moll op.25 nr 5
Nokturn Es-dur op.55 nr 2
Scherzo cis-moll op.39
II ETAP
Born 15 April 1988 in Tokyo. Currently she is attending Leonid Margarius’s
course at the Accademia Pianistica
Internazionale Incontri col Maestro in
Imola. Earlier she studied with Alberto
Nosé and Anna Kravtchenko and other
piano teachers. Laureate of many international piano contests held in Italy
and Japan, including third prize in
the International Chopin Competition
in Asia, Tokyo 2009. Has performed
in Japan, Switzerland and Italy.
Fantazja f-moll op.49
Walc As-dur op.42
Mazurki op.24
g-moll nr 1
C-dur nr 2
As-dur nr 3
b-moll nr 4
Andante spianato
i Polonez Es-dur op.22
Preludium cis-moll op.45
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Impromptu Fis-dur op.36
Ballada As-dur op.47
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
191
78
Mu Ye WU
CHINY / CHINA
Urodził się 23 grudnia 1985 r. w Pekinie.
Kształci się w Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse w Paryżu
w klasie Jacquesa Rouviera. Laureat trzeciej nagrody Międzynarodowego
Konkursu Pianistycznego im. Busoniego
w Bolzano (2003) i czwartej nagrody
oraz nagrody publiczności w Concours
International Long-Thibaud w Paryżu
(2004). Koncertował w Chinach, Szwajcarii, Niemczech, we Włoszech.
I ETAP
Etiuda C-dur op.10 nr 1
Etiuda a-moll op.10 nr 2
Nokturn H-dur op.62 nr 1
Barkarola Fis-dur op.60
II ETAP
Born 23 December 1985 in Beijing. He
is studying with Jacques Rouvier at
the Conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse de Paris. Awarded third prize in the International Busoni Piano Competition in Bolzano, 2003,
and fourth prize and the public award in
the Concours International Marguerite
Long-Jacques Thibaud in Paris, 2004.
Has performed in China, Switzerland,
Germany and Italy.
Ballada f-moll op.52
Walc As-dur op.34 nr 1
Mazurki op.59
a-moll nr 1
As-dur nr 2
fis-moll nr 3
Polonez fis-moll op.44
Scherzo E-dur op.54
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Impromptu As-dur op.29
Impromptu Fis-dur op.36
Impromptu Ges-dur op.51
Impromptu-Fantaisie cis-moll op.66
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
193
79
Ingolf WUNDER
AUSTRIA / AUSTRIA
Urodził się 8 września 1985 r. w Klagenfurcie. Absolwent Universität für Musik und
Dartellende Kunst w Wiedniu. Obecnie
kształci się pod kierunkiem Adama
Harasiewicza. Koncertował m.in. w Austrii, Niemczech, w wielu miastach Polski,
w Hiszpanii i Argentynie. W roku 2006
wystąpił w Filharmonii Poznańskiej
z I Koncertem fortepianowym Fryderyka Chopina z Orkiestrą Kameralną PR
Amadeus pod batutą Agnieszki Duczmal. Od tego czasu występował też
w Berlin Konzerthaus, Wiener Musikverein i w Tonhalle w Zurichu.
I ETAP
Etiuda Ges-dur op.10 nr 5
Etiuda gis-moll op.25 nr 6
Nokturn H-dur op.9 nr 3
Ballada f-moll op.52
II ETAP
Scherzo E-dur op.54
Born 8 September 1985 in Klagenfurt.
Graduate of the Universität für Musik
und Dartellende Kunst Wien. He is currently studying with Adam Harasiewicz. Has performed in many countries,
including Austria, Spain, Argentina
and across Poland. In 2006 performed Chopin’s first Piano Concerto with
the Amadeus Chamber Orchestra under the direction of Agnieszka Duczmal
in the Poznań Philharmonic. Has appeared at the Berlin Konzerthaus, Wiener
Musikverein and Tonhalle in Zurich.
Walc As-dur op.34 nr 1
Mazurki op.24
g-moll nr 1
C-dur nr 2
As-dur nr 3
b-moll nr 4
Andante spianato
i Polonez Es-dur op.22
Impromptu Ges-dur op.51
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Rondo à la Mazur F-dur op.5
Bolero C-dur op.19
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
195
80
Denis ZHDANOV
UKRAINA / UKRAINE
Urodził się 12 grudnia 1988r. w Czernigowie. Studiuje w w Międzynarodowej Akademii Pianistycznej Incontri col Maestro
w Imoli pod kierunkiem Leonida Margariusa oraz w Akademii Muzycznej
w Kijowie w klasie Borysa Fedorova.
Laureat wielu konkursów muzycznych,
m.in. Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów Artur Rubinstein in memoriam w Bydgoszczy – pierwsza nagroda
(2007), Międzynarodowego Konkursu
Pianistycznego Roma 2009 – pierwsza
nagroda oraz Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Tbilisi – trzecia nagroda (2009). Występuje w kraju
i za granicą. Grał recitale w Warszawie,
Krakowie, Łodzi, Katowicach i we Wrocławiu. W 2009 wystąpił z Polską Orkiestrą Camerata.
Born 12 December 1988 in Chernigov.
He is studying with Leonid Margarius
at the Accademia Pianistica Internazionale Incontri col Maestro in Imola and
with Boris Fedorov at the Academy
of Music in Kiev. Laureate of several
piano contests, including first prizes in
the International Young Pianists Competition Artur Rubinstein in Memoriam
in Bydgoszcz, 2007 and the Roma’2009
International Piano Competition, and
third prize in the International Piano
Competition in Tbilisi, 2009. Performs in
Ukraine and abroad. Has given numerous
recitals in Poland – Warsaw, Cracow,
Łódź, Katowice, Wrocław. In 2009 played with the Polish Orchestra Camerata.
I ETAP
Etiuda C-dur op.10 nr 1
Etiuda h-moll op.25 nr 10
Nokturn c-moll op.48 nr 1
Ballada f-moll op.52
II ETAP
Ballada g-moll op.23
Walc As-dur op.42
Mazurki op.56
H-dur nr 1
C-dur nr 2
c-moll nr 3
Polonez fis-moll op.44
Polonez As-dur op.53
Nokturn Fis-dur op.15 nr 2
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Ballada As-dur op.47
Nokturny op.27
cis-moll nr 1
Des-dur nr 2
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
197
81
Eric ZUBER
STANY ZJEDNOCZONE / UNITED STATES
Urodził się 9 czerwca 1985 r. w Baltimore.
Absolwent Curtis Institute of Music
w klasie Leona Fleishera i Claude’a
Francka. Kontynuuje studia podyplomowe w Juilliard School w Nowym Jorku
pod kierunkiem Roberta McDonalda.
Jest laureatem wielu nagród, m.in.
pierwszej nagrody w Hillton Head Piano
Competition (2007), szóstej nagrody
International Piano Competition w Sydney (2008), czwartych nagród: w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym
w Seulu (2008), Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Dublinie (2009),
oraz w Minnesota International Pianoe-Competition (2009). Uczestnik cyklu
koncertów Rising Stars w Miami. Występował w znanych salach, takich jak Carnegie Weill Hall, Sydney Opera House,
Arts Centre w Seulu i National Concert
Hall w Dublinie.
Born 9 June 1985 in Baltimore. Graduated from the Curtis Institute of Music as
a student of Leon Fleisher and Claude
Franck. He is now attending Robert
McDonald’s postgraduate course at
the Juilliard School of Music in New
York. Awarded many prizes in international piano contests, including first prize
in the Hillton Head Piano Competition,
2007, sixth prize in the International Piano
Competition in Sydney, 2008, and fourth
prizes in the International Piano Competition in Seoul, 2008, the International Piano Competition in Dublin, 2009,
and the Minnesota International Pianoe-Competition, 2009. Has participated
in the Rising Star concert series in Miami.
Has performed in renowned venues,
including Carnegie Weill Hall, the Sydney Opera House, the Seoul Arts Centre
and the National Concert Hall in Dublin.
I ETAP
Etiuda C-dur op.10 nr 1
Etiuda gis-moll op.25 nr 6
Nokturn Des-dur op.27 nr 2
Scherzo b-moll op.31
II ETAP
Ballada F-dur op.38
Walc As-dur op.34 nr 1
Mazurki op.17
B-dur nr 1
e-moll nr 2
As-dur nr 3
a-moll nr 4
Andante spianato
i Polonez Es-dur op.22
Barkarola Fis-dur op.60
III ETAP
Polonez-Fantazja As-dur op.61
Sonata h-moll op.58
Allegro maestoso
Scherzo
Largo
Finale. Presto, non tanto
Scherzo cis-moll op.39
Nokturn H-dur op.62 nr 1
Walc f-moll op.70 nr 2
Walc Des-dur op.64 nr 1
FINAŁ
Koncert e-moll op.11
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace
199
Finalistom Konkursu
towarzyszy Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii
Narodowej
pod dyrekcją
Antoniego Wita
The National Philharmonic
Symphony Orchestra
under the direction of
Antoni Wit
will accompany
the finalists
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej zaliczana jest do najlepszych
europejskich zespołów symfonicznych. W roku 2001 obchodziła setną rocznicę swego istnienia. Orkiestra jest gorąco oklaskiwana przez słuchaczy i chwalona przez krytyków muzycznych za doskonałe, charyzmatyczne wykonania. Odbyła ponad 120 tournée na pięciu
kontynentach. Zapraszana jest systematycznie do najsłynniejszych ośrodków muzycznych
świata, takich jak: Carnegie Hall, Chicago Symphony Hall, Berliner Philharmonie, Royal
Festival Hall, Suntory Hall, La Scala, La Fenice, Musikverein. Orkiestra występowała w cyklu
The Great Orchestras of the World w Londynie oraz uczestniczyła w renomowanych festiwalach muzycznych. Bierze stały udział w finałowych przesłuchaniach Międzynarodowych
Konkursów Pianistycznych im. Fryderyka Chopina oraz w koncertach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień". Nagrywa dla Polskiego Radia
i Telewizji, ma na swoim koncie liczne nagrania dla polskich i zagranicznych firm płytowych: dla Polskich Nagrań, Deutsche Grammophon, Philips i CD Accord. Na płytach z
muzyką polską znajdują się dzieła Chopina, Szymanowskiego, Góreckiego, Lutosławskiego, Panufnika, Pendereckiego i Szymańskiego. Na płytach z repertuarem światowym m.in.
jest komplet symfonii Beethovena.
Artystyczne dokonania fonograficzne Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej
były wielokrotnie nagradzane prestiżowymi nagrodami: polskimi „Fryderykami”, Classical
Internet Award, japońską Record Academy Award – magazynu muzycznego Record Geijutsu. Nagrania dzieł Szymanowskiego zdobyły tytuł Gramophone Editor's Choice oraz
BBC Music Magazine Editor's Choice. Orkiestra otrzymała sześciokrotnie nominację do
amerykańskiej nagrody Grammy.
The Warsaw Philharmonic – The National Orchestra of Poland, which celebrated its centenary in 2001, is one of the leading symphonies in Europe. The orchestra
has made over 120 tours on five continents. It has performed in all major concert halls,
such as Carnegie Hall, Chicago Symphony Hall, Berliner Philharmonie, Royal Festival Hall,
Suntory Hall, La Scala and La Fenice, winning applause from the audiences and critics for
its charismatic interpretations. The Warsaw Philharmonic Orchestra has performed in The
Great Orchestras of the World series in London and has participated in renowned music
festivals. The orchestra regularly takes part in the final rounds of the International Chopin
Piano Competitions and in concerts of the International Festival of Contemporary Music
"Warsaw Autumn". It records for Polish Radio and TV, and has made numerous recordings for Polish and foreign record companies, such as Polskie Nagrania, Deutsche Grammophon, Philips and CD Accord. Works by Chopin, Szymanowski, Górecki, Lutosławski,
Panufnik, Penderecki and Szymański represent Polish music on these CD’s, while the
world repertoire is represented, among others, by the complete Beethoven symphonies.
The Warsaw Philharmonic Symphony Orchestra has received many prestigious awards
for its recording achievements, including several Polish Fryderyk awards, the Classical
Internet Award and the Record Academy Award of the Japanese music magazine “Record
Geijutsu”. The recordings of Szymanowski’s works were selected in the Editor's Choice
of the British Gramophone magazine and in the BBC Music Magazine's Editor's Choice.
The orchestra has also received six Grammy nominations.
202
Antoni WIT – dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Narodowej od stycznia
2002. Wcześniej kierował zespołami: Filharmonii Pomorskiej, Orkiestry i Chóru Polskiego
Radia i TV w Krakowie, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
i Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.
Krakowianin z urodzenia, tam zdobył wykształcenie muzyczne. Ukończył studia dyrygentury u Henryka Czyża, kompozycji u Krzysztofa Pendereckiego w PWSM oraz studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia muzyczne pogłębiał u Nadii Boulanger w Paryżu.
II nagroda na Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim im. Herberta von Karajana w Berlinie w 1971 r. otworzyła artyście drogę do wielkiej międzynarodowej kariery. Odbył wiele podróży artystycznych, dyrygując niemal we wszystkich ośrodkach muzycznych
świata, m.in. Berliner Philharmoniker, Staatskapelle Dresden, Tonhalle-Orchester Zürich,
Royal Philharmonic, Orchestre Symphonique de Montréal, Orchestra dell'Accademia
di Santa Cecilia, Orchestre de la Suisse Romande, Philharmonia St. Petersburg, NHK
Symphony Orchestra/Tokyo, New Zealand Symphony Orchestra.
Nagrał ponad 150 płyt dla wytwórni EMI, CBS, Decca, NAXOS, NVC Arts, Pony Canyon, Camerata Tokyo, CD Accord, DUX, Polskie Nagrania. Dowodem uznania dokonań
artysty w dziedzinie fonografii są liczne nagrody i wyróżnienia: Diapason d'Or i Grand Prix
du Disque de la Nouvelle Académie, Cannes Classical Award, Classical Internet Award,
Records Academy Award (Record Geijutsu) oraz cztery Fryderyki - nagrody Polskiej Akademii Fonograficznej. Antoni Wit był sześciokrotnie nominowany do nagrody Grammy.
"Za wybitne kreacje artystyczne, rozsławianie muzyki polskiej w kraju i za granicą oraz
przybliżanie jej milionom słuchaczy na całym świecie" został uhonorowany przez Polskie
Radio "Diamentową Batutą" (1998). Prezydent Włoch odznaczył go Oficerskim Krzyżem
Orderu Zasługi dla Republiki Włoskiej. W 2010 otrzymał nagrodę Fundacji im. Karola Szymanowskiego „za wybitne kreacje artystyczne rozsławiające muzykę Szymanowskiego
w kraju i na świecie”. Artysta prowadzi także działalność pedagogiczną - jest profesorem
dyrygentury Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.
Antoni Wit - Managing and Artistic Director of the Warsaw Philharmonic since January 2002. Previously he directed the Pomeranian Philharmonic, the Polish Radio and Television Orchestra and Choir in Cracow, the National Polish Radio Symphony Orchestra
in Katowice and the Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.
Born in Cracow, he studied conducting with Henryk Czyż and composition with
Krzysztof Penderecki at the State Higher School of Music and law at the Jagiellonian University in his hometown. He continued his musical studies with Nadia Boulanger in Paris.
Second prize in the International Herbert von Karajan Conducting Competition in Berlin
in 1971 launched him on a brilliant international career. He has toured extensively,
appearing in nearly all major music centres across the globe and conducting such renowned symphonies as the Berliner Philharmoniker, Staatskapelle Dresden, Tonhalle Zurich, the Royal Philharmonic, Orchestre Symphonique de Montréal, Orchestra
dell'Accademia di Santa Cecilia, Orchestre de la Suisse Romande, St. Petersburg Philharmonia, NHK Symphony Orchestra in Tokyo and the New Zealand Symphony Orchestra.
Mr Wit has made over 150 disc recording for EMI, CBS, Decca, NAXOS, NVC Arts,
Pony Canyon, Camerata Tokyo, CD Accord, DUX and Polskie Nagrania. For his recording
achievements he has received numerous awards, including the Diapason d'Or and Grand
Prix du Disque de la Nouvelle Academie, the Cannes Classical Award, the Classical Internet Award, the Record Academy Award 2005 of the Japanese music magazine "Record
Geijutsu", four Fryderyk awards of the Polish Phonographic Academy, and six Grammy
nominations. In 1998 Polish Radio awarded him a Diamond Baton for outstanding artistic creations and the promotion of Polish music at home and abroad. In 2006 the Italian
President decorated him with the Officer's Cross of the Order of Merit of the Republic
of Italy and in 2010 the Karol Szymanowski Foundation awarded him for promoting
Szymanowski’s music in Poland and across the world.
Antoni Wit also engages in teaching – he is a professor of conducting at the Fryderyk
Chopin University of Music in Warsaw.
203
notes
NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA
FRYDERYK CHOPIN INSTITUTE
p.o. Dyrektora Instytutu / Acting Director
Waldemar DĄBROWSKI
XVI MIĘDZYNARODOWY KONKURS IM. FRYDERYKA CHOPINA
16th INTERNATIONAL FRYDERYK CHOPIN PIANO COMPETITION
Dyrektor / Director
Albert GRUDZIŃSKI
ORGANIZACJA / ORGANIZATION
Barbara Niewiarowska
Halina Brodska
Jerzy Michniewicz
Danuta Mirowska
Scenografia / stage design
Izabela Chełkowska
PROMOCJA / PROMOTION
Joanna Polok
Patrycja Kowalska
Kinga Majchrzak
Joanna Tomaszewska
OPRACOWANIE PROGRAMU / EDITING
Barbara Niewiarowska
Jerzy Michniewicz
TŁUMACZENIE / TRANSLATION
Jerzy Ossowski
zdjęcia / photos
Agencja Napo Images
PROJEKT OKŁADKI / COVER DESIGN
Rafał Olbiński
Szymon Zaremba
OPRACOWANIE GRAFICZNE / GRAPHIC DESIGN
Wojciech Korkuć – KOREKSTUDIO
ISBN 978-83-61142-60-7
204
notes
Member
of the Alink-Argerich
Foundation
100
95
75
25
5
0
Nowy Lexus CT200h już wkrótce w Polsce!
212
szczegóły
na www.lexus-polska.pl

Podobne dokumenty