Ogłoszenie - dzierżawy i zarzadzanie mieniem gminnym

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie - dzierżawy i zarzadzanie mieniem gminnym
BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie
78- 449 Borne Sulinowo, ul. Al. Niepodległości 6
Referent ds. dzierżaw i zarządzania mieniem gminnym ( 1 etat ) w Referacie Gospodarki
Nieruchomościami
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia
publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nienaganna opinia
d) wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie
zadań na stanowisku,
f) doświadczenie zawodowe minimum 2 letni staż pracy.
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość zagadnień związanych z administracją samorządową, w tym:
• ustawy o gospodarce nieruchomościami,
• rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości,
• ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne,
• ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
• ustawy o opłacie skarbowej,
• ustawy o samorządzie gminnym,
• ustawy o finansach publicznych,
ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
c) umiejętność pracy w zespole,
d) umiejętności organizacyjne w szczególności samodzielność w organizacji pracy własnej,
e) kreatywność, rzetelność, umiejętność komunikacji interpersonalnej, terminowość,
dyspozycyjność i odporność na stres.
3. Główne obowiązki:
I. W ZAKRESIE SPRAW OGÓLNYCH:
1) przygotowanie projektów uchwał, decyzji administracyjnych, aktów wewnętrznych i
opinii w sprawach należących do kompetencji Burmistrza albo organów Gminy,
2) przygotowanie projektów planów społeczno – gospodarczych rozwoju gminy
i budżetu gminy, w części dotyczącej swojego stanowiska pracy,
3) opracowanie prognoz, analiz, ocen oraz prowadzenie sprawozdawczości
w ramach prowadzonych spraw,
4) właściwa i terminowa realizacja zadań wynikająca z uchwał Rady Miejskiej oraz
Zarządzeń i decyzji Burmistrza,
5) współdziałanie z pozostałymi pracownikami oraz jednostkami organizacyjnymi
i zakładami budżetowymi w celu prawidłowej realizacji powierzonych zadań,
6) merytoryczna obsługa posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w zakresie prowadzonych
spraw,
7) wykonywanie na polecenie Burmistrza, Sekretarza Gminy i Kierownika
Referatu innych zadań nie objętych zakresem obowiązków,
8) prowadzenie i aktualizacja baz danych w postaci zapisów elektronicznych wg
kompetencji merytorycznych,
9) prowadzenie i aktualizacja rejestrów i ewidencji wynikających z przepisów prawa
obejmujących stanowisko pracy,
10) zgłaszanie zmian do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie stanowiska pracy,
11) przeprowadzenie procedur określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych dla
zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14000 € w ramach zajmowanego stanowiska pracy oraz udział
w przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy pozostałych
postępowaniach przetargowych w ramach stanowiska pracy,
12) merytoryczny opis faktur ze swojego stanowiska pracy.
II.W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:
1) prowadzenie spraw w zakresie wydzierżawiania, użyczania, oddawania w najem,
użytkowanie oraz udostępnienia nieruchomości gminnych na cele budowlane,
2) przygotowywanie umów i aneksów do umów dzierżaw, najmu, użyczenia, użytkowania
oraz zajęcia nieruchomości,
3) sporządzanie protokołów przejęcia – przekazania nieruchomości w sprawach objętych
stanowiskiem pracy,
4) wypowiadanie i rozwiązywanie umów w szczególności w przypadkach nie wywiązywania
się strony z warunków umowy,
5) sporządzanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu lub
użytkowania,
6) kontrola nieruchomości gminnych przekazanych do dyspozycji innym podmiotom na
podstawie zawartych umów,
7) naliczanie i aktualizowanie opłat (dokonywanie waloryzacji) z tyt. umów dzierżaw, najmu,
użytkowania, zajęcia nieruchomości,
8) prowadzenie spraw związanych z żądaniem wynagrodzenia z tytułu bezumownego
korzystania z nieruchomości gminnych,
9) współpraca z Referatem Finansów i Budżetu oraz Referatem Podatków i Opłat
w zakresie realizacji obowiązków wynikających z zawartych umów,
10)współpraca z innymi podmiotami w zakresie udzielania informacji o stanie majątkowym,
11) współpraca z Referatem Inwestycji w zakresie uzgodnień i rozliczeń nakładów, inwestycji
poczynionych przez dzierżawców, najemców na nieruchomościach gminnych,
12) nadawanie numerów porządkowych i wydawanie zaświadczeń o nadaniu numeru
porządkowego nieruchomości, prowadzenie i aktualizacja ewidencji w tym zakresie,
13) prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania targowisk na terenie miasta i gminy
Borne Sulinowo, sprawowanie nadzoru,
14) przygotowywanie projektów zarządzeń dotyczących stawek z tytułu dzierżawy,
udostępniania nieruchomości gminnych,
15)prowadzenie zestawień zawartych umów: dzierżaw, najmu, użyczenia, użytkowania oraz
udostępnienia nieruchomości ze stanem na początek każdego roku,
16)składanie rocznej deklaracji podatkowej oraz korekt od nieruchomości będących w
zasobie gminy.
III. W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ:
1) prowadzenie spraw kierowanych przez Burmistrza do Komisji Mieszkaniowej, organizacja
posiedzeń i obsługa Komisji Mieszkaniowej,
2) prowadzenie procedur związanych z przydzielaniem lokali mieszkalnych,
(m.in., komunalnych, socjalnych), w tym kompletowanie pełnej dokumentacji w zakresie
przyznawania lokali mieszkalnych, udzielanie pisemnych odpowiedzi na wnioski osób
ubiegających się o przydział lokalu komunalnego lub socjalnego, ustalanie uprawnień do
przydziału lokalu, weryfikacja zasadności kontynuacji umowy,
3) udział w opracowaniu i aktualizacji wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy, w tym zasad polityki czynszowej,
4) ogłaszanie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie
należących do publicznego zasobu mieszkaniowego gminy, położonych na jej obszarze,
5) wzywanie najemców lub osób zajmujących bezumownie lokale należące do
mieszkaniowego zasobu gminy do opróżnienia i opuszczenia lokalu,
6) przygotowywanie dla radcy prawnego dokumentów w celu wszczęcia postępowania
eksmisyjnego,
7) współpraca z komornikiem w przypadku wykonywania przez komornika obowiązku
opróżnienia lokalu i wskazywanie tymczasowego pomieszczenia albo noclegownię,
schronisko lub inną placówkę zapewniającą miejsca noclegowe,
8) udział w przygotowywaniu rocznego sprawozdania z realizacji zadań z planu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
9) przedkładanie informacji do korekt deklaracji w przypadku zawarcia bądź rozwiązania
umów.
IV. W POZOSTAŁYM ZAKRESIE:
1) wykonywanie zadań z zakresu utrzymania cmentarzy komunalnych i cmentarzy
wojennych, w tym sprawowanie nadzoru nad ich utrzymaniem, sporządzanie
wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu cmentarnictwa, nadzór nad ich
realizacją i rozliczanie,
2) prowadzenie korespondencji w powyższym zakresie, w tym o wyznaczenie miejsc
spoczywania szczątków i ekshumacji,
3) wydawanie zaświadczeń określonych przepisami prawa w zakresie stanowiska pracy,
4) wykonywanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej
i spraw obronnych oraz współudział w organizowaniu akcji ratowniczych
w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof zgodnie z zapisami Regulaminu
postępowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i w czasie wojny dla Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie stanowiącego
załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bornem
Sulinowie - w ramach stanowiska pracy.
4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Praca ma charakter biurowy w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, który
umiejscowiony jest na parterze budynku Urzędu. W budynku brak jest windy, toaleta dla
osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pracownik będzie miał bezpośredni
kontakt z petentami, wymagana jest ścisła współpraca z innymi pracownikami. Pracownik
będzie wyjeżdżał w teren w celu oględzin i kontroli nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy.
Stanowisko wyposażone jest w sprzęt komputerowy, odpowiednie oświetlenie, biurko, szafy
i telefon oraz krzesło obrotowe. Pracownik będzie wykonywał zadania określone zakresem
czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Podlega bezpośrednio kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami.
5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , w miesiącu
poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi więcej niż 6%.
3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny
c) kwestionariusz osobowy,
d) kserokopia dowodu osobistego,
d) dokumenty poświadczające wykształcenie,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) kserokopie świadectw pracy,
g) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
h) oświadczenie o stanie zdrowia,
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta
Urzędu
Miejskiego
w
Bornem
Sulinowie
ul.
Al.
Niepodległości
6,
78-449 Borne Sulinowo lub pocztą na adres Urzędu do dnia 22.10.2013 roku (włącznie)
decyduje data wpływu, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz
adresem do korespondencji i nr telefonu kandydata, z dopiskiem: Nabór na stanowisko
Referenta ds. dzierżaw i zarządzania mieniem gminnym.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej /www.bip.bornesulinowo.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu
Miejskiego w Bornem Sulinowie przy ul. Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego
przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi
zmianami)”.
Burmistrz Bornego Sulinowa
(-) Renata Pietkiewicz - Chmyłkowska

Podobne dokumenty