usługi insertu ulotek "Turandot" do Prenumeratorów” znak sprawy

Transkrypt

usługi insertu ulotek "Turandot" do Prenumeratorów” znak sprawy
Wrocław 14.05.2010
Opera Wrocławska
50-066 Wrocław
ul. Świdnicka 35
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w
zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie
objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w
ramach Priorytetów I-IX Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (z wyłączeniem działania 1.3) Zamawiający – Opera
Wrocławska – zawiadamia, Ŝe za najkorzystniejszą w postępowaniu przeprowadzonym
w trybie zapytania ofertowego dla udzielenia zamówienia publicznego na „Wykonanie
usługi insertu ulotek "Turandot" do Prenumeratorów” znak sprawy ZO/6/10 uznano
następującą ofertę:
Oferta nr 1 : A3, Producent flag
ul. Kunickiego 1
44-100 Gliwice
Cena ofertowa brutto: 1295 zł
Która uzyskała 100 pkt.
Wybrana oferta jest najkorzystniejsze z punktu widzenia określonych zasad i kryteriów tj.
uzyskała najwyŜszą ilość punktów.
I. Streszczenie oceny i porównanie złoŜonych ofert zawierające punktację przyznaną
ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Numer
oferty
1
2
3
Nazwa i siedziba
Wykonawcy
: A3, Producent flag
ul. Kunickiego 1
44-100 Gliwice
Sign Poland Sp z o.o.,
ul. Tarnogajska 11-13,
50-512 Wrocław
Flagi Firmowe
ul. Sempołowskiej 1,
45-044 Opole
Liczba pkt w kryterium
Cena ofertowa brutto
Cena ofertowa brutto
Łączna punktacja
1295
100
100
2476,6
52,28
52,28
2971,92
43,5
43,5
Letni Festiwal Operowy 2010 – „Turandot” Giacomo Pucciniego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
II. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o Wykonawcach
którzy zostali wykluczeni z postępowania z podaniem uzasadnienia faktycznego :
Brak
III Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamieścił niniejsze
informacje równieŜ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie.
Zatwierdził
Janusz Słoniowski
Zastępca Dyrektora
Opery Wrocławskiej
Letni Festiwal Operowy 2010 – „Turandot” Giacomo Pucciniego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Podobne dokumenty