STIHL SR 420

Komentarze

Transkrypt

STIHL SR 420
{
STIHL SR 420
Instrukcja użytkowania
polski
© ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2014
0458-372-5121-B. VA1.C14.
0000000028_006_PL
Wydrukowano na papierze bielonym bez stosowania chloru.
Farby drukarskie zawierają oleje roślinne, papier ulega
recyrkulacji.
Oryginalna Instrukcja
Użytkowania
Spis treści
Wprowadzenie do niniejszej
Instrukcji użytkowania
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa i techniki pracy
Kompletowanie urządzenia
Pas uprzęży nośnej
Paliwo
Tankowanie paliwa
Informacje przed uruchomieniem
urządzenia
Uruchamianie i wyłączanie silnika
Ustalanie ilości zawiesiny
Urządzenie dozujące
Napełnianie zbiornika zawiesiną
Eksploatacja w trybie natrysku
Czyszczenie filtra powietrza
Regulacja gaźnika
Kratka przeciwiskrowa w tłumiku
wydechu spalin
Świeca zapłonowa
Urządzenie rozruchowe
Przechowywanie urządzenia
Wskazówki dotyczące przeglądów
technicznych i konserwacji
Ograniczanie zużycia
eksploatacyjnego i unikanie
uszkodzeń
Części zużywające się
Zasadnicze podzespoły urządzenia
Dane techniczne
Wyposażenie specjalne
{
SR 420
2
2
10
12
12
14
14
15
17
18
20
20
21
21
23
23
25
25
26
Wskazówki dotyczące napraw
Utylizacja
EG Oświadczenie o zgodności ze
strony producenta
32
33
33
Szanowni Państwo,
uprzejmie dziękujemy za to, że
zdecydowaliście się na nabycie
najwyższej jakości produktu firmy
STIHL.
Niniejszy produkt powstał z
zastosowaniem nowoczesnych
procesów technologicznych oraz
szerokiego spektrum przedsięwzięć
mających na celu zapewnienie
niezmiennie wysokiego poziomu
jakości. Dołożyliśmy wszelkich starań,
żebyście byli Państwo zadowoleni z
zakupionego urządzenia i mogli nim bez
przeszkód pracować.
Jeżeli mielibyście Państwo pytania
dotyczące Waszego urządzenia, to
prosimy zwracać się z nimi do
autoryzowanego dealera lub
bezpośrednio do naszego dystrybutora.
Wasz
Dr. Nikolas Stihl
28
29
30
31
32
Wszystki prawa dotyczące niniejszej Instrukcji użytkowania korzystają z ochrony prawnej. Wszystkie prawa dotyczące niniejszej
Instrukcji użytkowania pozostają zastrzeżone, a szczególnie prawo do powielania, tłumaczenia oraz do elektronicznego przetrwarzania danych.
1
polski
Wprowadzenie do niniejszej
Instrukcji użytkowania
Piktogramy
Wszystkie piktogramy, które zostały
zamieszczone na urządzeniu, zostały
objaśnione w niniejszej Instrukcji
użytkowania.
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa i techniki
pracy
Przy pracy tym
urządzeniem niezbędne
jest stosowanie
szczególnych środków
bezpieczeństwa.
Oznaczenie akapitów
OSTRZEŻENIE
Ostrzeżenie przed zagrożeniem
wypadkiem lub odniesieniem obrażeń
przez osoby oraz przed ciężkimi
szkodami na rzeczach.
WSKAZÓWKA
Ostrzeżenie przed uszkodzeniem
urządzenia lub jego poszczególnych
podzespołów.
Rozwój techniczny
Firma STIHL prowadzi stałe prace nad
dalszym rozwojem technicznym
wszystkich maszyn i urządzeń; dlatego
zastrzega się prawo do wprowadzania
zmian zakresu dostawy w przedmiocie
formy, techniki oraz wyposażenia.
W związku z powyższym wyklucza się
prawo do zgłaszania roszczeń na
podstawie informacji oraz ilustracji
zamieszczonych w niniejszej Instrukcji
użytkowania.
2
Przed pierwszym
użyciem urządzenia
należy dokładnie
przeczytać całą instrukcję
użytkowania i starannie
przechowywać ją w celu
późniejszego użycia.
Zlekceważenie zasad
bezpieczeństwa podanych w instrukcji
użytkowania może
spowodować utratę
życia.
Należy stosować się do lokalnych
przepisów dotyczących bezpieczeństwa
pracy (BHP) opracowanych przez np.
stowarzyszenia branżowe, zakłady
ubezpieczeń społecznych, instytucje
bezpieczeństwa pracy i inne.
Kto zamierza po raz pierwszy podjąć
pracę przy pomocy urządzenia
powinien: poprosić sprzedawcę lub inną
osobę umiejącą obsługiwać maszynę o
zademonstrowanie bezpiecznego
sposobu posługiwania się tym
urządzeniem, albo wziąć udział w kursie
przygotowawczym.
Osobom niepełnoletnim nie wolno
pracować urządzeniem – wyjątek
stanowią młodociani powyżej lat 16,
którzy pobierają pod nadzorem naukę
zawodu.
Z miejsca pracy urządzenia należy
zabrać dzieci, zwierzęta oraz osoby
postronne.
Jeżeli urządzenie nie będzie używane,
to należy je tak odstawić, żeby nie
stanowiło dla nikogo zagrożenia.
Zabezpieczyć urządzenie przed
użyciem przez osoby nieupoważnione.
Użytkownik urządzenia ponosi
odpowiedzialność za spowodowanie
wypadku lub wywołanie zagrożenia w
stosunku do innych osób oraz ich
majątku.
Powyższe urządzenie można
udostępnić bądź wypożyczyć tylko tym
osobom, które są zaznajomione z tym
modelem i umieją się nim posługiwać –
wraz z maszyną należy zawsze wręczyć
użytkownikowi instrukcję użytkowania.
Czas użytkowania urządzeń
emitujących hałas może zostać
ograniczony przepisami
ogólnokrajowymi lub lokalnymi.
Urządzenie można włączyć do
eksploatacji tylko wtedy, gdy wszystkie
jego podzespoły pozostają w stanie
nieuszkodzonym. Należy zwrócić
szczególną uwagę na szczelność
pojemnika zawiesiny.
Urządzenie należy eksploatować tylko w
kompletnie zmontowanym stanie.
Nie wolno stosować myjek
wysokociśnieniowych do czyszczenia
urządzenia. Ostry strumień wody może
uszkodzić podzespoły urządzenia.
SR 420
polski
Sprawność fizyczna operatora
urządzenia
uprawach polowych, plantacjach,
uprawach roślin ozdobnych, pielęgnacji
krajobrazów zielonych i leśnictwie.
Kto pracuje urządzeniem
mechanicznym musi być wypoczęty,
zdrowy i w dobrej kondycji fizycznej.
Jeżeli ze względów zdrowotnych osoba,
która ma obsługiwać maszynę nie może
wykonywać robót związanych z
obciążeniami fizycznymi, to powinna się
ona zwrócić do swojego lekarza z
zapytaniem czy może wykonywać ten
rodzaj pracy.
Należy stosować tylko takie środki
ochrony roślin, które są dozwolone do
rozprowadzania przy pomocy
opryskiwaczy mgławicowych.
Dotyczy wyłącznie osób ze
stymulatorami rytmu serca: układ
zapłonowy tego urządzenia wytwarza
pole magnetyczne o niewielkiej
intensywności. Nie można całkowicie
wykluczyć wpływu urządzenia na
poszczególne typy rozruszników. W
celu uniknięcia ryzyka zdrowotnego
firma STIHL zaleca uzyskanie w
powyższej sprawie opinii lekarza
stosującego terapię oraz od producenta
rozrusznika.
Nie wolno pracować urządzeniem po
spożyciu alkoholu, medykamentów,
które osłabiają zdolność reagowania lub
narkotyków.
Zakres zastosowania
Opryskiwacz mgławicowy jest
przeznaczony do rozprowadzania
płynnych środków ochrony upraw przed
grzybami i szkodnikami oraz środków
chwastobójczych. Przy urządzeniach
wyposażonych w pompę ciśnieniową
możliwe jest prowadzenie robót ponad
głową. Powyższe urządzenia znajdują
zastosowanie w sadownictwie, przy
uprawach warzyw, w winnicach,
SR 420
Stosowanie urządzenia do innych celów
jest niedozwolone i może prowadzić do
zaistnienia wypadków lub uszkodzenia
urządzenia. Nie należy dokonywać
żadnych zmian technicznych produktu –
także to może prowadzić do wypadków
oraz do uszkodzeń urządzenia.
Wyposażenie dodatkowe i części
zamienne
Należy stosować tylko takie
wyposażenie dodatkowe, które zostały
dozwolone przez firmę STIHL do
współpracy z powyższym urządzeniem
lub, które są technicznie równorzędne.
W razie wątpliwości prosimy zwracać się
z pytaniami do autoryzowanego
dealera. Stosować wyłącznie
kwalifikowane podzespoły lub
wyposażenie dodatkowe. W
przeciwnym razie może to prowadzić do
zagrożenia wystąpieniem wypadków
przy pracy lub do uszkodzenia
urządzenia.
Firma STIHL zaleca stosowanie
oryginalnych części zamiennych i
wyposażenia dodatkowego.
Właściwości powyższych części zostały
w optymalny sposób dostosowane do
powyższego produktu oraz wymagań
określonych przez użytkownika.
Nie należy podejmować żadnych zmian
konstrukcyjnych przy urządzeniu – w
przeciwnym razie można spowodować
zagrożenie bezpieczeństwa pracy.
Firma STIHL wyklucza swoją
odpowiedzialność za szkody na
osobach lub na rzeczach, które
powstaną w wyniku stosowania
niedozwolonych przystawek.
Odzież i wyposażenie
Podczas stosowania, napełniania oraz
czyszczenia urządzenia należy nosić
przepisową odzież roboczą oraz sprzęt
ochrony osobistej. Należy także
stosować się do wskazówek
zamieszczonych w instrukcji
użytkowania środka ochrony roślin.
Odzież roboczą zanieczyszczoną
środkami ochrony roślin należy
natychmiast wymienić.
Odzież robocza musi
spełniać swoją funkcję
ochronną, jednakże nie
może krępować ruchów.
Przy niektórych środkach
ochrony roślin należy
stosować ubrania
ochronne z nieprzepuszczalnej tkaniny.
Przy zabiegach wykonywanych powyżej
wysokości głowy należy stosować
nakrycie głowy również wykonane z
nieprzepuszczalnej tkaniny.
3
polski
Nie wolno nosić żadnej
odzieży, szali, krawatów i
biżuterii, które mogłyby
zostać wessane przez
urządzenie, zaplątać się
w gałęzie czy zarośla lub
poruszające się
podzespoły urządzenia!
Długie włosy należy
związać i zabezpieczyć
(np. chustką, czapką czy
hełmem itp.).
Należy także nosić obuwie ochronne z
cholewkami, wykonane z
nieprzepuszczalnego
materiału, odpornego na
działanie środka ochrony
roślin oraz posiadającego
podeszwy o dobrej
przyczepności.
Nie należy nigdy pracować boso lub
nosząc sandały.
Zakładać okulary
ochronne, ochronę dróg
oddechowych i "osobistą"
ochronę narządu słuchu,
jak np. ochronniki
Stosować rękawice
ochronne wykonane z
nieprzepuszczalnej tkaniny, odpornej na
działanie środka ochrony
roślin.
Wdychanie rozpylonego środka ochrony
roślin może stanowić zagrożenie dla
zdrowia. W celu ochrony zdrowia przed
skutkami działania środka ochrony
roślin a także ochrony przed
spowodowaniem reakcji alergicznych
należy stosować odpowiednie
4
zabezpieczenia dróg oddechowych.
Należy stosować się do wskazówek
zamieszczonych w instrukcji
użytkowania środka ochrony roślin, a
także do lokalnych przepisów
bezpieczeństwa obowiązujących w
danym kraju, opracowanych przez
np. stowarzyszenia branżowe, kasy
ubezpieczeń społecznych, instytucje
ochrony pracy oraz inne.
Stosowanie środka ochrony roślin
Przed każdym zastosowaniem należy
dokładnie przeczytać instrukcję
użytkowania środka ochrony roślin.
Należy stosować się do wskazówek
dotyczących mieszaniny, stosowania,
środków zabezpieczenia osobistego,
przechowywania i usuwania odpadów.
lekarzowi informacji na temat środka
ochrony roślin. W razie wypadku należy
stosować się do zaleceń
zamieszczonych na etykiecie środka
ochrony roślin albo w instrukcji
użytkowania.
Przygotowanie środka ochrony roślin
Środek ochrony roślin należy
przygotowywać jako zawiesinę
wyłącznie na podstawie instrukcji
producenta – wskutek zastosowania
niewłaściwych proporcji mogą
powstawać toksyczne pary lub nawet
mieszanki wybuchowe.
–
Nie należy nigdy rozprowadzać
środka ochrony roślin w stanie
nierozcieńczonym
–
Przygotowanie zawiesiny oraz
napełnianie urządzenia należy
wykonywać tylko na wolnej
przestrzeni lub w pomieszczeniach
o dobrej wentylacji
–
W celu uniknięcia pozostałości
niewykorzystanej zawiesiny należy
przygotować tylko taką ilość, która
będzie niezbędna do wykonania
zabiegu
–
Podczas przygotowywania
mieszaniny różnych środków
ochrony roślin należy stosować się
do wskazówek producenta –
wskutek zastosowania
niewłaściwych proporcji mogą
powstawać toksyczne pary lub
nawet mieszanki wybuchowe.
–
Mieszaninę różnych środków
ochrony roślin można
przygotowywać tylko wtedy, gdy
zostały one dozwolona przez
producenta
Należy przestrzegać ustawowych
przepisów dotyczących posługiwania
się środkami ochrony roślin.
Środki ochrony roślin mogą zawierać
składniki szkodliwe dla ludzi, zwierząt,
roślin oraz środowiska naturalnego –
niebezpieczeństwo zatrucia oraz
odniesienia obrażeń zagrażających
życiu!
Środki ochrony roślin mogą być
stosowane wyłącznie przez osoby, które
posiadają odpowiednie przygotowanie
w zakresie ich stosowania a także
odpowiednie przeszkolenie w zakresie
udzielenia pierwszej pomocy.
Podczas wykonywania robót należy
posiadać w pogotowiu instrukcję
użytkowania środka ochrony roślin a
także etykiety z opakowania, przy
pomocy których w razie wypadku można
natychmiast udzielić interweniującemu
SR 420
polski
Napełnianie zbiornika opryskiwacza
–
–
Ustawić urządzenie na równej
powierzchni w sposób
uniemożliwiający jego przewrócenie
– nie napełniać zbiornika powyżej
znaku maksymalnego napełnienia
Podczas napełniania nie należy
nosić urządzenia na plecach –
niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń!
–
przed rozpoczęciem napełniania
zamknąć zawór dopływu
–
Podczas napełniania zbiornika
wodą z sieci wodociągowej nie
należy zanurzać końcówki węża
napełniającego w zawiesinie –
podciśnienie w sieci wodociągowej
może spowodować zassanie
zawiesiny do sieci
–
–
Przed napełnieniem zbiornika
zawiesiną należy wykonać próbę z
zastosowaniem świeżej wody co
ma na celu sprawdzenie
szczelności wszystkich
podzespołów urządzenia
Po zakończeniu napełniania mocno
dokręcić zakrętkę zbiornika
Zastosowanie
–
–
–
Tylko na otwartym terenie lub
pomieszczeniach o bardzo dobrej
wentylacji np. w otwartych
szklarniach
Podczas wykonywania zabiegów z
zastosowaniem środków ochrony
roślin nie należy jeść, palić tytoniu,
nie inhalować oraz nie pić
–
–
Unikać kontaktu ze środkami
ochrony roślin – natychmiast
wymienić odzież, jeżeli została nimi
zanieczyszczona
Przechowywanie
–
Podczas przerw w pracy nie należy
pozostawiać urządzenia w
warunkach bezpośredniego
działania promieniowania
słonecznego lub innych źródeł
ciepła.
–
Nie należy pozostawiać zawiesiny
w zbiorniku przez okres dłuższy od
jednego dnia
–
Zawiesinę przechowywać lub
transportować wyłącznie w
dozwolonych pojemnikach
–
Nie przechowywać zawiesiny w
zbiornikach służących do artykułów
spożywczych, napojów, żywności
czy pasz
–
Nie przechowywać zawiesiny
razem z artykułami spożywczymi,
napojami i żywnością
–
Uniemożliwić dostęp do zawiesiny
dzieciom i zwierzętom
–
Przechowywać urządzenie w stanie
opróżnionym i czystym
–
Przechowywać zawiesinę oraz
urządzenie w sposób niedostępny
dla osób nieupoważnionych
–
Przechowywać zawiesinę oraz
urządzenie w suchym
pomieszczeniu, w warunkach
dodatnich temperatur
Nie pracować podczas
występowania wiatru
Niekorzystne warunki atmosferyczne
mogą prowadzić do wystąpienia
nieprawidłowej koncentracji środka
ochrony roślin. Przedawkowanie może
prowadzić do zniszczenia uprawy oraz
szkód w środowisku naturalnym. Zbyt
mała ilość środka może prowadzić do
niezadowalających skutków zabiegu
ochronnego uprawy.
W celu uniknięcia szkód w środowisku
naturalnym oraz w celu uzyskania
oczekiwanej efektywności zabiegów
agrotechnicznych nie należy nigdy
pracować urządzeniem:
–
Na wietrze
–
Przy temperaturze o wartości
powyżej 25 °C w cieniu
–
W warunkach bezpośredniego
oddziaływania promieni
słonecznych
W celu uniknięcia uszkodzenia
urządzenia oraz wypadków nie należy
nigdy pracować urządzeniem stosując:
–
Łatwopalne ciecze
–
Ciecze gęste lub klejące
–
Środki o działaniu żrącym lub
zawierające kwasy
–
Ciecze o temperaturze powyżej
50 °C
Nie przedmuchiwać dysz oraz
innych małych podzespołów ustami
SR 420
5
polski
Gospodarka odpadami
Nie należy wylewać pozostałości
zawiesiny oraz cieczy służącej do
spłukiwania urządzenia do wód
otwartych, kanalizacji, rowów
melioracyjnych lub przydrożnych,
szybów czy systemów drenażowych.
–
Pozostałości oraz opróżnione
pojemniki należy utylizować
zgodnie z lokalnymi przepisami o
gospodarce odpadami
Transport urządzenia
Zawsze z wyłączonym silnikiem.
Podczas transportu pojazdami
mechanicznymi:
–
Zabezpieczyć urządzenie przed
przewróceniem, uszkodzeniem lub
wylaniem się z niego paliwa
–
Zbiornik zawiesiny musi zostać
opróżniony i oczyszczony
Tankowanie
Benzyna jest materiałem
szczególnie łatwopalnym
– należy pozostawać z
dala od źródeł otwartego
ognia – nie rozlewać
paliwa – nie palić tytoniu.
Zamknięcie zbiornika należy otwierać z
największą ostrożnością tak, żeby
powoli zlikwidować ciśnienie panujące w
zbiorniku i zapobiec rozpryskaniu
paliwa.
Paliwo należy tankować tylko w
miejscach o dobrej cyrkulacji powietrza.
Jeżeli paliwo zostało rozlane, to należy
natychmiast oczyścić urządzenie
mechaniczne – unikać rozlania paliwa
na odzież – jeżeli to nastąpiło, należy ją
natychmiast zmienić.
Przed uruchomieniem
Przed uruchomieniem urządzenia
należy sprawdzić jego stan
bezpieczeństwa eksploatacyjnego.
Szczególnie wtedy, gdy urządzenie
zostało poddane ponadnormatywnym
obciążeniom mechanicznym
(np. zastosowanie nadmiernej siły,
uderzenie lub upadek).
–
Sprawdzić szczelność układu
paliwowego, zwłaszcza widocznych
elementów, takich jak zamknięcie
zbiornika, połączenia węży, pompa
paliwa (tylko w urządzeniach z
ręczną pompą paliwową). W razie
wykrycia nieszczelności lub
uszkodzenia nie uruchamiać silnika
– niebezpieczeństwo pożaru!
Urządzenie przed uruchomieniem
przekazać do naprawy
autoryzowanemu dealerowi
–
Dźwignia nastawcza musi się
swobodnie przemieszczać do
pozycji STOP lub 0.
–
Dźwignia gazu przemieszcza się
łatwo i samoczynnie do położenia
biegu jałowego
–
Wtyczka przewodu zapłonowego
jest mocno osadzona – przy luźno
osadzonej wtyczce może wystąpić
iskrzenie, które w konsekwencji
może spowodować zapłon
ulatniającej się mieszanki
paliwowo-powietrznej –
niebezpieczeństwo wybuchu
pożaru!
–
Sprawdzić szczelność układu
zasilania paliwem
Zwrócić uwagę na
nieszczelności. Jeżeli z
urządzenia wycieka
paliwo nie należy
uruchamiać silnika –
zagrożenie dla życia
wskutek poparzeń!
Po zakończeniu tankowania paliwa należy
możliwie najmocniej
dokręcić zamknięcie
zbiornika.
W ten sposób zmniejsza się ryzyko
samoczynnego otwarcia zamknięcia
zbiornika wskutek drgań silnika oraz
związanego z tym rozlania paliwa.
Przed tankowaniem wyłączyć silnik
urządzenia.
Nie należy tankować urządzenia zanim
nie ostygnie silnik – paliwo może się
przelać – niebezpieczeństwo pożaru!
6
SR 420
polski
–
Sprawdzić stan techniczny i
szczelność pojemnika zawiesiny,
węża i urządzenia dozującego
–
Sprawdzić stan techniczny pasów
uprzęży nośnej – uszkodzone lub
zużyte pasy nośne należy wymienić
Urządzenie można eksploatować tylko
wtedy, gdy znajduje się ono w
prawidłowym stanie technicznym –
niebezpieczeństwo wypadku!
Na wypadek zagrożenia: należy
trenować awaryjne zdejmowanie
urządzenia. Podczas treningu nie
należy zrzucać urządzenia
bezpośrednio na ziemię – ma to na celu
uniknięcie uszkodzeń.
Jeżeli niezbędny będzie pomocnik, który
pomoże obsługującemu założyć
urządzenie na barkach trzeba zwrócić
uwagę na to, żeby
–
silnik urządzenia pracował na biegu
jałowym
–
pomocnik nie stał w linii wylotu
spalin i ich nie wdychał
–
dźwignia zaworu była zamknięta
–
pomocnik nie znajdował się w
strefie wylotu dyszy
–
pomocnik natychmiast po założeniu
urządzenia opuścił stanowisko
pracy
Uruchamianie silnika
Urządzeniami do rozpylania i
roztrząsania (wyposażenie specjalne)
Może nastąpić w odległości minimum
3 metrów od miejsca tankowania – nie w
zamkniętym pomieszczeniu.
W trybie rozprowadzania i roztrząsania
można rozprowadzać proszek lub suchy
granulat.
Urządzenie jest obsługiwane wyłącznie
przez jedną osobę – nie należy
tolerować obecności innych osób na
stanowisku pracy – także podczas
uruchamiania maszyny
Należy przestrzegać ustawowych
przepisów dotyczących posługiwania
się środkami ochrony roślin.
Uruchamiać urządzenie tak, jak to
opisano w instrukcji użytkowania.
Uruchamiać maszynę tylko na równym
podłożu. Do uruchamiania należy
wybrać pewne i bezpieczne miejsce.
Podczas uruchamiania należy mocno
przytrzymać urządzenie mechaniczne.
Należy stosować się do wskazówek
zamieszczonych w instrukcji
użytkowania lub na etykiecie
opakowania środka przeznaczonego do
rozprowadzenia.
Zastosowanie
Podczas pracy mogą powstawać
ładunki elektrostatyczne połączone z
przeskokiem iskier.
Szczególnie duże zagrożenie występuje
przy:
–
ekstremalnie suchych warunkach
atmosferycznych
–
przy stosowaniu środków w formie
proszku, które powodują
powstawanie kurzu o wysokiej
koncentracji
W celu uniknięcia uszkodzenia
urządzenia oraz wypadku, nie należy
nigdy rozprowadzać środków
wybuchowych lub łatwopalnych.
Nie rozprowadzać urządzeniem siarki
ani jej związków – mają one ekstremalne
właściwości wybuchowe i bardzo niską
temperaturę zapłonu.
W celu zmniejszenia ryzyka przeskoku i
związanego z nim wyfuknięcia lub
wybuchu pożaru, na urządzeniu musi
zostać zamontowany kompletny system
odprowadzania elektryczności
statycznej. System składa się z drutu
przewodnikowego w dmuchawie, który
jest połączony z metalowym łańcuchem.
W celu odprowadzenia ładunków
elektrostatycznych, metalowy łańcuch
musi dotykać przewodzącego podłoża.
Nie należy pracować na podłożu, które
nie posiada właściwości przewodzących
(np. wykonanego z tworzywa
sztucznego lub asfaltu).
Nie należy pracować bez systemu lub z
uszkodzonym systemem
odprowadzania ładunków
elektrostatycznych.
Koniecznie przestrzegać instrukcji
montażu zespołu przystawnego
"Urządzenie do rozprowadzania
proszków i materiałów sypkich".
SR 420
7
polski
Trzymanie i prowadzenie urządzenia
372BA019 KN
Nie należy nigdy kierować strumienia
powietrza z dmuchawy w stronę innych
osób! – urządzenie mechaniczne może
podrzucać z ziemi i miotać z dużą
prędkością różne przedmioty –
niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń!
Urządzenie należy przenosić na plecach
zawieszone na obydwóch pasach
uprzęży nośnej – nie przenosić
urządzenia na jednym pasie barkowym.
Rurę nadmuchową trzymając prawą
ręką prowadzić za uchwyt
manipulacyjny – dotyczy to także osób
leworęcznych.
Pracować poruszając się wolnym
krokiem do przodu – stale obserwować
wylot powietrza z rury wydmuchowej –
nie pracować poruszając się do tyłu –
niebezpieczeństwo potknięcia!
Urządzenie i pojemnik zawiesiny
trzymać w pozycji pionowej. Nie
pochylać się nadmiernie do przodu –
niebezpieczeństwo wypadku wskutek
rozlania się zawiesiny!
Podczas pracy
8
W razie zagrażającego
niebezpieczeństwa lub awarii należy
natychmiast wyłączyć silnik – przesunąć
dźwignię nastawczą do pozycji STOP
lub 0.
W razie zagrożenia natychmiast
odrzucić urządzenie:
–
otworzyć zamknięcie pasa
biodrowego (wyposażenie
specjalne)
–
zsunąć przez barki pasy uprzęży
nośnej
–
zrzucić urządzenie
Nigdy nie pozostawiać pracującego
urządzenia bez dozoru.
Ostrożnie na śliskich oraz mokrych
powierzchniach, na śniegu, na
pochyłościach i na nierównym terenie
itp. – niebezpieczeństwo poślizgnięcia!
Zwracać uwagę na przeszkody: śmieci,
pieńki drzew, korzenie, wykroty –
niebezpieczeństwo potknięcia!
Przy stosowaniu ochrony narządu
słuchu zalecane jest zachowanie
szczególnej ostrożności oraz orientacji –
percepcja sygnałów alarmowych przy
wystąpieniu zagrożeń (takich jak okrzyki
ostrzegawcze, sygnały alarmowe, itp.)
jest wtedy znacznie ograniczona.
W odpowiednim czasie robić przerwy w
pracy. Należy zapobiegać zmęczeniu i
utracie sił – niebezpieczeństwo
wypadku!
Pracować w spokojny i przemyślany
sposób; tylko w warunkach dobrej
widoczności. Nie stwarzać zagrożenia
dla innych osób.
Nie pracować stojąc na drabinie, a także
na niestabilnym podłożu.
Podczas pracy na wolnej przestrzeni lub
w ogrodach zwracać uwagę na małe
zwierzęta nie stwarzając dla nich
zagrożenia.
Nie pracować w pobliżu przewodów
energetycznych znajdujących się pod
napięciem – niebezpieczeństwo utraty
życia wskutek porażenia prądem!
Pomiędzy zmianą różnych rodzajów
środków ochrony roślin należy oczyścić
zbiornik zawiesiny i system węży.
Z chwilą uruchomienia
silnik wytwarzane są spaliny zawierające trujące
gazy. Gazy zawarte w
spalinach mogą być niewidoczne i bez zapachu,
a także zawierać niedopalone węglowodory i
benzol. Nie należy nigdy
pracować urządzeniem
mechanicznym w
zamkniętych lub słabo
wentylowanych
pomieszczeniach.
Podczas pracy w rowach, obniżeniach,
wykopach lub warunkach ograniczonej
swobody ruchu należy stale zwracać
uwagę na wystarczającą wymianę
powietrza – zagrożenie dla życia
wskutek zatrucia spalinami!
SR 420
polski
W razie wystąpienia mdłości, bólu
głowy, zakłóceń wzroku (zawężenie
pola widzenia), zakłóceń słuchu,
zawrotów głowy, spadku koncentracji
należy natychmiast przerwać pracę –
powyższe symptomy mogą między
innymi być wywołane wskutek wysokiej
koncentracji spalin – niebezpieczeństwo
zaistnienia wypadku!
Pracować urządzeniem w sposób
powodujący najmniejszą emisję hałasu i
spalin. Nie pozostawiać silnika
pracującego bez potrzeby – dodawać
gazu tylko podczas pracy.
Nie palić tytoniu w czasie pracy
urządzeniem mechanicznym oraz w
jego najbliższym otoczeniu –
niebezpieczeństwo pożaru! Z układu
zasilania paliwem mogą się wydobywać
łatwopalne pary benzyny.
Jeżeli urządzenie mechaniczne zostało
poddane ponadnormatywnym
obciążeniom mechanicznym
(np. wskutek stosowania nadmiernej
siły, uderzenia lub upadku), to przed
ponownym uruchomieniem należy
dokładnie sprawdzić stan
bezpieczeństwa eksploatacyjnego
maszyny – patrz także rozdział "Przed
uruchomieniem". Sprawdzić należy
przede wszystkim szczelność układu
zasilania paliwem i sprawność
funkcjonalną urządzeń
zabezpieczających. Nie należy w
żadnym wypadku pracować
urządzeniem mechanicznym, którego
stan bezpieczeństwa eksploatacyjnego
nie pozostaje bez zastrzeżeń. W razie
wątpliwości należy się zwrócić do
autoryzowanego dealera.
SR 420
Po zakończeniu pracy
Czas użytkowania maszyny można
wydłużyć poprzez:
Zamknąć dźwignię zaworu dopływu
–
Zanim urządzenie zostanie zdjęte z
barków należy wyłączyć silnik.
stosowanie ocieplenia dłoni (ciepłe
rękawice)
–
stosowanie przerw
Po zakończeniu pracy odstawić
urządzenie mechaniczne na równym,
niepalnym podłożu. Nie odstawiać
urządzenia w pobliżu materiałów
łatwopalnych (np. wiórów drewnianych,
kory, wyschniętej trawy czy paliwa) –
niebezpieczeństwo wybuchu pożaru!
Sprawdzić stan szczelności wszystkich
podzespołów.
Po zakończeniu pracy dokładnie
oczyścić urządzenie, ręce, twarz oraz –
jeżeli zachodzi potrzeba – również
odzież.
Czas użytkowania maszyny ulega
skróceniu przy:
–
szczególnych, indywidualnych
skłonnościach w kierunku
niedokrwienia (objawy: często
występujące zimne palce,
cierpnięcie),
–
niskich temperaturach
zewnętrznych,
–
intensywności chwytu (mocny
chwyt rękojeści maszyny zakłóca
dokrwienie)
Ludzi oraz zwierzęta należy trzymać z
dala od powierzchni, na której wykonano
zabieg – powtórnie mogą tam wejść
dopiero po pełnym wyschnięciu środka
ochrony roślin.
Przy regularnym użytkowaniu
urządzenia mechanicznego oraz przy
powtarzającym się występowaniu
określonych symptomów
(np. cierpnięcie palców) zaleca się
poddanie badaniom lekarskim.
Drgania (wibracje)
Obsługa techniczna i naprawy
Dłuższe użytkowanie urządzenia
mechanicznego może doprowadzić do
spowodowanych przez drgania
zakłóceń w funkcjonowaniu układu
krążenia w obszarze rąk operatora
("niedokrwienie palców rąk").
Przy urządzeniu mechanicznym należy
regularnie wykonywać czynności
obsługi technicznej. Wykonywać należy
tylko te przeglądy okresowe i naprawy,
które zostały opisane w Instrukcji
użytkowania. Wykonanie wszystkich
innych robót należy zlecić
wyspecjalizowanemu dystrybutorowi.
Nie można określić w sposób ogólny
czasu użytkowania maszyny, gdyż
zależy to od wielu różnorodnych
czynników.
Firma STIHL radzi zlecanie
wykonywania czynności obsług
okresowych i napraw wyłącznie
autoryzowanym dystrybutorom tej firmy.
Autoryzowanym dystrybutorom firmy
9
polski
Należy stosować wyłącznie
kwalifikowane części zamienne. W
przeciwnym razie może to prowadzić do
zagrożenia wystąpieniem wypadków
przy pracy lub do uszkodzeniem
urządzenia. W razie wątpliwości
prosimy zwracać się z pytaniami do
wyspecjalizowanego dystrybutora.
Firma STIHL zaleca stosowanie
oryginalnych podzespołów zamiennych
tej firmy. Właściwości techniczne tych
podzespołów zostały w optymalny
sposób dostosowane do urządzenia
oraz do wymagań stawianych przez
użytkownika.
Przed rozpoczęciem napraw, czynności
obsługi technicznej lub czyszczenia
należy zawsze wyłączyć silnik –
niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń! - wyjątek: regulacje gaźnika i
biegu jałowego.
Obracać układem korbowo-tłokowym
silnika przy pomocy urządzenia
rozruchowego można po zdjęciu fajki
(wtyczki przewodu zapłonowego) ze
świecy lub po całkowitym wykręceniu
świecy, tylko wtedy, gdy suwak
przełącznika wielofunkcyjnego /
dźwignia przełącznika STOP znajduje
się w pozycji STOP lub 0 –
niebezpieczeństwo pożaru wskutek
przeskoku iskry poza cylindrem.
Regularnie sprawdzać szczelność
zamknięcia zbiornika paliwa (korka)
Stosować wyłącznie sprawne
technicznie i dozwolone świece
zapłonowe – patrz rozdział "Dane
techniczne"
Sprawdzić stan techniczny przewodu
zapłonowego (izolacja w nienagannym
stanie, mocne połączenia).
Sprawdzić stan techniczny tłumika
wydechu spalin.
Kompletowanie urządzenia
WSKAZÓWKA
Cięgno gazu zostało już podłączone i
przy składaniu urządzenia nie może być
zginane.
Zakładanie łącznika
Nie należy eksploatować urządzenia z
uszkodzonym lub zdemontowanym
tłumikiem wydechu spalin –
niebezpieczeństwo pożaru! zagrożenie uszkodzeniem narządu
słuchu!
2
Nie należy dotykać rozgrzanego tłumika
wydechu spalin – niebezpieczeństwo
poparzenia!
1
Stan techniczny elementów układu
tłumienia drgań (AV) wywiera wpływ na
intensywność wibracji – należy
regularnie kontrolować stan techniczny
elementów AV.
3
372BA023 KN
STIHL umożliwia się regularny udział w
szkoleniach oraz udostępnia Informacje
techniczne.
Klucz wielofunkcyjny i śrubokręt
znajdują się pod urządzeniem.
N
Łącznik (1) włożyć w króciec (2) do
oporu – ograniczniki na łączniku i na
króćcu muszą znajdować w jednej
linii. Nakrętki (3) założyć na
sześciokątne mocowania w króćcu
N
Włożyć śrubę po przeciwległej
stronie i dokręcić z wyczuciem,
łącznik musi dać się obracać
Nie należy wykonywać obsługi
technicznej ani przechowywać
urządzenia mechanicznego w pobliżu
źródeł otwartego ognia – zagrożenie
wybuchem pożaru ze względu na
paliwo!
10
SR 420
polski
Montaż przedłużki
372BA024 KN
5
N
Wąż falisty (1) obrócić do oporu
N
Uchwyt manipulacyjny (2) obrócić
poziomo
N
Dokręcić śrubę mocującą (5) –
zacisnąć uchwyt – patrz również
"Regulacja uchwytu
manipulacyjnego"
Montaż węża
372BA028 KN
2
N
Wąż (1) prowadzący od urządzenia
i wąż (3) do dozownika
zamontować obejmami (4) do
króćców w zaworze odcinającym
N
Zamknąć zawór odcinający
(ustawić dźwignię pionowo)
N
Wlać wodę i sprawdzić szczelność
wszystkich połączeń węży
4
2
N
Przedłużkę (3) wsunąć do oporu w
wąż falisty (1)
N
Dozownik (4) musi być ustawiony w
jednej linii z uchwytem
manipulacyjnym
SR 420
Regulacja uchwytu manipulacyjnego
1
372BA027 KN
1
372BA025 KN
3
N
3
2
Wąż (1) prowadzący od urządzenia
przymocować za pomocą
uchwytu (2) do węża falistego
1
N
Zakładanie urządzenia na plecy
N
Odkręcić śrubę mocującą (1)
N
Przesunąć wzdłuż uchwyt
manipulacyjny (2) i ustawić w
pozycji odpowiadającej długości
ramienia
N
Dokręcić śrubę mocującą (1)
372BA029 KN
1
4
4
372BA026 KN
1
11
polski
Luzowanie nośnego pasa barkowego
Pas uprzęży nośnej
Paliwo
Do napędu silnika należy stosować
wyłącznie mieszankę paliwową
składającą się z benzyny oraz oleju
silnikowego.
0811BA009 KN
373BA004 KN
Zaczepianie pasa nośnego
N
Haczyk pasa zaczepić za płytę
nośną
N
Unieść nakładkę zaciskową
N
Wyregulować pasy uprzęży nośnej
tak, żeby płyta barkowa mocno i
pewnie przylegała do pleców
Błyskawiczne zrzucenie uprzęży
373BA003 KN
Regulacja pasa uprzęży nośnej
N
Pociągnąć końcówki pasów w
kierunku do dołu – pasy uprzęży
nośnej zostaną naprężone
Należy unikać bezpośredniego kontaktu
paliwa z ciałem oraz wdychania jego
par.
STIHL MotoMix
STIHL zaleca stosowanie mieszanki
paliwowej STIHL MotoMix. Powyższa
gotowa mieszanka paliwowa nie
zawiera benzolu i, ołowiu,
charakteryzuje się wysoką liczbą
oktanową i oferuje niezmiennie
prawidłowy stosunek mieszanki.
STIHL MotoMix zapewnia – w
połączeniu z olejem do silników
dwusuwowych STIHL – HP Ultra –
najdłuższą żywotność silników.
Przed przystąpieniem do użytkowania
zapoznać się z instrukcją
błyskawicznego zrzucania uprzęży.
Mieszanka paliwowa MotoMix nie jest
oferowana na niektórych rynkach.
Przygotowywanie mieszanki paliwowej
W razie zagrożenia natychmiast zrzucić
urządzenie:
N
12
OSTRZEŻENIE
Otworzyć szybkozłącze na pasie
biodrowym (wyposażenie
specjalne)
N
Otworzyć haczyk pasa na płycie
nośnej poprzez obrót (strzałka) do
przodu
N
Zrzucić urządzenie do tyłu
WSKAZÓWKA
Niewłaściwe składniki paliwa lub
stosunek mieszanki odbiegający od
przepisowego mogą prowadzić do
poważnych uszkodzeń jednostki
napędowej. Benzyna lub olej silnikowy
niższej jakości mogą spowodować
SR 420
polski
uszkodzenia silnika, pierścieni
tłokowych, przewodów paliwowych oraz
zbiornika paliwa.
Benzyna
Należy stosować wyłącznie benzynę
markową o liczbie oktanowej minimum
90 ROZ – zaołowionej lub bezołowiowej.
Do silników maszyn wyposażonych w
katalizatory należy bezwzględnie
stosować benzynę bezołowiową.
Do urządzeń mechanicznych
wyposażonych w silniki z katalizatorami,
do przygotowania mieszanki paliwowej
należy stosować wyłącznie olej do
silników dwusuwowych STIHL w
stosunku 1:50.
światła, słońca, niskich lub wysokich
temperatur mieszanka paliwowa może
stać się bezużyteczna już po krótszym
okresie czasu.
Proporcje mieszanki
N
przy olejach do silników dwusuwowych
STIHL 1:50; 1:50 = 1 część oleju
+ 50 części benzyny
Przykłady
WSKAZÓWKA
Po wykonaniu wielu tankowań zbiornika
benzyną zaołowioną skuteczność
funkcji katalizatora może ulec
wyraźnemu pogorszeniu.
Benzyna z udziałem alkoholu powyżej
10% może przy gaźnikach z ręczną
regulacją powodować zakłócenia
regularnego biegu silnika i w związku z
tym nie należy jej stosować do tych
silników.
Silniki wyposażone w system M-Tronic
rozwijają pełną moc przy udziale
alkoholu w paliwie w wysokości
do 25% (E25).
Olej silnikowy
Należy stosować tylko kwalifikowane
oleje do silników dwusuwowych –
najlepiej olej do silników dwusuwowych
STIHL HP, HP Super lub HP Ultra,
których właściwości zostały dobrane
specjalnie do silników STIHL.
Najwyższą efektywność oraz najdłuższą
trwałość silników zapewnia olej
HP Ultra.
Oleje silnikowe nie są oferowane na
wszystkich rynkach.
SR 420
STIHL MotoMix można przechowywać
bez problemu nawet przez 2 lata.
Ilość benzyny Olej do silników dwusuwowych STIHL 1:50
Litr
Litr
(ml)
1
0,02
(20)
5
0,10
(100)
10
0,20
(200)
15
0,30
(300)
20
0,40
(400)
25
0,50
(500)
N
Przed tankowaniem należy mocno
wstrząsnąć kanistrem, w którym
znajduje się mieszanka paliwowa.
OSTRZEŻENIE
W kanistrze mogło powstać ciśnienie –
należy zachować ostrożność podczas
otwierania!
N
Zbiornik paliwa i kanister należy od
czasu do czasu dokładnie
wyczyścić.
Pozostałości paliwa oraz ciecz użytą do
czyszczenia należy zdeponować
zgodnie z przepisami o usuwaniu
odpadów oraz w sposób nieszkodliwy
dla środowiska naturalnego!
do kanistra dozwolonego do
przechowywania paliwa należy
najpierw wlać olej silnikowy,
następnie benzynę i dokładnie
wymieszać obydwa składniki
Przechowywanie paliwa
Paliwo należy przechowywać w
specjalnie atestowanych kanistrach, w
suchym, chłodnym i bezpiecznym
miejscu, osłonięte przed działaniem
światła i promieni słonecznych.
Paliwo się starzeje – przygotowany
zapas paliwa powinien starczać na kilka
tygodni. Mieszanka paliwowa nie może
być przechowywana przez okres
dłuższy niż 30 dni. Wskutek działania
13
polski
Napełnić zbiornik paliwem
Tankowanie paliwa
Nie należy rozlewać paliwa ani
tankować zbiornika po same brzegi.
Przygotowanie urządzenia
N
Otwarcie zamknięcia zbiornika
N
Napełnić zbiornik paliwem
N
Zamykanie zamknięcia zbiornika
OSTRZEŻENIE
WSKAZÓWKA
Przed uruchomieniem silnika należy
sprawdzić i jeżeli zachodzi potrzeba,
oczyścić kratkę ochronną systemu
zasysania powietrza dmuchawy
znajdującą się pomiędzy płytą barkową
a jednostką napędową. W wyposażeniu
specjalnym oferowana jest kratka
ochronna zapewniająca drożność wlotu
zasysania powietrza.
373BA037 KN
Po zatankowaniu należy możliwie
najmocniej dokręcić ręcznie zakrętkę
zamknięcia zbiornika paliwa (korek)
Informacje przed
uruchomieniem urządzenia
373BA006 KN
N
N
Dokładnie oczyścić zamknięcie
zbiornika paliwa (korek) i jego
otoczenie tak, żeby do wnętrza
zbiornika nie przedostały się żadne
zanieczyszczenia.
N
Ustawić urządzenie w takiej pozycji,
żeby otwór zamknięcia zbiornika był
skierowany ku górze.
Dźwignię nastawczą nastawić na
bieg jałowy
Gdy silnik nie przestawi się na położenie
biegu jałowego, od dźwigni gazu
odczepiła się linka gazu.
Poprzez ustawienie położenia biegu
jałowego linka gazu samoczynnie się
zaczepia.
Firma STIHL zaleca stosowanie
systemu tankowania paliwa STIHL
(wyposażenie specjalne).
14
SR 420
polski
Przed uruchomieniem
Uruchamianie i wyłączanie
silnika
Przy zimnym silniku
Uruchamianie silnika
Należy stosować się do przepisów
dotyczących bezpieczeństwa
373BA010 KN
N
373BA011 KN
373BA008 KN
1
N
373BA009 KN
2
N
Suwak Stop (1) przesunąć na #
N
Dźwignia nastawcza (2) w
położeniu środkowym – położenie
gazu rozruchowego
Zamknąć zawór odcinający (3)
(ustawić pionowo)
N
Obrócić pokrętło sterowania
przysłoną przepustnicy układu
rozruchowego do pozycji g
Przy rozgrzanym silniku
N
Obrócić pokrętło sterowania
przysłoną przepustnicy układu
rozruchowego do pozycji e
N
Powyższą pozycję należy stosować
także wtedy, gdy silnik już pracował,
ale jest jeszcze zimny.
Przy pomocy dźwigni nastawczej można
wybrać każde położenie gazu od biegu
jałowego (dolny ogranicznik) po pełny
gaz (górny ogranicznik).
Przed wyłączeniem silnika ustawić bieg
jałowy.
SR 420
15
polski
Rozruch
Po podjęciu pracy przez silnik
WSKAZÓWKA
Nie wyciągać linki na całą długość –
niebezpieczeństwo zerwania!
Nie należy teraz swobodnie zwolnić
uchwytu rozrusznika, tylko powoli
wprowadzić go do urządzenia w
kierunku przeciwnym do wyciągania
tak, żeby linka rozruchowa
równomiernie się nawinęła
Po pierwszym zapłonie
2
373BA014 KN
N
N
Dźwignia nastawcza (2) na dolny
ogranicznik – silnik przechodzi na
bieg jałowy
373BA012 KN
Wyłączyć silnik
N
Wybrać pewne stanowisko:
przytrzymać urządzenie lewą dłonią
za obudowę i podeprzeć jedną ze
stóp uniemożliwiając przesunięcie
N
Prawą dłonią chwycić uchwyt
rozrusznika
N
Powoli wyciągnąć uchwyt
rozrusznika aż do pierwszego
wyraźnego zaryglowania
mechanizmu zapadkowego, a
następnie energicznym i mocnym
ruchem zaciągnąć.
1
373BA015 KN
Położyć urządzenie pewnie na
podłożu – proszę zwrócić uwagę na
to, żeby nikt nie pozostawał w
strefie wylotu rury dmuchawy.
373BA013 KN
N
Przy zimnym silniku
N
uruchamianie rozgrzanego silnika
N
16
Obrócić pokrętło przysłony
przepustnicy układu rozruchowego
do pozycji e – powtarzać czynność
rozruchu aż do podjęcia pracy przez
silnik
powtarzać czynność uruchamiania
aż do podjęcia pracy przez silnik
N
Suwak Stop (1) przesunąć na $
Dalsze wskazówki dotyczące
uruchamiania
Przy bardzo niskiej temperaturze
N
Rozgrzać silnik
Po podjęciu pracy przez silnik:
N
Dźwignia nastawcza na dolny
ogranicznik – silnik przechodzi na
bieg jałowy
N
Dodać trochę gazu – przez krótką
chwilę rozgrzać silnik
SR 420
polski
Jeżeli silnik nie podejmuje pracy
Po pierwszym zapłonie dźwignia
przełącznika wielofunkcyjnego nie
została we właściwym czasie
przesunięta do pozycji e komora
spalania w silniku została zalana
paliwem.
N
Wykręcić świecę zapłonową – patrz
rozdział "Świeca zapłonowa"
N
Osuszyć świecę zapłonową
N
Otworzyć główną przepustnicę
(pełny gaz)
N
Wielokrotnie zaciągnąć linką
urządzenia rozruchowego w celu
przewietrzenia komory spalania
N
N
N
Zamontować świecę zapłonową –
patrz rozdział "Świeca zapłonowa"
Suwak Stop przesunąć na #.
Pokrętło sterowania przepustnicą
układu rozruchowego ustawić w
pozycji e – także przy zimnym
silniku!
Ponowny rozruch silnika
Paliwo w zbiorniku zostało
wypracowane do końca, zbiornik został
ponownie zatankowany
N
Wielokrotnie zaciągnąć linką
urządzenia rozruchowego, aż
pompa paliwowa poda
wystarczającą ilość paliwa
Ustalanie ilości zawiesiny
Obliczanie powierzchni (m2)
Przy niskich uprawach jest to wynik
mnożenia długości przez szerokość
pola.
Przy wysokich uprawach wyliczenie
powierzchni następuje na podstawie
długości rzędów roślin pomnożonej
przez przeciętną wysokość części
ulistnionej. Powyższy wynik należy
pomnożyć przez ilość rzędów roślin.
Przy obustronnym oprysku części
ulistnionej należy powyższy wynik
pomnożyć dodatkowo przez 2.
Die Fläche in Hektar erhält man, wenn
man die Quadratmeterzahl der Fläche
durch 10.000 teilt.
Przykład:
Na polu o długości 120 m i szerokości
30 m ma zostać wykonany zabieg
oprysku środkim do zwalczania
szkodników.
Powierzchnia:
120 m x 30 m = 3.600 m2
3.600 / 10.000 = 0,36 ha
Obliczanie ilości substancji czynnej
Ustalić na podstawie instrukcji
użytkowania środka ochrony roślin:
SR 420
–
niezbędną ilość substancji czynnej
na 1 hektar (ha)
–
koncentrację substancji czynnej
(stosunek mieszaniny)
Niezbędną ilość substancji czynnej na
1 ha pomnożyć przez powierzchnię
wyliczoną w ha. Wynik, to ilość
substancji czynnej niezbędna do
wykonania zabiegu agrotechnicznego
na ustalonej powierzchni.
Przykład:
Zgodnie z instrukcją użytkowania na
hektar niezbędna jest ilość substancji
czynnej w wysokości 0,4 litra (I) o
koncentracji 0,1 %.
Ilość substancji czynnej:
0,4 (l/ha) x 0,36 (ha) = 0,144 l
Ustalanie ilości zawiesiny
Wyliczenie niezbędnej ilości zawiesiny
przebiega w następujący sposób:
TW
K
x 100 = TB
TW = ilość substancji czynnej w l
K = koncentracja w %
TB = niezbędna ilość zawiesiny w l
Przykład:
Ustalona ilość substancji czynnej
wynosi 0,144 l. Koncentracja,
odpowiednio do instrukcji użytkowania
wynosi 0,1 %.
Ilość zawiesiny:
0,144 l
x 100 = 144 l
0,1 %
17
polski
Ustalanie szybkości poruszania sie
pracownika
Przed rozpoczęciem pracy należy
wykonać próbę z zatankowanym wodą
urządzeniem, założonym na barkach
pracownika. Poruszać lancę natryskową
w taki sposób (ruchem wahadłowym),
jak później podczas wykonywania
właściwego oprysku. Należy przy tym
ustalić dystans pokonany w czasie
1 min.
Podczas wykonywania próby należy
także sprawdzić wybraną szerokość
roboczą. Przy niskich uprawach
polowych praktyczna szerokość
robocza wynosi 4-5 m. Dla oznaczenia
wytyczyć szerokość roboczą.
Droga pokonana w metrach podzielona
przez czas w minutach daje szybkosć
poruszania się pracownika w metrach
na minutę (m/min).
vb = szybkości poruszania sie
pracownika
Urządzenie dozujące
Vc = ilość rozprowadzana
b = szerokość robocza
Zawór odcinający
A = powierzchnia
Przykład:
Z uprzednio ustalonych wartości oraz
szerokości roboczej 4 m, wynika
następująca regulacja urządzenia
dozującego:
144 l x 10 (m/min) x 4 m
= 1,6 l/min
3600 m2
Hektar (ha) musi zostać przeliczony na
m2 (ha x 10.000 = m2).
W celu wyregulowania ustalonej ilości
rozprowadzanego środka – patrz
rozdział "Urządzenie dozujące".
Przykład:
Droga pokonana w ciągu jednej minuty
wynosi 10 m.
Szybkości poruszania sie pracownika:
10 m
1 min
= 10 m/min
Ustalanie regulacji dozowania
N
Zawór odcinający (1) pionowo do
góry = przepływ zamknięty
N
Zawór odcinający (1) równolegle do
węża = przepływ otwarty
N
Ustawić ilość rozprowadzanej
cieczy – nie dozować przez zawór
odcinający
Wartość nastawcza urządzenia
dozującego zostaje ustalona w
następujący sposób:
Va(l) x vb(m/min) x b(m)
= Vc(l/min)
A (m2)
Va = ilość zawiesiny
18
SR 420
polski
Ilość rozprowadzanego środka bez
pompy ciśnieniowej z dyszą ULV
Dozownik
3
4
5
4
3
N
Spryskiwacz mgławicowy 0° do -30° w
pozycji horyzontalnej
2
372BA005 KN
2
6
1
Dozownik (2) przekręcić na
dyszy (3) – ilość rozprowadzanej
cieczy jest ustawiana bezstopniowo
Położenie 1 = minimalny przepływ
Położenie 6 = maksymalny przepływ
Oznaczenia liczbowe na dozowniku
należy przy tym ustawić w pozycji
naprzeciw noska (4) poniżej dozownika.
Ilość rozprowadzanego środka bez
pompy ciśnieniowej
Spryskiwacz mgławicowy 0° do -30° w
pozycji horyzontalnej
Pozycja
dozowania
1
2
3
4
5
6
SR 420
Ilość rozprowadzanego środka (l/min)
(wartość pośrednia)
0,12
0,44
0,86
1,27
1,58
1,81
Pozycja
dozowania
0,5
0,65
0,8
Ilość rozprowadzanego środka (l/min)
(wartość pośrednia)
0,03
0,07
0,10
Ilość rozprowadzanego środka z
zastosowaniem pompy ciśnieniowej
(wyposażenie specjalne)
Sprawdzanie dozownika
N
Postawić urządzenie pewnie na
podłożu
N
Demontaż kratki odbojowej i pompy
ciśnieniowej
N
Napełnić zbiornik zawiesiny wodą
do znaku 10 litrów
N
Ustawić dozownik w pozycji
dozowania 6
N
Uruchomić urządzenie
N
Przy poziomej pozycji lancy
natryskowej oraz pełnym otwarciu
głównej przepustnicy (gazu)
rozprowadzić ciecz aż do znaku
5 litrów i zmierzyć przy tym czas jaki
był potrzebny do zabiegu
Pozycja lancy natryskowej 0° (pozioma)
Pozycja
dozowania
1,0
1,6
2,0
Ilość rozprowadzanego środka (l/min)
(wartość pośrednia)
0,64
1,88
3,13
Ilość do rozprowadzenia z pompą
ciśnieniową (wyposażenie specjalne) z
dyszą ULV
Pozycja lancy natryskowej 0° (pozioma)
Pozycja
dozowania
0,5
0,65
0,8
Czas potrzebny do rozprowadzenia
5 litrów cieczy powinien wynosić od
140 do 170 sekund.
Przy odchyleniach:
N
Sprawdzić czystość dozownika i
jeżeli zachodzi potrzeba, oczyścić
N
Sprawdzić regulację silnika i jeżeli
zachodzi potrzeba, skorygować
Jeżeli wykonanie powyższych
czynności nie przyniesie poprawy,
należy zwrócić się do autoryzowanego
dealera.
Ilość rozprowadzanego środka (l/min)
(wartość pośrednia)
0,10
0,20
0,42
19
polski
Napełnianie zbiornika
zawiesiną
Ustawić urządzenie na płaskiej
powierzchni.
N
Zamknąć zawór odcinający
N
Otworzyć do końca zawór w trybie
rozpylania mgławicowego – nie
dozować przez zawór odcinający
Z powodu różnych kratek strumień
natrysku może mieć inny kształt.
372BA008 KN
N
Kratka podwójnie odchylająca
Eksploatacja w trybie
natrysku
Kratka w kształcie stożka
372BA029 KN
Odchylenie strumienia rozpylonej cieczy
we dwie strony – przy ciasnych
uprawach można ze ścieżki dzielącej
rabatki prowadzić opryski jednocześnie
w obydwie strony.
Zatankować dokładnie wymieszaną
zawiesinę – nie należy przekraczać
maksymalnej ilości napełniania,
która wynosi 13 litrów (strzałka)
372BA006 KN
N
1
372BA021 KN
Płyn jest drobno rozpylany – krótka,
szeroka i gęsta chmura rozpylonej
cieczy.
Uszczelka (1) w zamknięciu musi
być zawsze nasmarowana
N
Założyć i mocno dokręcić zakrętkę
372BA007 KN
N
Kratka odchylająca
Zmiana kierunku strumienia rozpylonej
cieczy – do oprysku niższych upraw od
dołu.
20
SR 420
polski
Czyszczenie filtra powietrza
Regulacja gaźnika
Gaźnik otrzymuje fabryczne ustawienie
standardowe.
Jeżeli wyraźnie spada moc silnika:
4
3
Powyższa regulacja gaźnika powoduje,
że w każdej fazie eksploatacyjnej do
silnika zostaje dostarczona mieszanka
paliwowo-powietrzna o optymalnym
stosunku.
5
1
Przy tym gaźniku korekty przy pomocy
głównej śruby regulacyjnej oraz śruby
regulacyjnej biegu jałowego mogą być
podejmowane tylko w wąskim zakresie.
373BA018 KN
2
1
373BA017 KN
N
N
Obrócić pokrętło sterowania
przysłoną przepustnicy układu
rozruchowego do pozycji g
N
Odkręcić śruby (1) i ściągnąć
pokrywę filtra (2)
Wyjąć filtr zasadniczy (3) z pokrywy
i sprawdzić stan techniczny – w
razie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia, wymienić
Przy wymianie filtra zasadniczego
należy także wymienić filtr dodatkowy.
N
Wyjąć z pokrywy filtra filtr
wstępnego oczyszczania (4)
N
wysuszyć wilgotny filtr wstępnego
oczyszczania – następnie otrzepać
lub przedmuchać
Ustawienia standardowe
N
Wyłączyć silnik
N
Sprawdzić stan techniczny filtra
powietrza – jeżeli zachodzi potrzeba
oczyścić lub wymienić
N
Sprawdzić stan techniczny kratki
przeciwiskrowej (oferowana nie na
wszystkich rynkach) w tłumiku –
jeżeli zachodzi potrzeba, oczyścić
lub wymienić
Uszkodzony filtr wstępnego
oczyszczania musi zostać wymieniony
SR 420
N
Pokrywę filtra uwolnić z większych
zanieczyszczeń i wyczyścić
wnętrze filtra
N
Filtr zasadniczy (3) i filtr wstępnego
oczyszczania (4) włożyć ponownie
do pokrywy filtra
N
Założyć pokrywę filtra na dno
filtra (5) i przykręcić
21
polski
Nierówna prędkość obrotowa na biegu
jałowym; silnik przerywa pracę pomimo
korekty położenia LA, słabe
przyspieszanie
L
373BA043 KN
H
N
Obrócić ostrożnie obydwie śruby
regulacyjne aż do oporu w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara
N
Główną śrubę regulacyjną (H)
odkręcić o 1/4 obrotu
N
Śrubę regulacyjną biegu
jałowego (L) jest odkręcona o
1/4 obrotu
Wykonywanie ustawienia
standardowego
N
Uruchomić i rozgrzać silnik
N
Obracać śrubą regulacyjną biegu
jałowego (L) w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, aż silnik zacznie regularnie
pracować i dobrze przyspieszać –
maksymalnie aż do oporu
Nierównomierna liczba obrotów
podczas pracy silnika na biegu jałowym
Zbyt "bogata" regulacja biegu jałowego.
N
Regulacja biegu jałowego
N
Zbyt "bogata" regulacja biegu jałowego.
Obracać śrubę regulacji biegu
jałowego (L) w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara aż silnik
zacznie regularnie pracować i
będzie jeszcze dobrze przyspieszać
– maksymalnie: aż do oporu
N
Wykonywanie ustawienia
standardowego
N
Rozgrzać silnik
N
Obracać nieznacznie główną śrubą
regulacyjną (H) w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek
zegara (w kierunku "zubożenia") –
maksymalnie aż do oporu
WSKAZÓWKA
Po powrocie z większej wysokości
regulację gaźnika ponownie przestawić
na ustawienia standardowe.
Przy zbyt "ubogim" ustawieniu istnieje
zagrożenie uszkodzenia zespołu
napędowego wskutek niedoboru
środków smarujących lub przegrzania.
Po każdej korekcie położenia śruby
regulacyjnej biegu jałowego (L)
najczęściej niezbędna jest także zmiana
położenia śruby zderzakowej regulacji
obrotów biegu jałowego (LA).
L
LA
373BA044 KN
Korekta regulacji gaźnika przy
eksploatacji urządzenia na dużych
wysokościach
Silnik przerywa pracę na biegu jałowym
N
22
Jeżeli silnik pracuje niezadowalająco, to
może okazać się niezbędnym
dokonanie niewielkiej korekty regulacji
gaźnika:
Obracać śrubą regulacji biegu
jałowego (LA) powoli w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek
zegara, aż silnik zacznie
równomiernie pracować
SR 420
polski
Kratka przeciwiskrowa w
tłumiku wydechu spalin
Oczyścić zanieczyszczoną kratkę
przeciwiskrową
N
W razie stwierdzenia uszkodzeń lub
silnego zanieczyszczenia nagarem
należy kratkę wymienić
Świeca zapłonowa
N
Przy niezadowalającej mocy silnika,
trudnościach w uruchamianiu lub
zakłóceniach w pracy silnika na
biegu jałowym należy najpierw
sprawdzić stan techniczny świecy
zapłonowej.
N
Świecę należy wymienić po
upływie 100 godzin
eksploatacyjnych – przy
intensywnie nadpalonych
elektrodach świecę należy
wymienić już wcześniej – stosować
tylko odkłócone świece zapłonowe
dozwolone przez firmę STIHL –
patrz rozdział "Dane techniczne".
2
373BA031 KN
1
N
Przy wyraźnym spadku mocy silnika lub
nierównomiernej maksymalnej liczbie
obrotów, należy sprawdzić stan
techniczny kratki przeciwiskrowej
(występuje na wybranych rynkach) w
tłumiku wydechu spalin.
Wymontowanie świecy zapłonowej
N
Przełącznik Stop przestawić do
pozycji 0
OSTRZEŻENIE
Czynności obsługi technicznej należy
prowadzić wyłącznie przy całkowicie
schłodzonej jednostce napędowej.
N
Przy pomocy odpowiedniego
narzędzia ścisnąć końcówki i wyjąć
klamrę (1)
N
Wyjąć kratkę przeciwiskrową (2) z
tłumika wydechu spalin
SR 420
23
polski
Badanie stanu technicznego świecy
zapłonowej
373BA016 KN
A
N
Zdjąć wtyczkę przewodu
zapłonowego
N
Wykręcić świecę zapłonową
24
000BA039 KN
000BA045 KN
1
N
zanieczyszczone świece
zapłonowe należy oczyścić
N
sprawdzić odstęp (A) pomiędzy
elektrodami i jeżeli zachodzi
potrzeba, wyregulować –
prawidłowa wartość odstępu – patrz
rozdział "Dane techniczne"
OSTRZEŻENIE
Przy świecach wyposażonych w
oddzielne nakrętki połączeniowe (1)
należy bezwzględnie nakręcić je na
gwint i mocno dokręcić – zagrożenie
wybuchem pożaru wskutek przeskoku
iskier!
Zamontowanie świecy zapłonowej
należy usunąć przyczynę
zanieczyszczenia świecy
zapłonowej
N
Świecę zapłonową założyć i wkręcić
ręcznie
Do ewentualnych przyczyn należą:
N
Świecę zapłonową dokręcić
kluczem wielofunkcyjnym
N
Ponownie wcisnąć wtyczkę
przewodu zapłonowego mocno na
świecę zapłonową
N
–
zbyt duża ilość oleju silnikowego w
paliwie
–
zanieczyszczony filtr powietrza
–
niekorzystne warunki eksploatacji
SR 420
polski
Urządzenie rozruchowe
W celu zwiększenia trwałości linki
urządzenia rozruchowego należy
stosować się do następujących
wskazówek:
N
wyciągać linkę tylko w przepisowym
kierunku
N
zwrócić uwagę na to, żeby linka nie
ocierała się o krawędź tulejki
prowadnikowej
N
nie wyciągać linki poza opisaną
długość
N
nie należy teraz swobodnie zwolnić
uchwytu linki, tylko powoli
wprowadzić ją do urządzenia w
kierunku przeciwnym do wyciągania
tak, żeby się równomiernie
nawinęła – patrz rozdział
"Uruchamianie / wyłączanie silnika"
Dokonanie wymiany uszkodzonej linki
urządzenia rozruchowego należy we
właściwym czasie zlecić fachowemu
dystrybutorowi. Firma STIHL zaleca
wykonywanie obsług okresowych i
napraw wyłącznie przez
autoryzowanych dystrybutorów tej firmy.
SR 420
Przechowywanie urządzenia
N
Przechowywać urządzenie w
suchym, zabezpieczonym od mrozu
i bezpiecznym miejscu. Chronić
przed użyciem przez osoby
nieupoważnione (np. przez dzieci).
Przy przerwach w eksploatacji
trwających powyżej 3 miesięcy
N
w miejscu o dobrej wentylacji
opróżnić i oczyścić zbiornik paliwa
N
Paliwo należy utylizować zgodnie z
obowiązującymi przepisami i w
sposób, który nie zagraża
środowisku naturalnemu.
N
wypracować do końca paliwo
znajdujące się w gaźniku – w
przeciwnym razie mogą się w nim
posklejać membrany
N
dokładnie oczyścić urządzenie, a
szczególnie ożebrowanie cylindra i
filtr powietrza
N
Pojemnik zawiesiny nie powinien
przez dłuższy czas być wystawiany
na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych. Promieniowanie UF
może doprowadzić do łamliwości
materiału, z którego wykonany jest
pojemnik – zagrożenie
wystąpieniem nieszczelności lub
pęknięciem!
25
polski
Kompletna maszyna
Kontrola wzrokowa (ogólny stan techniczny, szczelność)
X
Oczyścić
Uchwyt manipulacyjny
Filtr powietrza
Sprawdzenie funkcjonowania
X
X
X
X
wymienić
X
X
Ręczna pompa paliwowa (jeśli występuje) Naprawa przez autoryzowanego
dealera2)
Głowica ssąca w zbiorniku paliwa
Zbiornik paliwa
Gaźnik
Świeca zapłonowa
Otwór ssący powietrza chłodzącego
Kratka przeciwiskrowa1) w tłumiku wydechu spalin
X
wymienić
X
Oczyścić
X
X
X
X
Wyregulować bieg jałowy
X
Wyregulować odstęp pomiędzy
elektrodami
X
Wymienić po upływie każdych
100 godzin eksploatacyjnych
Kontrola wzrokowa
Oczyścić
X
X
Sprawdzić
Oczyścić lub wymienić
Wszystkie dostępne śruby i nakrętki (poza
Dokręcić
śrubami regulacyjnymi gaźnika)
26
X
Sprawdzić
Zbadać regulację biegu jałowego
Jeżeli zachodzi potrzeba
X
Oczyścić
Sprawdzić
Przy wystąpieniu uszkodzeń
Przy wystąpieniu zakłóceń
Co roku
Co miesiąc
Co tydzień
Po każdym zatankowaniu
Po zakończeniu pracy lub
codziennie
Powyższe informacje odnoszą się do pracy urządzenia w normalnych warunkach
eksploatacyjnych. W warunkach utrudnionej eksploatacji (np. intensywny kurz itp.)
oraz wydłużonego dziennego czasu pracy podane powyżej interwały należy odpowiednio skrócić.
Przed rozpoczęciem pracy
Wskazówki dotyczące przeglądów technicznych i konserwacji
X
X
X
SR 420
Zbiornik spryskiwacza z przewodem
Kontrola wzrokowa (ogólny stan techniczny, szczelność)
Oczyścić lub wymienić
Urządzenie dozujące
Sprawdzić
Sprawdzić
Elementy antywibracyjne
Zlecić wymianę autoryzowanemu
dealerowi2)
Kratka wlotu powietrza zasysanego
dmuchawy
Sprawdzić
Naklejki ostrzegawcze
wymienić
1)
2)
Jeżeli zachodzi potrzeba
Przy wystąpieniu uszkodzeń
Przy wystąpieniu zakłóceń
Co roku
Co miesiąc
Co tydzień
Po każdym zatankowaniu
X
Oczyścić
Sitko w zbiorniku spryskiwacza
Po zakończeniu pracy lub
codziennie
Powyższe informacje odnoszą się do pracy urządzenia w normalnych warunkach
eksploatacyjnych. W warunkach utrudnionej eksploatacji (np. intensywny kurz itp.)
oraz wydłużonego dziennego czasu pracy podane powyżej interwały należy odpowiednio skrócić.
Przed rozpoczęciem pracy
polski
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Oczyścić
X
X
Występuje zależnie od potrzeb rynku w kraju użytkowania
STIHL radzi zwrócić się do autoryzowanego dealera STIHL.
SR 420
27
polski
Ograniczanie zużycia
eksploatacyjnego i unikanie
uszkodzeń
Stosowanie się do wskazówek niniejszej
Instrukcji użytkowania pozwoli uniknąć
ponadnormatywnego zużycia
eksploatacyjnego urządzenia oraz
uszkodzeń urządzenia.
Użytkowanie, obsługi techniczne oraz
przechowywanie musi się odbywać z
taką starannością, jak to opisano w
niniejszej Instrukcji obsługi.
Za wszystkie szkody jakie wystąpią
wskutek nieprzestrzegania wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa, obsługi
technicznej i konserwacji odpowiada
użytkownik urządzenia. Obowiązuje to
szczególnie wtedy, gdy:
–
dokonano zmian konstrukcyjnych
produktu bez zezwolenia firmy
STIHL
–
zastosowano narzędzia lub
elementy wyposażenia, które do
niniejszego urządzenia nie zostały
dozwolone, nie nadawały się, lub
nie przedstawiały odpowiedniej
jakości
–
użytkowano urządzenie w sposób
sprzeczny z jego przeznaczeniem
–
urządzeniem posługiwano się
podczas imprez sportowych czy
zawodów
–
wystąpiły szkody będące
konsekwencją użytkowania
urządzenia z podzespołami
niesprawnymi technicznie
28
gaźnika lub niedostateczny stan
czystości szczelin dopływu
powietrza chłodzącego (szczeliny
zasysania powietrza, ożebrowanie
cylindra)
Czynności obsługi technicznej
Należy regularnie wykonywać wszystkie
czynności, które zostały opisane w
rozdziale "Wskazówki dotyczące obsługi
technicznej i konserwacji". Jeżeli
czynności obsługi technicznej nie mogą
zostać wykonane przez użytkownika, to
należy zlecić ich wykonanie
wyspecjalizowanemu dystrybutorowi.
Firma STIHL zaleca wykonywanie
obsług okresowych i napraw wyłącznie
przez autoryzowanych dystrybutorów tej
firmy. Autoryzowanym dystrybutorom
firmy STIHL umożliwia się regularny
udział w szkoleniach oraz udostępnia
Informacje techniczne.
–
korozja oraz szkody powstałe
wskutek nieprawidłowego
magazynowania
–
uszkodzenia urządzenia w wyniku
zastosowania części zamiennych
nieodpowiedniej jakości
Jeżeli wykonanie czynności obsługi
technicznej zostanie zaniedbane lub
zostaną one wykonane niefachowo, to
mogą powstać szkody, za które
odpowiedzialność będzie ponosić sam
użytkownik. Należą do tego między
innymi:
–
uszkodzenia jednostki napędowej,
które powstaną w wyniku
przeglądów technicznych nie
wykonanych we właściwych
terminach lub w nieodpowiednim
zakresie (np. filtry powietrza i
paliwa), niewłaściwa regulacja
SR 420
polski
Części zużywające się
Podzespoły ulegające zużyciu
eksploatacyjnemu
Niektóre podzespoły urządzenia
mechanicznego – także przy
prawidłowym użytkowaniu – ulegają
naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu
i muszą, w zależności od rodzaju oraz
okresu użytkowania, zostać w
odpowiednim czasie wymienione.
Należą do nich między innymi:
–
Filtr (powietrza, paliwa)
–
Urządzenie rozruchowe
–
Świeca zapłonowa
–
Elementy amortyzujące systemu
antywibracyjnego
SR 420
29
polski
Zasadnicze podzespoły urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
3
1
6
5
2
4
7
8
9
11
14
12
10
13
17
18
22
23
24
25
#
19
21
15
16
30
22
20 #
25
23
24
372BA030 KN
15
Kratka odbojowa
Dysza standardowa
Dozownik
Przedłużka
Dźwignia gazu
Dźwignia nastawcza
Suwak Stop
Uchwyt manipulacyjny
Zawór odcinający
Wąż falisty
Pas nośny
Płyta nośna
Wykładzina barkowa
Filtr powietrza
Elementy antywibracyjne
Haczyk pasa
Korek zbiornika
Zbiornik opryskiwacza
Nasadka świecy zapłonowej
Śruby regulacyjne gaźnika
Pokrętło przysłony przepustnicy
układu rozruchowego
Zamknięcie zbiornika
Uchwyt rozrusznika
Zbiornik paliwa
Tłumik
Numer seryjny
SR 420
polski
Efektywność dmuchawy
Dane techniczne
Zespół napędowy
Jednocylindrowy silnik dwusuwowy
Pojemność skokowa:
Średnica cylindra:
Skok tłoka:
Moc wg ISO 7293:
Liczba obrotów biegu
jałowego:
56,5 cm3
46 mm
34 mm
2,6 kW (3,5 KM)
3100 1/min
Układ zapłonowy
Sterowany elektronicznie zapłon
magnetyczny
Świeca zapłonowa
(odkłócona):
Odstęp między
elektrodami:
Bosch WSR 6 F,
NGK BPMR 7 A
0,5 mm
Układ zasilania paliwem
Niezależny od położenia roboczego
gaźnik membranowy z wbudowaną
pompą paliwową
Pojemność zbiornika
paliwa:
3
1500 cm (1,5 l)
Prędkość przepływu
powietrza:
101 m/s
Maksymalna objętość
przepływu powietrza
bez dmuchawy:
1260 m3/h
Objętość przepływu
powietrza z zastosowaniem dyszy:
750 m
Urządzenie natryskowe
Pojemność zbiornika: 13 l
Pozostałość w
zbiorniku:
0,1 l
Wielkość oczka sita w
otworze wlewu:
1 mm
Ilość rozprowadzona
(bez pompy
ciśnieniowej, z
regulacją
bezstopniową):
0,12 – 1,81 l/min
Poziomy zasięg
natrysku:
12 m
Ciężar
w stanie
niezatankowanym:
11,1 kg
Wartości hałasu i drgań
Do ustalenia wartości hałasu i drgań
przyjęto liczbę obrotów biegu jałowego
oraz najwyższych obrotów w
stosunku 1:6.
SR 420
Dalsze informacje dot. spełnienia
wymagań Wytycznych dla
pracodawców Wibracje 2002/44/EG
patrz www.stihl.com/vib/
Poziom ciśnienia akustycznego Lpeq
odpowiednio do normy DIN 11201
SR 420:
101 dB(A)
Poziom mocy akustycznej Lweq
odpowiednio do normy DIN 3744
SR 420:
113 dB(A)
Wartość drgań ahv,eq odpowiednio do
ISO 8662
SR 420:
Uchwyt
prawy
2,3 m/s2
Wartość K- dla poziomu ciśnienia
akustycznego oraz akustycznego
poziomu mocy wynosi zgodnie z
RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A). Natomiast
dla przyspieszenia drgań wartość K- ta
wynosi zgodnie z RL 2006/42/EG
= 2,0 m/s2.
REACH
Skrót REACH oznacza Zarządzenie UE
w przedmiocie rejestracji, oceny i
zezwoleń eksploatacyjnych dla
chemikaliów.
Informacje dotyczące spełnienia
wymagań Zarządzenia REACH (UE) Nr.
1907/2006 patrz www.stihl.com/reach
31
polski
Dalsze wyposażenie specjalne
Wyposażenie specjalne
Siatka ochronna
–
Pas biodrowy
–
Zestaw urządzenia do rozpylania i
roztrząsania – do rozprowadzania
granulatu
–
Zestaw dyszy ULV substancje
czynne mogą być rozprowadzane w
bardzo wysokiej koncentracji przy
ekstremalnie małej ilości cieczy
nośnej
373BA046 KN
Aktualne informacje dotyczące
zamieszczonych powyżej oraz innych
elementów wyposażenia specjalnego
można uzyskać u autoryzowanego
dealera STIHL.
Zespół przystawny pompy ciśnieniowej
Eksploatacja urządzenia przy pozycjach
lancy natryskowej powyżej 30° od
poziomu ukośnie w kierunku do góry –
równomierna ilość środka
rozprowadzanego przez urządzenie we
wszystkich pozycjach lancy
natryskowej.
Stała cyrkulacja zawiesiny w pojemniku
– dobre wymieszanie zawiesiny.
zawiera zespół dyszy ULV
32
Wskazówki dotyczące
napraw
Użytkownicy urządzenia mogą
wykonywać tylko te przeglądy
techniczne i konserwacje, które zostały
opisane w niniejszej Instrukcji
użytkowania. Wykonanie wszystkich
innych robót należy zlecić
wyspecjalizowanemu dystrybutorowi.
Firma STIHL radzi zlecanie
wykonywania czynności obsług
okresowych i napraw wyłącznie
autoryzowanym dystrybutorom tej firmy.
Autoryzowanym dystrybutorom firmy
STIHL umożliwia się regularny udział w
szkoleniach oraz udostępnia Informacje
techniczne.
Należy posługiwać się wyłącznie
częściami zamiennymi dozwolonymi do
stosowania przez firmę STIHL do
napraw niniejszego urządzenia lub
równorzędnych technicznie. Należy
stosować wyłącznie kwalifikowane
części zamienne. W przeciwnym razie
może to prowadzić do zagrożenia
wystąpieniem wypadków przy pracy lub
do uszkodzeniem urządzenia.
Firma STIHL zaleca stosowanie
oryginalnych części zamiennych tej
firmy.
Oryginalne części zamienne firmy
STIHL można rozpoznać po numerze
katalogowym części zamiennej, po
napisie { a także po znaku
części zamiennych STIHL K (na
mniejszych częściach zamiennych znak
ten może występować samodzielnie).
SR 420
polski
Utylizacja
EG Oświadczenie o
zgodności ze strony
producenta
W zakresie gospodarki odpadami
należy stosować się do krajowych
przepisów regulujących gospodarkę
odpadami.
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
000BA073 KN
stwierdza niniejszym, że
Produkty STIHL nie należą do
odpadków z gospodarstwa domowego.
Produkt STIHL, akumulator,
wyposażenie dodatkowe i opakowanie
należy utylizować w sposób przyjazny
dla środowiska naturalnego.
Aktualne informacje dotyczące
gospodarki odpadami można uzyskać u
autoryzowanego dealera firmy STIHL.
Wykonanie:
Opryskiwacz
Oznaczenie fabryczne: STIHL
Typ:
SR 420
Identyfikacja serii:
4203
Pojemność skokowa: 56,5 cm3
spełnia wymagania określone przez
przepisy wprowadzające Wytyczne
2006/42/WE oraz 2004/108/WE i
została opracowana oraz wykonana
zgodnie z następującymi normami:
ISO 12100, EN 55012, EN 61000-6-1,
EN ISO 28139
Archiwizacja dokumentacji technicznej:
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung
Rok produkcji i numer seryjny maszyny
podano na urządzeniu.
Waiblingen, 01.08.2012
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
z up.
Thomas Elsner
Szef Wydziału: Zarządzanie Grup
Asortymentowych
SR 420
33
0458-372-5121-B
polnisch
p
www.stihl.com
*04583725121B*
0458-372-5121-B

Podobne dokumenty

STIHL TS 400

STIHL TS 400 zamieszczonych w Instrukcji użytkowania może spowodować zagrożenie dla życia. Należy stosować się do lokalnych zasad bezpieczeństwa pracy (BHP) opracowanych przez np. stowarzyszenia branżowe, zakła...

Bardziej szczegółowo

STIHL FS 360 C-M, 410 C-M, 460 C-M, 490 C-M

STIHL FS 360 C-M, 410 C-M, 460 C-M, 490 C-M dłuższy czas użytkowane, to należy je tak odstawić, żeby nie stanowiło dla nikogo zagrożenia. Zabezpieczyć urządzenie przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Użytkownik urządzenia ponosi odpowied...

Bardziej szczegółowo