rekrutacja na studia doktoranckie na rok akademicki 2012/2013

Transkrypt

rekrutacja na studia doktoranckie na rok akademicki 2012/2013
 REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Kandydatów na studia III stopnia prosimy o zapoznanie się z ofertą studiów REKRUTACJA 2012/2013 www.rekrutacja.uni.lodz.pl 1. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny oraz spełnia warunki rekrutacji. 2. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej uchwala kryteria oceny kandydatów, system punktacji oraz sposób konstruowania listy rankingowej, na podstawie której komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydatów na studia doktoranckie. 3. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się w szczególności: Ø średnią ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, Ø znajomość języków obcych, Ø udokumentowaną aktywność naukową kandydata, Ø wynik rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem lub testu kwalifikującego. 4. Do obowiązków kandydata należy w szczególności: ü wypełnienie formularza rejestracyjnego, ü wprowadzenie wyników z dyplomu albo zaświadczenia o ukończeniu studiów (dane wprowadzone przez kandydata zostaną zweryfikowane przy dostarczeniu dokumentów), ü wybór studium, ü śledzenie procesu rekrutacji, w tym sprawdzanie terminów składania dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych, ü złożenie wymaganych przez dane studium dokumentów w określonych terminach. 5. Kandydatów przyjętych na studia doktoranckie obowiązują zasady odpłatności za świadczone usługi edukacyjne przewidziane ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. Szczegółowe zasady odpłatności reguluje uchwała Senatu UŁ nr 457 podjęta na 36 roboczym posiedzeniu z dnia 02.04.2012 roku. Rejestracja elektroniczna na rok akademicki 2012/2013 jest obowiązkowa. Kandydat nie uiszcza opłaty rekrutacyjnej. WYDZIAŁ FILOLOGICZNY prowadzi stacjonarne studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa (polskiego, niemieckiego, rosyjskiego, angielskiego, klasycznego, romańskiego i słowiańskiego) i kulturoznawstwa. WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-­‐HISTORYCZNY Studia doktoranckie Nauk Humanistycznych mają na celu przygotowanie ich uczestników do uzyskania stopnia naukowego doktora w zakresie dyscyplin: archeologia, filozofia, historia, etnologia. INTERDYSCYPLINARNE HUMANISTYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE Kształcenie na Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiach Doktoranckich UŁ jest prowadzone przez dwa wydziały: Wydział Filozoficzno-­‐Historyczny UŁ oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Oferta IHSD zakłada szczególny profil przygotowania edukacyjnego, uzyskanego w ramach programu planowanego w znacznym stopniu w sposób indywidualny przez doktoranta, w konsultacji z opiekunem naukowym. Program ten jest realizowany w ramach tematycznych bloków zagadnień na trzech różnych poziomach specjalizacji. IHSD obejmują następujące dziedziny nauki: dziedzinę Nauk Humanistycznych oraz dziedzinę Nauk Społecznych; dyscypliny naukowe: Etnologię, Filozofię, Historię, Nauki o polityce. WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI I. Stacjonarne studia doktoranckie w zakresie matematyki Celem studiów jest przygotowanie do uzyskania stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki. Studium obejmuje specjalności reprezentowane przez profesorów i doktorów habilitowanych Wydziału. II. Stacjonarne środowiskowe studia doktoranckie w zakresie informatyki Celem studiów jest uzyskanie stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki Studia są prowadzone przez: • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego przy udziale: • Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, • Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, • Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ Stacjonarne studia doktoranckie w zakresie fizyki Studium doktoranckie Fizyki przygotowuje przyszłych absolwentów zarówno do dalszej pracy badawczej i dydaktycznej w różnych dziedzinach fizyki jak i do pracy przy wdrażaniu i rozwijaniu nowych technologii WYDZIAŁ CHEMII Stacjonarne Studium Doktoranckie Chemii kształci w zakresie: chemia organiczna, chemia nieorganiczna, chemia teoretyczna, krystalografia i krystalochemia, chemia fizyczna, chemia analityczna. WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA I. Stacjonarne Studium Doktoranckie Mikrobiologii, Biotechnologii i Biologii Eksperymentalnej Studia z zakresu fizjologii i mikrobiologii, o szerokim wachlarzu tematów prac doktorskich w ramach specjalności: biologia komórki, cytofizjologia, fizjologia roślin, mikrobiologia, immunologia, biotechnologia, neurobiologia, przygotowujące wysoko kwalifikowaną kadrę do pracy w instytutach naukowych, na wyższych uczelniach i w specjalistycznych laboratoriach biologicznych II. Stacjonarne Studia Doktoranckie Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej Prace doktorskie wykonywane są w: Katedrze Genetyki Molekularnej; Katedrze Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin, Katedrze Biofizyki Molekularnej; Katedrze Biofizyki Ogólnej; Katedrze Termobiologii; Katedrze Biofizyki Skażeń Środowiska; Zakładzie Genetyki Drobnoustrojów. Uczestników studium obowiązuje program zatwierdzony przez Radę Wydziału BiOŚ. III. Stacjonarne Studia Doktoranckie Ekologii i Ochrony Środowiska Uczestników studium obowiązuje program zatwierdzony przez Radę Wydziału BiOŚ. Program jest wspólny dla obu dyscyplin odpowiednio dostosowywany doborem wykładów i seminariów zależnie od specjalizacji. Studia przygotowują również do pracy dydaktycznej na kierunku biologicznym i ochrony środowiska. Absolwenci są przygotowani do pracy naukowej oraz w różnych dziedzinach społecznych i gospodarczych związanych z biologią i ochroną środowiska. IV. Stacjonarne Studium Biochemiczno -­‐ Biofizyczne Problematyka prac doktorskich dot. m.in. ekspresji genów/białek w nowotworach hormonozależnych i jelita grubego, zaburzenia transdukcji sygnału z udziałem receptorów hormonów steroidowych i czynników wzrostu oraz ich efektorów cytoplazmatycznych; zaburzenia limfoproliferacyjne (białaczki B-­‐komórkowe); apoptoza komórek białaczkowych indukowana lekami, glikozylacja białek komórkowych, glikoproteiny nowotworów tarczycy; biofizyka transportu przez błony: zmiany struktury błony plazmatycznej erytrocytów spowodowane czynnikami fizycznymi i chemicznymi; wpływ toksycznych pestycydów na strukturę i biologiczne funkcje hemoglobin człowieka oraz wybranych zwierząt; molekularne aspekty starzenia się; stres oksydacyjny i antyoksydacyjne mechanizmy obronne; badania struktur komórkowych w stanach patologicznych oraz poddanych działaniu czynników generujących toksyczne formy tlenu; działanie wybranych aktywatorów i inhibitorów hemostazy na metabolizm i funkcje płytek krwi: znaczenie wolnych rodników w procesie aktywacji płytek ; działanie nadtlenoazotynu na układ hemostazy; wpływ hipertermii na komórki jądrzaste i bezjądrzaste. WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH Stacjonarne studia doktoranckie geografii społeczno-­‐ekonomicznej i geografii fizycznej Zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie wykładów, wykładów fakultatywnych, wykładów monograficznych, konwersatoriów i seminarium. Program przewiduje również kształcenie językowe. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie prawa Głównym zadaniem studiów jest przygotowanie jego uczestników do samodzielnej pracy naukowej, której zwieńczeniem jest opracowanie rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych w zakresie prawa. WYDZIAŁ EKONOMICZNO-­‐SOCJOLOGICZNY I. Stacjonarne i Niestacjonarne Studia Doktoranckie Socjologii Wydział Ekonomiczno-­‐Socjologiczny prowadzi wielokierunkowe prace naukowo-­‐badawcze w następujących dziedzinach socjologii: socjologia kultury w tym kultury europejskiej, wielokulturowość, tożsamość europejska, systemy zabezpieczenia społecznego, socjologia sztuki, socjologia organizacji i zarządzania, socjologia przemysłu, socjologia zawodu, socjologia etyki i moralności, socjologia ogólna, metodologia badań socjologicznych, badania nad szkolnictwem wyższym, socjologia edukacji, socjologia polityki, socjologia rozwoju miasta, socjologia wsi i obszarów wiejskich, badanie struktury i funkcji społeczności lokalnych i samorządów terytorialnych. II. Stacjonarne i Niestacjonarne Studia Doktoranckie Ekonomii Stacjonarne Studium Doktoranckie Ekonomii przeznaczone jest dla osób wysokokwalifikowanych, zainteresowanych problematyką ekonomiczną, pragnących pogłębić swą wiedzę w tej dziedzinie. Studium utworzone zostało z myślą o kształceniu wysokiej klasy specjalistów dla potrzeb szkół wyższych, instytutów naukowo-­‐badawczych, administracji rządowej i samorządowej, organizacji międzynarodowych oraz podmiotów gospodarczych. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Stacjonarne i Niestacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Zarządzaniu Studia obejmują przedmioty z zakresu zarządzania i ekonomii, przedmioty ilościowe, przedmioty kształcenia ogólnego oraz przedmioty specjalizacyjne. Program przewiduje również wykłady gościnne prowadzone przez naukowców z Europy Zach. i USA ( w języku obcym zazwyczaj angielskim). TERMINY REKRUTACJI : WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ELEKTRONICZNA REJESTRACJA 01.07-­‐
12.09.2012 Do 06.07.2012 I Do 27.06.2012 CHEMII MATEMATYKI INFORMATYKI PRAWA I ADMINISTRACJI BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA 07.05-­‐
11.07.2012 01.06-­‐
03.07.2012 PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW 03.09-­‐
17.09.2012 Do 09.07.2012 Do 29.06.2012 07.05-­‐
15.07.2012 04.07.2012 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 20.09.2012-­‐stacj. 21.09.2012-­‐niest. 10-­‐12.07.2012 MAT-­‐10.07.2012 INF.-­‐10.07.2012 03.09-­‐04.09.2012 06.07.2012 Studium Mikrobiologii, Biotechnologii i Biologii Eksperymentalnej BIOLOGII I OCHRONY Do ŚRODOWISKA 03.07.2012 Studium Biochemiczno-­‐
Do 06.07.2012 12.07.2012 Biofizyczne BIOLOGII I OCHRONY Do ŚRODOWISKA 03.07.2012 Do 06.07.2012 11.07.2012 29.06.2012 04.07.2012 Studium Ekologii i Ochrony Środowiska BIOLOGII I OCHRONY 01.06-­‐
ŚRODOWISKA 02.07.2012 Studium Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej FILOZOFICZNO-­‐
HISTORYCZNY INTERDYSCYPLINARNE HUMANISTYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE EKONOMICZNO-­‐
SOCJOLOGICZNY 07.05-­‐
13.07.2012 07.05 05.07.2012 08.05-­‐
20.07.2012 -­‐ 15.05-­‐
06.07.2012 06-­‐07.09.2012 01.06-­‐
09.09.2012 10.09-­‐
14.09.2012 21.09.2012-­‐stacj. 22.09.2012-­‐niest. 07.05-­‐
31.08.2012 03.09-­‐
07.09.2012 17.09.2012 27.06-­‐
03.07.2012 Do 13.07.2012 13-­‐14.09.2012 11.07.2012 11-­‐13.07.2012 Ekonomia EKONOMICZNO-­‐
SOCJOLOGICZNY Socjologia NAUK GEOGRAFICZNYCH 21.05-­‐
22.06.2012 FILOLOGICZNY Do 13.07.2012 FIZYKI I INFORMATYKI 01.06-­‐
STOSOWANEJ 10.09.2012 19-­‐20.07.2012 25.09.2012