ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Komentarze

Transkrypt

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
Tekst ujednolicony na dzień …………. 2008 r.
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Nazwa i siedziba szkoły:
Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie imienia Jana
z Głogowa, 67 - 200 Głogów, ul. Gustawa Morcinka 2, telefon (0-76)7265616, fax.
(0-76)7265617.
2. Ilekroć w statucie jest mowa o szkole - naleŜy przez to rozumieć Gimnazjum nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie imienia Jana z Głogowa.
3. Ustalona nazwa jest uŜywana przez szkołę w pełnym brzmieniu.
4. Dopuszcza się uŜywanie skrótu na pieczęci urzędowej w brzmieniu: Gimnazjum nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie.
5. Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie imienia Jana z Głogowa
nadano: NIP 693 20 45 688 i REGON 391035886.
§2
1. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Miejska Głogów, a w szczególnych
przypadkach, określonych ustawą, Prezydent Miasta Głogowa.
2. Gimnazjum jest jednostką budŜetową Gminy Miejskiej Głogów.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty we Wrocławiu.
§3
1. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata.
2. W szkole funkcjonują oddziały integracyjne.
3. Rejon gimnazjum ustala organ prowadzący.
1
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
§4
Gimnazjum
z
jako publiczna instytucja samorządowa wychowuje uczniów zgodnie
tradycjami
narodu
polskiego,
ogólnoludzkimi
normami
moralnymi
zawartymi
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka, kierując się
uniwersalnym systemem wartości.
§5
1. Nauka w gimnazjum jest obowiązkowa i bezpłatna, a obowiązek szkolny trwa do
ukończenia gimnazjum, nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 18 roku Ŝycia.
2. Uczeń, który ukończył 18 rok Ŝycia zostaje skreślony z ewidencji.
3. Uczeń pełnoletni moŜe zwrócić się z pisemną prośbą do Dyrektora o zgodę na
dokończenie cyklu kształcenia.
4. Dyrektor moŜe wyrazić zgodę na dokończenie cyklu kształcenia przez ucznia
pełnoletniego.
5. W przypadku ucznia pełnoletniego, który nie podlega obowiązkowi szkolnemu,
skreślenie z listy uczniów następuje za:
1) naruszenie zasad współŜycia społecznego,
2) negatywne oddziaływanie na społeczność uczniowską,
3) łamanie przepisów prawa wewnątrzszkolnego, które przejawia się przez:
a) nagminne wagary (nie uczęszcza systematycznie do szkoły i ma powyŜej 30% godzin
nieusprawiedliwionych w danym miesiącu),
b) lekcewaŜenie nauki,
c) dopuszczanie się czynów sprzecznych z prawem (kradzieŜ, wymuszanie, pobicie,
zastraszanie, fałszowanie dokumentów, agresja słowna, itp.),
d) palenie papierosów, spoŜywanie alkoholu, zaŜywanie narkotyków czy innych
niedozwolonych środków, a takŜe ich rozprowadzanie,
e) toczące się przeciwko uczniowi postępowanie karne.
6. Skreślenie z listy uczniów ucznia pełnoletniego, na uzasadniony wniosek skierowany do
Dyrektora, następuje w drodze decyzji administracyjnej Dyrektora, na podstawie uchwały
Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii SU zgodnie z odrębnymi przepisami i na
postawie procedury skreślenia ucznia pełnoletniego.
2
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
7. W trakcie postępowania w sprawie skreślenia pełnoletniego ucznia z listy uczniów, uczeń
ma prawo chodzić do szkoły do czasu otrzymania ostatecznej decyzji chyba, Ŝe decyzji
nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
8. Decyzja wydana przez Dyrektora, w sprawie skreślenia pełnoletniego ucznia z listy
uczniów, moŜe być zaskarŜona do właściwego Kuratora Oświaty za pośrednictwem
Dyrektora w ciągu 14 dni od daty wydania decyzji.
9. Decyzja Kuratora Oświaty w sprawie skreślenia pełnoletniego ucznia z listy uczniów jest
ostateczna.
§6
1. MoŜliwe jest organizowanie, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualnego toku
i programu nauki dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
2. Organizację kształcenia ustala się corocznie i zaleŜna jest ona od warunków jakimi
w danym roku dysponuje gimnazjum.
3. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę, przy czym, ze względu na warunki
jakimi dysponuje gimnazjum, dopuszczalne jest wprowadzenie nauczania na dwie
zmiany.
4. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dni wolnych,
dni wolnych po odpracowaniu oraz przerw świątecznych, ferii, określają przepisy
w sprawie organizacji roku szkolnego.
5. Na terenie gimnazjum mogą być prowadzone zajęcia płatne dla uczniów, organizowane
przez osoby prywatne, fundacje, stowarzyszenia i podmioty gospodarcze.
6. Gimnazjum,
zgodnie
z
odrębnymi
przepisami,
moŜe
wprowadzać
innowacje
pedagogiczne i eksperymenty.
7. W ramach pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami mogą być prowadzone róŜne
formy innej działalności np.: wydawanie gazetki szkolnej, prowadzenie zajęć
praktycznych czy terenowych.
8. Gimnazjum na organizację kształcenia i wychowania moŜe pozyskiwać środki
pozabudŜetowe zgodnie z odrębnymi przepisami.
3
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
§7
Gimnazjum wydaje świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki
szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej oraz
ogólnych zasadach postępowania administracyjnego i zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
§8
1. W gimnazjum mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych,
stowarzyszenia
i
organizacje,
których
celem
statutowym
jest
działalność
wychowawcza wśród młodzieŜy lub wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły na zasadach zgodnych z obowiązującymi
przepisami prawa.
2. Gimnazjum moŜe współpracować z instytucjami oświatowymi i pozaoświatowymi w
celu udoskonalania procesu dydaktycznego i wychowawczego.
3. Współpraca o której mowa powyŜej, polega na obopólnej zgodzie z zachowaniem
ochrony informacji i odbywa się w szczególności poprzez:
1)
organizowanie spotkań i prelekcji dla uczniów,
2)
organizowanie spotkań i prelekcji dla rodziców,
3)
organizowanie spotkań i prelekcji dla nauczycieli,
4)
pomoc w sytuacjach kryzysowych.
4. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje, o
których mowa w ust. 1, wyraŜa Dyrektor Gimnazjum po uprzednim uzgodnieniu
warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.
4
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§9
1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz
przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności umoŜliwia zdobycie
wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia
gimnazjum poprzez:
1) prowadzenie nauczania dającego moŜliwość osiągnięcia przez ucznia wiedzy
i umiejętności niezbędnych do dalszego procesu kształcenia,
2) ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia,
3) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do moŜliwości psychofizycznych
uczniów,
4) pobieranie nauki przez młodzieŜ niepełnosprawną, zgodnie z indywidualnymi
potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
2. Szkoła wspiera uzdolnienia i talenty uczniowskie w szczególności poprzez:
1) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
2) moŜliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form
pracy dydaktycznej,
3) realizację programów autorskich i własnych,
4) indywidualny tok nauczania,
5) indywidualny program nauczania,
6) system nagród dla uczniów za osiągnięcia dydaktyczne i inne przewidziane
w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,
7) realizację Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień i Rozwijania Zainteresowań
Uczniów,
8) realizację projektów,
9) szeroką, dostosowaną do potrzeb i moŜliwości ofertę zajęć pozalekcyjnych,
10) współpracę szkoły w ramach Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia.
3. Szkoła wspiera uczniów z dysfunkcjami oraz uczniów niepełnosprawnych w
szczególności poprzez:
5
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
1) działania wspierające ucznia z trudnościami w nauce,
2) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umoŜliwianie realizowania
zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz
zajęć rewalidacyjnych bądź innych zajęć specjalistycznych i dydaktycznowyrównawczych,
3) likwidowanie barier architektonicznych i psychologicznych,
4) organizowanie oddziałów integracyjnych,
5) tworzenie atmosfery tolerancji,
6) współdziałanie zespołu nauczycieli uczestniczących w procesie dydaktycznowychowawczym,
7) współpracę z rodzicami,
8) organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wspierania
uczniów z dysfunkcjami oraz niepełnosprawnych.
5. Szkoła umoŜliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego
kierunku kształcenia w szczególności poprzez:
1) organizowanie zajęć z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy,
2) poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne,
3) działania informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej oraz oferty rynku pracy,
4) dostosowywanie treści kształcenia do wymogów rynku pracy,
5) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia,
6) realizację zajęć zawodoznawczych dla uczniów,
7) moŜliwość realizacji projektu „Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych”,
8) udział młodzieŜy w drzwiach otwartych szkół ponadgimnazjalnych,
9) aktywną współpracę z rodzicami,
10) realizację Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień i Rozwijania Zainteresowań
Uczniów.
6. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i
zasad określonych w ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków
gimnazjum i wieku ucznia, a w szczególności poprzez:
1) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów gimnazjum,
2) umoŜliwienie uczniom aktywnej działalności samorządowej,
3) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
6
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
4) systematyczne diagnozowanie postępów edukacyjnych uczniów,
5) realizowanie programu wychowawczego gimnazjum, programu profilaktyki, planu
pracy szkoły, uwzględniając zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony
zdrowia,
6) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu
uczestnictwu w Ŝyciu gospodarczym,
7) atrakcyjną realizację ścieŜek edukacyjnych,
8) współpracę z instytucjami wspomagającymi w środowisku lokalnym.
7. Szkoła kształtuje postawy patriotyczne w szczególności poprzez:
1) podtrzymanie poczucia toŜsamości narodowej,
2) organizowanie uroczystości i świąt państwowych,
3) kultywowanie tradycji regionalnych i państwowych,
4) wpajanie szacunku do symboli narodowych,
5) realizacją projektów edukacyjnych,
6) organizację konkursów o tematyce historycznej i regionalnej,
7) współpracę z róŜnymi instytucjami w środowisku lokalnym,
8) wypracowanie tradycji związanych z ceremoniałem szkoły,
9) udział w odchodach świąt państwowych w szkole i poza nią,
10) organizowanie wycieczek krajoznawczych,
11) organizowanie kół zainteresowań,
12) przybliŜanie i pokazywanie uczniom bohaterów narodowych, jako autorytetów do
naśladowania.
8. Szkoła sprzyja zachowaniom proekologicznym i prozdrowotnym w szczególności
poprzez:
1) organizowanie dodatkowych zadań ekologicznych,
2) konkursy,
3) udział w Akcji „Mniej odpadów w Głogowie”,
4) poprawę świadomości ekologicznej młodzieŜy,
5) ciekawe formy zajęć i programów,
6) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieŜy wiedzy o zasadach zrównowaŜonego
rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdraŜaniu w skali lokalnej,
krajowej i globalnej,
7
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
7) realizację projektów edukacyjnych i programów,
8) współpracę z instytucjami w środowisku lokalnym.
9. Szkoła
sprawuje
opiekę
nad
uczniami
odpowiednio
do
ich
potrzeb,
a w szczególności poprzez:
1) umoŜliwienie spoŜywania posiłków na w stołówce szkolnej,
2) występowanie do instytucji pomocy społecznej, fundacji i innych organizacji oraz
sponsorów o refundację obiadów, podręczników
oraz innej pomocy dla uczniów
w trudnej sytuacji finansowej, a takŜe zwalnianie z opłat za obiady zgodnie z odrębnymi
przepisami,
3) opiekę dla uczniów pozostających w trudnej sytuacji Ŝyciowej,
4) korzystanie z systemu stypendialnego,
5) działania wolontariatu,
6) zasady i organizację współdziałania z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz
innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczna pomoc dzieciom
oraz ich rodzicom (prawnym opiekunom), którą regulują odrębne przepisy.
10. Szkoła dba o bezpieczeństwo w szczególności poprzez:
1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nauki, wychowania
i opieki na terenie szkoły i poza nią - podczas zajęć organizowanych przez szkołę,
2) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieŜy wiedzy o bezpieczeństwie oraz
kształtowanie właściwych postaw wobec zagroŜeń i sytuacji nadzwyczajnych,
3) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieŜy wiedzy prawnej oraz kształtowanie
właściwych postaw wobec prawa,
4) realizowanie programów i projektów,
5) współpracę z instytucjami wspomagającymi w środowisku lokalnym,
6) egzekwowanie zapisów zawartych w regulaminie szkoły,
7) realizację zadań Zespołu do spraw bezpieczeństwa i koordynatora do spraw
bezpieczeństwa.
11. Gimnazjum umoŜliwia uczniom podtrzymanie toŜsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności
poprzez:
8
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
1) lekcje religii lub etyki zgodnie z konstytucyjną zasadą nienaruszalności wolności
i godności osobistej, wolności wyznania, oraz zasadą dobrowolności (wyraŜoną w formie
pisemnego oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów, w terminie 14 dni od
rozpoczęcia roku szkolnego, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym,
a moŜe być w uzasadnionych przypadkach zmienione, jednak nie wcześniej niŜ po
najbliŜszej dokonanej klasyfikacji),
2) zorganizowanie opieki uczniom nieuczęszczającym na religię lub etykę.
12. Gimnazjum zgodnie z ustalonym programem wychowawczym realizuje zadania
wychowawcze kładąc nacisk by uczeń w sposób szczególny:
1) dąŜył, aby zdobyta w szkole wiedza i umiejętności pozwoliły mu właściwie
funkcjonować we współczesnym świecie, aby poczuł potrzebę dalszego kształcenia
i doskonalenia własnej osobowości, dąŜąc do wszechstronnego rozwoju,
2) potrafił reagować we właściwy sposób na przejaw niepoprawnych zachowań,
3) świadomie naprawiał wyrządzone szkody,
4) był patriotą, znał swój kraj, był przywiązany do tradycji, kultury i symboli
narodowych oraz dbał o piękno i czystość języka ojczystego,
5) wykazywał postawę obywatelską, nacechowaną zdolnością do dostrzegania spraw
własnego środowiska oraz podejmował działania na rzecz rozwiązywania jego
problemów,
6) przejawiał umiejętności współŜycia w zespole, był Ŝyczliwy, uprzejmy i odznaczał się
wysoką kulturą osobistą, dostrzegał problemy innych i udzielał im pomocy, gdy
zaistnieje taka potrzeba,
7) był tolerancyjny wobec odmiennych poglądów, osób niepełnosprawnych oraz
przestrzegał Konwencji Praw Człowieka,
8)
był uczciwy, rzetelny, cenił prawdę, dotrzymywał danego słowa,
9) cenił i szanował pracę, a powierzone sobie obowiązki wykonywał sumiennie
i odpowiedzialnie oraz potrafił krytycznie ocenić wyniki własnej pracy,
10) pracował twórczo, kształtował róŜnorodne zainteresowania, pragnął je rozwijać oraz
potrafił w sposób wartościowy spędzać czas wolny,
11) cenił Ŝycie i zdrowie własne oraz innych, potrafił podejmować działania na rzecz jego
ochrony,
9
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
12) był wraŜliwy na piękno przyrody, starał się ją chronić i działać na rzecz ochrony
środowiska naturalnego oraz doceniał znaczenie nauki i techniki dla rozwoju
cywilizacji.
12. Gimnazjum wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez stałą współpracę z
rodzicami (opiekunami) ucznia, a w szczególności:
1) w zakresie udzielania informacji dotyczących zadań gimnazjum,
2) informowania o przepisach prawa oświatowego,
3) informowania o postępach edukacyjnych dziecka bądź o ich braku,
4) informowania o zachowaniu dziecka,
5) informowania o wszystkich sprawach ucznia na podstawie i zgodnie z odrębnymi
przepisami.
6) pedagogizację rodziców między innymi poprzez organizowanie spotkań w ramach
„Akademii dla rodziców”.
13. Gimnazjum zapewnia uczniom opiekę psychologiczną i pedagogiczną w
szczególności poprzez:
1) stałą współpracę z poradnią oraz innymi instytucjami zajmującymi się problemami
opiekuńczo-wychowawczymi,
2) zatrudnienie pedagoga i psychologa szkolnego,
3) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzaleŜnień,
4) wspomaganie uczniów mających trudności w nauce poprzez organizację zajęć
wyrównawczych w ramach posiadanych przez szkołę środków,
5) prowadzenie zajęć specjalistycznych.
§ 10
1. Do form opieki zbiorowej nad uczniami zalicza się:
1) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole i poza nią podczas zajęć
obowiązkowych,
nadobowiązkowych
i
pozalekcyjnych
przez
nauczyciela
prowadzącego zajęcia,
10
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
2) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie
wycieczek szkolnych przez opiekunów posiadających upowaŜnienie Dyrektora
Gimnazjum,
3) pełnienie dyŜurów nauczycielskich w szkole, zgodnie z zadaniami nauczyciela
dyŜurnego i Regulaminem nauczyciela dyŜurnego, na podstawie grafików,
zaakceptowanych przez Dyrektora Gimnazjum.
2. Do form opieki indywidualnej nad uczniem zalicza się w szczególności:
1) otaczanie opieką ucznia przez wychowawcę oddziału oraz innych nauczycieli,
2) otaczanie opieką ucznia z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządów ruchu,
słuchu, mowy i wzroku przez wychowawcę oddziału oraz innych nauczycieli, a takŜe
szkolną słuŜbę zdrowia w ścisłej współpracy z rodzicami ucznia,
3) otaczanie opieką ucznia, u którego stwierdzono trudne warunki rodzinne lub losowe,
poprzez udzielanie stałej lub doraźnej pomocy materialnej w ramach moŜliwości
finansowych Rady Rodziców i szkoły,
4) opiekę psychologa, pedagoga, terapeuty.
11
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
ROZDZIAŁ III
1. ORGANY GIMNAZJUM
§ 11
1. Organami Gimnazjum są:
1) Dyrektor,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.
2. Szczegółowe kompetencje ww. organów oraz szczegółowe zasady ich współdziałania
określają ustawy, rozporządzenia wykonawcze do ustaw oraz regulaminy wewnętrzne
wprowadzone i uchwalone na ich podstawie, takie jak:
1) Regulamin Rady Pedagogicznej,
2) Regulamin Rady Rodziców,
3) Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
3. W celu bieŜącej wymiany informacji i poglądów poszczególne organy gimnazjum
mogą zapraszać na swoje plenarne lub doraźne zebrania przedstawicieli innych
organów szkoły.
4. Uchwały organów gimnazjum podjęte prawomocnie w ramach ich kompetencji
stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów, uchwał
lub innych dokumentów.
5. Zapewnia się kaŜdemu z organów moŜliwość swobodnego działania i podejmowania
decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i obowiązującymi
przepisami prawa.
6. KaŜdy organ gimnazjum moŜe włączyć się do rozwiązywania konkretnych
problemów szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie
naruszając kompetencji organu uprawnionego.
12
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
7. W gimnazjum moŜe zostać powołana Rada Gimnazjum na łączny wniosek dwóch
spośród następujących organów: Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego,
Rady Rodziców, a pomoc przy jej tworzeniu zapewnia Dyrektor.
8. Powołana Rada Gimnazjum uchwala na swym pierwszym posiedzeniu regulamin, w
którym określa zadania, tryb wyboru i cel jej powołania oraz tryb podejmowania
uchwał.
9. W przypadku, gdy Rada Gimnazjum nie jest powołana jej funkcje realizuje Rada
Pedagogiczna
1.1. DYREKTOR GIMNAZJUM
§ 12
1. Dyrektor Gimnazjum na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej
odpowiedzialności zarządza szkołą i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:
1) kieruje bieŜącą działalnością
dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły we
współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w szkole nauczycieli
zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym:
a) hospituje wszystkie formy zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych,
b) organizuje wewnętrzne badania i diagnozy w gimnazjum,
c) przeprowadza badanie wyników nauczania z przedmiotów obowiązkowych,
d) dokonuje oceny pracy nauczycieli,
e) analizuje i kontroluje dokumentację szkolną dotyczącą nauczania, wychowania i
opieki,
f) inspiruje, koordynuje i organizuje współpracę między nauczycielami,
g) przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niŜ 2 razy w roku wnioski
z prowadzonego nadzoru pedagogicznego,
h) dba o realizację podstawy programowej,
i) organizuje i inspiruje nauczycieli do doskonalenia zawodowego.
3) jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników, w tym:
a) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników szkoły,
b) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom
szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami,
13
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
c) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród lub innych wyróŜnień dla
nauczycieli i innych pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
d) zapoznaje pracowników z zakresem obowiązków,
e) organizuje pracę w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie czasu pracy,
f) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla uczniów i nauczycieli,
organizuje szkolenie BHP pracowników,
g) terminowo i prawidłowo wypłaca wynagrodzenia,
h) ułatwia pracownikom, w miarę moŜliwości, podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
i) zaspakaja socjalne potrzeby pracowników w miarę posiadanych środków,
j) prowadzi dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akta osobowe
pracowników,
k) powołuje i odwołuje nauczycieli z funkcji kierowniczych,
l) nadaje stopień nauczyciela kontraktowego nauczycielowi staŜyście.
4) będąc przewodniczącym Rady Pedagogicznej:
a) zawiadamia członków Rady Pedagogicznej o posiedzeniach,
b) realizuje i egzekwuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej
kompetencji,
c) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa,
d) informuje o zmianach w prawie oświatowym,
e) ustala organizację pracy gimnazjum, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
f) przedkłada Radzie Pedagogicznej projekty innowacji i eksperymentów.
5) sprawuje opiekę nad uczniami, a w szczególności:
a) sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów,
b) dba o bezpieczeństwo,
c) zezwala na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą na pisemny wniosek
rodziców,
d) wyraŜa zgodę na realizację obowiązku szkolnego uczniom spoza rejonu,
e) podejmuje decyzje w sprawie przenoszenia uczniów do równoległych klas i moŜe
wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innego gimnazjum,
f) organizuje nauczanie indywidualne zgodnie z odrębnymi przepisami,
g) organizuje indywidualny tok nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami,
h) zwalnia uczniów z realizacji niektórych przedmiotów zgodnie z odrębnymi
przepisami,
14
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
i) powołuje komisje egzaminacyjne, wyznacza terminy egzaminów zgodnie z odrębnymi
przepisami,
j) organizuje doŜywianie na stołówce szkolnej zgodnie z odrębnymi przepisami.
6) współpracuje z organem prowadzącym i z organem nadzoru pedagogicznego w zakresie
realizacji zadań wymagających takiego współdziałania, realizuje jej zalecenia i wnioski w
zakresie i na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty i innych przepisach
szczegółowych.
7) współpracuje z organami statutowymi szkoły rozstrzygając kwestie sporne i konflikty
w ramach swoich kompetencji.
8) umoŜliwia powstanie Rady Gimnazjum pierwszej kadencji na łączny wniosek dwóch
spośród następujących organów: Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady
Rodziców.
9) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w gimnazjum,
w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.
10)
sprawując nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą gimnazjum m.in.:
a) organizuje wyposaŜenie gimnazjum w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
b) organizuje i nadzoruje kancelarię gimnazjum,
c) organizuje przegląd techniczny obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjnoremontowych,
d) przeprowadza okresową inwentaryzację majątku szkolnego.
11)
egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników gimnazjum ustalonego w szkole
porządku oraz dbanie o czystość i estetykę szkoły.
12)
wydaje zarządzenia wewnętrzne obowiązujące wszystkich pracowników i uczniów.
13)
wydaje zezwolenia na prowadzenie na terenie placówki zajęć pozalekcyjnych
finansowanych przez rodziców lub z innych źródeł, podejmuje działania umoŜliwiające
obrót uŜywanymi podręcznikami na terenie gimnazjum.
14)
wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
15
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
1.2. RADA PEDAGOGICZNA
§ 13
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem gimnazjum działającym w zakresie
kształcenia, wychowania i opieki, uprawnionym do wydawania aktów prawa na terenie
gimnazjum.
2. Kompetencje, zadania, sposób działania Rady Pedagogicznej określa ustawa o systemie
oświaty i inne przepisy prawa oświatowego oraz Regulamin Rady Pedagogicznej.
3. Rada Pedagogiczna ma prawo w szczególności:
1) wymagać od Dyrektora realizacji uchwał podjętych w ramach jej kompetencji
stanowiących,
2) dwukrotnie w ciągu roku otrzymać od Dyrektora ogólne wnioski ze sprawowanego
nadzoru pedagogicznego,
3) do przedstawienia jej przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyników
przeprowadzonej wizytacji gimnazjum,
4) do udziału jej przedstawiciela w zespole oceniającym nauczyciela w przypadku
odwołania od uprzednio ustalonej oceny.
5) wystąpić z wnioskiem w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska Dyrektora
lub innego stanowiska kierowniczego w szkole,
6) delegować przedstawicieli na postępowanie konkursowe na stanowisko Dyrektora
gimnazjum.
4. Uchwały Rady Pedagogicznej formułowane są w postaci aktu prawnego, a fakt ich
podjęcia oraz potwierdzenie spełnienie wymogów dla ich waŜności odnotowane są w
protokole z posiedzenia.
5. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej prowadzi Dyrektor.
1.3. RADA RODZICÓW
§ 14
1.
W gimnazjum działa Rada Rodziców reprezentująca ogół rodziców uczniów.
2.
Kompetencje Rady Rodziców, tryb wyboru, skład, zadania, sposób działania, określa
ustawa o systemie oświaty oraz Regulamin Rady Rodziców.
16
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
3.
W celu wspierania działalności statutowej gimnazjum Rada Rodziców moŜe gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł.
4.
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady
Rodziców.
5.
Rada Rodziców ma prawo w szczególności:
1) wymagać od Dyrektora realizacji uchwał podjętych w ramach jej kompetencji
stanowiących,
2) dwukrotnie w ciągu roku otrzymać od Dyrektora ogólne wnioski ze sprawowanego
nadzoru pedagogicznego,
3) do przedstawienia jej przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyników
przeprowadzonej wizytacji gimnazjum,
4) delegować przedstawicieli na postępowanie konkursowe na stanowisko dyrektora
gimnazjum.
6. Uchwały Rady Rodziców formułowane są w postaci aktu prawnego, a fakt ich podjęcia
oraz potwierdzenie spełnienie wymogów dla ich waŜności odnotowane są w protokole
z posiedzenia.
7. Rejestr uchwał Rady Rodziców prowadzi Dyrektor.
8. Przedstawiciele Rady Rodziców mogą brać udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
za zgodą Dyrektora.
9. Rada Rodziców moŜe wyraŜać opinie dotyczące pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi
przepisami.
1.4. SAMORZĄD UCZNIOWSKI
§ 15
1. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie gimnazjum.
2. Kompetencje zadania, tryb wyboru, sposób działania Samorządu Uczniowskiego określa
ustawa o systemie oświaty i inne przepisy prawa oświatowego oraz Regulamin
Samorządu Uczniowskiego.
3. W celu wspierania działalności uczniowskiej, Rada Rodziców moŜe przekazywać
Samorządowi Uczniowskiemu fundusze z dobrowolnych składek oraz z innych źródeł.
4. Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów, a w szczególności ma prawo do:
17
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
1) przedstawianie Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich
sprawach szkoły, a w szczególności:
a) prawa do znajomości, opiniowania i występowania z propozycją zmian statutu szkoły,
programu wychowawczego, wewnątrzszkolnego systemu oceniania i innych
dokumentów,
b) prawa do organizacji Ŝycia szkolnego, w tym do organizacji działalności kulturalnej,
sportowej i rozrywkowej w porozumieniu z Dyrektorem,
c) prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej oraz współtworzenia strony
www gimnazjum,
d) dbanie o przestrzeganie praw uczniów.
5. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mogą brać udział w posiedzeniach Rady
Pedagogicznej za zgodą Dyrektora.
6. Rada Samorządu Uczniowskiego moŜe wyraŜać opinie o pracy nauczycieli zgodnie z
odrębnymi przepisami.
7. W szkole powołuje się opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz Rzecznika Praw Ucznia.
8. Zadania, sposób powołania, tryb wyboru i kompetencje opiekuna Samorządu
Uczniowskiego
oraz
Rzecznika
Praw
Ucznia
określa
Regulamin
Samorządu
Uczniowskiego.
2. RELACJE MIĘDZY ORGANAMI GIMNAZJUM.
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW.
§ 16
1. Organy szkoły zobowiązane są do informowania o podejmowanych decyzjach,
planowanych działaniach za pośrednictwem osób odpowiedzialnych za ich działalność
lub przez ogłaszanie ich na tablicy informacyjnej czy w inny zwyczajowo przyjęty
sposób.
2. Za prawidłowy przepływ informacji między organami szkoły odpowiedzialny jest
Dyrektor.
3. Dyrektor umoŜliwia spotkania innym organom statutowym udostępniając pomieszczenia
na terenie placówki.
18
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
§ 17
1. Dyrektor dba o autorytet Rady Pedagogicznej i rozstrzyga sprawy sporne wśród członków
rady, jeŜeli w regulaminie je pominięto.
2. Organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach związanych ze statutową działalnością
szkoły w sposób zapewniający kaŜdemu z nich moŜliwość swobodnego działania
i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w ustawie, statucie
szkoły i regulaminach ich działalności oraz procedurach.
3. Dyrektor wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeŜeli działalność tych
organów narusza interesy szkoły i nie słuŜy rozwojowi jego wychowanków.
4. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w gimnazjum odbywa się następująco:
1) sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców
i uczniów rozstrzyga Dyrektor z moŜliwością odwołania się stron do organu nadzoru
pedagogicznego.
2) sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami róŜnych klas oraz między
uczniem a nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas, pedagodzy, Rzecznika Praw
Ucznia z moŜliwością odwołania się stron do Dyrektora, a następnie do organu
nadzoru pedagogicznego lub sądu.
3) sytuacje konfliktowe między nauczycielami lub pracownikami szkoły, a takŜe między
nauczycielem
(wychowawcą)
a
rodzicami
uczniów,
rozstrzyga
Dyrektor
z moŜliwością odwołania się stron do organu nadzoru pedagogicznego lub sądu.
4) sytuacje konfliktowe między uczniami lub ich rodzicami a szkołą oraz konflikty
między nauczycielami i pracownikami szkoły a Dyrektorem rozwiązuje organ nadzoru
pedagogicznego z moŜliwością odwołania się stron do sądu.
5. W rozstrzyganiu konfliktów naleŜy kierować się zasadami partnerstwa, obiektywizmu
oraz dobra publicznego z zachowaniem prawa stron do wyraŜania swoich opinii.
6. Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej,
Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców muszą być rozpatrywane przy udziale
wszystkich zainteresowanych stron.
7. W przypadku raŜącego naruszenia regulaminów gimnazjum, niniejszego statutu wszystkie
organy, indywidualny nauczyciel, uczeń lub rodzic (prawny opiekun) mogą odwołać się
do organu nadzoru lub organu prowadzącego szkołę.
19
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
ROZDZIAŁ IV
1. ORGANIZACJA GIMNAZJUM
§ 18
1. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii w danym roku
szkolnym określa minister w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku
szkolnego.
2. Terminy
egzaminów
gimnazjalnych,
standardy
egzaminacyjne,
procedury
przeprowadzania egzaminów, warunki zwolnienia z egzaminu określa Dyrektor CKE.
3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji gimnazjum, opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30
kwietnia kaŜdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego.
4. Arkusz
organizacji
zatwierdza
organ
prowadzący
i
opiniuje
organ
nadzoru
pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Arkusz organizacji szkoły powinien być opiniowany przez działające w placówce
związki zawodowe nauczycieli.
§ 19
1. Podstawową jednostką organizacji gimnazjum jest oddział złoŜony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego, uczą się wszystkich przedmiotów
obowiązkowych, określonych planem nauczania, zgodnie z ramowym planem nauczania
i programem, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Liczebność oddziałów nie moŜe przekraczać 30 uczniów, za wyjątkiem oddziałów
integracyjnych, w których liczebność określają odrębne przepisy.
3. O minimalnej ilości uczniów w oddziale decyduje Dyrektor w porozumieniu z organem
prowadzącym.
4. Realizacja treści ścieŜek edukacyjnych przebiega w ciągu cyklu 3 lat.
20
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
§ 20
1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na
podstawie odrębnych przepisów.
2. Dopuszcza się w tygodniowym rozkładzie zajęć moŜliwość łączenia 2 jednostek
dydaktycznych z przedmiotów: język polski, godzina wychowawcza, matematyka.
3. Dyrektor w celu utworzenia tygodniowego rozkładu zajęć moŜe powołać komisją ds.
układania planu, w skład której wchodzą nauczyciele gimnazjum.
4. Dyrektor organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i fakt zastępstwa podaje do
wiadomości nauczycielom poprzez wpis w zeszycie zastępstw i uczniom poprzez
informację na tablicy ogłoszeń.
5.
Jeśli szkoła nie ma moŜliwości zorganizowania zastępstwa za nieobecnego nauczyciela,
dopuszcza się moŜliwość zwolnienia uczniów z jednodniowym wyprzedzeniem poprzez
informację na tablicy ogłoszeń.
6. W przypadku długiej, stałej nieobecności nauczyciela, Dyrektor w porozumieniu z
organem prowadzącym i po pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego
organizuje zastępstwo.
§ 21
1.
Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo-lekcyjnym.
2.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3.
Dyrektor w szczególnie uzasadnionych przypadkach ma prawo zmienić czas trwania
godziny lekcyjnej do 30 minut lub odwołać zajęcia na podstawie odrębnych przepisów.
4.
Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się najwcześniej o godz. 800. Przerwy międzylekcyjne
trwają nie krócej niŜ 10 minut i nie dłuŜej niŜ 20 minut.
5.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się moŜliwość odrębnej organizacji zajęć,
a o ich przebiegu Dyrektor informuje w zwyczajowo przyjęty sposób całą społeczność
szkolną.
21
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
§ 22
1.
Niektóre zajęcia dydaktyczne i nadobowiązkowe mogą być prowadzone takŜe w formie
wycieczek.
2.
Zajęcia, o których mowa w ust.1, organizowane są w ramach posiadanych przez
gimnazjum środków lub finansowane z innych źródeł, zgodnie z Regulaminem
Wycieczek i zgodnie z odrębnymi przepisami.
3.
Miejsce i termin prowadzenia tych zajęć zatwierdza Dyrektor.
4.
Liczba uczestników kół i zajęć pozalekcyjnych oraz innych zajęć nadobowiązkowych,
finansowanych z budŜetu szkoły, musi zapewniać jakość pracy na tych zajęciach
i powinna wynosić od 10-15 osób.
5.
Uwzględniając specyfikę zajęć, szczególne zainteresowania uczniów i sytuację
finansową, Dyrektor moŜe wyrazić zgodę na udział w zajęciach mniejszej liczby
uczniów.
6.
Liczbę uczestników zajęć specjalistycznych regulują odrębne przepisy.
§ 23
1. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym nie moŜe przekroczyć 20, w tym od 3 do
5 uczniów
posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez
właściwą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
2. Minimalna liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi 15 uczniów.
3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba uczniów w
oddziale integracyjnym moŜe być niŜsza.
4. W oddziałach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających
specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia
specjalistyczne.
5. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, moŜna zatrudnić
pomoc nauczyciela.
§ 24
1.
Dyrektor corocznie w arkuszu organizacji gimnazjum dokonuje podziału oddziałów na
grupy wg obowiązujących przepisów, specyfiki oddziału.
22
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
2.
Oddział moŜna dzielić na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków
nauki i bezpieczeństwa, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3.
Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, ze względu na warunki lokalowe
i organizacyjne gimnazjum, dopuszcza się moŜliwość podziału istniejących juŜ
oddziałów
na
oddziały
mniej
liczne,
łączenia
oddziałów,
tworzenia
grup
międzyoddziałowych, a w uzasadnionych przypadkach grup międzyszkolnych w
porozumieniu z dyrektorami innych szkół.
4.
Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem
prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, w tym zajęć wyrównawczych,
specjalistycznych, kół zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem
klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych, w miarę
posiadanych środków.
§ 25.
Gimnazjum moŜe przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów
szkół wyŜszych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, a takŜe staŜystów
Urzędów Pracy, innych praktykantów na podstawie pisemnego porozumienia zawartego
pomiędzy Dyrektorem, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyŜszą, Urzędem Pracy
czy inną instytucją.
§ 26
1.
W gimnazjum oprócz oddziałów integracyjnych mogą być prowadzone klasy
profilowane, autorskie oraz klasy uczące się programami autorskimi z poszczególnych
przedmiotów.
2.
W gimnazjum mogą być tworzone dodatkowo oddziały specjalne, terapeutyczne, zgodnie
z odrębnymi przepisami, uwzględniające specyficzne warunki szkoły.
3.
W klasach integracyjnych, za zgodą organu prowadzącego, uczniowie mogą uczestniczyć
dodatkowo w zajęciach drugiego języka obcego.
4.
Dla uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego organizowane są
dodatkowe zajęcia specjalistyczne.
23
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
5.
Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne posiadają kwalifikacje zgodnie z
odrębnymi przepisami.
6.
Nauczanie indywidualne odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 27
1. W gimnazjum są organizowane zajęcia dodatkowe, uwzględniające potrzeby
rozwojowe uczniów np. zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, inne zajęcia
pozalekcyjne, zajęcia specjalistyczne i inne według potrzeb, które są prowadzone poza
systemem klasowo- lekcyjnym w grupach.
2. Zajęcia dodatkowe są organizowane za zgodą organu prowadzącego przy uwzględnieniu
środków, które mogą pochodzić równieŜ ze środków Rady Rodziców.
3. Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów słuŜy wspieraniu uzdolnień i rozwijaniu
zainteresowań, a takŜe daje moŜliwość ciekawego spędzania wolnego czasu po zajęciach
lekcyjnych.
4.
Corocznie
prowadzona
jest
diagnoza
w
zakresie
potrzeb
dotyczących
zajęć
pozalekcyjnych.
5. Zajęcia płatne dla nauczycieli organizuje się w porozumieniu z organem prowadzącym.
6. Nauczyciele mogą równieŜ organizować zajęcia nieodpłatne.
7. Zajęcia odbywają się głównie według przygotowanych przez nauczycieli programów
własnych.
8. Nauczyciele
prowadzący zajęcia
zobowiązani
są
do
właściwego
prowadzenia
dokumentacji w postaci dziennika zajęć pozalekcyjnych.
9. Udział uczniów w zajęciach jest dobrowolny.
§ 28
1. Szkoła prowadzi doradztwo związane z wyborem kierunku dalszego kształcenia przez
absolwentów gimnazjum.
2. W ramach poradnictwa zawodowego uczniowie:
1) uczestniczą w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez pedagoga szkolnego,
zaproszonych specjalistów,
24
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
2) korzystają z indywidualnych specjalistycznych porad na terenie szkoły lub w
poradni psychologiczno – pedagogicznej,
3) poznają zasady rekrutacji.
§ 29
1. Szkoła zapewnia uczniom moŜliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposaŜeniem, w tym przystosowanych do
nauczania w oddziałach integracyjnych,
2) sali gimnastycznej,
3) boisk sportowych,
4) siłowni,
5) biblioteki z czytelnią,
6) gabinetu pielęgniarki,
7) stołówki i sklepiku,
8) gabinetu pedagoga i psychologa szkolnego,
9) szatni,
10) innych pomieszczeń.
9) Do realizacji celów statutowych szkoła posiada teŜ:
1) pomieszczenia administracyjno - gospodarcze,
2) archiwum,
3) inne pomieszczenia.
7. Szkoła umoŜliwia wynajem pomieszczeń zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora.
§ 30
1. Gimnazjum prowadzi bibliotekę.
2. Biblioteka gimnazjum jest pracownią szkolną, słuŜącą realizacji potrzeb, zainteresowań
uczniów i rozwoju czytelnictwa wśród uczniów oraz doskonaleniu warsztatu pracy
nauczyciela i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice
uczniów.
4. Zasady korzystania oraz zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami
i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami określa Regulamin
Biblioteki.
25
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
5. Pomieszczenia biblioteki umoŜliwiają:
1) gromadzenie, opracowywanie zbiorów, taśm magnetycznych, dysków CD itp.
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypoŜyczanie ich poza bibliotekę,
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów.
6. Biblioteka pracuje w godzinach pracy szkoły.
7. Pracą biblioteki kierują nauczyciele – bibliotekarze.
§ 31
1. Nauczyciele kończący pracę w gimnazjum, a takŜe uczniowie kończący naukę
w
gimnazjum, mają obowiązek rozliczyć się z wypoŜyczonych ksiąŜek, innych pomocy,
czy powierzonych im sprzętów itp. na podstawie karty obiegowej, najpóźniej na tydzień
przed wydaniem dokumentacji.
2. Wzór karty obiegowej dla nauczycieli i uczniów ustala Dyrektor.
§ 32
1. Gimnazjum umoŜliwia uczniom korzystanie ze stołówki.
2. Szczegółowe zasady organizowania wydawania posiłków reguluje Regulamin Stołówki.
3. Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala się na podstawie odrębnych przepisów.
4. Dyrektor, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, w formie Zarządzenia określa
warunki korzystania ze stołówki szkolnej.
§ 33
1. Uczniowie korzystają z szatni szkolnej:
1) zasady korzystania z szatni szkolnej reguluje Regulamin Szatni,
2) w szkole obowiązuje zmienne obuwie sportowe,
3) szatnia szkolna w czasie lekcji jest zamykana.
26
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
§ 34
1. Szkoła realizuje naukę religii / etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Warunkiem zorganizowania nauki etyki w szkole jest zgłoszenie minimum 4 uczniów.
§ 35
1. W gimnazjum organizuje się gabinet pierwszej pomocy medycznej.
2. Szkoła współpracuje w tym zakresie z pracownikami słuŜby zdrowia.
3. Pracownicy słuŜby zdrowia, na zasadach porozumienia, współpracują z Dyrektorem w
utrzymaniu właściwego stanu higieniczno-sanitarnego poprzez udział w okresowych i
doraźnych przeglądach czystości szkoły.
4. SłuŜba zdrowia organizuje corocznie badania przesiewowe uczniów określone
odrębnymi przepisami.
5. Szczegółowe zasady pracy słuŜby zdrowia na terenie szkoły
określają odrębne
przepisy.
ROZDZIAŁ V
1. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY
GIMNAZJUM
§ 36
1. W gimnazjum zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
2. Pracowników niepedagogicznych szkoły zatrudnia i zwalnia z zachowaniem ogólnych
przepisów prawa pracy Dyrektor.
3. Zakresy obowiązków tych pracowników, a takŜe ich odpowiedzialność ustala Dyrektor
Szkoły.
4. Wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi ustala Dyrektor na podstawie
odrębnych przepisów oraz Regulaminu Pracy i Regulaminu Płacy.
5. Dopuszcza się zatrudnienie wolontariuszy i Ŝołnierzy odbywających zasadniczą słuŜbę
zastępczą według odrębnych przepisów, po uzgodnieniu z organem prowadzącym.
27
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
§ 37
1. W gimnazjum tworzy się stanowisko wicedyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Wicedyrektor wykonuje zadania zalecone przez Dyrektora w zakresie:
1) kierowania i nadzorowania pracy dydaktycznej poprzez:
a) zabezpieczenie nauczycielom pełnej dokumentacji programowej,
b) nadzorowanie pracy zespołu nauczycieli,
c) nadzorowanie pracy biblioteki szkolnej,
d) nadzór nad opracowaniem i harmonogramu zajęć pozalekcyjnych,
e) nadzór
nad
przygotowaniem
uczniów
do
konkursów
przedmiotowych
i artystycznych,
f) nadzorowanie właściwej realizacji przez nauczycieli obowiązujących programów
nauczania, rytmicznego oceniania uczniów.
2) kierowania i nadzorowania pracy wychowawczej i opiekuńczej poprzez:
a) czuwanie nad właściwym przebiegiem uroczystości i apeli na terenie gimnazjum,
b) kontrolę dyŜurów nauczycieli,
c) organizowanie i kontrolowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
d) nadzorowanie realizacji zadań wychowawczych wynikających z programu
wychowawczego i programu profilaktyki gimnazjum,
e) kontrola i nadzorowanie odpowiedniego planowania wycieczek szkolnych w tym
dokumentacji związanej z tymi działaniami.
3) kierowania polityką kadrową poprzez:
a) zgłaszanie wniosków w sprawie wyróŜniania, nagradzania i karania pracowników
gimnazjum,
b) przygotowanie projektów oceny pracy podległych nauczycieli,
c) układanie przydziałów czynności dla nauczycieli,
d) udzielania
pomocy
nauczycielom
w
wykonywaniu
zdań
dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych,
e) kształtowania odpowiedniej atmosfery i dyscypliny pracy w gimnazjum.
4) wykonywania innych zadań wynikających z przepisów szczególnych i zakresu
czynności.
28
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
§ 38
1. W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli według odrębnych przepisów.
2. W gimnazjum moŜe być zatrudniony: pedagog, psycholog, logopeda i inni specjaliści
w zaleŜności od potrzeb i moŜliwości finansowych szkoły.
3. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze na poszczególnych poziomach,
zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowe i zadaniowe.
4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek
zespołu.
5. Do zadań członków zespołu wychowawczego naleŜy w szczególności:
1)
czynny udział w przygotowaniu planu pracy szkoły, a w szczególności działań
wychowawczych i profilaktycznych,
2)
przygotowywanie i ewaluacja Programu Wychowawczego i Profilaktycznego,
3)
przygotowywanie i ewaluacja innych programów dotyczących wychowania,
4)
opracowanie projektu kryteriów oceniania uczniów z zachowania,
5)
opracowanie tematyki lekcji wychowawczych z uwzględnieniem priorytetów
w danym roku szkolnym,
6)
opracowanie planu pracy zespołu na dany rok szkolny i przygotowanie sprawozdania
z działalności co najmniej dwa razy w roku szkolnym,
7)
dokonywanie co najmniej dwa razy w roku szkolnym oceny sytuacji wychowawczej
szkoły, przygotowanie wniosków do dalszej pracy,
8)
realizacja zaplanowanych działań zespołu,
9)
ewaluowanie pracy zespołu,
10)
opiniowanie róŜnych spraw związanych ze swoją działalnością,
11)
współpraca z Koordynatorem ds. bezpieczeństwa,
12)
doskonalenie umiejętności wychowawczych.
7. Do zadań członków zespołu dydaktycznego naleŜy w szczególności:
1) czynny udział w przygotowaniu planu pracy szkoły, a w szczególności działań
dydaktycznych,
2) przygotowanie i ewaluacja planu dydaktycznego szkoły,
3) przygotowanie i ewaluacja innych programów dotyczących dydaktyki,
4) opracowanie projektu kryteriów oceniania uczniów,
29
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
5) analiza
skuteczności
realizacji
podstawy
programowej
z
poszczególnych
przedmiotów,
6) opracowanie planu pracy zespołu na dany rok szkolny i przygotowanie sprawozdania
z działalności co najmniej dwa razy w roku szkolnym,
7) dokonywanie co najmniej dwa razy w roku szkolnym oceny sytuacji dydaktycznej
szkoły, przygotowanie wniosków do dalszej pracy,
8) wypracowanie wspólnych działań zespołu w celu poprawy sytuacji dydaktycznej
szkoły,
9) ewaluowanie pracy zespołu,
10) opiniowanie róŜnych spraw związanych ze swoją działalnością,
11) doskonalenie umiejętności dydaktycznych,
12) analiza wyników testów kompetencji.
8. Do zadań członków zespołu problemowego lub zadaniowego naleŜy w szczególności:
1) czynny udział w przygotowaniu planu pracy szkoły,
2) opracowanie planu pracy zespołu na dany rok szkolny i przygotowanie sprawozdania
z działalności co najmniej dwa razy w roku szkolnym,
3) wypracowanie wspólnych działań zespołu,
4) ewaluowanie pracy zespołu,
5) opiniowanie róŜnych spraw związanych ze swoją działalnością,
6) doskonalenie umiejętności związanych ze specyfiką pracy zespołu.
9. Do zadań przewodniczącego kaŜdego zespołu rady pedagogicznej naleŜy:
1) koordynowanie pracy zespołu,
2) zwoływanie posiedzeń zespołu,
3) dokumentowanie pracy zespołu,
4) okresowa ocena realizacji planu pracy zespołu,
5) terminowe przedkładanie Dyrektorowi wniosków, sprawozdań z prac zespołu,
6) wnioskowanie do Dyrektora w sprawach związanych z zadaniami zespołu,
7) przedkładania opinii w róŜnych spraw związanych z działalnością zespołu,
8) informowanie Dyrektora o zmianach w składzie zespołu.
30
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
§ 39
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą, jest odpowiedzialny
za jej jakość i wyniki oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Szczegółowe
kwalifikacje
wymagane
do
zajmowania
stanowiska
nauczyciela
w gimnazjum określają odrębne przepisy.
3. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma
obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną
i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
4. Do szczególnych zadań nauczyciela związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą
naleŜy:
1) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego,
2)
odpowiedzialność za Ŝycie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, w tym w
szczególności:
a) nadzór nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych,
podczas przerw, a takŜe na wszelkich zajęciach organizowanych przez szkołę,
b) bieŜące zapoznawanie się z przepisami bhp w miarę potrzeb, zapoznawanie uczniów
z tymi przepisami,
c) niezwłoczne zgłaszanie Dyrektorowi szkoły informacji o złym stanie urządzeń
szkolnych,
d)
reagowanie na wszelkie dostrzeŜone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące
zagroŜenie bezpieczeństwa
e) zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby
zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły i zawiadomić pracownika obsługi
szkoły o fakcie przebywania osób postronnych.
f) niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeŜonych zdarzeniach,
noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagroŜenie dla zdrowia lub Ŝycia
uczniów
g) przestrzeganie procedury po zaistnieniu wypadku uczniowskiego,
h) w pracowniach, obiektach o zwiększonym ryzyku wypadku obowiązkowe zapoznanie
uczniów na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym z zasadami
obowiązującymi w tych pracowniach, na tych obiektach,
i)
jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania regulaminu nauczyciela dyŜurnego,
j)
jest zobowiązany do przestrzegania zarządzenia wewnętrznego w sprawach bhp,
31
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
k) jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Wycieczek,
l)
punktualne rozpoczyna i kończy zajęcia,
m) organizuje wychowankowi, w zaleŜności od potrzeb, pomoc psychologicznopedagogiczną,
n) reaguje na naruszenie porządku prawnego,
o) stosuje się do ustalonych w szkole procedur postępowania,
p) nie dopuszcza do samowolnego opuszczania terenu szkoły przez uczniów.
3) ma obowiązek nieustannego samokształcenia się i aktualizacji wiedzy metodycznej
i merytorycznej,
4) ma obowiązek zapoznania się z róŜnymi programami nauczania danego przedmiotu i
dokonania wyboru jednego z nich do realizacji,
5) ma obowiązek przygotowania się do kaŜdej lekcji, przemyślenia jej pod kątem doboru
metod, zasad i pomocy naukowych w celu podniesienia wyników nauczania
i uatrakcyjniania zajęć lekcyjnych,
6) udziela pomocy uczniom w przezwycięŜaniu trudności w nauce,
7) stymuluje rozwój psychofizyczny uczniów,
8) wdraŜa uczniów do systematycznej pracy, samokontroli, samooceny i pracy
zespołowej,
9) uświadamia uczniom stopień opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych
programem nauczania oraz wskazuje na ewentualne braki w tym zakresie,
10)
ocenia bezstronnie, obiektywnie i sprawiedliwie,
11)
dostosowuje wymagania z nauczanego przedmiotu na podstawie orzeczenia, opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej,
12)
w miarę moŜliwości diagnozuje i rozwija zainteresowania oraz uzdolnienia uczniów,
13)
prawidłowo prowadzi dokumentację szkolną tj. zgodnie z przepisami, a w
szczególności obowiązuje:
a) systematyczne wpisywanie tematów lekcji,
b) kontrolowanie obecności uczniów na lekcji,
c) rytmiczne wpisywanie ocen cząstkowych,
d) wpisywanie ocen śródrocznych i rocznych w ustalonych terminach,
e) sporządzanie informacji dotyczących działań w zakresie powierzonych przez
Dyrektora dodatkowych obowiązków,
f) innej dokumentacji według przepisów szczególnych.
14)
dba o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny w szczególności poprzez:
32
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
a) zabezpieczenie pomocy naukowych będących zagroŜeniem dla Ŝycia i zdrowia
ucznia,
b) systematyczne kontrolowanie sprzętu, w tym urządzeń sportowych,
c) egzekwowanie, przestrzeganie regulaminów pracowni i innych regulaminów
funkcjonujących w szkole,
d) uŜywanie tylko sprawnego sprzętu,
e) zgłaszanie Dyrektorowi wszelkich zagroŜeń.
15)
współpracuje z rodzicami poprzez udział w zebraniach, rozmowach indywidualnych
oraz zobowiązany jest do rzetelnego ich prowadzenia,
16)
realizuje zadania wynikające ze Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień i
Rozwijania Zainteresowań Uczniów,
17)
współpracuje z innymi nauczycielami w atmosferze zrozumienia i szacunku,
18)
sporządza plany wynikowe,
19)
przedstawia sprawozdania z realizacji powierzonych zadań edukacyjnych,
20)
sporządza konspekty zajęć edukacyjnych przez okres staŜu. Konspekty sporządzają
równieŜ nauczyciele:
a) których zajęcia edukacyjne są hospitowane,
b) którzy prowadzą lekcje otwarte i lekcje koleŜeńskie.
5. Inne obowiązki nauczyciela:
1) uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej,
2) ponoszenie odpowiedzialności finansowej za zniszczenie powierzonego jego opiece
sprzętu wynikające z niedbalstwa, braku zabezpieczenia lub nadzoru.
3) przychodzenie do szkoły w stosownym stroju,
4) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora, dotyczących bezpośrednio
działalności dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej gimnazjum.
6. Nauczyciel ma prawo do:
1) doskonalenia warsztatu pracy,
2) przedstawienia Dyrektorowi szkoły i Radzie Pedagogicznej problemów
i wątpliwości dotyczących pracy szkoły oraz uzyskania wiąŜących odpowiedzi
i wyjaśnień,
3) poszanowania godności własnej,
4) jawnego wyraŜania na radzie pedagogicznej opinii dotyczących Ŝycia szkoły,
33
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
5) informacji o skargach rodziców i innych osób dotyczących danego nauczyciela,
wyjaśnienie winno być prowadzone w obecności zainteresowanego,
6) jawnej, przeprowadzonej na bieŜąco oceny swojej pracy,
7) korzystania z pomocy socjalnej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych,
zgodnie
z
Regulaminem
Zakładowego
Funduszu
Świadczeń
Socjalnych,
8) korzystania ze wszystkich pomieszczeń dydaktycznych,
9) otrzymania nagrody i zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego zgodnie
z przepisami prawa,
10)
wyboru
programów
nauczania
i
podręczników
spośród
programów
odpuszczonych do uŜytku szkolnego, a takŜe do opracowania własnego programu
nauczania zgodnie z procedurami i obowiązującymi przepisami prawa,
11)korzystania z ochrony jako funkcjonariusz państwowy.
§ 40
1. Dla kaŜdego oddziału Dyrektor wyznacza wychowawcę.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej poŜądane jest by wychowawca prowadził
swój oddział przez cały cykl nauczania.
3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami
gimnazjum,
a w szczególności:
1) wspomaganie uczniów w ich wszechstronnym rozwoju,
2) przygotowanie uczniów do Ŝycia w rodzinie i w społeczeństwie,
3) współpraca z rodzicami i pomoc w wychowaniu i kształceniu dzieci,
4) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej,
5) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i dydaktycznej dla swoich
wychowanków,
6) dbanie o bezpieczeństwo swoich wychowanków,
7) diagnozowanie i wspieranie uzdolnień,
8) dokonywanie co najmniej dwa razy w roku szkolnym oceny sytuacji wychowawczej
klasy i przygotowanie wniosków do dalszej pracy,
9) terminowego sporządzania opinii o wychowankach,
34
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
10) czynnego uczestnictwa w pracach zespołu wychowawczego,
11) rzetelnego prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasy tj. teczki wychowawczej,
według wzoru ustalonego przez Dyrektora.
4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3 winien:
1) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,
2) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
3) powiadamiać o przewidywanej ocenie niedostatecznej śródrocznej i rocznej na
miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,
4) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu
koordynacji oddziaływań wychowawczych,
5) kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji
i poszanowaniu godności osobistej,
6) diagnozować warunki Ŝycia i nauki swoich wychowanków,
7) zachęcać rodziców do wspólnego rozwiązywania problemów wychowawczych klasy,
8) organizować spotkania z rodzicami,
9) współpracować z Dyrektorem, wicedyrektorem, pedagogiem i psychologiem
szkolnym oraz w uzasadnionych przypadkach z innymi instytucjami pomocowymi,
10) współtworzyć z klasą Ŝycie kulturalne,
11) integrować zespół klasowy,
12) inicjować pomoc uczniom, którzy jej potrzebują,
13) kontrolować realizację obowiązku szkolnego swoich wychowanków,
14) reagować zgodnie z wypracowanymi w szkole procedurami.
5. Nauczyciel, w szczególnie uzasadnionym przypadku, ma prawo wnieść prośbę do
Dyrektora o zwolnienie z funkcji wychowawcy. Pisemna prośba musi zawierać
uzasadnienie.
6. Dyrektor, w miarę moŜliwości kadrowych i organizacyjnych, moŜe wyrazić zgodę.
§ 41
1. W gimnazjum jest zatrudniony pedagog.
2. Pedagog organizuje pomoc pedagogiczną i psychologiczną dla uczniów.
3. Celem pomocy pedagoga jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia
się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami
35
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
(opiekunami),
pielęgniarką
szkolną,
organami
gimnazjum
oraz
instytucjami
pozaszkolnymi.
4. Do szczególnych zadań pedagoga naleŜy:
1) pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz
analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych,
2) określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom,
3) dbanie o realizację obowiązku szkolnego,
4) podejmowanie działań na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji Ŝyciowej,
5) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją, sądem, organami
gimnazjum i innymi instytucjami,
6) organizowanie
róŜnych
form
terapii
pedagogicznej
uczniom
z
objawami
niedostosowania społecznego,
7) prowadzenie dokumentacji tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych
uczniów
zawierających
dokumentację
prowadzonych
badań
i
czynności
uzupełniających,
8) składanie sprawozdań z podjętych działań,
9) analizowanie sytuacji wychowawczej gimnazjum.
§ 42
1. W szkole utworzono stanowisko nauczyciela wspomagającego.
2. Do zadań nauczyciela wspomagającego pracującego w oddziale integracyjnym naleŜy w
szczególności:
1) wspomaganie procesu edukacji dziecka ze specyficznymi trudnościami
edukacyjnymi,
2) dokonanie analizy dokumentów zgłoszeń i opracowanie kierunków działań dla
danego ucznia poprzez stworzenie arkusza potrzeb specjalnych w
porozumieniu z rodzicami i innymi nauczycielami,
3) diagnozowanie moŜliwości dziecka i ustalenie wraz z zespołem kierunkowych
form pracy dostosowanych do potrzeb indywidualnych, dokonywanie
ewaluacji potrzeb specjalnych ucznia,
36
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
4)
w miarę potrzeb modyfikowanie wraz z nauczycielem prowadzącym
programu nauczania i ewentualne tworzenie programu uzupełniającego (do
zrealizowania w domu),
5) wspólnie z nauczycielem prowadzącym dokonywanie cząstkowej oceny
postępów ucznia, klasyfikacji śródrocznej i końcowej,
6) wspólnie
z
nauczycielem
prowadzącym
dostosowanie
wymagań
do
wspólnie
nauczycielem
prowadzącym
moŜliwości ucznia,
7) w
trakcie
roku
szkolnego
z
dokonywanie kontroli postępów swoich podopiecznych i ewentualnie
przeprowadzanie korekty działań,
8) w miarę potrzeb wspólnie z pedagogiem kwalifikowanie dzieci na zajęcia
rewalidacyjno-terapeutyczne oraz wspólnie z nauczycielem prowadzącym
tworzenie indywidualnego programu rewalidacyjnego realizowanego
równieŜ w czasie pozalekcyjnym,
9) wraz z nauczycielem prowadzącym dbanie o indywidualne podejście do
dziecka o szczególnych potrzebach edukacyjnych, dopasowanie form i metod
pracy
do
aktualnych
warunków
i
potrzeb
ucznia,
przygotowanie
indywidualnych programów nauczania i wychowania,
10) w miarę potrzeby lub na wyraźną prośbę rodziców lub prawnych opiekunów
ucznia stwarza moŜliwość konsultacji, celem poinformowania o osiągnięciach
i postępach (lub ich braku) ucznia w szkole,
11) dokonywanie analizy (sukcesy i poraŜki) pracy oraz ustala wnioski,
12) uczestnictwo w zespole nauczycieli wspomagających,
13) opiniowanie w sprawie rekrutacji ucznia o specjalnych potrzebach
edukacyjnych do danego oddziału integracyjnego,
14) kształtowanie postaw moralnych zgodnych z normami uniwersalnymi i inne
zgodne z programem wychowawczym szkoły,
15) dbałość o integrację społeczną dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych,
16) stymulacja rozwoju osobowości poprzez tolerancję, akceptację inności,
empatii, niesienie pomocy,
17) realizowanie zadań wynikających ze Szkolnego Programu Wspierania
Uzdolnień i Rozwijania Zainteresowań Uczniów i Programu Działań
Integracyjnych.
3. Do czasu całkowitej likwidacji barier architektonicznych nauczyciel wspomagający
37
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
organizuje opiekę przy wchodzeniu i wychodzeniu ze szkoły, wyjściach poza teren szkoły
(przy współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka i pracownikami szkoły).
§43
1. W gimnazjum jest zatrudniony logopeda:
2. Do zadań logopedy naleŜy w szczególności:
1) kwalifikowanie uczniów do zajęć logopedycznych,
2) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, organizowanie
pomocy logopedycznej,
3) przygotowanie programów indywidualnych dla objętych pomocą uczniów,
4) prowadzenie terapii logopedycznej u uczniów, u których stwierdzono
nieprawidłowości,
5) kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie
strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej,
6) stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy,
7) doskonalenie wymowy juŜ ukształtowanej,
8) wdraŜanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy
przyswojonej w toku ćwiczeń,
9) usprawnianie techniki czytania i pisania,
10) wdraŜanie uczniów do obcowania z literaturą i sztuką oraz twórczej aktywności
słownej,
11) pomoc uczniom z wadą słuchu w opanowaniu tych wiadomości i umiejętności,
które są przewidziane programem nauczania,
12) współpraca z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami przedmiotowymi i
wspomagającymi, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
§ 44
1.
W gimnazjum jest zatrudniony psycholog.
2.
Do zadań psychologa naleŜy w szczególności:
a) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń
szkolnych i innych,
b) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego,
c) dokonywanie okresowych analiz sytuacji psychologicznej uczniów,
d) współpraca organami gimnazjum oraz instytucjami pozaszkolnymi,
38
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
e) systematyczne prowadzenie dokumentacji,
f)
przygotowywanie sprawozdań z podjętych działań,
g) realizacja zadań wynikających ze Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień
i Rozwijania Zainteresowań Uczniów,
h) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym
diagnozowanie potencjalnych moŜliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,
i)
diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia,
określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań
profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców
i nauczycieli,
j)
organizowanie i prowadzenie róŜnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
k) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie róŜnych form pomocy wychowawczej w środowisku
szkolnym i pozaszkolnym ucznia,
l)
wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów
problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego
szkoły i programu profilaktyki.
§ 45
1. W gimnazjum pracuje nauczyciel doradca zawodowy.
2. Do zadań doradcy zawodowego naleŜy w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
właściwych dla danego poziomu kształcenia,
3) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji
na
poziomie
regionalnym,
ogólnokrajowym,
europejskim
i
światowym
dotyczących:
a) rynku pracy,
39
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
c) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu
przyszłych zadań zawodowych,
d)
instytucji
i
organizacji
wspierających
funkcjonowanie
osób
niepełnosprawnych w Ŝyciu codziennym i zawodowym,
e) alternatywnych moŜliwości kształcenia dla uczniów z problemami
emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie,
f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej.
4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,
5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do
świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
6) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę,
7) wspieranie
w
działaniach
doradczych
rodziców
i
nauczycieli
poprzez
organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji
i materiałów do pracy z uczniami,
8)
współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości
działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z
zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w
programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki, o których mowa w
odrębnych przepisach,
9) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa
zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w
tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi
poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom,
10) realizowanie zadań wynikających ze Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień
i Rozwijania Zainteresowań Uczniów,
40
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
11)
realizowanie zajęć zawodoznawczych dla uczniów,
12)
współrealizowanie projektu „Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych”,
13)
koordynacja
udziału
młodzieŜy
w
drzwiach
otwartych
szkół
ponadgimnazjalnych.
§ 46
1. W gimnazjum zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, który gromadzi, opracowuje
i
udostępnia zasoby biblioteki, inspiruje i koordynuje działania w zakresie
upowszechniania czytelnictwa i przygotowania do korzystania z informacji w szkole.
2. Do szczególnych zadań bibliotekarza naleŜy:
1) gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowanie, selekcjonowanie i konserwowanie
księgozbioru biblioteki szkolnej,
2) udostępnianie księgozbioru i organizowanie warsztatu informacyjnego biblioteki,
3) prowadzenie zajęć dla uczniów z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,
4) wspomaganie nauczycieli przedmiotów w pracy dydaktycznej przez dostarczanie
właściwej lektury i innych środków dydaktycznych,
5) współpraca z nauczycielami w realizacji programu ścieŜki edukacyjnej: Edukacja
Czytelnicza i Medialna,
6) współpraca z wychowawcami, inicjowanie i prowadzenie działań słuŜących
popularyzacji czytelnictwa oraz wyrabianiu nawyków korzystania z ksiąŜki i innych
nośników informacji,
7) prowadzenie dokumentacji biblioteki.
§ 47
1. Do szczególnych zadań nauczyciela dyŜurnego naleŜy:
1) wypełnianie zadań w czasie trwania dyŜuru według zatwierdzonego grafiku,
2) odpowiadanie za ład, porządek oraz bezpieczeństwo dzieci na powierzonym
stanowisku,
3) kontrolowanie stan technicznego urządzeń w miejscu dyŜuru,
4) niezwłoczne zgłaszanie zauwaŜonych usterek kierownikowi gospodarczemu,
41
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
5) w razie wypadku postępowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
procedurami,
6) stosowanie się ściśle do wewnętrznego Regulaminu Nauczyciela DyŜurnego.
§ 48
1. Do szczegółowych zadań nauczyciela protokolanta naleŜy:
1) protokołowanie wszystkich posiedzeń rady pedagogicznej,
2) dostarczenie protokołu rady pedagogicznej w wersji elektronicznej i drukowanej w
terminie ustalonym w regulaminie Rady Pedagogicznej,
3) rzetelne prowadzenie dokumentacji.
§ 49
1. Zasady organizowania przez nauczycieli wycieczek szkolnych:
1) kaŜda wycieczka organizowana w szkole musi mieć jasno sprecyzowany cel i
program,
2) program i trasa wycieczki dostosowane są do wieku i moŜliwości uczniów,
3) wycieczki organizowane powinny być celowe, dostosowane do moŜliwości
finansowych rodziców,
4) stosuje się do wewnętrznego Regulaminu Wycieczek Szkolnych.
5) organizację wycieczek zagranicznych regulują odrębne przepisy.
§ 50
1. Do szczegółowych zadań nauczyciela koordynatora ds. bezpieczeństwa naleŜy w
szczególności:
1) integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły czyli nauczycieli,
uczniów, rodziców w zakresie podniesienia bezpieczeństwa,
2) współpraca z pedagogiem, pielęgniarką szkolną w celu oceny sytuacji uczniów
sprawiających problemy wychowawcze,
42
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
3) organizowanie i uczestnictwo w posiedzeniach zespołów wychowawczych, Rady
Rodziców, Samorządu Uczniowskiego,
4) wnioskowanie do Dyrektora w sprawach dotyczących bezpieczeństwa w szkole, a
wymagających nakładów finansowych lub działań wymagających współpracy bądź
zgody organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny,
5) opracowywanie z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim
programu działań mającego na celu podniesienie bezpieczeństwa w szkole i
wyeliminowanie sytuacji trudnych,
6) analizowanie dokumentów szkolnych pod kątem bezpieczeństwa uczniów,
7) opracowywanie
z
Dyrektorem
i
pedagogiem
projektu
róŜnych
procedur
bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach kryzysowych w szkole,
8) upowszechnianie wiedzy o tych zasadach wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
9) koordynowanie realizacji i ewaluacji działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach
Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki oraz programów MEN,
10) monitorowanie zagroŜeń bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły, w tym
monitoring wizyjny,
11) przeprowadzenie okresowej diagnozy na temat stanu bezpieczeństwa w szkole,
występujących zagroŜeń oraz przestrzegania praw ucznia.
12) ocena realizowanych zadań z zakresu profilaktyki,
13) ocena pracy w kierunku uczenia właściwych zachowań w sytuacjach zagraŜających
bezpieczeństwu.
14) pozyskiwanie sojuszników szkoły w zakresie współpracy na rzecz podniesienia
bezpieczeństwa uczniów,
15) współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę
w działaniach wychowawczych i profilaktycznych,
16) przyjmowanie zgłoszeń, interwencji, skarg uczniów, rodziców, nauczycieli,
pracowników niepedagogicznych oraz osób spoza szkoły,
17) współpraca z instytucjami wspierającymi działania wychowawcze w obszarze
bezpieczeństwa (w zaleŜności od potrzeb),
18) promowanie działań podejmowanych w szkole na rzecz bezpieczeństwa,
19) dzielenie się wiedzą na temat sposobów poprawy bezpieczeństwa,
20) pomoc nauczycielom/wychowawcom w nawiązywaniu współpracy z: policją, straŜą
poŜarną oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa,
43
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
21) współuczestnictwo w tworzeniu programów poprawiających stan bezpieczeństwa
w szkole,
22) dzielenie
się
wiedzą
na
temat
mechanizmów
ryzykownych
zachowań
z nauczycielami, rodzicami i uczniami,
23) szkolenie rady pedagogicznej i pracowników w zakresie procedur postępowania w
sytuacjach kryzysowych,
24) składanie propozycji szkoleń rady pedagogicznej w zakresie bezpieczeństwa, agresji,
przemocy,
25) przygotowanie rocznego i śródrocznego sprawozdania z działań.
§ 51
1. Do zadań opiekuna nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela kontraktowego naleŜy:
a) udzielania mu pomocy przy sporządzaniu planu rozwoju zawodowego za okres staŜu,
b) prowadzenia lekcji otwartych dla nauczyciela, którym się opiekuje
lub uczestniczenia wspólnie z nim w zajęciach edukacyjnych prowadzonych
przez innych nauczycieli – przynajmniej raz w miesiącu ,
c) hospitowania zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela, którym się
opiekuje – przynajmniej raz w miesiącu,
d) prowadzenia wspólnie z nauczycielem, którym się opiekuje bieŜącej analizy
przebiegu staŜu oraz realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie staŜu – jeden raz
w miesiącu,
e) udzielania pomocy przy sporządzaniu przez nauczyciela, którym się opiekuje
sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
f) opracowania projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres staŜu.
2. Do zadań opiekuna nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego naleŜy:
a) udzielania mu pomocy przy sporządzaniu planu rozwoju zawodowego za okres
staŜu,
b) prowadzenia wspólnie z nauczycielem, którym się opiekuje bieŜącej analizy
przebiegu staŜu oraz realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie staŜu –
jeden raz w miesiącu,
c) udzielania pomocy przy sporządzaniu przez nauczyciela, którym się opiekuj
sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
44
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
d) opracowania projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres staŜu.
§ 52
1.
W szkole mogą działać związki zawodowe zrzeszające nauczycieli i pozostałych
pracowników na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
45
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
ROZDZIAŁ VI
1. UCZNIOWIE SZKOŁY
§ 53
1. Uczniowie są współgospodarzami szkoły. Wpływają na jej Ŝycie, a przez swoich
przedstawicieli uczestniczą w tworzeniu programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,
przez co są współodpowiedzialni za atmosferę panującą w szkole.
§ 54
4. Uczeń szkoły ma prawo do:
1) znajomości swoich praw,
2) nauki,
3) znajomości wymagań programowych z przedmiotów i kryteriów ocen z zachowania,
4) opieki zdrowotnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,
5) korzystania z biblioteki szkolnej, stołówki,
6) członkostwa w organizacjach uczniowskich działających w szkole,
7) brania udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
8) oceniania, klasyfikowania i promowania zgodnie z obowiązującymi zasadami,
9) odwołania się na piśmie od wymierzonej kary za przewinienie,
10) odwoływania się od decyzji nauczyciela, wychowawcy uznanej za krzywdzącą
z zachowaniem kolejności: wychowawca klasy lub przewodniczący Samorządu
Uczniowskiego lub Rzecznik Praw Ucznia - uczeń lub rzecznik praw ucznia - nauczyciel,
następnie pedagog, wicedyrektor, Dyrektor.
11) znajomości aktualnych przepisów i zarządzeń dotyczących uczniów,
12) korzystania z pomocy Rzeczników Praw Ucznia powołanych spośród uczniów i nauczycieli
zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego,
13) jawności i umotywowania otrzymanej oceny,
6
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
14) składania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego zgodnie z przepisami w tym zakresie
i Zarządzeniem Dyrektora,
15) pomocy w przypadku trudności w nauce,
16) opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo podczas pobytu
w szkole,
17) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej ze strony kolegów
i dorosłych,
18) ochrony i poszanowania godności,
19) otrzymania nagrody,
20) Ŝyczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
21) wpływania na Ŝycie szkoły poprzez działalność samorządową,
22) pomocy materialnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem,
23) odpoczynku w czasie ferii i przerw świątecznych,
24) korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów
szkolnych,
25) zgłaszania dyrekcji szkoły, nauczycielom, uczniowskim przedstawicielom i Radzie
Rodziców, uwag, wniosków i postulatów dotyczących wszystkich spraw uczniów oraz być
poinformowania go o sposobie ich załatwiania,
26) korzystania z pomieszczeń szkolnych, księgozbioru, sprzętu, środków dydaktycznych,
27) wolności wypowiadania poglądów i opinii, w tym w sprawach ucznia,
28) wolności myśli, sumienia i wyznania,
29) ochrony przed poniŜającym traktowaniem i karaniem,
30) równości traktowania wobec prawa szkolnego,
31) prywatności,
32) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
procedurami,
33) redagowania i wydawania gazety szkolnej pod opieką nauczyciela i po zatwierdzeniu przez
dyrektora),
34) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z
własnymi potrzebami i moŜliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
35) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego, Rzecznika Praw
Ucznia zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego.
7
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
36) wydania opinii w sprawie skreślenia ucznia pełnoletniego z listy uczniów gimnazjum, a takŜe
wydawania opinii w sprawie wniosku o przeniesienie ucznia za zgodą kuratora do innej
szkoły.
37) opiniowania programu wychowawczego i programu profilaktyki,
38) opiniowania oceny pracy nauczyciela przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.
5. Egzekwowanie praw ucznia spoczywa na wszystkich członkach społeczności szkolnej.
§ 55
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, regulaminach
szkolnych, zarządzeniach Dyrektora a w szczególności:
1) systematycznego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych
i w Ŝyciu szkoły,
2) nie czynienia tajemnicy z posiadanych informacji dotyczących złamania zasad
zapisanych w statucie, regulaminie szkoły i zarządzeniach Dyrektora,
3) dbania o honor, tradycję i dobro szkoły,
4) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz
ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,
5) zachowania w sprawach spornych, określonego trybu, o ile brak jest moŜliwości
polubownego rozwiązania problemu,
6) okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom
starszym poprzez społecznie akceptowane formy,
7) ciągłego dąŜenia do uzyskania jak najlepszych ocen i poprawy zachowania,
8) przygotowywania się do zajęć edukacyjnych i systematycznego odrabiania zadań
domowych,
9) usprawiedliwiania nieobecność na zajęciach szkolnych zgodnie z ustalonymi zasadami,
10) noszenia identyfikatora i zachowania schludnego wyglądu i uczęszczania do szkoły w
ustalonym stroju, określonego przez Dyrektora w formie Zarządzenia
11) na bieŜąco uzupełniania braków programowych wynikających z jego nieobecności w
szkole,
12) przestrzegania zasad kultury współŜycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i pozostałych pracowników szkoły,
13) zachowania dyscypliny w czasie lekcji i na przerwach,
14) zachowania naleŜytej uwagi w czasie zajęć lekcyjnych, nie rozmawiania z innymi
uczniami w czasie prowadzenia zajęć przez nauczyciela, zabierania głosu, gdy zostanie
8
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
do tego upowaŜniony przez nauczyciela,
15) poszanowania godności innych,
16) przestrzegania zasad tolerancji w stosunku do osób mających inny światopogląd lub
wyznanie, czy niepełnosprawnych,
17) odpowiedzialności za własne Ŝycie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
18) godnego reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach, przeglądach i innych
imprezach,
19) pozostawiania okryć wierzchnich w szatniach,
20) szanowania sprzętu szkolnego i pomocy naukowych, dbania o ład i porządek w klasie,
szkole i jej otoczeniu,
21) stwarzania atmosfery wzajemnej Ŝyczliwości, pomagania słabszym,
22) przeciwdziałania wszelkim przejawom przemocy, brutalności i zarozumialstwa,
23) rzetelnego wykonywania powierzonych mu obowiązków,
24) dbania o kulturę słowa,
25) rozliczenia się z wypoŜyczonych mu przez szkołę materiałów (ksiąŜek, strojów
sportowych) nie później niŜ 2 tygodnie przed końcem zajęć dydaktycznych,
26) właściwego zachowania ucznia wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz
pozostałych uczniów,
27) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów.
§ 56
1. Na czas zajęć dydaktycznych oraz imprez organizowanych przez szkołę uczniów obowiązuje:
1) nakaz wyłączania telefonów komórkowych oraz zakaz korzystania z nich,
2) zakaz korzystania z wszelkich przenośnych odtwarzaczy przynoszenia wszelkich
urządzeń audio i audio-video.
2.
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju sprzęt przynoszony przez uczniów
do szkoły.
3.
Za zniszczone umyślnie przez ucznia mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą jego
rodzice (prawni opiekunowie) i zobowiązani są osobiście bądź w inny sposób naprawić
zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia.
4. Egzekwowanie obowiązków uczniów spoczywa głównie na nauczycielach, a w szczególności
na wychowawcy.
5. W przypadku nieprzestrzeganie obowiązków :
1) obniŜa się ocenę zachowania zgodnie z kryteriami zawartymi w Karcie Oceny Zachowania,
według wzoru ustalonego corocznie przez zespoły wychowawcze,
9
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
2) stosuje się system kar zgodnie z niniejszym statutem.
§ 57
1. Uczęszczanie do szkoły w stosownym stroju oznacza respektowanie Zarządzenia Dyrektora
dotyczącego stroju, a przede wszystkim:
1)
noszenie odzieŜy zakrywającej biust, brzuch (pępek), pośladki i plecy,
2)
noszenie zmiennego obuwia sportowego,
3)
dbanie o estetyczny i stosowny do wieku wygląd zewnętrzny (bez makijaŜu),
4)
Zabrania się :
e) noszenia kolczyków o duŜych rozmiarach i w innych miejscach niŜ uszy,
f) noszenia korali, łańcuszków i innych wisiorków, gadŜetów zagraŜających
bezpieczeństwu,
g) noszenia broszek, agrafek i innych ozdób,
h) noszenia odzieŜy z negatywnymi emblematami i napisami,
i) farbowanie włosów,
j) malowania paznokci,
k) noszenia tipsów,
l) eksponowania tatuaŜy,
m) noszenia odzieŜy w jaskrawych kolorach,
n) noszenia strojów wyzywających.
§ 58
1. Szczegółowe procedury postępowania z uczniem wagarującym zawiera Szkolny Program
Przeciwdziałania Wagarom.
§ 59
1. Uczeń gimnazjum moŜe otrzymać nagrody i wyróŜnienia za:
1)
rzetelną naukę,
2)
pracę na rzecz szkoły,
3)
100% frekwencję,
4)
postawy twórcze,
5)
wzorową postawę uczniowską,
10
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
6)
wybitne osiągnięcia,
7)
wraŜliwość na krzywdę i pomoc potrzebującym, działania w ramach wolontariatu,
8)
uczciwość, dzielność i odwagę.
2. Nagrody przyznaje Dyrektor na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady
Rodziców, Rady Pedagogicznej.
3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów gimnazjum:
1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich wobec klasy,
2) pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej lub przez radiowęzeł
szkolny,
3) dyplom,
4) puchar,
5) nagroda ksiąŜkowa,
6) częściowa refundacja wycieczki, innego wyjścia, dla wyróŜniających się uczniów,
7) nagrody rzeczowe, finansowe (w tym stypendia),
8) uczestnictwo w koncercie dla uczniów wyróŜnionych „Gala Talentów”,
9) „Medal gimnazjalisty”,
10) „Pamiątkowy medal gimnazjalisty”,
11) „Talent”,
12) wpis do Księgi Pamiątkowej,
13) moŜliwość prezentacji w „Galerii Mistrzów”,
14) list pochwalny/gratulacyjny dla rodziców ucznia,
15) promowanie ucznia w mediach lokalnych i szkolnych,
16) inne wynikające z moŜliwości organizacyjnych czy finansowych.
4. Nagrody finansowane są z budŜetu szkoły, przez Radę Rodziców, sponsorów, fundacje,
przedstawicieli organu prowadzącego, z innych źródeł.
5. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróŜnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Nagrody ksiąŜkowe na zakończenie roku szkolnego przyznaje się w zaleŜności
od posiadanych środków.
7. Puchary otrzymują uczniowie szczególnie za osiągnięcia sportowe, a takŜe za udział w
projekcie „Turniej Klas”.
8. „Turniej Klas” prowadzony jest według zasad ustalonych kaŜdorazowo na początku danego
roku szkolnego przez Radę Pedagogiczną.
11
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
9. Stypendia przyznaje się uczniom na wniosek Rady Pedagogicznej i według odrębnych
przepisów.
§ 60
1. Uczeń jest karany za:
1) nieprzestrzeganie zapisów statutu, regulaminów, zarządzeń Dyrektora,
2) naruszanie nietykalności cielesnej i nieposzanowanie godności innych,
3) niszczenie mienia szkolnego,
4) postawy będące przejawami demoralizacji, a w szczególności przez:
a) palenie i rozprowadzanie papierosów,
b) picie i rozprowadzanie alkoholu,
c) uŜywanie i rozprowadzanie narkotyków i innych środków odurzających,
d) wulgarne słownictwo,
e) wandalizm,
f) zastraszanie innych,
g) wymuszanie,
h) wulgarne zachowanie.
5) kradzieŜe,
6) wchodzenie w kolizję z prawem,
7) niewłaściwe zachowanie w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły.
2. Ustala się następujące rodzaje kar:
1) upomnienie ucznia przez nauczyciela, wychowawcę,
2) otrzymanie punktów ujemnych wg obowiązujących w danym roku kryteriów w Karcie
Oceny Zachowania,
3) nagana Dyrektora udzielona wobec społeczności uczniowskiej, skutkująca obniŜeniem
oceny z zachowania z pisemnym powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów) o
nagannym zachowaniu ucznia,
4) czasowa utrata przywilejów uczniowskich tj. udziału w imprezach, wycieczkach szkolnych,
dyskotekach, „niepytanego numerka”,
5) czasowy zakaz reprezentowania szkoły w zawodach i konkursach,
6) przeniesienie ucznia do równoległej klasy w obrębie gimnazjum,
7) inne kary porządkowe, po uzgodnieniu z rodzicami.
12
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
3. Po wyczerpaniu wszystkich moŜliwości oddziaływania wychowawczego, na podstawie uchwały
Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Szkolnego, Dyrektor moŜe wystąpić z
wnioskiem o przeniesienie ucznia spełniającego obowiązek szkolny do innego gimnazjum
za pośrednictwem Kuratora Oświaty.
4. Wniosek o przeniesienie o którym mowa powyŜej moŜe nastąpić, gdy uczeń:
1) umyślnie spowoduje powaŜny uszczerbek na zdrowiu drugiej osoby,
2) nagminnie wchodzi w kolizję z prawem,
3) z premedytacją demoralizuje innych uczniów,
4) permanentnie narusza postanowień statutu,
5) przebywa na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
6) stanowi zagroŜenie dla uczniów i nauczycieli oraz pracowników szkoły,
7) nastąpią inne, uzasadnione okoliczności uniemoŜliwiające uczęszczanie ucznia do naszego
gimnazjum.
5. Ukarany uczeń w miarę moŜliwości powinien w pierwszej kolejności naprawić
wyrządzone szkody.
10. Egzekwowanie
kar spoczywa na wychowawcy klasy, a w szczególnych przypadkach na
Dyrektorze.
11. MoŜe nastąpić złagodzenie kary w przypadku szczególnych zasług ucznia.
12. W przypadkach nietypowych, niemieszczących się w schemacie, Dyrektor moŜe indywidualnie
określić karę dla ucznia lub powołać do rozpatrzenia sprawy Komisję nauczycielskouczniowską w skład której wchodzi dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej (w tym jeden
wskazany przez Dyrektora i jeden wskazany przez ucznia), przewodniczący Samorządu
Uczniowskiego oraz pedagog.
13. Komisja o której mowa powyŜej w ciągu 14 dni od powołania przekazuje swoją propozycję
Dyrektorowi, który ostatecznie podejmuje decyzję w przedmiotowej sprawie.
§ 61
1. Uczeń bądź jego rodzice mają prawo odwołać się od wymierzonej kary, w terminie 14 dni od
jej nałoŜenia.
2. Odwołanie następuje do Dyrektora w formie pisemnej.
3. Dyrektor ma obowiązek w ciągu 14 dni zbadać sprawę i podjąć decyzję.
4. Wykonanie kary moŜe być utrzymane w mocy, zawieszone lub uchylone.
5. Wykonanie kary moŜe być zawieszone na czas próby, jeŜeli uczeń otrzyma poręczenie jednego
z organów statutowych szkoły.
13
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
6. Od kary ostatecznie nałoŜonej przez Dyrektora słuŜy odwołanie do organu nadzoru
pedagogicznego w terminie 14 dni od decyzji Dyrektora w przedmiotowej sprawie.
§ 62
1. Nakładając karę na ucznia naleŜy pamiętać o obowiązku podania powodów jej nałoŜenia.
2. Uczeń powinien zawsze dąŜyć do naprawienia szkody, a w szczególności dokonać tego:
1) w przypadku dewastacji mienia szkolnego,
2) w przypadku uszkodzenia mienia innej osoby.
3. O udzielonej karze powiadamia się rodziców (prawnych opiekunów).
§ 63
1. Niepełnoletni uczniowie gimnazjum podlegają obowiązkowi szkolnemu, który spełnia się przez
uczęszczanie do gimnazjum.
2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) Dyrektor moŜe zezwolić na spełnianie przez
dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą
zgodnie z
odrębnymi przepisami.
3. Obowiązki rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu regulują odrębne
przepisy.
4. Dyrektor
kontroluje wykonywanie obowiązku szkolnego i prowadzi ewidencję spełniania
obowiązku szkolnego zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
6. Dyrektor szkoły, dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie odrębnych
przepisów.
§ 64
Po zapoznaniu się z sytuacją i moŜliwościami ucznia Dyrektor, na podstawie uchwały Rady
Pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), decyduje o przeniesieniu ucznia do
oddziału przysposabiającego do pracy.
2.
ZASADY REKRUTACJI
14
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
§ 65
1. Do gimnazjum przyjmuje się z urzędu absolwentów sześcioletniej szkoły podstawowej
zamieszkałych w jego obwodzie.
2. Kandydaci mają obowiązek dostarczenia Podania według wzoru ustalonego przez Dyrektora.
3. Kandydaci równieŜ dostarczają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, certyfikat oraz
inne dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji (w tym np. opinie i orzeczenia do kształcenia
specjalnego) niezwłocznie po ich otrzymaniu.
4. Uczeń wraz z podaniem obowiązany jest dostarczyć aktualne zdjęcie do legitymacji szkolnej.
5. Dyrektor na podstawie odrębnych przepisów, we wzorze Podania, określa terminy dostarczenia
dokumentów rekrutacyjnych.
6. W przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami Dyrektor przyjmuje uczniów
zamieszkałych poza obwodem gimnazjum.
7. Liczbę wolnych miejsc ustala Dyrektor na podstawie zatwierdzonej przez organ prowadzący
organizacji szkoły na dany rok szkolny.
5. Listy klas pierwszych tworzy Dyrektor, współpracując przy ich tworzeniu z powołaną pośród
nauczycieli Komisją Rekrutacyjną.
6. W pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów zamieszkałych w rejonie gimnazjum.
7. Kryteria naboru dla uczniów spoza obwodu to w szczególności:
a) ocena zachowania - w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy mają wyŜszą
ocenę zachowania,
b) średnia ocen na podstawie podania - w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy
mają wyŜszą średnią,
c)
zainteresowania i predyspozycje ucznia opisane w Podaniu do gimnazjum,
d) laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, posiadający co najmniej dobrą
ocenę zachowania przyjmowani są do Gimnazjum niezaleŜnie od powyŜszych kryteriów bez
względu na miejsce zamieszkania.
8. Przy tworzeniu ostatecznych list przyjętych do klas pierwszych kandydatów naleŜy brać w
szczególności pod uwagę:
a) szczególne zainteresowania, zdolności i osiągnięcia uczniów,
b) wyniki egzaminu zewnętrznego,
c) orzeczenia do kształcenia specjalnego (oddziały integracyjne)
d) liczebność dziewcząt i chłopców w zespole,
e) zgodę na uczęszczanie do oddziału integracyjnego,
f) kontynuacje nauczania języka obcego,
g) inne uwagi zapisane w formularzu Podania do gimnazjum.
15
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
9. W przypadku dokonywania zmian na listach klas pierwszych naleŜy zachować następujący tryb
postępowania:
b) dokonywane zmiany naleŜy konsultować z rodzicami w celu wyjaśnienia przyczyny,
a
takŜe fakt ten ustalić z wychowawcami,
c) do nowych oddziałów przenosić w pierwszej kolejności tych uczniów, którzy wyraŜą chęć
przeniesienia się lub wynika to z konieczności tworzenia grup językowych,
d) w przypadku braku uczniów chętnych o przeniesieniu decyduje wychowawca klasy
w porozumieniu z Dyrektorem, informując zainteresowanych rodziców (prawnych
opiekunów) o przeniesieniu, spełniając w miarę moŜliwości warunki określone w ust. 8.
10. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka mają prawo wnioskowania do Dyrektora o przeniesienie
dziecka do oddziału równoległego.
11. Dyrektor Gimnazjum moŜe wyrazić zgodę na przeniesienie ucznia do innego oddziału, jeŜeli
spełnione są kryteria wymienione w ust. 8 c-f.
12. Dla kandydatów do klas profilowanych - autorskich moŜe być przeprowadzony sprawdzian
uzdolnień kierunkowych (predyspozycji), na zasadach ogłoszonych co najmniej na trzy
miesiące przed terminem sprawdzianu.
13. O zasadach i terminie sprawdzianu o którym mowa powyŜej Dyrektor informuje kandydatów i
ich rodziców poprzez dyrektorów szkół podstawowych.
14. Naboru do oddziałów integracyjnych dokonuje się na odrębnych zasadach i za zgodą rodziców
(prawnych opiekunów) wyraŜoną na piśmie, biorąc pod uwagę w szczególności:
1) opinię n-la wspomagającego wchodzącego w skład Komisji Rekrutacyjnej,
2) liczbę uczniów bez orzeczeń i z orzeczeniami do kształcenia specjalnego zgodnie z odrębnymi
przepisami,
3) miejsce zameldowania:
a) w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów zamieszkałych w rejonie gimnazjum,
następnie uczniów uczęszczających do oddziałów integracyjnych w Szkole Podstawowej nr
12 zamieszkałych w Gminie Miejskiej Głogów, kolejno uczniów z innych szkół
podstawowych miasta Głogowa, następnie uczniów z powiatu głogowskiego.
4) pozostałe kryteria jak w ust. 8.
15. Przyjmowanie uczniów do klas programowo wyŜszych odbywa się zgodnie z odrębnymi
przepisami.
16
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
ROZDZIAŁ VII
RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE).
§ 66
1. Współdziałanie rodziców i nauczycieli odbywa się w oparciu o Procedury współpracy z
rodzicami i następujące zasady:
a) partnerstwa,
b) pozytywnej motywacji,
c) wielostronnego przepływu informacji,
d) jedności oddziaływań,
e) aktywnej i systematycznej współpracy.
2. W pierwszym miesiącu nauki rodzice ( prawni opiekunowie) są informowani o zamierzeniach i
zadaniach dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczych klasy i szkoły.
3. Rodzice ( prawni opiekunowie) mogą uzyskać szczegółowe i bieŜące informacje ma temat
dziecka, jego zachowania, postępów i trudności w nauce poprzez kontakt z wychowawcą,
nauczycielami przedmiotów, pedagogiem i dyrektorem, a w szczególności poprzez:
a) zebrania klasowe,
b) spotkania indywidualne w terminie zgodnym z harmonogramem,
c) spotkania, na ustne lub pisemne zaproszenie rodzica( prawnego opiekuna) lub nauczyciela,
w ustalonym terminie, w celu rozwiązania konkretnego problemu,
d) spotkania na prośbę rodziców (prawnych opiekunów), po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu.
1. Rodzice mają prawo do:
1) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci,
2) dostępu do wszelkich informacji dotyczących opieki, kształcenia i wychowywania ich
dzieci,
3) rzetelnej informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka,
4) rzetelnej informacji o trudnościach dziecka w szkole,
5) wsparcia ze strony Szkoły w razie problemów wychowawczych,
17
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
6) partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich przedstawicieli na
sprawy Szkoły,
7) do otrzymania nagrody, a w szczególności:
a) „Listu gratulacyjnego” zgodnie z odrębnymi zasadami,
b) „Pamiątkowego medalu gimnazjalisty” wraz z wpisem do „Księgi Pamiątkowej”
zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Rodzice mają obowiązek:
1) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka,
2) poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci, tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły skierowane
na osiągnięcie celów nauczania i wychowania,
3) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do Szkoły,
4) informowania wychowawcy o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach zgodnie z
ustaleniami,
5) angaŜowania się, jako partnerzy, w działania Szkoły, aktywnego udziału w wyborach i
współdziałaniu w organach szkoły,
6) informowania wychowawcy o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie
dziecka.
ROZDZIAŁ VIII
1.
ZASADY
WEWNĄTRZSZKOLNEGO
OCENIANIA,
KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW
18
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
ROZDZIAŁ III
ZASADY SYSTEMU OCENIANIA
§ 67
1. Wewnątrzszkolny system oceniania reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania
w szkole.
2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie.
3. System oceniania wewnątrzszkolnego ma na celu ocenę postępów, wskazując uczniowi,
co osiągnął, co zrobił dobrze i nad czym powinien jeszcze popracować w kontekście
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej o której mowa w odrębnych
przepisach.
4. System ten zapewnia:
11) pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia,
12) ukierunkowanie jego dalszej, samodzielnej pracy,
13) wdraŜanie do systematyczności, samokontroli i samooceny,
14) kształtowanie umiejętności wyboru wartości poŜądanych społecznie i kierowanie
się
nimi we własnym działaniu,
15) nabywanie umiejętności rozróŜniania pozytywnych i negatywnych zachowań,
16) dostarczanie rodzicom bieŜącej informacji o postępach ich dzieci, a nauczycielom
informacji o poziomie osiągania załoŜonych celów kształcenia i wychowania,
17) budowanie, przy współpracy z rodzicami, programów oddziaływań adekwatnych
do
rozpoznanych potrzeb.
5. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli
oraz uczniów danej klasy i samego ucznia stopnia respektowania przez niego zasad
współŜycia społecznego i norm etycznych oraz kryteriów, w granicach prawa, ustalonych
w szkole.
6. Nie objęte niniejszymi zasadami kwestie rozstrzyga rozporządzenie ministra dotyczące
oceniania i klasyfikowania, a takŜe procedury przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.
19
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
7. Ocenianie wewnątrzszkolne w szczególności ma na celu:
1) informowanie ucznia i jego rodziców o poziomie i postępach w zakresie jego
osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania.
2) udzielanie uczniowi wsparcia w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia,
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o
specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5) umoŜliwienie nauczycielom ciągłego doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktyczno - wychowawczej.
8. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1)
formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych,
2)
ustalanie kryteriów i zasad oceniania zachowania,
3)
ocenianie bieŜące, śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych oraz zachowania według skali i w
formach przyjętych w rozporządzeniu ministra,
4)
przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
5)
ustalanie warunków i trybu uzyskania wyŜszych niŜ przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych i
zachowania,
6)
ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o
postępach i trudnościach ich dziecka w nauce.
9. Zakres i terminy wewnątrzszkolnego oceniania.
6.
Klasyfikacja śródroczna odbywa się w ostatni piątek stycznia, natomiast roczna w ostatnim lub przedostatnim
tygodniu zajęć dydaktycznych.
7.
W sytuacji wcześniejszego terminu ferii zimowych w styczniu, klasyfikacja śródroczna kończy się w ostatni piątek
poprzedzający ferie zimowe.
8.
Klasyfikowanie śródroczne odbywa się raz w roku szkolnym, zgodnie z ustaloną
w rozporządzeniu
ministra skalą ocen.
9.
W klasyfikacji rocznej uwzględnia się ocenę śródroczną.
10. Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów określają Przedmiotowe Systemy Oceniania.
11. Nauczyciele na początku kaŜdego roku szkolnego informują, odnotowując ten fakt
w dokumentacji,
uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
a)
wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych, a takŜe dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z
realizowanego przez siebie programu nauczania,
b)
warunkach i trybie uzyskania wyŜszej niŜ przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
20
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
7) Wychowawca klasy na początku kaŜdego roku szkolnego informuje, odnotowując ten fakt w dokumentacji,
uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach
i sposobie oraz kryteriach
oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyŜszej niŜ przewidywana rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania.
10. Dostosowanie wymagań edukacyjnych i oceniania zachowania następuje:
1)
na podstawie opinii lub orzeczenia do kształcenia specjalnego czy nauczania indywidualnego
wydanych
przez
publiczną
poradnię
psychologiczno-pedagogiczną,
w
tym
publiczną
poradnię
specjalistyczną, zgodnie z odrębnymi przepisami,
2)
z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki na podstawie odrębnych przepisów.
11. Zwolnienia z zajęć edukacyjnych z nauki drugiego języka obcego, wychowania fizycznego i informatyki
następuje w drodze decyzji administracyjnej Dyrektora, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,
według odrębnych przepisów.
12. Urlopowanie uczennicy w ciąŜy z uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych następuje, na wniosek rodziców
(prawnych opiekunów) lub na podstawie opinii lekarza zgodnie z odrębnymi przepisami.
13. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustalają:
1)
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne – ocena z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych,
2)
wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia -
ocenę zachowania,
3)
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne – ocena z dodatkowych zajęć
edukacyjnych,
4)
nauczyciel i nauczyciel wspomagający w oddziałach integracyjnych, na zajęciach edukacyjnych
prowadzonych przez obu nauczycieli - ocena z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
14. Zasady obowiązujące w wewnątrzszkolnym systemie oceniania to:
1) zasada systematyczności polegająca na tym, Ŝe ocenianie powinno być rytmicznie rozłoŜone w czasie.
2) zasada jawności i informacji zwrotnej polegająca na tym, Ŝe uczeń zna kryteria oceniania warunki i tryb
uzyskania wyŜszej niŜ przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z kaŜdego przedmiotu i z zachowania, a kaŜda
ocena jest jawna i uzasadniona przez nauczyciela.
15. Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów odbywają się poprzez:
test kompetencji,
odpowiedź ustną,
dyskusję,
zadanie domowe,
wypracowanie,
kartkówkę ( obejmuje trzy ostatnie tematy lekcyjne i trwa nie dłuŜej niŜ 20 min),
pracę klasową, sprawdzian z działu ( obejmuje większą partię materiału i trwa co
najmniej 1 godzinę lekcyjną),
test,
referat,
21
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
pracę w grupach,
pracę samodzielną ucznia,
pracę pozalekcyjną ucznia, np. konkursy, olimpiady, koła zainteresowań, itp.,
testowanie sprawności fizycznej,
ćwiczenia praktyczne wykonywane przez ucznia,
pokaz,
prace projektowe, portfolio,
opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych,
wytwory pracy własnej ucznia,
wykonanie pracy domowej,
aktywność na zajęciach.
16. W częstotliwość sprawdzania uwzględnia się następujące zasady:
2) Tygodniowo mogą odbyć się maksymalnie trzy prace klasowe (w tym zapowiedziane sprawdziany).
3) Jednego dnia moŜe odbyć się jedna praca klasowa, w tym zapowiedziany sprawdzian (nauczyciel musi
dokonać wpisu w dzienniku w momencie zapowiedzi).
4) JeŜeli przedmiot realizowany jest w wymiarze 1 godz. w tygodniu, nauczyciel wystawia ocenę semestralną
przynajmniej z trzech ocen cząstkowych, a jeŜeli przedmiot realizowany jest w większej liczbie godzin,
nauczyciel wystawia ocenę semestralną z więcej niŜ trzech ocen cząstkowych.
5) Na kaŜdej lekcji nauczyciel moŜe sprawdzić przygotowanie uczniów do lekcji w formie ustalonej w
Przedmiotowym Systemie Oceniania.
6) Zadania domowe mogą kaŜdorazowo być sprawdzane ilościowo, natomiast jakościowo
w miarę potrzeb.
7) W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu zapowiedzianego sprawdzianu lub pracy klasowej, termin
naleŜy ponownie uzgodnić z uczniami, przy czym nie obowiązuje juŜ tygodniowe wyprzedzenie.
8) Częstotliwość oceniania jest uzaleŜniona od tygodniowego wymiaru godzin danych zajęć edukacyjnych i ich
specyfiki, jednak w danym semestrze uczeń powinien być oceniony obowiązkowo za:
a)
prace klasowe/sprawdziany obejmujące dział lub większą partię materiału:
−
przy 1 godzinie tygodniowo – 1 ocena
−
przy 2 i więcej godzinach tygodniowo – 2 oceny
b) odpowiedzi ustne z bieŜącego materiału (do 3 lekcji) – 1 ocena,
c)
9)
prace domowe – 1 ocena.
Uczeń powinien być oceniony dodatkowo za:
a)
planowane zadania dodatkowe (referaty, prace domowe dla chętnych, wykonanie pomocy dydaktycznych,
udział w konkursach i zawodach sportowych),
b) umiejętność pracy w zespole,
c)
aktywną postawę na lekcji,
d) kartkówki z bieŜącej partii materiału, czyli obejmujące treści z 3 ostatnich lekcji,
22
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
e)
inne zaplanowane wynikające ze specyfiki przedmiotu.
17. Obowiązują następujące zasady sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia:
1)
Nauczyciele poszczególnych przedmiotów dokonują analizy postępów ucznia we własnym zakresie.
2)
Diagnozy zespołowej dokonuje się po testach kompetencji - próbnych i właściwych.
3)
Diagnozy dokonuje się równieŜ z danych zajęć edukacyjnych jeśli wynika to ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego.
4)
Diagnozowanie postępów i osiągnięć uczniów naleŜy prowadzić systematycznie,
rozkładając je
równomiernie na cały okres nauki w danej klasie i etapie nauczania, w róŜnych formach oraz warunkach
zapewniających obiektywność oceny.
5)
W celu wyeliminowania zbytniego obciąŜenia ucznia róŜnymi formami sprawdzania jego postępów
jednocześnie ze wszystkich zajęć edukacyjnych, wprowadza się następujące ograniczenia i zasady przy
sprawdzaniu wiedzy i umiejętności:
a)
z ostatniej lekcji - bez zapowiedzi,
b) z trzech ostatnich lekcji - zapowiedź z lekcji na lekcję,
c)
6)
a)
z działu materiału - zapowiedź tydzień przed realizacją i odnotowanie w dzienniku lekcyjnym
Normy ilościowe to:
najwyŜej 3 prace klasowe (sprawdziany) z działu wiadomości w ciągu tygodnia, nie więcej niŜ jeden
dziennie,
b) najwyŜej dwie kartkówki dziennie, jeśli w tym dniu nie było sprawdzianu z całego działu wiadomości.
7)
Czas sprawdzania pisemnych prac kontrolnych to:
a)
kartkówki – 5 dni roboczych od czasu jej napisania,
b) sprawdziany – 10 dni roboczych od czasu jej napisania,
c)
wypracowania, prace klasowe – 10 dni roboczych od czasu jej napisania ( nie liczy się czasu
nieobecności nauczyciela i innych dni wolnych od zajęć dydaktycznych ustalonych według
odrębnych przepisów).
18. Zasady poprawiania bieŜących ocen określają nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i podają je
uczniom do wiadomości na początku roku szkolnego z uwzględnieniem poniŜszych warunków:
1)
niezapowiedzianych kartkówek nie moŜna poprawiać,
2)
poprawa odbywa się podczas lekcji lub po zajęciach lekcyjnych w terminie uzgodnionym z
nauczycielem,
3)
a)
uczeń ma prawo do poprawy niedostatecznych ocen cząstkowych według następujących zasad:
wszystkie prace klasowe – w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania,
b) 2 sprawdziany w semestrze – w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania,
c)
4)
kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe i oceny za prowadzenie zeszytu – nie podlegają poprawie.
uczeń ma równieŜ prawo do poprawy dopuszczających i dostatecznych ocen
cząstkowych 1 raz w semestrze (1 praca klasowa i 1 sprawdzian w ciągu 2 tygodni od
daty otrzymania).
5)
uczeń, który w terminie nie poprawi oceny, traci prawo do poprawy tej pracy,
23
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
6)
uczniowi objętemu szczególnymi działaniami związanymi z Programem
Wspierania Uzdolnień przysługuje wydłuŜony czas na uzupełnienie braków z
określonego przedmiotu w porozumieniu z nauczycielem danego przedmiotu.
19. Zasady nadrabiania zaległości to:
1)
uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia braków wiadomości i umiejętności z poszczególnych
przedmiotów wynikających z jego nieobecności w szkole,
2)
w przypadku jedno-dwudniowej nieobecności uczeń powinien być na bieŜąco przygotowany na
kolejne zajęcia,
3)
w przypadku dłuŜszej nieobecności, spowodowanej chorobą czy innymi waŜnymi okolicznościami,
uczeń winien uzgodnić z nauczycielem termin opanowania zaległych wiadomości lub pisemnego
sprawdzianu, pracy klasowej ( do 2 tygodni od momentu ponownego uczestnictwa w zajęciach ),
4)
nieprzystąpienie do sprawdzianu czy pracy klasowej w terminie o którym mowa powyŜej skutkuje
oceną niedostateczną.
20. Obowiązują następujące kryteria wykonania procentowego zadań na sprawdzianach czy pracach klasowych,
gdzie zadania są punktowane:
0% - 29%
niedostateczny
30% - 49%
dopuszczający
50% - 74%
dostateczny
75% - 89%
dobry
90% - 100%
bardzo dobry
95% + zadanie z poziomu W
celujący
21. Zasady udostępniania i przechowywania sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych oraz innej
dokumentacji dotyczącej oceniania są następujące:
1)
dokumentacja ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom),
2)
sprawdzone sprawdziany, testy i prace klasowe przechowywane są do końca roku szkolnego, w
którym zostały przeprowadzone,
3)
Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują prace klasowe do wglądu na zasadach
określonych przez nauczyciela.
22. Zasady zgłaszania nieprzygotowania są następujące:
1)
uczeń moŜe być w okresie pomiędzy klasyfikacjami maksymalnie 2 razy (1 raz, gdy jest 1 bądź 2
godziny zajęć dydaktycznych tygodniowo) nieprzygotowany do lekcji bez konsekwencji, z wyjątkiem lekcji,
gdzie zapowiedziano pracę klasową (w tym sprawdzian).
2)
uczeń musi dokonać zgłoszenia nieprzygotowania przed zajęciami,
3)
zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie juŜ po wywołaniu go do odpowiedzi nie jest respektowane,
4)
nauczyciel odnotowuje fakt zgłoszenia nieprzygotowania w dzienniku.
24
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
5)
fakt zgłoszenia nieprzygotowania nie ma wpływu na ocenę.
23. W klasach pierwszych, na początku roku szkolnego stosowany jest dwutygodniowy „okres ochronny”
(nauczyciele nie wystawiają ocen niedostatecznych).
24. W celu korygowania niepowodzeń stosuje się:
14. po kaŜdej pracy klasowej (język polski, matematyka) dokonuje się analizy błędów
i poprawy, a z innych przedmiotów w zaleŜności od potrzeb zespołu klasowego,
15. uczeń moŜe korzystać z organizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym
zajęć specjalistycznych, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów),
16. samorząd klasowy, wolontariat moŜe organizować pomoc koleŜeńską uczniom mającym
kłopoty w nauce.
25. Zasady i formy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych polegają na:
a)
wczesnym wyłanianiu uczniów uzdolnionych,
b) indywidualizacji pracy na lekcji i poza lekcjami,
c)
udziale w zajęciach grupy zaawansowanej,
d) kierowaniu samodzielną pracą ucznia, asystentura,
e)
wykorzystywaniu aktywnych metod pracy z uczniem,
f)
pracy z uczniem w grupie, na zajęciach pozalekcyjnych, kołach itp. w szkole i poza nią,
g) stwarzaniu moŜliwości rozwoju poprzez konkursy, wystawy, wykłady itp.,
h) promowaniu jego talentów w środowisku lokalnym,
i)
przekazywaniu informacji rodzicom, prawnym opiekunom, o postępach i sukcesach dziecka,
j)
motywowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
26. Praca z uczniem mającym trudności ukierunkowana jest na indywidualny sukces ucznia na miarę jego
moŜliwości i polega na:
3.
dostosowaniu wymagań edukacyjnych i zachowania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
ucznia ( uwzględniając opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej),
4.
przekazywaniu rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce,
5.
uczestnictwie, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) w zajęciach wyrównawczych, terapeutycznych,
rewalidacyjnych w zaleŜności od potrzeb, prowadzonych według programów indywidualnych,
6.
korzystaniu z pomocy pedagoga,
7.
indywidualnej pracy z uczniem podczas lekcji poprzez wspomaganie w procesie nauczania.
25
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
27. Kryteria i terminy wystawiania oceny zachowania uwzględniają następujące zasady:
3) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
a)
wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
b)
postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
c)
dbałość o honor i tradycje,
d) dbałość o piękno mowy ojczystej,
e)
dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
f)
godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
g) okazywanie szacunku nauczycielom i innym osobom,
h) przestrzeganie przepisów prawa wewnątrzszkolnego oraz regulaminów.
i)
moŜliwości ucznia posiadającego orzeczenie do kształcenia specjalnego.
2) Na ustalenie oceny zachowania śródrocznej i rocznej mają takŜe wpływ:
a) kryteria zawarte w Regulaminie Karty Oceny Zachowania,
b) nauczyciele uczący i dyŜurujący,
c) samoocena ucznia,
d) ocena zespołu klasowego.
3) Ocena zachowania nie moŜe mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.
4) Ocena wystawiana jest przez wychowawcę klasy uwzględnia teŜ następujące, opisowe
kryteria:
a)
Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
- wywiązuje się ze wszystkich obowiązków ucznia,
- jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole,
- daje przykład wysokiej kultury osobistej wobec innych uczniów i pracowników szkoły, nigdy nie
uŜywa wulgarnego słownictwa,
-
uczciwy
jest aktywny społecznie, pełni funkcje w klasie i szkole, pracuje na rzecz szkoły,
jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu powierzonych mu obowiązków,
systematycznie uczęszcza do szkoły , nigdy nie spóźnia się i jest zdyscyplinowany,
usprawiedliwia
w
terminie
nieobecności
na
zajęciach
szkolnych,
nie
ma
godzin
nieusprawiedliwionych,
- dąŜy do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę moŜliwości stwarzanych przez
szkołę,
- godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, bierze udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach,
zawodach osiągając w nich sukcesy,
- dba o zdrowie i higienę oraz bezpieczeństwo własne i innych osób,
- szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność innych,
- okazuje szacunek innym osobom, jest otwarty na potrzeby innych ludzi, wykazuje się tolerancją w
stosunku do osób niepełnosprawnych, ludzi innych ras, narodowości, wyznań i poglądów,
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
-
zawsze ma odpowiedni ubiór i wygląd, szczególnie podczas uroczystości szkolnych,
z szacunkiem odnosi się do symboli narodowych,
nie opuszcza terenu szkoły bez zezwolenia,
zawsze przestrzega zakazu korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych
w czasie zajęć lekcyjnych.
b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który :
-
przestrzega regulaminu szkolnego i jest systematyczny w nauce,
-
punktualnie ( w półroczu ma nie więcej niŜ 3 spóźnienia na pierwsza godzinę lekcyjna w danym dniu ,
nie spóźnia się na kolejne godziny) i systematycznie uczęszcza do szkoły,
-
usprawiedliwia w terminie nieobecności na zajęciach szkolnych, nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
-
zawsze ma odpowiedni ubiór i wygląd, szczególnie podczas uroczystości szkolnych,
-
chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, dokładnie wywiązuje się z zadań
powierzonych przez wychowawcę, nauczyciela, dyrektora lub innych pracowników szkoły,
jest
-
kulturalny,
nie
przeszkadza
w
prowadzeniu
zajęć,
nie
popada
w
konflikty
z kolegami i osobami dorosłymi,
-
jest prawdomówny, nie oszukuje pracowników szkoły i kolegów ,
-
bezwzględnie szanuje własność szkolna i kolegów , dba o porządek otoczenia,
-
nie ulega nałogom i nie uŜywa wulgarnego słownictwa
-
wykazuje się tolerancją w stosunku do innych
-
reprezentuje szkołę w zawodach, konkursach, chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i
środowiska,
-
z szacunkiem odnosi się do symboli narodowych,
-
nie opuszcza terenu szkoły bez zezwolenia
-
zawsze przestrzega zakazu korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w
czasie zajęć lekcyjnych.
c)
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
-
przestrzega podstawowych obowiązków ucznia i pracuje na miarę swoich moŜliwości, stara
się wywiązywać z podjętych działań,
-
usprawiedliwia w terminie nieobecności na zajęciach szkolnych, w półroczu ma nie więcej
niŜ 3 nieusprawiedliwione godziny i nie więcej niŜ 5 spóźnień na pierwsza godzinę , nie
spóźnia się na godziny kolejne,
-
z szacunkiem odnosi się do swoich kolegów i osób starszych, dba o kulturę języka,
-
sporadycznie nie przestrzega zapisów prawa wewnątrzszkolnego dotyczącego wyglądu i
stroju szkolnego,
-
nie ulega nałogom,
-
szanuje własność szkolną i innych osób, dba o porządek,
-
przestrzega zasad bezpieczeństwa określonych przez nauczyciela,
-
nie uczestniczył w kłótniach i bójkach,
27
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
-
z szacunkiem odnosi się do symboli narodowych.
-
nie opuszcza terenu szkoły bez zezwolenia,
-
sporadycznie łamie zakaz korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń
elektronicznych w czasie zajęć lekcyjnych.
d) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
-
nieregularnie
usprawiedliwia
nieobecności,
posiada
nie
więcej
niŜ
5
godzin
nieusprawiedliwionych i spóźnił się nie więcej niŜ 10 razy ,
-
nie pracuje na miarę swoich moŜliwości,
-
sporadycznie nie przestrzega zapisów prawa wewnątrzszkolnego dotyczącego wyglądu i stroju
szkolnego,
-
nie znęca się fizycznie lub psychicznie,
-
zdarza mu się niestosowne odzywanie się do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły,
-
sporadycznie uczestniczył w bójkach i konfliktach między uczniami,
-
w przypadku nieumyślnego zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonał naprawy lub w
inny sposób zrekompensował szkodę,
-
wykazuje chęć współpracy z wychowawca , pedagogiem ,
-
sporadycznie nie przestrzega zasad higieny, estetyki osobistej i ogólnie przyjętych norm
współŜycia w zbiorowości szkolnej ale wykazuje chęć poprawy i podejmuje wysiłek w celu
zmiany postępowania.
-
nie opuszcza terenu szkoły bez zezwolenia
-
sporadycznie zdarza mu się ulegać nałogom np. palenie papierosów,
-
sporadycznie łamie zakaz korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych
w czasie zajęć lekcyjnych
e)
stara się z szacunkiem odnosić się do symboli narodowych.
Ocenę nieodpowiednią otrzymuję uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę
poprawną, a takŜe:
-
otrzymał przynajmniej raz zakaz udziału zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych lub
zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz,
-
wykazuje brak kultury jest wulgarny – bywa arogancki, konfliktowy i agresywny,
-
wielokrotnie dopuszczał się łamania obowiązków ucznia, ma lekcewaŜący stosunek do
obowiązków szkolnych,
-
opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niŜ 25 godzin, często się spóźnia zwłaszcza na kolejne
godziny lekcyjne w ciągu dnia,
-
nie przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa samowolnie opuszczając teren szkoły lub
oddalając się od grupy podczas wyjść poza teren szkoły,
-
odmawia wykonania zadań na rzecz klasy lub szkoły, nie wykonuje poleceń nauczycieli,
-
bierze udział w bójkach i konfliktach między uczniami, nie wykazuje poprawy mimo
podejmowanych przez szkołę środków zaradczych.
28
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
-
ulega nałogom pali papierosy,
-
nagminnie łamie zakaz korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w
czasie zajęć lekcyjnych
f)
nie szanuje symboli narodowych.
Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
-
ze względu na swoje zachowanie często stanowi zagroŜenie dla siebie i innych,
-
wykazuje brak kultury – jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do nauczycieli
personelu i kolegów,
-
otrzymał naganę dyrektora,
-
prowokuje bójki, brał udział w pobiciu, kradzieŜach
-
znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaŜ, wyłudzanie,
zastraszanie, brał udział w kradzieŜach,
-
rozmyślnie dokonał zniszczenia mienia szkolnego lub prywatnego,
-
wielokrotnie spóźnia się na lekcje, opuścił bez usprawiedliwienia ponad 25 godzin,
-
działa w grupach nieformalnych o przestępczym lub destrukcyjnym charakterze,
-
wchodzi w konflikt z prawem,
-
nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych,
-
ulega nałogom pali papierosy, pije alkohol, ma kontakt ze środkami odurzającymi,
-
nagminnie łamie zakaz korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń
elektronicznych w czasie zajęć lekcyjnych
-
notorycznie wychodzi bez zezwolenia poza teren szkoły.
-
nie szanuje symboli narodowych
5) W przypadku nieobecności wychowawcy ocenę zachowania ustala wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel.
6) Uczniowie są informowani o przewidywanej ocenie śródrocznej i rocznej zachowania przez wychowawcę lub
zastępującego go nauczyciela na 2 tyg. przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.
7) Ostateczna cenę zachowania ustala wychowawca klasy najpóźniej na tydzień przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
8) Ustalona ocena śródroczna zachowania jest jednocześnie przewidywaną oceną roczną zachowania, o której
rodzice (prawni opiekunowie) są informowani na śródrocznym zebraniu rodziców.
9) Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora nie moŜe otrzymać oceny zachowania wyŜszej niŜ ocena poprawna.
10) W przypadku uzyskania przez ucznia nagannej rocznej oceny zachowania po raz drugi, Rada Pedagogiczna
moŜe podjąć uchwałę o niepromowaniu lub nieukończeniu gimnazjum przez ucznia, a przypadku uzyskania
tej oceny po raz trzeci uczeń powtarza klasę lub nie kończy gimnazjum.
29
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
28. Obowiązuje następujący tryb informowania o ocenie zachowania i warunkach jej
poprawiania.
1) Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o przewidywanej ocenie zachowania podczas zebrań
z rodzicami i rozmów indywidualnych, a takŜe na wyraźną prośbę.
2) Wychowawca, w przypadku przewidywanej oceny nagannej, powiadamia pisemnie rodziców (prawnych
opiekunów) na miesiąc przed klasyfikacją, a rodzice (prawni opiekunowie) są
obowiązani potwierdzić
podpisem otrzymaną informację.
3) Uczniowie są informowani o przewidywanej ocenie śródrocznej i rocznej zachowania przez wychowawcę na 2
tyg. przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.
4) Wychowawca na początku roku szkolnego i na prośbę ucznia, rodzica (prawnego opiekuna) ustnie informuje o
trybie i warunkach uzyskania wyŜszej niŜ przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, a takŜe o
skutkach dotyczących otrzymania oceny nagannej.
5) Wychowawca na prośbę ucznia czy rodzica (prawnego opiekuna) moŜe indywidualnie określić sposób i zasady
poprawy oceny zachowania.
29. Tryb zgłaszania zastrzeŜeń do oceny zachowania reguluje rozporządzenie ministra.
30. Obowiązują następujące sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów:
14) Szkoła prowadzi dla kaŜdego oddziału dziennik lekcyjny, arkusze ocen, w których dokumentuje się
osiągnięcia i postęp uczniów w danym roku szkolnym zgodnie z odrębnymi przepisami.
15) Wychowawca gromadzi w zeszycie wychowawczym, według wzoru, informacje o uczniu.
16) W ocenianiu cząstkowym moŜna stosować znaki umowne „ + ” , „ – ” i „np” :
a)
znak „np” słuŜy do odnotowania zgłoszonego przez ucznia, zgodnie z ustaleniami, nieprzygotowania
do lekcji,
b)
umowny znak „ + ” oznacza aktywny udział ucznia w zajęciach, przy czym liczba znaków „ + ”
przekładana na ocenę dobrą i bardzo dobrą zaleŜy od przedmiotu i jest określona w przedmiotowym
systemie oceniania.
c)
umowny znak „ - ” oznacza braki i moŜe skutkować oceną niedostateczną w zaleŜności od ustaleń
zawartych w Przedmiotowym Systemie Oceniania.
17) Oceny prac pisemnych wymagających znajomości większego zakresu wiedzy i umiejętności ucznia
wpisane są do dziennika kolorem czerwonym, inne oceny kolorem niebieskim, czarnym lub zielonym.
18) Oceny prac pisemnych muszą być opisane w dzienniku lekcyjnym.
19) Wszystkie nagrody, wyróŜnienia, kary, nagany i inne informacje (w tym osiągnięcia w konkursach)
wychowawca odnotowuje w indywidualnych kartach punktowej oceny zachowania zgodnie z
regulaminem Karty Oceny Zachowania.
20)
Dokumentuje się wyniki i analizy testów kompetencji.
30
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
31. Sposoby i zasady informowania uczniów i rodziców o postępach i osiągnięciach.
6) Uczeń jest informowany ustnie o ocenie w momencie jej wystawienia.
7) Nauczyciel na początku roku szkolnego i na prośbę ucznia, rodzica (prawnego opiekuna) informuje o zapisanym
w Przedmiotowym Systemie Oceniania trybie i warunkach uzyskania wyŜszych niŜ przewidywane rocznych
ocen klasyfikacyjnych.
3) Rodzice (opiekunowie) są informowani o przewidywanej ocenie podczas zebrań z rodzicami przed roczną
klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną, podczas rozmów indywidualnych,
a takŜe na wyraźną prośbę.
4) Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją, a
uzasadnienie to moŜe mieć charakter pisemny bądź ustny.
5) Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel dokonuje wpisu oceny do zeszytu
przedmiotowego ucznia.
6) Na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych przedmiotów
zobowiązani są do ustnego powiadomienia uczniów o groŜących ocenach niedostatecznych i zaznaczenie tego
faktu w dzienniku poprzez wpis „z”.
7) Wychowawca klasy w tym samym terminie informuje rodziców (prawnych opiekunów) o groŜącej uczniowi
ocenie niedostatecznej i fakt przyjęcia informacji potwierdza na piśmie.
8) Wychowawca na zebraniu rodziców, minimum cztery razy w roku szkolnym, informuje rodziców (prawnych
opiekunów) o uzyskanych cząstkowych ocenach z poszczególnych przedmiotów (kartki z ocenami).
9) Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych
przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować uczniów o przewidywanych dla nich ocenach
rocznych.
10) Nauczyciele na tydzień przed klasyfikacją roczną dokonują ostatecznego wpisu ocen do dzienników.
11) Wyniki klasyfikacji śródrocznej podawane są do wiadomości rodziców na zebraniu.
32. Uczeń, który otrzymał w wyniku klasyfikacji śródrocznej ocenę niedostateczną zobowiązany jest do
uzupełnienia treści przedmiotowych, które będą niezbędne do realizacji programu.
33. Tryb zgłaszania zastrzeŜeń do oceny klasyfikacyjnej rocznej reguluje rozporządzenie ministra.
34. Tryb, formę, zakres, uprawnienia, dokumentację dotyczące przystąpienia do egzaminu
klasyfikacyjnego określają przepisy rozporządzenia z uwzględnieniem następujących
zasad szczegółowych:
1) Podanie o egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych
nieobecności mogą złoŜyć rodzice (prawni opiekunowie), nauczyciel, uczeń.
2) Podanie powinno być złoŜone nie później niŜ 1 dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
3) Wszystkie egzaminy klasyfikacyjne powinny się odbyć przed terminem podsumowującej rady pedagogicznej w
danym roku szkolnym.
31
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
35. Tryb, formę, zakres, uprawnienia, dokumentację dotyczące przystąpienia do egzaminu
poprawkowego określają przepisy rozporządzenia z uwzględnieniem następujących zasad
szczegółowych:
1)
Podanie
o
egzamin
poprawkowy
dla
ucznia
z
dwoma
ocenami
niedostatecznymi mogą złoŜyć rodzice (prawni opiekunowie), nauczyciel, uczeń.
2)
Podanie z prośbą o egzamin poprawkowy ucznia z dwoma ocenami
niedostatecznymi musi wpłynąć najpóźniej w dniu posiedzenia rocznej rady
klasyfikacyjnej.
21. Tryb, formę, procedury, zakres, dostosowanie warunków, terminy, uprawnienia,
dokumentację dotyczącą przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego określają przepisy
rozporządzenia i stosowne procedury.
22. Obowiązują następujące ogólne wymagania edukacyjne odpowiadające poszczególnym ocenom:
1)
Wymagania konieczne (K) na ocenę dopuszczającą obejmują elementy treści nauczania:
a) niezbędne w nauczeniu się danego przedmiotu,
b) potrzebne w Ŝyciu,
c) wskazują na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawach
programowych, a takŜe na opanowanie w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności podstawowych.
2)
Wymagania podstawowe (P) na ocenę dostateczną obejmują elementy treści:
a) najwaŜniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,
b) łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego,
c) o niewielkim stopniu złoŜoności, a więc przystępne,
d) często powtarzające się w programie nauczania,
e) dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
f) określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawach
programowych,
g) głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości,
h) warstwa treści podstawowych nie powinna przekraczać 30% treści całego programu.
3)
Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą obejmują elementy treści:
a) istotne w strukturze przedmiotu,
b) bardziej złoŜone, mniej przystępne aniŜeli elementy treści zaliczone do wymagań podstawowych,
c) uŜyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,
d) o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych,
e) wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych według wzorów
(przykładów) znanych z lekcji i podręcznika.
32
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
4)
Wymagania dopełniające (D) na ocenę bardzo dobrą obejmują pełny zakres nauczania treści
określonych programem nauczania:
a) złoŜone, trudne, waŜne do opanowania,
b) wymagające korzystania z róŜnych źródeł,
c) umoŜliwiające rozwiązywanie problemów,
d) pośrednio uŜyteczne w Ŝyciu pozaszkolnym.
5)
Wymagania wykraczające (W) na ocenę celującą obejmują treści nauczania:
a) znacznie wykraczające poza program nauczania,
b) stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia,
c) wynikające z indywidualnych zainteresowań,
d) zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych.
23. Zasady przyznawania „Medalu Gimnazjalisty”
1)
Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej po raz pierwszy uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75
(z obowiązkowych zajęć edukacyjnych) oraz ocenę wzorową z zachowania otrzymuje „Medal Gimnazjalisty”
koloru brązowego.
2)
W przypadku powtórzenia tego osiągnięcia otrzymuje „Medal Gimnazjalisty” koloru srebrnego.
3)
JeŜeli uczeń po raz trzeci uzyska wymienioną średnią i zachowanie wzorowe otrzymuje „Medal
Gimnazjalisty” koloru złotego.
4)
W przypadku ucznia, który rozpoczął naukę w Gimnazjum Nr 3 w trakcie swojej edukacji, uwzględnia się
wcześniejsze osiągnięcia.
24. Zasady przyznawania „Talentów”
1.
Do nagrody „Talent” nominowani są uczniowie rozwijający swoje uzdolnienia, aktywnie uczestniczący w
Ŝyciu szkoły ( w sposób wyróŜniający ich na tle społeczności uczniowskiej).
2.
Zgłoszenia kandydatów moŜe dokonać kaŜdy nauczyciel. Weryfikacji dokonuje
i „Talenty” przyznaje powołana przez Radę Pedagogiczną komisja.
3.
Przewiduje się przyznawanie „Talentów” w następujących dziedzinach:
a)
plastyka,
b) muzyka,
c)
literatura,
d) teatr,
33
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
e)
sport,
f)
organizacyjny,
g) naukowy.
4.
Wybrani uczniowie otrzymujący „Talent” prezentują swoje osiągnięcia podczas dorocznej „Gali
Talentów”.
5.
Uczeń moŜe uzyskać „Talent” w danej dziedzinie tylko jeden raz w toku nauki
w gimnazjum.
6.
Uczniom klas I „Talent” przyznaje się w wyjątkowych sytuacjach.
7.
Warunkiem otrzymania „Talentu” jest co najmniej dwukrotnie zaprezentowanie własnych uzdolnień przed
społecznością szkolną lub promowanie szkoły
w środowisku lokalnym.
25. Zasady rozliczania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych.
1) W przypadku przedłuŜającej się do 1 tygodnia nieobecności ucznia, rodzic jest
zobowiązany do powiadomienia wychowawcy o jej przyczynie.
2) Brak takiej informacji obliguje wychowawcę do pisemnego, telefonicznego lub
osobistego kontaktu z rodzicem w celu wyjaśnienia powodu absencji ucznia.
3) Uczeń ma obowiązek usprawiedliwiania nieobecności w szkole przez rodziców
(opiekunów prawnych) z podaniem konkretnej daty lub wykazu godzin lekcyjnych i
powodu nieobecności w formie pisemnej, jak najszybciej, a najpóźniej w ciągu 7 dni od
czasu powrotu.
4) W przypadku osobistego kontaktu rodzica z wychowawcą w sprawie nieobecności
ucznia (nie później niŜ w terminie określonym w pkt. 3), usprawiedliwienie pisemne nie
jest wymagane.
5) W sytuacji, kiedy niedopełnione są warunki określone w pkt. 3 i pkt. 4, nieobecności
ucznia pozostaną nieusprawiedliwione.
6) W przypadku konieczności opuszczenia szkoły przez ucznia w trakcie trwania zajęć
lekcyjnych, uczeń zobowiązany jest do wcześniejszego przedstawienia wychowawcy
pisemnego zwolnienia od rodziców lub innego zaświadczenia co najmniej godzinę przed
planowanym wyjściem (w przeciwnym razie nieobecność moŜe być traktowana jako
nieusprawiedliwiona).
7) Usprawiedliwienia nieobecności na pierwszych godzinach lekcyjnych naleŜy dokonać w
tym samym dniu.
34
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
8) Dopuszcza się następujące oznaczeni frekwencji „+” – obecność usprawiedliwiona, „|” –
obecność nieusprawiedliwiona, „S” lub „O” – spóźnienie, „K” – konkurs, „D”- dyŜur,
„W”- wycieczka.
9) W przypadku nauczania indywidualnego wpisuje się „ n a u c z a n i e i n d y w i d u a l
n e”, pobytu w sanatorium „s a n a t o r i u m”, urlopowania według odrębnych
przepisów „u r l o p o w a n y”, pobyt w szpitalu „s z p i t a l”.
26. Promowanie uczniów, ukończenie szkoły. Klasyfikacja końcowa.
1) Promowanie uczniów, w tym z wyróŜnieniem, ukończenie szkoły, w tym z wyróŜnieniem, szczegółowo
określają odrębne przepisy.
27. Przyjęta skala ocen szkolnych
1) Poziom opanowania przez ucznia kompetencji określonych w standardach wymagań edukacyjnych ocenia się w
stopniach szkolnych wg skali i w formach zgodnie z rozporządzeniem.
2) Ocenianie bieŜące oraz klasyfikacyjne śródroczne, przeprowadza się wg następującej skali:
BieŜąca śródroczna skala ocen klasyfikacyjnych
Cyfrowo
Słownie
Skrót
6
celujący
cel
5
bardzo dobry
bdb
4
dobry
db
3
dostateczny
dst
2
dopuszczający
dop
1
niedostateczny
ndst
3) Śródroczną ocenę zachowania ustala się wg następującej skali:
Słownie
Skrót
wzorowe
wz
bardzo dobre
bdb
dobre
db
poprawne
pop
nieodpowiednie
ndp
naganne
ng
35
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
4) W dokumentacji przebiegu nauczania nie stosuje się skrótów ocen z zastrzeŜeniem ocen
cząstkowych.
5) Niektóre zajęcia (z wyjątkiem obowiązkowych) mogą być zaliczane na zasadach ustalonych z nauczycielem.
28. Ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania
1) Ewaluację Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania przeprowadzi komisja w składzie:
a)
wicedyrektor,
b) przewodniczący zespołów przedmiotowych – jako członkowie komisji,
c)
nauczyciele zainteresowani pracą nad WSO.
2) Zadaniem komisji jest sporządzenie wzorów ankiet dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców (prawnych
opiekunów), dokonanie pomiarów i opracowanie wyników.
3) Zmiany w niniejszym Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania moŜe dokonać Rada Pedagogiczna.
4) Inne organy szkoły mogą występować z pisemnymi propozycjami konkretnych zmian w WSO.
5) Ewaluacja WSO dokonywana jest na podstawie spostrzeŜeń, obserwacji i wniosków nauczycieli oraz uczniów a
takŜe ankiet skierowanych do nauczycieli, uczniów i rodziców.
6) Zmiany w WSO mogą być dokonywane pod warunkiem ich zgodności z prawem i na wniosek:
a)
nauczyciela (grupy nauczycieli),
b) uczniów,
c)
rodziców,
d) dyrektora.
7) Ewaluacja systemu oceniania dokonuje się w miesiącu sierpniu po zakończeniu roku szkolnego.
8) Proponowane zmiany w WSO wchodzą w Ŝycie z dniem zatwierdzeniu ich przez Radę Pedagogiczną.
9) W przypadku zmian w rozporządzeniu ministra dotyczących zasad oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów, WSO jest na bieŜąco do nich dostosowywany.
10) O w/w zmianach Dyrektor informuje nauczycieli, a wychowawcy uczniów i rodziców.
29. Postanowienia końcowe
36
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
1) JeŜeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej nauczyciel stwierdzi u ucznia braki w osiągnięciach edukacyjnych
mogące uniemoŜliwić kontynuowanie nauki w klasie programowo wyŜszej, to jest on zobowiązany
zindywidualizować pracę z uczniem i w miarę moŜliwości stworzyć mu szansę uzupełnienia braków.
2) Pedagog szkolny, psycholog udziela uczniom niezbędnej pomocy pedagogicznej i psychologicznej poprzez
współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną. Opinie lub orzeczenia wydane przez tą poradnię są
wiąŜące dla nauczycieli, którzy na ich podstawie dostosowują wymagania edukacyjne do moŜliwości uczniów.
3) Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć wyrównawczych jest
uzaleŜnione od zgody organu prowadzącego i moŜliwości finansowych.
4) Motywowaniu uczniów słuŜy system nagród przewidzianych do stosowania w szkole.
§ 67
……………………………………………………………………………………………
ROZDZIAŁ IX
CEREMONIAŁ SZKOŁY. SZTANDAR. LOGO SZKOŁY.
§ 68
1.
W gimnazjum obchodzone są stałe uroczystości szkolne określone corocznie
Kalendarzem Imprez i Uroczystości Szkolnych, a w szczególności:
1) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
2) ślubowanie uczniów,
3) Dzień Edukacji Narodowej,
4) rocznica Odzyskania Niepodległości,
5) rocznica uchwalenia Konstytucji 3-Maja,
6) „Gala Talentów”,
7) uroczyste zakończenie roku szkolnego.
2.
Uroczystościom szkolnym przewodniczy Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.
3.
W czasie uroczystości szkolnych młodzieŜ obowiązuje strój galowy.
37
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
§ 69
1.
Gimnazjum posiada logo.
2.
Logo szkoły przedstawia się następująco:
§ 70
1.
Gimnazjum posiada sztandar.
2.
Sztandar szkoły przedstawia logo szkoły, z pełną nazwą gimnazjum w kolorze srebrnym
na granatowym tle oraz godło Polski w kolorze srebrnym na czerwonym tle.
3.
Zasady dotyczące sztandaru, pocztu sztandarowego określa Ceremoniał Szkoły.
ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
38
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
§ 71
Gimnazjum uŜywa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 72
Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację, której rodzaj i prowadzenie określają
odrębne przepisy.
§ 73
Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne
przepisy.
§ 74
1. Zmiany do statutu wprowadza Rada Pedagogiczna i przedstawia do zaopiniowania Radzie
Rodziców.
2. Dyrektor przesyła zmiany w statucie do wiadomości organowi prowadzącemu i do
zaopiniowania organowi nadzoru pedagogicznego.
3. JeŜeli Rada Szkoły nie została powołana, zmiany zatwierdza Rada Pedagogiczna po
zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.
§ 75
1. W szkole obowiązuje Regulamin Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w
Głogowie im. Jana z Głogowa.
2. W szkole obowiązują Regulaminy wynikające z zasad bhp, według odrębnych przepisów.
3. Dyrektor moŜe wydawać Zarządzenia, które nie mogą naruszać obowiązującego prawa i
postanowień statutu.
§ 76
W sprawach nie ujętych w Statucie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
39
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA
40

Podobne dokumenty