Informator Zimowego Utrzymania Dróg

Komentarze

Transkrypt

Informator Zimowego Utrzymania Dróg
PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG
WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE
INFORMATOR
ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
WOJEWÓDZKICH W SEZONIE
2016/2017
Rzeszów, październik 2016 r.
Zimowe utrzymanie dróg
administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie w sezonie zimowym 2016/2017
1. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie administruje
drogami
wojewódzkimi na terenie województwa podkarpackiego.
Administrowana
sieć
obejmuje
drogi
wojewódzkie
z
wyjątkiem
odcinków dróg przebiegających przez tereny powiatów grodzkich tj.
Krosno , Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg .
Łączna długość dróg wojewódzkich objętych
zimowym utrzymaniem
wynosi 1 652,512 km
2
Sieć dróg została podzielona na 4 standardy zimowego utrzymania
(bez standardu nr 1 i nr 2) i jest zatwierdzana Uchwałą Zarządu
Województwa
Podkarpackiego
Nr
224
/4549/16
z
dnia
18.10.2016r.
Zaliczanie dróg do poszczególnych standardów uzależnione jest od
obciążenia ruchem i funkcji drogi w sieci.
Standardy
zostały
określone
opisem
warunków
jakie
powinny
występować na drogach ( załącznik nr 1) i różnią się :
-
zakresem i szerokością odśnieżania
-
zakresem
posypywania
drogi
środkami
chemicznymi
czy
uszorstniającymi .
-
rodzajem utrudnień np.( zajeżdżony śnieg , nabój śnieżny ), jakie
mogą występować na jezdni
-
czasem
w
jakim
zarząd
drogi
powinien
usunąć
lub
ograniczyć
utrudnienia.
Opisane czynności szczegółowo z podziałem na drogi, kilometraż, oraz
sprzęt i osoby odpowiedzialne za zadania zawarte są w planach
operacyjnych na sezon zimowy 2016/2017 na poszczególnych
Rejonach Dróg Wojewódzkich.
Długość dróg administrowanych przez PZDW w Rzeszowie utrzymywanych
w poszczególnych standardach przedstawia załącznik nr 2 :
-
3 standard
139,693 km
-
4 standard
1 079,817 km
-
5 standard
194,469 km
-
6 standard
238,533 km
Informacja o stanie pogody będzie na bieżąco przesyłana do PZDW i do
RDW z firmy „CUMULUS ” zajmującej się profesjonalnym przygotowaniem
prognozy.
Roboty zimowego utrzymania dróg prowadzone będą bezpośrednio przez
komórki terenowe
– Rejony Dróg Wojewódzkich w: Jarosławiu, Jaśle,
Lubaczowie, Łańcucie, Mielcu, Rymanowie, Stalowej Woli, Ustrzykach
Dolnych.
Materiały używane do zwalczania śliskości tj. sól, piasek, kruszywo zostały
zakupione w drodze przetargu nieograniczonego i dostarczane są zgodnie
z
założonym
harmonogramem
na
bazy
sprzętowo-magazynowe
w poszczególnych RDW (16 baz materiałowych).
Umowy na sprzętowe świadczenie usług zimowego utrzymania dróg
z Wykonawcami i osobami fizycznymi zostały zawarte po przeprowadzeniu
procedury przetargowej wg ustawy prawo zamówień publicznych.
3. Dla realizacji zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg
w
sezonie
2016/2017
przy
uwzględnieniu
przeciętnych
warunków zimowych do dyspozycji planuje się :
a) sprzęt i transport :
-
pługopiaskarki -76 szt.
-
pługi ciężkie - 8 szt.
-
odśnieżarki wirnikowe - 16 szt.
-
koparko-ładowarki - 19 szt.
-
pozostały sprzęt - 18 szt.
Ogółem jednostek sprzętowych - 137 szt.
b) materiały do likwidacji gołoledzi (posiadane i planowane do zakupu) :
-
piasek 51 267 ton
-
sól 16 617 ton
-
kruszywo 6 341 ton
Ogółem materiał około 74 200 ton.
c) ilość osób zatrudnionych do utrzymania zimowego – w zależności od
potrzeb związanych z warunkami atmosferycznymi.
4. Do realizacji zadań związanych z akcją zimowego utrzymania przy
uwzględnieniu panujących warunków zimowych w sezonie 2016/2017
planuje się zatrudnić 61 jednostek lekkiego sprzętu z przeznaczeniem na
odśnieżanie i zwalczanie śliskości na chodnikach i ścieżkach rowerowych
o łącznej długości około 380 km.
5. W związku z prowadzeniem akcji zimowego utrzymania dróg oraz
koniecznością bieżącego informowania użytkowników dróg, Urzędu
Marszałkowskiego,
mediów,
Policji
i
Wojewódzkiego
Centrum
Zarządzania Kryzysowego o stanie dróg oraz zagrożeniach
drogach,
na
na terenie działania PZDW będą funkcjonowały punkty
informacyjne ( załącznik nr 3 ), zlokalizowane w każdym Rejonie i
Zarządzie Dróg w Rzeszowie .
Punkty informacyjne w okresie zimowym będą pracować :
-
w dni robocze w godzinach 600 – 1500
-
przy bardzo trudnych warunkach atmosferycznych oraz występowaniu
przerw w ruchu na drogach standardu III-VI punkty informacyjne będą
pracować we wszystkie dni tygodnia w godz. 600 – 2200 lub całą dobę
pod numerem telefonu PZDW Rzeszów 17 860 94 94 i numerami
telefonów w RDW – zał. Nr. 3.
6. Wykaz ustawionej siatki przeciwśnieżnej
USTAWIENIE ZASŁON PRZECIWŚNIEŻNYCH W
SEZONIE 2016/2017 NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH
RDW
[ mb ]
Odcinki / szt./
Jarosław
16 260
95
Lubaczów
12 700
35
Łańcut
6 900
32
Mielec
4 340
12
Rymanów
1 250
6
Stalowa Wola
3 740
17
Ustrzyki Dolne
1 600
5
46 790
202
RAZEM
7. Wykaz miejsc oznakowanych C-18
LOKALIZACJA ZNAKÓW C-18 z tabliczką T-23b
"nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych "
Lp.
Nr
drogi
Nazwa drogi
835
Lublin-PrzeworskSzklary-Grabownica
Starzeńska
1
2
3
875
4
877
Mielec- KolbuszowaLeżajsk
Naklik-Leżajsk-ŁańcutSzklary
5
Odcinek
Lokalizacja
Długość
odcinka
[km]
Jawornik PolskiSzklary
178+570180+553
1,983
m. Szklary
180+500–
183+100
2,600
KolbuszowaDzikowiec
28+13034+850
6,720
ul. Grunwaldzka i
Sikorskiego w m.
Łańcut
41+67542+197
0,522
Dylągówka-Szklary
6
Korytniki
884
Przemyśl-Domaradz
7
Harta-Domaradz
63+93069+566
11+95018+850
43+660 –
67+595
5,636
6,900
23,935
8
887
Brzozów-Daliowa
Rymanów Zdr.Daliowa
26+00038+300
12,300
9
889
Sieniawa-Szczawne
Wola PiotrowaSzczawne
21+00031+100
10,100
10
890
Kuźmina - Krościenko
Kuźmina-Trzcianiec
0+150-7+100
6,950
Czaszyn-Szczawne
8+200-17+400
9,200
892
Zagórz-Komańcza
13
892A
Radoszyce – Gr. Państwa
Radoszyce – Gr.
Państwa
14
893
Lesko-Cisna
Jabłonki-Cisna
894
Hoczew-Czarna
Hoczew-Czarna
895
Uherce-Myczków
Uherce-Myczków
1+600-16+290
14,690
Hoszów - Żłóbek
7+150-13+200
5,050
11
12
Szczawne- Rzepedź
15
16
17
18
19
896
Ustrzyki D.-Ustrzyki G.
Czarna-Lutowiska
20+90022+800
2+535 –
5+140
27+70037+000
0+150 39+100
39+100 –
46+750
16+33026+200
30+80032+530
1,900
2,605
9,300
46,600
9,870
20
Smolnik-Procisne
21
Tylawa Szczerbanówka
0+000 –
61+400
60,150
Wetlina- Ustrzyki
Górne
86+460102+500
94+500 102+500
16,040
22
23
897
Tylawa-Wołosate-Gr.
Państwa
1,730
24
986
Tuszyma-Wiśniowa
25
988
992
28
Jasło-N. Żmigród-Gr.
Państwa
6,055
Zaborów -Strzyżów
8+650 –
14+330
5,680
Warzyce
37+210 –
42+840
5,630
Jasło – Nowy
Żmigród
Katy – Krempna
Folusz
29
30
36+035 –
42+090
Babica -Warzyce
26
27
Wielopole
SkrzyńskieSzufnarowa
993
Gorlice – Nowy Żmigród
– Dukla
Pielgrzymka
Nowy Żmigród –
Dukla
31
0+500 –
16+170
22+800 –
30+660
17+700 –
19+300
22+450 –
23+700
26+800 –
42+800
razem:
Sporządził:
Ryszard Kozak
15,670
7,860
1,600
1,250
16,000
314,526
załącznik nr 1
STANDARDY UTRZYMANIA DRÓG W OKRESIE ZIMOWYM NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG
WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE
Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki
danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte ( likwidowane )
Lp.
Standard
1
2
3
1
II
Nie planuje się utrzymania dróg w II standardzie
III
4
5
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a
śliskość zimowa zwalczana na:
- śnieg
luźny może zalegać
może występować
warstwa zajeżdżonego śniegu o
grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych
do 6 godz.
- skrzyżowaniach z drogami twardymi
zaspy występować
i języki śniegowe
mogą występować
-- mogą
utrudnienia
dla samochodów
osobowych
do 6 godz.
- skrzyżowaniach z koleją
2
Po ustaniu opadów śniegu
Od stwierdzenia wystąpienia zjawiska
atmosferycznego przez kierujących zimowym
utrzymaniem lub powzięcia przez nich
uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu
powyższego
Opis standardu
W miejscach wskazanych w kol.3:
- gołoledzi
- do 5 godz.
- szronu
- do 5 godz.
- szadzi
- do 5 godz.
- odcinkach o pochyleniu > 4 %
- śliskości pośniegowej
- do 6 godz.
- w miejscach oznaczonych znakami D 15
- w rejonie przejść dla pieszych
- lodowicy
- do 5 godz.
- na łukach, obiektach mostowych
- inne miejsca ustalonne w planach operacyjnych
STANDARDY UTRZYMANIA DRÓG W OKRESIE ZIMOWYM NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE
1
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.
Śliskość zimowa ikwidowana na odcinkach
decydujących o możliwości ruchu.
3
4
IV
V
W miejscach wskazanych w kol.3:
do 8 godz.
- gołoledzi
- do 8 godz.
- języki śnieżne mogą występować
do 8 godz.
- śliskości pośniegowej
- do 10 godz.
- zaspy mogą występować
Dopuszcza się przerwy w komunikacji
do 8 godz.
do 8 godz.
- lodowicy
- do 8 godz.
-śnieg luźny może zalegać
do 16 godz.
W miejscach wskazanych w kol.3:
do 16 godz.
- gołoledzi
- do 8 godz.
do 24 godz.
do 24 godz.
- śliskości pośniegowej
- do 8 godzin
W miejscach wskazanych w kol.3:
- wszystkie rodzaje śliskości po
odśnieżaniu
- do 2 godz
Dopuszcza się przerwy w komunikacji
do 24 godz.
- śnieg luźny może zalegać
do 24 godz.
- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o
grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych
VI
- nabój śnieżny może występować
Śliskość zimowa likwidowana po odśnieżeniu w
miejscach wyznaczonych przez ZD
do 8 godz.
- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o
grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych
- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości,w
grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych
miejscach występowania zasp odśnieżony co
najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek . - nabój śnieżny może występować
Śliskość zimowa ikwidowana na odcinkach
- zaspy mogą występować
decydujących o możliwości ruchu .
Jezdnia zaśnieżona.
Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w
zależności od potrzeb.
5
-śnieg luźny może zalegać
- zaspy mogą występować
do 48 godz.
do 48 godz.
do 48 godz.
STANDARDY UTRZYMANIA DRÓG W OKRESIE ZIMOWYM NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE
2
Załącznik nr 2
WYKAZ DRÓG PODKARPACKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH Z PODZIAŁEM NA
STANDARDY Z.U.D. - SEZON 2016/2017
STANDARDY NA SEZON 2016/2017
Lp.
Nr drogi
Nazwa drogi
1
2
3
Lokalizacja
od
4
Połaniec - Mielec (wylot z ronda do poczatku
mostu na rz Wisła)
1
764
od początku do końca mostu
od końca mostu do skrzyzowania z dr.
gminną
droga dojazdowa nr 11
droga dojazdowa nr 12
droga dojazdowa nr 13
droga dojazdowa nr 14
Połaniec - Mielec (od skrzyż. z droga gm. do
skrzyżowania z dr. nr 985)
2
3
764
835
węzeł dwupoziomowy w Tuszymie N.
droga wewnętrzna (serwisowa) str. prawa
droga wewnętrzna (serwisowa) str. prawa
droga wewnętrzna (serwisowa) str. lewa
Lublin-gr.woj.lubelskiego-SieniawaPrzeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica
Starzeńska
Łącznik autostradowy
4
854
Annopol-Antoniów-Gorzyce
5
855
Olbięcin-Zaklików-St.Wola
6
7
856
857
Antoniów-Dąbrowa Rzeczycka
Zaklików-Modliborzyce
8
858
Zarzecze-Biłgoraj-Szczebrzeszyn
9
861
Bojanów-Kopki
10
863
Kopki-Krzeszów-Cieszanów
11
864
Nowy Lubliniec-Żuków
12
865
Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec
Dachnów-Lubaczów-gr.państwa
Sieniawa-Wola Mołodycka-Oleszyce Lubaczów-Hrebenne
Droga 19-Droga 9
Sieniawa-Wiązownica-Jarosław
13
866
14
867
15
16
869
870
Nagnajów-Tarnobrzeg-St.Wola
17
18
19
20
871
872
875
877
droga serwisowa - obwod. Grębowa
dojazd do wiaduktu str. l + p
Łoniów-Swiniary-rz. Wisła- Bar.
Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan
Królewski - Bojanów - Nisko
Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk + dojazd do
wiaduktu i węzeł pod wiaduktem
Mielec ul. K. Jagielończyka
Mielec ul. Wolności - do ronda na obw.
Mielca
Od ronda na obw. Mielca do ul J. Pawła II w
Kolbuszowej (rondo)
Obwodnica Kolbuszowej
Kolbuszowa - Sokołów - Leżajsk
Naklik - Leżajsk-Łańcut-Szklary
21
878
22
880
była droga krajowa nr 77
Rzeszów-Dylągówka
była droga krajowa nr 19
Jarosław-Pruchnik
23
881
Sokołów Młp.-Łańcut-Kańczuga-Żurawica
24
884
Przemyśl-Domaradz
25
885
Przemyśl-Hermanowice-gr.Państwa
26
886
Domaradz-Sanok
887 A
27
28
29
30
31
887
889
890
892
892 A
893
Brzozów - Daliowa (łacznik Humniska)
Brzozów-Rymanów - Daliowa
Sieniawa-Bukowsko-Szczawne
Kuźmina-Krościenko
Zagórz-Komańcza
Zagórz - Komańcza (Radoszyce - GP)
Lesko-Cisna
32
894
Hoczew-Czarna
33
895
Uherce Mineralne-Myczków
34
896
Ustrzyki Dolne-Ustrzyki Górne
35
897
Tylawa-Komańcza-Cisna-Ustrzyki G.
gr państwa
-
Długość
km
6
do
5
III
7
IV
8
V
9
RDW
VI
10
12
72,343
74,651
2,308
2,308
Mielec
74,651
75,608
0,957
0,957
Mielec
75,608
77,151
1,543
1,543
0,000
0,000
0,000
0,000
0,579
0,492
0,919
1,182
0,579
0,492
0,919
1,182
77,151
86,380
9,229
9,229
0,720
78,179
78,504
78,534
115,875
131,529
160,475
180,571,5
192,704
0,000
14,273
20,355
23,399
10,964
30,964
0,000
0,000
0,000
10,300
20,400
0,000
16,237
21,738
0,000
58,637
0,000
0,000
20,845
0,000
0,000
31,543
0,000
0,000
0,000
13,690
25,650
36,925
78,504
79,009
79,024
131,529
160,475
180,553
192,722,5
220,361
2,000
20,355
23,275
28,675
30,964
38,813
14,706
7,080
10,300
17,840
34,023
16,237
21,738
31,505
12,349
68,345
4,425
20,845
68,296
19,333
31,543
76,297
6,513
20,317
0,291
37,891
26,620
37,625
0,720
0,325
0,505
0,490
15,654
28,946
20,078
12,151
27,657
2,000
6,082
2,920
5,276
20,000
7,849
14,706
7,080
10,300
7,540
13,623
16,237
5,501
9,767
12,349
9,708
4,425
20,845
47,451
19,333
31,543
44,754
6,513
20,317
0,291
24,201
0,970
0,700
4,734
59,629
54,895
59,629
0,000
0,882
1,029
61,629
1,029
1,029
1,139
2,000
1,029
0,240
0,110
1,139
6,786
5,647
6,786
26,953
27,934
1,510
49,861
63,797
94,995
5,074
460,924
0,000
0,000
40,418
3,275
43,245
3,680
0,000
13,482
0,000
0,000
29,893
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10,000
0,000
0,000
32,000
0,000
59,478
26,953
27,384
75,787
49,861
63,797
69,566
95,428
21,756
470,941
16,776
40,418
77,408
43,285
67,632
10,562
13,377
29,511
0,647
29,893
38,378
31,674
25,600
28,706
5,151
37,089
10,000
46,795
16,343
32,000
44,902
59,478
109,750
20,167
0,431
47,853
48,351
13,936
5,769
0,433
16,682
10,017
16,776
40,418
36,990
40,010
24,387
6,882
13,377
16,029
0,647
29,893
8,485
31,674
25,600
28,706
5,151
37,089
10,000
36,795
16,343
32,000
12,902
59,478
50,272
Mielec
0,579
0,492
0,919
1,182
Mielec
Mielec
Mielec
Mielec
Mielec
0,325
0,505
0,490
15,654
28,946
20,078
12,151
27,657
2,000
6,082
2,920
5,276
20,000
7,849
14,706
7,080
10,300
7,540
13,623
16,237
5,501
9,767
12,349
9,708
4,425
20,845
47,451
19,333
31,543
44,754
6,513
20,317
0,291
24,201
0,970
0,700
54,895
Mielec
Mielec
Mielec
Mielec
Lubaczów
Jarosław
Łańcut
Jarosław
Rymanów
Jarosław
St. Wola
St. Wola
St. Wola
St. Wola
St. Wola
St. Wola
St. Wola
St. Wola
St. Wola
St. Wola
St. Wola
St. Wola
St. Wola
St. Wola
Lubaczów
Lubaczów
Jarosław
Lubaczów
Lubaczów
Lubaczów
Lubaczów
Łańcut
Jarosław
St. Wola
St. Wola
St. Wola
St. Wola
St.Wola
2,000
St. Wola
Mielec
Mielec
Mielec
1,029
0,240
0,110
5,647
Mielec
20,167
0,431
47,853
48,351
13,936
5,769
0,433
16,682
10,017
16,776
40,418
36,990
40,010
24,387
6,882
13,377
16,029
0,647
29,893
8,485
31,674
25,600
28,706
5,151
37,089
10,000
36,795
16,343
32,000
12,902
59,478
50,272
Mielec
Mielec
Łańcut
Łańcut
Łańcut
Łańcut
Łańcut
Łańcut
Łańcut
Jarosław
Łańcut
Jarosław
Jarosław
Jasło
Jarosław
Rymanów
Rymanów
Rymanów
Rymanów
Rymanów
Rymanów
Ustrzyki D.
Rymanów
Rymanów
Ustrzyki D.
Ustrzyki D.
Ustrzyki D.
Ustrzyki D.
Ustrzyki D.
Ustrzyki D.
Rymanów
Ustrzyki D.
36
982
37
983
38
984
39
40
985
986
Otałęż - Sadkowa Góra (węzeł)
Sadkowa Góra (od węzła do łącznicy)
Sadkowa Góra-Mielec
Lisia Góra - Mielec
od przejścia przed skrz. Dr Czermin Przecław do ronda przy ul. Legionów
od ronda do skrzyzowania z DW 985 przekazane w zarząd UM Mielec
Nagnajów - Mielec - Dębica
Baranów Sand. - Tuszów Nar.
od węzła w Tuszowie N. do granicy
Rzochów - Dębica - Nagawczyna
Obwodnica Mielca (Etap III Tuszów Nar. Trześń)
987
42
988
43
44
45
989
990
991
46
992
47
993
25,549
25,865
15,332
37,000
14,298
0,316
15,332
24,597
37,000
38,495
1,495
Mielec
Mielec
Mielec
Mielec
14,298
0,316
15,332
24,597
1,495
Mielec
1,435
38,495
0,000
6,449
20,636
38,420
39,930
6,449
20,636
21,050
62,620
1,435
6,449
14,187
0,414
24,200
20,636
29,793
9,157
9,157
Mielec
Obwodnica Mielca ( Etap I Trześń - Smoczka)
29,793
34,288
4,495
4,495
Mielec
Obwodnica Mielca ( Etap II Smoczka Rzochów)
34,288
37,730
3,442
3,442
Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa
0,000
35,591
35,591
46,136
35,591
10,545
35,591
10,545
Mielec
Jasło
0,000
19,756
19,756
19,756
Mielec
odc. Wolica Ługowa
19,756
20,116
0,360
0,360
Mielec
Wolica Ługowa - Sędziszów Młp.
20,116
0,000
17,200
0,000
0,000
0,000
0,000
30,850
16,300
22,417
17,200
43,176
11,980
12,404
16,774
30,850
49,720
42,908
2,301
17,200
25,976
11,980
12,404
16,774
30,850
18,870
26,608
2,301
Mielec
Kolbuszowa-Sędziszów Młp.
41
11,251
25,549
0,000
12,403
Babica-Strzyżów-Wiśniowa-TwierdzaWarzyce
Strzyżów-Lutcza
Twierdza-Krosno
Lutcza-Krosno
Jasło-Zarzecze-Nowy Żmigród-KrempnaŚwiątkowa-Grab-Ożenna-gr.państwa
Gorlice-Nowy Żmigród-Dukla
OGÓŁEM :
1 652,512
17,200
25,976
11,980
12,404
16,774
30,850
18,870
26,608
139,693
III
IV
184,917
2,000
182,917
195,594
17,200
159,524
127,192
172,868
Ryszard Kozak
210,050
16,530
179,584
218,249
41,807
157,336
221,097
29,406
86,903
228,736
32,750
1 079,817
194,469
65,329
139,693
1 079,817
238,533
RDW
V
VI
Jarosław
18,870
45,676
129,687
13,936
Łańcut
104,788
Rymanów
Mielec
0,970
99,969
194,469
Jasło
Lubaczów
19,106
121,032
221,001
1 652,512
Mielec
Standardy / km /
Ogółem
Sporządził:
Mielec
St. Wola
Mielec
Mielec
Mielec
6,449
14,187
0,414
24,200
238,533
Stalowa Wola
Ustrzyki Dln.
1 652,512
Jasło
Jasło
Jasło
Jasło
Jasło
Jasło
Jasło
Jasło
ZAŁĄCZNIK NR 3
Wykaz punktów informacyjnych zimowego utrzymania dróg
na terenie działania PZDW w Rzeszowie w sezonie 2016/2017
Punkty informacyjne w okresie zimowym będą pracować :
00
00
w dni robocze w godzinach 6 – 15
przy bardzo trudnych warunkach atmosferycznych oraz występowaniu przerw w ruchu na drogach standardu III-VI punkty informacyjne będą
00
00
pracować we wszystkie dni tygodnia w godz. 6 – 22 lub całą dobę.
-
Lp.
Nazwa i adres jednostki
Nr telefonu / faxu
1.
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jarosławiu
z siedzibą w Koniaczowie 34a
37-500 Jarosław
1.1
Baza Materiałowa w Ruszelczycach
37-755 Krzywcza; Ruszelczyce 10
tel. fax. 16) 67-11-481
2.
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle
38-200 Jasło
ul. Niegłowicka 6a
tel. (13) 443-51-20
(13) 445-11-80
fax. (13) 446-98-86
2.1
Baza Materiałów w Strzyżowie
38-100 Strzyżów; ul. Łukasiewicza 33
tel. (17) 27-64-512
fax. (17) 27-64-512
Rejon Dróg Wojewódzkich w Łańcucie
37-100 Łańcut
ul. Polna 3b
Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie
37-600 Lubaczów
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31
tel. (17) 22-50-435
fax. (17) 22-52-666
4.1
Baza Materiałowa w Lisich Jamach
37-600 Lubaczów; Lisie Jamy, ul. Leśna 6
tel. (16) 63-231-79
fax. (16) 63-237-76
5.
Rejon Dróg Wojewódzkich w Mielcu
39-300 Mielec
ul. Korczaka 6a
tel. (17) 58-37-561
fax. (17) 58-54-264
5.1
Baza Materiałowa w Zawadzie
39-200 Dębica; Zawada 5a
tel. (14) 67-75-088
fax. (14) 68-28-201
6.
Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola
ul. Przemysłowa 6
tel. (15) 84-29-289
fax. (15) 84-21-434
Baza Materiałowa w Nowej Dębie
39-460 Nowa Dęba; Ul. Ogrodowa 1
tel. fax.(15) 84-64-353
Rejon Dróg Wojewódzkich w Rymanowie
38-480 Rymanów
ul. Dworska 23
tel. (13) 43-55-130
fax. (13) 43-56-588
Baza Materiałów w Brzozowie
36-200 Brzozów; ul. Legionistów 12
Baza Materiałowa w Wysoczanach
38-541 Szczawne; Wysoczany 27
tel. (13) 43-41-256
fax. (13) 43-41-256
tel. fax. (13) 46-76-086
Rejon Dróg Wojewódzkich w Ustrzykach
Dolnych z siedzibą w Ustianowej Górnej
38-700 Ustrzyki Dolne
Ustianowa Górna 95
tel. (13) 46-13-339
fax. (13) 46-11-839
3.
4.
6. 1
7.
7.1
7.2
8.
9.
Kierownik RDW
tel. (16) 62-12-838
fax. (16) 62-10-940
Zbigniew Bojarski
tel. (16) 63-231-79
tel. (16) 632-98-00
fax. (16) 632-98-01
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
tel.(17) 860-94-94
Ul. Boya Żeleńskiego 19a – Dyżurny zimowego utrzymania
fax. (17)860-94-60
dróg
Konrad Jaworski
Anna Stępień
Feliks Sopel
Andrzej Kmiecik
Zbigniew Wydra
Marcin Hejnar
Andrzej Bechta
Piotr Więcek Naczelnik Wydziału Dróg
(17) 860-94-70; 860-94-79
Informację o stanie dróg wojewódzkich będzie można również uzyskać na stronie internetowej www.pzdw.pl

Podobne dokumenty