zapytanie ofertowe - ZPU Mirosław Pogoda

Komentarze

Transkrypt

zapytanie ofertowe - ZPU Mirosław Pogoda
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Mielec dnia 06-06-2016
Ogłoszenie
W ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś
priorytetowa: I konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Działanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie. Typ: Rozwój
MŚP
.
Zakład
Produkcyjno-Usługowy
Mirosław
Pogoda
będzie
realizował
projekt
pt.
” Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu –
rozdzielaczowych pomp wtryskowych ”.
Do realizacji założonych celów niezbędny będzie zakup:
Centrum obróbczego pionowego o następujących parametrach:
1. Przejazdy XxYxZ nie mniejsze niż 1200x600x600
2. Posuw szybki w osiach X Y nie mniejszy niż 30m/min.
3. Stół o ładowności nie mniejszej jak 1000 kg.
4. Maksymalne obroty wrzeciona nie mniejsze niż 6000 obr/min.
5. Moc wrzeciona nie mniejsza niż 15 kW.
6. Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 300Nm.
7. Magazyn narzędzi nie mniej niż 30 narzędzi.
8. Stożek wrzeciona ISO #50.
9. Maksymalna długość narzędzia w magazynie nie mniejsza niż 350 mm.
11. Sterowanie Fanuc
12. Prowadnice ślizgowe.
13. Przygotowanie pod 4 oś wraz z podzielnicą 4 osi.
14. Sterownik i interfejs w języku polskim.
15. Chłodzenie przez wrzeciono minimum 20 bar.
16. System monitoringu narzędzi.
17. Port USB i karta sieciowa.
39-300 Mielec , ul. Wojska Polskiego 3
Tel./fax.: (17) 7887279, (17) 7886177
e-mail: [email protected]
NIP: 817-001-18-05
REGON: 690284394
Konto: PBS O/Mielec 43 8642 1168 2016 6800 3825 0001
www.pogoda.mielec.pl
19. Transporter wiórów .
20. Dokumentacja w języku polskim.
21. Chłodzenie powietrzem.
Oraz Tokarki sterowanej Numerycznie CNC z narzędziami obrotowymi o poniższych parametrach:
1. Przelot nad łożem nie mniejszy niż 750mm.
2. Maksymalna średnica toczenia nie mniejsza niż 550mm.
3. Maksymalna długość toczenia nie mniejsza niż 950mm.
4. Maksymalna waga detalu w uchwycie nie mniejsza niż 650 kg.
5. Średnica pręta we wrzecionie nie mniejsza niż 110mm.
6. Moc wrzeciona nie mniejsza niż 20 kW.
7. Obroty wrzeciona nie mniejsze niż 2000 obr/min.
8. Maksymalny moment wrzeciona głównego nie mniejszy iż 1600Nm.
9. Głowica narzędziowa minimum 12 gniazd .
10. Maksymalna moc silnika napędu nie mniejsza niż 7 kW.
11. Maksymalny moment narzędzi obrotowych nie mniejszy niż 140Nm.
12, Programowalny konik.
13. Prowadnice ślizgowe.
14. Sonda narzędziowa automatyczna.
15 Pompa wysokociśnieniowa minimum 14 Bar.
16. System monitoringu narzędzi.
17. Transporter wiórów.
18. Waga maszyny nie mniejsza niż 9000 kg.
19. Sterowanie Fanuc
20. Minimum 4 oprawki napędzane 2 proste i dwie kątowe.
Dodatkowe informacje:
Cena musi zawierać:
- Transport maszyny do siedziby Zamawiającego.
- Instalację i uruchomienie maszyny.
- Szkolenie personelu w zakresie obsługi i programowania maszyn CNC.
- Serwis gwarancyjny - czas reakcji na zgłoszenie serwisowe max. 24h.
- Serwis pogwarancyjny maszyny oraz oryginalne części zamienne.
- Termin gwarancji na oferowane urządzenie - nie krótszy niż 12 miesięcy.
- Termin realizacji zamówienia - 60 dni.
Kod CPV: 42638000-7 dla centrum bróbczego
Kod CPV: 42621100-6 dla tokarki CNC
39-300 Mielec , ul. Wojska Polskiego 3
Tel./fax.: (17) 7887279, (17) 7886177
e-mail: [email protected]
NIP: 817-001-18-05
REGON: 690284394
Konto: PBS O/Mielec 43 8642 1168 2016 6800 3825 0001
www.pogoda.mielec.pl
Warunki udziału w postępowaniu :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia.
Ocena powyższych kryteriów dopuszczających zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń
zawartych w treści składanej oferty, podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
Cena może zostać podana w PLN lub w walucie obcej. Do porównania ofert do przeliczenia ceny z waluty obcej
na PLN zostanie przyjęty średni kurs NBP z dnia przeprowadzenia porównania ofert przez Zamawiającego.
Termin składania ofert: 18 Lipiec 2016 - 14:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert:
- Ofertę należy sporządzić w języku polskim i składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.07.2016
do godz. 14:00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg Centra obróbcze”.
- Oferta w wersji papierowej powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona
osobiście na adres:
ZPU Mirosław Pogoda
WOJSKA POLSKIEGO 3,
39-300 MIELEC.
Termin otwarcia ofert: 22.07.2016 o godzinie 17.00 w siedzibie ZPU Mirosław Pogoda , ul. Wojska Polskiego 3
39-300 MIELEC.
Oferty, które wpłyną po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień w sprawie treści przedstawionych ofert.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania zamówień uzupełniających.
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie/e-mailowo Wykonawcę, którego
oferta została wybrana.
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji:
Zamawiający dokona wyboru ofert na podstawie porównania:
- 70% - cena netto. Iloraz ceny najniższej do ceny oferowanej, gdzie oferta z najniższą ceną otrzyma 1 punkt,
następnie ocena jest przemnażana razy wagę 70%.
- 20% - parametry techniczne. Ocena polega na obliczeniu ilorazu najlepszych parametrów technicznych
(spełniających minima) do parametrów oferowanych. Ocena maksymalna wynosi 1 punkt, następnie ocena jest
przemnażana razy wagę 20%.
39-300 Mielec , ul. Wojska Polskiego 3
Tel./fax.: (17) 7887279, (17) 7886177
e-mail: [email protected]
NIP: 817-001-18-05
REGON: 690284394
Konto: PBS O/Mielec 43 8642 1168 2016 6800 3825 0001
www.pogoda.mielec.pl
- 10% - udzielona gwarancja. Ocena polega na obliczeniu ilorazu najdłuższego terminu gwarancji do terminu
oferowanego. Oferta z najdłuższym terminem otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę
10%.
Ocena końcowa jest sumą w/w ocen szczątkowych, gdzie ocena maksymalna wynosi 100%
Termin wykonania zamówienia do 2 sierpnia 2016
Informacja na temat zakresu wykluczenia :
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo
lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość anulowania zapytania ofertowego lub zmianę jego treści/zamknięcia
przetargu bez wybrania oferty - bez podania przyczyny. Zmiana treści zapytania ofertowego musi nastąpić
przez upływem terminu składania ofert. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek
oferty w szczególności w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez
Zamawiającego.
Numer projektu:
RPPK.01.04.01-18-1175/15
39-300 Mielec , ul. Wojska Polskiego 3
Tel./fax.: (17) 7887279, (17) 7886177
e-mail: [email protected]
NIP: 817-001-18-05
REGON: 690284394
Konto: PBS O/Mielec 43 8642 1168 2016 6800 3825 0001
www.pogoda.mielec.pl

Podobne dokumenty