Elektrozaczepy serii 331U80/81 Elektrozaczepy

Komentarze

Transkrypt

Elektrozaczepy serii 331U80/81 Elektrozaczepy
Elektrozaczepy
Elektrozaczepy serii 331U80/81
Elektrozaczepy specjalne wzmocnione
do drzwi ewakuacyjnych
Cechy charakterystyczne:
• Du¿a odpornoœæ na wywa¿enie
• Niezawodne odryglowanie pod obci¹¿eniem
wstêpnym do 5000 N
Zapadka z regulacj¹
(FF, FaFix)
•
Elektrozaczep normalnie
otwarty (rewersyjny)
Elektrozaczep do pracy ciàgùej
pod napiæciem. Odùàczenie
zasilania powoduje jego
odblokowanie.
Monitoring (RR)
Dioda przepiêciowa
(05)
Elektrozaczep
normalnie otwarty
Model
•
•
•
331U80 (RRAKRR)
DIN lewy
•
•
•
331U80F (RRAKRR)
DIN lewy
Elektrozaczepy
Elektrozaczep normalnie otwarty
do drzwi ewakuacyjnych
typ 331U80/81
Elektrozaczep specjalny wzmocniony do drzwi ewakuacyjnych
Elektrozaczep 331U jest zaprojektowany specjalnie do stosowania ryglowania drzwi w ci¹gach
ewakuacyjnych. Dziêki specjalnej konstrukcji mechanizm elektrozaczepu nie ulega zablokowaniu
pod naporem, gwarantuj¹c niezawodne odblokowanie w przypadku paniki. Jako dodatkowa blokada
model 331U nadaje siê tak¿e do stosowania w drzwiach przeciwpo¿arowych pe³ni¹cych funkcjê
ewakuacyjn¹. Dziêki niezawodnemu odryglowaniu pod wstêpnym obci¹¿eniem (maks. 5000 N) jest
on stosowany g³ównie w drzwiach objêtych wymaganiami dla dróg ewakuacyjnych. W systemach
œluzowych, drzwiach dŸwiêkoszczelnych, drzwiach napowietrzaj¹cych i otwieranych napêdami, w
których ze wzglêdów konstrukcyjnych nale¿y liczyæ siê z naciskiem na zapadkê elektrozaczepu,
elektrozaczepy serii 331U gwarantuj¹ niezawodne funkcjonowanie.
Cechy charakterystyczne:
?
Du¿a odpornoœæ na wywa¿enie
Niezawodne odryglowanie pod obci¹¿eniem wstêpnym (Preload)
?
?
Monitoring zapadki zamka
Monitoring wewnêtrzny informuj¹cy o zablokowaniu elektrozaczepu
?
Parametry elektryczne
12 V DC
24 V DC
Zakres tolerancji znamionowego napiêcia
roboczego
±1V
±2V
Rezystancja znamionowa
37,5 Ù
125 Ù
Pobór pr¹du
320 mA
160 mA
5000 N
5000 N
Maks. wstêpne obci¹¿enie zapadki DC (stabi
lizowane)
-
Funkcje
Parametry techniczne
Zapadka z regulacj¹ (FF, FaFix)
Odpornoœæ na wywa¿enie
Elektrozaczep z regulacj¹
(F, Fix)
WysokoϾ
134 mm
SzerokoϾ
39 mm
G³êbokoœæ
23 mm
Monitoring (RR)
•
Odryglowanie mechaniczne
(E)
Dioda przepiêciowa (05)
•
Elektrozaczep normalnie zamkniêty
Eektrozaczep normalnie otwarty
•
Pamiêæ mechaniczna
StronnoϾ
Lewy
4
Prawy
5
Napiêcie zasilania
12 V DC
E9
24 V DC
F9
Nr katalogowy
331U80-----331U81------
** 4
** 5
7500 N
Zakres temperatury pracy
-15 °C do +40 °C
Po³o¿enie zabudowy
pionowe i poziome
Materia³ obudowy
Staliwo precyzyjne
Materia³ zapadki
Stal
Elektrozaczepy
Elektrozaczep typ 331U80/81
w zestawie z blachami zaczepowymi
Elektrozaczep 331U80 z krótk¹ p³ask¹ blach¹
zaczepow¹ 030
Parametry techniczne
StronnoϾ
Kolor/materia³
35
Lewy
4
Typ
kF
Prawy
5
Napiêcie zasilania
12 V DC
E9
24 V DC
F9
Nr katalogowy
331U80-03035
331U81-03035
** 4
** 5
Elektrozaczep 331U80 z k¹tow¹ blach¹ zaczepow¹ 090
Parametry techniczne
StronnoϾ
Kolor/materia³
35
Lewy
4
Typ
KiW
Prawy
5
Napiêcie zasilania
12 V DC
E9
24 V DC
F9
Nr katalogowy
331U80-09035
331U81-09035
** 4
** 5
Elektrozaczep 331U80 z p³ask¹ blach¹ zaczepow¹ 116
Parametry techniczne
StronnoϾ
Kolor/materia³
35
Lewy
4
Typ
kl
Prawy
5
Napiêcie zasilania
12 V DC
E9
24 V DC
F9
Nr katalogowy
331U80-11635
331U81-11635
** 4
** 5
Elektrozaczepy
Elektrozaczep normalnie otwarty
do drzwi ewakuacyjnych
typ 331U80F/81F
Elektrozaczep specjalny wzmocniony do drzwi ewakuacyjnych
Elektrozaczep 331U jest zaprojektowany specjalnie do stosowania ryglowania drzwi w ci¹gach
ewakuacyjnych. Dziêki specjalnej konstrukcji mechanizm elektrozaczepu nie ulega zablokowaniu
pod naporem, gwarantuj¹c niezawodne odblokowanie w przypadku paniki. Jako dodatkowa blokada
model 331U nadaje siê tak¿e do stosowania w drzwiach przeciwpo¿arowych pe³ni¹cych funkcjê
ewakuacyjn¹. Dziêki niezawodnemu odryglowaniu pod wstêpnym obci¹¿eniem (maks. 5000 N) jest
on stosowany g³ównie w drzwiach objêtych wymaganiami dla dróg ewakuacyjnych. W systemach
œluzowych, drzwiach dŸwiêkoszczelnych, drzwiach napowietrzaj¹cych i otwieranych napêdami, w
których ze wzglêdów konstrukcyjnych nale¿y liczyæ siê z naciskiem na zapadkê elektrozaczepu,
elektrozaczepy serii 331U gwarantuj¹ niezawodne funkcjonowanie.
Cechy charakterystyczne:
Du¿a odpornoœæ na wywa¿enie
?
Niezawodne odryglowanie pod obci¹¿eniem wstêpnym (Preload)
?
?
Zapadka z regulacj¹ FaFix 2mm
?
Monitoring zapadki zamka
?
Monitoring wewnêtrzny informuj¹cy o zablokowaniu elektrozaczepu
Parametry elektryczne
12 V DC
24 V DC
Zakres tolerancji znamionowego napiêcia
roboczego
±1V
±2V
Rezystancja znamionowa
37,5 Ù
150 Ù
Pobór pr¹du DC (stabilizowany)
320 mA
160 mA
5000 N
5000 N
Maks. wstêpne obci¹¿enie zapadki DC (stabi
lizowane)
Funkcje
Parametry techniczne
Zapadka z regulacj¹ (FF, FaFix)
•
Elektrozaczep z regulacj¹
(F, Fix)
Monitoring (RR)
•
Odryglowanie mechaniczne
(E)
Dioda przepiêciowa (05)
•
Elektrozaczep normalnie zamkniêty
Elektrozaczep normalnie otwarty
•
Pamiêæ mechaniczna
StronnoϾ
Lewy
4
Prawy
5
Napiêcie zasilania
12 V DC
E9
24 V DC
F9
Nr katalogowy
331U80F----331U81F-----
-
** 4
** 5
Odpornoœæ na wywa¿enie
5000 N
WysokoϾ
134 mm
SzerokoϾ
39 mm
G³êbokoœæ
23 mm
Zakres temperatury pracy
-15 °C do +40 °C
Po³o¿enie zabudowy
pionowe i poziome
Materia³ obudowy
Staliwo precyzyjne
Materia³ zapadki
Staliwo precyzyjne
Materia³ elementu przykrêcanego
Stal
Elektrozaczepy
Elektrozaczep typ 331U80F/81F
w zestawie z blachami zaczepowymi
Elektrozaczep 331U80F z krótk¹ p³ask¹ blach¹
zaczepow¹ 030
Parametry techniczne
StronnoϾ
Kolor/materia³
35
Lewy
4
Typ
kF
Prawy
5
Napiêcie zasilania
12 V DC
E9
24 V DC
F9
Nr katalogowy
331U80F03035
331U81F03035
** 4
** 5
Elektrozaczep 331U80F z k¹tow¹ blach¹ zaczepow¹ 090
Parametry techniczne
StronnoϾ
Kolor/materia³
35
Lewy
4
Typ
KiW
Prawy
5
Napiêcie zasilania
12 V DC
E9
24 V DC
F9
Nr katalogowy
331U80F09035
331U81F09035
** 4
** 5
Elektrozaczep 331U80F z p³ask¹ blach¹ zaczepow¹ 116
Parametry techniczne
StronnoϾ
Kolor/materia³
35
Lewy
4
Typ
kl
Prawy
5
Napiêcie zasilania
12 V DC
E9
24 V DC
F9
Nr katalogowy
331U80F11635
331U81F11635
** 4
** 5

Podobne dokumenty