Projekt architektoniczno budowlany CZĘŚĆ OPISOWA

Komentarze

Transkrypt

Projekt architektoniczno budowlany CZĘŚĆ OPISOWA
PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWO – REKREACYJNEGO
(STADIONU) LZS „SOKÓŁ” W BRALINIE
Str. 7
Projekt architektoniczno budowlany
CZĘŚĆ OPISOWA
1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno – budowlany przebudowy gminnego
boiska sportowo – rekreacyjnego (stadionu) LZS „ Sokół” w Bralinie leżącego przy ul.
Namysłowskiej, w obrębie działki nr. ew. 786 w Bralinie wraz z zagospodarowaniem terenu,
przebudową i budową infrastruktury technicznej;
1.2. Podstawa opracowania:
•
Zlecenie Gminy Bralin na wykonanie projektu przebudowy boiska sportowego w msc Bralin.
•
Wizje lokalne w terenie .
•
Dokumentacja fotograficzna oraz pomiary wykonane we własnym zakresie.
•
Uzgodnienia z inwestorem
•
Mapa do celów projektowych w skali 1:500
•
Warunki techniczne zasilania w media
•
•
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Pr. Bud. (tj. Dz.U. z 03r. Nr 207, poz.2016 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690 z
późn. zm.)
- Dz.U. Nr 120, poz.1133„ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.3. Podstawowe dane liczbowe:
powierzchnia terenu w zakresie opracowania:
projektowane boisko do piłki nożnej wraz ogrodzeniem:
projektowane boisko treningowe do piłki nożnej:
projektowane trybuny prefabrykowane:
dojścia komunikacyjne - chodniki :
dojazd, plac okolicznościowy:
zabudowa istniejąca:
istniejący teren zielony
teren wydzielony (maszt telekomunikacyjny):
Teren pozostały:
~21700,00 m²
8100,0 m2
2640,0 m2
278,0 m2
350,0 m2
370,0 m2
200,0 m2
440,0 m2
218,0 m2
9157 m2
OPIS TECHNICZNY
1.4.
Stan istniejący
Działka przeznaczona pod realizację inwestycji znajduje się w Bralinie ul.
Namysłowska, dz. nr. ew. 786. Działka jest terenem ogólnodostępnym o charakterze
sportowym. Znajduje się na niej płyta boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej z
trybunami na nasypie ziemnym wyposażonymi w siedziska tradycyjne wykonane z łat
drewnianych. Płyta boiska otoczona jest ogrodzeniem bezpieczeństwa o wysokości ok. 1m. z
siatki stalowej. Na terenie działki znajduje się zabudowa kubaturowa w postaci budynku
szatniowego, oraz budynków tymczasowych w postaci sceny okolicznościowej oraz wiaty
drewnianej. Ponadto na terenie działki znajduje się boisko do piłki siatkowej plażowej o
nawierzchni piaskowej .
PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWO – REKREACYJNEGO
(STADIONU) LZS „SOKÓŁ” W BRALINIE
Str. 8
Projekt architektoniczno budowlany
Działka graniczy od wschodu z zabudową jednorodzinną , od strony północnej z
zabudową przemysłową z pozostałych stron teren otaczają łąki i pola.
1.5.
1.6.
1.7.
Rozwiązania funkcjonalno przestrzenne
Jednym z głównych zadań niniejszego projektu jest uporządkowanie poszczególnych
funkcji jakie spełniać ma gminne boisko. Dotychczas brak było odrębnych
uporządkowanych stref, które pozwalały by określić ich funkcje, dlatego projektuje się
zmiany, które pozwolą na ich wyodrębnienie. Przy projektowaniu zagospodarowania działki
wzięto pod uwagę również potrzebę wydzielenia rezerwy terenowej pod budowę
planowanej w przyszłości sali sportowej, która miała by być uzupełnieniem głównej funkcji
działki. Głównym elementem działki jest płyta boiska do piłki nożnej. W chwili obecnej jest
ona usytuowana prawie centralnie na działce. Projektuje się przesunięcie boiska w stronę
południową, z zachowaniem położenia względem stron świata o19m.. Zabieg taki pozwoli
na stworzenie odpowiednio dużego terenu po stronie północnej działki, który projektuje się
wykorzystać na boisko treningowe i teren imprez okolicznościowych. Takie
rozwiązanie daje możliwość odciążenia eksploatacji płyty głównej boiska, co w połączeniu z
projektowanym w tym opracowaniu, nawadnianiem boiska pozwoli w efekcie uzyskać
wysoką jakość murawy.
Drugą ważną rolę jaką pełni teren boiska to rola miejsca organizacji różnorodnych imprez
okolicznościowych. Dotychczas miejscem organizacji imprez okolicznościowych była mała
prowizoryczna scena o konstrukcji drewnianej, wraz z betonowym placem przed nią. Ze
względu na małą scenę oraz na wcześniej już wspomniany warunek uzyskania rezerwy
terenowej pod budowę sali, która ma powstać w tym właśnie miejscu wzdłuż ul.
Namysłowskiej, planuje się stworzenie placu imprezowego w strefie wejściowej boiska.
Projekt zakłada wykorzystanie całego pasa w północnej części działki wraz z boiskiem
treningowym, jako teren ogólnodostępny, wykorzystywany podczas imprez
okolicznościowych. Przy placu okolicznościowym o nawierzchni z kostki brukowej, w
miejscu wskazanym w części graficznej planuje się zarezerwować teren na mobilną scenę,
która zwrócona będzie w stronę boiska treningowego. W taki sposób utworzony zostanie w
ciągłości pas terenu rozpoczęty sceną mobilną, zakończony od zachodniej strony
projektowanymi toaletami, z bezpośrednimi wejściami z zewnątrz.
Całość zagospodarowania działki stworzy czytelny podział na teren o charakterze czysto
sportowym i teren o charakterze wielofunkcyjnym, z zachowaniem rezerwy terenowej pod
budowę Sali sportowej.
Obiekty istniejące do rozbiórki
Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu działki niosą ze sobą konieczność
przeprowadzenia prac rozbiórkowych i porządkowych. Przewiduje się rozbiórkę i usunięcie
następujących elementów:
• Wiaty o konstrukcji drewnianej;
• Ogrodzenia płyty boiska o wysokości ok. 1m z siatki stalowej;
• Bramek stalowych z płyty gł. boiska;
• Istniejących ławek wraz z podwalinami betonowymi z nasypu ziemnego;
• Ogrodzenia działki w postaci siatki wzdłuż północnej jej granicy;
• Boiska do piłki siatkowej plażowej;
OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH
Rozwiązania projektowe
Projekt zakłada modernizację boiska sportowego ,trybuny, oraz wprowadzenie
PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWO – REKREACYJNEGO
(STADIONU) LZS „SOKÓŁ” W BRALINIE
Str. 9
Projekt architektoniczno budowlany
nowych elementów zagospodarowania działki takich jak: boisko treningowe, place
utwardzone, dojścia i dojazdy, piłkochwyty. Projekt oprócz celów modernizacyjnych
ma za zadanie również uporządkowanie sposobu zagospodarowania działki.
1.7.1. Płyta główna boiska
Głównym elementem projektowanego założenia jest
modernizacja płyty głównej boiska. Projekt zakłada przesunięcie płyty w stronę
południową do granicy działki. Stworzy to możliwość utworzenia boiska treningowego
po północnej stronie płyty głównej, wzdłuż jej krótszego boku.
Projektuje się płytę boiska po modernizacji o wymiarach 100 x 70m plus pas
bezpieczeństwa o szerokości 4m wzdłuż krótszych boków, oraz 2,5m wzdłuż dłuższych
boków. Przesunięcie płyty boiska na teren wcześniej nieużytkowany niesie ze sobą
konieczność założenia nowej murawy. Dlatego projektuje się modernizację, która
polegać będzie na zerwaniu istniejącej darni, na głębokość ok. 10cm. Powstałe koryto
planuje się wyrównać warstwą gleby urodzajnej. Po wyrównaniu i uwałowaniu planuje
się założenie nowej nawierzchni trawiastej. Czynności te dotyczą terenu, który znajdzie
się w obszarze nowej lokalizacji boiska. Przygotowane podłoże należy oczyścić,
wyrównać i zagęścić mechanicznie z zachowaniem istniejących spadków poprzecznych
terenu. Pozostałą część istniejącej murawy należy poddać pielęgnacji.
Wykonanie nawierzchni trawiastej płyty boiska projektuje się poprzez wysiew
siewnikiem do nasion. Nasiona powinny być siane na gł. około 1-2cm w dawce 25 – 30
g/m². Zakłada się wysiew mieszanek traw przeznaczonych na tego typu obiekty np.:
Mieszanka sportowa profesjonalna na boiska sportowe:
1. Rajgras angielski / 3 odmiany / 60%
2. Wiechlina łąkowa 40% .
Wykonanie nawierzchni z siewu jest rozwiązaniem tanim. Należy się jednak liczyć z
tym, iż w zależności od terminu siania zadawalające zadarnienie uzyskujemy dopiero
po około 5 -6 miesiącach.
Trawy na murawie sportowej muszą być odporne na uszkodzenia darni powodowane
podczas gry. Muszą one mieć zdolność do szybkiej samoregeneracji i tworzyć silny
system korzeniowy. Dlatego przy wzroście murawy muszą być podjęte odpowiednie
prace pielęgnacyjne;
- Podlewanie – po wzejściu nasion należy dbać aby nie nawilżać tylko najwyższych
warstw (kilka milimetrów), ale około 10cm warstwy nośnej trawy, aby korzenie zostały
pobudzone do wzrostu w dół. Właściwe są proporcje 10 – 15l/m² wody na jedno
zraszanie. Odstępy pomiędzy zraszaniami powinny być stopniowo zwiększane. W fazie
początkowej należy położyć nacisk na planowane zraszanie. Częstotliwość i określenie
ilości zraszań musi być dopasowana do istniejących warunków atmosferycznych.
- Nawożenie – Dwa nawożenia przy dawce około 25g/m² nawozu wolnodziałającego z
reguły wystarcza, aby osiągnąć pożądaną darń. Nawozy szybko działające powinny być
dawkowane częściej w mniejszych dawkach, aby uniknąć wypalenia darni. Przy
jesiennym siewie drugie nawożenie powinno nastąpić wiosną. Zaleca się badać
każdorazowo skład chemiczny podłoża w celu dobrania odpowiedniego nawozu.
- Koszenie – Trawa powinna zostać skoszona przy wysokości 6 – 8cm. Pozostawiona
wysokość nie powinna być niższa niż 4cm. Użyte urządzenia nie mogą zostawiać
śladów jeżdżenia. Można to osiągnąć przy koszeniu w czasie suchej pogody. Koszenie
przy wilgotnej aurze jest błędem pielęgnacji. Zaleca się zbieranie trawy skoszonej.
Występujące miejsca gdzie trawa nie wzeszła, bądź jest jej małe zagęszczenie, lub
uległa uszkodzeniu należy uzupełnić mieszanką regeneracyjną.
- Odbiór – może nastąpić, jeżeli powierzchnia jest zadarniona, a korzenie mają długość
około 5cm. Jest to z reguły termin po upływie 5 – 6 miesięcy. Pełna eksploatacja
nawierzchni trawiastej powinna rozpocząć się dopiero po okresie zimowym, lub pełnym
zadarnieniu.
PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWO – REKREACYJNEGO
(STADIONU) LZS „SOKÓŁ” W BRALINIE
Str. 10
Projekt architektoniczno budowlany
Po wytyczeniu linii pola gry planuje się ich wykonanie w sposób tradycyjny poprzez
wysypanie wapnem.
•
Nawadnianie płyty – Nawadnianie płyty boiska przewidziano przy użyciu
samobieżnego wózka nawadniającego np. TR Traveler lub równoważnego. Wózek taki
jeździ samoczynnie. Po otwarciu dopływu wody wózek porusza się za pomocą
uprzednio rozwiniętej liny. Na końcu powierzchni nawadnianej wózek wyłączy się
automatycznie, odcina dopływ wody i kończy nawadnianie. Dostarczający wodę wąż o
przekroju 1” i długości 60m ciągnie się za wózkiem. Pobór wody przewiduje się z
budynku klubowego.
rys. Schemat nawadniania
Dane techniczne:
- powierzchnia nawadniania: 7140 m²
- parametry zraszacza przy ciśnieniu 5,0 bar:
- promień: 18,60m; wydatek 2,73m³/h
- prędkość przejazdu przy ciśnieniu 5,0bar: 19m/h
- jeden przejazd o długości 76m: 4 godziny (2 przejazdy 8 godzin)
- Rozstawa między przejazdami; 34m
Zużycie wody i czas trwania nawadniania
2 przejazdy x 240 min. = 480 min. (8h 00 min.)
Całkowity czas
nawadniania
8h 00min.
Zużycie wody
Dawka polewowa
22m³
3,0mm
Zdj. Proponowany wózek
PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWO – REKREACYJNEGO
(STADIONU) LZS „SOKÓŁ” W BRALINIE
Str. 11
Projekt architektoniczno budowlany
1.7.2. Boisko treningowe
Jako nowy element zagospodarowania działki wprowadza się
boisko treningowe zlokalizowane po północnej stronie płyty głównej, wzdłuż jej krótszego
boku. Projektuje się boisko treningowe o nawierzchni z trawy naturalnej o wymiarach
70x32m z pasami bezpieczeństwa 2,5m i 1,6m po bokach boiska. Projektowane boisko
treningowe obejmuje swym obszarem część starej płyty głównej oraz teren zielony o
nawierzchni trawiastej wcześniej niezagospodarowany. Przygotowanie podłoża planuje
się mechanicznie poprzez wybranie i usunięcie ok. 5cm. darni na obszarze wcześniej
niezagospodarowanym, oczyszczenie, uzupełnienie nierówności glebą uprawną,
wyrównanie z zachowaniem istniejącego spadku podłużnego terenu. Na przygotowanym
w ten sposób terenie planuje się wysiew uzupełniający ręczny. Przed przystąpieniem do
budowy boiska planuje się przebudowę linii energetycznej biegnącej nad częścią boiska
wg warunków technicznych wydanych przez Zakład Energetyczny Energia Operator w
Kaliszu. Na boisku projektuje się wytyczenie i wysypanie linii wapnem, jak pokazano w
Części graficznej projektu.
1.7.3. Trybuna
Projekt obejmuje swym zakresem przebudowę oraz modernizację
trybuny na istniejącej skarpie ziemnej.
• Ocena techniczna stanu istniejącego trybuny
Trybuna boiska sportowego została zrealizowane w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego
wieku na sztucznym nasypie ziemnym z domieszką gruzu, szczególnie w dolnych
warstwach nasypu. Skarpa została uformowana ręcznie, poczym została wyposażona w
żelbetowe prefabrykaty ławek wkopywane punktowo w skarpę. Siedziska wykonano z łat
drewnianych. Z biegiem lat skarpa zaczęła się osuwać i deformować. Ciągłym
uszkodzeniom ulegała również konstrukcja siedzisk. Obecnie nie spełniają swojej funkcji
Projekt niniejszy obejmuje całość trybuny boiska .
• Zmiany – adaptacje i rozbiórki
W związku z przesunięciem płyty głównej boiska oś środkowa trybun nie będzie
pokrywała się z osia środkową boiska. Dlatego projektuje się zebranie ziemi i
przesunięcie mechaniczne części skarpy od strony północnej na stronę południową.
Skarpa zostanie częściowo zniwelowana i ukształtowania w celu położenia nowych
elementów prefabrykowanych żelbetowych i wykonania nowych siedzisk.
Wszystkie elementy istniejących siedzisk trybuny ulegną rozbiórce;
• Charakterystyka obiektu
Inwestycja obejmuje swym zakresem przebudowę całej istniejącej trybuny. Siedziska na
skarpie ulegną całkowitej likwidacji.
W miejscach zlikwidowanych siedzisk pozostanie wyprofilowana skarpa, zaś na
poziomie płyty boiska, wzdłuż skarpy powstanie chodnik z płyt betonowych
prefabrykowanych.
Nowe trybuny o konstrukcji żelbetowej w postaci prefabrykowanych płyt w kształcie
odwróconej litery „L” mieścić będą 288 krzesełek w czterech rzędach.
Dodatkowo kibice i widzowie mogą stać na koronie skarpy.
• Układ rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych
Dostęp do poszczególnych rzędów trybun zapewniają 5 biegów schodów. Schody
oddzielają poszczególne sektory. Schody skrajne zakończono barierkami, które
uniemożliwiają przejście na pozostałą część skarp pozostawioną jako rezerwę terenową
umożliwiającą w przyszłości rozbudowę trybun. Powierzchnia rezerwowa skarp po
uformowaniu i końcowym wyprofilowaniu obsadzona zostanie zielenią okrywową.
PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWO – REKREACYJNEGO
(STADIONU) LZS „SOKÓŁ” W BRALINIE
Str. 12
Projekt architektoniczno budowlany
• Rozwiązania konstrukcyjne
Trybuny boiska zaprojektowano z elementów prefabrykowanych w kształcie odwróconej
litery „L”, o wymiarach 107x50x7cm, układane na istniejącej, odpowiednio zniwelowanej
skarpie. Istniejąca skarpa została usypana kilkanaście lat temu, w związku z tym jej
nośność należy przyjąć za wystarczająca i traktować jako grunt rodzimy. Po
uformowaniu i końcowym wyprofilowaniu skarpy jako podbudowę dla płyt
prefabrykowanych projektuje się warstwę stabilizującą z betonu C12/15 (B10) gr. 10cm,
oraz warstwę wyrównawczą podsypkę z piasku o gr. 3cm. Ponieważ prefabrykowane
elementy trybun układane będą na styk, miejsce połączenia projektuje się uszczelnić
masą elastyczną.
Na środku każdego z sektorów projektuje się systemową przerwę dylatacyjną. Dylatację
wykonać stosując rozwiązanie systemowe np. firmy SCHOMBURG: sznur PP ASOVorfullmaterial + taśma uszczelniająca ASO + masa uszczelniająca elastyczna. Materiały
konstrukcyjne: betonC30/37 (B30); stal zbrojeniowa AIII A-0.
Aby zapobiec przesypywaniu się ziemi ze skarpy na końcowe prefabrykaty, po obu
stronach trybuny projektuje się murki oporowe zbrojone, jak pokazano w części graficznej
projektu. Na tak powstałych murkach projektuje się zamocować za pomocą kołków
rozporowych balustradę systemową o wysokości h=1,1m, celem uniemożliwienia
przechodzenia z trybuny na skarpę. Balustradę planuje się pomalować na kolor zielony
RAL6005.
• Siedziska
Projektuje się siedziska ze stabilizowanego polipropylenu np. firmy PROSTAR model SO05, mocowane za pomocą 2 kołków rozporowych lub śrub. Siedziska w kolorze
niebieskim (RAL 5010).Siedzisko powinno posiadać następujące cechy:
•
•
•
•
•
•
Powinno być wykonane z wysokiej jakości polipropylenu,
Posiadać gładką powierzchnię,
Powinno być ergonomiczne,
Powinno posiadać zaokrąglone krawędzie,
Powinno posiadać mocna konstrukcję, zapobiegającą aktom wandalizmu,
Powinno być odporne na niskie i wysokie temperatury, oraz promieniowanie
UV
• Siedzisko powinno posiadać atesty trudnopalności, toksyczności wytrzymałości,
• Powinno posiadać otwory montażowe, oraz otwór odprowadzający nadmiar
wody,
1.7.4. Ogrodzenia
Projekt obejmuje swym zakresem budowę ogrodzenia płyty boiska z
pilkochwytem oraz wymianę ogrodzenia działki po stronie północnej.
• Ogrodzenie płyty boiska i piłkochwyt
Projektuje się ogrodzenie wokół płyty boiska w sposób pokazany w części graficznej
projektu. Ogrodzenie wykonane z siatki stalowej z drutu ocynkowanego Ø 2.2mm,
powlekanej PCV lub elastycznej specjalistycznej do tych zastosowań mocowanej na
słupach odpornej na zewnętrzne warunki atmosferyczne, wytrzymałe mechanicznie na
rozdarcia, rozcięcia itp. o wysokości 1,3m. W ogrodzeniu projektuje się dwie bramy o
szerokości 2,5m oraz jedna furtkę o szerokości 1m.
Słupy stalowe lub aluminiowe – profil Ø 60mm, gr. 3 mm, wysokość1,3m o rozstawie
max. 250cm. Profil zabezpieczający siatkę od góry z rur stalowych lub aluminiowych Ø
PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWO – REKREACYJNEGO
(STADIONU) LZS „SOKÓŁ” W BRALINIE
Str. 13
Projekt architektoniczno budowlany
60mm. Słupy narożne oraz słupy bramy i furtki Ø 80mm.Słupki ogrodzenia
zakotwione w stopie fundamentowej. Ogrodzenie planuje się w kolorze RAL 6005.
• Piłkochwyt
Piłkochwyt to system kwadratowych słupów aluminiowych lub stalowych z siatką
ochronną, zapobiegający wypadaniu piłek za boisko. Przeznaczenie: boiska zewnętrzne –
do piłki nożnej, wielofunkcyjne. Zalecane parametry dla piłkochwytu:
- Siatka osłonowa, bezwęzłowa wykonana z polipropylenu o oczku 10x10 cm, grubość
splotu 5mm. Kolor: zielony. Wymiar: /5x75,00m/ x 1 szt.
- Profil aluminiowy lub stalowy, kwadratowy 80x80mm, wzmocniony - mocowany w tulei.
Wysokość profilu po zamontowaniu w tulei 5,0m. Przystosowany do mocowania siatki
za pomocą haczyka PP. Kolor: zielony. 16szt.
- Tuleja mocująca profil w podłożu - H 700mm.: 16 szt.
- Zastrzał stabilizujący słupy zewnętrzne i słup środkowy: 4szt.
- Karabińczyki ocynkowane /łączenie siatki z linką stalową w poziomie- 450 szt./
- Haczyki PP /łączenie siatki z profilem w pionie - 240 szt./
- Elementy mocujące siatkę /linki stalowe 150mb., śruby rzymskie 1 kpl./
•
Ogrodzenie działki
Ze względu na zły stan projektuje się wymienić ogrodzenie na północnej granicy działki
w sposób pokazany w części graficznej projektu. Projektuje się wymianę siatki
ogrodzeniowej oraz drutów naciągowych stalowych - siatka wykonana z drutu stalowego
ocynkowanego Ø 2.2mm, powlekanego PCV w kolorze zielonym. Siatka mocowana za
pośrednictwem poziomych drutów stalowych Ø 4.0mm powlekanych PCV do istniejących
słupów stalowych osadzonych na stałe w gruncie za pośrednictwem wylewanych
fundamentów betonowch. Ogrodzenie powinno mieć wysokość min.
1,5 m. W miejscu pokazanym w części graficznej projektu, w ogrodzeniu projektuje się
furtkę o szerokości 1,2m. ułatwiającą komunikację z trybuną.
Słupy narożne oraz słupy przy furtce projektuje się z rury Ø 80mm.
Ogrodzenie planuje się w kolorze RAL 6005.
1.7.5. Chodniki
Projektuje się chodniki wraz z krawężnikiem o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej wibro-prasowanej o gr. 8 cm jako dojście do boiska i trybun, jak
pokazano na planie zag. terenu. Wykonanie warstw podbudowy oraz wymiary
pokazano w części graficznej projektu.
1.7.6. Parking dla sędziów, plac okolicznościowy
Projektuje się plac okolicznościowy wraz z krawężnikiem o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej wibro-prasowanej o gr. 8cm jako miejsce służące organizacji
imprez okolicznościowych. Plac ten jednocześnie będzie spełniał funkcję parkingu dla
sędziów i drużyny przyjezdnej podczas meczów piłkarskich.
Wykonanie warstw podbudowy oraz wymiary pokazano w części graficznej projektu.
1.7.7. Toalety
W miejscu pokazanym w części graficznej projektuje się toalety – damską i
męską z tworzywa sztucznego typu przenośnego.
Toalety powinny posiadać następujące cechy:
• przystosowanie do wykonania przyłącza wod – kan na stałe;
PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWO – REKREACYJNEGO
(STADIONU) LZS „SOKÓŁ” W BRALINIE
Str. 14
Projekt architektoniczno budowlany
•
toaleta powinna być wykonana z wysokozagęszczonego polietylenu z dachem z
półprzezroczystego polietylenu, umożliwiającym wykorzystanie oświetlenia
zewnętrznego w przypadku używania toalety w nocy;
• system wentylacji grawitacyjnej;
• przeciwślizgową podłogę;
• posiadać pojemnik na papier toaletowy;
• posiadać zamek ze wskaźnikiem wolny/zajęty;
• posiadać ceramiczną muszlę ustępową oraz umywalkę;
Toalety planuje się posadowić na podłożu z kostki betonowej w miejscu pokazanym w
części graficznej projektu.
1.7.8. Bieżnia
Wzdłuż wschodniego boku płyty głównej boiska projektuje się bieżnię o łącznej długości
108m. z nawierzchnią poliuretanową odporną na obuwie z kolcami (np. Regupol) z
jednostronnym spadkiem poprzecznym 1%, szerokości 6,33m.
Właściwości techniczne bieżni:
• może być użytkowana w ciągu całego roku
• nawierzchnia ma doskonałą sprężystość i elastyczność, dzięki czemu zapewnia max
ochronę stawów zawodników
• ma wysoką odporność na ucisk, kłucie i zdarcia
• znakomita przyczepność
• najwyższa jakość i trwałość
• minimalne zabiegi konserwacyjne i łatwość napraw
Właściwości fizykochemiczne nawierzchni wg. atest ITB:
• wytrzymałość na rozciąganie (MPa) ≥1,0
• wydłużenie względne przy rozciąganiu (%) ≥ 25
• wytrzymałość na rozdzieranie (N) ≥10
• ścieralność w aparacie Stuttgart – ubytek grubości (mm) ≤ 0,4
• nasiąkliwość wody (%) ≤ 2,0
• twardość (wg. shore’a) ≥ 50
• przyczepność do podkładu betonowego (N/mm2) ≥ 0,4
• współczynnik tarcia kinetycznego
- stan suchy ≥ 0,3
- stan mokry ≥ 0,24
- odporność na uderzenie ≤ 550
• odporność na sztuczne starzenie (stopień) ≥ 5
• odporność na działanie cykli hydrotermicznych (%) ≤ 0,3
• mrozoodporność (%) ≤ 0,5
• zmiana wymiarów w temperaturze +60 C (%) ≤ 1,0
Nawierzchnia wykonana jest z tych samych materiałów i komponentów wykorzystywanych
do produkcji nawierzchni, które posiadających aprobatę ITB.
Materiały wchodzące w skład nawierzchni AG:
• klej poliuretanowy
• mata gumowa
• komponenty poliuretanowe
• EPDM o granulacji 1- 4 mm
• farby na linie
Zakres prac:
• klejenie mat gumowych
• wykonanie warstwy wierzchniej wraz z granulatem EPDM
PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWO – REKREACYJNEGO
(STADIONU) LZS „SOKÓŁ” W BRALINIE
Str. 15
Projekt architektoniczno budowlany
• malowanie linii
Warunki zewnętrzne niezbędne do wykonania nawierzchni:
• odpowiedniej temperatury powietrza i podłoża (wymagana temperatura w okresie
poprzedzającym montaż przez minimum 4 kolejne dni i w trakcie prac powyżej 150C)
• oraz braku opadów atmosferycznych, które automatycznie przerywają roboty do
czasu osuszenia podłoża i ustabilizowania się pogody. Związane jest to z
wrażliwością komponentów poliuretanowych na wilgoć i niską temperaturę.
Podbudowa bieżni:
Na warstwę podbudowy pod nawierzchnie sportowe zaleca się stosowanie betonu,
asfaltobetonu, lub zagęszczanego kruszywa. Podłoże pod podbudowę powinno być
ustabilizowane i jednorodne, nie ujawniające tendencji do osiadania a także pęcznienia
lub kurczenia pod wpływem zmian wilgotności lub temperatury. Na podłożu należy
wykonać zagęszczoną podsypkę piaskową o grubości 10cm na podsypce układamy
warstwy podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego o fr – 31,5-63mm o grubości
12cm. i drugą o fr – 0-31,5mm o grubości 4cm. – kruszywo należy wykonać ze spadkiem
poprzecznym, które pozwolą na odprowadzenie wody opadowej.
Spadki poprzeczne:
- na bieżni lekkoatletycznej: ≤ 0,8 %
Równość warstwy wierzchniej podbudowy : odchyłki nie mogą być większe niż ± 3 mm
pod łatą krawędziową o długości 5 m.
Budowa bieżni planowana jest w kolejnym etapie inwestycji
1.7.9. Oświetlenie
Projektuje się sztuczne oświetlenie boiska w postaci sześciu masztów oświetleniowych
z projektorami metalohalogenkowymi na wysięgniku. W celu nawiązania
kolorystycznego do ogrodzenia, projektuje się słup powlekany metodą
malowania proszkowego w kolorze RAL 6005. Słup taki staje się elementem bardziej
odpornym na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych, a zarazem zgrywa się z
elementami wyposażenia boiska. Ze względu na szczególną wrażliwość podstawy słupa
na warunki atmosferyczne zaleca się jego zabezpieczenie elastomerem poliuretanowym
na wysokość 25cm. od powierzchni mocowania. Maszt o kształcie ściętego stożka, u
podstawy Ø178, na krańcu górnym Ø60;.Oświetlenie boiska projektuje się wykonać
w drugim etapie inwestycji.
1.7.10. Scena mobilna
Na terenie boiska przy placu okolicznościowym planuje się zarezerwować teren pod
scenę. Założenie inwestora mówi o scenie mobilnej, która miała by być rozkładana przy
okazji imprez okolicznościowych. Rozwiązanie takie daje możliwość łatwego
przemieszczania sceny według aktualnych potrzeb. Planuje się zakup sceny gotowej
rozkładanej z profili aluminiowych, jako II etap inwestycji. Jednak w związku z
koniecznością zapewnienia instalacji elektrycznej dla obsługi sceny (oświetlenie,
nagłośnienie), projektuje się na etapie niniejszej inwestycji położenie linii kablowej z
odpowiednimi przyłączeniami i skrzynką gniazdową wg projektu inst. elektrycznej;
1.8. Rozwiązania funkcjonalno przestrzenne
Jednym z głównych zadań niniejszego projektu jest uporządkowanie poszczególnych
funkcji jakie spełniać ma gminne boisko. Dotychczas brak było odrębnych
uporządkowanych stref, które pozwalały by określić ich funkcje, dlatego projektuje się
zmiany, które pozwolą na ich wyodrębnienie. Przy projektowaniu zagospodarowania działki
wzięto pod uwagę również potrzebę wydzielenia rezerwy terenowej pod budowę
planowanej w przyszłości sali sportowej, która miała by być uzupełnieniem głównej funkcji
działki. Głównym elementem działki jest płyta boiska do piłki nożnej. W chwili obecnej jest
ona usytuowana prawie centralnie na działce. Projektuje się przesunięcie boiska w stronę
PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWO – REKREACYJNEGO
(STADIONU) LZS „SOKÓŁ” W BRALINIE
Str. 16
Projekt architektoniczno budowlany
południową, z zachowaniem położenia względem stron świata, o19m. i zachodnią o ok.
0,5m. Zabieg taki pozwoli na stworzenie odpowiednio dużego terenu po stronie północnej
działki, który projektuje się wykorzystać na boisko treningowe, a przesunięcie na zachód
przybliży płytę do trybun, co poprawi jakość oglądania zawodów piłkarskich. Takie
rozwiązanie daje możliwość odciążenia eksploatacji płyty głównej boiska, co w połączeniu z
projektowanym w tym opracowaniu, nawadnianiem boiska pozwoli w efekcie uzyskać
wysoką jakość murawy.
Drugą ważną rolę jaką pełni teren boiska to rola miejsca organizacji różnorodnych imprez
okolicznościowych. Dotychczas miejscem organizacji imprez okolicznościowych była mała
prowizoryczna scena o konstrukcji drewnianej, wraz z betonowym placem przed nią. Ze
względu na scenę oraz na wcześniej już wspomniany warunek uzyskania rezerwy
terenowej pod budowę sali, którą planuje się w tym właśnie miejscu wzdłuż ul.
Namysłowskiej, planuje się stworzenie placu imprezowego w strefie wejściowej boiska.
Projekt zakłada wykorzystanie całego pasa w północnej części działki wraz z boiskiem
treningowym, jako teren ogólnodostępny, wykorzystywany podczas imprez
okolicznościowych. Przy placu okolicznościowym o nawierzchni z kostki brukowej, w
miejscu wskazanym w części graficznej planuje się zarezerwować teren na mobilną scenę,
która zwrócona będzie w stronę boiska treningowego. W taki sposób utworzony zostanie w
ciągłości pas terenu rozpoczęty sceną mobilną, zakończony od zachodniej strony
projektowanymi toaletami, z bezpośrednimi wejściami z zewnątrz.
Całość zagospodarowania działki stworzy czytelny podział na teren o charakterze czysto
sportowym i teren o charakterze wielofunkcyjnym, z zachowaniem rezerwy terenowej pod
budowę Sali sportowej.
1.9. Obsługa komunikacyjna obiektu
Obiekt posiada dobrą obsługę komunikacyjną. Od ul. Namysłowskiej istnieje parking dla
aut osobowych, ponadto na etapie projektu jest utwardzenie drogi po stronie północnej
działki, co stworzy dodatkowe miejsca parkowania. Zmianie ulegnie częściowo obsługa
komunikacji pieszej. Uwzględniając powstanie utwardzonego dojścia na drodze po
północnej stronie działki, projektuje się nowe wejście na teren boiska, wykorzystywane
przede wszystkim podczas imprez sportowych dla obsługi trybun. Niezmienione pozostaną
istniejące wejścia i wjazdy na działkę.
Ze względu na wymogi określone przepisami PZPN, projektuje się wykorzystać plac
okolicznościowy podczas meczów piłkarskich, jako parking dla sędziów, oraz drużyny
gości.
Projektuje się ponadto sieć chodników o nawierzchni z kostki brukowej, jako dojścia do
boisk i trybuny, jak pokazano w części graficznej projektu.
1.10. Wyposażenie sportowe– zestawienie
j.m.
Ilość
szt.
2
PIŁKA NOŻNA – BOISKO GŁÓWNE
Bramka do piłki nożnej – Wykonana z aluminiowego specjalnego owalnego
profilu 120/100mm, malowane na biało metodą proszkową np. firmy
Pesmenpol. W skład kompletu wchodzą : rama główna bramki, słupki
odciągowe do naprężania siatki, osadzane w tulejach, tuleje, ramka dolna do
zamocowania dolnego brzegu siatki, składana do góry, siatka. Wymiary
bramki 7,32 x 2,44 m. Sposób mocowania bramki : Słupki bramki wsuwane są
w tuleje, osadzone na stałe w podłożu. Konstrukcja bramek i sposób ich
mocowania umożliwia ich szybki demontaż. Głębokość 2m.
PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWO – REKREACYJNEGO
(STADIONU) LZS „SOKÓŁ” W BRALINIE
Str. 17
Projekt architektoniczno budowlany
SIEDZISKA NA WIDOWNIĘ
Atest na trudnozapalność
Siedziska plastikowe na widownię typu SO 05 Prostar
Mocowanie mechaniczne do konstrukcji prefabrykatu
j.m.
Ilość
szt.
288
1.11. Mała architektura zestawienie
j.m.
Ilość
szt.
8
j.m.
Ilość
szt.
6
ŁAWKI
Ławki na boisko treningowe – np. ławka Brno firmy Komserwis siedzisko: listwy z drewna iglastego w kolorze zielonym, konstrukcja
siedziska: stal, podstawa: beton piaskowany;
KOSZE NA ŚMIECI
Kosze na śmieci – metalowe odporne na akty wandalizmu w kolorze
zielonym, montowane na stałe do podłoża np. firmy Zano
1.12. Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych
Budynek posiada pomieszczenie hig.-san. umożliwiające osobom niepełnosprawnym
korzystanie z projektowanego obiektu. Dla osób niepełnosprawnych przewidziano miejsca na
chodniku przed pierwszym rzędem siedzisk na trybunach.
1.13. Przystosowanie obiektu do istniejącej infrastruktury
Projektuje się nowe przyłącze dla instalacji nawadniania boiska, oraz przyłącze wod – kan.
Dla projektowanych WC, ponadto projektuje się rozbudowę instalacji elektrycznej, wg projektów
branżowych i warunków technicznych;
1.14. Wyposażenie instalacyjne obiektu
1.14.1. Instalacja wod - kan
Projektuje się obiekt wyposażyć w WC damski i męski z podłączeniem do insalacji wod –
kan. Instalacja wodna i kanalizacja sanitarna przebiegają w bezpośrednim sąsiedztwie
projektowanych WC. Przyłącza i szczegóły instalacji pokazano w projekcie branżowym.
Instalacja wodna zaprojektowana na rurach z tworzywa sztucznego PE, zakończona armaturą
przewidzianą dla tego typu obiektów. Odbiór zużytej wody poprzez instalację z tworzywa
sztucznego PCV z wyprowadzeniem do gminnej sieci sanitarnej wskazanym w części
graficznej projektu zagospodarowania działki.
1.14.2. Instalacja elektryczna
Szczegóły rozwiązań w opracowaniu projektu branżowego. Przewiduje się wykorzystanie
istniejącego przyłącza trójfazowego.
1.15. Wpływ obiektu na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie
PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWO – REKREACYJNEGO
(STADIONU) LZS „SOKÓŁ” W BRALINIE
Str. 18
Projekt architektoniczno budowlany
•
•
Zaopatrzenie w wodę i sposób odprowadzenia ścieków: projektuje się dwa nowe
przyłącza. Jedno dla nawadniania płyty boiska, drugie dla toalet przenośnych. Zużycie
wody podczas jednego podlewania płyty boiska 22m³. Zużycie wody w WC
przenośnych tylko podczas organizowanych imprez. Odprowadzenie ścieków do
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
• Emisja zanieczyszczeń gazowych:
nie dotyczy – brak emitorów zanieczyszczeń
gazowych.
• Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów:
Jedyny rodzaj wytwarzanych odpadów
stanowią śmieci pokonsumpcyjne. Składowanie przewidziano w projektowanym
śmietniku na terenie posesji a ich wywóz za pomocą wyspecjalizowanych firm.
• Emisja hałasu i wibracji: nie dotyczy – brak emitorów hałasu i drgań.
Wpływ na istniejący drzewostan: na omawianym terenie planuje się urządzenie jedynie zieleni
płożącej, okrywowej. Główne obsadzenia zielenią płożącą zaprojektowano na skarpach. Zieleń
jest zróżnicowana gatunkowo (kolorystyka).
1.16. Warunki ochrony ppoż
•
Zakresem projektu objęta jest przebudowa gminnego boiska sportowego oraz trybuna z
288 miejscami siedzącymi dla widzów. Jest to obiekt budowlany otwarty – budowla
sportowa. Trybuna zlokalizowana jest w odległości 13,5 m od granicy działki oraz 80,0
m od najbliższego budynku.
• W rzędach pomiędzy siedziskami zapewniono przejścia o szerokości 60,0 cm, a
pomiędzy sektorami przejścia komunikacyjne o szerokości 0,50m, 1,0 m, oraz 1,5m,
ze schodami. Liczba siedzisk w rzędzie wynosi 18. Zastosowane siedziska ( foteliki)
są trudnozapalne, nie wdzielające bardzo toksycznych produktów spalania. Siedziska
te są trwale zamocowane do betonowego podłoża.
1.17. Informacja BIOZ
1. Zakres robót dla całej inwestycji wraz z kolejnością realizacji.
Roboty przygotowawcze
Roboty rozbiórkowe
Roboty ziemne
Budowa nawierzchni
Budowa wyposażenia sportowego
Budowa ogrodzenia
Charakterystyka placu budowy ze wskazaniem elementów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i
zdrowia.
Zagrożenia wypadków lub zdrowotne mogące wystąpić podczas realizacji robót.
Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót w zależności od występujących zagrożeń.
Szkolenia BHP, profilaktyka przed występującymi zagrożeniami zasady postępowania w razie
zagrożenia.
Wymagana dokumentacja budowy.
1.1. Roboty przygotowawcze
Przewiduje się wykonanie następujących robót:
Niwelacja i przesunięcie skarpy trybuny, zdjęcie darni w obszarze projektowanych płyt boiska,
wyprofilowanie, zagęszczenie oraz niwelacja terenu;
Przy pracach przy wykonywaniu robót przygotowawczych mogą pojawić się następujące zagrożenia:
roboty w wykopach, roboty przy użyciu pojazdów mechanicznych;
prace transportowe: załadunkowe i wyładunkowe,
prace w bezpośredniej bliskości ciężkiego sprzętu budowlanego,
PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWO – REKREACYJNEGO
(STADIONU) LZS „SOKÓŁ” W BRALINIE
Str. 19
Projekt architektoniczno budowlany
Roboty rozbiórkowe
Przewiduje się wykonanie następujących robót:
• Rozbiórka sceny i wiaty o konstrukcji drewnianej,
• rozbiórka ogrodzenia bezpieczeństwa boiska oraz jego wyposażenia w postaci bramek
stalowych;
• rozbiórka ogrodzenia po stronie północnej działki;
• Usunięcie boiska do piłki siatkowej;
• Rozbiórka siedzisk na trybunie ziemnej;
Występujące zagrożenia:
Możliwość upadku z wysokości ponad 4m. podczas prac rozbiórkowych przy scenie i wiacie
prace transportowe: załadunkowe i wyładunkowe,
prace w bezpośredniej bliskości sprzętu budowlanego.
1.3. Budowa nawierzchni sportowej
Roboty nawierzchniowe polegają na usunięciu darni trawy oraz zagęszczeniu i wyprofilowaniu
nawierzchni, następnie założeniu nowej nawierzchni. Roboty będą prowadzone na działce nr. ew786
w Bralinie ul. Namyslowska. Roboty te obejmują kolejno: -- zdjęcie warstwy darni, wyprofilowanie i
zagęszczenie nawierzchni;
- założenie sportowej nawierzchni w postaci trawy naturalnej poprzez jej wysiew;
Występujące zagrożenia:
prace transportowe: załadunkowe i wyładunkowe,
prace w bezpośredniej bliskości ciężkiego sprzętu budowlanego.
1.4. Budowa wyposażenia sportowego
Roboty dotyczące budowy wyposażenia sportowego t.j. bramek, piłkochwytów polegają na wykonaniu
wykopów, wykonaniu fundamentów i montażu prefabrykowanych elementów wyposażenia
sportowego. Roboty będą prowadzone na działce nr. ew 786, w Bralinie. Roboty te obejmują kolejno:
wykonanie wykopów;
umocnienie ścian wykopów;
wykonanie fundamentów;
stabilizacja fundamentów;
montaż bramek - 2 szt;
montaż słupków do rozwieszenia siatki ;
montaż siatki ;
Występujące zagrożenia:
roboty w wykopach,
prace transportowe: załadunkowe i wyładunkowe,
prace w bezpośredniej bliskości ciężkiego sprzętu budowlanego.
1.5. Budowa nawierzchni placu okolicznościowego i chodników
Roboty nawierzchniowe polegają na usunięciu ziemi urodzajnej oraz zagęszczeniu i wyprofilowaniu
dna koryta, następnie ułożeniu nowej konstrukcji nawierzchni. Roboty będą prowadzone na działce nr.
ew786 w Bralinie. Roboty te obejmują kolejno: -- zdjęcie warstwy humusu, wyprofilowanie i
zagęszczenie dna koryta;
- układanie warstw konstrukcyjnych podbudowy;
- układanie obrzeży betonowych;
- nawierzchni placu okolicznościowego, chodników i opasek z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6
cm;
Występujące zagrożenia:
PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWO – REKREACYJNEGO
(STADIONU) LZS „SOKÓŁ” W BRALINIE
Str. 20
Projekt architektoniczno budowlany
roboty w wykopach,
prace transportowe: załadunkowe i wyładunkowe,
prace w bezpośredniej bliskości ciężkiego sprzętu budowlanego.
1.6. Budowa trybuny
Budowa trybuny dotyczy ułożenia na wcześniej przygotowanej (wyprofilowanej) skarpie prefabrykatów
betonowych na podbudowie konstrukcyjnej;
Występujące zagrożenia:
prace transportowe: załadunkowe i wyładunkowe,
prace w bezpośredniej bliskości ciężkiego sprzętu budowlanego.
prace przy układaniu prefabrykatów
2. Charakterystyka placu budowy ze wskazaniem elementów stwarzających zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia.
Projektowana budowa dotyczy terenu otwartego, znajdującego się na terenie boiska gminnego,
koniecznym będzie utrzymanie ruchu dojazdowego do obiektu i ruchu budowlanego powoduje to, że
pewna część robót będzie odbywać się w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu o znikomym natężeniu.
3. Zagrożenia wypadkowe lub zdrowotne mogące występować podczas realizacji robót.
Prace wykonywane przy realizacji opisywanej inwestycji są pracami typowymi dla przedsiębiorstw
wykonawczych w branży budowlanej. Przy spełnieniu podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy
stopień zagrożeń może być zminimalizowany, jednak rodzaj wykonywanych robót stwarza szereg
zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników. Źródłem zagrożeń mogących wystąpić przy realizacji prac
są w szczególności:
prace montażowe w wykopach,
prace transportowe załadunkowe i wyładunkowe,
prace w bezpośredniej bliskości ciężkiego sprzętu budowlanego, roboty ziemne wykonywane w
pobliżu sieci uzbrojenia podziemnego.
prace rozbiórkowe prowadzone na wysokości
4. Wydzielenie, oznakowanie miejsc prowadzenia robót w zależności od występujących
zagrożeń
4.1.Na budowie należy ustawić tablicę informacyjną z wykazem podstawowych nr telefonicznych i
innych informacji zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
4.2.Na każdym etapie prowadzonych robót sprawdzane będą stan i jakość elementów
zagospodarowania placu budowy, a w szczególności ogrodzeń i wygrodzeń placu budowy, zasilania
energetycznego oraz zaplecza.
4.3.Przejścia i miejsca niebezpieczne dostępne dla osób nie zatrudnionych przy robotach wygrodzone
zostaną barierami ochronnymi oraz oznakowane tablicami ostrzegawczymi.
4.4.Materiały składowane będą zgodnie z instrukcjami producentów i normami.
4.5.Wszelkie naprawy sprzętu będą wykonywane tylko podczas postoju lub na bazie przedsiębiorstwa
prowadzącego roboty.
4.6.Wszelkie strefy niebezpieczne oznakowane będą zgodnie z przepisami.
PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWO – REKREACYJNEGO
(STADIONU) LZS „SOKÓŁ” W BRALINIE
Str. 21
Projekt architektoniczno budowlany
5. Szkolenia BHP, profilaktyka przed wystąpieniem zagrożeń, zasady postępowania w razie
zagrożenia
5.1.Roboty będą prowadzone przy przestrzeganiu przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz,U. nr 129) oraz Ustawy z
26.05.1997 roku, Kodeks Pracy (Dz.U. nr 21).
5.2.Brygady robocze zostaną przeszkolone szkoleniem stanowiskowym związanym z warunkami
prowadzenia robót przy obiekcie sportowym.
5.3.Prowadzenie robót odbywać się będzie z odpowiednim oznakowaniem miejsca wykonywanych
prac.
5.4. Brygady robocze będą wyposażone w ubrania robocze i kamizelki ostrzegawcze koloru
pomarańczowego i żółtego
5.5.Dowóz materiałów odbywać się będzie samochodami z mechanicznym rozładunkiem.
5.6.Roboty będą prowadzone na zamkniętym terenie co zapewni bezpieczeństwo wykonywania prac
bez narażania pracowników na potrącenie przez ruch samochodowy.
5.7.Obsługa maszyn i urządzeń stosowanych podczas prowadzenia robót odbywać się będzie przez
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
5.8. Stosowane narzędzia przez brygady robocze będą odpowiadać wymogom
technicznym.
5.9 .Prowadzenie robót ziemnych przy użyciu sprzętu budowlanego odbywać się będzie zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 roku w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118).
5.10. Ewentualne wykopy zostaną na koniec zmiany roboczej zasypane lub oznakowane taśmą
ostrzegawczą oraz tabliczką „Uwaga wykopy" dla zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych.
5.11 . Po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany.
6. Wymagana dokumentacja budowy i sposób jej przechowywania
Na budowie winna być pełna dokumentacja budowlana (kserokopia lub Il-gi egzemplarz) Dziennik
Budowy i dokument zezwalające na rozpoczęcie robót, jak również dokumentacja BHP zawierająca:
dziennik szkoleń stanowiskowych BHP, kserokopie aktualnych zaświadczeń z badań lekarskich,
uprawnień specjalistycznych pracowników, szkoleń okresowych BHP, badań elektroenergetycznych
elektronarzędzi, atesty, certyfikaty, zaświadczenia producenta itp. wynikające z odrębnych ustaleń i
wymogów. Dokumentacja budowy powinna być przechowywana w sposób zapewniający jej
bezpieczeństwo przed zniszczeniem lub kradzieżą.
Projektant:
mgr inż. arch. RADOSŁAW MACIEJEWSKI
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2009

Podobne dokumenty