Opis - CENTRUM SPORTOWE NA TERENIE SZKOŁY

Komentarze

Transkrypt

Opis - CENTRUM SPORTOWE NA TERENIE SZKOŁY
Opis techniczny
Centrum sportowe w Ryńsku
na terenie szkoły.
1. Nazwa zadania:
Centrum sportowe w Ryńsku
2. Adres:
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
w Ryńsku, gm. Wąbrzeźno.
3. Inwestor:
Gmina Wąbrzeźno
4. Jednostka projektowa:
Zakład Usług Inwestycyjnych
"Miastoprojekt" S.C. Grudziądz,
ul. Nad Torem 11.
5. Podstawa opracowania:
- Podkład sytuacyjno - wysokościowy terenu opracowany
w skali 1:500
- Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Jednostką
projektowania na opracowanie dokumentacji
- Koncepcja zagospodarowania boisk uzgodniona z Inwestorem
- Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie rozwiązań
materiałowo - konstrukcyjnych.
- Wizja lokalna w terenie.
- Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie
budowy boiska wielofunkcyjnego na terenie szkoły
6. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu
technicznego boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do
koszykówki i siatkówki oraz niewymiarowego do piłki ręcznej.
Wymiary boiska 15,10 x 28,10 m, wymiary boiska z wybiegiem
szerokości 2,0 m wynoszą 19,10 x 32,10 m. Nawierzchnia boiska
poliuretanowa typu natryskowego gr. 13 mm.
Projektowane boisko wykonane jest na podbudowie z kruszywa
łamanego z odprowadzeniem wody do drenażu.
Na arenie boiska do siatkówki projektuje się słupki z profilu
aluminiowego owalnego, mocowane w tulejach z mechanizmem
naciągowym przesuwnym i możliwością płynnej regulacji
wysokości siatki. Boisko do siatkówki wyposażone jest także w
siatkę, osłony słupków, pokrywę podłogową do nawierzchni
boiska, tuleje mocujące.
Na arenie boiska do koszykówki projektuje się zestaw do
koszykówki na zewnątrz , dwusłupowy o długości wysięgnika 1,60
m, przeznaczony do gry na otwartej przestrzeni. Całość konstrukcji
cynkowana ogniowo, co zabezpiecza przed działaniem czynników
atmosferycznych.
Zestaw wyposażony w tablicę epoksydową o wymiarach 105 x 180
cm z obręczą cynkowaną i z możliwością regulacji wysokości
tablicy.
Na boisku pod konstrukcją koszy projektuje się fundamenty z
tulejami do mocowania przenośnych bramek do piłki ręcznej.
Bramki 3,0 x 2,0 m ALU, rama bramki w biało – czerwone pasy,
wykonana z kwadratowego profilu aluminiowego 80 x 80 mm;
głębokość 80 x 100 cm. Pałąki bramki wykonane z aluminiowych
rur o śr. 2,5 cm. Bramka dzięki niedużej wadze jest łatwa do
demontażu i przenoszenia.
Wokół boiska projektuje się ogrodzenie; na dłuższych bokach
boiska w odległości 25 cm od nawierzchni ogrodzenie niskie wys.
1,50 m, z siatki powlekanej koloru zielonego, w ramkah stalowych
na słupkach stalowych w rozstawie co 2,5 m; na krótszych bokach
boiska ogrodzenie / piłkochwyty / demontowalne z siatki na
słupkach o rozstawie 2,5 m z rur stalowych śr. 63 mm, wysokość
siatki 4,0 m, siatka polipropylenowa w kolorze zielonym.
Zakres opracowania obejmuje również wymianę nawierzchni dojść
i chodników wokół boiska wielofunkcyjnego i wykonanie pasów
zieleni.
Chodniki / ciągi piesze / wokół boiska projektuje się z kostki
granitowej szarej rozmiar 4/6 na podsypce cementowo-piaskowej,
podbudowie z chudego betonu gr. 10 cm i warstwie odcinającej
zagęszczanej gr. ok. 30 cm.
Pieszojezdnie projektuje się z kostki granitowej szarej
i szaro-rudej 8/11 na podbudowie z tłucznia gr. 15 cm
i drugiej warstwie podbudowy z klińca grubości ok. 7 cm
zagęszczanego mechanicznie. Warstwa odcinająca gr. 20 cm.
7. Plan sytuacyjny i warunki gruntowe
Projektowane rzędne boiska nawiązują do istniejącego terenu.
Teren istniejący ze spadkiem w kierunku ul. Szkolnej powoduje
sporą ilość robót ziemnych.
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji boiska rozpoznano na
podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez firmę
GEOGRUNT T. Flik, H. Kwiatkowski w Toruniu.
Na podstawie badań stwierdzono że na rozpatrywanym terenie
występują średnio korzystne warunki gruntowe dla lokalizacji
zespołu boisk z zapleczem.
Wierzchnia warstwa to nasypy niebudowlane z piasku drobnego
humusowego z okruchami cegieł o miąższości ok. 2,0 m.
Pod nasypami występują piaski drobne zaglinione i namuły
organiczne z gliną pylastą.
W związku z powyższym należy usunąć górną warstwę nasypów
niebudowlanych o gr. 1,0 m a stropową część nasypów dogęścić
mechanicznie.
Na tak zagęszczonej warstwie nasypów wykonać podsypkę
piaskowo-żwirową zagęszczaną warstwami o miąższości ok. 0,3 m
do uzyskania stopnia zagęszczenia Is = 0,97 i pozostałe warstwy
podbudowy pod nawierzchnie boiska.
Zaprojektowana rzędna nawierzchni boiska wynosi 105,60 m do
105,65 m.
Usytuowanie boiska projektuje się na terenie szkolnym w
odległości 3,5 m od istniejącego ogrodzenia od strony ulicy
Szkolnej i 13,8 m od istniejącego parterowego budynku szkolnego,
równolegle do ściany tego budynku.
8. Przekroje konstrukcyjne
-
nawierzchnia boiska
-
nawierzchnia poliuretanowa szorstka typu natryskowego
gr. 13 mm w kolorze zielonym na warstwie stabilizującej
poliuretanowej grubości 35 mm, łączna grubość ok. 48 mm
-
warstwa klinująca z kruszywa kamiennego 0 - 31,50 mm gr. 5,0 cm
-
warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego 31,50 – 63,00 mm
gr. 12,00 cm
warstwa odsączająca z piasku gr. śr. 100 cm z zagęszczaniem
warstwami
-
-
grunt rodzimy
-
nawierzchnia ciągów pieszych – chodniki i plac przedwejściowy
-
kostka granitowa szara rozmiar 4/6
-
gr. 6 cm
-
podsypka cementowo-piaskowa
-
gr. 5 cm
-
podbudowa z chudego betonu
-
gr. 10 cm
-
warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego
zagęszczana mechanicznie
-
gr. 30 cm
-
gr. 8 cm
-
grunt rodzimy
-
nawierzchnia pieszojezdni
-
kostka granitowaj szara i szaro-ruda 8/11
-
podbudowa z klińca zagęszczana mechan. grubości ok. 7 cm
-
podbudowa z tłucznia 0-63 mm zagęszczana gr. ok. 15 cm
-
warstwa odcinająca gr. 20 cm
9. Roboty montażowe
- boisko do koszykówki
Montaż konstrukcji mocującej do koszykówki dwusłupowej o
długości wysięgnika 2,20 m z możliwością regulacji wysokości
tablicy od 3,05 do 2,60 m. Konstrukcja zakotwiona jest w
fundamentach betonowych z betonu B 20 o wym.
1,00 x 1,00 x 1,10 m wraz z zamontowanymi tulejami.
Na konstrukcji zamontowane zostaną następujące elementy:
- tablica do koszykówki uniwersalna o wym. 105 x 180 cm,
włókno epoksydowe mocowane na ramie ocynkowanej
- obręcz do koszykówki wzmocniona, wytrzymałość na
obciążenia statyczne 280 kg; cynkowana ogniowo
- siateczka łańcuchowa, 8 punktów mocowania siateczki
- tuleja mocująca konstrukcję dwusłupową stalową, cynkowana
ogniowo
- boisko do siatkówki
Przewiduje się montaż słupków z profilu aluminiowego owalnego
75 x 116 mm wzmocnione, mechanizm naciągowy przesuwny z
zastosowaniem mimośrodu z płynną regulacją wysokości siatki.
Zaprojektowane słupki są wielofunkcyjne, siatka i badminton,
mocowane w tulejach. Słupki zakotwione w fundamentach
betonowych z betonu B 20 o wym. 0,650 x 0,65 x 1,00 m.
Na zaprojektowanej konstrukcji zostaną zamontowane następujące
elementy:
- siatka do siatkówki z polipropylenu, grubość splotu 3 mm.
Posiada linkę stalową, boczne wzmocnienia. Górna część siatki
obszyta białą taśmą o szerokości 5 cm. Mocowana do słupków
linkami naprężającymi z bloczkiem w 4 – punktach.
- osłony słupków do siatkówki wykonane z pianki, pokryte
poroflexem, wysokość 2,10 m, kolor żółty
- rama z pokrywą podłogową / dekiel /, pokrywa dostosowana do
rodzaju nawierzchni sportowej
- tuleja mocująca w podłożu do słupków, ocynkowana stalowa
- antenki jednoczęściowe z pokrowcem
boisko piłki ręcznej
Przewiduje się montaż bramek aluminiowych o wym. 3,0 x 2,0 m,
rama bramki w biało – czerwone pasy, wykonana z kwadratowego
profilu aluminiowego 80 x 80 mm; głębokość 80 x 100 cm.
Pałąki bramki wykonane z aluminiowych rur o śr. 2,5 cm.
Konstrukcja bramek zakotwiona w fundamentach betonowych z
betonu B 20 o wym. 0,50 x 0,50 x 1,00 m wraz z tulejami.
W skład elementów bramki wchodzi siatka wykonana z
polipropylenu, grubość splotu 4 mm, krawędź oczka 10 cm,
głębokość siatki góra 80 cm, dół 100 cm, kolor biały lub żółty.
10. Wpis do rejestru zabytków
Działka na której projektowane są obiekty szkolne w postaci boiska,
zieleni i wymiany nawierzchni, jest objęta ochroną konserwatorską.
11. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę
Nie dotyczy omawianej działki szkolnej / nie występuje /
12. Oddziaływanie inwestycji na środowisko
Realizacja projektowanego boiska wielofunkcyjnego i wymiany
nawierzchni ciągów pieszych i placów szkolnych, nie będzie miała
ujemnego wpływu na stan środowiska.
Lokalizacja projektowanych obiektów nie narusza też zewnętrznego
układu drogowego.
13. Dane liczbowe projektowanych obiektów
- powierzchnia proj. boiska o nawierzchni
poliuretanowej
- powierzchnia ciągów pieszych i placów
szkolnych
- powierzchnia zieleni - trawniki
-
opracował:
613,11 m2
596,35 m2
418,22 m2

Podobne dokumenty