Przebudowa przyłącza ciepłowniczego

Komentarze

Transkrypt

Przebudowa przyłącza ciepłowniczego
Przebudowa przy cza ciep owniczego
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBÓT
ADRES WYKONAWCY
BRAN A
Poziom cen
Ogó em warto
:
:
:
:
:
:
:
Remont i przebudowa Sztumskiego Centrum Kultury
ul. Reja 13 82-400 Sztum
Sztumskie Centrum Kultury
ul. Galla Anonima 16 82-400 Sztum
Zak ad Projektowania i Us ug Budowlanych "BENBUD"
ul. Ks. dr W . gi 1/27 86-300 Grudzi dz
Przebudowa przy cza ciep owniczego
:
kosztorysowa robót
:
z
ownie:
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
Data zatwierdzenia
Dokument zosta opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
Przebudowa sieci CIEPLNEJ
L
Podstawa
Opis
p.
Remont i przebudowa budynku Sztumskiego Centrum Kultury
1 Instalacje
1.1 Roboty demonta owe
1 KNR 402Demonta ruroci gu stalowego czarnego czod.1 0506-06-00
nego przez spawanie, o rednicy: 65 - 80 mm
.1
obmiar = 24m
-- R -1*
Robocizna
0.42r-g/m
-- M -2*
Materia y pomocnicze
10%
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
2 KNR 2101Ci cie palnikiem acetylenowo-tlenowym konstrukd.1 0403-01-00
cji i ruroci gów. U enie konstrukcji, czyszczenie
.1
z narostów chem.,ci cie palnikiem, obracanie i
sortowanie. Konstrukcja stalowa - blachowa i ruroci gi
obmiar = 0.1t
-- R -1*
Robocizna
7.49r-g/t
-- M -2*
Acetylen rozpuszczony techniczny
0.87kg/t
3*
Tlen techniczny spr ony
5.58m3/t
-- S -4*
uraw samochodowy 5-6 t (1)
3.46m-g/t
5*
Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t (1)
0.3m-g/t
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
3 KNR 1326Demonta wsporników lub konsol,o masie: do 0,5
d.1 0403-01-00
kg
.1
obmiar = 6szt
-- R -1*
Robocizna
0.24r-g/szt
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
4 KNR 216Analogia - demonta odcinka izolacji termicznej
d.1 0101-01-00
obmiar = 1m2
.1
-- R -1*
Robocizna
0.7353r-g/m2
-- S -2*
Ci gnik ko owy 29-37 kW [ 40-50 KM] (1)
0.04m-g/m2
3*
Przyczepa skrzyniowa 4,5 t
0.04m-g/m2
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
jm
m
r-g
10.08000
%
10.00000
t
r-g
0.74900
kg
0.08700
m3
0.55800
m-g
0.34600
m-g
0.03000
szt
r-g
1.44000
m2
r-g
0.73530
m-g
0.04000
m-g
0.04000
-2-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
Nak ady
Koszt
jedn.
R
M
S
Przebudowa sieci CIEPLNEJ
L
Podstawa
p.
1.2 Roboty monta
5 KNR 215d.1 0403-05-00
.2
1*
2*
3*
4*
5*
6*
7*
8*
6 KNR 215d.1 0403-01-20
.2
1*
2*
3*
4*
5*
6*
7*
8*
7 KNR 709d.1 0102-01-00
.2
1*
2*
3*
4*
5*
Opis
jm
owe
Ruroci gi z rur stalowych instalacyjnych o po czeniach spawanych, mocowane na cianach budynku, przy rednicy nominalnej ruroci gu: 65
mm
obmiar = 24m
-- R -Robocizna
0.7235r-g/m
-- M -Acetylen rozpuszczony techniczny
0.085kg/m
Tlen techniczny spr ony
0.114m3/m
Rury stal.b/s ogóln.przezn.,czarne 65 mm
0.99m/m
uki stalowe g adkie czarne, r. 65 mm
0.148szt/m
Uchwyt stalowy do ruroci gu 65 mm
0.352szt/m
Materia y pomocnicze
1%
-- S -Samochód skrzyniowy do 5 t (1)
0.0363m-g/m
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
Ruroci gi z rur stalowych instalacyjnych o po czeniach spawanych, mocowane na cianach budynku, przy rednicy nominalnej ruroci gu: 15
mm
obmiar = 6m
-- R -Robocizna
0.3999r-g/m
-- M -Acetylen rozpuszczony techniczny
0.004kg/m
Tlen techniczny spr ony
0.004m3/m
Rury stal.b/s ogóln.przezn.,czarne 15 mm
1.04m/m
Kolano hamb. DN 15
1szt/m
Uchwyt stalowy do ruroci gu 15 mm
0.474szt/m
Materia y pomocnicze
1%
-- S -Samochód skrzyniowy do 5 t (1)
0.0081m-g/m
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
Spawanie r czne gazowe ruroci gów ze stali
glowych i niskostopowych; spoiny nie badane
radiologicznie; ruroci gi o rednicy i grubo ci
cianek: ponad 57 do 88.9mm , do 4.5mm
obmiar = 26z cze
-- R -Robocizna
0.89r-g/z cze
-- M -Druty stalowe do spawania niepokryte
0.04kg/z cze
Acetylen rozpuszczony techniczny
0.04kg/z cze
Tlen techniczny spr ony
0.04m3/z cze
-- S -Spr arka powietrza
0.04m-g/z cze
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
m
r-g
17.36400
kg
2.04000
m3
2.73600
m
23.76000
szt
3.55200
szt
8.44800
%
1.00000
m-g
0.87120
m
r-g
2.39940
kg
0.02400
m3
0.02400
m
6.24000
szt
6.00000
szt
2.84400
%
1.00000
m-g
0.04860
cze
r-g
23.14000
kg
1.04000
kg
1.04000
m3
1.04000
m-g
1.04000
-3-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
Nak ady
Koszt
jedn.
R
M
S
Przebudowa sieci CIEPLNEJ
L
p.
Podstawa
8 KNR 709d.1 2501-02-00
.2
1*
2*
9 KNR 709d.1 2501-08-00
.2
1*
2*
10 KNNR 005d.1 0722-01-00
.2
1*
2*
3*
4*
5*
11 KNR 712d.1 0103-05-00
.2
1*
12 KNR 712d.1 0201-05-20
.2
1*
2*
3*
4*
5*
Opis
jm
Ceny jednostkowe
Monta zaworów o po czeniach spawanych, na
ci nienie nominalne do 2,5 MPa (25 kG/cm2), o
rednicy nominalnej: 15 mm
obmiar = 2szt
-- R -Robocizna
0.3r-g/szt
-- M -Zawór kulowy spawany DN 15
1szt/szt
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
Monta zaworów o po czeniach spawanych, na
ci nienie nominalne do 2,5 MPa (25 kG/cm2), o
rednicy nominalnej: 65 mm
obmiar = 2szt
-- R -Robocizna
0.68r-g/szt
-- M -Zawór kulowy spawany DN 65
1szt/szt
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
Przewierty r czne pod obiektami, dla rur stalowych o rednicy: do 100 mm
obmiar = 4m
-- R -Robocizna
2.5r-g/m
-- M -Rury przepustowe stalowe
1.04m/m
Materia y pomocnicze
2.5%
-- S -uraw samochodowy, samojezd.lub g sien.(1)
0.008m-g/m
rodek transportowy (1)
0.0169m-g/m
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne
powierzchni o stanie wyj ciowym B do drugiego
stopnia czysto ci ruroci gów o rednicy zewn trznej od 58 do 219 mm
obmiar = 5.76m2
-- R -Robocizna
0.396r-g/m2
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
Malowanie p dzlem ruroci gów o rednicy zewn trznej od 58 do 219 mm farb do
gruntowania, przeciwrdzewn miniow 60% tiksotropow
obmiar = 5.76m2
-- R -Robocizna
0.1688r-g/m2
-- M -Benzyny do lakierów
0.009dm3/m2
Farba Hammeraite
0.18dm3/m2
Materia y pomocnicze
0.9%
-- S -Ci gnik ko owy 29-37 kW [ 40-50 KM] (1)
0.0007m-g/m2
szt
r-g
0.60000
szt
2.00000
szt
r-g
1.36000
szt
2.00000
m
r-g
10.00000
m
4.16000
%
2.50000
m-g
0.03200
m-g
0.06760
m2
r-g
2.28096
m2
r-g
0.97229
dm3
0.05184
dm3
1.03680
%
0.90000
m-g
0.00403
-4-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
Nak ady
Koszt
jedn.
R
M
S
Przebudowa sieci CIEPLNEJ
L
p.
6*
Podstawa
13 KNR 216d.1 0101-01-00
.2
1*
2*
3*
4*
5*
6*
14 KNR 000d.1 0307-03-00
.2
1*
2*
3*
4*
5*
6*
15 KNR 215d.1 0517-01-00
.2
1*
2*
Opis
jm
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0007m-g/m2
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
Izolacja ruroci gów we
mineraln luzem o grubo ci do 40 mm, przy rednicy zewn trznej ruroci gu i rodzaju siatki: do 194 mm - izolacja Flexorock 76/40
obmiar = 5.76m2
-- R -Robocizna
0.7353r-g/m2
-- M -Drut stal.okr y mi kki oc., o r.1,2 mm
0.08kg/m2
Siatka Rabitza tk.z drutu 0,8-0,9/10x10 mm
1.08m2/m2
Izolacja Flexorock 76/40
4.16666szt/m2
-- S -Ci gnik ko owy 29-37 kW [ 40-50 KM] (1)
0.04m-g/m2
Przyczepa skrzyniowa 4,5 t
0.04m-g/m2
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
Próba szczelno ci instalacji c.o. w budynkach
niemieszkalnych
obmiar = 24m
-- R -Robocizna
0.101r-g/m
-- M -Rury miedziane 15 mm
0.03m/m
czki mosi ne 15 mm
0.006szt/m
Zawór wodny przelot.prosty mos. M83 15 mm
0.002szt/m
Materia y pomocnicze
3%
-- S -rodek transportowy (1)
0.0001m-g/m
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
Uruchomienie w ów wodnych c.o.
obmiar = 1kpl
m-g
-- R -Robocizna
146r-g/kpl
-- M -Materia y pomocnicze
5%
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
0.00403
m2
r-g
4.23533
kg
0.46080
m2
6.22080
szt
23.99996
m-g
0.23040
m-g
0.23040
m
r-g
2.42400
m
0.72000
szt
0.14400
szt
0.04800
%
3.00000
m-g
0.00240
kpl
r-g
146.00000
%
5.00000
-5-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
Nak ady
Koszt
jedn.
R
M
S
Przebudowa sieci CIEPLNEJ
PODSUMOWANIE
RAZEM
Robocizna
Materia y
CA Y KOSZTORYS
Sprz t
RAZEM
Koszty po rednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGÓ EM
ownie:
-6-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Podobne dokumenty