Plan szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych ze

Komentarze

Transkrypt

Plan szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych ze
Plan szkoleń realizowanych ze środków Funduszu Pracy
dla osób bezrobotnych na rok 2016
LP
Nazwa i zakres
szkolenia
Język niemiecki w stopniu
podstawowym
1.
8
Terminy
przyjmowania
ankiet od
potencjalnych
uczestników
szkolenia
Przewidywany
termin realizacji
luty 2016
07.03-06.04.2016
130
1 grupa
marzec 2016
1 grupa
6-15 kwietnia 2016
60
2 grupa
sierpień 2016
2 grupa
7-16 września 2016
Liczba godzin
Charakterystyka osób,
przypadająca
dla których szkolenie
na jednego
jest przeznaczone
uczestnika
Informacja
o egzaminie
zewnętrznym
TAK/NIE
NIE
Rodzaj zaświadczenia lub
innego dokumentu
potwierdzającego
ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji
lub uprawnień
Zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia
 zasady pisowni, gramatyki
i ortografii
 słownictwo i zwroty
wykorzystywane w sytuacjach
życia codziennego (np. w sklepie,
na poczcie, w restauracji,
w hotelu itp.)
 czytanie i pisanie korespondencji
 techniki poszukiwania pracy
Obsługa kas fiskalnych
i terminali płatniczych
2.
Liczba
miejsc dla
uczestników
 Przepisy prawno – fiskalne
 Terminy i skróty używane na
dokumentach handlowych
 Wystawianie faktur VAT,
rachunków
 Obsługa terminali płatniczych
 Ćwiczenia praktyczne na kasach
fiskalnych
 Techniki poszukiwania pracy
2 grupy
po 10 osób
preferowane osoby
z doświadczeniem
w handlu
NIE
Zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia
Operator koparko-ładowarki
kl. III
3.
8
202
Użytkowanie eksploatacyjne.
Dokumentacja techniczna.
Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podstawy elektrotechniki.
Silniki spalinowe.
Elementy hydrauliki.
Budowa koparko-ładowarek.
Technologia robót.
 Zajęcia praktyczne
Zajęcia teoretyczne i praktyczne
przygotowujące uczestników
szkolenia do uzyskania uprawnień i
wykonywania zawodu spawacza
metodą TIG
Księgowość komputerowa
małych i średnich firm
z elementami kadr i płac
5.
15.04- 24.05.2016








 Formy prawne przedsiębiorstw
 Formy prawno-organizacyjne
przedsiębiorstw i różne sposoby
rozliczania
 Zakładanie działalności
gospodarczej
 Dokumenty księgowe
 Wynagrodzenia i inne formy
zatrudniania pracowników
 Ubezpieczenia społeczne oraz
obowiązki pracodawcy i płatnika
wobec ZUS i Urzędu
Skarbowego
 Podatek VAT
 Obliczanie wynagrodzenia
urlopowego oraz ekwiwalentu
pieniężnego za urlop
 Wynagrodzenie za czas choroby
oraz świadczenia z ubezpieczenia
społecznego
 Obsługa programu Płatnik
 Obsługa programu Symfonia
osoby posiadające
prawo jazdy
kat. B lub T
TAK
Zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia.
Książeczka operatora.
Spawacz metodą TIG
4.
marzec 2016
8
10
kwiecień 2016
kwiecień 2016
16.05 -17.06.2016
09.05 -24.06.2016
150
250
osoby sprawne
fizycznie, potrafiące
czytać rysunek
techniczny.
TAK
Wykształcenie min.
średnie
NIE
Min. przeciętny
poziom znajomości
obsługi komputera
Zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia
Książeczka spawacza.
Zaświadczenie o
ukończeniu szkolenia
Specjalista ds. sprzedaży
i obsługi klienta
6.
05.09 - 18.10.2016
250
Preferowane osoby
z wykształceniem
średnim
NIE
Zaświadczenie o
ukończeniu szkolenia
Wymagana minimum
przeciętna znajomość
obsługi komputera
20
Według
zapotrzebowania
28
luty-listopad
2016
luty-grudzień
2016
35
 wybór formy prawnej prowadzenia
działalności gospodarczej;
 procedura rejestracyjna własnej
firmy;
 formy opodatkowania działalności
gospodarczej z uwzględnieniem
podatku dochodowego, obrotowego
i akcyzowego, a także podatków
lokalnych;
 przybliżenie zasad współpracy
przedsiębiorcy z ZUS;
 źródła finansowania zewnętrznego
nowopowstałej firmy;
 zarządzania własną firmą – praca
warsztatowa
Szkolenia na indywidualny
wniosek osoby bezrobotnej
8.
03-29.08.2016
 Techniki sprzedaży
 Podstawy marketingu i reklamy
w handlu
 Komunikacja interpersonalna
 Źródła i sposoby pozyskiwania
klienta
 Sporządzanie dokumentacji
handlowej
 Obsługa programu Symfonia handel
 Obsługa kas fiskalnych i terminali
płatniczych
ABC Małej Przedsiębiorczości
7.
8
do wyczerpania
środków
finansowych
zgodnie
z programem
szkolenia
Szkolenie dla osób
ubiegających się o
przyznanie
jednorazowych
środków na
rozpoczęcie
działalności
gospodarczej
 osoby bezrobotne
zarejestrowane
w PUP w Tczewie
 preferowane osoby
posiadające
zaświadczenie
pracodawcy
o możliwości
zatrudnienia po
ukończonym
szkoleniu.
NIE
Zaświadczenie o
ukończeniu szkolenia
Zgodnie
z przepisami
prawa
Zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia
lub inne wymagane.
9.
Szkolenia na indywidualny
wniosek osoby bezrobotnej
w ramach Programu
Regionalnego „Wsparcie
zatrudnienia osób bezrobotnych
w rozwijających się gałęziach
gospodarki województwa
pomorskiego –Region,
Gospodarka i Praca”
12
luty-listopad
2016
do wyczerpania
środków
finansowych
zgodnie
z programem
szkolenia
osoby bezrobotne
zarejestrowane
w PUP w Tczewie
Zgodnie
z przepisami
prawa
Zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia
lub inne wymagane.
 bez kwalifikacji
zawodowych
 bez doświadczenia
zawodowego
 absolwenci
Z uwagi na limitowane środki finansowe propozycje szkoleń na 2016 rok mogą ulec zmianie. Terminy realizacji poszczególnych szkoleń ze
względu na konieczność stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych mogą ulec przesunięciu.

Podobne dokumenty