prognoza - Gmina Włoszczowa

Komentarze

Transkrypt

prognoza - Gmina Włoszczowa
PROGNOZA
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części działki nr 148/5, obręb Czarnca, gmina Włoszczowa
Opracowanie:
dr Grzegorz Synowiec
mgr Maria Młodzianowska-Synowiec
Włoszczowa - Wrocław, 2015
SPIS TREŚCI:
I.
II.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
IV.
V.
1.
2.
3.
PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROGNOZY ................... 4
ZAKRES MERYTORYCZNY ORAZ METODA PRZYJĘTA
W OPRACOWANIU PROGNOZY .......................................................... 4
ANALIZA I OCENA STANU ZASOBÓW ŚRODOWISKA................. 6
Położenie administracyjne i geograficzne ........................................................................ 6
Budowa geologiczna ........................................................................................................ 6
Rzeźba terenu ................................................................................................................... 6
Warunki klimatyczne ....................................................................................................... 7
Wody powierzchniowe i podziemne ................................................................................ 7
Gleby ................................................................................................................................ 7
Szata roślinna i świat zwierzęcy....................................................................................... 7
Chronione elementy środowiska przyrodniczego ............................................................ 8
Powietrze atmosferyczne................................................................................................ 10
Klimat akustyczny .......................................................................................................... 12
Stan czystości wód powierzchniowych .......................................................................... 14
Stan czystości wód podziemnych ................................................................................... 14
Promieniowanie elektromagnetyczne ............................................................................ 14
EKOFIZJOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
PLANU ....................................................................................................... 16
ANALIZA USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ............................... 17
Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .................. 17
Analiza i ocena wpływu rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych na środowisko ........ 19
Analiza i ocena wpływu na poszczególne komponenty środowiska we wzajemnym
powiązaniu ..................................................................................................................... 21
ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA
USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU MIĘDZYNARDOWYM,
WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM ISTOTNYCH Z PUNKTU
WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU.......................... 25
VII. PROPOZYCE ROZWIĄZAŃ OGRANICZAJĄCYCH
NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO ORAZ
ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH ................................................. 28
VIII. METODY ANALIZY REALIZACJI POSTANOWIEŃ
PROJEKTU PLANU ................................................................................ 28
IX. PROGNOZA ZMIAN ŚRODOWISKA W WYNIKU
REALIZACJI USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ............................... 31
VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Przyjęte założenia ........................................................................................................... 31
Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na środowisko przyrodnicze.................................................................. 31
Oddziaływanie MPZP poza obszarem opracowania ...................................................... 32
Środowiskowe skutki zaniechania realizacji ustaleń planu............................................ 32
Oddziaływanie transgraniczne ....................................................................................... 34
Oddziaływanie na obszary chronione ............................................................................ 34
X.
XI.
STRESZCZENIE ...................................................................................... 37
LITERATURA .......................................................................................... 38
3
I.
PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROGNOZY
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowany został
w efekcie podjęcia uchwały nr XXXIV/282/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26
września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 148/5, obręb Czarnca, gmina
Włoszczowa.
Podstawą prawną opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu
zmiany MPZP:
⇒
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 – tekst jedn.);
⇒
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (Dz. U. z 2013 r., poz.
1232– tekst jedn.);
⇒
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r. poz.647 – tekst jedn. z późn. zm.).
Opracowanie Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 148/5, obręb Czarnca, gmina
Włoszczowa ma na celu dokonanie oceny skutków realizacji ustaleń MPZP w odniesieniu do
poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego, wskazanie potencjalnie
uciążliwych lub korzystnych dla środowiska ustaleń urbanistycznych i powinna stanowić
integralną cześć opracowania zmiany MPZP oraz podawać rozwiązanie poprawiające
istniejący i planowany sposób zagospodarowania.
II. ZAKRES MERYTORYCZNY ORAZ METODA PRZYJĘTA
W OPRACOWANIU PROGNOZY
Obowiązek sporządzenia Prognozy, a także jej ogólny zakres, wynika z ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 46 53). Zgodnie z nim prognoza powinna:
-
określać, analizować i oceniać istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego
stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, stan środowiska na
obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, istniejące problemy
ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu,
w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, cele ochrony środowiska ustanowione
na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia
projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska
zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, przewidywane znaczące
oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz
pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność
biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz,
4
-
klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne z uwzględnieniem zależności
między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy;
przedstawiać rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem
realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także biorąc pod uwagę cele
i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000
oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych
w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod
dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań
alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków
techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
Zakres merytoryczny prognozy jest bardzo szeroki i obejmuje kompleks zagadnień
związanych z problematyką ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego
i kulturowego, ochroną zdrowia mieszkańców i zasobów naturalnych, kształtowaniem
i ochroną walorów krajobrazowych.
W trakcie sporządzania prognozy przeanalizowano rozwiązania funkcjonalnoprzestrzenne i pozostałe ustalenia projektu planu pod kątem ich zgodności z uwarunkowaniami
określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym oraz pod kątem ochrony walorów środowiska
kulturowego. Analizie poddano również ustalenia projektu planu dotyczące warunków
zagospodarowania teren. Podjęto również próbę oceny stanu i funkcjonowania środowiska,
jego walorów i zasobów, określonych w opracowaniu ekofizjograficznym.
Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i zabytki zainwestowania przewidzianego
projektem planu miejscowego oceniano, posługując się następującymi kryteriami:
charakterem zmian (bardzo korzystne, korzystne, niekorzystne, niepożądane, bez
znaczenia),
intensywności przekształceń (nieistotne, nieznaczne, zauważalne, duże, zupełne),
bezpośredniości oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane),
okresu trwania oddziaływania (długoterminowe, średnioterminowe, krótkoterminowe),
częstotliwości oddziaływanie (stałe, okresowe, epizodyczne),
zasięgu
oddziaływania
(miejscowe,
lokalne,
ponadlokalne,
regionalne,
ponadregionalne),
trwałości przekształceń (nieodwracalne, częściowo odwracalne, odwracalne, możliwe
do rewaloryzacji).
Załącznikiem do tekstu Prognozy jest mapa w skali planu (1:1000).
Zgodnie z procedurą zawartą w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, na mocy art. 53, dział IV, rozdz. 2, otrzymano
uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości przygotowywanej prognozy oddziaływania na
środowisko z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
5
III. ANALIZA I OCENA STANU ZASOBÓW ŚRODOWISKA
1.
Położenie administracyjne i geograficzne
Obszar planu zgodnie z podziałem administracyjnym Polski położony jest
w południowej części wsi Kuzki w obrębie Czarnca, znajdującym się w województwie
świętokrzyskim, w powiecie włoszczowskim, w gminie Włoszczowa w odległości około
3,5 km na południe od centrum Włoszczowej.
Obszar planu ma powierzchnie około 4ha i obejmuje głównie tereny leśne otaczające
istniejący zakład strunobetonu.
W pobliżu obszaru opracowania przebiega droga wojewódzka nr 786 (Częstochowa –
Kielce) oraz linia kolejowa nr 61 (Kielce – Fosowskie) oraz przystanek kolejowy Czarnca.
Pod względem geograficznym, zgodnie z podziałem Kondrackiego (2000), obszar
opracowania znajduje się w o obrębie Niecki Włoszczowskiej. Tereny opracowania położone
są w obrębie prawobrzeżnego dorzecza Pilicy.
Niecka Włoszczowska (342.14) – mezoregion fizycznogeograficzny stanowiący część
Wyżyny Przedborskiej. Od północy graniczy z Wysoczyzną Bełchatowską i Wzgórzami
Radomszczańskimi, od zachodu z Wyżyną Wieluńską, Obniżeniem Górnej Warty, Wyżyną
Częstochowską i Progiem Lelowskim od wschodu z Pasmem Przedborsko-Małogowskim
i Doliną Nidy, a od południa z Płaskowyżem Jędrzejowskim i Wyżyną Miechowską.
2.
Budowa geologiczna
Obszar opracowania położony jest w obrębie Niecki Włoszczowskiej, której kształt
przypomina misę z płaskim dnem i wzniesionymi brzegami. Jest to synklinorium jurajskie
wypełnione utworami kredy środkowej i górnej. Najstarszymi utworami występującymi na
powierzchni są utwory mastrychtu (górnej kredy) reprezentowane przez margle, opoki,
piaskowce wapniste i piaszczyste gezy. Utwory kredy przykryte są warstwą utworów
czwartorzędowych reprezentowanych przez utwory plejstoceńskie i holoceńskie takie jak
piaski, piaski ze żwirem, mady, piasku humusowe i namuły. Pomiędzy wydmami w
bezodpływowych zagłębieniach oraz w niewielkich bocznych dolinkach występują namuły lub
piaski humusowe.
Rzeźba terenu
Pod względem morfologicznym teren opracowania położony jest w obrębie falistej
równiny, w obrębie której głównym urozmaiceniem są wały i parabole wydm, które osiągają
do 10 m wysokości.
3.
Obszar planu położony jest na wysokości około 235-250 m npm. Teren wznosi się
łagodnie w kierunku południowym. Na obszarze planu nie obserwuje się zauważalnych form
terenu. Jest to powierzchni dość płaska, monotonna z niewielkimi deniwelacjami. Obszar
planu jest w znacznej części pokryty lasem, dlatego naturalne cechy rzeźby terenu nie są
widoczne. W części północnej znajdują się tereny lekko obniżone w kierunku doliny Jeżówki
Kuzeckiej. W części południowej teren z kolei wyraźnie się podnosi.
Uwarunkowania geotechniczne
Generalnie warunki dla celów posadowienia budowli ocenia się jako dobre w obrębie
piasków i żwirów, przeciętne w obrębie utworów organicznych o niewielkiej miąższości oraz
utrudnione w obrębie terenów podmokłych i zabagnionych.
6
4.
Warunki klimatyczne
Głównym czynnikiem klimatotwórczym na terenie gminy jest cyrkulacja powietrza,
będąca skutkiem oddziaływania ośrodków barycznych nad Europą. Średnia roczna temperatura
powietrza na terenie opracowania waha się w granicach 7,5oC. Najcieplejszym miesiącem jest
lipiec, ze średnią temperaturą powietrza 17,9oC, a najchłodniejszym miesiącem jest styczeń ze
średnią temperaturą powietrza –3,7oC. Okres wegetacyjny jest długi i trwa około 211 dni.
Średnia roczna suma opadów atmosferycznych waha się w przedziale 605 – 650 mm,
z wyraźną przewagą w okresie letnim. Na terenie opracowania dominuje wiatr z sektorów
zachodniego i północno-zachodniego.
Generalnie na terenie opracowania występują korzystne warunki ze względów
bioklimatycznych. Występuje tu charakterystyczny dla terenów leśnych umiarkowany
topoklimat z podwyższoną wilgotnością, znaczymy osłabieniem promieniowania słonecznego,
słabym wiatrem, wyrównanym profilem termicznym.
5.
Wody powierzchniowe i podziemne
Wody powierzchniowe
W obrębie opracowania nie występują wody powierzchniowe. Obszar ten odwaniany
jest przez rzekę Jeżówkę Kuzecką znajdującą się w zlewni rzeki Pilicy. Jeżówka Kuzecka
wpada do Jeżówki na północ od osady Klekot. Jeżówka natomiast jest dopływem rzeki
Zwleczy, która jest prawobrzeżnym dopływem Pilicy. Wody powierzchniowe w granicach
planu nie są ujmowane.
Wody podziemne
Obszar opracowania należy do hydrogeologicznego regionu nidziańskiego. Użytkowe
piętra wodonośne występują w kredowych szczelinowo-porowych marglach, opokach
i wapieniach oraz w dolinnych i pokrywowych seriach piaszczystych wieku
czwartorzędowego.
Cały obszar opracowania znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych: „Niecka Miechowska (NW)”. GZWP nr 408 – Niecka Miechowska (NW) jest
zbiornikiem górno kredowym. Występujące w nim wody mają charakter szczelinowy,
w związku z czym warunki hydrogeologiczne odznaczają się dużą zmiennością i zależą od
stopnia spękania skał. Wydajność ujęć waha się od kilkunastu do około 90 m3/h.
Zagrożenie powodziowe
Zgodnie z ustawą Prawo Wodne oraz z mapami zagrożenia powodziowego i mapami
ryzyka powodziowego obszar opracowania nie jest zagrożony powodzią.
6.
Gleby
Na terenie opracowania spotykamy naturalne gleby charakterystyczne dla tego regionu
czyli rędziny. Powstają one w obrębie garbów kredowych ich uzupełnieniem są gleby
bielicowe powstające na plejstoceńskich piaskach, które na ogół nie mają wyraźnego
charakteru typologicznego.
7.
Szata roślinna i świat zwierzęcy
Szata roślinna
Szata roślinna obszaru opracowania jest monotonna. Dominuje tu bór sosnowy
z dominacją sosen z domieszką brzóz. Warstwa podszytu jest luźna i złożona głównie
7
z podrostów brzóz i jałowa. Również runo jest ubogie tworzy je głównie wrzos, borówki,
a także mchy i porosty.
Świat zwierzęcy
Pod względem faunistycznym obszar opracowania również jest ubogi monokultury
sosnowe nie zapewniają odpowiednich siedlisk zwierzętom. Zarówno młode jak i dorosłe
sosny nie mają dziupli i mocnych konarów, na których mogłyby gniazdować ptaki.
Równomiernie rosnące drzewa nie nadają się na schron dla większych ssaków takich jak dziki,
sarny czy jelenie, a także dla innych większych zwierząt. Jednogatunkowe lasy sosnowe są za
to wyjątkowo narażone na ataki szkodników owadzich.
8.
Chronione elementy środowiska przyrodniczego
Ze względu na niewielką liczbę gatunków chronionych i rzadkich oraz dominację
pospolitych zbiorowisk roślinnych, obszar planu pod względem przyrodniczym nie
przedstawia większych wartości.
Na terenie opracowania zlokalizowany jest Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszar
Chronionego Krajobrazu.
Obszar Chronionego Krajobrazu zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z 2004 roku
obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych
ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych
z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu ustanowiony na mocy
Uchwały nr XXXV/619/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września
2013r. Położony jest w zachodniej i centralnej części województwa świętokrzyskiego, na
pograniczu z województwem łódzkim. Zajmuje on powierzchnię 70 389 ha i obejmuje gminę
Oksa (9 072 ha) oraz części gmin: Krasocin (5 513 ha), Włoszczowa (20 587 ha), Małogoszcz
(6 168 ha), Nagłowice (9 089 ha), Sobków (5 741 ha), Jędrzejów (12 969 ha), Imielno (617 ha)
i Kije (633 ha). Obszar utworzono głównie w celu ochrony wód zlewni rzek Nidy i Pilicy oraz
zbiornika wód podziemnych Niecka Miechowska. Ponadto obszar spełnia funkcję
klimatotwórczą w centralnej części województwa. Roślinność w obszarze jest zróżnicowana.
W okolicach Włoszczowy i Kurzelowa występują kompleksy torfowisk wysokich
i przejściowych. Powstały one na obszarach zabagnionych oraz w bezodpływowych dolinach
pomiędzy wydmami. Szczyty wydm porośnięte są wilgotnymi sosnowymi borami
chrobotkowymi. Na obrzeżach występują bory bagienne i olsy. W dolinie Białej Nidy
występują liściaste lasy łęgu jesionowo-olszowego, wilgotne grądy oraz zespoły borów
sosnowych. Charakterystyczne dla tego obszaru są występujące na działach wód torfowiska
wysokie, a także torfowiska przejściowe i niskie. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego powołującą obszar chronionego krajobrazu na jego obszarze ustala się
następujące działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów:
- zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych naturalnych i sztucznych,
utrzymanie meandrów na wybranych odcinkach cieków;
- zachowanie śródpolnych i śródleśnych torfowisk, terenów podmokłych, oczek
wodnych, polan, wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub też
sukcesji;
- utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;
- zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy
ekologicznych;
- ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
8
-
-
szczególna ochrona ekosystemów i krajobrazów wyjątkowo cennych, poprzez
uznawanie ich za rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki
ekologiczne;
zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej.
Ponadto na obszarze zakazuje się:
-
-
-
-
zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i
łowiecką;
likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli
nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna
gospodarka wodna lub rybacka;
likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodnobłotnych.
W odległości około 1,5 km na zachód położony jest obszar Natura 2000 „Dolina Górnej
Pilicy”.
Natura 2000 jest to program tworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego
systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Celem programu jest zachowanie
określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne
i zagrożone w skali całej Europy. Podstawą dla tego programu jest Dyrektywa Ptasia
i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa).
Dolina Górnej Pilicy (PLH260018) obejmuje obszar położony w Krainie
świętokrzyskiej, w okręgu Włoszczowsko-Jędrzejowskim. Występują tutaj duże, w większości
naturalne kompleksy leśne (grądy, lasy mieszane świeże i wilgotne oraz w dolinach rzecznych
-lasy łęgowe i olsy). Meandrująca rzeka Pilica, której towarzyszą liczne starorzecza, tworzy
malowniczą dolinę. Wzdłuż koryta ciągną się gęste zarośla wierzbowe oraz lasy nadrzeczne,
o silnie zróżnicowanych drzewostanach, którym towarzyszą podmokłe łąki, charakteryzujące
się dużą różnorodnością biologiczną: bogactwem fauny i flory, zwłaszcza gatunków
związanych z siedliskami wilgotnymi. Powierzchnia licznych bagien i torfowisk
systematycznie się kurczy w wyniku naturalnych zmian sukcesyjnych oraz zabiegów
melioracyjnych. Ostoja ta obejmuje jeden z większych ciągów ekologicznych zlokalizowanych
w naturalnych dolinach rzecznych w kraju. Występują tutaj zbiorowiska łąkowe, bardzo dobrze
zachowane lasy łęgowe, bory bagienne, rzadziej bory chrobotkowe. Obszar ma też znaczenie
dla ochrony starorzeczy. W ostoi zlokalizowane są liczne populacje gatunków roślin
chronionych i ginących (ponad 60). Dolina Górnej Pilicy należy do najistotniejszych ostoi
fauny w Polsce środkowej. Jedne z najliczniejszych i najlepiej zachowanych populacji w tej
części kraju mają tu: bóbr europejski, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, minóg ukraiński,
koza, głowacz białopłetwy, trzepla zielona, czerwończyk fioletek i zatoczek łamliwy. Przy
czym populacje trzepli zielonej, czerwończyka fioletka i zatoczka łamliwego należą do
kluczowych w skali kraju. Wśród rozlewisk Dolinie Pilicy występują liczne mikrosiedliska
dogodne dla występowania poczwarówki jajowatej. Pilica i jej dopływy są dobrym siedliskiem
dla występowania skójki gruboskorupowej. Istotne w skali regionu są populacje: pachnicy
dębowej, piskorza, modraszka telejusa i modraszka nausitousa. Potwierdzenia wymaga
występowanie podawanych z terenu ostoi: kreślinka nizinnego (Kubisz 2004) i kozy złotawej
9
(Boroń 2004). Ostoja posiada bogaty zestaw gatunków owadów i innych organizmów
wpisanych na czerwoną listę lub wymienianych w załącznikach do konwencji
międzynarodowych. W „Dolinie Górnej Pilicy” licznie reprezentowane są przyrodniczo cenne
gatunki ptaków (SFD Dolina Górnej Pilicy).
Ochrona krajobrazu
Krajobraz naturalny
Na obszarze opracowania dominuje krajobraz leśny, z przewagą monokultury
sosnowej.
Krajobraz kulturowy
Na obszarze opracowania nie ma zlokalizowanych budynków, w tym zabytkowych.
Krajobraz antropogeniczny – dobra materialne
Krajobraz antropogeniczny kształtował się wraz z rozwojem okolicznej ludności. Na
obszarze opracowania i bezpośrednim sąsiedztwie, do najważniejszych dóbr należą:
zabudowania usługowa i produkcyjna,
infrastruktura drogowa: droga wojewódzka, linia kolejowa,
linie energetyczne.
9.
Powietrze atmosferyczne
Standardy jakości powietrza atmosferycznego
Dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu, określone
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r. poz. 1031) przedstawiono w tabeli poniżej
(tab. 1).
Tab. 1. Wartości dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu, określone ze
względu na ochronę zdrowia ludzi i roślin.
Nazwa substancji
Benzen
Dwutlenek azotu
Tlenki azotud)
Dwutlenek siarki
Okres
uśredniania
wyników
pomiarów
rok
kalendarzowy
jedna godzina
rok
kalendarzowy
rok
kalendarzowy
jedna godzina
24 godziny
Margines tolerancji
[%]
---------[µg/m3]
Poziom
dopuszczalny
substancji
w powietrzu
[µg/m3]
2010
2011
2012
2013
2014
5c)
-
-
-
-
-
200c)
-
-
-
-
-
40c)
-
-
-
-
-
30e)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
c)
350
125c)
10
Ołówf)
Pył zawieszony
PM 2,5g)
Pył zawieszony
PM 10h)
Tlenek węgla
rok
kalendarzowy i
pora zimowa
(okres od 01 X
do 31 III)
rok
kalendarzowy
rok
kalendarzowy
24 godziny
rok
kalendarzowy
osiem godzin i)
20e)
-
-
-
-
-
0,5c)
-
-
-
-
-
25c), j)
20c), k)
50c)
4
-
3
-
2
-
1
-
1
-
40c)
-
-
-
-
-
10.000c), i)
-
-
-
-
-
c) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi; d) Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu
w przeliczeniu na dwutlenek azotu; e) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin; f) Suma metalu i
jego związków w pyle zawieszonym PM10; g) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 µm
(PM2,5) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne; h) Stężenie
pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 µm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub
metodami uznanymi za równorzędne; i) Maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących,
obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią
ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej
doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 100 danego dnia; ostatnim okresem
obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego
CET; j) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza
I); k) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II).
Na jakość powietrza atmosferycznego wpływa przede wszystkim tzw. dolna emisja.
Większość mieszkańców wsi korzysta z indywidualnych źródeł ciepła, głównie palenisk
węglowych, wprowadzających do atmosfery tlenki siarki i azotu, pyły i gazy. Emisje dolne
wydają się stanowić jedno z poważniejszych zagrożeń dla stanu czystości powietrza. Ich
oddziaływanie jest szczególnie natężone w okresie sezonu grzewczego. Ze względu na niską
intensywność pobliskiej zabudowy oraz obecne leśne zagospodarowanie nie należy
spodziewać się przekroczeń dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w powietrzu
atmosferycznym w całym roku. Stężenie podstawowych zanieczyszczeń dwutlenku siarki,
tlenków azotu i pyłu zawieszonego będzie rosło w sezonie grzewczym jednak wzrost ten nie
powinien być znaczny. Źródłem zanieczyszczenia powietrza są też opady atmosferyczne
zawierające substancje chemiczne, wśród których należy wymienić przede wszystkim
siarczany, miedź, a w dalszej kolejności azotyny i azotany.
Nie bez znaczenia też pozostaje - emisja komunikacyjna - wzrastająca systematycznie
ilość pojazdów samochodowych nabywanych zarówno przez podmioty gospodarcze jak i osoby
fizyczne pociąga za sobą wzrósł emisji przede wszystkim dwutlenku azotu. Transport
samochodowy jest również źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego tlenkami
węgla, węglowodorami i związkami ołowiu. Pojazdy samochodowe w ruchu emitują gazy
spalinowe, wytwarzają pyły powstające na skutek ścierania okładzin hamulców oraz opon na
nawierzchni drogowej. W wyniku spalania paliwa dostają się do atmosfery zanieczyszczenia
gazowe, głównie: dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, aldehydy, tlenki
siarki. Powstające pyły zawierają związki ołowiu, kadmu, niklu, miedzi, a także wyższe
węglowodory aromatyczne. Ilość emitowanych zanieczyszczeń zależy od wielu czynników,
między innymi od natężenia i płynności ruchu, konstrukcji silnika i jego stanu technicznego,
zastosowania dopalaczy i filtrów, rodzaju paliwa, parametrów technicznych i stanu drogi.
Mogą być one źródłem skażenia wód powierzchniowych, gleb, roślinności, jak również
człowieka.
11
Ocena jakości powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego za rok 2012
wykonana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, nie obejmowała pomiarów
w Kuzkach, wieś jak i cała gmina Włoszczowa znalazła się w strefie świętokrzyskiej. Na
podstawie tej oceny dla kryterium ochrony zdrowia strefa świętokrzyska dla dwutlenku siarki i
dwutlenku azotu otrzymała klasę A, co oznacza, że poziomy stężeń tego zanieczyszczenia
mieściły się poniżej poziomu dopuszczalnego zarówno dotyczącego wartości 1-godzinnych,
jak i 24-godzinnych. Natomiast dla kryterium ochrony zdrowia strefa świętokrzyska dla pyłu
zawieszonego PM10 otrzymała klasę C, ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla stężeń 24-godzinnych pyłu PM10. Dla kryterium ochrony zdrowia strefa świętokrzyska dla
tlenku węgla również otrzymała klasę A, z uwagi na nie przekraczanie wartości kryterialnej
stężeń wyrażanej jako maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących,
obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Również dla
kryterium ochrony zdrowia strefa świętokrzyska dla benzenu otrzymała klasę A z uwagi na nie
przekraczanie wartości kryterialnej stężenia odnoszącego się do rocznego uśredniania
wyników pomiarów. Podobnie dla kryterium ochrony zdrowia strefa świętokrzyska dla pyłu
zawieszonego PM2,5 otrzymała klasę C w związku z przekroczeniami poziomu
dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji określony w RMŚ w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu, dla stężeń średnich rocznych oraz klasę C2 w związku
z przekroczeniami poziomu docelowego pyłu PM2,5 określonego w RMŚ w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu dla stężeń średnich rocznych jako wartość
25µg/m3. Termin osiągnięcia poziomu docelowego minął w 2010 r. Natomiast dla kryterium
ochrony zdrowia strefa świętokrzyska dla ołowiu, kadmu, arsenu oraz niklu w pyle
zawieszonym PM 10 otrzymała klasę A, poziom dopuszczalny (Pb) i poziomy docelowe nie
zostały przekroczone. Natomiast stężenie dla kryterium ochrony zdrowia strefa świętokrzyska
dla bezno(a)pierenu w pyle zawieszonym otrzymała klasę C ze względu na znaczne
przekroczenie poziomu docelowego. Dla kryterium ochrony zdrowia strefa świętokrzyska dla
ozonu otrzymała klasę A, na żadnym stanowisku pomiarowym nie stwierdzono przekroczenia
poziomu docelowego.
Utrzymanie dobrej jakości powietrza a nawet poprawę jego jakości można uzyskać
przez ograniczenie szkodliwych dla środowiska technologii, zmniejszenie oddziaływania
obszarów dolnej emisji na środowisko naturalne, stworzenie warunków rozwoju dla
gazyfikacji gminy (budowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia i stacji redukcyjnych,
doprowadzenie sieci do miejscowości o zwartej zabudowie), likwidację lub modernizację
kotłowni tradycyjnych (zmiana nośnika energii z węgla np. na gaz), poprawę nawierzchni
dróg, budowę obwodnic, a przede wszystkim poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze
źródeł odnawialnych (energię wiatru, promieniowania słonecznego, energia geotermalna,
biogaz).
10.
Klimat akustyczny
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określa standardy
akustyczne w środowisku dla terenów o różnych funkcjach.
Tab. 2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to
wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony
przed hałasem - dla zainwestowania występującego w obrębie obszaru opracowania MPZP.
Rodzaj terenu
Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A
w dB
12
Pozostałe obiekty i działalność
będąca źródłem hałasu
LDWN
LN
LDWN
LN
przedział czasu odniesienia równy wszystkim
dobom w
porom nocy dobom w roku porom nocy
roku
Drogi lub linie kolejowe
Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
Tereny zabudowy związanej ze
stałym lub czasowym pobytem
dzieci i młodzieży
Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
Tereny zabudowy zagrodowej
Tereny mieszkaniowo – usługowe
Tereny rekreacyjno wypoczynkowe
64
59
50
40
68
59
55
45
Na klimat akustyczny wpływ ma głównie hałas komunikacyjny (drogowy, kolejowy). Hałas
komunikacyjny można oceniać wg subiektywnej skali uciążliwości (opracowanej przez PZH). Dla
niektórych terenów poziom dopuszczalny należy do kategorii o średniej, a nawet dużej uciążliwości.
Tab. 3. Skala subiektywnej uciążliwości hałasu komunikacyjnego
Uciążliwość
mała
średnia
duża
bardzo duża
Laeq [dB]
< 52
52...62
63......70
> 70
Głównym źródłem uciążliwości związanych z hałasem na terenie opracowania jest
przede wszystkim komunikacja (droga wojewódzka). Hałas w ujęciu przestrzennym, przyjmuje
w tym przypadku charakter liniowy i związany jest z przebiegiem tras komunikacyjnych.
Na obszarze opracowania głównym źródłem hałasu jest droga wojewódzka
przylegająca bezpośrednio do granic MPZP. Na terenie opracowania nie prowadzono badań
hałasu komunikacyjnego wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Ze względu na bliskość obiektów
produkcyjno-usługowych drogą tą odbywa się wzmożony ruch samochodów ciężkich, które
generują wysokie natężanie hałasu. Można przypuszczać, że okresowo występują
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego dla terenów zabudowy
mieszkaniowej lub związanych z pobytem wielogodzinnym dzieci i młodzieży. Jednak na
obszarze planu brak takich terenów chronionych przed hałasem.
W pobliżu MPZP zlokalizowane są zakłady produkcyjne, które również są źródłem
hałasu. Szczególnie istotne jest to w sytuacji sąsiedztwa funkcji uciążliwych i wrażliwych na
hałas, jednak w przypadku tej lokalizacji nie ma to znaczenia. W celu ograniczenia
uciążliwości terenów przemysłowych należy przede wszystkim unikać lokalizacji tego typu
działalności w sąsiedztwie obiektów chronionych akustycznie a w przypadku wystąpienia
takiego konfliktu stosować zieleń izolacyjną wokół zakładów i ograniczać hałas przemysłowy
tak aby nie występował on poza granicami terenu zakładu.
13
11.
Stan czystości wód powierzchniowych
Stan czystości wód powierzchniowych rzeki Jeżówki Kuzeckiej nie jest badany.
Głównym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie opracowania są spływy
powierzchniowe – związane z rolniczym charakterem niektórych obszarów, oraz ścieki
socjalno-przemysłowe, często zrzucane bezpośrednio do potoków bez oczyszczenia. Słaba
kanalizacja gmin oraz przestarzałe i nieszczelne zbiorniki szambowe zwiększają możliwości
przedostania się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych. W ostatnich latach widoczna jest
stopniowa poprawa stanu czystości rzek. Zmniejszają się przekroczenia wskaźników
zawiesiny, zanieczyszczeń bakteriologicznych, stężenia fosforu. Poprawia się również stan
sanitarny rzek i potoków. Jednak nadal głównym czynnikiem powodującym niską klasyfikacje
rzek są zanieczyszczenia bakteriologiczne (przekroczenie wskaźnika miana Coli).
12.
Stan czystości wód podziemnych
Jakość wód podziemnych na terenie gminy w ostatnich latach była badana przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. W obrębie gminy w miejscowości Czarnca
znajduje się punkt pomiarowy dla wód górnej kredy. Wody te w roku 2010 i 2012 posiadały IV
klasę jakości co oznacza wody niezadowalającej jakości, w których wartości elementów
fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach
podziemnych oraz wyraźnego wpływu działalności człowieka. Wskaźniki w granicach stężeń
III i IV klasy jakości w 2012 r. to odpowiednio: klasa III Ca (wapń) i klasa IV NO3 (azotany).
13.
Promieniowanie elektromagnetyczne
Istotnym elementem uwarunkowań środowiskowych są również gazociągi
wysokoprężne i stacje redukcyjne gazu, a także linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia,
w tym linie najwyższych napięć. Na obszarze opracowania zlokalizowana jest siec niskiego
napięcia.
Dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, dla pól
stałych oraz zmiennych o częstotliwości 50 Hz i o częstotliwości od 0,001 do 300 000 MHz
zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r., nr 192, poz. 1883).
Linie wysokiego napięcia powyżej 110 kV są źródłami pola elektromagnetycznego
mogącego powodować przekroczenie wartości dopuszczalnych na terenach zamieszkałych.
Największa wartość natężenia pola elektrycznego, jaka może wystąpić pod linią lub w jej
pobliżu, zgodnie z przepisami, nie powinna przekraczać składowej elektrycznej 1 kV/m
i składowej magnetycznej 60A/m. Szacuje się na podstawie badań pomiarowych, że granica
strefy, w obrębie, której nie dopuszcza się do lokalizowania budynków przeznaczonych na
stały pobyt ludzie wynosi, co najmniej 14 m od osi linii (mierząc na poziomie 2 m npt. lub
1,6 m od krawędzi balkonu, tarasu, dachu albo ściany budynku mieszkalnego). Ostatecznie
o zachowaniu norm rozstrzygać powinny stosowne pomiary.
Prawo ochrony środowiska nie ustala obowiązku uzyskania pozwolenia na emitowanie
pól elektromagnetycznych przez linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym
110 kV lub wyższym, oraz przez instalacje radiokomunikacyjne (telefonia komórkowa),
radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowo jest
równa lub przekracza 15W, generujące pola o częstotliwościach od 30kHz do 30 GHz.
Potencjalnym źródłem emisji promieniowania elektromagnetycznego mogą być stacje
bazowe telefonii komórkowej. Rozkład pola w terenie wokół stacji bazowych był przedmiotem
pomiarów wykonywanych w wielu krajach i w różnych warunkach. Wyniki tych badań
14
wskazują, że intensywność promieniowania MF wokół stacji bazowych jest bardzo niewielka
i wynosi zwykle poniżej 1 mW/m2.
W ocenie specjalistów, stacje bazowe telefonii komórkowej nie przedstawiają problemu
z punktu widzenia oddziaływania na stan zdrowia ludności i na środowisko.
Również w Polsce wykonano wiele pomiarów natężenia pól MF w otoczeniu stacji
bazowych, zarówno zlokalizowanych na dachach budynków, jak i na specjalnych wieżach.
Zmierzone wartości na zewnątrz budynków i w mieszkaniach wahały się w granicach 0,1 –
0,5 mW/m2 (0.0001 – 0.0005 W/m2), a więc 200 – 1000 razy mniej niż dopuszczalna w Polsce
norma. Nawet na balkonach w budynkach zlokalizowanych naprzeciw stacji bazowych na
dachu sąsiedniego budynku natężenie pola nie przekraczało 1 mW/m2 (0.001 W/m2).
Tab. 4. Natężenia pól mikrofalowych 900 MHz i 1800 MHz w okolicy anten stacji bazowych telefonii
komórkowej (na podstawie 10 protokółów pomiarowych wykonanych w Polsce).
W związku z potencjalnym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych pochodzącym od
linii elektroenergetycznych w planowaniu zabudowy zaleca się przestrzeganie przepisów
odrębnych dotyczących lokalizowania linii energetycznych oraz dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku. Przez obszar opracowania nie przebiegają linie
energetyczne mogące stanowić uciążliwości dla mieszkańców. Znajduje się także kilka stacji
bazowych telefonii komórkowej jednak ze względu na brak terenów zamieszkiwania ich
uciążliwości nie są notowane.
15
IV. EKOFIZJOGRAFICZNE
ZAGOSPODAROWANIA
PLANU
UWARUNKOWANIA
PRZESTRZENNEGO OBSZARU
W celu ograniczenia uciążliwości dla środowiska zagospodarowania oraz ograniczenia
lub eliminacji niekorzystnych dla środowiska działań zaleca się uwzględnienie następujących
ograniczeń i uwarunkowań wynikających z walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenów
opracowania oraz obowiązujących przepisów odrębnych i szczegółowych:
-
-
-
-
-
-
-
nie dopuszcza się instalacji grzewczych powodujących wysokie zanieczyszczenie
środowiska. Proponuje się wykorzystanie proekologicznych i odnawialnych źródeł
energii dla celów grzewczych;
w przypadku lokalizacji uciążliwych funkcji produkcyjnych lub usługowych zaleca się
stosowanie zieleni izolacyjnej i ograniczenie uciążliwości do zajmowanych terenów.
zaleca się wprowadzenie zakazu lokalizacji nowych składowisk i zakładów utylizacji
odpadów z uwagi na niesprzyjające warunki geologiczno – gruntowe i hydrogeologiczne;
w zakresie gospodarki ściekowej powinien obowiązywać zorganizowany sposób
odprowadzania ścieków i pełnoprofilowe ich oczyszczanie z uwagi na wrażliwe cechy
środowiska gruntowo - wodnego;
wody opadowe z nawierzchni terenów komunikacyjnych i utwardzonych,
zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi lub zawiesinami, powinny być
podczyszczone na terenie inwestora, przed odprowadzeniem ich do odbiornika;
zaleca się retencjonowanie czystych wód opadowych i wykorzystywanie ich do
nawodnień terenów zieleni;
wskazane jest wykorzystanie do ogrzewania budynków kotłowni działających na
proekologiczne paliwa (olej, gaz, biomasa) oraz zastosowanie urządzeń o wysokiej
sprawności i niskiej emisyjności, zaleca się także wykorzystanie źródeł energii
odnawialnej (energia słoneczna, geotermalna, wody);
zaleca się nielokalizowanie na terenie planu przedsięwzięć znacząco oddziaływujących
na środowisko oraz mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem
niezbędnych elementów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, w tym
infrastruktury komunalnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
dla terenów zabudowy powinno się określić minimalny udział powierzchni biologicznie
czynnej;
kształtowanie układu funkcjonalno – przestrzennego gminy musi uwzględniać
zachowanie lokalnego systemu powiązań przyrodniczych i jego zewnętrznych połączeń;
w przypadku ważniejszych inwestycji infrastrukturalnych (drogi, kanalizacja, linie
elektroenergetyczne, stacje bazowe) wymagane lub może być wymagane jest
sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami szczególnymi;
dla całego terenu objętego planem należy stosować działania w zakresie ochrony czynnej
ekosystemów oraz zakazy i odstępstwa od zakazów określone w Uchwale nr
XXXV/619/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r.
dotycząca wyznaczenia Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.
16
V. ANALIZA USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU
1.
Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Ustalenia planu znajdują się w 13 rozdziałach zawierających przepisy ogólne
(rozdział 1), zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (rozdział 2), zasady ochrony
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego (rozdział 3), zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (rozdział 4), wymagania wynikające
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych (rozdział 5), sposoby zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych
przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią
oraz obszarów osuwania się mas ziemnych (rozdział 6), szczegółowe zasady i warunki
scalania i podziału nieruchomości objętych planem (rozdział 7), szczególne warunki
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
(rozdział 8), zasady modernizacji, rozbudowy, budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej (rozdział 9), sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów (rozdział 10), stawki procentowe (rozdział 11), przeznaczenie
terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy (rozdział 12)
oraz przepisy końcowe (rozdział 13).
W rozdziale 1 zawarto przepisy ogólne, w których znajdują się informacje dotyczące
określeń stosowanych w uchwale planu, oznaczeń graficznych stosowanych na rysunku planu
oraz kategoriach przeznaczenia terenu. Na rysunku planu stosuje się oznaczenia graficzne,
które są obowiązującymi ustaleniami planu. Określają one granicę obszaru objętego planem,
linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
symbol terenu, nieprzekraczalne linie zabudowy oraz obszar obowiązkowego
zagospodarowania zielenią. Pozostałe elementy rysunku planu, mają charakter informacyjny
i nie są ustaleniami planu.
W rozdziale 2 w ramach zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego na
obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację obiektów towarzyszących, takich jak place
manewrowe i rozładunkowe, dojazdy wewnętrzne, dojścia, miejsca postojowe, parkingi i
garaże, budynki gospodarcze i budynki pomocnicze, zieleń towarzysząca, miejsca na odpady
komunalne, ogrodzenia, obiekty małej architektury, zadaszenia, tarasy, budowle terenowe
takie, jak: podjazdy, schody, rampy, oczka wodne, urządzenia ogrodowe, urządzenia i obiekty
służące ochronie środowiska i zdrowia, urządzenia ochrony przed hałasem, sieci i urządzenia
infrastruktury technicznej. Dopuszcza się także realizację kondygnacji podziemnych.
W rozdziale 3 w ramach zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego w obrębie planu ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej i dróg publicznych. Obowiązuje nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie
z przepisami odrębnymi. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem nakazuje się
stosowanie w celach grzewczych technologii gwarantujących zachowanie dopuszczalnych
stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, określonych w przepisach odrębnych. Dopuszcza się
wykorzystanie dla potrzeb niwelacji terenu mas ziemnych, stanowiących grunt rodzimy,
usuwany lub przemieszczany, w związku z realizacją przedsięwzięcia lub realizacją elementów
zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem przepisów o ograniczeniu zmian naturalnego
ukształtowania. Ponadto ustala się zakaz prowadzenia działalności powodującej
zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych, w szczególności: zakaz
wprowadzania do gruntu i wód powierzchniowych ścieków bez ich oczyszczenia oraz
wykorzystywania odpadów do zmian ukształtowania terenu. Obowiązuje również nakaz
uszczelnienia nawierzchni narażonych na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, w
tym nawierzchni dróg publicznych, parkingów i placów manewrowych.
W rozdziale 6 w ramach sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się
mas ziemnych obszar planu położony jest w granicach Włoszczowsko-Jędrzejowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, wyznaczonego Uchwałą nr XXXV/619/13 Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r., dla którego ograniczenia, ustalone
w przepisach odrębnych. Ponadto w granicach obszaru planu nie występują tereny zalewowe
oraz obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu ustawy Prawo wodne, tereny
górnicze oraz tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
W rozdziale 9 w ramach zasad modernizacji, rozbudowy, budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się podstawową obsługę komunikacyjną z
drogi położonej poza granicami planu oraz dopuszcza się wydzielenie dojazdów wewnętrznych
o szerokości nie mniejszej niż 8 m. W zakresie zaopatrzenia w wodę: ustala się zaopatrzenie z
ogólnodostępnej sieci wodociągowej, awaryjne zaopatrzenie w wodę należy zapewnić zgodnie
z przepisami odrębnymi, ustala się nakaz zapewnienia właściwego standardu zasilania w wodę
dla ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z przepisami odrębnymi. W zakresie odprowadzania
ścieków komunalnych: ustala się odprowadzanie ścieków sanitarnych w systemie
rozdzielczym do gminnej oczyszczalni ścieków, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej
dopuszcza się gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych. W zakresie
odprowadzania wód opadowych i roztopowych: ustala się odprowadzenie wód opadowych i
roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do rowów, przy czym dopuszcza się
retencjonowanie i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach własnej
działki w sposób niezakłócający stosunków wodnych na działkach sąsiednich, ustala się
objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe z terenów o trwałej
nawierzchni, w tym dróg, ulic, placów i parkingów oraz innych powierzchni narażonych na
zanieczyszczenia środkami ropopochodnymi lub innymi niebezpiecznymi, ustala się
podczyszczanie wód opadowych i roztopowych, do wymaganych prawem standardów, przed
wprowadzeniem ich do sieci kanalizacji deszczowej lub do odbiornika. W zakresie
zaopatrzenia w energię elektryczną: ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z
istniejących i planowanych sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia,
dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł energii oraz budowę stacji transformatorowych
– również na wydzielonych działkach z zapewnieniem dojazdu od strony istniejących i
projektowanych dróg – wykonanych, w zależności od sposobu zagospodarowania terenów,
jako obiekty wolnostojące, wbudowane lub słupowe, dopuszcza się skablowanie istniejących
napowietrznych linii elektroenergetycznych. W zakresie zaopatrzenia w gaz: ustala się
zasilanie za pośrednictwem sieci gazowej, dopuszcza się lokalne i indywidualne zbiorniki
gazu. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną dopuszcza się: stosowanie odnawialnych
źródeł energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, systemy solarne, stosowanie
indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania typu: ogrzewanie elektryczne, kotłownie
gazowe lub olejowe z wyłączeniem nagrzewnic powietrznych olejowych, stosowanie
indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania na paliwa stałe (w tym biomasa) o
sprawności co najmniej 80% i niskich wskaźnikach emisji zanieczyszczeń. W zakresie
gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w gminnych przepisach
porządkowych i przepisach odrębnych. W zakresie telekomunikacji: ustala się realizację sieci
i urządzeń zapewniających dostęp do publicznej sieci telefonicznej oraz Internetu
18
szerokopasmowego oraz umożliwiających bezprzewodowy dostęp do Internetu, ustala się
rozbudowę istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, w dostosowaniu do potrzeb
poszczególnych lokalizacji, ustala się budowę sieci telekomunikacyjnych oraz urządzeń
radiowych telefonii bezprzewodowej.
W rozdziale 12 znajdują się ustalenia z zakresu przeznaczenia terenów, parametrów
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy. Na obszarze planu wyznacza się:
Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów - 1PU, dla którego dopuszcza sie
przeznaczenie uzupełniające stanowiące nie więcej niż 30% powierzchni zabudowy zabudowa administracyjna, biurowa i usługowa. W zakresie parametrów i wskaźników
zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się powierzchnię zabudowy: maksymalnie 60%
powierzchni działki budowlanej oraz powierzchnię biologicznie czynna: minimalnie 15%
powierzchni działki budowlanej. Ustalono maksymalną wysokość zabudowy na 45 m, przy
czym maksymalna wysokość budynków usługowych, produkcyjnych, magazynowych nie
może być wyższa niż 20 m. Na terenie ustala się obowiązek urządzenia 5 m pasa zieleni
izolacyjnej, w obszarze obowiązkowego zagospodarowania zielenią, zgodnie z rysunkiem
planu.
W rozdziale 13 znajdują się przepisy końcowe w ramach, których powierza się
wykonanie uchwały planu Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.
2.
-
Analiza i ocena wpływu rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych na środowisko
pod kątem zgodności z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym
Obszar opracowanie to tereny boru sosnowego sąsiadujące z zakładem produkującym
strunobeton. Potencjalne konflikty przestrzenne z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi
mogą dotyczyć występowania na terenie planu obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 408 – Niecka Miechowska (NW), oraz współistnienia na tym terenie
Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Pewnym ograniczeniem
w zagospodarowaniu może być również fakt położenia w obrębie terenów leśnych. W celu
uniknięcie degradacji środowiska w uwarunkowaniach ekofizjograficznych zaleca się nie
lokalizowanie na obszarze planu przedsięwzięć powodujących lub mogących powodować
znaczne obciążenie dla środowiska, w tym przekroczenia dopuszczalnych wartości
zanieczyszczeń środowiska, wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na
środowisko. W celu poprawy jakości powietrza atmosferycznego zaleca się wykorzystanie do
ogrzewania budynków kotłowni lub indywidualnych urządzeń grzewczych działających na
proekologiczne paliwa oraz zastosowanie urządzeń o wysokiej sprawności i niskiej
emisyjności oraz wykorzystanie źródeł energii odnawialnej. W celu ochrony jakości wód
powierzchniowych i podziemnych zaleca się wprowadzenie zorganizowanego sposobu
odprowadzania ścieków i wód opadowych oraz pełnoprofilowego ich oczyszczania. Zgodnie
z przepisami odrębnymi nie powinno dopuszczać się do odprowadzania nieoczyszczonych
ścieków do wód powierzchniowych, wód gruntowych i gruntu. Na terenach powinno się
retencjonować czyste wody opadowe i wykorzystywać do nawodnień terenów zieleni. W celu
poprawy walorów krajobrazowych oraz warunków bioklimatycznych zaleca się wzmocnienie
zieleni izolacyjnej w formie wielopiętrowej od planowanych obszarów produkcyjnousługowych.
Plan zawiera ustalenia, które nie będą prowadzić do znaczącego zniszczenia
środowiska, m.in. zachowuje częściowo tereny zieleni, obowiązuje odprowadzanie ścieków
i wód do kanalizacji, jednak do czasu jej realizacji zezwala się na użytkowanie zbiorników
bezodpływowych. Plan nakazuje odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci
19
kanalizacji deszczowej lub do rowów, przy czym dopuszcza się retencjonowanie
i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach własnej działki w sposób
niezakłócający stosunków wodnych na działkach sąsiednich, ustala się objęcie systemami
odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe z terenów o trwałej nawierzchni, w tym dróg,
ulic, placów i parkingów oraz innych powierzchni narażonych na zanieczyszczenia środkami
ropopochodnymi lub innymi niebezpiecznymi. Dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło ze źródeł
indywidualnych lub lokalnych z zastosowaniem urządzeń o niskiej emisji zanieczyszczeń
gazowych i pyłowych w szczególności opalanych gazem, lekkimi olejami niskosiarkowymi.
Dopuszcza się także odnawialne źródła energii. Ustalenia planu wprowadzają na tereny
zabudowę produkcyjno-usługową.
Postulaty ekofizjograficzne o dużym udziale zieleni na terenach zainwestowanych
zostały częściowo spełnione, zapewniając 15% powierzchni biologicznie czynnych. Planowany
rozwój zabudowy produkcyjno-usługowej odbywać się będzie na terenach leśnych.
-
pod kątem rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne wpływy na
środowisko
Ustalenia planu w zakresie zasad ochrony środowiska i przyrody wykluczają realizację
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji
celu publicznego z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury
technicznej z zakresu łączności publicznej. Ponadto ustala się: obowiązek stosowania
rozwiązań technicznych mających na celu minimalizację uciążliwości spowodowanych
prowadzeniem działalności gospodarczej w celu ochrony powietrza atmosferycznego, gleb,
wód powierzchniowych i podziemnych. Dodatkowo obszar planu położony jest w granicach
Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują
działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy i odstępstwa od zakazów.
Zapisy odnoszące się pośrednio do zapewniania ochrony jakości środowiska
przyrodniczego na tym obszarze znajdują się także w ustaleniach dotyczących infrastruktury
technicznej. Odprowadzania ścieków komunalnych do sieci kanalizacyjnej przy czym do czasy
jej realizacji zezwala się na użytkowanie bezodpływowych zbiorników na ścieki.
Odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do rowów,
przy czym dopuszcza się retencjonowanie i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych
w granicach własnej działki w sposób niezakłócający stosunków wodnych na działkach
sąsiednich. Ponadto ustala się objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe
i roztopowe z terenów o trwałej nawierzchni, w tym dróg, ulic, placów i parkingów oraz
innych powierzchni narażonych na zanieczyszczenia środkami ropopochodnymi lub innymi
niebezpiecznymi. Realizacja zagospodarowanie na terenie tym powinna być poprzedzona
realizacją sieci uzbrojenia technicznego, w tym głównie kanalizacji ściekowej i deszczowej.
Ustalenia planu przewidują wylesienie części działki ewidencyjnej 148/5, obręb
Czarnca, wprowadzając na obszar planu tereny magazynowe i składowe związane z
istniejącym w sąsiedztwie zakładem produkcyjnym. Planowane przedsięwzięcie może być
potencjalnie uciążliwe dla środowiska, dlatego na etapie wydawania decyzji środowiskowej
dotyczącej wycinki na tym obszarze Burmistrz Gminy Włoszczowa zwrócił się z prośbą o
opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach. Zgodnie z postanowieniem RDOŚ z
dnia 27.02.2013 roku (WOO-II4240.22.2013.JO.2) dla planowanej wycinki nie istniała
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Ustalenia planu oraz wykorzystanie przepisów szczególnych powinno zapewnić
ochronę środowiska, nie uchroni jednak przed uciążliwościami pochodzenia komunikacyjnego
oraz wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej (emisje, ścieki, wody opadowe,
odpady).
20
-
z punktu widzenia ochrony walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego,
zabytków oraz kształtowania walorów krajobrazowych
Ustalenia planu będą prowadzić do wzrostu obszaru zabudowy, co wpłynie na
niewielkie zwiększenie emisji zanieczyszczeń powietrza, obniżenie poziomu wód gruntowych
czy kumulacji zanieczyszczeń w glebie. Zmianie ulegną wartości krajobrazowe w miejsce
istniejącego lasu powstaną obiekty o charakterze przemysłowo-usługowym. Zwiększy się
zasięg terenów zabudowanych kosztem terenów leśnych.
Dla terenów zabudowy ustalono parametry wysokości zabudowy co przyczyni się do
zachowania niskiej intensywności zabudowy w obrębie tej części gminy.
Dla terenów zainwestowanych wprowadza się zapisy o udziale powierzchni
biologicznie czynnej nie wskazując jednak, jakie formy zieleni są preferowane lub zalecane.
Dla poprawy walorów krajobrazowych wskazane byłoby określenie udziału zielni wysokiej na
terenach zabudowy. O walorach krajobrazowych obszaru planu decydować będzie także jakość
architektury, materiałów budowlanych i wykonawstwo, staranność zagospodarowania
i utrzymanie porządku, co nie jest określane zapisem planu miejscowego.
3.
Analiza i ocena wpływu na poszczególne komponenty środowiska we wzajemnym
powiązaniu
Wpływ na gleby i powierzchnię ziemi
Tereny objęte planem to tereny zieleni leśnej. Ustalenia planu w będą prowadziły do
znacznego przekształcenia funkcjonalnego istniejącego zagospodarowania. Znaczne
powierzchnie lasu zostaną zlikwidowane a w ich miejsce powstaną obiekty przemysłowousługowe. Przekształcenia funkcjonalne i rozwój zabudowy i układu komunikacyjnego
spowoduje znaczne ograniczenie powierzchni biologicznie czynnych. Przekształceniu ulegnie
rzeźba terenu w wyniku prowadzonych prac ziemnych przygotowujących tereny na
posadowienie nowej zabudowy. Rozwój terenów utwardzonych może spowodować możliwość
pojawienia się lokalnych ognisk zanieczyszczeń gleb substancjami ropopochodnymi oraz
osadami. Częściowo rekompensatą dla utraty gleb i powierzchni biologicznie czynnych jest
zapis przeznaczający minimum 15 % powierzchni działek na powierzchnię biologicznie
czynną, oraz wprowadzenie 5 m pasa zieleni izolacyjnej, w obszarze obowiązkowego
zagospodarowania zielenią. Ustalenia planu chronią środowisko glebowe przed
zanieczyszczeniami nakazując odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci
kanalizacji deszczowej oraz nakazując utwardzenie terenów, na których może dojść do
zanieczyszczenie szkodliwymi substancjami oraz podczyszczaniem ich na terenie inwestora.
Ustalenia planu będą prowadziły do znacznych zmian w strukturze gleby i powierzchni
ziemi. W wyniku wycinki lasu i posadowienia zabudowy zmianie ulegnie rzeźba terenu,
a warstwa gleby zostanie usunięta.
Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne
Ustalenia planu zobowiązują do odprowadzania wód opadowych i roztopowych do
sieci kanalizacji deszczowej lub do rowów, przy czym dopuszcza się retencjonowanie i
zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach własnej działki w sposób
niezakłócający stosunków wodnych na działkach sąsiednich. Ponadto ustala się objęcie
systemami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe z terenów o trwałej nawierzchni, w
tym dróg, ulic, placów i parkingów oraz innych powierzchni narażonych na zanieczyszczenia
środkami ropopochodnymi lub innymi niebezpiecznymi, zanieczyszczone wody opadowe
i roztopowe z ulic nie będą zanieczyszczać wód powierzchniowych lub gruntów i wód
gruntowych. Stosowanie przepisów odrębnych dotyczących jakości odprowadzanych wód
deszczowych i roztopowych oraz realizacja ustaleń planu, nakazujących utwardzenie terenów
21
zagrożonych zanieczyszczeniami wód substancjami szkodliwymi oraz podczyszczanie wód
opadowych i roztopowych na terenie inwestora, powinno uchronić wody powierzchniowe
przed degradacją.
Zabudowa i zabetonowanie terenu ogranicza możliwość zasilania wód gruntowych,
a jednocześnie przyczynia się do zwiększenia przepływu w okolicznych ciekach. Ustalenia
planu zezwalają na retencjonowanie wód opadowych i wykorzystania ich do nawadniania
terenów zieleni, co zmniejszy ilość odprowadzanych ścieków deszczowych do wód
powierzchniowych oraz poprawi bilans wód gruntowych, zapobiegając przesuszeniu gruntu.
Planowana zabudowa będzie wiązała się z przebywaniem na tym terenie pewnej liczby
osób (zatrudnienie, obiekty usługowe). Zabudowa produkcyjno-usługowa będzie źródłem
pewnej ilości ścieków komunalnych. Ustalenia planu określają sposób odprowadzania ścieków
komunalnych - siecią kanalizacyjną, a ewentualna uciążliwość dla środowiska z tytułu
odprowadzenia oczyszczonych ścieków może wystąpić w miejscu zrzutu z oczyszczalni do
wód powierzchniowych. Problem może być tylko z wcześniejszą realizacją sieci
kanalizacyjnej, przed realizacją zabudowy, w związku z tym plan dopuszcza do czasu jej
realizacji korzystanie z bezodpływowych zbiorników. Planowane w obrębie zabudowy
inwestycje komunikacyjne powinny być zgodnie z przepisami odrębnymi zabezpieczone przed
przedostawaniem się zanieczyszczeń ropopochodnych z nawierzchni jezdni bezpośrednio do
wód powierzchniowych.
Na obszarze planu może dochodzić lokalnie do pojawienia się ognisk zanieczyszczeń
dla wód powierzchniowych i podziemnych. Stosowanie ustaleń planu oraz przepisów
odrębnych powinno jednak neutralizować lub ograniczać uciążliwości tych terenów.
Odprowadzanie ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych regulowane będzie
przez odpowiednie decyzje administracyjne, których kontrolę sprawują organa gminy jak
i państwowe organy ochrony środowiska.
Wpływ na powietrze atmosferyczne
Na obszarze planu brak obiektów emitujących substancje do powietrza, w związku z
tym nie powinno dochodzić tu do przekroczeń dopuszczalnych wartości stężeń głównych
zanieczyszczeń w cyklu rocznym. Rozwój terenów zurbanizowanych kosztem terenów leśnych
i wzrost natężenia ruchu może spowodować niewielki wzrost ilości emisji do atmosfery.
W niesprzyjających warunkach atmosferycznych możliwe jest okresowe przekroczenie
dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza w okresie grzewczym
i w trakcie warunków inwersyjnych. Lokalne kotłownie na gaz, węgiel czy koks emitują,
oprócz zanieczyszczeń, duże ilości dwutlenku węgla, co ma wpływ na globalne zmiany
klimatyczne. Dodatkowym czynnikiem emitującym zanieczyszczenia do atmosfery jest ruch
kołowy na przylegających do MPZP trasach komunikacyjnych. Rozwój terenów produkcyjnousługowych może wpłynąć na zwiększenie natężenia ruchu, a przez to na wzrost emisji spalin.
Planowana powierzchnia biologicznie czynna i zieleń izolacyjna będą jedynie częściowo
redukować zanieczyszczenia powietrza i to jedynie w okresie wegetacyjnym. Zgodnie z
ustaleniami planu do celów grzewczych wymagane jest stosowanie urządzeń o wysokiej
sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń. Realizacja tych zapisów będzie jednak
zależała od uwarunkowań poza planistycznych, głównie ekonomicznych. W przypadku emisji
dolnej z indywidualnych palenisk redukcja zanieczyszczeń wykracza poza ustalenia
planistyczne. Korzystnym zapisem jest także wprowadzenie zapisu o korzystaniu
z odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej.
Prognozowana emisja będzie związana z komunikacją oraz planowanymi systemami
grzewczymi. Ustalenia planu stanowią podstawę do redukcji zanieczyszczeń bytowych oraz
częściowej neutralizacji emisji komunikacyjnych.
22
Wpływ na klimat akustyczny
Realizacja ustaleń planu, czyli budowa a potem użytkowanie zabudowy o charakterze
produkcyjno-usługowym będzie generować dodatkowy ruch samochodowy (w tym głównie
ruch pojazdów dostawczych), co związane jest ze zwiększoną emisją hałasu i pogorszeniem
standardu klimatu akustycznego wzdłuż drogi wojewódzkiej sąsiadującej z MPZP. Tereny
wyznaczone w analizowanym planie nie są objęte ochroną akustyczną. Ustalenia planu
wykorzystują instrumenty planistyczne do ochrony terenów wrażliwych poza MPZP (zieleń
izolacyjna). Wartości klimatu akustycznego nie powinny jednak przekraczać dopuszczalnych
poziomów i nie powinny stanowić uciążliwości dla użytkowników usług.
Dotrzymanie standardów akustycznych poza MPZP będzie zależało od działań inwestycyjnych
prowadzonych w ramach zakładu produkcyjnego.
Wpływ na różnorodność biologiczną, świat roślinny i zwierzęcy
Omawiany obszar jest ubogi pod względem przyrodniczym. Występująca roślinność to
bór sosnowy o charakterze monokultury z niewielką domieszką brzozy. Ustalenia planu
określają minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 15% powierzchni
terenu. W związku z tym tylko niewielka część powierzchni planu będzie stanowić tereny
biologicznie czynne. Natomiast planowane tereny zieleni towarzyszącej zabudowie w tym
izolacyjnej ukształtowane są głównie w oparciu o gatunki roślin ozdobnych i odpornych na
trudne warunki. Tereny te nie będą pełnić funkcji przyrodniczych a jedynie izolacyjne
i ozdobne. Tereny planu nie stanowią głównych obszarów ekologicznych w strukturze gminy
dlatego należy przypuszczać, że ich zabudowanie nie spowoduje zauważalnych zmian
w jakości środowiska przyrodniczego.
Nie prognozuje się znaczącego negatywnego oddziaływania na świat zwierzęcy
i roślinny oraz różnorodność biologiczną.
Wpływ na klimat lokalny
Planowane zabudowa będzie miała wpływ na modyfikację klimatu lokalnego,
szczególnie w odniesieniu do zaburzeń pola wiatru oraz emisji ciepła. Zabudowa
przemysłowo-usługowa z pewnym udziałem zieleni nie powinna ograniczać przewietrzania,
może natomiast prowadzić do przesuszenia terenu. Zabudowa zostanie wprowadzona na
istniejące tereny leśne, które charakteryzują się podwyższoną wilgotnością, znaczymy
osłabieniem promieniowania słonecznego, słabym wiatrem, wyrównanym profilem
termicznym. Sąsiedztwo terenów leśnych będzie korzystnie wpływać na warunki
bioklimatyczne.
Nie prognozuje się znacząco negatywnych oddziaływań na klimat lokalny.
Wpływ na krajobraz, zabytki i zasoby naturalne
Obszar objęty opracowaniem nie posiada walory architektonicznych i urbanistycznych.
W wyniku realizacji planu zmianie ulegnie krajobraz terenu gdyż w miejsce zwartego obszaru
leśnego wprowadzona zostanie zabudowa przemysłowo-usługowa. W sąsiedztwie tego terenu
istnieją zakłady produkcyjne dlatego ustalenia planu w zakresie ukształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu zapewniają utrzymanie skali zabudowy (ograniczenie wysokości
zabudowy) oraz charakteru zabudowy.
Ustaleń planu będą miały znaczny wpływ na krajobraz. Uciążliwości dotyczyć będą
pojawienie się zabudowy kubaturowej na terenach leśnych.
Wpływ na zdrowie ludzi
Rozwój zabudowy przemysłowo-usługowej kosztem terenów leśnych zwiększy zasięg
uciążliwości z tym związany (m.in. emisje zanieczyszczeń powietrza, emisje hałasu,
23
ograniczenie powierzchni otwartych i terenów zieleni) i zwiększy liczbę użytkowników,
którzy mogą być narażeni na te uciążliwości. Wprawdzie o zdrowiu człowieka decyduje dużo
uwarunkowań i osobnicza odporność na choroby, ale np. zaburzenie snu w wyniku
uciążliwego hałasu, trwające przez długi czasu, może odbić się na kondycji zdrowotnej
mieszkańców i ludzi wypoczywających, dlatego w obrębie planu nie wprowadza się terenów
mieszkaniowych i rekreacyjnych. Korzystnie na zdrowie pracowników powinno wpływać
sąsiedztwo terenów leśnych, które będą wolne od wszelkich uciążliwości.
24
VI.
ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA
USTANOWIONYCH
NA
SZCZEBLU
MIĘDZYNARDOWYM,
WSPÓLNOTOWYM
I KRAJOWYM ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszczowa
uwzględnia cele ochrony środowiska zawarte w wielu dokumentach strategicznych
opracowanych na szczeblu krajowym i regionalnym, a także zawarte w dyrektywach UE.
Dokumentami rangi międzynarodowej o charakterze przestrzennym, stanowiącym
podstawę do formułowania celów ochrony środowiska w programach krajowych są konwencje
międzynarodowe, przyjęte przez stronę polską, m. n.:
- Konwencja Genewska w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na
dalekie odległości z 1979 r. wraz z II protokołem siarkowym z 1994 r. (Oslo),
- Konwencja Berneńska o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk
naturalnych z 1979 r.,
- Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto, 1997
r. wraz Protokółem.,
- Konwencja Ramsarska o obszarach wodno – błotnych z 1971 r. ze zmianami w Paryżu
(1982 r.) i Regina (1987 r.),
- Konwencja ONZ o ochronie różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro, 1992 r.,
- Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de
Janeiro, 1992 r.,
- Protokół Montrealski w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową z 1987 r.
wraz z poprawkami londyńskimi (1990 r.), wiedeńskimi (1992 r.).
Ponadto cele Studium uwzględniają zapisy dokumentów strategicznych o randze
krajowej. Są to między innymi:
-
-
-
-
II Polityka ekologiczna państwa, która nawiązuje do priorytetowych kierunków działań
określonych w VI Programie działań Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska.
Dokument ten wskazuje narzędzia ochrony środowiska, a także problemy związane ze
współpracą międzynarodową ze szczególnym uwzględnieniem UE. Swoje cele i zakres
działań wyznacza w trzech horyzontach czasowych: do roku 2002, do roku 2010 i do
roku 2025.
Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
przedstawia cele w zakresie rozwiązań systemowych, wśród których wyróżnia
włączenie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych, a przede wszystkim do
energetyki, przemysłu, transportu, gospodarki komunalnej i budownictwa, rolnictwa,
leśnictwa i turystyki, aktywizację rynku na rzecz ochrony środowiska, zarządzanie
środowiskiem, udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowisk, rozwój
badań i postęp techniczny oraz ponoszenie odpowiedzialności za szkody w środowisku.
Dokument ten dostrzega ważną rolę w ekologizacji planowania przestrzennego
i użytkowania terenu oraz w edukacji ekologicznej i dostępie do informacji.
Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej
wraz z Programem działań mówi o zachowaniu całej rodzimej przyrody, bez względu
na jej formę użytkowania oraz stopień jej przekształcenia lub zniszczenia.
Krajowy Program Zwiększania Lesistości, który jest instrumentem polityki leśnej
w zakresie kształtowania przestrzeni przyrodniczej kraju, zawiera ogólne wytyczne
25
-
-
sporządzania regionalnych planów przestrzennego zagospodarowania w dziedzinie
zwiększania lesistości.
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami określa zakres działania niezbędny do
zaplanowania zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju, w sposób zapewniający
ochronę środowiska z uwzględnieniem obecnych i przyszłych możliwości
technicznych, organizacyjnych.
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych jest programem inwestycji
rozbudowy systemów oczyszczalni ścieków w sektorze komunalnym. Program pozwoli
na wyeliminowanie nieoczyszczonych ścieków (pochodzących ze źródeł miejskich
i aglomeracji) z wód powierzchniowych. Dokument dotyczy także poprawy jakości
wód powierzchniowych, będących potencjalnym źródłem poboru ujęć komunalnych.
Zamierzeniem Programu jest również pobudzenie inicjatyw lokalnych (nowe miejsca
pracy) oraz pełne dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej w zakresie
wyposażenia w system oczyszczalni ścieków i kanalizacji.
Ponadto dla planu istotne z punktu widzenia ochrony środowiska są priorytety
wynikające z dokumentów ustanowionych na szczeblu rządowym, samorządowym,
porozumień międzynarodowych oraz dokumentów i dyrektyw Unii Europejskiej. Do
najważniejszych dokumentów zaliczyć należy:
-
Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2025,
Wstępny Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007 – 2015,
Narodową Strategię Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013,
Dyrektywy Unii Europejskiej: 98/83/UE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości
wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi, Dyrektywy Ramowej UE dotyczącej
wody, przyjętej w 1997 r., Dyrektywy 98/15/EC z 27 lutego 1998 r. dot. wprowadzania
zanieczyszczeń do wód, Dyrektywy Ramowej w sprawie ogólnych zasad
gospodarowania odpadami 75/442/EWG z 15 lipca 1975 r., Dyrektywy 9/31 WE
w sprawie odpadów niebezpiecznych, Dyrektywy 43/92 EEC z 21 maja 1992 r.
(z późn. zm.) w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory oraz
Dyrektywy 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. o ochronie ptaków, będąca podstawą
tworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.
Ustanowione na poziomach międzynarodowym i krajowym cele polityki ekologicznej
znalazły swoje odzwierciedlenie w opracowanych na poziomie regionalnym dokumentach
strategicznych, takich jak: „Program Ochrony Środowiska Województwa Świętokrzuskiego”
czy „Plan Gospodarki Odpadami Województwa Świętokrzyskiego”.
Z sześciu Programów Operacyjnych – jeden ma istotne znaczenie dla niniejszego
Studium - PO Infrastruktura i Środowisko. Głównym celem Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów
poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu
środowiska, zdrowia społeczeństwa, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności
terytorialnej. Cele szczegółowe PO Infrastruktura i Środowisko istotne dla województwa
świętokrzyskiego to:
- budowa infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał
się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego,
- zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez
powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec
transportu drogowego środków transportu,
26
-
zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez
dywersyfikacje dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój
odnawialnych źródeł energii.
Ponadto Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata
2007 – 2013 stawia sobie za cel poprawę stanu, zachowanie bioróżnorodności oraz
zapobieganie degradacji środowiska naturalnego, wspieranie kompleksowych projektów
z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz
zachowanie bioróżnorodności, gdzie wspierane będą działania mające na celu zachowanie
zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin, zwierząt
i grzybów oraz przywracania drożności korytarzy ekologicznych, aby umożliwić prawidłowe
funkcjonowanie sieci NATURA 2000, a także kształtowanie postaw społecznych sprzyjających
ochronie środowiska.
Plany miejscowe nie odnoszą się bezpośrednio do ochrony środowiska, jednak
pośrednio realizują idee zrównoważonego rozwoju wskazując przeznaczenia dla
poszczególnych terenów z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i walorów
przyrodniczych obszarów. Analizowany plan miejscowy nie ingeruje znacząco w obszary
objęte ochroną na terenie gminy i nie zmienia przeznaczeń terenów na tyle aby wywołać
znacząco negatywne oddziaływanie na środowisko.
Plany miejscowe realizują zapisy zawarte w art. 71-73 ustawy Prawo ochrony
środowiska w odniesieniu do sposobów zagospodarowania terenów oraz form ochrony
przyrody, w tym również obszarów Natura 2000 ustanowionych na podstawie prawa
Wspólnotowego. Ponadto z Prawa ochrony środowiska i z ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wynika wprowadzenie w planach miejscowych standardów
akustycznych dla poszczególnych typów zabudowy chronionej przed hałasem, natomiast
z Prawa budowlanego wskazanie udziału powierzchni biologicznie czynnych dla
poszczególnych przeznaczeń terenów. W kontekście tych przepisów w tekście planu
uwzględnia się aspekty środowiskowe w zakresie ogólnych zasad ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego. Ponadto aspekty środowiskowe uwzględniane są w ramach
zapisów dotyczących infrastruktury technicznej, systemów komunikacji i wreszcie
przeznaczeń poszczególnych terenów. Plany miejscowe są także zgodne z kierunkami
zagospodarowania przestrzennego zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszczowa oraz pozostałymi dokumentami
strategicznymi w obrębie gminy, powiatu, województwa i kraju.
27
VII. PROPOZYCE
ROZWIĄZAŃ
OGRANICZAJĄCYCH
NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
ORAZ ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH
Ustalenia analizowanego planu są wynikiem kompromisu pomiędzy wymogami
ochrony środowiska i życia człowieka, a koniecznością rozwoju urbanistycznego i społecznego
gminy. Zaprezentowane rozwiązania są zgodne z ustawodawstwem odrębnym, dokumentami
planistycznymi obowiązującymi na terenie gminy i wykorzystują instrumenty planistyczne
służące do zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych. Na etapie przygotowywania
projektu planu miejscowego analizowano kilka wariantów planu wybierając najbardziej
optymalny z punktu widzenia celów urbanistycznych, środowiskowych i społecznych.
Analizowano miedzy innymi kwestie wysokości zabudowy, przeznaczenia poszczególnych
terenów oraz usytuowania terenów. Prognoza oddziaływania na środowisko uznaje, że
zaproponowane ustalenia są korzystniejsze dla środowiska w kontekście istniejących
uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy.
W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania realizacji planu na środowisko
przedstawia się następujące wnioski i propozycje działań:
- obudowa zielenią piętrową w tym wysoką całego obszaru opracowania, co poprawiłaby
walory krajobrazowe, a w okresie wegetacyjnym przyczyniłaby się do redukcji
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych powstających w obrębie zakładu;
- stopniowe wylesianie terenu i przeznaczanie terenów pod nowe budynki.
W zakresie ładu przestrzennego konieczny jest harmonijny rozwój poszczególnych
jednostek urbanistycznych. Nowo powstająca zabudowa powinna być wyposażona
w odpowiednią infrastrukturę techniczną, co zapobiegnie degradacji środowiska. Korzystanie
z walorów środowiska przyrodniczego powinno zakładać zachowanie równowagi tak, aby
zapobiegać negatywnej antropopresji.
W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania realizacji planu na środowisko
realizacja zabudowy na obszarach wskazanych w planie miejscowym powinna być
poprzedzona wyposażeniem terenów w infrastrukturę techniczną, a przede wszystkim
skanalizowaniem terenów oraz zapewnieniem dojazdu.
W ustaleniach planu zawarto rozwiązania korzystne dla ograniczenia negatywnego
wpływu planowanego zagospodarowania na środowisko przyrodnicze i na ludzi.
VIII. METODY ANALIZY
PROJEKTU PLANU
REALIZACJI
POSTANOWIEŃ
Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pod kątem wpływu na środowisko mogą się odnosić do:
oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu,
przestrzegania ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu, ukształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu, ustaleń dotyczących wyposażenia w infrastrukturę
techniczną, ochrony i kształtowania środowiska i ładu przestrzennego, ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków.
Ad 1) W zakresie oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu na środowisko:
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o uwarunkowaniach
środowiskowych, obowiązywać będzie monitoring środowiska w zakresie i metodach
określonych w wydanej decyzji,
28
-
-
w odniesieniu do pozostałych terenów może to być monitoring państwowy środowiska,
prowadzony przez odpowiednie organy administracji państwowej, powołane do
badania stanu środowiska,
w przypadku skarg mieszkańców na uciążliwości prowadzonej działalności w oparciu
o uchwalony plan, analizę realizacji mpzp i badanie skażenia środowiska powinien
przeprowadzić odpowiedni organ administracji samorządowej.
Ad. 2) W zakresie realizacji ustaleń mpzp powinny być okresowe przeglądy zainwestowania
obszaru i realizacji mpzp, wykonywane przez administrację samorządową na potrzeby oceny
prowadzonej polityki przestrzennej. Częstotliwość okresowych przeglądów powinna być
zgodna z przepisami szczególnymi (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym: „W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo
prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia
postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich
sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem (…) wniosków w sprawie
sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje
radzie gminy wyniki analiz, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii gminnej (…) komisji
urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy
podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku
uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, o których mowa w art.
27 ustawy. Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2, rada gminy bierze pod uwagę
w szczególności zgodność studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi
z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1.” Wskazane przepisy dotyczą m.in.
uwzględniania w miejscowych planach zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego.
Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektu:
rejestrowanie wniosków o sporządzenie miejscowych planów lub ich zmianę,
gromadzenie materiałów z nimi związanych,
ocenę zgodności wydanych decyzji i pozwoleń budowlanych z projektem,
ocena i aktualizacja form ochrony przyrody i najcenniejszych siedlisk przyrodniczych,
oceny rozwoju gospodarczego (przedsiębiorczości, przemian struktury agrarnej,
rozwoju budownictwa, wzrostu lesistości),
ocena warunków i jakości klimatu akustycznego wykonywane 1 raz na 4 lata.
W zakresie monitoringu poszczególnych elementów środowiska odpowiedzialne są
jednostki i instytucje związane z gospodarką wodną, zarządy dróg, starostwa
powiatowe, urzędy wojewódzkie, a w zakresie ochrony przyrody Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska oraz jednostki wspomagające, zatrudniające
ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska, np. IMGW, RZGW i inne. Zgodnie z art.
10 Dyrektywy 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w celu uniknięcia powielania
monitoringu raporty o stanie i jakości poszczególnych elementów środowiska powinny
być przekazywane do gminy.
W celu oceny wpływu zagospodarowania na środowisko i człowieka można zastosować
wskaźniki monitoringu. Poza przyjętymi w przepisach odrębnych wskaźnikami dotyczącymi
jakości poszczególnych komponentów środowiska można wykorzystać następujące parametry:
29
-
jakość powietrza - liczba instalacji ogrzewania i podgrzewania wody gospodarczej
w oparciu o paliwa ekologiczne (gaz, olej opałowy, energia elektryczna);
jakość wód, gospodarka wodno-ściekowa - gospodarstwa podłączone do kanalizacji,
gospodarstwa podłączone do bezodpływowych zbiorników na nieczystości (szamb);
gospodarka odpadami - ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca;
ochrona przyrody, bioróżnorodności, krajobrazu - obszar gminy objęty ochrona
przyrody lub krajobrazu;
klimat akustyczny - uciążliwość akustyczna dróg (na podstawie pomiarów zarządców).
30
IX.
1.
PROGNOZA
ZMIAN
ŚRODOWISKA
W
WYNIKU
REALIZACJI
USTALEŃ
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Przyjęte założenia
Przy sporządzaniu niniejszej prognozy przyjęto podstawowe założenie, że autorzy
projektu MPZP uwzględnili wszystkie aspekty ochrony środowiska. Zapisy ustaleń projektu
planu przygotowane zostały tak, by w możliwie maksymalnym stopniu ograniczyć negatywne
oddziaływanie przyszłych aktywności na stan środowiska naturalnego i zdrowie mieszkańców.
Szczegółowe lokalizacje nowych inwestycji muszą być ustalane z uwzględnieniem przepisów
szczególnych, dotyczących m.in. ochrony środowiska, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie
przed potencjalną degradacją środowiska.
W celu otrzymania metodologicznej przejrzystości prognozy oddziaływania ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze dokonano
klasyfikacji poszczególnych terenów (dla poszczególnych obrębów) pod kątem potencjalnych
zagrożeń stanu środowiska, mogących wystąpić w wyniku realizacji planu. Określono również
przewidywany zasięg oddziaływania, jego rodzaj oraz trwałość i odwracalność. Ponadto
scharakteryzowano wpływ ustaleń MPZP oraz rodzaj oddziaływania na tereny przyległe do
obszaru opracowania.
Wydzielono jedną grupy, w ramach powyższej klasyfikacji, którą przedstawiono na
załączonej mapie w skali 1:1000 oraz opisano w niniejszym tekście.
A
Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – 1P.
2.
Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na środowisko przyrodnicze
Przyjęte i przedstawione powyżej założenia niniejszej prognozy opracowano
w odniesieniu do wydzielonej grupy, oznaczonej na mapie „Prognozy ...” literą A. Przewiduje
się następujące oddziaływanie ustaleń MPZP na środowisko przyrodnicze, krajobraz i zdrowie
mieszkańców:
A
Teren planowanej zabudowy produkcyjno-usługowej będzie miał uciążliwy wpływ na
środowisko. Planowana zabudowa będzie źródłem emisji z systemów grzewczych oraz
hałasu. W celu posadowienia zabudowy konieczna będzie wycinka istniejącego obszaru
leśnego, po wcześniejszym przeznaczeniu tych gruntów na cele nierolnicze i nieleśne.
Rekompensatą dla środowiska przyrodniczego i krajobrazu jest przeznaczenie, co
najmniej 15% powierzchni działek na powierzchnię biologicznie czynną, co wpływa
korzystnie na walory krajobrazowe obszarów zabudowanych. W okresie grzewczym
może dochodzić do kumulacji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych pochodzący
systemów grzewczych oraz z terenów komunikacji. Uciążliwości tego rodzaju nie będą
jednak zbyt wysokie z uwagi na dobre warunki przewietrzania i otoczenie terenami
leśnymi. Ponadto od strony lasu na terenie planu obowiązuje 5 m pas obowiązkowego
zagospodarowania zielenią. Ustalenia planu w sposób prawidłowy ograniczają
uciążliwości terenów zainwestowania dla środowiska przyrodniczego. Planowane
zagospodarowanie może być lokowane na obszarze planu przy zachowaniu przepisów
odrębnych odnoszących się do ochrony środowiska i przyrody.
Oddziaływanie planu na środowisko i krajobraz można ocenić w następujący sposób: pod
względem charakteru – jako potencjalnie niekorzystne, pod względem intensywności
31
przekształceń – jako zauważalne, pod względem bezpośredniości oddziaływania – jako
bezpośrednie, pod względem okresu trwania oddziaływania – jako długoterminowe,
pod względem częstotliwości oddziaływania – jako stałe i okresowe, pod względem
zasięgu przestrzennego – jako miejscowe, pod względem trwałości przekształceń – jako
częściowo odwracalne i nieodwracalne.
Tab. 6. Zróżnicowanie skutków oddziaływania na poszczególne elementy środowiska.
Oddziaływanie bezpośrednio
na:
ści
świat przyrody i
pośrednie
bioróżnorodność
gleby i
bezpośrednie
powierzchnię
terenu
powietrze
pośrednie
atmosferyczne
wtórne
klimat lokalny
klimat akustyczny pośrednie
Oddziaływanie pod względem:
częstotliwo charakteru
okresu trwania
ści
zmian
zasięgu
trwałości
przekształceń
intensywności
przekształceń
długoterminowe
stałe
obojętne
miejscowe
odwracalne
nieznaczne
długoterminowe
stałe
negatywne
miejscowe
odwracalne
nieznaczne
długoterminowe
stałe
obojętne
miejscowe
odwracalne
nieznaczne
długoterminowe
długoterminowe
stałe
stałe
obojętne
bez znaczenia
miejscowe
miejscowe
odwracalne
odwracalne
częściowo
odwracalne
częściowo
odwracalne
częściowo
odwracalne
nieznaczne
obojętne
wody
pośrednie
długoterminowe
stałe
obojętne
miejscowe
krajobraz i
zabytki
pośrednie
długoterminowe
stałe
bez znaczenia
miejscowe
bezpośrednie i
długoterminowe
pośrednie
stałe
pozytywne
miejscowe
ludzi
3.
nieznaczne
obojętne
nieznaczne
Oddziaływanie MPZP poza obszarem opracowania
Realizacja ustaleń planu będzie miała niewielki wpływ na zmiany środowiska poza
obszarem MPZP. Rozwój zabudowy produkcyjno-usługowej kosztem terenów leśnych
spowoduje znaczny wzrost uciążliwości bytowych tych terenów (zanieczyszczeń powietrza,
wzrostu zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych, emisji hałasu).
Zwiększeniu ulegnie również ruch samochodowy (osobowego i ciężarowego) na
trasach dojazdowych do obszaru opracowania, co spowoduje wzrost ilości zanieczyszczeń
substancjami ropopochodnymi i emisji spalin, a także podwyższony poziom hałasu. Nie będą
to jednak uciążliwości znaczące w sposób zauważalny wpływające na pogorszenie warunków
zamieszkiwania.
Lokalizacja obiektów produkcyjno-usługowych w sposób nieznaczny zmieni warunki
klimatu lokalnego (np. w zakresie wilgotności powietrza) i nie powinna mieć wpływu na
stosunki wodne, poza lokalnie zmniejszoną retencją. Zadowalający udział powierzchni
biologicznie czynnej oraz wprowadzenie zieleni izolacyjnej na terenach planu powinno
częściowo neutralizować negatywne skutki rozwoju tych obszarów.
4.
Środowiskowe skutki zaniechania realizacji ustaleń planu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym aktem prawa
miejscowego umożliwiającym kontrolowany i zrównoważony rozwój gminy i jej
poszczególnych jednostek urbanistycznych. Plan miejscowy określa ramy przestrzennego
zagospodarowania poszczególnych przeznaczeń terenów oraz dopuszczalne ustalenia na nich
stając się instrumentem rozwoju przestrzennego, ale także gospodarczego i społecznego gminy.
Brak realizacji ustaleń projektu planu może przyczynić się do zakłócenia ładu przestrzennego
oraz nasilenia się konfliktów pomiędzy potrzebami ochrony środowiska, a potrzebami rozwoju
gospodarczego. Zachowania ładu przestrzennego, to jedne z najważniejszych zadań miasta
prowadzące do podniesienie jakości życia. Brak realizacji ustaleń projektu planu może
prowadzić do chaotycznego rozwoju przestrzennego istniejących jednostek urbanistycznych,
bez odpowiedniej infrastruktury technicznej oraz układu komunikacyjnego. Prowadzić to może
32
do pogorszenia jakości funkcjonowania środowiska (gruntowo – wodnego, powietrza, klimatu
akustycznego).
Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Włoszczowa zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/242/02 Rady
Miejskiej we Włoszczowej dnia 20 marca 2002 r. wraz ze „Zmianą Nr 1 Studium …” przyjętą
przez Radę Miejską we Włoszczowej uchwałą Nr VII/48/11 z dnia 12 maja 2011 roku dla
obszaru objętego projektem planu przy kształtowaniu nowej zabudowy dla terenów
przemysłowych i przemysłowo-składowych należy kierować się zasadami:
ograniczenia do minimum strefy bezpośredniej ingerencji – obszar planu wkracza na
tereny leśne znajdujące się w obrębie działki ewidencyjnej 148/5, obręb Czarnca
położonej w miejscowości Kuzki. Całkowita powierzchnia działki wynosi 14,2 ha, z
czego 3,1 ha jest przeznaczona do wylesienia. Zgodnie z opisem taksacyjnym jest to
cały oddział 249 a-01 oraz wschodnia i południowo-wschodnia część oddziału 249 a98. Wylesienie jest zaplanowane z celu lokalizacji placu magazynowego zajmującego
powierzchnie ok. 2,5 ha. Zgodnie z opisem taksacyjnym w oddziale 249 a-01 występuje
80% sosna i 20% brzoza z pojedynczymi sztukami jarząba, a w oddziale 249 a-98
100% sosna z pojedynczymi sztukami dęba oraz miejscowym występowaniem brzozy.
Większa część terenu przewidziana do wylesienia posiada obecnie małą lesistość
powstałą w wyniku karczowania, w związku z czym na obszarze planu nie zachowana
jest ciągłość przestrzenna drzewostanu. Planowane przedsięwzięcie nie przewiduje
wzrostu produkcji a jedynie wiąże się z lepszą organizacją istniejącego zakładu w
zakresie magazynowania półproduktów i gotowych wyrobów. Ponadto w wyniku
wylesienie nie nastąpi wycinka 100% istniejącego zadrzewienia a część drzewostanu
sosnowego oraz pojedynczo występującego dęba i brzozy zostanie pozostawione. W
tym kontekście należy uznać, że planowana ingerencja w teren leśny zostanie
ograniczona do niezbędnego minimum;
rekultywacji terenu w miejscach poboru ziemi z wykorzystaniem zabezpieczonej
w czasie prac wierzchniej warstwy gleby – zgodnie z posiadanymi informacjami od
inwestora masy ziemne powstały w wyniku prowadzonych prac ziemnych zostaną
wykorzystane do niwelacji terenu inwestycji;
odtworzenia siedlisk w miejscach zastępczych, w tym np. przesadzanie szczególnie
cenny roślin – na obszarze planu brak jest miejsc występowania szczególnie cennych
roślin, natomiast inwestor dokonał już w zamian za planowany do zajęcia obszar leśny
nasadzeń w rejonie miejscowości Kąty na obszarze Nadleśnictwa Włoszczowa o
łącznej powierzchni 6,39 ha. Obszar nasadzeń kompensacyjnych znajduje się w
odległości ok. 1,3 km na południowy-wschód od obszaru planu i jest również
zlokalizowany w korytarzu ekologicznym i w graniach obszaru chronionego
krajobrazu;
przeniesienie fragmentów (np. z dziuplami) ściętych drzew stanowiących siedlisko
występowania cennych gatunków w miejsca, gdzie będą mogły znaleźć siedliska
zastępcze – zgodnie z decyzją środowiskową wydaną przez Burmistrza Gminy
Włoszczowa z dnia 28.03. 2013 (znak: MRO.6220.2.2013.IJP3) nakazuje się
wykonanie ewentualnych cięć drzew poza okresami lęgowymi ptaków, precyzyjne
postępowanie podczas wycinki drzew nie może być przedmiotem ustaleń planu
miejscowego;
umożliwienia migracji zwierząt przez zastosowanie przepustów dla zwierząt dużych
i małych oraz płazów – tego typu ustalenia nie są przedmiotem planu miejscowego i
powinny być regulowane na etapie decyzji środowiskowej, plan nie zabrania
stosowanie tego typu rozwiązań;
33
-
-
-
5.
przy realizacji rozbudowy firmy Strunobet z uwagi na związane z tym odlesienie
terenu, dla zabezpieczenia migracji zwierząt w narożniku terenu objętego zmianą
przeznaczenia, od strony północno-wschodniej należy pozostawić istniejący pas lasu
o szerokości ca 10-15 m, który stanowił będzie korytarz migracyjny dla zwierząt – w
planie miejscowym nie wskazano terenu leśnego we wspomnianym narożniku, jednak
zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej inwestycji można stwierdzić
że nie planuje się całkowitej wycinki drzew i możliwe jest zachowanie pewnej ich
ilości, ponadto należy zauważyć że teren na styku obszaru planu i niewielkiego
izolowanego kompleksu leśnego znajdującego się na wschód od granic planu jest w tej
chwili pozbawiony lasu dlatego nie planuje się wprowadzania tam dodatkowo
zadrzewień;
niezależnie od tego wzdłuż całego ogrodzenia sąsiadującego z lasem należy pozostawić
wąski pas zieleni, który pełnił będzie funkcje zieleni izolacyjnej, dodatkowo
wprowadzić zieleń izolacyjną od strony istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz
zachować wzdłuż cieku pas wolny od zabudowy umożliwiający wykonywanie prac
związanych z prawidłowym utrzymaniem cieku - w ustaleniach planu wprowadzono
wzdłuż całej granicy planu zieleń izolacyjną;
wody opadowe i roztopowe z zanieczyszczonych powierzchni szczelnej terenów
produkcyjnych, składów i magazynów, parkingów o pow. od 0.1 ha winny być ujęte
w szczelne lub zamknięte systemy kanalizacji i podczyszczone przed wprowadzeniem
do wód i do ziemi - w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych: ustala
się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub
do rowów, przy czym dopuszcza się retencjonowanie i zagospodarowanie wód
opadowych i roztopowych w granicach własnej działki w sposób niezakłócający
stosunków wodnych na działkach sąsiednich, ustala się objęcie systemami
odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe z terenów o trwałej nawierzchni, w tym
dróg, ulic, placów i parkingów oraz innych powierzchni narażonych na
zanieczyszczenia środkami ropopochodnymi lub innymi niebezpiecznymi, ustala się
podczyszczanie wód opadowych i roztopowych, do wymaganych prawem standardów,
przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacji deszczowej lub do odbiornika.
Oddziaływanie transgraniczne
Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 - tekst
jedn.), z rozdziału 3, działu VI dotyczącego postępowanie w sprawie transgranicznego
oddziaływania pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku projektów
polityk, strategii, planów i programów opracowywany dokument nie będzie miał
oddziaływania transgranicznego.
6.
Oddziaływanie na obszary chronione
Obszar planu znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu dla którego
zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego obowiązują następujące działania
w zakresie czynnej ochrony ekosystemów:
- zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych naturalnych i sztucznych,
utrzymanie meandrów na wybranych odcinkach cieków – obszar planu nie znajduje się
w pobliżu zbiorników wodnych sztucznych lub naturalnych oraz w granicach dolin
rzecznych dlatego nie przewiduje się wpływu na stan zachowanie elementów
hydrologicznych tym rejonie;
34
-
-
-
-
-
zachowanie śródpolnych i śródleśnych torfowisk, terenów podmokłych, oczek
wodnych, polan, wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub też
sukcesji – obszar planu znajduje się poza zasięgiem występowania w/w ekosystemów;
utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych – obszar planu obejmuje
fragment działki 148/5, obręb Czarnca położonej w miejscowości Kuzki. Całkowita
powierzchnia działki wynosi 14,2 ha, z czego 3,1 ha jest przeznaczona do wylesienia.
Zgodnie z opisem taksacyjnym jest to cały oddział 249 a-01 oraz wschodnia i
południowo-wschodnia część oddziału 249 a-98. Wylesienie jest zaplanowane z celu
lokalizacji placu magazynowego zajmującego powierzchnie ok. 2,5 ha. Zgodnie z
opisem taksacyjnym w oddziale 249 a-01 występuje 80% sosna i 20% brzoza z
pojedynczymi sztukami jarząba, a w oddziale 249 a-98 100% sosna z pojedynczymi
sztukami dęba oraz miejscowym występowaniem brzozy. Większa część terenu
przewidziana do wylesienia posiada obecnie małą lesistość powstałą w wyniku
karczowania, w związku z czym na obszarze planu nie zachowana jest ciągłość
przestrzenna drzewostanu, Centralna i południowa część obszaru planu znajduje się w
granicach Głównego Południowo-Centralnego Korytarza Ekologicznego (GKPdC-4).
Obszar planu znajduje się w skrajnie północnej części tego korytarza. Biorąc pod
uwagę sąsiedztwo obszaru planu czyli istniejący zakład produkcyjny, drogę
wojewódzką nr 786, linie kolejową dwutorową oraz stan lesistości na obszarze planu
nie przewiduje się aby planowane przedsięwzięcie negatywnie oddziaływało na w/w
korytarz ekologiczny. Przeznaczenie obszaru planu nie będzie stanowić nowej bariery
pośród terenów nieprzekształconych przez człowieka, nie przecina obszarów migracji,
dolin rzecznych, znajduje się na skraju kompleksu leśnego. Nie prognozuje się aby
obszar planu utrudniał swobodne przemieszczanie się zwierząt i powodował
fragmentacje ekosystemów. Ponadto inwestor już dokonał w zamian za planowany do
zajęcia obszar leśny nasadzeń w rejonie miejscowości Kąty na obszarze Nadleśnictwa
Włoszczowa o łącznej powierzchni 6,39 ha. Obszar nasadzeń kompensacyjnych
znajduje się w odległości ok. 1,3 km na południowy-wschód od obszaru planu i jest
również zlokalizowany w w/w korytarzu ekologicznym. Biorąc powyższe informacje
pod uwagę należy stwierdzić, że planowane przekształcenie obszaru leśnego nie
wpłynie na utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych w granicach obszaru
chronionego krajobrazu;
zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy
ekologicznych;
ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów - z uwagi na
sąsiedztwo zakładu nie przewiduje się aby obszar planu stanowił atrakcyjne miejsce dla
występowania chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów. Może być jedynie
potencjalnym miejscem występowania ptaków. Jako że obszar planu znajduje się na
terenie obszaru chronionego krajobrazu w trakcie prowadzenia wycinki i samej
inwestycji należy uwzględnić ochronę zwierząt w okresie ich rozrodu i zimowania. W
związku z tym wycinkę należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków w
okresie od 15 października do końca lutego;
szczególna ochrona ekosystemów i krajobrazów wyjątkowo cennych, poprzez
uznawanie ich za rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki
ekologiczne - na obszarze planu nie występują szczególnie cenne ekosystemy i
krajobrazy, jest to częściowo zdegradowany i dość ubogi siedliskowo las w pobliżu
istniejących terenów produkcyjnych;
zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej – na obszarze nie
występują wyróżniające się twory przyrody nieożywionej.
Ponadto na obszarze zakazuje się:
35
-
-
-
-
zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i
łowiecką - realizacja ustaleń planu nie będzie powodować zabijania dziko żyjących
zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu;
likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli
nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontów lub naprawy urządzeń wodnych – realizacja ustaleń planu nie będzie
powodowała likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i
nadwodnych gdyż wycinka zlokalizowana jest na terenach leśnych;
dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna
gospodarka wodna lub rybacka – obszar planu to piaszczyste wzniesienie o wysokości
3-4 m zbudowane z piasków terasowych. W podłożu występują utwory kredy górnej,
trzeciorzędu i czwartorzędu. Kreda reprezentowana jest przez margle i opoki.
Trzeciorzęd wykształcony jest w postaci iłów z wkładkami margli zalegających na
stropie kredy. Czwartorzęd budują piaski o różnej genezie, gliny zwałowe oraz mady i
piaski rzeczne a także nasypy. Istniejące pakiety iłów uznaje się za izolacje wody
poziomu kredowego od powierzchni. Nie przewiduje się żeby realizacja ustaleń planu
wpływała szkodliwie na zmianę stanu wody w gruntach przyległych. Najbliższy ciek
wodny znajduje się w odległości ok. 80 m. Obszar planu znajduje się poza granicami
strefy ochronnej ujęć wody we Włoszczowej, ale w granicach GZWP nr 408 Niecka
Miechowska. Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie planowanej inwestycji
parkowanie i tankowanie pojazdów na obszarze planu będzie dokonywane na specjalnie
uszczelnionych powierzchniach. Nie ulegnie także zmianie zapotrzebowanie na wodę w
ramach działalności zakładu. Zakład nie wytwarza ścieków technologicznych gdyż jest
wyposażony w instalację recyklingu. Ścieki bytowe oraz ścieki z mycia pomieszczeń
produkcyjnych (podczyszczone) są doprowadzane wewnętrzną kanalizacją do
szczelnego zbiornika i wywożone do oczyszczalni ścieków. Nie przewiduje się zmiany
w ilości odprowadzanych ścieków a co za tym idzie planowane inwestycja nie będzie
stanowiła zagrożenia dla wód powierzchniowych, podziemnych oraz gleby;
likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodnobłotnych – na obszarze planu brak tego typu form i ekosystemów.
Centralna i południowa część obszaru planu znajduje się w granicach Głównego
Południowo-Centralnego Korytarza Ekologicznego (GKPdC-4). Obszar planu znajduje się w
skrajnie północnej części tego korytarza. Biorąc pod uwagę sąsiedztwo obszaru planu czyli
istniejący zakład produkcyjny, drogę wojewódzką nr 786, linię kolejową dwutorową oraz stan
lesistości na obszarze przeznaczonym na inwestycje nie przewiduje się aby planowane
przedsięwzięcie negatywnie oddziaływało na w/w korytarz ekologiczny. Przeznaczenie
obszaru planu nie będzie stanowić nowej bariery pośród terenów nieprzekształconych przez
człowieka, nie przecina obszarów migracji, dolin rzecznych oraz znajduje się na skraju
kompleksu leśnego i korytarza ekologicznego. Nie prognozuje się, aby obszar planu utrudniał
swobodne przemieszczanie się zwierząt i powodował fragmentacje ekosystemów.
Najbliższy obszar Natura 2000 oddalony jest od obszaru opracowania o około 1,5 km
na zachód. Istniejący na obszarze opracowania kompleks leśny nie jest połączony z siedliskami
Natura 2000 „Dolina Górnej Pilicy” i nie stanowi szczególnie cennego kompleksu leśnego
znajdującego się w granicach korytarza ekologicznego czy obszaru chronionego krajobrazu.
Na obszarze planu nie występują żadne z istotnych dla walorów przyrodniczych obszaru
36
chronionego krajobrazu, korytarza ekologicznego, obszaru Natura 2000 – siedliska roślinne i
zwierzęce. Połączenie z obszarem Natura 2000 jako nieprzerwany ciąg ekologiczny zostało
utracone w wyniku realizacji linii kolejowej nr 4 (Centralna Magistrala Kolejowa). Położenia
na skraju korytarza ekologicznego i kompleksu leśnego, brak cennych siedlisk przyrodniczych
i sąsiedztwo terenów produkcyjnych i infrastrukturalnych powoduje, że planowane
zagospodarowanie nie będzie miało znacząco negatywnego wpływu na integralność i
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 „Dolina Górnej Pilicy” oraz zachowanie ciągłości
kompleksów leśnych w obszarze chronionego krajobrazu. Ponadto pozytywnym aspektem
planowanego przedsięwzięcia jest prowadzenie przez inwestora nasadzeń kompensacyjnych w
obrębie w/w korytarza ekologicznego i obszaru chronionego krajobrazu.
X.
STRESZCZENIE
Prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 148/5, obręb Czarnca, gmina
Włoszczowa. Prognoza oddziaływania na środowisko obejmuje zagadnienia związane
z problematyką ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, ochroną
zdrowia mieszkańców, ochroną zasobów naturalnych, a także kształtowaniem i ochroną
walorów krajobrazowych. Analizuje stan funkcjonowania środowiska i jego poszczególnych
elementów oraz określa potencjalne zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu,
zarówno w obszarze opracowania, jak i w obszarach objętych przewidywanym
oddziaływaniem. Ponadto zawiera informacje o przewidywanych przyrodniczych skutkach
gospodarowania przestrzenią związanych z ustaleniami planu miejscowego.
Obszar opracowanie to tereny boru sosnowego sąsiadujące z zakładem produkującym
strunobeton. Potencjalne konflikty przestrzenne z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi
mogą dotyczyć występowania na terenie planu obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 408 – Niecka Miechowska (NW), oraz współistnienia na tym terenie
Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Pewnym ograniczeniem
w zagospodarowaniu może być również fakt położenia w obrębie terenów leśnych. W celu
uniknięcie degradacji środowiska w uwarunkowaniach ekofizjograficznych zaleca się nie
lokalizowanie na obszarze planu przedsięwzięć powodujących lub mogących powodować
znaczne obciążenie dla środowiska, w tym przekroczenia dopuszczalnych wartości
zanieczyszczeń środowiska, wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na
środowisko. W celu poprawy jakości powietrza atmosferycznego zaleca się wykorzystanie do
ogrzewania budynków kotłowni lub indywidualnych urządzeń grzewczych działających na
proekologiczne paliwa oraz zastosowanie urządzeń o wysokiej sprawności i niskiej
emisyjności oraz wykorzystanie źródeł energii odnawialnej. W celu ochrony jakości wód
powierzchniowych i podziemnych zaleca się wprowadzenie zorganizowanego sposobu
odprowadzania ścieków i wód opadowych oraz pełnoprofilowego ich oczyszczania. Zgodnie
z przepisami odrębnymi nie powinno dopuszczać się do odprowadzania nieoczyszczonych
ścieków do wód powierzchniowych, wód gruntowych i gruntu. Na terenach powinno się
retencjonować czyste wody opadowe i wykorzystywać do nawodnień terenów zieleni. W celu
poprawy walorów krajobrazowych oraz warunków bioklimatycznych zaleca się wzmocnienie
zieleni izolacyjnej w formie wielopiętrowej od planowanych obszarów produkcyjnousługowych.
Ustalenia planu w zakresie zasad ochrony środowiska i przyrody wykluczają realizację
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji
celu publicznego z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury
technicznej z zakresu łączności publicznej. Ponadto ustala się: obowiązek stosowania
rozwiązań technicznych mających na celu minimalizację uciążliwości spowodowanych
37
prowadzeniem działalności gospodarczej w celu ochrony powietrza atmosferycznego, gleb,
wód powierzchniowych i podziemnych. Dodatkowo obszar planu położony jest w granicach
Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują
przepisy odrębne.
Zgodnie z metodyką prognozy na obszarze objętym planem wyznaczono jedną grupę
terenów o uciążliwym wpływie na środowisko. Teren planowanej zabudowy produkcyjnousługowej będzie miał uciążliwy wpływ na środowisko. Planowana zabudowa będzie źródłem
emisji z systemów grzewczych oraz hałasu. W celu posadowienia zabudowy konieczna będzie
wycinka istniejącego obszaru leśnego, po wcześniejszym przeznaczeniu tych gruntów na cele
nierolnicze i nieleśne. Rekompensatą dla środowiska przyrodniczego i krajobrazu jest
przeznaczenie, co najmniej 15% powierzchni działek na powierzchnię biologicznie czynną, co
wpływa korzystnie na walory krajobrazowe obszarów zabudowanych. W okresie grzewczym
może dochodzić do kumulacji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych pochodzący systemów
grzewczych oraz z terenów komunikacji. Uciążliwości tego rodzaju nie będą jednak zbyt
wysokie z uwagi na dobre warunki przewietrzania i otoczenie terenami leśnymi. Ponadto od
strony lasu na terenie planu obowiązuje 5 m pas obowiązkowego zagospodarowania zielenią.
Ustalenia planu w sposób prawidłowy ograniczają uciążliwości terenów zainwestowania dla
środowiska przyrodniczego. Planowane zagospodarowanie może być lokowane na obszarze
planu przy zachowaniu przepisów odrębnych odnoszących się do ochrony środowiska
i przyrody.
Projekt Planu stwarza warunki do ograniczenia lub eliminacji części z negatywnych
skutków planowanych zmian. Ich realizacja i ostateczny wpływ na środowisko przyrodnicze
powinny być regulowane na etapie konkretnych decyzji administracyjnych wydawanych
w oparciu o ten dokument z zastosowaniem regulacji wynikających z przepisów dotyczących
ochrony przyrody i środowiska.
Planowane zagospodarowanie nie będzie oddziaływać znacząco negatywnie na obszary
chronione. Ustalenia planu zawierają zapisy ograniczających negatywne oddziaływanie
planowanego zagospodarowania na środowisko oraz w sposób prawidłowy regulują elementy
wyposażenia w infrastrukturę techniczną terenów komunikacyjnych. Planowane
zagospodarowanie nie będzie ingerować w istniejące tereny o funkcji przyrodniczej.
Najbliższy obszar Natura 2000 oddalony jest od obszaru opracowania o około 1,5 km na
zachód. Istniejący na obszarze opracowania kompleks leśny nie jest połączony z siedliskami
Natura 2000 Dolina Górnej Pilicy. Połączenie jako nieprzerwany ciąg ekologiczny zostało
utracone w wyniku realizacji linii kolejowej nr 4 (Centralna Magistrala Kolejowa). Dlatego
planowane zagospodarowanie nie będzie miało znacząco negatywnego wpływu na integralność
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Pilicy. Ustalenia planu zawierają
zapisy ograniczających negatywne oddziaływanie planowanego zagospodarowania na
środowisko oraz w sposób prawidłowy regulują elementy wyposażenia w infrastrukturę
techniczną i terenów komunikacyjnych.
XI.
LITERATURA
1. Dyrektywa 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. o ochronie dziko żyjących ptaków,
2. Dyrektywa 85/337 EEC z dnia 27 czerwca 1985 r., w sprawie oceny skutków niektórych
publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska,
Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz
dziko żyjącej fauny i flory,
3. Dyrektywa Komisji Europejskiej 97/11/EC z dnia 3 marca 1997r. wnoszącej poprawki do
Dyrektywy 85/337 EEC,
38
4. Dyrektywa Rady i Parlamentu Europejskiego 2001/77/EC z dnia 27 września 2001 w
sprawie promowania energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł energii na
wewnętrznym rynku energetycznym.
5. Konwencja o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych
(Konwencja Berneńska) (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263, 264),
6. Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja Bońska),
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87),
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów, z dnia 30 października 2003 r. – Dz. U. Nr 192 poz. 1883.
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko
występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765),
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków roślin
dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764),
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313),
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków
dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237),
14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy
gatunków zwierząt łownych (Dz. U. Nr 45, poz. 433),
15. Rozporządzenie Nr 4/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2005 r.
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2005 r. Nr 25, poz.
497),
16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie
wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795),
17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z póź. zm.),
18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012
r., poz. 1109),
19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr
198, poz. 1226),
20. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.
2004 nr 121 poz. 1266),
21. Ustawa z dnia 31 sierpnia 1995 r. o ratyfikacji Konwencji o różnorodności biologicznej
(Dz. U. z 1995 r. Nr 58, poz. 565),
22. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013
poz. 1232),
23. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21),
24. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r. poz.647),
25. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2013 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 poz. 627),
39
26. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
(Dz. U. Nr 75, poz. 493).
27. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235);
28. Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
1998;
29. Rozporządzenia nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 29 września 1995 r.
(Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 21, poz. 145);
30. Standardowy Formularz Danych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Pilicy, GDOŚ,
2009 - 2013;
31. Kubisz D., Kreślinek nizinny, w: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A.,
Witkowski Z. (red.), Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków), Poradniki ochrony siedlisk
i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny, Ministerstwo Środowiska, 2004;
32. Boroń A., Koza złotawa, w: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski
Z. (red.), Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków), Poradniki ochrony siedlisk i gatunków
Natura 2000 - podręcznik metodyczny, Ministerstwo Środowiska, 2004;
33. Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2012, WIOŚ Kielce,
2013;
34. Wyniki pomiarów jakości wód podziemnych w województwie świętokrzyskim w roku
2012, WIOŚ Kielce, 2013;
35. mapy.isok.gov.pl/imap/;
36. natura2000.gdos.gov.pl/;
37. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Włoszczowa zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/242/02 Rady Miejskiej we Włoszczowej
dnia 20 marca 2002 r. wraz ze „Zmianą Nr 1 Studium …” przyjętą przez Radę Miejską we
Włoszczowej uchwałą Nr VII/48/11 z dnia 12 maja 2011 roku;
40

Podobne dokumenty