pobierz - Inwestycyjna Polisa

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Inwestycyjna Polisa
inwestycje
obowiązuje od 21 grudnia 2015 r.
indeks WUFK/15/12/21
Wykaz
ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do Planów Inwestycyjnych
oraz Planu Uniwersalnego Spektrum
Fundusze polskie
Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe o całkowitej alokacji aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Lp.
Nazwa Ubezpieczeniowego Funduszu
Kapitałowego
Nazwa funduszu inwestycyjnego,
w którego jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa funduszu
Poziom
ryzyka1
Waluta
FUNDUSZE RYNKU POLSKIEGO
FUNDUSZE GOTÓWKOWE I RYNKU PIENIĘŻNEGO
1.
AXA – Lokacyjny
AXA FIO – AXA Subfundusz Lokacyjny
PLN
2.
AXA – PKO Skarbowy
PKO Parasolowy FIO – PKO Skarbowy
PLN
FUNDUSZE DŁUŻNE
Fundusze obligacji
3.
AXA – Portfel Bezpieczny
portfel funduszy
PLN
4.
AXA – Noble Fund Obligacji
Noble Funds FIO – Noble Fund Obligacji
PLN
5.
AXA – Obligacji
AXA FIO – AXA Subfundusz Obligacji
PLN
6.
AXA – Open Finance Obligacji
Open Finance FIO – Subfundusz Open Finance Obligacji
PLN
7.
AXA – PKO Obligacji Długoterminowych
PKO Parasolowy FIO – PKO Obligacji Długoterminowych
PLN
Fundusze obligacji korporacyjnych
8.
AXA – Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
Arka Prestiż SFIO – Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
PLN
9.
AXA – Obligacji Korporacyjnych
AXA FIO – AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
PLN
FUNDUSZE MIESZANE I FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU
Fundusze stabilnego wzrostu
10. AXA – Portfel Stabilnego Wzrostu
portfel funduszy
PLN
11. AXA – PKO Stabilnego Wzrostu
PKO Parasolowy FIO – PKO Stabilnego Wzrostu
PLN
12. AXA – Stabilnego Wzrostu
AXA FIO – AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
PLN
13. AXA – Portfel Zrównoważony
portfel funduszy
PLN
14. AXA – Makro Alokacji
AXA FIO – AXA Subfundusz Makro Alokacji
PLN
15. AXA – Noble Fund Mieszany
Noble Funds FIO – Noble Fund Mieszany
PLN
16. AXA – Legg Mason Strateg
Legg Mason Parasol FIO – Legg Mason Strateg
PLN
17. AXA – Noble Fund Timingowy
Noble Funds FIO – Noble Fund Timingowy
PLN
18. AXA – Open Finance Aktywnej Alokacji
Open Finance FIO – Subfundusz Open Finance Aktywnej Alokacji
PLN
Fundusze zrównoważone
Fundusze aktywnej alokacji
1. Poziomy ryzyka dla poszczególnych UFK są analogiczne do poziomów ryzyka zawartych w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KIID), dostępnych na www.axa.pl, dla funduszy inwestycyjnych,
w których jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa UFK, według stanu na dzień 13.11.2015 r. Dla portfeli modelowych poziomy ryzyka zostały wyliczone na podstawie metody analogicznej dla tej
wykorzystywanej w KIID AXA FIO. Przykładowo: jedna kostka oznacza niski poziom ryzyka, siedem kostek – bardzo wysoki.
AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 555 00 00, fax 22 555 00 52, www.axa.pl
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 41216, NIP 521-10-36-859, Kapitał zakładowy: 444 440 000 zł – wpłacony w całości
Fundusze polskie
Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe o całkowitej alokacji aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Lp.
Nazwa Ubezpieczeniowego Funduszu
Kapitałowego
Nazwa funduszu inwestycyjnego,
w którego jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa funduszu
Poziom
ryzyka1
Waluta
Fundusze absolutnej stopy zwrotu
19. AXA – IPOPEMA Makro Alokacji
IPOPEMA SFIO – Subfundusz IPOPEMA Makro Alokacji
PLN
20. AXA – Noble Fund Global Return
Noble Funds FIO – Noble Fund Global Return
PLN
21. AXA – Quercus Selektywny
Quercus Parasolowy SFIO – Subfundusz Quercus Selektywny
PLN
22. AXA – Portfel Akcji
portfel funduszy
PLN
23. AXA – Akcji
AXA FIO – AXA Subfundusz Akcji
PLN
24. AXA – Akcji Dużych Spółek
AXA FIO – AXA Subfundusz Akcji Dużych Spółek
PLN
25. AXA – Caspar Akcji Polskich
Caspar Parasolowy FIO – Subfundusz Caspar Akcji Polskich
PLN
26. AXA – IPOPEMA Akcji
IPOPEMA SFIO – Subfundusz IPOPEMA Akcji
PLN
27. AXA – Legg Mason Akcji
Legg Mason Parasol FIO – Legg Mason Akcji
PLN
28. AXA – Noble Fund Akcji
Noble Funds FIO – Noble Fund Akcji
PLN
29. AXA – PKO Akcji Plus
PKO Parasolowy FIO – PKO Akcji Plus
PLN
30. AXA – Quercus Agresywny
Quercus Parasolowy SFIO – Subfundusz Quercus Agresywny
PLN
31. AXA – Quercus lev
Quercus Parasolowy SFIO – Subfundusz Quercus lev
PLN
32. AXA – UniAkcje Wzrostu
UniFundusze FIO – Subfundusz UniAkcje Wzrostu
PLN
33. AXA – Akcji Małych i Średnich Spółek
AXA FIO – AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
PLN
34. AXA – Investor Top 25 Małych Spółek
Investor Parasol FIO – Investor Top 25 Małych Spółek
PLN
FUNDUSZE AKCYJNE
Fundusze akcji uniwersalne
Fundusze akcji małych i średnich spółek
35. AXA – Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek Noble Funds FIO – Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
PLN
36. AXA – UniAkcje Małych i Średnich Spółek
PLN
UniFundusze FIO – Subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek
FUNDUSZE RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
FUNDUSZE MIESZANE I FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU
Fundusze aktywnej alokacji
37. AXA – Portfel Cyklu Koniunkturalnego
portfel funduszy
PLN
38. AXA – Investor Gold Otwarty
Investor Parasol SFIO – Investor Gold Otwarty
PLN
39. AXA – Skarbiec Rynków Surowcowych
SKARBIEC FIO – Subfundusz SKARBIEC – Rynków Surowcowych
PLN
40. AXA – Akcji Spółek Dywidendowych
AXA FIO – AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych
PLN
41. AXA – Investor Turcja
Investor Parasol SFIO – Investor Turcja
PLN
42. AXA – Selective Equity
AXA FIO – AXA Subfundusz Selective Equity
PLN
43. AXA – Skarbiec Spółek Wzrostowych
SKARBIEC FIO – Subfundusz SKARBIEC – Spółek Wzrostowych
PLN
FUNDUSZE SUROWCOWE
FUNDUSZE AKCYJNE
1. Poziomy ryzyka dla poszczególnych UFK są analogiczne do poziomów ryzyka zawartych w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KIID), dostępnych na www.axa.pl, dla funduszy inwestycyjnych,
w których jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa UFK, według stanu na dzień 13.11.2015 r. Dla portfeli modelowych poziomy ryzyka zostały wyliczone na podstawie metody analogicznej dla tej
wykorzystywanej w KIID AXA FIO. Przykładowo: jedna kostka oznacza niski poziom ryzyka, siedem kostek – bardzo wysoki.
Fundusze zagraniczne
Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe o całkowitej alokacji aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych
Lp.
Nazwa Ubezpieczeniowego Funduszu
Kapitałowego
Nazwa funduszu inwestycyjnego,
w którego jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa funduszu
Poziom
ryzyka1
Waluta
FUNDUSZE ZAGRANICZNE
FUNDUSZE DŁUŻNE
Fundusze obligacji
1.
AXA – Templeton Global Bond (PLN)
Franklin Templeton Investment Funds – Subfundusz Templeton
Global Bond Fund
PLN
Fundusze obligacji korporacyjnych
2.
AXA – AllianceBernstein Global High Yield
AllianceBernstein – Global High Yield Portfolio
USD
3.
AXA – US Corporate Bonds
AXA IM Fixed Income Investment Strategies – Subfundusz
US Corporate Bonds
USD
FUNDUSZE MIESZANE I FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU
4.
AXA – Optimal Income
AXA World Funds – Global Optimal Income
EUR
FUNDUSZE AKCJI
5.
AXA – AllianceBernstein Japan Strategic Value
Portfolio
AllianceBernstein – Japan Strategic Value Portfolio
USD
6.
AXA – BlackRock Global Equity Income (PLN)
Black Rock Global Funds – Subfundusz BGF Global Equity Income
Fund
PLN
7.
AXA – Europe Emerging
AXA World Funds – Framlington Europe Emerging
EUR
8.
AXA – Europe Small Cap
AXA World Funds – Framlington Europe Small Cap
EUR
9.
AXA – Euro Relative Value
AXA World Funds – Framlington Euro Relative Value
EUR
10.
AXA – Fidelity Emerging Europe, Middle East
and Africa (PLN)
Fidelity Funds – Subfundusz Fidelity Emerging Europe Middle East
and Africa Fund
PLN
11. AXA – Fidelity Global Real Asset Securities (PLN) Fidelity Funds – Subfundusz Fidelity Global Real Asset Securities Fund
PLN
12. AXA – Global
AXA World Funds – Framlington Global
EUR
13. AXA – Schroder Greater China
Schroder International Selection Fund – Greater China
USD
14. AXA – Templeton Asian Growth (PLN)
Franklin Templeton Investment Funds – Subfundusz Templeton Asian
Growth Fund
PLN
15. AXA – Templeton BRIC (PLN)
Franklin Templeton Investment Funds – Subfundusz Templeton BRIC
Fund
PLN
16. AXA – Templeton Frontier Markets (PLN)
Franklin Templeton Investment Funds – Subfundusz Templeton
Frontier Markets Fund
PLN
17. AXA – Templeton Latin America (PLN)
Franklin Templeton Investment Funds – Subfundusz Templeton Latin
America Fund
PLN
Niniejszy wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych został zatwierdzony uchwałą Zarządu nr 1/07/12/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r.
Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Jarosław Bartkiewicz
Janusz Arczewski
1. Poziomy ryzyka dla poszczególnych UFK są analogiczne do poziomów ryzyka zawartych w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KIID), dostępnych na www.axa.pl, dla funduszy inwestycyjnych,
w których jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa UFK, według stanu na dzień 13.11.2015 r. Dla portfeli modelowych poziomy ryzyka zostały wyliczone na podstawie metody analogicznej dla tej
wykorzystywanej w KIID AXA FIO. Przykładowo: jedna kostka oznacza niski poziom ryzyka, siedem kostek – bardzo wysoki.
4161215
Niniejszy wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2015 r. i ma zastosowanie do umów zawieranych od tej daty.

Podobne dokumenty