Konkurs i typotrafisz etap III biologia 3

Komentarze

Transkrypt

Konkurs i typotrafisz etap III biologia 3
Zadanie 1 (0-1p)
Przedmiotem zainteresowania ekologii są
a) działania mające na celu właściwe wykorzystanie i odnawianie zasobów przyrody
b) relacje między organizmami i zależności między organizmami a środowiskiem ich życia.
c) działania proekologiczne w ramach rozwoju obszarów wiejskich
Zadanie 2. (0-1p)
Wskaż łańcuch pokarmowy, w którym najmniej (%) energii uległo rozproszeniu w postaci
ciepła.
a) ziemniak -> stonka-> bażant-> lis
b) trawa-> sarna-> wilk
c) leszczyna-> wiewiórka-> kuna
d) sałata-> człowiek
Zadanie 3. (0-1p)
Człowiek jest ostatnim ogniwem wielu łańcuchów pokarmowych. Zjadając wołowinę
jesteśmy:
a) konsumentami I rzędu
b) konsumentami II rzędu
c) konsumentami III rzędu
d) producentami
Zadanie 4 (0-2p)
D
G
C
A
E
B
F
rośliny
A.. Powyższy schemat przedstawia:
a) łańcuch troficzny
b) łańcuch pokarmowy
c) obieg materii
d) sieć pokarmową
B. Na wyżej przedstawionym schemacie do więcej niż jednego poziomu troficznego zaliczyć
można gatunki:
a)
b)
c)
d)
AiB
BiD
D, E i G
BiE
Zadanie 5 (0-2p)
Pokrój roślin jednego gatunku może się zmieniać w zależności od warunków
środowiskowych .
Uzupełnij poniższe zdania wybierając poprawne informacje spośród podanych (a-f)
a)1
b)2 c) międzygatunkowej d) wewnątrzgatunkowej e) światła f) wody
Pokrój mniszka , który rośnie w wysokiej trawie przedstawia rysunek…… ,a mniszek
rosnący w trawie niskiej będzie wyglądał tak jak na rysunku……….. .Zilustrowane różnice w
wyglądzie obu roślin są związane z występowaniem lub brakiem konkurencji…… … o
dostęp do……….. .
Zadanie 6 (0-1p)
Zaznacz opis relacji, którą można określić jako symbiozę.
a) Afrykańskie bąkojady to ptaki, które żywią się pasożytami skóry min. słoni. Dla ptaka
skóra roślinożerców jest źródłem pokarmu, a słonie nie cierpią z powodu pasożytów.
b) Zebry żyją w stadzie, co ułatwia im żerowanie. Gdy część zwierząt odżywia się, to
inne stają na straży i uważnie się rozglądają, żeby w porę ostrzec o zagrożeniu zebry
zajęte jedzeniem.
c) Wprowadzony w celach hodowlanych do Jeziora Wiktorii okoń nilowy stał się
przyczyną znacznego ograniczenia liczebności wielu gatunków ryb i krewetek,
którymi się żywi.
Zadanie 7 (0-2p)
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń dotyczących historii życia na Ziemi. Zaznacz P,
jeżeli informacja jest prawdziwa, lub F, jeżeli jest fałszywa.
a) Powstałe w wyniku ewolucji pierwsze komórki nie miały jądra komórkowego i
przypominały współczesne bakterie…… .
b) Gady zdominowały życie na Ziemi w erze mezozoicznej…… .
Zadanie 8 (0-1p)
Bezpośrednim dowodem ewolucji nie jest.
a) Owad zatopiony w bursztynie
b) Obecność kości ogonowej w szkielecie człowieka
c) Skalny odcisk paproci
d) Fragment szkieletu dinozaura
Zadanie 9(0-1p)
Niektóre koty perskie mają oczy o różnej barwie (jedno niebieskie, a drugie brązowe).Jest to
cecha zupełnie nieprzydatna zwierzętom, ale pożądana przez hodowców, którzy podczas
krzyżowania tak dobierają koty, aby zwiększyć szansę na jej pojawienie się u kociąt.
Opisane działania hodowcy są przykładem stosowania:
a) Konkurencji
b) Selekcji naturalnej
c) Ewolucji
d) Doboru sztucznego.
Zadanie 10 (0-1p)
Zaznacz punkt na poniższej liście, który zawiera błędne informacje.
Wybrane cechy anatomiczne różniące człowieka współczesnego od pozostałych ssaków
naczelnych:
a) wyprostowana postawa ciała i dwunożny sposób poruszania się,
b) esowate wygięcie kręgosłupa, poszerzenie i skrócenie miednicy,
c) zwiększenie objętości mózgoczaszki,
d) utrata przeciwstawności kciuka z jednoczesnym wydłużeniem jego długości,
e) znaczna redukcja owłosienia
Zadanie 11 (0-1p)
Pierwsze Prawo Mendla nosi inaczej nazwę prawa:
A. niezależnego dziedziczenia cech.
B. czystości gamet.
C. współdziałania genów nieallelicznych.
D. determinacji płci
Zadanie 12 (0-1p)
Oceń poprawność informacji. Zaznacz P, jeżeli informacja jest prawdziwa, lub F jeżeli
fałszywa.
a) Jeżeli we fragmencie pojedynczej nici DNA zasady są ułożone w kolejności
AGCTAGATGCCT, to nić komplementarna do niej ma postać TCGATCTACCGA
………
b) We fragmencie nici, którego sekwencję podano w punkcie powyżej, jest zakodowana
informacja o kolejności ułożenia czterech aminokwasów ………
Zadanie 13 (0-1p)
Fotografie zestawu chromosomów umożliwiają rozpoznanie chorób genetycznych, które
wynikają z obecności dodatkowych chromosomów lub braku pojedynczego chromosomu
Wyłącznie na podstawie powyższej fotografii można stwierdzić, że osoba, której
chromosomy pokazano:
a)
b)
c)
d)
Choruje na hemofilię
Choruje na zespół Downa
Nie choruje na zespół Downa
Nie choruje na mukowiscydozę
Zadanie 14 (0-2p)
Barwa tęczówki ludzkiego oka zależy od allelu barwy brązowej (B), który jest dominujący w
stosunku do allelu barwy niebieskiej ((b).
Oboje rodzice niebieskookiego chłopca mają oczy brązowe.
1.Jakie jest prawdopodobieństwo, że kolejne dziecko tej pary będzie miało genotyp BB?
a)100%
b) 75%
c)50%
d)25%
2.Jakie jest prawdopodobieństwo, że kolejne dziecko tej pary będzie miało oczy brązowe?
a)75%
b)50%
c)25%
d)0%
Zadanie 15 (0-1p)
Grupa krwi człowieka w układzie ABO jest warunkowana przez trzy allele jednego genu, z
których dwa są dominujące a jeden recesywny.
Kobieta ma grupę krwi AB, a mężczyzna O. Zaznacz punkt, w którym wymieniono wszystkie
grupy, jakie mogą mieć ich dzieci.
a) O,AB
b) A,B,O
c) AB,A,B
d) A,B
Zadanie 16 (0-1p)
Który rysunek przedstawia parę chromosomów homologicznych osobnika będącego
homozygotą dominującą pod względem genu A i heterozygotą pod względem genu B?
Zadanie 17 (0-1p)
Allel długiej sierści kotów dominuje nad allelem sierści krótkiej.
Skrzyżowano ze sobą homozygoty: krótkowłosą kotkę z długowłosym kocurem. Jaką sierść
mają kocięta tej pary?
a) Wszystkie kocięta są krótkowłose.
b) Wszystkie kocięta są długowłose
c) Część kociąt jest krótkowłosa, a część długowłosa
Zadanie 18 (0-1p)
Zaznacz nazwę choroby, która jest skutkiem mutacji genowej w autosomie.
a)
b)
c)
d)
Hemofilia
Zespół Downa
Daltonizm
Mukowiscydoza
Zadanie 19 (0-1p)
Zaznacz punkt zawierający pojęcie, którego dotyczy opis.
Jest podstawową jednostką strukturalną kwasu rybonukleinowego, złożoną z cukru, jednej
zasady azotowej i reszty kwasu fosforowego.
a)
b)
c)
d)
Aminokwas
Gen
Kariotyp
Nukleotyd
Zadanie 20 (0-1p)
Daltonizm jest zaburzeniem polegającym na nierozróżnianiu zwłaszcza barwy zielonej.
Wśród trójki rodzeństwa, dwoje- chłopiec i dziewczynka- to daltoniści, a ich siostra
rozróżnia barwy prawidłowo. Zaznacz informację, która dotyczy rodziców tych dzieci.
a)
b)
c)
d)
Oboje, matka i ojciec, nie rozróżniają kolorów
Ojciec jest daltonistą, a matka nosicielką tego zaburzenia.
Ojciec rozróżnia barwy prawidłowo, a matka jest daltonistką.
Ojciec widzi barwy poprawnie, a matka jest nosicielką daltonizmu