Regulamin sprzedaży premiowej

Komentarze

Transkrypt

Regulamin sprzedaży premiowej
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „KONTO WYDAJESZ & ZARABIASZ
NA GRUPER.PL”
§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia sprzedaży premiowej „Konto Wydajesz &
Zarabiasz na Gruper.pl” („Regulamin”).
2. Organizatorem sprzedaży premiowej „Konto Wydajesz & Zarabiasz na Gruper.pl” („Promocja”) jest
Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Rynek 9/11, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, posiadający
numer identyfikacji podatkowej NIP 896-000-56-73, REGON 930041341 o kapitale zakładowym
746 376 310 zł w całości wpłaconym („Organizator”, „Bank”).
3. Promocja trwa w okresie od dnia 25.09.2012r. do dnia 31.01.2013r.
4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami w Banku.
§2
1. Promocja skierowana jest do klientów indywidualnych posiadających pełną zdolność do czynności
prawnych („Uczestnik Promocji”), którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień
przystąpienia do Promocji nie posiadali w Banku konta osobistego prowadzonego w złotych i spełnią
łącznie następujące warunki:
a. złożą wniosek internetowy o otworzenie Konta Wydajesz & Zarabiasz („Konto”), z kartą
MasterCard PAYBACK Multi za pośrednictwem adresu internetowego podanego w kuponie,
dostępnym do nabycia w serwisie Gruper.pl od dnia 25.09.2012r. do 7.10.2012r., jednak nie
dłużej niż do wyczerpania liczby dostępnych kuponów,
b. do dnia 07.11.2012r. zawrą z Bankiem umowę rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowego
dotyczącą Konta,
c.
w dniu zawarcia z Bankiem umowy Konta zawrą również z Bankiem Umowę o kartę płatniczą
dotyczącą karty MasterCard PAYBACK Multi („Karta”), wydaną do Konta,
d. w dniu zawarcia z Bankiem umowy Konta, o ile wcześniej nie została zawarta, zawrą również
z Bankiem Umowę usług bankowości elektronicznej BZWBK24 („BZWBK24”).
2. Zawarcie umów wymienionych w § 2 pkt. 1b, 1c i 1d oznacza przystąpienie do Promocji.
3. Z Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
§3
1. Uczestnikowi Promocji, który spełni określone warunki wskazane w § 2 Regulaminu, przyznawana
jest premia, będąca kwotą pieniężną w wysokości 10% od wartości transakcji bezgotówkowych
dokonanych kartą MasterCard PAYBACK Multi. Premia będzie naliczana przez 2 kolejne miesiące
kalendarzowe, liczone od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik przystąpił do
Promocji, pod warunkiem, że łączna wartość tych transakcji przekroczy 50 zł.
2. Za transakcje objęte premią uznaje się transakcje wykonane przez Uczestnika Promocji będącego
posiadaczem Karty, spełniające jednocześnie poniższe warunki:
a. transakcje bezgotówkowe dokonane będą na terenie Polski przy użyciu terminala płatniczego
b. transakcje rozliczone będą przez Bank w okresie trwania Promocji.
Transakcja bezgotówkowa - dokonanie za pomocą Karty bezgotówkowej płatności za towary lub
usługi w terminalu POS, w tym zasilenie konta telefonu pre-paid w bankomacie oraz transakcje na
odległość niewymagające fizycznego przedstawienia Karty, takie jak: telefoniczne, mailowe, pocztowe
i przez Internet (z wyjątkiem transakcji związanych z hazardem - zakupy w kasynach internetowych,
czyli transakcje typu quasi-cash) oraz transakcje zbliżeniowe i transakcje typu CAT;
3. W dniu wypłaty premii Uczestnik zobowiązany jest posiadać Konto i Kartę oraz usługi BZWBK24
Internet, o których mowa w § 2 pkt. 1b, 1c i 1d.
4. Wartość premii zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku i wynosi maksymalnie 300 zł dla
jednego Uczestnika w całym okresie trwania Promocji.
5. Premia zostanie przekazana na rachunek Uczestnika w miesiącu następującym po zakończeniu
Promocji.
6. Nagrodzony Uczestnik Promocji nie może domagać się zamiany premii na inną nagrodę.
7. Kwota premii w Promocji jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie
art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z
2010 r. Nr 51, poz.307 z późn. zm.).
§4
1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane w dowolnym oddziale Banku lub placówce BZ
WBK Partner oraz przesyłane na adres: Bank Zachodni WBK S.A., Obszar Klientów Indywidualnych,
Zespół ds. Detalicznych Produktów Rozliczeniowych i Depozytowych, Pl. Andersa 5, 61-894 Poznań.
Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, dokładny adres do
korespondencji oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu
14 dni od dnia jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu w formie pisemnej na adres podany
przez osobę składającą reklamację.
§5
1. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Gruper.pl oraz na stronie internetowej
http://www.bzwbk.pl/.
2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.
3. Bank Zachodni WBK S.A., 50-950 Wrocław, Rynek 9/11, jako Organizator i administrator danych
osobowych Uczestników Promocji zbiera dane Uczestników na zasadzie dobrowolności i będzie je
przetwarzał w celu przeprowadzenia Promocji i przekazania premii. Uczestnikom Promocji
przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
5. Bank zastrzega sobie prawo do przedłużenia Promocji.
6. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.
7. Posiadacz może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników
Konsumenta.
8. Spory pomiędzy Posiadaczem a Bankiem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem
Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8000
zł.