Pobierz - Biuletyn Informacji Publicznej MON

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Biuletyn Informacji Publicznej MON
SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OBRONNOŚCI
ZLECONYCH PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM
W 2012 ROKU
W 2012 roku podstawę prawną do zlecania przez Ministra Obrony Narodowej
organizacjom pozarządowym zadań publicznych w zakresie obronności stanowiły:
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.).
3. Decyzja nr 483/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 2009 r.
w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych w zakresie obronności
państwa organizacjom pozarządowym (Dz. Urz. MON z 2008r., Nr 21, poz. 266).
4. Decyzja Budżetowa na rok 2012 r.
Procedowanie ofert o realizację zadań publicznych z upoważnienia Ministra
Obrony Narodowej realizowane było przez Departament Wychowania i Promocji
Obronności MON, w oparciu o Wytyczne Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony
Narodowej w sprawie priorytetowych obszarów zadań publicznych, które mogą być
zlecane organizacjom pozarządowym w 2012 roku oraz zgodnie z „Zasadami
przyznawania i rozliczania przez Ministra Obrony Narodowej dotacji na realizację
zadań
publicznych
w
zakresie
obronności
organizacjom
pozarządowym
w 2012 roku”.
W roku 2012 w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadań
publicznych, zwanych dalej zadaniami, przeznaczono kwotę 8.620.000,00 zł, tj. w tej
samej wysokości co w roku poprzednim.
W 2012 roku ogłoszono 10 (dziesięć) Otwartych Konkursów Ofert na realizację
zadań publicznych, z czego w oparciu o art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jeden
z ogłoszonych konkursów został unieważniony.
1
Ponadto, z inicjatywy organizacji pozarządowych, w oparciu o art. 12 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłoszono propozycję realizacji
11 zadań publicznych.
Otwarte Konkursy Ofert obejmowały 6 rodzajów spośród określonej w art. 4 ust. 1
ustawy
o
działalności
pożytku
publicznego
i o wolontariacie
sferze
zadań
publicznych, tj.:
a) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości
oraz
rozwoju
świadomości
narodowej,
obywatelskiej
i kulturowej;
b) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
d) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej;
e) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych
i wojen w kraju i za granicą;
f) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Otwarte Konkursy Ofert wraz „Zasadami przyznawania i rozliczania przez Ministra
Obrony Narodowej dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie obronności
organizacjom
pozarządowym
w
2012
roku”
były
każdorazowo
podawane
do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony
Narodowej
www.bip.mon.gov.pl,
portalu
internetowym
www.wojsko-polskie.pl
oraz w siedzibie Urzędu MON przy ulicy Nowowiejskiej 218 w Warszawie.
W odpowiedzi na ogłoszone konkursy, organizacje pozarządowe złożyły
616 ofert. Warunki formalne realizacji zadań określone w wyżej wymienionych
„Zasadach
(...)",
spełniały
548
oferty
na
łączną
(wnioskowaną)
kwotę
23.102.914,04 zł. Oferty spełniające warunki formalne zostały rozpatrzone przez
Komisję ds. Zlecania Zadań w Zakresie Obronności, zwanej dalej Komisją
na 13 posiedzeniach. Komisja oceniła pozytywnie pod względem merytorycznym
i rekomendowała Sekretarzowi Stanu w MON przyznanie dotacji na realizację zadań
publicznych przedstawionych w 324 ofertach.
2
Z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, Sekretarz Stanu na wniosek
Komisji przyznał dotacje na realizację 324 zadań.
W związku z powyższym Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji
Obronności - z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej - podpisał 313 umów
z 133 organizacjami pozarządowymi wymienionymi w załączniku do niniejszego
sprawozdania, na łączną kwotę 8.761.996,60 zł.
Różnica
w
wysokości
173.646,60
zł
pomiędzy
kwotą
przyznanych
na podstawie zawartych umów dotacji (8.793.646,60 zł), a kwotą wynikającą
z środków finansowych wydzielonych w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej
na zlecanie zadań publicznych w zakresie obronności w 2011 roku (8.620.000,00 zł)
jest efektem redystrybucji środków finansowych wynikającej z faktu właściwie
prowadzonego przez MON nadzoru realizacji zadań, oszczędnego gospodarowania
przez zleceniobiorców przyznanymi środkami jak również z rezygnacji przez
organizacje pozarządowe z wykonania zadań pomimo przyznanej im dotacji.
W 2012 roku organizacje pozarządowe zrezygnowały z realizacji 19 zadań
publicznych, z czego:
- 10 organizacji zrezygnowało z podpisania 12 umów o realizację zadań
publicznych na kwotę 357.308,00 zł 1;
- 5 organizacji zrezygnowało z realizacji 7 zadań publicznych już po
podpisaniu stosownych umów o realizację zadań publicznych na łączną kwotę
164.472,00 zł 2, z czego 1 organizacja zrezygnowała jeszcze przed przekazaniem jej
środków finansowych3.
Według stanu na dzień 31.12.2012 r. Zleceniobiorcy dokonali zwrotów
na łączną kwotę 593.945,93 zł. Ponadto w 2012 roku (według stanu na dzień
31.12.2012r.) z tytułu zwrotów dotacji zwróconych po terminie oraz dotacji
1
Dotyczy: Towarzystwa Wiedzy Obronnej (nr ewid. 047_014), Fundacji Instytut Studiów Strategicznych
(nr ewid. 237_001), Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (nr ewid. 031_002, nr ewid. 031_003,
nr ewid. 031_005), Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" - Oddział Okręgowy w Lublinie (nr ewid.
652_001), Fundacji "Park Militarny Twierdzy Modlin" (nr ewid. 343_001), Polskiego Towarzystwa
"Pro Militari" (nr ewid. 594_002), Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej (nr ewid.
211_003, rezygnacja z realizacji części zadania), Towarzystwa Przyjaciół Chorzel (nr ewid. 550_001),
Towarzystwa Porozumienia Polsko-Rosyjsko-Białoruskiego (nr ewid. 076_001), Wojskowego Klubu
Sportowego "Grunwald" (nr ewid. 014_002).
2
Dotyczy: Biathlonowego Klubu Sportowego "Wojsko Polskie - Kościelisko" (umowa 018/2012/112),
Klub Sportowy "Iskra" (umowa 122/2012/249), Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja SpołecznoWychowawcza (umowa 142/2012/292, umowa 194/2012/367, umowa 286/2012/506), Wojskowa Federacja
Sportu (umowa 175/2012/341), Polskie Towarzystwo "Pro Militari" (umowa 211/2012/341).
3
Dotyczy: Biathlonowego Klubu Sportowego "Wojsko Polskie - Kościelisko". (umowa 018/2012112).
3
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokości uzyskano odsetki w kwocie 20.800,52 zł.
Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2012 roku zadania publiczne realizowane
przez organizacje pozarządowe kierowane były zarówno do małych i wąskich grup
odbiorców
w
różnych
formach
(szkolenia
specjalistyczne,
przygotowanie
reprezentacji Wojska Polskiego do udziału w zawodach międzynarodowych, zawody
sportowo-obronne), jak również miały charakter masowy (uroczystości patriotycznowojskowe, festyny, rekonstrukcje historyczne i inne).
W
2012
roku
najwięcej
ofert
wpłynęło
na
rodzaj
zadań
związany
z "obronnością państwa i działalnością Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej".
Najwyższą dotację otrzymaną jednorazowo, w kwocie 1.151.900,00 zł
przeznaczono na szkolenie selekcyjne (samolotowe) dla kandydatów do Wyższej
Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych dla Aeroklubu "Orląt" z siedzibą w Dęblinie.
Największą liczbę zadań publicznych zleconych do realizacji w 2012 roku przez
Ministra Obrony Narodowej wykonało Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" (15),
a w następnej kolejności Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów
(10), Liga Obrony Kraju (9), Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
"SWAT" (9) i Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (9).
Najwyższe kwoty dotacji otrzymali:
- Aeroklub "Orląt" - 1.151.900,00 zł;
- Liga Obrony Kraju - 664.746,00 zł;
- Klub Sportowy "Iskra" - 392.222,00 zł;
- Wojskowe Stowarzyszenie "Sport - Turystyka - Obronność" - 331.550,00 zł;
- Wojskowa Federacja Sportu - 290.650,00 zł;
- Polskie Towarzystwo Kulturalne "Pro Militari" - 286.900,00 zł;
- Wojskowy Klub Spadochronowy "Skrzydło" - 255.000,00 zł;
- Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "SWAT" - 247.280,00 zł;
- Federacja Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP -244.690,00 zł.
W ramach nadzoru nad realizacją zadań upoważnieni przedstawiciele
Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON dokonali
3 kontroli dotyczących zadań publicznych realizowanych w 2012 roku, w niżej
przedstawionych organizacjach pozarządowych:
 Klubie Sportowym "Iskra";
4
 Polskim Towarzystwie Medycyny i Techniki Hiperbarycznej;
 Wojskowym Klubie Sportowym "Zawisza" - Sekcja strzelecka
(kontrola przeprowadzona w 2013r.).
Na podstawie przeprowadzonych czynności, zespoły kontrolne pozytywnie
oceniły realizację zadań publicznych zlecanych przez Ministra Obrony Narodowej
w 2012 roku.
Udzielane dotacje zostały wykorzystane na zadania wynikające z umów,
a kontrolowane podmioty stosowały zasady wydatkowania środków z dotacji
określone w zawartych umowach oraz ustawach dotyczących finansów publicznych,
zamówień publicznych i rachunkowości.
Ujawniono nieliczne nieprawidłowości, które nie mają jednak większego
wpływu na pozytywną ocenę wykonawstwa zadań publicznych. Ponadto w zakresie
prowadzonych kontroli finansowych negatywnie oceniono działalność jednej
z organizacji dotyczącą sposobu przyznawania i rozliczania zaliczek.
W
trakcie
rozliczania
organizacji
pozarządowych
z
realizacji
zadań
publicznych na podstawie składanych przez nie sprawozdań stwierdzano między
innymi takie nieprawidłowości jak:

wydatkowanie środków przed terminem realizacji zadania oraz po upływie 14 dni
od daty jego zakończenia (zarówno z dotacji, jak i środków własnych);

opłacanie
dokumentów
księgowych
z
środków
pochodzących
z
dotacji
na podstawie dokumentów księgowych wystawianych poza terminem realizacji
zadania określonym w umowie, co było niezgodne z Zasadami przyznawania
i rozliczania przez Ministra Obrony Narodowej dotacji na realizację zadań
publicznych z zakresu obronności w 2012 roku;

brak samodzielnego naliczania i brak wpłat przez organizacje pozarządowe
odsetek karnych za przekroczenie terminu zwrotu niewykorzystanej dotacji.
Zał. 1 na 4 str.:
- zał. 1 – Wykaz organizacji pozarządowych, które wykonywały w 2012 roku zadania publiczne zlecone przez
Ministerstwo Obrony Narodowej – na 4 str.
DYREKTOR
DEPARTAMENTU WYCHOWANIA
I PROMOCJI OBRONNOŚCI MON
5
Załącznik
do Sprawozdania z realizacji zadań publicznych
w zakresie obronności zleconych przez Ministra Obrony Narodowej
organizacjom pozarządowym w 2012 roku
WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH,
KTÓRE WYKONYWAŁY W 2011 ROKU ZADANIA PUBLICZNE
ZLECONE PRZEZ MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Nazwa stowarzyszenia lub fundacji
Aeroklub "Orląt"
Aeroklub Kielecki
Aeroklub Krainy Jezior
Aeroklub Nadwiślański
Aeroklub Pomorski
Biathlonowy Klub Sportowy "WP - Kościelisko"
Caritas Diecezji Ełckiej
Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego
Federacja Organizacji Polskich Pancerniaków "
Federacja Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów RP
Fundacja „Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości”
Fundacja "Dobrej Książki"
Fundacja „Fly Film”
Fundacja „Grunwald”
Fundacja "Historia i Kultura"
Fundacja „Instytut Studiów Strategicznych”
Fundacja "Militarny Park"
Fundacja "Polonia Militaris"
Fundacja „Pracownia Dialogu”
Fundacja "Promilitaria XXI"
Fundacja "Szarża pod Krojantami"
Fundacja "Tutaj Przyszłość"
Fundacja Filmowa Armii Krajowej
Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego
Fundacja na Rzecz Rozwoju Medycyny Ratunkowej
i Leczenia Oparzeń
Fundacja Ochrony Zabytków Techniki Militarnej
Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym
Fundacja Warszawska Orkiestra Symfoniczna "Sonata"
Gdański Klub Płetwonurków "Neptun"
Jednostka Poszukiwawczo-Ratownicza w Złotoryi
Klub Kawalerów Orderu Virtuti Militari
Klub Sportowy "Iskra"
Liga Obrony Kraju
Ludowy Klub Jeździecki "Ostroga"
Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Świadczącym Pomoc
Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych
"Trzeźwy Kierowca"
Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego "10-ka"
Opolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Teraz Wieś"
Polski Czerwony Krzyż
Polski Związek Krótkofalowców
Polski Związek Radioorientacji Sportowej
Liczba
zadań
1
2
1
1
1
1
1
2
1
3
1
2
1
1
5
1
3
4
1
2
1
5
3
1
Kwota
dotacji
1.151.900,00
160.500,00
50.000,00
25.500,00
29.574,24
31.650,00
3.000,00
162.400,00
27.500,00
244.690,00
20.226,00
65.000,00
88.000,00
25.000,00
125.200,00
80.000,00
32.685,00
81.700,00
26.880,00
105.040,00
20.000,00
41.325,00
60.000,00
15.000,00
2
16.805,00
3
1
4
1
2
1
7
9
1
1
35.000,00
7.900,00
140.000,00
33.774,00
18.000,00
18.270,00
392.222,00
664.746,00
6.500,00
12.700,00
1
28.000,00
1
4
3
2
2
11.200,00
40.500,00
22.900,00
57.900,00
27.900,00
6
Lp.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
Nazwa stowarzyszenia lub fundacji
Polskie Towarzystwo Kulturalne "Pro Militari"
Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK)
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) Oddział Ziemi Tarnowskiej
Stowarzyszenie "Centrum Inicjatyw Społecznych"
Stowarzyszenie "Clonovia"
Stowarzyszenie "Dialog Kultur"
Stowarzyszenie "Historia Militaris"
Stowarzyszenie "Instytut Kociewski"
Stowarzyszenie "Jesteśmy z Tobą - Bądź z Nami"
Stowarzyszenie "Klub Fort"
Stowarzyszenie "Klub Jeździecki Legia Kozielska"
Stowarzyszenie "MONAR"
Stowarzyszenie "Ochotniczy Szwadron Ułanów Ziemi
Tomaszowskiej"
Stowarzyszenie "Polska - Świat"
Stowarzyszenie "Projekt Raszyn"
Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa"
Stowarzyszenie "Ruch Wspólnot Obronnych"
Stowarzyszenie "Sięgnąć za Horyzont"
Stowarzyszenie 3 Wieku
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 kspec "Commando"
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych
Na Zachodzie "Karpatczycy"
Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych "Delta"
Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych SIG
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Czemu By Nie"
Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
Stowarzyszenie Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i
Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich
Stowarzyszenie "Międzynarodowy Motocyklowy Rajd
Katyński"
Stowarzyszenie Miłośników Artylerii i Militariów
Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Żołnierzy
Suwalszczyzny
Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów i Historii
"Twierdza Wrocław"
Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Garnizonu Wędrzyn
„Wiarus”
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Czosnów
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
- Oddział w Warszawie
Stowarzyszenie NOWE MIASTO
Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy 69. Leszczyńskiego
Pułku Przeciwlotniczego
Stowarzyszenie Pododdziałów Reprezentacyjnych
Wojska Polskiego
Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej "Persona"
Stowarzyszenie Przyjaciół 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia
Dowodzenia
Stowarzyszenie Przyjaciół 3. Warszawskiej Brygady
Rakietowej Obrony Powietrznej
Liczba
zadań
5
3
1
1
Kwota
dotacji
286.900,00
43.300,00
18.100,00
14.000,00
3
14.100,00
1
1
2
1
1
2
3
1
1
2.500,00
8.100,00
10.240,00
10.000,00
11.000,00
20.000,00
11.420,00
53.450,00
68.450,00
1
10.000,00
3
1
15
7
1
1
8
81.300,00
11.000,00
111.766,00
194.250,00
2.050,00
2.515,00
214.668,00
2
15.800,00
1
1
1
4
140.000,00
10.000,00
25.000,00
50.399,86
1
5.720,00
1
20.000,00
3
28.000,00
1
7.000,00
1
30.000,00
2
36.490,00
4
24.758,00
1
36.000,00
1
5.000,00
1
5.440,00
1
2.880,00
3
86.500,00
1
10.150,00
1
5.000,00
1
13.810,00
7
Lp.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
Nazwa stowarzyszenia lub fundacji
Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach
Poza Granicami Kraju
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79 pp
Strzelców Słonimskich
Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy, Którzy Ponieśli Śmierć
w Katastrofach Lotniczych "W Cieniu Orła"
Stowarzyszenie Saperów Polskich
Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP
Stowarzyszenie Wizna 1939
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu
"Mazovia Team"
Stowarzyszenie Żandarmerii Wojskowej "Żandarm"
Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków 16. Pomorskiej
Dywizji Zmechanizowanej
Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen
Towarzystwo Pamięci 7. Pułku Ułanów Lubelskich
Towarzystwo Przyjaciół 1. Mazurskiej Brygady Artylerii
im. gen. J. Bema
Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz
Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej
Towarzystwo Wiedzy Obronnej
Uczniowski Klub Sportowy „Kaliber”
Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł”
Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów
Wojskowa Federacja Sportu
Wojskowe Stowarzyszenie "Kultura-Turystyka-Obronność"
Wojskowe Stowarzyszenie "Sport - Turystyka - Obronność"
Wojskowe Stowarzyszenie "Turystyka-Kultura-Obronność"
Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "SWAT"
Wojskowy Klub Biegacza „Meta”
Wojskowy Klub Spadochronowy „Skrzydło”
Wojskowy Klub Sportowy „Zawisza” – sekcja strzelecka
Wojskowy Klub Sportowy „Grunwald”
Wojskowy Klub Strzelecki "Baryt"
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Związek Harcerstwa Polskiego
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Mazowiecka
Hufiec Radom
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Mazowiecka
Hufiec Sochaczew
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Opolska
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - Okręg Łódzki
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - Okręg Mazowiecki
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - Okręg Pomorski
Związek Ochotniczy Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej
Związek Piłsudczyków
Związek Polskich Spadochroniarzy - I oddział w Warszawie
Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników
Liczba
zadań
Kwota
dotacji
3
141.046,00
1
8.000,00
1
10.000,00
1
1
1
10.000,00
24.720,00
19.836,00
1
100.000,00
7
58.710,00
1
30.000,00
1
1
2
1
4.950,00
90.000,00
100.660,00
30.000,00
3
50.500,00
1
2
3
5
2
2
10
7
1
6
2
9
4
2
1
5
1
1
2
12.000,00
8.500,00
20.010,00
85.600,00
21.850,00
10.400,00
42.107,10
290.650,00
27.350,00
331.550,00
15.000,00
247.280,00
57.000,00
255.000,00
35.000,00
145.638,00
4.020,00
19.200,00
24.600,00
1
36.000,00
1
5.680,00
1
1
1
9
1
1
1
9.250,00
4.348,40
14.615,00
99.052,00
2.300,00
5.900,00
2.900,00
1
13.000,00
3
1
30.000,00
5.485,00
1
5.500,00
8
Lp.
130.
131.
132.
133.
Nazwa stowarzyszenia lub fundacji
Związek Strzelecki "Strzelec"
Organizacja Społeczno-Wychowawcza
Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja SpołecznoWychowawcza Jednostka Strzelecka 1001
Związek Strzelecki w Radomiu
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Liczba
zadań
Kwota
dotacji
5
100.900,00
1
12.200,00
2
6
Razem:
25.200,00
125.995,00
8.793.646,60
9