Sprawozdanie merytoryczne

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie merytoryczne
S PRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ZA ROK 2009
S towarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji Rekryteringsgruppen - Region Lubelski
I.
Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji Rekryteringsgruppen - Region Lubelski.
20-043 Lublin, Al. Racławickie 44D, tel.: 661 605 059
Data rejestracji – 1994 r. KRS - 0000046256,
NIP: 946 18 39 372, REGON: 430 476 340
Zarząd stowarzyszenia:
Przewodniczący – Andrzej Bąk, 20-561 Lublin, ul. Na Stoku 7/11
Zastępca przewodniczącego – Krystian Malec, 21-100 Lubartów, ul. Lipowa 6A/11
Skarbnik - Artur Jurek, zam. 21-100 Lubartów, ul. Słowackiego 44a
Działalność Stowarzyszenia ma na celu:
1) zwiększenie aktywności życiowej i fizycznej osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach;
2) osiągnięcie możliwości pełnego usamodzielnienia się osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach;
3) rozwój i wspieranie różnych metod rehabilitacji;
4) obrona interesów osób niepełnosprawnych.
II.
Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
1) trening sportowy;
2) organizację obozów rehabilitacyjnych;
3) organizację i udział w imprezach integracyjnych;
4) szkolenie osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz kadry chodzącej;
5) informacje i publikacje związane z prowadzoną działalnością;
6) współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych celach i założeniach
statutowych.
1. W 2009 r. prowadzono stałe zajęcia z Aktywnej Rehabilitacji, które odbywały się:
 W sali gimnastycznej szpitala SPSK 4 ul. Jaczewskiego 8, w środy od 18:00 do 20:00. Obejmowały: naukę
techniki jazdy na wózku, tenisa stołowego, samoobsługi, szermierki i elementów gier zespołowych; poradnictwo
dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W zajęciach uczestniczyło średnio 12 osób poruszających się na
wózkach i 5 wolontariuszy.
 Pierwszy kontakt z osobami po URK odbywający się na Oddziale Rehabilitacji szpitala SPSK Nr 4 w Lublinie,
ul. Jaczewskiego 8.
 Na hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Lublinie, ul. Podwale 11, od stycznia do końca lipca w poniedziałki
w godzinach od 17:45 do 20:15, a od października do końca grudnia w czwartki od 18:30 do 20:30. Zajęcia z
rugby na wózkach, w których uczestniczyło średnio 7 osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach
oraz 4 osoby pełnosprawne w charakterze trenerów, sędziów i obsługi technicznej.
2. We współpracy z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji przeprowadzono VI edycję „Grand Prix Lubelszczyzny –
wyścigi na wózkach”, w ramach której odbyło się 4 wyścigi:
 23 maja w Puławach - VIII Międzynarodowy Wyścig na Wózkach
 14 czerwca w Janowie Lubelskim - XIII Wyścig Porytowe Wzgórze
 2 sierpnia w Krasnem - XIX Bieg Jezior
 6 września w Okunince - III Wyścig „Jezioro Białe”
Grand Prix Lubelszczyzny jest jedyną w Polsce tego typu cykliczną imprezą sportową dającą możliwość
rywalizowania w wyścigach na wózkach osobom amatorsko uprawiającym sport.
3. Za pośrednictwem MOPR wystąpiliśmy z wnioskiem do Urzędu Miasta w Lublinie o przyznanie dofinansowania
w ramach zadania publicznego „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych” na imprezę sportowo-rekreacyjno-integracyjną
z okazji 15-lecia Stowarzyszenia Grupa Aktywnej Rehabilitacji. Dofinansowanie uzyskano i rozliczono. Impreza
odbyła się 16.08.2009 r. na terenach przyległych do Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie. Wzięło w niej udział 65 osób.
4. Osoby biorące udział w zajęciach rugby na wózkach jako drużyna „Brave Snails” uczestniczyły w turniejach
Polskiej Ligi Rugby na Wózkach, które odbyły się:
 21-22.03.2009 r. w Radomiu
 20-21.06.2009 r. w Radomiu
 12-13.09.2009 r. w Radomiu
 7-8.11.2009 r. w Lublinie
1
Dodatkowo, w dniach 30-31.05.2009 r. drużyna wzięła udział w III Turnieju Rugby na Wózkach o Puchar Drużyny
"Jeźdźcy" odbywającym się w Zabrzu, a w dniu 14.03.200 r. rozegrała pokazowy mecz podczas lubartowskiego
turnieju halowej piłki nożnej.
5. Nasi instruktorzy prowadzili szereg szkoleń z tematu Aktywnej Rehabilitacji (teoria i praktyka) dla studentów
Wydziału Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego oraz Wyższej Szkoły Społeczno – Przyrodniczej w Lublinie.
Studenci Uniwersytetu medycznego w Lublina na naszych zajęciach odbywali też nieodpłatnie obowiązkowe praktyki.
6. Na naszej stronie internetowej www.gar.lublin.pl podawane są bieżące wiadomości o działalności oraz
planowanych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie i zaprzyjaźnione organizacje. Ponadto wszelkie
informacje podawane są podczas wszystkich zajęć prowadzonych przez Stowarzyszenie.
III. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
IV. Odpisy uchwał zarządu stowarzyszenia:
UCHWAŁA Nr 1/2009
Zarządu Stowarzyszenia Grupa Aktywnej Rehabilitacji
Rekryteringsgruppen - Region Lubelski
z dnia 14.01.2009 r.
Zarząd uchwala co następuje:
Zgodnie z § 9 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia na podstawie deklaracji z dnia 14.01.2009 r. przyjmuje się w poczet
członków zwyczajnych Stowarzyszenia Karolinę Kalinowską, którą ze względu na niepełnoletność reprezentować będzie
ojciec – Kalinowski Tomasz.
O podjętej uchwale zainteresowani zostali poinformowani na piśmie.
***
UCHWAŁA NR 2/2009
Zarządu Stowarzyszenia Grupa Aktywnej Rehabilitacji
Rekryteringsgruppen - Region Lubelski
z dnia 21.01.2009 r.
Zarząd uchwala co następuje:
1. Pozbawia się członkostwa w Stowarzyszeniu następujące osoby:
- Masłowski Rafał
- Raszyńska Justyna
- Świech Wiesław
Pozbawienie członkostwa jest następstwem nie wypełniania obowiązków członka Stowarzyszenia określonych w § 12
pkt 1 Statutu Stowarzyszenia. Pozbawienie członkostwa było poprzedzone pisemnym upomnieniem.
2. O podjętej decyzji i przysługującym prawie do odwołania się od decyzji zarządu zainteresowani zostaną poinformowani
na piśmie.
***
UCHWAŁA NR 3/2009
Zarządu Stowarzyszenia Grupa Aktywnej Rehabilitacji
Rekryteringsgruppen - Region Lubelski
z dnia 25.03.2009 r.
Zarząd uchwala co następuje:
Zgodnie z § 9 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia na podstawie deklaracji z dnia 25.03.2009 r. przyjmuje się w poczet członków
zwyczajnych Stowarzyszenia Tomasza Żmudę.
O podjętej uchwale zainteresowany został poinformowany na piśmie.
***
2
UCHWAŁA NR 4/2009
Zarządu Stowarzyszenia Grupa Aktywnej Rehabilitacji
Rekryteringsgruppen - Region Lubelski
z dnia 03.06.2009 r.
Zarząd uchwala co następuje:
Zgodnie z § 9 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia na podstawie deklaracji z dnia 30.05.2009 r. przyjmuje się w poczet członków
zwyczajnych Stowarzyszenia Anne Elżebietę Wiertel-Kitlińską.
O podjętej uchwale zainteresowany został poinformowany na piśmie.
***
Lublin 21.01.2009 r.
PROTOKÓŁ NR 1
z zebrania zarządu Stowarzyszenia Grupy Aktywnej Rehabilitacji
Rekryteringsgruppen - Region Lubelski
Zarząd podął decyzję o zwołaniu na dzień 04.03.2009 r. sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
W związku z powyższym do członków Stowarzyszenia doręczone zostaną zaproszenia o następującej treści:
Zarząd Stowarzyszenia Grupa Aktywnej Rehabilitacji Rekryteringsgruppen - Region Lubelski zaprasza na
sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 04.03.2009 r. (środa) o godz. 18:00.
Jeśli w wyznaczonym terminie nie zbierze się kworum, to zebranie odbędzie się w drugim terminie, to jest o godz. 18:15.
Zebranie odbędzie się w sali gimnastycznej szpitala SPSK 4 przy ul. Jaczewskiego 8 w Lublinie.
Program Walnego Zebrania
1. Rozpoczęcie obrad – powitanie uczestników
2. Wybór Prezydium Zebrania
3. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdanie Zarządu za rok 2008 (merytoryczne i finansowe)
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań
8. Sprawy bieżące, wolne wnioski
9. Dyskusja
10. Głosowania nad wnioskami
11. Zamknięcie obrad
Jednocześnie przypominamy o uiszczaniu składek członkowskich oraz możliwości przekazywania 1% z podatku na nasze
Stowarzyszenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
***
Lublin 21.01.2009 r.
PROTOKÓŁ NR 2
z zebrania zarządu Stowarzyszenia Grupy Aktywnej Rehabilitacji
Rekryteringsgruppen - Region Lubelski
Zarząd podął decyzję o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu następujących osób:
- Masłowski Rafał
- Raszyńska Justyna
- Świech Wiesław
Pozbawienie członkostwa jest następstwem nie wywiązywania się z obowiązków członka Stowarzyszenia, a w szczególności
$ 12, puk. 1, lit. „a” i „b” Statutu Stowarzyszenia.
3
W związku z powyższym Zarząd podejmie stosowną Uchwałę.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
***
Lublin 27.03.2009 r.
PROTOKÓŁ NR 3
z zebrania zarządu Stowarzyszenia Grupy Aktywnej Rehabilitacji
Rekryteringsgruppen - Region Lubelski
Zarząd podjął decyzję o przelaniu z konta bankowego kwoty 4 265,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt
pięć złotych) na firmę Smile Yoga – Polska Adam Grys z siedzibą w Lesznie przy ul. Janickiego 27 na podstawie
Faktury 11/PM/09 z dnia 12.03.2009 r. wystawionej za rehabilitacyję Norberta Kuźniarskiego.
Pieniądze zostały przelane zgodnie z decyzją zarządu Stowarzyszenia zawartą w Protokole Nr 2 z dnia 04.01.2008 r.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
***
Lublin 24.07.2009 r.
PROTOKÓŁ NR 4
z zebrania zarządu Stowarzyszenia Grupy Aktywnej Rehabilitacji
Rekryteringsgruppen - Region Lubelski
Zarząd podjął decyzję o przelaniu z konta bankowego kwoty 650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych) na firmę
„Usługi rehabilitacyjne – Jadwiga Szczotka” Mochnaczka Wyżyna 76, 33-380 Krynica Zdrój na podstawie Rachunku
Nr 02/07/09 z dnia 05.07.2009 r. wystawionego za rehabilitację Norberta Kuźniarskiego.
Pieniądze zostały przelane zgodnie z decyzją zarządu Stowarzyszenia zawartą w Protokole Nr 2 z dnia 04.01.2008 r.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
***
Lublin 29.07.2009 r.
PROTOKÓŁ NR 5
z zebrania zarządu Stowarzyszenia Grupy Aktywnej Rehabilitacji
Rekryteringsgruppen - Region Lubelski
Zarząd podjął decyzję o przelaniu z konta bankowego kwoty 4948,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset
czterdzieści osiem złotych) na firmę „Smileupgrade – Alicja Wielebska” z siedzibą przy Al. Krasińskiego 13, 64-100
Leszno na podstawie Faktury VAT Nr FV8/2009 z dnia 10.07.2009 r. wystawionej za turnus rehabilitacyjny Norberta
Kuźniarskiego.
Pieniądze zostały przelane zgodnie z decyzją zarządu Stowarzyszenia zawartą w Protokole Nr 2 z dnia 04.01.2008 r.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
***
4
Lublin 01.09.2009 r.
PROTOKÓŁ NR 6
z zebrania zarządu Stowarzyszenia Grupy Aktywnej Rehabilitacji
Rekryteringsgruppen - Region Lubelski
Zarząd podjął decyzję o przelaniu z konta bankowego kwoty 2 775,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset
siedemdziesiąt pięć złotych) firmie „Smileupgrade – Alicja Wielebska” z siedzibą przy Al. Krasińskiego 13, 64-100
Leszno na podstawie Faktury VAT Nr FV23/2009 z dnia 07.08.2009 r. wystawionej za turnus rehabilitacyjny Norberta
Kuźniarskiego.
Pieniądze zostały przelane zgodnie z decyzją zarządu Stowarzyszenia zawartą w Protokole Nr 2 z dnia 04.01.2008 r.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
***
Lublin 30.09.2009 r.
PROTOKÓŁ NR 7
z zebrania zarządu Stowarzyszenia Grupy Aktywnej Rehabilitacji
Rekryteringsgruppen - Region Lubelski
Zarząd podjął decyzję o przelaniu z konta bankowego kwoty 1 800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset złotych) na firmę
„Usługi rehabilitacyjne – Jadwiga Szczotka” Mochnaczka Wyżyna 76, 33-380 Krynica Zdrój na podstawie Rachunku
Nr 01/09/09 z dnia 16.09.2009 r. wystawionego za rehabilitację Norberta Kuźniarskiego.
Pieniądze zostały przelane zgodnie z decyzją zarządu Stowarzyszenia zawartą w Protokole Nr 2 z dnia 04.01.2008 r.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
***
Lublin 04.11.2009 r.
PROTOKÓŁ NR 8
z zebrania zarządu Stowarzyszenia Grupy Aktywnej Rehabilitacji
Rekryteringsgruppen - Region Lubelski
Zarząd podjął decyzję o przelaniu z konta bankowego kwoty 5115,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto piętnaście złotych)
firmie „Smileupgrade – Alicja Wielebska” z siedzibą przy Al. Krasińskiego 13, 64-100 Leszno na podstawie Faktury
VAT Nr 3/TUR/2009 z dnia 30.09.2009 r. oraz faktury korygującej Nr 1/2009 z dnia 08.10.2009 r. wystawionych za
turnus rehabilitacyjny Norberta Kuźniarskiego.
Pieniądze zostały przelane zgodnie z decyzją zarządu Stowarzyszenia zawartą w Protokole Nr 2 z dnia 04.01.2008 r.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
5
V.
Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
a. Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
pożytku publicznego
(wy szczególnienie)
Darowizny
Zadania zlecone
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku
publicznego
(wy szczególnienie)
8 413,80
600,00
7 813,80
4 713,80
3 100,00
0,00
Pozostałe przychody określone statutem
(wy szczególnienie)
pozostałe przy chody
0,00
b. Pozostałe przychody
Przy chody ze sprzedaży środków trwały ch, środków
trwały ch w budowie oraz wartości niematerialny ch i
prawny ch
Przy chody z likwidacji środków trwały ch
0,00
Inne
0,00
c. Przychody finansowe
Cena sprzedaży akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowy ch
Odsetki od poży czek
Odsetki od posiadany ch papierów wartościowy ch
3,87
3,87
Otrzy mane dy widendy od akcji obcy ch
Inne przy chody f inansowe
6
VI.
a. Informacje o strukturze kosztów
Koszty realizacji działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego
świadczenia pieniężne:
30 028,78
30 028,78
(wy szczególnienie)
koszty
30 028,78
świadczenia niepieniężne:
0,00
(wy szczególnienie)
Koszty realizacji działalności statutowej
odpłatnej pożytku publicznego
świadczenia pieniężne:
0,00
0,00
(wy szczególnienie)
świadczenia niepieniężne:
(wy szczególnienie)
0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
świadczenia pieniężne
(wy szczególnienie)
0,00
0,00
świadczenia niepieniężne
(wy szczególnienie)
0,00
Koszty administracyjne:
- zuży cie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
0,00
- wy nagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i
inne świadczenia
- amorty zacja
- pozostałe koszty
b. Pozostałe koszty
wartość netto sprzedany ch środków trwały ch,
środków trwały ch w budowie oraz wartości
niematerialny ch i prawny ch
0,00
wartość netto z likwidacji środków trwały ch,
wartości niematerialny ch i prawny ch w wy niku
zdarzeń mieszczący ch się w granicach ogólnego
ry zy ka gospodarczego
Inne
c. Koszty finansowe
Wartość ewidency jna sprzedany ch udziałów i
akcji, stanowiący ch długo i krótkoterminowe
akty wa f inansowe
Odsetki od kredy tów i poży czek oprócz odsetek
od kredy tów inwesty cy jny ch w okresie realizacji
inwesty cji
Opłacone prowizje od zaciągnięty ch kredy tów,
oprócz prowizji od kredy tów inwesty cy jny ch
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację
zobowiązań
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych
przejęty ch w leasing f inansowy
0,00
Inne koszty f inansowe
7
VII.
Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej - brak
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie
i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej - brak
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu
i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia - brak
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia – brak
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem
pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich
pożyczek - brak
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku - brak
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek - brak
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie - brak
i) nabytych pozostałych środkach trwałych - brak
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych
dla celów statystycznych - brak
VIII.
1. Zadanie „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych” realizowane w 2009 r. na podstawie umowy Nr 1/2009 z dnia
24 czerwca 2009 roku z Prezydentem Miasta Lublin w ramach otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji
zadań w 2009 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na które
Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji otrzymało dotację w kwocie 3 100 zł zostało wykonane i rozliczone
na kwotę 3 033,16 zł.
IX.
Wszystkie należne zobowiązania podatkowe, a także odpowiednie deklaracje podatkowe zostały wykonane
w obowiązujących terminach.
8