AKTUALIZACJA ZASAD DOTACJI_27 02 2012

Komentarze

Transkrypt

AKTUALIZACJA ZASAD DOTACJI_27 02 2012
WEWNĘTRZNE ZASADY
udzielania z budŜetu Województwa Zachodniopomorskiego dotacji podmiotowych
oraz dotacji celowych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej,
dla których Województwo Zachodniopomorskie pełni funkcję podmiotu tworzącego.
§ 1. Postanowienia ogólne
1.
Zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r.
Nr 112, poz. 654 ze zm.) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej mogą otrzymywać
z budŜetu Województwa Zachodniopomorskiego środki publiczne z przeznaczeniem na:
a) realizację
zadań
w
zakresie
programów
zdrowotnych
i
promocji
zdrowia,
w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji
koniecznych do realizacji tych zadań,
b) remonty,
c) inne niŜ określone w pkt. a) inwestycje, w tym: przebudowę, rozbudowę lub budowę
nowego obiektu oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego.
2.
Zakłady mogą otrzymywać środki publiczne na powyŜsze zadania w zakresie, w jakim realizacja
tych zadań słuŜy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.).
3.
Środki te przekazywane są w formie dotacji podmiotowej lub dotacji celowej, na zasadach
określonych w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.).
4.
Wysokość środków z budŜetu Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczonych na
dofinansowanie realizacji poszczególnych zadań wskazanych w ust.1 określa odrębna dla
kaŜdego zadania umowa dotacyjna. Wysokość tych środków nie moŜe przekroczyć wysokości
kosztów koniecznych do realizacji całości zadania.
5.
Maksymalna wysokość przyznanej dotacji jest ustalana według wzoru W = K x P0, gdzie
współczynnik P0 = a0 : (a0 + b0), a poszczególne symbole oznaczają:
W – maksymalna wysokość dotacji,
K – planowany koszt realizacji zadania,
a0 – przychody zakładu z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
b0 – przychody zakładu z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych
niŜ określone dla symbolu a0.
6.
Środki pienięŜne przeznaczone na dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej
określone zostają na dany rok w uchwale budŜetowej.
1
7.
Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o wysokości dotacji dla poszczególnych
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w granicach kwot uchwalonych na dany
rok budŜetowy przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, jest Zarząd Województwa
Zachodniopomorskiego.
§ 2. Tryb udzielania dotacji
1. DOTACJE PODMIOTOWE
1.
W celu otrzymania dotacji podmiotowej na realizację zadań związanych z promocją zdrowia
oraz profilaktyką chorób lub innych działań o charakterze prozdrowotnym, samodzielny publiczny
zakład
opieki
zdrowotnej
przedkłada
do Wydziału
Zdrowia
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego propozycje programowe w zakresie edukacji zdrowotnej,
profilaktyki i promocji zdrowia planowanych do realizacji na terenie województwa na dany rok
budŜetowy wraz z preliminarzem kosztów realizacji przedmiotowych zadań.
2.
Propozycje programowe oraz preliminarze przyjmowane są w terminie do 15 stycznia na dany
rok budŜetowy.
3.
Propozycje programowe rozpatrywane są przez Wydział Zdrowia w oparciu o następujące
kryteria:
a) priorytet zdrowotny,
b) jednostka chorobowa,
c) populacja docelowa,
d) zasadniczy cel programu,
e) koszt programu w złotych, w tym koszt całkowity, finansowy udział własny i kwota
dofinansowania,
f)
gwarant realizacji,
g) przewidywane efekty,
h) czas realizacji,
i)
ewaluacja, czyli ocena projektu i wyników oraz przyjęte metody i narzędzia,
j)
partnerzy, czyli instytucje, środowiska naukowe, NGO i media,
k) zgodność z nadrzędnymi Planami.
4.
Ocena programu zawsze musi być zgodna z zasadą SMART: specyficzne dla populacji,
mierzalne poprzez dobrze przygotowaną ewaluację, akceptowalne i aprobowane przez
dokumenty strategiczne, realne, rzeczywiste do wykonania oraz terminowe z realnym czasem
wykonania.
5. W przypadku, gdy zadanie w zakresie programów profilaktyki i promocji zdrowia obejmuje
równieŜ zakup aparatury i sprzętu medycznego i/lub wykonanie innych inwestycji koniecznych
do realizacji tego zadania, zawiera się dwie umowy: umowę na dotację podmiotową oraz umowę
na dotację celową . Na dofinansowanie zadania w części inwestycyjnej podmiot ubiegający się
o dotację składa wniosek o dotację celową wg obowiązującego wzoru.
2
6.
Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
w formie uchwały na wniosek Wydziału Zdrowia.
7.
Szczegóły reguluje dokument pn. „Zadania Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego
w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia do realizacji na lata 2005-2015”.
2. DOTACJE CELOWE
1.
W celu otrzymania dotacji celowej finansowanej ze środków budŜetu Województwa
Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na remonty oraz inwestycje (przebudowę, rozbudowę
i budowę nowego obiektu), a takŜe na zakup aparatury
publiczny
zakład
Marszałkowskiego
opieki
zdrowotnej
Województwa
kieruje
i sprzętu medycznego, samodzielny
wniosek
Zachodniopomorskiego.
do
Wydziału
Wnioski
o
Zdrowia
Urzędu
przyznanie
dotacji
przyjmowane są do dnia 31 marca na dany rok budŜetowy.
2.
Termin
przyjmowania
wniosków,
o
którym
mowa
w
ust.
1,
nie
ma
zastosowania
w przypadku dotacji udzielanych w trybie pilnym na zakupy inwestycyjne wynikające
z awarii sprzętu i aparatury medycznej.
3.
Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać w szczególności:
a) pełną nazwę i adres ubiegającego się o dotację,
b) nazwę zadania będącego przedmiotem dotacji,
c) szczegółowy zakres rzeczowy zadania,
d) termin i miejsce realizacji zadania,
e) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz informację o planowanych
źródłach finansowania ze wskazaniem oczekiwanej wartości dofinansowania.
4.
Szczegółowy zakres rzeczowy zadania powinien obejmować wykaz robót budowlanych, dostaw
i usług, na które zostaną poniesione wydatki w ramach dotacji budŜetowej z dokładnością,
jak w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (SIWZ). W przypadku
zakupów
wyposaŜenia,
aparatury i sprzętu medycznego naleŜy wskazać
ich rodzaj,
funkcjonalność oraz liczbę. W przypadku specjalistycznych urządzeń naleŜy uwzględnić wykaz
towarzyszącego im wyposaŜenia.
5.
Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik nr 1 do Zasad.
6.
Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 5, dostępny jest w siedzibie Wydziału Zdrowia
oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
http://www.wz.wzp.pl/wz/dotacje_-_dokumenty_do_pobrania.htm.
7.
Wydział Zdrowia dokonuje wyliczenia maksymalnej wysokości dotacji według wzoru, o którym
mowa w § 1 ust. 5.
8.
ZłoŜenie wniosku o dotację, o którym mowa w ust. 1, nie jest równoznaczne z przyznaniem
dotacji i nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez składającego wniosek.
9.
Wnioski o przyznanie dotacji
celowej z budŜetu Województwa rozpatruje Wydział Zdrowia.
Podlegają one dwustopniowej ocenie:
3
a) ocena formalna wniosku – stwierdzająca przede wszystkim poprawność złoŜonego wniosku,
kompletność wymaganych danych, podpisów osób upowaŜnionych,
b) ocena merytoryczna wniosku – obejmująca:
•
celowość planowanego zadania oraz jego zgodność z dokumentami strategicznymi
i zadaniami Województwa w zakresie ochrony zdrowia,
•
wpływ realizacji zadania na poprawę jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych
w regionie oraz analizę kosztów i korzyści dla Województwa,
•
realność rzetelnego wykonania zadania oraz rozliczenia dotacji, z uwzględnieniem:
−
dotychczasowego doświadczenia Wnioskodawcy w realizacji zadań inwestycyjnych
objętych dotacją budŜetową (w tym liczby tych zadań),
−
jakości i terminowości realizacji zadań objętych dotacją budŜetową,
−
jakości i terminowości rozliczenia otrzymanych dotacji budŜetowych,
−
aktualnego planu inwestycyjnego i planu zakupów inwestycyjnych Wnioskodawcy.
9. Środki dotacji obejmować mogą dofinansowanie kosztów zadania, określonych szczegółowo
we wniosku o przyznanie dotacji.
10. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
w formie uchwały na wniosek Wydziału Zdrowia.
11. Podmiot,
który otrzymał
dotację
z
budŜetu Województwa
Zachodniopomorskiego
jest
zobowiązany do wydatkowania środków tej dotacji, zgodnie z zasadą celowego, oszczędnego
i racjonalnego wydatkowania środków i uzyskania najlepszych efektów.
§ 3. Umowa dotacji
1. Przyznanie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy, zawartej pomiędzy Województwem
Zachodniopomorskim a dotowanym samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej,
zawierającej m.in.:
a) oznaczenie stron,
b) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki środki zostały przyznane oraz termin
jego wykonania,
c) wysokość przyznanej dotacji na realizację zadania,
d) sposób i terminy przekazania dotacji,
e) termin wykorzystania dotacji, nie dłuŜszy niŜ do 31 grudnia danego roku budŜetowego,
f)
termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
g) zasady i termin zwrotu dotacji lub jej niewykorzystanej części, nie dłuŜszy niŜ 15 dni
od określonego w umowie dnia wykonania zadania,
h) tryb kontroli wykonywania zadania.
2. Projekt umowy sporządzany jest przez Wydział Zdrowia i stanowi załącznik do uchwały w sprawie
udzielenia dotacji.
4
3.
Umowa o przyznanie dotacji zawierana jest na czas realizacji zadania, nie dłuŜszy jednak
niŜ do końca roku budŜetowego.
4.
Dotowany nie moŜe wykorzystać otrzymanej dotacji na cele inne niŜ określone w umowie.
5.
Umowa dotacji zostaje sporządzona w trzech egzemplarzach i powinna być zaparafowana
odpowiednio przez:
a) Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Wydziału Zdrowia – pod względem merytorycznym,
b) Kancelarię Prawną – pod względem formalno - prawnym,
c) Skarbnika Województwa – pod względem zabezpieczenia środków finansowych na realizację
zadania w budŜecie Województwa Zachodniopomorskiego.
6.
Po podpisaniu umowy dotacji ze strony Województwa, Wydział Zdrowia przesyła umowy
do podpisu Dotowanemu.
7.
Podpisana przez Dotowanego umowa powinna zostać skutecznie doręczona do Sekretariatu
Wydziału Zdrowia w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 3-4 III p. pok. 337 lub przesłana listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny: Urząd
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Zdrowia ul. Korsarzy 34, 70-540
Szczecin.
8.
Po otrzymaniu podpisanej umowy dotacji, wyznaczeni pracownicy Wydziału Zdrowia niezwłocznie
wprowadzają ją w formie elektronicznej do Centralnego Rejestru Umów pod adresem
https://cru.wzp.pl/ lub za pomocą dostępu za pośrednictwem Intranetu. KaŜda rejestrowana
umowa powinna zostać zeskanowana i załączona do Rejestru pod pozycją „liczba załączników”.
9.
Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności
i następują na wniosek Dotowanego lub z inicjatywy Dotującego.
§ 4. Zasady przekazywania i rozliczania dotacji
1.
Dotacje przekazywane są na rachunek bankowy Dotowanego w terminach i na warunkach
szczegółowo określonych w umowie, na podstawie wniosku o płatność, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do Zasad.
2.
Dopuszcza się przekazywanie dotacji w transzach.
3.
Rozliczenie dotacji uwzględnia dane w zakresie wysokości przychodów
uzyskanych w roku
obrotowym, w którym Dotowany otrzymał dotację.
4.
W przypadku, gdy współczynnik Pn jest mniejszy niŜ współczynnik P0, jednostka, która uzyskała
dotację jest obowiązana dokonać zwrotu części tych środków w wysokości ustalonej według
wzoru: Z = W x (P0 - Pn), gdzie współczynnik Pn = an : (an + bn), a poszczególne symbole
oznaczają:
Z – wysokość środków podlegających zwrotowi,
W — maksymalna wysokość dotacji
P0 – współczynnik określony przy ustalaniu maksymalnej wysokości przyznanej dotacji,
an – przychody zakładu z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
5
publicznych w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, uzyskane w roku obrotowym, w którym jednostka
uzyskała dotację,
bn – przychody zakładu z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych
niŜ określone dla symbolu an, uzyskane w roku obrotowym, w którym jednostka uzyskała
dotację.
5.
Wydział Zdrowia wylicza wysokość środków podlegających zwrotowi według wzoru, o którym
mowa w ust. 4.
6.
Dotowany zobowiązany jest przedłoŜyć sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania
wraz z dokumentacją
fotograficzną
oraz
finansowe
rozliczenie
dotacji,
w
terminie
i na zasadach określonych w umowie.
7. Sprawozdanie uznaje się za złoŜone w terminie, jeŜeli zostanie doręczone nie później niŜ
w ostatnim dniu wyznaczonym w umowie do złoŜenia rozliczenia. W przypadku przesłania
sprawozdania za pośrednictwem poczty decyduje data nadania w urzędzie pocztowym.
8. Sprawozdanie finansowe z realizacji zadania obejmuje w szczególności zestawienie wydatków
faktycznie poniesionych na realizację zadania wraz ze wskazaniem wszystkich źródeł ich
finansowania i powinno być sporządzone na druku, który stanowi załącznik nr 3 do Zasad.
9.
Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 8, Dotowany powinien dołączyć kserokopie dokumentów
finansowych (faktur, rachunków, przelewów bankowych itp.) potwierdzonych za zgodność
z oryginałem.
10. Dokumenty finansowe świadczące o dokonaniu wydatków sfinansowanych w całości lub w części
z otrzymanej dotacji powinny posiadać zapis: „sfinansowano w kwocie …… zł w ramach
dotacji z budŜetu Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z umową nr … z dnia …”
oraz klauzulę „wydatek zrealizowano zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
w trybie…”
11. Sprawozdanie jest sprawdzane pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym przez
Wydział Zdrowia i przekazywane do rozliczenia finansowego do Wydziału Finansów i BudŜetu,
zgodnie z Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego (załącznik do Zarządzenia Nr 110/11
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku z późn. zm.).
12. W wyniku weryfikacji rozliczenia dotacji Wydział Zdrowia sporządza Kartę kontroli wykorzystania
dotacji, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Zasad.
13. Dotacja nierozliczona bądź niewykorzystana w terminie określonym w umowie podlega
zwrotowi
w części proporcjonalnej do nierozliczonego bądź niezrealizowanego zadania
na zasadach określonych w umowie, w terminie nie dłuŜszym niŜ 15 dni od określonego
w umowie dnia wykonania zadania.
14. Dotacje lub ich części:
−
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
−
pobrane nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości,
podlegają zwrotowi do budŜetu Województwa na zasadach określonych w ustawie z 27 sierpnia
6
2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)., tj. wraz z odsetkami
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia
powyŜszych okoliczności. W przypadku, gdy termin wykorzystania tych dotacji jest krótszy niŜ
rok budŜetowy, podlegają one zwrotowi w ciągu 15 dni po upływie terminu wykorzystania
dotacji.
15. Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są dotacje otrzymane z budŜetu Województwa
w wysokości wyŜszej niŜ określona w odrębnych przepisach, w tym w ustawie z 15 kwietnia 2011
r. o działalności leczniczej lub w umowie.
16. Dotacjami nienaleŜnie pobranymi są dotacje udzielone bez podstawy prawnej.
17. W przypadku stwierdzenia konieczności zwrotu dotacji, Wydział Zdrowia zobowiązuje pisemnie
Dotowanego do zwrotu dotacji, wskazując kwotę podlegającą zwrotowi oraz termin zwrotu.
Jeśli Dotowany dokona zwrotu dotacji w terminie wraz z naleŜnymi odsetkami dotację uznaje się
za rozliczoną.
18. W przypadku nie dokonania przez Dotowanego zwrotu dotacji w ustalonym terminie wydana
zostaje decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 5. Nadzór i kontrola
1.
Nadzór i kontrolę nad przyznanymi dotacjami, w imieniu Zarządu sprawuje Wydział Zdrowia
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
2.
Dotowany zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji umoŜliwiającej przeprowadzenie
kontroli merytorycznej i finansowej realizacji zadania.
3.
Kontroli realizacji zadań dokonuje pracownik merytoryczny Wydziału Zdrowia na podstawie
imiennego upowaŜnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
4.
W ramach udzielonego upowaŜnienia kontrolujący ma prawo do:
a) wstępu do pomieszczeń zakładu,
b) wglądu
do
dokumentów
i
innych
materiałów
związanych
z
udzieloną
dotacją,
z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji ustawowo chronionych,
c) przeprowadzania oględzin,
d) sprawdzania przebiegu określonych czynności,
e) Ŝądania od kierownika i pracowników jednostki ustnych i pisemnych wyjaśnień,
f)
5.
zabezpieczania dowodów.
Kierownik jednostki jest obowiązany do:
a) niezwłocznego przedstawienia na Ŝądanie kontrolującego wszelkich dokumentów i materiałów
niezbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz zapewnienia terminowego udzielania
wyjaśnień przez pracowników,
b) zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli,
w szczególności
udostępniania,
w
miarę
moŜliwości,
oddzielnych
pomieszczeń
z odpowiednim wyposaŜeniem,
7
c) sporządzenia na Ŝądanie kontrolującego niezbędnych do kontroli odpisów, kserokopii
lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.
6. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:
a) zgodności realizacji zadania z zapisami umowy,
b) rzetelności, jakości i terminowości wykonania zadania,
c) prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych z budŜetu Województwa na realizację
zadania,
d) zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana,
e) gospodarności w sposobie wydatkowania środków.
7.
Kontrola moŜe być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.
8.
Przyjmuje się następujące formy dokumentowania przeprowadzonych kontroli:
a) z kontroli na etapie realizacji zadania sporządzana jest notatka słuŜbowa,
b) z kontroli po zakończeniu zadania sporządzane jest wystąpienie pokontrolne.
9.
Na podstawie ustaleń kontroli Dyrektor Wydziału Zdrowia moŜe przedstawić kierownikowi
jednostki zalecenia pokontrolne nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
Opracowała: Anna Ujek
Aktualizacja: Hanna Jakimowicz
24/02/2012
Zatwierdził: ………………………..
8

Podobne dokumenty