Biuletyn

Komentarze

Transkrypt

Biuletyn
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SKIERBIESZÓW
ŚWIĘTA LISTOPADOWE
Mówiąc o świętach listopadowych, każdemu z nas przychodzą na myśl święta związane z tematyką
zmarłych, świętością i życiem wiecznym. Każdego roku na początku listopada wybieramy się na cmentarz, po
to, aby odwiedzić groby naszych bliskich. Często zapalamy wtedy znicze i odmawiamy krótką modlitwę w
ich intencji. Zastanawiamy się jak wygląda życie po tamtej stronie i czy zmarli nas widzą i słyszą. Wielu
jednak uważa, że śmierć jest końcem wszystkiego, że po niej nie ma już nic. Taka postawa i poglądy są
zaprzeczeniem tego, co nam daje dzień 1 i 2 listopada. Te dwa dni w roku przypominają nam, że życie
człowieka „zmienia się, ale się nie kończy”. Już Jezus Chrystus mówił: „Ja Jestem zmartwychwstaniem i
życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na
wieki” (J11,25-26). Chrystus w tym fragmencie ewangelii zapowiedział swoje zmartwychwstanie i słowa
dotrzymał. Stąd również w nas powinna być ta pewność, że nasze życie nigdy się nie skończy i będziemy żyć
wiecznie. Potwierdzeniem na te słowa Jezusa dla osób wierzących są wspomniane wyżej obchody
Uroczystości Wszystkich Świętych w dniu 1 listopada i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych w
dniu 2 listopada. W Uroczystość Wszystkich Świętych Kościół wzywa nas do tego, aby z wielką radością
wspominać tych zmarłych, którzy są już w niebie. To oni modlą się za nas i wypraszają nam wiele łask u
Boga. Prosimy ich, aby wspierali nas w tym, by dobrze przeżyć życie i tak jak oni dojść do nieba. We
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych modlimy się za dusze, które przebywają w czyśćcu. Nie
wiemy, kto tam przebywa, dlatego powinniśmy się modlić za wszystkich naszych bliskich, którzy odeszli.
Stąd też, Kościół proponuje nam wiele form modlitwy za nich. Najważniejszą jest Msza św. oraz w polskiej
tradycji modlitwa wspominkowa. Wielką pomocą dla zmarłych mogą być także odpusty, które są darowaniem
kary za grzechy. Odpust uzyskany dla zmarłego może mu ułatwić drogę do nieba. Warunkiem jaki musi być
spełniony do uzyskania odpustu zupełnego w tych dniach (od 1 do 8 listopada) jest pobożne nawiedzenie
cmentarza i modlitwa za zmarłych. Chciejmy, więc wykorzystać ten wielki dar Kościoła, aby pomóc naszym
bliskim zmarłym dostać się szybciej do nieba.
Niech w tych dniach nie tylko zapalony znicz, ale również i modlitwa będzie wyrazem wdzięczności
naszym bliskim, którzy nas poprzedzili w drodze do wieczności, za ich życie za ich poświęcenie i to wszelkie
dobro, którym nas za życia obdarowywali.
Ks. Sylwester Zwolak
2
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SKIERBIESZÓW
BILANS PRACY SAMORZĄDU VI KADENCJI
W połowie listopada dobiega końca czteroletni okres pracy naszego samorządu VI kadencji. Odpowiedni
czas więc na podsumowanie tego okresu pracy, na pełną ocenę dorobku tej kadencji. Zwykle wyznacznikiem
dorobku i efektów pracy jest skala inwestycji zrealizowanych w danym okresie. Dlatego też w naszej informacji
przedstawiamy wykaz wykonanych przez gminę zadań w tym okresie. W latach 2010-2014 samorząd nasz
wykonał szereg ważnych prac mających na celu poprawę bytu naszych mieszkańców. Poniżej przedstawiamy
wykaz najważniejszych inwestycji gminnych i ich efekty służące lokalnej społeczności.
Wodociągi: Osiczyna, Podwysokie, Marcinówka, Szorcówka, Hajowniki, Podhuszczka, Kalinówka, Huszczka
Mała, Huszczka Duża, Suchodębie. Łącznie przyłącze wodociągowe otrzymało 500 gospodarstw domowych.
Aktualnie jesteśmy w trakcie przygotowań do budowy kolejnych wodociągów dla Zabytowa i Sadów.
Drogi: Hajowniki, Majdan Skierbieszowski, Marcinówka, Skierbieszów, Sławęcin, Wiszenki Kolonia, Zabytów,
Suchodębie, Dębowiec, Huszczka Duża, Zrąb, Kalinówka, Łaziska, Iłowiec. Łączna długość nowo
wybudowanych i wyremontowanych dróg gminnych wynosi ok 6000mb.
Dodatkowo udzielono pomocy
powiatowi zamojskiemu na kwotę1 250 000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych w tym do Lipiny
Starej, do Iłowca, w Łaziskach, w Skierbieszowie, Kalinówce, co przełożyło się na wykonanie nowych
nawierzchni na długości ponad 5km. dróg powiatowych.
Chodniki: w Skierbieszowie, do Zawody, do Sadów i w Dębowcu o długości łącznej ok 2600mb. chodników.
Odnowa wsi: Zrealizowaliśmy projekty dla miejscowości
Skierbieszowski, Łaziska, Hajowniki, Sady, Szorcówka,
Huszczka
Duża,
Skierbieszów,
Majdan
Kanalizacja: Wykonaliśmy w Skierbieszowie II etap budowy sieci kanalizacyjnej dla 226 gospodarstw
domowych oraz projekt dla wsi Sady (obecnie złożyliśmy wniosek na wydanie pozwolenia na budowę).
Remonty remiz: W Majdanie Skierbieszowskim, Skierbieszowie Kolonii, Podwysokim, Lipinie Starej,
Skierbieszowie, Łaziskach, Huszczce Dużej, Huszczce Małej, Dębowcu,
Szkoły: Wykonaliśmy docieplenie budynku szkoły w Skierbieszowie, wymianę instalacji CO w tej szkole,
montaż nowych kotłów CO, montaż instalacji solarnej w szkole w Skierbieszowie, wykonanie elewacji w szkole
w Dębowcu, we wrześniu wykonaliśmy wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w szkole w Sulmicach. W roku
2013 i bieżącym realizujemy programy edukacyjne dofinansowywane ze środków UE skierowane na realizację
zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół w naszej gminie. Łączna wartość tych projektów
edukacyjnych wynosi ponad 1mln. zł.
Scalenie gruntów: Kalinówka, Majdan Skierbieszowski, Drewniki, Marcinówka, Podwysokie. Łączna
powierzchnia scalonych gruntów wynosi ponad 1600ha. Rozpoczęło się scalenie gruntów (po długich staraniach)
w Sulmicach, Zabytowie, Wiszenkach i Wiszenkach Kolonii.
Inne: Zrealizowaliśmy szereg projektów agroturystycznych oraz promujących naszą gminę. Ukazało się szereg
wydawnictw w tym monografia Gminy Skierbieszów i bogaty album fotograficzny. Staraliśmy się promować
walory Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Z budżetu gminy wsparliśmy finansowo prace restauratorskie
prowadzone w naszych zabytkowych kościołach tj. w Kalinówce, Skierbieszowie i Łaziskach.
Łącznie w okresie 2010-2014 wydatkowaliśmy z budżetu gminy na zadania inwestycyjne
kwotę 12 801 298 zł. Pozyskaliśmy natomiast ze środków UE na te cele kwotę 5 712 051zł.
M.B.
3
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SKIERBIESZÓW
TAKIE BĘDZIE NOWE PRZEDSZKOLE
Wzniesiony blisko 40 lat temu budynek, w którym dotychczas mieści się Przedszkole
Samorządowe w Skierbieszowie dobiega swoich dni. Ze względu na bardzo zły stan techniczny
obiektu Rada Gminy Skierbieszów zdecydowała o przystąpieniu do budowy nowego przedszkola,
które zostanie wzniesione w miejscu istniejącego. W ubiegłym roku zlecono opracowanie
projektu technicznego na budowę nowego przedszkola. Obecnie uzyskaliśmy po opracowaniu
dokumentacji technicznej, pozwolenie na jego budowę, a Wójt Gminy złożył wniosek do NFOŚ o
dofinansowanie ze środków funduszu budowy obiektu przedszkola. Nowy budynek będzie
obiektem bardzo nowoczesnym i funkcjonalnym. W projekcie tym przewidziano 7 pomieszczeń
dla oddziałów przedszkolnych i dzieci ze szkoły podstawowej, świetlicę z rekreacją, kuchnię z
jadalnią, oraz część administracyjną. W skrzydle tego budynku znajdą się również pomieszczenia
dla czytelni i biblioteki, która dziś prowadzi swoja działalność w bardzo złych warunkach
lokalowych. Życzymy zatem samorządowi gminy sukcesów w realizacji tego ambitnego planu.
M.B.
4
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SKIERBIESZÓW
EDUKACJA
ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I PRZEDSZKOLA
W SKIERBIESZOWIE
Sprzątanie Świata
Polska 2014
Uczniowie Szkoły Podstawowej w
Skierbieszowie w piątek 26.09.2014r. wzięli udział
w corocznej, ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie
Świata”, która przebiegała pod hasłem „Turysto
szanuj środowisko”.
Uczestnikami byli uczniowie klas I-VI, którzy
wraz z nauczycielami zbierali różne rodzaje
odpadów. Uczniowie zaopatrzeni w rękawice i
foliowe worki w dobrych humorach wykonali
zadanie.
Krystyna Gierszon
SZKOŁA PODSTAWOWA
W SULMICACH
Zmiany w Szkole Podstawowej
w Sulmicach
STOWARZYSZENIE ROZWOJU OŚWIATY I
REGIONU ,,ZIEMIA SKIERBIESZOWSKA”
otrzymało
dofinansowanie
ze
środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na
realizację projektu ,,Modernizacja oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych”,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty,
Poddziałanie
9.1.1
Zmniejszanie
nierówności w stopniu upowszechniania edukacji
przedszkolnej. Projekt będzie realizowany w
dwóch szkołach, których organem prowadzącym
od dwóch lat jest Stowarzyszenie, tj. w Szkole
Podstawowej w Sulmicach i Szkole Podstawowej
w Dębowcu. Celem głównym projektu jest
podniesienie jakości pracy dwóch oddziałów
przedszkolnych w dwóch szkołach podstawowych
prowadzonych przez Stowarzyszenie, poprzez ich
Głównym celem było podniesienie wśród uczniów
świadomości ekologicznej, zaangażowanie w
sprawy ochrony naturalnego środowiska oraz
uświadomienie
zagrożenia
bezmyślnego
wyrzucania śmieci.
5
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SKIERBIESZÓW
doposażenie w celu dostosowania do potrzeb
dzieci trzyletnich, czteroletnich i pięcioletnich, co
oznacza, że od przyszłego roku szkolnego:
2015/2016 w wymienionych szkołach zaczną
funkcjonować oddziały dla maluchów. W ramach
projektu, zrealizowane będą następujące zadania:
organizacja
placu
zabaw
w
oddziale
przedszkolnym w SP w Sulmicach i w oddziale
przedszkolnym w SP w Dębowcu, dostosowanie
pomieszczeń a zwłaszcza toalet dla dzieci i
personelu
w
wymienionych
oddziałach
przedszkolnych oraz wyposażenie oddziałów
przedszkolnych w meble, zabawki, pomoce
dydaktyczne oraz sprzęt ICT. Na realizację
wymienionych zadań zostanie przeznaczona kwota
174 540,10 złotych, którą Stowarzyszenie otrzyma
po rozpoczęciu realizacji projektu. Projekt będzie
realizowany od stycznia do czerwca 2015 roku.
Jest to wielka szansa dla szkół prowadzonych
przez Stowarzyszenie oraz powód do radości dla
dzieci, które będą korzystać z oddziałów
przedszkolnych
w
pełni
wyposażonych,
posiadających bezpieczne i nowoczesne warunki
oraz przystosowanych do pobytu dzieci w wieku
od lat trzech.
Szkole Podstawowej w Sulmicach będą służyły
przez długie lata dzieciom i całej społeczności
lokalnej.
Kunegunda Węcławik
– dyrektor Szkoły Podstawowej w Sulmicach
SZKOŁA PODSTAWOWA
W DĘBOWCU
ŻEGNAJCIE WAKACJE!
WITAJ SZKOŁO!
Podobnie jak w innych szkołach, tak i w
Szkole Podstawowej w Dębowcu
1 września
2014 r. cała społeczność uczniowska, nauczyciele,
rodzice i pracownicy szkoły uroczyście powitali
nowy szkolny 2014/2015. Wszyscy z radością
wysłuchali przemówienia pani dyrektor Agnieszki
Horoszkiewicz. Powitaliśmy szczególnie ciepło
najmłodszych
,czyli
dzieci
z
oddziału
przedszkolnego ,które przybyły do naszej szkoły
po raz pierwszy i rozpoczęły swoją podróż z
edukacją.
Pani Dyrektor życzyła wszystkim wytrwałości
i sukcesów w nowym roku szkolnym, a także, by
nauka była pasją, która pozwoli realizować
marzenia..
Szkoła Podstawowa w Sulmicach ma
jeszcze jeden powód do radości, a mianowicie w
ostatnich dniach zostały wymienione w naszej
,,starej’’ szkole wszystkie okna i drzwi wejściowe.
Inicjatorem i inwestorem tego przedsięwzięcia
była Gmina Skierbieszów, na czele z Panem
Wójtem Mieczysławem Bartoniem, za co
serdecznie dziękuję cała społeczność szkolna.
Przyjemnie jest wejść do budynku, gdzie wiatr nie
hula, a w pomieszczeniach jest odpowiednia
temperatura. Miło jest też popatrzeć z zewnątrz na
szkołę, wymiana okien rzeczywiście ją odmieniła,
co widać na załączonej fotografii. Mamy nadzieję,
że przedstawione zmiany, które mają miejsce w
WITAJ SZKOŁO UKOCHANA...
czyli aforyzmy o szkole...
,,Świat jest podtrzymywany oddechem dzieci,
spieszących do szkoły."
,,Szkoła bez karności jest jak młyn bez wody."
,,Szkoła to jest taki karmnik, gdzie każdy musi
dziobać, czy mu się to podoba, czy nie."
,,Zdolny człowiek lubi się uczyć, a głupi nauczać."
,,Dobra szkoła nie produkuje geniuszy, tylko
zdrowe społeczeństwo."
6
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SKIERBIESZÓW
KULTURA
Wybory Samorządu Uczniowskiego
już za nami!
GMINNY OŚRODEK KULTURY
W SKIERBIESZOWIE
We wrześniu odbyły się wybory
Samorządu
Uczniowskiego,
w
których
uczestniczyli uczniowie klas I-VI. Głosowanie
poprzedzone było kampanią wyborczą, podczas
której uczniowie prezentowali się, przygotowując
i wywieszając plakaty ze swoimi pomysłami i
propozycjami, które chcieliby zrealizować w roku
szkolnym 2014/2015. Po zaciętej walce
przewodniczącą
Samorządu
Uczniowskiego
została Julia Grabarz uczennica klasy VI.
Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są:
p. Anna Cichoń i p. Bożena Dziuba.
Święto plonów
Dożynki to święto radości i odpoczynku po
ciężkiej pracy, jeden z najpiękniejszych dni w roku
dla każdego rolnika. Zgodnie z tradycjami
obrzędów dożynkowych, w niedzielę 31 sierpnia
br., uroczyste zakończenie żniw świętowali
mieszkańcy naszej gminy. Tegoroczne święto
plonów odbyło się na placu przy kościele
parafialnym w Łaziskach.
„Samorząd –to właśnie praca, żeby jednakowo
dobrze działo się wszystkim, którzy razem
pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają,
żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie
przeszkadzał, nie dokuczał ,nie wyśmiewał ,a
przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał,
opiekował się i pilnował porządku.”
Janusz Korczak
Nowo wybranemu Samorządowi Uczniowskiemu
gratulujemy,
życzymy powodzenia, wielu
pomysłów oraz wytrwałości w pracy na rzecz
naszej szkoły!
Msza święta była koncelebrowana przez
proboszcza parafii Łaziska ks. Janusza Wyłupka i
proboszcza parafii Skierbieszów ks. Janusza
Dudzicza. W czasie mszy świętej został
poświęcony bochen chleba przyniesiony przez
gospodarzy tegorocznych dożynek – panią
Małgorzatę Jakubiak z Łazisk oraz pana
Mieczysława Oleszczuka z Iłowca. Na uroczystość
dożynkową przybyło 19 delegacji z wieńcami
dożynkowymi.
DZIEŃ CHŁOPAKA
Dnia 30 września 2014 roku obchodziliśmy
w naszej szkole Dzień Chłopaka. Z tej okazji
odbył się apel Samorządu Uczniowskiego, podczas
którego żeńska część społeczności złożyła swoim
kolegom życzenia i wręczyła symboliczne
upominki. Dziewczęta przygotowały również
słodkie poczęstunki w klasach oraz konkursy.
Uwieńczeniem tego święta była dyskoteka
szkolna. Wszyscy bawili się super! Dzień ten
został ogłoszony przez S.U. DNIEM NOSZENIA
SPÓDNICY, bo jak powszechnie wiadomo, jest
on niezbędnym elementem kobiecej garderoby.
Dziewczęta prezentowały się w spódniczkach i
sukienkach różnego fasonu.
T.W.
7
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SKIERBIESZÓW
Po
mszy
św.
były
przemówienia
okolicznościowe
zaproszonych
gości,
p.
Sławomira Zawiślaka - Posła na Sejm RP oraz p.
Antoniego Skura – przewodniczącego Rady
Wojewódzkiej NSZZ „RI” Solidarność.
Następnie były występy dzieci i młodzieży
z Gminnego Ośrodka Kultury oraz chóry „Kalina”
i „Zorza”.
Klub Kobiet Aktywnych
Już po raz kolejny Klub Aktywnych Kobiet
zaznaczył swoją działalność, w tym roku panie
podczas Jarmarku Kiliana przygotowały stół
potraw
regionalnych.
Produkty
do
ich
sporządzenia pochodziły z naszych zagród, a
receptury od naszych mam i babć. Znalazły się
tam potrawy mięsne i jarskie: gołąbki z mięsem
jak i z kaszą, kapusta ze śmietaną, pierogi z kaszą.
Były też słodkości: serniki, rogaliki i
nalewki. Dużym zainteresowaniem wśród
przechodniów i dzieci cieszył się pokaz ubijania
masła. Dzieci uczestniczyły w ubijaniu, a potem
mogły spróbować efektów swojej pracy. W tym
roku Kobiety Aktywne poświęciły swój czas i
przygotowały również poczęstunek dla artystów,
obsługi i ochrony z nadzieją, iż będą mile i długo
wspominać naszą gościnność i skierbieszowski
smak.
Koło Kobiet Aktywnych
Komisja konkursowa nagrodziła wszystkie
wieńce dożynkowe. Tradycyjnie uczestnicy
dożynek mogli obejrzeć wystawę płodów rolnych
przygotowaną przez pracowników Oddziału
Doradztwa Rolniczego z Sitna.
Chór ZORZA
Chór Zorza działający przy GOK w
Skierbieszowie coraz częściej odwiedza imprezy
spoza naszej gminy. Zaraz po Jarmarku św.
Kiliana wystąpił na XV Zamojskich Dniach
Folkloru w Zwierzyńcu, gdzie ze swoim
repertuarem, jego wykonaniem i pięknym strojami
ludowymi zaprezentował się przed publicznością z
całego powiatu. Nasz skierbieszowski chór nie
odmówił także zaproszenia na II Sąsiedzki
Przegląd Przyśpiewek „Dzień Folkloru”, który
odbył się w niedzielę 21 września 2014 r. w
świetlicy w Starym Zamościu.
Ewa Marcola – dyr. GOK
8
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SKIERBIESZÓW
symboliczne, a w ostatnich cyklach wierszy
wyraźny jest nurt katastroficzny.
W listopadzie Chór Zorza jedzie na
Międzygminny Konkurs Pieśni Patriotycznej w
Starym Zamościu. Impreza objęta jest patronatem
Zamojskiego Starostwa. Na wszystkie zaproszenia
chór jednogłośnie odpowiada: Jedziemy! W
zespole nadal są wolne miejsca. Szczególnie
brakuje nam głosów męskich (żeńskie też chętnie
przyjmiemy). Serdecznie zapraszamy chętnych do
wspólnego śpiewu i dobrej zabawy. Próby
odbywają się w każdy czwartek o godz. 19:00 w
GOK.
Michał Dziwulski
Czechowicz
przewidział
tragiczne
wydarzenia II wojny światowej i mówił o tym w
swojej twórczości. Zginął w swoim rodzinnym
mieście - Lublinie, podczas nalotu w pierwszych
dniach września 1939 roku.
W
nawiązaniu
do
obchodów
wymienionych
rocznic
udostępniłyśmy w
bibliotece tematyczne gazetki oraz wystawki
książek i wierszy pisarzy. Taka forma promocji
czytelnictwa przybliża wiedzę o istotnych
postaciach polskiej literatury i tym samym
wzbudza zainteresowanie książką.
Wraz z początkiem roku szkolnego
rozpoczęły się na nowo nasze działania
kulturalno-oświatowe skierowane do szkół z
terenu gminy.
W klasach szóstych Szkoły Podstawowej
w Skierbieszowie ogłosiłyśmy konkurs na LOGO
BIBLIOTEKI, a w klasie Va konkurs plastycznoekologiczny pod nazwą „MAMY TYLKO JEDNĄ
ZIEMIĘ – POSPRZĄTAJMY JĄ RAZEM”,
nawiązujący do międzynarodowej kampanii
Sprzątania Świata. Nagrody w konkursach
zdobyły: Weronika Ziółek, Natalia Podolak, Agata
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W SKIERBIESZOWIE
We wrześniu tego roku przypadły ważne
rocznice kulturalno-literackie. Obchodziliśmy
m.in. 120. rocznicę urodzin Marii Kownackiej –
bibliotekarki i pisarki, autorki książek oraz sztuk
teatralnych dla dzieci i młodzieży, jednej z
najwybitniejszych postaci polskiej literatury
dziecięcej dwudziestego wieku. Spośród jej
utworów największą popularność zdobyły
Kajtkowe przygody, Rogaś z Doliny Roztoki i
oczywiście Plastusiowy pamiętnik. Stworzony
przez Kownacką sympatyczny ludzik z plasteliny
stał się ulubieńcem kilku pokoleń polskich dzieci.
Również we wrześniu minęła 75. rocznica
śmierci
Józefa
Czechowicza
–
poety,
współredaktora
awangardowego
pisma
„Reflektor”, twórcy własnego programu poezji
awangardowej, prozaika i dramaturga. Jego
twórczość można uznać za wyjątkową na tle poezji
dwudziestolecia – pisał wiersze wizyjne,
9
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SKIERBIESZÓW
Mądral, Weronika Kaluźniak, Izabela Borys.
Osoby wyróżnione to: Karolina Moskwa,
Aleksandra Sokal i Aneta Adamczuk.
Informujemy również, iż w tym roku
dotacja z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup
nowości wydawniczych do bibliotek" wyniosła
2608 zł i została przeznaczona na zakup pozycji
książkowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Dla zainteresowanych prezentujemy wykaz
nowości wydawniczych zakupionych we wrześniu
tego roku:
Gregory P. – Biała księżniczka, Poznań
2013, wyd. Książnica.
Michalak K. – Dla Ciebie wszystko,
Kraków 2014, wyd. Wydawnictwo
Literackie.
Steel D. – Dom Thurstonów, Kraków
2014, wyd. Między Słowami.
de la Motte A. – Gra, Warszawa 2014,
wyd. Czarna Owca.
Hayder M. – Granica mroku, Katowice
2014, wyd. Sonia Draga.
Masterton G. – Imperium, Warszawa 2014,
wyd. Albatros.
Lorentz J. – Kochanica heretyka, Katowice
2014, wyd. Sonia Draga.
George N. – Lawendowy pokój, Kraków
2014, wyd.Otwarte.
Roberts N. – Niewdzięczność i śmierć,
Warszawa 2014, wyd. Prószyński i S-ka.
Hart M. – Nieznajomy, Warszawa 2014,
wyd. Czarna Owca.
Calmel M. – Noce królowej, Poznań, wyd.
Książnica.
Tradycyjnie jak co roku do biblioteki
zaprosiłyśmy nowe „zerówki”. Dzieci po
zapoznaniu się z zasadami obowiązującymi w
bibliotece, mogły wypożyczyć swoje pierwsze
książki i tym samym wstąpić do grona naszych
czytelników.
10
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SKIERBIESZÓW
Stowarzyszenie
„Tworzymy Razem
Marzenia”
Sarenbrant S. – Odpoczywaj w pokoju,
Warszawa 2014, wyd. Czarna Owca.
Haran E. – Pod płonącym niebem,
Warszawa 2014, wyd. Akurat.
Lewanowicz R. – Porwana, Zakrzewo
2014, wyd. Replika.
Fforde K. – Przepis na miłość, Katowice
2014, wyd. Sonia Draga.
Michalak K – Serce Ferrinu, Kraków
2014, wyd. Wydawnictwo Literackie.
Nesser H. – Sprawa Ewy Moreno,
Warszawa 2014, wyd. Czarna Owca.
Witkiewicz M. – Szczęście pachnące
wanilią, Poznań 2014, wyd. Filia.
Haran E. – Szept wiatru, Warszawa 2014,
wyd. Akurat.
Kosin R. – Tajemnice Luizy Bein,
Warszawa 2014, wyd. Nasza Księgarnia.
Wade B. – Uparte serce, Poznań 2014,
wyd. Święty Wojciech.
Gee D. – Uśmiech Madeline, Warszawa
2014, wyd. Prószyński i S-ka.
Koontz D. – W mroku nocy, Warszawa
2014, wyd. Albatros.
Grochola K. – Zagubione niebo, Kraków
2014, wyd. Wydawnictwo Literackie.
Kernick S. – Zapłata, Warszawa 2014,
wyd. Albatros.
Calcaterra R. – Życie pisane na pisku,
Warszawa 2014, wyd. Amber.
Hofmann C. – Biała Masajka, Warszawa
2013, wyd. Świat Książki.
Collier C. – Carski smok, Warszawa 2014,
wyd. Prószyński i S-ka.
Link Ch. – Ciernista róża, Katowice 2014,
wyd. Sonia Draga.
Edwardson A. – Dom na końcu świata,
Warszawa 2014, wyd. Czarna Owca.
Steel D. – Idealne życie, Kraków 2014,
wyd. Między Słowami.
Follet K. – Noc nad oceanem, Warszawa
2014, wyd. Albatros.
Greenberg J. – Życie to nie bajka,
Zakrzewo 2014, wyd. Replika.
„LATO POD LIPĄ”
W dniu 23 sierpnia 2014r. w Lipinie Starej
odbył się piknik integracyjny zorganizowany przez
Wójta Gminy Skierbieszów oraz Stowarzyszenie
„Tworzymy Razem Marzenia”,
w ramach
projektu
„Wspólnie
na
Zamojszczyźnie”
współfinansowanego
ze
środków
Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. W imprezie wzięły udział dzieci,
młodzież i osoby niepełnosprawne. Motywem
przewodnim pikniku był sport. Uczestnicy
zawodów sportowych zostali podzieleni na
drużyny i zmagali się w kilkunastu konkurencjach
sportowych.
Każdy mógł zmierzyć się ze sportowymi
wyzwaniami niezależnie od wieku, płci czy
rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Wybierając
dyscypliny sportowe do przeprowadzonych
zawodów skupiliśmy się na możliwościach a nie
na deficytach sprawnościowych poszczególnych
osób biorących w nich udział. Za udział
w zawodach sportowych uczestnicy otrzymali
drobne nagrody. W pikniku wzięli udział Strażacy
z OSP w Skierbieszowie, którzy dbali o
bezpieczeństwo
uczestników.
Strażacy
zaprezentowali
również
sprzęt
gaśniczy
i przeciwpożarowy. Uczestnicy pikniku mieli
okazję zrobić sobie zdjęcie w stroju strażaka.
Agnieszka Kulas
11
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SKIERBIESZÓW
Fundacja Świętego
Kiliana
Kolejnego dnia zostały zorganizowane
warsztaty manualne oraz zajęcia terenowe
„Zielona szkoła”. Uczestnicy zostali podzieleni na
dwie grupy, w których znalazły się osoby w
różnym
wieku
i
z
różnym
stopniem
niepełnosprawności. Warsztaty polegały na
rozwijaniu
zainteresowań
artystycznych
i praktycznych
umiejętności
w
różnych
dziedzinach rękodzieła artystycznego. Uczestnicy
podczas
zajęć
wykonywali
kartki
okolicznościowe, kwiaty z bibuły i krepiny,
malowali na drewnie, poznali podstawy haftu
matematycznego.
Osoby
niepełnosprawne
zaprezentowały pozostałym uczestnikom projektu
swoje zdolności, co przyczyniło się do wzrostu
samooceny i poczucia własnej wartości.
Kapliczka upamiętniająca pobyt
księdza Stefana Wyszyńskiego na
Ziemi Skierbieszowskiej w
Marcinówce.
Na początku 2013 roku w Fundacji
Świętego
Kiliana
pojawił
się
pomysł
upamiętnienia pobytu Sługi Bożego Stefana
Wyszyńskiego na Ziemi Skierbieszowskiej w
czasie wojny oraz po wojnie jako biskupa
lubelskiego wizytującego podległe parafie. Pomysł
narodził się w czasie rozmów księdza Janusza
Dudzicza z Panem Jerzym Wojtasiukiem
z
Marcinówki, który opowiadał o historii pobytu
księdza Wyszyńskiego w czasie wojny w
Marcinówce,
członkowie Fundacji Świętego
Kiliana pochwycili ideę budowy i wdrożyli w
realizację. Idea budowy kapliczki od początku
zyskała poparcie wśród wielu osób.
Pan Jerzy Wojtasiuk u którego rodziców
przebywał w czasie wojny ksiądz Wyszyński
udostępnił grunt pod budowę kapliczki, samą
kapliczkę zaprojektował nieodpłatnie architekt
Włodzimierz
Bentkowski.
Nadleśnictwo
Krasnystaw wsparło finansowo budowę kapliczki,
natomiast drewno modrzewiowe było kupione z
Leśnictwa Łaziska. Budowa kapliczki od początku
spotkała się z przychylnością i wsparciem władz
Gminy Skierbieszów.
Podczas zajęć terenowych – „Zielona
Szkoła” uczestnicy nabyli umiejętność poznania i
właściwej oceny otaczającego środowiska.
Podczas tych zajęć nauczyli się ekologicznych
nawyków, dowiedzieli się w jakim celu
segregujemy śmieci i w jaki sposób możemy
wpłynąć
na
zmniejszenie
zanieczyszczeń
powietrza, wody i gleby. Zwieńczeniem zajęć było
ognisko i wspólna zabawa przy muzyce.
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Marta Dziwulska
12
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SKIERBIESZÓW
Gmina się rozwija
Roboty budowlane zostały rozpoczęte w
lipcu 2013 r. od wylania ław fundamentowych
oraz wykonania podmurówki. Wykonanie
modrzewiowej kapliczki Fundacja Świętego
Kiliana zleciła firmie specjalizującej się w tego
typu pracach. Kapliczka została zmontowana w
maju 2014r.
Zamczysko
1 kwietnia 2014 roku Gmina Skierbieszów
podpisała umowę z Marszałkiem Województwa
Lubelskiego o przyznanie pomocy finansowej na
realizację projektu pn.: „Rozwój infrastruktury
turystycznej
i
rekreacyjnej
w
Gminie
Skierbieszów”. Głównym celem tego projektu jest
turystyczne
zagospodarowanie
terenu
„Zamczyska” poprzez wyposażenie w elementy
małej architektury, czyli stoły z ławkami, altankę,
palenisko i dwie tablice informacyjne. Pierwsza
tablica zostanie postawiona przy drodze do
„zamczyska” i będzie zawierała historię
miejscowości Skierbieszów. Druga tablica
zostanie umieszczona na miejscu realizacji
projektu i będzie zawierała opis fauny i flory
występującej na Zamczysku oraz regulamin
korzystania z elementów małej architektury.
Wszystkie elementy małej architektury zakupione
w
ramach
projektu
będą
udostępniane
mieszkańcom i turystom nieodpłatnie.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestuje w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Osi IV LEADER
PROW 2007-2013
Publikacja powstała na zlecenie Gminy Skierbieszów w ramach projektu pt.:
„Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Skierbieszów.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Obecnie we współpracy z Gminą Skierbieszów
trwają prace przy wyposażeniu kapliczki i
zagospodarowaniu otoczenia oraz organizacji
uroczystości poświecenia.
Poświecenie kapliczki przez biskupa Mariusza
Leszczyńskiego nastąpi w dniu 25.10.2014 r o
godzinie 12.00 wraz z otwarciem szlaku
turystycznego poświęconego księdzu Stefanowi
Wyszyńskiemu urządzonego przez Gminę
Skierbieszów.
„Śladami Księdza Stefana
Wyszyńskiego”
18 sierpnia 2014 roku Gmina Skierbieszów
podpisała umowę z Marszałkiem Województwa
Lubelskiego o przyznanie pomocy finansowej dla
projektu pn.: Utworzenie szlaku pieszego
„Śladami Księdza Stefana Wyszyńskiego”.
Wytyczenie szlaku wynika z rosnącego
zainteresowania aktywnym wypoczynkiem, jest
jednocześnie formą
upamiętnienia pobytu
„Prymasa 1000-lecia” na Skierbieszowskiej Ziemi.
Prezes Fundacji
Św. Kiliana
Fundacja Świętego Kiliana dziękuje wszystkim
osobom i instytucjom, które przyczyniły się do
realizacji naszego projektu.
13
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SKIERBIESZÓW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestuje w obszary wiejskie.”
Szlak pieszy „Śladami Księdza Stefana
Wyszyńskiego”
będzie
przebiegał
przez
następujące miejscowości: Żułów, Bończa
(Baraniec), Marcinówka, Podwysokie, Lipina
Stara, Sady, Skierbieszów (Kościół, Urząd Gminy,
Cmentarz), Łaziska, Sławęcin. W każdym z w/w
miejsc zostanie ustawiona tablica informacyjna z
mapą całego szlaku oraz zaznaczonym miejscem
obecnego pobytu, jak również krótka informacja o
wydarzeniach wiążących to miejsce z ks. Stefanem
Wyszyńskim. Na początku i końcu trasy szlaku
pieszego tz. w Żułowie i Sławęcinie zostanie
postawiona tablica informująca o projekcie. W
miejscach kluczowych, czyli w Żułowie,
Marcinówce,
Lipinie Starej i w Łaziskach
zostanie wykonana mała infrastruktura: ławka z
zadaszeniem oraz śmietnik. Po zakończeniu prac,
zostanie
zorganizowane
otwarcie
nowo
powstałego szlaku. O zbliżającym się otwarciu
wszyscy zainteresowani zostaną poinformowani na
stronie internetowej Urzędu Gminy Skierbieszów
oraz poprzez plakaty, które zostaną przygotowane
w związku z realizacją w/w projektu.
W dniu 25 października 2014 roku odbędzie się
otwarcie szlaku pieszego „Śladami Księdza
Stefana Wyszyńskiego” przy kapliczce w
miejscowości
Marcinówka.
Uroczystość
rozpocznie się od przejścia części szlaku przez
dwie zorganizowane grupy: jedna z miejscowości
Żułów, a druga ze Skierbieszowa w stronę
Marcinówki. Obie grupy spotkają się przy
kapliczce, gdzie nastąpi powitanie przybyłych
gości oraz uroczysta Msza Św. sprawowana przez
J.E. ks. Bpa Mariusza Leszczyńskiego. Podczas
mszy nastąpi poświęcenie kapliczki ku czci Sługi
Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Następnie zostaną wygłoszone dwa referaty
okolicznościowe: pierwszy przez dr Krzysztofa
Kałamuckiego pt.: „Szlak Pieszy Śladami Księdza
Stefana Wyszyńskiego” i drugi przez panią Marię
Rzeźniak
pt.:
„Pobyt
Księdza
Stefana
Wyszyńskiego na Zamojszczyźnie w latach 1941 –
1942”. Na zakończenie uroczystości
dla
wszystkich przewidziana jest grochówka i bigos.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Osi IV LEADER
PROW 2007-2013
Publikacja powstała na zlecenie Gminy Skierbieszów w ramach projektu pt.:
Utworzenie szlaku pieszego „Śladami Księdza Stefana Wyszyńskiego”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
SPORT
XXVII Czteroetapowy
Bieg Pokoju
Pamięci Dzieci Zamojszczyzny
Dnia 28 sierpnia po raz drugi, w 27 letniej
historii
Biegu
Pokoju
Pamięci
Dzieci
Zamojszczyzny, finał odbył się w Skierbieszowie.
Bieg ten organizowany przez Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Zamościu zgromadził ponad 100
uczestników, którzy dystans 20km. z Zamościa do
Skierbieszowa pokonywali w różny sposób: na
rolkach, wózkach inwalidzkich, rowerach no i
własnych nogach oczywiście, w sumie było
siedem różnych klasyfikacji. Po zakończeniu biegu
delegacja uczestników oraz organizatorów biegu
tj. Dyrektor OSiR Zamość, Wójt Gminy
Skierbieszów oraz Prezes ZG PZBWPHWiOK
złożyli przy pomniku ofiar wysiedleń wiązanki
kwiatów.
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych
konkurencjach zostali nagrodzeni drobnymi
upominkami oraz kwiatami. Na zakończenie tego
święta odbyła się krótka zabawa przy muzyce
zespołu SYNDROM ze Skierbieszowa.
14
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SKIERBIESZÓW
tarczy chłopców rocz. 98 i mł. - Tracz Sebastian;
zawody z BRD rocz. 2001 i mł. Dziewcząt –
Tymczuk Izabela – miejsce II i chłopców –
Kliszcz Emil – miejsce I. W klasyfikacji końcowej
gmin najlepszą okazała się gmina Sitno przed
gminą Łabunie.
Bardzo istotnym akcentem finału biegu
była deklaracja złożona przez Pana Tadeusza
Lizuta – Dyrektora biegu, że za rok znowu bieg
zawita do naszego Skierbieszowa.
XV Powiatowe Igrzyska LZS
Mieszkańców Zamojskiej Wsi
Ósme miejsce w klasyfikacji gmin
wywalczyła reprezentacja Gminy Skierbieszów
podczas XV Powiatowych Igrzysk
LZS
Mieszkańców Zamojskiej Wsi, które odbyły się w
dniu 13 lipca 2014r. na obiektach sportowych
gminy Sitno.
GKS Ostoja Skierbieszów
Od przegranego meczu 2-3 z Koroną
Łaszczów rozpoczęła rozgrywki rundy „Jesień
2014” Zamojskiej Klasy Okręgowej GKS Ostoja
Skierbieszów, mimo wielu bramkowych sytuacji,
które stwarzała sobie nasza drużyna do końca
meczu nie udało się wyrównać. Aktualnie
„Ostoja” zajmuje 10 miejsce w tabeli z dorobkiem
12 pkt. Jednak różnica między 6 a 10 zespołem w
lidze wynosi zaledwie 3 pkt i daje szanse na
zajęcie dobrej lokaty na 5 spotkań przed końcem
rundy. Nowa runda przyniosła również pewne
zmiany, dotychczasowego trenera Waldemara
Sękowskiego zastąpił Jarosław Czarniecki do
zespołu dołączył również napastnik Tomasz
Albingier. Po wakacyjnej przerwie z grą w klubie
pożegnali się Mariusz Pliżga, Karol Dziuba i Piotr
Janda. Dziękujemy im za wspólną grę.
Rafał Kostyński
W rywalizacji wzięło udział 15 gmin z
terenu powiatu zamojskiego. Reprezentanci naszej
gminy punkty wywalczyli w następujących
konkurencjach indywidualnych bieg 60 m
chłopców rocz. 2001 i mł. - Kończewski Adrian –
miejsce I; bieg 600 m mężczyzn rocz. 97 i st. Kiecana Przemysław – miejsce II; skok w dal
mężczyzn rocz. 97 i st. - Kiecana Przemysław –
miejsce II; rzut lotką do tarczy dziewcząt rocz. 98
i mł. - Odonowicz Aleksandra – miejsce I i
Szafarska Małgorzata – miejsce III; rzut lotką do
15
Uczestnicy Banderii – udostępnił Mieczysław Bartoń
Budowa drogi – Udostępnił Jan Adamczuk
UWAGA!!! Osoby, które posiadają zdjęcia z okresu przed i powojennego przedstawiające miejscowości
wchodzące w skład Gminy Skierbieszów lub ukazujące życie codzienne mieszkańców gminy i
Skierbieszowa, proszone są o udostępnianie ich w celach dokumentacyjnych (do zwrotu).
Kontakt: Pan Sławomir Kugiel (Sekretarz Urzędu Gminy Skierbieszów) tel. (084) 62 136 70.
Najciekawsze zdjęcia będą umieszczane w kolejnych numerach Biuletynu Informacyjnego Gminy Skierbieszów.
Redakcja Biuletynu (opracowanie artykułów, wybór zdjęć): Mieczysław Bartoń (Koordynator), Sławomir Kugiel,
Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Skierbieszowie.
Wydawca: Urząd Gminy Skierbieszów, ul. Rynek 1, tel./fax. (84) 621 36 70, 22-240 Skierbieszów
e-mail: [email protected], www.skierbieszow.com.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie zaznaczenia tekstów i zdjęć bez zgody autorów jest zabronione.

Podobne dokumenty