KONKURS „ MÓJ ULUBIONY BOHATER LITERACKI” Organizatorzy

Komentarze

Transkrypt

KONKURS „ MÓJ ULUBIONY BOHATER LITERACKI” Organizatorzy
PEDAGOGICZNA
BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W KROŚNIE FILIA W BRZOZOWIE
KONKURS „ MÓJ ULUBIONY BOHATER LITERACKI”
Konkurs na pracę pisemną dla klas IV-VI szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych
Konkurs plastyczny dla klas 0-III szkół podstawowych
Organizatorzy:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie Filia w Brzozowie
ul. Parkowa 13, 36-200 Brzozów
tel. 13 43 418 08
[email protected]
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy przy Pedagogicznej Bibliotece
Wojewódzkiej w Krośnie Filii w Brzozowie
Cele konkursu:
- promocja czytelnictwa i rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży,
- zachęta do aktywności twórczej, wyrażania własnych opinii i refleksji na temat
przeczytanych tekstów literackich,
- promowanie talentów literackich,
- rozwijanie wyobraźni plastycznej i kreatywności dzieci.
Konkurs adresowany jest do:
uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół gimnazjalnych z terenu gminy Brzozów
i powiatu brzozowskiego oraz ze szkół wchodzących w skład Sieci współpracy
i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej
w Krośnie Filii w Brzozowie.
Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych:
a) klasy 0 – 3 szkół podstawowych – konkurs plastyczny
b) klasy 4 – 6 szkół podstawowych – konkurs na pracę pisemną
c) klasy 1 – 3 szkół gimnazjalnych – konkurs na pracę pisemną
Do konkursu szkoła/dyrektor/nauczyciel może zgłosić nie więcej niż 3 uczestników
w każdej kategorii wiekowej. Uczestnicy konkursu mogą zostać wytypowani przez dyrektora
szkoły, nauczyciela bibliotekarza lub innego nauczyciela zainteresowanego tematyką
konkursu lub wyłonieni w drodze eliminacji szkolnych.
I. Konkurs na pracę pisemną:
- w kategorii klas IV-VI szkół podstawowych uczestnicy mają za zadanie
przedstawienie bohatera książki w jednej z form wypowiedzi pisemnej: opis postaci,
charakterystyka postaci, opowiadanie lub inna forma.
- w kategorii szkół gimnazjalnych uczestnicy mogą wybrać jedną z n/w form:
charakterystyka postaci, opowiadanie lub inną formę.
Prace pisemne zostaną ocenione wg następujących kryteriów:
 indywidualizm wypowiedzi
 kultura słowa
 poprawność językowa
 styl artystyczny wypowiedzi
 estetyka zapisu
Praca pisemna może mieć tylko jednego autora. Nadesłany tekst nie powinien przekraczać
objętości 2 stron standardowego tekstu (wydruk komputerowy, rozmiar czcionki od 12 do
14, czcionka do wyboru: Times New Roman, Arial, Calibri). Tekst należy przesłać w 3
egzemplarzach.
II. Konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-III szkół podstawowych
Konkurs plastyczny skierowany jest wyłącznie do dzieci z klas 0-III.
Do konkursu plastycznego szkoła może zgłosić nie więcej niż 3 prace uczniów.
Uczestnicy konkursu plastycznego mają za zadanie wykonanie ilustracji
przedstawiającej bohatera książki z zakresu literatury dziecięcej.
Prace plastyczne powinny zostać wykonane dowolną płaską techniką plastyczną w formacie
A4 bądź A3. Praca może mieć tylko jednego autora.
(Prosimy o nie zwijanie przesyłanych prac).
Prace plastyczne zostaną ocenione wg następujących kryteriów:
 oryginalność
 wkład pracy własnej
 estetyka wykonania
 walory plastyczne.
Prace pisemne i plastyczne należy doręczyć lub przesłać do dnia 2 grudnia
2016 r. na adres:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie Filia w Brzozowie
ul. Parkowa 13, 36-200 Brzozów.
Do zgłoszonych na konkurs prac należy dołączyć metryczkę zawierającą następujące
informacje: imię i nazwisko autora pracy, kategorię wiekową lub klasę, nazwę i numer
telefonu szkoły, imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela prowadzącego, tytuł książki i jej
autora. Metryczkę należy umieścić na odwrocie pracy.
Prace zgłoszone do konkursu nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani
nagradzane w innych konkursach. Jeden uczestnik może przesłać na konkurs tylko jedną
pracę. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane.
Ochrona danych osobowych
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 83 z późniejszymi zm.)
Biorąc udział w konkursie autorzy prac wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych
osobowych w lokalnych mediach oraz na stronie internetowej organizatora.
Rozstrzygnięcie konkursu.
Prace pisemne i plastyczne oceni Jury powołane przez organizatora, wg kryteriów
wymienionych powyżej. Jury konkursowe przyzna nagrody główne za zajęcie I, II, III miejsca
w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia.
Uroczystość wręczenia nagród i podsumowania konkursu odbędzie się około 10 stycznia
2017 r.
Szkoły, których uczniowie zostaną laureatami i otrzymają nagrody zostaną powiadomione
telefonicznie o dokładnym terminie wręczenia nagród.
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej PBW w Krośnie
(www.krosno.pbw.org.pl).
W siedzibie PBW w Krośnie Filia w Brzozowie zostanie zorganizowana wystawa prac
plastycznych nadesłanych na konkurs.
Kontakt w sprawach dotyczących konkursu:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie Filia w Brzozowie
36-200 Brzozów, ul. Parkowa 13
tel. 13 43 418 08
e-mail: [email protected]